پایان نامه رابطه بین مصرف اینترنت و احساس امنیت اجتماعی

 پایان نامه رشته  علوم اجتماعی

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد گرمسار
دانشکده علوم اجتماعی، گروه علوم اجتماعی
 
پایان‌نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته جامعه‌شناسی
 
عنوان:
  بررسی رابطه بین مصرف اینترنت و احساس امنیت اجتماعی
(مورد مطالعه دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان)
زمستان ۱۳۹۳
فهرست
چکیده ۱
فصل اول:کلیات.۲
۱-۱ مقدمه:۳
۱-۲ بیان مسئله :.۵
۱-۳ سوالات تحقیق . ۸
۱-۳-۱ سوال اصلی۸
۱-۳-۲ سوالات فرعی.۸
۱-۳ ضرورت و اهمیت تحقیق :.۹
۱-۴ اهداف تحقیق:۱۲
۱-۴-۱ هدف اصلی:.۱۲
۱-۴-۲ اهداف فرعی .۱۲
فصل دوم: مبانی نظری پژوهش . ۱۳
۲-۱ مقدمه ۱۴
۲-۲ سیر مفهومی۱۵
۲-۲-۱ امنیت اجتماعی.۱۵
۲-۲-۱-۱ بررسی معنا و مفهوم سه واژه ۱۶
۲-۲-۱-۲ ریشه یابی واژه امنیت ۲۰
۲-۲-۱-۳ تعاریف مختلف درباره امنیت ۲۱
۲-۲-۱-۴ سطوح مختلف امنیت .۲۴
۲-۲-۱-۵ انواع امنیت ۲۵
۲-۲-۱-۵-۱ امنیت نظامی .۲۵
۲-۲-۱-۵-۲ امنیت سیاسی .۲۵
۲-۲-۱-۵-۳ امنیت اقتصادی ۲۵
۲-۲-۱-۵-۴ امنیت منابع و زیست محیطی ۲۶
۲-۲-۱-۵-۵ امنیت اجتماعی.۲۶
۲-۲-۱-۵-۶ امنیت انسانی.۲۷
۲-۲-۱-۶ ویژگی های امنیت۲۸
۲-۲-۱-۷ تبارشناسی امنیت .۳۰
۲-۲-۱-۸ سیر تاریخی مفهوم امنیت .۳۱
۲-۲-۱-۹ احساس امنیت۳۳
۲-۳ تاریخچه موضوع تحقیق.۳۵
۲-۴ پیشینه تحقیق.۳۷
۲-۴-۱ مطالعات داخلی.۳۷
۲-۴-۲ مطالعات خارجی.۵۶
۲-۵ مبانی نظری.۶۴
۲-۵-۱ امنیت در دیدگاه روانشناختی۶۵
۲-۵-۲ امنیت در دیدگاه جامعه شناختی۷۱
۲-۶ چارچوب نظری.۱۱۸
۲-۷ الگوی نظری تحقیق.۱۲۰
۲-۸ فرضیه های تحقیق.۱۲۱
۲-۸-۱ فرضیه اصلی۱۲۱
۲-۸-۲ فرضیه های فرعی۱۲۱
فصل سوم:روش شناسی تحقیق .۱۲۲
۳-۱ مقدمه:۱۲۳
۳-۲ روش تحقیق :.۱۲۳
۳-۳ جامعه آمار ۱۲۴
۳-۴ روش نمونه گیری و حجم نمونه.۱۲۵
۳-۵ متغیرها ۱۲۶
۳-۵- ۱ تعاریف نظری و عملی مفاهیم و متغیرهای تحقیق.۱۲۶
۳-۶ اعتبار :.۱۳۳
۳-۷ پایایی ۱۳۴
۳-۸ تکنیک جمع آوری اطلاعات.۱۳۴
۳-۹ تکنیک آماری مورد استفاده برای توصیف و تبیین داده ها۱۳۵
فصل چهارم: یافته های پژوهش .۱۳۶
۴-۱ مقدمه:.۱۳۷
۴-۲ یافته های توصیفی ۱۳۸
۴-۳ یافته های تحلیلی ۱۶۱
فصل پنجم: نتیجه گیری .۱۶۹
۵-۱ بحث و نتیجه گیری:۱۷۰
۵-۲ بررسی فرضیه های کلی تحقیق حاضر۱۷۲
۵-۳ مقایسه نتایج تحقیق با یافته های تحقیقات مشابه پیشین ۱۷۶
۵-۴ پیشنهادات . ۱۷۷
۵-۴-۱  پیشنهادات کاربردی ۱۷۷
۵-۴-۲ پیشنهادات پژوهشی ۱۷۷
۵-۴-۳  محدودیت ها ۱۷۸
پیوست۱۷۹
فهرست منابع فارسی.۱۸۴
فهرست منابع غیرفارسی۱۹۰
فهرست جداول

