پایان نامه طراحی شهری(معماری) باز شناخت نقش ادراک ذهنی در تعریف ساختار شهر(نمونه موردی، شهر کرمان)

دانلود متن کامل پایان نامه

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد تهران مرکزی

دانشکده هنر و معماری/ گروه شهرسازی

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A )

 

گرایش: طراحی شهری

 

عنوان :

باز شناخت نقش ادراک ذهنی در تعریف ساختار شهر(نمونه موردی، شهر کرمان)

 

استاد راهنما:

خانم دکتر غزال کرامتی

 

استاد مشاور:

خانم دکتر الهام امینی

 

پژوهشگر:

**** 

 

تابستان 1392

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                صفحه
فصل اول: کلیات طرح
1-1 بیان مساله. 2
1-2 هدفهای تحقیق. 5
1-2-1 هدف كلان. 5
1-2-2 اهداف خرد 6
1-3 اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن. 6
1-4 سوالات یا فرضیه‌های تحقیق. 8
1-5 مدل تحقیق. 9
1-6 روش تحقیق: 10
1-7 نمونه‌گیری و روش انتخاب آن: 10
1-7-1 نمونه‌های احتمالی: 11
1-7-2 نمونه‌های غیر احتمالی: 11
فصل دوم: مبانی نظری
2-1 مقدمه. 13
2-2 مفهوم لغوی ساختار 13
2-3 ساختارگرایی. 16
2-4 ساختار در شهر‌سازی.. 19
2-5 اصول ساختار گرایی در شهرسازی.. 22
2-5-1 جستجوی نو در کهنه: 22
2-5-2 استفاده متفاوت از ابزارهای یکسان: 22
2-5-3 تبدیل شهر به یک ارگانیسم زنده: 23
2-5-4 عدم تداوم تاریخی: 23
2-5-5 مخالفت باجنبش جهانشمول گرایی: 24
2-5-6 «فضا» و «زمان» – «مکان» و «رویداد» 24
2-5-7 حس مکان. 25
2-5-8 درگاهی و صحنه خیابان: 25
2-5-9 زیبائی شناسی تعداد 26
2-5-10 قصبه سازمان یافته. 26
2-5-11 وضوح هزارتویی.. 26
2-6 ساختار در جامعه شناسی. 26
2-7 ساختار در زبان‌شناسی. 38
2-8 ساختار در انسان‌شناسی. 42
2-9 ارتباط بین ساختارگرایی در شهرسازی با ساختارگرایی در علوم دیگر. 47
2-10 دیدگاه و نظریات اندیشمندان شهرسازی درباره‌ی ساختار شهر. 49
2-10-1 مکتب شیکاگو. 49
2-10-2 گروه ده 52
2-10-3 کنزو تانگه. 54
2-10-4 آلدو فان آیک… 56
2-10-5 کریستوفر الکساندر و بی وی دوشی.. 57
2-10-6 سوریا- ای- ماتا 58
2-10-7 ادموند بیکن.. 59
2-10-8 لینچ. 59
2-10-10 دانلد اپلیارد 60
2-10-11 آموس راپاپورت.. 60
2-10-12 کلیف ماتین.. 61
2-10-13 میشائیل تریب.. 61
2-10-14 آلدوروسی.. 62
2-11 نتیجه‌گیری.. 63
2-12 نمونه موردی.. 64
2-12-1 فیلادلفیا (بیکن) 64
2-12-2 خلیج توکیو- کنزو تانگه. 66
2-12-3 طرح شهر چادری در منا، در نزدیکی مکه 1974 (کنز و تانگه) 68
2-12-4 طرح دانشگاه بو علی سینا در همدان، 1977 (کاندیس و ماندان) 68
2-13 مکان. 70
2-14 واژه‌شناسی مکان: 71
2-15 بررسی مفهوم مکان در نظریات اندیشمندان: 71
2-16 نتیجه‌گیری: 73
2-17 تصویر ذهنی: 74
2-18 واژه شناسی تصویر ذهنی. 74
2-19 چگونگی به وجود آمدن تصویر ذهنی. 75
2-20 نقش تصویر ذهنی در رفتار انسان. 76
2-21 کاربرد واژه تصویر ذهنی در ادبیات شهرسازی.. 77
2-22 بررسی مفهوم تصویر ذهنی و عناصر سازمان دهنده آن در نظریات اندیشمندان. 78
2-22-1 لینچ. 78
2-22-2 کریستین نوربرگ شولتز. 79
2-22-3 دیویداستی.. 79
2-22-4 دانلد اپلیارد 80
2-22-5 گولج. 80
2-22-6 میشائیل تریب.. 80
