پایان نامه ” تحلیل عوامل موثر بر شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد پویایی سیستم “

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته صنایع

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دانشگاه علوم و فنون مازندران

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع

گرایش سیستم های اقتصادی

عنوان :

” تحلیل عوامل موثر بر شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد پویایی سیستم “

استاد راهنما :

دکتر علی تاجدین

 
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
فهرست مطالب:

 • مقدمه ۱
 • بیان مساله ۲
 • ضرورت تحقیق.۳
 • اهداف مدنظر تحقیق۴
 • نوآوری تحقیق۴
 • روش تحقیق۵
 • محدودیت های تحقیق.۵

فصل دوم : مرور ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۲-۱   تاریخچه.۸
۲-۲-۲   تعاریف۱۲
۲-۲-۲-۱ بورس اوراق بهادار۱۲
۲-۲-۲-۲ سهم چیست ؟۱۲
۲-۲-۲-۳ سرمایه گذاری.۱۲
۲-۲-۲-۴ انواع بازار .۱۲
۲-۲-۲-۵ سال مالی.۱۳
۲-۲-۲-۶   صورت سود و زیان۱۳
۲-۲-۲-۷   ترازنامه۱۴
۲-۲-۲-۸ سود هر سهم (EPS).14
۲-۲-۲-۹ سود تقسیمی هر سهم (DPS)14
۲-۲-۲-۱۰ پیش بینی سود.۱۵
۲-۲-۲-۱۱ تعدیل سود۱۵
۲-۲-۲-۱۲ قیمت پایانی سهم.۱۵
۲-۲-۲-۱۳ نسبت قیمت به درآمد۱۵
۲-۲-۳ شاخص کل.۱۶

 • پویایی سیستم .۱۹

۲-۳-۱ مقدمه۱۹
۲-۳-۲ کلیات پویایی سیستم.۲۰
۲-۳-۳ اصول کلی در مورد دیدگاه سیستمی ۲۰
۲-۳-۴ ابزارهای تفکر سیستمی .۲۲
۲-۳-۴-۱ نمودار های علی حلقوی.۲۲
۲-۳-۴-۲ نمودار های حالت جریان.۲۳
۲-۳-۵ فرآیند مدل سازی۲۴
۲-۳-۶ شبیه سازی.۲۷

 • پیشینه تحقیق۲۸

۲-۴-۱ تحقیقات در زمینه بورس اوراق بهادار تهران۲۸
۲-۴-۲ تحقیقات در زمینه پویایی سیستم در ایران ۲۹
۲-۴-۳ تحقیقات با روش پویایی سیستم در جهان۳۱
فصل سوم : مدل سازی پویایی بازار سهام

 • مقدمه .۳۴
 • تعریف مساله.۳۴

۳-۲-۱ ارزش معاملات.۳۶
۳-۲-۲ شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران.۳۷
۳-۲-۳ تورم.۳۹
۳-۲-۴ تولید ناخالص داخلی۴۴

 • فرضیه های دینامیکی.۴۶

۳-۳-۱ قیمت و تقاضای سهم.۴۶
۳-۳-۲ اختلاف قیمت سهم با ارزش واقعی۴۸
۳-۳-۳ شاخص کل و سرمایه گذاری در بورس.۴۹
۳-۳-۳-۱ بررسی تاثیر قیمت سهم های بزرگ بر شاخص کل.۵۰
۳-۳-۴ نوسان های شاخص کل و ریسک بازار۵۴
۳-۳-۵ سرمایه گذاری در بورس و تولید ناخالص داخلی۵۵
۳-۳-۵-۱ بررسی رابطه تولید ناخالص داخلی و درآمد ملی۵۷
۳-۳-۶ سپرده گذاری در بانک۵۸

 • سرمایه گذاری در بازارهای موازی.۵۹

۳-۴     نمودار علی حلقوی کل مدل۶۱
 
فصل چهارم : شبیه سازی ، اجرای مدل و سناریوپردازی    

 • مقدمه.۶۳
 • مدل قیمت سهام۶۳

۴-۲-۱ اعتبار مدل.۶۶
۴-۲-۲ تحلیل حساسیت و سناریو پردازی۶۶
۴-۲-۲-۱ مدت زمان سهامداری۶۷
۴-۲-۲-۲ تعدیل سود هر سهم.۶۸
۴-۲-۲-۳ تعدیل سود و تغییر زمان سهامداری.۷۰
۴-۲-۲-۴ ورود سهامداران بزرگ به سهم.۷۱