۲-۱   برر سی مطالعات تجربی امنیت اجتماعی در داخل کشور۵۳
۲-۲   برر سی مطالعات تجربی امنیت اجتماعی در خارج از کشور۶۲
۲-۳   امنیت در جامعه شناسی خرد و کلان۷۴
۲-۴    ماهیت همبستگی در جامعه از دید دورکیم۸۰
۲-۵     ابعاد علقه امنیت۸۸
۲-۶    اشکال امنیت از دید مالر۱۰۴
۳-۱  ابعاد علقه امنیت۱۲۷
۳-۲  شاخص­های سنجش استفاده از اینترنت به تفکیک هر یک از ابعاد آن۱۳۲
۴-۲-۱  توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب “جنس”۱۳۸
۴-۲-۲  توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب “سن”۱۳۹
۴-۲-۳  توزیع فراوانی پاسخگویان از حیث “مقطع تحصیلی “۱۴۰
۴-۲-۴  توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب ” وضعیت تأهل”۱۴۱
۴-۲-۵  توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب “وضعیت اشتغال”۱۴۲
۴-۲-۶  توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب ” میزان درآمد ماهیانه خانوار”۱۴۳
۴-۲-۷  توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب “میزان برخورداری افراد از امنیت مالی”۱۴۴
۴-۲-۸  توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب “میزان برخورداری از امنیت جانی”۱۴۵
۴-۲-۹  توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب “میزان برخورداری از امنیت فکری”۱۴۶
۴-۲-۱۰ توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب “میزان برخورداری افراد از امنیت جمعی”۱۴۷
۴-۲-۱۱ توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب “میزان استفاده از اینترنت در روز”۱۴۸
۴-۲-۱۲ توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب “سابقه استفاده از اینترنت”۱۴۹
۴-۲-۱۳ توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب ” استفاده از انواع سایت های ابزاری اینترنت”۱۵۰
۴-۲-۱۴  توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب پاسخ به گویه های طیف  “میزان استفاده از سایت های ابزاری مختلف”۱۵۱
۴-۲-۱۵ توزیع فراوانی پاسخگویان از حیث ” استفاده از انواع سایت های ارتباطی اینترنت”۱۵۲
۴-۲-۱۶ توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب ” میزان استفاده از سایت های ارتباطی اینترنت” ۱۵۳
۴-۲-۱۷  توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب “نوع سایت مورد استفاده”۱۵۴
۴-۲-۱۸   توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب “الگوی استفاده(سایت های فیلتر شده و فیلتر نشده)”۱۵۵
۴-۲-۱۹ توزیع فراوانی “میزان استفاده پاسخگویان از کل سایت های ابزاری”۱۵۶
۴-۲-۲۰  توزیع فراوانی ” میزان استفاده پاسخگویان از کل سایت های ارتباطی “۱۵۷
۴-۲-۲۱ توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب ” میزان برخورداری از امنیت اجتماعی”۱۵۸
۴-۳-۱ مربوط به رابطه بین میزان استفاده افراد از اینترنت و میزان برخورداری آنها از احساس امنیت اجتماعی۱۵۹
۴-۳-۲ مربوط به رابطه بین مدت زمان (سابقه) استفاده افراد از اینترنت و میزان برخورداری آنها از احساس امنیت اجتماعی۱۶۰
۴-۳-۳ مربوط به رابطه بین میزان استفاده ابزاری افراد از اینترنت و میزان برخورداری آنها از احساس امنیت اجتماعی۱۶۱
۴-۳-۴ مربوط به رابطه بین نوع استفاده ابزاری افراد از اینترنت و میزان برخورداری آنها از احساس امنیت اجتماعی۱۶۲
۴-۳-۵ مربوط به رابطه بین میزان استفاده ارتباطی افراد از اینترنت و میزان برخورداری آنها از احساس امنیت اجتماعی۱۶۳
۴-۳-۶ مربوط به رابطه بین نوع استفاده ارتباطی افراد از اینترنت و میزان برخورداری آنها از احساس امنیت اجتماعی۱۶۴
۴-۳-۷ مربوط به آزمون شفه استفاده ارتباطی افراد از اینترنت۱۶۵
۴-۳-۸ مربوط به رابطه بین الگوی استفاده افراد از اینترنت و میزان برخورداری آنها از احساس امنیت اجتماعی۱۶۶
۴-۳-۹   مربوط به آزمون شفه الگوی استفاده افراد از اینترنت۱۶۷
۴-۳-۱۰  مربوط به رابطه بین استفاده افراد از سایت­های اینترنتی و میزان برخورداری آنها از احساس امنیت اجتماعی۱۶۸
۴-۳-۱۱  مربوط به آزمون شفه استفاده افراد از سایت­های اینترنتی۱۶۹

