دسته: تربیت بدنی

پایان نامه بررسی سرمایه اجتماعی سازمانی و توانمندسازی کارکنان

 پایان نامه رشته  مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی
علوم وتحقیقات واحد یزد

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی
عنوان
بررسی رابطه سرمایه اجتماعی سازمانی و توانمندسازی کارکنان
(مطالعه موردی شرکت سنگ آهن مرکزی ایران)

سال تحصیلی 1392-1391

چکیده
هدف ازاین پژوهش،بررسی تاثیر ابعاد سرمایه اجتماعی بر توانمندسازی کارکنان شرکت سنگ آهن مرکزی ایران بود.این پژوهش برمبنای هدف ازنوع کاربردی،ازحیث روش به دست آوردن داده هاازنوع توصیفی پیمایشی وازنظرنوع داده های گردآوری شده که به وسیله پرسشنامه به دست آمده اند،ازنوع کمی میباشد.برای سنجش سرمایه اجتماعی از پرسشنامه استاندارد که توسط راینهارت  طراحی شده است وبرای سنجش توانمندسازی ازپرسشنامه استاندارد اسپریتزاستفاده شد .جامعهآماری تحقیق کارکنان شرکت سنگ آهن مرکزی ایران می باشد که بااستفاده ازفرمول کوکران،تعداد196 نفربه عنوان نمونه انتخاب گردید. برای تحلیل داده های گردآوری شده و آزمون فرضیه‌های پژوهش از روش مدلسازی معادلات ساختاری استفاده شد. بدین منظور به آزمون معناداری فرضیه‌های پژوهش در قالب مدل مفهومی اصلی و فرعی پژوهش پرداخته شد.
یافته‌های نهایی پژوهش حاضر نشان داد که تمام فرضیه‌های فرعی و نیز اصلی پژوهش مورد تایید قرار می‌گیرد. در نتیجه تمام ابعاد سرمایه اجتماعی شامل سرمایه ساختاری، سرمایه شناختی و سرمایه رابطه‌ای بر توانمندسازی کارکنان تاثیرگذار هستند. همچنین نتایج نشان داد که از میان ابعاد سرمایه اجتماعی، سرمایه ساختاری کمترین تاثیر و سرمایه رابطه‌ای بیشترین تاثیر را بر توانمندی کارکنان دارد.
واژه های کلیدی: سرمایه اجتماعی، توانمندسازی کارکنان، سنگ آهن مرکزی، مدلسازی معادله ساختاری

1. فصل اول: کلیات پژوهش

 

1-1- مقدمه

در دهه اخیر، سرمایه اجتماعی به یکی از مباحث اساسی مورد توجه محافل آکادمیک و تحقیقاتی جهان تبدیل شده است.سرمایه اجتماعی مجموعه ای از هنجار ها ، ارزش های غیر رسمی،قواعد عرفی و تعهدات اخلاقی است که رفتارهای متقابل افراد در چارچوب آن شکل می گیرد و موجب تسهیل روابط اجتماعی افراد می شود و معمولا موجب افزایش همکاری و مشارکت اجتماعی افراد می شود و کمک می کند تا سرمایه انسانی و مادی و اقتصادی بتواند در تعامل با هم به یک رشد پویا برسند(رحمانی،کاوسی:1387). سرمایه اجتماعی، ابعاد و مولفه های متعددی دارد. اعتماد و احترام متقابل جزو مهمترین مولفه های آن بشمار می رود.سرمایه اجتماعی را می توان تاثیر اقتصادی مولفه های فرهنگی یک سیستم اجتماعی دانست که در آن مولفه هایی نظیر اعتماد،مشارکت داوطلبانه، هنجارهای حرفه ای، پاسخگویی و موارد مشابه باعث می شوند تا هزینه های مذیریتی نظیر نظارت و کنترل رسمی، رایزنی های مدیریتی، کندی ناشی از سیستم بوروکراتیک و موارد دیگر پایین آمده و امکان استفاده از زمان و سرمایه درجهت انجام فعالیت هایی با بهره وری بیشتر فراهم شود. ماهیت پیچیده در مسائل اجتماعی ایجاب می کند تا در برخورد و شناخت مسائل اجتماعی، با تکمیل نظریات موجود و با اتکا به یافته های نوین، دایره شناخت خود را گسترش دهیم. شناخت و درک درست از وضعیت روابط اجتماعی می تواند به ما در درک بهتر چرایی رفتار دیگران کمک کند. هر چند بررسی تاثیر روابط اجتماعی (سرمایه اجتماعی) بر روی مسائل اجتماعی موضوع تازه ای نیست. اما آزمون واقعی مفهوم سرمایه اجتماعی به عنوان یک سازه مفهومی، منجر به شکل گیری بینش های تازه ای در روابط اجتماعی و تاثیر این بینش ها بر زندگی افراد می شود. توسعه نظری این مفهوم ما را به سوی دانشی فراتر از دانش قبلی نسبت به روابط اجتماعی سوق می دهد.(ساندفر و همکاران:1999).

1-2- بیان مسئله

از صنایع بسیار با ارزش هر جامعه صنایع آهن است که خود به نوعی موجب توسعه اجتماعی و اقتصادی روزافزون جامعه میشود. امروزهتمامی جوامع توسعه گرا، صنایع وابسته به آهن را عامل مهمی در توسعه کشور میدانند زیرا که معتقدند این صنعت در رشد بخش های مختلف اقتصادی نقش برجسته ای ایفا میکند و انگیزه های سرمایه گذاری را نیز افزایش می دهد بنابراین به نظر می رسد بررسی عواملی که میتواند به نوعی بر میزان توانمند سازی شرکتهای وابسته به آهن اثر گذار باشد از اهمیت برخوردار است(ژنگ،2007).با توجه به وجود معدن چغارتو ۳۸ آنومالی دیگر سنگ آهن با ذخیره حدود ۱٫۷ میلیارد تن در منطقه بافق ، درسال 1350 شرکت سهامی خاص معادن سنگ آهن مرکزی ایرانتأسیس و عملیات بهره برداری از معدن چغارت بعنوان یکی از معادن این شرکت با ذخیره ای معادل ۱۷۷٫۲ میلیون تن شامل ۱۰۷ میلیون تن B.F و ۷۰٫۲ میلیون تن سنگ آهن پر فسفر و کم عیار جهت تأمین سنگ آهن مورد نیاز ذوب آهن اصفهانشروع گردید.هم اکنون شرکت سنگ آهن مرکزی با درآمد سالیانه 1000 میلیارد تومان بعنوان یکی از قطبهای اصلی صنعت آهن وفولاد کشور مطرح میباشد که بدلیل شرائط بد آب وهوایی منطقه وسختی های معدنکاری ومخاطرات و ریسک بالای کار درصنایع معدنیتوجه به حوزه منابع انسانی از اولویت اصلی مسئولین رده بالای سازمان قرار داشته ودارد در این راستا از جمله اقدامات صورت گرفته از بدو تاسیس تاکنون ایجاد امکانات رفاهی ، بهداشتی ، خانه های سازمانی ، سینما وپارک بزرگ ودریاچه تفریحی وسالنهای ورزشی و بوده است بررسی جریانات واتفاقات سالهای گذشتهنشان میدهد طی سالهای 74 و79و90و93 شرکت سنگ آهن شاهد اعتراضات صنفی وکارگری بوده است که بعضا این اعتراضات به شهر نیز کشیده شده وآنرا تحت تاثیر خودقرارداده است سوال اساسی این است که:چراعلیرغم وجود امکانات رفاهی درمانی وتفریحی مناسب ونیز ترمیم حقوق ودستمزدکارگران طی سالهای اخیر واجرای سیستم پاداش برمبنای تولید وجذب حداکثر نیروی کارگری ازمنطقه وکمکهای شرکت طی سالیان متمادی به شهرستان بافق بازشاهد نارضایتی در جامعه بافق هستیم؟بررسی ها نشان داده است پاداش، افزایش حقوق وارتقائ سطح کیفی زندگی و رفاه اجتماعی کارگران تا حدودی باعث رضایت مندی می شود وآنچه نامشهود است احساس تعهد وتعلق خاطرداشتن نسبت به سازمان است که باعث ایجاد نوعی آرامش خاطرو رضایت مندی پایدار خواهد شد.چگونه میتوان این تعهد کاری وفضیلت سازمانی را دربین کارمندان ایجاد نمود تا براساس آن زنجیروار شاهد تسهیل روند کاری کارکنان ونتیجتا توانمندی آنان درراستای اهداف شرکت و افزایش بهره وری کارکنان باشیم بهعبارتدیگر، چگونه وبا چه مکانیزمیارزشهای سازمان برای کارکنان تبیین بشود تابهعنوانمنبعی پرانرژی دراختیاراعضاء سازمانقرار گیردتابتوانندبهاهدافخوددستیابندوشاهد عملکردهای قابل قبول تر وماندگاری بیشتر وتوسعه خدمات مفیدتر باشیم. علت وقوع اعتراضات سالهای اخیروکاهش راندمان کاری کارکنان وبالارفتن هزینه های تولید می بایست آسیب شناسی شود دراینپژوهش ازیک منظربه دنبالآنخواهیم بودتا به بررسی رابطه بینسرمایه اجتماعی و توانمندی کارکنان شرکت سنگ آهن مرکزی ایران بپردازیم.

1-3- اهمیت وضرورت تحقیق

تحلیل وضعیت سرمایه اجتماعی درهر جامعه ای امری ضروری و حائز اهمیت است زیرا سرمایه اجتماعی برای فهم این مطلب که چگونه عناصر اجتماعی میتوانند عملکرد افراد را در زمینه دستیابی به اهداف متفاوت تقویت کنند مفید است (لین و جونموسون ،2011) وهمچنین سرمایه اجتماعی نقش بسیار مهمتری ازسرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی در جوامع ایفا می نماید و در غیاب سرمایه اجتماعی سایر سرمایه ها اثر بخشی خود را از دست می دهند و بدون سرمایه اجتماعی پیمودن راه توسعه و تکامل فرهنگی و اقتصادی دشوار است (کاوسی و رحمانی ،1387) از سوی دیگر گروهی از اندیشمندان معتقدند که ریشه بسیاری از نابسامانی ها و نا به هنجاریها در کمبود یا نبود سرمایه اجتماعی نهفته است (اجتهادی ، 1386). همچنین گروهی دیگر از اندیشمندان برآن هستند که سرمایه اجتماعی از یک سو سبب بهبود زندگی افراد و از سوی دیگر سبب افزایش انباشت سرمایه انسانی ، توسعه مالی، افزایش نوآوری و کارایی عملکرد دولت می گردد (رحمانی و همکاران ،1390). بنابراین سرمایه اجتماعی نقش مهمی هم در بهبود زندگی افراد وهم در رشد و توسعه جوامع ایفا می کند و ازآنجا که یکی از صنایع مهم در توسعه دولت ها و جوامع صنایع مرتبط با معادن  سنگ آهن است و از منزلتی همتراز با صنایع مادر جامعه برخوردار است (علاقه بند ،1374) بعلاوه یکی از راهکارهای ورود ایران به بازارهای جهانی تکیه و تمرکز در بخش آهن وفولاد میباشد تاپس از پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی بخشهایی از اقتصاد ملی قابلیت رقابت و پاسخگویی بهفشارهای بازارصنعت فولاد را داشته باشند،لذاتعیین وضعیت سرمایه اجتماعی شرکت سنگ آهن وبررسی روابط ومتغیر های آن و شدت وضعف هرکدام از عوامل موجد سرمایه اجتماعی  حائز اهمیت استاز آنجایی که یکی ازپیش درآمدهای توسعه وکاهش ریسک مرتبط با سرمایه گذاری وفضای کسب وکاراستفاده ازصنایع مادر به ویژه آهن میباشد.از طرفی  توانمند سازی کارکنان به نسبت تکنولوژی بکاررفته درصنعت فولاد در سطح آنچنان بالایی قرار ندارد، لذا توسعه ى مهارت ها و منابع انسانی موردنیاز در این صنعت امری ضروری واجتناب ناپذیر است ، از منظر محقق یکی از حلقه های مفقوده چگونگی توانمند سازی کارکنان وتسریع در ارتقاء سطح مهارتها وتسهیل روند کاری پرسنل میتواند رشد سرمایه های اجتماعی در سازمان باشد دراین رهگذر بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و توانمند سازی کارکنان و درنتیجه کسب عملکردهای قابل قبولترودرنهایت ماندگاری بیشتروتوسعه ی خدمات مفید خواهد بود.

1-4- اهداف تحقیق

هدف اصلی:
بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی سازمانی و توانمندسازی کارکنان شرکت سنگ آهن مرکزی ایران
اهداف فرعی:
تعیین و تبیین رابطه بعدساختاری و مولفه های توانمند سازی  کارکنان
تعیین و تبیین رابطه بعدشناختی و مولفه های توانمند سازی  کارکنان
تعیین و تبیین رابطه بعدرابطه‌ایی و مولفه های توانمند سازی  کارکنان

تعداد صفحه:123

قیمت : 37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 [email protected]

پایان نامه  مقایسه آمادگی جسمانی و هوش هیجانی  شطرنج بازان نخبه و مبتدی

 پایان نامه رشته تربیت بدنی 

دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی

 مقایسه آمادگی جسمانی و هوش هیجانی

 شطرنج بازان نخبه و مبتدی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی

 مهر ماه ۱۳۹۲

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

چکیده

هدف این پژوهش  مقایسه آمادگی جسمانی و هوش هیجانی شطرنج بازان نخبه و مبتدی است. این پژوهش از نوع علی پس از وقوع می باشد. جامعه آماری این پژوهش کل شطرنج بازان استان خراسان شمالی و نمونه آماری آن شامل ۱۰۰ شطرنج باز مرد ۱۸ تا ۳۵ سال می باشد که شامل دو گروه ۵۰ نفر نخبه و مبتدی است. میانگین و انحراف معیار سن، قد و وزن افراد در گروه نخبه به ترتیب برابر با ۶۴/۵ ± ۶۰/۲۵سال، ۳۰/۶ ± ۰۴/۱۷۸ سانتیمتر و ۷۳/۱۱ ± ۵۱/۷۶ کیلو گرم و در گروه مبتدی به ترتیب برابر با  ۱۸/۵ ± ۱۸/۲۴سال، ۸۱/۶ ± ۷۶/۱۷۵ سانتیمتر و ۸۰/۱۰ ± ۸۷/۶۹ کیلو گرم می باشد. متغیرهای پژوهش در دو بخش آمادگی جسمانی و هوش هیجانی مشخص شدند.  که در بخش آمادگی جسمانی مرتبط با تندرستی شامل استقامت قلبی عروقی، استقامت عضلات کمربند شانه ای، استقامت عضلات شکم، انعطاف پذیری و در بخش هوش هیجانی شامل مولفه های درون فردی، سازگاری، میان فردی، خلق وخوی عمومی و کنترل تکانش می باشد. از پرسشنامه هوش هیجانی Bar-on برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است. پایایی این آزمون به روش آلفای کرونباخ ۹۳/۰ می باشد. روش های آماری مورد استفاده شامل میانگین، انحراف معیار و نمودارهای توزیع فراوانی و برای آزمون فرضیه ها، آزمون t در گروه های مستقل در سطح معنی داری ۰۵/۰≥p می باشد. در بخش آمادگی جسمانی در متغیر های استقامت قلبی عروقی (۰۰۱/۰≥p) ، استقامت عضلات کمربند شانه ای (۰۰۱/۰≥p) و استقامت عضلات شکم (۰۰۱/۰≥p)  به جز انعطاف پذیری اختلاف معنی دار و به نفع گروه شطرنج باز مبتدی بود و در بخش هوش هیجانی در مولفه های درون فردی (۰۵/۰≥p)، سازگاری (۵/۰≥p)، خلق وخوی عمومی (۰۵/۰≥p)، کنترل تکانش (۰۰۱/۰≥p) و هوش کلی هیجانی (۰۰۵/۰≥p)  به استثنای مولفه میان فردی تفاوت معنی دار و به نفع گروه شطرنج باز نخبه بود. با توجه به نتایج پژوهش، یعنی کمتر بودن سطح آمادگی جسمانی و بیشتر بودن سطح هوش هیجانی در شطرنج بازان نخبه نسبت به مبتدی و بیشتر بودن سطح آمادگی جسمانی و کمتربودن سطح هوش هیجانی در شطرنج بازان مبتدی نسبت به شطرنج بازان نخبه، پیشنهاد می شود مربیان برای حفظ سلامتی شطرنج بازان نخبه، تمرینات آمادگی جسمانی و برای پیشرفت شطرنج بازان مبتدی آموزش هوش هیجانی را در برنامه هفتگی شان قرار دهند.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   واژه واژه های کلیدی: آمادگی جسمانی، هوش هیجانی، شطرنج باز نخبه، شطرنج باز مبتدی

     فهرست                                                                                                       فهرست مطالب                                                      عنوان                                                             صفحه            

 

فصل اول: طرح مسأله

مقدمه.۲          بیان مسأله.۳        ضرورت و اهمیت.۴         اهداف تحقیق.۵

هدف کلی تحقیق۵

اهدف اختصاصی۵

فرضیه های تحقیق۵

قلمرو تحقیق۶

محدودیت های تحقیق۶

تعریف واژه ها و مفاهیم.۶

فصل دوم: ادبیات و بیشینه تحقیق

مقدمه:۱۰

مبانی نظری ۱۰

آمادگی جسمانی.۱۰

تاریخچه آمادگی جسمانی.۱۱

تقسیم بندی آمادگی جسمانی.۱۲

تعاریف هوش هیجانی۱۷

انواع هوش.۱۷

هیجان و اجزاء آن.۱۸

تاریخچه هوش هیجانی۱۹

مدل های هوش هیجانی۲۱

پیشینه تحقیق.۲۳

تحقیقات انجام شده آمادگی جسمانی در داخل از کشور۲۳

تحقیقات انجام شده  هوش هیجانی در داخل از کشور۲۷

تحقیقات انجام شده آمادگی جسمانی در خارج از کشور.۲۹

تحقیقات انجام شده  هوش هیجانی در خارج از کشور۳۰

جمع بندی۳۱

فصل سوم: روش تحقیق

مقدمه.۳۷

روش و طرح کلی تحقیق۳۷

جامعه آماری۳۷

نمونه آماری و روش نمونه گیری.۳۷

متغیر های تحقیق.۳۸

متغیر مستقل.۳۸

متقیرهای وابسته۳۸

ابزار و وسایل مورد استفاده.۳۸

وسایل گرد آوری اطلاعات۳۸

مشخصات آزمون هوش هیجانی بار-ان۳۸

روایی و پایایی پرسشنامه هوش هیجانی بار- ان.۴۰

شیوه جمع آوری اطلاعات۴۰

روش های آماری.۴۲

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه.۴۴

توصیف متغیرها.۴۴

بررسی فرضیه های پژوهش و ارائه نتایج.۴۸

فصل پنجم: نتیجه گیری, بحث و پیشنهادات

مقدمه.۵۶

خلاصه پژوهش۵۶

نتایج پژوهش۵۷

بحث و بررسی۵۸

پیشنهادات .۶۲

پیشنهادات برخاسته از پژوهش۶۲

پیشنهادات برای تحقیقات یعدی.۶۲

منابع.۷۱

۱  مقدمه

امروزه توجه به کیفیت زندگی و سلامت در حد بی‏سابقه‏ای بالا رفته است. تلاش برای‏ ارتقای سلامت و پیشگیری از امراض نیز از اولویت‏های ملی است. نه تنها مجامع علمی و طبی، بلکه عامه مردم به‏ طور روز افزونی از اثر عمیق شیوه زندگی بر سلامت جسمی و روحی و کیفیت‏ زندگی آگاه شده ‏اند. شعار سازمان بهداشت جهانی، حرکت برای سلامت است. ایجاد و حفظ سطح مناسبی از زیر مجموعه آمادگی جسمانی مانند استقامت قلبی-عروقی، قدرت و استقامت عضلانی، ترکیب بدنی و انعطاف‏پذیری در ارتباط با سلامت، در کاهش خطر امراض‏ قلبی، چاقی و ناراحتی‏های روانی به ویژه افسردگی و اضطراب و در نهایت تحلیل‏رفتگی مؤثر است‏[۱].

در بینش اسلامی هم تاکید زیادی به سلامت روح و جسم شده است. از جمله اینکه بدن‏ هدیه‏ای است الهی که براساس حسن و کرامت آفریده شده است. امام سجاد(ع)در رساله حقوقی می‏فرماید (ان لبدنک علیک حقا) بدن تو بر تو حقی دارد. حق آن است که آن را سالم، نیرومند و مقاوم در برابر شرایط و سختی‏ها در کمال نشاط نگه داری‏[۲].

در دنیای امروز، علوم در حیطه ورزشی جایگاه ویژه ای یافته اند، ورزشکاران همواره بدنبال این امر هستند تا با بهره گرفتن از دستاوردهای علمی به بهبود عملکرد خود بپردازند و دررشته ورزشی خود به موفقیت بالاتری دست یابند. علم روانشناسی، یکی از این علوم است و شاخه ای از آن در قلمرو ورزش جایگاه خاصی یافته است، به روانشناسی ورزشی معروف است. به عقیده متخصصان، عملکرد انسان شامل تعامل سه دستگاه مکانیکی یا جسمانی، فیزیولوژیکی یا انرژی و کنترل یا روان شناختی است. روان شناسی ورزشی به طور مستقیم بر درک و نفوذ بر دستگاه کنترل مربوط می باشد و می کوشد تا ورزشکاران را در رسیدن به ظرفیت های کامل خودشان توانا سازد[۳].

ناتوانی در بروز به موقع مهارتهای هیجانی می تواند سلامت فکری، جسمانی و روانی  افراد را تهدید کند و سازگاری فرد را در تعامل با دیگران به چالش بکشد. گاهی هیجانات نابجا منجر به شناخت و دانش غلط می شود و زندگی اجتماعی، تحصیلی، شغلی و خانوادگی افراد را در معرض خطر قرار میدهد. توجه به هوش هیجانی به عنوان یک ویژگی انسانی و نقش آن در موفقیتهای انسان، از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. بنابراین فعالیت در زمینه هوش هیجانی به منظور شناسایی عواملی غیر از عوامل عقلی در زندگی افراد مؤثّر و راهگشاست و موجب تکمیل صلاحیت های انسانی میشود[۴].

۱-۲ بیان مسأله

واژه آمادگی جسمانی مفاهیم گسترده ای دارد و در نوشتار های مختلف به شکل های گوناگون تعریف شده است. به طور متداول، کیفیت و امکانات بدن انسان در تطابق با فعالیت های بدنی، آمادگی جسمانی خوانده می شود[۵]. شرکت در فعالیت های بدنی منظم یکی از بهترین راه های بهبود سلامت عمومی از قبیل سلامت بدنی، روانی و سلامت هیجان است. فعالیت بدنی شاخص اولیه سلامت است که نقش حیاتی در افزایش آمادگی جسمانی و رفتارهای مرتبط با سلامت، طول عمر، بهبود کیفیت مرتبط با سلامت زندگی، افزایش مدیریت کنترل وزن وکاهش خطر مرگ و میر ناشی از بیماری است[۶ [. هدف اصلی آمادگی جسمانی افزایش  قابلیت های آمادگی عملی ورزشکاران و توسعه قابلیت های آنها  تا بالاترین حد هنجارها است[۷].

توانمندی ها و شایستگی های اجتماعی  و هیجانی از عوامل تاثیر گذار بر کیفیت روابط اجتماعی  و موفقیت در حوزه های گوناگون زندگی و حرفه ای به شمار می روند. خواستگاه این دسته از پژوهش ها، مفهوم هوش هیجانی است [۸].

هوش هیجانی بعنوان عامل موفقیت در زندگی فردی، اجتماعی و حرفه ای شناخته شده است[۹]. برادبری و گریوز[۱](۲۰۰۵) بیان کردند کسانی که هوش هیجانی خود را به کار می گیرند با محیط اطراف خود سازگاری بیشتری دارند، اعتماد به نفس بالایی نشان می دهند و از توانایی های خود آگاهند. پژوهش ها نشان می دهد که این سازه (EIQ)[2] موجب توسعه ارتباط سالم و کیفیت زندگی و شغلی مربیان ورزش می شود[۱۰].

گفته می شود که شطرنج  فعالیت بالقوه ی بی حد و حصری برای ذهن است. شطرنج،  فعالیت های ذهنی که در طی عمر مورد استفاده قرار می گیرد را توسعه می دهد. تعدادی از فعالیت های شطرنج را می توانیم این طور نام ببریم: حل مسئله، تمرکز، تفکر، طراحی استراتژی، تحلیل، خلاقیت، ارزیابی و ترکیب. از شطرنج می توانیم بطور موثر بعنوان ابزاری برای آموزش حل مسئله و استدلال استفاده کنیم[۱۱].

 گلادیس در تحقیقق خود به این نتیجه رسید که رابطه مثبت بین فعالیت بدنی و هوش هیجانی وجود دارد[۱۲]. از آنجایی که شطرنج یک نوع بازی است که کم تحرک بوده و بیشتر با قدرت تفکر و خلاقیت  سر و کار دارد و کمتر به آیتم های آمادگی جسمانی می پردازد، دراینجا این پرسش مطرح می شود آیا اشخاصی که به این رشته ورزشی روی می آورند ممکن است از لحاظ بدنی دچار افت شوند و آمادگی جسمانی خود را فدای تقویت قدرت ذهنی و خلاقیت کنند یا خیر؟  ازسوی دیگر، این سوال نیز مطرح می شود که این افراد به دلیل شرایط این بازی و کمبود ارتباط با حریف، ازچه مقدار هوش هیجانی برخوردارند و آیا هوش هیجانی در این بازی تاثیر گذار است ؟ این تحقیق برآن است به مقایسه آمادگی جسمانی و هوش هیجانی در افراد شطرنج باز نخبه و مبتدی بپردازد تا از این طریق به وجود یا عدم وجود تفاوت آمادگی جسمانی و هوش هیجانی در این رشته پی ببرد.

۱-۳ ضرورت و اهمّیت تحقیق

واضح است که تربیت  هم جنبه روانی دارد و هم جنبه جسمانی و این دو همچون بال های یک پرنده ای هستند که بدون یکی از آنها پرواز و رسیدن به اوج برایش امکان پذیر نمی باشد. در حقیقت پرورش روح و جسم جدا از همدیگر نمی باشند و وجود یکی پیش نیازی است برای  دیگری، چنان که افلاطون می گوید: روح و جسم همچون دو اسب یک ارابه اند، مادامی که یکی از این دو بلنگد هرگز ارابه به مقصد نمی رسد.[۵].

آنچه زیر بنای تمامی فعالیت های حرکتی انسان را تشکیل می دهد، میزان آمادگی جسمانی است. داشتن آمادگی جسمانی بالا نه تنها در انجام حرکات بنیادی ما را یاری می دهد، بلکه در یادگیری و اجرای بهتر مهارتهای ورزشی نیز موثر است[۱۳]. آمادگی جسمانی جوانان، مساله ای بنیادی و حیاتی است که سلامت و تندرستی آنها را تضمین می-کند. تحقیقات نشان داده اند که، بین میزان آمادگی جسمانی دانش آموزان و سلامت ذهنی و عاطفی آنان رابطه مستقیمی برقرار است و همچنین بین میزان آمادگی جسمانی دانش آموزان و موفقیت و پیشرفت تحصیلی آنان همبستگی زیادی وجود دارد[۱۴].

پیشرفت روانشناسی ورزش عمری ۹۰سال دارد و با تلاش های تریپلت[۳] توام بوده است، اما فقط در دو دهه گذشته تاکید زیادی بر روی مولفه های روانی در ورزشکاران در تحقیقات آزمایشگاهی شده است و به عنوان یک تاثیر عمده بر اجرای ورزشی بطور میدانی مورد ارزیابی قرار می گیرد دلیلی وجود ندارد که رشد سریع مطالعات روانشناسی ورزش که در دهه ۱۹۷۰ شکوفا شد، در آینده نیز ادامه پیدا نکند، بنابراین منطقی است که فرض کنیم آینده  روانشناسی  ورزش روشن خواهد بود. زیرا توده مردم خواهان ورزش و برد آن هستند و به اهمیت روانشناسی در یاری رساندن به ورزشکاران در اجرای مهارت های ورزشی و کسب موفقیت پی برده اند، بدین لحاظ اهمیت اجتماعی و عملی این علم نمایان تر گشته است،  این بدان معناست که مطالعه علمی روان شناسی  ورزش لزوما بایستی  در دانشگاه ها عملی گردد و به روان شناسان بیشتری به عنوان مشاورانی که در بالا بردن سطح اجرای مهارت های ورزشی ورزشکاران  کمک می نمایند مورد نیاز می باشد[۱۵]. در فرمول بندی جدید نقش عوامل موثر در ورزش، هوش هیجانی عامل تاثیر گذار مهمی شناخته شده و به دلیل بررسی های پراکنده ای در زمینه خرده آزمون های مرتبط با هوش هیجانی صورت گرفته است، ضرورت و اهمیت مطالعه کلی در این حیطه بسیار برجسته به نظر می رسد. روان شناسان ورزش در تحقیقات خود در مورد هوش هیجانی و مولفه های آن به نتایجی دست یافته اند، اما مطالعه و بررسی در خصوص میزان هوش هیجانی و زیر مولفه های آن بیشتر به منظور مطالعه توان پیش بینی هوش هیجانی در موفقیت تحصیلی در دانش آموزان و ارتباط آن با هوش شناختی بوده است[۱۶].

آمادگی جسمانی جوانان، مساله ای بنیادی و حیاتی است که سلامت و تندرستی آنها را تضمین می-کند. تحقیقات نشان داده اند که، بین میزان آمادگی جسمانی دانش آموزان و سلامت ذهنی و عاطفی آنان رابطه مستقیمی برقرار است و همچنین بین میزان آمادگی جسمانی دانش آموزان و موفقیت و پیشرفت تحصیلی آنان همبستگی زیادی وجود دارد[۱۴].

تحقیقات نشان داده رشته ورزشی شطرنج عملکرد تحصیلی را بهبود می بخشد[ ۱۷]. برخی تحقیقات دیگر بیانگر این است که بین آمادگی جسمانی و پیشرفت تحصیلی[۱۸]  و بین هوش هیجانی با موفقیت ورزشی رابطه مثبت وجود دارد[۸]. اما درباره رشته شطرنج و ارتباط یا تاثیر احتمالی میزان هوش هیجانی براین ورزش تحقیقی مشاهده نشده است. با انجام این تحقیق می توان به جایگاه هوش هیجانی در این رشته پی برد و با بهره گرفتن از نتایج آن در جهت آموزش بهتر این رشته و در نتیجه پیشرفت در آموزش آن و پیشرفت تحصیلی افرادی که به این رشته می پردازند، گام برداشت.

با توجه به این نکته ضروری است با انتخاب دو گروه از شطرنج بازان نخبه و مبتدی و مقایسه هوش هیجانی و آمادگی جسمانی آنان، به تفاوت های این دو مقوله در  شطرنج بازان پی برد.

 ۱-۴  اهداف تحقیق

۱-۴-۱ هدف کلّی

هدف کلی این تحقیق مقایسه متغیرهای آمادگی جسمانی وابسته به تندرستی و مولفه های هوش هیجانی شطرنج بازان نخبه و مبتدی می باشد.

۱-۴-۲ اهداف اختصاصی

۱ . مقایسه متغیرهای آمادگی جسمانی وابسته به تندرستی شطرنج بازان نخبه و مبتدی

 1. مقایسه مولفه های هوش هیجانی شطرنج بازان نخبه و مبتدی

۱-۵  فرضیّه‌های تحقیق

 1. بین رکورد ۱۶۰۰متر شطرنج بازان نخبه و مبتدی تفاوت وجود دارد .
 2. بین رکورد انعطاف پذیری شطرنج بازان نخبه و مبتدی تفاوت وجود دارد.
 3. بین رکورد بارفیکس شطرنج بازان نخبه و مبتدی تفاوت وجود دارد.
 4. بین رکورد دراز و نشست شطرنج بازان نخبه و مبتدی تفاوت وجود دارد.

۵ . بین مؤلفه های درون فردی شطرنج بازان نخبه و مبتدی تفاوت وجود دارد.

 1. بین مولفه سازگاری شطرنج بازان نخبه و مبتدی تفاوت وجود دارد.
 2. بین مؤلفه خلق و خوی عمومی شطرنج بازان نخبه و مبتدی تفاوت وجود دارد.
 3. بین مؤلفه میان فردی شطرنج بازان نخبه و مبتدی تفاوت وجود دارد.
 4. بین مؤلفه کنترل تکانش شطرنج بازان نخبه و مبتدی تفاوت وجود دارد.
 5. بین هوش هیجانی شطرنج بازان نخبه و مبتدی تفاوت وجود دارد.

۱-۶ قلمرو تحقیق

۱-۶-۱ قلمرو مکانی

قلمرو مکانی تحقیق شامل کلیه افرادی که در استان خراسان شمالی درهیئت های شطرنج به بازی شطرنج می پردازند.

۱-۶-۲ قلمرو زمانی

تحقیق کنونی در بهمن ماه ۱۳۹۱ در جریان مسابقات قهرمانی شطرنج استان خراسان شمالی، بمناسبت دهه فجر، صورت گرفته است.

 ۱-۶-۳ سن و جنس شرکت کنندگان

شرکت کنندگان های این تحقیق مردان ۱۸تا ۳۵ سال که به بازی شطرنج می پردازند، می باشند.

۱-۶-۲ محدودیتهای تحقیق

 1. عدم کنترل فعالیت های بدنی روزانه شرکت کنندگان.
 2. میزان علاقه و انگیزه شرکت کنندگان.
 3. لباس شرکت کنندگان
 4. تفاوت های فردی: عدم کنترل مواردی مانند خصوصیات ژنتیکی
 5. شرایط روانی: عدم اطمینان از یکسان بودن شرایط روانی در حین آزمون

۱-۷ تعریف واژه ها و مفاهیم

۱-۷-۱ آمادگی جسمانی

تعریف نظری – آمادگی جسمانی به مجموعه ای از قابلیّت های انسان که پایه ای و بنیادی هستند، اطلاق می شود. این دسته از قابلیت ها، به خودی خود در انسان وجود دارند و آموزش پذیر نیستند، ولی در اثر تمرین بهبود می یابند. [۱۹]. آمادگی جسمانی به مجموعه ای از قابلیّت انجام فعالیّت های بدنی متوسط تا سنگین بدون ایجاد خستگی و حفظ این قابلیّت در سرتا سر زندگی اطلاق می شود[۷]. واژه آمادگی جسمانی مفاهیم گسترده‌ای دارد و در نوشتارهای مختلف به شکلهای گوناگونی تعریف شده است به طور متداول، کیفیت و امکانات بدن انسان در تطابق با فعالیتهای بدنی، آمادگی جسمانی خوانده می‌شود [۲۰].

تعریف عملیاتی- در این تحقیق منظور از آمادگی جسمانی مجموع ۴ نمره کسب شده در فاکتورهای آمادگی قلبی تنفسی، استقامت عضلانی عضلات کمربند شانه ای، استقامت عضلات شکم، انعطاف پذیری عضلات کمر و همسترینگ می باشد.

۱-۷-۲ آمادگی قلبی- تنفسی

نظری- عبارت است از توانایی دستگاه گردش خون(قلب) و دستگاه تنفس(ششها) برای سازگار شدن با یک فعالیت معین عمومی متوسط تا شدید از قبیل دویدن و شنا کردن گفته می شود که در هنگام فعالیت نیازهای غذایی(گلوکز) و تنفسی (اکسیژن) عضلات فعال را تامین کند و در هنگام بازگشت به حالت اولیه با سرعت بیشتری منابع از دست رفته را بازسازی نماید[۲۱].

عملیاتی- در این تحقیق منظور از آمادگی قلبی تنفسی یعنی دویدن دو ۱۶۰۰ متر در کمترین زمان می باشد. که فرد شرکت کننده در آزمون باید ۴ دور مسیر ۴۰۰متری دور پیست دو و میدانی را طی کند و زمان سپری شده، رکورد وی محسوب می شود.

۱-۷-۳- استقامت عضلانی

      نظری- عبارت است از توانایی ادامه دادن به فعالیت جسمانی یا مقاومت در برابر خستگی عضلانی است[۲۲]. یا توانایی یک عضله یا گروهی از عضلات برای تکرار انقباض عضلانی در مقابل یک نیرو یا نگه داشتن انقباض برای مدت زمان طولانی[۲۳].

 عملیاتی– در این تحقیق منظور از استقامت عضلانی، استقامت عضلات شکم و کمربند شانه ای می باشد. در استقامت عضلات شکم هر تعدادی که فرد بتواند ازحالی خوابیده به پشت برخاسته و آرنج های دست را به زانوهایش در حرکت درازونشست برساند و به حالت اول (درازکش پاها خم و دست ها برروی سینه به حالت ضربدر) برگردد، رکورد او محسوب می شود. دراستقامت عضلانی کمربند شانه­­ای که با بارفیکس سنجیده می شود، فرد باید با دست های کشیده زیر میله با رفیکس قرارگیرد و سعی کند چانه خود را به میله برساند و سپس دوباره به جای خود برگردد.که در این حالت تعداد تکرارهای صحیح وی ثبت می گردد.

 ۱-۷-۴- انعطاف پذیری

نظری- عبارت است از ایجاد وسعت دامنه حرکتی بیشتر حول مفصل از طریق کشیدن عضلات [۲۴] یا توانایی حرکت آزادانه، بدون محدودیت و بدون درد در سرتاسر دامنه حرکتی یک مفصل یا گروهی از مفاصل[۲۵].

عملیاتی- در تحقیق حاضر منظور از انعطاف پذیری، انعطاف پذیری عضلات همسترینگ و کمر می  باشد. فرد باید در حالت نشسته کف پاها را به تخته انعطاف چسپانده و در حالیکه زانوها صاف هستند، با دست کشیده بر روی تخته به جلو خم شود و خط کش رابا دو دست تا ای که می تواند به سمت جلو پیش ببرد و در انتهای حرکت ۲ثانیه مکث کند. مقدار جابجایی خط کش رکورد فرد محسوب می شود.

۱-۷-۶- هوش هیجانی

نظری – یک دسته از توانایی های غیر شناختی که توانایی موفقیت فرد را در مقابله با فشارها و اقتضاهای محیطی افزایش می دهد[۲۷].

عملیاتی – هوش هیجانی از لحاظ عملیاتی سازه ای است که براساس نمره فرد در پرسشنامه هوش هیجانی بار- اُن مشخص می گردد.

۱-۷-۷ شطرنج باز نخبه

 فردی است که در سطح شهرستان دارای مقام باشد و تجربه شرکت در مسابقات استانی و یا کشوری را داشته باشد ( در این تحقیق واژه نخبه مترادف با واژه ماهر است).

۱-۷-۸ شطرنج باز مبتدی:

 فردی است که به تازگی شطرنج را فرا گرفته و حداقل کلاس سطح مقدماتی شطرنج را گذرانده و دارای  مقام در این رشته نباشد.

       [۱]- Bradberry  and Grivaes

[۲] – Emotional intelligence quotient

[۳] -Triplet.

تعداد صفحه :۱۱۲

قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

پایان نامه تحلیلی بر فرصتها و چالش­های تولید دانش مدیریت در نظام آموزش عالی ایران

 پایان نامه رشته تربیت بدنی 

دانشگاه الزهرا(س)

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

 پایان ­نامه

جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته علوم تربیتی گرایش مدیریت آموزشی

عنوان:

تحلیلی بر فرصتها و چالش­های تولید دانش مدیریت در نظام آموزش عالی ایران

استاد مشاور:

دکتر فریبا عدلی

 شهریور ۹۱

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

چکیده:

این تحقیق با هدف بررسی فرصتها و چالشهای  توسعه دانش مدیریت در نظام آموزش عالی ایران در رشته مدیریت انجام شد. در این تحقیق پس از مرور ادبیات موضوعی، تعدادی از عوامل بعنوان فرصتها و تعدادی از عوامل بعنوان چالشهای تولید دانش مدیریت شناسایی شد. سپس این عوامل در پرسشنامه باز بصورت سوالی از ۱۸ متخصص و استاد رشته مدیریت ارزیابی شد. در بخش اول و پرسشنامه باز با بهره گرفتن از روش دلفی عوامل بررسی شد و با اجماع بین اساتید و خبرگان ۱۹ عامل شناسایی شد. این عوامل به ترتیب عبارت بودند از فرصتهای تولید دانش نظیر: وجود نیروی جوان و مستعد در حوزه مدیریت، حمایت رهبر معظم انقلاب از تولید دانش بومی، سرمایه­گذاری دولت در بخش تولید علم، ارزشهای اسلامی در ایران و چالشهای تولید دانش مدیریت نظیر: تغییر رفتار و تغییرات مداوم در حوزه علوم انسانی، وجود موانع زیاد بوروکراسی در تحقیق و توسعه در علوم مدیریت در ایران، عدم آزمایش­پذیر بودن رفتارهای انسان در حوزه علوم انسانی، توجه به کمیت بجای کیفیت در تولید دانش و مقالات مدیریتی، توجه بی­اندازه به تئوری­های غربی، عدم وجود رابطه و تعاملات سازنده بین استاد و دانشجو، عدم توجه دانشجویان رتبه­های بالای گروه های تجربی و ریاضی در کنکور به رشته مدیریت، تحریم­های بین ­المللی و عدم دسترسی به منابع مختلف، سپس این عوامل در پرسشنامه بسته و برای آزمون بین خبرگان پخش شد. داده­ ها با بهره گرفتن از آزمون علامت و فریدمن ارزیابی شده و در نهایت یکسری از عوامل بعنوان فرصت و بقیه بعنوان چالشهای تولید دانش مدیریت شناسایی شد. در انتها پیشنهاداتی برای غلبه بر چالشها و افزایش تولید دانش مدیریت ارائه گردیده است.

کلمات کلیدی: فرصت، چالش، موانع ذاتی،موانع عرضی،مدیریت؛تولید دانش،پارادایم

 فهرست مطالب

فصل اول: کلیات پژوهش ۱
۱.۱ مقدمه .۲
۲.۱ بیان مساله .۳
۳.۱ اهمیت و ضرورت پژوهش۷
۴.۱ پرسش های پژوهش .۸
۵.۱ اهداف پژوهش۸
۶.۱  تعریف مفاهیم و اصطلاحات۹
فصل دوم:  ادبیات و پیشینه پژوهش . ۱۲
۱.۲ پارادایم .۱۴
۲.۲ پارادایم اثبات­گرایی .۱۵
۲-۲-۱هستی­شناسی اثبات­گرایی .۱۵
۲-۲-۲ شناخت­شناسی اثبات­گرایی .۱۶
۲-۲-۳ روش­شناسی اثبات­گرایی۱۷
۲-۲-۴ کاربرد پارادایم اثبات­گرایی در مدیریت .۱۷
۲-۲-۵ ارزیابی پارادایم اثباتی .۱۸
۳.۲ پارادایم تفسیری۱۹
۲-۳-۱ هستی­شناسی تفسیری۲۰
۲-۳-۲ شناخت­شناسی تفسیری۲۱
۲-۳-۳ روش­شناسی تفسیری .۲۱
۲-۳-۴ کاربرد پارادایم تفسیری در مدیریت۲۲
۲-۳-۵ ارزیابی پارادایم تفسیری۲۳
۴.۲ پارادایم انتقادی۲۴
۲-۴-۱ ارزیابی پارادایم انتقادی۲۵
۵.۲ ارزیابی و نقد پارادایمها .۲۷
۲-۵-۱ رویکرد اثباتی .۲۷
۲-۵-۲ رویکرد تفسیری .۳۰
۲-۵-۳ رویکرد انتقادی۳۴
۶.۲ انتخاب پارادایم .۳۷
۷.۲ پارادایم اسلامی۳۹
۲-۷-۱ ضرورت استفاده از پارادایم اسلامی .۴۱
۸.۲ تاریخچه آموزش عالی .۴۶
۲-۸-۱ چالشها و مسائل اصلی آموزش عالی .۵۴
۲-۸-۲ وضعیت سیاست­گذاری و راهبری در آموزش عالی۵۵
۲-۸-۳ نارسایی­های قوانین حاکم بر نظام آموزش عالی .۵۷
·     نارسایی­های قانونی .۵۸
·     نارسایی­های انتخاب دانشجو۶۰
·     نارسایی­های مرتبط با منابع انسانی-کارکنان آموزشی .۶۲
·     نارسایی­های مرتبط با منابع انسانی-کارکنان غیرآموزشی۶۴
·     نارسایی­های مرتبط با منابع مالی .۶۵
۲-۸-۴ افت تحصیلی و ناکارایی داخلی آموزش عالی۶۸
۲-۸-۵ نارسایی­های دوره­های علمی-کاربردی در آموزش عالی .۶۹
۹.۲ توسعه فرهنگی در ایران .۷۲
۱۰.۲ جهانی شدن .۷۳
۱۱.۲ مطالعات فرهنگی و جهانی شدن۷۴
۲-۱۱-۱ تاثیرات جهانی شدن۷۷
۲-۱۱-۲ جهانی شدن و هویت ملی۷۷
۱۲.۲ مفهوم دانش .۸۰
۲-۱۲-۱ تعاریف دانش .۸۰
۲-۱۲-۲ تعریف علم۸۱
۲-۱۲-۳ مرز علم و دانش۸۲
۲-۱۲-۴ انواع دانش .۸۳
۲-۱۲-۵ تعامل دانش صریح و ضمنی .۸۳
۲-۱۲-۶ ایجاد دانش .۸۴
۲-۱۲-۷ روش های دانش آفرینی در سازمان .۸۴
۲-۱۲-۸ کاربرد دانش .۸۵
۲-۱۲-۹ دانش به مثابه یک عامل تولید .۸۶
۲-۱۲-۱۰ ویژگیهای جامعه دانش .۸۶
۲-۱۲-۱۱ اصول مدیریت دانش .۸۷
۲-۱۲-۱۲ فرهنگ معرفتی تولید دانش جدید۸۸
۱۳.۲ موانع توسعه علمی۹۲
·     ریشه ­های تاریخی .۹۲
·     عوامل سیاسی .۹۳
·     عوامل فرهنگی- اجتماعی۹۳
·     عوامل اداری- مدیریتی .۹۴
·     سایر مشکلات۹۶
۱۴.۲ تقسیم ­بندی موانع تولید دانش۹۷
۲-۱۴-۱ موانع ذاتی۹۸
۲-۱۴-۲ موانع عرضی .۱۰۰
·     موانع درون حوزه­ای۱۰۰
·     رواج پژوهش بدون آموزش .۱۰۰
·     ضعف در نیروی انسانی علمی- دانشگاهی(اموزشی-پژوهشی)۱۰۰
·     فقدان محافل علمی – پژوهشی در گرایش­های مدیریت .۱۰۱
·     فقر روش­شناسی در مدیریت۱۰۲
·     فقدان زایندگی در کاربرد روش­شناسی۱۰۳
·     آموزش بی­کفایتی علمی- دانشگاهی۱۰۳
·     ریاکاری پژوهش۱۰۴
·     دشمن­ورزی با دانش غیر .۱۰۵
·     غیردوستی وغریبه­پرستی(بی­اعتقادی به تولیدات داخلی) .۱۰۶
·     غربت رابطه علمی سازنده بین دانشجو استاد .۱۰۷
·     بهره هوشی گرایشهای مدیریت۱۰۸
·     دسترسی نداشتن به ماحذ دانشی موجود۱۰۸
·     پاسداری از روش­شناسی۱۰۹
·     موانع فراحوزه­ای۱۱۰
·     گسست بین تاریخ علمی ملی- دینی .۱۱۰
·     تنزل جسارت در تولید نظریه ملی۱۱۱
·     جست و جوی قهرمان و پیرپرستی .۱۱۱
·     قحطی گفتمان و تضارب آرا .۱۱۲
·     حجاب معاصرت .۱۱۲
۱۵.۲ پیشینه پژوهش .۱۱۳
۲-۱۵-۱ پیشینه داخلی .۱۱۳
۲-۱۵-۲ پیشینه خارجی .۱۱۶
۱۶.۲ مدل مفهومی مبانی نظری۱۱۹
فصل سوم: روش پژوهش ۱۱۸
۱.۳ روش پژوهش۱۲۱
۲.۳ روش های گردآوری اطلاعات .۱۲۲
۳-۲-۱ منابع کتابخانه­ای .۱۲۲
۳-۲-۲ پرسشنامه۱۲۳
۳.۳ روایی و پایایی پرسشنامه .۱۲۳
۴.۳ روش تعیین روایی .۱۲۳
۵.۳ روش تعیین پایایی۱۲۳
۶۰۳ جامعه و نمونه آماری۱۲۶
۳-۶-۱ قلمرو مکانی پژوهش۱۲۸
۳-۶-۲ قلمرو زمانی پژوهش .۱۲۸
۷.۳ روش های تجزیه و تحلیل داده­ ها۱۲۸
۳-۷-۱ روش دلفی .۱۲۹
۳-۷-۲ آزمونهای ناپارامتری۱۳۱
فصل چهارم: تجزیه وتحلیل داده­ ها ۱۳۳
۱.۴ انجام پرسشنامه اول۱۳۴
۴-۱-۱ فرصت­های تولید دانش۱۳۵
۴-۱-۲ چالشهای تولید دانش .۱۳۵
۲.۴ ارزیابی پرسشنامه دوم با استفاده ازآزمونهای ناپارامتری۱۳۵
·     آزمون علامت برای سوالات ۱۹-۱ .۱۳۸
·     آزمون فریدمن برای سوالات ۲۳-۲۰۱۴۵
·     آزمون علامت برای سوالات ۲۳-۲۰۱۴۸
فصل پنجم: بحث و نتیجه ­گیری ۱۵۶
۱.۵ بحث و نتیجه ­گیری بر اساس سوالات پژوهش۱۵۷
۵-۱-۱ پاسخ به سوال اول پژوهش .۱۵۷
۵-۱-۲ پاسخ به سوال دوم پژوهش .۱۵۸
۵-۱-۳ پاسخ به سوال سوم پژوهش۱۶۰
۲.۵ پیشنهادات پژوهش .۱۶۱
۵-۲-۱ پیشنهادات کاربردی .۱۶۱
۵-۲-۲ پیشنهادات پژوهشی .۱۶۴
۳.۵ محدودیت های پژوهش .۱۶۴
فهرست منابع . ۱۶۶
ضمائم . ۱۷۲

مقدمه   

پویایى شگرف علمى در شناخت جهان هدفدار و قانونمند، با اتکا به خلّاقیت‌هاى نهفته الهى و قوّه فعال اندیشه و ارزش بخشیدن به مرتبه تفکر و تعلیم و تعلم، به نوآفرینى و پیشرفت فضاى عمومى زندگى و ارتقاى تمدن بشر منجر شده است. این پیشرفت، حاصل تلاقى و تلفیق فرهنگ‌ها و تمدن‌هاى گوناگون و نتیجه فرایند رشد یابنده‌اى در ابعاد مختلف است که توانمندى، توسعه و استقلال واقعى کشورها را ـ که با توانایى آنها در تولید علم و تحقیقات نسبت مستقیم دارد ـ در بر مى‌گیرد. (ملکیان۱۳۸۹)

ارتقاى شناخت و معرفت جامعه در تمام زمینه‌ها، بیش از پیش در گرو توسعه علمى است. براى تحقق توسعه علمى باید بسترهاى مناسب علمى فراهم شود؛ چراکه تولید علم از نشانه‌هاى آفرینش فرهنگى است که فقط در یک مجموعه منظم و خلّاق صورت مى‌گیرد. باید توجه داشت که تولید علم بدون توجه به زمینه‌هاى فرهنگى و منزلت اجتماعى و تحول فکرى و نهادینه و نظام‌مند کردن و به عبارتى، مدیریت منطقى و مؤثر امکان‌پذیر نیست. بدون تردید، هم سرچشمه دردها و هم آغاز درمانشان در توسعه‌یافتگى علمى است.

توجه به تجدید ساختار علمى کشور، رفع اقدامات موازى و توجه به حرمت و منزلت نهاد دانشگاه، دانشگاهیان و دانشجویان از بدیهى‌ترین لوازم و مقتضیات تحرّک و توسعه علمى هستند که با مدیریت و برنامه‌ریزى مؤثر مى‌توان در تولید علم مورد تأکید مقام معظم رهبرى گامى بلند برداشت تا شاهد ارتقاى جایگاه واقعى کشورمان در عرصه علمى و بین‌المللى و تولید علم به جاى ترویج آن بود. (عاملی۱۳۸۳)

بررسی سیاست ها و برنامه ­های توسعه کشورهای صنعتی گویای این واقعیت است که این کشورها به اهمیت و جایگاه علم و فناوری واقف بوده و این دو را محور توسعه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی خود تلقی کرده­اند. بدون شک کشور ما نیز باید برای تحقق اهداف سند چشم انداز ۱۴۰۴ توسعه علمی را محور توسعه قرار دهد؛ زیرا دانش بنیان توسعه همه جانبه­ای است که رکن و اساس آن دانایی است.

هدف این پژوهش، شناسایى فرصتها و چالشهای پیش­ ‌روى تولید دانش مدیریت در راستاى توجه دادن سیاست‌گذاران، مسئولان، برنامه‌ریزان و رؤساى دانشگاه‌ها به این مهم و برنامه‌ریزى براى مدیریت مؤثر آن مى‌باشد.

 • بیان مساله

ضرورت ارتقای علمی جوامع اسلامی در جهان کنونی، امری غیرقابل انکار است. ایجاد زمینه‎های تبادل علمی با سایر جوامع به منظور بهره ­برداری بجا از دست‎آوردهای آنها و نیز ترویج آرا و اندیشه‎های علمی خویش در محافل علمی جهان، یکی از گزینه‎های ضرورت بخشی به تولید اندیشه است. رکود علمی حاکم بر جوامع اسلامی که پس از دوران شکوفایی تمدن اسلامی اتفاق افتاد،‌ زمینه را برای پیشرفت و استفاده جوامع غربی از پتانسیل‎های علمی مسلمین فراهم آورد، به گونه‎ای که بلافاصله پس ازا ین رکود، شاهد بالا گرفتن پیشرفتهای علمی در غرب بودیم از این روی بی‎جا نیست اگر بگوییم رکود مسلمین در حوزه‎های علمی، یکی از علل عمده تسلط جوامع غربی بر آنها بود. (همتی،۱۳۸۶)

بدیهی است نجات از این وضعیت به گونه‎ای که ملل اسلامی بتوانند در پیشرفت جهان علم و اندیشه، دخیل بوده و نقش بسزا داشته باشند و بلکه بسان دوران شکوفایی تمدن اسلامی، دیگران را سفره‎نشین علم خویش کنند، در گرو بها دادن به علم و اندیشه در حوزه‎های مختلف آن و در یک کلام تحقق یک نهضت و خیزش عمومی در راستای تولید علم است.

تحقق تحول علمی و ایجاد علم برای جوامع اسلامی خصوصاً جامعه دینی ایران از جهاتی به شرح ذیل ضرورت دارد: (عاملی،۱۳۸۳)

۱-  جهانی شدن اسلام که هدف عالیه حضرت رسول ـ صلّی الله علیه و آله ـ و ائمه هدی ـ علیهم السلام ـ است، متوقف بر اموری است. یکی از مهمترین آنها، آن است که جوامع اسلامی بتوانند در حوزه‎های مختلف علمی از غرب سبقت گرفته و در علوم مختلف، صاحب رأی و نظر نوین گردند. بدیهی است یکی از نتایج عمده این توسعه علمی در سطح بین‎المللی، جهانی شدن اسلام است. زمانی مسلمین می‎توانند در محافل علمی جهان خود را نشان دهند و توجه جهان غرب را به خود جلب کنند که از یک نشاط علمی به روز و کارآمد برخوردار باشند و نیازمندی جهان غرب به علم و فکر مسلمین احساس گردد. آنجاست که اسلام می‎تواند به عنوان دین جامع و پیشرو در تمام شؤونات بشری، خود را جاودانه به دنیا معرفی کند و شاهد قدرت واقعی خود در جذب انسان‎ها به سوی خود، باشد در غیر این­صورت در بر پاشنه سابق (یعنی دوران رکود تمدن اسلامی) خواهد چرخید.  (عاملی۱۳۸۳)

۲- فرهنگ مدرن غرب بر بنیادهای اومانیستی و سکولاری مبتنی بوده و به دنبال ساختن تمدنی با همان صبغه و نگاه خاص خویش است. بدیهی است جهانی سازی این فرهنگ و تمدن که الآن غرب در پی آن است، و لازمه‎اش ورود به جامعه دینی ما نیز هست، چه بسا هویت دینی و فرهنگی ما را تحت الشعاع قرار داده و باعث جذب نخبگان به سوی این فرهنگ شود. قهراً‌ نتیجه چنین بحران هویتی که متوجه جامعه ما می‎شود از دو حال خارج نیست یا موجب استحاله نخبگان در این فرهنگ وارداتی است و یا گرفتار آمدن آنها در دام تردید و انزوا نسبت به فرهنگ دینی و ملی خود است. از این رهگذر است که ارتقاء کیفی علم و اندیشه و غنی سازی فرهنگ و تمدن اسلامی جهت صیانت مسلمین از انفعال‎پذیری نسبت به فرهنگ و تمدن غرب، در قالب نهضت تولید علم که منتهی به احیاء تمدن فراگیر اسلامی باشد، امری ضروری خواهد بود. بدیهی است هرگاه یک خیزش عمومی در راستای توسعه علمی و فرهنگی به وقوع بپیوندد و در سایه آن اندیشمندان و نخبگان به جای پرداختن به شرح و بسط مطالب وارداتی و تقلید از آنها به تولید علم و نظریه جدید بیندیشند و از ساحت گزاره‎ها به ساحت نظریه‎پردازی و تولید گزاره پیش بروند، شاهد انقلابی عظیم در حوزه‎های مختلف علمی خواهیم بود.

(رفیع پور۱۳۸۱)

در سند چشم­انداز هر کشوری نقش برجسته­ای به حوزه علوم انسانی در ارتقای زندگی ملی آن کشور داده شده است. بی­تردید ارتقای تولیدات این حوزه از دانش می ­تواند مسیر پیشرفت عالمانه کشور را به سمت اهداف عالی آن هموار سازد اما خلق این نوع دانش در کشور ایران دچار نوعی کندی است اگرچه دیرینگی این حوزه به قدمت حضور آدمی بر روی کره خاکی است. تمدن افزون بر ۲۵۰۰ ساله ایران نیز تجلی پیشینه این حوزه از دانش بشری است اما با وجود این در مقایسه با علوم تجربی و طبیعی تولیدات حوزه علوم انسانی و اجتماعی چشمگیر نیست. (دانایی فرد۱۳۸۸)

مدیریت به عنوان شاخه­ای از علوم انسانی در توسعه جوامع به ویژه کشورهای در حال توسعه نقش کلیدی و موثر دارد. جوامع در حال توسعه و از جمله ایران به منظور بهره­ گیری موثر از امکانات و منابع خود به انتقال تئوریها و دانش مدیریت کشورهای غربی و دیگر جوامع پیشرفته اقدام می نمودند بعد از گذشت زمان متوجه شدند که این روش نه تنها به بهبود وضع کشورشان کمکی نکرده است بلکه مشکلی بر مشکلات قبلی اضافه شده است. به عبارت دیگر کشورهای در حال توسعه و از جمله کشور ما میوه­های تمدن جدید را به وفور و سیل­آسا وارد کرده­اند، از محصولات تکنولوژیکی گرفته تا نهادهای سیاسی و اقتصادی اما چون قالبهای حقوقی، اخلاقی، فلسفی مناسب این محصولات که باید حول آنها وجود داشته باشد همراه آن انتقال نیافته و چون جایگاه و اقلیم یا محیط زیست مناسبی نتوانسته­اند در این جوامع پیدا کنند لذا نقش­شان بیشتر تخریبی بوده است تا سازندگی و جهت­گیری و چارچوب ذهنی این تئوریها قطعا جوابگوی مسائل مدیریت کشورها نبوده است هرچند ممکن است برخی از فنون و تکنیک­های موجود مدیریت در اداره سازمانها کاربرد داشته باشد و ضوابط منظمی را برای بهره­وری موثر در اختیار بگذارد اما حتی اقتباس و اتخاذ تعدیل شده این فنون زمانی موثر خواهد بود که در چارچوب تئوری بومی مدیریت که بر پایه ویژگی­های جامعه تنظیم و تدوین شده باشد، به کارگرفته شوند. (ایران زاده ۱۳۸۱)

تحولات سریع و شگرف در تمامی ابعاد زندگی فردی، اجتماعی و حرفه­ای، مدیران امروز را با چالشها و فرصت­های متعددی روبرو ساخته است مواجهه خردمندانه با این چالشها و بهره ­برداری از فرصتها جز با یک نگاه تیزبین، موشکافانه و عالمانه ممکن نیست. زیرا پا به عصری نهاده­ایم که نظریه و نظریه­پردازی و به ویژه دانش حاصل از آن اهمیت ویژه­ای در حل مسائل بشری یافته و کلید کامیابی فرد، سازمان و ملت­ها گشته است لذا آموزش و نظامهای آموزشی و تولید کننده دانش اهمیتی بیش از پیش یافته و مدیریت آنها از عوامل تایین کننده کیفیت آموزش به طور اخص وکامیابی ملتها در دستابی به توسعه به طور اعم می­باشد بدیهی است مدیرانی در این عرصه موفق­ترند که از دانش بیشتر و متناسب با جامعه خود برخوردار باشند. (حیدری ۱۳۸۹)

تعیین دقیق و درست چالشهای تولید دانش در کشور ما ضرورتى اکید دارد. چرا که هرگونه تحرکى در عرصه تولید دانش پیشاپیش مستلزم شناخت درست چالشهای آن است.

با توجه به اینکه در کشور ما میزان تولید دانش در حوزه مدیریت در مقایسه با حوزه علوم تجربی و طبیعی بسیار کند است و این در حالی است که در سالهای اخیر به علت استقبال بخشهای مختلف جامعه تقاضا برای تحصیل در این عرصه افزایش یافته و شماری از دانشگاهها به گسترش دوره تحصیلات تکمیلی (ارشد، دکتری) در حوزه مدیریت روی آورده اند براین اساس پژوهش حاضر در صدد است ، ضمن تاکید برضرورت مشارکت و فعال شدن نهضت تولید دانش مدیریت در کشور که شرط حیاتی برای حفظ و تقویت موجودیت، هویت و استقلال و اقتدار کشور است، تحلیلی بر فرصتها و چالشهای موجود درفرایند تولید و توسعه دانش مدیریت در نظام آموزش عالی کشور داشته باشد.

 • اهمیت و ضرورت پژوهش

بررسی روند توسعه کشورهای پیشرفته نشان دهنده آن است که این کشورها به اهمیت و جایگاه تولید علم کاملاً واقف بوده ­اند و برای تحقق آن به برنامه ­ریزی­های استراتژیک متوسل شده ­اند. بدون تردید کشور ما نیز باید برای تحقق اهداف سند چشم­انداز، تولید علم را در محور برنامه ­های توسعه خود قرار دهد. در حقیقت، علم محوری و دانایی مداری بعنوان ستاره راهنمای حرکت دستگاه های اجرایی کشور محسوب می­شوند و البته اتخاذ این رویکرد با توجه به مجموعه تحولات بین ­المللی کاملاً منطقی به نظر می­رسد؛ چرا که برخورداری از روش­ها، نظریه­ها و اندیشه­های جدید، کلید حل مشکلات و زمینه­ساز تبدیل تهدیدها به فرصت­ها می­باشد. از آنجایی که بسیاری از کشورهای در حال توسعه نیز به این مهم توجه کرده­اند ضرورت توجه به علم و خط­مشی­های رسیدن به آن در کشورمان به شدت احساس می­شود. ایران کشوری عظیم و در منطقه­ای حساس و ژئوپلیتیک واقع شده و از این­رو از داخل و خارج با چالش­هایی مواجه است که از جمله پیامدهای آن مطرح شدن مسئله ضرورت توانمندی برای ایران اسلامی می­باشد. از آنجا که حرکت لازمه رشد و حیات بوده و بحث از لزوم قدرتمند شدن جدیدی به نظر می­رسد، شاید پرداختن به تولید علم ضرورت توانمندی باشد. رشته مدیریت از جمله رشته­های علوم انسانی است که بخاطر اهمیت آن در مسایل مدیریتی و رهبری سازمانها و جوامع از اهمیت ویژه­ای برخوردار است و توجه صاحبنظران و دانشمندان زیادی را به خود جلب کرده است. در این میان تولید دانش در ایران همواره با موانعی روبرو بوده است که رشته مدیریت از این حیث مستثنی نبوده است. اهمیت رشته مدیریت در امر زمامداری و نیز در امر مدیریت سازمانها و لزوم بازنگری در مبانی مدیریت غربی و همخوانی با ایده­های اسلامی موجب گردیده است تا تولید دانش در رشته مدیریت از اهمیت ویژه­ای برخوردار شده و شناسایی فرصت­ها و موانع تولید دانش مدیریت ضرورت یابد. امروزه ضرورت پالایش رشته­های علوم انسانی و اجتماعی به ویژه مدیریت در ایران از طریق تولید دانش از مسائل اساسی محسوب می شود و نظام آموزش عالی کشور که متصدی تولید دانش است بایستی اهمیت خود را بر تولید دانش در این زمینه قرار دهد. (جاوید ۱۳۸۹) تحقیقات زیادی در زمینه تولید دانش انجام شده است لیکن تحقیق جامعی که به بررسی چالشها و فرصت­های تولید دانش در رشته مدیریت و با بهره گرفتن از روش دلفی و اجماع نظر خبرگان صورت گیرد در میان تحقیقات مشاهده نشد و لذا این  مورد می تواند وجه تمایز این تحقیق با تحقیقات دیگر در این موضوع باشد.

 • پرسشهای پژوهش

پرسش ۱: فرصت ها و چالشهای تولید دانش در حوزه مدیریت در کشور ایران کدامند؟

پرسش ۲: تولید دانش مدیریت درنظام آموزش عالی  ایران چگونه است؟

پرسش ۳: موانع ذاتی و عرضی تولید دانش در کشور ما چیست؟

۵۰۱ اهداف پژوهش

۱-۵-۱ هدف کلی: شناخت و تبیین فرصت­ها و چالش­های موجود در زمینه تولید دانش مدیریت در نظام آموزش عالی ایران.

 ۱-۵-۲  هدفهای فرعی:

 • بررسی فرصت­های موجود در زمینه تولید دانش مدیریت
 • بررسی چالش­های موجود در زمینه تولید دانش مدیریت
 • بررسی موانع ذاتی تولید دانش در عرصه تولید دانش
 • بررسی موانع عرضی تولید دانش در حوزه مدیریت
 • ارائه راهکار به منظور بهره برداری از فرصتها و تبدیل چالشها به فرصتها

۶.۱  تعریف مفاهیم و اصطلاحات

دانش

 بکمن (۱۹۹۸) دانش را اینگونه تعریف می کند. ۱- اطلاعات قابل کاربرد برای حل مشکل ۲- اطلاعات سازماندهی وتحلیل شده برای قابل فهم ساختن اطلاعات. ۳- دانش از حقایق، اعتقادات، چشم­اندازها، مفاهیم، قضاوت­ها، انتظارات، روشها و دانش تجربی تشکیل شده است (حیدری،۱۳۸۹)

از نظر رابطه منطقی می‌توان گفت که دانش معادل (Knowledge) در فلسفه و شناخت‌شناسی حوزه زبان انگلیسی مجموعه جامع‌تر و کلّی‌تری نسبت به علم فقط معادل (Science) بوده و علم می‌تواند به نحوی زیر مجموعه دانش به عنوان تمامی آگاهی‌های انسانی تلقی شود.

در حوزه زبان فارسی، دانش[۱] یا علم[۲] باز هم دربرگیرنده تمامی گونه‌ها و حوزه‌های شناخت و آگاهی در عام‌ترین معنای خویش‌ است.(همتی،۱۳۸۶)

مدیریت

 • تعریف مفهومی

استونر مدیریت را فرایند برنامه ­ریزی، سازماندهی، هدایت و کنترل کوششهای اعضای سازمان و استفاده از تمام منابع سازمان برای دستیابی به اهداف معین سازمانی تعریف کرده است. (قرائی مقدم ۱۳۸۲)

 • تعریف عملیاتی

در این پژوهش منظور از مدیریت، مدیریت دانش می­باشد به عبارت دیگر خلق دانش و بکار بستن اصول مدیریت دانش نظیر سرمایه­گذاری بالا یرای دانش، استفاده از مدیران دانش، و استفاده از راه حل­های چندگانه و

    فرصت

 • تعریف مفهومی

به شرایط و موقعیت­هایی اطلاق می­گردد که می ­تواند به پیشرفت توسعه منجر گردد. به عبارت دیگر فرصت به موقعیت­هایی اطلاق می­شود که اولا قابل کنترل باشند ثانیا این موقعیت­ها پیامدهای مثبتی برای فرد به همراه داشته باشند. (علی احمدی،۱۳۸۲)

 • تعریف عملیاتی

در این تحقیق منظور از فرصت: وجود نیروی جوان و مستعد در حوزه مدیریت، حمایت رهبر معظم انقلاب از تولید دانش بومی، پذیرش زیاد دانشگاهی در رشته مدیریت، سرمایه­گذاری دولت در بخش تولید علم، سیاستهای دولتی وزارت علوم محرک تولید دانش، ارزشهای دینی اسلامی در ایران.

   تهدید

 • تعریف مفهومی

تهدید به هر موقعیت غیرقابل کنترل با پی­آمدهای منفی اطلاق می­شود. به عبارت دیگر تهدید به موقعیت­های برونی و محیطی اطلاق می­شود که می ­تواند به عنوان مانعی در برابر پیشرفت و توسعه قرار گیرند. (علی احمدی۱۳۸۲)

 • تعریف عملیاتی

در این تحقیق منظور از تهدید موانع بیرونی است که بر فرایند تولید دانش تاثیر می گذارد نظیر تحریم­های بین ­المللی و محدودیت در دسترسی به منابع مختلف،عدم همخوانی تئوریهای غربی با جهان­بینی اسلامی.

موانع ذاتی تولید دانش

 • تعریف مفهومی

     موانعی که ناشی از ویژگی­ها و خصایص پژوهشگر و موضوع پژوهش ناشی می­شوند. این موانع می­توانند از وضعیت معرفتی، روحی و خلقی پژوهشگران ناشی شوند یا در اثر ویژگیهای درونی موضوع پژوهش باشند.

 • تعریف عملیاتی

در این تحقیق این موانع شامل : تغیر رفتارو تغیرات مداوم در حوزه علوم انسانی، وجود موانع زیاد بوروکراسی در تحقیق و توسعه در علوم مدیریت در ایران، عدم ثبات رویه در رفتارهای انسانی در حوزه علوم انسانی می­باشد.

 1. Knowledge
 2. Science

تعداد صفحه :۲۳۸

قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

پایان نامه تاثیر مکمل روغن زیتون بر شاخص های التهابی IL-6،CRP، TNF-α

 پایان نامه رشته تربیت بدنی 

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

پایان نامه جهت اخذ درجه‌ی کارشناسی ارشد

رشته تربیت بدنی وعلوم ورزشی _ گرایش فیزیولوژی ورزشی

عنوان:

تاثیر مکمل روغن زیتون بر شاخص های التهابی IL-6،CRP، TNF-α و هورمون کورتیزول به دنبال یک جلسه فعالیت وامانده ساز در دختران فعال

۱۳۹۰

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

چکیده :

       هدف از پزوهش حاضر بررسی تاثیر مکمل روغن زیتون برروی شاخصهای التهابی TNF-α، IL-6، CRP و هورمون کورتیزول بدنبال یک جلسه فعالیت وامانده ساز در دختران فعال در دو گروه مکمل و کنترل بوده است. در این پژوهش ۲۴ دانشجوی دختر فعال در دو گروه کنترل)۱۲ (n= با میانگین سنی ۷. ۵±۷. ۲۳ سال، قد۵۰. ۶±. ۵۰۱۶۷ سانتی متر، توده بدنی۸۷. ۵ ±۵۰. ۵۵ کیلوگرم، VO2max 2. 3±۲. ۳۹ میلی لیتر بر کیلوگرم بر دقیقه و گروه مکمل )۱۲ (n=میانگین سنی ۴. ۳±۵. ۲۴ سال، قد۵۰. ۴±. ۵۰۱۶۹ سانتی متر، توده بدنی۵۰. ۴ ±۵۰. ۵۷ کیلوگرم، VO2max 1. 2±۲. ۴۰ میلی لیتر بر کیلوگرم بر دقیقه می­باشد. یک جلسه فعالیت وامانده ساز شامل پروتکل ورزشی الستاد در مدت ۱۶ دقیقه به حالت دویدن صورت می گیرد. هرگاه آزمودنی قادر به ادامه آزمون نباشد فعالیت متوقف می شود و در دوره بازیافت ضربان قلب آزمودنی در مدت ۱۵ ثانیه ثبت می گردد. یافته های پژوهش نشان داد مقادیر TNF-α در گروه کنترل در مقایسه با گروه مکمل بلافاصله بعد از تست و یک ساعت بعد از ریکاوری در مقایسه با قبل از شروع تست و یک هفته قبل از شروع تست افزایش یافته بود که این افزایش در گروه مکمل نسبت به گروه کنترل کمتر بوده است اما به لحاظ آماری معنی دار نبوده است همچنین این افزایش بعد از یک ساعت ریکاوری همچنان در اوج باقی مانده بود، که براساس اثرات آزمون درون گروهی عامل زمان باعث ایجاد تفاوت معنی داری بر اساس متغیر مستقل در TNF-α بین آزمودنیها شده است. این تفاوت از لحاظ آماری معنی دار می باشد و براساس آزمون بین گروهی تفاوت بین دو گروه مکمل و کنترل بر اساس اِعمال متغیر مستقل از لحاظ آماری تغییرات TNF-α معنی دار می باشد. همچنین مقادیر IL-6 در گروه کنترل در مقایسه با گروه مکمل بلافاصله بعد از تست و یک ساعت بعد از ریکاوری در مقایسه با قبل از شروع تست و یک هفته قبل از شروع تست افزایش یافته بود که این افزایش در گروه مکمل نسبت به گروه کنترل کمتر بوده است اما به لحاظ آماری معنی دار نبوده است که همچنین این افزایش بعد از یک ساعت ریکاوری همچنان در اوج باقی مانده بود، اثرات آزمون درون گروهی عامل زمان باعث ایجاد تفاوت معنی داری بر اساس متغیر مستقل در بین آزمودنیها شده است که از لحاظ آماری معنی دار می باشد، آزمون بین گروهی تفاوت بین دو گروه مکمل و کنترل بر اساس اِعمال متغیر مستقل از لحاظ آماری تغییرات به لحاظ آماری معنی دار نمی باشد و مقادیر CRPدر گروه کنترل و در گروه مکمل بلافاصله بعد از تست و یک ساعت بعد از ریکاوری در مقایسه با قبل از شروع تست و یک هفته قبل از شروع تست افزایش یافته بود، که این افزایش در گروه مکمل نسبت به گروه کنترل کمتر بوده است اما به لحاظ آماری معنی دار نبوده است همچنین این افزایش بعد از یک ساعت ریکاوری همچنان در اوج باقی مانده بود، براساس آزمون بین گروهی تفاوت بین دو گروه مکمل و کنترل بر اساس اِعمال متغیر مستقل از لحاظ آماری تغییرات به لحاظ آماری معنی دار نمی باشد. در بررسی مقادیر کورتیزول در گروه کنترل و در گروه مکمل بلافاصله بعد از تست و یک ساعت بعد از ریکاوری در مقایسه با قبل از شروع تست و یک هفته قبل از شروع تست افزایش یافته بود که این افزایش در گروه مکمل نسبت به گروه کنترل کمتر بوده است اما به لحاظ آماری معنی دار نبوده است همچنین این افزایش بعد از یک ساعت ریکاوری همچنان در اوج باقی مانده بود، بر اساس اثرات آزمون درون گروهی عامل زمان باعث ایجاد تفاوت معنی داری بر اساس متغیر مستقل در بین آزمودنیها شده است که از لحاظ آماری معنی دار می باشد و با توجه به آزمون بین گروهی تفاوت بین دو گروه مکمل و کنترل بر اساس اِعمال متغیر مستقل از لحاظ آماری تغییرات به لحاظ آماری معنی دار نمی باشد.

