پایان نامه تاثیر سیستم یکپارچه سازی اطلاعات وسودمندی آن


دانشگاه آزاد اسلامی    
پردیس تحصیلات تکمیلی علوم و تحقیقات
سیستان و بلوچستان
 
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری( M.A )
 
موضوع
تاثیر سیستم یکپارچه سازی اطلاعات وسودمندی آن بر حسابداری مدیریت
 
سال تحصیلی
۱۳۹۲-۱۳۹۱
 
  

   برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب
عنوان                                                                                      صفحه
چکیده……………………………………………………….…..…………………………………………………………………………………….۱
فصل اول کلیات تحقیق
۱-۱-مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۳
۱-۲-طرح موضوع………………………………………………………………………………………………………………………………………۶
۱-۳ -بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸
۱-۴-اهمیت وضرورت انجام تحقیق………………………………………………………………………………………………………………۹
۱-۵ -جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق…………………………………………………………. ……………………………………..۱۰
۱-۶-اهداف تحقیق……………………………………………………………………………… …………………………………………………..۱۱
۱-۷ -سوالات  وفرضیات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………۱۱
۱-۷-۱- سوالات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………۱۱
۱-۷-۲-فرضیه های تحقیق……………………… …………………………………………………………………………………………………۱۱
۱-۸-پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………. ……………………………………………۱۲
۱-۹-طرح تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۴
۱-۹-۱-روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………۱۴
۱-۹-۲ -جامعه آماری ونمونه گیری…………………………………………………………………………………………………………….۱۵
۱-۹-۳- جامعه آماری ونمونه گیری……………………………………………………………………………………………………………..۱۵
فصل دوم مروری بر تحقیقات انجام شده
۲-۱-مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۸
۲-۲- سیرتکامل سیستم یکپارچه اطلاعات………………………………………………………………………………………………………..۱۹
۲-۲-۱-سیستم های دستی…………………………………………………………………………………………………………………………..۲۰
۲-۲-۲-سیستم عملیاتی رایانه ای…………………………………………………………………………………………………………………..۲۰
۲-۲-۳-سیستم عملیاتی رایانه ای مرتبط به هم…………………………………………………………………………………………………۲۰
۲-۲-۴-سیستم عملیاتی یکپارچه……………………………………………………………………………………………………………………۲۱
۲-۲-۵-سیستم  جامع ویکپارچه………………………………………………………………………………………………. …………………..۲۱
۲-۲-۶-سیستم اطلاعات مدیریت………………………………………………………………………………………………. …………………۲۱
۲-۳-مقدمه ای بر سیستم یکپارچه اطلاعات……………………………………………………………………………………………………..۲۳
۲-۴-سیستم یکپارچه اطلاعات………………………………………………………………………………………………………………………۲۷
۲-۵-برنامه ریزی منبع بنگاه…………………………………………………………………………………………………………………………۲۹
۲-۶ -نظام مدیریت استراتژیک سازمانی……………………………………………………………………………………… ……………….۳۱
۲-۷-حسابداری مدیریت………………………………………………………………………………………… …………………………………۳۴
۲-۸-تحولات حسابداری مدیریت……………………………………………………………………………………………. …………………۳۶
۲-۹-ویژگی های کیفی اطلاعات…………………………………………………………………………………………… …………………..۳۷
۲-۱۰-سیستم برنامه ریزی منبع……………………………………………………………………………………………. ……………………..۳۸
۲-۱۱-تاثیر نظام یکپارچه اطلاعات برحسابداری مدیریت…………………………………………………………………………………..۴۱
۲-۱۲- اهمیت سیستم های اطلاعاتی مدیران………………………………………………………………………………………………….۴۳
۲-۱۳ -آینده گزارشگری باسیستم یکپارچه اطلاعات حسابداری…………………………………………………………………………..۴۴
۲-۱۴-پیشینه پژوهش……………………………………………………………………….. ………………………………………………………۴۷
۲-۱۵-نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۸
فصل سوم روش تحقیق
۳-۱-طرح تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………۶۱
۳-۲-جامعه آماری وروش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….۶۵
۳-۲-۱-جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………………………………۶۵
۳-۲-۲-جمع آوری داده……………………………………………………………………………………………………………………………۶۵
۳-۲-۳-روایی وپایایی تحقیق……………………………………..
……………………………………………………………………………….۶۶
۳-۳-روش های آماری………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۷
۳-۳-آمار توصیفی……………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۹
۳-۳-۲-بخش تحلیل استنباطی……………………………………………………………………………………………………………………..۷۰
فصل چهارم  تجزیه وتحلیل داده ها
۴-۱-مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………… …………………..۷۳
۴-۲-یافته های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………..۷۳
۴-۳-آمارتوصیفی………………………………………………………………………………………………………………………………………۷۵
۴-۴-بررسی فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………۷۸
۴-۴-۱-بررسی فرضیه اول…………………………………………………………………………………………………………………………..۷۹
۴ -۴-۲-بررسی فرضیه دوم………………………………………………………………………………………………………………………….۸۳
۴-۴-۲-۲-بررسی فرضیه فرعی چهارم……………………………………………………………………………………………………………۸۴
۴-۴-۴-بررسی فرضیه سوم………………………………………………………………………………………………………………………….۸۶
۴-۴-۵-بررسی فرضیه فرعی پنجم…………………………………………………………………………………………………………………۸۷
۴-۴-۶-بررسی فرضیه فرعی ششم………………………………………………………………………………………………………………….۸۸
۴-۴-۷-بررسی فرضیه چهارم……………………………………………………………………………………………………………………….۹۰
۴-۴-۷-۱-بررسی ویژگی اول……………………………………………………………………………………………………………………..۹۱
۴-۴-۷-۲ -بررسی ویژگی دوم…………………………………………………………………………………………………………………….۹۲
۴-۴-۷-۳ -بررسی ویژگی سوم…………………………………………………………………………………………………………………….۹۴
۴-۴-۷-۴ -بررسی ویژگی چهارم………………………………………………………………………………………………………………….۹۵
۴-۴-۵-بررسی فرضیه پنجم…………………………………………………………………………………………………………………………۹۷
۴-۴-۵-۱-بررسی ویژگی اول……………………………………………………………………………………………………………………..۹۷
۴-۴-۵-۲-بررسی ویژگی دوم……………………………………………………………………………………………………………………..۹۸
۴-۴-۵-۳-بررسی ویژگی سوم…………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۰
۴-۴-۵-۴-بررسی ویژگی چهارم………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۱
فصل پنچم نتیجه گیری وجمع بندی
۵-۱-نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۶
۵-۲-پیشنهادها………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۷
۵-۳-منابع وماخذ…………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۷
پیوست۱…………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۱۲
 
