پایان نامه بررسی نقش استفاده از رسانه بر احساس امنیت اجتماعی زنان تهران

پایان نامه  

گرایش : علوم ارتباطات اجتماعی

عنوان : بررسی نقش استفاده از رسانه بر احساس امنیت اجتماعی زنان تهران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق

دانشکده علوم انسانی

گروه علوم ارتباطات اجتماعی

 

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته علوم ارتباطات اجتماعی

 

موضوع:

بررسی نقش استفاده از رسانه بر احساس امنیت اجتماعی زنان تهران

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                    صفحه

چکیده: ۱
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱- مقدمه. ۳
۱-۲- مساله تحقیق: ۳
۱-۳- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق‌: ۶
۱-۴- اهداف تحقیق‌: ۷
۱-۵- سوالات تحقیق‌: ۸
۱-۶- فرضیه‌های تحقیق: ۸
۱-۷- روش تحقیق‌: ۸
۱-۸- روش جمع آوری اطلاعات‌: ۹
۱-۹- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات‌: ۹
۱-۱۰- قلمرو تحقیق‌: ۹
۱-۱۱- جامعه آماری‌: ۹
۱-۱۲- تعاریف مفهومی: ۱۰
۱-۱۲-۱-رسانه‌های ارتباط جمعی: ۱۰
۱-۱۲-۲- مطبوعات‌: ۱۰
۱-۱۲-۳-رادیو: ۱۰
۱-۱۲-۴- تلویزیون: ۱۰
۱-۱۲-۵- اینترنت: ۱۰
۱-۱۲-۷- ﻧﺎاﻣﻨﻲ اجتماعی: ۱۱
۱-۱۳- تعاریف عملیاتی: ۱۲
۱-۱۳-۱- رسانه‌های ارتباط جمعی: ۱۲
۱-۱۳-۲-ﻧﺎاﻣﻨﻲ اجتماعی: ۱۲
فصل دوم: مبانی نظری
۲-۱- مقدمه. ۱۵
۲-۲- وسایل ارتباط جمعی: ۱۵
۲-۳-کارکرد وسایل ارتباط جمعی: ۱۵
۲-۴- نقش و اهمیت رسانه‌های جمعی: ۱۹
۲-۵- دیدگاه های پیشگامان و راهگشایان ارتباط جمعی‌: ۲۱
۲-۶- مطبوعات‌: ۲۲
۲-۷- تغییر مفاهیم تولید و توزیع رسانه‌ای‌: ۲۳
۲-۸- روزنامه نگاری شهروندی پدیده ای در عرصه اطلاع رسانی‌: ۲۳
۲-۹- رادیو: ۲۴
۲-۱۰- تلویزیون: ۲۵
۲-۱۱- رادیو و تلویزیون، خدمتی عمو‌می‌: ۲۶
۲-۱۲- کارکردها و وظایف رادیو و تلویزیون‌: ۳۱
۲-۱۳- اینترنت: ۳۹
۲-۱۴-تاریخچه اینترنت‌: ۴۰
۲-۱۵- اینترنت و تحولات ایجاد شده‌: ۴۰
۲-۱۶- کاربرد‌های اینترنت در دنیای نوین‌: ۴۱
۲-۱۷- وضعیت اینترنت در جهان‌: ۴۲
۲-۱۸- وضعیت اینترنت در ایران‌: ۴۲
۲-۱۹- تبلیغات محیطی: ۴۳
۲-۲۰- رسانه‌های جمعی، دیدگاه‌ها و رویکردها‌: ۴۳
۲-۲۱- رسانه‌های جمعی و تغییرات فرهنگی واجتماعی‌: ۴۶
۲-۲۲- نقش آفرینی رسانه‌های نوین در عرصه تحولات اجتماعی‌: ۵۲
۲-۲۳- اﻣﻨﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ: ۵۵
۲-۲۴- ﻣﻔﻬﻮم وﺗﻌﺮﻳﻒ اﻣﻨﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‌: ۵۷
۲-۲۵- امنیت فردی و امنیت اجتماعی‌: ۵۸
۲-۲۶- امنیت عمو‌می‌و امنیت اجتماعی‌: ۵۹
۲-۲۷- امنیت ملی و امنیت اجتماعی‌: ۶۰
۲-۲۸- امنیت انسانی و امنیت اجتماعی‌: ۶۱