واژگان کلیدی:فعالیت وامانده ساز، اینترلوکین ۶، پروتئین واکنشگر C، عامل نکروز تومور آلفا، کورتیزول، دختران فعال

فهرست مطالب

عنوان                                                                                               صفحه

فصل اول : کلیات تحقیق ۱

۱-۱. مقدمه ۲

۱-۲. بیان مسئله ۳

۱-۳. اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ۴

۱-۴. اهداف تحقیق ۵

۱-۴-۱. هدف کلی ۵

۱-۴-۲. اهداف جزئی ۵

۱-۵. فرضیه های تحقیق ۵

۱-۶. واژه شناسی و اصطلاحات تحقیق ۶

۱-۶-۱. ایمنی ۶

۱-۶-۲. سایتوکاین ها ۶

۱-۶-۳. اینترلوکین ۶

۱-۶-۴. اینترلوکین -۶ (IL-6): 6

۱-۶-۵. عامل نکروز تومور آافا(TNF–α) : ۶

۱-۶-۶. پروتئین واکنشگر (CRP)C : 6

۱-۶-۷. کورتیزول : ۷

۱-۶-۸. ورزش فزاینده : ۷

۱-۶-۹. دختران فعال : ۷

فصل دوم:مبانی نظری و پیشینه تحقیق ۸

۲-۱. مقدمه: ۹

۲-۲. مبانی نظری : ۹

۲-۲-۱. دستگاه ایمنی: ۹

۲-۲-۲. سایتوکاین ها : ۱۰

۲-۲-۳. ویژگی های سایتو کاین ها : ۱۰

۲-۲-۴. سایتو کاین ها و ورزش : ۱۱

۲-۲-۵. اینترلوکین ۶ (IL-6) : 12

۲-۲-۵-۱. اولین میوکاین: IL-6 : 12

۲-۲-۵-۲. فعالیتهای (IL-6) : 13

۲-۲-۵-۳. اثرات زیست شناختی IL-6: 13

۲-۲-۵-۴. اثرات متابولیکیIL-6 : 14

۲-۲-۵-۵. اثرات بیولوژیکی IL-6: 14

۳- تحریک تولید کورتیزول ۱۵

۲-۲-۵-۶. اثرات تنظیم کننده ایمنی از IL-6 : 15

۲-۲-۵-۷. IL-6 و گلیکوژن : ۱۵

۲-۲-۵-۸. IL-6 و متابولیسم چربی : ۱۶

۲-۲-۵-۹. اثر ورزش بر IL-6: 16

۲-۲-۵-۱۰. سر چشمه اولیه IL-6 در هنگام ورزش : ۱۷

۲-۲-۶. عامل نکروز توموز آلفا(TNF-α) ۱۷

۲-۲-۶-۱. اعمال TNF–α : ۱۸

۲-۲-۶-۲. اثرات متابولیکی TNF-α ۱۸

۲-۲-۶-۳. تاثیر ورزش بر TNF-α ۱۹

۲-۲-۶-۴. بیماری و TNF_α ۱۹

۲-۲-۷. پروتئین واکنشی C ( CRP ): 19

۲-۲-۷-۱. اعمال CRP : 21

۲-۲-۷-۲. بیماری ها و پروتئین واکنشگر C 21

۲-۲-۷-۳. اثرات التهابی CRP : 22

۲-۲-۷-۴. تاثیر ورزش بر CRP : 22

۲-۲-۸. کورتیزول : ۲۳

۲-۲-۸-۱. تنظیم ترشح کورتیزول: ۲۴

۲-۲-۸-۲. سازوکار سلولی اثر کورتیزول ۲۶

۲-۲-۸-۳. اثرات فشار جسمانی و روانی بر ترشح کورتیزول : ۲۶

۲-۲-۸-۴. اعمال کورتیزول : ۲۷

۲-۲-۸-۵. اثرات کورتیزول بر متابولیسم کربوهیدرات ۲۷

۲-۲-۸-۶. اثرات کورتیزول بر متابولیسم پروتئینها ۲۷

۲-۲-۸-۷. اثرات کورتیزول بر متابولیسم چربی ۲۷

۲-۲-۸-۸. اثرات ایمونولوژیک کورتیزول: ۲۷

۲-۲-۸-۹. اثرات کورتیزول بر روند التهاب : ۲۸

۲-۲-۸-۱۰. اثرات ضد التهابی کورتیزول: ۲۸

۲-۲-۸-۱۱. عوامل موثر بر آزادسازی کورتیزول ۲۸

۲-۲-۸-۱۲. پاسخ کورتیزول به ورزش : ۲۸

۲-۲-۹. لیپید ها ۳۰

۲-۲-۹-۱. اسید های چرب اشباع SFA و اسید های چرب مونو غیر اشباع MUFA و اسید های چرب چند غیر اشباع PUFA و ترانس ۳۰

۲-۲-۹-۲. چربی ها: ۳۲

۲-۲-۱۰. روغن زیتون: ۳۲

۲-۲-۱۰-۱. ترکیبات روغن زیتون ۳۴

۲-۲-۱۰-۲. ضد اکسید کننده های روغن زیتون عبارتند از : ۳۴

۲-۲-۱۰-۳. خواص فیزیکی روغن زیتون ۳۴

۲-۲-۱۰-۴. شرایط نگهداری روغن زیتون ۳۵

۲-۲-۱۰-۱۱. التهاب، مصرف آجیل و روغن زیتون ۳۵

۲-۲-۱۲. نقش رژیم غذایی در التهابات نوسانی ۳۵

۲-۲-۱۳. ورزش و فعالیت بدنی ۳۶

۲-۲-۱۳-۱. تعیین منابع التهاب توسط ورزش ۳۹

۲-۲-۱۳-۲. تاثیرات ضد التهابی تمرینات شدید ۴۱

۲-۲-۱۳-۳. تاثیرات ضد التهابی تمرینات منظم ۴۱

۲-۲-۱۳-۴. مکانیزم های مرتبط با واکنش ضد التهابی تمرینات شدید ۴۲

۲-۳. تاثیر تمرین استقامتی بر IL-6: 44

۲-۳-۱. تاثیر ورزش برونگرا بر روی IL-6: 46

۲-۳-۲تاثیر ورزش درونگرا بر IL-6 : 48

۲-۳-۳. تاثیر تمرین استقامتی بر میزان TNF–α: ۴۸

۲-۳-۴. تاثیر تمرین قدرتی بر میزان TNF-α : ۵۰

۲-۳-۵. تاثیر تمرین موازی بر میزان TNF–α : ۵۰

۲-۳-۶. تاثیر تمرین استقامتی بر میزان CRP: 51

۲-۳-۷. تاثیر ورزش برونگرا بر میزان CRP : 54

۲-۳-۸. تاثیر تمرینات شدید بر میزان CRP: 55

۲-۳-۹. تاثیر تمرین استقامتی بر میزان کورتیزول : ۵۷

۲-۳-۱۰. تاثیر تمرین قدرتی بر میزان کورتیزول : ۵۸

۲-۳-۱۱. تغییرات کورتیزول در ورزش های شدید کوتاه مدت ۵۸

۲-۳-۱۲. تاثیر تمرینات موازی بر میزان کورتیزول : ۶۰

۲-۳-۱۳. تاثیر تمرینات شدید بر میزان کورتیزول ۶۰

۲-۳-۱۴. تاثیر ورزش و مکمل بر میزان سایتوکاین ها: ۶۳

۲-۳-۱۵. تاثیر ورزش و مکمل چربی بر میزان سایتوکاین ها: ۶۸

۲-۳-۱۶. تاثیر مکمل بر میزان هورمون کورتیزول : ۷۳

نتیجه گیری: ۷۵

فصل سوم: روش تحقیق ۷۶

۳-۱. مقدمه ۷۷

۳-۲. جامعه آماری و نمونه های آماری ۷۷

۳-۳. نمونه گیری ۷۷

۳-۴. روش تحقیق ۷۷

۳-۵. متغیرهای تحقیق ۷۷

۳-۵-۱. متغیر مستقل: ۷۷

۳-۵-۲. متغیر وابسته: ۷۷

۳-۵-۳. متغیرهای زمینه ای: ۷۸

۳-۶. محدودیت های تحقیق : ۷۸

۳-۶-۱. محدودیت های تحت کنترل : ۷۸

۳-۶-۲. محدودیت های خارج از کنترل ۷۸

۳-۶. شیوه و ابزارگردآوری داده ها: ۷۸

۳-۷. برنامه تمرینی : ۸۰

۳-۸. روش آماری : ۸۰

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های تحقیق ۸۱

۴-۱. مقدمه ۸۲

۴-۲. یافته های تحقیق ۸۲

۴-۳ یافته های توصیفی ۸۲

۴-۴. یافته های استنباطی ۸۲

نمودار mean plot شماره۴-۴: برای هورمون استرسی کورتیزول (mg/dl)بر حسب دو گروه ۹۰

نمودار میله ای شماره ۴-۸: خطای شاخص التهابی اینتر لوکین ۶ (IL-6 )در گروه کنترل ۱۰۱

برای چهار مرحله خونگیری ۱۰۱

فصل پنجم:  جمع‌بندی یافته‌ها و بحث و نتیجه‌گیری ۱۱۰

۵-۱. مقدمه ۱۱۱

۵-۲. خلاصه پژوهش ۱۱۱

۵-۳. بحث و نتیجه گیری ۱۱۲

نتیجه گیری: ۱۱۷

۵-۵. پیشنهادات پژوهشی ۱۱۸

منابع ۱۱۹

پیوست ها ۱۳۸

چکیده انگلیسی ۱۴۱

مقدمه :

عملکرد دستگاه های مختلف بدن از جمله دستگاه ایمنی۱ از طریق روش های تمرینی مختلف دستخوش تغییرات می شود. فرض بر این است که تمرین با شدت و مدت متوسط موجب بهبود عملکرد ایمنی و تمرین شدید و طولانی موجب سرکوب آن میشود (۶۲،۲۳۱)متغیرهایی همانند شدت، مدت و نوع تمرین، شرایط محیطی و نیز مصرف انواع مکمل ها در افراد سالم و ورزشکار دررده های سنی مختلف در مردان و زنان در زمره ی پژوهش های ایمنولوژی ورزشی قرار دارد(۱). سایتو کاین ها پلی پپتیدهایی هستند که در ارتباط متقابل با دستگاه ایمنی هستند و توسط انواع متفاوتی از سلول های ایمنی و غیر ایمنی تولید می شوند۱۱)،(۲۱۸. به چند دسته عوامل رشدی[۱] (CSFs) اینترفرون ها[۲] (IFN2) سایتوتوکسین ها[۳] و اینترلوکین ها [۴](ILs) تقسیم میشوند(۶). سایتوکاینها را به دو دسته ی پیش التهابی و ضدالتهابی تقسیم کرده اند. سایتوکاین های پیش التهابی مانند IL-1،TNF-α،IL-6،IL-17،IL-18،IL-22،IL-23 و سایتوکاین های ضدالتهابی مانند IL-4،IL-10، IL-1R،IL-13می باشند(۸۰). شواهدی متناقض مبنی بر تحریک تولید نشانگرهای التهابی در طول و پس از انجام ورزش وجود دارد،منابع احتمالی شامل عضلات اسکلتی، سلولهای تک هسته ای حرکتی، و یا دیگر بافت های بدن است(۳۰۸). سایتوکاین التهابی IL-6 به طور مستقیم در عضله اسکلتی در پی حرکت ورزشی شدید تولید شده است(۴۴,۲۵۱). عضله اسکلتی تحت تأثیر یک حرکت ورزشی در نتیجه سیتوکینز موضعی به همراه IL-6، TNF-α، IL-1β قرار می گیرد. این پاسخ التهاب موضعی در نتیجه یک واکنش منظم توسط افزایش تولید IL-6 از کبد و آغاز پاسخ مرحله حاد توسط محرک تولید CRP صورت می گیرد(۴۶,۲۱۹). مطالعات درمانگاهی پیشنهاد می‌کنند که برخی از فاکتورهای رژیم غذایی همانند کربوهیدرات ها، پزوتئین ها واسیدهای چربی اشباع نشده n-3، ویتامین های آنتی اکسیدان، فیبرهای رژیم غذایی،L آرژنین و منیزیم ممکن است نقش مهمی را در تعدیل التهاب بازی کنند. رابطه مشاهده شده بین مصرف مکرر آجیل و کاهش خطر مرگ و میر ناشی از بیماریهای قلبی عروقی و دیابت نوع ۲ نشان می‌دهد که آجیل های غنی از مواد غذایی تعدیل کننده هستند. در حقیقت مصرف مکرر روغن زیتون و آجیل با غلظتهای کمتری از برخی از نشانه‌های التهابی محیطی در مطالعات متقاطع – بخش بخش مرتبط بوده است. همچنین مصرف آن کاهش‌هایی را درCRP و IL-6 و نشانه‌های اندوتلیال در آزمایشهای درمانگاهی اخیر نشان داده شده است. (۱۵۳)

۱-۲. بیان مسئله :

ورزش می تواند هم اثرات مثبت و منفی بر روی سیستم ایمنی داشته باشد. تمرین ملایم منظم به نظر می رسد انتشار عفونت را کاهش می دهد در حالیکه تمرین بلند مدت شدید علت های یک فرونشانی آنی از تعداد زیادی از پارامترهای ایمنی با توجه به شدت و مدت ورزش باشد. (۱۳) معتقدند که ورزش علل الخصوص ورزش شدید و مزمن القاء یا آسیب عضله منتج شده در آزاد کردن ماده های گوناگون مانند پروتئین های درون سلولی، سایتوکاین ها و کموکنیس ها، بطور نهایی نتایجی در پاسخ التهابی را تحریک می کند۲۶۶)،۹۱) فعالیت فیزیکی ممکن است باعث تغییراتی خاصی مانند روانی پاسخ های مرحله حاد، فعالیت و بسیج لکوسیت ها، رهایش میانجی های التهاب (سایتوکاین ها) آسیب بافتی، نفوذ سلولی،تولید رادیکالهای آزاد،کامل کردن فعالیت،لختگی و آبشارهای فیبرینوتیکی را شامل میشوند(۲۵۳). درجریان التهاب، میانجی­های مختلفی توسط سلول­های سیستم ایمنی غیراختصاصی و اختصاصی ترشح می­شود که باعث تشدید پاسخ ایمنی می­گردد(۲۰). برخی از سایتوکاین ها،به ویژه سایتوکاین های پیش التهابی مانند TNFو IL-6هنگام فعالیت ورزشی آزاد می شوند(۲۷۲,۲۷۴). IL-6 اصولا اثرات ضد التهابی دارد که تزریق آن به انسان باعث تب می شود. که با سایتوکاین های پیش التهابی مشاهده شده است،که بنظر می رسد باعث رهائی پروتئین های مرحله ی حاد از سلول های کبدی می شودIL-6 بطور مستقیم بیان α-TNF را صادر میکند(۲۱). محققان بیان کرده اند که با انجام فعالیت IL-6 تولید TNF-αرا مهار میکند (۲۶۸) در انسان تزریق rhIL-6،گیرنده محلول TNF-α،CRP را افزایش می دهد(۳۲۵) تحقیقات نشان داده اند که سطوح TNF-α بطور معنی داری بعد از ورزش شدید در افراد سالم افزایش یافته است((۲۲۹,۲۵۱ تزریق rhIL-6 باعث افزایش IL-6 پلاسمایی می شود و در انسان باعث جلوگیری از افزایش TNF-αپلاسمایی ناشی از ایندوتوکسین میشود(۳۲۵)و تمرینات باعث نابودی TNF-αمی شود. همچنین ازطریق مسیرهای مستقلIL-6،شاهدافزایش ملایم TNF-αبعدازتمرینات درموشها هستیم(۱۶۳). اتینسبرگ و همکاران[۵] دریافتند ۱۸۰ دقیقه تمرین باز کردن دو پا موجب افزایش معنادارIL-6 در طول تمرین می شود اما TNF-α افزایش معناداری نمی یابد. (۳۲۳)جفری و همکاران[۶] اثر ۳ ماه تمرین قدرتی بر میزانTNF-α به عنوان یک سایتوکاین کاتابولیکی و سطوح پروتئینی مردان مسن دریافتند این ۳ ماه موجب کاهش TNF–αmRNA می شود(۱۴۴). محققان افزایش معنی داری را پس از تمرینات قدرتی و استقامتی در TNF-α مشاهده کردند(۱۳۸). سایتوکاین التهابی IL-6 به طور مستقیم در عضله اسکلتی در پی حرکت ورزشی شدید تولید شده است(۴۶,۲۵۱). عضله اسکلتی تحت تأثیر یک حرکت ورزشی در نتیجه سیتوکینز موضعی به همراه IL-6، TNF-α، IL-1β قرار می گیرد. این پاسخ التهاب موضعی در نتیجه یک واکنش منظم توسط افزایش تولید IL-6 از کبد و آغاز پاسخ مرحله حاد توسط محرک تولید CRP صورت میگیرد(۴۶,۲۱۹). محققان بیان کرده اند IL-6 پس از ورزش های استقامتی افزایش یافته است(۲۴۸). یافته ها در دو تحقیق طولی نشان داده است که تمرینات منظم باعث کاهش سطحCPR می شود(۸۴,۲۰۸). از طرفی افزایش معنی داری را پس از تمرینات استقامتی در CRP مشاهده کردند(۱۸۷). آنها پیشنهاد می کنند که تمرین برون گرا باعث پاسخ آسیب مرحله حاد شده و تفاوت معنادار بین گروهی برای IL-6 وCRP بوجود می آورد (۲۷۹). داده ها افزایش معنی داری را پس از اجرای پروتکل بروس بر روی سطوح پلاسماییCRP نشان داده اند(۳۳۸). از طرفی مکملهای غذایی محصولاتی هستند که برای تکمیل رژیم غذایی تولید میشوند که میتواند شامل انواع: ویتامینها،مواد معدنی،اسیدهای آمینه انواع گیاه میشوند،متابولیت،عصاره و یا ترکیبی از هریک از مواد مذکور باشد که میتواند به شکل مایع، ژل،پودر،کپسول باشد. مواد کمک غذایی نیروزا و مکملها را میتوان به شیوه های مختلف طبقه بندی کرده:

۱-افزایش به کارگیری انرژی در عضله(مکمل کراتین)

۲-افزایش فرآیندهای سوخت و سازی آزادسازی انرژی در عضلات(مکمل ال-کارنیتین)

۳-افزایش اکسیژن رسانی به عضلات(مکمل آهن)

۴-افزایش بکارگیری اکسیژن در عضلات(مکمل کوآنزیم- یوبی کینون یا یوبی کویئنون)

۵-کاهش تولید تجمع مواد متابولیت بوجود آورنده خستگی در عضلات (مکمل بیکربنات سدیم)

۶-بهبود کنترل عصبی انقباضات عضلانی( مکمل کولین)

به هنگام و پس از فعالیتهای بدنی سطوح سرمی و پلاسمایی و بزاقی هورمون کورتیزول افزایش می یابد(۱۹۱). ورزش شدید باعث افزایش محتوای کورتیزول سرم و بزاق ورزشکاران می شود، که این افزایش برای مدت طولانی تری پس از توقف نیز باقی می ماند (۲۳۱،۲۸۰،۲۹۶ ). بسیاری از تحقیقات به اهمیت کورتیزول به عنوان هورمونی که تنظیم کننده پاسخ ایمنی[۷]و مسئول تغییرات دستگاه ایمنی پس از فعالیت بدنی است اشاره داشته اند(۹۶،۱۶۵،۱۹۹،۲۹۶،۲۸۰،(۲۴۱. اغلب مطالعات انجام گرفته اثر کوتاه مدت تمرینات بر عملکرد ایمنی را مورد بررسی قرار داده اند. یافته های پژوهش های موجود نشان دهنده طبیعت دوگانه ی پاسخ ایمنی نسبت به ورزش است. می توان علت این موضوع را با گستردگی انواع فعالیت های ورزشی از نظر شدت، مدت، درگیر بودن سایر عوامل فیزیولوژیک مانند نقش هورمون ها و نیز عوامل روانشناختی و تاثیر عوامل محیطی مرتبط دانست۵)، (۲. در بسیاری از تحقیقات و رژیم های غذائی روغن زیتون به عنوان فاکتور اصلی قرار گرفته است. یکی از برتری این روغن در بالا بودن محتویات اسید اولئیک و پایین بودن اسید لینولنیک است (۸). تعیین کرده اند که روغن زیتون با محتویات فنولیک بالا اثرات حمایتی در مقابل التهاب را نشان داده است(۲۰۳). در اکثر تحقیقات روغن زیتون تنها به عنوان ماده ای برای رژیم های غذائی و یا دارونما در کنار دیگر مکمل ها مانند روغن ماهی مورد استفاده قرار گرفته است. در برخی از تحقیقات بیشتر خواص داروئی روغن زیتون برای کاهش دادن فاکتورهای خطر قلبی و عروقی مورد استفاده قرار گرفته است. این تحقیق بر روی دانشجویان رشته تربیت بدنی انجام گرفته است که در طول چند سال بطور متوسط ۳ روز در هفته تمرینات ورزشی خود را اعم از ایروبیک، هندبال، بسکتبال و. . . را انجام می دهند و بصورت داوطلب ما را یاری کرده اند.

۱-۳. اهمیت و ضرورت انجام تحقیق :

بررسی پاسخ سایتوکاین ها و هورمون کورتیزول در هنگام ورزش های وامانده ساز نسبت به ورزش های بلند مدت کمتر مورد توجه قرار گرفته است، احتمالا دلیل این کم توجهی، ملاحظات تکنیکی مربوط به اندازه گیری سایتوکاین ها،مانند غلظت بسیار کم این مواد در افراد سالم و حذف سریع آن از خون و سایر قسمت های بدن می باشد. از طرفی بررسی پاسخ سایتوکاین ها به مکمل روغن زیتون به عنوان مکمل اصلی نسبت به دیگر مکمل ها و روغن ها مانند روغن ماهی در هیچ تحقیقی صورت نگرفته است، با توجه به اینکه یکی از برتری این روغن در بالا بودن محتویات اسید اولئیک و پایین بودن اسید لینولنیک است (۸)، روغن زیتون با محتویات فنولیک بالا اثرات حمایتی در مقابل التهاب را نشان داده است(۲۰۳) چندین فنولیک مرکب همانند ترکیبات ضد التهابی شناخته شده اند ؛ هرچند ترکیبات فنولیک بکار برده شده در روغن زیتون اثرات ضد التهابی متفاوتی را در کشت میکروبی خون انسان نشان داده است(۲۱۱). روغن زیتون غنی از منابع MUFA و دارا بودن همه ترکیبات چربی دوست از میوه زیتون بخصوص ترکیبات فنولیک با اجزاء ضد التهابی و آنتی اکسیدانی قوی می باشد(۹۳,۲۷۸). نتایج پژوهش حاضر می تواند در آگاهی از رابطه بین آسیب های عضلانی وافزایش هورمون کورتیزول و مکمل روغن زیتون موثر باشد.

۱-۴. اهداف تحقیق :

۱-۴-۱. هدف کلی :

تاثیر مکمل روغن زیتون بر پاسخ های التهابی و کورتیزول به دنبال یک جلسه فعالیت هوازی فزاینده در دختران فعال

۱-۴-۲. اهداف جزئی :

۱-بررسی اثر مکمل روغن زیتون بر مقادیر اینترلوکین–۶ بعد از یک جلسه ورزش فزاینده در دختران فعال

۲-بررسی اثر مکمل روغن زیتون بر مقادیر عامل نکروز توموری – آلفا بعد از یک جلسه ورزش فزاینده در دختران فعال

۳-بررسی اثر مکمل روغن زیتون بر مقادیر پروتئین واکنشگر–C بعد از یک جلسه ورزش فزاینده در دختران فعال

۴-بررسی اثر مکمل روغن زیتون بر مقادیر هورمون استرسی کورتیزول بعد از یک جلسه ورزش فزاینده در دختران فعال

۵- بررسی تغییرات بین متغیرهای پژوهشی در دو گروه مکمل و کنترل

۱-۵. فرضیه های تحقیق

فرضیه های تحقیق عبارتند از :

۱- مکمل روغن زیتون بر شاخص التهابی اینترلوکین–۶ دختران فعال بعد از یک جلسه ورزش فزاینده تاثیر دارد.

۲- مکمل روغن زیتون بر شاخص التهابی عامل نکروز توموری – آلفا دختران فعال بعد از یک جلسه ورزش فزاینده تاثیر دارد.

۳- مکمل روغن زیتون بر شاخص التهابی پروتئین واکنشگر C دختران فعال بعد از یک جلسه ورزش فزاینده تاثیر دارد.

۴- مکمل روغن بر هورمون استرسی کورتیزول دختران فعال بعد از یک جلسه ورزش فزاینده تاثیر دارد.

۵- تغییرات بین متغیرهای پژوهشی در دو گروه مکمل و کنترل تفاوت وجود دارد.

۱-۶. واژه شناسی و اصطلاحات تحقیق

۱-۶-۱. ایمنی :

سیستم ایمنی مهم ترین سیستم فیزیولوژیکی می باشد که پاسخ ها و مقاومت بدن به عوامل خارجی خطرناک، عوامل آندوژنی و پاتوژنی را میانجیگری می کند.

۱-۶-۲. سایتوکاین ها :

واژه ای کلی برای مولکولهای پیامبر بین سلولی محلول میباشد که شامل اینترلوکینها، اینترفرون ها، سایتوتوکسین ها و عوامل رشدی میباشد پلی پپتیدهایی هستند که در ارتباط بین سلولی لنفوئیدی و غیر لنفوئیدی دخالت می کنند، که در درجه اول عوامل تنظیم کننده ی رشد هستند ولی در اعمال ایمنی نیز نقش مهمی دارند(۱۳).

۱-۶-۳. اینترلوکین [۸]:

به مولکول هایی گفته می شود که ارتباط متقابل لکوسیت ها را فراهم می کنند و بر مبنای زمان کشف نامگذاری شده اند. از آن جائیکه این تعریف محدودیت چندانی ندارد به مجموعه بسیاری ناهمگونی از پروتئین ها را تشکیل می دهند که اشتراک آنها عمدتا در نام آن هاست. در پژوهش حاضر سایتوکاین TNF–α، اینترلوکین– ۶ و پروتئین واکنشگر C مورد مطالعه قرار گرفته اند.

۱-۶-۴. اینترلوکین -۶ (IL-6)[9]:

یک پروتئین گلیکوزیله با وزن مولکولی ۲۲ تا ۲۷ کیلو دالتون است که از ۲۱۲ اسید آمینه با یک توالی ۲۸ اسید آمینه ای ساخته شده به منبع سلولی و تغییرات پس از قند دار شدن وابسته می باشد (۱۱۷).

۱-۶-۵. عامل نکروز تومور آافا(TNF–α)[۱۰] :

نوعی سایتوکاین پیش التهابی و کاتابولیکی است که توسط ماکروفاژها و سلول های کشنده ی CD8 و سلول های TCD8 ساخته شده و یکی از مهم ترین واسطه های دفاع میزبان بر علیه عفونت های ویروسی و باکتریایی به حساب می آیند(۱۳).

۱-۶-۶. پروتئین واکنشگر[۱۱] (CRP)C :

پروتئین واکنش دهنده C بیشترین پروتئین فاز حاد است که در پاسخ به جراحات متعددی مثل جراحی، آسیب بافتی،التهاب و ورزش از کبدآزاد می­شود. در افراد سالم غلظت CRPسرم کمتر از ۱mg/mlاست که می ­تواند تا ۱۰۰۰برابر درعرض ۲۴ ساعت پس از التهاب یا آسیب بافت افزایش یابد. وزن­مولکولی­آن ۱۱۸۰۰۰تا۱۴۴۰۰۰ دالتون است­ومحتوی­مقدارقابل­توجهی­کربوهیدرات بوده و ضریب رسوب آن ۶۵/۶ ثانیه می­باشد. این پروتئین از۵ پلی پپتید مشابه که به صورت غیرکوالانسی بهم متصلند تشکیل شده­است. غلظت سرمی طبیعی آن حدود ng/ml100در زمان تولد، ng/ml170درکودکان وng/ml 470 تا ۱۳۴۰در بزرگسالان می­باشد. CRPبا نیمه عمر ۱۹ ساعت شاخص بسیار پایدار فرآیند التهابی می­باشد(۳۷).

۱-۶-۷. کورتیزول :

مهم ترین گلوکورتکوئید انسانی که از جنس استروئید بوده و در بخش قشر غده ی فوق کلیه ساخته میشود (۱۲). که از لایه های فاسیکلولاتا و رتیکولاریس ترشح میشود. گلوکورتیکوئیدها استروئیدهایی با ۲۱ اتم کربن هستند و کورتیزول گلوکورتیکوئید اصلی در انسان است. این هورمون نقش های متفاوت را در بدن ایفا می کند از جمله آن تاثیر روی پاسخ های ایمنی می باشد(۱۷۹،۱۲).

۱-۶-۸. ورزش فزاینده :

برای ورزش فزاینده از آزمون الستاد برای ایجاد حداکثر واماندگی استفاده شده است (۴۱).

۱-۶-۹. دختران فعال :

منظور از دختران فعال در پژوهش حاضر، دانشجویان رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی و پیام نور واحد مهاباد در دو گروه کنترل با میانگین سنی ۷. ۵±۷. ۲۳ سال، قد۵۰. ۶±. ۵۰۱۶۷ سانتی متر، توده بدنی۸۷. ۵ ±۵۰. ۵۵ کیلوگرم، VO2max 2. 3±۲. ۳۹ میلی لیتر بر کیلوگرم بر دقیقه و گروه مکمل میانگین سنی ۴. ۳±۵. ۲۴ سال، قد۵۰. ۴±. ۵۰۱۶۹ سانتی متر، توده بدنی۵۰. ۴ ±۵۰. ۵۷ کیلوگرم، VO2max 1. 2±۲. ۴۰ میلی لیتر بر کیلوگرم بر دقیقه می باشد.

فصل دوم:

مبانی نظری و پیشینه تحقیق

 این فصل شامل :

مبانی نظری تحقیق مدل‌ها و نظریه‌های مربوط به موضوع

 و فشرده‌ای از تحقیقات انجام شده در داخل و خارج از کشور می‌باشد.

۲-۱. مقدمه:

سیستم ایمنی به عنوان ابزاری جهت شناسایی سلول های خودی از مواد بیگانه،حفظ هموستاز بدن تکامل پیدا کرده است. برای بروز پاسخ ایمنی در مقابل هر ماده بیگانه،به همکاری پیچیده ی بین سلولی،بافتی و مولکول های واسطه ای بدن نیاز است (۱۳)،یکی از مهمترین عوامل در ایجاد پاسخ ایمنی،عوامل محلول در خون و مایعات بدن می باشند. مهمترین این عوامل عبارتند از :گلوتامین،ایموگلوبین ها و سایتو کاین ها هستند که به چند روش زیر عمل می کنند:

– فعال کردن سلول های ایمنی

– تنظیم پاسخ ایمنی

– به عنوان پیامد شیمیایی بین سلول های ایمنی مختلف عمل می کنند.

-بطور مستقیم در کشتن عوامل بیگانه و خنثی کردن آنها دخالت می کنند.

– به عنوان میانجی نقل و انتقال لکوسیت ها در بدن عمل می کنند.

– مواد مورد نیاز و تغذیه سلول های ایمنی را فراهم می کنند(۱۱,۱۳,۲۳۵).

۲-۲. مبانی نظری :

۲-۲-۱. دستگاه ایمنی:

اصطلاح ایمیون از ریشه واژه یونانی ایمیونیس[۱۲] (آزاد از هر گونه مالیات و فشار) مشتق شده که معادل فارسی آن ایمن (به معنای مطمئن، سالم و بدون ترس) می باشد و از ریشه آهن مشتق شده است. لذا، ایمنولوژی عبارت است از علمی که در آن فعالیت های دستگاه ایمنی و امنیتی بخش بدن مورد بررسی قرار می گیرد(۱۰).

دستگاه ایمنی بعنوان وسیله ای برای حفظ و نگهداری هموستاز بدن توسعه یافته است که توانایی تشخیص و دفاع در برابر عوامل تهدیدکننده ی بدن را وارد، پاسخ ایمنی نسبت به هر عاملی نیازمند وجود ارتباط و هماهنگی پیچیده بین بافت ها، سلول ها و تمام دستگاه های فیزیولوژیک دیگر مانند دستگاه های عصبی، ترشحی، ادراری – تناسلی، عضلانی – اسکلتی و مولکول های پیامبر بدن است. سطوح خارجی بدن منطقه ی وسیعی برای سکونت میکروارگانیزم های بیماری زا فراهم می کند، که دفاع میزبان شامل سدهای بیوشیمیایی، فیزیکی و ایمونولوژیکی می باشد و دستگاه ایمنی ترشحی، عامل اصلی مقاومت میزبان در برابر ساکن شدن میکروارگانیزم های بیماری زا در سطوح خارجی مانند چشم، بینی، مجاری تنفسی فوقانی و تحتانی، مجاری گوارشی و. . . میباشد(۳۵،۱۸۱،۱۹۵،۲۰۹). دستگاه ایمنی از اندامک های مرکزی و محیطی، بافت ها، اجزای سلولی و درشت مولکول های محلول تشکیل یافته است که به دو بخش ایمنی ذاتی و اکتسابی تقسیم می شود. (۱۰۸)دستگاه ایمنی ذاتی به دو نوع ایمنی داخلی و خارجی تقسیم میشود. دستگاه ایمنی خارجی شامل پوست، موکوس مخاطی و مواد ضدمیکروبی گوناگون ترشح شده بر روی پوست و غشای مخاطی هستند. دستگاه ایمنی داخلی شامل سلول های بیگانه خوار در گردش خون اساسا نوتروفیل ها و مونوسیت ها – و مواد ضدمیکروبی موجود در خون و لنف (پروتئین های مرحله حاد ) می باشد. دستگاه ایمنی اکتسابی ویژگی های اختصاصی تر و ماهر تر و نیز حافظه ی ایمونولوژیکی است که در پاسخ به عوامل بیماری زا و توسط سلول های ایمنی اختصاصی به نام لنفوسیت ها بوجود می آید. لنفوسیت های B، Tو کشنده های طبیعی[۱۳] (NK ) مهم ترین سلول های اثرگذار در دستگاه ایمنی اکتسابی هستند.

۲-۲-۲. سایتوکاین ها :

سایتو کاین : سایتوکاین ها مولکول های سیگنالی هستند که هماهنگ با سیگنال های موضعی و دستگاهی عمل می کنند که در مولکول ها ذخیره نمی شوند در عوض در پاسخ به محرک های التهابی ساخته می شوند. (۱۰۲)در واقع گروهی از پروتیئن ها هستند که در پاسخ به فشار بوسیله ی سلول ها و بافت های زیادی تولید میشوند(۱۴). این عوامل علی رغم تفاوت های ساختاری،در کل گلیکو پروتئین های تنظیمی با وزن ملوکولی کمتر از ۸۰ کیلو دالتون هستند. مطالعه ردیف های اسید آمینه نشان داده که باقیمانده سیستئین هستند(۶,۳۰۸). سایتو کاینها پلی پپتیدهایی هستند که در ارتباط متقابل با دستگاه ایمنی هستند و توسط انواع متفاوتی از سلول های ایمنی و غیر ایمنی تولید میشوند۱۱)،(۲۱۸. به چند دسته عوامل رشدی[۱۴] (CSFs) اینتر فرون ها[۱۵] (IFN2) سایتوتوکسین ها[۱۶] و اینترلوکین ها (ILs) تقسیم میشوند. ازآنجا که سایتو کاینها در تنظیم پاسخ ایمنی مهم هستند،تولید بیش از حد یا کمتر از حد آنها ممکن است درپاتولوژی بیماریهایی که سیستم ایمنی را بطور مستقیم یا غیر مستقیم در گیراست دخالت داشته باشند. (۶)پاسخ سایتو کاین ها به ظاهر پیچیده بوده و به متغیر های ورزشی،پیشینه ی تمرین،محل اندازه گیری (بافت، خون و ادرار) ورزش اندازه گیری بستگی دارد(۳۰۹). درحالیکه مکانیزم های آن در طول ورزش تا کنون نامشخص مانده و بنظر میرسد که تنها پس از ورزش های طولانی و یا ورزش هایی که باعث آسیب های عضلات اسکلتی میشوند آزاد میگردند(۱۳).

۲-۲-۳. ویژگی های سایتو کاین ها :

همانند هورمون های پلی پپتیدی برای تاثیر عمل خود به گیرنده ی اختصاصی سلول هدف متصل می شوند. اگر سلول هدف همان سلول مولد آنها باشد بصورت اتوکرین عمل می کنند. چنان که سایتوکاین ها به گیرنده ی سلول های مجاور بسیار نزدیک سلول مبدا اتصال یابند،بصورت پاراکرین[۱۷]عمل می کنند، و اگر در بدن پخش شده و بر سلول هایی در فواصل دور از سلول مولد اتصال یابند بصورت اندوکرین عمل می کنند (۶،۱۱،۲۶۹)بطور کلی رهایش سایتوکاینها خیلی کم ویک فرایند خود محدود شونده است،سایتوکاین ها پیش ساخته نیستند و در سلول ذخیره نمی شوند،بلکه سنتز آنها توسط ژن های جدید رونویسی می شوند(۱۱). سایتوکاینها توسط سلول های گوناگون ساخته می شوند،تاثیرشان را نیز بر سلول های مختلف می گذارند،ممکن است بصورت آبشاری تولید شوند،یعنی سنتز اولین سایتوکاین منجر به تولید دومین و سومین سایتوکاین شود. اکثر آنها دارای اعمال بیولوژیک هستند. همچنین اثر تحریکی و بازدارنده ی سایتوکاین ها بر یکدیگر از پدیده های جالب و شگفت انگیز در پدیده ی ایمنی و التهاب است. آنها با اتصال به گیرنده ی سلول تاثیرات مختلفی بر رفتار آن می گذارند. مثلا باعث تقسیم یا تمایز سلول و تولید پذیرنده های جدید یا دیگر فرآورده های پروتئینی می شوند،یا ممکن است از این اثرات جلوگیری کنند. یعنی مانع تقسیم تمایز یا سنتز پروتئین جدید شوند(۱۳،۱۱،۲۷۲). سایتو کاین ها در مرحله موثر پاسخ ذاتی و ایمنی اختصاصی تولید می شوند و مهمترین عمل آنها تنظیم پاسخ ایمنی و فرآیند التهاب است. در ایمنی ذاتی سلول های تک هسته ای تولید کننده ی آنها بوده و در ایمنی اختصاصی آنتی ژن ها سلول های T را تحریک کرده و باعث تولید آنها می شوند.

در این بین دو دسته ی مهم از سایتوکاین ها،لنفوکاین ها ومونوکاین ها هستند که لنفوکاین ها توسط سلول های لنفاوی (سلولهای BوT) و مونوکاین ها بوسیله مونوسیت/ ماکروفاژها ساخته می شوند(۶). میتوان سایتوکاینها را به گروه های متعددی تقسیم کرد که هریک دارای عملکردی متفاوت از دیگری می باشد. مولکول های هرگروه ضرورتا دارای ساختمان یا عملکرد مشابهی نیستند که عمده ترین ها:اینترفرون ها (IFNs) سایتوتوکسین ها،عوامل رشدی (CSFs) واینترلوکینها (ILs) میباشند(۶,۱۱). میتوان سایتوکاین ها را به دو دسته ی پیش التهابی و ضدالتهابی تقسیم کرد. سایتوکاین های پیش التهابی مانند IL-1،TNF-α،IL-6،IL-17،IL-18،IL-22،IL-23 و سایتوکاین های ضدالتهابی مانند IL-4،IL-10، IL-1R،IL-13می باشند(۸۰). علت التهاب سایتوکاین ها با التهاب شدید به دلیل پاسخ موضعی آنها به عفونت یا آسیب بافتی میباشد،زیرا که هجوم و نفوذ لنفوسیت ها،نوتروفیل ها،مونوسیت ها وسلول های دیگر را به بافت تسهیل می کنند و در پاکسازی آنتی ژن و التیام و خوب شدن بافت شرکت دارند(۲۷۲).

۲-۲-۴. سایتو کاین ها و ورزش :

برخی از سایتوکاین ها،به ویژه سایتوکاین های پیش التهابی مانند TNFو IL-6و IL-1 هنگام فعالیت ورزشی آزاد می شوند(۲۷۲،۲۷۴ ). این موضوع به دلیل نقش سایتوکاین ها در التهاب و آسیب ایجاد شده در عضلات اسکلتی می باشد که در برخی از فعالیت های بدنی ایجاد می شود. اما در این بین برخی از سایتوکاین ها مانند IL-1 در پروتئولیز عضلات وترمیم بافتی بدنبال جراحت یا التهاب ناشی از ورزش دخالت دارند. گذشته از این سایتوکاین های پیش التهابی به واسطه های پاسخ مرحله حاد هستند که در برخی از فعالیت های طولانی ایجاد میشوند. از طرف دیگر TNF-α، IL-6 در پاسخ به مقادیر بالای هورمون های استرس – مانند کاکتولامین ها و کورتیکوستروئیدها که در هنگام تنفسهای جسمانی مانند ورزش به شدت افزایش پیدا میکنند – آزاد می شوند. آثار فیزیولوژیکی بسیاری از سایتوکاین ها بوجود می آورند که باعث تغییراتی از جمله افزایش درجه حرارت بدن و افزایش فعالیت سلول کشنده ی NK و آزاد شدن پروتئین های مرحله ی حاد(اثر IL-1,IL-6,TNF-α)، فعال کردن ماکروژها (اثر IL-6،TNF-α) آزاد شدن پروستگلاندین ها (اثرα-TNF) وافزایش تولید آنتی بادی (اثر IL-6) میشوند(۱۳). در فعالیت های ورزشی غلظت پلاسمایی اینترلوکین ۶ بیش از سایتو کاین های دیگر افزایش می یابد به عنوان مثال به دنبال دو ماراتن غلظت پلاسمایی IL-6تا ۱۰۰ برابر افزایش یافت۴۶)،(۳۳۰. بر اساس عقیده ای رایج که افزایش IL-6 در اثر ورزش به دنبال واکنش ایمنی است فرض شده که سلول های ایمنی مسئول این افزایش هستند(۲۲۶). در برخی پژوهش ها عضله ی در حال فعالیت IL-6را تولید می کند(۸۶،۲۶۸). سایتوکاین ها بر اساس گیرنده ی خود عمل می کنند لذا عمل سایتوکاین ها وابسته به نوع سلول های هدف می باشد. IL-1β , TNF – α سایتوکاین ها هشدار دهنده هستند که توسط ماکروفاژهای ساکن بافت ترشح شده و بوسیله آسیب یا عفونت تحریک می شود که از نشانه های این دو نوع سایتوکاین سریع عمل کردن آنها می باشد. ورزش شدید موجب افزایش سایتوکاین ها می شود که با ایجاد آسیب دیدگی درعضله موجب ترشح سایتوکاین ها می شود. این در حالی است که ۶۰ دقیقه دوچرخه سواری با vo2max60 % افزایشی در IL-6 , TNF-α پلاسما ندارد. اما ورزش های خیلی شدید مانند دوهای اینتروال یا ماراتن IL-6 را افزایش می دهند، اما TNF-α پلاسما بطور مشابه تحت تاثیر قرار نمی دهد.

۲-۲-۵. اینترلوکین ۶ (IL-6) :

اینترولوکین ۶ در سال ۱۹۸۷ از سلول های فیبروپلاستی تحریک شده بدست آمد و بعلت خاصیت ضد ویروسی ضعیفی که داشت آنرا اینترفرون بتادو (IFN-β۲) و بعدها (IL-6) نامگذاری کردند(۶). IL-6 یک گلیکوزیله با وزن مولوکولی ۲۲ تا ۲۷ کیلو دالتون است که از ۲/۲ اسید آمینه با یک توالی ۲۸ اسید آمینه ای ساخته شده و به منبع سلولی و تغییرات پس از قنددار شدن وابسته است(۱۱۷). IL-6در هر دو طبقه ی سایتوکاین های پیش التهابی و ضد التهابی طبقه بندی شده است. با این حال طبق دیدگاه اخیرIL-6 اصولا اثرات ضد التهابی دارد که تزریق آن به انسان باعث تب می شود. که با سایتوکاین های پیش التهابی مشاهده شده است،که بنظر می رسد باعث رهائی پروتئین های مرحله ی حاد از سلول های کبدی می شودIL-6 بطور مستقیم بیان α-TNF و IL-1را صادر کرده و بیشتر محرک IL-1ra می باشد که فعالیت ضد التهابی دارد(۲۸۷). منبع اصلی تولید IL-6 درخارج بدن مونوسیت/ماکروفاژهای تحریک شد،فیبروبلاست و سلول های آندوتلیال عروقی می باشند(۲۱). سلول های شناخته شده دیگر برای بیان وتولید این پروتئین IL-6که اتینوسیت ها،استئوپلاست ها و سلول های BوT نوتروفیل ها،ماست سل ها، سلول های عضلات صاف و سلول های عضلات اسکلتی هستند(۶,۳۳۷)، در این بین IL-1 وIL-2و IFN،TNF ویروس ها و مواد که نفوذ کلسیم را افزایش می دهند،تولید IL-6 را بر می انگیزند،اما IL-4،IL-13 از تظاهر IL-6جلوگیری می کنند البته به نظر می رسد که IL-6اساسا توسط هر بافت آسیب دیده به عنوان یک علامت خطر سیستمتیک تولید می شود که برای اندازه گیری آن و پذیرنده های آن در پژوهش های مختلف از روش های الایزا و فلو سایتومتری استفاده شده است(۶,۲۳۶).

۲-۲-۵-۱. اولین میوکاین[۱۸]: IL-6 :

 IL-6اغلب به عنوان یک سایتوکاین پیش التهابی طبقه بندی شده است، اگرچه داده ها نیز تعیین کرده اند که IL-6 و پروتئین های مرحله حاد تنظیم کننده IL-6 ضدالتهابی هستند و فرونشاننده ایمنی و ممکن است بطور منفی تنظیم کننده پاسخ های مرحله حاد باشد(۳۴۳).

مدارک زیادی دیابت نوع ۲ و بیماریهای قلبی عروقی را به یک حالتی مزمن درجه پایین پیوند داده اند زیرا مشاهد شده که سطوح پلاسمایی IL-6 اغلب در بیمارانی با بیماری متابولیکی ارتقاء یافته بود. بهرحال، این حالا بخوبی مشخص شده که IL-6 به سرعت به داخل چرخه در دنباله ورزش آزاد می شود(۸۶). این در ظاهر ساده به نظر میرسد که عضله در حال کار کردن یک فاکتور را آزاد می کند که از سیگنالهای انسولینی در زمان عمل انسولین در دوره میانی پیش از ورزش جلوگیری می کند(۲۶۵). این همچنین مهم است برای حالتی که سطوح IL-6 شدیدا ارتقاء یافته بود که هم می توانست اثرات پیش التهابی را اعمال کند و همچنین اثرات مضر بر روی متابولیسم. یک افزایش مشخص در انتشار سریع IL-6 بعد از ورزش بدون آسیب عضلانی یافت شده است(۸۶). مقداری از بزرگی و افزایش سطوح پلاسمایی IL-6 مرتبط با مدت ورزش،شدت، توده عضلانی درگیرشده در کارمکانیکی ظرفیت استقامتی بوده است(۲۴۷). تحقیقات درسالهای اخیرتعیین کرده اند که IL-6mRNA در زمان انقباض عضلانی تنظیم بالای دارد(۲۴۷,۳۲۶)،و اینکه سرعت رونویسی از رمزگذاری ژن IL-6 بطور مشخص بوسیله ورزش افزایش یافته بود به ویژه زمانیکه سطوح گلیکوژن عضله پایین می باشد(۱۶۲).

۲-۲-۵-۲. فعالیتهای (IL-6) :

IL-6 از طریق اتصال به گیرنده ای که شامل دوگلیکوپروتئین غشایی است فعالیت خود را انجام می دهد(۳۳۷). اکثر فعالیت های IL-6 شامل تحریک رشد و تمایز لنفوسیت ها و تولید آنتی بادی،تحریک تمایز آنتی بادی،تحریک تمایز سلول های B، محافظت ضعیف از سلول ها در مقابل عفونت ویروسی،ایجاد تب و القاء تمایز سلول T سیتوتوکسیک[۱۹] می باشد،همچنین القاء تمایز های سلول های نرونی و فعال شدن کامل استئوکلاست ها به IL-6 نسبت داده شده است(۶,۱۳). در برخی از پژوهش ها گزارش شده که IL-6 در عضله ی اسکلتی متابولیسم کربوهیدرات،لیپید را تنظیم کرده و باعث افزایش تکثیر سلول های ماهواره ای می شود(۱۱۷).

تعداد صفحه :۱۷۹

قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

پایان نامه تأثیر سطح تمرین بر نمو و بالیدگی جنسی دختران ورزشکار نوجوان

 پایان نامه رشته تربیت بدنی 

دانشگاه اراک

دانشکده علوم انسانی

کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی ( رفتار حرکتی)

تأثیر سطح تمرین بر نمو و بالیدگی جنسی دختران ورزشکار نوجوان

تابستان۱۳۹۳

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

چکیده

هدف تحقیق: ژیمناست‌ها قامت کوتاه و بلوغ دیررس دارند. تشخیص اینکه آیا نمو و بالیدگی جنسی در دختران ورزشکار نوجوان در کشور ما به طور معکوسی تحت تأثیر قرار می‌گیرد یک نیاز است لذا هدف این تحقیق، بررسی آثار سطح تمرین بر نمو و بالیدگی جنسی دختران ورزشکار نوجوان بود.

روش شناسی: این مطالعه مقطعی و از نوع پس‌رویدادی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر، کلیه دختران ورزشکار نوجوان ۱۷-۹ ساله در سه رشته ژیمناستیک، والیبال و تنیس‌ روی‌ میز  شهر اراک بودند. ۴۹ ژیمناست، ۸۳ والیبالیست و ۳۸ بازیکن تنیس روی میز  به روش خوشه ای چند مرحله ای به عنوان نمونه انتخاب شدند.  با بهره گرفتن از پرسشنامه ارزیابی فعالیت بدنی نوجوان و تعداد روز و ساعات تمرینی در طول هفته، ورزشکاران به سه دسته با سطح تمرین خفیف، متوسط و شدید تقسیم شدند. از جدول تانر برای ارزیابی شاخص‌های بالیدگی جنسی و تعیین وضعیت بلوغ آزمودنی‌ها استفاده شد. شاخصهای نموی آزمودنی‌ها به روش مقاومت بیوالکتریکی اندازه گیری شد. . برای بررسی و تحلیل داده ها از تحلیل کواریانس در سطح معنی‌داری (۰.۰۵≥p) استفاده شد.

یافته ها : با توجه به نتایج تحلیل کواریانس در ورزشکاران پیش، حین و پس از بلوغ  بین رشته‌های ورزشی با سطوح مختلف تمرین در قد، قد نشسته، طول پا، وزن عضله، آب بدن، وضعیت بلوغ، سن قاعدگی، رشد سینه و موهای زهار تفاوت معنی‌داری یافت نشد(۰.۰۵≤p). اما تفاوت معنی‌داری در وزن، وزن چربی و درصد چربی بین دختران نوجوان ورزشکار با سطوح مختلف تمرین وجود داشت  (۰.۰۵≥p)

نتیجه گیری : ژیمناست‌ها، والیبالیست‌ها و بازیکنان تنیس روی میز دختر نوجوان با سطوح تمرین خفیف، متوسط و خفیف تمایل دارند الگوی نمو و بالیدگی جنسی طبیعی را نشان دهند و سطوح  مختلف تمرین تأثیر  مطلوبی روی توده بدنی دارد.

کلید واژه: بالیدگی جنسی، دختران ورزشکار نوجوان

فهرست مطالب

فصل اول- طرح پژوهش

۱-۱: مقدمه. Error! Bookmark not defined.

۱-۲: بیان مسأله. Error! Bookmark not defined.

۱-۳: اهمیت و ضرورت تحقیق. Error! Bookmark not defined.

۱-۴: اهداف تحقیق. ۷

۱-۴-۱: هدف کلی. ۷

۱-۴-۲: اهداف ویژه. ۷

۱-۵: فرضیه‌های تحقیق. ۷

۱-۶: قلمرو تحقیق. ۸

۱-۷: محدودیت‌های تحقیق. ۸

۱-۹: تعاریف نظری و عملیاتی واژه‌ها و اصطلاحات  ۹

فصل دوّم ـ مبانی نظری  و پیشینه پژوهش

۲- ۱: مقدمه. ۱۳

۲- ۲: تعریف نمو. ۱۳

۲-۲-۱:شاخص‌های نموی. Error! Bookmark not defined.4

۲-۳:تعریف بالیدگی. Error! Bookmark not defined.6

۲-۳-۱:تعریف بالیدگی جنسی. Error! Bookmark not defined.6

۲-۳-۱-۱:تعریف شاخص بالیدگی جنسی  Error! Bookmark not defined.7

۲- ۴: تعریف بلوغ. ۱۷

۲-۵: تعریف نوجوانی. ۱۸

۲-۶: نمو نوجوانی. ۱۸

۲-۷:فعالیت بدنی عاملی اثرگذار بر نمو و بالیدگی جنسی  ۱۹

۲-۷-۱:فعالیت بدنی. ۱۹

۲-۷-۱-۱: فعالیت و تمرین. ۱۹

۲-۷-۲: سطح تمرین. ۱۹

۲-۷-۳: فعالیت و قد. ۲۰

۲-۷-۴:فعالیت، وزن بدن و ترکیب بدن  ۲۰

۲-۷-۵:فعالیت و عضله. ۲۰

۲-۷-۶: فعالیت و بالیدگی جنسی. ۲۰

۲-۸: پیشینه مطالعاتی خارج کشور  ۲۰

۲-۸-۱: تحقیقاتی در مورد مقایسه اندازه‌های نموی ژیمناست‌ها با گروه‌های ورزشکار . ۲۱

۲-۸-۲: تحقیقات انجام شده در مورد مقایسه اندازه‌های نموی در ورزشکاران با سطوح مختلف بلوغ  ۲۳

۲-۸-۳: تحقیقات انجام شده در مورد مقایسه اندازه های نموی در ورزشکاران با سطوح مختلف تمرین. ۲۳

فصل سوّم ـ روش‌شناسی پژوهش

۳- ۱: مقدمه. ۳۵

۳- ۲: نوع و طرح تحقیق. ۳۵

۳- ۳: جامعۀ آماری. ۳۵

۳- ۴: نمونه‌گیری. ۳۵

۳- ۵: متغیرهای تحقیق. ۳۵

۳- ۵- ۱: متغیرهای مستقل. ۳۵

۳- ۵- ۲: متغیرهای وابسته. ۳۶

۳-۵-۳:متغیرهای کنترل. ۳۶

۳- ۶: ابزار گردآوری اطلاعات. ۳۶

۳- ۶- ۱: پرسشنامۀ مشخصات فردی  ۳۶

۳- ۶- ۲: جدول تانر. ۳۶

۳- ۶- ۳: پرسشنامه ارزیابی فعالیت بدنی نوجوانان  ۳۷

۳- ۶- ۴:ابزارهای تن سنجی. ۳۷

۳- ۷: روش اجرای تحقیق. ۳۸

۳- ۸: روش تجزیه و تحلیل آماری  ۳۸

فصل چهارم ـ تجزیه و تحلیل آماری یافته‌های تحقیق

۴-۱: مقدمه. ۴۳

۴-۲: تجزیه و تحلیل توصیفی داده‌ها  ۴۳

۴-۳: تحلیل استنباطی داده‌ها و آزمون فرضیه‌های پژوهش  ۶۶

۴-۳-۱: فرضیه اول. ۶۶

۴-۳-۲: فرضیه دوم. ۶۸

۴-۳-۳: فرضیه سوم. ۶۹

۴-۳-۴: فرضیه چهارم. ۷۰

۴-۳-۵: فرضیه پنجم. ۷۱

۴-۳-۶: فرضیه ششم. ۷۲

۴-۳-۷: فرضیه هفتم. ۷۲

۴-۳-۸: فرضیه هشتم. ۷۴

۴-۳-۹: فرضیه نهم. ۷۵

۴-۳-۱۰: فرضیه دهم. ۷۶

۴-۳-۱۱: فرضیه یازدهم. ۷۷

فصل پنجم ـ خلاصه، بحث، نتیجه‌گیری و پیشنهادها

۵-۱: مقدمه. ۹۴

۵-۲: خلاصه‌ی تحقیق. ۹۴

۵-۳: یافته‌های تحقیق. ۹۵

۵-۴: بحث و نتیجه‌گیری. ۹۸

۵-۵: نتیجه‌گیری کلی. ۱۱۵

۵-۶: پیشنهادها. ۱۱۶

۵-۶-۱: پیشنهادهای آموزشی. ۱۱۶

۵-۶-۲: پیشنهادهای پژوهشی. ۱۱۶

منابع و مأخذ. ۱۳۳

پیوست‌ها. ۱۴۱

مقدمه

نمو[۱] یک فعالیت زیستی است که  در خلال دو دهه نخستین زندگی انسان (و۹ ماه زندگی قبل ا زتولد) رخ می‌دهد. در هنگام  نمو، فرد بالیده نیز می‌شود. واژه‌های نمو و بالیدگی[۲]، اغلب با هم به کار می‌روند و زمانی نیز به صورت مترادف. اما هریک به فعالیت‌های زیست شناختی ویژه‌ای اطلاق می‌شود. ماهیت یکپارچه نمو وبالیدگی، با تعامل ژن‌ها، هورمون‌ها، مواد مغذی و محیطی ایجاد می‌شود که فرد در آن زندگی می‌کند(۱). بدن طبق الگوی مشخصی که به الگوی نمو حلقوی معروف است، رشد می‌کند. هر یک از دستگاه‌ها و بافت‌های متعدد بدن الگو‌های نمو خاص خود را دارند. درک الگو‌ها و تغییرات نمو و فرایند افزایش سن برای کمک به رشد مهارت‌های حرکتی افراد ضروری است. همچنین، آگاهی از این الگوها مهم است زیرا نمو درخلال دوره‌های جهشی از عوامل بیرونی تأثیرپذیری بیشتری دارد. بعضی از عوامل تأثیرگذار محیطی مثبت هستند و در شکوفایی استعداد به افراد کمک می‌کنند، در حالی‌که عوامل دیگر ممکن است در نمو و بالیدگی اندام جهش ایجاد کنند (۱). مشخص کردن تأثیرات محیطی بر نمو مشکل است. به عنوان مثال، اغلب به فعالیت جسمانی منظم به عنوان امری ضروری برای نمو بهینه نگریسته می‌شود، اما مشخص کردن آثار آن بسیار مشکل است. برای ارزیابی نقش فعالیت بدنی منظم و ورزش در نمو وبالیدگی، باید به روند وابسته به سن وجنس در فعالیت بدنی در طول مراحل کودکی و نوجوانی توجه داشته باشیم (۲). نیز از زمانی‌که کودکان در موقعیت ورزشی قرار می‌گیرند، به وضعیت بدنی و میزان تغییرپذیری بدنی آن‌ها باید توجه شود (۱). گرچه فعالیت متوسط با فواید قلبی-عروقی و تغییرات مثبت در ترکیب بدن مرتبط می‌شود، فعالیت بدنی شدید در طول کودکی و نوجوانی ممکن است به طور منفی روی نمو و رشد نوجوانی اثر بگذارد. بنا به یافته‌ها ژیمناست‌ها کوتاه‌تر و سبک‌ترند و به طور معنی‌داری درصد چربی بدنی کمتری از دختران همسال گروه کنترل یا دیگر ورزشکاران شرکت‌کننده در رشته‌های دیگر مانند شنا دارند (۳).  تأخیر در نمو و بالیدگی جنسی[۳] به خوبی در گروه‌های ورزشکار دختر زبده به ویژه ژیمناست‌ها، دوندگان مسافت‌های طولانی گزارش شده‌است (۲). وارن[۴] (۱۹۸۰)  تأکید کرد تمرین بدنی توانفرسا قبل از بلوغ ممکن است باعث نمو و رشد نوجوانی نا‌‌‌به‌سامان شود. سن قاعدگی[۵](شاخص بالیدگی جنسی) در ژیمناست‌ها از شناگران که تمرین را در سن قابل قیاس شروع می‌کنند، دیرتراست (۴). ترکیب بدنی، برای تبیین تأخیر  قاعدگی در میان ورزشکاران زبده به کار می‌رود. طبق نظریه فریسون بین تنظیم چرخه قاعدگی و سطح چربی بدن ارتباط وجود دارد و وی پیشنهاد کرده که حداقل سطح ۱۷% چربی بدن برای شروع قاعدگی بحرانی است. البته این نظریه حمایت نشده است .  همچنین بنا به مطالعات قبل تمرین شدید قبل از بلوغ ممکن است عملکرد هیپوفیز-هیپوتالاموس را تغییر دهد و باعث تأخیر در قاعدگی شود (۵).

۱- ۲: بیان مسئله

امروزه، ژیمناست‌های جوان برنامه تمرینی با میزان و شدت پیشرونده ازسنین پایین انجام می‌دهند. برای مثال، اغلب ژیمناست‌های دختر زبده به سن ۵ یا۶ سالگی، بیش‌ از۲۰ تا ۳۰ ساعت در  طول هفته، سراسر کودکی و نوجوانی تمرین می‌کنند. شرکت طولانی در ژیمناستیک سطح بالا ممکن است ورزشکاران جوان را در  معرض عقب ماندگی نموی یا بلوغ دیررس قرار دهد (۶). با توجه به افزایش تعداد شرکت‌کنندگان دختر نوجوان در تمرین ورزشی شدید، مسائل تندرستی مربوط به سه‌گانه زنان قهرمان[۶] مسئلۀ نگران‌کننده‌ای شده‌است. در برخی فعالیت‌ها مانند ورزش‌های هنری/نمایشی و ورزش‌های نیازمند قدرت بدنی بالا، افزایش وزن می‌تواند به طور منفی، عملکرد را تحت تأثیر قراردهد (۷). در نتیجه، زندگی یک  ورزشکار نوجوان شرکت‌کننده در این فعالیت‌ها اغلب شامل ترکیبی از تمرین بدنی شدید به همراه استرس برای رسیدن به اهداف وزنی نامعقول، جهت بهبود عملکرد ویا جذابیت بصری می‌شود . در نتیجه تلاش برای کنترل وزن یا رسیدن به اندام مطلوب، منجر به الگوهای ناهنجار غذاخوردن می‌شود که با تأخیر در نمو و بالیدگی جنسی ورزشکاران نوجوان مرتبط شده است (۸).به طور میانگین، ورزشکاران دختر بیش‌تر رشته‌ها، قامتی برابر یا بالاتر از میانگین جمعیت مرجع دارند. در بازیکنان بسکتبال، والیبال، تنیس و شنا نشان‌داده‌شده که از ده سالگی به بعد میانگین قامت‌ها بالای صدک پنجاهم جمعیت مرجع است (۹). گرچه ژیمناست‌ها، پیوسته مقادیر میانگین پایین‌تر از صدک پنجاهم را نشان می‌دهند (۱۰). با وجود قامت کوتاه طبیعی ژیمناست‌های سطح بالا و فواید تندرستی آشکار فعالیت بدنی در طول نمو، این نگرانی وجود دارد که  شرکت ژیمناست‌ها در رژیم‌های تمرینی سنگین  ممکن است آن‌ها را در معرض اثرات معکوس نمو و بالیدگی قرار دهد. این نگرانی، منبع بحث‌های بسیار در متون پژوهشی شده است و با دشواری در تشخیص بین زمینه ژنتیکی در قامت کوتاه و بالیدگی تأخیری و اثرعوامل محیطی مانند تغذیه و ورزش که ممکن است روی نمو وبالیدگی اثر گذار باشند، ترکیب شده است (۶).

سن  قاعدگی در ژیمناست‌ها از شناگران و بازیکنان تنیس که تمرین را در سن یکسانی شروع می‌کنند دیرتر است (۱۱). بریسون[۷] و همکاران (۱۹۸۲) بر اساس نظریه فریسون متذکر شدند که قاعدگی یک رویداد پایانی در بلوغ است واگر آن تحت تأثیر تمرین ورزشی قرار گیرد پس مراحل قبلی رشد جنسی نیز باید تحت تأثیر قرار بگیرند (۱۲). برنینک[۸] وهمکاران (۱۹۸۲) دریافتند این موضوع در مورد رشد سینه[۹] و رشد موهای زهار[۱۰] برای ژیمناست‌ها و نه شناگران، زمانیکه با یکدیگر و با غیر ورزشکاران به سن ۱۳-۹ سال مقایسه شدند  صحت دارد (۱۳). البته برقراری رابطه علی بین تمرین ژیمناستیک و عقب ماندگی نموی یا بلوغ دیررس، به خاطر تعامل پیچیده بین عوامل محیطی و ژنتیکی بسیار مشکل است (۶).

 به نقل از مالینا[۱۱] و همکاران (۲۰۱۳) این مسئله مورد توجه دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ بوده است. زمانی‌که اندام نادیا کمانچی[۱۲] و الگا کربوت[۱۳] در بازی‌های المپیک و قهرمانی جهان به‌عنوان جثه‌های دختران قبل از بلوغ با اندام دختران قبل از بلوغ المپیادهای  ۱۹۵۰ام (لاریسا لاتینیا[۱۴]) مقایسه شد، محققان دریافتند میانگین سن‌ ژیمناست‌های هنری/نمایشی دختر از اواسط ۱۹۶۰ تا ۱۹۸۰ افزایش یافته است اما میانگین قد و وزن آن‌ها تغییر اندکی داشته است (۱۴-۱۶). حداقل سن برای شرکت‌کنندگان در مسابقات جهانی در سال ۱۹۸۷، ۱۳ سال بود و در مسابقات جهانی در سال ۱۹۹۷ به ۱۶ سال افزایش یافت. میانگین سن از زمانی‌که افزایش یافته است به این شرح است:  ۱۶.۵ سال (مسابقات جهانی ۱۹۸۷)، ۱۷.۴سال (مسابقات جهانی ۱۹۹۷)، ۱۸سال (بازی‌های المپیک ۲۰۰۰)، ۱۸.۸سال  (بازی‌های المپیک ۲۰۰۸).

ولی برخلاف افزایش سن، میانگین قد و وزن‌ شرکت‌کنندگان از سال   ۱۹۸۷(kg45،cm154) تا سال ۲۰۰۰ (kg43،cm152) و تا بازی های المپیک  ۲۰۰۸ (kg45،cm153) ،کمی تغییر یافته است  (۱۷, ۱۸).

نگرانی‌ها راجع به نمو خطی و رشد بلوغ در کودکان شرکت‌کننده در ژیمناستیک افزایش یافته است (۱۹, ۲۰). اغلب قامت کوتاه و بلوغ تأخیری مشاهده شده در ژیمناست‌های هنری/نمایشی دختر به اثر تمرین شدید ژیمناستیک نسبت داده شده است (۲۱).شاید این، اکتساب زودتر سطوح پیشرفته تمرین و رقابت در میان دختران، به‌ویژه در طول فاصله جهش نمو نوجوانی را منعکس می‌سازد. از طرفی، بنا به نتایج اکثر تحقیقات، تمرین اثری روی نمو و بالیدگی ندارد. طرفداران این عقیده که تمرین ژیمناستیک تأثیر آشکاری روی نمو و بالیدگی ورزشکاران جوان ندارد طبق معمول به این شواهد می‌پردازند که ادعا می‌کند ژیمناست‌های سطح بالا قبل از شرکت در ورزش ژیمناستیک به نسبت کوتاه بودند (۶). با مرور ادبیات دریافتیم تا کنون روشن نشده که این اثر طبیعت یا تربیت / تمرین است . برای پاسخ به این سؤال که آیا مشخصات نمو و بالیدگی مشاهده شده در ژیمناست‌ها پیامد تمرین، رشدجسمانی طبیعی یا تعامل بین این دو است، باید مطالعات بیش‌تری انجام شود (۱۰). همچنین بیش‌تر مطالعات از تأثیر بالقوه تمرین روی بالیدگی جنسی بر میانگین سن شروع قاعدگی دیرتر که در ورزشکاران دختر مشاهده شده، متمرکز شده‌اند (۲۲). نیز اغلب  مطالعات انجام شده  روی ورزشکاران، عوامل تأثیرگذار مانند وضعیت اجتماعی- اقتصادی و . بر سن قاعدگی را در نظر نگرفته‌اند (۲۳). همچنین مطالعات کمی تأثیر تمرین ورزشی بر رشد سینه و موهای زهار را در نوجوانان بررسی کرده‌اند (۲۴). پلومن[۱۵] (۱۹۸۹) با مطالعه تحقیقات قبلی دریافت سن قاعدگی در ورزشکاران در مقایسه با  جمعیت مرجع ، دیرتر رخ می‌دهد و اندازه تأخیرها تا حدودی به  رشته ورزشی وابسته است. یک مسئله در این مطالعات وجود دارد و آن این است که بار تمرینی یا دیگر عوامل محیطی یا ژنتیکی تأثیرگذار بر قاعدگی احتمالا اندازگیری نشده است (۲۴, ۲۵). با وجود این مشکلات، ارتباط قوی بین ورزش و تأخیردر قاعدگی وجود دارد و نشان دادن اینکه آیا رابطه علت و معلولی بین ورزش و تأخیر در سن قاعدگی وجود دارد  با اهمیت است (۲۴). به نقل ازمالینا اطلاعات کافی درباره تأثیر تمرین شدید در ورزش‌هایی مانند وزنه‌برداری، غواصی، ژیمناستیک، اسکیت که به کوتاهی قد و تغییرات تناسب بدن منجر می‌شود وجود ندارد (۲۶). آکادمی طب اطفال امریکا، خطرات تمرین شدید و ورزش حرفه‌ای در ورزشکاران جوان را مشخص کرد و عنوان کرد :” اگر چه نگرانی های زیادی درباره ورزش های رقابتی و شدید در کودکان وجود دارد، اما اطلاعات کافی درباره پذیرش یا رد این خطرات وجود ندارد (۲۷). همچنین تحقیقات قبلی اثر عوامل موثر بر نمو و بالیدگی جنسی را علاوه بر تمرین، کنترل ننموده و نیز بنا به پیشنهاد مطالعات قبلی، بار، شدت و سطح تمرین در پژوهش های قبلی مشخص نشده است.از طرفی با مطالعۀ پژوهش‌های قبلی دریافتیم تأثیر تمرین ورزشی بر نمو و بالیدگی جنسی  در رشته‌های والیبال و تنیس روی میز که شدت آن‌ها کمتر از ژیمناستیک است و معمولا ورزشکاران از سن ۵ یا ۶ سالگی وارد این رشته نمی‌شوند، کمتربررسی شده است. لذا با توجه به نتایج مطالعات قبلی و چالش­های موجود هدف از تحقیق حاضر پاسخ علمی به پرسش­های زیر است :

بین ورزشکاران رشته­های مختلف ورزشی در نمو و بالیدگی جنسی چه تفاوتی وجود دارد؟  بین ورزشکاران با وضعیت مختلف بلوغ در نمو و بالیدگی جنسی چه تفاوتی وجود دارد؟      بین ورزشکاران با سطوح مختلف تمرین در نمو و بالیدگی جنسی چه تفاوتی وجود دارد؟

۱-۳:ضر ورت تحقیق

نمو بهینه به هر دو عوامل محیطی و ژنتیکی بستگی دارد. عمدتا قد بزرگسالی یک کودک در حال رشد تحت شرایط مطلوب به زمینه ژنتیکی وابسته است (۲۸). در میان عوامل محیطی که می توانند الگوی بهینه نمو را تغییر دهند استرس و تمرین بدنی شدید است (۲۹). ارلاندسون[۱۶] و همکاران (۲۰۰۸) در مطالعۀ طولی خود روی ژیمناست‌ها، شناگران و تنیس‌بازان ۱۸-۹ ساله به این نتیجه رسیدند که ژیمناست‌ها به طور معنی‌داری کوتاه‌تر از تنیس‌بازان و شناگران در همه سنین تقویمی در طول نوجوانی بودند (۳۰). به نقل ازکلینترو و پلیلی[۱۷] (۲۰۰۳) میانگین درصد چربی ژیمناست‌ها به طور معنی‌داری کمتر از گروه کنترل بود (۳۱). گرچه این یافته‌ها به ارتباط بین تمرین ورزشی شدید و نمو در دختران ژیمناست اشاره دارند، ولی آن‌ها قطعی نیستند . در تفسیر اطلاعات نمو و رشد ورزشکاران، بسیاری متغیرهای دیگر از قبیل شدت و شطح تمرین نیز باید مورد توجه قرارگیرند (۱۱). همچنین فعالیت‌های ورزشی ممکن است رشد بلوغ، بالیدگی جنسی و رویداد اصلی‌اش قاعدگی را تحت تأثیر قرار دهد (۴, ۳۲, ۳۳). تأثیر این عوامل در ورزش‌های مختلف از قبیل شنا و ژیمناستیک ثبت شده است (۳۴). کلیسنس[۱۸]و همکاران (۱۹۹۲) دریافتند سن شروع قاعدگی در ژیمناست‌ها ۲.۱±۱۵.۶سال ودر جمعیت کنترل ۱.۲±۱۳.۲ سال می‌باشد (۳۵).

گرچه فعالیت بدنی و ورزش عموما تأثیرات مثبت روی نمو کودکان دارد اما ممکن است در صورت انجام آن به طور افراطی و بسیار شدید، تأثیرات منفی بر جای بگذارد. نیاز به بررسی کمی و کیفی برنامه‌های تمرین کودکان احساس می‌شود تا  حدود فعالیت بدنی شدید در طول دورۀ کودکی و نوجوانی را مشخص نمایند (۲).

۱-۴:اهداف تحقیق

۱-۴-۱-: هدف کلی تحقیق

تأثیر سطح تمرین بر نمو وبالیدگی جنسی دختران ورزشکار نوجوان

۱-۴-۲: اهداف ویژه

 1. مقایسه نمو دختران پیش، حین، پس از بلوغ با سطوح کم، متوسط، بالای تمرین دررشته‌های مختلف ورزشی
 2. مقایسه بالیدگی جنسی دختران پیش، حین، پس از بلوغ با سطوح کم، متوسط، بالای تمرین دررشته‌های مختلف ورزشی

۱-۵: فرضیه‌های تحقیق

 1. سطوح مختلف تمرین و رشته مختلف ورزشی و وضعیت بلوغ بر قد دختران ورزشکار نوجوان تأثیر معنی‌داری دارند.
 2. سطوح مختلف تمرین و رشته مختلف ورزشی و وضعیت بلوغ بر قد نشسته دختران ورزشکار نوجوان تأثیر معنی‌داری دارند.
 3. سطوح مختلف تمرین و رشته مختلف ورزشی و وضعیت بلوغ بر طول پای دختران ورزشکار نوجوان تأثیر معنی‌داری دارند.
 4. سطوح مختلف تمرین و رشته مختلف ورزشی و وضعیت بلوغ بر وزن دختران ورزشکار نوجوان تأثیر معنی‌داری دارند.
 5. سطوح مختلف تمرین و رشته مختلف ورزشی و وضعیت بلوغ بر وزن عضله دختران ورزشکار نوجوان تأثیر معنی‌داری دارند.
 6. سطوح مختلف تمرین و رشته مختلف ورزشی و وضعیت بلوغ بر وزن چربی دختران ورزشکار نوجوان تأثیر معنی‌داری دارند.
 7. سطوح مختلف تمرین و رشته مختلف ورزشی و وضعیت بلوغ بر درصدچربی دختران ورزشکار نوجوان تأثیر معنی‌داری دارند.
 8. سطوح مختلف تمرین و رشته مختلف ورزشی و وضعیت بلوغ بر وزن آب بدن دختران ورزشکار نوجوان تأثیر معنی‌داری دارند.
 9. سطوح مختلف تمرین و رشته مختلف ورزشی و وضعیت بلوغ بر رشد سینه دختران ورزشکار نوجوان تأثیر معنی‌داری دارند.
 10. سطوح مختلف تمرین و رشته مختلف ورزشی و وضعیت بلوغ بر رشد موهای زهار دختران ورزشکار نوجوان تأثیر معنی‌داری دارند.
 11. سطوح مختلف تمرین و رشته مختلف ورزشی بر سن قاعدگی دختران ورزشکار نوجوان تأثیر معنی‌داری دارند.

۱-۶:  قلمرو تحقیق

 1. کلیه آزمودنی‌ها دختر بودند.
 2. دامنه سنی کلیه آزمودنی‌ها ۱۸-۹ سال بود.
 3. آزمودنی‌ها ساکن شهر اراک بودند.
 4. کلیه آزمودنی‌ها سالم بودند .
 5. آزمودنی‌ها از افرادی انتخاب شدند که درحال حاضر در باشگاه‌های شهر اراک مشغول به فعالیت بودند.
 6. شرکت در پژوهش و اندازه‌گیری‌ها با رضایت والدین صورت می‌گرفت .
 7. اندازه‌گیری تمامی شرکت کنندگان در پژوهش در آزمایشگاه تربیت بدنی دانشگاه اراک انجام گرفت.
 8. آزمودنی‌ها از میان ورزشکاران با سطوح مختلف قهرمانی انتخاب شدند.

۱-۷: محدودیت‌های تحقیق

 1. آزمودنی‌ها از نظر مراحل رشد شناختی پیاژه در یک مرحله قرار نداشتند و آنهایی که در مرحله عملیات عینی قرار داشتند امکان داشت به درستی پرسشنامه‌های تعیین سطح فعالیت بدنی را پر نکنند.
 2. از آنجایی‌که آوردن نمونه‌ها از باشگاه‌های ورزشی به دانشگاه اراک با مشکلاتی همراه بود نمونه گیری از مدارس صورت گرفت.
 3. با توجه به اینکه اندازه‌گیری صفات ثانویۀ رشدی با بهره گرفتن از جدول تانر به صورت خودگزارشی انجام گرفت ممکن است آزمودنی‌ها مرحلۀ رشدی که در آن قرار داشتند به درستی تشخیص نداده باشند.
 4. با توجه به اینکه وزن انسان در صبح با غروب متفاوت است یا وقتی دختران در دوران قاعدگی هستند وزن آن‌ها متفاوت می شود، این امکان وجود نداشت وزن‌کشی تمام آزمودنی‌ها در یک زمان از روز و تحت شرایط یکسان انجام شود.
 5. از آزمودنی‌ها خواسته شده بود قد پدر و مادرشان را در پرسشنامه بنویسند و این احتمال است که به درستی پاسخ نداده باشند و این منجر به نتیجه‌گیری نادرست خواهد شد.
 6. یکی از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر نمو و بالیدگی جنسی، هورمون رشد و هورمون های جنسی است که در بدن افراد ترشح می شود وکنترل این عوامل غیرقابل اجرا بود.
 7. عامل دیگر که اصلی‌ترین عامل موثر بر نمو است، تغذیه است که کنترل مستقیم آن غیر ممکن بود.

۱-۹: تعاریف نظری و عملیاتی واژه ­ها و اصطلاحات

 1. نمو: نمو افزایش کمی در اندازه است. افزایش در اندازه یا تودۀ بدن به عنوان یک کل یا اندازه کسب شده توسط بخش‌های ویژه‌ای از بدن است (۲).
 2. بالیدگی: بالیدگی تغییرات کیفی که با سن اتفاق می‌افتد بالیدگی به تغییرات سازمان یافته در کارکرد دستگاه‌ها و بافت‌ها اشاره می‌کند (۲).
 3. بالیدگی جنسی: قابلیت کارکردی کامل دستگاه تولید مثل است (۲).
 4. نوجوانی : دورۀ انتقال بین خردسالی و بزرگسالی که شامل تغییرات بیولوژیک ، شناختی و اجتماعی – هیجانی می‌شود (۳۶).

تعداد صفحه :۱۳۸

قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

پایان نامه تاثیر بی خوابی بر برخی فاکتورهای آمادگی جسمانی بازیکنان آماتور فوتبال در پست‌های مختلف بازی

 پایان نامه رشته تربیت بدنی 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

 پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

 گرایش:

فیزیولوژی ورزش

عنوان

تاثیر بی خوابی بر برخی فاکتورهای آمادگی جسمانی بازیکنان آماتور فوتبال در پست‌های مختلف بازی

استاد مشاور:

دکتر فتاح مرادی

زمستان   ۱۳۹۲

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

فهرست مطالب

 

عنوان                                                   صفحه

فصل اول ـ کلیات تحقیق

۱.۱ مقدمه: ۲

۲.۱ بیان مسئله و فرضیات تحقیق: ۴

۳.۱ فرضیات تحقیق: ۷

۴.۱  هدف و ضرورت تحقیق ۸

۵.۱ اهداف تحقیق ۱۰

۱.۵.۱ هدف کلی: ۱۰

۲.۵.۱ اهداف اختصاصی: ۱۰

۶.۱ محدوده تحقیق ۱۰

۷.۱ محدودیت های تحقیق ۱۱

۱.۷.۱ تعریف واژه ها، مفاهیم و متغیرها ۱۱

فصل دوم ـ مبانی نظری و پیشینیه تحقیق

۱.۲ مقدمه: ۱۴

۲.۲ توصیف فیزیولوژیکی و رفتاری خواب : ۱۵

۳.۲ مراحل خواب : ۱۵

۴.۲ خواب و ریتم سیرکادین : ۱۷

۵.۲ بیوشیمی خواب : ۱۷

۶.۲ چرخه های منظم ۹۰ دقیقهای خواب (REM): 17

۷.۲ فعالیت ذهنی و روانی در طول خواب : ۱۸

۸.۲ چرا میخوابیم؟ ۱۸

۱.۸.۲ خواب به عنوان یک پاسخ انطباقی : ۱۸

۲.۸.۲ خواب یک فرآیند ترمیمی : ۱۹

۹.۲ اثرات فعالیت بدنی بر خواب : ۱۹

۱۰.۲ اثرات فعالیت ذهنی و روانی بر خواب : ۱۹

۱۱.۲ اثرات محرومیت از خواب  بر سرعت واکنش به محرکها: ۱۹

۱۲.۲ آیا در حین خواب ترمیم فیزیکی صورت میگیرد؟ ۲۰

۱۳.۲ ساعت زیستی : ۲۱

۱۴.۲ چرخه های شبانه روزی : ۲۲

۱۵.۲ عواملی که روی زمان خواب اثر میگذارند : ۲۲

۱۶.۲ عوامل موثر بر توان بیهوازی : ۲۵

۱۷.۲ مروری بر پیشینه موضوع: ۲۵

۱۸.۲ خلاصه و نتیجه‌گیری: ۳۰

فصل سوم ـ روش تحقیق

۱.۳ مقدمه: ۳۳

۲.۳ روش تحقیق ۳۳

۳.۳ جامعه آماری ۳۳

۴.۳ نمونه و روش نمونه گیری: ۳۳

۵.۳ متغیر های تحقیق ۳۴

۱.۵.۳ متغیر مستقل ۳۴

۲.۵.۳ متغیر های  وابسته ۳۴

۳.۵.۳ وسایل و ابزارهای مورد نیاز برای جمع آوری داده ها: ۳۵

۶.۳ معادلات برآوردی ۳۶

۱.۶.۳ آزمون ۹×۴ : ۳۶

۲.۶.۳ آزمون دو ۵۰ یارد سرعت (۴۵ متر) : ۳۷

۳.۶.۳ آزمون بروس: ۳۸

۴.۶.۳ روش اجرای آزمون: ۳۹

۵.۶.۳ معادلات برآوردی: ۴۰

۶.۶.۳ روایی و اعتبار آزمون: ۴۱

۷.۶.۳ ابزار مورد استفاده در تحقیق: ۴۱

۸.۶.۳ روش تحقیق و مراحل انجام کار: ۴۲

۹.۶.۳ ابزارهای آماری: ۴۳

۱۰.۶.۳ آمار توصیفی: ۴۳

۱۱.۶.۳ آمار استنباطی: ۴۴

فصل چهارم ـ یافته های تحقیق

۱.۴ مقدمه: ۴۶

۲.۴ تجزیه و تحلیل توصیفی داده ها : ۴۶

۳.۴ آزمون فرضیه‌های تحقیق: ۴۷

فصل پنجم ـ بحث و نتیجه گیری

۱.۵ مقدمه: ۵۸

۲.۵ بحث و نتیجه گیری ۵۸

۱.۲.۵ توان هوازی بیشینه: ۵۸

۲.۲.۵ توان بی‌هوازی بیشینه : ۶۱

۳.۵ زمان عکس العمل : ۶۲

۴.۵ دو سرعت و چابکی : ۶۴

۵.۵ نتیجه گیری ۶۵

۶.۵ پیشنهادات کاربردی ۶۶

۱.۶.۵یشنهادات برخاسته از پژوهش حاضر برای تحقیقات آینده: ۶۶

۷.۵ محدودیت‌های تحقیق ۶۷

۱.۷.۵ محدودیت های قابل کنترل ۶۷

۲.۷.۵ محدودیت های غیرقابل کنترل ۶۷

منابع و ماخذ ۶۸

مقدمه:

خواب رفتاری فیزیولوژیک است که قسمتی از زندگی روزانه هر فرد را تشکیل می‌دهد و به عنوان روند مناسبی جهت بازیافت، تجدید و احیای عملکرد سیستم عصبی و سیستم­های فیزیولوژیکی بدن مطرح می­باشد و همین طور می‌تواند بر ساعت بیولوژیک بدن تأثیرگذار باشد. خواب مکانیسم فیزیولوژیک بدن در بازیافت توان از دست رفته و خستگی ناشی از فعالیت­های مغز و بدن در طول زندگی روزمره و یک معیار مهم در حفظ سلامت جسمی و روانی انسان می‌باشد (گایو و همکاران، ۲۰۰۷). بی­خوابی ممکن است به دو صورت مستقیم و غیر مستقیم سبب تحمیل هزینه­ های اجتماعی گردد، که هزینه­ های مستقیم شامل هزینه اقدامات تشخیصی، درمان و ویزیت پزشکان و هزینه­ های غیر مستقیم شامل ناتوانی­ های مرتبط با وضعیت‌های پزشکی متعاقب بی­خوابی، کاهش تولید و تصادفات رانندگی ناشی از بی­خوابی می­باشد (لوایزا[۱] و همکاران، ۲۰۰۱). حدود یک سوم افراد بالغ در طول عمر خود نوعی اختلال خواب را تجربه می­ کنند که در این میان بی­خوابی، شایع­ترین و شناخته شده ترین اختلال خواب است. بی­خوابی احساس ناکافی بودن خواب از نظر مقدار یا کیفیت آن است و معمولا با خواب آلودگی در طی روز ارتباط ندارد (سادوک[۲] و همکاران، ۲۰۰۳). مطالعات، ریسک افسردگی را در افراد دچار کم‌خوابی تا چهار برابر ذکر کرده‌اند و در کل نتایج مطالعات آینده‌نگر نشانگر این امر است که اشکالات خواب ممکن است اولین علامت اختلالات روانی از قبیل افسردگی، اضطراب، سوء مصرف الکل و بیش فعالی همراه با کاهش تمرکز باشد (لوایزا و همکاران، ۲۰۰۱، گایو و همکاران، ۲۰۰۷).

