پایان نامه طراحی مدلی جهت استقرار سیستم مدیریت دانش

دانشگاه آزاد

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

مدیریت اجرایی گرایش استراتژیک(M.A)

 

عنوان

طراحی مدلی جهت استقرار سیستم مدیریت دانش در

 کارخانه قند میاندوآب

 

در فایل دانلودی نام نگارنده و استاد راهنما موجود است

 

 

تابستان 92

چکیده

پژوهش حاضر با هدف طراحی مدلی جهت استقرار سیستم مدیریت دانش در کارخانه قند میاندوآب تدوین گردید. برای نیل به هدف فوق یک فرضیه اصلی و پنج فرضیه فرعی تدوین و مورد آزمون قرار گرفت . برای تعیین عوامل موثر در موفقیت مدیریت دانش از بین 19 عامل موفقیت مدیریت دانش که توسط علما و اساتید علم مدیریت شناسایی گردیده اند ، تعداد پنج عامل توسط روش دلفی با بهره گیری از نظر محققین و اساتید انتخاب گردید. این پنج عامل به ترتیب عبارتنداز: عامل اعتماد و فرهنگ سازمانی ، عامل حمایت و تعهد مدیریت ارشد ، عامل زیر ساخت های IT ، عامل فرهنگ کار تیمی و عامل ساختار سازمانی قابل انعطاف. جامعه آماری تحقیق تعداد 62 نفر کارکنان کارخانه قند میاندوآب می باشد، برای تحقیق حاضر پرسشنامه ای محقق ساخته شامل 62 سوال تهیه و بین کارکنان توزیع گردید و کلیه کارکنان دارای مدرک تحصیلی دیپلم به بالا در نظر سنجی شرکت نمودند. داده ها بوسیله شاخص های آماری پارامتریک و ناپارامتریک تجزیه و تحلیل. نتایج حاصله نشان می دهد که سیستم مدیریت دانش در کارخانه قند وضعیت مطلوبی ندارد و همچنین از سایر عوامل مورد بررسی ، عامل ساختار سازمانی قابل انعطاف در سیستم مدیریت دانش کارخانه وضعیت مطلوبی دارد و عوامل اعتماد و فرهنگ سازمانی ، حمایت و تعهد مدیریت ارشد ، زیر ساخت های IT و فرهنگ کار تیمی در وضعیت مطلوبی قرار ندارد.

 

 

کلمات کلیدی: مدیریت دانش ، اعتماد و فرهنگ سازمانی ، حمایت و تعهد مدیریت ارشد، زیرساخت هایIT ، فرهنگ کار تیمی ، ساختار سازمانی قابل انعطاف.


 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                        صفحه

فصل اول کلیات تحقیق

1-1- مقدمه: 2

1-2-بیان مسئله: 4

1-3 – اهمیت و ضرورت تحقیق: 7

1-4-اهداف تحقیق: 8

1-4-1- اهداف کلی تحقیق: 8

1-4-2 اهداف کاربردی: 9

1-5- فرضیه های تحقیق: 9

1-6- تعاریف  عملیاتی متغیرها : 10

 