۲-۲۹- ویژگی‌های امنیت اجتماعی‌: ۶۲
۲-۳۰- گفتمان‌های امنیت اجتماعی‌: ۶۳
۲-۳۱- رویکردها ی امنیت اجتماعی‌: ۶۶
۲-۳۲- اثبات گرایی و امنیت اجتماعی‌: ۶۷
۲-۳۳- فرا اثبات گرایی و امنیت اجتماعی‌: ۶۷
۲-۳۴- فمینیسم فرا اثبات گرا و امنیت اجتماعی‌: ۶۸
۲-۳۵- نظریه سیست‌می‌و امنیت اجتماعی‌: ۶۸
۲-۳۶- رهیافت‌های مدرن امنیت اجتماعی‌: ۶۹
۲-۳۷- پست مدرنیسم و امنیت اجتماعی‌: ۷۰
۲-۳۸- دیدگاه انتقادی و امنیت اجتماعی‌: ۷۰
۲-۳۹- رهیافت امنیت اجتماعی شده ( جامعه ای): ۷۱
۲-۳۹-۱- امنیت تولیدی اجتماعی است: ۷۳
۲-۳۹-۲- رضایتمندی مولد امنیت است: ۷۳
۲-۳۹-۳ – امنیت فرایند درون زاست: ۷۴
۲-۳۹-۴- امنیت ماهیتی تطبیقی تا انطباقی دارد: ۷۴
۲-۳۹-۵- امنیت دارای ساخت دولتی است: ۷۴
۲-۴۰- رهیافت اجتماع گرایی: ۷۶
۲-۴۱- نظریه پردازان امنیت اجتماعی‌: ۷۸
۲-۴۲- ﻧﺎاﻣﻨﻲاﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‌: ۸۵
۲-۴۳- ابعاد نا امنی: ۸۶
۲-۴۴- عوامل موثر بر ناامنی اجتماعی: ۸۷
۲-۴۵- رسانه‌ها و جهت‌دهی افکار عمومی‌: ۸۷
۲-۴۶- نقش وسایل ارتباط جمعی در امنیت اجتماعی: ۸۸
۲-۴۷- رسانه احساسی زمینه ناامنی‌: ۹۰
۲-۴۸- راهکارهای ایجاد امنیت اجتماعی ازمنظر قرآن: ۹۶
۲-۴۹- پیشینه تحقیق: ۹۶
۲-۵۰- چهارچوب نظری و مدل تحقیق: ۱۰۱
فصل سوم: روش تحقیق
۳-۱- مقدمه. ۱۱۰
۳-۲- روش شناسی تحقیق‌: ۱۱۰
۳-۳-  جامعه و نمونه آماری ۱۱۱
۳-۴- تعیین ا ندازه نمونه‌: ۱۱۱
۳-۵- اعتبار یا پایایی: ۱۱۱
۳-۶- روایی پرسشنامه تحقیق‌: ۱۱۲
۳-۷- روش آزمون وتحلیل‌های آماری‌: ۱۱۲
۳-۸-  روش گرد آوری اطلاعات‌: ۱۱۳
۳-۹- ابزارها و اندازه گیری آزمودنی‌ها( تناظر سئوالات پرسشنامه با فرضیه‌های تحقیق): ۱۱۳
۳-۱۰- تکنیک‌های تجزیه وتحلیل اطلاعات‌: ۱۱۴
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌های تحقیق
۴-۱- مقدمه. ۱۱۶
۴-۲- تجزیه و تحلیل داده‌های دریافتی‌: ۱۱۶
۴-۲-۱- مشخصات عمو‌می‌نمونه‌ها‌: ۱۱۶
۴-۳- دیدگاه‌های نمونه‌های مورد بررسی‌: ۱۲۰
۴-۴- آمار استنباطی‌: ۱۶۰
۴-۴-۱- فرضیه اصلی ۱۶۰
۴-۴-۲- آزمون فرضیه‌های تحقیق: ۱۶۰
فصل پنجم: نتیجه گیری و ارائه راهکارها
۵-۱- مقدمه. ۱۶۹
۵-۱-۱- فرضیه اصلی: ۱۶۹
۵-۱-۲- فرضیات فرعی: ۱۶۹
۵-۲- آزمون فرضیه‌های تحقیق‌: ۱۶۹
۵-۲-۱- استفاده از رسانه. ۱۶۹
۵-۲-۲- آزمون فرضیه فرعی اول: ۱۷۰
۵-۲-۳- آزمون فرضیه فرعی دوم: ۱۷۰
۵-۲-۴- آزمون فرضیه فرعی سوم: ۱۷۱
۵-۲-۵- آزمون فرضیه فرعی چهارم: ۱۷۱
۵-۲-۶- آزمون فرضیه فرعی پنجم: ۱۷۲
۵-۲-۷- آزمون فرضیه فرعی ششم: ۱۷۲
۵-۲-۸- آزمون فرضیه اصلی: ۱۷۲
۵-۳- یافته‌های ناشی ازگویه‌های تحقیق ۱۷۳
۵-۴- پیشنهادات به محققین آتی ۱۷۸
۵-۵- محدودیت‌های پژوهش: ۱۷۸
فهرست منابع ۱۸۰