تعدادی از افرادی که دارای آمادگی جسمانی مطلوبی هستند مانند افراد نظامی، کارگرانی که شیفتهای چرخشی دارند و ورزشکارانی که به مناطق مختلف با ساعت­های زمانی متفاوت سفر می­ کنند، و علاوه بر این افرادی که به ارتفاع می­روند خواب­هایی بدون کیفیت و همراه با افزایش تعداد دفعات بیداری را گزارش کرده­اند (ویلمور و کاستیل، ۱۳۸۰).  مدارک موجود پیشنهاد می­ کنند که ورزشکاران از تأثیرات بی­خوابی بر اجرا نگران هستند (لگر[۳] و همکاران، ۲۰۰۵).

امروزه پذیرفته شده است که محرومیت از خواب (SD)[4] می تواند بر اجرای انسان تأثیر منفی داشته باشد. تحقیقات آزمایشگاهی نشان داده­اند که شماری از عملکردهای حسی، ادراکی و حرکتی می ­تواند توسط بی­خوابی و یا خواب کافی تغییر یابند (اینویه[۵] و همکاران، ۱۹۸۹). بی­خوابی کامل(TSD)[6] بر توجه، اجرای روانی-حرکتی، عملکرد، زمان عکس العمل[۷]، حافظه کوتاه مدت، چابکی، عملکرد بصری، خستگی و تأثیر منفی می­گذارد (هورن و استبرگ[۸]، ۱۹۷۶، هورن و پتیت[۹]، ۱۹۵۸). شماری از جمعیت های شاغل و یا ورزشکار ممکن است در معرض بی‌خوابی و یا کم‌خوابی قرار گیرند. این شمار می‌تواند شامل افراد نظامی، کارگران و یا ورزشکارانی که به مناطقی با محدوده زمانی متفاوت سفر می‌کنند، باشد. علاوه بر این، افرادی که به ارتفاعات بالا سفر می‌کنند و یا از تجهیزاتی مانند چادرهای فاقد اکسیژن کافی استفاده می­ کنند، خواب های بی­کیفیت و همراه با افزایش تعداد دفعات بیداری را گزارش کرده­اند (فیلیپس[۱۰] و همکاران، ۱۹۸۹).

نخوابیدن و یا کم‌خوابیدن به مدت یک یا دو روز منجر به پدیده­ای به نام وام خواب می­شود که از آن به عنوان اختلاف میزان ساعاتی که افراد نیاز به خواب دارند و ساعاتی که می­خوابند، یاد می شود. این پدیده را شاید بتوان به افزایش میزان هورمون خواب در بدن نسبت داد، گرچه تحقیق روی خلبانان هواپیماهای مسافربری با پروازهای طولانی مدت آن نظریه را رد کرد، ولی تاکنون توجیه قابل قبول­تری برای این پدیده ارائه نشده است (ماتئو[۱۱]، ۱۹۷۷). هرگاه هرگونه اختلالی در این فرآیند در یک ورزشکار بوجود آید، موجبات نگرانی آن ورزشکار را به همراه خواهد آورد و نگرانی ناشی از این اختلال مشکل آفرین­تر از کمبود خواب در اجرای بهینه مهارت­های ورزشی است (آنگوس[۱۲]، ۱۹۸۵، هاتیوگلیو[۱۳]، ۱۹۹۷). اگرچه که به نظر می‌رسد محرومیت از خواب موجب ایجاد شرایط استرس‌زا می‌شود، اما نتایج واقعی از مطالعات بدست آمده مؤید چنین قضیه­ای نمی­باشد (سیلی[۱۴]، ۱۹۵۵). به نظر می‌رسد که اثر محرومیت از خواب در مورد عملکرد ذهنی آزمودنی­ها مشهود باشد و پارامترهای فیزیولوژیکی نظیر ضربان قلب، حداکثر اکسیژن مصرفی، فشار سیستولیک و دیاستولیک در طول محرومیت از خواب تغییر معناداری نداشته باشند و عدم توانایی در حفظ و پایداری عملکرد ذهنی در طول این دوره، به خستگی روانی مرتبط باشد. بنابراین در صورتی که ورزشکاران به لحاظ ذهنی و روانی آماده باشند و از انگیزه کافی برخوردار باشند، نباید در مورد عملکردشان پس از یک یا دو شب بی­خوابی نگران باشند (ونهلدر[۱۵]، ۱۹۹۹). اما از طرفی کمبود اطلاعات و از طرفی دیگر عدم تشابه نتایج مطالعات، لزوم انجام پژوهش­های بیشتر را در این زمینه آشکارتر می­نماید.

۲.۱ بیان مسئله و فرضیات تحقیق:

بیشتر ورزشکاران، متخصصان و مربیان ورزشی بر این باورند که استراحت فیزیکی و خواب به مدت زمان کافی برای تمام اجراهای ورزشی و فعالیت های بدنی حیاتی است. اما متاسفانه، شواهد و مدارک کافی برای اثبات این ادعا وجود ندارد. از طرفی، برخی از مدارک موجود پیشنهاد می­ کنند که ورزشکاران از تأثیرات بی­خوابی بر اجرا نگران هستند (لگر و همکاران، ۲۰۰۵). با این وجود، در حال حاضر اطلاعات علمی کافی در زمینه تاثیرات فیزیولوژیکی و روانشناختی بی­خوابی وجود ندارد. به طور کلی می­توان گفت که تأثیر بی­خوابی بر عواملی چون قدرت عضلانی، توان هوازی و بی­هوازی و بعضی از متغییرهای فیزیولوژیکی مانند ضربان قلب، تهویه و مصرف اکسیژن) به طور کافی مشخص نشده است (دواسمس[۱۶] و همکاران، ۱۹۹۵). در مورد روابط جنبه­ های متعدد خواب و عملکرد ورزشی مطالعات تقریبا اندکی انجام گرفته است. یکی از دلایل اندک بودن مطالعات و شواهد مربوط به این زمینه می ­تواند این باشد که اعمال بی­خوابی به آزمودنی­ها می‌تواند از لحاظ اخلاقی با مشکل مواجه است.

مطالعاتی که برتأثیر بی­خوابی انجام شده است نشان داده‌اند که بی­خوابی ۷۲-۳۰ ساعته واکنش­های قلبی-تنفسی به ورزش و اجرای هوازی و غیرهوازی را تغییر نمی­دهند (کوپس[۱۷] و همکاران، ۱۹۹۳؛ دواسمس و همکاران، ۱۹۹۵). به هر حال مشاهده شده است که ۳۰ ساعت بی­خوابی متغیرهای قلبی-تنفسی در ورزش را کاهش می­دهد (آزبوی[۱۸] و همکاران، ۲۰۰۹). گزارش شده است که اجرای ورزشی در بعضی از افراد می‌تواند نسبت به بی­خوابی حساس باشد و در برخی دیگر چنین نباشد (آزبوی و همکاران، ۲۰۰۹). مطالعات تجربی بسیار کمی بر روی تأثیر بی­خوابی در اجرای ورزشی اجرا شده است (آزبوی و همکاران، ۲۰۰۹). در واقع چند مورد از تحقیقاتی که بر روی تأثیر بی­خوابی بر اجرای ورزش انجام شده است یافته­ های متناقضی را گزارش کرده­اند و هیچ تحقیقی نیز به مطالعه تاثیر بی خوابی بر بازیکنان آماتور فوتبال نپرداخته است.

پیشرفت روزافزون علوم ورزشی و یافته های جدید در قلمرو ورزش و کاربرد آنها در توسعه و بهبود وضعیت جسمانی، روحی و روانی، اجتماعی، فیزیولوژیکی، تکنیکی و تاکتیکی ورزشکاران،موجب جهش حیرت انگیز رکوردها و نتایج حاصل از اجرای حرکات ورزشی شده است. این پیشرفت و ترقی مدیون گزارش های تحقیقی بیشماری است که در زمینه کاربرد علوم ورزشی از قبیل علم تمرین، فیزیولوژی ورزش، روانشناسی ورزش، تغذیه ورزش و غیره صورت گرفته است. فوتبال یکی از رایج ترین و محبوب ترین ورزش ها در جهان محسوب می شود (اکبلوم، ۱۹۸۶؛ تامیلتی، ۱۹۹۳؛ اینکلار، ۱۹۹۴؛ جوردن و همکاران، ۱۹۹۶). در سال های اخیر، مدارس فوتبال حرفه ای متعددی برای تربیت بازیکنان جوان و مستعد در سراسر جهان دایر شده است (استرویر و همکاران، ۲۰۰۴)که نشان از رشد روزافزون آن در بین نوجوانان و جوانان کشورهای جهان دارد. در طی سال های گذشته، اطلاعات علمی قابل توجهی در مورد فیزیولوژی و پزشکی فوتبال جمع آوری شده است. این تحقیقات عمدتا نیمرخ آنتروپومتریک و فیزیولوژیک ایده آل بازیکنان نخبه و آماتور فوتبال در آمریکا و غرب اروپا را ارزیابی کرده اند، در حالی که اطلاعات توصیفی در مورد ویژگی های بازیکنان نخبه و آماتور فوتبال در سایر نقاط جهان بسیار کم و محدود است (استوجیک، ۲۰۰۳). در کشور ما نیز با توجه به رشد روزافزون فوتبال در بین نوجوانان و جوانان کشور، بجاست که با تعمق بیشتر به این رشته نگریسته شده و با بهره گرفتن از روش های علمی، موانع موجود تا حد امکان شناسایی و از سر راه برداشته شوند. فوتبال ورزشی دشوار است که در آن فعالیت های متعددی به صورت هوازی و بی هوازی از قبیل دوهای با شتاب تند شونده یا کند شونده سریع، تغییر جهت های سریع، شوت زدن، تکل زدن و . وجود دارد (بنگسو و لیندکوسیت، ۱۹۹۲؛ ویسلوف، ۱۹۹۸). بر اساس نتایج تحقیقات، بازیکنان فوتبال برای موفقیت در آن نیاز به ویژگی های فیزیکی و فیزیولوژیکی سطح بالایی از قبیل توان هوازی، توان بی هوازی، قدرت عضلانی، سرعت، چابکی و انعطاف پذیزی دارند (میناسیان، ۱۳۷۶؛ بنگبو و همکاران، ۱۹۹۱؛ آرناسون، ۲۰۰۴) که بی خوابی می تواند تاثیری بر این فعالیت ها داشته باشد. با این همه، گزارش تحقیقات مختلفی (بنگبو همکاران، ۱۹۹۱؛ ریلی، ۱۹۹۴؛ استرویر و همکاران، ۲۰۰۴) نشان داده اند که الگوی فعالیت های بازیکنان فوتبال در پست های مختلف بازی متفاوت است. با توجه به اینکه نیازهای فیزیولوژیکی بازیکنان در پست های مختلف بازی متفاوت است، انتظار می رود که این ویژگی ها در پست های مختلف بازی نیز متفاوت و تاثیر بی خواب نیز بر آنها متفاوت باشد (دیسالو و پیگوزی، ۱۹۹۸). بیشتر تحقیقات انجام شده در این زمینه نیز موید این مطلب است که نیمرخ فیزیولوژیک بازیکنان فوتبال در پست های مختلف بازی متفاوت است (پوگا و همکاران، ۱۹۹۱؛ دیویس و همکاران، ۱۹۹۲؛ ورما و همکاران، ۱۹۹۷؛ ویسلوف، ۱۹۹۸؛ بنگسبو، ۲۰۰۲).

مکانیزمی که توسط آن بی­خوابی کوتاه مدت (کمتر از ۳۶ ساعت) می ­تواند بر اجرای جسمانی تاثیر بگذارد، همچنان که بسیاری از تحقیقات پیشین اشاره کرده­اند، واضح نیست. این امر می‌تواند به دلیل تغییرات ایجاد شده در عوامل قلبی-عروقی مانند اکسیژن مصرفی، نسبت تبادل تنفسی، ضربان قلب و یا سایر فاکتورهای عصبی از قبیل زمان عکس العمل ارادی و غیر ارادی باشد (فیلیپ[۱۹] و همکاران، ۲۰۰۵؛ تومپوروسکی[۲۰] و همکاران، ۱۹۸۶). در برخی تحقیقات نشان داده شده است که دوره­های محرومیت طولانی از خواب (تا ۶۵ ساعت) اختلالاتی را در خلق و خوی بوجود آورده و باعث می­شود که عملکرد شناختی فرد کاهش یابد. این موارد با طولانی شدن دوره بی­خوابی افزایش می­یابد (نایتون[۲۱] ۱۹۷۰؛ مورگان[۲۲]، ۱۹۸۲؛ ویلکینسون[۲۳]، ۱۹۸۵).

متأسفانه، مطالعه مشابهی در مورد تاثیرات بی­خوابی بر زمان عکس العمل انجام نگرفته است. اما تعداد اندکی از تحقیقات آزمایشگاهی نشان داده­اند شماری از عملکردهای حسی، ادراکی و حرکتی می ­تواند توسط بی­خوابی و یا نداشتن خواب کافی تغییر یابند (لاموند[۲۴] و همکاران، ۲۰۰۶). بی­خوابی کامل  ممکن است بر توجه، اجرای روانی- حرکتی، عملکرد، زمان عکس­العمل، حافظه کوتاه مدت، چابکی، عملکرد بصری، خستگی و تأثیر منفی بگذارد (هاکی[۲۵] و همکاران، ۱۹۹۷، هورن و استبرگ، ۱۹۷۶). صرف نظر از گزارشات مربوط به تأثیر منفی بی­خوابی بر اجرای بهینه در عملکردهای اجرایی ساده (دپینیو و همکاران، ۲۰۰۶)، ثابت شده است که عملکردهای پیچیده نیز می ­تواند توسط بی­خوابی تحت تأثیر قرار گیرد (هاریسون[۲۶] و همکاران، ۲۰۰۰). عوامل ویژه­ای از قبیل انگیزش، تمرکز، زمان واکنش، بازخوردهای اجرایی و وظایف چندگانه حرکتی می ­تواند تحت تأثیر بی­خوابی و یا کم­خوابی قرار گیرند (لنگفریسیر[۲۷] و همکاران، ۱۹۹۴).

در واقع، شمار زیادی از انسان­ها اعتقاد دارند که میزان ۵ ساعت خواب در طول شبانه روز برای عملکرد مطلوب آنها کافی می‌باشد، اما واقعیت این است که این میزان خواب تنها برای برآورده ساختن نیازهای اولیه بدن آنها کافی می­باشد و با از دست دادن یک یا دو ساعت خواب به طور منظم موجب پدید آمدن وام خواب[۲۸] می‌شود (بویانت[۲۹]، ۱۹۹۲). اما متأسفانه، مطالعاتی که بتواند تأیید کننده این ادعا باشند بسیار اندک هستند و نمی­توان به طور قطع آن را رد یا تایید کرد.

لذا، با توجه به اندک بودن شواهد و مطالعات مربوط در این زمینه و نیز تناقض موجود در میان این مطالعات، در این تحقیق قصد داریم اثر یک دوره ۲۴ ساعتی محرومیت از خواب بر روی برخی از فاکتورهای آمادگی جسمانی بررسی نماییم که: آیا توان هوازی بیشینه، توان بی هوازی بیشینه، سرعت، چابکی و زمان عکس العمل در پست های مختلف بازی بازیکنان آماتور فوتبال تاثیر دارد یا نه؟

۳.۱ فرضیات تحقیق:

 1. توان هوازی بیشینه (آزمون بروس) در بازیکنان فوتبال آماتور در پست های مختلف بازی، قبل و بعد از یک دوره ۲۴ ساعتی محرومیت از خواب تفاوت معنی داری دارد.
 2. توان بی‌هوازی بیشینه (آزمون رست) در بازیکنان فوتبال آماتور در پست های مختلف بازی، قبل و بعد از یک دوره ۲۴ ساعتی محرومیت از خواب تفاوت معنی داری دارد.
 3. سرعت (آزمون دو ۴۵ متر) در بازیکنان فوتبال آماتور در پست های مختلف بازی، قبل و بعد از یک دوره ۲۴ ساعتی محرومیت از خواب تفاوت معنی داری دارد.
 4. چابکی (آزمون دو ۹*۴) در بازیکنان فوتبال آماتور در پست های مختلف بازی، قبل و بعد از یک دوره ۲۴ ساعتی محرومیت از خواب تفاوت معنی داری دارد.
 5. زمان عکس العمل در بازیکنان فوتبال آماتور در پست های مختلف بازی، قبل و بعد از یک دوره ۲۴ ساعتی محرومیت از خواب تفاوت معنی داری دارد.

۴.۱  هدف و ضرورت تحقیق

هدف عمده هر شاخه­ای از علوم مختلف، گسترش اطلاعات مربوط در آن زمینه و در نتیجه بهبود و افزایش کارآیی آن است که در این راستا علوم ورزشی نیز مستثنی نمی­باشد. یکی از نیازهای اساسی انسان خواب است و در اغلب موارد اختلال خواب یک نشانه زودرس در بیمار­ی­های روانپزشکی است (کاپلان[۳۰] و همکاران، ۲۰۰۲). چرخه خواب و بیداری یکی از چرخه­های بیولوژیک است که توسط عملکرد فیزیولوژیک، در روشنایی و تاریکی، برنامه ­های کاری، مراقبت و سایر فعالیت­ها تحت تأثیر قرار می­گیرد و ساعت بیولوژیک انسان نقش مهمی را در این چرخه بازی می­ کند (لیما[۳۱] و همکاران، ۲۰۰۲). در بین اختلالات خواب، بی­خوابی و احساس خواب آلودگی طی روز از شایع­ترین مشکلات پیش روی افراد است. شماری از جمعیت­های شاغل و ورزشکار ممکن است در معرض بی‌خوابی و یا کم­خوابی قرار گیرند. شیوع اختلالات خواب در جوامع انسانی بین ۱۵ تا ۴۲ درصد است (تروپی[۳۲] و همکاران، ۱۹۹۰).

عملکرد ورزشکاران در طول روزها، در مناطق مختلف جهان که هر کدام شامل مناطق زمانی خاصی هستند و مرتبا برای مسابقات به جاهای مختلف سفر می‌کنند هنوز به طور کلی مطالعه نشده است (بینک[۳۳] و همکاران، ۱۹۸۶). شواهدی وجود دارد که نه تنها اجرای ورزشی این ورزشکاران در این مناطق خاص ضعیفتر می‌شود، بلکه همچنین تعیین برنامه ­های ورزشی و به دنبال آن برنامه تمرینات جدی این ورزشکاران را کاهش می‌داد (ویلمور و کاستیل، ۱۳۸۰). چندین عامل ممکن است در این عوامل منفی دخیل باشند که شامل بی نظمی ساعت بدن در هماهنگی فوری به این مناطق جدید زمین است (انجمن پزشکی آمریکا، ۱۹۹۴) که ورزشکاران را ملزم می‌کند با این شرایط غیرطبیعی بدنی و کمبود و کاهش خواب به تمرین و مسابقه بپردازد که در نهایت منجر به کاهش کلی در اجرا و خلق و خوی می­شود (آزبوی و همکاران، ۲۰۰۶، فیلیپ و همکاران، ۱۹۸۹). هماهنگی ضعیف ساعت بدن و کمبود خواب همچنین در افراد شب کار هم دیده شده است (بینک و همکاران، ۱۹۸۶). که همچنین برای آنها باعث اجرای ضعیف­تر با افزایش اشتباه در تصمیم ­گیری و بروز حوادث ناگوار شده است (فیلیپ و همکاران، ۱۹۸۹،بویانت و همکاران، ۱۹۹۲، چن[۳۴] و همکاران، ۱۹۹۱، هیوم و همکاران، ۱۹۹۳).

مخصوصا این مسئله برای مربی­های تیم­ها خیلی مهم است چون مسئول برنامه ­های تمرینی و هماهنگی در مسابقات ورزشکاران هستند و بعید است برای مربیان که فعالیت بازیکنان را بیشتر از حد معمول ادامه بدهد که در نهایت منجر به تخمین اشتباه بازیکنان از سرعت سازگاریشان با منطقه جدید زمانی بشود.

مطالعات مربوط به تأثیر بی­­خوابی بر پاسخ­های قلبی-عروقی به ورزش نشان داده است که کمبود خواب از ۳۰ تا ۷۲ ساعت تغییری را در پاسخ­های قلبی-عروقی به ورزش نشان نداده است (گریفیت[۳۵] و همکاران، ۲۰۰۶، رایک[۳۶] و همکاران، ۱۹۷۲)، همچنین در اجراهای هوازی و بی‌هوازی (هیل[۳۷] و همکاران، ۱۹۹۴). این عقیده وجود دارد که خواب کافی برای حداکثر اجرای ورزشی ضروری است (سوئیسی[۳۸] و همکاران، ۲۰۰۳).

تعداد صفحه :۹۲

قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

پایان نامه  بررسی شیوع و مکانیزم آسیب­های زانو در تکواندوکاران مرد حرفه­ای ایران

 پایان نامه رشته تربیت بدنی 

دانشگاه اصفهان

 دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی

 پایان نامه تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش آسیب­شناسی ورزشی وحرکات اصلاحی

 بررسی شیوع و مکانیزم آسیب­های زانو در تکواندوکاران مرد حرفه­ای ایران

استاد مشاور:

دکتر نادر رهنما

 آبان ۱۳۹۲

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

چکیده

زانو یکی ازبیشترین اندام­های در معرض بروز آسیب در ورزش تکواندو، همچنین بیشترین علت ناتوانی و از کار افتادگی این ورزشکاران می­باشد. هدف تحقیق حاضر بررسی شیوع، علل و مکانیزم آسیب­های لیگامنتی زانو در تکواندوکاران مرد حرفه­ای ایران در لیگ برتر ۹۱- ۹۲ بود. نمونه­های این تحقیق( سن ۷/۳ ± ۶/۲۵ سال، قد ۲۴/۲± ۸۶/۱۸۱ متر و وزن ۱۴/۱۱± ۸۳/۷۵ کیلوگرم) را ورزشکارانی تشکیل دادند که در گذشته دچار آسیب شدید و یا متوسط در ناحیه زانو شده و برای درمان به پزشک و یا فیزیوتراپ مراجعه کرده بودند. اطلاعات مربوط به آسیب­های زانو ( نوع، مکانیسم، زمان بروز آسیب و دیگر موارد )، با استفاده  از پرسشنامه تعدیل یافته فولر و همکاران از طریق مصاحبه با بازیکنان آسیب دیده و بررسی پرونده پزشکی آنها ثبت شد. از آمار توصیفی و همچنین از کای اسکور (ضریب خی­دو) برای تجزیه و تحلیل داده­ ها استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که از بین ۱۸۰ بازیکن حاضر در لیگ برتر تکواندو ۴۳ نفر دچار آسیب در ناحیه زانو شده ­اند( تعداد ۶۳ آسیب؛ برابر با ۳۵ آسیب در هر ۱۰۰ بازیکن ). متداولترین نوع آسیب در بین آسیب­های لیگامنتی آسیب لیگامنت متقاطع قدامی با ۶/۲۸ درصد و بعد از آن لیگامنت متقاطع خلفی با ۴/۲۵ درصد بود. در این تحقیق مکانیزم­های غیربرخوردی با ۹۷ درصد بیشترین تأثیر را در ایجاد آسیب لیگامنت متقاطع قدامی داشتند و در این میان فرود نامناسب پس از اجرای ضربات پرشی با ۴/۳۹ درصد، بطور معناداری بیشترین سهم را در ایجاد آسیب لیگامنت متقاطع قدامی داشت( ۰۵/۰>p و ۳۹۴/۱۱ = x2). در بین آسیب­های لیگامنتی برخورد قوی ضربه آبدولیو چیگی با بدن حریف با ۴۳ درصد شایع­ترین مکانیزم بروز آسیب لیگامنت متقاطع خلفی بود. ولی این میزان از لحاظ آماری معنادار نبود(۰۵/۰<p و ۰۹۵/۵ = x2). بین تکواندوکاران دارای آسیب ACL و تکواندوکاران دارای آسیب PCL از لحاظ موقعیت پای آسیب دیده در هنگام آسیب تفاوت معنی داری مشاهده شد(۰۵/۰>p و ۵۹۴/۱۴ = x2). در این تحقیق بیشتر آسیب­های مفصل زانو از نوع پارگی کامل لیگامنت(۶۳ درصد) بود و این میزان تفاوت معناداری با کشیدگی داشت­­ (۰۰۱/۰=p و ۹۵۳/۳۹ = x2). آسیب­های مفصل زانو در پای برتر(۶۷ درصد) بطور معناداری بیشتر از پای غیر برتر بود (۰۲۲/۰=p و ۲۳۳/۵ = x2). میزان آسیب در پای ضربه با ۷۲ درصد بطور معنی­داری بیشتر از پای اتکا مشاهده شد( ۰۱/۰>p و ۵۵۸/۳۲ = x2). آسیب در زمان مسابقه با ۶۷ درصد بیشتر از آسیب در زمان تمرین مشاهده شد(۰۵/۰>p و۲۳۳/۵ = x2). میزان بروز آسیب در راند سوم (۴۸ درصد) بطور معناداری نسبت به راند­های اول و دوم بیشتر بود(۰۱/۰>p و ۷۹/۱۲ = x2).

واژگان کلیدی:  تکواندو، آسیب ورزشی، لیگامنت متقاطع قدامی، لیگامنت متقاطع خلفی

فهرست مطالب

عنوان مطالب                                                                                                          صفحه

فصل اول: طرح تحقیق

۱-۱-  مقدمه ۱

۱-۲-  شرح و بیان مساله پژوهشی ۲

۱-۳-  اهمیت و ارزش تحقیق ۳

۱-۴-   اهداف تحقیق ۴

۱-۴-۱-  هدف کلی ۴

۱-۴-۲-  اهداف فرعی تحقیق ۴

۱-۵-  فرضیه ­ها یا سوالهای ویژه تحقیق ۵

۱-۶-  محدودیت­های تحقیق ۶

۱-۶-۱-  محدودیت­هایی که کنترل آنهادر اختیار محقق نبوده است   ۶

۱-۶-۲-  محدودیت هایی که کنترل آنها در اختیار محقق بوده است   ۶

۱-۷-  تعریف واژه ­ها ۶

۱-۷-۱-  تعاریف نظری ۶

۱-۷-۲-  تعارف عملیاتی ۷

فصل دوم: ادبیات پیشینه

۲-۱-  مقدمه ۸

۲-۲-  تکواندو ۸

۲-۳-  آناتومی زانو ۹

۲-۳-۱-  آناتومی مفصل زانو ۹

۲-۳-۲-  حرکت­شناسی زانو ۹

۲-۳-۳-  بافت­های نرم ۱۰

۲-۳-۴-  کشکک ۱۳

۲-۳-۵-  نوار خاصره­ای- درشت­نئی ۱۳

۲-۴-  عضلات زانو ۱۳

۲-۴-۱-  عضلات چهار سر ران ۱۳

۲-۴-۲-  عضلات همسترینگ ۱۴

۲-۴-۳-  عضلات پنجه­غازی ۱۴

۲-۴-۴-  عضله رکبی ۱۵

۲-۴-۵-  عضله دوقلو ۱۵

۲-۵-  وتر کشککی ۱۵

۲-۶-  آسیب ۱۵

۲-۷-  عوامل موثر در بروز آسیب ۱۶

۲-۷-۱-  عوامل خطرساز خارجی ۱۶

عنوان مطالب                                                                                                          صفحه

۲-۸-  تحقیقات انجام شده در خارج از کشور   ۲۲

۲-۹-  تحقیقات انجام شده در داخل کشور ۲۴

فصل سوم: روش تحقیق

۳-۱-  مقدمه ۲۷

۳-۲-  روش تحقیق ۲۷

۳-۳-  جامعه و نمونه آماری ۲۷

۳-۴-  ابزار تحقیق ۲۸

۳-۵-  مراحل انجام تحقیق ۲۸

۳-۶-  روش های آماری ۲۹

فصل چهارم: یافته­ های تحقیق

۴-۱-  مقدمه ۳۰

۴-۲-  نتایج ۳۰

۴-۳-  سایر یافته­ های تحقیق: ۴۵

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

۵-۱  مقدمه ۴۷

۵-۲-  خلاصه ۴۷

۵-۳-  بحث ۴۷

۵-۴- نتیجه ­گیری ۵۱

۵-۵- پیشنهادهای تحقیقی ۵۲

منابع و مآخذ ۵۳

مقدمه

ما در عصری زندگی می­کنیم که ورزش در زندگی بیشتر افراد جامعه رسوخ کرده است. افراد بنا به دلایل مختلف در برنامه ­های فعالیت بدنی شرکت می­ کنند. علاقه و شرکت در ورزش­های رزمی مانند کاراته، تکواندو و ووشو در سالهای گذشته به میزان زیادی افزایش یافته است. برای مثال بیرر[۱] ( ۱۹۹۶ ) عنوان می کند بیش از ۷۵ میلیون نفر در رده­ی نوجوانان در سرتاسر جهان، حداقل در یکی از ورزشهای رزمی حضور فعال دارند(۱). در بین رشته­های مختلف ورزشی، ورزش تکواندو را می­توان به دلیل جذابیت­های خاصش، پرطرفدارترین ورزش رزمی در بین کشورها و ملت­ها معرفی نمود. چرا که در حال حاضر بیش از ۱۵۰ کشور، این ورزش را بعنوان یکی از ورزشهای رسمی کشور خود پذیرفته اند(۲). در ایران علاقمندان زیادی به ورزش پرتحرک تکواندو می­پردازند بطوریکه این ورزش بصورت یک ورزش مدرسه­ای در آمده است(۳). اما به دلیل طبیعت برخوردی بودن ورزش تکواندو میزان شیوع آسیب در این رشته ورزشی بخصوص در حیطه رقابتی و قهرمانی در سطح بالایی قرار گرفته است(۴). یکی از دلایل بروز این آسیب­ها این است که در این ورزش در حین تمرین و بخصوص مبارزات حدود ۹۰ درصد ضربات توسط پاها از طریق حرکات پر قدرت- ظریف و سریع خم و راست شدن زانو و در درجات مختلف دامنه حرکتی مفصل ران اجرا می­شوند (۵). همچنین در خلال بالا آوردن اندام تحتانی احتمال برخورد ضربات مستقیم به ران و زانوی فرد وجود دارد بنابراین در این رشته ورزشی مفصل زانو همیشه تحت فشار و استرس زیادی است و به تبع آن احتمال بروز آسیب این مفصل نیز بالاست(۳).

در سالهای گذشته تحقیقات چندی در جهت ارزیابی میزان آسیب­های رخ داده در ورزشهای رزمی بخصوص تکواندو صورت گرفته است. رهنما و همکاران (۲۰۰۷) با تحقیق بر روی تکواندوکاران رده­ی ملی ایران میزان آسیب را به ازای هر ۱۰۰۰ ورزشکار شرکت کننده در مسابقات ۶/۵۳ مورد گزارش کردند و عنوان کردند که از هر ۱۰۰ ورزشکار۲۷ نفر در معرض آسیب قرار داشتند. میزان آسیب­های رخ داده در اندام تحتانی با ۵/۶۰ درصد به طور معناداری بیشتر از سایر نقاط بدن بوده است (۷/۱۶۹=x2 و ۰۵/۰>p). همچنین میزان آسیب­های عضلانی-­وتری به طور معناداری بیشتر از سایر آسیب­ها بوده است(۰۵/۰>p). نتایج همچنین نشان داد مهمترین عوامل ایجاد آسیب، خطای تکنیکی حریف (۸/۱۷ درصد)، کاربرد تکنیک  اشتباه (۳/۱۱ درصد) و آسیب­دیدگی قبلی (۱/۱۱ درصد) بود و از نظر پزشک مسابقات مربیان، و ورزشکاران مهمترین سازوکار بروز آسیب مربوط به ضربه­ی حریف (۴/۶۳ درصد) و ضربه زدن به حریف (۸/۲۱ درصد) بوده ­است(۶).

کاظمی و همکاران(۲۰۰۸) در تحقیقی که آسیب­های تکواندوکاران را به مدت ۹ سال ارزیابی کرد، گزارش داد که ۵۳۲ نفر آسیب دیده­اند شامل ۳۶۳ مرد و۱۴۲ زن و ۲۷ نفر دیگر که جنسیت آنان ثبت نشد و ۳۶۷ نفر آسیب مجدد داشتند. میانگین آسیب برای ورزشکاران با آسیب مجدد، ۷۸/۲ آسیب بوده و تفاوتی بین میزان کلی آسیب­ها در پسران و دختران مشاهده نشد. در این تحقیق شایعترین مکانیزم­های آسیب شامل: ضربات تدافعی ۹/۴۳ درصد، ضربات تهاجمی ۷/۳۴ درصد، آسیب دیدگی قبلی ۹/۱۱ درصد و افتادن ۹/۳ درصد بوده ­اند و شایعترین محل­های آسیب را نیز، سر با ۸۶/۱۸ درصد، پا با ۱۶/۱۶ درصد، انگشتان با ۴۳/۹ درصد و زانو با ۴۲/۸ درصد تشکیل دادند. در نواحی مختلف بدن به ترتیب اندام تحتانی با ۷/۵۴ درصد، سر و گردن با ۳/۲۳ درصد، اندام فوقانی با ۲/۱۲ درصد و تنه با ۸/۹ درصد در معرض آسیب بودند(۷).

با توجه به افزایش روزافزون تعداد افراد شرکت کننده در فعالیت­های ورزشی به ویژه ورزش قهرمانی، سلامت ورزشکاران بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. علاوه بر این، با توجه به هزینه های­زیاد درمان برای بسیاری از آسیب­های ورزشی و همچنین خسارات جبران­ناپذیری که ممکن است در نتیجه آسیب دیدگی به ورزشکاران، مربیان و حتی دیگر افراد جامعه وارد شود، تلاش و توجه محققان و دیگر متولیان امور ورزش بر شناخت نوع، شدت، مکانیزم و شیوع آسیب دیدگی در رشته­های مختلف ورزشی متمرکز شده است تا بتوان راه کارها و راهبردهایی در راستای کاهش و پیشگیری از بروز آسیب دیدگی ارائه داد(۸). با توجه به کمبود مطالعات انجام شده در خصوص آسیب زانو به خصوص در ورزشکاران تکواندوکار نخبه، هدف از این مطالعه بررسی شیوع و مکانیسم آسیب­های مفصل زانو در تکواندوکاران حرفه­ای است.

۱-۲-  شرح و بیان مساله پژوهشی

امروزه ورزش بخش تفکییک ناپذیری از موضوع سلامتی و تندرستی به حساب می­آید و شرکت در فعالیت­های ورزشی بعنوان وسیله­ای برای دستیابی به زندگی سالم و با نشاط قلمداد می­شود(۹). مزایای متعدد تندرستی و فعالیت بدنی، به حمایت عمومی از فعالیت بدنی و ورزش منظم منجر شده است. با وجود این مزایا، ورزش و تمرینات، با خطراتی همچون آسیب­های عضلانی اسکلتی همراه هستند(۱۰).

مطالعه و بررسی آسیب های ورزشی و شناخت عوامل ایجاد کننده و برنامه ­ریزی جهت پیشگیری از آنها در ورزش حرفه­ای امروزی از اهمیت و جایگاه ویژه­ای برخوردار است. چرا که بروز این آسیب­ها سالیانه مخارج سنگینی بر دوش باشگاه­های ورزشی وارد می­ کند(۳). ورزش تکواندو از سبک­های غنی و زیربنایی هنرهای رزمی است که سابقه­ی آن به ۱۵۰۰ سال قبل برمی­گردد. شیوهء مبارزه در آن آزاد و به گونه­ای است که از دست­ها و پاهای غیرمسلح برای ضربه زدن و دفاع در برابر حریف استفاده می­شود. در این ورزش ضربه به سر و صورت حریف آزاد است. به دلیل طبیعت برخوردی ورزش تکواندو و استفادهء زیاد از حرکاتی مانند ضربه­زدن، ساق­به­ساق شدن و افتادن، میزان شیوع آسیب در این رشته ورزشی در سطح بالایی است(۴و۱۱).

در بین رشته­های مختلف ورزشی، ورزش تکواندو را می­توان به دلیل جذابیت­های خاصش، پرطرفدارترین ورزش رزمی در بین کشورها و ملت­ها معرفی نمود. چرا که در حال حاضر بیش از ۱۵۰ کشور، این ورزش را بعنوان یکی از ورزش­های رسمی کشور خود پذیرفته­اند(۲). این رشته ورزشی در ۱۴۰ کشور دنیا به صورت رسمی دنبال می­شود و ۱۲۰ کشور به صورت رسمی در فدراسیون جهانی تکواندو[۲] عضوند(۱۱). در ایران علاقمندان زیادی به ورزش پرتحرک تکواندو می­پردازند بطوریکه این ورزش بصورت یک ورزش مدرسه­ای در آمده است(۳).

در مطالعه­ای  بیرر[۳] و هالبروک[۴] در طول ۱۸ سال به بررسی شیوع آسیب­های ورزش­های رزمی پرداختند که نتایج آن ۳۶ درصد آسیب در تکواندو و ۳۱ درصد در کاراته و ۷ درصد در جودو را نشان داد(۱۲). تحقیقات گذشته بالاترین ناحیه شیوع آسیب تکواندوکاران را اندام تحتانی با میانگین ۶۴/۵۳ درصد گزارش کردند. در این میان مفصل زانو یکی از شایعترین محل­های بروز آسیب در اندام تحتانی محسوب می­شود(۱۳).

مفصل زانو در حقیقت بزرگترین مفصل بدن و یکی از مهمترین مفاصل بدن از لحاظ ایجاد ثبات و استحکام تحمل وزن بدن است. با وجود این به دلایلی همچون فشار نسبتا زیاد و بافت عضلانی نا متعادل از آسیب­پذیرترین مفاصل بدن بشمار می رود(۱۴). ورزش تکواندو به دلیل طبیعت برخوردی، دارای ۸۰ درصد تکنیک­های ضربه است(۱۳). بدلیل اینکه در این ورزش حدود ۹۰ درصد از ضربات از طریق خم و راست شدن زانو به بدن حریف وارد می­شود دور از ذهن نخواهد بود که زانوها در معرض آسیب بیشتری قرار داشته باشند(۳).

اولسن و همکاران(۲۰۰۶) به این مطلب اشاره کردند که بهترین راهبرد جلوگیری و پیشگیری از آسیب شناسایی فاکتورهایی است که موجب بروز آسیب می­شوند(۱۵). در سالهای گذشته تحقیقات چندی در جهت ارزیابی میزان آسیب­های رخ داده در ورزش­های رزمی بخصوص تکواندو صورت گرفته است ولی تحقیقاتی که بطور اختصاصی آسیب­های مفصل زانوی تکواندوکاران را ارزیابی کند یافت نشده است. لذا هدف از این تحقیق بررسی شیوع و مکانیسم آسیب­های مفصل زانو در تکواندوکاران حرفه­ای است.

۱-۳-  اهمیت و ارزش تحقیق

تکواندو یکی از هنرهای رزمی است که می­توان آن را بعنوان اولین ورزش رزمی المپیکی مطرح کرد. هم­اکنون تکواندو را می­توان بعنوان پر طرفدارترین ورزش رزمی در جهان معرفی کرد. در ایران نیز این ورزش حدود ۴۰ سال سابقه دارد و افراد زیادی به صورت آماتور و حرفه­ای به این ورزش مشغولند(۲). به دلیل ماهیت مبارزه­ای و رقابتی این رشته ورزشی، احتمال بروز آسیب ورزشکاران این رشته در سطح بالایی است(۴و۱۱). یکی از شایعترین مفاصل آسیب­پذیر در تکواندوکاران مفصل زانو می باشد.

هر ساله مبالغ هنگفتی صرف درمان آسیب­های ورزشی در ورزشکاران می­شود که مفصل زانو از جمله این آسیب­هاست که پس از آسیب، ورزشکاران را تا مدتی از صحنه ورزش دور می­ کند. و این از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه نمی باشد(۱۶).

اولسن و همکاران[۵] (۲۰۰۶) به این مطلب اشاره کردند که بهترین راهبرد جلوگیری و پیشگیری از آسیب شناسایی فاکتورهایی است که چگونگی اتفاق افتادن آسیب را شرح می­دهد(۱۵). بنابراین بررسی آسیب­های مفصل زانو در ورزش تکواندو با توجه به سیل عظیم طرفداران و ورزشکارانی که در این رشته فعالیت دارند و همچنین شیوع زیاد آسیب­های زانو در این ورزش(۲)، توجه ویژه­ای را می­طلبد. در تحقیقات گذشته آسیب­های مفصل زانو در ورزش تکواندو کمتر مورد توجه و بررسی واقع شده است و تا کنون اطلاعات مفیدی در این زمینه ارائه نشده است، بنابراین ضرورت انجام یک بررسی و تحقیق علمی در این زمینه جهت بالا بردن میزان آگاهی افراد به منظور پیشگیری از وقوع آسیب کاملا احساس می شود، لذا هدف از این تحقیق بررسی شیوع علل و مکانیسم آسیب­های مفصل زانو در تکواندوکاران حرفه­ای است.

۱-۴-   اهداف تحقیق

۱-۴-۱-  هدف کلی

بررسی شیوع و مکانیزم آسیب­های زانو در تکواندوکاران حرفه­ای ایران.

۱-۴-۲-  اهداف فرعی تحقیق

 1. تعیین شیوع آسیب­های زانو در تکواندوکاران لیگ برتر ایران.
 2. تعیین مکانیزم آسیب رباط متقاطع قدامی در تکواندوکاران حرفه­ای ایران.
 3. تعیین مکانیزم آسیب رباط متقاطع خلفی در تکواندوکاران حرفه­ای ایران.
 4. مقایسه میزان بروز آسیب­های زانوی تکواندوکاران حرفه­ای ایران در پای برتر با پای غیر برتر آنها.
 5. مقایسه میزان بروز آسیب­های زانوی تکواندوکاران حرفه­ای ایران در پای اتکا با پای ضربه­ی آنها.
 6. مقایسه تکواندوکاران دارای آسیب ACL با تکواندوکاران دارای آسیب PCL از لحاظ بروز آسیب در پای برتر یا پای غیر برتر آنها.
 7. مقایسه تکواندوکاران دارای آسیب ACL با تکواندوکاران دارای آسیب PCL از لحاظ بروز آسیب در پای ضربه یا پای اتکای آنها.
 8. مقایسه تکواندوکاران دارای آسیب ACL با تکواندوکاران دارای آسیب PCL از لحاظ موقعیت پای آسیب دیده در لحظه بروز آسیب.
 9. مقایسه میزان بروز آسیب­های زانوی تکواندوکاران حرفه­ای ایران در دو حالت حمله و دفاع.
 10. مقایسه میزان بروز آسیب­های زانوی تکواندوکاران حرفه­ای ایران در مسابقه و تمرین.
 11. مقایسه میزان بروز آسیب­های زانوی تکواندوکاران حرفه­ای ایران در راندهای مختلف مسابقه.
 12. مقایسه نوع آسیب­های مفصل زانو “کشیدگی، پارگی، در­رفتگی” در تکواندوکاران حرفه­ای ایران.
 13. مقایسه میزان بروز آسیب­های زانوی تکواندکاران حرفه­ای ایران در زمان­های مختلف لیگ برتر تکواندو.

۱-۵-  فرضیه ­ها یا سوالهای ویژه تحقیق

 1. بین میزان بروز آسیب در اجزای آناتومیک مختلف موجود در زانوی تکواندوکاران حرفه­ای ایران تفاوت وجود دارد.
 2. بین مکانیزم­های مختلف بوجود آورنده آسیب رباط متقاطع قدامی، در تکواندوکاران حرفه­ای ایران تفاوت وجود دارد.
 3. بین مکانیزم­های مختلف بوجود آورنده آسیب رباط متقاطع خلفی، در تکواندوکاران حرفه­ای ایران تفاوت وجود دارد.
 4. بین میزان بروز آسیب درپای برتر و پای غیر برتر در تکواندوکاران حرفه­ای ایران تفاوت وجود دارد.
 5. بین میزان بروز آسیب در پای ضربه و پای اتکا در تکواندوکاران حرفه­ای ایران تفاوت وجود دارد.
 6. بین تکواندوکاران دارای آسیب ACL و تکواندوکاران دارای آسیب PCL از لحاظ بروز آسیب در پای برتر و پای غیر برتر آنها تفاوت وجود دارد.
 7. بین تکواندوکاران دارای آسیب ACL و تکواندوکاران دارای آسیب PCL از لحاظ بروز آسیب در پای ضربه و پای اتکای آنها تفاوت وجود دارد.
 8. بین تکواندوکاران دارای آسیب ACL و تکواندوکاران دارای آسیب PCL از لحاظ موقعیت پای آسیب دیده در هنگام بروز آسیب تفاوت وجود دارد.
 9. بین میزان بروز آسیب در دو حالت حمله و دفاع در تکواندوکاران حرفه­ای ایران تفاوت وجود دارد.
 10. بین میزان بروز آسیب در دو زمان تمرین و مسابقه در تکواندوکاران حرفه­ای ایران تفاوت وجود دارد.
 11. بین میزان بروز آسیب در راندهای مختلف مسابقه در تکواندوکاران حرفه­ای ایران تفاوت وجود دارد
 12. بین نوع آسیب­های مفصل زانو “کشیدگی، پارگی، در­رفتگی و استخوانی” در تکواندوکاران حرفه­ای ایران تفاوت وجود دارد.
 13. بین میزان بروز آسیب­های زانوی تکواندکاران حرفه­ای ایران در زمان­های مختلف لیگ برترتکواندو ایران، تفاوت وجود دارد.

۱-۶-  محدودیت­های تحقیق

۱-۶-۱-  محدودیت­هایی که کنترل آنهادر اختیار محقق نبوده است

چون تحقیق گذشته نگر بوده و از آزمودنی­ها در مورد گذشته سوال شده است امکان دارد اطلاعات راجع به آسیب­های جزیی و خفیف بطور کامل بیاد نیامده باشد. به هر حال برای کاستن از شدت این محدودیت، ابتدا پرسش نامه بطور دقیق و شفاف طراحی شده و سپس منظور و هدف از هر سوال بطور کامل برای فرد آسیب­دیده شرح داده شد. و در آخر مدارک پزشکی بازیکنان آسیب­دیده در باشگاه­ها مورد بررسی قرار گرفت.

۱-۶-۲-  محدودیت هایی که کنترل آنها در اختیار محقق بوده است

برای کنترل برخی عوامل، محدودیت­های زیر از طرف محقق اعمال شده است.

برای کنترل نوع رشته، جامعه آماری فقط به رشته ورزشی تکواندو محدود شده است.

برای کنترل جنس، جامعه آماری فقط به مردان اختصاص داده شد.

برای کنترل میزان تجربه و سطح مهارت، جامعه آماری فقط به تکواندوکارهای حاضر در لیگ برتر  محدود شد.

۱-۷-  تعریف واژه ­ها

۱-۷-۱-  تعاریف نظری

پیچ خوردگی (اسپرین[۶])

اسپرین زمانی رخ می­دهد که بر مفصل و لیگامنت آن نیرویی فراتر از دامنه طبیعی آن وارد شود و تارهای لیگامنت بصورت کامل یا تعدادی تارها، پاره می­شود.که در هنگام اتفاق افتادن این آسیب ممکن است فرد آسیب دیده صدایی شبیه به پوپ بشنود(۹).

استرین[۷]

استرین زمانی رخ می­دهدکه یک تاندون بر اثر نیرو و فشار بیش از حدکشیده یا پاره (به صورت کامل یا ناقص) شود(۹).

در­رفتگی[۸]

جابه­جا شدن استخوان در مفصل از جای اصلی خود که ممکن است همراه با پارگی و آسیب به لیگامنت­ها و کپسول مفصلی باشد، را در­رفتگی گویند(۹).

شکستگی[۹]

زمانی رخ می­دهد که استخوان درز یا شکاف برداشته و یا شکسته شود. شکستگی بسته به نوع آن، همراه با آسیب به بافت نرم اطراف شکستگی و پوست آن ناحیه می باشد(۹).

بیش­تمرینی[۱۰]

زمانی ورزشکار دچار بیش­تمرینی می­شود که زمان کافی برای بهبودی و استراحت بعد از تمرین و فعالیت خود نداشته باشد. تکرار فشار بر لیگامنت، تاندون، مفصل و استخوان منجر به ایجاد این آسیب می­شود(۹).

۱-۷-۲-  تعارف عملیاتی

بازی خانگی (میزبان)

زمانی که بازی در شهر و یا استادیوم اختصاصی تیم مورد نظر انجام گیرد، بازی خانگی نامیده می­شود.

بازی خارج از خانه(میهمان)

زمانی که بازی در شهر و یا استادیوم اختصاصی تیم مقابل انجام شود، بازی خارج از خانه نامیده می­شود.

تعداد صفحه :۷۶

قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

پایان نامه اثر ۱۲ هفته تمرین هاتا یوگا (روش تیموتی مک کال) برسطوح سرمی ویسفاتین، رزیستین،هموگلوبین گلیکوزیله

 پایان نامه رشته تربیت بدنی 

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی

گرایش فیزیولوژی ورزش

عنوان:

اثر ۱۲ هفته تمرین هاتا یوگا (روش تیموتی مک کال) برسطوح سرمی ویسفاتین، رزیستین،هموگلوبین گلیکوزیله، نیم رخ چربی و مقاومت به انسولین در زنان غیر یائسه مبتلا به دیابت نوع ۲

استاد مشاور:

دکتر تهمینه سعیدی ضیابری، دکتر روح الله حق شناس

۱۳۹۳

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

فهرست مطالب

        عنوان                                                                                                     صفحه       

فصل اول: طرح تحقیق

۱-۱  مقدمه. ۲

۱-۲   بیان مسئله. ۶

۱-۳   ضرورت انجام تحقیق. ۸

۱-۴  اهداف تحقیق. ۹

۱-۴-۱  هدف کلی. ۹

۱-۴-۲  اهداف جزئی ۹

۱-۵  فرضیه های تحقیق ۱۰

۱-۶  متغیرهای تحقیق. ۱۱

۱-۶- ۱ متغیرهای مستقل. ۱۱

۱-۶-۲ متغیرهای وابسته. ۱۱

۱-۷  محدوده تحقیق. ۱۲

۱-۸ محدودیت های غیر قابل کنترل ۱۲

۱-۹  تعریف اصطلاحات و واژه های پژوهش ۱۳

ویسفاتین:. ۱۳

رزیستین:. ۱۳

دیابت نوع ۲:. ۱۳

مقاومت به انسولین: ۱۴

فعالیت یوگا ۱۴

سطح گلوکز: ۱۵

نیمرخ چربی های خون: ۱۵

 فصل دوم: پیشینه تحقیق

۲-۱ مقدمه. ۱۹

۲-۲  بخش اول: مبانی نظری. ۱۹

۲-۲-۱  بافت چربی ۱۹

۲-۲-۲ آدیپوکاین ها. ۱۹

۲-۲-۲-۱  لپتین ۲۱

۲-۲-۲-۲  آدیپونکتین ۲۱

۲-۲-۲-۳   ویسفاتین. ۲۲

۲-۲-۳  انسولین. ۲۷

۲-۲-۴  مقاومت به انسولین ۲۸

۲-۲-۵  ارتباط بین ویسفاتین و انسولین. ۲۸

۲-۲-۶  رزیستین. ۲۹

۲-۲-۷ فعالیت یوگا ۳۲

۲-۳  بخش دوم: پیشینه تحقیق. ۳۴

۲-۳-۱  ویسفاتین، چاقی، و متابولیسم گلوکز ۳۴

۲-۳-۲  ویسفاتین و دیابت نوع ۱ و ۲. ۳۵

۲-۳-۳ تأثیر فعّالیّت تک جلسه ای بر ویسفاتین ۳۶

۲-۳-۴  ویسفاتین و فعّالیّت ورزشی کوتاه مدت ۳۶

۲-۳-۵ تأثیر تمرین هوازی و مقاومتی بر ویسفاتین. ۳۷

۲-۳- ۶ رزیستین و ورزش :فعّالیّت ورزشی کوتاه مدّت ۳۹

۲-۳-۷ رزیستین و فعّالیّت ورزشی بلند مدّت. ۴۰

۲-۳-۸ تأثیر فعّالیّت مقاومتی بر هورمون های مرتبط با چاقی و حساسیت به انسولین            ۴۲

۲-۳-۹   ارتباط انرژی مصرفی با آدیپوکاین ها و مقاومت به انسولین                ۴۵

۲-۳-۱۰ یوگا و دیابت ۴۷

۲-۴ خلاصه. ۵۰

فصل سوم: روش تحقیق

۳-۱ مقدمه. ۵۲

۳-۲  جامعه و نمونه آماری. ۵۲

۳-۳ اندازه گیری های اولیه ۵۳

۳-۳-۱ اندازه گیری طول قامت ۵۳

۳-۳-۲  اندازه گیری وزن بدن. ۵۳

۳-۳-۳  اندازه گیری ترکیب بدن. ۵۳

۳-۳-۵ اندازه گیری WHR 53

۳-۳-۶ اندازه گیری BMI 54

۳-۴ چگونگی انجام کار ۵۴

۳-۴-۱پروتکل تمرین : ۵۴

۳-۴-۲ شاخص های اندازه گیری. ۵۵

۳-۴-۳ نمونه گیری خون. ۵۵

۳-۴-۴ ابزارهای اندازه گیری ۵۶

۳-۵ تجزیه و تحلیل آماری ۵۷

۳-۶ مسائل اخلاقی ۵۷

فصل چهارم: نتایج تحقیق

۴-۱ مقدمه. ۵۹

۴-۲ بررسی طبیعی بودن توزیع داده ها ۶۰

۴-۳ اطلاعات و ویژگی های توصیفی آزمودنی ها ۵۹

۴-۴ آزمون فرضیه ها ۶۱

۴-۴-۱ فرضیه اول: ۱۲ هفته تمرین یوگا اثر معنی­داری بر سطوح ویسفاتین پلاسما زنان دیابتی نوع ۲ ندارد. ۶۱

۴-۴-۲ فرضیه دوم: ۱۲ هفته تمرین یوگا اثر معنی­داری بر سطوح رزیستین پلاسما زنان دیابتی نوع ۲ ندارد. ۶۴

۴-۴-۳ فرضیه سوم: ۱۲ هفته تمرین یوگا اثر معنی­داری بر سطوح گلوکز ناشتا پلاسما زنان دیابتی نوع ۲ ندارد. ۶۶

۴-۴-۴ فرضیه چهارم: ۱۲ هفته تمرین یوگا اثر معنی­داری بر سطوح هموگلوبین گلیکوزیله پلاسما زنان دیابتی نوع ۲ ندارد ۶۸

۴-۴-۵ فرضیه پنجم: ۱۲ هفته تمرین یوگا اثر معنی­داری بر سطوح مقاومت به انسولین پلاسما زنان دیابتی نوع ۲ ندارد ۷۰

۴-۴-۶ فرضیه ششم: ۱۲ هفته تمرین یوگا اثر معنی­داری بر سطوح LDL پلاسما زنان دیابتی نوع ۲ ندارد. ۷۲

۴-۴-۷ فرضیه هفتم: ۱۲ هفته تمرین یوگا اثر معنی­داری بر سطوح HDL پلاسما زنان دیابتی نوع ۲ ندارد. ۷۴

۴-۴-۷ فرضیه هشتم: ۱۲ هفته تمرین یوگا اثر معنی­داری بر سطوح VLDL پلاسما زنان دیابتی نوع ۲ ندارد. ۷۸

۴-۴-۹ فرضیه نهم: ۱۲ هفته تمرین یوگا اثر معنی­داری بر سطوح TG پلاسما زنان دیابتی نوع ۲ ندارد ۷۸

۴-۴-۱۰ فرضیه دهم: ۱۲ هفته تمرین یوگا اثر معنی­داری بر سطوح کلسترول تام پلاسما زنان دیابتی نوع ۲ ندارد. ۸۰

 فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

۵-۱   مقدمه. ۸۴

۵-۲  بحث و بررسی. ۸۴

۵-۳ نتیجه گیری ۹۴

۵-۴ جمع بندی ۹۴

۵-۵ پیشنهادات پژوهشی ۹۴

۵-۶ پیشنهادات کاربردی ۹۵

منابع

فهرست منابع فارسی ۹۷

فهرست منابع غیرفارسی. ۹۷

پیوست

پیوست شماره ۱: رضایت نامه ۱۱۱

پیوست شماره ۲: پرسش نامه آمادگی شرکت در پژوهش ۱۱۲

پیوست شماره۳: پرسش نامه پزشکی ورزشی ۱۱۳

پیوست شماره۵: فراخوان شرکت در پژوهش ۱۱۷

چکیده:

هدف: هدف از انجام تحقیق حاضر، بررسی اثر ۱۲ هفته تمرینات منتخب یوگا بر ویسفاتین، رزیستین، مقاومت به انسولین، گلوکز ناشتا، هموگلوبین گلیکوزیله و نیم­رخ لیپیدی در زنان غیر یائسه مبتلا به دیابت نوع ۲ می­باشد.

روش شناسی: به منظور دست یافتن به اهداف مطالعه تعداد ۳۰ نفر از بانوان دیابتی شهر سمنان با میانگین سن (۳۵/۳±۸۵/۴۶ سال)، وزن (۱۸/۱۷±۷۹/۶۹ کیلوگرم)، قد (۰۰/۵±۰۳/۱۵۵سانتی­متر)، BMI (00/5±۶۴/۲۹ کیلوگرم بر متر مربع) و با ۶۹/۲±۴۶/۶ سال سابقه ابتلاء به دیابت و با داشتن شرایط حضور در پژوهش انتخاب شدند و در دو گروه تمرین یوگا (۱۵N=) و گروه کنترل (۱۲N=) قرار گرفتند. برنامه تمرینی گروه تجربی مدت ۱۲ هفته هر هفته سه جلسه و هر جلسه ۹۰ دقیقه به طول انجامید. سطوح ویسفاتین، رزیستین، مقاومت به انسولین، گلوکز ناشتا، هموگلوبین گلیکوزیله، TG، HDL-C، LDL-C، VLDL و کلسترول تام آزمودنی­ها ۴۸ ساعت قبل از شروع تمرین و ۴۸ ساعت بعد از اتمام پروتکل تمرینی اندازه ­گیری شد. برای تجزیه و تحلیل داده­ ها از آزمون t مستقل، t وابسته و آنالیز واریانس با اندازه ­گیری مکرر با بهره گرفتن از نرم افزار spss نسخه ۲۰ استفاده شد.

یافته­ها: در گروه تمرین یوگا، کاهش معنادار در ویسفاتین (۰۳۷/۰p=)، رزیستین (۰۰۷/۰p=)، مقاومت به انسولین (۰۰۱/۰p=)، گلوکز ناشتا (۰۰۱/۰p=)، هموگلوبین گلیکوزیله (۰۵۰/۰p=)، LDL (018/0p=) و افزایش معنادار در HDL (010/0p=) مشاهده گردید. اما کاهش در TG، VLDL و کلسترول به سطح معنی داری نرسید (۰۵/۰p≥). از طرف دیگر در گروه کنترل افزایش معنی داری در VLDL (004/0p=) و مقاومت به انسولین مشاهده گردید (۰۰۰/۰p=). اثر تعاملی آنالیز واریانس با اندازه گیری مکرر نشان داد تغییرات در رزیستین (۰۰۵/۰p=)، مقاومت به انسولین (۰۰۱/۰p=)، گلوکز ناشتا (۰۰۰/۰p=)، هموگلوبین گلیکوزیله (۰۳۴/۰p=)، LDL (009/0p=)، HDL (003/0p=) و VLDL (027/0p=) در گروه تمرین یوگا در مقایسه با گروه کنترل معنی دار بود اما در بقیه متغیرها به معنی دار نبود (۰۵/۰p≥).

نتیجه ­گیری: نتایج تحقیق حاضر نشان داد ۱۲ هفته تمرین یوگا موجب بهبود در سطوح ویسفاتین، رزیستین، مقاومت به انسولین، گلوکز ناشتا، هموگلوبین گلیکوزیله و لیپیدهای خون در زنان غیر یائسه مبتلا به دیابت نوع ۲ می­شود.

واژگان کلیدی: یوگا، دیابت نوع ۲، نیم­رخ لیپیدی، گلوکز ناشتا، هموگلوبین گلیکوزیله

۱-۱  مقدمه

بیماری قند یا دیابت به گروهی ناهمگون از بیماری­های متابولیک اطلاق می­شود که با هیپرگلیسمی مزمن و اختلال در متابولیسم کربوهیدرات، لیپید و پروتئین همراه است این بیماری از اختلال در ترشح انسولین و عملکرد گیرنده­های انسولین یا هر دو این وضعیت­ها ناشی می­شود. طبق آمار سال ۲۰۱۰ سازمان ملل ۲۸۵ میلیون نفر در سراسر جهان مبتلا به دیابت هستند (آندر یولی و همکاران، ۲۰۰۴). دیابت شیرین میلیون­ها نفر از مردم سراسر جهان را تحت تأثیر قرار داده و این تعداد همچنین در نرخ هشدار دهنده­ای افزایش می­یابند. برآوردها نشان می­ دهند تعداد بیماران دیابتی سراسر جهان در سال ۲۰۳۰ به بیش از ۳۶۶ میلیون نفر خواهد رسید (گریگ و همکاران[۱]، ۲۰۰۴)، در ایران ۵ درصد کل کشور دیابت دارند که رشد دیابت ۴ برابر رشد جمعیت است (تی مک­کال، ۲۰۰۷). به طور کلی دو نوع دیابت وجود دارد : الف) دیابت شیرین شامل: ۱) دیابت وابسته به انسولین یا دیابت جوانان (دیابت نوع اول)، حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد موارد را شامل می­شود، ۲) دیابت غیر وابسته به انسولین یا دیابت بزرگسالی (دیابت نوع دوم) حدود ۸۵ تا ۹۰ درصد موارد را شامل می­شود و ۳) دیابت بارداری که در زمان بارداری روی داده و با احتمال ۴۰ تا ۶۰ درصد این افراد در ادامه زندگی به دیابت نوع دوم مبتلا می­شوند (فرابک و همکاران[۲]، ۲۰۰۱) ب) دیابت بی­مزه: دیابت بی‌مزه یک اختلال در سیستم هورمونی است که در آن اغلب کمبود هورمون ضد ادراری که به طور طبیعی از غده هیپوفیز خلفی ترشح می‌شود، وجود دارد. در دیابت بی‌مزه هیچ اختلالی در قند خون وجود ندارد و فقط به دلیل افزایش حجم ادرار به دیابت شباهت دارد. عوامل ژنتیکی و محیطی به طور قوی در توسعه دیابت نوع دو درگیر هستند. نواقص ژنتیکی پیچیده­اند و به خوبی مشخص نیستند، اما خطر دیابت نوع دو با بالا رفتن سن، چاقی، بی­تحرکی افزایش می­یابد. بطور معمول سه روش برای کاهش قند خون در بیماران دیابت نوع ۲ به کار برده می­شود، رژیم غذایی، ورزش، دارو درمانی (باچی و همکاران[۳]، ۲۰۱۲).

 امروزه دانشمندان دریافتند که بافت چربی مواد شیمیایی بسیاری به نام آدیپوکاین یا آدیپوسیتوکاین از خود ترشح می­ کند که در بسیاری از فرآیندهای فیزیولوژیکی بدن از جمله متابولیسم گلوکز و چربی، التهاب، بیماری قلبی- عروقی، چاقی و دیابت نقش مهمّی ایفا می­ کنند. بافت چربی با فعّالیّت­های اندوکراین، پاراکراین و اتوکراینی خود، بافت­های مهمّی مانند هیپوتالاموس، لوزالمعده، کبد، عضلات اسکلتی و سیستم ایمنی را تحت تأثیر قرار می­دهد (فرابک و همکاران، ۲۰۰۱)، مطالعات نشان داد که بسیاری از آدیپوکاین­ها، بر مقاومت انسولینی و بیماری دیابت تأثیر می­گذارند (راب و همکاران[۴]، ۲۰۰۸). از جمله این آدیپوکاین­ها که بر مقاومت انسولینی تأثیر دارند ویسفاتین و رزیستین هستند.

فوکاهارا و همکاران (۲۰۰۵)، نام ویسفاتین را برای آدیپوکاین جدیدی که از چربی احشایی انسان­ها و موش جدا کردند، نهادند. اما ویسفاتین قبل از آن نیز در اوایل دهه ۱۹۹۰ از لنفوسیت­ها جدا شده و با عنوان ([۵]PBEF) شناسایی شده بود (سامال[۶] و همکاران، ۱۹۹۴). علاوه بر این، مشخص شد که PBEF  یک مولکول شبه سایتوکینی است که اثر اینترلوکین ۷ و عامل سلول بنیادی بر شکل­ گیری کلونی Pre-B-lymphocyte  را افزایش می­دهد و همچنین در عضلات اسکلتی، کبد، و مغز استخوان وجود دارد (سامال و همکاران، ۱۹۹۴). بیش از ۹۵ درصد توالی پروتئین ویسفاتین انسان، شبیه ویسفاتین رت و موش­هاست (یانگ و همکاران[۷]، ۲۰۰۶). رولو و همکاران دریافتند که بیان پروتئین ویسفاتین در بافت چربی قهوه­ای کلیه، و کبد موش­ها به نسبت بالا، قلب موش به نسبت متوسط، بافت چربی سفید، ریه، طحال، بیضه­ها، و عضله موش­ها به نسبت کم وجود دارد و در مغز و پانکراس موش­ها وجود ندارد (ریوولو و همکاران[۸]، ۲۰۰۷). همچنین فوکوهارا و همکاران گزارش کردند که ویسفاتین در گردش خون نیز وجود دارد (فوکوهارا و همکاران، ۲۰۰۵). بنابراین ویسفاتین یک پروتئین پویای درون و برون سلولی است.

رزیستین: عضوی از خانواده مولکول­های شبه رزیستین (RELM[9])، است که در پاتولوژی مقاومت انسولینی ناشی از چاقی و دیابت نوع ۲ نقش دارد. رزیستین در سال ۲۰۰۱ با عنوان ژن تنظیم منفی [۱۰]TZD در آدیپوسیت موش­ها کشف شد (کیم و همکاران[۱۱]، ۲۰۰۶). تحقیقات نشان می­دهد که سطوح گردش خون رزیستین در موش­ها با چاقی افزایش می­یابد و در مقاومت انسولینی هپاتیک و عضلات اسکلتی نقش دارد (استفان[۱۲] و همکاران، ۲۰۰۱؛ ساتوح[۱۳] و همکاران، ۲۰۰۶؛ پراونس[۱۴] و همکاران، ۲۰۰۳، موس و همکاران[۱۵]، ۲۰۰۴).  مطالعات انسانی انجام شده در سال­های گذشته، یافته­ های متناقضی را در مورد نقش رزیستین در متابولیسم گلوکز گزارش کردند. چند گروه پیشنهاد کردند که سطوح رزیستین با چاقی، مقاومت به انسولینی و دیابت نوع ۲ ارتباط دارد (دگاوا[۱۶] و همکاران، ۲۰۰۴؛ اوچی[۱۷] و همکاران، ۲۰۰۷). اما گروه­های دیگر تغییراتی در سطوح رزیستین در چنین شرایطی مشاهده نکردند (گربر[۱۸] و همکاران، ۲۰۰۵؛ بکرز[۱۹] و همکاران، ۲۰۰۸). اگر چه هنوز الگوی واضحی بر ای رزیستین در متابولیسم گلوکز وجود ندارد اما یافته­ها نشان می­دهد که رزیستین در فرآیند التهاب نقش دارد.

تحقیقات نشان دادند که تمرینات ورزشی موجب کاهش مقاومت انسولینی و بهبود حسّاسّیت انسولینی و افزایش تحمل گلوکز می­شود، و همچنین ورزش با کاهش علائم سندرم متابولیک همراه و باعث کاهش چربی احشایی می­گردد (گریگ و همکاران، ۲۰۰۴). در افراد دیابتی نوع ۲ حین انجام ورزش متوسط (تمرین با ۴۵ تا ۷۵ درصد ضربان قلب بیشینه) استفاده از گلوکز خون توسط عضلات بیش از تولید گلوکز کبدی افزایش می‌یابد و در نتیجه گلوکز خون روند کاهشی خواهد داشت. سطوح انسولین پلاسمایی به طور طبیعی کاهش می‌یابد، بنابراین خطر کاهش گلوکز خون حین ورزش‌های درازمدت در افرادی که انسولین یا محرک‌های انسولین دریافت نمی‌کنند ناچیز است. اثرات یک نوبت ورزش هوازی بر عمل انسولین با توجه به مدّت، شدّت و رژیم غذایی بعد متفاوت است. به هرحال، یک وهله ورزش هوازی عمل انسولین و تحمّل گلوکز را برای ۲۴ تا ۴۸ ساعت افزایش می‌دهد (گومز[۲۰] و همکاران، ۲۰۰۹). هنگام ورزش هوازی شدید و کوتاه مدّت سطوح کاتکولامین‌های پلاسما به طور قابل توجه افزایش می‌یابد که منجر به افزایش در تولید گلوکز می‌شود. بنابراین در چنین فعّالیت‌هایی افزایش گلوکز خون می‌تواند ایجاد شود و برای ۱ تا ۲ ساعت ادامه ‌یابد چرا که سطوح پلاسمایی کاتکولامین‌ها و تولید گلوکز بلافاصله بعد از قطع ورزش به سطح طبیعی باز نمی‌گردد (مارلیز[۲۱] و همکاران، ۲۰۰۲). در مورد اثرات آنی تمرین مقاومتی بر سطوح گلوکز خون افراد دیابتی نوع ۲ نسبت به تمرین هوازی شواهد کمتری وجود دارد. در افراد با شرایط پیش دیابتی (سطح گلوکز ۱۰۰ تا ۱۲۵ میلی­گرم بر دسی­لیتر) تمرین مقاومتی منجر به کاهش گلوکز خون ناشتا تا ۲۴ ساعت بعد می‌شود. البّته کاهش بیشتری در پاسخ به تمرین مقاومتی با حجم بالا (چند ست در مقابل یک ست در هر جلسه) و شدید مشاهده شده است (بلک[۲۲] و همکاران، ۲۰۱۰). در مجموع، در افراد دیابتی نشان داده شده است که تمرین مقاومتی از طریق افزایش بیان ژن GLUT-4، گلیکوژن سنتاز، آدیپونکتین و کاهش TNF-α منجر به بهبود حساسیت انسولینی می‌شود. بر خلاف تمرین هوازی، شدّت‌های بالاتر تمرین مقاومتی (۳ ست ۸ تا ۱۰ تکراری با ۷۵ تا ۸۵ درصد ۱RM) توسط افراد دیابتی قابل تحمّل است و دارای مزایای زیادی برای این افراد می­باشد.

از طرف دیگر، از جمله فعّالیّت­های ورزشی که تأثیر مثبتی بر دیابت دارد ورزش یوگا است. یوگا یک علم باستانی هندی است و ترکیبی از فرهنگ آریایی و هندی می­باشد که  مؤثر بر هماهنگی و توازن بین جسم، روان و روح می شود. سیستم علمی، عملی یوگا این توازن را از طریق انجام تمرینات جسمی (آسانا)، تنفسی (پرانایاما)، مودراها (سیستم عصبی) و قفل­های انرژی (۷ چاکراه وابسته به غدد درون ریز) و مراقبه (آرامش روح) تأمین می­ کند. عدم توازن در این سطوح سبب ایجاد اختلال در ارگان­ها، ماهیچه­ها و اعصاب می­گردد. سیستم یوگا به شاخه­های زیادی نظیر: هاتا، راجا، گیانا، کارما، کندالینی، مانترا، لایا یوگا تقسیم شده است که هر کدام از شاخه­ها بنا بر هدفی که دنبال می­ کند به ذکر جزئیات پرداخته و هر فرد می ­تواند متناسب با خصوصیات فردی و نیاز شخصی راه مورد علاقه­اش را انتخاب کند. در چند دهه­ی اخیر قرن حاضر، هاتا یوگا از گسترش ویژه­ای برخوردار بوده است، امروزه هاتا یوگا به مسایل علمی و عملی مانند آساناها (حرکات یوگا)، تمرینات تنفسی (پرانایاما) و مودراها (جریان انرژی) می ­پردازد (تی مک­کال، ۲۰۰۷). آرامش عمیق یک بخش منحصر به فرد از برنامه ­های یوگا است که باعث ریلکس شدن سیستم عصبی سمپاتیک (تی مک­کال[۲۳]، ۲۰۰۷)، کاهش استرس­های فیزیولوژیکی (وولری[۲۴] و همکاران، ۲۰۰۴) می­شود (استرس­های فیزیولوژیکی به بیماری­های متابولیکی مثل دیابت اطلاق می­شود). ساز و کارهای روانی اثرات مفید ورزش یوگا بر بهبود کیفیّت زندگی شامل افزایش خود کارایی (Self-efficacy)، اعتماد به نفس، بهبود آشفتگی و از جمله ساز و کارهای فیزیولوژیک شامل افزایش نوراپی­نفرین مرکزی، تغییر در سیستم آدرنوکورتیکال هیپوتالاموس[۲۵]، تغییر در سنتز و متابولیسم سرتونین (Serotonin) و اندورفین‌ها (Endorphins) است. البته اثرات مفید فعّالیّت یوگا بر سلامت روانی، کیفیّت زندگی و افسردگی در دیابتی‌های نوع ۲ که دارای افسردگی و اختلال روانی بودند، بیشتر است (تی مک­کال، ۲۰۰۷). در افراد مختلف استفاده از برنامه ­های خاص یوگا برای کاهش قند خون و فشار خون بالا و کلسترول خون گزارش شده است (کوهن[۲۶] و همکاران، ۲۰۰۸). به عنوان مثال تمرین یوگا در کاهش فشار خون در افراد سالم، افراد مبتلا به فشار خون بالا، و افراد مبتلا به سندروم متابولیک مؤثر بوده است (کوهن و همکاران، ۲۰۰۸). همچنین ثابت شده است که یوگا موجب کاهش تغییرات قلبی- عروقی ناشی از ورزش را بهبود می­دهد  (اودوپا[۲۷] و همکاران، ۲۰۰۴).

۱-۲   بیان مسئله

مطالعات همه­گیرشناسی ارتباط مستقیمی را بین نداشتن فعّالیّت­ بدنی و بروز و ظهور عوامل خطرزای قلبی- عروقی از جمله پرفشار خونی، مقاومت به انسولین، انواع دیابت، دیس- لیپیدمی و چاقی نشان داده­اند. رابطه بین فعّالیّت بدنی و مقاومت به انسولین اولین بار در سال ۱۹۴۵ پیشنهاد شد. سپس مطالعات مداخله­گر و مقطعی رابطه بین فعّالیّت بدنی و حسّاسیت به انسولین را نشان دادند. مطالعات مقطعی مقادیر پایین­تر انسولین و سطوح بالاتر حسّاسیت به انسولین را در ورزشکاران، وقتی که با افراد غیر فعّال مورد مقایسه قرار گرفته اند، نشان داده­اند (سیولیک و گومیراز[۲۸]، ۲۰۰۴). اثر تمرین بدنی روی حسّاسیت انسولینی از ۱۲ تا ۴۸ ساعت پس از جلسه تمرین مشاهده شده است و ۳ تا ۵ روز پس از آخرین جلسه تمرین به حالت اولیه بر می­گردد و این حالت با ضرورت توجه به توالی و نظم برنامه تمرینی بدنی تقویّت می­شود (اریکسون[۲۹] و همکاران، ۱۹۹۷). در یک مطالعه نشان داده شده است که در افراد مبتلا به مقاومت به انسولین، حسّاسیت به انسولین به مقدار ۲۲ درصد پس از اولین جلسه بهبود می­یابد و ۴۲ درصد نیز پس از ۶ هفته تمرین و این نشان دهنده اثر کوتاه مدّت و بلند مدّت تمرین بدنی روی حسّاسیت به انسولین است (پرسگین[۳۰] و همکاران، ۱۹۹۶).

چنین به نظر می­رسد که برخی از اثرات ورزش یوگا مانند کاهش فشار خون، کاهش قند خون، کاهش کلسترول خون، بهبود کیفیّت زندگی، افزایش اعتماد به نفس، بهبود افسرگی، اضطراب، استرس و کیفیّت خواب و همچنین افزایش انعطاف پذیری، ثبات عضلانی و افزایش دامنه حرکت در عضلات در افراد دیابتی موجب بهبود بیماری دیابت و بهبود وضعیّت زندگی افراد دیابتی می­گردد (مانجوناس و تلس[۳۱]، ۲۰۰۵؛ اوکن[۳۲] و همکاران، ۲۰۰۶).

