لنفوسیت a26/0 ± ۴۱/۶۸ c31/0 ± ۰۰/۷۵ c32/0 ± ۵۵/۷۵ c52/0 ± ۶۱/۷۴ b32/0 ± ۵۷/۶۹ c28/0 ± ۱۸/۷۵ ائوزینوفیل c02/0 ± ۲۳/۷ a24/0 ± ۳۱/۴ a28/0 ± ۳۴/۴ a01/0 ± ۸۷/۴ b16/0 ± ۴۶/۶ a32/0 ± ۵۱/۴ نوتروفیل b20/0 ± ۱۲/۲۲ a31/0 ± ۹۵/۱۸ a04/0 ± ۱۸/۱۸ a50/0 ± […]

مجموعه اشیاء گروه‌وار را و یک ریخت از گروه‌وار راجفت در نظر می‌گیریم به طوری‌که .نگاشت‌ها رابه‌صورت زیر تعریف می‌کنیم.وجایی‌که ، و تعریف‌شده باشند. در این‌صورت نیز تعریف‌شده می‌باشد زیرااکنون با فرض این‌که تمام روابط زیر بامعنا باشند، شرایط گروه‌وار را بررسی می‌کنیم.۱-و۲-و۳-و۴-و۵-وگزاره ۳-۱۳٫ نگاشت تصویرییک ریخت پوششی از گروه‌وارهاست.برهان. […]

پاسخ ارائه می‌شود به وسیله ۱- کارها را تا چه زمان باید تقسیم کرد؟۲- ترکیب کارها باید بر چه اساسی باشد؟۳- افراد و گروه، گزارش کار خود را به چه کسی بدهند؟۴- یک مدیر چه تعداد کارمند را (به صورتی اثر بخش و با بازده بالا) اداره یا سرپرستی می‌کند؟۵- […]

اگر برای هر ، و ، یک ، موجود باشد به طوری‌که ، عمل را متعدی گوییم.تعریف ۳-۴٫ فرض کنیم یک ریخت پوششی باشد.اصطلاحاً می‌گوییم عنصر از ، را می‌پوشاند یا یک بالابر از می‌باشد. به طور مشابه می‌گوییم ترکیب در ،را می‌پوشاند یا یک بالابر از است.گزاره ۳-۵٫ فرض کنیدیک شیء از […]

۵۰۴۲ ۷ ۵۰۳۹ ۲۵۱۶۱ ۲۳۴ ۵۱۷۲ ۲۳۵۷۳۳ ۵۰۴۳ ۱۹ ۱۴۳۲۰ ۳۵۳۵۱ ۵۱۶۴ ۶۰۶۸۴ ۴۴۹۲۷۲ ۵۰۴۴ ۶ ۳۷۴۱ ۱۶۲۶۲ ۳۰ ۵۰۴۹ ۱۶۲۰۱۰ ۵۰۴۵ ۱۸ ۱۱۸۵۴ ۳۴۸۱۲ ۱۰۰۴۷ ۶۱۲۵۶ ۳۸۲۹۸۹ ۵۰۴۶ ۱۴ ۱۱۴۸۶

برهان. به‌سادگی دیده می‌شود که شرایط در هر دو یکسان تعریف شده است.تعریف ۲-۳۷٫ زیرگروه‌وار کاملاگر یک زیررسته‌ی کامل از باشد، آن‌گاه یک زیرگروه‌وار کامل از است.تعریف ۲-۳۸٫ زیرگروه‌وار عریضاگر یک زیررسته‌ی عریض از باشد، آن‌گاه یک زیرگروه‌وار عریض از است.نکته ۲-۳۹٫ یک گروه‌وار با تنها یک شیء، یک گروه نامیده […]

حالت اول: فرض کنید و دو مسیر هموتوپیک به طولدر از بهبا طول مساوی باشند. پس نگاشت پیوسته‌ی وجود دارد به طوری‌کهوبرای تابع پیوسته‌ی و مسیر پیوسته‌ی، مسیر پیوسته‌یدر وجود دارد به طوری‌کهبه طور مشابه مسیر پیوسته‌یدر وجود دارد به طوری‌کهنشان می‌دهیم و دو مسیر هموتوپیک از بهدر می‌باشند.تابع پیوسته‌ی […]

۴-۵-۲- آنزیم‌های کبدی (GOT و GPT)با توجه به داده‌های جدول ۴-۵ میزان آنزیم‌های کبدی تیمارهای شاهد و g/kg20 عصاره رزماری، بطور معنی‌داری بیشتر از میزان آنزیم‌های کبدی دیگر تیمارهاست (۰۵/۰< p). تیمار شاهد (GOT= 09/17 ± ۶۶/۳۲۷ و GPT= 58/1 ± ۵۰/۴۴) دارای بیشترین مقدار آنز یم‌های کبدی و تیمار اکسی‌تتراسایکلین (GOT= […]

۲-به‌ازای هر سه شیء مثل ، و ، تابعموجود است کهبه‌ازای هر چهار شیء، ، و ، اگر، و ، آن‌گاه.به‌ازای هر شیء مثل ، عضوی از مثل موجود است که به‌ازای هر عضو از مثل و هر عضو از مثل ، داشته باشیم:تعریف ۱-۳۴٫ تابعگونفرض کنید ? و دو […]

جدول شماره ۳-۱: آلفای کرانباخ۳-۵)روش تجزیه و تحلیل داده هادر این تحقیق از تکنیکهای موجود در آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. به یک مجموعه از مفاهیم و روش های بکار گرفته شده جهت سازمان دادن، خلاصه کردن، تهیه جدول، رسم نمودار و توصیف داده های جمعآوری شده آمار […]