فهرست جدول‌ها

عنوان                                                                                                    صفحه

جدول ۲-۱- مفهوم امنیت اجتماعی در ابعاد سه کانه. ۶۸
جدول۲-۲- گفتمان‌های سلبی (امنیت اجتماعی). ۷۴
جدول ۲-۳- گفتمان‌های ایجابی (امنیت اجتماعی) ۷۵
جدول ۲-۴- مقایسه دو رویکرد گفتمان سلبی و ایجابی (امنیت و امنیت اجتماعی) ۷۶
جدول۲-۵- مقایسه نگاه اجتماع گرایان و لیبرالیست‌ها در مورد امنیت. ۸۹
جدول ۳-۱ (محاسبه ضریب آلفای کرونباخ) ۱۱۶
جدول۳-۲(تناظرسوال‌ها پرسشنامه‌هاو فرضیه‌های تحقیق) ۱۱۸
جدول۴-۱- فراوانی و درصد جنس مطالعه شوندگان ۱۲۱
جدول۴-۲- وضعیت تاهل مطالعه شوندگان. ۱۲۲
جدول ۴-۳- میزان تحصیلات افراد مورد مطالعه ۱۲۳
جدول ۴-۴- حوزه محل خدمت افراد مورد مطالعه. ۱۲۴
جدول۴-۵- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه ۱ ۱۲۵
جدول ۴-۶- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه ۲. ۱۲۶
جدول۴-۷- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه ۳ ۱۲۷
جدول ۴-۸- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه ۴. ۱۲۸
جدول ۴-۹- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه ۵. ۱۲۹
جدول ۴-۱۰- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه ۶ ۱۳۰
جدول ۴-۱۱- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه ۷ ۱۳۱
جدول ۴-۱۲- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه ۸ ۱۳۲
جدول ۴-۱۳- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه ۹ ۱۳۳
جدول ۴-۱۴- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه ۱۰. ۱۳۴
جدول ۴-۱۵- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه ۱۱. ۱۳۵
جدول ۴-۱۶- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه ۱۲. ۱۳۶
جدول ۴-۱۷- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه ۱۳. ۱۳۷
جدول ۴-۱۸- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه ۱۴. ۱۳۸
جدول ۴-۱۹- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه ۱۵. ۱۳۹
جدول ۴-۲۰-  فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه ۱۶. ۱۴۰
جدول ۴-۲۱- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه ۱۷. ۱۴۱
جدول ۴-۲۲- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه ۱۸. ۱۴۲
جدول ۴-۲۳- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه ۱۹. ۱۴۳
جدول ۴-۲۴- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه ۲۰. ۱۴۴
جدول ۴-۲۵- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه ۲۱. ۱۴۵
جدول ۴-۲۶-  فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه ۲۲ ۱۴۶
جدول ۴-۲۷- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه ۲۳. ۱۴۷
جدول ۴-۲۸-  فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه ۲۴. ۱۴۸
جدول ۴-۲۹-  فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه ۲۵. ۱۴۹
جدول ۴-۳۰- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه ۲۶. ۱۵۰
جدول ۴-۳۱-  فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه ۲۷. ۱۵۱
جدول ۴-۳۲- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه ۲۸. ۱۵۲
جدول ۴-۳۳- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه ۲۹. ۱۵۳
جدول ۴-۳۴-  فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه ۳۰. ۱۵۴
جدول ۴-۳۵-  فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه ۳۱. ۱۵۵
جدول ۴-۳۶-  فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه ۳۲ ۱۵۶
جدول ۴-۳۷- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه ۳۳. ۱۵۷
جدول ۴-۳۸-  فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه ۳۴. ۱۵۸
جدول ۴-۳۹- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه ۳۵. ۱۵۹
جدول ۴-۴۰- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه ۳۶. ۱۶۰
جدول ۴-۴۱-  فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه ۳۷. ۱۶۱
جدول ۴-۴۲-  فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه ۳۸. ۱۶۲
جدول ۴-۴۳-  فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه ۳۹. ۱۶۳
جدول شمار ۴-۴۴- میزان استفاده از رسانه بر احساس امنیت اجتماعی زنان منطقه۱. ۱۶۵
جدول شمار ۴-۴۵- جذابیت برنامه‌ها و مطالب امنیتی بر احساس امنیت اجتماعی زنان منطقه ۱ ۱۶۶
جدول شمار۴ -۴۶- میزان اعتماد به رسانه بر احساس امنیت اجتماعی زنان منطقه ۱ ۱۶۷
جدول شمار۴ -۴۷- نوع رسانه بر احساس امنیت اجتماعی زنان منطقه ۱ ۱۶۸
جدول شمار ۴-۴۸- کارکرد رسانه بر احساس امنیت اجتماعی زنان منطقه ۱ ۱۶۹
جدول شمار ۴-۴۹- میزان تحصیلات زنان منطقه ۱با تاثیر پذیری آنها از رسانه‌ها ۱۷۰
جدول شمار ۴-۵۰- استفاده از رسانه بر احساس امنیت اجتماعی زنان منطقه ۱ ۱۷۱