فصل دوم ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه: 14

2-2- مختصری از تاریخچه موضوع تحقیق : 15

2-3- تعاریف : داده ، اطلاعات ، دانش…. 17

2-3-1-داده : 18

2-3- 2- اطلاعات : 19

2-3- 3-دانش : 21

2-4- دلایل پیدایش مدیریت دانش: 25

2-5- الزامات و پیش نیازهای سازمان برای مدیریت دانش: 25

2-5- 1-الف – اهداف کلان: 27

2-5- 2- ب – تعیین اهداف عملیاتی.. 28

2-5- 3-ج – تعریف و تعیین اطلاعات سازمان.. 28

2-5- 4-د . لحاظ نمودن ویژگی های فعالیت سازمان.. 31

2-5-5-ه . نقش فناوری اطلاعات… 31

2-5- 6- ی . پیاده سازی.. 31

2-6- تعاریف دانش و مدیریت دانش : 32

2-6- 1- تعریف دانش : 32

2-6- 2- انواع دانش: 34

2-6 -3- تعاریف مدیریت دانش از دیدگاه صاحبنظران : 36

2-7- استراتژی های مدیریت دانش: 40

2-7 -1-الف – استراتژی کد گذاری.. 40

2-7-2- ب – استراتژی شخصی سازی.. 40

2-8- اهداف مدیریت دانش…. 41

2-8-1- مزایای مدیریت دانش…. 45

2-9- مزایا ودلایل بکارگیری مدیریت دانش: 46

2-10- ابعاد مدیریت دانش: 47

2-10-1-مدیریت دانش به عنوان یک تکنولوژی: 47

2-10-2- مدیریت دانش به عنوان یک رشته: 48

2-10-3-مدیریت دانش به عنوان عمل و فلسفه مدیریت: 48

2-10-4-مدیریت دانش به عنوان یک جنبش اجتماعی: 48

2-11- تقسیم بندی دانش بر مبنای ابعاد آن : 48

2-11-1-تقسیم بندی دانش بر مبنای خاص یا عام بودن.. 49

2-11-2-تعاریف دو رویه ای از دانش…. 50

2-11-3-تقسیم بندی دانش از منظر سلسله مراتب کارکردی.. 51

2-11- 4- تقسیم بندی دانش به ترتیب اهمیت حرفه ای.. 52

2-11-5-تقسیم بندی معرفت شناختی دانش…. 53

2-11-6- تقسیم بندی اسطو از دانش…. 54

2-11-7-تقسیم بندی دانش آشکار وپنهان.. 54

2-12- چرخه های مدیریت دانش…. 58

2-12-1-چرخه مدیریت دانش ویگ….. 58

2-12-2- چرخه مدیریت دانش یکپارچه دالکر. 65

2-13- فرایند مدیریت دانش…. 76

2-14- مطالعات بات… 84

2-15- دیدگاه های اساسی درپیاده سازی مدیریت دانش : 88

2-15-1-الف – مدیریت دانش در سازمان.. 88

2-15- 2- ب- مدیریت دانش در آینه فناوری.. 91

2-15-3-ج- مدیریت دانش در منابع انسانی.. 93

2-16- عوامل مؤثر در تقویت به اشتراک گذاری دانش در سازمان.. 95

2-17-عوامل موفقیت مدیریت دانش: 96

2-18- مدل های مدیریت دانش…. 99

2-18- 1- مدل ایجاد و کاربرد دانش ویگ….. 99

2-18-2- مدل مارپیچ دانش نوناکا و تاکوچی.. 104

2-18 -3-مارپیچ دانش…. 109

 

فصل سوم روش اجرای تحقیق

3-1 – مقدمه. 113

3-2- روش تحقیق.. 113

3-3- جامعه آماری.. 113

3-4- نمونه و روش تعیین حجم نمونه. 114

3-5- ابزار جمع آوری اطلاعات… 114

3-6- روایی و پایایی ابزاز اندازه گیری.. 116

3-7- روش جمع آوری داده ها 117

3-8- روش تجزیه و تحلیل داده ها 117

 

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه. 120

4-2- تحلیل اکتشافی داده ها 120

4-3- یافته های تحقیق.. 120

 

فصل پنجم بحث و نتیجه گیری

5-1- مقدمه. 135

5-2 – بحث ونتیجه گیری.. 135

5-3- پیشنهاد های تحقیق.. 145

5-3-1- پیشنهاد های کاربردی.. 145

5-3-2 پیشنهاد هایی برای پژوهش های آتی: 147

5-4- محدودیت های تحقیق.. 148

منابع و ماخذ: 149

ضمائم.. 165

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                                                        صفحه

جدول 2- 1 :تلاش های علمی در جهت توسعه مدیریت دانش…. 17

جدول    2 -2  :گروه بندی دانش 49

جدول  2  – 3  : مقایسه دو چرخه مدیریت دانش 67

جدول 2 -4 فرایندها و سازو کارهای مدیریت دانش 69

جدول2 -5 چالش های فرهنگی پیش روی پیاده سازی مدیریت دانش و راه های غلبه بر آن ها 95