2-23 نتیجه‌گیری.. 82
2-24 ارتباط بین ساختار و تصویر ذهنی. 83
2-24-1 فرآیند شکل‌گیری تصویر ذهنی از ساختار. 83
2-24-2 مراحل شکل‌گیری تصویر ذهنی از ساختار شهر: 84
2-25 ارتباط بین مکان و تصویر ذهنی. 85
2-26 ارتباط بین مکان با ساختار 87
2-27 نتیجه‌گیری.. 89
2-28 نمونه موردی.. 89
فصل سوم: روش شناسایی تحقیق
3-1 مقدمه. 97
3-2 فلسفة تحقیق علمی. 97
3-3 تحقیقات علمی براساس هدف: 97
3-3-1 تحقیقات بنیادی: 98
3-3-2 تحقیقات کاربردی: 98
3-3-3 تحقیقات توسعه‌ای: 98
3-4 روش پژوهش: 99
3-5 راهبرد پژوهش: 99
3-6  فلسفه پژوهش: 99
3-7 تئوری پژوهش… 101
3-8 سیاست پژوهش… 102
3-9 سوژة پژوهش… 102
3-10 رویه پژوهش… 104
3-11 ماهیت تحقیق: 105
3-11-1 تحقیقات توصیفی: 105
3-11-2 بررسی موردی.. 106
3-12 روش گردآوری اطلاعات: 106
3-12-1 روش کتابخانه‌ای: 106
3-12-2 روش مصاحبه: 106
3-12-3 روش مشاهده: 107
3-13 نمونه‌گیری و روش انتخاب آن: 107
3-13-1 نمونه‌های احتمالی: 107
3-13-2 نمونه‌های غیر احتمالی: 108
3-14 خلاصه متدولوژی.. 108
3-15 ساختارپایانامه: 108
فصل چهارم:  شناخت شهر و مطالعه نمونه موردی
4-1 مقدمه. 111
4-2 وجه تسمیه و پیدایش شهر اولیه کرمان. 112
4-3 بررسی روند شکل گیری شهر کرمان. 112
4-4 تحولات ساختار بافت کهن کرمان از سال 1300 تاکنون. 138
4-5 بررسی طرح سا ختاری بافت تاریخی شهرکرمان. 144
4-5-1 بخش مرکزی بافت.. 146
4-5-2 بخش حاشیه‌ای.. 147
4-5-3 شناسایی سازمان فضایی بافت کهن و تعیین جایگاه آن در سازمان فضایی شهر. 148
4-5-4 شبکه معابر بافت.. 148
4-5-5 بازار و مراکز فعالیت اصلی.. 148
4-5-6 مراکز عمده خدماتی.. 149
4-5-7 عرصه‌های عمومی مهم. 149
4-6 بررسی طرح جامع کرمان. 151
4-6-1 بخش مركزی بافت.. 151
4-6-2 بخش حاشیه‌ای.. 151
فصل پنجم:  تحلیل و آنالیز اطلاعات
5-1 بررسی وتحلیل لایه‌های ساختاربافت تاریخی کرمان براساس طرح جامع و ساختاری.. 155
5-2 بررسی ادراکات ذهنی مردم در مورد ساختار بافت تاریخی کرمان. 157
5-2 تحلیل ادراکات ذهنی مردم به وسیله AHP. 163
5-3 تحلیل لایه‌های ساختاربافت تاریخی کرمان براساس ادراک ذهنی مردم 167
فصل ششم:  نتیجه‌گیری
6-1 ساختاربافت تاریخی کرمان براساس اداراک ذهنی مردم 172
6-2 مقایسه ساختاربافت تاریخی کرمان براساس اسناد طرح جامع وطرح ساختاری وساختاربافت براساس تصویرذهنی مردم 174
6-3 دستکاری ماهرانه درساختاربافت تاریخی کرمان. 175
6-3-1 ساماندهی محدوده قلعه دختر. 175
6-3-2 ساماندهی محدوده مسجد ملک: 180
منابع فارسی. 186
منابع لاتین. 190
پیوست 1. 191
پیوست 2. 192
 
فهرست جدول‌ها
عنوان                                                                                                   صفحه
جدول 2-1: خلاصه نظریات جامعه شناسان در مورد ساختار. 37
جدول 2-2: خلاصه نظریات زبان شناس در مورد ساختار. 42
جدول 2-3: خلاصه نظریات انسان‌شناسان در مورد ساختار. 47
جدول 2-4 خلاصه نظریات اندیشمندان در مورد ساختار. 62
جدول 2-5 مؤلفه‌های سازنده تصویر ذهنی.. 81
جدول 2-6 خلاصه نظریات اندیشمندان در مورد ساختار با توجه به مبانی نظری.. 88
جدول 3-1 شناخت شناسی شهری آن مودون. 103