فهرست نمودار

۲-۱   مدل مفهومی تحقیق۳۹
۴-۲-۱  توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب جنس۱۳۸
۴-۲-۲  توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب سن۱۳۹
۴-۲-۳   توزیع فراوانی پاسخگویان از حیث “دوره تحصیلی”۱۴۰
۴-۲-۴   توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب ” وضعیت تأهل” ۱۴۱
۴-۲-۵   توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب “وضعیت اشتغال”۱۴۲
۴-۲-۶  توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب ” میزان درآمد ماهیانه خانوار “۱۴۳
۴-۲-۷  توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب ” میزان استفاده از اینترنت در روز “۱۴۶
۴-۲-۸ توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب “سابقه استفاده از اینترنت”۱۴۷
۴-۲-۹ توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب “نوع استفاده ابزاری از اینترنت” ۱۴۸
۴-۲-۱۰ توزیع فراوانی پاسخگویان از حیث “فعالیت های گوناگون در اینترنت”۱۵۰
۴-۲-۱۱ توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب “نوع سایت مورد استفاده”۱۵۲
۴-۲-۱۲ توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب”الگوی استفاده(سایت های فیلتر شده و فیلتر نشده)”۱۵۳
۴-۲-۱۳ توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب ” استفاده ابزاری از اینترنت”۱۵۴
۴-۲-۱۴ توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب ” استفاده بیانگر(ارتباطی) از اینترنت”۱۵۵
۴-۲-۱۵ توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب ” میزان برخورداری افراد از امنیت مالی “۱۵۶
۴-۲-۱۶ توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب ” میزان برخورداری از امنیت جانی ” ۱۵۷
۴-۲-۱۷ توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب ” میزان برخورداری از امنیت فکری “۱۵۸
۴-۲-۱۸ توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب ” میزان برخورداری از امنیت جمعی “۱۵۹
۴-۱-۱۹ توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب ” میزان برخورداری از امنیت اجتماعی “۱۶۰

 
 
 
 
 
 