جدول  2 -6 : مهمترین عوامل موفقیت دانش…. 97

جدول    2 -7 :مدل مدیریت دانش ویگ – سطوح درونی سازی 102

جدول 2 -8 :ماتریس مدیرت دانش 103

جدول  3-1 :جامعه آماری کارکنان کارخانه قند میاندوآب… 114

جدول  3-2 :ضریب آلفای کرونباخ.. 117

جدول 4-1: توصیفات اعتماد و فرهنگ سازمانی.. 121

جدول4-2: آزمون نرمالیتی اعتماد و فرهنگ سازمانی.. 121

جدول 4-3: توصیفات حمایت مدیریت ارشد.. 122

جدول4-4:آزمون نرمالیتی حمایت مدیریت ارشد.. 122

جدول4-5: توصیفات زیر ساخت های IT.. 123

جدول:4-6: آزمون نرمالیتی زیر ساخت های IT.. 123

جدول4-7: توصیفات فرهنگ کار تیمی.. 124

جدول4-8:آزمون نرمالیتی فرهنگ کار تیمی.. 124

جدول4-9:توصیفات ساختار سازمانی قابل انعطاف… 125

جدول4-10:آزمون نرمالیتی ساختار سازمانی قابل انعطاف… 125

جدول4-11:توصیفات سیستم مدیریت دانش کارخانه قند میاندوآب… 126

جدول4-12: آزمون نرمالیتی سیستم مدیریت دانش کارخانه قند میاندوآب… 126

جدول4-13:خلاصه این که از روش‌های زیر برای آزمون فرضیات فرعی و اصلی.. 127

جدول4-14:تشخیص فرض و ادعا اعتماد و فرهنگ سازمانی.. 128

جدول4-15: آماره‌ها اعتماد و فرهنگ سازمانی.. 128

جدول4-16:آزمون اعتماد و فرهنگ سازمانی.. 128

جدول4-17:تشخیص فرض و ادعاحمایت مدیریت ارشد.. 129

جدول4-18:آماره‌ها حمایت مدیریت ارشد.. 129

جدول4-19:آزمون حمایت مدیریت ارشد.. 129

جدول4-20:تشخیص فرض و ادعا زیر ساخت های IT.. 130

جدول4-21:آزمون زیر ساخت های IT.. 130

جدول4-22:تشخیص فرض و ادعا فرهنگ کار تیمی.. 131

جدول4-23:آزمون فرهنگ کار تیمی.. 131

جدول4-24:تشخیص فرض و ادعا عامل ساختار سازمانی قابل انعطاف… 132

جدول4-25:آزمون ساختار سازمانی قابل انعطاف… 132

جدول4-26:تشخیص فرض و ادعا سیستم مدیریت دانش کارخانه قند میاندوآب… 133

جدول4-27: آماره‌ها سیستم مدیریت دانش کارخانه قند میاندوآب… 133

جدول4-28:آزمون سیستم مدیریت دانش کارخانه قند میاندوآب… 133

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                                                                        صفحه

نمودار 1- 1: :  فرایند مدیریت دانش 3

نمودار  1- 2 : مدل عملیاتی عوامل موثر در استقرار موفقیت آمیز مدیریت دانش…. 12

نمودار 2-1: گام های اصلی چرخه مدیریت دانش   60

نمودار  2-2 : خلاصه فعالیت های کلیدی چرخه مدیریت دانش 65

نمودار 2- 3 : چرخه مدیریت دانش یکپارچه   67

نمودار   2-4 : فرایند مدیریت دانش…. 79

نمودار 2 – 5:  راهبرد های مدیریت دانش نوناکا و تاکچی.. 81

نمودار 2-6  : راهبرد های مدیریت دانش از دیدگاه بات… 85

نمودار: 2- 7: سلسله مراتب اشکال دانش 104

نمودار    2-8:  مدل مدیرت دانش نوناکا و تاکوچی   106

نمودار  2-9 :مارپیچ دانش نوناکا و تاکوچی 110

نمودار1-4: جدول توزیع نرمال اعتماد و فرهنگ سازمانی.. 121

نمودار:4-2: جدول توزیع نرمال حمایت مدیریت ارشد.. 122

نمودار 4-3: جدول توزیع نرمال زیر ساخت های IT.. 123

نمودار4-4: جدول توزیع نرمال فرهنگ کار تیمی.. 124

نمودار 4-5:  توزیع نرمال ساختار سازمانی قابل انعطاف… 125

نمودار 4-6:   توزیع نرمال سیستم مدیریت دانش کارخانه قند میاندوآب… 126

 