فهرست شکل‌ها

عنوان                                                                                                    صفحه

شکل ۲-۱- مدل تحلیلی تحقیق – محقق ساخته برگرفته از ادبیات تحقیق. ۱۱۲
شکل ۴-۱- فراوانی و درصد جنس مطالعه شوندگان ۱۲۱
شکل ۴-۲- وضعیت تاهل مطالعه شوندگان. ۱۲۲
شکل ۴-۳- میزان تحصیلات افراد مورد مطالعه ۱۲۳
شکل ۴-۴- حوزه محل خدمت افراد مورد مطالعه. ۱۲۴
شکل۴-۵- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه ۱ ۱۲۵
شکل۴-۶- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه ۲. ۱۲۶
شکل۴-۷- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه ۳ ۱۲۷
شکل۴-۸- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه ۴ ۱۲۸
شکل۴-۹- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه ۵ ۱۲۹
شکل۴-۱۰- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه ۶ ۱۳۰
شکل۴-۱۱- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه ۷. ۱۳۱
شکل۴-۱۲- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه ۸. ۱۳۲
شکل۴-۱۳- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه ۹. ۱۳۳
شکل۴-۱۴- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه ۱۰ ۱۳۴
شکل۴-۱۵- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه ۱۱ ۱۳۵
شکل۴-۱۶- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه ۱۲. ۱۳۶
شکل۴-۱۷- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه ۱۳ ۱۳۷
شکل۴-۱۸- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه ۱۴ ۱۳۸
شکل۴-۱۹- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه ۱۵ ۱۳۹
شکل۴-۲۰- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه ۱۶. ۱۴۰
شکل۴-۲۱- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه ۱۷ ۱۴۱
شکل۴-۲۲- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه ۱۸ ۱۴۲
شکل۴-۲۳- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه ۱۹ ۱۴۳
شکل۴-۲۴- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه ۲۰ ۱۴۴
شکل۴-۲۵- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه ۲۱ ۱۴۵
شکل۴-۲۶- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه ۲۲. ۱۴۶
شکل۴-۲۷- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه ۲۳ ۱۴۷
شکل۴-۲۸- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه ۲۴ ۱۴۸
شکل۴-۲۹- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه ۲۵ ۱۴۹
شکل۴-۳۰- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه ۲۶. ۱۵۰
شکل۴-۳۱- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه ۲۷ ۱۵۱
شکل۴-۳۲- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه ۲۸ ۱۵۲
شکل۴-۳۳- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه ۲۹ ۱۵۳
شکل۴-۳۴- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه ۳۰ ۱۵۴
شکل۴-۳۵- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه ۳۱ ۱۵۵
شکل۴-۳۶- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه ۳۲. ۱۵۶
شکل۴-۳۷- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه ۳۳ ۱۵۷
شکل۴-۳۸- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه ۳۴ ۱۵۸
شکل۴-۳۹- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه ۳۵ ۱۵۹
شکل۴-۴۰- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه ۳۶. ۱۶۰
شکل۴-۴۱- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه ۳۷. ۱۶۱
شکل۴-۴۲- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه ۳۸. ۱۶۲
شکل۴-۴۳- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه ۳۹. ۱۶۳