 
فهرست جدول ها
جدول۲-۱-خلاصه تحقیقات انجام شده داخلی……………………………………………………………………………………….……..۵۵
جدول ۲-۲-خلاصه تحقیقات انجام شده خارجی…………………………………………………………………………………………….۵۷
جدول۳-۱-مقادیر کمی معادل واژه های کیفی……………………………………………………………………………………………..۶۸
جدول۴-۱-شاخص های تحقیق…………………………………………..……………………………………………………………………….۷۴
جدول۴-۲-شاخص سمت سازمانی……………………………………………………………………………………………………………..۷۵
جدول۴-۳-شاخص سابقه مدیریتی………………………………………………………………………………………………………………..۷۵
جدول۴-۴-شاخص مدرک تحصیلی…………………………………………………………………………………………………………۷۶
جدول۴-۵- مقایسه سمت سازمانی با مدرک تحصیلی………………………………………………………………………………………۷۶
جدول۴-۶-مقایسه مدرک تحصیلی با سابقه مدیریتی……………………………………………………………………………………..۷۷
جدول۴-۷-آمار کل…………….. ……………………………………………………… ………………………………………………………..۷۸
جدول۴-۸- مقادیر کمی معادل واژه های کیفی……… …………………………………………………………………… …………….۷۸
جدول۴-۹-فراوانی پاسخ به سوالات فرضیه اول……. …………………………………………………………………… ………………..۸۰
جدول۴-۱۰-محاسبات آماری فرضیه ۱……… …………………………………………………………………… ………………………….۸۰
جدول۴-۱۱-فراوانی پاسخ به سوالات فرضیه دوم………. ………………………………….. …………………………………………..۸۲
جدول۴-۱۲-محاسبات آماری فرضیه ۲……………. ……………………………………………………………………………… ………
….۸۲
جدول۴-۱۳-فراوانی پاسخ به سوالات فرضیه سوم…… ……………………………………………………………………. …………….۸۴
جدول۴-۱۴-محاسبات آماری فرضیه ۳………… …………………………………………………. ………………………………………….۸۴
جدول۴-۱۵-فراوانی پاسخ به سوالات فرضیه چهارم……… ……………………………………………………………………. …………۸۵
جدول۴-۱۶-محاسبات آماری فرضیه ۴……………. ………………………………………………………………………. ……………….۸۶
جدول۴-۱۷-فراوانی پاسخ به سوالات فرضیه پنجم……. ……………………………………………………………….. ………………..۸۷
جدول۴-۱۸-محاسبات آماری فرضیه…….. …………………………………………………………………… ……………………………..۸۸
جدول۴-۱۹-فراوانی پاسخ به سوالات فرضیه ششم……… ……………………………………………………………………. …………۸۹
جدول۴-۲۰-محاسبات آماری فرضیه……………………………………………………………………………………………………………۸۹
جدول۴-۲۱-فراوانی پاسخ به سوالات مربوط بودن………………………………………………………………………………………….۹۱
جدول۴-۲۲-محاسبات آماری ویژگی مربوط بودن…………………………………………………………………………………………۹۲
جدول۴-۲۳-فراوانی پاسخ به سوالات قابل فهم بودن………………………………………………………………………………………۹۳
جدول۴-۲۴-محاسبات آماری…………………………………………………………………………………………………………………….۹۴
جدول۴-۲۵-فراوانی پاسخ به سوالات……… ……………………………………………………………………. ……………………………۹۵
جدول۴-۲۶-محاسبات آماری…….. ……………………………………………………… …………………………………………………….۹۶
جدول۴-۲۷-فراوانی پاسخ به سوالات….. ……………………………………………………………………. ……………………………….۹۶
نگاره۴-۲۸-محاسبات آماری……… ……………………………………………………………………. ………………………………………..۹۸
جدول۴-۲۹-فراوانی پاسخ به سوالات…… ……………………………………………………………………. ……………………………..۹۸
نگاره۴-۳۰-محاسبات آماری…………….. ……………………………………………………………………. …………………………………۹۹
جدول۴-۳۱-فراوانی پاسخ به سوالات……… …………………………………………………………………… ……………………………۹۹
جدول۴-۳۲-محاسبات آماری…………… ……………………………………………………… ………………………………………………۹۹
نگاره۴-۳۳-فراوانی پاسخ به سوالات……… …………………………………………………………………… …………………………….۱۰۰
جدول۴-۳۴-محاسبات آماری….. ……………………………………………………… ……………………………………………………..۱۰۰
جدول۴-۳۵-فراوانی پاسخ به سوالات……. …………………………………………………………………… ……………………………۱۰۱
جدول۴-۳۶-محاسبات آماری…………. …………………………………………………………………… …………………………………۱۰۲
جدول۴-۳۷ -تجزیه وتحلیل داده ها…………………………………………………………………………………………………………۱۰۲
 
