اختلال شخصیت در افراد بهنجار

نوامبر 25, 2019 user25 0

مدل درماندگی آموخته شده مدل درماندگی آموخته شده[1] توسط آبرامسون، سلیگمن و تیزدل (1978) بیان گردید. مدل درماندگی آموخته شده یک مدل شناختی است، زیرا […]