چکیده:

در این تحقیق در راستای بررسی نقش استفاده از رسانه بر احساس امنیت اجتماعی زنان در شهر تهران رویکردها و مدل‌های مختلف مطرح و بررسی شده و سپس ضمن بررسی نظرات شهروندان تهرانی‌، از دیدگاه های ارائه شده از سوی آنها‌‌، استفاده شده است. روش به کار گرفته شده در این پژوهش از نظر هدف کاربردی‌، از نظر نوع داده‌ها کمی‌ و از نظر نحوه گردآوری داده‌ها‌، توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل شهروندان ساکن در منطقه ۱ شهر تهران که تعداد آنها حدودا ۵۰۰۰ نفر می‌باشد. روش نمونه‌ گیری در این تحقیق‌، تصادفی ساده بود. با توجه به جدول مورگان بایستی نمونه آماری ۳۸۴ نفر باشد لذا تعداد۴۰۰ پرسشنامه بین اعضای جامعه آماری توزیع گردیده که تعداد۳۷۴پرسشنامه قابل بررسی می‌باشد. روایی و پایایی پرسشنامه نیز با بهره گرفتن از دیدگاه خبرگان و نیز آزمون آلفای کرونباخ مورد سنجش قرار گرفته و تایید شدند.
در مرحله بعد بر اساس مدل مفهومی‌پژوهش، سوالات و فرضیه‌های پژوهش، با بهره گرفتن از یک پرسشنامه محقق ساخته گویه‌های مستخرجه در نمونه آماری مورد پرسش قرار گرفت. در بخش آمارتوصیفی، توصیف داده‌ها در دو بخش متغیر‌های زمینه‌ای و متغیر‌های اصلی با بهره گرفتن از شاخص‌های فراوانی مطلق، فراوانی نسبی، میانگین، انحراف معیار و واریانس در جداول ارائه گردیده و در بخش آمار استنباطی از آزمون‌های همبستگی استفاده شد.
واژگان کلیدی: وسایل ارتباط جمعی، روزنامه‌، تلویزیون‌، شبکه‌های مجازی اجتماعی‌، تبلیغات محیطی، نا امنی اجتماعی زنان
 