فهرست شکل ها
نمودار۲-۱ -مراحل تکامل سیستم های اطلاعات .……………………………….…………………………………….…… ۲۲
نمودار۲-۲-اجزای تشکیل دهنده سیستم یکپارچه اطلاعات……………………………………………………………………………….۲۸
شکل۲-۳ -ارتباط سیستم برنامه ریزی منابع بنگاه با بخشهای مختلف سازمان………………………………………………………….۳۰
شکل۲-۴-رابطه مدیریت استراتژیک سازمان با بانکهای اطلاعاتی وابزارهای گزارشگر……………………………………………۳۲
نمودار۲-۵- سیستم مدیریت استراتژیک……..………………………………………………………………………..…………..………….۳۴
نمودار۳-۱-روش تجزیه وتحلیل داده ها (روش های آماری) ………………………………………………………………………….۶۹
 
 
فهرست کلمات اختصاری(Abbreviations)
 
۱-Internet Information Services                                         سیستم یکپارچه اطلاعات
۲- Enterpris Resource  Planing                                           برنامه ریزی منابع بنگاه                                
۳- Search engine marketing                                            مدیریت استراتژیک بنگاه                      
 
چکیده:
سیستم یکپارچه اطلا‌عات۱حاصل تلفیق و ترکیب سیستم برنامه‌ریزی منابع بنگاه۲و مدیریت استراتژیک بنگاه۳می­ باشد. این سیستم علاوه بر داشتن مزایای یک سیستم نرم‌افزاری جامع و به هم پیوسته، از طریق به‌کارگیری بسیاری از روش های حسابداری مدیریت و همچنین بهره‌گیری از مزایای نامحدود فناوریهای نوین اطلاعاتی، باعث بهبود تصمیمگیرهای استراتژیک، تاکتیکی و عملیاتی، افزایش هم افزایی سازمانی و سودمندی اطلاعات حسابداری می شود.هدف اصلی این پژوهش مصالعه و بررسی تاثیر سیستم یکپارچه سازی اطلاعات وسودمندی آن بر حسابداری مدیریت می باشد. عوامل تأثیرگذاردرقالب ۶ فرضیه که فرضیه های ۵و۶ براساس ۴ویژگی کیفی(قابل فهم بودن، مربوط بودن، قابل اتکابودن، قابل مقایسه بودن)تعریف شده اند ،  طبقه بندی شده است.برای آزمون فرضیات ازروش آماری Independent Samples t-Test  استفاده
شده،وجامعه آماری این پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که محل فعالیت آنها غرب و مرکز ایران است، می باشد. سال انجام این پژوهش سال۱۳۹۱ است. نتایج حاصله بیانگر تاثیرمثبت سیستم یکپارچه سازی اطلاعات وسودمندی آن بر حسابداری مدیریت در جامعه مورد مطالعه می باشد.
[۱]
کلمات کلیدی:
سیستم برنامه ریزی منابع انسانی،سیستم یکپارچه اطلاعات،ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری،حسابداری مدیریت، بورس اوراق بهادار تهران
 