 • مدل کلی بورس اوراق بهادار.۷۳

۴-۳-۱ اعتبار مدل بازار سهام.۷۶
۴-۳-۲ تحلیل حساسیت مدل بازار سهام.۷۶
۴-۳-۲-۱ تاثیر مدت زمان سهامداری بر شاخص کل.۷۷
۴-۳-۲-۲ تاثیر افزایش سرمایه گذاری در بورس.۷۷
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱ نتیجه گیری۸۰
۵-۲ پیشنهادات۸۱
فهرست منابع .۸۲
   فهرست تصاویر و نمودارها
شکل ۲-۱ نمایش ساختار حالت و جریان.۲۳
شکل ۳-۱   نمودار خطی ارزش ریالی معاملات۳۶
شکل ۳-۲   نمودار میله ای حجم معاملات سالیانه۳۷
شکل ۳-۳   نمودار خطی شاخص کل بورس۳۸
شکل ۳-۴   نمودار خطی تورم ۴۱
شکل ۳-۵   تولید ناخالص داخلی.۴۴
شکل ۳-۶   حلقه علی حلقوی قیمت سهام و تقاضا برای آن۴۷
شکل ۳-۷   حلقه اختلاف قیمت سهم با ارزش واقعی۴۸
شکل ۳-۸ حلقه شاخص کل و سرمایه گذاری در بورس۵۲
شکل ۳-۹ حلقه نوسانات بازار و ریسک سرمایه گذاری۵۴
شکل ۳-۱۰ حلقه سرمایه گذاری در بورس و تولید ناخالص داخلی۵۶
شکل ۳-۱۱ حلقه سپرده گذاری در بانک۵۸
شکل ۳-۱۲ حلقه ثبات اقتصادی و جذابیت بازار های موازی۵۹
شکل ۳-۱۳ نمودار علی حلقوی بازار بورس اوراق بهادار.۶۱
شکل ۴-۱   نمودار جریان مدل قیمت سهام.۶۴
شکل ۴-۲   خروجی قیمت مدل قیمت سهام.۶۵
شکل ۴-۳   حساسیت مدل قیمت نسبت به تغییر زمان سهامداری۶۷
شکل ۴-۴   حساسیت مدل قیمت نسبت به تعدیل سود هر سهم.۶۸
شکل ۴-۵   حساسیت مدل قیمت نسبت به تعدیل سود بعد از یک زمان خاص.۶۹
شکل ۴-۶   حساسیت مدل قیمت نسبت به تعدیل سود و زمان سهامداری.۷۰
شکل ۴-۷   حساسیت مدل قیمت نسبت به تقاضا در زمان مشخص.۷۲
شکل ۴-۸   نمودار جریان مدل ۷۴
شکل ۴-۹   خروجی شاخص کل بازار سهام.۷۵
شکل ۴-۱۰ حساسیت مدل بازار سهام به مدت زمان سهامداری۷۷
شکل ۴-۱۱ رفتار شاخص کل با تغییر میزان سرمایه گذاری در بورس.۷۸
فهرست جداول
جدول ۲-۱ قطبیت روابط علی.۲۳
جدول ۲-۲ تحقیقات در زمینه بورس اوراق بهادار تهران۲۸
جدول ۲-۳ تحقیقات با روش پویایی سیستم در ایران۲۹
جدول ۲-۴ تحقیقات در زمینه بازار بورس با روش پویایی سیستم.۳۰
جدول ۲-۵ تحقیقات اقتصادی خارجی با روش پویایی سیستم۳۳
جدول ۳-۱ تخمین رگرسیونی شاخص از سهم های بزرگ با روش حداقل مربعات۵۱
جدول ۳-۲ تخمین حداقل مربعات تولید ناخالص و درآمد ملی۵۷
چکیده
بازار سرمایه نقش مهمی در اقتصاد هر کشور دارد .برای اقتصاد ایران به دلیل داشتن شرایط تورمی سرازیر شدن نقدینگی به سمت بازار سرمایه به جای بازار های موازی مانند ارز ، طلا و مسکن می تواند کمک شایانی به تولید و شکوفایی اقتصادی نماید .
بررسی روند تغییر قیمت سهم ها و عوامل موثر بر آن در بیشتر موارد با روش های کلاسیک تحلیل تغییرات قیمت قابل توجیه نیست . برای آن که بتوان شکاف های ناشی از عدم توجه به اثرات علی و معلولی در ارتباط با بازار سهام را پر کرد نیاز به یک دید سیستمی احساس می شود . بهترین روش برای توجه به روابط به صورت علی و معلولی ناشی از دید سیستمی روش پویایی سیستم است . با این روش می توان تاثیر اعمال تصمیمات گوناگون بر سیستم را مورد بررسی قرار داد .
در این تحقیق بازار بورس اوراق بهادار تهران با بهره گرفتن از روش پویایی سیستم مورد بررسی قرار گرفته است . شاخص کل بازار نمایانگر وضعیت کلی بازار است و عامل مهمی برای جذابیت بازار سرمایه محسوب می شود . بازار بورس اوراق بهادار دارای پیچیدگی های پویا است و نیاز است روابط درون سیستم به صورت بازخوردی و در ارتباط با هم بررسی شوند . ویژگی اصلی پویایی سیستم شفاف کردن ساختار درونی سیستم با دید سیستمی و آزمایش تغییر این روابط در زمانی است که تصمیمات مختلف اعمال می شوند . از این رو عوامل موثر بر شاخص کل را با بهره گرفتن از روش پویایی سیستم بررسی و مدل کرده و تاثیر سناریو های مختلف را بر آن می سنجیم . نتایج حاصل از تاثیر سناریو های مختلف می تواند برای سیاست گذاری های کلان بازار سرمایه برای جذب سرمایه و جلوگیری از شکل گرفتن حباب در بازار مورد استفاده قرار گیرد .
 مقدمه
بازار بورس اوراق بهادار پیچیدگی پویای بسیار زیادی دارد . تحقیقات صورت گرفته برای بررسی بازار معمولا از کارایی لازم برخوردار نیستند ، دلیل آن همین پیچیدگی پویاست.
در این پایان نامه با بهره گرفتن از روش پویایی سیستم[۱] بازار بورس اوراق بهادار تهران را بررسی می کنیم . در این فصل ابتدا تعریفی از مساله ارائه می دهیم و سپس ضرورت انجام این تحقیق و اهداف آن را بیان می کنیم . نو آوری ها و محدودیت های تحقیق در ادامه فصل مورد بحث قرار می گیرند .
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : ۱۱۳

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان
 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :       

****         [email protected]