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

1-1- مقدمه:

مدیریت دانش شامل فرایندهایی می باشد که ایجاد، توزیع و به کار بردن دانش را در جهت اهداف سازمانی هدایت می کند. در واقع این فرایندها به افراد سازمان کمک می کند تا خلاقیت و توانایی هایشان را جهت ایجاد ارزش های مطلوب بکار گیرند. سازمان ها همواره تحت تأثیر محیط پیرامون خود قرار دارند که این عوامل غالباً کمتر تحت نظارت و کنترل سازمان می باشد. چنان چه سازمانی بتواند این عوامل محیطی را شناسایی و کنترل کند بهتر می تواند حیات و بقای خود را تداوم بخشد. امروزه محیط سازمان ها به لحاظ تحولات علمی و فن آوری روز به روز بی ثبات تر و پیچیده تر می شوند اما عوامل محیطی حیات سازمان را تهدید می کند. در چنین شرایطی سازمان هایی برنده و کامیاب هستند که زمینه ی رشد ، پویایی و افزایش عملکرد سازمان را بهبود و ارتقاء بخشند. یکی از راه های تحقق این امر مقوله ی مدیریت دانش است گفته می شود پیدایش مفهوم مدیریت دانش به دنبال مفهوم سازمان یادگیرنده بوده است. مفهوم سازمان یادگیرنده را پیترسنج نخستین بار با انتشار اثری به نام «پنجمین فرمان » مطرح کرد و به قولی با این کار خود نه تنها نفوذ عظیمی در حوزه مدیریت دانش ایجاد کرد بلکه پارادایم جدیدی نیز برای نظریه ی مدیریت سازمان عرضه کرد (کولن[1]، 2001) واژه مدیریت دانش در دنیای مدیریت موضوعات مختلفی را دربرمی گیرد علت ایجاد این نگرش به دلیل انتقال و حرکت سیستم های اقتصادی و تولیدی به سوی جوامع دانش محور است در این نگرش دانش در کنار منابعی مثل زمین ، کار و سرمایه به عنوان یک دارایی مطرح می شود (نوناکا و تاکوچی[2]، 1995). به مدیریت دانش باید به عنوان یک طرح مدیریتی یکپارچه نگریسته شود که بر هدف های استراتژیک متمرکز است و بر محور فرایندهای کسب و کار حرکت می کند و از فناوری اطلاعات کمک می گیرد (نوهر[3]، 2002) مدیریت دانش با کشف و ارتقای دارایی دانش یک سازمان ، با دیدگاه هایی که پیش برنده ی اهداف سازمان است مرتبط می شود. دانشی که مدیریت می شود شامل هم دانش آشکار و هم دانش پنهان است (دوان پورت،1998). فرایند عملیاتی مدیریت دانش مانند هر سیستم دیگر به صورت یک چرخه ی تبدیلی درونداد- برونداد است که در نمودار شماره ی (1-1) آمده است.

نمودار 1- 1: :  فرایند مدیریت دانش (منبع :زوو و بریر[4]، 2001)

فرایند مدیریت دانش به دنبال گردآوری ، شکل دادن ، نگهداری و اشاعه ی آن دانش است (کوئینگ[5]، 2000).

نوناکا (1995) فرایند تبدیل دانش را شامل چهار بند می داند که عبارتند از اجتماعی سازی[6](از ضمنی به ضمنی)، برونی سازی[7] (از ضمنی به صریح )، ترکیب[8] و درونی سازی[9] (از صریح به ضمنی) می باشد که در فصل بعد به توضیح کامل آنها خواهیم پرداخت.