یانگ[۳۳] و همکاران (۲۰۱۱)، با بهره گرفتن از یک برنامه ۳ ماهه تمرین یوگا در افراد دیابتی نوع ۲ دریافتند که این مدت تمرین یوگا تأثیر معناداری بر وزن، فشار خون سیستولیک، فشار خون دیاستولیک، انسولین، کلسترول تام و تری گلیسرید این افراد داشت. همچنین الکساندر[۳۴] (۲۰۱۲)، الگوهای تمرین یوگا و و فعّالیّت بدنی پس از یوگا در افراد دیابتی را مورد بررسی قرار دادند. آن­ها دریافتند تمرین یوگا باعث بهبود کیفیّت زندگی در افراد دیابتی می­شود. از طرفی فوکوهارا و همکاران (۲۰۰۵)، دریافتند که سطوح ویسفاتین پلاسما به طور مثبت و معناداری با مقدار چربی احشایی و جلدی همبستگی دارد. همچنین قنبری نیاکی[۳۵] و همکاران (۲۰۱۰)، اثر یک وهله فعّالیّت شدید را بر غلظت ویسفاتین، انسولین، لاکتات و گلوتاتیون بررسی کردند. آن­ها مشاهده کردند که غلظت ویسفاتین، انسولین و گلوکز بلافاصله بعد از فعّالیّت به­طور معنی­داری افزایش پیدا کردند، اما بعد از ۴۵ دقیقه به حالت اول خود برگشتند. همچنین برما و همکاران (۲۰۰۸)، به بررسی اثر میزان ویسفاتین در افراد دیابتی و غیر دیابتی چاق پس از دو ماه تمرین ورزشی پرداختند. آن­ها دریافتند که بعد از تمرینات ورزشی، غلظت ویسفاتین به طور معنی­داری در گروه بیماران دیابتی نوع ۲ بیشتر از گروه افراد چاق غیر دیابتی بود. همچنین کادوگلوا[۳۶] و همکاران (۲۰۰۷)، به بررسی اثر ورزش بر سطوح رزیستین در بیماران دیابتی نوع ۲ پرداختند، داده­ ها نشان داد که غلظت رزیستین به طور معنی­داری با تمرینات ورزشی کاهش یافت. آن­ها پیشنهاد کردند که تمرینات ورزشی بدون کاهش وزن موجب کاهش رزیستین و سایتوکاین­های التهابی در بیماران دیابتی نوع ۲ می­شود. رشیدلامیر[۳۷] و همکاران (۲۰۱۳)، به بررسی اثر تمرین هوازی بر سطوح رزیستین سرم زنان جوان فعّال پرداخت، آن­ها دریافتند، ۸ هفته تمرین هوازی بر زنان جوان فعّال علاوه بر کاهش وزن و درصد چربی باعث کاهش سطوح رزیستین سرم شد که این موارد می ­تواند مؤثر بر کاهش خطر بیماری قلبی- عروقی در بیماران دیابتی گردد.

در مجموع، آنچه که از مطالب ارائه شده بر می­آید این است که هنوز ارتباط بین ویسفاتین و رزیستین و مقاومت انسولینی با توجه به عدم سازگاری نتایج بدست آمده در تحقیقات مشخص نیست. همچنین اثر ورزش یوگا به عنوان ابزاری برای درمان دیابت، نیز بر سطوح ویسفاتین و رزیستین در پاره­ای از ابهام باقیمانده است. بنابراین، این موضوع که ممکن است ورزش یوگا با ویژگی ضدالتهابی خود موجب بهبود سطوح ویسفاتین و رزیستین پلاسما، مقاومت به انسولین و همچنین عوامل خطرزای قلبی- عروقی شود، به نظر دارای اهمیّت قابل توجهی می­باشد. از آنجائیکه مرور پیشینه تحقیقی نمی­تواند به طور مناسب و دقیقی نمائی از اثرات تمرین بر سطوح خونی ویسفاتین و رزیستین پلاسما ارائه کند؛ و تاکنون مطالعات اندکی به بررسی تغییرات خونی این آدیپوکین­ها پس از ورزش یوگا در افراد دیابتی پرداخته­اند، بررسی اثر تمرینات ورزشی به­ویژه تمرین یوگا بر عوامل خطرزای التهابی قلب و عروق و دیابت که همواره به عنوان برنامه ­های درمانی و تندرستی پیشنهاد می­شود، می ­تواند مورد توجه محققان قرار گیرد. تحقیق حاضر به منظور پاسخ به سوالات زیر قصد دارد به بررسی اثر ۱۲هفته تمرین یوگا بر سطوح ویسفاتین و رزیستین پلاسما، مقاومت به انسولین، گلوکز ناشتا، هموگلوبین گلیکوزیله و نیم­رخ چربی در زنان مبتلا به دیابت نوع ۲ بپردازد.

۱-۳   ضرورت انجام تحقیق

دیابت نوع ۲ به سرعت در دنیا در حال افزایش می­باشد. در سال ۲۰۰۰ ، ۱۷۱ میلیون نفر در دنیا مبتلا به دیابت بودند و این میزان تقریباً درسال ۲۰۳۰ به ۳۶۶ میلیون خواهد رسید (آندریولی). بین ۸۵-۹۰ % این افراد مبتلا به دیابت نوع ۲ هستند. این بیماری باعث ایجاد یک بار سنگین بر سلامتی انسان می­شود، و عواقب آن روی سیستم عصبی کلیه و اختلال در بینایی است (استفان و همکاران، ۲۰۰۱). امروزه دیابت نوع ۲ به میزان بسیار وسیعی در سنین جوانی نیز مشاهده می­شود. دیابت نوع ۲ اغلب نتیجه شیوه زندگی نامناسب می­باشد. تعداد زیادی از مردم که دچار این بیماری هستند چاق و غیر فعّال و بدون فعّالیّت فیزیکی می­باشند (استفان و همکاران، ۲۰۰۱).

در بین راهکارهای پیشگیرانه و درمانی، انجام فعّالیّت­های بدنی با شدّت پایین تا متوسط پیشنهاد شده است. مطالعات همه گیرشناسی پیشنهاد می­ کند که داشتن یک زندگی فعّال که در آن برنامه ­های منظم ورزشی گنجانده شده باشد، موجب جلوگیری از ابتلا و افزایش بیماری­ها می­شود. همچنین اثرات طولانی مدّت یوگا در افراد مبتلا به دیابت نوع ۲ بر شاخص­های التهابی مشخص نشده است. اما به طور محتمل بیان شده که، افرادی که از یک برنامه طولانی مدّت تمرین یوگا استفاده کرده­اند، بهبود سلامت روان و کیفیت زندگی در ارتباط با سلامت را تجربه کرده­اند (یانگ و همکاران، ۲۰۱۱؛ الکساندر، ۲۰۱۲).

از این رو، مطالعه روی پپتیدهای تنظمی و عمل آنها بر پانکراس می ­تواند موجب افزایش دانش درباره نقش آن­ها در عملکرد سلول­های بتا و دیابت نوع۲ شود. دانش بدست آمده می ­تواند برای یک برنامه ­ریزی و استراتژی جدید برای پیشگیری و درمان بیماری مفید باشد و از آنجا که شیوع این بیماری رو به رشد است، برای افزایش سلامتی عمومی، در جائیکه سؤال چگونه زیستن (شیوه زندگی) برای مواجهه با بیماری مطرح می­شود، ضرورت انجام تحقیقات بیشتر، اهمیّت پیدا می­ کند.

۱-۴  اهداف تحقیق

۱-۴-۱  هدف کلی

 • بررسی اثر ۱۲هفته تمرین یوگا بر غلظت ویسفاتین، رزیستین سرم، مقاومت به انسولین و نیم­رخ لیپیدی در زنان مبتلا به دیابت نوع ۲

۱-۴-۲  اهداف جزئی

 • بررسی اثر ۱۲هفته تمرین یوگا بر غلظت پلاسمایی ویسفاتین زنان مبتلا به دیابت نوع۲
 • بررسی اثر ۱۲هفته تمرین یوگا بر غلظت پلاسمایی رزیستین زنان مبتلا به دیابت نوع ۲
 • بررسی اثر ۱۲هفته تمرین یوگا بر مقاومت به انسولین زنان مبتلا به دیابت نوع ۲
 • بررسی اثر ۱۲هفته تمرین یوگا بر گلوکز ناشتای زنان مبتلا به دیابت نوع ۲
 • بررسی اثر ۱۲هفته تمرین یوگا بر هموگلوبین گلیکوزیله زنان مبتلا به دیابت نوع ۲
 • بررسی اثر ۱۲هفته تمرین یوگا بر TG زنان مبتلا به دیابت نوع ۲
 • بررسی اثر ۱۲هفته تمرین یوگا بر LDL زنان مبتلا به دیابت نوع ۲
 • بررسی اثر ۱۲هفته تمرین یوگا بر HDL زنان مبتلا به دیابت نوع ۲
 • بررسی اثر ۱۲هفته تمرین یوگا بر VLDL زنان مبتلا به دیابت نوع ۲
 • بررسی اثر ۱۲هفته تمرین یوگا بر کلسترول تام زنان مبتلا به دیابت نوع ۲

۱-۵  فرضیه ­های تحقیق

 • فرضیه اول: ۱۲ هفته تمرین یوگا اثر معنی­داری بر غلظت ویسفاتین زنان مبتلا به دیابت نوع ۲ دارد
 • فرضیه دوم: ۱۲ هفته تمرین یوگا اثر معنی­داری بر غلظت رزیستین زنان مبتلا به دیابت نوع۲ دارد
 • فرضیه سوم: ۱۲ هفته تمرین یوگا اثر معنی­داری بر مقاومت به انسولین زنان مبتلا به دیابت نوع ۲ دارد
 • فرضیه چهارم: ۱۲ هفته تمرین یوگا اثر معنی­داری بر گلوکز ناشتای زنان مبتلا به دیابت نوع ۲ دارد
 • فرضیه پنجم: ۱۲ هفته تمرین یوگا اثر معنی­داری بر هموگلوبین گلیکوزیله زنان مبتلا به دیابت نوع ۲ دارد
 • فرضیه ششم: ۱۲ هفته تمرین یوگا اثر معنی­داری بر LDL زنان مبتلا به دیابت نوع ۲ دارد
 • فرضیه هفتم: ۱۲ هفته تمرین یوگا اثر معنی­داری بر HDL زنان مبتلا به دیابت نوع ۲ دارد
 • فرضیه هشتم: ۱۲ هفته تمرین یوگا اثر معنی­داری بر VLDL زنان مبتلا به دیابت نوع ۲ دارد
 • فرضیه نهم: ۱۲ هفته تمرین یوگا اثر معنی­داری بر TG زنان مبتلا به دیابت نوع ۲ دارد
 • فرضیه دهم: ۱۲ هفته تمرین یوگا اثر معنی­داری بر کلسترول زنان مبتلا به دیابت نوع ۲ دارد

۱-۶  متغیر­­های تحقیق

۱-۶- ۱ متغیر­های مستقل

 • تمرین یوگا: متغیر مستقل مطالعه حاضر تمرین هاتا یوگا شامل حرکات کششی و نرمشی ویژه هاتا یوگا (پاوان موکت آسانا)، حرکات اصلی (آساناها)، تمرین هوازی سلام بر خورشید (سوریاناماسکار)، تمرینات تنفسی ویژه بیماران دیابتی، تنفس شکمی (کاپالابهاتی)، تحت عنوان (پرایاناما)، آرام سازی بدن (مراقبه)، آرامش روح و روان (نیایش)، بود.

۱-۶-۲ متغیر­­­های وابسته

 • غلظت ویسفاتین پلاسما
 • غلظت رزیستن پلاسما
 • شاخص مقاومت به انسولین
 • گلوکز ناشتا
 • هموگلوبین گلیکوزیله
 • TG
 • LDL
 • HDL
 • VLDL
 • کلسترول تام

۱-۷  محدوده تحقیق

 • نداشتن هرگونه عوارض دیابتی (نوروپاتی، نفروپاتی، رتینوپاتی)
 • تحت درمان نبودن با انسولین
 • عدم شرکت در فعّالیّت­های ورزشی به مدّت بیش از ۲۰ دقیقه یا هر گونه تمرین­های هوازی و مقاومتی منظم در طی ۶ ماه گذشته
 • عدم تغییر داروی خوراکی پایین آوردن قند خون، چربی، ضد فشار خون در طی دو ماه گذشته
 • عدم کاهش وزن بیش از ۵ در صد در طی دو ماه گذشته
 • نداشتن چاقی بیش از حد ( (BMI<40
 • عدم مصرف داروهای هورمونی و هورمون درمانی مانند تیرو ئید و غیره
 • یائسه نبودن آزمودنی­ها
 • عدم مصرف مشروبات الکلی، سیگار و مواد مخدر

۱-۸ محدودیت های غیر قابل کنترل

در محدوده زمانی اجرای برنامه، موارد زیر در کنترل دقیق پژوهش گر نبود.

 • شرایط فردی و روانی آزمودنی ها (از آزمودنی ها خواسته شد الگوی عمومی فعّالیّت­های مرتبط با سبک زندگی خود را به طور مستمرگزارش کنند تا با بازخورد لازم برای حفظ کیفیت برنامه ارائه شود).
 • تغذیه آزمودنی­ها (از کلیه آزمودنی­ها که الگوی تغذیه­ای متداول خود را تغییر ندهند، همچنین از بیماران دیابتی خواسته شد داروی ضد دیابت و ضد فشار خون را در طی اجرای مطالعه حفظ کنند، سه مقطع زمانی یک هفته پیش از فعّالیّت، هفته ششم و هفته پایانی سطح انرژی دریافتی و هزینه انرژی روزانه را که با (پیوست) اندازه ­گیری می­شد اطلاع رسانی کنند.

۱-۹  تعریف اصطلاحات و واژه­های پژوهش

۱-۹-۱ تعریف نظری

ویسفاتین:

یک مولکول شبه سایتوکینی است که اثر اینترلوکین ۷ و عامل سلول بنیادی بر شکل گیری کلونی pre-B-lymphocyte را افزایش می­دهد و همچنین در عضلات اسکلتی، کبد، و مغز استخوان وجود دارد (رونگ­واوسک[۳۸] و همکاران، ۲۰۰۲). به علاوه، گزارش شده که PBEF یک سایتوکین التهابی بوده و در نوتروفیل­ها تنظیم مثبت[۳۹] می­شود و مانع از آپوپتوزیس نوتروفیل­ها در التهاب و عفونت ایجاد شده، می­شود و یا آنرا به تأخیر می­اندازد (یانگ و همکاران، ۲۰۰۶).

رزیستین:

در پاتولوژی مقاومت انسولینی ناشی از چاقی و دیابت نوع ۲ نقش دارد و در سال ۲۰۰۱ با عنوان ژن تنظیم منفی TZD در آدیپوسیت موش­ها کشف شد (پراونس[۴۰] و همکاران، ۲۰۰۳).

رزیستین در انسان­ها به طور کلی به وسیله سلول­های تک هسته ای گردش خون[۴۱] تولید و ترشح می­شود (هلیبرون[۴۲] و همکاران، ۲۰۰۴). مطالعات انسانی انجام شده در سال­های اخیر یافته­ های متناقضی را در مورد نقش رزیستین در متابولیسم گلوکز گزارش کردند. چند گروه پیشنهاد کردند که سطوح رزیستین با چاقی، مقاومت انسولینی و دیابت نوع ۲ ارتباط دارد (اوچی و همکاران، ۲۰۰۷). اما گروه­های دیگر تغییراتی در سطوح رزیستین در چنین شرایطی مشاهده نکردند(گبر و همکاران، ۲۰۰۵).

 تعداد صفحه :۱۴۹

قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

پایان نامه مقایسه­ دو تکنیک جراحی بازسازی رباط متقاطع قدامی بر عملکرد حرکتی زانوی ورزشکاران

 پایان نامه رشته تربیت بدنی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)

گرایش :

بیومکانیک ورزشی

عنوان :

مقایسه­ دو تکنیک جراحی بازسازی رباط متقاطع قدامی بر عملکرد حرکتی زانوی ورزشکاران

استاد مشاور :

دکتر سهراب کیهانی

پائیز ۱۳۹۱

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                         صفحه

فصل اوَل: کلیات طرح

۱-۱- مقدمه. ۳

۱-۲- بیان مسئله. ۳

۱-۳- هدفهای­ تحقیق. ۴

۱-۳-۱اهداف­کلی. ۴

۱-۳-۲ اهداف­اختصاصی. ۴

۱-۴- اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب­آن. ۴

۱-۵- سئوالات و فرضیه ­های ­تحقیق. ۵

۱-۵-۱ سئوالات تحقیق ۵

۱-۵-۱-۱ سئوال کلی تحقیق ۵

۱-۵-۱-۲ سئوالات اختصاصی تحقیق ۵

۱-۵-۲ فرضیه ­های تحقیق ۵

۱-۶- مدل تحقیق. ۵

۱-۷- تعاریف عملیاتی متغییرها و واژه­های کلیدی. ۶

۱-۷-۱ متغییر­های تحقیق. ۶

۱-۷-۱-۱ وضیعت سلامت. ۶

۱-۷-۱-۲ تکنیک بازسازی لیگامان متقاطع قدامی­زانو ۶

۱-۷-۱-۳ حداکثر گشتاور مفصل زانو ۶

۱-۷-۱-۴ لاکسیته­ی قدامیزانو ۷

۱-۷-۱-۵ آزمونعملکردی. ۷

۱-۷-۱-۶ پرسشنامه­ی IKDC . 7

۱-۸- روش تحقیق. ۸

۱-۹- قلمرو تحقیق. ۸

۱-۹-۱ معیارهای ورود به مطالعه ۸

۱-۹-۲- معیارهای خروج از تحقیق. ۸

۱-۱۰- جامعه و حجم نمونه ۸

۱-۱۱- محدودیت­ها و مشکلات تحقیق ۸

فصل دوم مطالعات نظری

۲-۱   مقدمه ۱۰

۲-۲   مفصل زانو. ۱۰

۲-۳   ثبات عملکردی زانو و عوامل مؤثر آن ۱۱

۲-۴   لیگامان متقاطعقدامی ۱۱

۲-۵  آناتومی لیگامان متقاطع قدامی ۱۲

۲-۵-۱  اتصالش به استخوان فمور وتیبیا ۱۲

۲-۵-۲  فیبرهای تشکیل دهنده­ی لیگامان. ۱۲

۲-۶  بیومکانیک لیگامان لیگامان متقاطعقدامی. ۱۳

۲-۷  شیوع آسیب لیگامان متقاطع قدامی. ۱۳

۲-۸  مکانسیم آسیب لیگامان متقاطع قدامی ۱۴

۲-۸-۱ از نظرتئوری ۱۴

۲-۸-۲ از نظر کاربردی وعملکردی. ۱۴

۲-۹  بازسازی لیگامان متقاطع قدامی پاره­شده. ۱۵

۲-۹-۱ جنس گرفت و انواع فیکسور­ها. ۱۵

۲-۹-۲ قرارگیری گرفت ۱۶

۲-۹-۲-۱ تکنیک ترنستیبیا. ۱۷

۲-۹-۲-۲ تکنیک ترنس­پورتال ۱۸

۲-۱۰  لقی سنج شریف. ۱۹

۲-۱۰-۱ وسایل ارزیابی لاکسیته­ی زانو. ۱۹

۲-۱۰-۲ آزمون­ها و اصطلاحات مربوط به استفاده از KT1000 21

۲-۱۱  دینامومتری ایزوکینتیک. ۲۱

۲-۱۱-۱ مهمترین مزایای دینامومتری. ۲۲

۲-۱۱-۲ ارزیابی ایزوکینتیکی زانو ۲۲

۲-۱۲  آزمونهای عملکردی ۲۲

فصل سوم روش شناسی تحقیق (متدلوژی)

۳-۱  مقدمه. ۲۶

۳-۲  روش تحقیق. ۲۶

۳-۳  جامعه آماری ۲۶

۳-۴  حجم نمونه و روش اندازه ­گیری. ۲۶

۳-۵  ابزار جمع­آوری داده­ ها. ۲۶

۳-۶  روش جمع­آوری داده­ ها. ۲۶

۳-۶-۱ پرش ضربدری ۲۷

۳-۶-۲ لقی سنج شریف. ۲۷

۳-۶-۲-۱ روش جمع آوری داده. ۲۷

۳-۶-۲-۲ روش تجزیه و تحلیل داده ۳۰

۳-۶-۳ ایزوکینتیک ۳۰

۳-۷  روش تجزیه و تحلیل داده­ ها. ۳۲

۳-۸  ملاحظات اخلاقی. ۳۲

فصل چهارم تجزیه وتحلیل یافته­ های تحقیق

۴-۱  مقدمه. ۳۴

۴-۲  آمار توصیفی ۳۴

۴-۳  آمار تحلیلی ۳۴

فصل پنجم نتیجه گیری وپیشنهادات

۵-۱  مقدمه. ۳۹

۵-۲  بررسی نتایج. ۳۹

۵-۲-۱ مقایسه پای جراحی نشده دو گروه ۳۹

۵-۲-۲ مقایسه­ پای جراحی شده و جراحی نشده در هر گروه ۴۱

۵-۲-۳ مقایسه­ پای جراحی شده گروه ترنس­تیبیا با گروه ترنس­پورتال ۴۱

۵-۲-۳-۱ پرش ضربدری ۴۱

۵-۲-۳-۲ پرسشنامه­ی IKDC 43

۵-۲-۳-۳ لاکسیته­ی زانو (جا به ­جایی قدامی تیبیا نسبت به فمور). ۴۳

۵-۲-۳-۴ ایزوکینتیک ۴۵

۵-۳  جمع­بندی. ۴۶

۵-۴  پیشنهادها. ۴۶

۵-۵  پیشنهاد در زمینه­ تحقیقات. ۴۶

پیوست‌ها و ضمائم. ۴۷

منابع و مآخذ ۵۰

چکیده انگلیسی

۱مقدمه

پارگی لیگامنت متقاطع قدامی یکی از شایع­ترین و جدی­ترین آسیب­ها، در بین افراد با فعالیتهای فیزیکی بالا می­باشد و موجب محدود کردن فعالیتهای ورزشی فرد به مدت طولانی می­گردد. حدود یک سوم این افراد پس از آسیب به علت بی­ثباتی کاندید عمل جراحی می­گردند. این بی­ثباتی ممکن است در میزان کمتر بعد از عمل جراحی نیز هنوز باقی بماند. بررسی نوع جراحی می ­تواند کمک بر روی شناخت ما در نوع بی­ثباتی بعد از عمل کمک کند که در این بررسی دو نوع از تکنیک­های جراحی تک­باندل مورد بررسی قرار می­گیرد.

۱-۲ بیان مسئله

مفصل زانو، بزرگترین و پیچیده­ترین مفصل بدن انسان است. با اینکه این مفصل، یک مفصل لولایی محسوب می­شود اما در هر سه صفحه حرکت دارد. وظایف دوگانه­ی تحمل وزن بدن و انتقال آن، موجب ایجاد فشار و کشیدگی قابل ملاحظه مفصل زانو می­شود. در اکثر موارد، ترکیب و ادغام عضلات خم­کننده و باز­کننده­ مفصل زانو با لیگامنتهای قوی آن، موجب استحکام خوب و مؤثر مفصل زانو می­شود.(تامپسون، ۱۳۸۴، ۲۴۶) لیگامنتها موجب استحکام و پایداری استاتیکی(ایستا) و انقباض عضلات چهار­سر­ران و عضلات خلفی­ران موجب استحکام و پایداری دینامیکی(پویا) مفصل زانو می­شود.(قرانخالو و دیگران، ۱۳۸۵، ۳۹۲) پایداری غیر­فعال مفصل زانو از سوی لیگامنتهای جانبی، لیگامنتهای صلیبی و مینیسک تأمین می­شود.(همان منبع، ۲۴۷)

لیگامنت متقاطع­قدامی [۱]و لیگامنت متقاطع­خلفی، از لیگامنت­های خیلی مهم مفصل زانو هستند که از یک طرف به استخوان ران و از طرف دیگر به استخوان درشت­نی متصلند و به صورت متقاطع(ضربدری) از بخش داخلی مفصل زانو عبور می­ کنند. این لیگامنتها به ترتیب برای حفظ ثبات و پایداری بخش قدامی و خلفی و همچنین برای ثبات و پایداری چرخش مفصل زانو مهم و حیاتی­اند.(همان منبع، ۲۴۸) لیگامنت متقاطع قدامی از دو باند تشکیل شده است. یک باند قدامی_میانی که در اکستنشن شل بوده و در فلکشن سفت می­شود که حداکثر سفتی آن در فلکشن ۷۰ درجه است. باند دیگر خلفی_کناری است که در اکستنشن سفت بوده و در فلکشن شل است.(Zaffagnini & Etal, 2008, 28) پارگی لیگامنت متقاطع قدامی یکی از متداولترین آسیبهای مفصل زانو محسوب می­شود. شایع­ترین مکانیزم آسیب لیگامنت متقاطع قدامی آسیب غیر­تماسی ناشی از حرکت پیچشی(در حالیکه زانو روی زمین است)، تغییر جهت سریع، کاهش ناگهانی شتاب، استرس والگوس و چرخش خارجی زانو می­باشد.(Challghan & Etal, 2003, 212، Canale, 1998, 230)

حال در صورت بروز پارگی لیگامنت متقاطع قدامی فرد دچار مشکلاتی می­شود که یکی از مشکلات افزایش جا به ­جایی قدامی تیبیا نسبت فمور می­باشد، که بعد از عمل جراحی این جا­به­جایی کاهش می­یابد.(Mattacola & Etal, 2002, 263)

دو نوع از تکنیک­های تک­باندل به نام­های ترنس­پورتال [۲](TP) و ترنس­تیبیا [۳](TT) انجام شده است که در این دو نوع تکنیک نوع گرفت مورد استفاده یکی بوده در هر دو از گرفت سمی­تندنوسیس و گراسیلیس استفاده شده تفاوت این دو نوع تکنیک در موقعیت پورتال فمور می­باشد که در تکنیک ترنس­پورتال موقعیت گرفت در فمور در ساعت بین ۱۰ تا ۳۰/۱۰ قرار دارد و در ترنس­تیبیا در موقعیت ساعت ۳۰/۱۱ تا ۱۲ قرار گرفته و می­توان بیان کرد که در این دو تکنیک زاویه­ی قرار­گیری گرفت متفاوت است وممکن است برآیند نیروها در این دو تکنیک تغییر کند.(Insall-Scott, 2001.600)

۱-۳هدفهای تحقیق

۱-۳-۱ هدف کلی

 • مقایسه­ تأثیر دو نوع تکنیک جراحی مورد استفاده در بازسازی لیگامنت متقاطع قدامی بر عملکرد حرکتی زانوی ورزشکاران
  • اهداف اختصاصی
 • مقایسه­ حداکثر گشتاور فلکسوری زانو در ورزشکارانی که عمل بازسازی لیگامنت متقاطع قدامی را با دو تکنیک TT و TP انجام داده­اند
 • مقایسه­ حداکثر گشتاور اکستنسوری زانو در ورزشکارانی که عمل بازسازی لیگامنت متقاطع قدامی را با دو تکنیک TTو TP انجام داده­اند.
 • مقایسه­ امتیاز آزمون عملکردی [۴](Cross hop) در ورزشکارانی که عمل بازسازی لیگامنت متقاطع قدامی را با دو تکنیک TT و TPانجام داده­اند.
 • مقایسه­ میزان تفاوت جا به ­جایی قدامی تیبیا نسبت به فمور در دو پای ورزشکارانی که عمل بازسازی لیگامنت متقاطع قدامی را با دو تکنیک TT وTP انجام داده­اند.
 • مقایسه­ نمره پرسشنامه­ی IKDC[5] در ورزشکارانی که عمل بازسازی لیگامنت متقاطع قدامی را با دو تکنیک TT و TP انجام داده­اند.

۱-۴ اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن

پارگی لیگامنت متقاطع قدامی یکی از آسیب­های رایج در بین ورزشکاران بخصوص در بین ورزشکاران بسکتبال و فوتبال می­باشد.(Schiltz & Etal, 2009, 45) با افزایش بروز این آسیب در بین ورزشکاران بررسی روشی که در مدت زمان کمتری ورزشکار به عملکرد ورزشی خود بازگردد و جلوگیری از استئوآرتریت نیاز به بازسازی آن می­باشد.(عابدی، ۱۳۸۶، ۱۰) از اهمیت ویژه­ای برخوردار است.

مهمترین اهداف درمان بیماران مبتلا به آسیب ACL عبارتند از:

۱- کاهش میزان ناپایداری زانو

۲- برگرداندن حرکت و قدرت مفصل زانو

۳- بهبود عملکرد فیزیکی حداقل به میزان قبل از جراحی بازسازی لیگامنت متقاطع قدامی (Aagaard & Etal, 1998, 233)

بین سالهای ۱۹۶۳تا۱۹۸۳ یعنی در طی ۲۰ سال ۶۵ روش جراحی مختلف برای ACL مطرح شده است.(Libid, 720) با کمک روش های جدید جراحی حدود ۹۰% بیماران قادر خواهند بود که ظرف شش ماه به ورزشهای شدید بازگردند.(Libid, 810) در این تحقیق حاضر به مقایسه دو تکنیک جراحی TTوTP می ­پردازد با تعیین برتری هر یک از این دو تکنیک بر عملکرد ورزشکاران، می توان آن را به عنوان تکنیک برتر معرفی کرده. همچنین رواج این روش به صورت یک الگو برتر در بین جراحان و مربیان میتواند در صورت بروز این آسیب، فرد در مدت زمان کمتری به میادین ورزشی بازگشته شود.

۱- ۵ سئوالات و فرضیه ­های تحقیق

۱-۵-۱ سئوالات تحقیق

 • سئوال کلی تحقیق
 • آیا عملکرد حرکتی ورزشکاران بدنبال دو تکنیک جراحی TT و TP متفاوت است؟
 • سئوالات اختصاصی تحقیق

به دنبال دو نوع تکنیک جراحی TT و TP در ورزشکاران :

 • گشتاور فلکسوری زانوی جراحی شده چقدر تفاوت دارد؟
 • گشتاور اکستنسوری زانوی جراحی شده چقدر تفاوت دارد؟
 • نمره­ی آزمون عملکردی(Cross hop) زانوی جراحی شده چقدرتفاوت دارد؟
 • میزان جا به ­جایی قدامی تیبیا نسبت به فمور زانوی جراحی شده چقدرتفاوت دارد؟
 • نمره­ی پرسشنامه­ی IKDC چقدر تفاوت دارد؟

۱-۵-۲ فرضیه ­های تحقیق

در مقایسه دو تکنیک جراحی TT و TP در ورزشکاران:

 • تفاوتی بین گشتاور فلکسوری زانوی در دو گروه وجود ندارد.
 • تفاوتی بین گشتاور اکستنسوری زانوی در دو گروه وجود ندارد.
 • تفاوتی بین نمره­ی آزمون عملکردی(Cross hop) در دو گروه وجود ندارد.
 • تفاوتی بین میزان جا به ­جایی قدامی تیبیا نسبت به فمور زانوی دو گروه وجود ندارد.
 • تفاوتی بین نمره­ی پرسشنامه­ی IKDC در دو گروه وجود ندارد.

۱-۶ مدل تحقیق

نوع عملکرد مورد ارزیابی در ورزشکاران گروه ترنس­تیبیانوع عملکرد مورد ارزیابی در ورزشکاران گروه ترنس­پورتال
لاکسیته­ی زانولاکسیته­ی زانو
قدرت عضلانیقدرت عضلانی
پرش ضربدریپرش ضربدری
پرسشنامه­ی IKDCپرسشنامه­ی IKDC

مدل تحقیق عبارت است از مقایسه­ رابطه­ بین ستون­های هر ردیف می­باشد.

۱-۷ تعاریف عملیاتی متغییرها و واژه­های کلیدی

۱-۷-۱متغییر­های تحقیق:

دو تکنیک جراحی لیگامنت متقاطع قدامی زانو متغییر مستقل است و عملکرد ورزشکار متغییر وابسته است که در این تحقیق عملکرد ورزشکار را به عنوان قدرت عضلات اطراف زانو، میزان جا به ­جایی قدامی تیببیا نسبت به فمور و پرش مورب متوالی تعریف می­شود.

۱-۷-۱-۱ وضیعت سلامت:

تعریف مفهومی :

آیا مورد عمل جراحی بازسازی لیگامنت متقاطع قدامی قرار گرفته است یا سالم بوده.

تعریف عملیاتی:

زانوی دارای دامنه حرکتی و قدرت عضلانی نرمال طبق روش نرمال Daniel و دارای میزان جا به ­جایی نرمال تیبیا نسبت به فمور که در مقایسه با اندام مقابل اختلاف جا به ­جایی کمتر از ۳ میلیمتر داشته باشد را به عنوان زانویی سالم و زانویی که تحت عمل جراحی قرار گرفته بعنوان بیمار ACLR محسوب می­شود.( سیدمحسنی، ۱۳۸۴، ۴۵)

۱-۷-۱-۲ تکنیک بازسازی لیگامنت متقاطع قدامی زانو:

تعریف مفهومی:

روشی که زانوی فرد دنبال پارگی لیگامنت متقاطع قدامی مورد جراحی بازساری قرار گرفته است.

تعریف عملیاتی

از بین تکنیک­های متفاوت جراحی دو تکنیک:

 • ترنس­تیبیا:

در این تکنیک از گرفت تاندون­های راست­داخلی و نیم­وتری استفاده می­شود ولی در محل برش فمور در ساعت ۳۰/۱۱ تا ۱۲ برای پای راست و در ساعت ۱۲ تا ۳۰/۱۲ برای پای چپ زده می­شود

 • ترنس­پورتال:

در این تکنیک نیز از گرفت تاندون­های راست­داخلی و نیم­وتری استفاده می­شود ولی تونل فمور در محل قدامی-میانی، Foot print ACL قرار می­گیرد.(Tsuda & Etal, 2009, 1048)

۱-۷-۱-۳ حداکثر گشتاور مفصل زانو:

تعریفمفهومی:

تواناییعضلهیاگروهعضلانی زانوبرایاعمالحداکثرگشتاورحرکتیبر علیهیکمقاومتدرسراسردامنهحرکتیرامی­گویند.(رجبی و گائینی، ۱۳۸۶، ۷۵)

تعریف عملیاتی:

حداکثر گشتاور ایزوکنتیک اکستنسوری  و فلکسوری کانسنتریک و اکسنتریک زانو در طی دامنه ی ۹۰ تا ۱۰ درجه اکستنشن در سرعت­های ۶۰ و ۱۸۰ درجه در ثانیه که با دینامومتر اندازه ­گیری می­شود.

۱-۷-۱-۴ لاکسیته­ی قدامی زانو:

تعریف مفهومی:

تفاوت در میزان جا به ­جایی قدامی تیبیا نسبت به فمور بین زانوی سالم و جراحی شده.(همان منبع،۱۰۰)

تعریف عملیاتی:

اختلاف بین زانوی سالم و جراحی شده در میزان جا به ­جایی قدامی تیبیا نسبت به فمور که با بهره گرفتن از”لقی سنج شریف” در زاویه­ی ۵±۳۰ درجه فلکشن زانو، با نیروی ۸۹ نیوتن توسط محقق اندازه ­گیری می­شود.

۱-۷-۱-۵ آزمون عملکردی:

تعریف مفهومی:

آزمون­هایی که جهت اندازه ­گیری هماهنگی و قدرت و توان عضلانی بکار می­روند.( Ellenbecker & Etal, 2000, 425)

تعریف عملیاتی:

در این پژوهش از آزمون پرش ضربدری استفاده شد

که برای اینکار خطی به عرض ۱۵ سانتیمتر و طول ۶ متر مشخص می­گردد. فرد یک با اندام درگیر و یک بار با اندام غیر درگیر پشت خط شروع می­ایستد و پس از سه بار تمرین، لی­لی­کنان چهارپرش متوالی با حداکثر قدرت به گونه­ای که در هر بار پرش خط را قطع کند، انجام می­دهد و سپس طول پرش ثبت می­شود. این آزمون دوبار و با فاصله­ی یک دقیقه انجام می­شود و حداکثر آن ثبت می­شود. نمره­ی این آزمون به عنوان متغیر وابسته و کمی(گسسته) در نظر گرفته می­شود.(Dvir, 2004, 120)

۱-۷-۱-۶ پرسشنامه­ی IKDC:

تعریف مفهومی:

روشهایی که تلقی بیمار از وضیعت سلامت خود را اندازه ­گیری می­ کنند.(Irrgang &Etal, 2001, 600)

تعریف عملیاتی:

پرسشنامه­ای که در سال ۲۰۰۱ میلادی در کمیته­ی بین ­المللی اسناد و مدارک زانو تهیه شده است و توسط فعالیت سطح فیزیکی بیماران با مشکل زانو با توجه به اظهارات بیمار امتیاز گذاری می­شود. این امتیاز به عنوان یک متغییر وابسته، کمی(گسسته) در نظر گرفته می­شود.(Aagaard & Etal, 1996, 125، Libid, 234)

۱-۸ روش تحقیق

دراینتحقیقازروشبررسیمقطعی Cross Sectional استفاده شده است.

۱-۹ قلمرو تحقیق

۱-۹-۱ معیارهای ورود به مطالعه

مردان ورزشکار در دامنه سنی ۱۸تا۳۵سال که حداقل شش­ماه و حداکثر دو سال از جراحی بازسازی لیگامنت متقاطع قدامی با دو تکنیک ترنس­تیبیا و ترنس­پورتال آنها گذشته بود. دوره ی فیزیوتراپی خود را در یک برنامه­ی مشترک گذارنده و به سطح فعالیت­بدنی قبل از آسیب لیگامنت متقاطع خود رسیده است داشتن دامنه­ی کامل فلکشن و اکستنشن زانو در اندام درگیر، توانایی حفظ تعادل بر روی پای مبتلا شرط ورود به این پژوهش بود

۱-۹-۲ معیارهای خروج از مطالعه

وجود درد و التهاب در زانوی مبتلا، ضایعه همراه درد مینیسک و یا سایر لیگامنت­ها که منجر به جراحی شده باشد، درگیری به صورت دو طرفه، سابقه شکستگی یا هر گونه آسیب به استخوان­های تیبیا و فمور در سمت سالم یا مبتلا، وجود درد در کمر، ران یا مچ در چهار هفته پیش از زمان اجرای آزمایش به صورتی که نیاز به مداخله درمانی داشتند، یا ناتوانی در تکمیل آزمایشات به هر علتی که می­بود. تمام عوامل فوق منجر به خروج فرد از مطالعه می­شد. تمامی معیار­های ذکر شده برای هر دو گروه TTوTP مشترک می­باشد.

۱-۱۰ جامعه و حجم نمونه

جامعهآماریاینتحقیقرا ورزشکاران که عمل بازسازی زانو را توسط پزشک ارتوپد مشاور طرح انجام داده­، تشکیلداده­اند. پسازدرنظرگرفتنمدت زمان گذشته از عملومدت زمانی مشخص با برنامه­ی مشترک که به فیزیوتراپی اختصاص داده­اند مشخص شد.

شرکتکننده­هاشامل ۱۹ نفر از ورزشکارانی هستند که توسط  مشاور طرح با دو تکنیک متفاوت بازسازی زانو جراحی شده ­اند، و دوره­ فیزیوتراپی خود را در یک برنامه­ی مشترک گذرانده بودند. تمام ورزشکاران ،که توسط مشاوره طرح تحت بازسازی لیگامنت متقاطع قدامی با دو تکنیک ترنس­تیبیا و ترنس­پورتال قرار گرفته بودند، و شرایط ورود به طرح  را دارا بودند، اندازه ­گیری شدند.

۱-۱۱ محدودیت­ها و مشکلات تحقیق

از آنجا که تکنیک­های جراحی در این تحقیق جدید بود و محدودیت تعداد نفراتی که دارای شرایط ورود به تحقیق بودند و نیز هماهنگی و فراهم نمودن ابزارهای متعددی برای اجرای طرح از دیگر مشکلات این پژوهش بود که با معرفی استاد راهنما و پیگیری های لازم برطرف شد. افراد مورد بررسی در این تحقیق ورزشکاران حرفه­ای بودند که فراخوانی آنها برای اجرای طرح با مشکلاتی روبه­رو شد که توسط مشاور طرح مرتفع شد

۲-۱ مقدمه

در این تحقیق که به بررسی تأثیر دو تکنیک جراحی بر عملکرد حرکتی زانوی ورزشکاران می ­پردازد. در این بررسی عملکرد حرکتی زانو ورشکاران که در دو گروه ، تکنیک جراحی ترنس­پورتال و تکنیک جراحی ترنس­تیبیا، قرار گرفتند را از نظر حداکثر گشتاور زانو، لاکسیته­ی قدامی زانو، پرش ضربدری و پرسشنامه­ی IKDC ارزیابی شدند. برای اینکه بتوان این بررسی را انجام داد باید در مورد زانو، لیگامنت متقاطع قدامی و انواع تکنیک­های جراحی اطلاعات کافی در اختیار داشته، و نیز مطالعاتی که در این زمینه و یا زمینه ­های مشابه انجام شده است را مورد بررسی قرار داده به همین علت در ادامه توضیح اجمالی در این موارد داده می­شود.

۲-۲ مفصل زانو

مفصل زانو، بزرگترین و پیچیده­ترین مفصل انسان است که برای حرکت و ثبات طراحی شده است. با اینکه این مفصل، یک مفصل لولایی محسوب می­شود، اما در سه صفحه حرکت دارد.(همان منبع، ۲۵۰) مفصل زانو همراه با مفصل ران و مچ پا، بدن را در وضیعت ایستاده حمایت کرده و به عنوان واحد عملکردی اندام تحتانی در هنگام فعالیتهایی همچون راه رفتن و دویدن به حساب می­آید.( Pearle & Etal, 2005, 353) با توجه به نقش زانو در فعالیت­های عملکردی، وجود ثبات مطلوب در این مفصل کاملاً بدیهی و ضروری می­باشد و موفقیت ورزشکار وابسته به توانایی او در دویدن، پریدن و تغییر جهت دادن با نرخ و سرعت بالا، مطابق با تغییراتی که در محیط اتفاق می­افتد می­باشد.(Williams & Etal, 2001, 545)

ایجاد نقشهای ثبات و حرکت زانو به ساختار و عملکردش بر می­گردد.(Libid, 385) این در حالی است که مفصل زانو چون از یک طرف در بین دو اهرم بلند بدن( استخوان های فمور و تیبیا) قرار گرفته و از طرف دیگر توسط لیگامنت­ها و عضلات بسیاری احاطه شده است.(Libid, 367) این ساختار پیچیده برای به وجود آوردن اثر متقابل بین نقشهای حرکتی و ثباتی مفصل ضروری است.(Libid, 387) وجود این خصوصیات در زانو باعث می­شود همواره با نیروها و گشتاورهای بسیار شدیدی مواجه باشد. تأمین ثبات مفصل در طی چنین فعالیتها و شرایطی، به عنوان “ثبات دینامیک و عملکردی” زانو تعبیر شده و عبارت است از توانایی حفظ ثبات در مفصل زانو در مواجه با تغییرات سریع نیروهایی که در زمان فعالیت بر این مفصل اعمال می­شود.(Libid, 546، Griffin & Etal, 2005, 149) و در اکثر موارد، ترکیب و ادغام عضلات خم­کننده و باز­کننده­ مفصل زانو با لیگامنت­های قوی آن موجب استحکام خوب و مؤثر مفصل زانو می­شود.(همان منبع، ۲۴۹)

حال به بررسی این ثبات عملکردی زانو می­پردازیم، به ترکیبی از نیروهای استاتیک و دینامیک که در این ثبات مشارکت دارند می­رسیم(Libid, 142) در واقع ثبات عملکردی مفصل حاصل مقاومت غیر­فعال لیگامنت­ها، طرح هندسی (ژئومتری) مفصل، عضلات­ فعال و نیروهای فشاری وارد بر استخوانهاست.(Jacobs, 2005, 205) که در توضیح آن می­توان بیان کرد لیگامنت­های اطراف زانو به صورتی غیر­فعال از مفصل حمایت می­ کنند زیرا فقط در اثر کشش متحمل بار(فشار) می­شود و موجب فراهم کردن ثبات و پایداری استاتیکی(ایستا) مفصل زانو می­شود، در حالیکه عضلات، فعالانه از مفصل محافظت می­ کنند و بار تنش بر آنها تحمیل می­شود که این به خودی­خود باعث ثبات و پایداری دینامیکی زانو می­شود.(Majewski & Etal, 2006, 185)

۲-۳ ثبات عملکردی زانو و عوامل مؤثر آن

ثبات غیر فعال زانو از سوی چهار لیگامنت که شامل دو لیگامنت جانبی و دو لیگامنت صلیبی تأمین می­شود که اینها از مفصل فمور-تیبیا(ران-درشت­نی) محافظت می­ کنند. این لیگامنت­ها به حفظ وضعیت نسبی درشت نی و ران(تیبیا و فمور) کمک می­ کنند، به گونه­ای که سطح تماس آنها در زمان و مکان مناسب حفظ شود.(Libid, 187)

دو لیگامنت خارجی که در دو طرف مفصل زانو قرار دارند، عبارتند از:

 1. لیگامنت جانبی داخلی[۶](MCL)
 2. لیگامنت جانبی خارجی[۷](LCL)

لیگامنت­های صلیبی که در درون مفصل، در فضای بین دو لقمه قرار دارند، عباتند از:

 1. لیگامنت صلیبی قدامی[۸](ACL)
 2. لیگامنت صلیبی خلفی[۹](PCL).(ه)

چگونگی به کارگیری فیبرها در هر کدام از این لیگامنت­ها بسته به زاویه و صفحه­ای که در آن، مفصل زانو تحت بار قرار می­گیرد، متفاوت می­باشد و در اکثر موارد چندین لیگامنت به صورت همکار در تأمین ثبات مفصل زانو شرکت دارند، اما با توجه به شرایط یکی از آنها بیشترین مقاومت را در یک راستا تحمل می­ کند. (Libid, 546، Bulter & Etal, 1980, 260، Kirkendall & Etal, 2003, 65) مثلاً لیگامنت صلیبی قدامی ۸۵% مقاومت پسیو در مقابل جا به ­جایی قدامی تیبیا بر روی فمور را تحمل می­ کند. (Libid, 189)

۲-۴ لیگامنت متقاطع قدامی

لیگامنت متقاطع قدامی و لیگامنت متقاطع خلفی از لیگامنت­های خیلی مهم مفصل زانو هستند که از یک طرف به استخوان فمور و از طرف دیگر به استخوان تیبیا متصلند و به صورت متقاطع (ضربدری) از بخش داخلی مفصل زانو عبور می­ کنند.(Libid, 251)

 1. Anterior Cruciate Ligament(ACL)
 2. Transportal Technique(TP)
 3. Transtibial Technique(TT)
 4. Functional test(Cross hop)
 5. International Knee Document Committee(IKDC)
 6. Medial Collateral Ligament(MCL)
 7. Lateral Collateral Ligament(LCL)
 8. Anterior Cruciate Ligament(ACL)
 9. Posterior Cruciate Ligament(PCL)

تعداد صفحه :۷۱

قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

پایان نامه  مقایسه اثر تمرینات ایروبیک و یوگا بر آمادگی جسمانی و برخی عوامل فیزیولوژیک زنان غیر ورزشکار

 پایان نامه رشته تربیت بدنی

دانشگاه اصفهان

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی

پایان نامه ی کارشناسی ارشد رشته ی تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی

 مقایسه اثر تمرینات ایروبیک و یوگا بر آمادگی جسمانی و برخی عوامل فیزیولوژیک زنان غیر ورزشکار

استادان مشاور:

دکتر سید محمد مرندی

 اسفند ماه ۱۳۸۹

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

چکیده

هدف از تحقیق حاضر مقایسه­ تاثیر تمرینات یوگا و ایروبیک بر برخی عوامل فیزولوژیکی و آمادگی جسمانی زنان غیر ورزشکار بود. ۳۰ نفر از زنان غیر ورزشکار شهرستان میبد (سن: ۹۸/۴ ± ۵۳/۲۶ سال، قد: ۳۵/۵ ± ۶۷/۱۵۹ سانتی­متر، وزن: ۹۴/۱۴ ± ۶۶/۷۲ کیلوگرم، شاخص توده بدنی: ۸۲/۵ ± ۵۲/۲۸ ۲(متر)/کیلوگرم) به صورت داوطلبانه در این تحقیق شرکت  کرده و به طور تصادفی بر اساس شاخص توده بدنی در سه گروه ایروبیک، یوگا و کنترل تقسیم شدند. هر گروه شامل ۱۰ نفر بود. آزمودنی­ها در گروه­های تجربی،  به مدت ۸ هفته، ۳ روز درهفته و هرجلسه یک ساعت در برنامه­ی تمرینی مشخص یوگا و ایروبیک  شرکت کردند. قبل و پس از دوره­ تمرینی ترکیب بدنی( وزن بدن، درصد چربی، توده چربی بدن، توده بدون چربی بدن و نسبت دور کمر به لگن)، توان هوازی، فشارخون، ضربان قلب، شاخص­های ریوی، توان بی­هوازی عضلات پا، انعطاف­پذیری و قدرت دست اندازه ­گیری شد. برای تجزیه و تحلیل داده­ ها از آمار توصیفی و استنباطی(آزمون کوواریانس و آزمون تعقیبی شفه) استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که درصد چربی، وزن چربی، نسبت کمر به لگن، فشارخون دیاستولی، ضربان قلب استراحت در گروه یوگا و ایروبیک نسبت به  گروه کنترل به طور معناداری کاهش نشان داد (۰۵/۰P<). توان هوازی و قدرت دست  به طور معناداری در گروه یوگا و ایروبیک نسبت به گروه کنترل افزایش نشان داد (۰۵/۰P<). ظرفیت حیاتی اجباری، حجم بازدمی بافشار در یک ثانیه، حداکثر تهویه­ ارادی، توان بی­هوازی و انعطاف­پذیری (بشین و برس و خیزتنه) در گروه یوگا نسبت به گروه کنترل به طورمعناداری افزایش نشان داد (۰۵/۰P<). وزن بدن و فشارخون سیستولی به طور معناداری در گروه ایروبیک نسبت به گروه کنترل کاهش نشان داد (۰۵/۰P<). به طور کلی نتایج تحقیق حاضر نشان داد که بین یوگا و ایروبیک در هیچ کدام از عوامل فوق تفاوت معناداری وجود ندارد (۰۵/۰P>). در نتیجه نتایج تحقیق حاضر دلالت بر این دارد که از هر دو روش تمرینی یوگا و ایروبیک می­توان به منظور بهبود سلامت عمومی و قلبی- عروقی استفاده کرد.

واژه­های کلیدی: یوگا، ایروبیک، عوامل فیزیولوژیک، درصدچربی، زنان غیر ورزشکار

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                                               صفحه 

فصل اول: طرح تحقیق

۱-۱- مقدمه۱

۱-۲- شرح و بیان مسئله.۴

۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق۶

۱-۴- اهداف تحقیق۸

۱-۴-۱- هدف اصلی ۸

۱-۴-۲- اهداف جزئی تحقیق.۸

۱-۵- پیش فرض های تحقیق۹

۱- ۶ – فرضیه ­های تحقیق.۹

۱-۷ – محدودیت های تحقیق.۱۰

۱-۷-۱ – محدودیت­هایی که کنترل آن­ها در اختیار محقق نبود۱۰

۱-۷-۲- محدودیت­هایی که کنترل آن­ها در اختیار محقق بود.۱۰

۱-۸- تعاریف مفهومی و عملیاتی واژه­های تحقیق۱۰

۱-۸-۱- تعاریف مفهومی۱۰

۱-۸-۲- تعاریف عملیاتی.۱۲

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱- مقدمه.۱۴

۲-۲- یوگا.۱۴

۲-۲-۱- تاریخچه یوگا.۱۵

۲-۲- ۲- فلسفه یوگا۱۶

۲-۲- ۳- فواید یوگا.۱۶

 

عنوان                                                                                                                                                                               صفحه 

۲-۲- ۴- انواع یوگا۱۸

۲-۲- ۵- مراحل هشت­گانه یوگا۱۹

۲-۲- ۶- تمرینات یوگا۲۰

۲-۲- ۶- ۱-آسانا۲۱

۲-۲- ۶- ۱-۱- تفاوت بین تمرینات بدنی یوگا(آسانا) و دیگر تمرینات بدنی۲۲

۲-۲- ۶- ۱-۲- مشخصات یک آسانای مطلوب. ۲۳

۲-۲- ۶ – ۲- اصل ریلکس یا شاواسانا۲۳

۲-۲- ۶- ۲-۱- کاربرد شاواسانا۲۴

۲-۲- ۶- ۳- پرانایاما۲۴

۲-۲- ۶- ۳-۱- کاربرد پرانایاما.۲۵

۲-۳- ایروبیک(هوازی)۲۶

۲-۳- ۱- مشخصات تمرین هوازی.۲۷

۲-۳- ۲- تأثیر تمرینات استقامتی بر روی اکسیداسیون چربی.۲۸

۲-۳- ۳- تأثیر تمرینات استقامتی بر حداکثر اکسیژن مصرفی.۳۰

۲-۳- ۴- تأثیر تمرینات استقامتی بر روی فشارخون۳۱

۲-۳- ۵- تأثیر تمرینات استقامتی بر روی ضربان قلب.۳۳

۲-۳- ۶- سازگاری­های تنفسی با تمرینات استقامتی.۳۴

۲-۳- ۷- تأثیر تمرینات استقامتی بر روی ذخایر کراتین فسفات۳۶

۲-۳-۸- تأثیر تمرینات استقامتی بر روی سطح مقطع تارهای عضلانی۳۷

۲-۴ – ترکیب بدن۳۸

۲-۴-۱- عوامل اثرگذار بر ترکیب بدنی۳۹

۲-۴-۲- روش­های ارزیابی ترکیب بدن۴۱

۲-۴-۳- کاهش وزن .۴۱

۲-۴-۳-۱- راه­های کاهش وزن و کنترل آن۴۲

 

عنوان                                                                                                                                        صفحه

۲-۴-۳-۱-۱- کاهش وزن با شیوه­ی رژیم غذایی۴۲

۲-۴-۳-۱-۲- کاهش وزن با فعالیت ورزشی همراه با اصلاح الگوی تغذیه.۴۲

۲-۴-۳-۱-۳- کاهش وزن از طریق افزایش فعالیت بدنی۴۳

۲-۴-۴- مکانیزم  کاهش اشتها بر اثر ورزش.۴۳

۲-۵- استقامت قلبی- عروقی۴۴

۲-۵-۱- حداکثر اکسیژن مصرفی.۴۵

۲-۵-۲- عوامل موثر بر حداکثر اکسیژن مصرفی۴۶

۲-۶- فشارخون۴۸

۲-۶-۱- عوامل موثر بر فشارخون.۴۸

۲-۶-۲- پرفشارخونی۴۹

۲-۷- عوامل موثر بر ضربان قلب.۵۱

۲-۷-۱- مکانیزم­های کنترل کننده قلب.۵۲

۲-۷-۱-۱- مکانیزم­های عصبی۵۲

۲-۷-۱-۲- مکانیزم­های کنترلی هورمون­ها.۵۳

۲-۷-۱-۳- درون­دادهای محیطی۵۳

۲-۸- تنفس۵۴

۲-۸-۱-ظرفیت حیاتی بافشار۵۴

۲-۸-۲- حجم هوای بازدمی با فشار در یک ثانیه.۵۴

۲-۸-۳- تهویه­ی ارادی بیشینه.۵۵

۲-۸-۴- تغییرات حجم ریوی۵۶

۲-۹- توان بی­هوازی.۵۶

۲-۹-۱- عوامل موثر بر توان بی­هوازی.۵۶

۲-۱۰- انعطاف­پذیری.۵۸

۲-۱۰-۱- روش­های توسعه­ی انعطاف­پذیری۵۸

 

عنوان                                                                                                                                                                         صفحه

۲-۱۰-۲- کاربردهای انعطاف­پذیری.۵۹

۲-۱۰-۳- عوامل اثر گذار بر انعطاف­پذیری.۵۹

۲-۱۱- قدرت عضلانی.۶۱

۲-۱۱-۱- عوامل موثر بر قدرت عضلانی۶۱

۲-۱۲- پیشینه تحقیق.۶۳

فصل سوم: روش تحقیق

۳-۱- مقدمه.۶۹

۳-۲- نوع پژوهش.۶۹

۳-۳- جامعه آماری و نمونه آماری۶۹

۳-۴- مراحل انجام تحقیق۷۰

۳-۵- متغیرهای تحقیق۷۰

۳-۵-۱- متغیر مستقل۷۰

۳-۵- ۲- متغیرهای وابسته۷۰

۳-۶- ابزار اندازه ­گیری و جمع آوری داده­ ها.۷۱

۳-۶-۱- روش اندازه ­گیری متغیرهای مورد بررسی۷۱

۳-۶-۱-۱- قد۷۱

۳-۶-۱- ۲- وزن۷۱

۳-۶-۱-۳- ضخامت چین پوستی ۴ موضع سه سر، فوق خاصره، شکم، ران.۷۱

۳-۶-۱-۳-۱- ضخامت چین پوستی ناحیه­ پشت بازو۷۲

۳-۶-۱-۳-۲- ضخامت چین پوستی ناحیه­ فوق خاصره۷۲

۳-۶-۱-۳-۳- ضخامت چین پوستی ناحیه­ شکمی.۷۲

۳-۶-۱-۳-۴- ضخامت چین پوستی ناحیه­ جلوی ران.۷۲

۳-۶-۱-۴- نسبت کمر به لگن.۷۲

 

عنوان                                                                                                                                                                         صفحه

۳-۶-۱-۵- توان هوازی.۷۳

۳-۶-۱-۶- ضربان قلب۷۳

۳-۶-۱-۷- فشارخون.۷۴

۳-۶-۱-۸- شاخص­های ریوی۷۴

۳-۶-۱-۹- توان بی­هوازی عضلات پا.۷۴

۳-۶-۱-۱۰- انعطاف­پذیری.۷۵

۳-۶-۱-۱۰-۱- انعطاف­پذیری بشین و برس۷۵

۳-۶-۱-۱۰-۲- انعطاف­پذیری خیزتنه.۷۵

۳-۶-۱-۱۱- قدرت دست۷۶

۳-۷- روش انجام تمرینات۷۶

۳-۷-۱- گروه ایروبیک.۷۶

۳-۷-۲- گروه یوگا۷۷

۳-۸- روش­های آماری.۷۸

فصل چهارم: یافته­ های تحقیق

۴-۱- مقدمه.۷۹

۴-۲- یافته­ های توصیفی تحقیق.۷۹

۴-۳- آزمون فرضیه ­های پژوهش۸۱

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

۵-۱- مقدمه.۹۷

۵-۲- خلاصه تحقیق۹۷

۵-۳- یافته­ های تحقیق.۹۸

۵-۴- بحث.۹۹

 

عنوان                                                                                                                                                                         صفحه

۵-۴-۱- عوامل ترکیب بدنی۹۹

۵-۴-۲- توان بی­هوازی و توان هوازی۱۰۱

۵-۴-۳- فشارخون سیستولی و فشارخون دیاستولی۱۰۳

۵-۴-۴- ضربان قلب.۱۰۴

۵-۴-۵- شاخص­های ریوی۱۰۶

۵-۴-۶- انعطاف­پذیری۱۰۷

۵-۴-۷- قدرت دست۱۰۹

۵-۵- نتیجه گیری۱۱۰

۵-۶- پیشنهادهای تحقیقی۱۱۰

۵-۶- پیشنهادهای کاربردی.۱۱۰

پیوست۱. رضایت­نامه۱۱۱

پیوست۲. مشخصات فردی نمونه­ها.۱۱۲

منابع ومأخذ.۱۱۳

 • مقدمه

امروزه توجه به کیفیت زندگی و تلاش برای ارتقاء سطح تندرستی و پیشگیری از امراض مختلف از اولویت­های ملی است و نه فقط مجامع علمی، تخصصی و طبی، بلکه عامه مردم نیز بطور روزافزونی از تأثیرات عمیق شیوه زندگی بر میزان سلامت جسمی و روحی و کیفیت زندگی، آگاه شده ­اند. اهمیت فعالیت بدنی به عنوان بخش مکمل یک زندگی سالم گسترش یافته است. علاوه بر این، شواهد علمی دال بر فواید سلامت بخشی تمرین و ورزش در حال افزایش است (۱). تمرین در پیشگیری از بیماری فقر حرکتی مؤثر است. بیماری فقر حرکتی ناشی از فعالیت جسمانی کم است. بیماران مبتلا به فقر حرکتی به کاهش انعطاف­پذیری، انحطاط قلب و عروق، ضعف عضلات و استخوان، سوء عملکردی روده و مثانه دچار می­شوند. عدم فعالیت جسمانی عامل خطرناکی در آمادگی برای امراض قلبی و سکته­ی قلبی است. به علاوه فشارخون و چاقی از عوامل  مهم و خطرناک مرتبط با امراض قلبی هستند که با تمرینات بدنی منظم قابل کنترل هستند(۲).

گسترش شناخت رابطه روح، جسم و ذهن به تمایل فزاینده­ی انجام تمرینات سلامتی سنتی از قبیل یوگا منجر شده است. لغت یوگا[۱] خود به ذهن دانا و حکیم اطلاق می­شود، و به معنی وحدت و یگانگی است (۳). هاتا یوگا از دو واژه­ تشکیل یافته­است. (ها) به معنای خورشید و (تا) به معنای ماه که به ترتیب به منزله روح و فکر آدمی می­باشند. در واقع این دو اشاره به انرژی مثبت و منفی بدن آدمی دارند که در یوگا به تعادل می­رسند (۴). بیشتر سبک های یوگا بر اساس مسیر هشت گانه­ای شامل حرکات بدنی، تمرینات تنفسی، گام­های موثر بر تمرکز حواس، مراقبه و رفتارهای اخلاقی است، که در جهت تقویت تمرکز و آرام کردن فکر عمل می­ کند. اگر ورزش یوگا به طور صحیح انجام شود می ­تواند بر سطوح ساختاری، فیزیولوژی، احساسی-  روانی و روحی اثرات قابل توجهی بگذارد (۵). تنفس خوب تأثیرات زیادی در کیفیت زندگی انسان می­گذارد. در واقع نه تنها ضامن سلامتی فیزیکی است, بلکه باعث تقویت حالات احساسی و هیجانی شده و تعادل روحی, روانی را نیز  به دنبال دارد (۶). به اعتقاد سانگ[۲] فشارهای ذهنی و جسمی اساس نتیجه تنفس سریع­تر، ضربان قلب تندتر و انقباض رگ­های خونی می باشند که سبب می­شوند تا قلب سخت­تر کار کند و فشار خون بالا برود. در تمرینات یوگا به دلیل برقرار کردن ارتباط منظم با انجام آگاهانه­ی تمرینات بدنی، جریان خون تحریک شده و فشار خون بالا کاهش می­یابد (۷). روش های یوگا می ­تواند برای نیازهای مردم با هر وضعیت جسمی و هر سنی از ۵ سال به بالا مناسب باشد. حتی اگر برخی از افراد نتوانند بعضی از فعالیت­های فیزیکی لازم را انجام دهند، باز هم قادر خواهند بود تا از تکنیک­های، تنفسی و تفکری آن بهره­مند گردند (۸). اصول یوگا آرامش روانی، تعادل و هماهنگی ارکان روان انسان را تامین می­نماید و نوید دهنده­ی بهبود معنی­داری در بهزیستی جسمی و روانی است (۹). چاقی یک مشکل همه­گیر تندرستی است و تقریبا ۲۰ % بزرگسالان تا حدی دارای وزن زیادی هستند. چاقی و اضافه وزن رول مهمی را در بیماری­های گوارشی و مسائل بهداشتی و یا کوتاه شدن زمان زندگی بازی می­ کنند (۱۰). یوگا بهترین روش شناخته شده در ایجاد وضعیتی مناسب برای کنترل وزن محسوب می­شود. در این ورزش به گردش خون، تنفس و غده تیروئید که در کنترل وزن نقش اساسی دارد توجه شده­است. تمرین­های کششی و تنفسی یوگا علاوه بر تسکین عضلات و سیستم عصبی، مستقیما بر هضم غذا تأثیر می­گذارد و به متعادل شدن وزن کمک می­ کند. علارغم توصیه پزشکان بر استفاده از پروتئین در کاهش وزن، یوگا بر آرامش فکری تاکید می­ کند (۱۱). عواملی همچون استقامت و قدرت عضلانی برای سلامتی مهم هستند. این عوامل در حفظ وضعیت قامت و بهبود ظاهر شخص مفید هستند؛ زیرا قدرت عضلانی محافظت کننده ­ای نیرومند برای مفاصل است و از آسیب­های مفصلی می­کاهد. میلیون­ها نفر از مردم از کمر درد رنج می­برند و ضعف عضلات شکم و فقدان انعطاف­پذیری در این عارضه مؤثر است. تقویت عضلات و توسعه­ی انعطاف­پذیری به بهبود کمر درد کمک می­ کند(۳). کاهش در انعطاف­پذیری حتی موجب اختلال در حفظ راستای قامت و به دنبال آن بروز درد می­شود که در نهایت محدود شدن دامنه­ی حرکتی و یا درد مفصلی مزمن را به دنبال دارد. همچنین افزایش قدرت به بهبود و حفظ عضلات و مقدار سوخت و ساز پایه، کاهش خطر آسیب­ها، جلوگیری از پوکی استخوان، کاهش کمر درد، تسکین دردهای آرتروز، بهبود سلامت روانی و احتمالا کاهش و کنترل فشارخون، بهبود سطح کلسترول و به ویژه کنترل قند خون کمک می­ کند(۱). تحقیقات زیادی نشان داده­اندکه یوگا قدرت عضلات و انعطاف­پذیری را افزایش می­دهد(۱۲, ۱۳, ۱۴, ۱۵). همچنین امروزه متخصصان مختلف اروپایی و آمریکایی به این نکته پی برده­اند، که یوگا به دلایل علمی تسکین بخش اعصاب است، زیرا بیشتر ارگان­های بدن به وسیله­ی اعصاب کنترل می­شوند، که سرچشمه­ی آن­ها در ستون مهره­ها قرار دارند. همچنین اغلب درد­های مفصلی به وسیله­ی برخی از مهره­های تیره پشت تولید می­گردند؛ و یا جابجاشدن مهره­ها باعث ایجاد فشار بر روی سلسله اعصاب می­گردد (۱۶).

یکی دیگر از ورزش­هایی که اخیرا در کشور ما بخصوص در بین زنان طرفداران زیادی پیدا کرده است، ورزش ایروبیک می­باشد. ورزش ایروبیک[۳] یا حرکات موزون به عنوان یکی از شیوه ­های تمرینی برای کسب آمادگی جسمانی به کار می­رود. این شیوه تمرینی امروزه به شکل ورزشی مفرح و مهیج و پرطرفدار جلوه کرده و در دهه­ی ۱۹۶۰ سال­های آغازین خود را سپری کرد و در سال ۱۹۸۰ در زمره­ی پر طرفدارترین ورزش دنیا به حساب آمد (۱۷). این تمرینات علاوه بر ایجاد سازگاری­های قلبی- تنفسی به کارایی دستگاه تنفس می­افزاید. تمرین هوازی مداوم و با شدت متوسط به بالا علاوه بر کاهش تنش عضله (تنش عضله ممکن است، ایجاد درد کند) با کاهش در حالت اضطراب، فشارخون و ضربان قلب همراه است (۱۸). مدارک قابل توجهی نشان می­ دهند که شرکت در تمرین ایروبیک فواید فیزیولوژیک و روان شناختی مهمی دارد (۱۹). همچنین ورزش ایروبیک سبب افزایش سطح بتا اندورفین که باعث بهبود افسردگی و مشکلات روانی می­شود، خواهد شد (۲۰).

به نظر می­رسد یکی از روش­های تعاملی که بر ابعاد جسمانی انسان به خوبی تأثیر گذاشته و باعث پرورش آن­ها می­شود، تمرینات یوگا و ایروبیک ­باشد. از این­رو می­توان از این روش­ها­ برای بهبود بعضی اختلالات و بیماری­های روحی و جسمی افراد و یا به عنوان روش کمکی در درمان استفاده نمود. با توجه به اینکه  این دو ورزش در کشور ما هواداران زیادی پیدا کرده، لذا این پژوهش می ­تواند اطلاعات مفیدی را در حیطه­ی تمرینات یوگا و ایروبیک و اثرات آن در اختیار محققین و متخصصان تربیت بدنی و علوم ورزشی قرار دهد.

۱-۲- شرح و بیان مسئله

پیشرفت تکنولوژی فعالیت انسان را از بدنی به فکری هدایت کرده­است. انسان امروز به میزان زیادی عدم فعالیت را تجربه می­ کند که یک امر مهم در پیدایش بیماری­های مختلف است. این امر موجب به خطر افتادن سلامتی و کاهش عملکرد اعضای حرکتی، قلبی- عروقی،  دستگاه تنفس و دیگر اندام­های بدن می­گردد. کاهش توانایی­های عملکردی بدن انسان در دنیای مدرن، با افزایش بیماری­های فشارخون و چاقی همراه است. این بیماری­ها از جمله مواردی هستند که با فعالیت­های بدنی منظم می­توانند درمان شوند (۲۱).

یکی از روش­های جدید که در این زمینه می ­تواند مؤثر واقع شود، ورزش یوگا است. تمرینات یوگا باعث بهبود قابل ملاحظه­ای شاخص­های سلامت عمومی و قلبی­-­ عروقی و همچنین موجب بهبود جنبه­ های مرتبط با سلامتی و آمادگی جسمانی می­گردد، بدون اینکه دارای اثرات جانبی نامطلوب خاصی باشد (۲۲). همچنین تمرینات یوگا در بهبود عوامل روانی و کاهش اضطراب و استرس اثرگذار است (۲۳). بر طبق نتایج تحقیق شستوپال[۴] شرکت دانشجویان درکلاس­های یوگا فواید جسمانی و روانی مثبتی را از طریق افزایش تغییرات در خود پنداری و عزت نفس و مولفه­های انعطاف پذیری و استقامت فراهم می­آورد(۲۴). تمرینات یوگا علاوه بر بهبود چشم­گیر در انعطاف­ تنه و همسترینگ (۲۵)، سبب افزایش قدرت و بهبود کارایی تنفس می­شود(۲۶، ۲۷). در بیماران مبتلا به سرطان، انجام تمرینات یوگا می ­تواند علائم بیماری را کنترل کرده، استرس را کاهش دهد و کیفیت زندگی بیماران را ارتقاء بخشد (۲۸). تمرینات یوگا باعث کاهش فعالیت سامانه­ی عصبی مرکزی و خودکار در طی تمامی حالت­های پراسترس می­شود و با کاهش فعالیت سامانه عصبی سمپاتیک سبب کاهش کاتکولامین پلاسما می شود، حتی در برابر برخی از تمرین­ها مانند پرانایاما، بسیاری از عوامل زیستی­ـ شیمیایی مانند کولین استراز سرم، لیپید سرم، کلسترول سرم و قند خون کاهش پیدا می­ کند(۲۹). در اغلب فعالیت­های بدنی، هدف انجام حرکات جسمانی بدون دخالت فکر است، اما در یوگا چنین نیست زیرا هدف نهایی انجام هر حرکت در کمال هوشیاری فکر می­باشد یا به عبارتی با اندیشه متمرکز، هر حرکت با بهره­ گیری از فکر و فارغ از هر احساس دیگری انجام می­شود به همین جهت روح و جسم در تمرینات یوگا توام می­شوند (۱۱). در طول جلسات یوگا تمرین ها در وضعیتی اجرا می شوند که در یک زنجیره از توالی حرکات به یکدیگر متصل هستند که این زنجیره­ها بدون تکرار است. شواهد نشان می­دهد که اجرای منظم این توالی حرکات باعث بیشتر شدن انعطاف پذیری جسمی، قدرت عضلات و افزایش زنده­دلی و کاهش فشارهای روانی می­شود و بیماری قلبی- عروقی را کاهش می­دهد (۳۰).

اساس ورزش ایروبیک از حرکات موزون و سنتی کشورهای اروپایی است. شیوه تمرینی ایروبیک موجب توسعه و افزایش آمادگی هوازی می­شود و این مسأله موجب افزایش قدرت، سرعت و هماهنگی بین اعصاب و عضلات، انعطاف پذیری و چابکی می­شود. در اجرای حرکات ایروبیک تمرکز ذهنی از اهمیت بسزایی برخوردار است. این مسأله موجب رشد ذهنی و توسعه خلاقیت می­شود (۳۱). بررسی­ها نشان می­دهد که فعالیت بدنی (هوازی) با تکرار­، شدت و مدت مناسب و بر اساس برنامه ­های منظم، مزایای چشمگیری در برداشته و در مواردی موجب پیشگیری از گسترش برخی بیماری­ها می­شوند. اگر چه تمرینات هوازی می ­تواند موجب بهبود عملکرد سیستم­ها و بخش­های مختلف بدن از قبیل تنفس و انتقال اکسیژن، قلب و عروق، سیستم عصبی، سیستم غدد داخلی، حجم خون عضله و ترکیب بدن می­شود ولی اغلب از بعد سلامتی نیز مورد توجه است و می ­تواند منجر به کاهش فشارخون، چربی، کلسترول و تری­گلیسرید، ناراحتی­های ارتوپدی و بیماری­های قلبی شود (۱). کوپر محقق و فیزیولوژیست معروف معتقد است که، تمرینات ورزشی هوازی کلیدی است برای گشودن دری که آن را تندرستی جسمانی و روانی می­نامند. به نظر تعدادی از محققان همچون بلو[۵] و کاواناف، نقش معجزه آمیز دویدن در کاهش افسردگی انکارناپذیر است(۳۲). شرکت در فعالیت­های بدنی ریتمیکی، هماهنگی همه­ی اندام­ها و دستگا­ه­های بدن را بالا می برد و نقش محافظتی بر توانایی عملکردی قلبی- عروق، دستگاه تنفس، غدد، اعضای حرکتی و دستگاه­ عصبی دارد. طبق تحقیقات انجام شده توسط نویسنده­های مختلفی همچون دوراسکویک و همکاران[۶] (۱۹۹۲)، پاتون و همکاران[۷] (۱۹۹۶)، اسچمیت و همکاران[۸] (۲۰۰۱)، چمبلیس[۹] (۲۰۰۵) و کوستیک و همکاران[۱۰] (۲۰۰۶) تأثیر مثبت فعالیت­های بدنی ایروبیک در جهت بهبود کیفی توانایی­های عملکردی، ترکیب بدنی و قدرت عضلات را تأیید کرده­اند (۲۱).

با توجه به توسعه­ی زندگی شهر نشینی و بیماری­های ناشی از آن و اثرات مختلف تمرینات یوگا و ایروبیک روی سیستم­های مختلف بدن، نیاز به انجام تحقیقات بیشتری در این زمینه احساس می­شود، لذا در این تحقیق، محقق برآن است که تأثیر تمرینات ویژه­ی یوگا و ایروبیک را روی میزان ترکیب بدنی، توان هوازی، فشارخون، ضربان قلب، شاخص­های ریوی، توان بی­هوازی، انعطاف­پذیری و قدرت دست زنان غیرورزشکار دچار اضافه وزن را را مورد مطالعه و اثرات این دو ورزش را باهم مورد مقایسه قرار دهد. با شناخت تأثیرات مثبت فیزیولوژیکی این ورزش­ها می­توان گام مثبتی در جهت پیشگیری و درمان برخی بیماری­ها برداشت و باعث ارتقاء سلامت جسمی و روانی شد.

۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق

پایه و بنیان یک زندگی موفق و سرشار از تلاش و سازندگی، سلامتی است. طبق تعریف سازمان بهداشت جهانی, سلامتی عبارت است از سلامتی جسمانی, روانی و اجتماعی فرد. سلامتی همواره به عنوان تعادل فیزیولوژیکی و تعادل پویای عناصری که شکل دهنده و عمل کننده ارگانیسم وجودی انسان در رابطه با نیازمندی­های بیرونی هستند, تعریف شده است. این تعادل پویا با نیروی جسمانی و روانی و با کارائی بیومکانیک غدد مترشحه داخلی و با قدرت منسجم, غیر ارادی دستگاه عصبی به حیات خود ادامه می­دهد (۱۸). کاهش قابل ملاحظه­ای در فعالیت­های بدنی افراد جامعه به علت داشتن زندگی ماشینی دیده می­شود. مردم روز به روز بی­تحرک­تر شده و بسیاری از افراد فقط در اوقات فراغت امکان انجام فعالیت­های بدنی و ورزشی را پیدا می­ کنند. این امر علاوه بر اینکه منجر به آتروفی عضلات و ضعف جسمانی کل ارگانیسم انسان می­شود, احتمال ابتلا به بیماری­های قلبی- عروقی ناشی از تصلب شراین را برای آن­ها شدید می­نماید, لذا تحرک فیزیکی از وسایلی است که برای این افراد ارزش بالایی پیدا می­ کند (۱). از طرف دیگر, بررسی عوامل فیزیولوژیکی و آمادگی جسمانی نه تنها به دلیل پیشگیری از بیماری­های جسمانی و روانی بلکه به دلیل بروز مشکلات اجتماعی و اقتصادی نیز دارای اهمیت است. روشن است که ارزش اقتصادی فشار روانی و عدم تناسب عوامل فیزیولوژیکی بدن افراد، در مواردی چون مخارج مربوط به دوران غیبت از کار، هزینه­ ترخیص بیمار و صورت حساب بیمارستان و غیره، کاملا در خور توجه است (۳۳). همچنین تمرینات یوگا و ایروبیک برای زنان که نمی­توانند در محافل عمومی ورزش کنند، می ­تواند مفید باشد.

فعالیت بیش از اندازه سیستم عصبی سمپاتیک باعث تنش، بی­خوابی ونهایتا انواع بیماری مهلک مانند سرطان می­شود. هاتایوگا قادر به کنترل فعالیت سیستم سمپاتیک خواهد بود که با کنترل این سیستم می­توان ضربان قلب را آهسته کرد (۳۴). بدن با عملکرد طبیعی ریه­ها، اکسیژن موردنیاز خود را دریافت و دی­اکسید کربن را دفع می­ کند. با وجود این در افراد زیادی دیده شده­ است که اختلال در عملکرد ریوی باعث می­شود که انتقال اکسیژن در خون مختل و تحمل فعالیت ورزشی آنها محدود می­شود. علت اختلال در عملکرد ریوی می ­تواند آسم، انواع حساسیت­ها، نایژه تنگی ناشی از ورزش و غیره باشد. یوگا باعث عمیق نفس کشیدن و موزون شدن آن می­شود و اختلالاتی مانند پرتهویه­ای و تنگی نفس را درمان یا از پیشرفت آن جلوگیری می­ کند (۳۵). با انجام فعالیت بدنی که توام با دقت و تنفس باشد، احشا و غدد مترشحه داخلی تحریک و عملکرد آن­ها بهبود می­یابد. حرکت و تنفس توام جریان خون را بهبود می­بخشد و در مرحله اول بر دستگاه اعصاب مرکزی و خودکار اثر گذار است (۳۶). اثرات تمرینات یوگا بر افسردگی، اضطراب، اختلالات مرتبط با استرس (۳۷) و نیز بی­خوابی مزمن به روشنی بیان گردیده است (۳۸). شاواسانا به عنوان قسمتی از تمرینات یوگا قادر به افزایش توانمندی فرد در موقعیت­های استرس زا می­باشد (۳۹).