فصل  اول
کلیات تحقیق
 
فصل اول
کلیات تحقیق
 
۱-۱-مقدمه
در دنیای رقابتی امروز، سیستم های برنامه ریزی و بانکهای اطلاعاتی جامع در هر سازمانی به خصوص سازمانهای بزرگ یکی از نیازمندیهای اساسی است و هر چه سازمان بزرگتر باشداین نیاز به طور گسترده تری احساس میشود. شاید یکی از کاملترین سیستم های اطلاعات[۲][۳] موجود که در سالهای اخیر به طور گسترده ای مورد استفاده قرار گرفته، سیستم برنامه ریزی در منابع سازمان  باشد. ظرفیت ٍ ERP ها در یکپارچه کردن فرآیندهای سازمان و اطلاعات حوزه های عملکردی  مختلف از طریق یک پایگاه داده متمرکز، باعث گردیده است که صاحبنظران، این سیستم ها را به عنوان پیش نیاز موفقیت در قرن بیست و یکم معرفی کنند.۱
یکپارچگی سیستم های اطلا‌عاتی دامنه وسیعی از عملیات و فرایندهای شرکت را برای ارائه یک دید کلی از تک تک اطلا‌عات و ساختار کلی فناوری اطلا‌عات فراهم می‌کند. افزون بر آن  فرایندهای مبتنی‌بر اطلاعات در سازمان را در درون واحدهای سازمانی و بین آنها و روابط آنها با خارج سازمان فراهم می‌آورد. اگرچه هدف اولیه این سیستم های اطلاعاتی، یکپارچگی در داده‌ها، اطلا‌عات، دانش، فرایند، منابع انسانی، سازمان و ساختار برنامه‌های سازمانی است، اما موضوع مهم در یکپارچه‌سازی، نه فرایند و نه فناوری، بلکه افراد و عوامل مرتبط انسانی است.۲
ارائه دهندگان سیستم های یکپارچه اطلاعات و سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان ادعا می کنند که محصول آنها بارهاامتحان و آزمایش شده و تحت تجربیات فراوان ایجاد گردیده است و این مهم آنها را قادرمی سازد که راه حل های فوق العاده ای را برای بخشهای مختلف صنعت و خدمات ارائه کنند. این واقعیت در بسیاری از سازمانها ملموس است، اما تجارب نشان می دهد این محصولات درسازمانها ی دیگرنتوانسته آنگونه که باید مفید و کارگشا باشد، بنابراین پرداختن به عوامل موفقیت سیستم های  ٍ ERP در سازمانهای مختلف از چالشهای مهم محققان بوده است.۱[۴]
در جهان امروز، روش‌ها و مکانیزم‌های دسترسی به اطلاعات، جایگاه ویژه‌ای دارند و شرکت‌هایی که از این روش‌ها به درستی استفاده می‌کنند، امکان رشد و توسعه بیشتری خواهند داشت. با وجود شبکه‌های ارتباطی گسترده در کشور و دنیا، سیستم‌های مالی مناسب که توان استفاده از این بستر را دارند می‌توانند خلاء اطلاعاتی موجود در بخش‌های مالی مختلف سازمان‌ها و شرکت‌های گسترده را از بین ببرند. نیاز به آگاهی هم زمان از رخدادهای مالی در شعب و یا شرکت‌های مختلف تحت نظر یک سازمان (یا شرکت)، ایجاب می‌کند که تبادل اطلاعات به حیطه خاصی محدود نباشد و در تمامی سطوح نیازمند به یک سیستم مالی‌ مناسب باشند که با بهره‌گیری از شبکه‌های کامپیوتری این امر را برای آنان میسر سازد. بدین ترتیب مدیران با دسترسی سریع و با کیفیت به اطلاعات، به موقع از اتفاقات و تغییرات آگاهی می‌یابند و با تصمیم‌گیری‌های درست می‌توانند در جهت حفظ منافع شرکت حرکت نموده و تصمیمات لازم را اتخاذ نمایند. سازمان‌ها، اهدافی مختلف دارند و ممکن است واجد ترکیبی از اهداف باشند. لذا نیاز روزافزون به اطلاعات صحیح و بهنگام برای بکارگیری در فرایند تصمیم‌گیری مدیران، به‌مقوله‌ای اجتناب‌ناپذیر تبدیل شده است. دراین زمینه، سیستم اطلاعات مدیریت، منبع اصلی ارائه اطلاعات به‌شمار می‌آید. سیستم حسابداری مدیریت به‌عنوان مهمترین زیرمجموعه این سیستم، اطلاعات مالی و غیرمالی متنوعی را در اختیار استفاده‌کنندگان این نوع اطلاعات، به ویژه «مدیران هر سازمان» قرار می‌دهد.