دسلر[10] (2000) رفتارهای فرد به انگیزه ، تقویت مثبت ، غنی سازی شغل ، روحیه ، ساختار سازمانی ، روابط میان گروهی ، رهبری در سازمان ، یادگیری و آموزش ، تغییر و بهبود سازمانی را از مهم ترین عوامل در عملکرد سازمان می داند.

1-2-بیان مسئله:

واتسون (2002) در کتاب خود به سه مرحله مشخص در تمدن بشری و چهارمین مرحله ای که اخیرا مطرح شده است  اشاره می کند که عبارتند از : عصر کشاورزی،عصر صنعت وعصر اطلاعات که در اواخر قرن بیستم آغاز شد.  وی   پیش بینی می نماید که قرن بیست و یکم شاهد توسعه جوامع بر مبنای ایده ها و خلاقیت باشد.(واتسون،2002)[11]

نخستین بار 1986 کارل ویگ در کتاب خود از مدیریت دانش نام برد ، اما قبل از وی پیتر دراکر ، تافلر وسایرین نیز بطور ضمنی ظهور این پدیده را بشارت داده بودند. (ویگ،1997)[12] بطور خلاصه چهار عامل عمده در بوجود آمدن این پدیده عبارتند از:

  • دگرگونی مدل کسب و کار صنعتی که سرمایه های یک سازمان اساسا” سرمایه های قابل لمس و ملی بودند (امکانات تولید، ماشین، زمین وحتی نیروی کار ارزان) به سمت سازمان هایی که دارایی اصلی آنها غیر قابل لمس بوده وبا دانش ، خبرگی و توانایی برای خلاق سازی کارکنان آنها گره خورده است. از زمانی که حرفه ها به این نتیجه رسیدند که باید به طریقی دارایی خود را ارزش گذاری و هزینه ها را کنترل نمایند، دوره ای آغاز شد که امتیازرقابتی بر خلق دانش و استفاده موثر ازآن استوار گشت.
  • افزایش فوق العاده حجم اطلاعات ، ذخیره الکترونیکی آن و افزایش دسترسی به اطلاعات بطور کلی ارزش دانش را افزوده است ؛ زیرا فقط از طریق دانش است که این اطلاعات ارزش پیدا می کند ، دانش همچنین ارزش بالایی پیدا می کند. زیرا به اقدام نزدیکتر است . اطلاعات به خودی خود تصمیم ایجاد نمی کند ، بلکه تبدیل اطلاعات به دانش مبتنی بر انسانهاست که به  تصمیم اقدام می انجامد .
  • تغییرهرم سنی جمعیت و ویژگی های جمعیت شناختی که فقط در منابع کمی به آن اشاره شده است . بسیاری از سازمان ها دریافته اند که حجم زیادی از دانش مهم آنها در آستانه باز نشستگی است. این آگاهی فزاینده وجود دارد که اگر اندازه گیری و اقدام مناسب انجام نشود ، قسمت عمده این دانش و خبرگی حیاتی به سادگی از سازمان خارج می شود .
  • تخصصی تر شدن فعالیت ها نیز ممکن است خطر از دست رفتن دانش سازمانی و خبرگی به واسطه انتقال یا اخراج کارکنان را به همراه داشته باشد.(ساینوت،2004)[13]

 زمانی که سازمان ها به سرعت به فن آوری روی آوردند تصور می کردند که قدرت فوق العاده رایانه ، سیستم ها و بانک های اطلاعاتی پیشرفته می تواند بر کلیه مشکلات سازمانی فائق آید ، بنابراین بخش های فن آوری اطلاعات مرکز فعالیت های مدیریت دانش بودند. اما وقتی خبرگی و دانش نهفته انسانها مرکز توجه واقع شد، سایر رشته ها و بخش ها نیز به تدریج درگیر شدند. دربدوامربه مدیریت دانش فقط از بعد فن آوری نگاه می شد و آنرا یک  فن آوری می پنداشتند. اما به تدریج سازمان ها دریافتند که برای استفاده واقعی از مهارت کارکنان ، چیزی ماورای مدیریت اطلاعات مورد نیاز است. انسانها در مقابل ابزارهای چاپی یا الکترونیکی ، در مرکز توسعه ، اجرا و موفقیت مدیریت دانش قرار می گیرند و همین عامل انسانی وجه تمایز مدیریت دانش از مفاهیم مشابهی چون مدیریت اطلاعات است. (چگ ،2001- بلیر2002)[14]