چکیده
تحقیق حاضر به بحث درباره احساس امنیت اجتماعی به عنوان یکی از نیازهای ضروری بشر در دوران امروز که خصوصاً ارتباطات و اطلاعات یکی از لوازم ضروری آن به نظر می رسد،          می پردازد. مطابق با برخی رویکردها، جهانی شدن به طور عام و جهانی شدن فرهنگی یکی از عواملی است که امروزه امنیت اجتماعی را به خطر انداخته است. بدین اعتبار سوال اصلی این است که آیا استفاده از اینترنت که از لوازم جهانی شدن فرهنگی است باعث تضعیف احساس امنیت اجتماعی می شود؟
این نوشتار با بهره گرفتن از روش پیمایش و در بین نمونه ای ۱۹۱ نفری از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان اجرا شده است. چارچوب نظری، یک چارچوب تلفیقی از نظریه های مکتب کپنهاگ و نظریه چلبی بر اساس آجیل پارسنز می باشد. نتایج بدست آمده از تحقیق نشان می دهد که هرچه میزان و سابقه استفاده از اینترنت بیشتر شود، احساس امنیت اجتماعی کاهش پیدا        می کند. همچنین بین نوع و میزان استفاده از اینترنت و احساس امنیت اجتماعی نیز رابطه وجود دارد. به گونه ای که از یکسو استفاده بیانگر از اینترنت در مقایسه با مصرف ابزاری آن احساس امنیت اجتماعی را بیشتر کاهش می دهد و از سوی دیگر کسانی که از سایت های فیلتر شده استفاده می کنند، احساس امنیت اجتماعی پایین تری نیز نسبت به بقیه دارند.
 
 

۱

فصل اول: کلیات پژوهش
 
 
 
 
 
 
 
 
 