شرکت کردن در تمرین­های بدنی ریتمیک، عملکرد همه اندام­ها و دستگاه­های بدن را بالا می­برد و به محافظت توانایی­های عملکردی قلبی­_­عروقی، دستگاه تنفس، غده، اعضای حرکتی و دستگاه عصبی کمک می­ کند. علاوه بر آن، فعالیت­های فیزیکی که در حین تمرین انجام می­شوند یک اثر کاهنده بر فشارخون سرخرگی و بیماری پرفشارخونی دارد(۲۱). کالج طب ورزش آمریکا، توصیه می­ کند که همه کسانی که می­خواهند توانایی­های قلبی­-­تنفسی خود را حفظ و بهبود بخشند، باید ۵-۳ بار در هفته با بهره گرفتن از فعالیت­های ریتمیک ایروبیک که گروه زیادی از ماهیچه­ها را فعال می­ کند، از قبیل راه رفتن، دویدن، دوچرخه­سواری، رقص­های ایروبیک به تمرین بپردازند، شدت تمرین باید حدود ۶۵- ۵۵ % حداکثر ضربان قلب و مدت تمرینات باید ۶۰-۲۰ دقیقه باشد. اگر شدت تمرین کمتر از این مقدار باشد، طول مدت تمرین باید افزایش یابد (۴۰).

تحقیقات زیادی در مورد منافع و اثرات مثبت یوگا و تمرینات هوازی به ثبت رسیده است. بهبود بسیاری از بیماری­های نظیر آسم، سل ریوی، سندرم روده­ی تحریک پذیر، افسردگی خفیف، پرفشارخونی، استئوآرتریت و دردهای مزمن کمری، توان بخشی بیماران پس از سکته قلبی، سندرم یائسگی، دیابت، بیماریهای قلبی – عروقی و بهبودی بیماران پس از انجام تمرینات یوگا گزارش شده است (۴۱). همچنین نتایج قابل ملاحظه­ای در مورد اثرات تمرین­های هوازی بر افزایش بهره هوشی، افزایش سطح انرژی به منظور انجام فعالیت­های طولانی مدت، بهبودی در هضم غذا، اثربخشی در کنترل و کاهش وزن بدن، کنترل افسردگی، اضطراب و هیجان­ها و همچنین روشی مؤثر برای مقابله با عوارض قلبی و عروقی مشاهده شده است (۴۲).

امروزه بیشتر از پیش اثرات تمرینات ورزشی یوگا و ایروبیک بر همه آشکار شده است. با توجه به اثرات تمرین یوگا و ایروبیک بر روی سیستم­های مختلف بدن, در این تحقیق سعی شده است که تأثیر این تمرینات ورزشی بر روی پارامترهای گوناگون ترکیب بدنی، فیزیولوژیکی و آمادگی جسمانی زنان غیر ورزشکار مورد بررسی و اثرات این روش­ها با هم مورد مقایسه قرار گیرد. با توجه به توسعه روز­افزون ورزش یوگا و ایروبیک در داخل کشور، به نظر می­رسد، تعیین اثرات تمرینات یوگا در مقایسه با تمرینات ایروبیک بر عوامل فیزیولوژیکی و شاخص­های آمادگی جسمانی از اهمیت برخوردار باشد تا با توجه به اهداف تمرین کردن, یک برنامه­ی تمرینی مناسب برای افراد گوناگون تدوین گردد. این پژوهش می ­تواند ضمن بررسی علمی تمرینات یوگا و ایروبیک و اثرات آن، توجه اندیشمندان داخلی کشور را جلب کرده و اطلاعات مفیدی در اختیار متخصصان تربیت بدنی و علوم ورزشی قرار دهد.

۱-۴- اهداف تحقیق

۱-۴- ۱- هدف اصلی

مقایسه­ تاثیر تمرینات یوگا و ایروبیک بر برخی عوامل فیزولوژیکی و آمادگی جسمانی  زنان غیر ورزشکار.

۱-۴- ۲-  اهداف جزئی یا فرعی تحقیق

۱- مقایسه­ اثر تمرینات یوگا وایروبیک بر وزن بدن زنان غیر ورزشکار.

۲- مقایسه­ اثر تمرینات یوگا وایروبیک بر درصد چربی زنان غیر ورزشکار.

۳- مقایسه­ اثر تمرینات یوگا وایروبیک بر وزن چربی زنان غیر ورزشکار.

۴- مقایسه­ اثر تمرینات یوگا وایروبیک بر وزن بدون چربی زنان غیر ورزشکار.

۵- مقایسه­ اثر تمرینات یوگا وایروبیک بر نسبت کمر به لگن زنان غیر ورزشکار.

۶-  مقایسه­ اثر تمرینات یوگا وایروبیک بر توان هوازی زنان غیر ورزشکار.

۷- مقایسه­ اثر تمرینات یوگا وایروبیک بر فشار خون زنان غیر ورزشکار.

۸-  مقایسه­ اثر تمرینات یوگا وایروبیک بر ضربان قلب زنان غیر ورزشکار.

۹-  مقایسه­ اثر تمرینات یوگا وایروبیک بر ظرفیت حیاتی اجباری زنان غیر ورزشکار.

۱۰-  مقایسه­ اثر تمرینات یوگا وایروبیک بر حجم بازدمی بافشار در یک ثانیه زنان غیر ورزشکار.

۱۱-  مقایسه­ اثر تمرینات یوگا وایروبیک بر حداکثر تهویه­ی  ارادی زنان غیر ورزشکار.

۱۲- مقایسه­ اثر تمرینات یوگا وایروبیک بر توان بی­هوازی زنان غیر ورزشکار.

۱۳- مقایسه­ اثر تمرینات یوگا وایروبیک بر انعطاف­پذیری زنان غیر ورزشکار.

۱۴- مقایسه­ اثر تمرینات یوگا وایروبیک بر قدرت دست زنان غیر ورزشکار.

۱-۵- پیش فرض­های تحقیق

 1. آزمودنی­ها در زمان اندازه ­گیری آزمون­ها در شرایط مناسب روانی قرار داشته اند.
 2. آزمودنی­ها با انگیزه­ی کافی در تمرینات شرکت کردند و تمرینات را با دقت لازم انجام دادند.
 3. آزمودنی­ها متعهد شدند که به غیر از فعالیت­های بدنی مشخص شده در هیچ فعالیت­ بدنی دیگری شرکت نکنند.

تعداد صفحه :۱۶۹

قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

پایان نامه رابطه برخی از ویژگیهای پیکری با عملکرد بازیکنان والیبال شرکت کننده در مسابقات جهانی ژاپن درسال ۲۰۱۱

 پایان نامه رشته تربیت بدنی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحدتهران مرکزی

دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی

پایان‏ نامه‌ برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.A

گرایش:

فیزیولوژی ورزشی

عنوان:

رابطه برخی از ویژگیهای پیکری با عملکرد بازیکنان والیبال شرکت کننده در مسابقات جهانی ژاپن درسال ۲۰۱۱

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر حسن متین همایی

تابستان۱۳۹۱

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه وطرح پژوهش

۱-۱  مقدمه  ۲

۱-۲  بیان مساله. ۶

۱-۳   ضرورت و اهمیت پژوهش ۱۰

۱-۴  اهداف پژوهش ۱۳

۱-۴-۱ هدف کلی,.۱۳

۱-۴-۲ اهداف اختصاصی ۱۳

۱-۵  فرضیه های پژوهش ۱۵

۱- ۶  قلمرو پژوهش

۱-۷ محدودیت های پژوهش ۱۷

۱-۸ تعاریف کاربردی ۱۷

فصل دوم: مبانی نظری ویشینه پژوهش

۲-۱ مقدمه  ۲۰

۲-۲مبانی نظری .۲۲

۲-۳  پیشینه پژهش   .۲۶

۲-۴ چکیده پیشینه پژوهش.۳۴

فصل سوم: روش اجرای پژوهش

۳-۱  روش پژوهش ۳۸

۳-۲  جامعه و نمونه آماری پژوهش ۳۸

۳-۳  متغیرهای پژوهش ۳۸

۳-۴  روش های گردآوری اطلاعات ۳۸

۳-۵  مشخصات عمومی. ۳۸

۳-۶  ویژگی های عملکردی بازیکنان. ۳۹

۳-۷ روش اجرای پژوهش ۳۹

۳-۸ روش های آماری. ۳۹

فصل چهارم: یافته های پژوهش

۴-۱مقدمه  ۴۲

۴-۲  ویژگی های فردی آزمودنی ها ۴۳

۴-۳   ویژگی های عملکردی آزمودنی ها ۴۵

۴-۴آزمون فرضیه ها ۴۸

 فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

۵-۱ مقدمه  ۵۷

۵-۲ خلاصه پژوهش ۵۸

۵-۳ بحث و تفسیر. ۵۸

۵-۴ نتیجه گیری نهایی. ۶۱

۵-۵ پیشنهادات برخواسته از پژوهش ۶۱

۵–۶ پیشنهادات برای پژوهش های بعدی.۶۲

منابع و ماخذ ۶۳

چکیده

هدف از پژوهش حاضر ، بررسی رابطه­ برخی ویژگی­های پیکری با عملکرد بازیکنان والیبال مرد نخبه که در مسابقات جام جهانی ۲۰۱۱ ژاپن شرکت کرده بودند، بود. جامعه­ی آماری پژوهش  را ۱۶۴ بازیکن تیم­های ملی شرکت کننده در رقابت­های جهانی ۲۰۱۱ ژاپن تشکیل دارند که میانگین سن ۲۶ سال، میانگین قد ۷۱/۱۹۶ سانتی متر و میانگین وزن ۳۵/۸۸ کیلوگرم و میانگین شاخص توده بدنی ۸۴/۲۲ کیلوگرم / مترمربع بود .

ویژگی­های پیکری شامل سن، قد، وزن و توده بدنی بود که از پایگاه اینترنتی فدراسیون جهانی والیبال دریافت شد. ویژگی­های عملکردی شامل اسپک، دفاع، سرویس، دریافت، عملکرد لیبرو و عملکرد پاسور بود. جهت تجزیه و تحلیل آماری، اطلاعات آماری در دو بخش توصیفی و استنباطی قرار داده شد.

نتایج پژوهش رابطه معنا داری بین قد با عملکرد اسپک و دفاع و پرش عمودی نشان داد. اما رابطه معناداری بین سن، وزن و شاخص توده بدنی با اسپک و دفاع مشاهده نشد.

رابطه معناداری بین پرش عمودی با سن و شاخص­ توده بدنی مشاهده نشد هم چنین رابطه معناداری بین سرویس و دفاع و عملکرد لیبر و با هیچ کدام از ویژگی­های فردی مشاهده نشد. همچنین رابطه معناداری بین عملکرد پاسور با سن مشاهده شد اما با قد و وزن و شاخص توده بدنی رابطه معنادار مشاهده نشد.

نتایج پژوهش نشان می­دهد که برنامه تمرین باید با ویژگی هر مسابقه و قابلیت­های هر بازیکن متناسب باشد. یافته های پژوهش حاضر می تواند در فرآیند استعداد یابی و گزینش بازیکنان مورد استفاده قرار گیرد.

  ۱-۱ـ مقدمه:

والیبال در سال ۱۸۹۵ توسط ویلیام جی مورگان ابداع شد. این ورزش شامل فعالیت­های هوازی و بی­هوازی است بنابراین نیازمند قدرت عضلانی، توان، چابکی، آمادگی هوازی و انعطاف پذیری است(۳۱).

امروزه والیبال به عنوان یکی از رشته­های پرطرفدار در سرتاسر دنیا بینندگان زیادی را جذب خود کرده است ،به طوری­که از حالت سرگرمی فراتر رفته و به صورت یک صنعت در جوامع امروزی مطرح شده است.

این صنعت پر رونق باعث بروز رقابت­های شدید در تمام عرصه­های مرتبط با والیبال در بین مدیران، مربیان، بازیکنان و متخصصان علوم ورزشی شده است. امروزه مربیان و بازیکنان والیبال دریافته­اند که به منظور آمادگی برای شرکت در مسابقات باید از راهبردهای علمی جدید استفاده کنند. برای این منظور با کسب تجربه بایستی راه پیشرفت را طی کرد. به عنوان مثال، برگزاری یک دوره مسابقه ی جام جهانی در یک کشور، موجب تغییر و ارتقاء در زیر ساخت­های عمرانی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می­شود.

امروزه باشگاه­ها به تیم­های زبده مربی­گری نیاز دارند تا بتوانند با همکاری و تعامل با یکدیگر موجبات ارتقاء بخشیدن باشگاه را فراهم کنند. نیازهای روانی، فیزیولوژیکی و سایر نیازهای ظاهر و پنهان، سرمایه گذاران را مجاب به استفاده از مربیان مجهز به علم روز کرده است.

اجرای بهینه و مطلوب مهارت­های ورزشی ناشی از تعامل پیچیده­ عوامل فیزیولوژیکی، آنتروپومتریکی، روان شناختی و زیست حرکتی با یکدیگر است .

لازمه و پیش شرط دستیابی به موفقیت­های ورزشی برخورداری از قابلیت­های جسمانی است از قبیل  ویژگی­های آنتروپومتریکی معین.

شناخت ویژگی­های آنتروپومتریکی از عوامل مهم تعیین کننده و مؤثر بر اجرای ورزشکاران است اطلاع از این ویژگی­ها در مقایسه­ ورزشکار با خود و دیگران، کشف نقاط ضعف و رفع و اصلاح آن­ها و طراحی درست و اصولی برنامه ­های تمرینی نقش مهمی دارد (۲۹)

چندین مطالعه رابطه ویژگی­های آنتروپومتریکی با ورزش­های مختلف را بررسی کرده­اند و اعتقاد دارند که این ویژگی­ها در اجرا اثر دارند بنابراین این ویژگی­ها در انتخاب بازیکنان مورد استفاده قرار می­گیرند. (۳۲ و ۸ و ۲۹ و ۴)

قد و وزن از اجزای مهم ویژگی­های آنتروپومتریکی است که در هر جامعه­ای برای مطالعات پزشکی و ورزشی از آن استفاده می­شود و هم­چنین برای مشخص کردن نرم­های ورزشی در رشته­های مختلف ارزش بسیاری دارند. برای مثال مقایسه وزن کنونی با وزن قبلی در بسیاری از رشته­های ورزشی مورد نیاز است.

علاوه بر آن با مقایسه درصد چربی و وزن بدن، شواهدی مبنی بر نوع اجرا به دست می­آید.

به وسیله ترکیب عواملی چون: قد، وزن، سن و جنسیت اطلاعات مفیدی در زمینه­ انتخاب رشته ورزشی برای کودکان و نوجوانان به دست می­آید. (۳۷)

شناسایی مشخصه­های فیزیکی می ­تواند در موفقیت ورزشکار در رشته­های گوناگون نقش داشته باشد. همانند تفاوت­های ساختاری احتمالی در میان ورزشکارانی از ورزش­های گوناگون، که موضوعی است که از سوی مربیان و متخصصان علوم ورزشی مورد توجه قرار گرفته است. برای مثال اهمیت وضعیت قامت بازیکنان در برخی ورزش­های تیمی مثل والیبال و بسکتبال پذیرفته شده است و می­دانیم که ارتفاع بدن بر طول تمامی اجزای بدن تأثیر مثبت دارد و این به نوبه خود بر عملکرد ورزشکار تأثیر می­گذارد. (۳۴)

پژوهش­های مختلفی به بررسی رابطه­ ویژگی­های پیکری در بازیکنان والیبال پرداختند.این پژوهش ها نشان دادند که ویژگی­های بیولوژیکی والیبالیست­های پیشکسوت تفاوت زیادی با والیبالیست­های جوان داشته که تا حد زیادی وابسته به سن بیولوژیکی آن­ها بود. در پژوهش یاد شده تفاوت معنا داری در وزن دو گروه دیده نشد اگرچه پیشکسوتان حدوداً ۱۰ سانتی متر کوتاهتر بودند و در نتیجه BMI آن­ها بیشتر بود (۲۶)

در برزیل پژوهشی روی والیبالیست­های دسته اول انجام شد. سطح اجرای والیبالیست­های برزیل تحت تأثیر سن قرار نداشت. نتایج نشان داد که والیبالیست­های با تجربه تر لزوماً اجرای بهتری نسبت به جوان­ترها نداشتند یعنی سن در اجرای والیبالیست­ها اثری نداشت (۳۵)

بین موفقیت در اجرای مهارت­های والیبال با سابقه بازی (سن) رابطه مثبت وجود دارد یعنی هر چه تجربه بازی بیشتر باشد ضریب موفقیت در اجرا بالا می­رود.

از طرف دیگر در مطالعات اخیر نشان داده شده است که در پرش عمودی و سرعت حرکت در مبتدی­ها و نخبه­ها هیچ تفاوت معنی­داری وجود ندارد.

در پژوهشی رابطه برخی ویژگی­های جسمانی مانند قد، وزن، سن با پرش عمودی را بررسی کردند و نتیجه گرفتند که قد و سن اثر مثبتی روی اجرای پرش عمودی دارند ولی وزن اثری روی اجرای پرش عمودی ندارد ولی در عوض درصد چربی بدن اثر قابل توجهی روی اجرای پرش عمودی دارند.(۲۲)

در اجرای مهارت سرویس با شاخص­های آنتروپومتریکی از قبیل قد، وزن و قد بالاتنه رابطه مثبت معنی داری وجود دارد یعنی هر چه قد، بلندتر و توده بدن بیشتر باشد، به دلیل اجرای دقیق­تر و بهتر مهارت سرویس، موفقیت بیشتری کسب خواهد شد.

به علاوه بین مهارت پنجه با قد و وزن رابطه مثبت وجود دارد که این نیز دال بر اهمیت ویژگی­های برتر بدنی در اجرای موفق مهارت­های والیبال است.(۱)

در برخی مطالعات تنها جرم و ارتفاع بدن گزارش شده است و برخی دیگر تنها شاخصهای ترکیب بدن را ذکر کرده اند و تعداد اندکی از این مطالعات هم به توصیف متغیرهای ساختار بدنی پرداخته اند .

.بنابراین پژوهش هایی که دقیقا این روابط پیکری را اجرا شناسائی و نقش آن را با عملکرد روشن کرده باشد ،کم و حداقل در رشته والیبال ناچیز است.بنا براین این پژوهش در نظر دارد تا رابطۀ برخی از ویژگیهای آنتروپومتری با عملکرد والیبال در والیبالیستهای مرد نخبه را مورد مطالعه قرار دهد.

۱-۲ـ بیان مسأله:

علاوه بر ویژگی­های آنتروپومتریکی در یک ورزش تیمی، موقعیت­های معینی ممکن است نیاز به مشخصه­های فیزیکی خاص بیشتری داشته باشند که این مبتنی بر تقاضای فیزیولوژیک آن موقعیت در طی بازی و تنظیم آن در بازیکنان می­باشد (۱۲)

شناخت اختلافات جسمانی و پیکری جهت انتخاب بازیکنان تیم در بهبود ویژگی­های آمادگی جسمانی و توسعه­ی مهارت­های تکنیکی و تاکتیکی درون فصل رقابت بسیار مؤثر و راه گشاست. اما چگونگی انتخاب بازیکن برای پست­های مختلف، اعمال تمرینات خاص تاکتیکی، آمادگی جسمانی و حفظ آن در طول فصل مسابقه بسیار حائز اهمیت است.

ویژگی­های پیکری مانند: قد، توده­ی بدن و ترکیب بدنی در بسیاری از موارد با عملکرد ارتباط دارند.

از طرف دیگر مشخص شده است که تمام ورزش­های توپی نیازمند توانایی­های وسیع و جامع است شامل توانایی­های روحی، جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی هستند. در این میان توانایی جسمانی مهم­تر است زیرا بازی­های توپی نیازمند تکرار حداکثر توان است مانند ضربه زدن شدید و پرش.

بسیاری از یافته­ها در اغلب مطالعات دال بر این است که بین واژه آنتروپومتری و تست­های جسمانی  (چابکی، توان هوازی، پرش عمودی) در جوان­ترها در سطوح مختلف تفاوت­های معنی داری وجود دارد. تعیین (تشخیص) مهارت­های خاص یک رشته ورزشی به اندازه ویژگی­های فیزیولوژیکی و آنتروپومتریکی در ورزش­های مختلف اهمیت دارد و برای اجرا حیاتی می­باشد. (۹)

برای دستیابی به این توانایی­های جسمانی، اندازه­های آنتروپومتریک، پارامترهای ترکیب بدن مثل درصد چربی بدن و توده چربی آزادو ریخت بدنی معمولاً استفاده می­شود.

بسکتبالیست­ها و والیبالیست­ها معمولاً بلندتر از دیگر ورزشکاران هستند (۳۴)

با توجه به این که از مهم ترین عوامل پیروزی در مسابقات ورزشی، داشتن ظرفیت­های فیزیولوژیکی و ویژگی­های فیزیکی خاص است , اطلاع از جنبه­ های آناتومیکی چون: قد، وزن و توده­ی بدنی می ­تواند دریچه­های جدیدی را در مورد وضعیت افراد برای مربیان بگشاید.

نتایج چندین تمرین تحقیق در زنان و مردان والیبالیست نشان داد که چابکی، قدرت و نوع پرش عمودی در اجرای والیبالیست­ها اثر دارد.

در طول یک مسابقه والیبال با شدت بالا و در حین مسابقه بازیکنان دائماً در حال پرش و فرود هستند. این پرش­ها می­توانند با دور خیز (مانند پرش اسپک) و بدون دورخیز (پرش دفاع) باشد.

طبیعت پرش و نوع مسابقه و نوع پرشی که در آن انجام می­شود باید برای اجرای موفق در نظر گرفته شود.

چندین مطالعه رابطه قوی بین قدرت و توان و اجرای پرش عمودی را نشان دادند اگرچه به نظر می­رسد که این رابطه ممکن است نسبت به نوع ورزش و سطح ورزشکار تفاوت کند. (۲۱)

ابعاد آنتروپومتریک در سطحی که ورزشکار طی رقابت کسب می­ کند اثر زیادی دارد، و همچنین در مهارت­های اجرای تکنیکی ورزشکار دخیل هستند. اهداف مربیان برای انتخاب بازیکن باید حساب شده و دقیق باشد، ابتدا اندازه طول اندام­ها و محیط اندام­ها و همچنین میزان چاقی باید در نظر گرفته شود و سپس قدرت و وزن آن­ها و سپس سطح مهارت اجرای آنها باید در نظر گرفته شود. ابعاد آنتروپومتریکی اساس و پایه مهارتهای ورزشی هستند و ویژگی­های حرکتی را تحت تأثیر قرار می­ دهند، در طول پروسه انتخاب بازیکن در این رشته ،عواملی همچون اندازه­ میزان چربی، عضلات و استخوان­ها نیز اطلاعاتی به مربیان می­دهد (۲۲).

تعیین اندازه­های آنتروپومتریک برای انتخاب بهترین ورزش برای بازیکن مورد نیازهستند و پیش بینی می­شود که رسیدن به سطح بالای اجرا در آینده با توجه به این اطلاعات برای تیم­ها برای هر رده سنی می ­تواند مفید  باشد. (۱۲)

حال این سوالات در مورد رشته والیبال مطرح است که :

آیا رابطه ای بین ویژگی های آنتروپومتریک و اجرای والیبالیست ها وجود دارد؟

آیا در پستهای مختلف رابطه­ای بین ویژگیهای آنتروپومتریک بازیکنان با عملکرد آنها وجود دارد؟

این پژوهش در پی پاسخ به سوالات فوق طرح واجرا شد.

لذا با توجه به موارد یاد شده فوق این پژوهشگر در نظر دارد تا رابطه برخی از ویژگیهای پیکری با عملکرد بازیکنان والیبال مرد نخبه را مورد مطالعه قرار دهد.

۱-۳ـ ضرورت و اهمیت پژوهش:

به دلیل نیاز باشگاه­ها و کشورها به پرورش بازیکنان با استعداد جوان، در کنار مربیان، مأموران استعدادیابی و مدیران که هر کدام عنصر کلیدی در فرآیند استعدادیابی و پرورش استعدادها بشمار می­روند، حضور دانشمندان علوم ورزشی نیز می ­تواند نقش مهمی در این فرایند داشته باشند.

از سوی دیگر شفافیت ارتباط بین ساختارهای نوع پیکری و اجرای ورزشی بهینه در سنین بزرگسالی می ­تواند به کسب نتایج بهتر و هدفمند در زمینه­ استعدادیابی والیبال و کاهش خطای اجرا در سنین بزرگسالی کمک شایانی بکند. دانشمندان علوم ورزشی باید مراحل کلیدی در فرآیند استعدادیابی و ارتباط ساختارهای بدنی به ویژگی­های روانی و سایر حیطه­های مربوط به والیبال نوین را آموزش دیده و با آن آشنایی لازم را داشته باشند تا به مفاهیم علمی والیبال تسلط یابند.

در بیشتر موارد کشف استعدادها و پرورش آن­ها بر عهده­ افرادی قرار دارد که آموزش ندیده­اند و یا دارای آموزش اندک در زمینه­ شناخت رشد و بلوغ و ویژگی­های بدنی و آثار بالقوه آن­ها بر فرآیندهای انتخاب و اجرا هستند.

مهارت­های پایه­ای والیبال که در سنین نونهالی و نوجوانی آموخته می­شوند، می­توانند در بزرگسالی تحت تأثیر رشد جسمانی و تغییرات بدنی قرار گیرند که این می ­تواند حتی حرکت ورزشکار را تثبیت کرده و یا تغییر دهد. بنابراین ضروری بنظر می­رسد تا با درک ارتباط بین عوامل پیکری و اجرای ورزشی والیبال از از بین رفتن انرژی و استعداد جلوگیری کرده و از کسب نتایج مطلوب اطمینان حاصل کرد.

یک تیم والیبال مانند سایر ورزش­های توپی نه تنها به مهارت­های تکنیکی و تاکتیکی نیاز دارد بلکه با آمادگی جسمانی نیز سروکار دارد.

در طول یک فصل، مربیان والیبال بر روی اهداف تکنیکی و تاکتیکی تمرکز می­ کنند و حجم تمرینات قدرتی را پایین می­آورند که این ممکن است موجب تغییرات ناخواسته در تیم شود. (۲۷)

والیبال از ورزش­های اینتروال با شدت تناوبی می­باشد و در این ورزش تلاش­های ناگهانی، انفجاری و کوتاه مدت از حدود ۲ تا ۲۰ ثانیه معمولاً مورد نیاز است و از این رو ورزشکاران سطح بالا به وسیله توان عضلانی بالا در قسمت تنه و اندام­ها مشخص می­شوند.

والیبال شامل پرش، فرود، حرکات جانبی است و این حرکات باید متناوب و بدون استراحت در طول یک مسابقه ۶۰ تا ۱۲۰ دقیقه­ای انجام شود.

قدرت و توان برای موفقیت دراین رشته ضروری است. مربیان سطح بالا معمولاًبه تقویت آمادگی جسمانی اهمیت می­ دهند. پس باید در نظر داشت علاوه بر بالا بردن سطح مهارت­ها، فاکتورهای آمادگی جسمانی نیز تقویت شوند. (۲۳)

نکته­ی قابل توجه در مورد شاخص توده بدن (BMI) در این است که این شاخص، میزان درصد چربی و یا اضافه وزن را مشخص نمی­کند و به این علت کاربرد آن محدود است همچنین مانند جدول قدـ وزن ممکن است شاخص توده بدن یک شخص عضلانی (بدون چربی زیاد) مانند یک فرد چاق شود.

به هر حال BMI نسبت به جدول­های قد و وزن دقیق­تر بوده ولی نسبت به اندازه ­گیری چربی زیرپوستی ضعیف­تر عمل می­ کند. با این حال حداقل دو خلاصه پژوهش جدید در دسترس است که در آن­ها نتیجه ­گیری شده، شاخص توده بدنی در ارزیابی چاقی نسبت به جدول وزن ـ قد از اعتبار بیشتری برخوردار است و نسبت به دیگر شاخص­های قد و وزن ارتباط قوی­تری با چربی بدنی دارد. ارتباط بین BMI و چربی بدنی تحت تأثیر عوامل از قبیل سن و جنس قرار می­گیرد به عنوان مثال افراد مسن­تر ممکن است چربی بدنی بیشتری نسبت به جوان­ترهایی با همان BMI داشته باشند.

مطالعات کمی در مقالات ذکر شده اند که با مشخصه های مورفولوژیکی والیبالیستهای زن سروکار داشته باشند و کل طیف آنها را بررسی نکرده اند چرا که اینها با کمبود معیارهای سنجشی برای اندازه گیری ساختار بدنی یا ترکیب بدنی یا سنجشهای گوناگون بدن انسان مواجه بوده اند.

در برخی مطالعات تنها جرم و ارتفاع بدن گزارش شده است و برخی دیگر تنها شاخصهای ترکیب بدن را ذکر کرده اند و تعداد اندکی از این مطالعات هم به توصیف متغیرهای ساختار بدنی پرداخته اند.

۱-۴ـ اهداف پژوهش:

۱-۱-۴هدف کلی:

هدف از این مطالعه تعیین رابطۀ برخی از ویژگیهای آنتروپومتری با عملکرد والیبال در والیبالیستهای مرد نخبه می باشد.

۲-۱-۴اهداف ختصاصی عبارتند از:

۱- تعیین رابطه بین سن بازیکنان با عملکرد اسپک بازیکنان والیبال مرد نخبه

۲- تعیین رابطه بین قد بازیکنان با عملکرد اسپک بازیکنان والیبال مرد نخبه

۳- تعیین رابطه بین وزن بازیکنان با عملکرد اسپک بازیکنان والیبال مرد نخبه

۴- تعیین رابطه بین BMI بازیکنان با عملکرد اسپک  بازیکنان والیبال مرد نخبه

۵- تعیین رابطه بین سن بازیکنان با عملکردسرویس بازیکنان والیبال مرد نخبه

۶- تعیین رابطه بین قد بازیکنان با عملکردسرویس بازیکنان والیبال مرد نخبه

۷- تعیین رابطه بین وزن بازیکنان با عملکردسرویس بازیکنان والیبال مرد نخبه

۸- تعیین رابطه بینBMI بازیکنان با عملکردسرویس  بازیکنان والیبال مرد نخبه

۹- تعیین رابطه بین سن بازیکنان با عملکرد پرش عمودی بازیکنان والیبال مرد نخبه

۱۰- تعیین رابطه بین قد بازیکنان با عملکرد پرش عمودی بازیکنان والیبال مرد نخبه

۱۱- تعیین رابطه بین وزن بازیکنان با عملکرد پرش عمودی بازیکنان والیبال مرد نخبه

۱۲- تعیین رابطه بینBMI بازیکنان با عملکرد پرش عمودی بازیکنان والیبال مرد نخبه

۱۳- تعیین رابطه بین سن بازیکنان با عملکرد دریافت  بازیکنان والیبال مرد نخبه

۱۴- تعیین رابطه بین قد بازیکنان با عملکرد دریافت بازیکنان والیبال مرد نخبه

۱۵- تعیین رابطه بین وزن بازیکنان با عملکرد دریافت بازیکنان والیبال مرد نخبه

۱۶- تعیین رابطه بین BMI بازیکنان با عملکرد دریافت بازیکنان والیبال مرد نخبه

۱۷- تعیین رابطه بین سن بازیکنان با عملکرد دفاع بازیکنان والیبال مرد نخبه

۱۸- تعیین رابطه بین قد بازیکنان با عملکرد دفاع بازیکنان والیبال مرد نخبه

۱۹- تعیین رابطه بین وزن با عملکرد دفاع بازیکنان والیبال مرد نخبه

۲۰- تعیین رابطه بین BMIبا عملکرد دفاع  بازیکنان والیبال مرد نخبه

۲۱- تعیین رابطه بین سن بازیکنان با عملکرد لیبرو

۲۲- تعیین رابطه بین قد بازیکنان با عملکرد لیبرو

۲۳- تعیین رابطه بین وزن بازیکنان با عملکرد لیبرو

۲۴- تعیین رابطه بین BMI بازیکنان با عملکرد لیبرو

۲۵- تعیین رابطه بین سن بازیکنان با عملکرد پاسور

۲۶- تعیین رابطه بین قد بازیکنان با عملکرد پاسور

۲۷- تعیین رابطه بین وزن بازیکنان با عملکرد پاسور

۲۸- تعیین رابطه بین BMI بازیکنان با عملکرد پاسور

۱-۵)فرضیه های پژوهش:

 1. بین سن بازیکنان والیبال مرد نخبه با عملکرد اسپک آنها رابطه وجود دارد.
 2. بین قد بازیکنان والیبال مرد نخبه با عملکرد اسپک آنها رابطه وجود دارد.
 3. بین وزن بازیکنان والیبال مرد نخبه با عملکرد اسپک آنها رابطه وجود دارد.
 4. بین BMI بازیکنان والیبال مرد نخبه با عملکرد اسپک آنها رابطه وجود دارد.
 5. بین سن بازیکنان والیبال مرد نخبه با عملکرد سرویس آنها رابطه وجود دارد.
 6. بین قد بازیکنان والیبال مرد نخبه با عملکرد سرویس آنها رابطه وجود دارد.
 7. بین وزن بازیکنان والیبال مرد نخبه با عملکرد سرویس آنها رابطه وجود دارد.
 8. بین BMI بازیکنان والیبال مرد نخبه با عملکرد سرویس آنها رابطه وجود دارد.
 9. بین سن بازیکنان والیبال مرد نخبه با عملکرد پرش عمودی آنها رابطه وجود دارد.
 10. بین قد بازیکنان والیبال مرد نخبه با عملکرد پرش عمودی آنها رابطه وجود دارد.
 11. بین وزن بازیکنان والیبال مرد نخبه با عملکرد پرش عمودی آنها رابطه وجود دارد.
 12. بین سن بازیکنان والیبال مرد نخبه با عملکرد پرش عمودی آنها رابطه وجود دارد.
 13. بین سن بازیکنان والیبال مرد نخبه با عملکرد دریافت آنها رابطه وجود دارد.
 14. بین قد بازیکنان والیبال مرد نخبه با عملکرد دریافت آنها رابطه وجود دارد.
 15. بین وزن بازیکنان والیبال مرد نخبه با عملکرد دریافت آنها رابطه وجود دارد.
 16. بین BMI بازیکنان والیبال مرد نخبه با عملکرد دریافت آنها رابطه وجود دارد
 17. بین سن بازیکنان والیبال مرد نخبه با عملکرد دفاع آنها رابطه وجود دارد.
 18. بین قد بازیکنان والیبال مرد نخبه با عملکرد دفاع آنها رابطه وجود دارد.
 19. بین وزن بازیکنان والیبال مرد نخبه با عملکرد دفاع آنها رابطه وجود دارد.
 20. بین BMI بازیکنان والیبال مرد نخبه با عملکرد دفاع آنها رابطه وجود دارد.
 21. بین سن بازیکنان والیبال مرد نخبه با عملکرد لیبرو رابطه وجود دارد.
 22. بین قد بازیکنان والیبال مرد نخبه با عملکرد لیبرو رابطه وجود دارد.
 23. بین وزن بازیکنان والیبال مرد نخبه با عملکرد لیبرو رابطه وجود دارد.
 24. بین BMI بازیکنان والیبال مرد نخبه با عملکرد لیبرو رابطه وجود دارد.
 25. بین سن بازیکنان والیبال مرد نخبه با عملکرد پاسور رابطه وجود دارد.
 26. بین قد بازیکنان والیبال مرد نخبه با عملکردپاسور رابطه وجود دارد.
 27. بین وزن بازیکنان والیبال مرد نخبه با عملکرد پاسور رابطه وجود دارد.
 28. بین BMI بازیکنان والیبال مرد نخبه با عملکرد پاسور رابطه وجود دارد.

تعداد صفحه :۶۴

قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

پایان نامه  تعیین تأثیر مصرف آلوئه ورا بر برخی شاخص های آسیب سلولی پس از یک دوره تمرین هوازی در پسران ورزشکار ۱۸-۱۵ سال

 پایان نامه رشته تربیت بدنی

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

 تعیین تأثیر مصرف آلوئه ورا بر برخی شاخص های آسیب سلولی پس از یک دوره تمرین هوازی در پسران ورزشکار ۱۸-۱۵ سال

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته فیزیولوژی ورزشی

دی ماه ۱۳۹۲

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

 

 

چکیده:

در این تحقیق ۲۰ نفر دانش آموز پسر ۱۸ –  ۱۵ ساله (قد۴/۶± ۰۵/۱۷۲ سانتی متر و وزن ۵۱/۰± ۸۵/۶۴کیلوگرم)  هنرستان تربیت بدنی امام علی به صورت تصادفی به دو گروه مکمل ( ۱۰ نفر ) و دارو نما (۱۰ نفر) تقسیم شدند سپس تمرین هوازی به مدت  ۴  هفته اجرا گردید که در این مدت گروه مکمل، روزانه ۳ عدد کپسول آلوئه ورا که هر کپسول حاوی ۲ گرم آلوئه ورای خشک شده و گروه دارو نما ۳ عدد کپسول حاوی دکسترین مصرف نمودند. جهت تعیین شاخص های آسیب سلولی از مارکرهای CK، LDH  و CRP  استفاده شد و نمونه خونی ۲۴ ساعت قبل و بعد از هر تست کوپر گرفته شد. برای توصیف آماری داده ها از میانگین و انحراف معیار و برای تحلیل استنباطی داده ها از آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر و برای مقایسه بین گروهی از آزمون تی مستقل استفاده شد. در صورت مشاهده نتایج معنادار از آزمون تعقیبی بونفرونی استفاده شد . سطح معنا داری  ۰۵/۰≤ P بود .مصرف آلوئه ورا حین تمرینات هوازی باعث کاهش معنا دار LDH (درگروه مکمل کاهش ۱۵ % نسبت به دارو نما داشت) و CRP (در گروه مکمل کاهش ۱۱% نسبت به دارو نما داشت) شد. ولی کاهش معنا داری در  CK مشاهده نشد. (۰۵/۰≤ P). درمجموع یافته­ های تحقیق حاضر نشان داد ­ آلوئه ورا باعث کاهش شاخص آسیب سلولی و التهاب سلولی شد. این نتیجه ممکن است بیانگر نقش ضد التهابی و آنتی اکسیدانی آلوئه ورا باشد.

واژه­های کلیدی: آلوئه ورا، شاخص آسیب سلولی، آنتی اکسیدان،  پسران دانش آموز، مکمل آنتی اکسیدانی

فهرست مطالب
عنوانصفحه
فصل اول: طرح تحقیق
۱-۱ مقدمه۲
۱-۲ بیان مساله تحقیق.۳
۱-۳  ضرورت و اهمیت تحقیق.۴
۱-۴ اهداف تحقیق.۶
۱-۴-۱ هدف کلی۶
۱-۴-۲ اهداف جزئی۶
۱-۵  فرضیه ­های تحقیق.۶
۱-۶ قلمرو تحقیق۷
۱-۶-۱ محدوده تحقیق.۷
۱-۶-۲محدودیت­های تحقیق۷
۱-۷  تعریف واژه ­ها،مفاهیم و متغیرها۷
فصل دوم: مبانی نظری وپیشینه تحقیق
۲-۱ مقدمه۱۰
۲-۲ مبانی نظری تحقیق.۱۰
۲-۲-۱ آلوئه ورا۱۰
۲-۲-۲ گیاه شناسی۱۰
۲-۳ بررسی نظریه­ های پیرامون تحقیق.۱۲
۲-۳-۱ آنزیم۱۲
۲-۳-۲ آنزیم های پلاسمای خون۱۳
۲-۳-۳ عوامل مؤثر بر فعالیت آنزیمی۱۴
۲-۳-۴ کوآنزیم ها.۱۴
۲-۳-۵ اندازه گیری کمی فعالیت آنزیم۱۵
۲-۳-۶ ایزوزیم ها۱۵
۲-۳-۷ کوفتگی عضلانی تأخیری.۱۵
۲-۳-۸ نظریه التهاب.۱۶
فهرست مطالب
عنوانصفحه
۲-۳-۹ نظریه اسپاسم عضلانی۱۶
۲-۳-۱۰ نظریه آسیب بافت همبند۱۷
۲-۳-۱۱ نظریه اسید لاکتیک.۱۷
۲-۳-۱۲ نظریه آسیب عضلانی.۱۷
۲-۳-۱۳ نظریه ی نشت آنزیم ها.۱۸
۲-۳-۱۴ روش های درمان کوفتگی عضلانی.۱۸
۲-۳-۱۵ مارکرهای سرمی آسیب عضلانی۲۱
۲-۳-۱۶ پروتئین واکنشگر(CRP) C.۲۱
۲-۳-۱۷ کراتین کیناز (CK).۲۲
۲-۳-۱۸ لاکتات دهیدروژناز (LDH).۲۴
۲-۴ پیشینه تحقیق.۲۵
۲-۴-۱ مروری بر تحقیقات داخلی.۲۵
۲-۴-۲ مروری بر تحقیقات خارجی.۲۷
۲-۵ جمع بندی.۳۱
فصل سوم:روش شناسی تحقیق
۳-۱ مقدمه۳۳
۳-۲ روش تحقیق.۳۳
۳-۳ جامعه آماری۳۳
۳-۴ نمونه آماری،روش نمونه گیری و حجم نمونه۳۳
۳-۵ ابزار و وسایل جمع آوری اطلاعات۳۴
۳-۵-۱ ابزار جمع آوری اطلاعات.۳۴
۳-۵-۲ وسایل اندازه گیری۳۴
۳-۶متغیرهای تحقیق۳۴
۳-۶-۱متغیر مستقل۳۴
۳-۶-۲ متغیر وابسته.۳۴
۳-۷ فرآیند تحقیق۳۴
۳-۷-۱ نحوه تهیه کپسول آلوئه ورا۳۵
۳-۷-۲ نحوه مصرف کپسول های حاوی آلوئه ورا۳۵
فهرست مطالب
عنوانصفحه
۳-۷-۳ برنامه تمرین هوازی.۳۵
۳-۸ روش­های گرد آوری اطلاعات۳۶
۳-۹ روش تجزیه تحلیل داد­ها.۳۶
۳-۹-۱ آمار توصیفی.۳۶
۳-۹-۲ آمار استنباطی.۳۶
فصل چهارم تجزیه و تحلیل یافته­ های تحقیق
۴-۱ مقدمه۳۸
۴-۲  توصیف داده ها۳۸
۴-۲-۱ ویژگی­های توصیفی آزمودنی ها۳۸
۴-۲-۲  لاکتات دی هیدروناژ .۳۹
۴-۲-۳  غلظت کراتین کیناز .۳۹
۴-۲-۴ پروتئین واکنش گرC.۴۰
۴-۳ آمار استنباطی.۴۱
۴-۴ آزمون فرضیه ­های تحقیق۴۲
۴-۳-۱فرضیه اول.۴۲
۴-۳-۲ فرضیه دوم.۴۳
۴-۴-۳ فرضیه سوم۴۵
۴-۵ جمع بندی.۴۶
فصل پنجم: بحث، بررسی و نتیجه گیری
۵-۱ مقدمه.۴۸
۵-۲ خلاصه تحقیق۴۸
۵-۳ بحث۴۹
۵-۴ نتیجه گیری.۵۱
۵-۵ پیشنهادات تحقیق۵۱
۵-۵-۱ پیشنهادات برخاسته از تحقیق.۵۱
۵-۵-۲ پیشنهاد برای دیگر محققان۵۲
پیوست­ها.۵۳
منابع۵۷

 

 

 

 • مقدمه

با گذشت زمان، سطوح مهارتی ورزشکاران در رشته­های مختلف پیشرفت کرده است و رکوردهای ورزشکاران به فرازهای جدیدی رسیده و مرز بین موفقیت و شکست کوچکتر شده است. بنابراین ورزشکاران و مربیان، هر عاملی را که بتواند هر چند جزئی شانس پیروزی را افزایش دهد جستجو می­ کنند و به این ترتیب مصرف مکمل­ های غذایی در ورزش بسیار گسترده شده است. در این میان مکمل­های طبیعی جایگاه ویژه ای داشته و موضوع تحقیق بسیاری از فیزیولوژیست های ورزشی شده است. اصولا مکمل­های طبیعی دارای نقش کم ضررتر یا بی ضرری نسبت به مکمل­های صناعی بوده و بر خلاف مکمل­های صناعی فاقد افزودنی­های احتمالا غیر مجاز هستند. از آن جمله می­توان به گیاه آلوئه ورا به نام علمی آلوئه بابادنسیس[۱]و از خانواده لیلیاسیا[۲] اشاره کرد که از گذشته­های دور استفاده و کاربردهای فراوانی دارد. برگ این گیاه حاوی غلظت بالائی از ترکیبات آنتراکینون است که خواص ضد التهاب، ضد سرطان، آنتی اکسیدان و ضد اولسر دارد(۱). آلوئه ورا با مهار تولید اینترلوکین ۶ و ۸ و کاهش چسبندگی لکوسیت ها و نیز افزایش سطح اینترلوکین ۱۰ وکاهش سطح فاکتور نکروز تومور آلفا[۳] در مهار واکنش های التهابی مؤثر است(۱و۲).

براساس اظهارنظر IASC[4] ارزش تجارت جهانی محصول خام این گونه گیاهی حدود ۱۲۵ میلیون دلار و ارزش محصول نهائی تولید شده بالغ بر ۱۱۰ میلیارد دلار است(۱)، که در حال حاضر در صنایع غذایی ، آرایشی و بهداشتی و صنایع داروئی استفاده می­شود و با توجه به پتانسیل­های بالقوه این گیاه، ورزش نیز می تواند یکی از زمینه ­های مصرفی این گیاه باشد. با توجه به اینکه سطح زیر کشت گیاه آلوئه ورا بالغ بر۲۳ هزار هکتار است می توان به اهمیت آن در صنایع مختلف پی برد. قابل ذکر است کشور تایلند با ۳۴ درصد فروش محصولات آلوئه ورا رتبه اول در این زمینه را دارد(۳).

این گیاه ۳۸۰ گونه زیرخانواده دارد و عدد کروموزومی پایه­ی آن ها ۷ است(۱). با توجه به علاقه وافر مردم ایران و نیز مصرف روز افزون مکمل­های طبیعی و اهمیتی که این بخش از منابع طبیعی ایران از نظر اقتصادی و داروئی دارد. ضرورت تحقیق در زمینه اثرات انتی اکسیدانی گیاه الوئه ورا آشکارتر می­شود(۱و۳).

۱-۲- بیان مسئله:

امروزه در دنیائی که مملو از آلودگی مواد شیمیائی، ترکیبات مصنوعی و شرایط استرس زا است زندگی   می­کنیم که می­توان تهدیدی برای سلامتی باشد. که این تهدیدات را می­توان با مواد غذایی مصرفی و مکان زندگی و هوائی که تنفس می کنیم کنترل می­کنیم. گیاهان از ابتدای تاریخ یکی از مهمترین منابع غذایی و داروئی به شمار رفته که جنبه درمانی آن­ها از اهمیت به سزائی برخوردار است. با توجه به اینکه در ورزش قهرمانی مصرف مکمل برای بالا بردن توانائی ورزشکاران گستردگی زیادی پیدا کرده است و حتی در سطح مدارس و مسابقات دانش آموزی نیز استفاده از مواد ممنوعه و مکمل­ها متداول شده است. در این بین اگر با آگاهی و ملاحظات تغذیه ای و شناخت گیاهان داروئی بتوان مکمل­های سالم و بدون عوارض جانبی را شناسائی و به مواد مفید در ورزش تبدیل کرد می­توان از خسارات و تبعات مصرف مکمل­های شیمیائی کاست و ورزش در سطوح مختلف را بی نیاز از مواد ممنوعه خطرناک کرد(۳و۴).

باتوجه به اینکه سطح رقابت­های ورزشی بالارفته و رکوردها به یکدیگر نزدیکتر شده اند، ورزشکاران به دنبال افزایش عملکرد خود هستند که برای نیل به این هدف نقش مکمل­های غذایی اهمیت ویژه ای پیدا کرده است (۴). تمرین­های ورزشی سنگین مانند تمرین و مسابقاتی که ورزشکاران سطوح حرفه ای به ویژه دو و میدانی انجام می دهند اکسیژن مصرفی و تولید رادیکال­های آزاد داخل سلولی را به طور قابل توجهی افزایش می دهند(۲،۶). در نتیجه ممکن است در هموستاز اکسیدانتی – آنتی اکسیدانتی عدم تعادل به وجود آید (۲) بنابراین در صورتی که تولید رادیکال­های آزاد از توان مقابله سیستم دفاع آنتی اکسیدانتی آندوژنز فراتر رود فشار اکسایشی ایجاد می­ کند. در اثر آسیب­های اکسایشی محصولاتی از قبیل کراتین کیناز (CK)که شاخص آسیب عضلانی است افزایش می­یابد. بر همین اساس، در برخی تحقیقات ارتباط بین رادیکال­های آزاد و شاخص­های آسیب عضلانی بررسی شده است. با توجه به اینکه ROS [5] در پاسخ به ورزش تولید    می­شود و به ایجاد آسیب اکسایش (۷) و آسیب عضلانی اسکلتی (۸) منجر می­شود این امکان وجود دارد که مکمل­های آنتی اکسیدانتی بدن فشار اکسایش ناشی از ورزش، التهاب و آسیب عضلانی جلوگیری کند. مکمل­های آنتی اکسیدان متعددی برای حفاظت سلول از رادیکال آزاد معرفی شده اند، مانند: ویتامین E-C و کاروتنوئید ها و فلاونوئیدها (۹) بنابراین استفاده از مکمل­های آنتی اکسیدانی در تمرین­های شدید می ­تواند آسیب اکسایش ناشی از ورزش را در عضلات اسکلتی به تعویق اندازد(۲).

ماستالیدیس[۶] و همکاران (۲۰۰۶) تأثیر مصرف مکمل­های آنتی اکسیدانی را بر شاخص­های آسیب عضلانی در دوندگان فوق ماراتن بررسی کرده اند و نشان داده اند  که شاخص­های پلاسمائی آسیب عضلانی در اثر ورزش استقامتی افزایش می­یابد و تحت تأثیر مکمل­های آنتی اکسیدانی قرار نمی­گیرد.

تیبر[۷] و همکاران (۲۰۰۶) با بررسی مصرف مکمل ویتامین توسط ۲۲ مرد و زن دونده شرکت کننده در مسابقات فوق ماراتن نشان داده اند که مصرف مکمل­های ویتامینی از آسیب های فشار آکسایشی و پراکسید شدن لیپیدی جلوگیری می کند اما برآسیب DNA، التهاب و آسیب عضلانی تأثیر ندارد (مکمل­های ویتامینی بر لاکتات دی هیدروژناز تأثیری نداشت) و مکانیسم آسیب اکسایش، مستقل از آسیب عضلانی و التهاب بود(۱۴)

کاستلو[۸] و همکاران (۲۰۰۸) تأثیر مصرف مکمل­های آنتی اکسیدان را در کاهش فعالیت ROS  و [۹]DOMS  را در ۲۴ مورد مرد سالم غیر ورزشکار بررسی کرده اند،CK  هموگلوبین و پروتئین کربونیل (شاخص فشار اکسایش پروتئین) ارزیابی شد(۱۵). نتایج آن­ها نشان داد که مصرف مکمل های آنتی اکسیدان بر DOMS و شاخص آسیب اکسایش و بافتی اثری ندارد هر چند در نمونه­های خونی که ۴۸ ساعت بعد از تمرین گرفته شده بود ck در گروه مکمل کمتر بود (۱۶).

مسیبی و همکاران(۱۳۸۸) در بررسی خواص بیولوژیکی آلوئه ورا به این نتیجه رسیدند که عصاره آلوئه ورا بر فاکتور نکروز تومور آلفا تأثیر معنی دار دارد که نشان دهنده خواص آنتی اکسیدان مؤثر گیاه آلوئه ورا است(۳).

در بین مارکرهای رادیکال آزاد پروتئین واکنشگر C (CRP) نیز یکی از نشانه­ های حساس به التهاب است که در پاسخ به عوامل متعددی از جمله آسیب بافتی از کبد آزاد می­شود مقدار طبیعی آن ۵/۳ میلی گرم بر لیتر است که در واکنش­های التهابی مقدار آن به طور ناگهانی تا ۳۰۰۰ هزار برابر میزان طبیعی می­رسد(۱۵و۱۶).

تقیان (۱۳۹۱) در بررسی آثار کوتاه مدت تمرین حاد بر میزان CRP پلاسما در زنان چاق و زنان دارای وزن طبیعی به این نتیجه رسید که تفاوت معنی داری در سطح CRP  در بین دو گروه آزمون و کنترل مشاهده شد(۲).

با توجه به اینکه آگاهی دقیق از خواص آنتی اکسیدان آلوئه ورا می تواند در بهبود عملکرد وکاهش آسیب سلولی ورزشکاران مؤثر باشد محقق برآن است تا تأثیر این گیاه را بر شاخص های آسیب­های سلولی پس از یک دوره تمرین هوازی را در پسران ورزشکار بسنجد.

۱-۳- ضرورت و اهمیت تحقیق     

هزاران سال است که برگ­های گیاه آلوئه ورا به طور گسترده در کشورهای مختلف به عنوان دارو مصرف  می­شود اثرات درمانی و فارمالوژیک متعددی که برای این گیاه ادعا شده است، غالباً براساس سابقه طب سنتی است. اما مطالعات بالینی در سال­های اخیر روی اثرات درمانی این گیاه صورت گرفته است. در یک بررسی بالینی نسیف­ها[۱۰] و همکاران در سال ۱۹۹۳ مصرف خوراکی ژل آلوئه ورا در بیماران مبتلا به هیپرلیپیدمی باعث کاهش کسترول تام، تری گلیسرید و لیپوپروتئین­های LDL سرم در مقایسه با قبل از درمان شده است. این اثرات در شرایطی به دست آمد که هیچکدام از بیماران مورد بررسی به علت عوارض نامطلوب دارو (ژل آلوئه ورا) از بررسی خارج نشده اند(۱و۴). وینگ ژو[۱۱] و همکاران (۱۹۹۸) تأثیر آلوئه ورا روی تأثیر سلول­های ماهیچه ای صاف عروقی پس از صدمات شریانی را بررسی کرده اند و نتیجه گرفتند که آلوئه ورا یک ممانعت کننده قوی برای تکثیر سلول­های Sms[12] است و تأثیر فارماکولوژیکی آلوئه ورا در کاهش تکثیر Sms در Invivo  نشان داده است که موجب کاهش تکثیر سلول­های لایه درونی رگ می­شود، لازم به ذکر است که این تکثیر موجب انسداد مجدد رگ می­شود(۹) . اما از طرفی آسیب عضلانی عاملی است که در موفقیت ورزشکاران نقش منفی دارد(۲).

براساس تحقیقات منتشر شده در مجله تمرینات عمومی بریتانیا[۱۳] که در سال ۱۹۹۹ منتشر شد آلوئه ورا اثر درمانی قوی در سندرم خستگی مزمن و آسیب­های ورزشی دارد.راجا سیکاران[۱۴] در سال ۲۰۰۵ و جی بندی در سال ۲۰۰۴ خواص آنتی اکسیدانی آلوئه ورا را بررسی کرده اند به نتایج مشابهی رسیدند که حکایت از تأثیر معنی دار در بهبود کارائی دستگاه ایمنی بدن دارد. مسیبی و همکاران (۱۳۸۸) در تحقیقی فعالیت ایمنومدولاتوری عصاره آلوئه ورا بر فاکتور نکروز تومور آلفا در مدل حیوانی را مورد بررسی قرار داده اند که به طور معنی داری با کاهش علائم بالینی انسفالومیلیت اتوایمیون تجربی و تأخیر در شروع بیماری شد. میزان فاکتور نکروز تومور آلفا تولید شده از سلول های تک هسته ای طحال موش های درمان شده با آلوئه ورا به طور معنی داری نسبت به گروه کنترل کاهش یافت (۳).

ماستالودیس و همکاران (۲۰۰۶) تأثیر مصرف مکمل های آنتی اکسیدانی را در شاخص های آسیب عضلانی در دوندگان فوق ماراتن بررسی کرده اند و نشان دادند که شاخص های پلاسمائی آسیب عضلانی در اثر ورزش استقامتی افزایش می یابد و تحت تأثیر مکمل های آنتی اکسیدانی قرار نمی گیرد(۹).

محرابیان و مجد (۱۳۹۰) اثر بازدارندگی ژل آلوئه ورا در جهش های منجر به سرطان را به اثبات رساندند(۱).

ترابر[۱۵] و همکاران (۲۰۰۶) با بررسی مصرف مکمل های ویتامینی در دوندگان شرکت کننده در مسابقات فوق ماراتن نشان دادند که مصرف مکمل های ویتامینی از آسیب های فشار اکسایشی و پراکسیداسیون لیپیدی جلوگیری می کند اما بر التهاب و آسیب های عضلانی تأثیری ندارد و مکانیسم آسیب اکسایشی مستقل از آسیب عضلانی و التهاب بود (۱۶و۲).

رافائل[۱۶] و همکاران (۲۰۰۷) اثر مکمل های آنتی اکسیدانی و تکرار دوره های ورزش استقامتی با شدت متوسط را بر شاخص های آسیب عضلانی (CK) می­شود اما بر پاسخ­های سیستماتیک اثری ندارد. به نظر می­رسد نتایج تحقیقات، تحت تأثیر سطح ورزش میزان و مدت و نوع مکمل های آنتی اکسیدانی مصرف است. با اینکه برخی تحقیقات کاهش بیوماکرهای فشار اکسایشی را پس از مصرف مکمل­های آنتی اکسیدانی گزارش کرده اند اما کارائی مکمل­های آنتی اکسیدانی در عملکرد ورزش قهرمانی به ویژه در دوره­های شدید دو و میدانی که هنوز در سنین رشد قرار دارند مبهم است (۲۱).

با توجه به نتایج ضد و نقیض تحقیقات در خصوص پاسخ بدن به این گونه مکمل­ها و با توجه به اینکه دوندگان پسر در این رده سنی در سن بلوغ قرار دارند و درگیر تمرین­های سنگین دو و میدانی هستند و احتمال نیاز آن­ها به مکمل­ها وجود دارد ضرورت اصلی تحقیق حاضر، بررسی نقش آنتی اکسیدانی آلوئه ورا به عنوان مکملی که بر استرس اکسایش و آسیب عضلانی به طور همزمان در ورزشکاران پسر جوان که فعالیت­های هوازی را انجام می­ دهند آشکار می­سازد.

۱-۴- اهداف تحقیق:

۱-۴- ۱-هدف کلی

تعیین تأثیر مصرف آلوئه ورا بر برخی شاخص­های آسیب سلولی پس از یک دوره تمرین هوازی در پسران ورزشکار ۱۸-۱۵ سال

۱-۴-۲- اهداف جزئی

 • تعیین تأثیر مصرف آلوئه ورا بر سطح لاکتات دی هیدروژناز خون (LDH) پسران دانش آموز ۱۸-۱۵ سال پس از یک دوره تمرین هوازی
 • تعیین تأثیر مصرف آلوئه ورا بر سطح کراتین کیناز (CK) پسران دانش آموز ۱۸-۱۵ سال پس از یک دوره تمرین هوازی
 • تعیین تأثیر مصرف آلوئه ورا بر سطح پروتئین واکنش گر، (CRP) پسران دانش آموز ۱۸-۱۵ سال پس از یک دوره تمرین هوازی

 

۱-۵- فرضیه های تحقیق:

 • مصرف آلوئه ورا بر سطح لاکتات دی هیدروناژ خون (LDH) پسران دانش آموز ۱۸-۱۵ سال پس از یک دوره تمرین هوازی تأثیر دارد.
 • مصرف آلوئه ورا بر کراتین کیناز خون (CK) پسران دانش آموز ۱۸-۱۵ سال پس از یک دوره تمرین هوازی تأثیر دارد.
 • مصرف آلوئه ورا بر پروتئین واکنش گر C(CRP) پسران دانش آموز ۱۸-۱۵ سال پس از یک دوره تمرین هوازی تأثیر دارد.

۱-۶- قلمرو تحقیق:

۱-۶-۱- محدوده تحقیق:

۱- سن: آزمودنی­ها در رده سنی ۱۸-۱۵ سال قرار داشتند.

۲- جنس: در این تحقیق همه آزمودنی­ها مذکر هستند.

۳- میزان ورزش: برای دو گروه آزمودنی زمان مساوی در نظر گرفته شد.

۴- بیماری: همه آزمودنی­ها از نظر ابتلا به بیماری های کلیوی، قلبی، تنفسی و از طریق تکمیل پرسش نامه سلامت کنترل شده و افراد سالم برای شرکت در تحقیق انتخاب شدند.

۵- زمان نمونه گیری: نمونه گیری خونی ۲۴ ساعت قبل و بعد از تست کوپر انجام شد.

۶- مصرف مکمل­ها: هیچ کدام از آزمودنی ها از مکمل غذایی استفاده نکردند.

۱-۶-۲ محدودیتهای تحقیق

۱-ژنتیک

۲-تغذیه

۳-خواب و استراحت

۴-انگیزه آزمودنی ها

۵-بلوغ

۱-۶-۷ تعریف واژه ها، مفاهیم و متغیرها:

آلوئه ورا[۱۷]: گیاهی متعلق به خانواده لیلیاسیا بوده و در ایران فقط یک گونه (آ . لیتولی لیز بیکر[۱۸] دارد که در سواحل جنوبی ایران می روید و به آن صبر زرد می گویند که دارای ویتامین های E و C  است]۱[.

کراتین کیناز[۱۹]: یکی از آنزیم­های مهم در دستگاه فسفاژن است که در تبدیل کراتین به کراتین فسفات و بالعکس نقش اساسی دارد در این تحقیق افزایش آن به عنوان یکی از نشانه­ های تخریب سلول عضلانی مطرح است]۲[.

لاکتات دی هیدروناژ[۲۰] :آنزیمی است که در انتقال هیدروژن دخالت داشته و باعث اکسید شدن اسید لاکتیک و تبدیل آن به اسید پیرویک می گردد. تغییرات این آنزیم دیر تر از CK رخ می دهد و معمولاً ۲۴-۴۸ ساعت پس از تحریک به تدریج افزایش می یابد]۲[.

پروتئین واکنش گرC[21]  : عضوی از خانواده پروتئین­های پنتراکس است که به عنوان یک نشانه گر التهابی مورد سنجش قرار می گیرد. با گیرنده های سطح سلول واکنش می دهد و سبب تسهیل و گسترش فاگوسیتوز می شود و هر دو عمل التهابی و ضد التهابی را از خود بروز می دهد]۲[.

آسیب سلولی  [۲۲]: اگر محدوده­های پاسخ سازش پذیری سلول عضلانی نسبت به یک محرک فزونی یابد یا در برخی موارد خاص چنانچه احتمال سازش پذیری وجود نداشته باشد در آن صورت به دنبال آن زنجیره ای از وقایع رخ می دهد که تحت عنوان آسیب سلولی نامیده می شود ]۳و۴ [.

میزان فعالیت آنزیم  [۲۳]: یکی از راه­های ارزیابی تغییرات آنزیم ها است عمومی ترین واحد اندازه گیری آن واحد بین المللی (IU) در لیتر است ]۲و۱[.

سیستم هوازی [۲۴]: یکی از مسیرهای تولید انرژی که در فعالیت های سبک با شدن کم در مدت طولانی و با حضور اکسیژن انرژی مورد نیاز عضلات را تأمین می­دهد]۲[.

مروری بر ادبیات تحقیق

۲-۱- مقدمه:

در فصل قبل ضمن معرفی تحقیق، بیان مسأله و ضرورت آن اهداف و فرضیه ­های تحقیق ذکر شدند در این فصل مبانی نظری مرتبط با موضوع با بهره گرفتن از جدیدترین منابع علمی بررسی می­شود و سپس تحقیقات انجام شده در زمینه ­های تحقیق، مورد بررسی قرار می­گیرند.

۲-۲- مبانی نظری تحقیق

۲-۲-۱- آلوئه ورا

استفاده از گیاهان داروئی به عنوان مواد داروئی و مکمل­های غذایی برای بهبود سلامت عمومی و درمان بیماری­ها جایگاه ویژه ای را با خود اختصاص داده است. صدها سال است که این گیاهان در امر پزشکی و زیبائی مصرف می­شود. اولین بار در سال ۱۹۳۰ آلوئه ورا برای درمان زخم­های ناشی از سوختگی به کار رفت. برگ این گیاه حاوی غلظت بالائی از ترکیبات آنتراکینون است که در بسیاری از کشور ها به عنوان مسهل استفاده می­شود. این گیاه بومی مناطق گرمسیری مثل ماداگاسکار و عربستان است و در کشور ما در استان های هرمزگان و بوشهر می­روید(۱).

در نوشته های کهن مصری آمده که در ۱۵۰۰ سال قبل از میلاد مسیح از صبر زرد برای رفع عفونت­ها، ناراحتی های پوستی و به عنوان مسهل استفاده می­کردند. می­گویند اسکندر که برای التیام زخم های سربازان احتیاج به چنین گیاهی داشت دستور داد جزیره سوکوترا در نزدیکی سومالی را فتح و تمام آلوئه ورا های آن را برای استفاده با خود ببرند(۱و۳).

۲-۲-۲ گیاه شناسی :

جنس آلوئه متعلق به خانواده لیلیاسیا بوده و در ایران فقط یک گونه آ.لیلتولیز بیکر دارد که در سواحل جنوبی ایران می روید. طبق منابع معتبر گیاه شناسی این گیاه دارای ۳۸ زیر گونه است و عدد کروموزومی پایه ی آن ها ۷ است(۳).

آلوئه ورا گیاهی با ظاهری بوته ای انبوه، پایا، همیشه سبز، شاداب و پر طراوت، ارتفاع آن حدود ۶ سانتی متر بوده و دارای ساقه چوبی کوتاه به ضخامت ۱۰-۵۰ سانتی متر است. شیرابه زرد رنگ این گیاه با خاصیت مسهلی قوی شامل آنتراکینون­ها به خصوص آلوئین است. آنتراکینون ها، اشعه ماوراء بنفش خورشید را جذب و مانع بالا رفتن زیاد حرارت در بخش­های میانی برگ گیاه که محل ذخیره آب است، می شود.

– بخش میانی و عمده برگ را سلول­های مزوفیل که محتوی فیله ژل است تشکیل می­دهد تمامی کربوهیدرات­ها (پلی ساکاریدها) و گلیکوپروتئین­ها (آنزیم­ها) در برگ­های سبز و ضخیم ساخته می­شوند. مقادیر اضافی کربوهیدرات مورد نیاز برای متابولسیم گیاه به بخش فیله ی ژل منتقل می­شود(۳،۳۲).

– ۹۹ درصد ژل این گیاه را آب تشکیل می­دهد و باقیمانده آن شامل ۷۵ ترکیب مختلف است که شامل :

۱- ویتامین­های A , D , E

۲- ویتامین­های ۱۲B و ۷B و ۳B و ۲B و ۱B و C

۳- آنزیم­های آمیلاز و لیپاز که برای کاهش قند و چربی خون مفیدند.

۴- ساپونی­ها که خاصیت پاک کنندگی و ضد میکروبی دارند.

۵- مواد معدنی: سدیم، پتاسیم، کلسیم، منیزیوم، مس، روی، آهن، منگنز، تروم، ید و فسفر(۳۲).

– خواص درمانی :

آلوئه ورا دارای خواص درمانی بسیار زیادی است که برخی از این خواص شامل :

بهبود زخم (۵،۴) ضد التهاب، (۶،۳) ضد سرطان، (۱، ۹-۷) ضد دیابت (۲، ۳، ۱) آنتی اکسیدان (۱۲، ۱۱) و ضد اولسر است. آلوئه ورا با مهار تولید اینترلوکین ۶ و ۸ و کاهش چسبندگی لکوسیت­ها و افزایش سطح اینترلوکین ۱۰ و کاهش سطح فاکتور نکروز تومور آلفا در مهار واکنش های التهابی مؤثر است.

همچنین نقش درمانی قوی این گیاه در درمان سندرم خستگی مزمن مورد بررسی قرار گرفته و نتایج معتبری نیز ارائه شده است(۱۶). یزدانی در مدل­های حیوانی از آلوئه ورا برای درمان مولتیپل اسکلروزیس که از دسته بیماری­های التهابی است استفاده می­شود(۳و۱۶و۳۲).

اندام مورد استفاده :

اندام مورد استفاده آلوئه ورا، برگ آن است که شامل ۲ بخش مشخص و مستقل از هم است.

۱- شیرابه : حاصل فشردن یا جریان ساده شیرابه از برگ های انواع آلوئه ورا است که حداقل واجد ۱۵ درصد مشتقات هیدروالکلی آنتراسن است. این مایع زرد رنگ که درون سلول های محیطی و چسبیده به پارانشیم برگ قرار گرفته بلافاصله پس از قطع برگ شروع به خارج شدن می­ کند و در مقابل آتش یا حرارت خشک می شود(۱۸).

شیرابه خشک شده به شکل توده ای به رنگ قهوه ای شکلاتی تیره با بوی مشخص و نامطبوع، تهوع آور و بسیار تلخ است که محتوی حداقل ۲۸ درصد مشتقات بار بالوئین می باشد. دارای خاصیت مسهلی قوی شامل آنتراکینون ها به خصوص آلوئین است (۱).

آنتراکینون ها اشعه ماوراء بنفش خورشید را جذب می­ کند بخش میانی و عمده برگ آلوئه را سلول­های مزوفیل تشکیل می­دهد که تمامی کربوهیدرات­ها (پلی ساکاریدها) و گلیکو پروتئین­ها (آنزیم ها) در برگ سبز ساخته و مقادیر اضافی کربو هیدرات لازم برای متابولیسم به بخش مزوفیل جهت ذخیره آب و املاح منتقل می­شود. کربن و اکسیژن مورد نیاز ساخت کربوهیدرات­ها از دی اکسید کربن هوا که در شب جذب می شود تأمین می­شود که در نهایت به اسید مالیک تبدیل می­شود. همچنین این گیاه حاوی ویتامین­های محلول در آب و محلول در چربی به طور همزمان می است که خود از اهمیت زیادی برخوردار و دارای خواص آنتی اکسیدان بالائی است(۱).

۲- ژل :

ژل یا فیله موجود در برگ آلوئه ورا از یک محلول هیدروکلوئید تشکیل شده و خاصیت چسبندگی ندارد. آنالیز شیمیائی ژل بر اساس تقطیر جزء به جزء صورت می­گیرد. برای استفاده از این ژل می­توان پس از پاستریزاسیون با اضافه کردن نگهدارنده­ی مناسب مثل پتاسیم سوریک ۳ درصد با روش اسپری درایر یا فریز درایر پس از تغلیظ آن را خشک کرد(۳و۱۶).

۲-۳ بررسی نظریه ها پیرامون تحقیق

۲-۳-۱-  آنزیم[۲۵]

سرعت واکنش های شیمیایی درون سلولی بوسیله کاتالیزورهایی به نام آنزیم­ها تنظیم می­شوند. آنزیم­ها پروتئین­هایی هستند که در تنظیم مسیرهای سوخت و ساز سلولی نقش مهمی ایفا می­ کنند. آنزیم­ها علت واکنش­ها نیستند بلکه شدت و سرعت واکنش را تنظیم می­نمایند. افزون بر این آنزیم­ها ماهیت واکنش یا نتیجه­ی نهایی واکنش را تغییر نمی­دهند. این ترکیبات در حین واکنش، تغییر فیزیکی یافته اما بعد از انجام واکنش به شکل خود بر می­گردند. گرچه غالب واکنش­های شیمیایی سلولی بدون آنزیم هم انجام می­پذیرند اما سرعت آن ها بسیار کم است. در مقایسه با کاتالیزورهای غیر پروتئینی (+H و OH و یون­های فلزی) هر آنزیم تنها قادر به کاتالیز چند (غالباً یک) واکنش است و غالباً آنزیم ها کاتالیزورهای اختصاصی[۲۶] برای واکنش­های خود هستند.

آنزیم­ها تنها در درون سلول فعالند از این رو نام Enzyme به معنی «در مخمر» به آن داده اند اما آن­ها را می­توان بدون از بین رفتن فعالیت کاتالیتیکی­شان استخراج و پس از خالص نمودن ساختمان و مکانسیم عمل، آن­ها را دقیقاً مطالعه نمود.

بدون وجود آنزیم­ها حیات به شکلی که می­شناسیم، امکان پذیر نیست. آنزیم­ها بعنوان کاتالیزور زیستی[۲۷] سرعت انجام تمام فرایندهای فیزیولوژیک را تنظیم می­ کنند و نقش بسیار مهمی در سلامت و بیماری به عهده دارند. بارزترین ویژگی یک آنزیم آن است که می ­تواند یک واکنش اختصاصی را کاتالیز کند و اساساً در واکنش­های دیگر نقشی ندارند، بنابراین سرعت و میزان انجام فرایندهای متابولیم با تغییر کارایی کاتالیتیک آنزیم­های خاص تنظیم می­شود. البته اکثر آنزیم­ها می توانند یک نوع واکنش را (انتقال فسفات، اکسیداسیون- احیاء و غیره) با تعداد کمی از سوبسترا ها که از نظر ساختمانی بهم شبیه هستند و غالباً با سرعت بسیار کمتر انجام دهند. واکنش آنزیمی با سوبستراهای جایگزین در صورتی انجام می­شود که غلظت این سوبسترا ها در حد بالایی باشد. احتمال انجام یک واکنش خاص از بین حالات ممکن در ارگانیسم­های زنده به غلظت نسبی سوبستراهای جایگزین در سلول و تمایل پروتئین­های متعدد و تعداد ATP بستگی داشته و این واکنش تحت کنترل مستقیم عصبی و هورمونی است. تنظیم فعالیت آنزیم­ها نقش عمده ای در حفظ وضعیت هومئوستاز دارد یعنی محیط داخل سلولی و داخل ارگانیسم در مقابل تغییرات وسیع محیط خارجی (از قبیل تغییرات درجه حرارت، وجود یا فقدان آب یا انواع خاصی از مواد غذایی) به طور نسبی ثابت باقی می­ماند. برای حفظ هومئوستاز سرعت واکنش­های متعدد و مختلف بیوشیمیایی باید برحسب نیاز فیزیولوژیک تنظیم شود.

 

تعداد صفحه :۸۴

قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

پایان نامه تعیین ارتباط بین کیفیت خدمات وارزش ادراک شده با رضایتمندی و وفاداری مشتریان در استخرهای شهر تهران

 پایان نامه رشته تربیت بدنی

دانشگاه پیام نور

دانشکده علوم انسانی

گروه علمی تربیت‌ بدنی و علوم ورزشی

 عنوان پایان نامه :

تعیین ارتباط بین کیفیت خدمات وارزش ادراک شده با رضایتمندی و وفاداری مشتریان در استخرهای شهر تهران

 استاد مشاور:

دکتر لقمان کشاورز

 پایان نامه

برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته تربیت بدنی وعلوم ورزشی گرایش مدیریت ورزشی

 بهمن ۱۳۱

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

چکیده  

ارتباط بین کیفیت خدمات و ارزش ادراک شده با رضایت­مندی و بازگشت مجدد مشتریان در استخرهای سرپوشیده شهر تهران

هدف از این مطالعه بررسی رابطه بین کیفیت خدمات و ارزش ادراک شده با رضایت­مندی و بازگشت مجدد مشتریان در استخرهای سرپوشیده شهر تهران می باشد. جمعیت این مطالعه شامل کلیه‌ی مشتریان استخرهای شنا شهر تهران  میاشند که در تابستان ۱۳۹۱ از این استخر ها استفاده کرده‌اند. نمونه مورد مطالعه با بهره گرفتن از روش نمونه گیری چند مرحله ای و حجم نمونه بر اساس فرمول دمورگان برابر با ۳۵۱ به دست امده است که ۳۲۵ پرسشنامه ی عودت داده شده ی مشخص شده انتخاب شدند. ۱: داده ها توسط چهار پرسشنامه جمع آوری شدند. مقیاس کیفیت خدمات که توسط لیو در سال ۲۰۰۸  ساخته شده است. ۳ پرسشنامه ارزش ساخته شده است که توسط محقق درک گردید. پرسشنامه رفتاری مقاصد آینده که توسط لیم در سال ۲۰۰۶ تنظیم شد؛ ۴. مقیاس رضایت مشتری که توسط لیو در سال ۲۰۰۸  تعیین گردید. اعتبار پرسشنامه توسط کارشناسان واساتید تربیت بدنی وعلوم  ورزشی تایید شده و سپس قابلیت اطمینان تعیین شده توسط آزمون آلفای کرونباخ در مطالعه مقدماتی با اعداد ۹۱/۰، ۸۴/۰، ۸۲/۰ و ۸۸/۰ به دست آمد و محاسبه گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شد.تجزیه و تحلیل آماری با استفاده ازنرم  افزار SPSS.18 آماری انجام شد. نتایج نشان داد که رابطه مثبت و معنیداری بین ادراکات مشتریان از  کیفیت خدمات، از ارزش ادراک شده و رضایت مصرف کننده ومقاصد رفتاری در آینده وجود دارد. همچنین، نتایج نشان داد که رابطه مثبت و معنیداری بین رضایت مصرف کننده ومقاصد رفتاری در آینده وجود دارد. تجزیه و تحلیل رگرسیون نشان داد که هر دو از کیفیت خدمات و ارزش درک شده، پیش بینی کننده های قابل توجهی برای رضایت مشتری به حساب می ایند. این مطالعه نشان می دهد که ارزش درک شده، پیش بینی کننده قابل توجهی برای مقاصد رفتاری آینده بود. تمامی بخش های کیفیت خدمات، به استثنای قابلیت اطمینان، عوامل رضایت مشتری هستند.در حالی که، پیش بینی کننده های قابل توجهی برای مقاصد رفتاری آینده مشتریان بودند. همچنین، تمام مولفه های ارزش درک شده، پیش بینی کننده های قابل توجهی برای هر دو رضایت مشتری و مقاصد رفتاری در آینده بودند. علاوه بر این، سه مولفه رضایت، پیش بینی کننده های قابل توجهی برای مقاصد رفتاری آینده‌ی مشتریان بودند. علاوه بر این، نتایج به دست آمده نشان می دهد که ، بر اساس جنسیت است تفاوت معنی داری بین نگرش مردم به کیفیت خدمات و عملکرد وجود ندارد. به طور کلی، فرض می شود که افزایش کیفیت خدمات، همراه با افزایش ارزش ادراک شده، می تواند رضایت مشتری را تضمین کند .

واژه های کلیدی: کیفیت خدمات، ارزش ادراک شده، رضایت مصرف کننده، بازگشت مجدد مشتریان، استخر شنا.