باتوجه به مطالب فوق،درعملاهداف مدیریت دانش را میتوان درموارد ذیل خلاصهکرد :ایجاد انباره دانش، ارتقای دارایی های دانشی ،  بهینه سازی فضای دانشی و  مدیریت دانش به  عنوان  یک دارایی. (داونپورت،1998)[15]بدین ترتیب کارخانه قند میاندوآب نیز به جهت هدایت کارکنان و همچنین استفاده بهینه ازدانش افراد خواه دانش موجود در سازمان باشد و خواه دانش فرا سازمانی ، ملزم به ایجاد سیستم مدیریت دانش میباشد. در همین راستا ،شناسایی عوامل موجود در این سیستم وطراحی همه جانبه آن به یکی ازمسائل اصلی ومطرح در این کارخانه تبدیل گشته است. به عبارت دیگر، سوال اصلی دراین حوزه شناسایی عوامل تعیین کننده در سیستم مدیریت دانش می باشد. دانشمندان معتقدند که عدم وجود مکانیزم های صحیح ارزیابی وضعیت جاری سازمان برای اجرای مدیریت دانش و یا توسعه فعالیت های مدیریت دانش ، این نوع سرمایه گذاری را در ذهن مدیران تنها به یک هزینه اضافی تبدیل نموده است. بدین صورت برای هدفمند نمودن استفاده از دانش به عنوان یک مزیت رقابتی و راهبردی و نیز سازماندهی مراحل توسعه مدیریت دانش در سازمان ، شناخت وضعیت موجود سازمان در زمینه مدیریت دانش و تعیین عوامل موثر بر تصمیم گیری یک سازمان برای بکارگیری و بهبود مدیریت دانش امری ضروری و حیاتی است.(حسنقلی پورو همکاران ، 1388) با فرض قبول مطالب فوق و ضرورت مدیریت دانش برای سازمان ها در جهان امروزی ، منطقی به نظر میرسد که مدیریت کارخانه قند میاندوآب موضوع طراحی مدلی برای برقراری سیستم مدیریت دانش را یکی از مسائل مهم کارخانه تلقی نموده و در جهت شناسایی عوامل موجود دراین مدل تلاش های تئوریک و تجربی کاملی را انجام دهند.

1-3 – اهمیت و ضرورت تحقیق:

امروزه دانش مهمترین مزیت رقابتی شرکت ها در عرصه اقتصاد جهانی است. در قرون گذشته کشورها و تولید  کنندگان ، سعی در مخفی نگه داشتن رویه ها ، و منابع برتری خود نسبت به رقبا داشتند ، اصناف از دانش های خاص خود به شدت محافظت می کردند و دولت ها از صدور مهارتهای فنی جلو گیری می کردند . امروزه شرایط تغییر کرده است . از آنجا که فناوری سرانجام در اختیار همه قرار می گیرد ، مزیت رقابتی پایداری به شمار نمی آید . رقبا به سرعت محصول و خدمات خود را تقلید و ارائه می کنند . با وجودی که فناوری ومحصول مزیت رقابتی دائمی ایجاد نمی کنند ،دانش می تواند  موجب مزیت رقابتی پایدار گردد. بر خلاف سرمایه های مادی که در صورت بهره برداری از آنها ، از ارزش وحجم آنها کاسته می شود ، دانش سرمایهای  است که با استفاده بیشتر ، رشد می کند. تفکرات جدید منجر به پیدایش اندیشه های نو گردیده و مالک خود را غنی تر می سازند . دانش دارایی نامحسوس یک کسب کار است که به آن در انجام بهتر امور ، نسبت به زمانی که آن را در اختیار ندارد کمک می کند . نوناکا دانش را تنها مزیت رقابتی پایدار برای یک سازمان می داند به تعبیر او در شرایطی که بازارها مرتبا” درحال دگرگونی می باشند، فناوریهای قدیمی منسوخ می شوند، رقبا متنوع و چند برابر می گردند و محصولات و خدمات دچار تحولات اساسی می گردند، سازمان های موفق آنهایی هستند که مرتبا” به تولید و دانش جدید پرداخته، آن را درسطح سازمان گسترانده ، بالاخره با سرعت زیاد از آن در فناوری ها و محصولات جدید استفاده
می کنند. به همین اساس بود که نخستین گام ها برای ایجاد ساز و کارهای تحصیل، ذخیره سازی و استفاده از دانش در سازمان ها در اوایل دهه 90 میلادی شکل گرفت، مجموعهفعالیت هایی که سپس تحت عنوان مدیریت دانش شناخته شد. مدیریت دانش با ایجاد قدرت داخلی در سازمان های کشور، سعی در برطرف نمودن چالش های خارجی را دارد و این امربا بهره برداری ازمنابع دانش موجود در کارکنان، منابع اطلاع رسانی ، تکنولوژی اطلاعاتی و کاربردهای آن و همچنین ارتباط آنها با مشتریان و تامین کنندگان انجام خواهد شد. مفهوم مدیریت دانش تعیین کننده ابزاری برای انجام وپیشرفت های کاری است که می تواند شامل اجزای مختلف کار، توزیع و توسعه محصولات وخدمات باشد وتوانایی اجرای فعالانه برای توسعه و بهبود مستمررا نیزدربرداشته باشد .(اخوان،1386)