برای مکانیزه کردن سازمان بصورت یکپارچه یعنی ایجاد سیستم های اطلاعاتی جامع راه های مختلفی وجود دارد ، بعنوان مثال ، مطالعه همه جانبه گردش اطلاعات و فرآیندهای کاری در سازمان و سپس طراحی بانک های اطلاعاتی و نهایتا” با برنامه نویسی، سیستم های مورد نیاز تولید می شوند. روند فوق بسیار زمانبر وهزینه بر است. اما با انتخاب نرم افزارهای  ERPمی توان راه میانبر را انتخاب کرد و از مزایای آن بهره مند شد. در این روش به جای برنامه نویسی و ایجاد سیستم های اطلاعاتی مخصوص یک سازمان  ، از سیستم های اطلاعاتی و برنامه های استاندارد از پیش آماده شده استفاده  می شود.۱[۵]
از طرف دیگر فناوری اطلاعات عنصری کلیدی در حذف محدودیت زمانی و مکانی، دسترسی بهتر وسریع تر به اطلاعات، به روز بودن و … است. به عبارت دیگر، فناوری، روش انجام کارها رادگرگون ساخته و باعث شده بستری که بر ک اغذ بنا شده بود، به بسترهای الکترونیکی تبدیل شود که آن را در اصطلاح تبادل الکترونیکی اطلاعات می نامند . در پی این تغییر،زمان دسترسی به اطلاعات بسیار کوتاه تر شده و نحوه مبادلات پولی منابع مالی تغییر یافته است و به جای پول، اطلاعات مالی رد و بدل می شود.
از طرفی، هدف های گزارش گری مالی و مبانی حسابدا
ری ایجاب می کند، اطلاعاتی که گزارش گری مالی فراهم می آورد از ویژگی های معینی برخوردار باشد تا درتصمیم گیری های سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان فعلی و بالقوه و سایر استفاده کنند گان مؤثر واقع شود. این ویژگی ها را ویژگی ها ی کیفی اطلاعات حسابداری می نامند که عبارتند از :۲
۱ – مربوط بودن: شامل به موقع بودن، سودمندی در پیش بینی و سودمندی در ارزیابی؛                 ۲ –        ۲- قابلیت اعتماد: شامل قابلیت تأیید، معتبر بودن(کامل بودن، صحیح بودن و رجحان محتوا بر شکل)
و بی طرفانه بودن؛
۳- قابلیت مقایسه: شامل ثبات رویه و افشای  کافی.
از طرف دیگر، تحولات پیاپی و پیشرفت ها ی سریعی که در دامنه فعالیت و انواع واحدهای اقتصادی در جریان وقوع است، لزوم تهیه و ارائه اطلاعات مالی مربوط، قا بل اعتماد و قابل مقایسه را توسط واحدهای اقتصادی تشدید کرده است هم چنین رشد فزاینده پیچیدگی های جامعه، نیاز به اطلاعات اقتصادی مربوط، سیستم های اطلاعاتی و فرآیندهای مولد اطلاعات را توجیه می کند .
در نهایت، تاکنون دسترسی به دو ویژگی مربوط بودن و قابلیت اعتماد به طور هم زمان به دلیل محدودیت های فناوری میسر نبوده است . و به دلیل اهمیت قابلیت اعتماد ، مربوط بودن اطلاعات فد ای آن شده است، و این در حالی است که خواسته ها و انتظارات استفاده کنندگان در دسترسی به اطلاعات درباره آنچه که دیروز یا امروز صبح اتفاق افتاده تضمین می شود نه یک یا دو ماه قبل . به همین دلیل گزارش گری به روش سنتی (به صورت دوره ای و چاپی) به دلیل عدم ارائه اطلاعات به موقع، محدودیت در پردازش سریع داد ه های حجیم، هزینه بالای توزیع اطلاعات، نتوانسته پاسخ گوی استفاده کنندگان اطلاعات برای دسترسی به اطلاعات به موقع باشد.۱[۶]
در سالیان اخیر توجه سازمانهای ایرانی به سیستم یکپارچه سازی اطلاعات و سیستم های ERPروزبه روز افزایش یافته است.سازمانهای دولتی در این میان به عنوان ایفاگران نقش تعیین کننده در کشور، سهم قابل توجهی از بازار ERP در کشور را به خود اختصاص داده اند. یکی از این سازمانها وزارت بازرگانی به عنوان متولی مدیریت بخش تجارت و بازر گانی در کشور است.۲