۱-۱ مقدمه:
انسان برای تسلط بر طبیعت، فرار از ناامنی[۱] و تهدید، تأمین نیازهای اساسی خود و در یک کلمه برای دستیابی به امنیت و احساس ایمنی، زندگی اجتماعی را برگزید. وانگهی به موازات گسترش اجتماعات و یا پیچیده­تر شدن روابط و تعاملات اجتماعی، وارد روابط گوناگونی شد که عرصه­های زندگی را تحت عناوین اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و. از هم متمایز کرده و امنیت او را تحت الشعاع قرار داد. بدین ترتیب، بشر با تجمع و تشکیل جامعه، بستری نو برای تهدید امنیت خود فراهم آورد که از زندگی جمعی او ناشی می­شد؛ او که برای فرار از ناامنی و دستیابی به احساس امنیت، جامعه را تشکیل داده بود، به زودی دریافت که این بار امنیتش نه تنها از سوی طبیعت و عوامل طبیعی، بلکه از سوی انسان ها و عوامل گوناگون اجتماعی، اقتصادی و سیاسی نیز تهدید می­شود. از این رو دغدغه همیشگی او جهت دستیابی به امنیت در مقوله تحت عنوان امنیت اجتماعی ظهور کرد. در مجموع پس از اینکه امنیت فردی مورد شناسایی قرار گرفت، افراد برای تحقیق و تحکیم امنیت و جایگاه خود ناگزیر از عضویت در اجتماعات یا گروه­های مختلف اجتماعی هستند، این سطح از امنیت تحت عنوان امنیت اجتماعی[۲] مورد توجه و بحث قرار می گیرد. امنیت اجتماعی نوع و سطحی از احساس اطمینان خاطر است. باید توجه داشت که احساس امنیت اجتماعی از خود امنیت اجتماعی مهم­تر است زیرا در یک جامعه ممکن است امنیت اجتماعی وجود داشته باشد اما در نتیجه فقدان احساس آن، هزینه بسیار زیادی باید صرف شود تا احساس امنیت به وجود بیاید.
عوامل متعددی می ­تواند احساس امنیت را بهم زده و مختل نماید که از جمله آنها می­توان   رسانه های نوین به طور عام و استفاده از اینترنت را به طور خاص نام برد.
بسیاری از نظریه پردازان ارتباطات، اینترنت را گام مهمی در پیشرفت کشورهای در حال توسعه قلمداد می­ کنند. در جامعه امروز ما، گرایش به اینترنت و استفاده از آن چنان رایج شده است که بیشتر خانواده ­ها، رایانه شخصی دارند و اعضای خانواده بخش زیادی از وقت خود را در استفاده از اینترنت سپری می­ کنند، اینترنت در میان همه گروه­های اجتماعی اعم از زن و مرد، پیر و جوان، کم­­سواد و باسواد از جذابیت خاصی برخوردار است. گسترش اینترنت مانند هر نوآوری دیگری به ایجاد دگرگونی­هایی در جنبه­ های مختلف زندگی انجامیده و استفاده از آن، امری اجتناب­ناپذیر شده است. با گسترش سریع ورود اینترنت به بیشتر جنبه­ های زندگی روزمره نیازمند آنیم که تأثیر اجتماعی استفاده از این ابزار را بر این جنبه­ های مختلف درک کنیم؛ از طرفی باید توجه داشت که داشتن یک اجتماع سالم و توسعه یافته نیازمند میزان بالای مشارکت مردم در عرصه­های عمومی است و یکی از مهمترین عوامل تهدید کننده حضور مردم در فضای عمومی ترس از بزه­دیدگی می­باشد. به عنوان مثال همانگونه که گوردون گراهام و بسیاری دیگر گفته­اند در اینترنت بسیار آسان است که افراد را با خلق شخصیت­های کاملاً تخیلی فریب داد؛ کاری که امکان آن در واقعیت بسیار مشکل­تر است. بنابراین روابط اینترنتی در مقایسه با روابط واقعی و همراه با حضور جسمانی، روابطی ضعیف و در عین حال پیچیده است. شواهد نشان می­دهد که گسترش و توسعه روزافزون فناوری­های جهانی اطلاعاتی و ارتباطی بیش از آنکه در راستای تأمین امنیت اجتماعی باشد به نوعی تهدید علیه امنیت تبدیل شده ­اند.(رفیع و جانباز، ۱۳۸۹ :۸۸) علیهذا امکانات وسیع ارتباطی، دنیای داده و اطلاعات، صرفه جویی در زمان، کاهش تأثیر بعد مکان، سرعت در انجام کارها و بسیاری از مزایای دیگر اینترنت تنها یک جنبه آن می­باشد و این فضا دارای مشکلات و تهدیدات متعددی از جمله تهدید در زمینه به خطر افتادن امنیت اجتماعی است. به نظر می­رسد برخی از ابعاد امنیت اجتماعی مانند امنیت هویتی، فرهنگی، فکری و جمعی بیشتر در معرض تهدید توسط اینترنت قرار دارند. با این وجود بدون تردید اینترنت از جمله مظاهر جامعه مدرن امروزی است که علاوه بر مزایای غیرقابل انکار، در بسیاری موارد امنیت وجودی را به خطر انداخته است و تا حدی باعث تقویت محیط مخاطره­آمیز در فضای مجازی و به تبع آن کاهش احساس امنیت اجتماعی شده است که با توجه به نقشی که شبکه ­های اجتماعی مجازی در جنگ نرم ایفا می­ کنند انجام پژوهش­هایی در زمینه بررسی رابطه بین مصرف اینترنت و احساس امنیت اجتماعی به منظور ارائه راهبرد مناسب اجتناب ناپذیر می­باشد.
۱-۲ بیان مسئله:
انسان از آغاز شکل­ گیری حیات اجتماعی خود، همواره با مسئله محافظت از خویش در مقابل تهدیدات مواجه بوده است. مواجهه­ی بشر با مسئله­ صیانت نفس، در واقع از جوامع بدوی تا اجتماعات امروزی وی را با مسائلی چون ایجاد ثبات و محیطی امن روبرو ساخته است. باید توجه داشت که حدود و ثغور مفهوم امنیت در مقاطع مختلف حیات بشر به یک اندازه نبوده است. روشن است که در جوامع جدید و با توجه به گسترش نهادهای جدید اجتماعی و پیچیده­تر شدن حیات اجتماعی- سیاسی، مفهوم امنیت از جمله مفاهیمی است که در طی سده اخیر مورد توجه قرار گرفته است (باومن، ۱۶۲:۱۳۸۴).