کانگ و پاندیا در بررسی پیشینه مدیریت دانش در سازمان های دولتی، اظهار داشته اند این موضوع در رابطه با سازمان های دولتی نو پا ودرمراحل ابتدایی است. بنابر این باید توجهی ویژه به آن صورت گیرد. آن ها معتقدند دانش موضوعی اجتماعی و انسانی است و بر خلاف اطلاعات،به تکنولوژی وابسته نیست. باخروج نیروهای تحصیل کرده و حرفه ای ازسازمان های دولتی ، بخشی از دانشی که سال ها برای آن سرمایه گذاری کرده اند از سیستم خارج می شود واین امر می طلبد که با مدل های مدیریت دانش ازاتلاف این سرمایه ها که ازسرمایه های ملی محسوب می شوند، جلوگیری شود.(الوانی،1380)

1-4-اهداف تحقیق:

1-4-1- اهداف کلی تحقیق:

تعیین عوامل موثر در ابعاد سیستم مدیریت دانش کارخانه قند میاندوآب

تعیین وضع مطلوب عوامل موثر در ابعاد سیستم مدیریت دانش کارخانه قند میاندوآب

تعیین وضع موجود عوامل موثر در ابعاد سیستم مدیریت دا نش کارخانه قند میاندوآب

1-4-2 اهداف کاربردی:

شناسایی شکاف وضع موجود و مطلوب عوامل موثر در ابعاد سیستم مدیریت دانش کارخانه قند میاندوآب و بیان پیشنهاداتی در راستای کاهش شکاف شناسایی شده .

1-5- فرضیه های تحقیق:

فرضیه اصلی:

عوامل موثر در ابعاد سیستم مدیریت دانش کارخانه قند میاندوآب وضعیت مطلوبی دارند.

فرضیههای فرعی:

1- عامل اعتماد و فرهنگ سازمانی در ابعاد سیستم مدیریت دانش کارخانه قند میاندوآب وضعیت مطلوبی دارد.

2- عامل حمایت و تعهد مدیریت ارشد در ابعاد سیستم مدیریت دانش کارخانه قند میاندوآب وضعیت مطلوبی دارد.

3- عامل زیرساخت‌های IT در ابعاد سیستم مدیریت دانش کارخانه قند میاندوآب وضعیت مطلوبی دارد.

4- عامل فرهنگ کار تیمی در ابعاد سیستم مدیریت دانش کارخانه قند میاندوآب وضعیت مطلوبی دارد.

5- عامل ساختار سازمانی قابل انعطاف در ابعاد سیستم مدیریت دانش کارخانه قند میاندوآب وضعیت مطلوبی دارد.

 

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

تعداد صفحات : 123

قیمت :  40 هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 parsavahedi.t@gmail.com

[add_to_cart id=159303]

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com