۱-۲-طرح موضوع                                                                 سازمان‌ها با توسعه تکنولوژی در صنایع و ایجاد تغییر و تحول در سیستم‌های تولید، با پیچیدگی و تغییراتی شدید روبه‌رو شده‌اند. وسعت این تغییرات به‌گونه‌ای است که مدیریت به‌تنهایی نمی‌تواند شناختی کافی در مورد محیط خود در سازمان داشته باشد. به‌همین دلیل، ضرورت پیدا کرده است که سیستمی به‌وجود آید تا مدیریت را در امر شناسایی مشکل، تعیین اهداف، شناسایی دقیق مسئله، تعریف راه‌حل‌های ممکن، ارزیابی راه‌حل‌ها، انتخاب راه‌حل بهینه و اجرا، کنترل و ارزیابی آن کمک کند. سیستم اطلاعات مدیریت و سیستم‌های حمایت از تصمیم‌گیری، باهمین‌منظور به‌وجود آمده و توسعه یافته‌اند. سیستم اطلاعاتی حسابداری مدیریت نیز در همین‌زمینه توسعه پیدا کرده است، به‌نحوی که بخش مهم اطلاعات موردنیاز مدیریت را تامین می‌کند. به‌همین دلایل، مدیر نمی‌تواند حتی با اتکا به اطلاعات و تجربیات شخصی و اطلاعات منعکس در صورت‌های مالی، به‌نحوی احسن وظایف خود را انجام دهد. سیستم اطلاعاتی حسابداری مدیریت، با هدف کمک به مدیریت در امر تصمیم‌گیری به‌وجود آمده و همگام با گسترش و پیچیده شدن سیستم تولید، رشد و گسترش یافته است.۱[۷]
نقش حسابداری مدیریت، عبارت است از تهیه و ارائه اطلاعات مرتبط و سودمند برای کمک به مدیریت در برنامه‌ریزی فعالیت‌ها، اعمال کنترل مدیریت و تصمیم‌گیری عقلایی در زمینه تحقق اهداف سازمان.حسابداری مدیریت را نمی‌توان مجموعه‌ای از قواعد ثابت تلقی کرد. زیرا سعی می‌کند تا به افراد درون‌سازمان (هیئت مدیره، مدیران و دیگر افراد) در زمینه اخذ تصمیم‌گیری‌ها یاری کرده و راهنمایی معتمد برای نمایان‌سازی سیاست‌ها و نقشه‌های آتی سازمان باشد۱. اطلا‌عات، دانش، فرایند، منابع انسانی، سازمان و ساختار برنامه‌های سازمانی است، اما موضوع مهم در یکپارچه‌سازی، نه فرایند و نه فناوری، بلکه افراد و عوامل مرتبط انسانی است.از اواخر دهه ۵۰ علایق سازمانها و موسسات به اهمیت استفاده از رایانه برای پردازش اطلاعات فزونی یافت و کوشش در جهت فراهم کردن اطلاعات مورد نیاز استفاده کنندگان درون سازمانی و برون سازمانی از طریق نرم افزارهای رایانه ای به گونه‌ای که بتواند سودمندی اطلاعات را افزایش دهد ، آغاز گردید و استمرار این کوشش در سالهای اخیر اشتیاق سازمانها و موسسات به در اختیار گرفتن سیستم های اطلاعاتی یکپارچه از جمله «سیستم برنامه ریزی منابع سازمان» را به دنبال داشته است. اگر چه امروزه نیاز به «سیستم های اطلاعاتی یکپارچه» بر کسی پوشیده نیست ، لیکن این مهم در کشور به عنوان یک ضرورت مورد توجه مدیران و کارگزاران قرار نگرفته و متاسفانه هنوز شاهد بهره گیری از نظامهای سنتی و استفاده از برنامه‌های آماده رایانه ای۱  هستیم. همچنین در زمینه معرفی این نوع سیستم ها و مفهوم و کاربرد آن آموزش و اطلاع رسانی مناسبی از طرف نهادهای علمی و حرفه ای به عمل نیامده و کار فرهنگی مناسبی درباره ارتقای سطح بینش مدیران وکارکنان سازمانها و یکپارچگی سیستم های اطلا‌عاتی دامنه وسیعی از عملیات و فرایندهای شرکت را برای ارائه یک دید ک
لی از تک تک اطلا‌عات و ساختار کلی فناوری اطلا‌عات فراهم می‌کند. افزون بر آن  فرایندهای مبتنی‌بر اطلاعات در سازمان را در درون واحدهای سازمانی و بین آنها و روابط آنها با خارج سازمان فراهم می‌آورد. اگرچه هدف اولیه این سیستم های اطلاعاتی یکپارچگی در داده‌ها، مؤسسات کشور صورت نپذیرفته و به همین دلیل طرح ، استقرار و توسعه این سیستم ها با مشکلات عدیده مواجه شده است[۸]۱
 