فهرست نمودارها
عنوان                                                                                                   صفحه
نمودار 1-1 مأخذ: نگارنده 9
نمودار 2-1 مأخذ: نگارنده 89
نمودار 3-1 مأخذ: نگارنده 101
نمودار 3-2 مأخذ: حافظ‌نیا 107
نمودار 5-1 مأخذ: نگارنده 154
نمودار 5-1 مأخذ: نگارنده 165
نمودار 5-2 مأخذ: نگارنده 165
نمودار 5-3 مأخذ: نگارنده 166
نمودار 5-4 مأخذ: نگارنده 166
نمودار 5-5 مأخذ: نگارنده 167
نمودار 5-6 مأخذ: نگارنده 167
 
فهرست شکل‌ها
عنوان                                                                                                   صفحه
شکل 2-1 مأخذ بیکن. 66
شکل 2-2 مأخذ: پاکزاد، 1389: 62. 67
شکل 2-3 مأخذ: آرنولف لوچینگر، ص 156. 68
شکل 2-4 مأخذ: آرنولف لوچینگر، ص 158. 69
شکل 2-5 مأخذ: نگارنده 87
شکل 2-6 مأخذ: پاکزاد، ص170. 91
شکل 2-7 مأخذ: پاکزاد، ص171. 92
شکل 2-8 مأخذ تداعی گرایانه (Appleyard, 1976: 169) 93
شکل 2-9 مأخذ: ساختار موضع‌شناختی (Appleyard, 1976: 173) 94
شکل 2-10 مأخذ: ساختار موقعیت‌شناختی (Appleyard, 1976: 176) 94
شکل 2-11 مأخذ: «دانش شهری» فرد (Appleyard, 1976: 204) 95
شکل 4-1 مأخذ: حبیبی، 1376، ص115. 125
شکل 4-2 مأخذ: حبیبی، 1376، ص15. 125
شکل 4-3 مأخذ: حبیبی، 1376، ص116. 126
شکل 4-4 مأخذ: حبیبی، 1376، ص116. 126
شکل 4-5 مأخذ: حبیبی، 1376، ص116. 127
شکل 4-6 مأخذ: حبیبی، 1376، ص116. 127
شکل 4-7 مأخذ: حبیبی، 1376، ص116. 128
شکل 4-8 مأخذ: حبیبی، 1376، ص118. 130
شکل 4-9 مأخذ: حبیبی، 1376، ص118. 130
شکل 4-10 مأخذ: حبیبی، 1376، ص119. 131
شکل 4-11 مأخذ: حبیبی، 1376، ص120. 132
شکل 4-12 مأخذ: حبیبی، 1376، ص122. 137
شکل 4-13 مأخذ: شارستان طرح ساماندهی بافت تاریخی کرمان. 139
تصویر 6-1 مأخذ: نگارنده 176
تصویر 6-2 مأخذ: نگارنده 180