فهرست مطالب

عنوان                                                  صفحه

چکیده

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱ مقدمه ۲

۱-۲ بیان مسآله ۴

۱-۳ ضرورت واهمیت تحقیق ۸

۱-۴ اهداف تحقیق. ۱۱

۱-۴-۱ اهداف کلی. ۱۱

۱-۴-۲ اهداف اختصاصی تحقیق ۱۱

۱-۵ فرضیه‌های تحقیق. ۱۲

۱-۶ پیش فرض های تحقیق ۱۳

۱-۷ محدودیت های تحقیق ۱۴

۱-۷-۱ محدودیت قابل کنترل ۱۴

۱-۷-۲ محدودیت های غیر قابل کنترل ۱۴

۱-۸ متغیرهای تحقیق. ۱۴

۱-۹ قلمرو تحقیق. ۱۵

۱-۹-۱ قلمرو موضوعی. ۱۵

۱-۹-۲ قلمرو مکانی ۱۵

۱-۹-۳ قلمرو زمانی ۱۵

۱-۱۰ تعاریف واژهها و اصطلاحات. ۱۵

۱-۱۰-۱ تعاریف نظری. ۱۵

۱-۱۰-۲ تعاریف عملیاتی. ۱۷

فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینه پژوهش

۲-۱ مقدمه. ۲۰

۲-۲مبانی نظری ۲۰

۲-۳ خدمت ۲۰

۲-۴ مشخصه های خدمت. ۲۲

۲-۴-۱ ناملموس بودن. ۲۳

۲-۴-۲ نامتجانس بودن ۲۳

۲-۴-۳ تفکیک‌ناپذیری. ۲۴

۲-۴-۴ فناپذیری ۲۴

۲-۵ کیفیت خدمات. ۲۴

۲-۶ الگوهای کیفیت خدمات. ۲۶

۲-۷ ارزش ۳۰

۲-۷-۱ ارزش محصول ۳۲

۲-۷-۲ ارزش خدمات ۳۴

۲-۷-۳ مدلهای ارزش از دید مشتری ۳۴

۲-۸ مدل مؤلفه‌های ارزش ۳۵

۲-۸-۱ مدل نسبت هزینه- فایده ۳۶

۲-۸-۲ مدل وسیله – نتیجه. ۳۸

۲-۸-۳ مدل ابعاد کلیدی ارزش از دید مشتری. ۴۰

۲-۹ ارزیابی ارزش ادراک شده با بهره گرفتن از معیارهای چندگانه            ۴۲

۲-۱۰ رضایت مشتری ۴۳

۲-۱۰-۱ اهمیت رضایت مشتری. ۴۴

۲-۱۱ بررسی مدلهای رضایت مشتری. ۴۶

۲-۱۱-۱ مدل کانو. ۴۶

۲-۱۱-۲ مدل اسکیمر ۴۸

۲-۱۱-۳ مدل سروکوال. ۴۹

۲-۱۱-۴ مدل فورنل. ۵۰

۲-۱۲ شاخص‌های رضایت مشتری ۵۰

۲-۱۲-۱ شاخص رضایت مشتری سوئد (SCSB). 51

۲-۱۲-۲ مدل شاخص رضایت مشتری امریکا (ACSI) . 53

۲-۱۲-۳ مدل شاخص رضایت مشتری اروپا (ECSI). 55

۲-۱۳ وفاداری. ۵۸

۲-۱۴ ابعاد وفاداری. ۶۰

۲-۱۴-۱ بازگشت مجدد. ۶۲

۲-۱۵ پیشینه تحقیق ۶۳

۲-۱۵-۱ تحقیقات انجام شده در داخل کشور. ۶۳

۲-۱۵-۲ تحقیقات انجام شده در خارج از کشور. ۶۵

۲-۱۶ جمعبندی. ۷۱

فصل سوم: روش‌شناسی تحقیق

۳-۱ مقدمه. ۷۳

۳-۲ روش تحقیق ۷۳

۳-۳ جامعه آماری. ۷۳

۳-۴ نمونه آماری وروش نمونه گیری. ۷۳

۳-۵ روش جمع‌آوری اطلاعات ۷۴

۳-۶ متغیرهای تحقیق. ۷۴

۳-۷ ابزار اندازه گیری ۷۴

۳-۷-۱ پرسشنامه اطلاعات فردی ۷۴

۳-۷-۲ پرسشنامه کیفیت خدمات ۷۵

۳-۷-۳ پرسشنامه رضایتمندی مشتری. ۷۵

۳-۷-۴ پرسشنامه ارزش ادراک شده. ۷۶

۳-۷-۵ پرسشنامه بازگشت مجدد. ۷۶

۳-۸ روایی و پایایی ابزار تحقیق ۷۶

۳-۹ نحوه امتیاز بندی پرسشنامه‌ها. ۷۸

۳-۱۰ روش تجزیه و تحلیل یافته‌ها ۷۸

فصل چهارم: یافته‌های پژوهش

۴-۱ یافته‌های توصیفی ۸۰

۴-۱-۱ توصیف متغیرهای جمعیت‌شناختی تحقیق ۸۰

۴-۱-۲ وضعیت سنی مشتریان استخرها. ۸۰

۴-۱-۳ وضعیت جنسیت مشتریان استخرها ۸۱

۴-۱-۴ میزان تحصیلات مشتریان استخرها. ۸۲

۴-۱-۵ وضعیت شغلی مشتریان استخرها ۸۳

۴-۱-۶ دفعات استفاده مشتریان از استخر. ۸۴

۴-۱-۷ انگیزه‌های مشتریان برای استفاده از استخر. ۸۵

۴-۲ توصیف متغیرهای اصلی تحقیق ۸۶

۴-۳ یافته‌های استنباطی ۹۰

۴-۳ یافته‌های استنباطی ۹۰

فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری

۵-۱ مقدمه. ۱۱۲

۵-۲ خلاصه تحقیق. ۱۱۳

۵-۳ یافته‌های تحقیق ۱۱۴

۵-۴ بحث و نتیجه گیری. ۱۱۹

۵-۵ پیشنهادات ۱۲۹

۵-۶ پیشنهادهایی برای تحقیق‌های آینده. ۱۳۰

منابع و ماخذ ۱۳۲

پیوست. ۱۴۰

چکیده انگلیسی. ۱۵۰

مقدمه

ارزیابی کیفیت خدمات، از جمله گام های اساسی در تدوین برنامه های ارتقای کیفیت محسوب می شود ، کیفیت خدمات و عوامل موثر بر آن به عنوان یکی ازپایدارترین اهداف در عرصه چالش های مدیریت که همواره کانون توجه بوده است وچارچوب مفهومی و نظری که به نحوی در ارتباط با انتظارات و ادراکات مشتری است مورد بررسی قرار گرفته است. دردو دهه اخیر علاقه به کیفیت خدمات نشان می دهد که چگونه بهبود کیفیت می تواند منجر به بهبود عملکرد سازمانی و رقابت شود(کاووسی و سقایی ، ۱۳۸۴).مشتری­مداری، افزایش رقابت، تغییرات سریع تکنولوژی، افزایش انتظارات مشتریان و غیره مفاهیم جدیدی هستند که جهان امروزی را به شدت تحت تأثیر خود قرار داده و آن را از جهان پیشین بسیار متفاوت کرده‌ است، به گونه­ای که دیگر نمی­توان با اندیشه­های قدیمی در جهان جدید رقابت ، به راحتی زندگی کرد. رمز بقای سازمان­ها در حمایت مشتریان از آنهاست و هر یک از سازمان­های پیشرو، ضمن حفظ موقعیت خود همواره درصددند تا با کسب رضایت مشتریان، نیازهای آنان را هدایت کنند. امروزه، هدف سازمان­ها ارائه خدمات یا محصول با کیفیت مطابق با نیازها و خواسته­ های مشتریان است. این موضوع می ­تواند زمینه بازگشت مجدد مشتریان را به سازمان فراهم کند و سود بیشتری را برای آن به دنبال داشته باشد و در نهایت بقای سازمان را در بازار شدید رقابت تضمین نماید (یحیایی، ۱۳۸۴). کیفیت خدمات به وسیله تجربه بعدی مشتری مورد ارزیابی قرار می گیرد. نتایج این تجربه باعث می شود که ضعف در کیفیت خدمات مشخص شده و بهبود کیفیت را مطرح سازد.به محض فهمیدن این موضوع می توان سطوح کیفیت خدمات را تغییر داد تا به سطوح مورد انتظار مشتری نزدیک شوند. با وجود این، واضح است که مشتری های خدمات ورزشی به طورکلی انتظار دارند بیشتر از آنچه را که دریافت می کنند، به آنها داده شود(خوش دهان، ۱۳۸۱).یکی از ویژگی های امور خدماتی تفکیک ناپذیری خدمت از ارائه دهنده آن است. این خصوصیت بیانگر آن است که در اغلب موارد، مصرف کننده نمی‌تواند و نمی‌خواهد که خدمت را از ارائه دهنده آن و وضعیت وشرایط خدمت جدا سازد، حتی در برخی موارد عرضه کنندگان خدمت و خود خدمت به حدی به هم نزدیک هستند که مشتری حاضر به دریافت خدمت از فرد دیگری نیست(کارنکی[۱]، ۲۰۰۶)

در سالهای اخیر تحقیقات صورت گرفته بر روی شناخت فاکتورهایی که در زمینه وفاداری مشتریان موثر می‌باشد گسترش یافته است. در اغلب موارد وفاداری مشتریان برای موفقیت سازمان‌های تجاری حیاتی می باشد چرا که معمولاً جذب مشتریان جدیدگران تر از حفظ مشتریان موجود می باشد و در اکثر تحقیقات صورت گرفته بوسیله بسیاری از نویسندگان، پیشنهاد شده است تا مشتریان وفادار به عنوان یک دارائی رقابتی حفظ شوند و یکی از راه های تقویت این امر از طریق ایجاد یک رابطه همکاری صمیمانه، مناسب و قوی بین فروشندگان و خریداران می باشد. در این مقاله سعی شده است تا ضمن پرداختن به این موضوع ارتباط بین کیفیت خدمات وارزش ادراک شده بارضایت وفاداری مشتریان را نشان می دهد مورد بررسی قرار گیرد. بنابراین، بخش تحقیقات بازاریابی سازمان­ها همواره به دنبال شناسایی این عوامل و مطالعه رفتارهایی بوده ­اند که درنتیجه استقرار این عوامل به وجود می­آید. به طورکلی، بازاریابی موفق با درک چرایی و چگونگی رفتار مصرف­ کنندگان تحقق می­یابد. این موضوع در اغلب صنایع و از جمله صنعت ورزش اهمیت دارد. کسب و کارهای حوزه ورزش و از جمله استخرها که خدمات متنوعی را در رابطه با تفریحات، سلامت، آموزش و . به شهروندان ارائه می­ دهند، نیاز دارند که استراتژهای مطلوبی را به منظور جذب و حفظ مشتریان خود به کار گیرند. بنابراین، تحقیق حاضر به دنبال این است که با مطالعه رفتارهای مشتریان استخرهای ورزشی و عوامل به وجود آورنده آن، به مدیران اجرایی استخرها در طرح­ریزی استراتژی­های مطلوب کمک نماید.

 

۱-۲ بیان مسآله

باقی ماندن در عرصه رقابت در جهان تجارت که روز به روز چالش بر انگیز ترودشوارترمیشود، سازمان ها رابه تلاش واداشته، تا راه های جدیدی برای بهبود وضعیت خود ایجاد کنند(کارنکی، ۲۰۰۶). مدیریت سازمانهای ورزشی به عنوان سازمانهای خدمت محور به صورت عام و مدیریت تاسیسات و اماکن ورزشی و مدیریت استخر های ورزشی به صورت خاص می بایست اهتمام خویش را در کسب رضایت مشتریان و ارائه خدمات کیفی بکار گیرند و از این قاعده کلی مستثنی نیستند، هر چه خدمات کیفی مدیران اماکن ورزشی بهبود یابد، گرایش مردم به فعالیتهای ورزشی افزایش می یابد وتعداد نفرات تحت پوشش فعالیتهای ورزشی افزایش می یابد و در نتیجه سهم ورزش در سبد هزینه خانواده افزایش می یابد.درنتیجه تکاپو های فعالیتهای ورزشی افزایش یافته و توانمندی درآمدزایی وسرمایه گذاری در عرصه ورزش کشور افزایش می‌یابد.از آنجا که مدیریت خدمت، از جمله مباحث تازه مدیریت است که طی دهه اخیر مورد توجه قرار گرفته است.همچنان که رقابت بین موسسات پدید می اید، آنها راه های گوناگونی را برای تجدید حیات سازمانهایشان مورد بررسی قرار می دهند و نوآوری هایی اعمال می کنند تا بتواند مشتریان خود را جذب کنند. ارائه خدمت با کیفیت شاید از مهمترین عناصری باشد که موجب وفاداری مشتری می شود و فقط موسساتی می توانند این خدمت را به طور پایدار ارائه دهند که در مورد مشتری از نگرش جامعی برخوردار بوده و تعهد عمیقی به آنان داشته باشد)کاووسی وسقایی، ۱۳۸۴).یکی از راه های نائل شدن به این امر مهم افزایش رضایت مشتریان است(اسپینلی وکاناوس۱، ۲۰۰۰، وو، ۲۰۰۷) ) که احتمالاَ با بازگشت مجدد آنها به سازمان (یی-چین۲، ۲۰۰۸)وافزایش عملکرد مالی آن (کیانی و همکاران، ۲۰۰۷) در ارتباط می­باشد.یکی از مهمترین عواملی که باعث شده سازمان ها به حفظ مشتریان فعلی توجه نمایند و در آنها برای خرید مجدد(وفاداری) تمایل ایجاد کنندٰ, این است که نگه داشتن مشتریان فعلی بسیار کم هزینه تر از جذب مشتریان جدید برای آن هاست. برخی بر این باورند که ارتباطات با مشتریان ، همیشه برای سازمان سود آور خواهد بود در حالی که در برخی از صنایع و کسب و کارها , بعضی از مشتریان در واقع برای سازمان مضرهستند(اسپینایی وکانوس، ۲۰۰۰، وو، ۲۰۰۷).سازمان ها به برنامه ای وفاداری رو آورده اند، زیرا مزایای اقتصادی حفظ مشتری را پذیرفته اند. یعنی مدیران پذیرفته اند که مشتریان سودمندتر هستند; مشتریان وفادار هزینه‌ی کمتری برای خدمت رسانی در بر دارند; مشتریان وفادار کمتر نسبت به قیمت حساس[۲] هستندو;مشتریان وفادار، اظهار نظر های مثبتی ایجاد می کنندهمچنین مشتریان وفادار احتمال بیشتری دارد که با کلمات مثبت از آن عرضه کننده یاد کنند، کالا ها یا خدمات اضافی بخرند، و قیمت های بیشتر را بپذیرند (تپچی[۳]، ۱۹۹۹).مشتریان وفادار حایز اهمیت هستند زیرا باور بر این است که آنها حتی در شرایط عدم رضایت متوسط ، انگیزه کمتری برای جستجوی یک جایگزین دارند. محققان دریافته اند که کیفیت خدمات تاثیر عمیقی بر رضایت و وفاداری مشتریان ودر واقع حاصل مقایسه ای است که مشتریان ما بین انتظار از خدمات ودرک آنها پس از دریافت خدمات صورت می دهند (کاندامپولی و سوهارتانتو۲، ۲۰۰۰).طی تحقیقات متعددی که انجام شده ، مشخص گردید که رضایت مشتریان از خدمات و کالاها ، عاملی برای تمایل یا عدم تمایل مشتریان برای خرید مجدد و مقاصد رفتاری دیگر چون توصیه به دیگران است. همچنین مشخص گردید کیفیت خدمات دریافت شده یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار برخرید مجدد از سازمانهاست(کاندامپولی و سوهارتانتو، ۲۰۰۰). در حال حاضر، از بازگشت مجدد ) وفاداری( مشتریان به عنوان هدف غایی یاد می­شود که سازمان­ها به دنبال دستیابی به آن هستند. بازگشت مجدد مشتری به ویژه در بخش خدمات ورزشی از اهمیت ویژه­ای برخوردار است،

زیرا در این بخش، به دلیل رقابت شدید موجود در بازار، مشتریان خیلی زود جذب سایر سازمان­ها می­شوند. درک این موضوع که چه عواملی باعث می­شوند مشتریان دوباره به سازمان مراجعه کنند، مدیران ورزشی را قادر خواهد ساخت تاراهبردهای لازم را بدین منظوربرگزینند.با بررسی مطالعات مربوط به حیطه بازاریابی خدمات می­توان به این نتیجه رسید که کیفیت خدمات و ارزش درک­ شده توسط مشتریان از جمله مهم­ترین عواملی هستند که در نتایج رفتاری مشتریان تأثیرگذار می­باشند. لیو[۴] (۲۰۰۸).در تحقیق زیتامل ، بری وپاراسون[۵] (۱۹۹۶)اقدام به بررسی ارتباط میان کیفیت خدمات و تمایلات رفتاری در مشتریان کردند. براساس تئوری ، این تصور وجود داشت که هنگامی که کیفیت خدمات بالاست ، تمایلات رفتاری در مشتریان برای مراجعه مجدد و ابراز تبلیغات شفاهی نیز بالا خواهد بود ، نتایج تحقیق نشان داد که ارائه خدمات با کیفیت بالا منجر به تمایلات رفتاری مطلوب درفرد خواهد شد به این معنی که تمایل در مشتری برای خرید مجدد وانعکاس رضایتمندی خود به دیگران افزایش خواهد یافت . در مقابل خدماتی با کیفیت پایین این تمایلات را کاهش می دهد. مولیناری و ماهاراجا[۶] (۲۰۰۸) در مطالعه خود بر روی خدمات حمل هوایی بیان می­ کنند که کیفیت خدمات و ارزش ادراک­ شده رابطه مثبت و معنا­داری با رضایت مشتریان و بازگشت مجدد آنها دارد.

در زمینه ورزش نیز رجبی (۱۳۸۹) ارتباط مثبت و معنا­داری را بین کیفیت خدمات و رضایت‌مندی مشتریان باشگاه­های بدنسازی گزارش کرده است.جامعه کنترل کیفیت آمریکا (به نقل از کاتلر و آرمسترانگ[۷]، ۱۹۹۹) کیفیت را این گونه تعریف می­ کند: «مجموع کل ویژگی­ها و خصوصیات یک محصول یا خدمت که بتواند نیازهای مشتری را برآورده نماید». جوران[۸] نیز کیفیت را توان یک محصول یا خدمت در تأمین نیازهای مشتری بیان می­ کند (به نقل از پارسائیان و اعرابی، ۱۳۸۶). ارزش ادراک­ شده از دیگر عواملی است که بسیاری از شرکت­ها برای حفظ مشتریان به آن توجه خاص دارند و به عنوان یکی از مهمترین عوامل در فرایند تصمیم ­گیری مشتریان معرفی شده است (راست و الیور[۹]، ۱۹۹۴؛ به نقل از پریچهر، ۱۳۸۶). ارزش ادراک­ شده ارزیابی کلی مصرف ­کننده از مطلوبیت یک محصول بنابر ادراکاتی است که از دریافتی و پرداختی­ها دارد (زیتامل[۱۰]، ۱۹۸۸).

کیفیت خدمات مقدمه ارزش ادراک شده توسط مشتری است به این معنی که تاثیر بسیار زیادی بر آن دارد .

یکی از مقوله هایی که امروزه درجذب و نگهداری مشتریان دارای اهمیت و الویت بسیاری است واز جمله عوامل مهم در موفقیت شرکت ها محسوب می گردد ارزش مشتری است. محققان بین مفهوم ارزش و کیفیت ادراک­ شده تفاوت قائل می­شوند. ارزش مبین مبادله­ای است میان آنچه فرد دریافت کرده و آنچه هزینه نموده است، درحالی که کیفیت تنها بیان کننده آن چیزی است که فرد دریافت نموده است.به علاوه، مفهوم ارزش نسبت به کیفیت شخصی­تر است. بر این اساس کیفیت و ارزش، هر کدام تأثیر خاص و متفاوت بر افراد مختلف دارند. بنابراین، شناخت ارتباط درونی آنها و نقش آنها بر مقاصد رفتاری مشتریان می ­تواند مفید باشد.یکی از حوزه­هایی که این مفاهیم می ­تواند مورد استفاده قرار گیرد، حوزه خدمات ورزشی و از جمله استخرها است. استخرهای ورزشی از جمله اماکنی هستند که خدمات تفریحی، آموزشی، رقابتی و درمانی را برای علاقه­مندان، ورزشکاران و گروه­های خاص فراهم می­سازند و موفقیت آنها بستگی مستقیم به حضور مداوم این گروه­های مختلف مشتریان دارد.عدم توفیق مدیران استخرها در جذب و حفظ مشتریان و نیز شناسایی عوامل اثرگذار بر رضایت­مندی آنها می ­تواند ضررهای مالی زیادی را برای مجموعه به همراه داشته باشد که در مواردی حتی می ­تواند منجر به تعطیلی استخرها شود. این در حالی است که ساخت و نگهداری استخرها هزینه­ های هنگفتی را در بر می­گیرد. بنابراین، ضروری به نظر می­رسد که عوامل مرتبط بارضایت­مندی و بازگشت مجدد مشتریان به استخرها مورد بررسی قرار گیرد تا مدیران و برنامه­ریزان این حوزه بتوانند استراتژی­های مناسب بازاریابی را طراحی و به کار گیرند. بر این اساس، آزمودن فرضیه وجود ارتباط بین کیفیت خدمات و ارزش ادراک شده با رضایت­مندی و بازگشت مجدد مشتریان می ­تواند مفید واقع شود. در حقیقت، با اندازه ­گیری و بهبود این عوامل، ممکن است رضایت افراد و تمایل آنها برای بازگشت مجدد افزایش یابد. تحقیق در این رابطه می ­تواند درک عمیق­تری از رفتار مشتریان استخرها را برای مدیران اجرایی فراهم کند. بر این اساس، محقق به دنبال آن است تا به این سوال پاسخ دهد که:

آیا بین کیفیت خدمات ارائه شده در استخرها و ارزش ادراک­ شده مشتریان از این خدمات با رضایت­مندی و وفاداری آنها در استخرهای سرپوشیده شهر تهران ارتباط وجود دارد؟

۱-۳ ضرورت واهمیت تحقیق

با توجه به اهمیت و نقشی که تحرک و فعالیتهای بدنی در زندگی روزمره وسلامت افراد یک جامعه ایفا میکند، شناسایی عوامل مهم و موثر در جهت جذب افراد به سمت میادین ورزشی و بررسی عوامل مهم در تداوم شرکت انها در این میادین با بهره گرفتن از روش های مختلف بازاریابی وتحقیق و یافتن علاقمندی های خاص و نیاز افراد جامعه امری ضروری می باشد. از آنجا که ایجاد وفاداری در مشتریان مفهومی است که در کسب و کارهای امروزی به لحاظ اینکه مشتریان وفادار به صورت مولفه اصلی موفقیت سازمانی در آمده اند مورد توجه بیش از پیش قرار گرفته است. مشتریان وفادار بیشتر خرید کرده، پول بیشتری می پردازند و معمولا ابزار تبلیغاتی به صورت دهان به دهان مورد مثبتی محسوب می شوند. در نتیجه سازمانهای امروزی در صدد شناسایی ومدیریت روش های موثر ایجاد وفاداری اند که به آنها برنامه‌های وفاداری می گویند. ما امروزه در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که تقاضاهای کسب وکار نسبت به قبل بسیار بیشتر شده است .هیچ کسب وکاری بجز سازمانهای انحصاری دولتی نمی‌توانند بدون مشتریانی وفادار دوام آورند. افزون بر این لحاظ ، این واقعیت که انتظارات مشتریان نیز دایما در حال افزایش است، سازمانها ملزم هستند تا فراترازنیاز اولیه مشتریان رفته، انتظارات آنها را نیز تامین کرده، کانون توجه خود را از ارضای صرف مشتری به ایجاد وفاداری واعتماد از طریق ایجاد ارتباطی بلند مدت، دو جانبه و سود آور برای طرفین معطوف نمایند. کیفیت خدمات در اماکن ورزشی نقش مهمی را ایفا میکند چرا که کیفیت خدمت برتر تنها یک استراتژی انتخابی یا اختیاری نیست ، بلکه کیفیت خدمات برتر ,وجه تمایز بین استخرهای موفق و استخرهای ناکارا است. آگاهی از مفهوم کیفیت خدمات وتلاش برای بهبود آن به ارائه خدمات با کیفیت در اماکن ورزشی منجر شده واز طریق افزایش سطح کیفیت خدمات می توان افزایش رضایتمندی مشتریان را انتظار داشت.پس، کیفیت خدمات به عنوان یک مقیاس یا عامل سنجش رضایمتندی مشتری مطرح می شود. کیفیت در حوزه محصولات و کالاهای فیزیکی از سابقه بسیاری برخوردار است، اما درحوزه خدمات بحث کیفیت از سابقه چندان طولانی برخوردار نیست.خدمات دارای ویژگی هایی است که آنها را از کالاها متفاوت می سازد، با این حال مطالعات زیادی برای شناسایی ابعاد کیفیت خدمات لازم است تا بتوانیم کیفیت خدمات را اندازه گیری کنیم، و تلقی مشتر ی از کیفیت خدمات را کنترل کرده و بهبود دهیم(جانستون[۱۱]، ۱۹۹۷). اهمیّت ارزش ادراک شده در آثار متعدّدی در طول سال‌های اخیر مورد توجّه قرار گرفته است.در حوزه خدمات ورزشی در کشور ایران تحقیقات چندی در رابطه با کیفیت خدمات و رضایت­مندی مشتریان و تعداد معدودی نیز در رابطه با بازگشت مجدد مشتریان انجام شده است (بهلکه، ۱۳۸۴؛ رجبی، ۱۳۸۹؛ رمضانی، ۱۳۸۳؛ روشن، ۱۳۸۹). با این حال، تحقیقاتی که متغیر اصلی آنها ارزش ادراک شده باشد، به چشم نمی‌خورد.

با درک نقش ارزش ادراک­ شده مشتریان و این موضوع که چه عواملی باعث می­شود مشتریان دوباره به استخرها مراجعه کنند، مدیران استخرها قادر خواهند بود راهبردهای لازم را بدین منظور به کار گیرند. به ویژه اینکه ارزش با قیمت در ارتباط می­باشد که یکی از اجزای اساسی آمیخته بازاریابی است.یک استخر ورزشی زمانی می ­تواند مشتریان بیشتری را جذب کند و به حفظ آنها امیدوار باشد که کیفیت خدمات را مدنظر قرار دهد یعنی شرایط و امکانات فیزیکی مناسب و تمیزی را برای مشتریان فراهم کند؛ مشکلات آنان را درک کند؛ به نیازهای آنها پاسخ بدهد؛ دارای کارکنان قابل اعتمادی باشد و غیره. به علاوه، خدمات ارائه شده باید بتواند نسبت به هزینه­ای که مشتری می ­پردازد، ارزش بیشتری را برای او ایجاد کند. این موضوع احتمالاً می ­تواند رضایت­مندی و بازگشت مجدد مشتریان را در پی داشته باشد که مدیران استخرها به دنبال رسیدن به آن هستند.بنابراین، تحقیق درباره کیفیت خدمات و ارزش ادراک­ شده و کشف ارتباطات مفید این دو مفهوم با رضایت­مندی و بازگشت مجدد مشتریان می ­تواند در درک بهتر نیازهای آنان و حتی تنظیم استراتژی­های بازاریابی، قیمت‌گذاری، ترفیعی و بخش­بندی بازار مفید باشد. همچنین، ادراکات مصرف­ کنندگان منبع مناسبی برای توسعه خدمات محسوب می­شوند. با بهره­ گیری از معیارهای توسعه­یافته و تعدیل­شده مفهوم کیفیت خدمات و ارزش ادراک­ شده، مدیران استخرهای ورزشی این فرصت را خواهند داشت تا ارزش برنامه‌ها و خدمات مختلف خود را مورد ارزیابی قرار دهند. به علاوه، این امر می ­تواند ظرفیت و توانایی استخرها را در شناسایی ابعاد کیفیت خدمات و نیز ارزش ادراک­ شده به عنوان ویژگی­های مثبت یا منفی خدمات خود بهبود ببخشد. به همین جهت، در سال­های اخیر این دو مفهوم و به ویژه مفهوم ارزش ادراک شده در مرکز ثقل تلاش­های بازاریابان در درک رفتار مصرف ­کننده

قرار گرفته­اند. بر این اساس، تحقیق حاضر به مطالعه مفاهیم ذکر شده می ­پردازد و امید می­رود که نتایج آن برای مدیران استخرها به منظور درک نیازهای مشتریان و توسعه استراتژی­های بازاریابی مفید باشد. به­علاوه، مرور ادبیات موجود در این زمینه نشان می­دهد که در حیطه خدمات ورزشی تحقیقی در ارتباط با ارزش ادراک شده مشتریان در ایران موجود نمی­باشد. بنابراین، این تحقیق می‌تواند ادبیات مناسبی را برای تحقیقات آینده فراهم و زمینه توسعه این مفهوم را ایجاد کند.

تعداد صفحه :۲۵۱

قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

پایان نامه تحلیل طرح سباح با استفاده ازمدل   SWOTدراستان آذربایجانغربی

 پایان نامه رشته تربیت بدنی

دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی

گروه مدیریت ورزشی

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت ورزشی

تحلیل طرح سباح با استفاده ازمدل   SWOTدراستان آذربایجانغربی

شهریور۹۳

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

چکیده

شنا ,ورزشی است که افراد در هر سنی و در هر سطحی از توانایی می­توانند در آن شرکت جسته و ضمن انجام تمرینات بدنی، بسیار نیز احساس لذت کنند. هدف از این تحقیق، تحلیل طرح سباح با بهره گرفتن از مدل SWOTدر استان آذربایجانغربی می­باشد. پژوهش , از نوع توصیفی-پیمایشی و از لحاظ هدف,کاربردی است و اطلاعات به صورت میدانی جمع­آوری شد. جامعه آماری شامل مربیان طرح (۱۳۵نفر) و کارشناسان نواحی و ادارات اموزش­ و پرورش استان آذر­بایجانغربی (۳۲نفر) و جمعا ۱۶۷ نفر بودند.که به صورت تمام شمار انتخاب شدند. جهت جمع آوری اطلاعات از منابع کتابخانه­ای ,اینترنتی خصوصاً مقالات، مصاحبه‌ها واز پرسش­نامه محقق ساخته­ای بود, که روایی آن توسط اساتید دانشگاهی و مربیان منتخب تایید و پایایی آن با بهره گرفتن از آلفای کرونباخ ۷۹/۰ تعیین گردید. از میان پرسشنامه­های توزیع شده ۱۶۱ مورد به محقق عودت داده شد. برای تحلیل داده­ ها از آمار توصیفی و استنباطی (فریدمن) استفاده شد برای تحلیل موقعیت راهبردی از تحلیل  SWOTبرای بررسی عوامل داخلی(قوت ها و ضعف ها) وخارجی (تهدیدات و فرصت ها) استفاده شد. باتوجه به نمرات نهایی ماتریس ارزیابی عوامل داخلی (۲.۴۰) وارزیابی عوامل خارجی (۲.۸۳) مشخص شد که جایگاه طرح سباح در استان آذربایجانغربی در منطقه WO(محافظه ­کارانه) قرار دارد. از این رو به جهت قرارگیری دراین ناحیه سازمان باید با بهره­ برداری از فرصت­های موجود در محیط خارج بکوشد نقاط ضعف داخلی را بهبود بخشد.

واژه های کلیدی: طرح سباح , شنا , مدل SWOT

فهرست مطالب

فصل اول

۱-۱مقدمه ۱

۱-۲تشریح موضوع وبیان مسئله ۲

۱-۳اهمیت وضرورت تحقیق ۴

۱-۴سوالات تحقیق ۵

۱-۵تبیین متغیرهای تحقیق ۵

۱-۶ اهداف تحقیق ۵

۱-۶-۱هدف کلی ۵

۱-۶-۲ اهداف جزئی ۵

۱-۷تعریف واژه های اختصاصی تحقیق ۶

۱-۷-۱تعاریف مفهومی ۶

۱-۷-۲تعاریف عملیاتی ۶

۱-۸چهارچوب فصول اتی ۷

فصل دوم

۲-۱مقدمه ۹

۲-۲برنامه ریزی ۹

۲-۲-۱انواع برنامه ریزی ۱۰

۲-۳ برنامه ریزی استراتژیک ۱۱

۲-۳-۱تعاریف برنامه ریزی استراتژیک ۱۱

۳-۳مزایای برنامه ریزی استراتژیک ۱۳

۲-۴برخی از مدلهای ارائه شده برای سازمان­های ورزشی ۱۴

۲-۴-۱مدل اسلک ۱۴

۲-۴-۲مدل کمسیون ورزش استرالیا ۱۵

۲-۴-۳مدل اسکات چاپمن ۱۸

۲-۴-۴مدل اوستر ۲۰

۲-۴-۵مدل گود اشتاین و همکاران ۲۰

۲-۴-۶مدل Spp 21

۲-۵مفهوم مدیریت استراتژیک ۲۱

۲-۶تجزیه و تحلیل عوامل محیطی ۲۳

۲-۶-۱مدلSWOT        . ۲۴

۲-۷تاریخچه آموزش شنا: ۲۶

۲-۷-۱- آموزش شنا در دوران قدیم: ۲۶

۲-۷-۲ آموزش شنا در ایران باستان: ۲۹

۲-۷-۳ آموزش شنا در دوران جدید: ۳۰

۲-۷-۴ آموزش شنا در ایران در دوران جدید : ۳۱

۲-۸ شنا و تأثیر آن بر سلامت افراد: ۳۳

۲-۸-۱ شنا و تأثیر آن بر سلامت جسمانی افراد: ۳۳

۲-۸-۲ شنا و تأثیر آن بر سلامت روانی افراد: ۳۴

۲-۹ برنامه آموزش رسمی شنا در مدارس برخی کشورها: ۳۵

۲-۱۰ روش تدریس شنا: ۳۷

۲-۱۱آموزش از طریق بازی: ۳۹

۲-۷- شنا ورزشی مناسب برای کودکان : ۴۰

۲-۱۲ استعدادیابی در شنا: ۴۲

۲-۹- افراد در شنا : ۴۵

۲-۱۳ شنا از دیدگاه دین مبین اسلام: ۴۶

۱۴-۲معرفی  استان اذربایجانغربی ۴۷

۲-۱۵  ادبیات وپیشینه تحقیق : ۴۷

۲-۱۵-۱ مرور تحقیقات انجام شده داخل کشور: ۴۷

۲-۱۵-۲ مرور تحقیقات انجام شده خارج کشور: ۵۰

۲-۱۵جمع بندی: ۵۱

فصل سوم

۳-۱مقدمه ۵۳

۳-۲روش تحقیق ۵۳

۳-۳مراحل انجام پژوهش ۵۳

۳-۴جامعه اماری ونمونه اماری ۵۳

۳-۵قلمرومکانی وزمانی تحقیق ۵۳

۳-۶روش های اماری واندازه گیری متغیرهای تحقیق ۵۴

۳-۷روش های گرداوری اطلاعات وداده ها ۵۴

۳-۸روش های تجزیه وتحلیل داده ها ۵۴

۳-۸-۱ماتریس ارزیابی عوامل داخلی ۵۴

۳-۸-۲ماتریس ارزیابی عوامل خارجی ۵۵

۳-۸-۳تجزیه تحلیلSWOT 56

۳-۹محدودیتهای تحقیق ۵۸

۳-۹-۱محدودیت­های تحت کنترل ۵۸

۳-۹-۲محدودیت­های خارج کنترل ۵۸

۳-۱۰خلاصه فصل ۵۸

فصل چهارم

۴-۱مقدمه ۶۰

۴-۲توصیف اطلاعات جمعیت شناختی ۶۰

۴-۳تحلیل اماری داده های تحقیق ۶۲

۴-۳-۱تحلیل ورتبه بندی بااستفاده از از ازمون فریدمن ۶۲

۴-۳-۲تجزیه تحلیلSWOT درراستای تدوین راهبردها ۶۵

۴-۴تجزیه و تحلیل داخلی و خارجی ۶۸

۴-۵خلاصه فصل ۷۰

فصل پنجم

۵-۱مقدمه ۷۲

۵-۲نحوه شکل گیری سوالات تحقیق ۷۲

۵-۳روش شناختی پژوهش ۷۳

۵-۴ خلاصه نتایج حاصل ازپژوهش ۷۳

بحث۴-۵ ۷۴

۵-۶ نتیجه گیری ۷۷

۵-۷پیشنهادات ۷۸

۵-۷-۱پیشنهادات برگرفته از تحقیق ۷۸

۵-۷-۲پیشنهادات پژوهشی ۷۹

منابع وماخذ

الف: منابع فارسی ۸۱

ب:منابع انگلیسی.۸۸

ضمائم

ضمائم الف۹۳

ضمائم ب۹۶

چکیده انگلیسی.۹۹

۱مقدمه

فعالیت جسمانی منظم با عمر طولانی­تر، زندگی سالم­تر و کاهش ابتلا به بیماری­های قلبی، فشار خون بالا، دیابت ، چاقی و برخی سرطان­ها ارتباط دارد. (عزیزی ، ۱۳۹۰، صص. ۶۱-۶۲) علاوه بر آن ورزش باعث جلوگیری از چاقی و باعث بهبود مهارتهای اجتماعی می­شود. (محمدزاده ، ۱۳۸۸، صص. ۵۵-۵۶) ورزش    وسیله ای با ارزش برای حفظ سلامت جسمانی است و رابطه­ نزدیکی با سلامت روانی دارد، به ویژه پیشگیری از بروز ناهنجاریهای روانی دارد.(مرتضوی ,۱۳۷۰) تحرک بدنی از ناراحتی و افسردگی می­کاهد. اعتماد به نفس را افزایش داده و خودپنداره را تقویت می­ کند. به خصوص در سنین نوجوانی وکودکی ابزار سالمی برای آزاد کردن انرژی­های ذخیره شده است و این خود بسیار لذت بخش و آرامش دهنده است. شرکت در فعالیت های ورزشی موجب اجتماعی شدن ،کسب مهارت، افزایش نشاط و شادابی و ارتباط سالم با همسالان و دوست یابی کمک می­ کند. ( مسدد ,۱۳۸۸) تربیت­بدنی باعث رشد و شکوفایی شایستگی­های جسمانی می­شود، بطوریکه تمام بچه­ها بتوانند کارآمدتر و مؤثرتر حرکت کنند و با ایمنی بیشتری فعالیت کنند و در نهایت درک کنند که چه می­ کنند. پیامد تربیت­بدنی «سواد جسمانی»[۱]است که مبانی ضروری برای تکامل و موفقیت می­باشد. ­(دربانی ، ۱۳۸۳، ص.۹). ورزش امر یادگیری را تسهیل کرده وکندذهنی را از بین می­برد  و باعث تخلیه هیجانات کودکان شده و فرد را برای اجرای بهتر عبـادات یاری می­ کند.(قنبری نیاکی ، ۱۳۶۷، صص.۲۱۰-۲۱۱) . مسلماً تربیت­بدنی و ورزش از طریق روش های متفاوت، به آموزش و رشد کودکان و نوجوانان کمک می­ کنند. از جمله فواید و نتایج تربیت­بدنی و ورزش در مدارس ، رشد اجتماعـی کودکـان، رشد سبک زندگـی، رشـد عاطفـی، رشد اجتماعـی و رشد شناختـی می­باشد .(بایلی ، ۱۳۸۶، صص. ۴۶-۴۹). محرومیت یا محروم شدن از فرصتها در دوره ابتدایی تأثیر مخربی را بر توانایی فرد برای زندگی مؤفقیت­آمیز در طول عمر دارد. کودکان در طول سالهای اولیه زندگی به فرصتهای زیادی نیاز دارند تا هم مهارتهای حرکتی پایه را که اساس مهارتهای ورزشی به شمار می­رود، فرا بگیرند و هم فهم خود را از اجرای حرکتی که در آن انتقال یادگیری قابل اهمیت هستند، بهبود دهند. (نیکرلز ، ۱۳۸۲، ص. ۱۶).

یکی از ورزش­هایی که کاربرد زیادی داشته , از محبوبیت فراوانی برخوردار است رشته شنا می­باشد.که توجه به آن ضرورت و اهمیت یادگیری شنا و سفارش آن در دین مقدس اسلام و گفتار پیامبر اکرم (ص) در این زمینه ,ضرورت یادگیری آن را به وضوح بیان می­نماید. ( نیکو بخت، ۱۳۸۰ ) به طور کلی ورزشی است که عضلات را قوی و محکم کرده ، هیجانات و اضطراب را کاهش داده بدن را نرم و انعطاف پذیر می­سازد . و باعث می­شود فرد انرژی بیشتری برای انجام کارهای روزانه­ی خود کسب کند. شنا سلامت را بهبود بخشیده و موجب تناسب اندام تمام بدن می­شود. به عنوان یک ورزش با بدن بسیار ملایم برخورد می­ کند و آسیب ناشی از آن در حداقل هستنند. علاوه براین ورزش شنا به سبب ماهیت خود یکی از مناسب­ترین ورزش ها برای تمامی معلولان است که می ­تواند ضمن تقویت توانایی جسمانی آنان که جنبه توان­بخشی و باز­پروری دارد موجب نشاط و شادابی شود. (جلالی فراهانی,۱۳۹۱ص ۹۸)

شواهد باستان­ شناسی نشان می­دهد که قدمت شنا و شنا کردن به ۲۵۰۰سال قبل از میلاد در تمدن مصر و بعد از آن در تمدن آشور  و یونان و روم باستان باز می­گردد و آنچه از گذشته آموزش شنا استنباط می­شود. بر اساس یافته­هایی است که حروف تصویری هیروگلیف[۲] مصریان به دست آمده یونانیان باستان و رومی­ها شنا را جزء برنامه ­های مهم آموزش نظامی خود قرار داده بودند. و مانند الفبا یکی از مواد درس در آموزش­ و پرورش بوده است . شنا در شرق به قرن اول قبل از میلاد برمی­گردد. ژاپن جایی است که شواهد و مدارکی از مسابفات شنا در آن وجود دارد. در قرن هفتم به دستور رسمی حکومتی, شنا به صورت اجباری در مدارس تدریس می­شد. (کریمی,۱۳۹۲) در ایران نیز پس از پیروزی انقلاب اسلامی گسترش شنا در بین مردم سرعت گرفت. استخرهای زیادی ساخته شدند و بسیاری از والدین با پی بردن به اهمیت ورزش شنا ، فرزندانشان را برای یادگیری شنا، در استخرها ثبت نام کردند. ۵/۶۵ درصد استخرهای تهران بعد از انقلاب ساخته شده ­اند. (تندنویس ، ۱۳۹۲صص.۱-۸) همایشی که معاونت تربیت بدنی و سلامت آموزش وپرورش در پنجم تا هفتم مهر ۱۳۸۰ برگزار کرد ، بیانیه­ای در ۱۳ بند توسط کارشناس مسئولان تربیت­بدنی ادارات کل آموزش و پرورش صادر گردید و در بند آخر کارشناس مسئولان تربیت­بدنی، خواستار توسعه و تقویت رشته­های ورزشی پایه «شنا، دوومیدانی و ژیمناستیک» و آموزش مهارت­های پایه و بنیادی تربیت­بدنی را در سنین نونهالی و نوجوانی شدند .(راسخی، ۱۳۸۲، ص.۲۶). لذا معاونت تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش وپرورش به منظور توسعه       قابلیت های جسمانی و اهداف تربیتی ورزش شنا وهمچنین بهبود ترییت بدنی در مدارس طرح سباح را برای پایه سوم ابتدایی به صورت اجباری تصویب و به اجرا در آورده است . با توجه به موارد ذکر شده تحقیق حاضر بر آن است تا مشکلات ،موانع و کاستی ها , فرصت ها وتهدیدات طرح سباح را دراستان آذربایجان غربی شناسایی کرده تا موانع به صورت مطالعات علمی و کارشناسی توسط مسولان ذی­ربط حل و تهدیدات به فرصت تبدیل شوند تا حداکثر استفاده از آن نصیب جامعه تعلیم و تربیت کشور شود.

۱-۲تشریح موضوع وبیان مسئله

ورزش شنا یکی از محبوب ترین ورزش­ها در بین اقشار مختلف مردم است که از سن نوزادی تاکهنسالی   می­توان آن را انجام داد و به طورکلی ورزشی است که هیجان راکاهش داده , عظلات را قوی و مستحکم کرده و بدن  را نرم و انعطاف پذیر می­سازد و باعث می­شود افراد انرژی بیشتری را برای انجام کارهای روزانه خود کسب کند. شنا سلامتی را بهبود بخشیده و موجب تناسب بدن می­شود و آسیب­های ان درحداقل هست وکم شدن وزن بدن در آب به افراد ی که بدن آماده­ای ندارندکمک می­ کند تا راحت­ترحرکت کنند.(رشیدپور,۱۳۸۲)

در نزد ایرانیان قدیم شنا یکی ازامور تعلیمی اطفال بودکه درمرحله سوم تحصیلی می­آموختند وآموختن شنا جهت بهره مندی ازمنافع آن درحیات عادی ودر هنگام جنگ بوده است .(تندنویس ,۱۳۹۲,ص۳)

با توجه به موقعیت جغرافیایی کشورمان که شمال و جنوب کشور به دریا متصل است و همچنین نقشی که شنا به مثابه­ی ایمنی عمل کرده و آن احتمال تقابل افراد با مسیر های آبی است که می ­تواند به نجات جان فرد به واسطه بهره مندی از این مهارت و یا غرق شدن وی به دلیل عدم برخورداری از آن منجر شود .(کیا دلیری،۱۳۸۱)  و نظر به اینکه رشته شنا با مجموع ۱۰۸ مدال یکی از پر مدال­ترین رشته المپیک محسوب می­شود, یکی از ورزش­های تعین کننده جایگاه  هر کشور در بازی های المپیک و به تبع آن بهره مندی از مزایای آن  مانند افزایش غرور ملی و وجه بین المللی(سوتیریادو,شیلبوری,۲۰۰۹)، رشد فرهنگ سخت کوشی و نیز مزایای اقتصادی و دیپلماتیک می­باشد .(گرین وهولیهان،۲۰۰۵ ) با توجه به تمام مزایای فوق و نیز گسترش فزاینده رشته شنا در سطح تفریحی ، همگانی و قهرمانی ,کشورایران با ۱۴ بار حضور در بازی های المپیک تا کنون هیچ مدالی از رشته ی مذکور کسب نکرده است. (فدراسیون شنا) عدم توفیق رشته شنا در کشور و وجود موانع و چالش­های بسیار در آن به گونه­ای محسوس و عینی است. و بخشی از این چالش به دلیل عدم استعدادیابی مناسب در این رشته باز می­گردد. (گائینی وهمکاران ,۱۳۸۴)علاوه براین درکشورهای پشرفته ورزش قهرمانی به ورزش مدارس بستگی دارد . در واقع با به کارگیری روش­های آموزشی مناسب نه تنها کودکان در زمینه تربیت بدنی همه جانبه رشد می­ کنند بلکه استعداد ورزشی آنها شکوفا می­شود. (محمدی ,۱۳۸۹ص ۲۰) فرایند کشف ورزشکاران با استعداد و هدایت آنها به سوی ورزش­های ملی به منظورشرکت در برنامه ­های تمرینی سازمان یافته  یکی ازانتظارات جامعه از معاونت تربیت بدنی وزارت آموزش وپرورش است .(حلاجی وهمکاران ,۱۳۸۹ص ۵) ، گنجاندن طرح آموزش شنا (طرح سباح)توسط معاونت تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش در مدارس کشور که در سه سال اخیر در مقطع ابتدایی صورت گرفته است. نه تنها می ­تواند برخی از موانع وچالش­های به وجود آمده درتوسعه شنا را رفع کند, بلکه توجه به ورزش مدارس بخصوص درمقطع ابتدایی باعث شکوفایی استعدادهای بی­شمار و موجب سلامتی جسمی و روانی دانش آموازان شده و با قابلیت­های خود آشنا شده و در جهتی که احتمال موفقیت بیشتری دارند سوق داده شود.

طرح سباح حرکتی نو و بدیع در عرصه ی ورزشی و تعلیم و تربیت در مدارس بوده و به منظور توسعه    قابلیت­های جسمانی و اهداف تربیتی ورزش شنا ، نقش ورزش­های همگانی مانند شنا و دومیدانی و ژیمناستیک در سلامت افراد جامعه،  سفارش دین مبین اسلام(نیکو بخت، ۱۳۸۰) تاکید رهبر معظم انقلاب بر منویات مبنی بر سه اصل تهذیب، تحصیل، ورزش و جایگاه شنا در برنامه های رسمی  نظام آموزشی دنیا و کم توجهی به آن در نظام آموزشی ایران طراحی شد و می ­تواند کارکرد منحصر به فرد و تاثیر بسیار مثبتی در روحیه نوجوانان کشور داشته باشد که در صورت وجود شرایط مناسب برای اجرای این طرح و ایجاد علاقه در دانش آموزان برای یادگیری مهارت­ها که به وسیله­ی مربیان مجرب و امکانات مناسب و برنامه ریزی منظم قابل تحقق است ,که به عنوان مهارتی مفید در زندگی دانش آموزان وارد و تاثیر تربیتی خود را بر جامعه بگذارد. علاوه بر این فرصتی برای شناسایی استعدادها ، تقویت تیم­های شنای دآنش آموزی و موجب ایجاد نگرش جدید نسبت به تربیت بدنی در مدارس درتنویر افکار عمومی می شود.

بنابراین نو بودن طرح و تحقیقات کم از یک طرف و وجود چالش­های عمده در وضعیت تربیت بدنی در مدارس از طرف دیگر نیاز به شناسایی عوامل درونی اثر گذار (نقاط قوت و ضعف)در درون سازمان آموزش و پرورش و اهتمام در رفع کاستی­ها و تقویت نقاط قوت و همچنین شناسایی فرصت­ها و تهدیدات به عنوان عوامل بیرونی اثرگذار در محیط بیرونی آموزش و پرورش و تلاش در جهت استقاده از این فرصت­ها و همکاری با دیگر سازمان­ها در جهت به حداقل رساندن تهدیدات تا حد اکثر استفاده نصیب جامعه تعلیم و تربیت گردد.

لذا تحقیق حاضر در صدد  هست تا طرح سباح را از دیدگاه کارشناسان و مربیان ورزشی دراستان آذربایجانغربی با بهره گرفتن از مدلSWOT   تحلیل کند.

۱-۳اهمیت وضرورت تحقیق

اجرای طرح آموزش شنا درکلاس سوم ابتدایی , هزینه های مادی و فرصت­های ازدست رفته­ای را هم برای نظام آموزشی, هم به دآنش اموزان, هم به مدارس, هم به معلمان و هم به والد ین وارد می­سازد. عقلانی بودن اجرای آن منوط به تحقق اهداف آن هست . لذا نیاز هست چنین وضعیتی بررسی شود و همچنین آموزش شنا ماهیتا ازارزش بالاتری برخوردار است .و به گونه­ای که این رشته ازبعد تفریحی, همگانی و هم از بعد قهرمانی ازرشته­های اصلی دربرنامه­ریزی­های خرد وکلان بسیاری ازنظام­های ورزشی به شمارمی­رود. بنابراین یکی از ضروریات تحقیق بررسی شرایط اجرای آن و وضعیت موجود می­باشد تا با شناسایی نقاط قوت و ضعف تصمیماتی اساسی اتخاذ و با بازنگری دوباره به صورت بهتر به اجرا درآید, تا نتایج و فواید حاصل از اجرای طرح اموزش شنا درکوتاه مدت و بلند مدت نصیب فرد و جامعه شود.

با توجه به اینکه گاَثینی وهمکاران (۱۳۸۵)درتحقیقات خود نشان دادند سیستم استعدادیابی مناسبی  چه ازنظرروانی و چه ازنظرجسمانی در شنای ایران وجود ندارد و تقریبا هیچ یک ازشناگران زبده کشور براساس شاخص­های استعدادیابی به این رشته هدایت نشده­اند. لذا این تحقبق با شناسایی فرصت ها این امکان را برای هیئت­ها و فدراسیون شنا فراهم می­ کند تا دانش آموزان را هم از نظر جسمانی و هم از روانی استعدادیابی کنند و فرصتی مناسب برای قهرمان پروری بوجود آورد .

به سخن دقیق تر محقق امیدواراست با شناسایی نقاط قوت وضعف وهمچنین با شناسایی فرصت­ها وتهدیدات محیطی و ارائه راهکارهای لازم جهت تقویت نقاط قوت و استفاده از فرصت­ها و به حداقل رساندن ضعف­ها و تبدیل تهدیدات به فرصت , پرورش نسلی شاداب و سالم را ممکن ساخته و دورنمای مطلوب از جامعه ارائه نماید.

۱-۴سوالات تحقیق

۱-نقاط ضعف طرح سباح استان آذربایجانغربی کدامند؟

۲-نقاط قوت طرح سباح استان آذربایجانغربی کدامند؟

۳-فرصت­های طرح سباح استان آذربایجانغربی کدامند؟

۴-تهدیدات طرح سباح استان آذربایجانغربی کدامند؟

۱-۵تبیین متغیرهای تحقیق

درتحلیل SWOT چهار مولفه قوت,[۳]ضعف[۴]، فرصت [۵]و تهدید[۶]مورد مطالعه و بررسی قرار می­گیرد.

قوت: نقاط قوت موجوددرمحیط داخلی

ضعف :نقاط ضعف موجود در محیط داخلی

فرصت: فرصت­های موجود درمحیط خارجی

تهدید: تهدیدهای موجود درمحیط خارجی

۱-۶ اهداف تحقیق

۱-۶-۱هدف کلی

هدف کلی: تحلیل طرح سباح از دیدگاه کارشناسان و مربیان ورزشی بااستفاده ازمدلswot دراستان آذربایجانغربی

۱-۶-۲ اهداف جزئی

۱-شناسایی نقاط ضعف طرح سباح دراستان آذربایجانغربی

۲-شناسایی نقاط قوت طرح سباح دراستان آذربایجانغربی

۳– شناسایی فرصت­های طرح سباح دراستان آذربایجانغربی

۴- شناسایی تهدیدات طرح سباح دراستان آذربایجانغربی

۱-۷تعریف واژه­های اختصاصی تحقیق

۱-۷-۱تعاریف مفهومی

قوت : آن دسته عوامل داخلی سازمان که به عنوان مزیت به حساب می آیند و تحت کنترل درونی سازمان    می باشد .(الوانی,۱۳۸۸)

ضعف: آن دسته ازعوامل داخلی وتحت کنترل سازمان که نسبت به وضعیت سیستم ورقبا ضعیف و نامطلوب است. (همان)

فرصت: عواملی ازمحیط خارجی که برسیستم تاثیرگذاربوده و ازکنترل مستقیم سیستم خارج بوده و می­توان از آن جهت بهبود وضعیت سیستم استفاده نمود .(همان)

تهدید: آن دسته از عوامل محیط خارجی که تحت کنترل نبوده و برای سیستم ایجاد مشکل کرده و آن را دررسیدن به اهداف به چالش می­کشد.(همان)

شنا : عبارت است از حرکات منظم و معین دست­ها وپاها و به طور کلی, بدن که امکان پیشروی موجودات زنده را درآب فراهم می­آورد. (تندنویس,۱۳۹۲,ص۱)

طرح آموزشی شنا (سباح): طرحی است که توسط معاونت تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش وپرورش برای آموزش شنا (اشنایی بااب ,غوطه وری ,فراگیری مهارت­های مقدماتی شنا و مواردایمنی و بهداشتی مواجه با آب و نهایتا تعلیم شنای کرال سینه) به دانش آموزان سوم ابتدایی تهیه شده است .(معاونت تربیت بدنی وسلامت۱۳۹۰

۱-۷-۲تعاریف عملیاتی

قوت­ها : عواملی که با بهره گرفتن از سوالات ۱, ۲, ۳, ۴, ۵, ۸, ۱۰, ۱۱, ۱۳, ۱۶ که در پرسش نامه محقق ساخته توسط مربیان و کارشناسان ذی ربط مورد ارزش گذاری قرار گرفت .

ضعف­ها: عواملی که با بهره گرفتن از سوالات  ۶, ۷, ۹, ۱۲, ۱۴, ۱۵ که در پرسش نامه محقق ساخته مورد ارزش گذاری قرار گرفت .

فرصت­ها : عواملی که با بهره گرفتن از سوالات  ۱, ۲, ۳, ۵, ۶, ۷, ۸, ۱۲, ۱۴, ۱۶ که در پرسش نامه محقق ساخته مورد ارزش گذاری قرار گرفت .

تهدیدات : عواملی که با بهره گرفتن از سوالات ۴, ۹, ۱۰, ۱۱, ۱۳, ۱۵ که در پرسش نامه محقق ساخته مورد ارزش گذاری قرار گرفت .

طرح سباح : منظوراز طرح سباح در این پژوهش ,بررسی عوامل درونی وبیرونی طرح ,که با بهره گرفتن از پرسش نامه محقق ساخته مطالعه وبررسی می­شود.

۱-۸چهارچوب فصول آتی

مطالب فصل دوم دردو قسمت ارائه می گردد, بدین صورت که قسمت اول درباره برنامه ­ریزی, انواع برنامه ­ریزی, برنامه ­ریزی استراتژیک, برخی از مدل­های ارائه شده برای سازمان­های ورزشی و همچنین در این فصل     تاریخچه­ی آموزش شنا در ادوار تاریخ بطور اجمالی بررسی شده و سپس به مرور تاریخچه آموزش شنا در ایران باستان و ایران در دوران کنونی می­پردازیم در بخش دوم فصل , تحقیقات انجام شده مرتبط با موضوع پژوهش که در داخل و خارج از کشور انجام شده است را مرور می­کنیم.

در فصل سوم که روش تحقیق می­باشد به مراحل انجام پژوهش پرداخته می­شود. .موضوعات این فصل روش تحقیق مورد استفاده در این مطالعه ، سپس مراحل انجام پژوهش تشریح شده و جامعه و نمونه آماری، قلمرو زمانی و مکانی که تحقیق درآن صورت گرفته در ادامه روش گردآوری اطلاعات و داده­ ها ،روش تجزیه و تحلیل داده­ ها در نهایت محدودیت­های تحقیق ذکر شده است .

درفصل چهارم در قسمت اول با بهره گرفتن از جداول و نمودار ها به توصیف شرکت کنندگان در پژوهش کنندگان پرداخته وسپس به تحلیل آماری داه­های تحقیق که الویت­بندی عوامل با بهره گرفتن از آزمون فریدمن , ماتریس های ارزیابی عوامل داخلی وخارجی SWOT باشد اورده شده است .

در فصل پایانی با توجه به نتایج به دست آمده , پس از بیان نحوه­ی شکل­ گیری سوالات ,روش­شناختی پژوهش و خلاصه از نتایج تحقیق به بحث و نهایتا نتیجه ­گیری جهت توسعه طرح پرداخته , ودر نهایت پیشنهادات ارائه شده است .

تعداد صفحه :۱۳۳

قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

پایان نامه تأثیر‌هشت هفته تمرینات منتخب ومصرف چای سبز بر‌کاهش چربی زیر پوستی و نیمرخ‌لیپیدی‌خون‌در دانشجویان‌چاق غیر فعال‌ایلام

 پایان نامه رشته تربیت بدنی

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزش ورزشی

پایان‌نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی

(گرایش فیزیولوژی ورزشی)

موضوع:

تأثیر‌هشت هفته تمرینات منتخب ومصرف چای سبز بر‌کاهش چربی زیر پوستی و نیمرخ‌لیپیدی‌خون‌در دانشجویان‌چاق غیر فعال‌ایلام

اساتید داور:

   دکتربختیار ترتیبیان   

   دکترنرمین غنی زاده

خرداد۱۳۹۲

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                    صفحه

چکیده ۱

فصل اول: کلیات تحقیق

۱ -۱- مقدمه.۳

۱-۲- تشریح موضوع و بیان مسأله.۵

۱-۳-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق۸

۱-۴- فرضیات تحقق۱۰

۱-۵- تبین و تعریف مفهومی متغیرها تحقیق. .۱۰

۱-۶- اهداف تحقیق ۱۳

۱-۷- سوالات تحقیق ۱۴

۱-۸- چهارچوب و ساماندهی تحقیق. ۱۵

۱-۹-خلاصه ۱۵

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

۱-۲-مقدمه. ۱۷

۲-۲- سابقه و ادبیات موضوعی تحقیق. .۱۹

۲-۲-۱-چاقی و اضافه وزن. .۱۹

۲-۲-۲-شکل گیری و رشد چربی. .۱۹

۲-۲-۳-نقش فعالیتهای ورزشی در کاهش وزن ۲۰

۲-۲-۴-ارتباط ورزش با کاهش وزن. ۲۱

۲-۲-۵-مصرف چای سبز و تاثیرات آن. ۲۱

۲-۲-۶-تاثیرات چای سبز بر کاهش کلسترول خون. ۲۳

۲-۲-۷-خواص اعجاب آور چای سبز. ۲۵

۲-۲-۸-فواید چای سبز بر سلامتی ۳۴

۲-۲-۹-چه زمانی چای سبز بخوریم. ۳۸

۳-۲-ادبیات نظری. ۳۸

۲-۳-۱-پیشینه داخلی ۳۹

۲-۳-۲-پیشینه خارجی ۴۸

۴-۲-خلاصه ۵۵

فصل سوم: روش­شناسی تحقیق

۱-۳-مقدمه. ۵۷

۲-۳-روش تحقیق. ۵۸

۳-۳-جامعه آماری. ۵۹

۴-۳-حجم نمونه و روش نمونه گیری ۵۹

۵-۳-محدوده زمانی و قلمرو مکانی ۵۹

۶-۳-شرح پروتکل تمرینی ۵۹

۷-۳- روش ها و ابزار اندازه گیری. ۶۱

۸-۳-شرح پرسش نامه. ۶۲

۹-۳-روش تجزیه وتحلیل اطلاعات. ۶۲

۱۰-۳-متغیرهای تحقیق. ۶۳

۱۱-۳-خلاصه. ۶۴

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده

۱-۴-مقدمه ۶۶

۲-۴-تحلیل آماری. ۶۷

۲-۴-۱-آمار توصیفی. ۶۷

۳-۴-آمار استنباطی. ۷۴

۳-۴-۱-فرضیه آماری متناظر کلموگروف اسمیرونف ۷۵

۳-۴-۲-فرضیه یک ۷۶

۳-۴-۳-فرضیه دو ۷۷

۳-۴-۴-فرضیه سه ۷۸

۳-۴-۵-فرضیه چهار ۷۹

۳-۴-۶-فرضیه پنج. ۸۰

۳-۴-۷-فرضیه شش. ۸۱

۴-۴-تحلیل . ۸۲

۵-۴-خلاصه. ۹۲

فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری

۱-۵-مقدمه ۹۵

۲-۵-نحوه شکل گیری سوالات و فرضیه های تحقیق. ۹۶

۳-۵-روش شناختی پژوهش ۹۶

۲-۵-۱-نتایج توصیفی. ۹۶

۲-۵-۲-تحلیل استنباطی ۱۰۳

۳-۵-ارائه راهکارها. ۱۰۷

۴-۵-پیشنهادات پژوهشی ۱۰۷

۵-۵-محدودیت ‌ها ۱۰۷

۶-۵-خلاصه ۱۰۸

الف) منابع فارسی. ۱۰۹

ب) منابع انگلیسی. ۱۱۱

چکیده انگلیسی. ۱۱۸

چکیده

هدف از این پژوهش یافتن تأثیر هشت هفته تمرینات منتخب ورزشی و مصرف چای سبز بر کاهش چربی زیر پوستی و نیمرخ لیپیدی‌ در‌ دانشجویان چاق غیرفعال بود. بدین منظور‌۲۷ دانشجو دارای اضافه وزن ‌‌پسر با میانگین سنی ۲۴ تا ۱۹، قد (۱۲±۱۷۷Cm)‌ و‌ وزن‌ (۵۰/۱۹±۵۰/۱۰۳Kg)‌ انتخاب ‌و ‌سطح‌چربی زیر‌پوستی و میزان چربی خون آنان و ‌قبل‌ و بعد آزمون‌ اندازه ­گیری و به صورت تصادفی به ۳ گروه که گروه اول فقط مصرف کننده چای سبز گروه دوم که  تمرینات منتخب انجام میدادن و گروه سوم که همزمان چای سبز ورزش منتخب انجام میدادن تقسیم و پس از هشت هفته اقدام به جمع آوری داده ها کرده و سپس از آزمون آماری کلمو گروف -اسمیر نوف، به منظور بررسی نرمال بودن و برای مقایسه اختلاف درون‌گروهی از آزمونTوابسته و برای مقایسه بین گروه‌ها از تحلیل واریانس استفاده شده بعد از تجزیه و تحلیل در قبل و بعد سطح چربی‌زیر پوستی در سطح معنا داری تاثیر هشت هفته مصرف چای سبز و انجام ورزش منتخب و همزمانی ورزش و مصرف چای سبز در هر۳ گروه با ۹۵٪ اطمینان باعث کاهش چشمگیر چربی زیر پوستی گردید.و در سنجش شاخص های کاهش چربی خون در سطح معنا داری تاثیر تاثیر هشت هفته مصرف چای سبز و انجام ورزش منتخب و همزمانی ورزش و مصرف چای سبز در هر سه گروه بررسی که شاهد کاهش چشمگیر چربی خون در گروه سوم و اثر بسیار ضعیف در گروه دوم و عدم تاثیر در گروه اول بودیم.

واژگان کلیدی: چربی زیر پوستی ، چای سبز، نیم رخ لیپیدی

   ۱-۱)مقدمه

در سال‌های اخیر کم تحرکی، چاقی و سندرم متابولیک، از درجات خفیف تا شدید در جوامع در حال رشد رو به افزایش است، به طوری که در ایران آمار منتشره حاکی از افزایش ۷۰ درصد اضافه وزن در بین جوانان گزارش شده است(عزیزی و صالحی، ۲۰۰۳).

بیش از یک میلیارد نفر از مردم جهان با مشکلات وزنی مواجه اند که دست کم ۳۰۰ میلیون نفر از آنها چاق­اند (۱۹۹۶بیرگس) مشکلات وزنی در کشورهای در حال توسعه به موضوعی پیچیده تبدیل شده است که ابعادی اجتماعی و روان شناختی را دربر می‌گیرد که در واقع تمامی گروه‌های سنی و طبقات اجتماعی – اقتصادی را متأثر می‌سازد. افزایش مصرف غذاهای پرانرژی با مقادیر زیاد قند و چربی اشباع که فاقد مواد مغذی کافی‌اند، همراه با کاهش فعالیت بدنی، موجب شده که چاقی در بعضی از نواحی آمریکای شمالی، انگلستان، اروپای غربی، خاورمیانه، جزایر اقیانوس آرام، استرالیا و چین از سال ۱۹۸۰ به بعد تا ۳ برابر افزایش یابد (عزیزی و همکاران، ۱۳۷۷).

همه گیری مشکلات وزنی به کشورهای صنعتی منحصر نیست، این مشکلات، در کشورهای در حال توسعه در مقایسه با کشورهای توسعه یافته اغلب رشدی سریع‌تر داشته است. در کشور ما نیز بر اساس آمار وزارت بهداشت، بیش از ۲۷ درصد از مردان و ۴۰ درصد زنان چاق‌اند[۱] واز نظر رتبه بندی در رتبه ۱۰کشور چاق دنیا از نظر تعداد افراد دارای اضافه وزن قرار دارد. مشکلات وزنی عامل خطر اصلی بیماری‌های مزمن مرتبط با تغذیه از جمله دیابت نوع ۲ و بیماری قلبی–عروقی، فشار خون، سکته مغزی و بعضی سرطان‌هاست (مظفری و نبئی، ۱۳۸۱). عوارض آن بر سلامت، دامنه‌ای از افزایش خطر مرگ زودرس تا بیماری‌های جدی مزمن را که کیفیت زندگی را کاهش می‌دهند، در بر می‌گیرد. نکته‌ای که باید مورد توجه ویژه قرار گیرد، افزایش بروز این مشکلات در کودکان است. عوامل متعددی مانند زمینه‌های ارثی، محیطی و زمینه‌های اجتماعی – اقتصادی، ممکن است فقر حرکتی یا پرتحرکی را دامن بزند و طراوت و شادابی جسمانی کودکان را متزلزل کند.

بررسی‌های گوناگون نشان داده‌اند که شیوع اختلال های وزنی و دیگر عوامل خطرزای بیماری‌های قلبی – عروقی در بسیاری از جوامع تحت تأثیر عوامل اجتماعی _ اقتصادی است (مالینا و بوچارد، ۱۳۸۱). پژوهش‌های انجام شده در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته، نشان داده‌اند، که در همه گروه‌های سنی شیوع اضافه وزن در مردان و چاقی در زنان شایع است. همچنین ارتباط شیوع چاقی با وضعیت اجتماعی – اقتصادی در قشر مسن دیده نشده است، درحالی که این ارتباط در بین جوانان دیده می‌شود. لیسا و دیگران[۲]،(۲۰۰۸) . با توجه به مطالب به خوبی می‌توان نقش ورزش و فعالیت های بدنی را بر سلامت جسمی و به ویژه چربی خون پی برد.

در کنار موارد متعدد تأثیر گذار بر سلامتی و از میان مواد غذایی متعدد می‌توان چای سبز را نام برد، امروزه با تبلیغات وسیعی که درباره خواص درمانی چای سبز در کاهش وزن در جامعه، رسانه‌ها و اینترنت وجود دارد، از خاصیت های چای سبز خاصیت آرامش بخشی آن است که به پیشگیری از پرخوری‌های عصبی که منجر به اضافه وزن و در نهایت چاقی می‌شود، کمک می‌کند. مصرف چای سبز با کاهش سطح کلسترول خون در ارتباط بوده و همچنین احتمال بروز بیماری‌های ناشی از کرونر قلبی به دلیل تأثیری که بر روی کاهش میزان کلسترول خون دارد مؤثر است از اینرو تا حدی خطر بروز بیماریهای قلبی را نیز کاهش می‌دهد.

۱-۲)تشریح موضوع و بیان مساله:

از آنجایی که چند دهه اخیر چاقی و تجمع چربی در بدن، به صورت یک مشکل جدی مطرح شده و این موضوع به عنوان یکی از موارد مهم طب پیشگیری مورد توجه قرار گرفته است (مرکز تحقیقات قلب و عروق، ۱۳۷۳). آمارهای مربوط به چاقی، خبر از بحران می‏دهند؛ چون در طی دهه قبل، متوسط جرم بزرگسالان تقریباً ۶/۴ کیلوگرم اضافه شده است. این بحران به‏ویژه به دلیل در آمیختگی چاقی و شماری از بیماری‏های جسمانی است که توجه پژوهشگران را به خود جلب کرده است. طبق آمار منتشر شده از سازمان بهداشت جهانی ۲/۱ میلیارد نفر بین سنین ۱۸ تا ۷۶ سال از چاقی رنج می‏برند [۳]. تجمع چربی در سراسر بدن یکسان نیست. توزیع آن‏ (چربی) در بین زنان و مردان و سنین مختلف تفاوت دارد (هیم و دیگران[۴]، ۲۰۰۰).

علاوه بر این ، چاقی می‌تواند عامل خطر مستقلی برای تری گلیسیرید خون بالا و سطوح کلسترول لیپیدی باغلضت بالا[۵]، پایین باشد(کیم و دیگران[۶]، ۲۰۱۰). در ایران تنها مطالعات اندکی در ارتباط با تعیین نیم‌رخ چربی و شیوع اختلال لیپیدهای خون صورت گرفته است، بطوریکه نتایج آن‌ها بیانگر اختلال در نیم‌رخ لیپیدی و شیوع بالای آن در جامعه دارد (فشاراکینیا و دیگران[۷]،۲۰۰۸).

تمرین مقاومتی به طور مطلوب غلظت‌های لیپوپروتئین با چگالی پایین (LDL-C) را کاهش و لیپوپروتئین با چگالی بالا- کلسترول(HDL-C) را افزایش می‌دهد(گلبرگ، ۱۹۹۴؛ جوزف و دیگران، ۱۹۹۹[۸]). به هرحال نتایج متضادی هم در این زمینه وجود دارد. (کوکینوس ودیگران، ۱۹۹۱؛لمورا، ۲۰۰۰[۹]). تفاوت‌های روان‌شناختی موجود از جمله روش‌های تمرینی، ویژگی‌های آزمودنی، کنترل تغذیه و زمان نمونه‌گیری خون پس از فعالیت، ممکن است عامل تغییر پذیری در تمرینات باشد (ووتن، ۲۰۰۸؛ هرناندز، ۲۰۰۹ [۱۰]). تردیدی وجود ندارد که یکی از دلایل افزایش بافت چربی در بدن، عدم فعالیت حرکتی و افزایش بافت چربی (چاقی) با بسیاری از بیماری‌ها از جمله بیماری‌های قلبی به ویژه تنگ شدن عروق کرونر، پرفشار خونی، بیماری دیابت، برخی از انواع سرطان‌ها، مشکلات کبدی و . ارتباط دارد (کرباسیان، ۱۳۷۹).

محققان به این موضوع اشاره کرده‌اند که فعالیت‌های ورزشی طولانی مدت با کاهش چربی زیر پوستی رابطه مستقیمی دارند (ویلمور، و همکاران ترجمه معینی، ۱۳۷۸).

جای تعجب نیست که برخی نیز اظهار کرده ‏اند با تمرینات ورزشی می‏توان امیدوار بود که میزان‏ وزن بدن، چربی زیر پوستی، دور اندام و لیپید های سرم کاهش یابد(ویلمورو همکاران، ترجمه معینی، ۱۳۷۸).استدلال آنان مبتنی بر این واقعیت علمی است که اگر به کالری دریافتی شخص اضافه نشود و هم‌زمان میزان انرژی‏ مصرفی فرد نیز افزایش یابد، منجر به کاهش میزان چربی بدن و چربی زیر پوست خواهد شد (همان).

از طرفی، تحقیقات اپیدمیولوژیک نشان داده‌اند که مصرف چای سبز در ارتباط مستقیم با کاهش چربی در خون و بافت­های بدن می­باشد. این مکانیسم بر اساس نتایج مطالعات حیوانی به دست آمده است(ماتسودا، ۱۹۸۶؛ یانگ، ۱۹۹۷[۱۱]) چای سبز حاوی تعدادی ترکیب پلی فنولی تحت عنوان کتکین[۱۲] است(کاکودا، ۲۰۰۲[۱۳]) بررسی‌ها نشان داده است که کتکین­ها آثار نوروپرتکتیو خود را از طریق مهار رادیکال­های آزاد، کاهش پراکسیداسیون چربی، کاهش آپاپتوز و نیز آثار ضد التهابی اعمال می­ کنند(سوزرلند[۱۴]،۲۰۰۶). چای تأثیری بر میزان اشتها و در نتیجه دریافت غذا و انرژی نداشته است؛ بنابراین کاهش چربی‌های محوطه بطنی و همچنین کاهش وزن را شاید بتوان از یک سو مرتبط با افزایش مصرف انرژی به واسطه بتا- اکسیداسیون و تولید حرارت دانست و از سوی دیگر به مهار جذب انرژی مواد هضم شده متعاقب مصرف چای ارتباط داد(قربانزاده و همکاران، ۱۳۹۰). در این رابطه دوولوو همکاران ۱۹۹۹ گزارش کردند که تجویز عصاره چای سبز به طور قابل ملاحظه‌ای باعث افزایش انرژی و اکسیداسیون چربی در مردان جوان می­شود( دالوت و دیگران، ۲۰۰۰[۱۵]).

با توجه به مطالب بیان شده؛ این تحقیق در پی پاسخ‌یابی به این مساله است که اثرات هم‌زمان مصرف چای سبز و ترکیبی از تمرینات بدنی و اثر هرکدام از آن‌ها به تنهایی را در نیمرخ لیپیدی و  چربی زیر پوستی در بین مردان جوان چاق چه تأثیری داشته و هدف.

بررسی تأثیر هشت هفته فعالیت‏های منتخب بر نیمرخ لیپیدی و کاهش چربی زیر پوستی دانشجویان چاق ایلام، واینکه تأثیر مصرف چای سبز و تمرینات ترکیبی مذکور به تنهایی چگونه است؟

   ۱-۳)اهمیت و ضرورت انجام تحقیق :

بی‌گمان، تغییرات عمیق در سبک زندگی افراد در سراسر دنیا، ناشی از روند شتابان تکنولوژیکی سبب گردیده که نه تنها ماهیت مشاغل و کارها به سمت فعالیت‌های الکترونیکی و ماشینی سوق داده شود و از تحرکات فیزیکی افراد کاسته شود، بلکه روند شتابان رشد جمعیت و استفاده از دستکاری های ژنتیکی به منظور رشد انبوه و تولید سریع محصولات دامی وکشاورزی از یک منظر و رهیافت افراد در استفاده از مواد غذایی آماده و دارای حجم کالری و چربی بسیار بالا موجب شده است که به طور مرتب، ما شاهد افزایش تعداد افراد چاق و نیز بیماری‌ها و امراض ناشی از نوع مصرف مواد غذایی، کاهش تحرک باشیم.

کاهش تحرک و مصرف غذاهای پرچرب از تهدید های محتمل دنیای امروز می‌باشد و با این علم، رهیافت های علمی به سمت بررسی و ارزیابی خواص آندسته از مواد غذایی که میتواند با مصرف شدن ،تا حدودی سبب کاهش تهدیدهای سلامتی ناشی از مصرف چربی ها را موجب گردیده و سبب دیفورمیشن و یا کافت چربی های غیر ضروری بدن گردد، بیش از گذشته مورد توجه بوده است.[۱۶]

یکی از این مواد غذایی اعجاز آور، مصرف چای سبز به صورت نوشیدنی دم کرده بوده و بر اساس تحقیقات لویس [۱۷]۲۰۰۹، سبب شده در یک دوره مشخص ۲ ماهه ، تا ۳۷% از حجم چربی‌های اطراف ناحیه شکم و ران افراد مورد مطالعه را کاهش دهد. والبته از موارد قابل بررسی فعالیتهای ورزشی از جهت طراحی با توجه به جدید بودن نمیتوان  تا مشخص شدن نتیجه اظهار نظر کرد.

توزیع چربی در بدن اهمیت ویژه‌ای دارد، وجود چربی اضافی در ناحیه شکم یا بالا تنه که با عنوان چاقی شکمی شناخته می‌شود، یک پیش آگهی مستقل برای عوامل خطرساز قلبی-عروقی و پیامدهای آن است. افزایش چربی احشایی به مراتب خطرناک‌تر از تجمع چربی در سایر نقاط بدن است و خطر مرگ زودرس و بیماری‌هایی نظیر فشار خون بالا، هیپرلیپیدمی، دیابت، حمله قلبی، و برخی سرطان‌ها را افزایش می‌دهد.

همچنین تحقیقاتی که به بررسی تأثیر چای سبز بر بدن داشته نشان از تأثیر این ماده غذایی بر سطح کلسترول خون بوده، شین شین ژنگ[۱۸] و همکارانش از دانشکده پزشکی پکینگ در پکن ، مصرف چای سبز را بر میزان کلسترول خون مؤثر دانسته و همچنین معتقدند این ماده سطح کلسترول بد را نیز کاهش می‌دهد.

این تحقیقات بر دو گروه تحت آزمایش صورت گرفت که تنها اعضای یکی از آنها چای سبز مصرف کرده بودند. طبق نتیجه، مصرف چای سبز از سه هفته تا سه ماه ،‌ سطح کلسترول خون این افراد را تا ۷.۲ میلی‌گرم در هر یک دهم لیتر کاهش داد.

همچنین سطح کلسترول بد خون این افراد به میزان ۲.۲ میلی گرم در یک دهم لیتر کاهش یافت. به گفته پژوهشگران، کاهش سطح کلسترول خون احتمالا ناشی از تأثیر ماده‌ای شیمیایی به نام “کاتچین” است که جذب کلسترول را در دستگاه گوارشی کاهش می‌دهد.

طبق این تحقیقات مصرف چای سبز با کاهش سطح کلسترول خون، خطر بروز بیماری‌های قلبی را نیز کاهش  می‌دهد.

با توجه به مطالب ذکر شده این تحقیق هم به لحاظ علمی و هم کاربردی ضروری می‌باشد.

از نظر علمی می‌تواند مورد مطالعه افراد جامعه به ویژه ورزشکاران و دانش پژوهان و اساتید رشته‌های پزشکی و تربیت‌بدنی بوده و از نظر کاربردی نتایج این تحقیق می‌تواند مورد استفاده سازمان‌ها و نهادهای مرتبط با سلامت و ورزش قرار گیرد.

  ۱-۴)فرضیات تحقیق

 1. هشت هفته تمرینات منتخب ورزشی بر میزان چربی زیر پوستی اثر گذار است.
 2. هشت هفته تمرینات منتخب ورزشی بر میزان نیم رخ لپیدی اثر گذار است.
 3. مصرف چایی سبز بر میزان چربی زیر پوستی اثر گذار است.
 4. مصرف چایی سبز بر میزان نیم رخ لپیدی اثر گذار است.
 5. مصرف همزمان چای سبز و هشت هفته تمرینات منتخب ورزشی بر میزان چربی زیر پوستی اثر گذار است.
 6. مصرف همزمان چای سبز و هشت هفته تمرینات منتخب ورزشی بر میزان نیم رخ لپیدی اثر گذار است.
 7. در مقایسه بین (مصرف همزمان چای سبز و هشت هفته تمرینات منتخب ورزشی) و میزان چربی زیرپوستی و نیم رخ لپیدی تفاوت معناداری وجود دارد.
 8. در مقایسه بین (مصرف همزمان چای سبز و هشت هفته تمرینات منتخب ورزشی، مصرف چای سبز) و میزان چربی زیرپوستی و نیم رخ لپیدی تفاوت معناداری وجود دارد.