فصل اول

کلیات تحقیق

۱-۱-       مقدمه

رسانه‌ها در دوران کنونی بخشی جدایی ناپذیر از زندگی مردم شده‌اند. مردم در طول شبانه روز از محتواهای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و آموزشی و سرگرمی رسانه‌ها استفاده می‌کنند. نسل کنونی جامعه از ابتدای حیاتش با رسانه‌ها بزرگ می‌شود و در دنیای اطلاعاتی و ارتباطی امروز، این نسل، بخش عظیم فرهنگ، ارزش‌ها و هنجارهای جامعه خود و دیگر جوامع را از رسانه‌ها دریافت می‌کند. به عبارتی در دوران معاصر که به عصر اطلاعات و جامعه اطلاعاتی و ارتباطی معروف است، بخش عظیمی از جامعه پذیری نسل‌ها از طریق رسانه‌ها انجام می شود و نفوذ و تأثیر رسانه تا جایی است که برخی از نظریه پردازان ارتباطی بر این باورند که رسانه‌ها اولویت ذهنی و حتی رفتاری ما را تعیین می‌کنند و اگر چگونه فکر کردن را به ما یاد ندهند، اینکه به چه چیزی فکر کنیم را به ما می‌آموزند. ( لطف آبادی،۱۳۸۱: ۲۰-۱۹)
مفهوم احساس امنیت نیز یکی از شاخصه‌های کیفیت زندگی در شهرهاست و آسیب‌های اجتماعی از مهمترین پیامدهای مختلف نا‌امنی به شمار می‌آید. الین می‌گوید اگر مردم فضایی را به دلیل عدم راحتی و یا ترس استفاده نکنند، عرصه عمو‌می‌از بین رفته است» یکی از مهمترین عوامل تهدید کننده حضور مردم به ویژه زنان در فضاهای عمومی، ترس یا احساس نامنی است. ناامنی مکان‌ها و فضاهای عمو‌می‌نشاط و سلامتی را در زندگی روزمره مختل می‌کند  و با ایجاد مانع بر سر راه رشد فرهنگی هزینه زیادی را بر جامعه زنان تحمیل می کند (حبیب زاده، ۱۳۸۸: ۲۲).
بی‌تردید، هیچ عنصری برای پیشرفت، توسعه و تکامل یک جانبه و همچنین شکوفایی استعدادها مهمتر از عنصر امنیت و تامین آرامش در جامعه نبوده و توسعه اجتماعی، خلاقیت  و فعالیت ارزشمند، بدون امنیت امکانپذیر نخواهد بود.

۱-۲- مساله تحقیق:

برای داشتن تعریف و درک درستی از نا امنی اجتماعی، ابتدا لازم است مفهوم امنیت اجتماعی مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد. امنیت در لغت به معنای مصون بودن از هر گونه تهدید و تعرض است. (حبیب زاده، ۱۳۸۸: ۲۲).   در فرهنگ آﻛﺴﻔﻮرد ﻣﻌﻨﺎی اﻣﻨﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ[۱] ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از: ارﺗﺒﺎط و ﺳﺎﺧﺖ اﻣﻨﻴﺖ ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﺎزﻣﺎن دﻫﻲ شده یا امنیتی که شکل و ساخت اجتماعی یافته است. امنیت اجتماعی حالت فراغت همگانی از تهدیدی است که کردار غیر قانونی دولت یا دستگاهی یا فردی یا گروهی در تما‌می‌یا بخشی از جامعه پدید آورد.
امنیت اجتماعی از نگاه محققان در طول تاریخ در سه دوره تایخی در خدمت طبقات خاصی بوده است. در دوره اول امنیت اجتماعی با رویکرد زورمدارانه در دفاع از هیات حاکمه در دوره دوم در دفاع از فرد و جامعه در برابر قانون شکنان و در دوره سوم روز و قدرت قهری به صورت محدود و در چارچوب قانون مورد استفاده قرار گرفته است. از نظر «الی ویور» رویکرد امنیت اجتماعی، توانمندی جامعه برای مراقبت از خصوصیت و ویژگی‌های بینابین خود در شرایط تغییر و تهدیدات عینی و اجتماعی و بر ارتباط نزدیک میان هویت جامعه و امنیت تاکید داشت و خاطر نشان می‌کند که جامعه امنیت هویتی‌اش را طلب می‌کند. باران امنیت اجتماعی را بدین گونه تعریف می‌کند. «توانایی گروه‌های مختلف صنفی، قومی، محلی، جنسی و‌. در حفظ هستی و هویت خود.
ﮔﻴﺪﻧﺰ اﻣﻨﻴﺖاﺟﺘﻤﺎﻋﻲ راﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﻬﻴﺪاﺗﻲ ﺟﻬﺖﺣﻔﻆ زﻧﺪﮔﻲ اﻋﻀﺎی ﻳﻚ ﺟﺎﻣﻌﻪو ﺳﭙﺲ ﺣﻔﻆ راه و روش زﻧﺪﮔﻲ آﻧﺎن ﻣﻲداﻧﺪ ( ﮔﻴﺪﻧﺰ،۱۳۷۳، ص ۶۲۷). ﻧﻬﺎﻳﺖ آنﻛﻪ اﻣﻨﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از رﻫﺎﻳﻲ از اﺿﻄﺮاب و ﺗﻌﻘﻴﺐ اﻳﻤﻨﻲ ﻣﺜﻼً ﻳﻚ ﮔﺮوه اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﻳﺎ ﻳﻚ ﻣﺠﻤﻊ ﻗﻮﻣﻲ، ﻣﺬﻫﺒﻲ و ﻏﻴﺮه.
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻘﻴﺎس ﻧﺎاﻣﻨﻲ ﺑﻪﻣﻌﻨﺎی وﺟﻮدﺗﻬﺪﻳﺪو ﺗﻌﺮض ﻋﻠﻴﻪﻓﺮد، ﺟﺎﻣﻌﻪﻳﺎﻛﺸﻮر اﺳﺖ و ﻧﺎاﻣﻨﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ از نظر لغوی به معنی وجود تهدید و تعرض نسبت به جامعه و اجزا تشکیل دهنده آن شامل فرد، خانواده، گروه و هویت آن‌هاست.
در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان اﺣﺴﺎس امنیت اجتماعی، ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪد وﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ دﺧﻴﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﭼﻮن ﻣﺤﻴﻂ زﻧﺪﮔﻲ، رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ، ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت، ﺷﺎﻳﻌﺎت و ﻏﻴﺮه ﻣﻬﻢﺗﺮ از دﻳﮕﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ در اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان اﺣﺴﺎس امنیت اجتماعی ﻣﺆﺛﺮﻧﺪ. ﻃﺒﻖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه در اﻳﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪدارﻧﺪ.
ژان فرانسوا بودیار فیلسوف فرانسوی مطالعات گسترده ای درباره ی فرهنگ توده ایی معاصر و رسانه‌های همگانی انجام داده است.  بی تردید بخشی از فرهنگ توده ایی معاصر مرتبط با سطح آرامش عمو‌می‌و میزان حضور امنیت و ناامنی اجتماعی دراذهان جامعه است.وی نقش رسانه‌های همگانی را در این ماجرا بسیارپیچیده وکارآمد ‌می‌داند و از دو وضعیت “نمود” و “وانمود” و “نما” و “وانمایی” پرده بر‌می‌دارد.آن چه واضح است، امنیت و ناامنی یکی از بارزترین جلوه‌های سلامت اجتماعی ‌می‌باشند و ارتباط مستقیم با فرهنگ‌‌، وضعیت اقتصادی‌‌، قوانین عمو‌می‌و قوه ی بازدارندگی قدرت حاکمه دارند.با نگاهی اجمالی به پارامترهای فوق ‌می‌توان نقش مهم رسانه‌های همگانی در شناسایی نقش پارامترهای فوق دراذهان و عملکرد جامعه را مشاهده کرد. ( ﮔﻴﺪﻧﺰ،۱۳۷۳، ص ۶۲۷).
از طرفی ‌می‌توان گفت موضوع «امنیت» از مهمترین و قدیمترین موضوعات مربوط به زنان است. امنیت زنان، چنان دامنه گسترده ای از باورها و رفتارهای متفاوت را ایجاد ‌می‌کند که اندیشمندان سیاست، حقوق، بهداشت و درمان، فرهنگ و هنر، دین و اقتصاد را بر سر دوراهی‌های انتخاب به تفکر واداشته و بیش از یک سده موضوع بحث‌های فراوان قرار گرفته است. امنیت مقوله ای است که امکان حضور بی دغدغه زنان را در عرصه‌های کار و فعالیت آماده ‌می‌کند، هرچند قضیه «عدم امنیت» بانوان سابقه تاریخی داشته و این واقعیت که زنان، آسیب دیده مردان هستند تا دهه هفتاد پوشیده مانده بود.
از اینرو رسانه‌های دیداری و نوشتاری که کارکرد امنیت ساز دارند به ویژه و در ایجاد امنیت زنان نقشی موثر و مفید ایفا  ‌می‌نمایند، تاکید بر نقش مثبت رسانه‌های گروهی بر امنیت اجتماعی، نباید ما را از تاثیر منفی آن باز دارد. آنگاه که رسانه‌ها در کارکرد منفی نقش وارونه بر عهده ‌می‌گیرند، فضای اطلاعاتی جامعه را آلوده‌‌، مبهم و تاریک خواهند ساخت. در تاریکنای رسانه وجود شایعه بعنوان معرفتی که زمینه ساز زوال و فروپاشی امنیت و آرامش ذهنی و روحی خواهد بود.
در این خصوص برخی پژوهشگران بر این عقیده‌اند که رسانه‌ها موجبات بروز و توسعه خشونت را فراهم آورده و جهانی خشن، ناامن و پرمخاطره را تکوین بخشیده‌اند. آنچه آشکار است این که رسانه‌ها همان طور که در ایجاد مشارکت و امنیت نقش ایفا می‌کنند امکان دارد که با تنزل قدرت انتخاب مخاطبان و تضعیف روند نهادی شدن ارزش‌های اجتماعی و انتقال تصورها و انگاره‌های ازهم گسیخته، افراد جامعه را دچار تعارض‌ها و چندگانگی‌های فرهنگی و اجتماعی کرده وفاق، مشارکت و همدلی را به نفاق، جدایی و خشم و خصومت تبدیل کنند.‌ در چنین شرایطی تنش، تعارض و خشونت پدیدار می‌شوند و هنجارها و ارزش‌های پسندیده جامعه رنگ می‌بازند‌. ناامنی اجتماعی مورد نظر این پزوهش عبارت است از مجموعه حرکت ‌های عمو‌می ‌و تحولات عادی که اطمینان خاطر افراد و انسجام گروه‌های اجتماعی را مخدوش ‌می‌سازند.بنابراین منظور از ناامنی اجتماعی مواجهه با عوامل نابود کننده یا کاهش دهنده تواناییها و دارایی‌هاست.
در تمام دوران حیات بشری به پهنه هستی، امنیت از عناصر اصلی نیازهای انسانی محسوب شده و در دوران مدرن اهمیت آن، تا اندازه ای افزایش یافته است که به تعبیر برخی از صاحب نظران کار ویژه و بی بدیل حکومت ها در جامعه مدرن امروزی، استقرار امنیت در فضای وسیع کلمه می باشد. نداشتن ترس و بیم در زندگی و وجود امنیت جانی و مالی، آبرو و حیثیت اجتماعی، حفاظت از آزادی و حقوق مشروع فردی و اجتماعی، بالاخره ایجاد رضامندی عمومی و در یک کلام فقدان تهدید از چنان جایگاهی برخوردار است که خداوند آدمیان را در پرتو آن به ذکر و عبادت خود فرا می خواند.
علی رغم افزایش اهمیت امنیت در جوامع، ابزار، شیوه ها و رویکردهای ایجاد و حفظ آن، دستخوش تحول حیرت آوری شده است. در جوامع گذشته اقتدار و کنترل و نظارت نهادهای رسمی، نماد قدرت و امنیت به شمار می رفت ولی در عصر جدید؛ عنصر اصلی ثبات، نظم و امنیت مقدار سرمایه اجتماعی، میزان پای بندی به ارزش ها و هنجارهای جمعی و به فضایل اخلاقی آن باز می گردد. بنابراین مدیریت درست و منطقی امنیت اجتماعی در جامعه منوط به ایجاد مشارکت مردمی و افزایش اعتماد به نهادها و حکومت در کلیه سطوح اجتماعی است.
بر این اساس، بررسی امنیت اجتماعی و عوامل تهدید کننده ی آن، موضوع مهم و حساسی است که می طلبد در این خصوص، پژوهش های علمی بسیاری انجام پذیرد، در این تحقیق سعی بر آن است که بررسی شود که  استفاده از رسانه بر احساس امنیت اجتماعی زنان در شهر تهران تا چه میزان تاثیر گذار است و سایر سوالات پژوهش عبارتند از اینکه آیا میزان اعتماد به رسانه‌های جمعی بر احساس امنیت اجتماعی زنان موثر ‌می‌باشد. آیا مدت زمان استفاده از رسانه‌ها  بر احساس امنیت اجتماعی زنان موثر ‌می‌باشد؟ آیا کارکرد وﺳـﺎﻳﻞ ارﺗﺒـﺎط ﺟﻤﻌﻲ بر احساس امنیت اجتماعی زنان موثر ‌می‌باشد. آیا نوع رسانه مورد استفاده بر  احساس امنیت اجتماعی زنان موثر ‌می‌باشد
تعداد صفحه : ۲۰۷
قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***