امنیت از جمله پدیده­های مهم و شایان توجهی است که از نیازها و ضرورت­های اساسی فرد و جامعه به شمار می­رود و فقدان آن یا اختلال در آن، پیامدها و بازتاب­های نگران کننده و خطرناکی به دنبال دارد به طوری که با زوال آن آرامش خاطر انسان از بین می­رود و اضطراب و ناآرامی جای آن را می­گیرد. مرتفع شدن بسیاری از نیازهای آدمی نیز در گرو تأمین امنیت است.
به طوری که آبرهام مازلو نیز در سلسله مراتب نیازها، احساس امنیت را بلافاصله پس از ارضای نیازهای اولیه قرار می­دهد (کاهه، ۱۳۸۴: ۱۳۳). امنیت به معنای سنتی آن عبارت است از: امنیت نظامی و توسل به قوای قهریه برای حصول آرامش و فرار از خطر. اما امروزه این مفهوم از رویکرد نظامی محور خود فاصله گرفته و پارامترهای نرم­افزاری جایگزین پارامتری سخت­افزاری گشته­اند و روز به روز ابعاد نظامی آن نمود کمتری می­یابند (جهان­بین، ۱۳۸۲: ۹۶). تا جایی که می­توان گفت، امنیت در معنای عینی، فقدان تهدید نسبت به ارزش­های کسب شده و در معنای ذهنی یعنی فقدان هراس از اینکه ارزش­های مزبور مورد حمله قرار گیرد محسوب می­شود (بوزان، ۱۳۷۸: ۸۶). به همین ترتیب گستره و دامنه­ی امنیت اجتماعی با توسعه و گسترش فناوری­های پیشرفته، توسعه یافته است و از صرف مقوله­های بهداشتی، رفاهی و اقتصادی خارج شده و به مقوله­هایی نظیر هویت، ساخت شخصیت هستی و وجود فرد، اجتماع و جامعه گسترش یافته است. بنابراین هم مطالعه­ پدیده­ امنیت اجتماعی حائز ظرافت و پیچیدگی­های مفهومی و اداراکی شده و هم تأمین و پایداری آن از اهمیت خاص خود برخوردار گردیده است.
از سوی دیگر به عقیده­ی برخی از متفکران، احساس امنیت اجتماعی از خود امنیت اجتماعی مهم­تر است. زیرا در جامعه­ای ممکن است امنیت اجتماعی وجود داشته باشد اما در نتیجه­ی فقدان احساس آن، هزینه­ بسیار زیاد باید صرف شود تا احساس امنیت به وجود بیاید. احساس امنیت اجتماعی را می­توان نوعی ذهنیت و جهت­گیری روانی مثبت (رضایت­بخش، قانع کننده و آرام­بخش) افراد نسبت به عدم تأثیرگذاری حضور و بروز رویدادها و وقایع ضد امنیتی (تهدیدها) در شرایط فعلی و آتی در حوزه­ امنیت اجتماعی، ثبات سیاسی، انسجام هویتی، یکپارچگی و امنیت سرزمین دانست (حاجیانی، ۱۳۸۴: ۲۸). به اعتبار این تعریف، عوامل متعددی می ­تواند احساس امنیت را به هم زده و مختل نماید که از جمله­ی آنها می­توان رسانه­ های نوین به طور عام و استفاده از اینترنت که در نوشتار حاضر مورد بررسی قرار گرفته است را به طور خاص نام برد. چرا که اینترنت زمینه­ای را برای ارتباطات مثبت و منفی برای افراد فراهم می­آورد (احمدی و اسماعیلی، ۱۳۸۹: ۳۲۷).
شواهد نشان می­دهد که گسترش و توسعه­ی روزافزون فناوری­های جهانی اطلاعاتی و ارتباطی بیش از آنکه در راستای تأمین امنیت اجتماعی باشد. به نوعی تهدید علیه امنیت تبدیل شده ­اند. انقلاب فناوری، به شیوه ­های ارتباطات (اینترنت، ارتباطات ماهواره­ای و رایانه­های پیشرفته) اشاره دارد که با کمک پیشرفت­های فناوری، فاصله و مکان را به عوامل غیر مهم تبدیل کرده است (رفیع و جانباز، ۱۳۸۹: ۸۸) و از طریق ایجاد اختلال در فرهنگ و هویت ملی، قومی و مذهبی، امنیت را زائل می­سازند (کاستلز، ۱۳۸۰: ۳۷ و ۳۲۳). فناوری جهانی اطلاعات و ارتباطات و در رأس آنها اینترنت سبب شده است تا آسان­ترین و کم­هزینه­ترین تهدید متوجه امنیت اجتماعی شود (رفیع و جانباز، ۱۳۸۹: ۹۳). شکی نیست که اینترنت موجب وسعت افق دید ما می­شود و فرصت­های بی سابقه­ای برای برقراری تماس با دیگران در اختیار ما می­گذارد؛ اما ضرب آهنگ لگام گسیخته­ی رشد و گسترش اینترنت، نشانگر تهدیدها و چالش­هایی برای شکل­های سنتی تعامل انسانی نیز هست (گیدنز، ۱۳۸۶: ۶۸۴).
نتیجه­ی نظر خواهی مرکز افکار سنجی ایرانیان (ایسپا) مبین آن است که ۸۱ درصد ایرانیان به گونه­ای احساس ناامنی می­ کنند (کلاهچیان، ۱۳۸۴: ۱۵۴). در عین حال بر اساس آمار ارائه شده از سوی پایگاه اینترنتی «داده­ ها و آمار اینترنت» که در آمریکا مستقر است از جمعیت حدوداً ۷ میلیاردی جهان تقریباً ۲ میلیارد نفر، از اینترنت استفاده می­ کنند. بر اساس گزارش همین پایگاه، ایران با داشتن ۳۳ میلیون و ۲۰۰ هزار کاربر معادل ۴۳ درصد جمعیت ۷۷ میلیونی خود مقام سیزدهم را در جهان داراست. بدین ترتیب بیش از نیمی از کاربران اینترنت خاورمیانه به کشور ایران اختصاص دارد. از این رو ایران پر کار برترین کشور خاورمیانه است. در صورت بی­توجهی به این پدیده به جای بهره­ گیری از آن، با تهدیدهای ناشی از آن مواجه خواهیم شد که ممکن است در نهایت شاهد زوال احساس امنیت در جامعه­ی خود باشیم و از آنجایی که جمعیت کشور ما جوان است و در این میان دانشجویان تأثیرپذیری و دسترسی بیشتری به فضای مجازی و اینترنت داشته و به عنوان گروه­های پیشگام جامعه، تأثیرگذاری بیشتری بر جامعه دارند، بنابراین مسئله اصلی پژوهش حاضر که به آن پرداخته­ایم این است که آیا استفاده از اینترنت بر احساس امنیت اجتماعی دانشجویان در جامعه­ی آماری مورد مطالعه تأثیرگذار می­باشد؟
۱- ۳ سوالات تحقیق
۱-۳-۱ سوال اصلی:
آیا بین مصرف اینترنت و احساس امنیت اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان رابطه معناداری وجود دارد؟
۱-۳-۲ سوالات فرعی:

  1. آیا بین میزان استفاده افراد از اینترنت و میزان احساس امنیت اجتماعی آنها رابطه معناداری وجود دارد؟
  2. آیا بین سابقه­ استفاده افراد از اینترنت و میزان احساس امنیت اجتماعی آنها رابطه معناداری وجود دارد؟
  3. آیا بین میزان استفاده ابزاری افراد از اینترنت (علمی، فرهنگی، سرگرمی، اجتماعی و.) و میزان احساس امنیت اجتماعی آنها رابطه معناداری وجود دارد؟
  4. آیا بین نوع استفاده ابزاری افراد از اینترنت (علمی، فرهنگی، سرگرمی، اجتماعی و.) و میزان احساس امنیت اجتماعی آنها رابطه معناداری وجود دارد؟
  5. آیا بین میزان استفاده ارتباطی(بیانگر) افراد از اینترنت (وبلاگ، ارسال و دریافت ایمیل، چت، شبکه ­های اجتماعی و.) و میزان احساس امنیت اجتماعی آنها رابطه معناداری وجود دارد؟
  6. آیا بین نوع استفاده ارتباطی (بیانگر) افراد از اینترنت (وبلاگ، ارسال و دریافت ایمیل، چت، شبکه ­های اجتماعی و.) و میزان احساس امنیت اجتماعی آنها رابطه معناداری وجود دارد؟
  7. آیا بین الگوی استفاده افراد از اینترنت (سایت­های فیلتر شده/فیلتر نشده) و احساس امنیت اجتماعی رابطه معناداری وجود دارد؟

[۱] Insecurity
[۲] Societal Security

تعداد صفحه:۱۹۵

قیمت : ۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 [email protected]

مطلب پیشنهادی
 پایان نامه رشته  علوم اجتماعی گرایش زن و خانوادهدانشگاه آزاد…
Cresta Posts Box by CP