فهرست نقشه‌ها
عنوان                                                                                                   صفحه
نقشه 4-1 مأخذ: نگارنده، با استفاده از پور احمد، ص133. 111
نقشه 4-2 مأخذ: نگارنده، با استفاده از دانشور، 23. 112
نقشه 4-3 مأخذ: نگارنده 113
نقشه 4-4 مأخذ: نگارنده با استفاده از 1- حبیبی، ص113، 2-مرادی، 343. 114
نقشه 4-5 مأخذ: نگارنده 114
نقشه 4-6 مأخذ: نگارنده، با استفاده از 1- حبیبی، ص113، 2-مرادی، 343. 115
نقشه 4-7 مأخذ: نگارنده، با استفاده از 1- حبیبی، ص113، 2-مرادی، 343. 116
نقشه 4-8 مأخذ: نگارنده 116
نقشه 4-9 مأخذ: نگارنده، با استفاده از 1- حبیبی، ص113، 2-مرادی، 343. 117
نقشه 4-10 مأخذ: نگارنده، با استفاده از 1- حبیبی، ص113، 2-مرادی، 343. 118
نقشه 4-11 مأخذ: نگارنده 118
نقشه 4-12 مأخذ: نگارنده، با استفاده از 1- حبیبی، ص113، 2-مرادی، 342. 119
نقشه 4-13 مأخذ: نگارنده، با استفاده از 1- حبیبی، ص113، 2-مرادی، 342. 120
نقشه 4-14 مأخذ: نگارنده 120
نقشه 4-15 مأخذ: نگارنده، با استفاده از 1- حبیبی، ص113، 2-مرادی، 342. 121
نقشه 4-16 مأخذ: نگارنده، با استفاده از 1- حبیبی، ص113، 2-مرادی، 342. 122
نقشه 4-17 مأخذ: نگارنده 122
نقشه 4-18 مأخذ: نگارنده، با استفاده ا از حبیبی، 1376. 123
نقشه 4-19 مأخذ: حبیبی، 1376، ص113. 124
نقشه 4-20 مأخذ: نگارنده 124
نقشه 4-21 مأخذ: نگارنده، با استفاده ا از حبیبی، 116. 128
نقشه 4-22 مأخذ: نگارنده 129
نقشه 4-23 مأخذ: نگارنده، با استفاده از نقشه شهر کرمان در دوره قاجار اثر سایکس… 133
نقشه 4-24 مأخذ: نگارنده، برگرفته از نقشه شهر کرمان در دوره قاجار اثر سایکس… 133
نقشه 4-25 مأخذ: نگارنده 134
نقشه 4-26 مأخذ:کنکاشی پیرامون شهر قدیم کرمان، مرادی.. 135
نقشه 4-27 مأخذ:کنکاشی پیرامون شهر قدیم کرمان، مرادی.. 135
نقشه 4-28 مأخذ:کنکاشی پیرامون شهر قدیم کرمان، مرادی.. 136
نقشه 4-29 مأخذ: کنکاشی پیرامون شهر قدیم کرمان، مرادی.. 136
نقشه 4-30 مأخذ: نگارنده 138
نقشه 4-31 مأخذ: شارستان طرح ساماندهی بافت تاریخی کرمان. 140
نقشه 4-32 مأخذ: شارستان طرح ساماندهی بافت تاریخی کرمان. 141
نقشه 4-33 مأخذ: شارستان طرح ساماندهی بافت تاریخی کرمان. 143
نقشه 4-34 مأخذ: شارستان طرح ساماندهی بافت تاریخی کرمان. 144
نقشه 4-35 مأخذ: شارستان طرح ساماندهی بافت تاریخی کرمان. 145
نقشه 4-36 مأخذ: شارستان طرح ساماندهی بافت تاریخی کرمان. 146
نقشه 4-37 مأخذ: شارستان طرح ساماندهی بافت تاریخی کرمان. 147
نقشه 4-38 مأخذ: شارستان طرح ساماندهی بافت تاریخی کرمان. 150
نقشه 4-39 مأخذ: شارستان طرح ساماندهی بافت تاریخی کرمان. 150
نقشه 4-40 مأخذ: شارستان طرح جامع کرمان. 152
نقشه 5-1 مأخذ: نگارنده 155
نقشه 5-2 مأخذ: نگارنده 156
نقشه 5-3 مأخذ: نگارنده 157
نقشه 5-4 مأخذ: نگارنده 168
نقشه 5-5 مأخذ: نگارنده 169
نقشه 5-6 مأخذ: نگارنده 170
نقشه 6-1 مأخذ: نگارنده 172
نقشه 6-2 مأخذ: نگارنده 173
نقشه 6-3 مأخذ: نگارنده 174
نقشه 6-4 مأخذ: نگارنده 176
نقشه 6-5 مأخذ: نگارنده 177
نقشه 6-6 مأخذ: نگارنده 178
نقشه 6-7 مأخذ: نگارنده 179
نقشه 6-8 مأخذ: نگارنده 181
نقشه 6-9 مأخذ: نگارنده 182
نقشه 6-10 مأخذ: نگارنده 183
نقشه 6-11 مأخذ: نگارنده 184
لینک خرید :
https://40y.ir/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c%d9%85%d8%b9%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%ae%d8%aa/
 

مدیر سایت

Next Post

پایان نامه -تحقیق تجربی پارامتر های موثر بر روی پیل سوختی میکروبی تک محفظه ای با ساختار حلقوی با استفاده از پساب صنایع شکلات سازی

دانلود متن کامل پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی  واحد تهران مرکزی دانشکده هنر و معماری/ گروه شهرسازی   پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A )   گرایش: طراحی شهری   عنوان : باز شناخت نقش ادراک ذهنی در تعریف ساختار شهر(نمونه موردی، شهر کرمان)   استاد راهنما: خانم […]