۱-۳-بیان مسئله
اگرچه هدف اولیه سیستم های اطلاعاتی، یکپارچگی در داده‌ها، اطلا‌عات، دانش، فرایند،منابع انسانی، سازمان و ساختار برنامه‌های سازمانی است، اما موضوع مهم دریکپارچه‌سازی، نه فرایند و نه فناوری، بلکه افراد و عوامل مرتبط انسانی است.حسابداری یکی از ابزارهای کارامدی است که در خدمت پیشرفتهای فناوری و توسعه اقتصادی و اجتماعی جوامع مختلف قرار گرفته است. همان‌گونه که پیشرفتهای عملی و فنی در قالب واحدهای گسترده و پیچیده اقتصادی- اجتماعی و تنوع روزافزون فعالیتهای صنعتی و خدماتی عینیت یافته، ضرورت تکامل دانش حسابداری را برای پاسخگویی به نیازهای روزافزون اطلا‌عات مالی در مراحل مختلف تصمیگیری تشدید کرده است. حسابداری مدیریت معمولا‌ً به عنوان سیستمی که اطلا‌عات مفید را در قالب تصمیم گیری، برنامه‌ریزی، کنترل و ارزیابی عملکرد برای مدیران فراهم می‌کند، تعریف می شود. از دیدگاه  اتکینسون (Athkinson)  حسابداری مدیریت عبارت است ازسیستمی با ارزش که فرایند پیشرفت سازمان از قبیل برنامه‌ریزی، طراحی، اندازه‌گیری و اجرای سیستم اطلا‌عات مالی و غیرمالی را فراهم می‌کند که این فعالیتها مدیران را هدایت، رفتار آنها را برانگیخته و ارزشهای لا‌زم به‌منظور دستیابی به اهداف استراتژیک، تاکتیکی و عملیاتی را خلق و حمایت می‌کند. نظر به اینکه سازمانها دارای هدفهای مختلفی هستند نمی‌توان قواعد کلی و یکنواختی را برای همه سازمانها تدوین کرد. بنابراین حسابداری مدیریت باید خود را با ویژگیها و نیازمندیهای سازمان مربوط تطبیق دهد . در دو دهه اخیر روش های حسابداری مدیریت و  فناوری اطلا‌عات توسعه یافته‌اند و روشهایی که همزمان با رشد فناوری و الزامات تجاری شرکت پیشرفت نکرده، به مرور کنار گذاشته شده است. پیشنیاز به‌کارگیری روش های نوین حسابداری مدیریت در شرکتها، درآمیختن۳[۹]این راهکارها با فناوری اطلا‌عات است . هدف حسابداری مدیریت، کمک به مدیران برای  تصمیمگیری بهتر است. تغییر روش های مدیریتی ایجاب می‌کند که در طرح و عملکرد سیستم های حسابداری مدیریت بازنگری شود. یکی از این تغییرات، یکپارچه‌ساختن و هماهنگ کردن فعالیتها و کارکردهای سازمانی افزون بر بهبود در تواناییهای هر یک از کارکردهای فردی سازمان است۱. اطلا‌عات ارائه شده به‌وسیله این سیستم باید نتیجه تحلیل اطلا‌عات و رویدادهای مالی مناسب برای تصمیمگیری و مشتمل بر اطلا‌عات از منابع برون‌سازمانی نیز باشد. سیستم یکپارچه اطلا‌عات می‌تواند واقعیتهای مربوط به درون‌سازمان و برون‌سازمان را که مناسب برای پیشبینیهای مدیران باشد، ارائه کند. عموماً سیستم اطلا‌عاتی می‌تواند اطلا‌عاتی از فعالیتهای شرکت فراهم کند که به مدیران در فهم فعالیتهای تجاری کمک کند.۱
۱-۴-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
تاکنون بررسیهای زیادی در مورد اثر برنامه‌ریزی منابع بنگاه بر حسابداری مدیریت صورت گرفته است که همگی گویای این هستند که نحوه عمل در حسابداری مدیریت به جز اینکه نقش حسابداران مدیریت را از حسابدار به مشاور تجاری تغییر داده، تغییر چندانی نکرده است. نتایج بررسیها نشان می‌دهد برنامه‌ریزی منابع بنگاه با آزادکردن وقت حسابداران مدیریت، فرصت تجزیه و تحلیل بیشتری را برای آنها فراهم می‌آورد اما یعنی افزایش دستیابی مدیر به اطلا‌عات حسابداری و همچنین تصمیمهای صحیح در مورد آنها می‌تواند به بهبود شرایط سازمان بینجامد. همچنین اگر محیط پیاده‌سازی این سیستم مطابق با استاندارد، خودکار و یکپارچه باشد انتظار می‌رود که به طور کارامد معاملا‌ت را پردازش کند و از طول چرخه گزارشگری مالی بکاهد و بدین‌گونه به شرکت اجازه انتشار و ارسال سریع اطلا‌عات حسابداری به استفاده‌کنندگان خارجی را نیز بدهد.۱
این سیستم های مالی یکپارچه به مدیران امکان می‌دهند که اطلا‌عاتشان را به اشتراک بگذارند و این اطلا‌عات می‌تواند برای مشاهده عملکرد شرکت به کاربرده شود. ۵[۱۰]این منفعت های بالقوه به کاربران این سیستم کمک می‌کند تا از نظر مالی نسبت به شرکتهایی که این سیستم را انتخاب نکرده‌اند، بهتر عمل کنند. سیستم نرم‌افزار یکپارچه اطلاعات به عنوان یک خط ارتباطی- اطلاعاتی مهم عمل می‌کند که بخشهای مختلف سازمان از قبیل بخش مالی، تدارکات، ساخت و فروش و دیگر بخشها را با وظایفی که به‌طور پیوسته اضافه می‌شوند پیوند داده و حضور خود را در سازمان گسترده‌تر می‌سازداگر چه امروزه نیاز به «سیستم های اطلاعاتی یکپارچه» بر کسی پوشیده نیست ، لیکن این مهم در کشور به عنوان یک ضرورت مورد توجه مدیران و کارگزاران قرار نگرفته و متاسفانه هنوز شاهد بهره گیری ازنظامهای سنتی و استفاده از برنامه‌های آماده رایانه ای  هستیم.۲
۱-Internet Information Services         
۲- Enterpris Resource Planning          
۳- Search engine marketing
۱-Davenport (2000)
۲-میرمج
ربیان،ح.وهمکاران(۱۳۸۳)

 
۱-Klaus et al. (2000)

  • قلی زاده،م. وهمکاران،۱۳۸۸)
  • الهی،ش.وهمکاران(۱۳۸۲)

 
۱- Sutton, S, G. (2000)
۲-محمودی،ج.وهمکاران(۱۳۸۹)
۱-اعتمادی،ح.وهمکاران(۱۳۸۵)
 
۱-مازار یزدی،ع.وهمکاران(۱۳۸۲)
۱-میرمجربیان،ح.وهمکاران(۱۳۸۳)
۱-میرمجربیان،ح.وهمکاران(۱۳۸۳)
۲-محمودی،ج.وهمکاران(۱۳۸۹)

تعداد صفحه:۱۳۲

قیمت : ۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 [email protected]