۱-۵) تبین وتعریف مفهومی متغیرهای تحقیق:

 

تمرینات ورزشی: (Exercise selection)

منظور از تمرینات ورزشی مجموعه فعالیت‌های بدنی منظم و ریتمیک از روی برنامه مشخص که باعث تقویت عضلات و در بیشتر اوقات موجب نشاط و تندرستی می‌شود.

یا به عبارتی دیگر فعالیت منظم و برنامه‌داری گفته می‌شود که با هدف بهبود عملکرد ورزشکار انجام می‌شود. در واقع تمرین انجام فعالیت‌هایی است که قابلیت سازگاری بدن در برابر فشارهای وارد شده را به تدریج و پیوسته افزایش می‌دهد با این تعریف تمرین فرایندی تدریجی و آهسته است. و در آن هیچ‌گونه تعجیلی مجاز نیست. اگر تمرین به خوبی انجام شود به تغییرات آشکاری در بافت‌ها و دستگاه‌های بدن می‌انجامد که آن نیز خود به بهبود عملکرد در ورزش خواهد انجامید. تمرینات در نظر گرفته شده در این تحقیق بیشتر تمرین ایستگاهی، شبکه‌‌ای یا دایره‌ای[۱۹] بود،  تمرینی است که در آن تعدادی حرکت در چند مرحله‌ی پی در پی انجام می‌شود. هر مرحله یک ایستگاه نام دارد که در آن حرکات ویژه‌ای انجام می‌گیرد.

[۱] . وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری صندوق کودکان سازمان ملل متحد(یونیسف) (۱۳۸۶) . “سیمای تغذیه کودکان در استان­ها”، صص  ۱۶-

تعداد صفحه :۱۴۹

قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

پایان نامه  تاثیر یک دوره حرکات اصلاحی بر ناهنجاریهای اسکلتی وعملکرد هوازی دانش آموزان پسرمقطع متوسطه شهرستان تکاب

 پایان نامه رشته تربیت بدنی

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد تهران مرکزی

دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A )

گرایش :

 فیزیولوژی ورزشی

عنوان :

 تاثیر یک دوره حرکات اصلاحی بر ناهنجاریهای اسکلتی وعملکرد هوازی دانش آموزان پسرمقطع متوسطه شهرستان تکاب

استاد مشاور :

 دکتریحیی سخنگویی                                                          

زمستان: ۱۳۹۰

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                    صفحه

 

فصل اول :کلیات طرح                                                                                                                                                          

 • بیان مسئله .۱
 • هدفهای تحقیق .۴
 • اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن ۴

–            سوالات و فرضیه های تحقیق

           – سوالات تحقیق.۸                                                                                                                                                     

            -فرضیه های تحقیق۸                                                                                                                 

 • مدل تحقیق . ۸
 • تعاریف عملیاتی متغیرها و واژه های کلیدی . .۹
 • روش تحقیق ۱۱
 • قلمرو تحقیق .۱۲
 • جامعه و حجم نمونه .۱۲
 • محدودیت ها و مشکلات تحقیق ۱۳

 

فصل دوم :مطالعات نظری                                                                                                                                                                                                                                                                    

مقدمه  ۱۴

 • اجزاء آمادگی جسمانی درارتباط باسلامت .۱۶
 • اجزاء آمادگی جسمانی در ارتباط با مهارت .۱۷

۲-۳      انواع فعالیتهای درگیر درتمرینات .۱۸

۲-۴      حداکثر اکسیژن مصرفی به این موارد بستگی دارد  .۲۱

۲-۵      رشد وتکامل ستون مهره هاوساختار آن   .۲۲

۲-۶     اجزای تشکیل دهنده ستون مهره ها و خصوصیات آنها  ۲۶                                                    

۲- ۷    ارزیابی عضلات و عملکرد مکانیکی ستون مهره ها  ۲۷

۲- ۸    وضعیت بدنی و چگونگی ارزیابی آن   .۳۰                                                                          

۲- ۹    ناهنجاریهای وضعیتی ستون مهره ها  ۳۵                                                                                   

۲-۱۰    ناهنجاریهای مربوط به اندام تحتانی و روش های اندازه  ۴۳

۲-۱۱    پیشینه تحقیق.۵۰                                                                                            

فصل سوم : روش شناسائی تحقیق (متدولوژی)                                             

مقدمه ۶۲

 • روش تحقیق۶۲                                 
 • جامعه آماری.۶۲                                 
 • حجم نمونه و روش اندازه گیری۶۲                                
 • ابزار جمع آوری اطلاعات ۶۴                                 
 • روش تجزیه و تحلیل داده ها.۶۹

 

فصل چهارم : تجزیه وتحلیل یافته های تحقیق                                                     

مقدمه ۷۰                                                                                                                     

 • مشخصات دموگرافیک افراد شرکت کننده درگروهها واطلاعات بدست آمده  .۷۱                    
 • بررسی فرضیه هاوضریب همبستگی اتا.۷۷                                 

فصل پنجم : نتیجه گیری وپیشنهادات                                                            

مقدمه  .۸۹                                                                                                                   

 • نتیجه گیری.۹۰
 • پیشنهادات. ۹۶                                 

-پیشنهادات حاصل تحقیق ۹۶

-پیشنهادات جانبی ۹۷

-پیشنهادات برای محققین بعدی.۹۷

 

فهرست منابع ومآخذ: .۹۹

ضمائم و پیوست ها.۱۰۳

چکیده انگلیسی

۱بیان مسئله:

داشتن وضعیت خوب وسلامت جسمانی برای دانش آموزان که سرمایه بالقوه ی آینده این جامعه هستند یک نیاز محسوب می شود.هر فرداگرازسلامت جسمانی خوبی برخوردار نباشدممکن است ناهنجاریهای بدنی بردیگرجنبه های زندگی ازجمله وضعیت روحی وروانی ووضعیت اجتماعی او اثر بگذارد.لذا علم    تربیت بدنی که حرکات اصلاحی بخشی از آن می باشد می تواندگام اساسی درمورد پیشگیری واصلاح ناهنجاریها برداردواین انتظارات از تربیت بدنی ،دستاوردهای فرهنگی،اجتماعی ،اقتصادی وحتی سیاسی سهمی را می تواندبرای جامعه داشته باشد.بر اساس یک تقسیم بندی وضعیت بدنی افراد جامعه را می توان به دو گروه عمده تقسیم کرد:۱ -وضعیت جسمانی هنجار ۲-وضعیت جسمانی ناهنجار

بشر با تواناییهای فکری خود چنان پیشرفت و تکاملی داشته که از کره خاکی پا فراتر نهاده و به کرات دیگر نیز سفر کرده است. انسان هم چنان که در علم و تکنولوژی پیشرفت کرده است، تحرک بدنی خود را محدود ساخته ، به طوری که هر چه چرخ های صنعت و تکنولوژی بیشتر چرخیده، از چرخش و حرکت دستها و پاهای انسان کاسته شده و در نتیجه او را با فقر حرکتی مواجه ساخته است. کاهش تحرک انسان از یک طرف و عدم آشنایی به تأثیر حرکات بدنی و ورزشی از طرف دیگر انسان را سخت مغلوب بی­حرکتی نموده تا جایی که دچارضعف وسستی وبیماری های گوناگون شده است.دراینجااهمیت ونقش ورزش وحرکات بدنی به خوبی روشن می­شود(علیزاده،قراخانلو،دانشمندی،۲۳۱،۱۳۷۸).

در کشورهای پیشرفتۀ جهان برای شناخت و آموزش وضعیت بدنی صحیح به مردم برنامه ریزیهای جامع و دقیقی به عمل می­آید. صاحبان صنایع و سازندگان وسایل مورد نیاز مردم، مثل میز، صندلی، مبلمان و پوشاک و کفش یکی از وجوه امتیاز خود را در رعایت استانداردهای علمی پیرامون وضعیت صحیح بدنی   می­دانند و خود را ملزم به رعایت آن ها می­ کنند.زیرا مبنای سلامت جسمانی، برخورداری اقشار مختلف جامعه از وضعیت بدنی صحیح و مطلوب است. به عنوان مثال، در بین دانش­ آموزان در یکی از شهرهای دانمارک در طول دورۀ پنج سالۀ تحصیلی، ۹۰ درس مختصر در رابطه با وضعیت صحیح نشستن آموزش داده می­شود و بدین ترتیب، کودک هم زمان با تحصیل یاد می­گیرد چگونه وضعیت صحیح بدن را حفظ نماید تا از وارد آمدن فشار روی مفاصل، عضلات و لیگامنتها جلوگیری کند. این تدبیر، عوارض وضعیت های نادرست، نظیر درد، کاهش انعطاف­پذیری، کاهش میزان تحرک، ناراحتی قلبی و تنفسی، کاهش استقامت و قدرت بدنی و آرتروز زودرس را نیز از بین برده و فرد سالهای متمادی بدون مشکل جسمانی زندگی خواهد کرد(سخنگویی،۳۲،۱۳۷۹).

در ایران نیز تحقیق در زمینه تربیت بدنی در چند سال اخیر از جایگاه ویژه­ای برخوردار شده است، چرا که مسئولان و مدیران جامعه، یک بعد از تربیت بدنی و ورزش را وسیله ­ای برای پیشگیری و درمان بسیاری از تغییر شکل های جسمانی و ناهنجارهای روانی افراد جامعه می­دانند و بخش عظیمی از تحقق شعار «آنچه که امروز درمان می­شود، دیروز قابل پیشگیری بوده است» را برعهده تربیت بدنی و ورزش نهاده­اند. به همین دلیل تربیت بدنی و ورزش به عنوان دانشی نوپا در کنار سایر علوم، جایگاه ویژه­ای یافته است که با  بهره­ گیری از یافته های علوم انسانی و زیستی، نقش بسیار مهمی را در امر بهداشت، پیشگیری و درمان بسیاری از بیماری ها برعهده گرفته است. اکنون بیش از هر زمان دیگر، دانش پزشکی به این مهم رسیده است که تا حد امکان به جای تجویز انواع داروهای شیمیایی که با ده ها ­عارضۀ جانبی دیگر در بدن همراه است، می­توان انواع حرکات اصلاحی و ورزش های متنوع را برای درمان و پیشگیری بسیاری از بیماری ها تجویز کرد.

گسترش ناهنجاری های جسمانی در جامعه که ناشی از فقر حرکتی، قرارگیری بدن در حالتهای نادرست یا همان عادات غلط و نامناسب و عدم آشنایی افراد با ترکیب و ساختمان بدن  می­باشد، با رعایت توصیه های لازم، به سهولت قابل پیشگیری و یا درمان است که این امر به تلاش متخصصان و محققان رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی بستگی دارد.

حرکات اصلاحی هم به عنوان یکی از حیطه های مهم علم تربیت بدنی، دانشی کاربردی در سطح جامعه و به ویژه در مدارس می­باشد که مشتمل بر هدفهای عمده شناسایی، آموزش، پیشگیری، بهبود و اصلاح ناهنجاری های بدن و عادات حرکتی افراد است (علیزاده،قراخانلو،دانشمندی،۱۷،۱۸،۱۳۷۸).

ازآنجایی که معمولاً ناهنجاری های اندام ها در سنین قبل از بلوغ شکل می­گیرند، یعنی در حدود سنین ۵ الی ۱۲سالگی که اولین و دومین دورۀ تغییر شکل بدن است و درد زیادی هم ایجاد نمی­کند از این رو غالباً به آن ها در مرحلۀ ابتدایی توجهی نمی­ شود­(برقی مقدم،۱۳۷۴). این بی­توجهی باعث ایجاد ناراحتیهاوناهنجاریهای شدید اسکلتی وعضلانی درآینده می­شود.باتوجه به شیوع انواع ناهنجاریهای اسکلتی دراندام های فوقانی وستون      مهره ها در بین دانش­ آموزان وعوارض متعددی که این بدشکلیها در وضعیت سلامت عمومی بدن ایجاد می­ کنند و با توجه به این که دسته های از این ناهنجاریها عملکردی و وضعیتی بوده و قابل اصلاح می­باشند، لذا مطالعه،  بررسی و ارائه حرکات اصلاحی جهت بهبود ضروری به نظرمی­رسد­(سخنگویی،۱۲۱،۱۳۷۹). ستون فقرات درهرانسانی ازمهمترین اجزاءساختار اسکلتی می باشد.که جوان بودن هرکس منوط به جوان بودن ستون فقرات است. مفصل زانو بزرگترین مفصل آدمی است که حدواسط اندام تحتانی می باشد.برای جهت گیری مناسب، دویدن وقرارگیری مطلوب پانسبت به ناهمواریهای زمین الزامی است .هرگونه تغییروانحراف ستون فقرات واندام تحتانی ازوضعیت طبیعی ،باعث اختلال درعملکردبدن می شود باتوجه به اهمیت مواردمشروحه تحقیق حاضربه دنبال ناهنجاریهای تنه و اندام تحتانی دراین افراد وهمچنین اثرات آنها بر عملکرد هوازی افراد وتاثیریک دوره حرکات اصلاحی بر آنها می باشد.

ازجمله این ناهنجاریها و عوارض شایع در دوران نوجوانی، عارضۀ کیفوز یا همان پشت گرد است کیفوز عبارت است از افزایش بیش از حد طبیعی تحدب مهره های پشتی که این حالت موجب افتادگی تنه به سمت جلو شده ، عضلات قسمت قدامی قفسه سینه شروع به کوتاه شدن کرده و عضلات پشت هم تحت کشش قرار گرفته و ضعیف می­شوند. عارضۀ کیفوز یا همان پشت گرد روی دامنۀ حرکتی مفاصل ستون مهره ها تأثیر     می­گذارد. به عبارت دیگر موجب کاهش دامنۀ حرکتی مفاصل ستون مهره ها گردیده و باتوجه به وضعیت های ایجادشده در قفسه سینه وتغییر در کمپلکس شانه عوارضی همچون خستگی زودرس،کاهش اتساع قفسه سینه

و در نتیجه کاهش حجم ریوی، فشار در قسمت قدام مهره ها و در نتیجه آرتروز زودرس، کاهش          انعطاف­پذیری، عارضه سر به جلو و احتمال سردرد و سرگیجه و رخوت و سستی را به دنبال دارد­(بهبودی،۱۳۷۴).

لذا به نظر می­رسد عارضه کیفوز یا پشت­گرد با توجه به عوارضی که به دنبال دارد می ­تواند روی فاکتورهای آمادگی جسمانی و آمادگی حرکتی دانش­ آموزان تأثیر بگذارد به عبارتی دیگر این عارضه با توجه به تغییراتی که در قفسه سینه و عملکرد آن ایجاد می­نماید و موجب کاهش انعطاف­پذیری و کاهش اتساع قفسه سینه وحجم ریوی می­گردد می ­تواند استقامت قلبی وعروقی وچابکی دانش­ آموزان را کاهش دهد(غفارپور،۱۳۸۱). در اکثر تحقیقاتی که توسط محققان این رشته بر روی افرادباناهنجاریهای اسکلتی انجام شده است، ارائه حرکات اصلاحی در بهبودوضعیت دانش­ آموزان مؤثر بوده است.

۱-۲ هدفهای تحقیق

۱-۲-۱ هدف کلی

هدف کلی تحقیق حاضر بررسی تأثیر یک دوره تمرینات اصلاحی بر ناهنجاریهای اسکلتی وعملکرد هوازی دانش آموزان پسرمقطع متوسطه شهرستان تکاب می­باشد.

۲-۲-۱ اهداف اختصاصی

الف- تعیین وضعیت جسمانی ومیزان شیوع تغییر شکلهای وضعیت ستون فقرات در اسکولیوز،کیفوز ،لوردوزوسربه جلودردانش آموزان مقطع متوسطه شهر تکاب

ب-تعیین وضعیت جسمانی ومیزان شیوع تغییر شکلها در اندام تحتانی ،زانو ضربدری ، پای پرانتزی وکف پای صاف دردانش آموزان مقطع متوسطه شهر تکاب

ج-تعیین میزان شیوع ناهنجاریهای اندام تحتانی وستون فقرات در دانش آموزان مقطع متوسطه شهر تکاب

د-تعیین ارتباط ناهنجاریهای تنه واندام تحتانی باعملکرد هوازی دانش آموزان مقطع متوسطه شهر تکاب

۱- ۳ اهمیت موضوع تحقیق وانگیزش انتخاب آن

بررسیها و تحقیقات، نشان دهندۀ وجود تغییر شکل های بدنی در بین دانش­ آموزان است. این تغییر شکل ها که معمولاً شدید هم نمی­باشد با اجرای یک سری حرکات اصلاحی ساده قابل اصلاح خواهد بود(غفارپور۱۳۸۱). نظر به اینکه دانش آموزان سرمایه های کشور هستندهر گونه انحراف جسمی یا ضعفی در اندامهای آنان بروضع جسمانی ،روانی،ودر نتیجه رفتار آنان اثرات سوءخواهد گذاشت. بنابراین اطلاع از وضعیت جسمانی آنان وارائه فعالیتها وحرکات مناسب جهت رفع اینگونه انحرافات دراین سنین حساس رشد ازاهمیت ویژه ای برخورداراست.سلامتی روحی وجسمی می تواندمتاثر ازفعالیتهای حرکتی وورزشی باشد.در تربیت بدنی حرکت به عنوان ابزاری برای تشخیص ،پیشگیری واصلاح نسبی ناهنجاریهای وضعیتی همواره موردتوجه بوده وحرکات اصلاحی یکی از جنبه های تربیت بدنی می باشد که هدف آن پیشگیری،اصلاح تغییر شکلها ،تقویت جنبه های روحی وروانی ورفع نارسایی هایی است که دراثر کمبودفعالیت های جسمانی، استفاده از پوشاک ،وسایل غیر استانداردوعادات غلط نگهداری بدن بوجود می آید.باتوجه به تحقیقات صورت گرفته درکشورمان ناهنجاریهای ستون فقرات دربین دانش آموزان مدارس ،نتایج نگران کننده ای را نشان                 می دهد. نقش ناهنجاریها درعملکرد هوازی کمترموردتوجه قرارگرفته است.با توجه به ناهنجاریها وتاثیرآنها روی قفسه سینه ویا ناهنجاریهای تحتانی وتاثیر غیر مستقیم آنها روی ساختار بدنی به نظر می رسد که عملکرد هوازی دستخوش تغییر قرار بگیردومطالعات چندی به این موضوع اشاره داشته اند.لذا در این تحقیق سعی بر آن است که عملکرد هوازی افراد با ناهنجاری ستون فقرات واندامهای تحتانی مورد سنجش قرارگرفته ویک دوره حرکات تخصصی اصلاحی اعمال شود ودوباره عملکرد هوازی یعنی مقدار حداکثر اکسیژن مصرفی تست شود. چرخه تمرین تربیت بدنی متشکل از مجموعه ای از فعالیتهای آمادگی جسمانی است که بر استقامت  قلبی -تنفسی ،قدرت عضلات ، انعطاف پذیری و هماهنگی از طریق اجرای حرکات موزون بدن تأکید میکند. به منظور بهره برداری می توان با تأکید بر تمرینات هوازی، قدرت عضلانی و فنون استقامت و انعطاف پذیری

بیشتر،سطوح ترکیب بدنی اصلاح شده ، کاهش خطرات پوکی استخوان، چاقی ، تنشهای احساسی وروانی، انواع سرطانها، آنها را برای دانش آموزان و سایر افراد جامعه تشریح نمایند که این چرخه با هدف تقویت رابطه بین بهبود وضعیت آمادگی جسمانی فرد و سطح تندرستی او طراحی می شود . هدف از این آموزشها شناسائی سریع افراد مبتلا هستند که دوران رشد اسکلتی را طی می کنند و عمدتا” به درجات خفیفی از عارضه مبتلا هستند که عدم اصلاح و پیشگیری آن می تواند در آینده مشکلات جدی تری را برایشان به همراه داشته و آنان را ناچار به مراجعه به پزشک متخصص درمانی جدی تری چون فیزیوتراپی ، وسایل کمکی و گاه جراحی کند . رفع ناهنجاریها از طریق اجرای حرکات اصلاحی عموما” ارزان قیمت، ساده، بی خطر و علمی است و با توجه به هدفی که دنبال می کند از کارآیی قابل قبولی به لحاظ بهداشتی و اجتماعی و اقتصادی برخوردار هستند . همچنین به دلیل گسترش ورزش حرفه ای و آماده سازی های طاقت فرسای ورزشکاران در طول تمرینها و مسابقات ، تغییرات نامطلوب قامت در ورزشکاران هر رشته و سپس ارائه حرکات جبرانی و اصلاحی برای پیشگیری و رفع آنها ، اکنون در مرکز توجه حرکات اصلاحی و درمانی قرار دارد. پس در یک نتیجه گیری کلی موضوع مورد مطالعه حرکات اصلاحی و درمانی ، تعادل ساختار فیزیکی بدن یا همان وضعیت بدنی است.

در بهداشت بدن، توجه به علل و عواملی که موجب ناهنجاری های بدنی می­گردد از اولویت خاصی برخوردار است. تعدادی از این ناهنجاریها علل مادرزادی و ژنتیکی دارند و برخی نیر تحت تاثیر عوامل محیطی ایجاد و شدت می­یابند و تعدادی از این ناهنجاریها از طریق حرکات اصلاحی قابل درمان بوده و بعضی نیز با این روش به حالت طبیعی برنخواهند گشت. دسته های از صدمات و بیماری ها منجر به نقص یا قطع کامل عضو می­شوند، هم چنین مشاغلی که ایجاب می­ کنند شخص حالات مشخصی را برای ساعات متوالی حفظ کند، یا یک دسته از عضلات و یا فقط یک طرف از بدن اوفعال باشد، تقلید از حرکات اشخاص و یا الگوهای اجتماعی و عادات نامناسب نیز می ­تواند موجب ناهنجاریهایی نظیر تغییردرستون مهره ها، شانه ها یا بخشهای دیگر بدن شود.از این رو، آشنایی با حرکات اصلاحی، برای معلمان ورزش و متخصصان تربیت بدنی که به طور مستقیم با دانش­ آموزان در ارتباط هستند ضروری به نظر می­رسد.

پژوهش حاضردر نظر دارد تا دانش آموزان دارای ناهنجاریهای اسکلتی را شناسایی کرده و ضمن طراحی و اجرای حرکات اصلاحی مناسب برای این افراد، در جهت کاهش و اصلاح این ناهنجاری ها اقدام نماید. در این فرایند علل بروز این ناهنجاری ها شناسایی شده و دانش آموزان نسبت به علت و عادت های رفتاری نامناسب در بروز و تشدید این ناهنجاری ها آگاه می- شوند.وضعیت نامطلوب بدنی موجب عدم کارایی بدن و عدم تناسب عمل ارگان های بدن می­شود. بی­شک ستون مهره ها می ­تواند به عنوان با اهمیت­ترین جزء از بالا تنه نقش بسزایی در ایجاد وضعیت مطلوب داشته باشد. ستون مهره ها علاوه بر حمایت از نخاع و حفاظت از آن از نظر حرکت و حفظ و نگهداری چارچوب بدن نقش اساسی را ایفا می­نمایند(غفارپور،۱۳۸۱).

تکامل شکل و عملکرد ستون مهره ها در انسان قبل و بعد از تولد دارای روند متنوع و پیچیده­ای است. این روند می ­تواند تحت تاثیر عوامل اثرگذار مختلف، دستخوش تغییرات نامطلوبی گردد. آنچه مسلم است این است که اگر پایه و اساس چارچوب بدنی هر فردی در سنین کودکی شکل و فرم صحیح و طبیعی نیابد، نهایتاً در مراحل بعدی زندگی، این گونه افراد مبتلا به مشکلات متعددی از جمله، انواع ناهنجاری های اسکلتی خواهند شد. به عبارتی دیگر با پیشگیری و اصلاح ناهنجاریها در اولین فرصت، ما می­توانیم در آیندۀ جلوی اختلالات ثانویه ناشی از ناهنجاریها را بگیریم، به خاطر این که این ناهنجاریها علاوه بر سلب سلامتی جسمی، بهداشت روحی و روانی دانش­ آموزان را هم مختل می­سازند(مهدوی،۱۳۸۹).

علاوه بر اینها، تحقیق حاضر نه تنها می­خواهد ناهنجاری بوجود آمده و شدت آن را در دانش­ آموزان مشخص نماید، بلکه بدنبال ارائه حرکات اصلاحی مناسب برای این گروه، و در نهایت بررسی تاثیر این حرکات بر فاکتورهای  مربوط به آمادگی جسمانی و تندرستی وسنجش عملکرد هوازی است تا نشان دهد که این مورد هم می ­تواند درسلامت روحی و روانی دانش­ آموزان مؤثر واقع گردد. عارضه های بوجود آمده دربالا تنه به ویژه درقفسه سینه به دلیل اهمیت آن در ایجاد درد،رایج بودن شیوع وکاهش بازدهی عملکرد انسان همواره مورد توجه محققان بوده است.

مطالعه ناهنجاریهای فوق در میان نوجوانان و جوانان در حال رشد، از اهمیت خاصی برخوردار است. امروزه در اکثر کشورهای پیشرفته دانش­ آموزان توسط معلمان تربیت بدنی و بهداشت مدارس معاینه و      طبقه ­بندی شده و در صورت وجود کوچکترین انحراف در ستون مهره ها، به درمانگاه های ارتوپدی معرفی شوند. به این وسیله هرگونه ناهنجاری در مراحل اولیه تشخیص داده شده و تحت درمان قرار گیرد. متأسفانه در ایران این روش پیشگیری با توجه به مخارج اندک آن هنوز جایگاه واقعی خود را پیدا نکرده و علی رغم مطالعات پراکنده در این زمینه کمتر مورد توجه مسئولان قرار گرفته است.

لذا تحقیق حاضر در نظر دارد با توجه به اهمیت حرکات اصلاحی و نقش درمانی ورزش در شناسائی، پیشگیری و کاهش ناهنجاری های وضعیتی، به خصوص در میان دانش­ آموزان، ابتدا به توصیف کنونی جامعه مورد مطالعه از نظر ابتلا به ناهنجاریهای اسکلتی پرداخته و سپس اثر یک دوره تمرینات اصلاحی ویژه را بر تغییرات حاصله و در نهایت بر توان هوازی آزمودنی ها بررسی کند. محقق امیدوار است که از این طریق بتواند بر توانمندی های دانش تربیت­بدنی در امور درمانی و بهداشتی جامعه تاکید ورزیده و سودمندی برنامه تمرینی مورد نظر را به اثبات برساند.

۱-۴سئوالات و فرضیه های تحقیق

سئوالات تحقیق:

۱)آیا ارتباطی بین ناهنجاریهای اسکلتی با عملکرد هوازی دانش آموزان وجود دارد یا نه؟

۲)آیا تمرینات اصلاحی می ­تواند هم زمان با اصلاح عارضه های به وجود آمده ازجمله کف پای صاف ،پای پرانتزی،پای ضربدری لوردوز،کیفوز،اسکولیوز،سربه جلوعملکرد هوازی دانش­ آموزان را افزایش دهد یا خیر؟

 فرضیه ها ی تحقیق:

فرضیه (۱)هشت هفته تمرینات اصلاحی برعملکردهوازی( حداکثر اکسیژن مصرفی) نوجوانان اثر معنی داری ندارد.

فرضیه (۲) هشت هفته تمرینات اصلاحی بر  اصلاح زانوی پرانتزی نوجوانان اثر معنی داری ندارد.

فرضیه (۳) هشت هفته تمرینات اصلاحی بر اصلاح زانوی ضربدری نوجوانان اثر معنی داری ندارد.

فرضیه (۴) هشت هفته تمرینات اصلاحی بر اصلاح  کف پای صاف نوجوانان اثر معنی داری ندارد.

 فرضیه (۵) هشت هفته تمرینات اصلاحی بر اصلاح کیفوز نوجوانان اثر معنی داری ندارد.

فرضیه (۶) هشت هفته تمرینات اصلاحی بر اصلاح لوردوز نوجوانان اثر معنی داری ندارد.

فرضیه (۷) هشت هفته تمرینات اصلاحی بر اصلاح سر به جلو نوجوانان اثر معنی داری ندارد.

فرضیه (۸) هشت هفته تمرینات اصلاحی بر اصلاح اسکولیوز نوجوانان اثر معنی داری ندارد.

تعداد صفحه :۱۳۴

قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

پایان نامه تأثیر یک دوره تمرین استقامتی برغلظت های اینترلوکین۶ ،گلوکز،انسولین ،ATP و چربی پلاسمائی موش های نرصحرائی

 پایان نامه رشته تربیت بدنی

دانشگاه آزاداسلامی

واحد تهران مرکزی

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)

گرایش فیزیولوژی ورزشی

 عنوان:

تأثیر یک دوره تمرین استقامتی برغلظت های اینترلوکین۶ ،گلوکز،انسولین ،ATP و چربی پلاسمائی موش های نرصحرائی

استاد مشاور:

دکتر مقصود پیری

زمستان ۱۳۹۰

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

عنوان صفحه

فصل اول:کلیات تحقیق

۱-۱مقدمه. ۲

۱-۲بیان مسئله. ۳

۱-۳اهمیت و ضرورت پژوهش. ۶

۱-۴اهداف پژوهش ۸

۱-۴-۱اهداف کلی پژوهش. ۸

۱-۴-۲اهداف جزئی. ۸

۱-۵فرضیه های پژوهش. ۹

۱-۶محدودیت های پژوهش ۱۰

۱-۷تعاریف واژه ها و اصطلاحات. ۱۱

فصل دوم:اصول مبانی و پیشینه تحقیق                                                                               ۲-۱مقدمه. ۱۴

۲-۲ مبانی نظری پژوهش ۱۵

۲-۲-۱ اینترلوکین ۶ ۱۶

۲-۲-۲ گلوکز   . ۱۸

۲-۲-۲-۱ انسولین  . ۲۰

۲-۲-۳آدنوزین تری فسفات. ۲۲

۲-۲-۴ چربی پلاسما   . ۲۶

۲-۲-۴-۱  انواع اصلی چربی های موجود در خون   . ۲۷

۲-۲-۴-۲  پیشینه پژوهش ۳۰

 

فصل سوم:روش تحقیق

۳-۱ مقدمه ۴۸

۳-۲ روش تحقیق ۴۹

۳-۳ جامعه و نمونه آماری (آزمودنی) ها ۴۹

۳-۴ محیط پژوهش وغذا. ۵۱

۳-۵ پروتکل تمرینی ۵۱

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱ مقدمه ۵۴

۴-۲ تجزیه و تحلیل توصیفی یافته های پژوهش ۵۵

۴-۲-۱ اطلاعات و ویژگی توصیفی آزمودنی ها. ۵۵

۴-۲-۲ یافته های مربوط به متغیرهای مورد مطالعه ۵۵

۴-۳ تجزیه و تحلیل استنباطی یافته های پژوهش. ۵۶

۴-۳-۱ فرضیه اول ۵۶

۴-۳-۲ فرضیه دوم ۵۷

۴-۳-۳ فرضیه سوم ۵۹

۴-۳-۴ فرضیه چهارم. ۶۱

۴-۳-۵فرضیه پنجم . ۶۳

۴-۳-۶ فرضیه ششم. ۶۵

فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری

۵-۱ مقدمه ۶۹

۵-۲ خلاصه پژوهش ۷۰

۵-۳ بحث و بررسی. ۷۲

۵-۴ نتیجه گیری. ۷۴

۵-۵ پیشنهادات برخاسته از پژوهش ۷۵

۵-۶ پیشنهادات برای پژوهش های بعدی ۷۶

فهرست منابع و مآخذ ۷۸

چکیده انگلیسی. ۸۵

چکیده :

در این پژوهش تأثیر هشت هفته تمرینات استقامتی بر روی اینترلوکین۶ ،گلوکز ،انسولین ،آدنوزین تری فسفات و چربی پلاسمائی موش های صحرائی نر بررسی گردید . بدین منظور آزمودنی ها شامل ۱۴ سر موش صحرایی نر بالغ ۳ ماهه نژاد ویستار بوده اند که از مرکز انستیتو پاستور شهرستان آمل تهیه شدند و سپس حیوانات به محیط آزمایشگاه منتقل گردیده و به دو گروه کنترل و تمرین (هر گروه ۷ سر) تقسیم شدند گروه تمرین بمدت ۸ هفته تحت تمرین استقامتی قرار گرفته و در پایان دوره ۸ هفته ای مجددا” میزان اینترلوکین۶ ، گلوکز ،انسولین ،آدنوزین تری فسفات و چربی پلاسمائی هر دوگروه اندازه گیری و ثبت شد . متغیرهای اندازه گیری شده در دو گروه کنترل و تمرین با هم مقایسه شده و سپس آمار توصیفی و استنباطی به منظور تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه ها مورد استفاده قرار گرفت . برای مقایسه متغیرهای مورد مطالعه بین دو گروه از آزمون های t مستقل استفاده گردید. و برای کلیه محاسبه های آماری از نرم افزار Spss win.ver16  استفاده شد. نتایج پژوهش  حاضر نشان داد هشت هفته تمرین استقامتی بر سطوح اینترلوکین ۶ پلاسمای موش های صحرایی نر تأثیر معنی داری دارد (p=0/001) ومشاهده شد که اینترلوکین ۶ پلاسمای موش های تمرین کرده بطور قابل ملاحظه ای بیشتر از موش های تمرین نکرده می باشد.اما هشت هفته تمرین استقامتی بر سطوح گلوکز ،آدنوزین تری فسفات و چربی پلاسمای موش های  صحرایی نر تمرین کرده و بدون تمرین تفاوت معنی داری ندارد . و براین اساس مشاهده شد که هشت هفته تمرینی استقامتی موجب افزایش اندکی در گلوکز ، آدنوزین تری فسفات و چربی پلاسمای موش های نر صحرایی تمرین کرده نسبت به تمرین نکرده می باشد. با این حال تفاوت قابل ملاحظه ای بین دوگروه  وجود ندارد . همچنین بر سطح انسولین پلاسمای موش های نر صحرایی تمرین کرده و بدون تمرین تفاوت معنی داری ندارد البته انسولین موش های تمرین کرده اندکی کمتر از موش های تمرین نکرده بود با این حال تفاوت قابل ملاحظه ای بین دو گروه وجود نداشت .

۱-۱مقدمه

در دهه اخیر توسعه در مطالعات حیطه های ایمونولوژی و هورمون شناسی توسط محققان علوم ورزشی افزایش یافته است. همچنین با توجه به تعاملات معنا داری که بین سیستم ایمنی و هورمونی برقرار است و در اثر فعالیت های بدنی، فرد تحت تأثیر تغییرات هورمونی و ایمنی قرار خواهد گرفت لذا بررسی تعاملات موجود بین دستگاه ها و تغییرات آنها متعاقب فعالیت های بدنی مورد توجه محققان قرار گرفته است که نه تنها به حفظ سلامتی ورزشکاران بلکه از دیدگاه بهبود سلامت عموم افراد جامعه می تواند مفید و سودمند باشد (۱ ،۱۴).

عضله اسکلتی ظرفیت بیان چند سیتوکین شامل اینترلوکین های ۶ ، ۸ و ۱۵ را دارد که روی هم رفته میوکین نامیده می شود.هندسچین و اسپیگمن در سال ۲۰۰۸ میوکین ها را سیتوکین های تولید شده بوسیله ی سلول های عضلانی می دانند که ارتباط ورزش و التهاب را مشخص می کنند(۱۴،۴۱).  فعالیت انقباضی در تنظیم بیان مقادیر بالایی از سیتوکین ها در عضله اسکلتی نقش دارد. میوکین ها باعث تسهیل چند پاسخ سلولی به ورزش مانند سرکوب پروتئولیزی ، آنژیوژنز و تنظیم گلیکوژن عضلانی می شوند (۱ ،۴۵).در این میان اینترلوکین ۶ توجه زیادی را به خود جلب کرده زیرا از یک سو در دوره ی پس از ورزش یعنی هنگام افزایش عملکرد انسولین رها می شود و از سوی دیگر با چاقی و کاهش عملکرد انسولین رابطه دارد (۴۴ ،۴۶).

بنابراین این تحقیق در نظر دارد غلظت های اینترلوکین ۶ ، انسولین ، گلوکز ، ATP و چربی پلاسمایی را طی یک دوره تمرین استقامتی بر روی موش های نر صحرایی مورد مطالعه قرار دهد.

۱-۲بیان مسأله

از آنجا که تمرینات استقامتی باعث سوخت و ساز در انرژی می شوند سؤالی که همیشه در تحقیقات متعدد مطرح می شود این است که چرا تمرینات استقامتی نسبت به دیگر تمرینات انرژی بیشتری به مصرف می رسانند؟

شاید مدت زمان فعالیت تمرینات استقامتی بیشتر باشد تحقیقات انجام شده توسط قنبری نیاکی به درستی این گفته را تأیید می کند که تمرینات طولانی مدت با شدت ۶۰ تا ۸۰% Vo2max به ویژه اگر به مدت یک یا چند هفته تکرار شوند ذخایر انرژی سلول (شامل ATP و گلیکوژن) دچار کاهش و تخلیه می شوند(۱۱). همچنین وودز و همکاران  به این نتیجه رسیدند که همیشه باید تعادل بین انرژی برقرار باشد (بین دریافت و هزینه کرد انرژی) تا وزن به عنوان ساده ترین شاخص بر هم خوردن تعادل انرژی در یک دوره زمانی نسبتاً طولانی ثابت باقی بماند در غیر این صورت این موازنه به هم خورده ، اضافه یا کاهش وزن رخ خواهد داد (۱۰،۱۶).

اینتر لوکین ۶،سیتوکینی است که اثر پیش و ضد التهابی از خود نشان می دهد.هنگام ورزش عضله ی اسکلتی در حال انقباض مقادیر مشخصی اینتر لوکین ۶ را به درون گردش خون رها می کند. این فرضیه وجود دارد که  ۶-IL رها شده از عضله دارای نقش های متابولیکی است(۱،۸ ،۲۳).

اینترلوکین ۶ به دلیل ماهیت گیرنده های خود اثر متفاوتی در انواع سلول ها دارد. اینترلوکین ۶ دارای ویژگی های پیش التهابی در سلول های چربی و کبد است و موجب ایجاد مقاومت به انسولین در هر دوی این سلول ها می شود . بر خلاف اثرهای دیده شده در کبد و سلول های چربی ، اثر مثبت این سیتوکین بر عضله ی اسکلتی با افزایش مصرف گلوکز در مطالعه های کوتاه مدت نشان داده شده است(۸ ،۱۰،۳۹). آزاد شدن مهارکننده های انسولین زمانی که انسولین بلافاصله بعد از ورزش افزایش می یابد ، نا همسو به نظر می رسد مطالعه های اخیر نشان داده اند که اینترلوکین ۶ دارای اثر ضد چاقی است و حساسیت انسولین را افزایش می دهد مانند : لپتین ، کیناز پروتئینی فعال کننده ی ۵AMPI(AMPK) را در عضله ی اسکلتی و بافت چربی فعال می کند. فعال سازی AMPK با اثر بر مسیر پیام دهنده انسولین موجب افزایش مصرف گلوکز می شود (۸و۱۰).همان طور که گفته شد محل تولید و گستره ی اثر سیتوکین ها فراتر از دستگاه ایمنی است .ورزش مثال جالبی برای نشان دادن این مطلب است که چگونه سلول هایی که منشأ ایمنی ندارند می توانند سیتوکین های ویژه ای تولید و ترشح کنند(۱۴). بیان اینترلوکین ۶ درون عضلانی و آزاد شدن پروتیین های عضلانی زمانی که گلیکوژن درون عضلانی وضعیت بحرانی دارد بیشتر می شود  به نظر می رسد اینترلوکین ۶ تا حدی به محتوای گلیکوژن عضلانی وابسته است . رها شدن ۶-IL از عضلات در حال انقباض ودر پی آن ؛ تجمع در گردش خون عمومی رابطه ی نزدیک با مدت ورزش دارد(۱۹،۵۲) . هنگام ورزش بلند مدت سطح گلیکوژن عضلات اسکلتی در حال انقباض کاهش می یابد بنابراین این فرضیه مطرح می شود که هنگام ورزش بلند مدت و در پاسخ به بحران انرژی به ویژه کاهش ذخایر گلیکوژن میوفیبرهای عضله ی در حال انقباض ، رها شدن اینترلوکین ۶ از عضله رخ می دهد. با کاهش گلیکوژن عضله وابستگی عضلات در حال  انقباض به  گلوکز خون به  عنوان  منبع انرژی افزایش می یابد و رها شدن ۶-IL از عضلات در حال انقباض ممکن است پیامی به کبد برای افزایش تولید گلوکز باشد تا از افت گلوکز خون ناشی از ورزش جلوگیری کند(۱۴،۲۲،۳۵).

بنابر برخی مطالعه ها،تزریق گلوکز هنگام ورزش میزان افزایش ناشی از ورزش در اینترلوکین ۶  سرم را کاهش می دهد با این حال اگر چه مکمل  سازی  کربوهیدرات  هنگام ورزش  افزایش  اینترلوکین ۶ سرم  را مهار می کند بر بیان افزایش ۶-IL در عضله ی درحال انقباض اثری ندارد (۱۶،۳۳،۲۶).

رها شدن اینترلوکین ۶ از عضله ی در حال انقباض هنگام ورزش پیامی برای تولید گلوکز کبدی ایجاد می کند. مصرف سوبستر ای عضله را تنظیم می کند و موجب بالا رفتن ذخایر گلیکوژن و اکسایش چربی می شود .۶-IL ممکن است در هنگام ورزش در فراهم کردن انرژی از راه فعال کردن لیپولیز بافت چربی نقش داشته باشد.  افزایش کوتاه مدت ناشی از انقباض در اینترلوکین ۶ می تواند اثرهای مفیدی بر متابولیسم داشته باشد . در حالی  که افزایش  بلند  مدت سطح اینترلوکین ۶ سرم می تواند با نارسایی متابولیک و بیماری قلبی و عروقی همراه باشد.(۲۷،۱۵)

با توجه به این که مطالعاتی درباره تغییرات غلظت ۶-IL ، انسولین ، ATP ،گلوکز و چربی پلاسمایی به تنهایی بر موش های نر صحرایی وجود دارد  اما هنوز  مطالعه ای انجام نشده که تمامی این فاکتورها را در یک تمرین استقامتی بر روی موش های نر صحرایی بسنجد.

لذا سؤال اصلی این پژوهش که به دنبال یافتن پاسخ آن می باشد این است آیا انجام تمرینات استقامتی تأثیری بر غلظت های ۶-IL ، انسولین ، ATP ،گلوکز و چربی پلاسمایی موش های نر صحرایی دارد؟

۱-۳اهمیت و ضرورت پژوهش

در چند سال گذشته اجراهای ورزشی پیشرفت چشم گیری داشته است. سطح اجراهای ورزشی که چند سال پیش تصور آن دشوار می نمود اکنون پیش پا افتاده شده است و روز به روز بر تعداد ورزشکارانی که قابلیت کسب نتایج غالب را دارند افزوده می شود. ممکن است این سؤال پیش بیاید که دلایل پشت پرده ی چنین پیشرفت های شگرف چیست؟ بدیهی است جواب آسانی برای این سؤال وجود ندارد با این حال از بین عوامل مطرح می توان گفت ورزش میدان مبارزه است و انگیزش بالا فعالیت سخت چندین ساعته را عملی می سازد به همین ترتیب ، مربیگری نیز به جهت همکاری ها و مشارکت متخصصان و کارشناسان علوم ورزشی ، رشد چشم گیری داشته است. امروزه بستر علمی گسترده تری درباره ی مطالعات مربوط به ورزشکاران فراهم شده است که به طور مستقیم در روش انجام تمرینات ورزشی بازتاب پیدا می کند علوم ورزشی از ماهیت توصیفی به طرف ماهیت علمی پیشرفت کرده است (۲).

متأسفانه علیرغم صرف هزینه های بسیار برای برگزاری مسابقات ، تنها نتایج  برد و باخت گزارش می شود و از شرایط جسمانی و روانی ورزشکاران و تیم های ورزشی هیچ گونه خبری به گوش نمی رسد و تجزیه و تحلیل علمی و عینی در رابطه با ویژگی های قهرمانان و تیم های  پیروز به عمل نمی آید. بنابراین علاوه بر توجه به نتایج بازی و مسابقات در رشته های مختلف ورزشی توجه به مسائل فیزیولوژیکی و روان شناختی نیز مهم می باشد(۲،۶). لذا با توجه به پیشرفت تمرینات ورزشی و مطالعات کم و محدود در خصوص موضوع مورد نظر ،محقق بر آن است تا اولین گام را در جهت پاسخ گویی به بسیاری از سوالات پیچیده و مبهم در ارتباط با غلظت های ۶-IL ، انسولین ، ATP ،گلوکز و چربی پلاسمایی و مسائل فیزیولوژیکی موش های نر صحرایی در هنگام تمرینات استقامتی بردارد.

هم چنین در پی این پژوهش ،دریابد که در کدام یک از مراحل تمرین استقامتی بیشترین و کمترین تغییرات غلظت اینترلوکین ۶ ، انسولین، ATP ،گلوکز و چربی پلاسمایی را در موش ها خواهد داشت که با اقدامات کاهنده و افزاینده غلظت ،آزمودنی ها را در حد نرمال غلظت قرار دهد و اهمیت اصلی و عمده دیگر از اجرای این پژوهش کمک به مربیانی است که در سطح بالاتری بر تربیت بازیکنان زبده می پردازند تا از همان ابتدای امر بهترین ها و مناسب ترین بازیکنان را از نظر خصوصیات فردی جهت آموزش و سرمایه گذاری انتخاب نمایند.

ضمناً نتایج این پژوهش به مربیان و بازیکنان کمک می کند که بازیکنان با کمترین هزینه انرژی ،بیشترین عملکرد را داشته باشند و اینکه با چه شرایطی تمرین کنند که غلظت فاکتورهای فوق در نورم استاندارد خود باشند.و اینکه بعد از ۸ هفته تمرین تغییری در این فاکتورها دیده خواهد شد یانه.

پس با توجه به تحقیقات قبلی و اهمیت موضوع تحقیق حاضر ، اولین سؤالی که طرح می شود این است که آیا در حین تمرینات وضعیت فیزیولوژیکی آزمودنی ها (موش ها) تغییر می یابد؟ و آیا این تغییر بر عملکرد (موش ها) تأثیری دارد؟

بنابراین با توجه به مدت و شدت تمرینی که آزمودنی ها انجام می دهند دومین مسأله این است که در یک دوره تمرینات استقامتی میزان غلظت۶-IL ، انسولین ، ATP ،گلوکز و چربی پلاسمایی بر روی موش های نر صحرایی چقدر می باشد؟

۱-۴اهداف پژوهش

۱-۴-۱هدف کلی پژوهش

هدف کلی این پژوهش تأثیر یک دوره تمرینات استقامتی ۸ هفته ای بر غلظت های  ۶-IL ، انسولین ، ATP ،گلوکز ونیم رخ لیپید پلاسمایی در موش های نر صحرایی می باشد.

۱-۴-۲اهداف جزئی (اختصاصی)

 1. تعیین تغییرات مقادیر اینترلوکین۶ پلاسمایی موش های صحرایی نر تمرین کرده و بدون تمرین پس از ۸ هفته تمرین استقامتی
 2. تعیین تغییرات مقادیر انسولین پلاسمایی موش های صحرایی نر تمرین کرده و بدون تمرین پس از ۸ هفته تمرین استقامتی
 3. تعیین تغییرات مقادیر ATP پلاسمایی موش های صحرایی نر تمرین کرده و بدون تمرین پس از ۸ هفته تمرین استقامتی .
 4. تعیین تغییرات مقادیرغلظت گلوکز پلاسمایی موش های صحرایی نر تمرین کرده و بدون تمرین پس از ۸ هفته تمرین استقامتی .

۵.تعیین تغییرات مقادیر چربی پلاسمایی موش های صحرایی نر تمرین کرده و بدون تمرین پس از ۸ هفته تمرین استقامتی .

۱-۵فرضیه ها

فرضیه اول :بین  تغییرات مقادیر اینترلوکین۶ پلاسمایی موش های صحرایی نر تمرین کرده و بدون تمرین تفاوت معنی داری وجود دارد .

فرضیه دوم : بین تغییرات مقادیر انسولین پلاسمایی موش های صحرایی نر تمرین کرده و بدون تمرین تفاوت معناداری وجود دارد .

فرضیه سوم : بین تغییرات مقادیر ATP پلاسمایی موش های صحرایی نر تمرین کرده و بدون تمرین تفاوت معناداری وجود دارد .

فرضیه چهارم :بین تغییرات مقادیر گلوکز پلاسمایی موش های صحرایی نر تمرین کرده و بدون تمرین تفاوت معناداری وجود دارد .

فرضیه پنجم : بین تغییرات مقادیر چربی پلاسمایی موش های صحرایی نر تمرین کرده و بدون تمرین تفاوت معناداری وجود دارد .

۱-۶محدودیت های پژوهش

– هرچند در پژوهش حاضر عواملی از قبیل چرخه ی روشنایی و خاموشی، تغذیه، صدا، دما، رطوبت و سرعت ومدت برنامه تمرینی کنترل شد، اما این پژوهش با محدودیت هایی نیز مواجه بود که برخی از آنها عبارتند از:

الف) عدم کنترل تاثیر احتمالی شوک دستگاه بر استرس در آزمودنی های تمرینی اگرچه بافت برداری به دنبال حداقل ۲۴ ساعت پس از آخرین جلسه تمرینی اجرا شد.

ب)عدم کنترل تاثیر احتمالی ماده ی بی هوشی کتامین و زایلازین بر شاخص های استرس اکسایشی.

۱-۷تعاریف واژه ها و اصطلاحات کاربردی

اینترلوکین ۶ :

سیتوکینی است که اثر پیش و ضد التهابی از خود نشان می دهد. منظور این پژوهش از اینترلوکین ۶ مقادیری است که بعد از تمرینات از نمونه گیری خونی بدست می آید(۱۴).

انسولین :

هورمونی است که از جزایرلانگرهانس لوزالمعده با افزایش قند خون ترشح می شود و در این پژوهش بعد از تمرینات استقامتی مقدار آن توسط نمونه گیری خونی تعیین می شود(۱۷).

گلوکز :

از گروه قندهای ساده می باشد و منظور  محقق از گلوکز در این پژوهش مقدار  این فاکتور که  بعد از نمونه گیری  خونی از  موش ها گرفته می شود می باشد(۱۷).

ATP :

به مقدار انرژی لازم برای فعالیت و منظور محقق از ATP در این پژوهش مقدار این فاکتور که بعد از نمونه گیری خونی از موش ها گرفته می شود می باشد(۱۷).

چربی پلاسما :

منظور محقق از چربی پلاسما در این پژوهش مقدار این فاکتور که  بعد از نمونه گیری خونی از موش ها گرفته می شود می باشد(شامل HDL ، LDL ، کلسترول و تری گلیسرید)(۹).

لیپو پروتئین های با چگالی بالا (HDL) :

این لیپو پروتئین پلاسمای خون به عنوان لیپو پروتئین مفید شناخته و غلظت آن در تمرینات استقامتی در خون افزایش می یابد وظیفه بیولوژیک آن جمع آوری کلسترول سنتز شده در سلول ها به کبد است(۱۲).

لیپو پروتئین های با چگالی پایین (LDL) :

این لیپو پروتئین ناقل کلسترول از کبد به بافت ها مختلف بدن انسان است که غلظت آن در هنگام عدم فعالیت فیزیکی و مصرف مواد چربی افزایش می یابد عامل موثر در پیدایش آترواسکلرز (سختی شریان) و متعاقب آن سکته قلبی است(۱۲).

کلسترول (Chol) :

از مشتقات چربی های ساده است که هم از طریق مواد غذایی وارد بدن می شود و هم در داخل بدن سنتز می شود این ماده حیاتی در بیوسنتز بعضی هورمون ها شرکت دارد ولی افزایش آن در خون موجب سختی رگ ها و پیدایش عوامل مستعد کننده سکته های قلبی می گردد(۱۲،۱۷).

تری گلیسرید(TG):

چربی از نوع مرکب است یک مولکول گلیسرول و سه مولکول اسید چرب در ساختمان آن وجود دارد و مهم ترین منبع انرژی سلول های عضلانی در ورزش های استقامتی است در صورت مصرف مواد قندی مازاد بر نیاز بدن ، این مواد به تری گلیسرید تبدیل شده و جزء ذخایر بدن قرار می گیرد(۱۲).

تمرین استقامتی:

فعالیت مداومی است که بدون استراحت های متناوب اجرا شود. در تحقیق حاضر برنامه ی تمرینی استقامتی عبارت بود از : دویدن روی نوار گردان بدون شیب ویژه ی جوندگان که در آن تمرین با رعایت اصل اضافه بار به صورت پیش رونده بین ۶۴-۲۵ دقیقه و با سرعت بین۲۲- ۱۵ متر در دقیقه اجرا شد. این برنامه به مدت ۸ هفته و هر هفته نیزدر ۵ جلسه اجرا شد(۸).

تعداد صفحه :۷۲

قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

پایان نامه تاثیر یک جلسه فعالیت ورزشی شدید روی میزان پروتئین کربونیل پلاسمای خون زنان فعال

 پایان نامه رشته تربیت بدنی

دانشگاه الزهراء

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی گروه فیزیولوژی ورزشی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

گرایش فیزیولوژی ورزشی

عنوان:

تاثیر یک جلسه فعالیت ورزشی شدید روی میزان پروتئین کربونیل پلاسمای خون زنان فعال

استاد مشاور :

دکتر پریچهر حناچی

تابستان ۱۳۹۱

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

چکیده:

یکی از روش های غیر مستقیم برای اندازه گیری استرس اکسایشی، استفاده از پروتئین­های کربونیل به عنوان شاخصی از تغییرات اکسیداسیونی پروتئین ها می باشد. هدف از تحقیق حاضر، بررسی  تاثیر یک جلسه فعالیت ورزشی شدید (بی هوازی) بر میزان پروتئین کربونیل پلاسمای خون زنان فعال بود. بدین منظور یک گروه ۲۰ نفره از بدمینتون کاران زن استان فارس با میانگین و انحراف استاندارد سن (۱/۲±۲/۲۱) سال و وزن (۶/۳±۷/۵۲) کیلوگرم انتخاب شدند. سپس ورزشکاران به صورت تصادفی به دو گروه تجربی (n=10)  و کنترل (n=10) تقسیم شدند. روز آزمون، ابتدا بدنبال ۱۰ دقیقه استراحت آرام از هر آزمودنی نمونه خونی برای تعیین مقادیر پروتئین کربونیل گرفته شد. بعد از گرم کردن، آزمون دوچرخه وینگیت تنها از گروه تجربی به عمل آمد و بلافاصله پس از انجام آزمون نمونه خونی دیگری گرفته شد و همزمان با آن ضربان قلب آزمودنی ها  تعیین شد. ۲۴ ساعت پس از آزمون نیز  نمونه خونی دیگری از همه آزمودنی­ها گرفته شد. از آزمون (ANOVA REPEATED MEASURED) برای بررسی تغییرات درون گروهی استفاده شد. سطح معناداری برای تمام تجزیه و تحلیل ها (۰۵/۰>P) انتخاب شد. آزمون تعقیبی بونفرونی در گروه تجربی نشان داد اختلاف معنی دار میزان پروتئین کربونیل در مراحل پیش و پس آزمون ۱ (۰۱۰/۰ =P) و پس آزمون­های ۱ و ۲  (۰۱۳/۰ =P)  وجود دارد و تفاوت معنی داری در مراحل  پیش و پس آزمون ۲ مشاهده نشد (۰۵/۰ <P) و در گروه کنترل اختلاف معنی داری در بین سه مرحله آزمون مشاهده نشد. نتایج نشان داد یک جلسه فعالیت ورزشی بی هوازی، باعث افزایش معنی دار در میزان پروتئین کربونیل به عنوان یک متغییر استرس اکسایشی در پلاسمای خون دختران فعال شد و در ۲۴ ساعت بعد به سطح اولیه خود بازگشت.

واژه­های کلیدی: پروتئین کربونیل، فعالیت ورزشی بی­هوازی، دختران فعال، استرس اکسایشی
فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                صفحه

فصل اول: مقدمه و معرفی پژوهش

۱-۱ مقدمه ۲

۱-۲بیان مسأله ۴

۱-۳ ضرورت و اهمیت تحقیق ۸

۱-۴ اهداف تحقیق ۹

۱-۴-۱ اهداف کلی تحقیق ۹

۱-۴-۲ اهداف اختصاصی ۹

۱-۵ فرضیه‌های پژوهش. ۹

۱-۶ محدوده و محدودیت های پژوهش ۹

۱-۶-۱ محدوده. ۹

۱-۶-۲ محدودیت ها. ۱۰

۱-۷ تعریف واژه و اصطلاحات. ۱۰

۱-۷-۱ فعالیت ورزشی هوازی. ۱۰

۱-۷-۲ پروتئین کربونیل ۱۰

۱-۷-۳ استرس اکسایشی ۱۰

۱-۷-۴ پلاسمای خون. ۱۱

۱-۷-۵ گونه های اکسیژن فعال. ۱۱

۱-۷-۶ زنان فعال ۱۱

فصل دوم: زیربنای نظری و ادبیات پژوهش

۲-۱ مقدمه ۱۳

۲-۲مبانی نظری ۱۴

۲-۱-۱گروه کربونیل ۱۴

۲-۱-۲ساختار گروه کربونیل. ۱۵

۲-۱-۳واکنش پذیری گروه کربونیل ۱۷

۲-۱-۴پروتئین کربونیل. ۱۷

۲-۱-۵کربونیله شدن پروتئین ۱۸

۲-۱-۶مکانیسم تشکیل کربونیل. ۲۰

۲-۱-۷رادیکالهای آزاد. ۲۱

۲-۱-۸عواملی که موجب افزایش شکل گیری رادیکال های  آزاد می شوند کدامند؟ ۲۳

۲-۱-۹ورزش و رادیکال های آزاد. ۲۴

۲-۱-۱۰اهداف و مکانیسم اثرتخریبی رادیکال های آزاد ۲۸

۲-۱-۱۱توان بی هوازی ۲۹

۲-۱-۱۱-۱توان بی هوازی اوج ۲۹

۲-۱-۱۱-۲ظرفیت بی هوازی. ۲۹

۲-۱-۱۱-۳خستگی بی هوازی. ۳۰

۲-۱-۱۱-۴مقاومت. ۳۰

۲-۳ادبیات پیشینه. ۳۰

۲-۳-۱ورزش و پروتئین کربونیل ۳۰

۲-۳-۲فعالیت بی هوازی و پروتئین کربونیل. ۳۲

۲-۳-۳فعالیت هوازی و پروتیئن کربونیل ۳۳

۲-۳-۴ تمرینات مقاومتی و پروتیئن کربونیل ۳۶

۲-۳-۵ تمرینات ایزومتریک و پروتئین کربونیل ۳۸

۲-۳-۶ تمرینات پرشی و دو سرعت و پروتئین کربونیل  ۳۹

۲-۳-۷ سازگاری‌های استرس اکسایشی ناشی از تمرین بی‌هوازی ۳۹

۲-۳-۸ تفاوت‌های جنسی در استرس اکسایشی ناشی از تمرینات ورزشی   ۴۲

۲-۳-۹نتیجه گیری کلی ۴۳

فصل سوم: روش تحقیق۴۵

۳-۱ مقدمه ۴۷

۳-۲ روش تحقیق ۴۷

۳-۳ فرایند تحقیق. ۴۷

۳-۴ جامعه آماری و انتخاب نمونه. ۴۹

۳-۴-۱ جامعه آماری . ۴۹

۳-۴-۲ نمونه آماری ۴۹

۳-۵ روش نمونه‌گیری و حجم نمونه ۴۹

۳-۶ ابزار و وسایل گردآوری اطلاعات. ۵۰

۳-۶-۱ آزمون وینگیت. ۵۰

۳-۶-۲ پرسشنامه سلامت ۵۰

۳-۶-۳ دستگاه قدسنج. ۵۰

۳-۶-۴ ترازوی وزن کشی. ۵۰

۳-۶-۵ دوچرخه وینگیت ۵۱

۳-۶-۶ کیت پروتئین کربونیل و آزمایش خون. ۵۱

۳-۶-۷ ساعت ضربان سنج. ۵۱

۳-۷ متغیرهای تحقیق. ۵۱

۳-۷-۱ متغیر مستقل ۵۱

۳-۷-۲ متغیر وابسته. ۵۲

۳-۸ روش‌های آماری مورد استفاده ۵۲

فصل چهارم: یافته ها و تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱ مقدمه ۵۴

۴-۲ آزمون فرضیه ۵۶

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

۵-۱ مقدمه ۵۹

۵-۲ خلاصه تحقیق. ۵۹

۵-۳ بحث و بررسی ۶۱

۵-۴ نتیجه گیری کلی. ۶۹

۵-۵ پیشنهادهای برخواسته از تحقیق. ۷۰

۵-۶ پیشنهادهای پژوهشی برای تحقیقات بعدی ۷۰

منابع فارسی ۷۱

منابع لاتین. ۷۳

پیوست ۸۵

مقدمه

تاکنون، هزاران مطلب و مقاله علمی و پژوهشی پیرامون اثرات متفاوت ورزش و فعالیتهای بدنی، در کتب و مجلات گوناگون به چاپ رسیده است که عمدتاً در مورد تاثیرات مثبت ورزش بر سیستم‌های مختلف بدن می‌باشد. حال آنکه در یک پیامد ناخواسته، فعالیت‌های بدنی به خصوص ورزش‌های شدید و غیر معمول، می‌تواند موجب افزایش شکل‌گیری ذراتی موسوم به رادیکالهای آزاد در بدن شود که به نظر محققان، عامل تخریب بدن انسان در سطح سلول و بروز برخی بیماریها نظیر بیماری قلبی، سرطان و نیز پیشرفت فرایند پیری می شود (۲).

ورزشکاران به ویژه به این موضوع علاقه‌مندند، چراکه نگران سلامتی خود و بهبود اجراء و نیز کاهش دورۀ بازگشت به حالت اولیه پس از ورزش هستند. این موضوع بیش از پیش بر شناخت اثرات و پیامدهای انواع تمرینات ورزشی، بخصوص ورزشهای ناگهانی و وامانده‌ساز، و همچنین اهمیت تغذیۀ مناسب پس از جلسات تمرینی، بر دستگاه های مختلف، به ویژه سیستم ایمنی بدن تاکید دارد (۶).

اجرای فعالیت بدنی و افزایش مصرف اکسیژن به دنبال آن، باعث پراکندگی مولکولها و گونه‌های مختلف اکسیژن در بدن می‌گردد. گونه‌های اکسیژن فعال مانند رادیکالهای آزاد به مولکولهای مشتق از اکسیژن معمولی گفته می‌شود که فعال بوده و یا به آسانی به گونه‌های فعال تبدیل خواهند شد. تولید گونه‌های اکسیژن فعال، سبب بروز استرس اکسایشی[۱] شده و با ایجاد اختلال در موازنه اکسیدانتها و آنتی اکسیدانتها، اثرات مخربی را در سلولها ایجاد می‌کند و این در حالی است که آنزیمهای آنتی اکسیدانی سوپراکسید دیسموتاز (SOD)، گلوتاتیون پراکسیداز(GPX) و کاتالاز (CAT) به عنوان عوامل مداخله‌گر، برای جلوگیری از بروز واکنشهای زنجیرهای رادیکالهای آزاد، وارد عمل شده و در تعدیل فشار اکسایشی نقش مؤثری ایفا می‌کنند. اگرچه، فعالیتهای ورزشی از یک سو با افزایش فشار اکسایشی، احتمال تشکیل رادیکالهای آزاد مضر را افزایش می‌دهند، اما از طرف دیگر با القای آنزیمهای ضداکسایشی، سبب کاهش رادیکالهای آزاد نیز می شوند (۲).

تولید متعادل رادیکالهای آزاد برای تنظیم تعدادی از فرایندهای فیزیولوژیکی ضروری و مهم است، اما تولید نامتعادل آن به ویژه رادیکالهای اکسیژن محور باعث آسیب اکسایشی به لیپیدها، پروتئینها، DNA و RNA می‌گردد که به نوبه خود فرایندهای فیزیولوژیکی را دچار اختلال می‌کنند و در بروز برخی از بیماریها از جمله تصلب شرائین، التهاب مفاصل، ام.اس، دیستروفی عضلانی، کم خونی، کهولت و انواع سرطان نقش دارد (۲).

مشاهده شده است که یک جلسه تمرین، بسته به شدت و مدت آن، می تواند باعث شدتهای متفاوت آسیب اکسایشی شود، اما تمرینات منظم باعث ایجاد نوعی سازگاری در سیستم های آنتی اکسیدانی و ترمیم می شوند که این امر افزایش مقاومت نسبت به استرس اکسایشی را باعث می شود. بنابراین، به نظر می رسد شدت، مدت و نوع تمرین، آثار متفاوتی بر بروز آسیبهای اکسایشی و نیز فعالیت سیستم آنتی اکسیدانی به همراه داشته باشد (۱۰).

یکی از روش های غیر مستقیم برای اندازه‌گیری استرس اکسایشی، استفاده از اکسیداسیون پروتئین، پروتئین کربونیل می‌باشد. (۴۲) واکنشهای مرتبط با پروتئینها می‌تواند تغییرات اساسی ایجاد کند، به طوری که منجر به فقدان کارکرد ساختاری و کاتالیکی شود (۵۲).

مطالعات گوناگونی نشـــان داده‌اند،پروتئین کربونیل[۲](pc) در پاسخ بــه فعالیتهای بدنی شدید، تغییر می‌کند(۵،۱۸،۳۴ ) و چندین مطالعه عدم تغییر در اکسیداسیون پروتئین را نشان داده‌اند (۲۰، ۲۳) جمع‌بندی مطالعاتی که درباره اثر فعالیتهای متفاوت مثل رکاب زدن روی دوچرخه ثابت (۲۵) دویدن روی نوارگردان، تمرین مقاومتی دینامیک(۱۹، ۷۹)  تمرین اکسنتریک(۳۷،۷۹) تمرین دوی سرعت(۶۰، ۸۱، ۹۱)  انجام شده‌اند؛ این برداشت را به وجود آورنده‌اند که نوع و شدت فعالیت‌های بدنی بر پاسخهای سیستم اکسایشی بدن موثر است.

کنجکاوی در مورد تعیین اثر دقیق فعالیت بدنی برتولید یا عدم تولید فشار (استرس اکسایشی) در بدن و روشن ساختن پاسخ بدن به این فشارها، محققان را بر آن داشته است که به مطالعه اثر انواع تمرینات بدنی، با ماهیت و شدتهای متفاوت، بر سیستم های اکسایشی بدن بپردازند.

 

۱-۲ بیان مسئله

هنگام تنفس اکسیژن به شکل آب احیاء می‌گردد. برای تولید آب چهار الکترون نیاز می‌باشد. اگر به جای چهار الکترون، یک، دو یا سه الکترون به اکسیژن مولکولی اضافه شود رادیکالهای آزاد تولید میشوند. رادیکالهای آزاد مولکولهایی هستند که یک الکترون جفت نشده دارند و فوق‌العاده فعال می‌باشند (۹).

رادیکالهای آزاد به اجزای مختلف سلولی حمله می‌کنند و به آنها آسیب می‌رسانند. گونه‌های اکسیژن فعال[۳] (ROS) مانند سوپراکسید و پراکسید هیدروژن در جریان فعالیت بدنی و به دلیل افزایش در مصرف اکسیژن توسط سلولهای عضلانی، تولید می‌شوند (۹).

اعتقاد برآن است تولید کنترل نشده این گونه‌های اکسیژن فعال در درون سلول باعث می‌شود مولکولهای زیستی همانند اسیدهای نوکلئیک((DNA، پروتئین ها و چربی ها اکسیده شده و در نتیجه‌ی آن، اطلاعات ژنتیکی و ماهیت طبیعی پروتئینها تغییرکند؛ آنزیمها غیر فعال شوند و غشاهای زیستی دچار اختلال گردند. نتیجه این فعل و انفعالات، تولید استرس اکسایشی در بدن است که از طریق اختلال درموازنه اکسیدکننده‌ها و ضد اکسیدکننده‌ها، بر اکسایش درون سلول تأثیر گذاشته و موجب بروز بیماریها، مسمومیت و پیری می‌شوند (۸).

اگرچه فعالیت بدنی برای تندرستی انسان مفید است، ولی استفاده از اکسیژن توسط سلولها موجب تولید رادیکالهای آزاد فعال می شود. در هنگام ورزش مصرف اکسیژن ممکن است ١٠ تا٢٠ برابر افزایش یابد. این مسئله می‌تواند تولید رادیکالهای آزاد را افزایش دهد (۷).

از طرفی گونه‌های اکسیژن فعال ذاتاً مضر نیستند اما، تولید بیش از حد آنها می‌تواند از طریق انبوهی از محرکهای تنش‌زا از جمله تمرین فیزیکی حاصل شود که می‌تواند سبب استرس اکسایشی شود (۲۴). در واقع آسیبهای اکسایشی سلولی هنگامی گسترش مییابد که تعادل بین سیستم های تولیدکننده گونه‌های اکسیژن فعال و سیستم جمع‌کننده آنها از بین رود (۴۷).

در همین راستا مشخص شده است که ورزشهای شدید و طولانی ممکن است به آسیبهای عضلانی و بافتی، تسهیل در اکسایش اسیدهای چرب غشاء و شروع زنجیره ای از واکنش های مخرب و در نهایت مرگ سلول منجر شوند. (۸) احتمالاً انواع مختلف تمرین بدنی شدید با تولید سطوح متفاوتی از فشار استرس اکسایشی در بدن همراه هستند، اما نکته کلیدی آن است که هر چه شدت تمرین بالاتر باشد، میزان استرس نیز بیشتر خواهد بود (۸).

اگرچه بیولوژی تغییرات اکسیداسیون پروتئین پیچیده‌است و به صورت کامل قابل تعریف نیست و ابهاماتی را در این زمینه باقی می گذارد، اما کربونیله شدن پروتئین و واکنش های شیمیایی که گروه های کربونیل را تولید می‌کنند، به خوبی مشخص شده ‌است. کربونیله شدن پروتئین نوعی از اکسیداسیون پروتئین است که می‌تواند به انواع اکسیژن های فعال تبدیل شود (۸۵).

پروتئین ها یک بخش مهم گونه‌های اکسیژن فعال را تشکیل می دهند و اکسیداسیون آنها می‌تواند منجر به از دست دادن کارکرد پروتئینی شود، طوری که آنها را تبدیل به شکل هایی از پروتئین کند که مستعد پائین آمدن کارکرد آنها شود. گونه‌های اکسیژن فعال طیفی از تغییرات را در اسیدهای آمینه ای چون لیزین، پرولین و هیستیدین و ایجاد می کنند (۳۵).

در بین تغییرات اسید آمینه که توسط گونه‌های اکسیژن فعال انجام می‌گیرد، شکل‌گیری کربونیل ها به عنوان یکی از نتایج اکسیداسیون اسیدآمینه لیزین و پرولین و. می‌باشد.کربونیله شدن پروتئین به عنوان نتیجه ثانویه واکنشهای گروه اسیدآمینه‌های لیزین با قند پائین می‌باشد (۸۹). از طرفی فشارهای اکسایشی گونه‌ای از عدم تعادل را ایجاد می‌کنند که در چند بیماری اتفاق میافتد، در بین این بیماریها دسته‌ای از بیماری‌ها وجود دارند که با سطوح بالای پروتئین کربونیل همراه بوده است. مانند بیماری آلزایمر، آرتروئیدروماتئید و دیابت. شکل‌گیری کربونیل غالباً توسط واکنش به۲، ۴  دی نیتروفنیل هیدرازین [۴]DNPH) ) و تبدیل آن به هیدروژن انجام می‌شود که به صورت گسترده‌ای مورد استفاده سازه‌های مهم اکسیداسیون پروتئین در عضلات اسکلتی قرار می‌گیرد (۳۸).

در واقع گروه های کربونیل روی زنجیره پروتئینهایی تولید می شوند که اکسیده شده‌اند و غالباً به عنوان مارکرهای سیستماتیک فشار اکسایشی موررد استفاده قرار می‌گیرند (۳۴).

میزان تولید گونه‌های اکسیژن فعال و زیاد شدن آنها بسته به فشارهای غیرهوازی می‌تواند متغییر باشد. نمونه‌ای از رایجترین این فشارهای غیرهوازی تمرینات مقاومتی تمرینات دینامیک، اکسنتریک، ایزومتریک، دوی سرعت و پریدن می‌باشد.

افزایش  pcبدنبال تمرینات مقاومتی می‌تواند به تهاجم سلولهای فاگوسیتوز در بافت ماهیچه‌های آسیب دیده مربوط باشد که چند ساعت پس از تمرین اتفاق می‌افتد و می‌تواند منجر به تولید مقدار زیادی از گونه‌های رادیکال اکسیژن شود (۲۷).

با وجود استفاده گسترده از پروتئین‌های کربونیل به عنوان شاخصی از تغییرات اکسیداسیونی پروتئین ها، اطلاعات کمی تاکنون درباره مشخصات دقیق این پروتئین ها دردسترس است، اما محققان با تکنیک‌های جدیدی که اخیرا مورد استفاده قرار داده‌اند، کربونیله شدن چند پروتئین را توصیف کرده‌اند که نمونه‌هایی از آن در بیمارانی با آسیبهای مغزی و در بیماری آلزایمر توصیف شده است (۱۶).

در رابطه با تمرینات دینامیک، محققان افزایشی را در بیومارکرهای استرس اکسایشی گزارش کردند (۲۵،۶۱)، اما در رابطه با تمرینات اکسنتریک، عدم تغییر نیز در بیومارکرهای استرس اکسایشی گزارش شده است (۳۱،۴۶،۵۴) در مطالعاتی که در رابطه با تمرینات دوی سرعت صورت گرفته است افزایش در پراکسیداسیون چربی ۲۵)) اکسیداسیون پروتئین (۲۵) و آسیب به DNA (25)  و همچنین عدم تغییر در اکسایش چربی(۲۳،(۲۵، پروتئین۲۳) ) و آسیب به DNA 25) ) گزارش شده است.

یافته‌های این چنینی سبب ایجاد علاقه برای تحقیق در زمینه استرس اکسایشی برای دانشمندان علوم ورزشی، مربیان ورزش و سایر متخصصان در زمینه تمرینات ورزشی شده است. اگرچه شاخص‌هایی که سبب افزایش آسیب به لیپیدها، پروتئین ها وDNA در اثر تمرینات ورزشی می‌شود به خوبی سندیت یافته‌اند. تعدادی از محققان توانسته‌اند نشانه‌هایی از استرس اکسایشی را که در نتیجه تحریک حاصل شده بیابند (۸۳).

پس از بررسی مقالاتی که شرح آنها در صفحات پیش گذشت، و به تناقضات یا کمبود اطلاعاتی که در این زمینه اشاره شد؛ این پژوهش طراحی شد و سوال اصلی تحقیق حاضر این است که آیا یک جلسه تمرین بی هوازی می‌تواند موجب اکسیداسیون پروتئین در زنان فعال در دامنه سنی ۱۵-۲۵ سال شود؟

 ۱-۳ ضرورت و اهمیت تحقیق

شاید مهمترین ویژگی عصر حاضر سرعت و رشد روزافزون علم و فناوری باشد. این ویژگی در حیطه تربیت بدنی، موجب ساخت دستگاه های تمرینی مختلف و روش های جدید برای اندازه‌گیری پاسخ فعالیتهای بدنی به استرس اکسایشی شده است .با توجه به اهمیت پروتئین کربونیل و پیشینه تحقیقاتی آن، به نظر می‌رسد که در ایران پژوهش­های کافی در این زمینه صورت نگرفته است. همچنین همان‌گونه که قبلاً گفته شد نمونه‌های بررسی شده در خارج از کشور بیشتر با آزمودنی‌های مرد صورت گرفته است؛طبق شواهد موجود به نظر می­رسد با توجه به استرس اکسایشی ناشی از ورزش هیچ تفاوتی در بین جنسیت وجود ندارد. علارغم این، چون این احتمال وجود دارد که استروژن خواص ضداکسایشی داشته باشد، در خیلی از مطالعات استرس اکسایشی منحصراً از مردان استفاده می­شود. در ضمن بیشتر مقالات منتشر شده در ارتباط با ­تفاوت­های جنسی مطالعاتی است­که، بر روی حیوانات انجام شده است(۲۴). نظر به اینکه در زمینه آزمودنی‌های انسان به خصوص ورزشکاران اطلاعات بسیار محدود و اندکی وجود دارد و نیاز به تحقیقات بیشتر در این زمینه احساس می‌شود، لذا هدف پژوهش حاضر آن است که تغییرات پروتئین کربونیل پلاسمای خون زنان فعال در دامنه سنی ١۵- ٢۵ را به دنبال یک جلسه فعالیت ورزشی شدید مورد بررسی قراردهد.

[۱]. Oxidative stress

تعداد صفحه :۱۱۴

قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

پایان نامه تأثیر نوع دستورالعمل کانون توجه و سن  بر اکتساب،یادداری و انتقال مهارت پرتاب دارت

 پایان نامه رشته تربیت بدنی

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

پایان ­نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد

تربیت بدنی و علوم ورزشی

 عنوان:

تأثیر نوع دستورالعمل کانون توجه و سن  بر اکتساب،

یادداری و انتقال مهارت پرتاب دارت

اساتید مشاور:

دکتر امیر مقدم

دکتر هادی جباری نوقابی

  پاییز ۱۳۸۹

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

چکیده:

هدف: هدف از انجام این پژوهش، تأثیر نوع دستورالعمل کانون توجه (درونی و بیرونی) و سن بر اکتساب، یادداری و انتقال مهارت پرتاب دارت بوده است.

روش شناسی: روش پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی و میدانی بود. بدین منظور تعداد ۱۰۰ نفر از افراد داوطلب (زن) شامل سالمندان، میانسالان، بزرگسالان، نوجوانان و کودکان بدون تأخیر در رشد که از لحاظ جسمانی و حرکتی سالم بودند انتخاب شدند. در هر رده سنی گروه ها به دو دسته کانون توجه درونی و بیرونی تقسیم شدند. متغیرهای پژوهش شامل دستورالعمل کانون توجه درونی و بیرونی بود که توسط امتیازات پرتاب دارت در دو روز متوالی در آزمون های پایه (پیش آزمون)، اکتساب، یادداری و انتقال اندازه گیری شدند. ابتدا برای نرمال بودن توزیع جامعه از آزمون کلموگروف – اسمیرنوف استفاده شد. سپس برای آزمون فرضیه ها از آزمون تحلیل واریانس با اندازه های تکراری و آزمون t وابسته جهت آزمون فرضهای اصلی و آزمون تعقیبی بن فرونی استفاده شد.

یافته ها: بر پایه نتایج تحقیق حاضر اثرات دستورالعمل کانون توجه بیرونی بر اجرا و یادگیری نوجوانان، بزرگسالان و میانسالان و کانون توجه درونی بر اجرا و یادگیری کودکان و سالمندان نیز مؤثر بوده است.

بحث: یافته ها نشان می دهد کانون توجه بیرونی در نوجوانان، بزرگسالان و میانسالان مؤثرتر از کانون توجه درونی است؛ بنابراین مربیان احتمالأ نوجوانان، بزرگسالان و میانسالان را به تمرکز توجه بیرونی شان و کودکان و سالمندان را به تمرکز توجه درونی شان برای بهبود یادگیری حرکتی راهنمایی کنند.

                       واژه های کلیدی: کانون توجه، اکتساب، یادداری، انتقال، سن

مقدمه

گاهی اوقات همه ما از این موضوع حیرت زده شده ایم که چگونه اجرا کنندگان ماهر در صنعت، ورزش، موزیک یا رقص، اعمالشان را بسیار ساده و آسان با کارایی عالی، ظرافت و با سبک جالب به نمایش می گذارند.

در حقیقت، حرکت یک جنبه بسیار حیاتی در زندگی است. بدون حرکت کردن، نمی توانیم زنده بمانیم. بدون داشتن توانایی حرکتی، زندگی کردن برای ما غیر ممکن می شود. ظرفیت حرکتی ما فراتر از راه رفتن، بازی کردن و یا دستکاری اشیاء است. حرکت جنبه اصلی رشد تکاملی ما است که اهمیت آن کمتر از تکامل توانایی های عقلانی و عاطفی نیست (اشمیت، ترجمه نمازی زاده، ۱۳۸۴).

تمدن و تکنولوژی امروز با تغییر شرایط و به روزشدن وسایل و امکانات در کنار پیشرفت هایی که در زندگی به انسان بخشیده است، باعث تغییر در نیازهای آموزشی شده و لذا ملزومات تازه ای در زندگی بشر ظهور پیدا کرده است؛ که برای بهره گیری و استفاده بهینه از این پیشرفت ها نیازمند آموزش و آگاهی قبلی، از شرایط می باشد (اشمیت، ترجمه نمازی زاده، ۱۳۸۴).

قابلیت برجسته و ممتاز در اجرای مهارتها، مشخصه ای مهم از هستی انسان است، به عبارتی اجرای ماهرانه برای انسان امری ذاتی است. اگر ظرفیت و توانایی لازم برای اجرای ماهرانه نبود نمی توانستیم بنویسیم، بخوانیم، رانندگی کنیم و حتی مهارت های ورزشی را اینگونه هیجان انگیز و جالب توجه اجرا کنیم (اشمیت و رایسبرگ[۱] ،۲۰۰۴). در اثر یادگیری سطح عملکرد فرد بهبود می یابد و موجود زنده توانایی سازگاری با محیط را پیدا می کند و نهایتأ این که پس از یادگیری شما دیگر همان شخصی که قبلأ بوده اید نیستید (اشمیت، ترجمه نمازی زاده، ۱۳۸۴).

یادگیری هدف است و آموزش وسیله رسیدن به این هدف، بنابراین یادگیری و آموزش دو فرایند وابسته به هم می باشند (سیف، ۱۳۷۹). بنابراین یادگیری حرکتی، مجموعه ای از فرایندهای همراه با تمرین یا تجربه است که به تغییرات نسبتأ پایدار در قابلیت اجرای ماهرانه منجر می شود. انسانها برای یادگیری دارای ویژگی ها و استعدادهای خاصی هستند که جانوران دیگر تا حد زیادی از آن محرومند (شفیع زاده، ۱۳۸۳). از طرفی افراد با تمرین و آموزش کافی، می توانند سبب پیشرفت الگوهای پایه از مرحله ابتدایی به مرحله پیشرفته شوند و بدین ترتیب زمینه های آموزش در رشته های ورزشی میسر می شود (گالاهو و اوزمون[۲]، ۲۰۰۲). در نتیجه برای کسب مهارتهای حرکتی و ورزشی آموزش یک ضرورت است و می توان گفت که شرایط آموزشی مناسب موجب صرفه جویی در هزینه های مالی، نیروی انسانی و زمان می گردد (مقدم، ۱۳۸۵). وقتی که صحبت از آموزش حرکتی در محیط های مختلف از جمله محیط های ورزشی، کلینیک های حرکت درمانی و توانبخشی به میان می آید چگونگی استفاده از اصول یادگیری حرکتی برای رفع نیازهای تکلیف خاص در آن محیط معین مطرح می شود، این که چگونه می توان مهارت ورزشی جدیدی را به فراگیران آموزش داد (اشمیت و لی[۳] ۱۹۹۹).

از طرف دیگر، توجه و تمرکز از مهارتهای روانشناختی مورد نیاز برای دستیابی به موفقیت در مهارت ها است. توجه عبارت است از تسخیر ذهن به شکل واضح و روشن به طوری که فرد به منظور ارتباط داشتن با بعضی چیزها بتواند از دیگر موارد چشم پوشی نماید (جیمز[۴] ،۱۸۹۰). تمرکز عبارت از توانایی حفظ توجه روی محرک انتخاب شده برای مدت معین می باشد (مارتنز[۵] ، ترجمه خبیری، ۱۳۸۵).

توجه یک پیش نیاز شناختی است که برای اجرای موفقیت آمیز در ورزش امری حیاتی است. محققان معتقدند که اجرای ضعیف ورزشکار به دلیل نداشتن توجه و تمرکز کافی است. با عنایت به اینکه”توجه” به عنوان یکی از اصول مطرح شده در یادگیری نقش مهم و اساسی دارد، می توان با ارائه دستورالعمل های توجهی مناسب تا حد ممکن آموزش و یادگیری مهارتها و نیز حرکت درمانی را تسهیل نمود.

بیان مسئله

توجه موضوعی است که همواره مورد علاقه محققان رفتار حرکتی و روانشناسان بوده است. تحقیقات اولیه و ظهور نظریه های مربوط به توجه از قرن ۱۹ آغاز شد (کیتل[۶]، ۱۸۸۶؛ ولش[۷]، ۱۸۹۸) و امروزه نیز تمرکز زیادی به این موضوع معطوف می شود. مطالعات متعدد نشان داده است، یکی از عوامل مؤثر در یادگیری مهارتهای حرکتی “کانون توجه[۸] ” فرد است که در اثر دستورالعمل ها یا بازخوردها القاء می شود. به بیان دقیقتر، دستورالعمل هایی که القاءکننده “کانون توجه بیرونی[۹] ” هستند، و توجه فرد را به اثر حرکات بر محیط معطوف می سازند، سطح فراگیری را افزایش می دهند.

تا کنون “فرضیه عمل محدود شده[۱۰] ” توانسته است مزایای توجه بیرونی را به اثبات برساند، بر طبق این فرضیه، افرادی که به حرکاتشان مستقیمأ توجه دارند “توجه درونی[۱۱] ” در هنگام انجام یک مهارت حرکتی، حرکاتشان را در یک حالت نسبتأ خودآگاه کنترل می کنند که همین مسئله سیستم حرکتی آنان را محدود و فرایندهای کنترل خودکارشان را مختل می کند، برعکس ثابت شده است که تمرکز روی توجه بیرونی، استفاده از فرایندهای کنترل خودکار را بهبود می بخشد. به عبارت دیگر هر چه توجه فرد به خارج از بدن و اثر حرکت، بیشتر معطوف گردد، اجرای بهتری مورد انتظار است (وولف و جیان سو[۱۲]، ۱۹۹۸؛ وولف و شیآ[۱۳]، ۲۰۰۷؛ رادفر، ۱۳۸۶؛ شهریاری، ۱۳۸۶؛ لطفی، ۱۳۸۷). بطور کلی از این نتایج استنباط می شود که توجه بیرونی موجب کاهش نیازهای توجه ای می شود ولی توجه درونی فرایندهای پردازش اطلاعات بیشتری را درگیر می نماید (وولف و مک نوین[۱۴]، ۲۰۰۲؛ مقدم، ۱۳۸۵). محققین پیشنهاد کردند که اصول یادگیری حرکتی می تواند به درمانگر در ساختار توانبخشی در ترتیب و تسهیل یادگیری حرکتی بیماران کمک کند (وولف و شیآ، ۲۰۰۷؛ جاروس و راتزون[۱۵]، ۲۰۰۵). اختلاف در کانون توجه میان کودکان و بزرگسالان شامل پردازش اطلاعات و سیستم حساس (بصری و جنبشی) در تفاوت بین دو گروه سنی است. بزرگسالان تمایل به توجه خود به خود بوسیله اطلاعات دیداری دارند در حالی که کودکان بیشتر در پردازش اطلاعات بی تجربه هستند و اغلب اشارات بی ربط را برای موضوع بصری جمع آوری می کنند. بنابراین راهنمایی توجه کودکان به راهنمایی بصری (کانون بیرونی) عملکردشان را کاهش می دهد (میشل[۱۶] و همکاران، ۲۰۰۸). در ضمن یکپارچگی بین حسی تقریبأ برای بیشتر اجراهای ماهرانه مهارتها ضروری است. بالاترین سطح یکپارچگی بین حسی شامل انتقال مفاهیم در میان اندامهای حسی مختلف است که بزرگسالان بالاترین سطوح یکپارچگی را دارا هستند و کودکان در سطح پائین تری از سطوح یکپارچگی قرار دارند. یکپارچگی بین حسی در زمینه دو حس بینایی و حس حرکتی با افزایش سن کودکان پیشرفت می کند (شبانی، محمد ۱۳۸۲).

در تحقیقات نشان داده شده است که پردازش خودکار (غیرهوشیارانه) در افراد مسن تر به خوبی انجام می شود، در صورتی که پردازش کنترل شده (هوشیارانه) در آنها افول پیدا کرده است (اشمیت، ترجمه نمازی زاده، ۱۳۸۴).

در تحقیقات متعددی که بر روی کانون توجه و افراد بزرگسال انجام شده، نتایج بدست آمده بیان کننده این است که افراد بزرگسال استفاده بیشتری را از کانون توجه بیرونی در انجام مهارتهایشان می برند (وولف و مک نوین،۲۰۰۲؛ وولف و شیآ، ۲۰۰۷؛ وولف، ۱۹۹۹؛ وولف و جیان سو، ۲۰۰۷؛ طهماسبی، ۱۳۸۳؛ رادفر، ۱۳۸۶). البته در بزرگسالان مبتدی و ماهر مشاهده شده است که بزرگسالان ماهر از کانون توجه بیرونی و افراد مبتدی از کانون توجه درونی بیشتر سود می برند. در تحقیقات، مقایسه بین بزرگسالان و کودکان این گونه مشاهده شده است که بزرگسالان از کانون توجه بیرونی و کودکان از کانون توجه درونی بهره می برند (میشل و همکاران، ۲۰۰۸). در حالی که در تحقیقی که بر روی کودکان ۸ ساله انجام داد نشان از برتری گروه کانون توجه بیرونی در مقایسه با گروه کانون توجه درونی در یادگیری حفظ تعادل پویا داشت (بادامی، رخساره ۱۳۸۳).

با توجه به مرور ادبیات پیشینه در خصوص کانون توجه مشاهده گردید که اکثر تحقیقات بر روی بزرگسالان انجام شده است و متأسفانه در زمینه کانون توجه کودکان تحقیقات اندکی انجام گردیده و نتایج ضد و نقیضی بدست آمده است و به طور مسلم مشخص نشده است که کودکان از چه کانون توجهی بیشتر استفاده می کنند (میشل و همکاران، ۲۰۰۸). همچنین در اکثر تحقیقات نمونه ها بزرگسالان (۳۵-۲۰) ساله  بوده اند، و تحقیقی بر روی افراد سالمند انجام نگرفته است، از اینرو با توجه به اهمیت یادگیری حرکتی، حرکت درمانی و فیزیوتراپی در همه سنین و همچنین طبق نظریات گالاهو، که افراد در طول عمر از ( کودکی تا سالمندی ) از لحاظ رشدی و حرکتی دستخوش تغییرات بسیاری می گردند. این سؤال مطرح می شود که آیا در طول عمر در کانون توجه افراد نیز تغییری صورت می گیرد، و آیا کانون توجه در سنین مختلف به سمت خاصی رشد می کند و شباهتی میان کودکان و سالمندان وجود دارد؟ لذا به دلیل اهمیت بسیاری که کانون توجه در یادگیری مهارت ها دارد، مسئله ای که در این تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد بررسی روند تغییرات کانون توجه بر روی سنین (کودکی، نوجوانی، بزرگسالی، میانسالی و سالمندی) می باشد.

  ضرورت و اهمیت

توجه موضوعی است که همواره مورد علاقه محققان رفتار حرکتی و روانشناسان بوده است. تحقیقات اولیه و ظهور نظریه های مربوط به توجه از قرن ۱۹ آغاز شد (کیتل، ۱۸۸۶؛ ولش، ۱۸۹۸) و امروزه نیز تمرکز زیادی به این موضوع معطوف می شود. از طرفی، علوم ورزشی به دنبال گسترش وسیع خود در زمینه های مختلف توانسته است، راهکارهای تازه ای برای پیشرفت عملکرد ورزشی ورزشکاران مطرح نماید، که موجب دستیابی آسانتر و سریعتر به موفقیتها می گردند. بنابراین هر مطالعه ای که در پی کشف روابط و عوامل زیر بنایی تشکیل دهنده عملکرد ورزشی باشد در آینده کمکی به پیشرفتهای بارز مهارتی می باشد و زیر بنای تحقیقات کاربردی را تشکیل می دهند. تحقیقات حیطه یادگیری و کنترل حرکتی نیز از این قاعده مستثنی نیستند. کاربردهای بالقوه اصول حاکم بر رفتار حرکتی انسان تقریبأ در تمام جنبه های زندگی او وجود دارند بطوریکه علم و دانش به دست آمده را می توان در وضعیتها و رشته های مختلف مانند ورزش، تربیت بدنی، پزشکی، فیزیوتراپی، توانبخشی، درمانگری و. را به کار برد (اشمیت و لی، ۱۹۹۹).

دستورالعمل ها، بخش مرکزی در یادگیری مهارتهای حرکتی می باشد. هنگام یادگیری یک مهارت حرکتی، یادگیرنده معمولأ دستورالعمل هایی را دریافت می کنند که در رابطه با تکنیکهای صحیح می باشد (وولف ۱۹۹۹). از طرف دیگر، اجرای مطلوب مهارتهای ورزشی زمانی میسر می گردد که ورزشکار در حوزه انرژی مطلوب قرار داشته باشد و توجه او کاملأ بطرف فرایند اجرای مهارت معطوف گردد. زمانیکه قصد یادگیری یک مهارت حرکتی جدید را داریم، شرکت کنندگان بالغ سود بیشتری از کانون توجه بیرونی می برند. اما به نظر می رسد یادگیرنده ها در گروه های سنی مختلف از استراتژیهای متفاوتی در یادگیری استفاده می کنند (میشل و همکاران، ۲۰۰۸). بطوری که در نتایج تحقیقاتی که آزمودنی های آنها، بزرگسالان بودند به ما نشان دادند، کانون توجه بیرونی برتر بوده است اما نتایج در بین بچه ها ناواضح  و تنها در مرحله انتقال یک مزیت استفاده از کانون توجه درونی پیدا شده بود (میشل و همکاران، ۲۰۰۸) و تحقیقات بیشتری نیاز است، تأثیر کانون توجه در سنین مختلف و در مهارتهای متفاوت بررسی گردد. از طرفی اکثر تحقیقاتی که تا کنون در داخل کشور انجام گرفته به صورت آزمایشگاهی بوده است بادامی (۱۳۸۳)، شفیع نیا و همکاران (۱۳۸۵)، مقدم (۱۳۸۵)، بهار لوئی (۱۳۸۵). بنابراین استفاده از تحقیقات میدانی به منظور تعمیم نتایج به شرایط واقعی ضروری به نظر رسید. همچنین در تحقیقات گذشته گروه ها به صورت مستقل انتخاب می شدند که تحت چنین شرایطی تفاوت های فردی نتایج تحقیق را تحت تأثیر قرار می داد. بنابراین در این تحقیق جهت حذف اثر تفاوت های فردی از یک گروه با اندازه های تکراری استفاده شد، و در نهایت تناقض بین یافته های تحقیقات گذشته در مورد برتری نوع دستورالعمل های کانون توجه نیز لزوم بررسی بیشتر در این زمینه را موجب خواهد شد.

بنابراین نتایج این تحقیق نشان خواهد داد کانون توجهی را که برتر است برای آموزش مهارتهای حرکتی جدید، و در کلینیک های توانبخشی می توان برای افراد در سنین متفاوت به کاربرد و همچنین از لحاظ اقتصادی به زمان کمتری در آموزش مهارتها نیاز خواهیم داشت و افراد در مدت زمان کمتر به نتیجه بهتری خواهند رسید. بنابراین نیاز به این تحقیق در رده های سنی مختلف (کودکی، نوجوانی، بزرگسالی، میانسالی و سالمندی) و کانون توجه مشاهده شد، و اینکه چه کانونی تأثیر بیشتری در یادگیری مهارتهایشان و بحثهای درمانی دارند. بنابراین از یک سو اهمیت کانون توجه و سن و از سوی دیگر کمبود مطالعات انجام شده در این مورد، محقق را برآن داشت تا به بررسی اثرات کانون توجه درونی و بیرونی و سن بر اکتساب حرکتی، یادداری و انتقال مهارت پرتاب دارت بپردازد.

 اهداف تحقیق:

الف) هدف کلی:

هدف کلی این پژوهش، بررسی تأثیر کانون توجه و سن بر اکتساب، یادداری و انتقال مهارت پرتاب دارت می باشد.

ب) اهداف اختصاصی:

۱-تعیین اثر کانون توجه درونی و بیرونی بر اکتساب، یادداری و انتقال مهارت پرتاب دارت در کودکان (۱۰-۸) ساله.

۲-تعیین اثر کانون توجه درونی و بیرونی بر اکتساب، یادداری و انتقال مهارت پرتاب دارت در نوجوانان (۱۸-۱۶) ساله.

۳-تعیین اثر کانون توجه درونی و بیرونی بر اکتساب، یادداری و انتقال مهارت پرتاب دارت در بزرگسالان (۲۷-۲۵) ساله.

۴-تعیین اثر کانون توجه درونی و بیرونی بر اکتساب، یادداری و انتقال مهارت پرتاب دارت در میانسالان (۴۲-۴۰ ) ساله.

۵-تعیین اثر کانون توجه درونی و بیرونی بر اکتساب، یادداری و انتقال مهارت پرتاب دارت در سالمندان (۶۲-۶۰) ساله.

فرضیه های تحقیق:

 • نوع دستورالعمل کانون توجه (بیرونی و درونی) بر اکتساب مهارت پرتاب دارت در کودکان (۱۰-۸) ساله تأثیر دارد.
 • نوع دستورالعمل کانون توجه (بیرونی و درونی) بر یادداری مهارت پرتاب دارت در کودکان (۱۰-۸) ساله تأثیر دارد.
 • نوع دستورالعمل کانون توجه (بیرونی و درونی) بر انتقال مهارت پرتاب دارت در کودکان (۱۰-۸) ساله تأثیر دارد.
 • نوع دستورالعمل کانون توجه (بیرونی و درونی) بر اکتساب مهارت پرتاب دارت در نوجوانان (۱۸-۱۶) ساله تأثیر دارد.
 • نوع دستورالعمل کانون توجه (بیرونی و درونی) بر یادداری مهارت پرتاب دارت در نوجوانان (۱۸-۱۶) ساله تأثیر دارد.
 • نوع دستورالعمل کانون توجه (بیرونی و درونی) بر انتقال مهارت پرتاب دارت در نوجوانان (۱۸-۱۶) ساله تأثیر دارد.
 • نوع دستورالعمل کانون توجه (بیرونی و درونی) بر اکتساب مهارت پرتاب دارت در بزرگسالان (۲۷-۲۵) ساله تأثیر دارد.
 • نوع دستورالعمل کانون توجه (بیرونی و درونی) بر یادداری مهارت پرتاب دارت در بزرگسالان (۲۷-۲۵) ساله تأثیر دارد.
 • نوع دستورالعمل کانون توجه (بیرونی و درونی) بر انتقال مهارت پرتاب دارت در بزرگسالان (۲۷-۲۵) ساله تأثیر دارد.

۱۰- نوع دستورالعمل کانون توجه (بیرونی و درونی) بر اکتساب مهارت پرتاب دارت در میانسالان (۴۲-۴۰) ساله تأثیر دارد.

 • نوع دستورالعمل کانون توجه (بیرونی و درونی) بر یادداری مهارت پرتاب دارت در میانسالان (۴۲-۴۰) ساله تأثیر دارد.
 • نوع دستورالعمل کانون توجه (بیرونی و درونی) بر انتقال مهارت پرتاب دارت در میانسالان (۴۲-۴۰) ساله تأثیر دارد.
 • نوع دستورالعمل کانون توجه (بیرونی و درونی) بر اکتساب مهارت پرتاب دارت در سالمندان (۶۲-۶۰) ساله تأثیر دارد.
 • نوع دستورالعمل کانون توجه (بیرونی و درونی) بر یادداری مهارت پرتاب دارت در سالمندان (۶۲-۶۰)ساله تأثیر دارد.
 • نوع دستورالعمل کانون توجه (بیرونی و درونی) بر انتقال مهارت پرتاب دارت در سالمندان (۶۲-۶۰) ساله تأثیر دارد.

تعداد صفحه :۲۱۲

قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

پایان نامه پیش بینی عملکرد کسب و کار شرکتها و موسسات ورزشی استان فارس از طریق مولفه های بازارگرایی و نوآوری

ر پایان نامه رشته تربیت بدنی 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان

دانشکده علوم انسانی، گروه تربیت بدنی و مدیریت ورزشی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A.)

گرایش: مدیریت ورزشی

 عنوان:

پیش بینی عملکرد کسب و کار شرکتها و موسسات ورزشی استان فارس از طریق مولفه های بازارگرایی و نوآوری

استاد راهنما:

دکتر یونس محمد زاده

 استاد مشاور:

جناب آقای دکتر ولی نوذری

  زمستان۱۳۹۳

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

فهرست مطالب

عنوان                                               صفحه

چکیده

فصل اول:کلیات تحقیق

۱-۱ مقدمه ۲

۱-۲ بیان مسأله. ۵

۱-۳  اهمیت و ضرورت تحقیق. ۸

۱-۴ اهداف تحقیق ۱۰   ۱-۴-۱ هدف کلی    ۱۰

۱-۴-۲ اهداف اختصاصی . ۱۱

۱-۵ فرضیه های تحقیق ۱۲

۱-۶محدودیت های تحقیق. ۱۲

۱-۶-۱محدودیت های غیر قابل کنترل ۱۲

۱-۶-۲ محدودیت های قابل کنترل(قلمرو تحقیق) ۱۳

۱-۱۱ تعریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق. ۱۳

  فصل دوم مبانی نظری و پیشینه

۲-۱مقدمه. ۲۱

۲-۲ بازاریابی ۲۱

۲-۳مفهوم بازارگرایی. ۲۶

۲-۴-۱ رفتارهای سنتی بازارگرایی، نسل اول بازارگرایی. ۳۵

۲-۴-۲ رفتارهای مدرن بازارگرایی، نسل دوم بازارگرایی. ۳۷

۲-۵ ویژگی سازمانهای بازارگرا ۳۹

۲-۶ محدودیتهای بازارگرایی ۴۲

۲-۷ دیدگاه های بازارگرائی. ۴۷

۲-۸ بازارگرایی در عصر حاضر ۴۸

۲-۹ مفاهیم عملیاتی بازارگرایی. ۴۸

۲-۹-۱ دیدگاه تصمیم گیری ۵۰

۲-۹-۲دیدگاه هوشمندی بازار. ۵۱

۲-۹-۳ دیدگاه رفتاری مبتنی بر فرهنگ یا دیدگاه فرهنگ بازارگرایی    ۵۳

۲-۹-۴ دیدگاه بازاریابی استراتژیک. ۵۴

۲-۹-۵ دیدگاه مشتری گرایی. ۵۵

۲-۹-۶ دیدگاه بازارگرایی ترکیبی لافرتی و هالت. ۵۵

۲-۱۰ بازارگرایی و عملکرد. ۵۷

۲-۱۱ رابطه بازارگرایی و عملکرد  و بررسی مدلهای مرتبط. ۵۸

۲-۱۱-۱ مدل تاثیر گذاری بازارگرایی بر عملکرد تسی و همکاران    ۶۰

۲-۱۱-۲ مدل تاثیر گذاری بازارگرایی بر عملکرد هاریسون و والکر  ۶۱

۲-۱۱-۳ مدل تأثیرگذاری بازارگرایی بر اثربخشی و کارایی چنگ و همکاران ۶۲

۲-۱۱-۴ مدل بازارگرایی و مزیت موقعیتی هالت و کیتچن. ۶۶

۲-۱۱-۵ مدل بازارگرایی و رضایت مشتری ماتسون و مینتزر ۷۰

۲-۱۱-۶ مدل بازارگرایی و استراتژیهای عمومی پورتر جی- جینگ- وو ۷۶

۲-۱۱-۷ مدل بازارگرایی و استراتژی تمایزسازی محصول هامبورگ و همکاران   ۷۹

۲-۱۱-۸ مدل مشتری گرایی داخلی و بازارگرایی ماوندو و کوندایت   ۸۶

۲-۱۱-۹ مدل تأثیرگذاری مدیریت منابع انسانی استراتژیک  بررابطه     ۱۰۰

۲-۱۱-۱۰مدل تأثیر گذاری بازارگرایی بر عملکرد ۱۰۵

۲-۱۲ عملکرد کسب و کار. ۱۱۲

۲-۱۲-۱ عملکرد  سازمانی ۱۱۴

۲- ۱۳ نوآوری ۱۱۷

۲-۱۳-۱ نوآوری در شرکت های کوچک و متوسط ۱۱۸

۲-۱۳-۲سرمایه نوآوری و عملکرد مالی شرکت ۱۲۰

۲-۱۴ پیشینه تحقیق ۱۲۳

۲-۱۴-۱تحقیقات انجام شده در داخل کشور ۱۲۳

۲-۱۴-۲ تحقیقات انجام شده در خارج از کشور ۱۲۶

۲-۱۵جمع بندی ۱۳۳

فصل سوم روش تحقیق

۳-۱مقدمه ۱۳۵

۳-۲ روش تحقیق. ۱۳۵

۳-۳ جامعه و نمونه آماری. ۱۳۵

۳-۴ متغیرهای تحقیق ۱۳۶

۳-۵ ابزارهای اندازه گیری تحقیق ۱۳۶

۳-۶ نحوه جمع آوری اطلاعات تحقیق ۱۳۸

۳-۷ روش‌های آماری ۱۳۸

فصل چهارم تجزیه وتحلیل( یافته های پژوهش)

۴-۱ مقدمه. ۱۴۱

۴-۲  جداول مربوط به  یافته های توصیفی. ۱۴۱

۴-۳ تجزیه وتحلیل یافته های مربوط به فرضیه های پژوهش ۱۵۱

۴-۳- ۱ فرضیه (۱) :  بین بازارگرایی  و عملکرد کسب و کار شرکت های ورزشی ارتباط ۱۵۱

۴-۳-۲  یافته های مربوط به فرضیه شماره (۲) ۴-۳-۳ یافته های مربوط به فرضیه شماره (۳)  . ۱۵۱

۴-۳-۴ یافته های مربوط به فرضیه شماره (۴)  ۱۵۴

۴-۳-۵ یافته های مربوط به فرضیه شماره (۵)  . ۱۵۵

۴-۳-۶ یافته های مربوط به فرضیه شماره (۶)  ۱۵۶

۴-۳-۷ یافته های مربوط به فرضیه شماره (۷)  ۱۵۷

۴-۳-۸ یافته های مربوط به فرضیه شماره (۸)  ۱۵۸

۴-۳-۹ یافته های مربوط به فرضیه شماره (۹)  ۱۵۹

۴-۳-۱۰ یافته های مربوط به فرضیه شماره (۱۰)  ۱۶۰

۴-۳-۱۱ یافته های مربوط به فرضیه شماره (۱۱)  ۱۶۱

۴-۴ تجزیه وتحلیل سئوال پژوهش . ۱۶۲

۴-۴-۱  آیا مولفه های بازارگرایی و نوآوری  عوامل موثر بر عملکرد کسب و کار بوده اند؟. ۱۶۲

فصل پنجم نتیجه گیری

۵-۱  مقدمه. ۱۶۶

۵-۲  تجزیه و تحلیل فرضیه های پژوهش ۱۶۶

۵-۴ محدودیتها. ۱۷۶

۵-۵  پیشنهادات ۱۷۶

۵-۵-۱ پیشنهادات کاربردی ۱۷۶

۵-۵-۲ پیشنهادات پژوهشی ۱۷۸

فهرست منابع

منابع فارسی ۱۸۰

منابع لاتین. ۱۸۳

Abstract . 198

چکیده

هدف از این تحقیق پیش بینی عملکرد کسب و کار شرکتها و موسسات ورزشی استان فارس از طریق مولفه های بازارگرایی و نوآوری می باشد.

این پژوهش از نوع توصیفی و از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر، کلیه شرکت ها و موسسات ورزشی فعال در استان فارس می باشند که بر اساس اطلاعات دریافت شده از امور باشگاه های اداره ورزش و جوانان استان فارس برابر با ۱۰۰ شرکت و موسسه در این زمینه مشغول به کار هستند. با توجه به کم بودن تعداد جامعه آماری، به منظور انجام این تحقیق، از طریق نمونه گیری سر شماری،  کلیه شرکت ها و موسسات ورزشی فعال به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. در این تحقیق، مهمترین ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه، مصاحبه و مشاهده و مطالعه کتابخانه ای می باشد. تهیه ادبیات تحقیق متکی به روش جمع آوری اطلاعات به شیوه کتابخانه ای می باشد. در این تحقیق برای اندازه گیری بازارگرایی از پرسشنامه نرور و اسلاتر (۱۹۹۰) و هوشمندی بازار از پرسشنامه کوهلی و جاورسکی (۱۹۹۰) و عملکرد کسب و کار از پرسشنامه هالی  و همکاران ( ۲۰۰۵) و نوآوری کاترین و همکاران ( ۲۰۰۴) استفاده شد. پرسشنامه ها بر اساس طیف لیکرت (خیلی کم، کم، متوسط، زیاد، خیلی زیاد) می باشند.نتایج تحقیق نشان داد که بین پیش بینی عملکرد کسب و کار شرکتها و موسسات ورزشی استان فارس از طریق مولفه های بازارگرایی و نوآوری رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد.نتایج نشان داد پیش بینی عملکرد کسب و کار شرکتها و موسسات ورزشی استان فارس رابطه معناداری وجود دارد.

واژگان کلیدی:

بازارگرایی،مشتری گرایی،رقیب گرایی ،هماهنگی میان وظیفه ای ،هوشمندی بازار ،عملکرد کسب و کار

عملکرد بازار،عملکرد مشتری،عملکرد مالی ،مشتری

  ۱-۱ مقدمه

امروزه، اقتصاد در ورزش به عنوان یک موضوع مهم تلقی می شود. بازاریابی برای سازمان های غیرتجاری از جمله سازمان های ورزشی به منزله روش و وسیله ای برای ارتباط با مردم است. با این نگرش­ جدید در بازاریابی دیگر نمی­توان محصول را تنها به اشیای فیزیکی محدود ساخت، بلکه هر چیزی به صورت خدمت قابل ارائه یا نیاز قابل برآورده شدن را می توان محصول قلمداد کرد که شامل افراد، سازمان ها، خدمات، مکان ها و عقاید است.

شرکت های ورزشی در ایران، از قدمت چندانی برخوردار نیست و جالب است که با بررسی های اولیه ای که انجام شده است، کارائی چندانی نیز ندارند و اعتماد مردم نیز به آن ها چشمگیر نمی باشد. بنابراین باید دید که با نوآوری و بازارگرائی چه اتفاقاتی در کسب و کار آن ها می افتد. همانگونه که تمایل مدیران در گسترش سازمان ها و نفوذ در بازار افزایش می یابد مدیران باید به بازار و عوامل کلیدی آن نگاه شایسته ای داشته باشند. از این رو به نظر می رسد با افزایش رقابت در بازارها، وجود بینشی گسترده و همه جانبه نسبت به بازار جهت توانمند سازی سازمان ها بیش از پیش احساس می گردد( کوهلی و جاورسکی[۱]، ۲۰۰۳).

بازارگرایی را می توان به عنوان مرحله ای از بالندگی سازمان، یا به عنوان سطحی که انعکاس دهنده بلوغ سازمانی است تعریف نمود. تفکر بازاریابی به عنوان یک بنیان و شالوده فلسفی کافی نیست، زیرا بازارگرایی نه فقط برمشتریان ،بلکه علاوه بر آن بر روی رقبا، مباحث سازمانی متفاوت و عوامل متعدد بیرونی که بر نیازها و ترجیحات مشتریان مؤثر است، نیز تمرکز می کند (کوک[۲]،۲۰۰۲).

با وجود آن که مفهوم بازارگرایی برای اولین بار، در دهه ۱۹۵۰ مطرح گردید، اما از دهه ۱۹۸۰ پیشرفت قابل ملاحظه­ای در توسعه­ی مفهوم بازارگرایی صورت گرفته، تلاش های تحلیلی بسیاری صرف تعریف، مفهوم سازی و عملیاتی کردن آن شده است. دو دسته مطالعه در مورد بازارگرایی وجود دارد که مبنای بسیاری از تحقیقات پیرامون بازارگرایی می باشد .این مطالعات توسط کوهلی و جاورسکی، ۱۹۹۰ و نارور و اسلاتر[۳]،۱۹۹۰) صورت گرفته است. نارور و اسلاتر از دیدگاه فرهنگی به این موضوع می نگرند و سه مؤلفه اساسی مشتری گرایی، رقیب گرایی و هماهنگی میان وظیفه ای را برای آن معرفی می کنند.  این درحالیست که کوهلی و جاورسکی ( ۱۹۹۳و ۱۹۹۰) دیدگاهی رفتاری نسبت به، بازارگرایی دارند و مؤلفه هایی که آن ها برای بازارگرایی در نظر می­گیرند،شامل تولید اطلاعات، انتشاراطلاعات و پاسخدهی به اطلاعات جمع آوری شده می باشد .دیدگاه هر یک از این محققین انتقاداتی را به همراه داشته است. از جمله جاورسکی، تعارض بین وظیفه ای و نقش رقبا را نادیده گرفته اند. با این وجود، این دو مطالعه از جهاتی به یکدیگر شباهت دارند. دیشپاند و فارلی[۴]  معتقدند بازارگرایی و توجه به محیط عنصر عمده و اصلی بازاریابی بوده و عامل مهمی در راستای توانمند کردن شرکت ها برای درک بازار و ایجاد راهبردهای محصول و خدمت مناسب برای تحقق نیازها و خواسته های مشتری است (دیشپند، فارلی و وبستر[۵]، ۱۹۹۳). لی لند[۶] ( به نقل از ادریس[۷] ) نیز بازارگرایی را ایجاد راهبرد مشتری محور از طریق هماهنگ کردن تلاش های بین وظیفه ای برای رسیدن به هدف بلند مدت سازمان می داند( ادریس و همکاران، ۱۹۹۷).

امروزه شرکت های تولیدی و ارائه کننده خدمات ورزشی کوچک مثل شرکت های ورزشی، دارایی های نا محسوس قابل ملاحظه ای دارند ولی نوعاً از منابع و سرمایه محدودی برای تولید و بازاریابی برخوردارند. به علاوه بازار محصولات و یا خدماتشان دائم در حال تغییر و جهانی شدن است، به گونه ای که توانایی آن ها در به دست آوردن و اداره منابع کمیاب به منظور حفظ بقایشان با وجود تمام این محدودیت ها، به نظر می رسد نرخ شکست کسب و کارهای کوچک نسبت به آنچه که پیش تر تصور می شد کمتر شده است ( آلبرت[۸] ، ۲۰۰۸).

شرکت های تولیدی موفق، دارای ویژگی هایی هستند که آنها را از شرکت های ناموفق متمایز می کند و به آنها اجازه می دهد که در محیط بازار به مدت طولانی تری دوام آورند. آنها در زمینه بهبود مستمر کیفیت محصولات، خدمت رسانی به مشتریان، پرداخت دستمزد به کارکنان و آموزش کارکنان، ممتاز شده اند. یکی از این ویژگی ها نوآوری در شرکت ها می باشد.

۱-۲ بیان مسأله

افزایش پیچیدگی های شناختی – تحلیلی از بازار، استیصال مدیران را در پاسخگویی به این تحولات با استمداد از سبک های سنتی به همراه خواهد داشت. روشن است که تصمیم گیری کارآمد نیاز به کسب معرفت و شناخت بازار دارد که این امر در سایه ی فرهنگ بازارگرایی  سازمان محقق می گردد. (کفاش پور، ۱۳۸۸).

کاتلر[۹] (۲۰۰۳) به بازارگرایی به عنوان مرحله نهایی توسعه یک سازمان بازرگانی نگاه کرده است و معتقد است که گرایش بازار در امتداد توسعه ی گرایش های مختلف بازرگانی به وجود آمده است. بازارگرایی بر پایه تفکر بازاریابی ایجاد شده است و تفکر بازاریابی زیربنای فلسفی آن را تشکیل می دهد.

به طور کلی بازارگرایی عبارت است از: فرهنگ سازمانی که به صورت بسیار کارآ و اثربخش به خلق رفتارهایی می پردازد که به منظور خلق ارزش های افزونتر برای مشتریان در نتیجه ارتقای عملکرد تجاری شرکت لازم و ضروری است ( نارور و اسلاتر ، ۱۹۹۰).

اکثر محققان بازاریابی معتقدند که معیارهای ذهنی عملکرد مانند رضایت مشتری، وفاداری مشتری و . عاملی مهم و موثر در معیارهای عینی عملکرد مانند حاشیه سود و . است. بسیاری از فعالیت های بازاریابی مستقیما بر عملکرد مشتری مانند رضایت و وفاداری مشتری تاثیر می گذارد. بر این اساس عملکرد کسب و کار از سه جزء تشکیل شده است که عبارتند از عملکرد بازار، عملکرد مشتری و عملکرد مالی. در عملکرد مشتری بر وفاداری و رضایت مشتری و در عملکرد بازار بر مقدار فروش، رشد فروش و سهم بازار و در عملکرد مالی بر سود و حاشیه سود تاکید می شود. پژوهشگران بازاریابی از معیارهای فوق به طور مکرر استفاده کرده اند. همچنین پژوهشهای متعدد هم نشان دهنده روایی و پایایی آن است.

با پیچیده تر شدن وضعیت کسب و کار شرکت های ورزشی و نوآوری های جدید در فرایندها، محصولات، خدمات و وجود رقابت شدید در بین شرکت ها، این سؤالها در ذهن بازاریابان و مدیران شرکتها مطرح می شود که مشتریان آنها چه نیازهایی دارند؟ خواسته های آنان چیست؟ رقبای آنها کدامند؟ چگونه می توان سازمان را در مقابل بازار هوشیار نمود؟ چگونه می توان نیازها و خواسته های مشتریان را به گونه ای بهتر از رقبا برآورده نمود ؟ بهترین طریق برآوردن نیازهای مشتریان چیست؟ چگونه می توان بهترین بازده و عملکرد مطلوب را از قابلیت های بازاریابی و هوشمندی نسبت به بازار و ایجاد فرهنگ بازارگرایی بدست آورد؟

در عصر حاضر صنعت ورزش از ابعاد فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی دارای اهمیت بسیار بالایی است. شرکت های ورزشی امروزه نقش بسیار پر اهمیتی در توسعه صنعت ورزش دارند. وجود پروژه‌های درآمدزایی در ورزش مانند بخش‌های تولید لباس و کالای ورزشی، واردات و صادرات کالاهای ورزشی از جمله امروزه واردات دستگاه‌های پیشرفته بدن‌سازی و علی‌الخصوص واردات مکمل‌های غذایی ورزشی از طریق فدراسیون و شرکت‌های خصوصی، تبلیغات فعالیت‌های عمرانی، برگزاری سمینارها و جشنواره های ورزشی و. از جمله بخش‌های پردرآمدی است که می‌تواند میلیاردها تومان سود را برای گردانندگان امروز ورزش کشور به ارمغان بیاورد.

با توجه به گستردگی روز افزون شرکتهای ورزشی و افزایش تعداد رقبا ارائه عملکرد مناسبتر می تواند موجب پیش افتادن شرکتهای ورزشی از رقبای داخلی و حتی خارجی شود. باید به این امر توجه داشته باشیم که بازارگرایی طی تحقیقات انجام گرفته در سایر صنایع می تواند به شکل مستقیم و غیر مستقیم بر عملکرد آنها تاثیر بگذارد. همچنین در عرصه تولید و خدمات باید بیاد داشت که نوآوری یک عامل اساسی در ایجاد رقابت در سطح جهانی است که منجر به رشد سازمانی می شود. این عامل موفقیت آینده را در بر دارد و همانند موتوری است که به شرکت ها اجازه می دهد در اقتصاد جهانی از کارآیی مستمری برخوردار شوند. لین و همکاران[۱۰] (۲۰۰۴) بیان کردند که شرکت ها بایستی بتوانند جریانی از محصولات و فرایندهای جدید را ایجاد کرده، تا از تکنولوژی بیشتری استفاده کنند و در عین حال در جهت ماندگاری و دوام خود گامی به پیش نهند. به همین منظور هدف از این مطالعه تعیین سهم پیش بینی عملکرد کسب و کار شرکتها و موسسات ورزشی از طریق مولفه های بازارگرایی و نوآوری می باشد. در واقع این تحقیق به دنبال پاسخ به پرسشهایی نظیر این پرسش می باشد؛ آیا مولفه های بازارگرایی و فرهنگ نوآوری می توانند عملکرد کسب و کار شرکتهای ورزشی را پیش بینی کنند؟

  ۱-۳  اهمیت و ضرورت تحقیق

نتایج تحقیقات مختلف نشان می دهد که تغییرات پر شتاب و مستمر محیطی، رقابت فشرده بین شرکت ها، تنوع و نوآوریهای روز افزون در محصولات و خدمات، تنوع نیازهای مصرف کنندگان، رشد تجارت الکترونیک، عدم تفاوت زیاد بین سلایق و ترجیحات فرهنگی، قانون زدایی در صنعت، خلق بازارهای واحد، جهانی شدن تمام جنبه های۴P، افزایش انتظارات مشتریان از قیمت و کیفیت، بیشتر شدن خواسته های مشتری، دانش بیشتر مشتری از طریق IT، توسعه شبکه ها و گروه های خرید، فروش چند کاناله، اشباع بسیاری از بخش های بازار، توجه بیشتر بر نگهداری مشتری تا جذب آن، رقابت بر تصاحب سهم بازار، وجود تفکر سیستمی بجای تفکر تک محصولی بواسطه تغییرات تکنولوژی در پردازش، تولید بر اساس مشخصات و خواسته های مشتری، ارتباط بیشتر با مشتری و توجه بیشتر نسبت به تعهد او، افق زمانی فشرده تر، تغییرات سریع تر، وجود سیستم های تولید انعطاف پذیر، سرعت و پیشرفت در تحویل کالا، تأکید بر زمان به عنوان عنصر اساسی و حیاتی در مزیت رقابتی، نزدیک شدن سازمان به مشتریان، تجدید ساختار شیوه های بازاریابی، طراحی مجدد فرآیند های کاری با تأکید بر مشتری، تأکید شرکت های پیشرو بر توسعه بازار، الزام تغییرات استراتژیک در ساختار سازمانی، بازار نگر شدن سازمان ها، مشارکت بیشتر مشتری، وجود تغییرات کارکردی و عملیاتی از طریق تخصصی شدن و ارزیابی مستمرعملکرد و بازار، واکنش سریع نسبت به تغییرات بازار، پرورش مداوم خلاقیت با جمع آوری خواسته های بازار، رقابت مداوم و تأکید توأم کارایی و اثربخشی و از مهمترین چالشهای جدید سازمانها و فعالیتهای بازاریابی شرکت هاست. چالشهای ذکر شده از یک طرف و تأکید شرکت های پیشرو بر مشتری گرایی، تولید محصول برتر نسبت به رقبا و ماورای ذهن مصرف کننده از طرف دیگر، شرکت ها را بر آن می دارد که به صورت دقیقی به مدیریت مشتری بپردازند و در این راه از رویکردهای جدید یاری بجویند( آگوستو و همکاران[۱۱] ، ۲۰۰۹).

یکی از این رویکرد های جدید مفهوم بازاریابی است. برای اینکه بتوانیم مفهوم بازاریابی را در سازمان حاکم سازیم، لازم است از مفاهیم عملیاتی آن یعنی بازارگرایی استفاده کنیم.  بازارگرایی مستلزم تمرکز بر مشتری از طریق رهبری و مدیریت سازمان، ایجاد تغییرات فرهنگی از بالا به پایین، تجدید ساختار سازمانی از طریق تشکیل تیم های متمرکز بر مشتری و چند وظیفه ای، برقراری ارتباط دو طرفه با مشتری است. تحقیقات متعدد نشان دهنده وجود رابطه مثبت بازارگرایی با عملکرد است بخصوص اگر از متغیرهای میانجی چون نوآوری، رضایت مشتری، کارآفرینی، یادگیری سازمانی، فرهنگ سازمانی و . استفاده شود. تحقیق حاضر به تعیین سهم مولفه های بازارگرایی بر عملکرد کسب و کار با توجه به قابلیت های بازاریابی می باشد که جامعیت رویکرد بازارگرایی در مدیریت مشتری و نوظهور بودن آن بر اهمیت موضوع افزوده است . البته باید یادآور شد که عمده تحقیقات بازارگرایی در کشورهای اروپایی و آمریکایی صورت گرفته و تحقیقات بازارگرایی در کشورهای دیگر بسیار اندک است. عمده ترین دلایل توجه به موضوع تحقیق عبارت  است از:

– رابطه مثبت بازارگرایی با عملکرد کسب و کار و نقش مهم متغیرهای میانجی در این رابطه

–  نوظهور بودن اندیشه بازارگرایی بخصوص در بحث شرکت ها و موسسات ورزشی

–  بین المللی شدن تجارت شرکت های ورزشی

– کمبود رشد بازار در شرکت ها و موسسات ورزشی

همچنین کمبود تحقیقات در این زمینه، از جمله ضروریات و اهمیت انجام چنین تحقیقاتی می باشد تا موجبات شناسایی عوامل موثر بر عمکلرد کسب و کار شرکت ها و موسسات ورزشی فراهم آید و بیش از پیش شاهد شکوفایی این شرکت ها و موسسات باشیم.

به هر حال، کمک به رونق کسب و کار شرکت های ورزشی در کشور ما، از ضروریات می باشد چرا که در حال حاضر، قشر جوان بخصوص که جوانان فارغ التحصیل تربیت بدنی نیازمند یک محیط کار متناسب با تحصیل خود می باشند. شرکت ها و موسسات ورزشی یکی از بهترین مکان ها برای نشان دادن تخصص های فارغ التحصیلان تربیت بدنی و علوم ورزشی می باشد. پر رونق شدن کسب و کار این شرکت ها و موسسات برای بکارگیری این جوانان بسیار حائز اهمیت می باشد. بنابراین ضروری است که عوامل موثر بر عملکرد کسب و کار شرکت ها موسسات ورزشی که یکی از آنها می تواند بازارگرایی و مولفه های آن و نوآوری باشد، مورد بررسی و کنکاش قرار گیرد.

۱-۴ اهداف تحقیق

۱-۴-۱ هدف کلی

هدف اصلی از این تحقیق پیش بینی عملکرد کسب و کار شرکتهای ورزشی استان فارس از طریق مولفه های بازارگرایی و نوآوری می باشد.

۱-۴-۲ اهداف اختصاصی

۱.تعیین ویژگیهای جمعیت شناختی مدیران شرکتها و موسسات ورزشی

۲.تعیین سهم پیش بینی عملکرد کسب و کار شرکت ها و موسسات ورزشی استان فارس از طریق مولفه های بازارگرایی.

۳.تعیین ارتباط بین مشتری گرایی و عملکرد کسب و کار شرکتها و موسسات ورزشی استان فارس.

۴.تعیین ارتباط بین رقابت گرایی و عملکرد کسب و کار شرکت ها و موسسات ورزشی استان فارس.

۵.تعیین ارتباط بین هماهنگی بین بخشی و عملکرد کسب و کار شرکت ها و موسسات ورزشی استان فارس.

۶.تعیین ارتباط بین عملکرد مشتری و عملکرد کسب و کار شرکت ها و موسسات ورزشی استان فارس.

۷.تعیین ارتباط بین عملکرد بازار و عملکرد کسب و کار شرکت ها و موسسات ورزشی استان فارس.

۸.تعیین ارتباط بین عملکرد مالی و عملکرد کسب و کار شرکت ها و موسسات ورزشی استان فارس.

۹.تعیین ارتباط بین ایجاد هوشمندی و عملکرد کسب و کار شرکت ها و موسسات ورزشی استان فارس.

۱۰.تعیین ارتباط بین توزیع هوشمندی و عملکرد کسب و کار شرکت ها و موسسات ورزشی استان فارس.

۱۱.تعیین ارتباط بین پاسخگویی و عملکرد کسب و کار شرکت ها و موسسات ورزشی استان فارس.

۱۲.تعیین ارتباط بین نوآوری و عملکرد کسب و کار شرکت ها و موسسات ورزشی استان فارس.

۱-۵ فرضیه های تحقیق

۱.بین بازارگرایی و عملکرد کسب و کار شرکت های ورزشی ارتباط معنی داری وجود دارد.

۲.بین مشتری گرایی و  عملکرد کسب و کار شرکتهای ورزشی ارتباط معنی داری وجود دارد.

۳.بین رقابت گرایی و  عملکرد کسب و کار شرکتهای ورزشی ارتباط معنی داری وجود دارد.

۴.بین هماهنگی بین بخشی و عملکرد کسب و کار شرکتهای ورزشی ارتباط معنی داری وجود دارد.

۵.بین عملکرد مشتری و عملکرد کسب و کار شرکتهای ورزشی ارتباط معنی داری وجود دارد.

۶.بین عملکرد بازار و عملکرد کسب و کار شرکتهای ورزشی ارتباط معنی داری وجود دارد.

۷.بین عملکرد مالی و عملکرد کسب و کار شرکتهای ورزشی ارتباط معنی داری وجود دارد.

۸.بین ایجاد هوشمندی و عملکرد کسب و کار شرکتهای ورزشی ارتباط معنی داری وجود دارد.

۹.بین توزیع هوشمندی و عملکرد کسب و کار شرکتهای ورزشی ارتباط معنی داری وجود دارد.

۱۰.بین پاسخگویی و عملکرد کسب و کار شرکتهای ورزشی ارتباط معنی داری وجود دارد.

۱۱.بین نوآوری و عملکرد کسب و کار شرکتهای ورزشی ارتباط معنی داری وجود دارد.

۱-۶محدودیت های تحقیق

۱-۶-۱محدودیت های غیر قابل کنترل

۱- در پرسشنامه اغلب افراد سعی میکنند تا تصویری که از خود در ذهن دارند و یا تصویر مطلوب از خویش را با ویژگیهای پرسش و سئوال انطباق دهند. این کوشش حتی بصورت ناخودآگاه هم انجام می شود و پژوهشگران را با خطاهای کیفی روبرو می سازد، بی­آنکه بتوانند صحت و سقم اطلاعات داده شده را تایید یا تکذیب کنند.

۲- در پاسخگویی به پرسشنامه عواملی همچون، تمایلات، تعصبات، سن، سطح تحصیلات، درآمد، زمان، عدم توجه به تحقیقات علمی، ناراحتیهای خانوادگی و احتمال برداشتهای متفاوت آزمودنیها از سئوالات موثر خواهد بود.

۳- ممکن است عواملی بیش از آنچه در این تحقیق بدان پرداخته خواهد شد در رفتار آتی مشتریان تاثیر گذار باشند که خارج از کنترل محقق باشد.

تعداد صفحه :۲۲۰

قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

پایان نامه بررسی موانع و محدودیت های توسعه والیبال در استان آذربایجان غربی

 پایان نامه رشته تربیت بدنی

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

گروه مدیریت ورزشی

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی

موضوع :

بررسی موانع و محدودیت های توسعه والیبال در استان آذربایجان غربی

اساتید داور :

دکتر میرحسن سید عامری             دکتر اصغرتوفیقی

شهریور ۱۳۹۳

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی موانع و محدودیت های توسعه والیبال استان آذربایجان غربی است. این پژوهش توصیفی– تحلیلی و از نوع کاربردی است. جامعه آماری تحقیق بازیکنان، مربیان وکارشناسان والیبال استان آذربایجان غربی است که با بهره گرفتن از جدول مورگان، ۳۳۱ نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. براساس پرسشنامه‌ی محقق ساخته، موانع و محدودیت های توسعه ورزش والیبال در پنج بعد اقتصادی، مدیریتی و اجرایی، انسانی و محیطی، نگرشی، حمایتی، امکانات و تجهیزات جمع آوری شد. پایایی پرسشنامه با بهره گرفتن از آلفای کرونباخ ۹۱/۰ محاسبه گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها ازنرم افزارspss و شاخص های آمارتوصیفی و آزمون فریدمن استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد که والیبال استان دارای موانع و محدودیتهای مختلفی است که ازمهمترین زیر شاخص های هر کدام از موانع می توان به عدم وجود برنامه جهت حفظ اسپانسرها برای مدت طولانی، عدم توجه به مدارس و معلمین ورزش به عنوان مهمترین زیربنای توسعه ورزش والیبال، عدم وجود برنامه مدون استعدادیابی در والیبال استان و حومه، عدم حمایت کافی از بازیکنان و نداشتن امنیت شغلی آنان، عدم توجه مسئولین و حامیان به توسعه زیربنایی، پایدار و درازمدت و عدم وجود آکادمی والیبال جهت برنامه ریزی و توسعه ورزش والیبال استان اشاره کرد. درپایان باتوجه به نتایج پژوهش، راهکارهای ایجادکمیته استعدادیابی در هیئت والیبال استان، ساماندهی مدارس والیبال و حمایت از آموزش پایه و اصولی، ایجاد آکادمی والیبال برای برنامه ریزی و توسعه همه جانبه این رشته ورزشی محبوب و مورد علاقه مردم استان آذربایجان غربی پیشنهاد می شود.

واژه های کلیدی:

موانع و محدودیت، مدیریتی و اجرایی، اقتصادی، توسعه، ورزش والیبال

فهرست  مطالب

عنوان                                                                                                                                   صفحه

فصل اول (کلیات تحقیق)

۱-۱ مقدمه ۱

۱- ۲ بیان مسئله ۲

۱- ۳ اهمیت و ضرورت تحقیق ۴

۱- ۴ فرضیه های تحقیق ۶

۱- ۴- ۱  فرضیه اصلی تحقیق ۶

۱- ۴- ۲  فرضیه های فرعی تحقیق ۶

۱ – ۵ اهداف تحقیق ۶

۱-۵- ۱ هدف کلی تحقیق ۶

۱- ۵ – ۲ اهداف جزئی تحقیق ۶

۱- ۶  تعریف واژه های اختصاصی ۷

۱- ۶- ۱  تعریف نظری ۷

۱- ۶- ۲ تعریف عملیاتی ۷

فصل دوم (مبانی نظری و پیشینه  تحقیق)

۲-۱ مقدمه ۱۰

۲-۲ اخلاق ۱۱

۲-۲-۱ ورزش والیبال ۱۱

۲-۲-۲ تاریخچه والیبال درجهان ۱۲

۲-۲-۳ تاریخچه والیبال در ایران ۱۴

۲-۲-۴ تاریخچه والیبال در ارومیه ۱۴

۲-۳ توسعه ورزش ۱۵

۲-۳-۱ نظام جامع توسعه تربیت بدنی و ورزش کشور ۱۶

۲-۳-۲ توسعه ورزش در برنامه های پنج ساله کشور.۱۷

۲-۴ موانع توسعه ورزش والیبال ۲۰

۲-۴-۱ تعریف موانع و محدودیت ها ۲۱

۲-۴-۲ موانع و محدودیت های مربوط به عوامل اقتصادی ۲۱

۲-۴-۳  موانع و محدودیت های مربوط به عوامل مدیریتی و اجرایی ۲۱

۲-۴-۴ موانع و محدودیت های مربوط به عوامل انسانی و محیطی ۲۲

۲-۴-۵ موانع و محدودیت های مربوط به عوامل نگرشی و حمایتی مسئولین ۲۲

۲-۴-۶ موانع و محدودیت های مربوط به عوامل امکاناتی و تجهیزاتی    ۲۳

۲-۵ پیشینه تحقیق ۲۳

۲-۵-۱ پژوهش های انجام شده در داخل کشور ۲۳

۲-۵-۲ پژوهش های انجام شده در خارج کشور. ۲۸

فصل سوم (روش شناسی  تحقیق)

۳-۱ مقدمه ۳۴

۳-۲ روش تحقیق ۳۴

۳-۳ مراحل انجام تحقیق ۳۴

۳-۳-۱ روش کتابخانه ای ۳۵

۳-۳-۲روش میدانی ۳۵

۳-۴ جامعه آماری تحقیق ۳۵

۳-۵ نمونه آماری  تحقیق ۳۶

۳-۶ قلمرو زمانی و مکانی تحقیق ۳۷

۳-۶-۱ قلمرو زمانی تحقیق ۳۷

۳-۶-۲ قلمرو مکانی تحقیق ۳۷

۳-۷ روش‌های آماری و اندازه گیری متغیر های تحقیق ۳۷

۳-۸ روش گردآوری اطلاعات و داده‌ها ۳۷

۳-۹ روش تجزیه و تحلیل داده‌ها ۳۸

۳-۱۰ محدودیت های تحقیق ۳۹

 فصل چهارم (تجزیه و تحلیل داده های تحقیق)

۴-۱  مقدمه ۴۱

۴-۲ آمار توصیفی ۴۱

۴-۲-۱: توصیف متغیرهای جمعیت شناختی ۴۱

۴-۳ آمار استنباطی ۴۹

۴-۳-۱ بررسی آزمون های مربوط به مولفه های پرسشنامه ۴۹

فصل پنجم  (بحث و نتیجه گیری)

۵-۱ مقدمه ۵۸

۵-۲: خلاصه و نتایج تحقیق ۵۸

۵-۳ بحث و نتیجه گیری ۶۱

۵-۴ پیشنهادات ۶۷

۵-۴-۱پیشنهادات مبتنی بر یافته های تحقیق ۶۷

۵-۴-۲پیشنهاد برای تحقیقات آینده ۶۸

منابع ۶۹

ضمائم ۷۵

مقدمه

  مسیر توسعه به سر منزل مقصود نمی‌رسد مگر آنکه راه روشنی را مستمرا و بطور منظم طی کند. (اعلامیه مجمع عمومی سازمان ملل برای توسعه، ۱۹۹۳م)

امروزه ورزش و تربیت بدنی به عنوان یک موضوع مهم از منظرهای گوناگون که مبنای بسیاری از رفتارها و الگوهای اجتماعی است، نقش مهمی را در توسعۀ جامعه به خود اختصاص داده است، زیرا پیامدهای این پدیده علاوه بر دستاوردهای آشکار فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در بسیاری از زوایای پنهان عرصه های ملی و فراملی راهگشا بوده و زمینه های شکوفایی جامعه را فراهم می سازند. اهمیت تربیت بدنی و ورزش روز به روز در حال افزایش است. ارتباط ورزش با پدیده های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی نشان دهنده اهمیت این پدیده و نقش آن در برنامه های توسعۀ ملی کشورهاست و در نگاهی کلی توسعه و پیشرفت ورزش در هر کشور با اقتدار و قدرت آن کشور ارتباط نزدیکی دارد (جواهری ۱۳۸۶) پدیده ی تربیت بدنی و ورزش به عنوان واقعیتی اجتماعی در ساختار جوامع مختلف بشری وجود داشته و با شتاب هر چه بیشتر در حال رشد و تکامل است و توسعه‌ی آن  در جوامع امروزی به عنوان بخشی از برنامه های توسعه ملی به شمار می آید و اثرات مثبت و چشمگیری در توسعه‌ی همه جانبه‌ی اجتماع دارد و در جوامع مترقی و در حال توسعه بسیار مورد توجه می باشد. امروزه توسعه در ابعاد مختلف در دستور کار تمامی کشورهای دنیا قرار دارد. توسعه یک کشور مفهومی کلی است که با توسعه در محورهای مختلف معنا می یابد. (نظری و قاسمی۱۳۹۲)

امروزه همچنین به دلیل توسعه امکانات و وسایل رفاهی، ناخودآگاه انسان ها کم تحرک شده اند و این امر باعث شده است که سلامتی بشر با خطر مواجه شود، بنابراین نیاز به تحرک و پویایی باعث توجه و علاقه مندی افراد به فعالیت و رشته های مختلف ورزشی شده است که در بین ورزش ها با توجه به جذابیت و تنوعی که در ورزش گروهی والیبال وجود دارد، توسعه این ورزش می تواند سلامتی و شادکامی افراد را تضمین کند و با رشد وگسترش آن در بعد همگانی زمینه موفقیت و توسعه این ورزش را در سطح قهرمانی موجب گردید. ورزش والیبال برای تمام گروه های سنی مناسب بوده و قابل اجرا در داخل خانه یا خارج از محیط آن می باشد. از نظر اجتماعی و فیزیکی مزایایی بیش از سایر ورزشها دارد و در نوع خود جز یکی از مهیج ترین ورزش ها محسوب می شود. (بونی و سیدنی ۱۳۸۹) از طرفی با وجود محبوبیت و سابقه طولانی ورزش والیبال در استان آذربایجان غربی این ورزش در سطح استان با مشکلات مختلفی روبه رو است که محقق قصد دارد با بررسی موانع و محدودیت های توسعه ورزش والیبال در استان آذربایجان غربی، بتواند راهکارهای مختلفی را جهت توسعه و اعتلای این ورزش مردمی استان ارائه کند. تحقیقات گذشته ای که در سطح والیبال کشور انجام شده نیز به این نکته تاکید دارند که وضع موجود والیبال استان ها ناهمگون است و     ۷۰ درصد استان ها در مولفه های مختلف توسعه ورزش در سطح بسیار پایینی قرار دارند. همچنین نحوه سیاست گذاری متمرکز یا غیر متمرکز بنا به استعداد محلی معلوم نیست و به اهمیت والیبال آموزشی، به ویژه در مدارس کمتر پرداخته شده است. (کشتی دار وهمکاران ۱۳۹۱)

۱- ۲ بیان مسئله

با توجه به پیشرفت بسیار سریع علوم و تکنولوژی در عصر حاضر، تربیت بدنی نیز به عنوان یک علم کامل و جامع در دنیا مطرح و در حال پیشرفت و ترقی است. همچنین توسعه ی ورزش ازموضوعات مهم در توسعه‌ی ملی است و توسعه آن نیز شبیه دیگر زمینه ها در محورهای مختلفی روی می دهد. (قاسمی۱۳۸۴) ورزش به معنای رایج امروزی نمودی نو است. ورزش موجب افزایش نشاط و بهره وری می‌شود. امروزه در میان صاحب نظران دیگر بحث اهمیت و ضرورت ورزش و توجیه آن برای مردم مطرح نیست، بلکه برنامه ریزی و سرمایه‌گذاری در این امر به منظور پاسخگویی به نیازهای اجتماعی به عنوان ضرورتی اجتناب ناپذیر درآمده است. بی تردید با تدوین سیاست ها و خط مشی های راهبردی، هماهنگی بین مجموعه نهادها، سازمانها و دستگاه های اجرایی مرتبط با ورزش، تامین منابع مادی و انسانی در حوزه های مختلف ورزشی و اجتناب از کارهای موازی و نظارت کافی بر فعالیتهای ورزشی می توان شاهد رشد و توسعه‌ی ورزش در سطوح مختلف بود. کارشناسان و متخصصان فعال در زمینه تربیت بدنی وتندرستی، پرداختن به امر ورزش را به عنوان یک اصل مهم و جدانشدنی از زندگی برای تمامی افراد جامعه دانسته و به آن به عنوان یک نیاز اصلی نگاه می کنند. (سیدعامری ۱۳۹۲) از این رو پرداختن افراد جامعه به ورزش هایی که دامنه شمول بیشتری دارند و افراد از طبقات مختلف  بتوانند شرکت کنند مهم می باشد. با توجه به اینکه ورزش والیبال رشد و توسعه‌ی چشمگیری در سطح جهان داشته و به عنوان محبوب ترین و پرطرفدارترین ( از نظربازیکن و تماشاچی) و نیز به لحاظ خصوصیاتی که دارد یکی از هیجان انگیزترین رشته های ورزشی امروز دنیاست و به عنوان یک ورزش اجتماعی می تواند در رشد و شکوفایی استعداهای نهفته، توسعه و بهبود قابلیت های جسمانی، روانی کودکان و نوجوانان سودمند واقع شده و از این نظر نقش موثری را در تندرستی عمومی جامعه ایفا نماید. (صفاری ۱۳۸۰) بنابراین محقق بر آن است با بررسی و شناسایی موانع و محدودیتهای توسعه والیبال در استان آذربایجان غربی در پنج بعد اقتصادی، مدیریتی واجرایی، انسانی ومحیطی، نگرشی حمایتی ، امکاناتی و تجهیزاتی  زمینه توسعۀ هر چه بیشتر والیبال و افزایش تعداد ورزشکاران و در مجموع افزایش فعالیت های ورزشی در سطح همگانی و قهرمانی در این رشته ورزشی محبوب و مردمی فراهم شود و با برطرف کردن محدودیت های احتمالی، به توسعه کمی وکیفی ورزش والیبال در سطح استان و کشور منجر گردد. با توجه به نتایج تحقیقات گذشته برنامه های مختلفی برای توسعه‌ی والیبال به کار گرفته شده است و در برهه های زمانی مختلف دلایل متفاوتی برای توسعه نیافتگی برخی رشته های ورزشی بیان شده است اما با وجود سابقه بسیار طولانی ورزش والیبال در استان آذربایجان غربی و هواداران بی شمار این رشته، متأسفانه در سطوح رقابتی و قهرمانی موفقیت چندانی نداشته است و تعداد بازیکنان والیبال در سطوح قهرمانی و حرفه‌ای در رده‌ی بزرگسالان اندک است و به دلیل تعداد کم باشگاه ها و حمایت چند باشگاه ، همواره جمعیت زیادی از علاقه مندان ورزش والیبال از ادامه‌ی فعالیت و بازی در باشگاه ها باز می مانند و با عدم وجود فضای رقابتی بین باشگاه ها اغلب با کاهش انگیزه ی تیم داری مواجه اند. از طرف دیگر با توجه به اینکه والیبال یک ورزش دانشگاهی است، با وجود عدم موفقیت عینی و ملموس والیبال استان تحقیقات کمتری مبتنی بر اصول علمی و جامع در سطح استان انجام شده و اکثر تحقیقات انجام شده برروی متغیرهای رفتار سازمانی و ویژگی های جسمانی و روانی مربیان و بازیکنان بوده است.

بنابراین سوال اصلی پژوهش این است که چه موانع و محدودیت هایی در زمینه توسعه ورزش والیبال استان آذربایجان غربی وجود دارد؟ و اینکه چه راهکارهایی برای رفع این موانع و محدودیت ها و توسعه کمی و کیفی والیبال استان می توان در نظر گرفت؟

۱- ۳  اهمیت و ضرورت تحقیق

امروزه فراگیر شدن ورزش به عنوان ابزاری برای توسعه در ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و . مطرح است. لزوم تبیین عوامل مؤثر در رشد و توسعه ی این ابزار می تواند در نیل به اهداف و سیاست های استراتژیک کشور مؤثر واقع شود (قالیباف،۱۳۸۹). ورزش پدیده ای است که امروزه غالب مردم به آن گرایش زیادی دارند و ابعاد گوناگون آن به عنوان مبحثی مهم در محافل مختلف مورد توجه است. امروزه دیگر ورزش یک بعدی نیست و حوزه های مختلف اقتصادی، فرهنگی و علمی را در درون خود جمع کرده، به همین دلیل حوزه تأثیرگذاری ورزش در دنیای امروز فراتر از گذشته شده است (سلیمی و همکاران۱۳۹۱). در بین رشته های مختلف ورزشی ، ورزش والیبال به دلیل اینکه اساسش یک بازی اجتماعی برای همه افراد، با هر سن و سالی و برخورداری از جنب و جوش، سلامت و ایجاد روحیه شاد و اجتماعی است. والیبال به عنوان ورزشی جذاب و مفرح در سرتاسر جهان علاقمندان زیادی را به خود جذب نموده و روز به روز بر شیفتگان آن اضافه می گردد و محبوبترین و پرطرفدارترین و نیز به لحاظ خصوصیاتی که دارد یکی از هیجان انگیزترین رشته های ورزشی امروز دنیاست و در نزد مردم دنیا جزو پنج ورزش محبوب شناخته می‌شود ( آگوستا هرناندز ۱۳۸۷). همچنین از خصوصیات بارز این رشته ورزشی می توان به این نکته اشاره داشت که در بعد پرورشی، همگانی، قهرمانی و حرفه ای دارای قابلیتی است که در همه سنین از نوجوانی تا کهنسالی می توان به آن پرداخت.

رشته ورزشی والیبال به دلیل اهمیت، محبوبیت و علاقمندان خاصی که در این استان به خصوص در شهر ارومیه دارد؛ نه تنها اولین ورزش محبوب آنها بلکه عشق و بخشی از زندگی شان محسوب می شود. اما متأسفانه با وجود قدمت دیرینه‌ی والیبال در سطح استان ، موفقیت های چندانی نداشته و حضور این استان در سطح کشور کم رنگ به نظر می رسد و همیشه این موضوع مطرح بوده که باتوجه به علایق محلی و وجود طرفداران بی شمار، دلیل عدم موفقیت والیبال استان چه چیزی می باشد و چرا با وجود اهمیت والیبال در بین عموم مردم استان، برنامه ریزی های زیربنایی برای رشد و توسعه و احیای ورزش والیبال در این استان صورت نمی گیرد و سرانجام باید بررسی کرد چرا این استان با وجود سابقه دیرینه در والیبال وجهه‌ی اصلی خود را پیدا نکرده است؟

بررسی ها نشان می دهد پژوهش یا مطالعاتی در این زمینه انجام نشده و معدود پژوهش های صورت گرفته نیز تنها حوزه هایی خاص مثل متغیرهای جسمانی و روانی بازیکنان و مربیان را پوشش داده اند.و پژوهشی جامع در مورد موانع توسعه و ارائه راهکارهای توسعه ای براساس محدودیتهای موجود صورت نگرفته است. بنابراین باتوجه به فرصت های موجود و استقبال و علاقه مردم، ضرورت پژوهشی علمی با بهره گرفتن از نظرات متخصصان این حوزه برای شناسایی موانع توسعه والیبال و برنامه ریزی زیربنایی و علمی برای بهبود وضعیت آشفته والیبال و توسعه همه جانبه این رشته ورزشی محبوب ومردمی استان ضروری به نظر می رسد.

بنابراین محقق در این پژوهش امیدوار است  با بررسی موانع توسعه ورزش والیبال در استان آذربایجان غربی در پنج بعد مختلف، راهکارهای متناسب با ابعاد اقتصادی، مدیریتی و اجرایی، انسانی ومحیطی، نگرشی حمایتی و امکاناتی و تجهیزاتی در اختیار هیئت والیبال و مسئولان ورزش استان و دست اندرکاران ورزش والیبال در باشگاه ها و مدارس قرار گیرد.

۱- ۴ فرضیه های تحقیق

۱- ۴- ۱  فرضیه اصلی تحقیق(سوال اصلی تحقیق)

موانع و محدودیتهای توسعه والیبال در استان آذربایجان غربی کدامند؟

۱- ۴- ۲  فرضیه های فرعی تحقیق(سوالات فرعی تحقیق)

۱- موانع و محدودیت های امکاناتی ‌وتجهیزاتی توسعه والیبال دراستان آذربایجان غربی کدامند؟

۲- موانع و محدودیت های مدیریتی و اجرایی توسعه والیبال در استان آذربایجان غربی کدامند؟

۳- موانع و محدودیت های نگرشی و حمایتی مسئولین توسعه والیبال در استان آذربایجان غربی کدامند؟

۴- موانع و محدودیت های اقتصادی توسعه والیبال در استان آذربایجان غربی کدامند؟

۵- موانع و محدودیتهای انسانی و محیطی توسعه والیبال در استان آذربایجان غربی کدامند؟

۶- راهکارهای لازم جهت توسعه ورزش والیبال استان آذربایجان غربی کدامند؟

۱ – ۵ اهداف تحقیق

۱-۵- ۱ هدف کلی تحقیق

بررسی موانع و محدودیتهای توسعه والیبال در استان آذربایجان غربی

۱- ۵ – ۲ اهداف جزئی تحقیق

۱- بررسی و تعیین موانع و محدودیتهای امکاناتی و تجهیزاتی توسعه والیبال در استان آذربایجان غربی

۲- بررسی و تعیین موانع و محدودیتهای مدیریتی و اجرایی توسعه والیبال در استان آذربایجان غربی

۳- بررسی و تعیین موانع ومحدودیتهای نگرشی وحمایتی مسئولین توسعه والیبال در استان آذربایجان غربی

۴- بررسی و تعیین موانع و محدودیتهای اقتصادی توسعه والیبال در استان آذربایجان غربی

۵- بررسی و تعیین موانع و محدودیتهای انسانی و محیطی توسعه والیبال در استان آذربایجان غربی

۶- ارائه راهکارهای لازم جهت توسعه ورزش والیبال استان آذربایجان غربی

۱- ۶  تعریف واژه های اختصاصی

۱- ۶- ۱  تعریف نظری

ورزش: نوعی بازی سازمان یافته است که در آن تمرین و حرکات به منظور تقویت قوای جسمانی و روحی و کسب مهارت اجرا می شود (مظفری و سلطانی ۱۳۸۶).

ورزش: فعالیتها یا مهارت های جسمانی گفته می شود که بر پایه ی یک رشته قوانین مورد توافق همگانی و با اهداف تفریحی، یا برای مسابقه، نشاط شخصی، دستیابی به ورزیدگی، مهارت جویی یا آمیزه ای از این اهداف انجام می گیرد ( قالیباف ۱۳۸۹)

والیبال: ورزشی گروهی است که در آن بازیکنان در دو تیم شش نفره در دو سوی توری قرار می‌گیرند و تلاش می‌کنند تا طبق قوانین بازی، توپ را از روی تور در زمین تیم مقابل فرود آورند. (فدراسیون والیبال)

موانع و محدودیت ها: منظور از موانع و محدودیت ها در پژوهش حاضر مشکلی است که پیش رو قرار گرفته و برای رسیدن به هدف، باید از میان برداشته شود؛ به بیان دیگر سدی که بین وضعیت موجود و مطلوب قرار گرفته است و برای دستیابی به وضعیت مطلوب، باید از میان برداشته شود؛ بنابراین موانع و محدودیت ها، عواملی هستند که ما را از رسیدن به اهداف باز می دارند یا از آنها دور می سازند.

تعداد صفحه :۱۱۲

قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

پایان نامه بررسی رابطه عدالت سازمانی با خشونت در محیط کار در اداره کل ورزش و جوانان استان فارس

 پایان نامه رشته تربیت بدنی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد ارسنجان

دانشکده علوم انسانی،گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد  (M.A. )

گرایش : مدیریت ورزشی

موضوع:

بررسی رابطه عدالت سازمانی با خشونت در محیط کار در اداره کل ورزش و جوانان استان فارس

 استاد مشاور:

دکتر یونس محمدزاده

تابستان ۱۳۹۳

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                        صفحه

چکیده. ۱

فصل اول مقدمه و هدف

۱-۱ مقدمه. ۲

۱-۲- بیان مسأله. ۵

۱-۳- ضرورت و اهمیت پژوهش. ۸

۱-۴-اهداف پژوهش. ۱۱

۱-۵- فرضیات پژوهش. ۱۲

۱-۶ پیش فرضهای تحقیق. ۱۲

۱-۷ روش آماری. ۱۳

۱-۷- ۱- متغیرهای (اصطلاحات) پژوهش و تعاریف آنها  ۱۳

۱-۸ تعریف مفهومی متغیرها. ۱۳

۱-۹ تعریف عملیاتی متغیرها.

فصل دوم مبانی نظری پژوهش

۲-۱ مبانی نظری تحقیق. ۱۶

۲-۲ عدالت. ۱۶

۲-۲-۱ مفهوم عدالت. ۱۶

۲-۲-۲ عدالت در سازمان ورزشی. ۲۰

۲-۲-۳ تاریخچه عدالت سازمانی. ۲۵

۲-۲-۴ منابع عدالت در سازمان ورزشی. ۲۶

۲-۲-۵ عدالت و تصمیمگیری. ۲۷

۲-۲-۶ پیامد های رعایت و یا عدم رعایت عدالت  ۲۹

۲-۲-۷ ابعاد عدالت سازمانی. ۳۲

۲-۲-۷-۱ عدالت توزیعی. ۳۳

۲-۲-۷-۲ عدالت توزیعی در بین تیمهای ورزشی. ۳۸

۲-۲-۷-۳ عدالت رویهای. ۳۸

۲-۲-۷-۴ قوانین عدالت رویهای. ۴۱

۲-۲-۷-۵ عدالت مراودهای. ۴۲

۲-۲-۸ اهمیت عدالت سازمانی. ۴۴

۲-۲-۹ مفهوم خشونت در محیط کار ورزشی. ۴۶

۲-۲-۱۰ میل به خشونت در سازمان ورزشی. ۴۸

۲-۲-۱۱ طبقهبندی خشونت در محیط کار. ۵۲

۲-۲-۱۲ ابعاد میل به خشونت در سازمان ورزشی  ۵۵

۲-۲-۱۳ عوامل مؤثر بر بروز خشونت در محیط کار  ۵۷

۲-۲-۱۴ نظریه‌های مربوط به خشونت. ۵۸

۲-۲-۱۵ نظریه کنترل اجتماعی. ۵۹

۲-۲-۱۷ نظریه منابع. ۶۱

۲-۲-۱۸ نظریه مبادله. ۶۱

۲-۲-۱۹ نظریه های اکولوژیکی. ۶۲

۲-۲-۲۰ تئوری تعاملی تورون بری. ۶۲

۲-۲-۲۲ مدل توسعه اجتماعی. ۶۳

۲-۲-۲۳ رابطه عدالت و خشونت در محیط کار. ۶۴

۲-۲-۲۴ پیشینه تحقیق. ۶۶

۲-۲-۲۴-۱ پیشینه داخلی. ۶۶

۲-۲-۲۴-۲پیشینه خارجی. ۷۱

فصل سوم روش پژوهش

۳-۱ مقدمه. ۷۸

۳-۲ طرح کلی پژوهش. ۷۸

۳-۳- جامعه آماری و نمونه آماری. ۷۹

۳-۳-۱- جامعه آماری. ۷۹

۳-۳-۲- نمونه آماری و روش نمونه گیری. ۷۹

۳-۴- ابزار گردآوری اطلاعات. ۸۰

۳-۴-۱ پایایی و روایی. ۸۰

۳-۴-۲ متغیرهای پژوهش. ۸۲

۳-۵- شیوه اجرای پژوهش. ۸۲

۳-۶- روش تجزیه وتحلیل اطلاعات. ۸۲

فصل چهارم تجزیه و تحلیل دادها

۴-۱ مقدمه. ۸۵

۴-۲ آمار توصیفی. ۸۶

۴-۲ توزیع فراوانی سطح تحصیلات. ۸۷

۴-۳ توزیع فراوانی سابقه خدمت. ۸۸

۴-۲ تجزیه و تحلیل توصیفی متغیرها. ۸۹

۴-۲-۱ توصیف متغیر عدالت توزیعی. ۸۹

۴-۲-۲ توصیف متغیر عدالت رویهای. ۹۰

۴-۲-۳ توصیف متغیر عدالت ارتباطی. ۹۰

۴-۲-۴ توصیف متغیر خشونت در محیط کار. ۹۱

۴-۳ بخش سوم: آمار استنباطی. ۹۱

۴-۳-۱ آزمون ضریب همبستگی پیرسون. ۹۱

۴-۴ آزمون رگرسیون. ۹۵

۴-۵ خلاصه فصل چهارم. ۹۶

فصل پنجم نتیجه گیری

۵-۱ مقدمه. ۹۷

۵-۲ تبیین یافته‌های مربوط به فرضیه‌های پژوهش  ۹۷

۵-۳ پیشنهادها. ۱۰۱

۵-۴ محدویت‌های پژوهش. ۱۰۳

منابع و مآخذ

منابع و مآخذ. ