دسته: تاریخ

پایان نامه بررسی تربیت اخلاقی از دیدگاه غزالی و ملاصدرا

 پایان نامه رشته تاریخ

 

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

گروه علوم تربیتی

 

پایان نامه ‌ی کارشناسی ارشد رشته‌ تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش

بررسی تربیت اخلاقی از دیدگاه غزالی و ملاصدرا

   استاد مشاور:

دکتر محمد نجفی

شهریور ۱۳۹۲

چکیده

 پژوهش حاضر به بررسی تربیت اخلاقی از دیدگاه غزالی و ملاصدرا پرداخته است.به منظور این بررسی تحقیقی با رویکرد تطبیقی انجام شد .در این باره ابتدا نظریات و اندیشه­های آن دو اندیشمند توضیح داده شد که از این طریق مبانی تربیت اخلاقی از دیدگاه غزالی و ملاصدرا معلوم گردید.مهمترین مبنایی غزالی خدامحوری و توجه به توحید است ولی ملاصدرا علاوه بر خدامحوری به بُعد عقلانی انسان و وجود او که در جوهر خود دارای حرکت است توجه کرده است.مبتنی برمبانی  که از نوشته­های غزالی و ملاصدرا به دست آمد به اهداف،اصول و روش­های تربیت اخلاقی از دیدگاه آن دو  پرداخته شدکه نتایج حاصل از آن نشان می­دهد هدف نهایی هردو از تربیت اخلاقی رسیدن به قرب الهی می­باشد.در اصول تربیت اخلاقی هردو بر تدریجی بودن ،مرحله­ای بودن و اعتقاد دارند.غزالی اعتقاد به انفکاک جسم و روح و تاکید بر نقش پذیری قلب کودک از محیط دارد  در حالی که ملاصدرا برخلاف غزالی اعتقاد به پرورش توام جسم و نفس،آزادی و عقلانیت و خود آفرینی متربی دارد.عمده روش های مشترک آنها عبارتند از:استفاده از الگو تربیتی،ارزیابی خود و مراقبه نفس، انجام فرائض و عبادات. مهم­ترین روش غزالی در تربیت اخلاقی ریاضت نفس می­باشد  ولی ملاصدرا اعتقاد به عادت به همراه بینش دارد و در تربیت اخلاقی توجه زیادی به علم و دانش به همرا خردورزی می­ کند . روش های غزالی عمدتا دارای سخت­گیری­های صوفیانه است ،این در حالی است که روش­های ملاصدرا معتدل­تر و عقلانی­تر و در جهت متعالی کردن وجود می­باشد.

کلید وا‍‍ژه ها: تربیت،اخلاق،تربیت اخلاقی،غزالی،ملاصدرا.

فهرست مطالب

عنوانصفحه

 فصل اول کلیات

۱-۱مقدمه ۱

۱-۲بیان مسئله. ۲

۱-۳اهمیت و ضرورت تحقیق. ۳

۱-۴اهداف تحقیق ۳

۱-۵ سوالات تحقیق. ۴

۱-۶روش تحقیق ۴

۱-۷تعریف مفاهیم و اصطلاحات. ۴

 فصل دوم پیشینه پژوهش

۲-۱مقدمه ۶

۲-۲پیشینه پژوهش. ۶

 فصل سوم تربیت اخلاقی از دیدگاه غزالی

۳-۱مقدمه ۱۰

بخش اول:حیات و آثار. ۱۰

۳-۲حیات(۴۵۰-۵۰۵ه.ق) ۱۰

۳-۳تحصیلات. ۱۱

۳-۴شرایط اجتماعی ۱۲

۳-۵آثار. ۱۳

بخش دوم:مبانی فلسفی غزالی. ۱۴

۳-۶ اندیشه . ۱۴

۳-۶-۱خدا ۱۴

۳-۶-۲انسان ۱۵

۳-۶-۳نفس ۱۶

۳-۶-۳-۱قوای نفس. ۱۷

۳-۶-۴معرفت ۱۸

۳-۶-۴-۱ معرفت حسی و عقلی ۱۸

۳-۶-۴-۲معرفت ذوقی و کشفی ۱۸

عنوانصفحه

۳-۶-۴-۳کسب معرفت. ۱۸

بخش سوم:تربیت اخلاقی از دیدگاه غزالی. ۱۹

۳-۶-۵تربیت در نظر غزالی. ۱۹

۳-۶-۶اخلاق در اندیشه غزالی. ۱۹

۳-۷تربیت اخلاقی ۲۰

۳-۷-۱اهمیت و ضرورت تربیت اخلاقی ۲۰

۳-۷-۲اهداف تربیت اخلاقی ۲۱

۳-۷-۳مبانی تربیت اخلاقی در اندیشه غزالی ۲۱

۳-۷-۴اصول تربیت اخلاقی ۲۵

۳-۷-۵روشهای تربیت اخلاقی. ۳۲

۳-۸خلاصه فصل. ۴۱

 

فصل چهارم تربیت اخلاقی از دیدگاه ملاصدرا

۴-۱مقدمه ۴۳

بخش اول:حیات و آثار ملاصدرا ۴۳

۴-۲دوران زندگی (حیات). ۴۳

۴-۳آثار و تالیفات. ۴۴

بخش دوم:مبانی فلسفی ملاصدرا ۴۵

۴-۴حکمت متعالیه ۴۵

۴-۴-۱انسان در حکمت متعالیه . ۴۵

۴-۵هویت انسان. ۴۵

۴-۶نفس ۴۶

۴-۶-۱مراتب و مراحل نفس انسانی ۴۶

۴-۶-۲حالات نفس انسانی ۴۷

۴-۶-۳باقی یا فانی بودن نفس ۴۷

۴-۷عقل در حکمت متعالیه ۴۸

۴-۷-۱عقل به مثابه قوه اى از قواى نفس ۴۸

۴-۷-۱-۱عقل نظرى. ۴۸

۴-۷-۱-۲عقل عملى. ۴۸

۴-۷-۲ عقل به عنوان تمام هویت انسان نه صرفاً قوه‏اى از نفس    ۴۹

۴-۸معرفت شناسی . ۴۹

عنوانصفحه

۴-۹برهان کشفی در حکمت متعالیه ۵۰

۴-۱۰آموزه های دینی در حکمت متعالیه ۵۰

۴-۱۱نظریات فلسفی حکمت متعالیه. ۵۰

بخش سوم:تربیت اخلاقی از نگاه ملاصدرا ۵۲

۴-۱۲مبانی تربیت اخلاقی. ۵۲

۴-۱۳اخلاق متعالیه ۵۶

۴-۱۳-۱هدف تربیت اخلاقی  در حکمت متعالیه . ۵۸

۴-۱۴اصول تربیت اخلاقی از دیدگاه ملاصدرا. ۵۸

۴-۱۵روشهای تربیت اخلاقی . ۶۵

۴-۱۶خلاصه فصل ۶۸

 

فصل پنجم مقایسه و نتیجه گیری

۵-۱مقدمه . ۷۰

۵-۲مقایسه مبانی تربیت اخلاقی. ۷۰

۵-۲-۱تفاوتهای مبانی تربیت اخلاقی ۷۰

۵-۲-۲شباهت­های مبانی تربیت اخلاقی. ۷۲

۵-۳مقایسه اصول تربیت اخلاقی ۷۳

۵-۳-۱تفاوت­های اصول تربیت اخلاقی ۷۳

۵-۳-۲ شباهت­های اصول تربیت اخلاقی. ۷۴

۵-۴مقایسه روشها. ۷۶

۵-۴-۱تفاوتهای روش­های تربیت اخلاقی ۷۷

۵-۴-۲شباهت­های روش­های تربیت اخلاقی ۷۷

۵-۵نتیجه‌گیری ۷۹

۵-۶پیشنهادات پژوهشی. ۸۰

۵-۷پیشنهادات کاربردی ۸۰

۵-۸محدودیت­های تحقیق. ۸۱

منابع. ۸۳

 ۱-۱مقدمه

انسان گل سر سبد جهان آفرینش ،خداوند متعال است که در نیکوترین صورت(وجه)آفریده شده است «لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم»(سوره تین،آیه ۴).او دارای ابعاد وجودی متنوع است که برای شکوفا شدن و متعالی شدن این ابعاد و استعدادها ،احتیاج به تربیت دارد و در این میان پرورش فضایل اخلاقی یکی از مهمترین و در عین حال مشکل­ترین کارهاست تا انسان را در مسیر کمال که علت غایی آفرینش است قرار دهند.چنانکه رسول گرامی اسلام فرمودند:فلسفه بعثت ایشان هم تکمیل مکارم اخلاقی بوده است و قران کریم راز بعثت تمام پیامبران را تعلیم و تربیت و تزکیه بشر عنوان کرده است (سوره جمعه،آیه۲). اخلاق و تربیت اخلاقی به دلیل نقش مهمی که در سرنوشت انسان و جامعه دارد از دیرباز مورد توجه‌اندیشمندان بشری و پیشوایان دینی بوده است. قسمت اعظم آموزه‌های دینی اسلام، مسیحیت، یهود و دیگر ادیان را اخلاقیات و قسمت بیشتر فعالیت‌های اولیای دین‌های مختلف را تربیت اخلاقی تشکیل می‌دهد.بعد از انبیا و اوصیا الهی فلاسفه و اندیشمندان مختلف اعم از پیروان ومکاتب الهی و پیروان مکاتب مادی هر یک با بینش و اهداف خاص خود از تربیت و اخلاق سخن گفته­اند و اصول و روشهایی را برای آن ارائه داده­اند.

از دیدگاه اسلام پرورش فضایل اخلاقی یکی از مهمترین اهداف رسالت پیامبر خدا بوده است تا انسان در مسیر کمال که علت غایی آفرینش است قرار بگیرد. تجربه بشری نشان داده است که انسان خواه متدین به دین آسمانی باشد یا نباشد، هیچ گاه حتی در دوران مدرن و پسا مدرن هم بی‌نیاز از تربیت و اخلاق نیست.

نیاز جهان معاصر به اخلاق حیاتی و درجه اولی است و واضح است که جز در سایه جدی گرفتن تریبت اخلاقی نمی‌توان به این هدف والا دست یافت. توجه به تربیت به ویژه تربیت اخلاقی توجه به حیاتی ترین مقوله انسانی است، زیرا بیشتر نابسامانی‌های جهان و انواع گرفتاریهای بشری ناشی از غفلت انسان از امر تربیت و سازندگی روحی و اخلاقی خویش است (شریفی و پناهی، ۱۳۸۸). یکی از ارکان اساسی سعادت بشر در زندگی مادی و معنوی اخلاق و فضایل اخلاقی می‌باشد. محاسن اخلاقی و خلقیات ستوده موجبات تحکیم روابط انسانی را فراهم می‌آورد. برخوردهای درست که براساس یک سلسله کارهای اخلاقی صورت می‌گیرد، شور و نشاط به کالبد زندگی می‌دهد و زندگی فردی و اجتماعی را در مسیر تعالی و تکامل به کام انسان گوارا می‌سازد (صادقی اردستانی، ۱۳۸۸). پس روابط اخلاقی نیک و مثبت همانطور که موجب تهذیب نفس، تربیت انسانی و رشد معنوی می‌شود در تکامل هویت اجتماعی، توسعه، ترقی و تعالی فردی و اجتماعی نقش تعین کننده‌ای دارد و امتی را به سربلندی و عزت می‌رساند، چنان که فقدان آن موجب عقب ماندگی، ذلت و گاهی موجبات سقوط یک جامعه را فراهم می کند.

تربیت اخلاقی به عنوان یکی از مهمترین ابعاد تربیت به شمار می‌رود که می‌تواند به طور مستقل در کنار جنبه‌های دیگر تربیت نظیر تربیت عقلانی، دینی، اجتماعی و عاطفی مورد برسی قرار گیرد. اگر بشر در تمام ابعاد تربیت موفق، ولی در زمینه تربیت اخلاقی دچار ضعف و سستی باشد مشکلات بی‌شماری گریبانش را خواهد گرفت و حتی شاید اثرات مثبت جنبه‌های دیگر تربیت نیز از بین برود.

ما در این فصل ابتدا به طرح مسئله پژوهش خواهیم پرداخت و در ادامه برمبنای مسئله مورد بحث به بیان اهداف و ضرورت تحقیق و همچنین روش تحقیق  می­پردازیم و در پایان نیز تعریفی از اصطلاحات ارائه خواهیم داد.

۱-۲بیان مسئله

یکی از دانش های ضروری که در دنیای امروز مورد غفلت واقع شده و لازم  است نسبت به آن توجه بیشتری مبذول شود تربیت اخلاقی است.در عصر حاضر تربیت اخلاقی یکی از مفاهیمی است که با محدود نبودن به دین یا جامعه‌ای خاص دستخوش تفاوت دیدگاه ها و اظهار نظرهای گوناگون قرار گرفته است.

با توجه به اینکه اخلاق و تربیت اخلاقی زمینه­ساز رسیدن انسان به کمال نهایی و وجود مطلق می باشد توجه به آن در جامعه کنونی ما که هر روز نسبت به روز قبل شاهد نابسامانی ها و معضلات انسانی ناشی از عدم رعایت موازین اخلاقی در آن می­باشیم بیشتر حس می شود. این نابسامانی­های اخلاقی هم خود شخص را از خیر مطلق دور می­ کند و هم باعث رنجش خاطر دیگران خواهد شد. باتوجه به این مشکلات این مسئله  به ذهن متبادر می شودکه واقعاً ریشه این گونه معضلات اخلاقی در جامعه دینی ما که دستورات و نکات اخلاقی در آن بصورت تمام و کمال آمده ، در چه می ­تواند باشد . به نظر می­رسد که تعدد آرا گوناگون و غالبا متعارض در زمینه اخلاق و تربیت اخلاقی دست اندر کاران تعلیم و تربیت ما را دچار سر در گمی کرده است .و هرروز از نظریه ای رو به نظریه دیگری می­برند.

در راستای مطالب مذکور این پژوهش به دنبال این است تا با توجه به اهمیت و تاثیر شگرف اخلاق و تربیت اخلاقی در رشد فردی و اجتماعی و نابسامانی‌های موجود در این حوزه با بررسی تربیت اخلاقی از نظر دو‌اندیشمند بزرگ جهان اسلام، امام محمد غزالی که مشهورترین مولف مسلمان در علم اخلاق می‌باشد و نیز ملاصدرا به عنوان دیگر‌اندیشمند اسلامی که که توانسته است تا حدودی اختلافات بین اندیشمندان مسلمان در هستی شناسی ، شناخت شناسی،  ارزش شناسی و دیگر حوزه ها را  با ترکیب کردن آرا اسلاف خود و ریختن آنها در قالبی نو به نام حکمت متعالیه کاهش دهد ، به طوری اندیشه­های او تا زمان حاضر نیز به روز باقی مانده و مورد ارجاع دیگر متفکران اسلامی قرار گرفته است ، بپردازد و می­خواهدکه با مقایسه‌ی آرا  غزالی و ملاصدرا تبیین مناسبی از چگونگی تفاوت‌ها و شباهت‌های دیدگاه  آن دو اندیشمند جهان اسلام در زمینه تربیت اخلاقی ارائه دهد، و به این مسئله بپردازد که تربیت اخلاقی در تفکر غزالی و ملاصدرا چه جایگاهی دارد، آرا این دو چه راهکاری را می‌تواندبه دست‌اندارکاران نظام تعلیم و تربیت در جهت بهبود وضعیت نامطلوب اخلاق عصر کنونی و به خصوص نظام ترییتی ما ارائه دهد.

 ۱-۳اهمیت و ضرورت تحقیق

رشد و نشاط علمی در همه جنبه‌ها که تربیت اخلاقی نیز از آن مستثنی نیست در جامعه ما در گرو بازشناسی آثار مهم متفکران گذشته ما است. این باز شناسی بدون بررسی تطبیقی بین آرا  و نظریات متفکران گذشته چندان روشن بینانه و موثر نخواهد بود (باقری، ۱۳۷۷).  با اعتقاد به این مسئله که ارزشهای اخلاقی، همواره به عنوان افکار مهم و غالبی در زندگی بشر بخش قابل توجهی از دغدغه پژوهش های علوم انسانی را تشکیل داده­اند. ضرورت پژوهش در تربیت اخلاقی برای ما روشن خواهد شد.

برای مقابله با اخلاق نا مطلوب که بر زندگی انسانها سایه گسترانده و خود یک معضل اساسی است، از سوی اندیشمندان برای چاره اندیشی و مبارزه با آن  تلاش فکری گسترده­ای صورت گرفته است. در فرهنگ اسلامی آثار متعددی در اخلاق و تربیت اخلاقی توسط دانشمندان قدیم و معاصر به رشته تحریر در آمده و تحقیقات ارزشمندی در این زمینه انجام شده است (داوودی، ۱۳۸۵: ۱۵۴) حاصل این تلاش گنجینه گران بهایی است که برای پیرایش وجود انسان از آلودگی‌ها ی اخلاقی و تعالی ارزشی آدمی، از سوی متفکران و مصلحان فراهم شده است. در همین راستا گرد آوری، بررسی تطبیقی و تنظیم آرا‌ اندیشمندانی که در زمینه اخلاق و تربیت اخلاقی  کار کرده اند و دارای تالیفاتی هستند، گامی آغازین ولی اساسی می‌باشد. همچنین برای بهره وری مطلوب از تربیت اخلاقی، جستجوی عمیق، پیوسته و منظم گنجینه معارف و تجارب آدمی ضروری محسوب می‌شود (صادق زاده قمصری، ۱۳۷۵). در این راستا استفاده از افکار ‌اندیشمندان دینی که هم خود متخلق به اخلاق حسنه بوده‌اند و هم با قلم و بیان به ارشاد طالبان و مشتاقان پرداخته‌اند، می‌تواند در حل مشکلات اخلاقی کنونی جامعه گره گشا باشد .

در این پژوهش غزالی در جایگاه یکی از فیلسوفان متقدم اخلاق و ملاصدرا هم بعنوان یکی از فیلسوفان متاخر که دارای مشرب فکری خاصی به نام حکمت متعالیه میباشد که تقریبا می توان گفت جامع تمام مشارب فکری تا قبل از خود می باشد جهت بررسی و تطبیق نظریات در زمینه تربیت اخلاقی  بر گزیده شده اند . همچنین مشرب فکری آنان و نقش و اهمیت فلسفه در دیدگاه های آنها تا حدودی با هم تفاوت‌هایی دارند. با مقایسه وجوه تفاوت‌ها و شباهت‌های‌اندیشه غزالی بعنوان فردی متقدم در تربیت اخلاق اسلامی و ملاصدرا بعنوان فیلسوف متاخر اخلاقی اسلام می‌توان به یک دید کلی در زمینه تربیت اخلاقی دست پیدا کرد که راه را برای برنامه ریزان درسی و آموزشی ما نشان خواهد داد تا بتوانند برنامه ­ریزی‌های لازم را برای بهبود وضعیت اخلاقی جامعه بعمل آورند.

۱-۴اهداف تحقیق

هدف کلی :بررسی تربیت اخلاقی از دیدگاه غزالی و ملاصدرا

اهداف اختصاصی:

۱) بررسی دیدگاه غزالی در تربیت اخلاقی

۲) بررسی دیدگاه ملاصدرا در تربیت اخلاقی

۳) تعیین تفاوت­های دیدگاه غزالی و ملاصدرا در تربیت اخلاقی

۴) تعیین  شباهت­های دیدگاه غزالی و ملاصدرا در تربیت اخلاقی

۱-۵ سوالات تحقیق

۱) دیدگاه غزالی در زمینه تربیت اخلاقی چیست؟

۲) دیدگاه ملاصدرا در زمینه تربیت اخلاقی چیست؟

۳) در زمینه ترببیت اخلاقی چه تفاوت­های بین آرا غزالی و ملاصدرا وجود دارد؟

۴) در زمینه ترببیت اخلاقی چه شباهت­های بین آرا غزالی و ملاصدرا وجود دارد؟

۱-۶روش تحقیق

این پژوهش از نوع مطالعات کیفی با رویکردی اسنادی- تحلیلی می­باشد که در آن از روش جرج بردی[۱] دانشمند لهستانی( نقل از آقازاده،۱۳۸۲). در مقایسه و تطبیق نظرات غزالی وملاصدرا  استفاده خواهد شد. بردی در زمینه مطالعات تطبیقی در قلمرو آموزش و پرورش چهار مرحله را مشخص نموده است که این مراحل عبارتند از:

۱-مرحله توصیف:  در این مرحله به اعتقاد بردی پژوهنده به توصیف نمودها و پدیده‌های مورد تحقیق بر اساس شواهد و منابع‌ای که از اطلاعات مختلف چه از طریق مشاهده مستقیم یا مطالعه اسناد و گزارشات دیگران به دست آورده است می ­پردازد. به عقیده بردی مرحله توصیف، مرحله یاداشت برداری و تدارک یافته‌های کافی برای نقادی از آنها در مرحله بعدی است.

۲- مرحله تفسیر:  این مرحله شامل بررسی و تحلیل اطلاعاتی است که در مرحله اول پژوهشگر به توصیف آنها پرداخته است. تحلیل اطلاعات به اعتقاد بردی بایستی مبتنی بر اصول و شیوه مرسوم در علوم اجتماعی باشد.

۳-مرحله همجواری:  طی این مرحله اطلاعاتی که از صافی ۱و ۲ گذشته طبقه بندی می‌شوند و پهلوی هم قرار می‌گیرند و چهار چوبی فراهم می‌شود که راه را برای مرحله بعدی یعنی مقایسه شباهت‌ها و تفاوت‌های پدیده مورد تحقیق هموار می کند. به عقیده بردی محقق در این مرحله می‌تواند به فرضیه تحقیقی خود دست یابد.

۴- مرحله مقایسه:  در این مرحله مسئله تحقیق که در مراحل قبلی علی الخصوص در مرحله همجواری محقق اجمالاً از آن گذشته است، دقیقاً با توجه به جزیات در زمینه تشابهات و تفاوت‌های مورد بررسی و مقایسه قرار گیرد.

۱-۷تعریف مفاهیم و اصطلاحات:

تربیت[۲]:واژه تربیت از ریشه ربو و باب تفعیل است .در این ریشه، معنای زیادت و فزونی لحاظ شده است . بنابراین وازه تربیت با توجه به ریشه­ آن به معنی فراهم کردن زمینه پرورش است .علاوه بر این تربیت به معنای تهذیب نیز استعمال شده است ،که به معنی زدودن خصوصیات ناپسند اخلاقی است.گویا در این استکمال، نظر بر این بوده است که تهذیب اخلاقی،مایه­ فزونی مقام و منزلت معنوی است،و از این حیث می­­توان تهذیب را تربیت دانست (باقری،۱۳۸۸،ص۵۲-۵۱). از نظر غزالی معنی تربیت این است که مربی، اخلاق بد را از آدمی بازستاند و به دور اندازد و اخلاق نیکو جای آن بنهد. )غزالی، ج ۳: ۵۳ ـ ۵۲(.

اخلاق[۳] :بررسی مجموعه ­ای از اظهارات علمای اخلاق ،حاکی از آن است،که واژه اخلاق از مشتقات خلق است و اشاره به امر نفسانی و راسخ در نفس دارد که موجب می­شود افعال به آسانی از انسان صادر شود .یعنی خلق صفت و کیفیت درونی و ثابت در نفس انسان است و به راحتی از بین نمی رود(حقیقت و مزیدی،۱۳۸۷: ۱۰۹).

تربیت اخلاقی[۴]: تربیت اخلاقی به مفهوم اتخاذ مجموعه تدابیر منظم و برنامه ریزی شده با هدف ایجاد تغییرات مطلوب و نفی رذایل و ایجاد فضایل اخلاقی در متربی است .به این ترتیب تربیت اخلاقی فرآیند    زمینه­سازی و به کارگیری شیوه­هایی جهت شکوفاسازی ،تقویت و ایجاد صفات،رفتارها و آداب اخلاقی و اصلاح و از بین بردن صفات،رفتارها و آداب غیر اخلاقی در خود انسان است(همت بناری،۱۳۸۲: ۹).

۱مقدمه

همانگونه که یکی از بزرگان اندیشه دینی در پاسخ پرسشگران از علت رفعت و بزرگی اندیشه­اش به آنان گفت :«به این علت توانسته است افق­های فراتری را بنگرد که بر شانه بزرگان پیش از خود ایستاده » باید اذعان کرد که این سخن قولی است صحیح و اتفاقی است ساری و جاری برای همه بزرگان اندیشه و فکر ، چرا که اساساً اندیشه و فکر خلق الساعه و بدون بستری مناسب نمی­­تواند نشو و نما یابد ،هرچند که نباید عنصر خلاقیت،جامعیت اطلاعات ،ژرف­نگری و نکته یابی شخص محقق واندیشمند را منکر شویم و یا کم­اثر دانیم .چرا که در همان زمان که شخصی بر فراز شانه­های اندیشمندان گذشته خود می­ایستد و سخن از فراسوها می­گوید ،هزاران نفر دیگر نیز با این اندیشه­ها آشنایی دارند ولیکن چون فاقد ابتکار و قوه خلاق­اند نقشی به جز مقلد بر چهره آنها نمی­ماند.چون پژوهش ما در مورد دو تن از اندیشمندان به نام تاریخ ایران و اسلام می­باشد ما در این فصل به بررسی پیشینه پژوهش حاضر و تحقیقات پیشین مرتبط با موضوع تحقیق خواهیم پرداخت .

صادق‌زاده قمصری (۱۳۷۵) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود تحت عنوان« مبانی، اصول و شیوه‌های تهذیب اخلاقی از نظر غزالی و فیض» به توصیف مبانی، اصول و روش های تهذیب اخلاقی از نظر غزالی و فیض پرداخته است محقق به استخراج آرا، تشخیص میزان توافق نظر دو دانشمند، کشف نوع روابط فوق را تنظیم و در قالب بدیعی پرداخته است. هدف نویسنده این بوده است که نظام اخلاقی مبتنی بر منابع دینی را به عنوان بستری مناسب برای تربیت اخلاقی معرفی کند و با توجه به نتایج به دست آمده از این تحقیق، این دو متفکر در بعضی از مبانی هستی شناختی، معرفت شناختی و ارزش شناختی مشترک و هر دو متفکر معتقد بودند که تربیت اخلاقی را نمی­توان به صورت مشخص، مبارزه با آلودگی، اکتساب ارزش و تعالی ارزش­ها به حساب آورد.

در پایان نتیجه گرفته که هر دو دانشمند رویکردی دینی به تربیت اخلاقی داشته‌اند. همچنین از تحلیل کمی یافته‌های این دو دانشمند نتیجه گرفته شده است، که توافق نظر دو متفکر در همه مقوله‌های مورد مقایسه بسیار زیاد است که نسبت توافق نظر را در مبانی ۹۳ درصد در اصول ۸۲ درصد و در شیوه‌ها ۸۵ درصد برآورد می‌کند.

عطاران (۱۳۸۰) در رساله دکترای خود تحت عنوان « نقد تطبیقی دیدگاه های غزالی و کانت درباره رابطه اخلاق و دین و اشارات آن در تربیت اخلاقی» به بررسی چگونگی اثر گذاری ایده ادیان یعنی مفهوم خداوند و صورت آن در بنیاد نظام اخلاقی این دو متفکر پرداخته است. در این پژوهش به مفهوم تربیت اخلاقی از منظر کانت و غزالی پرداخته شده است. و روشهایی راکه با این مفهوم تناسب دارند و آدمی را به مقصد تربیت اخلاقی نائل می‌کنند بیان گردیده است. در پایان به روش های اصلی و مورد تاکید این دانشمندان تاثیر گذاری این شیوه‌ها در روش های تربیت اخلاقی در جهان معاصر ذکر شده است.

گلستانی (۱۳۸۰) در مقاله خود تحت عنوان نقد و تحلیل تربیت اخلاقی از نظر بعضی از متفکران مسلمان)) پرداخته است. نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان می‌دهد که فیلسوفان اسلامی کوشیده‌اند بنیادهای متین و اصیل برای تربیت اخلاقی بیابند که با شرایط تاریخی و اجتماعی متزلزل نگردند.

الماسی (۱۳۸۳) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان ((برسی تطبیقی آرای اخلاقی ارسطو و غزالی)) سعی نموده است که راه های رسیدن به سعادت را از نظر این دو دانشمند بررسی کند و نتیجه می‌گیرد که سعادت از نظر ارسطو دنیوی است و برای پیدا کردن سعادت شیوه‌های زندگی را مورد بررسی قرار می‌دهد. اما سعادت از نظر غزالی بر خلاف ارسطو اخروی است، زیرا سعادت به عنوان خیر اعلا به عنوان بهترین جز وجودی یعنی نفس است و این جزمتعلق به دنیا نیست.

سر کشیکیان (۱۳۸۹) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان «مقایسه نظرات علامه طباطبایی و ابوحامد امام محمد غزالی از بعد اهداف و روش های تربیت» به مطالعه و آشنایی با اهداف تربیتی مکتب انسان­ساز اسلام از زبان و قلم دو تن از‌اندیشمندان بزرگ جهت بر طرف کردن مشکلات آموزش و پرورش پرداخته است. نتیجه کلی این پژوهش این است برای دست‌یابی به تعالیم اصیل اسلام، تحقیق در دریایی بی‌کران معارف اسلامی امری الزامی است.

چاواری (۱۳۸۶) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان ((برسی تطبیقی دیدگاه های فارابی، غزالی و سعدی در مورد تعلیم و تربیت و ارکان آن)) تحقیقی را به روش توصیفی – تحلیلی انجام داد. در این تحقیق به اختصار نظرات غزالی استخراج گردید با موارد مشابه از سعدی پرداخته شد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که هر دو دانشمند نگاهی مشابه به تربیت به طور کلی و ارکان ان به طور جزئی داشته‌اند. غزالی و سعدی از منظر دین به تربیت نگاه می‌کنند.

دیرباز و دهقان سیمکانی (۱۳۹۰) در مقاله‌ای با عنوان ((عقلانیت و انسان اخلاقی در‌اندیشه کانت و ملاصدرا)) اخلاقی که ناشی شده از عقلانیت باشد را بررسی کرده‌اند و به این نتیجه رسیده‌اند که به طور کلی، در تطبیق دو نظریه ملاصدرا و کانت[۱] می‌توان گفت:  نظریه کانت به جهت برخوردار بودن از جوهره معرفتی بشری و طبیعی و عناصری چون استقلال و اراده، قابلیت آن را دارد تا به اخلاقی اومانیستی منجر شود؛ چرا که در نظر او انسان نهایتاً هویتی حقیقی یافته و از هر نوع عامل بیرونی و ماورائی رهاست. در نظر کانت، استقلال و اراده، همچون برترین اصل اخلاق است. اما نظریه ملاصدرا از جوهره معرفتی الهی برخوردار بوده و مبانی معرفتی وی ریشه در ماوراءالطبیعه دارد. از این‌رو، هر چند انسان از خلاقیت برخوردار است، اما در حقیقت، عین تعلق و ارتباط تکوینی با مبدأ هستی است و سیرصعودی خاصی که ملاصدرا، بر اساس حرکت جوهری، اصالت وجود و تشکیکی بودن آن و مرتبط ساختن وجود انسان با عقل فعال و نهایتاً خداوند، ارائه داده است، نشان می‌دهد که در نهایت، هیچ‌گونه استقلالی برای خود قائل نبوده، تمام وجود خود را فانی در وجود حق می‌یابد. هر دو‌اندیشمند از استعدادهای درونی خود انسان بهره گرفته و سیر اخلاقی خاصی را به او ارائه داده‌اند. کانت اراده را، بنیادی‌ترین پایه قرار داد، وملا صدرا عقل نظری را، با این حال، در سیر کمالی و اخلاقی، انسان کانتی به فناء فی‌الله دست نخواهد یافت و خود را خدا خواهد پنداشت، اما انسان صدرایی، که در سیر اخلاقی قرار گیرد، چنین نیست.

کرمانی (۱۳۹۰) در مقاله‌ای با عنوان ((فلسفه اخلاق متعالیه؛ جایگاه ملاصدرا در میان علمای اخلاق)) نتیجه می‌گیرد که به اعتقاد ملاصدرا ملاک اخلاق، عقل آزاد (وجدان) می­باشد و بشر در این جهان به هر شکل رفتار نماید، حشر و بازخواستی مناسب آن خواهد داشت و در واقع، اخلاق نیک این جهانی، پاداش اخروی زیبا به همراه دارد و خُلق نازیبای این دنیا، عذاب الیم بدنبال خواهد داشت. یعنی هرگونه اخلاق و ملکاتی بر جان انسان چیره شود، به همان صورت در روز رستاخیز محشور خواهد شد. از این رو در نگاه این حکیم فرزانه، معرفت نفس بعنوان ظرف حکمت، همواره راهی است بسوی خداوند و شناخت اوصافش که افضل معلومات هستی است. از همین روست که برخی از براهین اثبات وجود خداوند بر مسئله نفس استوار گشته است. علم به نفس در بحث معاد و اعتقاد به استقلال آن، بسیار اساسی است و از آن جهت که پاره­ای از مسائل نفس از اصول موضوعه علم اخلاق است ـ با وجود اختلاف در مکاتب فلسفه اخلاق ـ تقریباً همه فلاسفه اسلامی بر این نکته اتفاق نظر دارند که اخلاق با کمال نفس ارتباط دارد و شالوده مباحث اخلاقی بر اصل کمال پذیری نفس و تاثیرپذیری آن از افعال اخلاقی استوار است و بدون آن، تبیین عقلی و فلسفی کافی برای خیر و شر اخلاقی نخواهیم داشت.

شکر (۱۳۹۰) در مقاله‌ای تحت عنوان ((نتایج حرکت جوهری در اخلاق)) به این نتیجه رسیده که حرکت جوهری بعنوان یک محصول برهانی در حکمت متعالیه می‌تواند تحولی در اخلاق ایجاد کند. حرکت در جوهر، پی آمدهای متعددی داشته است که برهانی شدن نظریه «جسمانیه الحدوث و روحانیه البقاء بودن نفس»، از جمله نتایج این مسئله است که در مباحث اخلاقی تاثیر قابل توجهی خواهد داشت. از جمله:  قابل تغییر بودن اخلاق انسان، تایید واقعگرایی در اخلاق و گزاره‌های آن، تبیین مراحل استکمال نفس، اثبات فناناپذیری نفس و جاودانگی آن و توجیه کیفیت تجسم اعمال در سرای باقی. که این مسائل علاوه بر افزایش بعد تعقلی در اخلاق، موجب تاثیرگذاری مضاعف در اصلاح رفتار فردی و اجتماعی انسانها مطابق موازین شریعت نیز می‌شوند.

تاملی در تحقیقات انجام شده در آثار غزالی و ملاصدرا حاکی از اهمیت دیدگاه آنها برای محققان است بطوری که تاکنون پژوهش­های متعدد به بررسی نظریات فلسفی آن دو اختصاص یافته است .در رابطه با موضوع این پژوهش یعنی تربیت اخلاقی ، پژوهش­ها بیشتر معطوف به ماهیت اخلاق ،حدوث آن و ارتباط اخلاق با مسائل هستی ،انسان و خدا بوده است . اما متاسفانه در رابطه با بحث های تربیتی که می­توان از دیدگاه غزالی و بخصوص ملاصدرا استخراج نمود تحقیقات زیادی صورت نگرفته است و تحقیقات انجام گرفته پیشین نیز یا مربوط به قسمت محدودی از تعلیم و تربیت مثلاًفقط بحث اهداف، آن هم در سطحی بسیار محدود بوده و یا در صورت بررسی عناصر بیشتری از تعلیم و تربیت اخلاقی همچون اهداف ، محتوا ،اصول و روش­ها مباحث مطرح شده بصورت کلی مورد توجه محققان بوده است .مبحث تعلیم و تربیت اخلاقی به عنوان یکی از پیامدهای اساسی قابل استنباط از دیدگاه غزالی بعنوان عالمی پیش­رو در اخلاق و ملاصدرا که نظریات جامع و مفصلی در همه حوزه های فلسفی دارد به ­طور جامع و کامل در این پژوهش­ها به خصوص از دیدگاه ملاصدرا یافت نشد .هرچند فلسفه غزالی و ملاصدرا غنی­تر از آن است که بتوان در چنین مجموعه ­ای تمام عناصر تعلیم و تربیت اخلاقی را در آن گردآوری نمود. اما پژوهش حاضر با هدف جبران بخشی از کاستی­های پژوهش­های پیشین انجام گرفته و محقق تلاش نموده که مبحث اهداف ،اصول و روش­ها را بطور نسبتا جامع از دیدگاه غزالی و ملاصدرا مورد بررسی قرار دهد تا با مقایسه دیدگاه آن دو نفر و نشان دادن تفاوت ها و شباهت های آنها در تربیت اخلاقی و ترکیب دیدگاه آنها بتواند راه­کارهای مناسبی برای دست­اندرکاران تعلیم و تربیت در حوزه تربیت اخلاقی ارائه بدهد.

تعداد صفحه :۱۲۳

قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

پایان نامه روش شناسی آموزش ارزش ها

 پایان نامه رشته تاریخ

دانشکده ادبیات و علوم انسانی
بخش علوم تربیتی
پایان نامه   تحصیلی جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد
رشته تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش
گرایش تعلیم و تربیت اسلامی
روش شناسی آموزش ارزش ها
استاد مشاور:
دکتر عباسعلی رستمی نسب
 بهمن۰ ۱۳۹

 
 
 
چکیده
سلامت انسان و اجتماع، به نسبت بهره مندی از ارزش های انسانی بستگی دارد.بارعایت این   ارزش ها می توان با پدیده ها روابط منطقی برقرار کرد .توجه به اهمیتِ زیاد ارزش ها در ایجاد ثبات در شخصیت افراد و حیاتِ اجتماع و نقش بارز آن‌هاـ به عنوان عوامل تأثیر گذاری که از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌شوند ـ لزوم آموزش واشاعه صحیح آن ها را می طلبد.این تحقیق در تلاش بوده تا به شناسایی نکات مرتبط با(آموزش دهنده ،آموزش گیرنده ، محتواهای درسی ،روش‌ها و فنون تدریس وارزشیابی )در رابطه باآموزش ارزش های دینی و اخلاقی بپردازد .تحقیق حاضر از نوع کتابخانه ای و نظری است که با روش توصیفی- تحلیلی صورت گرفت. نتایج این تحقیق بیانگر ارائه روشی جدید به نام روش پله کانی آموزش ارزش هاست که شامل سه مرحله اصلی است.:۱. مرحله ی «قبل از آموزش یا  « آمادگی و آگاهی» که در آن به زمینه سازی و بستر سازی جهت آموزش ارزش ها پرداخته میشود.۲. مرحله ی آموزش یا « پایه گذاری» ،که در آن به ارائه سی و چهار روش فرعی پرداخته میشودوآموزش دهنده،  به صلاحدید خود،یک یا ترکیبی از چند روش را، جهت آموزش ارزش ها و پایه گذاری آن هابه کار می گیرد.۳.  درمرحله ی بعد از آموزش یا « پرورش »محقق به ارائه راه کارهایی جهت تقویت و تحکیم ارزش های آموخته شده توسط متربی ، می پردازد و قدرت تشخیص و افتراق وی را در زمینه ی شناسایی ارزش ها از ضد ارزش ها  و شبه ارزش هابالا می برد. هر یک ازمراحل قبلی ،خود از تعدادی مرحله فرعی تشکیل شده اند. فرایندآموزش ارزشها ،علاوه بر نیاز به روش های تدریسِ مناسب، نیازمندآموزش دهنده، آموزش گیرنده ، و محتواهای آموزشی خاصیست و بایستی با یک نظام ارزشیابی ویژه و دقیق ارزیابی شود ؛لذا محقق در فصل های مختلف این تحقیق به بررسی این موارد پرداخته است.
کلید واژه ها:
آموزش ارزش ها، ارزش های اخلاقی ،ارزش های دینی،آموزش دهنده ،آموزش گیرنده،محتوا ،ارزشیابی ،روش پله کانی آموزش ارزش ها
   فهرست مطالب
 عنوانصفحه
فصل اول:طرح تحقیق
۱-۱.مقدمه۲
۱-۲.بیان مسئله۳
۱-۳.هدف های تحقیق۷
۱-۴.اهمیت و ضرورت انجام تحقیق۸
۱-۵.سوال های تحقیق.۱۰
۱-۶. تعاریف مفاهیم مطرح شده در سوال‌های تحقیق۱۰
۱-۶-۱. تعاریف مفهومی۱۰
۱-۶-۲. تعاریف عملیاتی.۱۲      
۱-۷.روش تحقیق ۱۳
1-7-1. نوع تحقیق۱۳
۱-۷-۲.شیوه جمع آوری اطلاعات۱۴
 
فصل دوم:پیشینه تحقیق
۲-۱. مقدمه.۱۶
۲-۲- مبانی نظری.۱۶
۲-۳. مبانی تجربی.۲۸
۲-۴. چکیده تحقیقات انجام شده در خارج از ایران۳۳
 
فصل سوم:نکات مرتبط با آموزش دهنده یا مربی      
۳-۱.مقدمه.۳۸
۳-۲. نکات مرتبط با مربی۳۸
۳-۲-۱.تزکیه.۳۸
۳-۲-۲. توانایی ایجاد انگیزه.۳۹
۳-۲-۳. توجه به ظرفیت‌ها و استعدادها.۴۰
۳-۲-۴. ایجاد تسهیل در آموزش۴۰
۳-۲-۵. عدالت۴۱
۳-۲-۶.  اعتدال۴۲
۳-۲-۷.  تدریج و پرهیز از شتاب‌زدگی۴۲
۳-۲-۸. . انعطاف‌پذیری و نرمش۴۳
۳-۲-۹.حلم و بردباری.۴۴
۳-۲-۱۰. فضل۴۵
3-2-11. صلاحیت و شایستگی علمی۴۵
۳-۲-۱۲. ابراز محبت و ملایمت در گفتار و رفتار. ۴۶
۳-۲-۱۳. مغتنم شمردن فرصت‌ها در آموزش۴۷
۳-۲-۱۴. توانایی عینیت بخشیدن به آموزش.۴۸
۳-۲-۱۵. شجاعت اخلاقی۴۹
3-2-16. آراستن ظاهر۵۰
۳-۲-۱۷. تهذیب عملی۵۰
۳-۲-۱۸. هماهنگی میان گفتار و عمل۵۱
۳-۲-۱۹. تکریم شخصیت متربی۵۱
۳-۲-۲۰. حسن تدبیر یا حزم و احتیاط۵۲
۲۱-۳-۲۱. تواضع و فروتنی در برابر متربی۵۳
۳-۲-۲۲.افزایش عزت نفس در متربی۵۳
۳-۲-۲۳. شناخت مراحل رشد و هدایت نیازهای هر مرحله.۵۴
۳-۲-۲۴. مسئولیت‌پذیری۵۴
۳-۲-۲۵. جلب اعتماد و مقبولیت در متربی.۵۵
3-2-26. انتقال نیکو و ایجاد ارتباط۵۶
۳-۲-۲۷ . عدم تعلیم به واسطه‌ی اجر مادی.۵۷
 
فصل چهارم: نکات مرتبط با آموزش گیرنده یا متربی
۴-۱.مقدمه۵۹
۴-۲. نکات مرتبط با آموزش گیرنده یا متربی.۵۹
۴-۲-۱. آمادگی۵۹
۴-۲-۲. انگیزه۶۱
۴-۲-۳. قدرشناسی۶۲
۴-۲-۴. اراده مصمم۶۳
۴-۲-۵. بلند همتی و جدیت۶۳
۴-۲-۶. عامل بودن به مسائل آموخته شده.۶۴
۴-۲-۷.تهذیب نفس۶۴
۴-۲-۸. تواضع و احترام در برابر استاد.۶۵
۴-۲-۹. عزت نفس۶۶
۴-۲-۱۰. مبارزه با ناکامی های احتمالی در امر یادگیری.۶۷
۴-۲-۱۱. یادگیری فعالانه۶۷
۴-۲-۱۲. قصد تقرب به خدا و تحصیل یقین۶۸
۴-۲-۱۳. پرهیز از تقلید کورکورانه۶۸
۴-۲-۱۴. شهامت پرسیدن۶۹
۴-۲-۱۵. خودسازی معنوی.۷۰
۴-۲-۱۵-۱. مشارطه یا عزم۷۰
۴-۲-۱۵-۲. مراقبه۷۰
۴-۲-۱۵-۳. محاسبه.۷۱
۴-۲-۱۵-۴. مؤاخذه۷۱
 
فصل پنجم:محتواهای  آموزشی
۵-۱.مقدمه۷۴
-نکات اساسی در انتخاب محتواهای آموزش ارزش ها.۷۴
۵-۲. معیارهای انتخاب محتوا.۷۴
۵-۲-۱.اهمیت.۷۴
۵-۲-۲.اعتبار.۷۵
۵-۲-۳.سودمندی۷۶
۵-۲-۴.انطباق با زمان آموزش و موقعیت های زمانی و مکانی.۷۶
۵-۲-۵.انعطاف پذیری۷۷
۵-۲-۶.ارتباط محتوا با هدف۷۷
۵-۲-۷. جذاب بودن محتوا.۷۸
۵-۲-۸ .تناسب با پیشینه تجربی فراگیر. ۷۸
۵-۲-۹-پایه ی یادگیری مستمر و آموزش های بعدی.۷۸
۵-۲-۱۰.فرصت دادن به انواع فعالیت های یادگیری.۷۹
۵-۲-۱۱.تناسب محتوا با مراحل رشد و توان فراگیران.۷۹
۵-۲-۱۲.کمک به رشد همه جانبه فرد۷۹
۵-۲-۱۳.انتخاب محتوا بر اساس روش آموزش.۸۰
۵-۲-۱۴.علاقه آموزش گیرنده۸۰
۵-۳.نحوه ی سازمان دهی محتوا۸۰
۵-۳-۱.توالی(تقدم و تاخر )۸۰
الف-سازمان دهی محتوا از ساده و آسان به شکل پیچیده.۸۱
ب-سازمان دهی محتوا از کل به جزء .۸۱
ج-استفاده از روش سازمان دهی مطالب.۸۱
چ-سیر حرکت از معلوم به طرف مجهول.۸۲
ح-استفاده از ترتیب عملکرد.۸۲
۵-۳-۲.مداومت یا استمرار۸۲
۵-۳-۳.وحدت و یکپارچگی۸۲
۵-۴.محتواهای مناسب جهت استفاده درآموزش ارزش ها۸۳
۵-۴-۱.قرآن.۸۳
۵-۴-۲.نهج البلاغه۸۴
۵-۴-۳.ادعیه و احادیث و روایات ۸۵
۵-۴-۴.طبیعت۸۶
۵-۴-۵.تاریخ۸۷
۵-۴-۶.متون ادبی۸۸
۵-۴-۶-۱.شعر.۸۹
۵-۴-۶-۲.داستان.۹۰
۵-۴-۶-۳.ضرب المثل های اصیل۹۰
۵-۴-۷.تجربه۹۲
۵-۴-۸.خود (انسان)۹۳
۵-۴-۹.جامعه.۹۴
۵-۴-۱۰.اسوه های جامعه و تاریخ.۹۵
۵-۴-۱۱.رسانه های صوتی و تصویری۹۶
 
فصل ششم:روش های آموزشی:
۶-۱.مقدمه۹۹
۶-۲-نکات لازم جهت انتخاب روش های آموزش۹۹
۶-۲-۱.برآورد زمان ۹۹
۶-۲-۲.منابع آموزشی مورد نیاز۹۹
۶-۲-۳.تکالیف فراگیر۹۹
۶-۲-۴.تناسب روش ها با هدف.۱۰۰
۶-۲-۵.تنوع و جذابیت روش.۱۰۱
۶-۲-۶.تناسب روش با توانائیها و ویژگی های یادگیرنده.۱۰۱
۶-۲-۷.تناسب با شرایط و امکانات محیطی و مالی.۱۰۱
۶-۲-۸.کمک به فراگیران در انجام فعالیت و ایجاد تفکر۱۰۱
۶-۲-۹.تناسب روش با محتوا۱۰۲
۶-۳.روش پله کانی آموزش ارزش ها۱۰۲
۶-۳-۱.مرحله اول:مرحله قبل ازآموزش  یا(مرحله آمادگی وآگاهی).۱۰۳
الف.تعیین هدف۱۰۳
ب .ایجاد عشق و علاقه و انگیزه نسبت به وصول هدف.۱۰۴
پ .شناخت متربی و تعیین نقطه شروع۱۰۵
ت .تزکیه قبل از تعلیم۱۰۶
ث.ایجادآگاهی نسبت به اصول اولیه مقوله ارزش ها.۱۰۸
-توضیح و تبیین ارزش و ضد ارزش۱۰۸
۶-۳-۲.مرحله دوم – مرحله آموزش یا (مرحله پایه گذاری).۱۰۹
-رو ش های  مناسب جهت آموزش ارزش ها در مرحته آموزش یا پایه گذاری۱۰۹
۶-۳-۲-۱.روش شعر.۱۰۹
۶-۳-۲-۲.روش بازی۱۱۲
۶-۳-۲-۳.روش تقویت نگاه۱۱۵
۶-۳-۲-۴.روش داستان‌گویی .۱۱۷
۶-۳-۲-۵.روش مقایسه ۱۱۸
۶-۳-۲-۶.روش تصویرسازی .۱۲۰
۶-۳-۲-۷.روش مشاهده و تقلید۱۲۱
۶-۳-۲-۸ .روش مشاهده و تقابل.۱۲۳
۶-۳-۲-۹.روش معرفی و تقلید۱۲۳
۶-۳-۲-۱۰.روش معرفی و تقابل۱۲۴
۶-۳-۲-۱۱.رو ش تمثیل۱۲۵
۶-۳-۲-۱۲.سئوال تأکیدی وبرانگیزاننده۱۲۶
۶-۳-۲-۱۳.روش سقراطی یا دیالکتیک.۱۲۷
۶-۳-۲-۱۴.روش سوال و جواب.۱۲۷
۶-۳-۲-۱۵.روش ابطال، تخلیه، جایگزینی ۱۲۸
۶-۳-۲-۱۶.روش تحلیل دعا.۱۳۰
۶-۳-۲-۱۷.روش بیان حکمت و برهان۱۳۲
۶-۳-۲-۱۸.روش تحلیل آیات قرآن۱۳۵
۶-۳-۲-۱۹.روش رسانه .۱۳۵
۶-۳-۲-۲۰.روش تحلیل تاریخ و عبرت آموزی.۱۳۶
۶-۳-۲-۲۱.روش موعظه و اندرز.۱۳۷
۶-۳-۲-۲۲.روش تذکر و یادآوری۱۳۹
۶-۳-۲-۲۳.روش ایفای نقش.۱۴۰
۶-۳-۲-۲۴.روش تحلیل و تصریح ارزش ها.۱۴۲
۶-۳-۲-۲۵.روش مناظره.۱۴۳
۶-۳-۲-۲۶.روش سنتی یا تلقینی۱۴۴
۶-۳-۲-۲۷.روش فراگیر ۱۴۵
۶-۳-۲-۲۸.روش قرار گرفتن در محیط ارزشی۱۴۷
۶-۳-۲-۲۹.روش همدلی.۱۴۸
۶-۳-۲-۳۰.روش توضیح و تبیین ارزش ها.۱۴۹
۶-۳-۲-۳۱.روش بیان معیارها۱۵۰
۶-۳-۲-۳۲.روش تحلیل ضد ارزش ها و تبیین خطرات حاکم بر آن ها.۱۵۰
۶-۳-۲-۳۳.روش استدلال وقضاوت اخلاقی.۱۵۱
۶-۳-۲-۳۴.روش آموزش تلفیقی با سایر دروس۱۵۲
۶-۴.مرحله سوم: مرحله بعد از آموزش یا(مرحله پرورش)۱۵۳
۶-۴-۱.افزایش دامنه ی توانایی شناختی متربی در حوزه  ی ارزش ها۱۵۶
۶-۴-۱-۱.معیار ارزشی۱۵۷
۶-۴-۱-۲.اقسام ارزش ها.۱۵۸
۶-۴-۱-۳.سلسله مراتب ارزشی.۱۵۹
۶-۴-۲.ایجاد بصیرت و راهکارهایی جهت دوری از قضاوت های سطحی و عجولانه:.۱۶۰
۶-۴-۲-۱.معرفی راه های شناخت ارزش ها.۱۶۱
۶-۴-۲-۲.شناخت تمهیدات ومکانیسم های شیطان وهوای نفس که مانع از تشخیص ارزش ها وضدارزش هاست.۱۶۲
۶-۴-۲-۳. رعایت احتیاط.۱۶۹
۶-۴-۲-۴ رعایت اعتدال و میانه روی۱۶۹
۶-۴-۲-۵.بیداری وجدان اخلاقی و ایجاد مسئو لیت اخلاقی۱۷۳
۶-۴-۳.تکرار و تمرین ۱۷۴
 
فصل هفتم:ارزشیابی
۷-۱.مقدمه۱۷۸
۷-۲. تحلیل و تعیین نظام ارزشیابی ۱۷۹
۷-۳-انواع ارزشیابی های مناسب جهت آموزش ارزش ها۱۷۹
۷-۳-۱.استفاده از روش بالینی.۱۸۰
۷-۳-۲.پرسشنامه.۱۸۰
۷-۳-۲-۱.پرسشنامه آلپورت ، فیرنون و لندزی.۱۸۰
۷-۳-۲-۲.معیار بررسی انتخاب۱۸۱
۷-۳-۳.قرار گرفتن در میدان عمل.۱۸۲
۷-۳-۴.ایجاد موقعیت های معماگونه.۱۸۳
۷-۳-۵.درخواست تکرار آموخته ها۱۸۴
۷-۳-۶.نمایش تصنعی عمل به ضد ارزش۱۸۵
۷-۳-۷.قرار دادن متربی در یک موقعیت وسوسه انگیز.۱۸۶
۷-۳-۸.تحلیل محتوا.۱۸۷
۷-۳-۸-۱.تحلیل داستان۱۸۷
۷-۳-۸-۲.تحلیل فیلم.۱۸۸
۷-۳-۹.کنترل نامحسوس متربی. ۱۸۸
۷-۳-۱۰.مشاهده طبیعی۱۸۸
۷-۳-۱۱.مصاحبه۱۸۹
7-3-12.پرسیدن سئوال های خلاق۱۸۹
۷-۳-۱۳.آزمون های داستانی.۱۹۰
۷-۳-۱۳-۱.انواع داستان ها۱۹۲
۷-۳-۱۴.داستان های نیمه تمام.۱۹۶
 
فصل هشتم:بحث و نتیجه گیری
۸-۱. مقدمه.۱۹۸
۸-۲. نتیجه گیری و بحث۱۹۸
۸-۳.پیشنهادهای تحقیق.۲۰۷
۸-۴.توصیه های تحقیق.۲۰۷
۸-۵.محدودیت ها۲۱۰
 
منابع و ماخذ
-منابع فارسی.۲۱۲
-منابع انگلیسی۲۲۳
-منابع الکترونیکی.۲۲۴
۱-۱.مقدمه:
یکی از مباحث عمده و اساسی در تعلیم و تربیت هر جامعه توجه به موضوع مهم و تعالی بخش ارزش ها می‌باشد. مسئله  ارزش ها یکی از مهمترین سوالات عصر ماست، همه به دنبال یافتن ارزش های واقعی هستند. ارزش هایی که انسان‌ها بتوانند با بهره گرفتن از تبلور آن‌ها در وجود خود، راه سعادت و کمال را یافته و به سر منزل مقصود برسند .
ارزش ها اموری مطلوب و ارزنده‌اند و آدمی را بدان ها نیاز است؛ زیرا گذران زندگی بدون وجود ارزش هایی چون انسانیت، آزادی، وفا، همکاری، همدلی و میسر نیست. ارزش ها سبب  ایجاد انگیزه درونی در افراد، برای انجام فعالیت‌ها و وظایف و در نتیجه ایجاد حرکت،  تحول و دگرگونی در آن‌ها می‌شوند.
سعادت، عظمت و همین طور ذلت و انحطاط افراد تا حدود زیادی به ذهنیات و تصوراتی بستگی داردکه به طورآگاهانه و نا آگاهانه در ضمیر آن‌ها  نقش گرفته‌اند. کنش‌ها و رفتارهای انسان، ریشه در اندیشه و منش او دارند و ارزش ها و ارزش‌گرایی انسان  نقش  تعیین کننده‌ای در مواضع و کنش‌ها و رفتار وی دارند. یکی از مسائلی که ذهن انسان را همیشه به خود مشغول می‌دارد تشخیص و تعیین ضوابطی است که به کمک آن‌ها بتوان خوب را از بد، رفتار اخلاقی را از غیر اخلاقی و رفتار انسانی را از ضد انسانی، متمایز ساخت. کیفیت زندگی ما و چگونگی رفتار و مناسبات و روابطی که با دیگر مردم داریم ،مستقیما متاثر از نظام ارزش ها و اصول اخلاقی است که بدان پایبندیم .
امور ارزشی مانند امور طبیعی و اجتماعی در زندگی آدمی  نفوذ دارند.  نقش ارزش ها و واقعیت آن‌ها را در روابط افراد نمی‌توان مورد انکار قرار داد. هدف بسیاری از ادیان و سازمان‌های بین المللی تحکیم مبانی اخلاقی و ارزش های انسانی است. آدمی هرگاه از ارزش ها به عنوان معیاری استفاده می‌کند، تمام کارکردها، رفتارها، سخنان خود و دیگران را مستلزم انتخاب ارزش ها و ترجیح دادن امری به امردیگر می‌داند. همه مسائل زندگی ما ازدواج، شغل،تحصیل و مناسبت‌های فکری تحت تاثیر ارزش هاست. ارزش ها به زندگی ما رنگ می‌دهند وباعث داوری و قضاوت ما درباره یک امر یا مسئله‌ای می‌شوند (مرادی، ۱۳۷۸، :۲۷).
ارزش ها به این دلیل مهم و اساسی هستندکه تصمیم‌ها و رفتارهای ما را جهت‌دهی می‌کنند. ارزش های هرکسی همان چیزهایی هستند که برای آن‌ها ارزش قائل است. ارزش ها تعیین می‌کنند که شما چه کسی هستید و رفتارهای شما چگونه است. ارزش های همه مردم مهم و معنی دار هستند .
به خاطر داشته باشیم که افراد مختلف دارای ارزش های متفاوتی هستند.
فروید در تحلیل روانشناسی خود، ارزش ها را در نتیجه روابط متقابل بچه با محیط می‌داند. شناخت گرایان مانند پیاژه وکلبرگ، ارزش ها را به عنوان فرایند تفکر که از عملکرد هوش،  قضاوت، استدلال و تصمیم گیری  نشات می‌گیرند در نظر گرفته‌اند. نظریه پردازان یادگیری معتقدند که ارزش ها مانند اعمال، رفتار و پاسخ‌های مطلوبی هستندکه رشد آن‌ها از طریق تقویت، تشویق، تنبیه، تهدید والگوپذیری یا تقلید صورت می گیرد (شاکلا[۱]، ۱۲:۲۰۰۴) .
دنیا و نعمت‌های آن  امانتی هستند که برای مدتی در اختیار ما هستند و  سپس آن‌ها را به فرزندان خود به  ودیعه می‌سپاریم. همانقدرکه باید این نکته را در حفظ محیط زیست رعایت کنیم به همان اندازه هم باید در ارتباط  با تربیت و انتقال ارزش ها به فرزندان خود، آن‌ها را در نظر بگیریم(مریجی ،۱۳۸۷ :۱۵).
همه ی ما به طور خود آگاه و یا ناخودآگاه ،و از طریق منابع مختلفی (منابعی که حتی گاهی به نمی توان به صحت آن ها اطمینان داشت)چیز هایی  به نام ارزش ها را فرا می گیریم و بدین گونه نظام ارزشی ما شکل می گیرد .آموزش دقیق و حساب شده ارزش ها از این جهت حائز اهمیت است که بتواند با توجه به نظام ارزشی شکل گرفته در فرد به بازسازی واصلاح امور فراگرفته شده ی فرد کمک کند و یا این که وی را در  فراگیری ارزش های جدید و تحکیم و تقویت آنها رهنمون شود.
این تکلیفی بس دشوار است؛ اما برای سربلند شدن درآن بایستی برنامه‌های منسجمی را جهت آموزش ارزش ها  منطبق با مبانی رشد کودکان برای آن‌ها پیاده کنیم و این خود مستلزم برنامه- ریزی صحیح و اجرای روش‌های تدریس دقیق، حساب شده، مناسب و مفید می‌باشد.
 
۱-۲.بیان مسئله:
سعادت و سلامت جامعه در گرو تحقق انسانیت واقعی،وانسانیت واقعی در گرو شناخت و عمل به ارزش های اصیل انسانی به ویـژه ارزش های دینی و اخلاقیست. جایگاه رفیع «ارزش ها» در زندگی بشر، با همه‌ی تفاوت‌ها و تضادهایی که در نمودها و تظاهرات فرهنگ‌ها دیده می‌شود، نکته قابل توجهی است که هم در بقاء و دوام جوامع و هم در رشد و ارتقاء آن‌ها نقش اساسی ایفاء می‌کند. بدون شناسایی و پیروی از ارزش ها  و یا در صورت تصور نادرستِ ضد ارزش ها به جای ارزش ها، ما همیشه در معرض تصمیمات نادرست و اشتباهات آسیب پذیر خواهیم بود. همزمان با رشد کودکان آن‌ها همواره در معرض ارزش های افراد دیگر در مدرسه، محل بازی و یا سایر فعالیت‌های اجتماعی قرار می‌گیرند و ممکن است آن‌ها در میان این ارزش ها  دچـار سردرگمی گـردند ؛ لذا  لازم است که ارزش هـای درست و علت آن بـرای کودکان تشـریح شود وچگونگی باز شناسی ارزش ها از ضد ارزش ها به آن‌ها آموزش داده شود تا همزمان با رشد جسمانی، رشد ارزش ها نیزصورت گیرد.
ارزش ها همـان اعتبـاراتی هستند که انسان ها بـه نوعی در مقام عمل به آن ها ملتزم و پای بند هستند و به مفاد آن ها یا بر اساس آن ها عمل یا رفتار می کنندواین اعتبارات تنها در ارتباط با     مفاهیم حقیقی و با تکیه بر آن ها قابل طرح خواهند بود و در غیر این صورت از خود وجود منحاز و مستقلی ندارند.ارزش ها به گونه های مختلف و متفاوتی ممکن است دارای اعتبار گردند.واژگان و اصطلاحاتی نظیر«باید و نباید»،«حسن و قبح(خوبی و بدی-زشتی و زیبایی)»،«درست و نادرست »،«وظیفه ،تکلیف و مسئولیت»همه از ادوات بیان ارزش ها هستندو در زمینه های مختلف ارزشیابی مورد استفاده قرار می گیرند ( رهنمایی۱۳۸۳: ۵۰-۴۹) .
مرادی (۱۳۸۷ :۷)چنین بیان می دارد که تمامی افراد جامعه  در وصف ارزش ها سخن بسیار می ‌گویند و در بیان فواید آن‌ها از یکدیگر سبقت می‌گیرند؛ اما آیا این ارزش ها در افراد تبلور نیز می‌یابد؟ به راستی این ارزش ها در عمل افراد تا چه حد هویدا  و آشکار می شوند؟ در این جا سخن گهربار حضرت علی (ع) چه خوب  مصداق می یابد که ”  فا الحق  اوسع الاشیاء و  فی التواصف و  واضیقها فی التناصف” (میدان) حق هنگام توصیف و بیان از هر چیزی وسیع تر است و هنگام انصاف از هر چیزی تنگ تر است.
از آنجایی که رفتار انسان تابع ارزش های اوست و روند رشد ارزش ها ازکودکی تا بزرگسالی ادامه دارد؛ لذا لازم است که ارزش ها از ابتدا به طور صحیح در نهادکودکان بنیان نهاده شود .در بزرگسالی نیز تغییرات ارزشی در جهت کسب ارزش های مطلوب و نابودی ارزش های نامطلوب، می‌تواند به عنوان پیش شرط لازم جهت آموزش ارزش ها تصور شود (شاکلا[۲]، ۱۱:۲۰۰۴) .
ارزش هایکی از زیـر ساخـت‌های مهم تربیت به شمار می‌آیند. ارزش ها به هـر بخـشی از زندگی فرد معنی می‌بخشند. همزمان با رشد کودکان آن‌ها همواره در معـرض ارزش های افراد دیـگر، در مدرسه، محل بازی و یا سایر فعالیت‌های اجتماعی قرار می‌گیرند و ممکن است آن‌ها در میـان این ارزش ها  دچار سردرگمی گردند؛ لذا لازم است که ارزش های درست و علت آن برای کودکان تشریح شود و چگونگی باز شناسی ارزش ها ازضد ارزش ها به آن‌ها آموزش داده شود تا همزمان با رشـد جسمـانی، رشـد ارزش ها نیز صورت گیـرد.در این راستـا ودرجـهت تحکیـم ارزش هادر   نهاد افـراد شایسته است که بعـد شنـاختـی افـراد در زمیـنـه ی ضـرورت ارزش هـا پــرورش یـابـد  وسپـس زمینـه ی تمـرین،تقـویت،تحکیـم وتثبیـت ارزش هادر فضـاهای منـاسب وتحـت آمـوزشِ مناسب فراهم شود.
بنیان هر جامعه، خانواده، نهاد، فرهنگ و اجتماع  به ارزش های حاکم بر آن‌ها بستگی داردو عدم آگاهی دقیق و حساب شده از ارزش های والای انسانی و انحراف از حوزه  ارزش های برتر به سمت ضد ارزش ها، می‌تواند باعث انحطاط کامل آن‌ها گردد. بسیاری ازتنش‌ها و شکست‌ها و حتی فروپاشی اخلاق و معنویت ریشه در فرو پاشی ارزش‌هاداردو بسیاری از شکاف‌ها و اختلافات میان خانواده‌ها، جوامع و مذاهب حاکی از همین امر است. با توجه به مسائل عنوان شده و باتوجه به دامنه ی وسیع تبلیغ ضد ارزش ها از سوی دشمنان، نقش آموزش ارزش ها به مراتب حیاتی‌تر جلوه می‌کند.
بابایی(۱۳۷۲) چنین بیان می‌دارد که، بایستی دقت کرد همان اندازه که توجه به خود ارزش ها مهم  است، التفات به شیوه اجرایی و تکنیک‌های کاربردی آن‌ها هم بسیار مهم است و چنانچه با بصیرت و آگاهی و  با روش خوب – یعنی با دانش ،بینش و توانایی مناسب –  انجام نگیرد نه تنها نتایج مفید حاصل نخواهد شد؛ بلکه ممکن است از جهات مختلف بازدهی منفی داشته باشد وتاثیر نامطلوب را برجای گذارد و در این صورت نه تنها مشکلی حل ،و گرهی گشوده نمی شود؛ بلکه نتیجه بسیار بدی به بار می‌آورد و منجر به بی اعتباری در یک امر بسیار مهم یعنی ارزش های انسانی می شود و این همان عامل انحراف و انحطاط جوامع است.
ونکاتایاه[۳]( ۲۰۰۷ : ۳۷-۳۶)معتقد است که آموزش تنها شامل بیان علوم موجود در کتاب‌های درسی یا آماده کردن  بچه‌ها برای یک حرفه نیست؛اگرچه این ها هم، اهداف مهمی هستند. اگر واقعا هدف یک سیستم آموزش ساخت زندگی شاد و صلح آمیز برای انسان باشد، بایستی توجه و دقت خاص و تمرکز دائمی بر روی افکار، احساسات، طرز فکرها، اعمال و سرانجام ارزش ها در زندگی انسان داشته باشد. سیستم آموزشی با وجود تمام پیچیدگی‌ها و ریزه کاری‌هایی که داردتازمانی‌که از ارزش های زندگی انسانی غفلت کند یا اهمیت شایسته‌ای به آن‌ها ندهد، ناقص است و مشکلات و رنج‌های بشر علیرغم انفجار فوق‌العاده علم برای همیشه افزایش خواهد یافت .
علوی (۳۹:۱۳۸۶ ) چنین بیان می‌کنند که آموزش به معنای انتقال معلومات و مهارت‌ها به دیگران است، به طوری که این معلومات و مهارت‌ها به کار آیند و موجب تحول و دگرگونی در رفتار شوند.
روشن است که این نوع آموزش، زمانی صورت می‌پذیرد که تمامی عوامل اجرایی و محیطی با هم و به طور هماهنگ عمل کنند و آموزش ما به وسیله یک برنامه‌ریزی دقیق و حساب شده حمایت شود. به گفته ی فیوضات (۱۶:۱۳۸۸ ) چندین مفهوم بایددر کلمه‌ی برنامه‌ریزی مستتر باشد که عبارتند از ۱- جریان و مداومت ۲- ارشاد و هدایت ۳- دورنگری و هدف گیری. دراین راستا می توان گفت که تنها با وجود چنین برنامه‌ریزی  امید آن می رود که آموزش ارزش ها نتایج دلخواه و مناسبی را عاید ما گرداند.
بررسی پیشینه تحقیقات در این مورد،حاکی ازفقدان تحقیقات انجام شده درحیطه ی آموزش ارزش هاو ارائه راه کارهای مناسب در این  زمینه است و به خوبی نمایانگر لزوم، برنامه ریزی در جهت به کارگیری روش‌های تدریس مناسب وکار آمد درحیطه آموزش ارزش هاست.
بِیلی(۲۰۰۴: ۱۲)معتقد است که یک راه برای مفهوم سازی موضوعات این است که توجه داشته باشیم، آموزش ارزش ها مانندپیازدارای لایه های مختلفی است.لایه بیرونی ترشامل تأثیرات خارجی است، مسائلی نظیر هنجارهای فرهنگی، سیاست های دولتی، نوع مدارس،ارزش های والدین و سایر اطرافیان. لایه دوم براساس مدیریت و رویه های مرسوم مدارس است و لایه سوم شامل تأثیرات ورای برنامه آموزشی می باشد، انتخاب ارزش های موجود در برنامه های آموزشی مختلف و همچنین نحوه ای که این ارزش ها باید در برنامه های آموزشی آموخته شوند و لایه نهایی شامل درس های ارزشی است که براساس چیستی و چگونگی محتوای آموزشی می باشد.
از آنجایی که رشد ارزش ها تحت تاثیر شبکه پیچیده‌ای از عوامل محیطی، خانه، گروه‌های همتا، اجتماع، رسانه‌های گروهی و آداب و رسوم قومی که در جامعه شایع هستند قرار می‌گیرد،ارتقاء آگاهی افراد نسبت به ارزش ها،  افزایش قدرت تشخیص آن‌ها نسبت به  ضد ارزش ها، تقویت و نهادینه کردن ارزش ها،و انتقال ارزش ها وآموزش آن‌ها علاوه بر این‌که از اهم وظایف وکارکردهای آموزش و پرورش است، یاری و همکاری سایر نهادها را نیز می‌طلبد و این امر  بایستی با یک برنامه ریزی دقیق و حساب شده در راس مسائل تربیتی کشور قرار گیرند  و ضروری است که اهداف و فعالیت‌های این نیروها و نهادها باید باهم هماهنگ شوند وصاحب‌ نظران مسائل تربیتی  با دیدی وسیع و تلاشی مضاعف در پی پاسخگویی به این نیاز برآیند تا نتیجه خوبی عاید همگان و به ویژه نسل جوان و آینده ساز کشورگردد.
با توجه به دامنه وسیع کارکرد و اهمیت زیاد مبحث ارزش ها، و با توجه به فقدان روش هایی مناسب جهت آموزش ارزش ها ، محقق در این تحقیق بر آن خواهد شد تا از زاویه نگاه صاحب نظران بر نکاتی انگشت گذاردکه برای متولیان و دست‌اندرکاران مسائل فرهنگی وتربیتی قابل تأمل باشد. در این راستاست که وظیفه به بار نشسته برای محقق در جهت اصلاح  نابسامانی‌های یاد شده، بازآفرینی و احیا ی ارزش ها و زمینه سازی جهت شکوفایی و درونی کردن ارزش ها از طریق ارائه روش‌های تدریس مناسب و کارآمد و بیان نکات مرتبط با آن در جهت آموزش ارزش ها به انجام خواهد رسید. در این جا نکته قابل توجه این که آموزش ارزش ها فقط منوط به ارائه روش های آموزش مناسب نیست ؛بلکه به جد می توان بیان کرد که یک آموزش زمانی می تواند موفقیت آمیز باشد که زمام کار به یک مربی وآموزش دهنده کاردان و ماهروآراسته به ویژگی های خاص سپرده شود ،متربیان وآموزش گیرندگان از ویژگی های خاصی بر خوردار باشد،از محتواهای غنی ومناسب استفاده شود و در پایان،جریان آموزش با یک ارزشیابی مناسب و درست ارزیابی شودو در یک معنای کلی می توان گفت که آموزش کامل و مناسب ارزش ها تابع یک چارچوب نظامندوهدفدار است که استحکام این چارچوب منوط به رعایت نکات فوق الذکر می باشدو این تحقیق بر آن است تا- برای ارائه یک آموزش مناسب و کامل-نکات مرتبط با آموزش دهنده،آموزش گیرنده ،محتواهای درسی و ارزشیابی را به شیوه ای مبسوط بیان نمایدو تا حد ممکن فاصله میان تئوری و عمل را حذف کرده و تحقق ارزش های والای انسانی را نه به صورت شعارگونه، بلکه به صورت عملی ممکن سازد.
تعقیب نتایج حاصل می‌تواندگامی در جهت رشد و کمال نسل نوخواسته مزین به ارزش های والای دینی و اخلاقی باشد. نظر به اهمیت ارزش های دینی و اخلاقی و نظر به این که این ارزش ها به عنوان خط مشی و پایه واساس سایـرارزش ها  محسوب می شوند ،محقق در این تحقیق تاکید اصلی را روی این ارزش ها و به ویژه ارزش های والای اسلامی گذاشته است.
 
۱-۳.هدف های تحقیق:
۱.شناسایی نکات مرتبط با آموزش دهنده در آموزش ارزش های دینی و اخلاقی
۲.شناسایی نکات مرتبط با آموزش گیرنده در آموزش ارزش های دینی و اخلاقی
۳.شناساسایی نکات مرتبط با محتوای درسی در آموزش ارزش های دینی و اخلاقی
۴.شناسایی نکات مرتبط با روش‌ها و فنون تدریس در آموزش ارزش های دینی و اخلاقی
۵.شناسایی نکات مرتبط با ارزشیابی در آموزش ارزش های دینی و اخلاقی
 
 
۱-۴.اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:                                                         پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی نـوک پیکان حمله دشمنان  به بـاورها، آراء اعتقـادی و فکری معـطـوف گردیده است و پـس از خـاموش شـدن شعله جنگ تحمیلی، زیـاده خـواهـان و منحرفان با قلم‌های زهرآلود که با خامه غرب و غربزدگی سیراب شده به جنگ ارزش های الهی رفته و به تحقیر و تضعیف آن‌ها پرداخته و در صددند جامعه را با پیدایش رفتارهای تبه کارانه آلوده نمایند (مریجی۱۳۸۴: ۲۴) .
با توجه  به این  که درجامعه امروزی هر روز شاهد تبلیغ هر چه بیشتر ضد ارزش ها هستیم و نسل جوان ما در معرض خطر فراگیری این ضد ارزش ها هستند، نقش آموزش ارزش ها و بارز نمودن اهمیت آن‌ها به مراتب مهم تر وحیاتی‌تر به نظر می‌رسد .
در حال حاضر بسیاری از مسائل  بزرگی که افراد و جوامع انسانی با آن روبرو هستند از جنبه    جهت گیری ارزشی برخوردار هستند. ارزش ها در زندگی فردی واجتماعی آن چنان نقش مهمی را ایفا می‌کنند که به منزله عناصر فرهنگی و اجتماعی، سهم کلیدی در هویت بخشی فردی و جمعی عهده دار هستند.
مصباح یزدی (۱۲۷:۱۳۷۶) یکی از راه‌های مبارزه با تهاجم فرهنگی را ترویج ارزش های دینی در یک سطح گسترده و فراگیر می داند. هنگامی که از جامعه‌ای سالم و سعادتمند سخن به میان می‌آید به اوج ضرورت ارزش ها پی برده می‌شود؛  زیرا علت بسیاری از آشفتگی‌های جوامع اخیر به علت پایبند نبودن به ارزش های والای انسانی است.
از لحاظ جامعه شناسی نیز ارزش ها به عنوان عنصری برجسته مورد توجه همگان می‌باشند .
در این رابطه، مریجی(۹:۱۳۸۲)معتقد است که قوام جامعه درحقیقت به وجود ارزش های حاکم بر آن جامعه است.
ذو علم (۱۳۸۰ )در این باره می گوید که ارزش ها  را به عنوان عامل ثبات جامعه هستند که  نقش عمده‌ای رادر تسهیل وتمهید ارتباطات اجتماعی اقشار و گروه‌های اجتماعی ایفا می‌کنند و زمینه‌ساز تعامل اجتماعی می‌باشند، برای حفظ جامعه، همسو با قوانین و مقررات حاکم بر آن جامعه که توسط حکومت‌ها اعمال می‌شود، ارزش ها نقش عمده‌ای را ایفا می‌کنند و می‌توان گفت که وجود یک نظام ارزشی استوار و مقبول در جامعه سرمایه‌ی بزرگی برای آن جامعه به شمار می‌رود، که به کمک آن نظم لازم جهت رشد و تعالی آن جامعه فراهم می‌شود و مانع از صرف هزینه‌های گزاف و استفاده از ابزارهای کنترل و استفاده از روش‌های متکی به جبر و زور می‌شود ، نقش ارزش ها ، جدای از آثـار اخلاقی و معنوی، در تأمین امنیت ، استقرار، نظم ، اجرای
قانون و عدالت و جلوگیری از دامنه‌های وسیع جرم و جنایت حائز اهمیت بسیار زیاد است.
آذربایجانی و موسوی اصل(۱۶۸:۱۳۸۷) معتقدند که پرهیز از جرم‌ها و انحرافات، بدون دینداری ممکن  نیست ؛زیرا این جرم‌ها با مسائل اخلاقی مرتبط‌اند و اخلاق بدون دین، پشتوانه و اعتباری ندارد. مفاهیم اخلاقی بدون پشتوانه ایمان به خدا و دینداری همانند بادام و گردویی است که پوست دارد ولی تو خالی است و بدون مغز است. با این بادام و گردو می‌توان کودک یا آدم نادان را فریب داد؛ ولی انسان‌های بالغ و عاقل هیچگاه فریب آن را نخواهند خورد. قرآن کریم اصول اخلاقی افراد بی ایمان را به درختی تشبیه می‌کند که ریشه‌اش از زمین کنده شده و هیچ ثبات و قراری ندارد. در مقابل افراد با ایمان و دین مدار همانند درخت پاکیزه‌ای هستند که در زمین ریشه دوانده و شاخه‌هایش سر به آسمان کشیده است چنین درختی همیشه و در تمام فصول در حال ثمردهی و میوه دادن است.
باید تلاش نمود تا دین و ارزش های دینی و اخلاقی در تار و پود جامعه نفوذ یابد .اگر ارزش های دینـی و اخلاقـی بر فرهنگ جامعه حاکم باشد و مردم با ایـن ارزش ها زندگـی کننـد سعـادت آن
جامعه تضمین خواهد شد.
بر اساس مباحث عنوان شده، بذل توجه و تلاش‌هایی جهت شناخت ارزش ها، آموزش، تقویت و نهادینه کردن آن‌ها نقش بسیار موثری در جهت تبلورکمالات و فضائل انسانی دارد ولازم به ذکر است که حصول به این اهداف، بسیج همگانی، تلاش های مدبرانه، هدفمند و هماهنگ تمام نهادها، بالاخص نهاد آموزش و پرورش و سایر نهادهای تربیتی را می طلبد.
سیدی(۱۳۷۸ :۲۱۴-۲۲۸)معتقد است که اهمیت و نقش ارزش ها در چند زمینه متجلی می شود  که عبارتند از:

 1. نقش ارزش ها در زمینه تربیت
 2. نقش ارزش ها در زمینه مشاوره و راهنمایی
 3. نقش ارزش ها در زمینه بهداشت روانی که در موارد زیر کاربرد دارد:

الف. روان درمانی
ب. پیشگیری
به طور کلی برای ایجاد این تحولات فرهنگی و ارزشی، ایجاد تحولات عمیق در نفوس و درون انسان‌ها لازم به نظر می‌رسد و برای ایجاد این تحولات، جز شیوه‌های فرهنگی، اعتقادی و تربیتی و آموزشی راهی دیگر وجود ندارد. لذا بستر سازی و فراهم کردن زمینه لازم و مساعدِ همزمان با آن
،به کارگیری روش‌های سنجیده و تحقیق جـهت آموزش ارزش ها از جمله ی راهکارهاییست کـه
که در راستای این هدف ضروری به نظر می‌رسد.
بر طبق مسائل عنوان شده می‌توان چنین بیان کردکه بذل توجه به یافتن روش‌های مناسب جهت آموزش ارزش ها به منظور درونی کردن آن‌ها، بایستی در ردیف اهم موضوعات و مسائل تربیتی قرار گیرد. تحقیق حاضر با توجه به جایگاه عظیم ارزش ها، به خصوص در امر تعلیم و تربیت، بر این فرض استوار خواهد شد که با بهره گرفتن از تبیین ارزش ها و ارائه راهکارها و روش های تدریس مناسب در جهت آموزش ارزش ها گامی شایسته در جهت پرورش نسلی جوان مزین به ارزش های نهادینه شده دینی و اخلاقی  بردارد؛ زیرا بسیار دیده شده که افراد زیادی ارزش ها را به صورت کاملا شعارگونه پذیرفته وبه صورت لفظی و کلامی و با شیوه‌ای بسیار متعصبانه ازآن‌ها سخن به میان می‌آورند ؛اما متاسفانه در حوزه اجرا بسیار ضعیف عمل می‌نمایند؛ زیرا به هیچ وجه پایبند به آن چه می‌گویند نیستند. به طور مثال تا کنون با افراد زیادی برخورد کرده‌ایم که ساعت‌ها با الفاظی بسیار جذاب و شیوا درباره ی “حق الناس” صحبت به میان می‌آورند، اما ازآن‌جایی که این ارزش در تار و پود وجود آن‌ها ریشه ندوانده است، شاهد رفتاری مغایر با گفتار آن ها خواهیم بود که حاکی از عدم اعتقاد قلبی و عمیق آن ها نسبت به این ارزش می‌باشد. اینجاست که تناقض میان حرف و عمل به روشنی نمایان می‌شود.
 
۱-۵.سوال های تحقیق:
۱.نکات مرتبط با آموزش دهنده یا مربی در آموزش ارزش های دینی و اخلاقی کدامند؟

 1. نکات مرتبط با آموزش گیرنده یا متربی درآموزش ارزش های دینی و اخلاقی کدامند؟
 2. نکات مرتبط با محتواهای درسی درآموزش ارزش های دینی و اخلاقی کدامند؟
 3. نکات مرتبط با روش ها و فنون تدریس درآموزش ارزش های دینی و اخلاقی کدامند؟
 4. نکات مرتبط با ارزشیابی درآموزش ارزش های دینی و اخلاقی کدامند؟

 
۱-۶. تعاریف مفاهیم مطرح شده در سوال‌های تحقیق:
۱-۶-۱. تعاریف مفهومی:
آموزش دهنده: آن‌که تعلیم وآموزش می‌دهد (دهخدا،۱۳۷۱ : ۹۲).
 
آموزش گیرنده:کسی که نزد دیگری علم ادب یا هنر آموزد (دهخدا ،۱۳۷۱-۹۹).     آموزش: کوششی که معلم  برای انتقـال معلوماتی خـاص به شاگردان خود به کار می برد، بـه عبارتی آموزش به معنای انتقال معلومات و مهارت‌ها به دیگران است به طوری که این معلومات و مهارت‌ها به کار آیند و موجب تحول ودگرگونی در رفتار گردند (علوی، ۱۳۸۶ :۳۹).
آموزش در لغت به معنای عمل آموختن، یاد دادن ، تعلیم، تربیت و پرورش می باشد (دهخدا،۱۳۷۱ :۹۲) .
 
ارزشیابی: اگر معلمی بعد از اندازه‌گیری وبدست آوردن اطلاعات،کیفیت نتایج یا اطلاعات به به دست آمده را مورد توجه قرار دهد و به تحلیل آن بپردازد گفته می‌شود که او عمل ارزش‌یابی را انجام داده است. (شعبانی،۱۳۸۵،ص۳۳۴)
 
آموزش ارزش ها:آموزش ارزش ها در بر گیرنده ایجادِمیزان حساسیت به ارزش ها، توانایی انتخاب ارزش های صحیح و درونی کردن و تشخیص آن‌ها در زندگی فردی و به عبارتی زندگی کردن مطابق با آن‌هاست؛ بنابراین آموزش ارزش ها موضوعی نیست که محدودیت زمانی داشته باشد بلکه تلاشی مستمر در تمام طول زندگی است (ونکاتایاه[۴]، ۲۰۰۷ : ۳۷).
 
ارزشیابی: اگر معلمی بعد از اندازه‌گیری و بدست آوردن اطلاعات،کیفیت نتـایج یا اطلاعات بدست آمده را مورد توجه قرار دهد و به تحلیل آن بپردازد گفته می‌شودکه او عمل ارزش‌یابی راانجام داده است (شعبانی،۳۳۴:۱۳۸۴).
 
ارزش: کلمه “ارزش” در زبان فارسی، اسم مصدر ارزیدن و دارای معانی متعددی است. در فرهنگ معین آمده است که ارزش یعنی:۱.بهاء، ارز، قیمت، ارج
۲.قدر، برا زندگی، شایستگی، زیبندگی، قابلیت، استحقاق (مرادی،۲۴:۱۳۷۸).
 
ارزش های دینی: این ارزش ها باور‌های خاصی هستند که آنقدر منحصر به فردند که که اگر فرد واقعا به آن‌ها اعتقاد نداشته باشد نمی تواند آن‌ها را قبول کند. هر دین و مکتب خاص به عنوان
عوامـل  و عناصر ضـروری‌اش، آداب اصـول و قواعد مـراسم و تشریفات خاص  خـود را دارد که
اقتدار آن دین به این مسائل  بر می‌گردد (ونکاتایاه، ۲۰۰۷ :۷).
 
ارزش های اخلاقی: اشاره به آن ارزش هایی دارد که مربوط به منش و شخصیت فرد هستند و با آنچه که برابر با حق و فضیلت است مطابقت دارند. اخلاقی شدن به توانا شدن در درک قواعد حق و ناحق و عمل به آن به طریق حق بر می گردد(همان: ۶)  .
روش: روش در لغت به معنای طرز، طریقه، قاعده، قانون، راه، هنجار، شیوه و اسلوب آمده است.
(رستمی نسب ،۲۶۰:۱۳۸۸).
روش شناسی: روش شناسی عبارت است از:
۱.مطالعه منطقی و منظم و تشکیل اصول و روش‌ها
۲.روش‌هایی که عملا در یک تحقیق به کار می روند.
۳.تنظیم تفکر و بحث بر حسب قواعد علمی معین(شعاری نژاد،۱۳۶۴: ۲۵۵).
 
روش تدریس: به مجموعه تدابیر منظمی که معلم برای رسیدن به هدف با توجه به شرایط و امکانات اتخاذ می‌کند روش  تدریس می‌گویند . معلم بدون شناخت روش‌های مختلف تدریس هرگز قادر به انتخاب صحیح نخواهد بود. او هر اندازه که با روش‌های مختلف تدریس آشنا باشد، در موقعیت‌های مختلف برای رسیدن به مقاصد آموزشی آزادی عمل بیشتری خواهد داشت. با توجه به موقعیت خاص محتوا و وضعیت شاگردان می‌توان از یک یا چند روش به طور جدا گانه یا ترکیبی از چند روش استفاده کرد (شعبانی،۱۳۸۵ :۲۴۱) .
 
محتوا: اصول و مفاهیمی هستندکه به دانش آموزان ارائه می‌شوند تا ورود آن‌ها را به فعالیت‌های آموزشی میسر و رسیدن آن‌ها را به هدف‌های آموزشی نهایی، امکان پذیر گردانند (شعبانی ۱۳۸۵ :۱۰۲).
 
۱-۶-۲. تعاریف عملیاتی:                                            
آموزش دهنده :در این تحقیق منظور از آموزش دهنده، فقط معلم رسمی نمی‌باشد ؛بلکه منظور هرمعلمی است که به طور رسمی وغیر رسمی به امرآموزش می‌پردازدو از آن جایی که این تحقیق بیشتر باجنبه تربیتی تاکید دارد؛لذادر بسیاری موارد لفظ مربی به جای آموزش دهنده به کار رفته است.
آموزش گیرنده: در این تحقیق منـظور از آموزش گیرنده ، صرفا دانش آموزانی که در مـراکز
رسمی آموزشی مانند مدرسه مشغول به تحصیل می‌باشند نیست؛ بلکه منظور تمام کسانی است که به نوعی به یادگیری امری مشغولندو از آن جایی که این تحقیق بیشتر به جنبه تربیتی تاکید دارد؛ لذا در بسیاری موارد لفظ متربی به جای آموزش گیرنده به کار رفته است.

تعداد صفحه :۲۷۹
قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

پایان نامه بررسی و تحلیل فناوری و نسبت آن با نظریه های انسان شناختی در تعلیم و تربیت

 پایان نامه رشته تاریخ

دانشکده علوم انسانی
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته تاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت
عنوان:
بررسی و تحلیل فناوری و نسبت آن با نظریه های انسان شناختی در تعلیم و تربیت
استاد مشاور:
دکتر اکبر رهنما
تیرماه ۱۳۹۰

 
 
 
چکیده:
این پژوهش با روش تحلیل اسناد و مدارک ابتدا به بررسی سیر تاریخی انسان شناختی در دوره پیش از مدرن، دوره مدرن و پست مدرن می پردازد. سپس سیر تحول و تطور فناوری در این دوره ها را بررسی می نماید.در یافته های سؤالات پژوهش ماهیت فناوری با توجه به نوع انسان شناختی هر مکتب، از دیدگاه پیش از مدرن با انسان شناختی تقدم روح بر جسم در انسان فناوری را در دسته عقل عملی، در دوره مدرن با انسان شناختی سوبژکتیویستی فناوری را امری خنثی، طبیعی و در جهت گسترش اعضای بدن، در اگزیستانسیالیست با انسان شناختی تقدم وجود بر ماهیت، فرافرمان آوری، و در پست مدرن با دید نفی کلیت ها به مثابه نوعی ایدئولوژی و گفتمان یافته شد.در یافته سؤال دوم، نسبت فناوری با انسان، در دوره پیش مدرن عدم دخالت فناوری در امور فرهنگی و اجتماعی، در دوره مدرن، نسبت تکنیکی انسان با فناوری و تأثیر فناوری بر تمامی امور زندگی انسان به صورتی که حتی عدم تجسد، روحانیت و تکامل تکنیکی، فرهنگ و ارزش های تکنولوژیکی، سوبژکتیوه مجازی، و تولید فرا انسان از طریق دنیای مجازی یا دانش فناوی های جدید از تأثیرات استفاده از فناوری در انسان شناختی مدرنیسم، در تفکر اگزیستانسیالیست نسبتی تکنیکی و دور افتاده از تفکر معنوی و در تفکر پست مدرن حل شدن تئوری ها و گفتمان های انسانی در روابط وانمودگی یافته شد. در یافته های سؤال سوم مدرنیسم و رفتارگرایی و پراگماتیسم از جمله موافقان فناوری می باشند که از جمله دلالتهای تربیتی آن ها تأثیر فناوری در پرورش تفکر انتقادی، افزایش سرعت حرکت آموزش و پرورش به سمت روش های نوین، یادگیری مادام العمر،آموزه های مردم سالاری، افزایش آزادی و بهبود یادگیری الکترونیکی می باشد. اگزیستانسیالیست ها و پست مدرن ها از جمله منتقدان فناوری می باشند که از جمله دلالتهای تربیتی آن ها کنترل تکنولوژیک جهان اجتماعی، تغییر در مبانی و فرضیه انسان شناسی، دور کردن انسان از جهان واقعی، از خود بیگانگی انسان، تغییر فلسفه، به خطر افتادن ارزش های مهم انسانی می باشد. راهکارهای  تربیتی در رهایی از سلطه فناوری در نظر اگزیستانسیالیست پرورش پرسش گری مداوم از طریق هنر و شعر و از نظر پست مدرن ها، تغییر تأکید از مراقبت از خود بر شناخت خود، پرورش خیال ورزی یا خلاقیت می باشد.
کلید واژه: فناوری، نظریه های انسان شناختی، تعلیم و تربیت
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                         صفحه
فصل اول: طرح تحقیق.۱
مقدمه۲
بیان مسأله  3
اهمیت و ضرورت پژوهش. ۶
اهداف پژوهش    6
سئوالات پژوهش ۷
تعریف مفاهیم واصصلاحات مورد استفاده در پژوهش  . 7
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش
الف)مبانی نظری پژوهش۹
بخش اول: سیر تحول انسان شناسی ۹
اهمیت انسان شناسی.  9
انسان شناسی در دوران پیش از مدرن   . 11
انسان شناسی در دوران مدرن    . 15
انسان شناسی در مکتب اصالت هستی    .32
انسان شناسی در دوره پست مدرن  37
بخش دوم: سیر تحول نظریات در مورد فناوری  47
اهمیت فناوری ۴۷
فناوری در دوره پیش از مدرن  . 50
فناوری در دوره مدر.۵۱
فناوری در دوره پست مدرن.۵۶
ب)پیشینه پژوهش   . 66
-در داخل کشور .۶۶
-در خارج کشور ۷۴
چارچوب نظر  78
فصل سوم: روش پژوهش.۸۱
روش پژوهش۸۲
جامعه و نمونه آماری پژوهش۸۲
ابزار گرداوری داده های پژوهش۸۲
شیوه های تجزیه و تحلیل داده های پژوهش۸۲
فصل چهارم: یافته های پژوهش۸۳
پاسخ سوال اول پژوهش. ۸۴
پاسخ سوال دوم پژوهش ۱۰۳
پاسخ سوال سوم پژوهش۱۱۷
راهکارهای رهایی از سلطه تکنولوژی از دیدگاه منتقدان فناوری۱۳۶
فصل پنجم: جمع بندی نتیجه گیری.۱۴۵
جمع بندی  . 6 14
نتیجه گیری   150
پیشنهادات  152
محدودیت های پژوهش  154
منابع ۱۵۷
مقدمه:
خداوند قوه عقل و تفکر را در وجود بشر نهاد تا به واسطه آن در جستجوی حقایق و کشف مجهولات عالم پیرامون خویش و ماورای هستی باشد. نیاز به جستجوگری و کاوش در این موجود ذی شعور، از ابتدای آفرینش برای کسب اطلاعات، در طبیعت و ذات او به ودیعه نهاده شده است. انسان، در جستجوی حقایق علمی، به دانشی رسید که توانست طبیعت را به زیر سلطه خود درآورد و در این زمینه به پیروزی های درخشانی رسید. همچنین ورود فناوری به عرصه فعالیت های بشری و گسترش روز افزون آن در قرن حاضر، ابزار بسیارکارآمدی در اختیار متخصصان و متولیان تعلیم و تربیت به منظور تغییر و بهبود روش های یاددهی- یادگیری، تعالی بخشی به اهداف تربیتی و اصلاحات آموزشی داده است. اما با تأکید یک جانبه ای که بشر بر تکنیک و مصرف مواد گذاشت، پیوستگی اش را با خود و زندگی از دست داد. با از دست دادن ایمان مذهبی و ارزش های انسانی، تأکید خود را بر ارزشهای تکنیکی و مادی قرار داد و قابلیت تجربیات عمیق احساسی، و رنج و سرمستی ای که همراه آنست، از دست او رفت. ماشینی که انسان ساخت، آنچنان نیرومند شدکه خود، برنامه هایش را طرح ریخت، و اکنون نیز تفکر انسان را هم در قلمرو خود گرفته است.
کامپیوتر ها باید در نظام اجتماعی مورد نظر ما، که زنده بودن و شادمانی مرکز ثقل و هدف آن است، بخشی از کارهای عملی جامعه را به عهده گیرند نه آنکه به صورت سرطانی شروع به ویران سازی کنند و سرانجام نظام را بکلی از پا درآورند. ماشین ها  و کامپیوترها باید وسایلی باشند در خدمت اهدافی که خرد و اراده انسان آنها را تعیین و انتخاب می کند. ارزشهایی که معلومات و آمار لازم برای برنامه ریزی بر اساس آنها گردآوری می شوند، و در نتیجه در نحوه برنامه ریزی کامپیوترها اثر می گذارند، باید بر پایه دانش و اطلاعات درباره طبیعت انسان، و تظاهرات مختلف و محتمل مربوط به آن و بهترین اشکال رشد انسان و نیازهای واقعی او که باید با چنین رشدی ارتباط داشته باشد، گردآوری شوند. به تعبیر دیگر، این انسان است که سرچشمه و ریشه اصلی ارزشها است و نه تکنیک و فن؛ و باز این بالاترین سطح رشد انسان است که باید در هر برنامه ریزی اساس کار قرار گیرد و نه آنکه موضوع حداکثر تولید به عنوان معیار برنامه ریزی باشد. با وجود آنکه جامعه های انسانی با نیروی تمام به سمت جامعه تکنولوژیکی در حال حرکت است و با آنکه برخی، بر اساس حساب احتمالات، فکر می کند، اجتماع جدید برنده است، احتمال شکست این جامعه غیر بشردوستانه وجود دارد؛ به شرط آنکه تعداد روزافزونی از مردم، از خطر تکنولوژی که بر سر فردیت انسان و رندگی معنویش سایه انداخته، آگاهی پیدا کنند، و به شرط آنکه مردم مصمم گردند آزادی خود را با تغییر جهت این تحول، دوباره اعاده دهند.
بیان مسئله:
عدم توجه کافی به بنیانهای فلسفی با ریشه های تاریخی ارزشهای معنوی و مادی موجب شده با رویکرد علوم جدید برخوردی منفعل داشته باشیم. تا هنگامی که مفاهیم متعالی نزد ما صرفاً بازدهی بیشتر، سهولت کاربردی -ترورسیدن به اهداف اقتصادی و مانند آن داشته باشند، قطعاً به دلیل عدم شناخت عمیق از فناوری دچار مشکلاتی خواهیم بود. در دنیای معاصرکه تمامی امور زندگی به نحوی با فناوری مدرن در ارتباط است، به جای نگاه سطحی به فناوری باید به مفهوم آن پرداخت و به جایگاه فناوری در دنیای کنونی و رابطه ای که با انسانها برقرار می کند اندیشید و با توجه به تغییراتی که فناوری در جامعه، جهان و ارزشهای آدمی به وجود میآورد، جایگاه آن را بین انسان و جهان تعیین کرد. فناوری با سرعت و بدون توقف جریان دارد و این در حالی است که بعد از گذشت سالهای بسیار از فناوری ما هنوز ماهیت آن را بدرستی نمی دانیم(وفامهر وخبره،۱۳۸۶،صص۳۴-۳۵).
فناوری قدرت شگرفی در اختیار انسان قرار می دهد فناوری همچون علم ابزار بی طرفانه ای است که می تواند خادم اهداف انسانی ثمربخش، یا ابزاری برای استثمار بیرحمانه باشد. در عصر انرژی هسته ای، فناوری
می تواند ابزاری رهایی بخش یا ویرانگر باشد. این ابزار قدرتمند صرفاً زائده ای برای تمدن نیست، بلکه شامل نظامی از روابط است که پیوسته قالبهای اجتماعی را تغییر می دهد. عصر فناوری بازسازی مداوم اقتصاد، جامعه، آموزش و پرورش، حکومت و اخلاق را ایجاب می کند. زیرا به موازات پیشرفت فناوری، افکار غیر تخصصی در برابر خرد تربیت یافته سرتسلیم فرود می آورد(گوتک،۱۳۸۶،ص۴۶۰).
مانوئل کاستلز ضمن گشودن پای تکنولوژی به حوزه تنوع پذیری فرهنگ ها خاطر نشان می کند که خود فرهنگ ها، یعنی نظام های عقاید و رفتار ما که ساخته تاریخند با سیستم تکنولوژیک جدید دستخوش دگرگونی های بنیادین می شوند و این امر با گذشت زمان تشدید می شوند(قادری،۱۳۸۱).فناوری با اثر گذاری و تغییر حالت رفتار افراد بشر حتی در تصمیم گیری های آنها در تمام سطوح اثر می گذارد. این اثرگذاری از طریق ترویج اطلاعات جدید، روش های جدید تفکر، ترویج ایده ها و مفاهیم جدید، شیوه های جدید زندگی انجام می گیرد(حسنوی،۱۳۸۷،ص۲۷). شعاع اثرگذاری پدیده جهانی شدن نیز به همراهی فناوری شتاب و گستره بیشتری
می یابد، به گونه ای که لایه های عمیق تر اندیشه، رفتار، نگرش ها، و فرهنگ های ملل مختلف را تحت تاثیر قرار می دهد. و یکی از زمینه های مهمی که فناوری وبه دنبال آن جهانی شدن در آن تأثیر بسیار زیادی را می گذارد، نظام تعلیم و تربیت است(میرزامحمدی،۱۳۸۷ص۱۲۳). در دیدگاه مدرن فناوری امری واقعی و عینی است بنابراین به لحاظ ارزشی خنثی است؛یعنی اقدام اولیه و طبیعی آدمی برای رفع نیازمندی هایش است و رشد وتحول فناوری، تابعی از امور فرهنگی، اجتماعی و ارزشی نیست(باقری،۱۳۸۱). دیدگاه انتقادی فرصتی فراهم می کندتا درباره دستاوردهای مخرب و تأسف بار فناوری که نمود آن نابرابری اجتماعی و اقتصادی است، به طور جدی فکر کنیم(ضرغامی ۱۳۸۶،ص۱۶).رویکرد پست مدرن نیز به جبر فناورانه اعتقاد دارد، یعنی فناوری را نیرو محرک اصلی فعالیتهای آدمی می داند که به زندگی او شکل می دهد، حامیان این نگرش طراحان رسانه ها و نرم افزارهای جدید هستند که رویاروی آنها حذف معلم ودستیابی به معلم فناورانه است وآموزشهای مجازی را با اشتیاق مطرح می کنند. فناوری مشخصه امروز، فناوری الکترونیک راه های متعددی را برای برقراری ارتباطات، اطلاع رسانی و دانستن در اختیار انسان قرار می دهد و در آموزش و پرورش فعلی استفاده از آن اجتناب ناپذیر است. اکنون رایانه جدیدترین اختراع فنی تاثیر عظیمی را بر فرایند آموزش و یادگیری خواهد گذاشته است(ذوفن،۱۳۸۶).
)مهرمحمدی،۱۳۸۴) فرصتهای ناشی از فناوری در تعلیم و تربیت را چنین می داند: زیر سوال رفتن اقتدار سنتی به عنوان منبع دانش و اطلاعات، از دست رفتن موضوعیت صرف انتقال اطلاعات و دانش، اتخاذ جهت گیری یادگیری مادام العمر، امکان ایجاد انعطاف و تنوع در برنامه ها و روش های آموزش با گذر از برنامه های یکنواخت، کسل کننده، استاندارد بدون در نظر گرفتن تفاوتهای فردی، ضرورت توجه به آموزه های مردم سالاری در نظام آموزش و پرورش یا تربیت شهروندی، او همچنین  تهدیدهای ناشی از فناوری در تعلیم و تربیت را  افزایش خطر انزوای اجتماعی و دمیده شدن در تنور فردیت، افزایش خطر شکل گیری هویت های نابهنجار، به خطر افتادن ارزش های مهم انسانی، تبدیل شدن فناوری اطلاعات و ارتباطات به الهه جدید یا مخدوم جدید، خطر گرایش تعلیم و تربیت به سمت برنامه های درسی استاندارد یکنواخت می داند.
(ضرغامی،۱۳۸۸) نیز فرصتهای ناشی از فناوری در تعلیم و تربیت را تسهیل شدن فرایند آموزش و دسترسی به حجم اطلاعات بیشتر در زمان کمتر و دستاورد های مثبت برای فراگیران در زمینه های دانشگاهی و حرفه  می داند. او همچنین چالشهای ناشی از فناوری در تعلیم و تربیت را یادگیری ابزاری، اندیشیدن واحد و همسان، تفکر حسابگرانه در برابر تفکر ناب می داند.
به عقیده هایدگر اگر انسان برای گذران زندگی در طبیعت دخل و تصرف می کند، این دخل و تصرف باید بر اساس نیازهایش باشد.حال آنکه نوع نیازهای انسان با توجه به جهان بینی او خواهد بود انسان برای دخل و تصرف در طبیعت نیازمند ابزار و فناوری است اما اگر فناوری را تنها به عنوان ابزار و وسیله قلمداد کند و آثار آن را نادیده بگیرد در حقیقت تسلیم آن شده است(آیدی دن،۱۳۷۷).
انسان دارای اراده و اختیار است؛ می تواند یکی از دو جهت حق و باطل را بر گزیند و با توجه به بینشی که از رابطه انسان با جهان هستی و خداوند دارد، می تواند توسط فناوری جهت گیری مادی یابد و در جهت سلطه بر دیگران برآید، یا برعکس تسلیم و فرمانبردار سلطه جویان شود و یا با بهره گیری از فناوری رشد پیدا کند و به نوعی از ارتباط با فناوری دست یابد تا به توسعه فرهنگ و تکامل خود در راستای ارزش های والای زندگی بپردازد. به همین جهت برای کسانی که به واسطه فناوری بر دیگران سلطه یافته و اهداف خود را پیش می برند، فناوری بسیار جالب خواهد بود و برای اسیران در بند فناوری این ماشین است که تاریخ را می سازد(آیدی دن به نقل ازمکنزی،۱۳۷۷).
آموزش فناوری جایگاه مسلمی در تعلیم و تربیت امروز دارد و این امر ناشی از جایگاه انکارناپذیری است که فناوری در عرصه زندگی کنونی بشر یافته است. اما همچنین که اندیشیدن و تصمیم گیری در باب هر عنصر جزئی از تعلیم و تربیت، بدون قرار دادن آن  در چارچوب بنیادی فلسفه تعلیم و تربیت میسر نیست، سخن گفتن از آموزش فناوری نیز بدون نگریستن به آن در چارچوب فلسفه تعلیم و تربیت ممکن و مطلوب به نظر
نمی رسد(باقری،۱۳۸۱،ص۷۶). و همچنین انسان برای بقا وابسته به فناوری است و فناوری جانشینی برای رفع عیوب و نواقص زیستی او محسوب می شود از این رو بررسی روابط میان انسان و فناوری از جایگاه مهمی برخوردار
می باشد. از طرفی نفوذ و تاثیر روز افزون فناوری بر هستی انسان و از طرف دیگرگسترش به کارگیری فناوری در نظام تعلیم و تربیت مستلزم بررسی اثرات انسان شناختی فناوری در تعلیم و تربیت است. پس لازم است که به بررسی ارتباط فناوری بر انسان و مبانی انسان شناختی فناوری بپردازیم و اثرات مثبت و منفی آن بر تعلیم و تربیت را بررسی کنیم.
اهمیت و ضرورت تحقیق :
ضرورت نظری:
– این تحقیق به توسعه ادبیات نظری در حوزه آموزش و پرورش در خصوص فناوری آموزشی و تأثیرات فناوری بر مبانی انسان شناختی در تعلیم و تربیت و ضرورت تجدید نظر در ساختار تعلیم و تربیت در جهت توجه به جنبه های انسانی استفاده از  فناوری کمک خواهد کرد.
ضرورت کاربردی:
نتایج این پژوهش راهنمایی برای معلمان وآموزش دهندگان تعلیم و تربیت خواهد بود تا با آگاهی از تاثیرات فناوری در ویژگیهای مختلف انسانی از جمله تفکر،ارزش،اخلاق، فرهنگ، ویژگیهای بومی و سایر ویژگی های  انسانی، در هنگام آموزش و ارائه دروس ضمن استفاده از فرصت های فناوری های آموزشی از تهدیدات آن جلوگیری کنند.
نتایج این پژوهش راهنمایی برای  مدیران و مدیران آموزش عالی خواهد بود تا با شناسایی عوامل  تهدید کننده فناوری در زمینه مبانی انسان شناختی در جهت کاربرد مناسب، هدایت صحیح و کنترل موثر و دانش آموزان در استفاده از ادوات و ابزار فناوری عمل کنند.
همچنین نتایج این  راهنمایی برای فعالان عرصه فناوری آموزشی خواهد بود تا آنها را متناسب با ویژگیها و مبانی درونی انسانی ارائه کنند و جامعه و نظام تعلیم و تربیت را از تهدیدهای فناوری مصون بدارند.
اهداف تحقیق:
هدف اصلی:
بررسی و تحلیل فناوری و نسبت آن با نظریه های انسان شناختی در تعلیم و تربیت
اهداف فرعی:
-بررسی ماهیت و چیستی فناوری
–  بررسی نسبت فناوری با انسان
– بررسی نظرات موافقومخالف با فناوری در نسبت آن با انسان و دلالت های تربیتی آن
 سوالات تحقیق:
-ماهیت فناوری چیست؟
– نسبت فناوری با انسان چگونه است؟
– نظرات موافق و مخالف با فناوری در نسبت آن با انسان و دلالت های تربیتی آن چیست؟
تعریف مفاهیم و اصطلاحات:
فناوری: جیمز فین فناوری را نوعی طرز فکر درباره مواد، انسان الگوهای تشکیلات و نظامهایی می داند که انسان در مقابل ماشین قرار می دهد. فناوری از نظر وی ، نحوه سازماندهی عوامل موجود است(رضوی به نقل از نعمتی،۱۳۸۶،ص۱۷).
نظریه: نظریه های تربیتی را می توان مجموعه ای منظم و در هم بافته ای از اصول و ضوابط تعریف کرد که بر اساس آن ها تعلیم و تربیت قوام می گیرد. این اصول که ممکن است در فلسفه های کلاسیک یا جدید ریشه داشته باشند، متضمن باورهایی درباره واقعیت، دانش و ارزش(اخلاق و زیبایی) می باشند. علاوه بر این برخی از نظریه های تعلیم و تربیت دیدگاه های مشخصی راجع به ماهیت انسان دارند. به عبارت دیگر مدلل می دارند که انسان چگونه موجودی است؟ مثلاً آیا موجودی زیستی است یا فرضاً زیستی اجتماعی؟آیا علاوه بر جنبه جسمانی دارای بعد روحانی نیز هست؟ اگر هست رابطه نفس و بدن چگونه است؟آیا انسان دارای ماهیت از پیش تعیین شده است یا آن که خود ماهیت خویش را می سازد؟بالاخره آیا طبیعت آدمی نرم  و انعطاف پذیر است یا خشک و بی انعطاف؟ نکته اساسی آن است که در هر نظریه ای سیمای انسان مطلوب و اهداف زندگانی شایسته با تمسک به متغیرهای فوق ترسیم می شود به همین دلیل نظریه های تربیتی را وین نظریه های زندگانی شایسته خوانده است(پاک سرشت به نقل از وین،۱۳۸۶،ص۴۶).
انسان شناختی: آنجا که موضوعاتی همچون ماهیت انسان، هدف انسان، چگونگی روند رشد و تکامل او، نوع روابط و مناسبات آنها با یکدیگر، میزان تاثیرگذاری افراد از جریان تربیت، ارزشگذاریهای انسانها، اولویت گذاری انسانها، نوع نگرش و دیدگاه های اساسی شان، همه و همه مطرح می شوند در واقع نوع و ماهیت مبانی انسان شناختی را تعیین می کنند(مهدیان،۱۳۸۵،ص ۳۵).
تعلیم و تربیت : فراهم کردن زمینه ها و عوامل به فعلیت رساندن یا شکوفا ساختن استعدادهای مشخص در جهت رشد و تکامل اختیاری او به سوی هدفهای مطلوب و بر اساس برنامه ای سنجیده می باشد(دفترهمکاری حوزه ودانشگاه،۱۳۷۲،ص۱۵).
تعداد صفحه :۳۳۳
قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

پایان نامه بررسی مؤلفه های منشور اخلاق حرفه ای معلمان دوره متوسطه استان سمنان

 پایان نامه رشته تاریخ

دانشکده علوم انسانی
پایان نامه   جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد
رشته تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش
 عنوان:
بررسی مؤلفه های منشور اخلاق حرفه ای معلمان دوره متوسطه استان سمنان
استاد مشاور:
دکتر محمدحسن میرزا محمدی
زمستان۱۳۹۱

 
 
 
چکیده
رسالت سنگین معلمان در جامعه تربیت نسل‌هاست. برای تحقق آن تنها داشتن مهارت های تخصصی و علمی کافی نیست، بلکه مقدم بر آن برخورداری از خصوصیات والای انسانی و کردار اخلاقی است که شایسته حفظ و توسعه می‌باشد. این حرفه مهم در جامعه نیز همانند بسیاری از حرف نیاز به آن دارد که با اخلاقیات مربوط به حرفه خویش آشنا شود تا بتواند به حل مسائل مربوط به حرفه‌ی خویش بپردازد. از این رو پژوهش حاضر به بررسی مؤلفه‌های منشور اخلاق حرفه‌ای معلمان دوره متوسطه استان سمنان با بهره گرفتن از روش پیمایشی می پردازد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه معلمان دوره متوسطه استان سمنان که تعداد آن ها در زمان انجام پژوهش حدوداً ۲۵۰۱ نفر بوده است تشکیل می‌دهد. برای گردآوری داده‌ها از یک پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردیده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که  مهم ترین مؤلفه های منشور اخلاق حرفه ای  از نظر معلمان دوره متوسطه استان سمنان به ترتیب شامل؛ مؤلفه‌های اخلاق حرفه‌ای معلمان در رابطه با همکاران، مؤلفه‌های اخلاق حرفه‌ای معلمان در رابطه با سازمان آموزش و پرورش، مؤلفه‌های اخلاق حرفه‌ای معلمان در رابطه با خود، مؤلفه‌های اخلاق حرفه‌ای معلمان در رابطه با جامعه، مؤلفه‌های اخلاق حرفه‌ای معلمان در رابطه با دانش آموزان و مؤلفه‌های اخلاق حرفه‌ای معلمان در رابطه با والدین دانش آموزان بوده است. نتایج بیانگر این است که لازم است که معلمان خلق و خوی خود را فزونتر از آنچه بر دیگران ضروری است بهبود بخشیده و روابط حرفه‌ای خود را با دیگران بر اساس حسن سلوک تنظیم نمایند واین غایت اخلاق حرفه‌ای است.
کلیدواژه: اخلاق، اخلاق حرفه ای، منشور اخلاقی، معلمان، دوره متوسطه
 
فهرست
عنوان                                             صفحه
فصل اول: کلیات تحقیق ۱
مقدمه. ۲
الف) بیان مسئله. ۳
ب) اهمیت و ضرورت تحقیق ۶
پ) هدف های تحقیق ۶
ت) سوال های تحقیق. ۷
ث) تعریف متغیرهای تحقیق. ۸
فصل دوم: مبانی نظری تحقیق. ۱۱
مقدمه. ۱۲
الف) تاریخچه ۱۳
۱-۱-۲ تاریخچه اخلاق ۱۳
۲-۱-۲ تاریخچه اخلاق حرفه ای ۱۵
ب) ماهیت اخلاق حرفه ای. ۱۸
۱-۲-۲ تعریف اخلاق حرفه ای ۱۸
۲-۲-۲ ویژگی های دانش اخلاق حرفه ای. ۲۶
۳-۲-۲ نظام های عمده اخلاق حرفه ای ۲۹
۴-۲-۲ اصول اخلاق حرفه ای. ۳۱
۵-۲-۲ کدهای اخلاق تا منشور اخلاق حرفه ای ۳۶
۶-۲-۲ منشور اخلاق حرفه ای ۳۸
پ) اخلاق حرفه ای معلمان ۴۱
عنوان                                             صفحه
۱-۳-۲ اخلاق در حرفه معلمی ۴۱
۲-۳-۲ اهمیت و جایگاه دوره متوسطه ۴۶
۳-۳-۲ اخلاق معلم در دوره متوسطه ۵۰
ت) پیشینه تحقیق. ۵۲
۱-۴-۲ پژوهش های داخلی. ۵۲
۲-۴-۲ پژوهش های خارجی. ۶۲
ث) چارچوب مفهومی ۶۶
فصل سوم: روش شناسی تحقیق ۶۹
الف) روش تحقیق ۷۰
ب) جامعه آماری تحقیق ۷۰
پ) نمونه تحقیق ۷۱
ت) ابزار تحقیق ۷۱
۱-۳-۳ روایی. ۷۲
۲-۳-۳ پایایی ۷۲
ث) شیوه تحلیل داده ها. ۷۲
فصل چهارم: یافته های پژوهش ۷۵
مقدمه. ۷۶
الف) اطلاعات جمعیت شناختی نمونه پژوهش ۷۶
ب) بررسی سؤال های پژوهش. ۸۲
۱-۲-۴ بررسی سوال شماره یک پژوهش. ۸۲
۲-۲-۴ بررسی سوال شماره دو پژوهش. ۸۳
عنوان                                             صفحه
۳-۲-۴ بررسی سوال شماره سه پژوهش. ۸۹
۴-۲-۴ بررسی سوال شماره چهار پژوهش. ۹۳
۵-۲-۴ بررسی سوال شماره پنج پژوهش ۹۶
۶-۲-۴ بررسی سوال شماره شش پژوهش. ۱۰۱
۷-۲-۴ بررسی سوال شماره هفت پژوهش ۱۰۴
۸-۲-۴ بررسی سؤال شماره هشت پژوهش ۱۰۷
پ) یافته های جانبی پژوهش ۱۱۴
۱-۳-۴ مقایسه دیدگاه معلمان زن و مرد در خصوص اهمیت مؤلفه ها   114
۲-۳-۴ مقایسه دیدگاه معلمان با سطوح مختلف تحصیلات در خصوص اهمیت مؤلفه ها ۱۱۶
۳-۳-۴ مقایسه دیدگاه معلمان با سوابق مختلف تدریس در خصوص اهمیت مؤلفه ها ۱۱۹
۴-۳-۴ مقایسه دیدگاه معلمان شهرهای مختلف در خصوص اهمیت مؤلفه ها ۱۲۳
فصل پنجم: نتیجه گیری ۱۲۶
مقدمه. ۱۲۷
الف) نتایج بررسی سؤال های پژوهش. ۱۲۷
ب) نتایج حاصل از بررسی یافته های جانبی پژوهش ۱۳۷
پ) پیشنهادات پژوهش ۱۳۹
ت) محدودیت های پژوهش ۱۴۰
منابع. ۱۴۱
پیوست. ۱۴۶
مقدمه
امروزه در موارد بسیاری از علوم بین رشته ای صحبت می شود. یکی از این علوم دانش اخلاق حرفه ای است. این دانش از یکسو به اخلاق و تربیت اخلاقی افراد و از سوی دیگر به اقتصاد و تربیت حرفه ای آن ها وابسته است. علی رغم تأثیرات فراوانی که این دانش می تواند در زندگی فردی و اجتماعی انسان ها داشته باشد اما چنان که باید و شاید بدان پرداخته نشده است. مقایسه‌‌ی وضعیت اخلاق حرفه‌ای در جهان صنعتی در دو حوزه‌ی معرفتی و اجتماعی، منزلت اخلاق حرفه‌ای در ایران باستان و جایگاه راهبردی اخلاق حرفه‌ای در آموزه‌های اسلامی  و منزلت اخلاق حرفه‌ای در تمدن اسلامی با وضعیت موجود بیانگر این واقعیت تلخ است که از وضعیتی مناسب شأن تاریخی خود در توسعه ی اخلاق حرفه ای برخوردار نیستم و این در حالی است که تاریخ فرهنگی و دینی این سرزمین حامل گنج های گرانباری از میراث غنی خود در این مورد است. عدم رشد اخلاق حرفه‌ای در مشاغل و سازمان‌ها و توسعه نیافتگی آن به عنوان یک دانش عوامل فراوانی دارد، که یکی از آن ها کم کاری در حوزه اخلاق پژوهی به طور عام و اخلاق حرفه‌ای به طور خاص است (قراملکی،۱۳۸۶: ۲۳-۲۲).
اخلاق حرفه‌ای یکی از مسائل اساسی همه جوامع بشری است. در حال حاضر، متأسفانه در جامعه ما در محیط کار کمتر به اخلاق حرفه‌ای توجه می‌شود. در حالی که در غرب سکولار، شاخه‌ای با عنوان اخلاق حرفه‌ای وجود دارد، ولی در جامعه دینی ما به اخلاق توجه کافی نشده است. جامعه ما نیازمند آن است تا ویژگی‌های اخلاق حرفه‌ای آشنا شده و برای تحقق آن فرهنگ‌سازی شود(امیری و همکاران،۱۳۸۹). به نظر می رسد در چارچوب فرهنگ ما، عملی کردن مسأله اخلاقی به بزرگان و علمای دینی، مربیان و مدیران در سطح فردی، سازمانی و اجتماعی وابسته است. شاید بتوان گفت چاره کار برای توسعه اخلاق، ترویج آن و نوعی فایده باوری یا قاعده نگری است. فایده باوری که مقید به مجموعه ای از ارزش ها، هنجارها و قواعد مقبولیت یافته است(خاکی به نقل از غلامی،۶۶:۱۳۸۸). اما بین پیروی صرف از ضوابط اخلاقی و داشتن تعهد عملی نسبت به ضوابط اخلاقی سطح بالا نیز تفاوت زیادی وجود دارد. تعهدات اخلاقی مستلزم عملکرد اخلاقی است و ارتقاء معیارهای اخلاقی مستلزم دستیابی به استانداردهای مطلوب رفتاری است(کیانی و همکاران،۸۱:۱۳۸۷).
هر حرفه ای دارای مجموعه پیچیده ای از دانش، معیارها و اخلاقیات مربوط به رسالت حرفه بوده و به اعتماد عمومی نیاز دارد. در این خصوص، مجموعه معیارهای اخلاقی و رفتاری به وسیله جامعه حرفه ای توسعه می یابد و اهمیت آن درک می شود. هر چند به نظر می رسد مفهوم اخلاق حرفه ای محدود به حرفه مندانی چون پژشکان، وکلا، حسابداران و مانند آنان باشد، اما به لحاظ تاریخی، همه حرفه هایی که از پایداری و اقبال برخوردار بوده اند داراری مجموعه ای از اصول کاری و اخلاق حرفه ای می باشند(اسفندیاری مقدم، حسنلو،۴۸:۱۳۸۹). یکی از حرفه ای که در طول تاریخ مطرح بوده است، حرفه ی معلمی است. در طول تاریخ  انبیاء و الیاء الهی نه تنها به رعایت اخلاقیات سفارش نموده اند بلکه به عنوان معلم همه بشریت خود را ملزم به رعایت اخلاقیات می کرده اند. معلمان نیز در جامعه برای انجام رسالت خود مسئولیت های اخلاقی خاصی دارند که در حوزه اخلاق حرفه ای جای می گیرد.
الف) بیان مسأله :
اخلاق درفرهنگ لغت به معنی عادت، رویه، سجیه و. است. و در اصطلاح به آن دسته از صفات مثبت گفته می شود که با هنجار های جامعه همخوانی دارند. اخلاق به طور ساده شامل شناخت صحیح از ناصحیح و آن گاه انجام صحیح و ترک ناصحیح است. به تعبیری دیگر، اخلاق معرفتی است که از افعال اختیاری انسان بر اساس یک سیر عقلایی شکل می گیرد. برخی نیز اخلاق را تدبیر انسان برای نفس خود تعریف کرده اند(قاسمی،۱۳۹۰:۸۷). علامه مجلسی در تعریف اخلاق می گوید: «اخلاق ملکه ای نفسانی است که کار به آسانی از آن صادر می شود. برخی از این ملکات فطری و ذاتی اند و پاره ای از آن ها نیز با تفکر و تلاش و تمرین عادت دادن نفس به آن ها به دست می آیند.»(انجمن کتابداری قم،۱۴:۱۳۸۶).
دانش ناظر به اخلاق از دو سطح معرفتی برخوردار است: علم اخلاق و فلسفه ی اخلاق. علم اخلاق دو رهیافت متمایز دارد: اخلاق حرفه ای و اخلاق کاربردی. اخلاق حرفه ای شاخه ای از اخلاق کاربردی است که به مباحث اخلاقی در حرفه می پردازد(قراملکی،۱۳۸۶: ۱۱-۱۰). برای فهم بهتر اخلاق حرفه ای ابتدا لازم است بدانیم که حرفه چیست؟ در تعریف حرفه چادویک[۱] می گوید: « واژه حرفه به معانی گوناگونی به کار می رود. حرفه در معنای وسیع کلمه صرفاَ به معنای شغل یک شخص است اما در معنایی محدودتر به نوع خاصی از فعالیت اشاره می کند که: اولاَ شخص، همراه با آن دارای موقعیتی خاص می شود و ثانیاَ با اصول اخلاقی خاصی گره خورده است.» (چادویک،۱۳۸۱). به عقیده ی قراملکی اخلاق حرفه ای، حوزه ای تخصصی در دانش اخلاق است که به بیان مسئولیت های اخلاقی بنگاه ها و مشاغل و نیز تحلیل مسائل اخلاقی در کسب و کار می پردازد، نقش عملیاتی در حل معضلات اخلاقی در کسب وکار دارد(قراملکی،۱۳۷:۱۳۸۲).
از قرن هفدهم میلادی و با وقوع نوزایش علمی و انقلاب صنعتی، زندگی بشر به شدت با تکنولوژی، صنعت، حرف و مشاغل گوناگون و جدید گره خورده و پیچیدگی این تحولات و درهم تنیده بودن بسیاری از حرف و مشاغل با سازمان موجب پدید آمدن شخصیت های حقیقی در جامعه امروزی شده است. همان گونه که افراد و شخصیت های حقیقی در قبال محیط، مسئولیت اخلاقی دارند، یک شخصیت حقوقی هم در روابط جاری خود با دیگر اشخاص حقیقی یا حقوقی و جامعه ای که به آن تعلق دارد، وظایف و تکالیفی اخلاقی بر دوش دارد(غفوری نژاد،۱۳۸۷:۵۸). اخلاق حرفه ای نیز بر حسب تنوع حرف دامنه ی بسیار وسیعی دارد: اخلاق پزشکی، اخلاق آموزش و پرورش، اخلاق پژوهش و . . یکی از حرفه های مهم و تأثیر گذار در جامعه حرفه ی معلمی است. معلم کسی است که به منظور آموزش معین به یک عده دانش آموز یا دانشجو در یک مؤسسه تربیتی استخدام می شود(شعاری نژاد،۱۳۷۵:۴۱۱). معلمان کلیدی ترین عنصر یک نظام تعلیم و تربیت هستند. اهمیت جایگاه و نقش معلم در تعلیم و تربیت تا آنجاست که برخی معتقدند معلم، کفایت و کارایی او آیینه تمام نمای کفایت و کارایی هر نظام آموزش و پرورش است.
مرور سوابق تحقیقات انجام شده نشان داد که ابراهیم نیا (۱۳۷۴) در پژوهشی تحت عنوان اثر تشکل های صنفی در شکل‌گیری اخلاق حرفه‌ای رانندگان برون شهری ایران، جوزفسون (۱۳۷۹) درپژوهشی تحت عنوان اصول اخلاق حرفه ای، عاملی (۱۳۸۱) در پژوهشی عنوان بررسی مبانی نظری اخلاق حرفه ای در اسلام، چادویک (۱۳۸۱) در پژوهشی تحت عنوان اخلاق حرفه ای، قراملکی و سیاری (۱۳۸۶) در پژوهشی تحت عنوان تحویلی نگری مانع ترویج اخلاق حرفه ای، فریور (۱۳۸۶) در پژوهشی تحت عنوان اخلاق حرفه مندی و پیشه وری در ایران باستان، قراملکی (۱۳۸۶) در پژوهشی تحت عنوان بر سر گنج، نخود ساز (۱۳۸۷) در پژوهشی تحت عنوان بررسی میزان کاربست مؤلفه های اخلاق حرفه ای در مراکز تربیت معلم شهرهای یزد و اصفهان، بهنام جام (۱۳۸۹) در پژوهشی تحت عنوان بررسی  وضعیت اخلاق حرفه ای آموزش اعضای هیأت علمی دانشگاه شاهد، یعقوبی(۱۳۸۹) در پژوهشی تحت عنوان مسئولیت اخلاق حرفه ای در آموزش مهندسی، قاسمی (۱۳۹۰) با پژوهشی تحت عنوان اخلاق حرفه ای، ضرورت یا انتخاب، ماریو (۲۰۰۲) با پژوهشی تحت عنوان «بازنگری کدهای اخلاق حرفه ای پزشکی قانونی آمریکایی- انگلیسی با ملاحظاتی برای طراحی کد و سقدین (۲۰۱۱) در پژوهشی تحت عنوان قابلیت انعکاسی- هدف خاص درس اخلاق حرفه ای معلمان در این حوزه تحقیقاتی را انجام داده اند.
معلم در  یک جامعه نقش بسیار مهمی دارد و آن تربیت نسل هاست. لذا نحوه ی عمل او در موقعیت های گوناگون می تواند تعیین کننده و اثر گذار باشد. این حرفه مهم در جامعه نیز همانند بسیاری از حرف نیاز به آن دارد که با اخلاقیات مربوط به حرفه خویش آشنا شود تا بداند که در موقعیت های  مختلف و چه بسا متعارض چگونه عمل کند و بتواند با بهره گرفتن از آن به حل مسائل مربوط به حرفه ی خویش بپردازد. با عنایت به مرور سوابق نظری و پیشینه تحقیق و با توجه به اهمیت فراوان نقش معلم در جامعه وهمچنین عدم وجود کدهای اخلاقی مصوب برای معلمان مسئله پژوهش حاضر «بررسی مؤلفه های اخلاق حرفه ای معلمان دوره ی متوسطه» است و به دنبال پاسخ گویی به این سؤال است که مؤلفه های اخلاق حرفه ای معلمان دوره متوسطه چیست؟
ب) اهمیت و ضرورت تحقیق:
رفتار اخلاقی، لازمه ی کارکرد بسامان یک جامعه است. می توان حجت آورد که اصول اخلاقی همانند چسب افراد جامعه را در کنار هم و با هم نگه می دارد. اهمیت مباحث اخلاقی در آن است که تنها راه صلاح و فلاح جامعه در اخلاقمند کردن انسان هاست. در اینجا به برخی از فواید اخلاق حرفه ای معلمان اشاره می شود:
فواید نظری:

 • ایجاد زمینه ای جهت آگاهی و توجه مسئولان و برنامه ریزان در حوزه ی اخلاق حرفه ای معلمان
 • آگاهی معلمان نسبت به مؤلفه های اخلاق حرفه ای
 • ایجاد دانشی نو در حوزه ی معرفتی اخلاق حرفه ای معلمان

فواید عملی:

 • کمک به حل دوگانگی های اخلاقی در حرفه معلمی با ایجاد معیارهای اخلاقی که بتواند راهنمای آن ها را در موقعیت های متعارض باشد.
 • ایجاد معیاری برای وحدت بخشی به کار معلمان در حوزه اخلاق حرفه ای
 • ایجاد معیاری در جهت کمک به حل مسائل و مشکلات اخلاقی در حرفه ی معلمی
 • فراهم کردن زمینه جهت تدوین منشور اخلاق حرفه ای معلمان

پ) هدف های تحقیق :
هدف اصلی:
بررسی مؤلفه های منشور اخلاق حرفه‌ای معلمان دوره متوسطه استان سمنان
اهداف فرعی:

 • بررسی ماهیت اخلاق حرفه‌ای معلمان دوره متوسطه استان سمنان
 • بررسی مؤلفه های اخلاق حرفه‌ای معلمان دررابطه با دانش‌آموزان در دوره متوسطه استان سمنان
 • بررسی مؤلفه های اخلاق حرفه‌ای معلمان در رابطه با اولیاء مدرسه در دوره متوسطه استان سمنان
 • بررسی مؤلفه‌های اخلاق‌ حرفه‌ای معلمان در رابطه با والدین‌ دانش‌آموزان در دوره متوسطه استان سمنان
 • بررسی مؤلفه های اخلاق حرفه ای معلمان در رابطه با جامعه در دوره متوسطه استان سمنان
 • بررسی مؤلفه های اخلاق حرفه ای معلمان در رابطه با شخص معلم در دوره متوسطه استان سمنان
 • بررسی مؤلفه‌های اخلاق حرفه‌ای معلمان در رابطه با سازمان آموزش و پروش در دوره متوسطه استان سمنان
 • اولویت‌بندی مؤلفه‌های اخلاق حرفه‌ای در منشوراخلاق معلمان در دوره متوسطه استان سمنان

ت) سؤال های تحقیق :
سوال اصلی:
مؤلفه های منشور اخلاق حرفه ای معلمان در دوره متوسطه استان سمنان چیست؟
سوالات فرعی:

 • ماهیت اخلاق حرفه ای معلمان دوره متوسطه استان سمنان چیست؟
 • مؤلفه های اخلاق حرفه ای معلمان در رابطه با دانش آموزان در دوره متوسطه استان سمنان چیست؟
 • مؤلفه های اخلاق حرفه ای معلمان در رابطه با اولیاء مدرسه در دوره متوسطه استان سمنان چیست؟
 • مؤلفه های اخلاق حرفه ای معلمان در رابطه با والدین دانش آموزان در دوره متوسطه استان سمنان چیست؟
 • مؤلفه های اخلاق حرفه ای معلمان در رابطه با جامعه در دوره متوسطه استان سمنان چیست؟
 • مؤلفه های اخلاق حرفه ای معلمان در رابطه با شخص معلم در دوره متوسطه استان سمنان چیست؟
 • مؤلفه های اخلاق حرفه ای معلمان در رابطه با سازمان آموزش و پرورش در دوره متوسطه استان سمنان چیست؟
 • مهم ترین مؤلفه های اخلاق حرفه ای در منشور اخلاق معلمان در دوره متوسطه استان سمنان کدامند؟

ث)تعریف متغیر های تحقیق:
اخلاق ethics)): در لغت جمع خلق است، و خلق به معنی عادت، سجیه، طبع، مروت و دین است. نزد قدما اخلاق عبارت است از ملکه ای که طبق آن افعال انسانی بدون احتیاج به فکر و محاسبه و با سهولت صادر شود(صلیبا،۱۳۸۱:۱۲۰). آن چه در تاریخ مباحث اخلاقی قابل دسته بندی است معانی مختلف اخلاق در کتب است که در اینجا به اختصار به آن ها می پردازیم:
اخلاق در معنی پندو اندرز.
اخلاق به معنی سنت های جاری در جامعه چون اخلاق دینی.
اخلاق به معنی تحقیق علمی در چند وچون عواطف و منشاء آن ها که در این حوزه با مبانی و اصول جامعه شناسی، روان شناسی، زیست شناسی و حتی شعب پژشکی آمیختگی و مجانست دارد.
اخلاق به معنی پرسش از اصول و مبانی رفتار که همان فلسفه اخلاق است(آهنگری،۱۳:۱۳۸۶). اخلاق را گاه به معنای وصف حالت و رفتار، گاه به معنای عادت و سجیه و گاه به معنای دانش نظام مند می دانند. در اینجا منظور از اخلاق رفتار ارتباطی پایدار مبتنی بر رعایت حقوق طرف ارتباط است.
اخلاق حرفه ای(professional ethics): در فرهنگ فلسفی کمبریج اخلاق حرفه ای چنین تعریف شده است:
واژه اخلاق حرفه ای یک یا چند مورد از موارد زیر را در بر می گیرد:

 • ارزش های اخلاقی قابل قبولی که باید کار صاحبان حرفه را اداره کند.
 • ارزش های اخلاقی که در واقع، گروهی از صاحبان حرفه را هدایت کند.
 • مطالعه اخلاق حرفه ای در معانی و مفاهیم گذشته، شامل بررسی های هنجاری (از دیدگاه فلسفی) در زمینه ارزش های مطلوب برای صاحبان حرفه و یا مطالعات توصیفی (از لحاظ علمی) رفتارها و باورهای واقعی گروهی از صاحبان حرفه. ارزش های حرفه ای شامل اصول حقوقی و تعهدات و الزاماتی، مانند فضایل و ایده آل های اخلاقی شخصی می شود(انجمن کتابداری قم،۲۶:۱۳۸۶).

به عقیده قراملکی اخلاق حرفه ای، حوزه ای تخصصی در دانش اخلاق است که به بیان مسئولیت های اخلاقی بنگاه ها و مشاغل و نیز تحلیل مسائل اخلاقی در کسب و کار می پردازد، نقش عملیاتی در حل معضلات اخلاقی در کسب وکار دارد(قراملکی،۱۳۷:۱۳۸۳).
مؤلفه های اخلاق حرفه ای ((Components of professional ethics: منظور از مؤلفه های اخلاق حرفه ای مجموعه ی صفات و ویژگی های اخلاقی  مربوط به یک حرفه است.
معلم (teacher):کسی که به منظور آموزش معین به یک عده دانش آموز یا دانشجو در یک مؤسسه تربیتی استخدام می شود(شعاری نژاد،۱۳۷۵:۴۱۱). در اینجا منظور معلم کلیه کسانی است که در سال تحصیلی ۱۳۹۱-۱۳۹۰ در مدارس متوسطه استان سمنان در قالب این حرفه به فعالیت می پرداخته اند.
دوره متوسطه  :(Secondery education)در گزارش نهایی اجلاس منطقه ای یونسکو آمده است: دوره  متوسطه عبارت است از دوره  برزخ یا دوره انتقالی میان آموزش پایه که عمومی و غیر تخصصی است و آموزش تخصصی تر در سطح آموزش عالی. دوره ی متوسطه دوره ای است که در آن دانش آموزان گروه سنی چهارده تا هفده یا هجده ساله تحصیل می کنند و به دلیل تنوع برنامه ها و تعدد رشته های تحصیلی فرصت انتخاب دارند(صافی،۱۳۸۶: ۹۰-۹۱).
ماهیت اخلاق حرفه ای(nature of professional ethics): در اینجا منظور از ماهیت اخلاق حرفه ای بررسی فلسفه ی اخلاق حرفه ای نیست بلکه منظور شناخت نظری اخلاق حرفه ای می باشد.
دانش آموز: به شخصی اطلاق می شود که نقش یادگیرنده را بر عهده داشته و هدفی جز این ندارد که زمان معینی را در جایگاهی به نام مدرسه، زندگی کند و نحوه چگونه زیستن در طول حیات را از آنجا یاد گرفته و فرهیخته شود. به عبارت دیگر به مرحله خودگردانی یا شهروند خود گردان برسد. کودک یا نوجوان از لحظه ورود به مدرسه و آغاز تحصیل(یادگیری رسمی) تا پایان دوران مقرر مدرسه ای دانش آموز، محصل و یا طالب نامیده می شود(شعاری نژاد، به نقل از سبحانی نژاد، منافی شرف آباد،۱۳۹۰: ۵۱-۵۰).
اولیاءمدرسه: در این پژوهش منظور از اولیاء مدرسه؛ همکاران، مدیر و معاون مدرسه می باشد.
جامعه: در این پژوهش منظور از جامعه گروه هایی است که به طور مستقیم ذی نفع نیستند، اما به راستی صاحب حق محسوب می شوند لذا جامعه اعم از شهروندان، جامعه ملی و جهانی و . است.
[۱] Chadwich
تعداد صفحه :۱۷۳
قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

پایان نامه ارشد تاریخ درباره:بررسی نظام حقوق و دستمزد در دوره هخامنشیان

پایان نامه رشته :تاریخ

گرایش : ایران باستان

عنوان : بررسی نظام حقوق و دستمزد در دوره هخامنشیان

Continue reading “پایان نامه ارشد تاریخ درباره:بررسی نظام حقوق و دستمزد در دوره هخامنشیان”

پایان نامه بررسی ثبات یا تغییر برخی آداب و آیینها، نقش جنسیت در شکل گیری نوع آداب قوم لر

پایان نامه رشته : تاریخ

عنوان : بررسی ثبات یا تغییر برخی آداب و آیینها، نقش جنسیت در شکل گیری نوع آداب قوم لر

Continue reading “پایان نامه بررسی ثبات یا تغییر برخی آداب و آیینها، نقش جنسیت در شکل گیری نوع آداب قوم لر”

پایان نامه ارشد : تحلیل در معماری عصر مفرغ قدیم شمال غرب ایران براساس حفاری های تپه زرنق هریس

پایان نامه رشته : تاریخ

گرایش : پیش از تاریخ 

عنوان : تحلیل در معماری عصر مفرغ قدیم شمال غرب ایران براساس حفاری های تپه زرنق هریس

Continue reading “پایان نامه ارشد : تحلیل در معماری عصر مفرغ قدیم شمال غرب ایران براساس حفاری های تپه زرنق هریس”

پایان نامه بررسی نقش گروه های چریکی و مسلمان در پیروزی انقلاب ایران

پایان نامه رشته : تاریخ

گرایش : تاریخ ایران اسلامی

عنوان : بررسی نقش گروه های چریکی و مسلمان در پیروزی انقلاب ایران

Continue reading “پایان نامه بررسی نقش گروه های چریکی و مسلمان در پیروزی انقلاب ایران”

پایان نامه بررسی نقش سیاسی و اجتماعی و فرهنگی زنان در دوران بنی امیه

پایان نامه رشته : تاریخ

گرایش : اسلام 

عنوان :  بررسی نقش سیاسی و اجتماعی و فرهنگی زنان در دوران بنی امیه

Continue reading “پایان نامه بررسی نقش سیاسی و اجتماعی و فرهنگی زنان در دوران بنی امیه”

پایان نامه بررسی کابینه­ های مشروطه از فتح تهران تا کودتای رضاخان

پایان نامه رشته :تاریخ

گرایش : تاریخ ایران اسلامی 

عنوان :  بررسی کابینه­ های مشروطه از فتح تهران تا کودتای رضاخان

Continue reading “پایان نامه بررسی کابینه­ های مشروطه از فتح تهران تا کودتای رضاخان”

پایان نامه بررسی تاریخ تشیع فراهان از آغاز تا استقرار دولت صفویه

پایان نامه رشته : تاریخ

گرایش :تاریخ ایران اسلامی

عنوان : بررسی تاریخ تشیع فراهان از آغاز تا استقرار دولت صفویه

Continue reading “پایان نامه بررسی تاریخ تشیع فراهان از آغاز تا استقرار دولت صفویه”

پایان نامه اسماعیلیّه در تاریخ جهانگشای جوینی و نویسندگان معاصر جوینی

پایان نامه رشته : تاریخ و تمدن اسلامی 

عنوان :  اسماعیلیّه در تاریخ جهانگشای جوینی و نویسندگان معاصر جوینی

Continue reading “پایان نامه اسماعیلیّه در تاریخ جهانگشای جوینی و نویسندگان معاصر جوینی”

پایان نامه مطالعه تطبیقی مدیریت منابع انسانی از دیدگاه امام علی(ع) و نظریه های مدیریت منابع انسانی معاصر

پایان نامه رشته :

گرایش:تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش -تعلیم و تربیت اسلامی

عنوان : مطالعه تطبیقی مدیریت منابع انسانی از دیدگاه امام علی(ع) و نظریه های مدیریت منابع انسانی معاصر

Continue reading “پایان نامه مطالعه تطبیقی مدیریت منابع انسانی از دیدگاه امام علی(ع) و نظریه های مدیریت منابع انسانی معاصر”

پایان نامه ارشد:مقایسه مواضع سیاسی کریم سنجابی و شاپور بختیار در مواجهه با انقلاب اسلامی

پایان نامه رشته :تاریخ انقلاب اسلامی

عنوان : مقایسه مواضع سیاسی کریم سنجابی و شاپور بختیار در مواجهه با انقلاب اسلامی

Continue reading “پایان نامه ارشد:مقایسه مواضع سیاسی کریم سنجابی و شاپور بختیار در مواجهه با انقلاب اسلامی”

پایان نامه تداوم و تغییر در تاریخ محلی بهبهان از ورود اسلام تا پایان حاکمیت سادات طباطبایی

پایان نامه رشته : تاریخ

عنوان : تداوم و تغییر در تاریخ محلی بهبهان از ورود اسلام تا پایان حاکمیت سادات طباطبایی

Continue reading “پایان نامه تداوم و تغییر در تاریخ محلی بهبهان از ورود اسلام تا پایان حاکمیت سادات طباطبایی”

پایان نامه بررسی تحولات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و فرهنگی بندر لنگه

پایان نامه رشته  تاریخ 

گرایش : ایران دوره­ اسلامی

عنوان :  بررسی تحولات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و فرهنگی بندر لنگه 

Continue reading “پایان نامه بررسی تحولات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و فرهنگی بندر لنگه”

پایان نامه تصحیح انتقادی کتاب دستورالوزاره یا وصایای خواجه نظام الملک طوسی

پایان نامه رشته تاریخ و تمدّن ملل اسلامی

عنوان : تصحیح انتقادی کتاب دستورالوزاره یا وصایای خواجه نظام الملک طوسی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات تهران

پایان نامه تاریخ و تمدّن ملل اسلامی

عنوان:

تصحیح انتقادی کتاب دستورالوزاره یا وصایای خواجه نظام الملک طوسی

استاد راهنما:

دکتر هادی عالم­زاده

Continue reading “پایان نامه تصحیح انتقادی کتاب دستورالوزاره یا وصایای خواجه نظام الملک طوسی”

پایان نامه بررسی وضعیت اجتماعی اسماعیلیان ایران از مشروطه تا پایان پهلوی۱۲۸۵-۱۳۵۷ش ۱۹۰۶-۱۹۷۶م

پایان نامه رشته تاریخ تشیع

عنوان : بررسی وضعیت اجتماعی اسماعیلیان ایران از مشروطه تا پایان پهلوی۱۲۸۵-۱۳۵۷ش ۱۹۰۶-۱۹۷۶م

دانشگاه اصفهان

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

پایان نامه تاریخ تشیع

عنوان:

بررسی وضعیت اجتماعی اسماعیلیان ایران از مشروطه تا پایان پهلوی۱۲۸۵-۱۳۵۷ش ۱۹۰۶-۱۹۷۶م

استاد راهنما :

دکتر مرتضی نورائی

Continue reading “پایان نامه بررسی وضعیت اجتماعی اسماعیلیان ایران از مشروطه تا پایان پهلوی۱۲۸۵-۱۳۵۷ش ۱۹۰۶-۱۹۷۶م”

پایان نامه قیام های علویان و مواضع امام جعفر صادق و امام موسی کاظم (علیهما السلام) (۱۱۴-۱۸۳ هـ . ق)

پایان نامه رشته تاریخ

گرایش : اسلام

عنوان : قیام های علویان و مواضع امام جعفر صادق و امام موسی کاظم (علیهما السلام) (۱۱۴-۱۸۳ هـ . ق)

Continue reading “پایان نامه قیام های علویان و مواضع امام جعفر صادق و امام موسی کاظم (علیهما السلام) (۱۱۴-۱۸۳ هـ . ق)”

پایان نامه مدل‌سازی چگونگی وقوع ۴ تحول انقلاب، خیزش، جنگ داخلی و کودتا در خاورمیانه عربی

پایان نامه رشته تاریخ 

عنوان : مدل‌سازی چگونگی وقوع ۴ تحول انقلاب، خیزش، جنگ داخلی و کودتا در خاورمیانه عربی

Continue reading “پایان نامه مدل‌سازی چگونگی وقوع ۴ تحول انقلاب، خیزش، جنگ داخلی و کودتا در خاورمیانه عربی”

پایان نامه بررسی جایگاه عقل و عاطفه در تربیت اخلاقی از دیدگاه استاد مطهری

پایان نامه رشته تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش

گرایش : تعلیم و تربیت اسلامی

عنوان :  بررسی جایگاه عقل و عاطفه در تربیت اخلاقی از دیدگاه استاد مطهری

Continue reading “پایان نامه بررسی جایگاه عقل و عاطفه در تربیت اخلاقی از دیدگاه استاد مطهری”

پایان نامه :بررسی وجوه تقابل سبک زندگی لیبرالیستی با اسلام

پایان نامه رشته تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش 

گرایش : تعلیم و تربیت اسلامی

عنوان :  بررسی وجوه تقابل سبک زندگی لیبرالیستی با اسلام 

Continue reading “پایان نامه :بررسی وجوه تقابل سبک زندگی لیبرالیستی با اسلام”

پایان نامه :مطالعه و بررسی عوامل زیست محیطی منطقه میناب به منظور بررسی نقش این عوامل در شکل گیری الگوهای تدفینی گورستان نخل ابراهیمی

پایان نامه رشته تاریخ

عنوان:مطالعه و بررسی عوامل زیست محیطی منطقه میناب به منظور بررسی نقش این عوامل در شکل گیری الگوهای تدفینی گورستان نخل ابراهیمی

Continue reading “پایان نامه :مطالعه و بررسی عوامل زیست محیطی منطقه میناب به منظور بررسی نقش این عوامل در شکل گیری الگوهای تدفینی گورستان نخل ابراهیمی”

پایان نامه چگونگی و چرایی ایجاد،بازسازی و تعمیر بارگاه‌های شیعه در ایران و عراق در دوره آل بویه

پایان نامه رشته

گرایش : ایران اسلامی

عنوان : چگونگی و چرایی ایجاد،بازسازی و تعمیر بارگاه‌های شیعه در ایران و عراق در دوره آل بویه

Continue reading “پایان نامه چگونگی و چرایی ایجاد،بازسازی و تعمیر بارگاه‌های شیعه در ایران و عراق در دوره آل بویه”

پایان نامه بار و آیین های درباری در ایران اسلامی با تکیه بر دوره صفویه

پایان نامه رشته تاریخ

 گرایش : ایران اسلامی

عنوان : بار و آیین های درباری در ایران اسلامی با تکیه بر دوره صفویه

Continue reading “پایان نامه بار و آیین های درباری در ایران اسلامی با تکیه بر دوره صفویه”

پایان نامه تبیین زمینه های تربیت اخلاقی در دوره کودکی بر اساس دیدگاه اسلام

پایان نامه رشته تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش

گرایش تعلیم و تربیت اسلامی

عنوان : تبیین زمینه های تربیت اخلاقی در دوره کودکی بر اساس دیدگاه اسلام

Continue reading “پایان نامه تبیین زمینه های تربیت اخلاقی در دوره کودکی بر اساس دیدگاه اسلام”

پایان نامه وضعیت تشیع در استان خوزستان در دوره آل بویه

پایان نامه رشته شیعه شناسی

گرایش : تاریخ

عنوان : وضعیت تشیع در استان خوزستان در دوره آل بویه

دانشگاه قم

دانشکده الهیات

پایان نامه کارشناسی ارشد شیعه شناسی

 گرایش تاریخ

عنوان:

وضعیت تشیع در استان خوزستان در دوره آل بویه

استاد راهنما:

دکتر محمد جواد نجفی

Continue reading “پایان نامه وضعیت تشیع در استان خوزستان در دوره آل بویه”

پایان نامه تأثیر اندیشه‌های سیاسی و فلسفی بر رویدادهای تاریخی آلمان و فرانسه در قرن نوزدهم

پایان نامه رشته تاریخ

گرایش : تاریخ عمومی جهان

عنوان : تأثیر اندیشه‌های سیاسی و فلسفی بر رویدادهای تاریخی آلمان و فرانسه در قرن نوزدهم

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران  مرکز

پایان نامه کارشناسی ارشد(MA) رشته تاریخ

گرایش تاریخ عمومی جهان

عنوان:

تأثیر اندیشه‌های سیاسی و فلسفی بر رویدادهای تاریخی آلمان و فرانسه در قرن نوزدهم

استاد راهنما:

دکتر علی بیگدلی

Continue reading “پایان نامه تأثیر اندیشه‌های سیاسی و فلسفی بر رویدادهای تاریخی آلمان و فرانسه در قرن نوزدهم”

پایان نامه بررسی نقش و آثار فتح مکه در پیشبرد اسلام

پایان نامه رشته تاریخ

گرایش : تاریخ اسلام

عنوان : بررسی نقش و آثار فتح مکه در پیشبرد اسلام

دانشگاه آزاد اسلامی

       واحد تهران مرکز

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

پایان نامه کارشناسی ارشد(M.Sc) رشته تاریخ اسلام

عنوان:

بررسی نقش و آثار فتح مکه در پیشبرد اسلام

استاد راهنما:

دکتر محمد سپهری

Continue reading “پایان نامه بررسی نقش و آثار فتح مکه در پیشبرد اسلام”

پایان نامه بررسی نقش پناهندگان و فراریان در بروز خصومت میان ایلخانان و ممالیک

پایان نامه رشته تاریخ

عنوان : بررسی نقش پناهندگان و فراریان در بروز خصومت میان ایلخانان و ممالیک

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد بجنورد

پایان نامه تاریخ

موضوع:

بررسی نقش پناهندگان و فراریان در بروز خصومت میان ایلخانان و ممالیک

استاد راهنما:

دکتر امید سپهری راد

Continue reading “پایان نامه بررسی نقش پناهندگان و فراریان در بروز خصومت میان ایلخانان و ممالیک”

پایان نامه بررسی علل و زمینه های گرایش به تشیع در دوران آغازین صفوی

پایان نامه رشته تاریخ

گرایش : ایران دوره اسلامی

عنوان : بررسی علل و زمینه های گرایش به تشیع در دوران آغازین صفوی

دانشگاه سیستان و بلوچستان

پایان نامه تاریخ

گرایش ایران دوره اسلامی

عنوان:

بررسی علل و زمینه های گرایش به تشیع در دوران آغازین صفوی

استاد راهنما :

دکتر عباسعلی آذر نیوشه

Continue reading “پایان نامه بررسی علل و زمینه های گرایش به تشیع در دوران آغازین صفوی”

پایان نامه ارتش و دولـت دکتر مصـدق

پایان نامه رشته تاریخ انقلاب اسلامی

عنوان : ارتش و دولـت دکتر مصـدق

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد محلات

پایان نامه کارشناسی ارشد(MA) رشته تاریخ انقلاب اسلامی

عنوان:

ارتش و دولـت دکتر مصـدق

استاد راهنما:

دکتر حجّت فلاح توتکار

Continue reading “پایان نامه ارتش و دولـت دکتر مصـدق”

پایان نامه تاریخ : سنجش تطبیقی آموزه های مانوی با مسیحیت در عصر ساسانی

پایان نامه رشته تاریخ

با عنوان : سنجش تطبیقی آموزه های مانوی با مسیحیت در عصر ساسانی

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

Continue reading “پایان نامه تاریخ : سنجش تطبیقی آموزه های مانوی با مسیحیت در عصر ساسانی”

پایان نامه تاریخ: بررسی پرچمهای مصلحتی بعد از جنگ جهانی دوم

پایان نامه رشته تاریخ

با عنوان : بررسی پرچمهای مصلحتی بعد از جنگ جهانی دوم

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

Continue reading “پایان نامه تاریخ: بررسی پرچمهای مصلحتی بعد از جنگ جهانی دوم”

پایان نامه تربیت بدنی : تبیین جنبه های آموزشی و تربیتی امید و نقش آن در سلامت روان انسان از دیدگاه اسلام

پایان نامه رشته  تاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت

با عنوان :  تبیین جنبه های آموزشی و تربیتی امید و نقش آن در سلامت روان انسان از دیدگاه اسلام

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

Continue reading “پایان نامه تربیت بدنی : تبیین جنبه های آموزشی و تربیتی امید و نقش آن در سلامت روان انسان از دیدگاه اسلام”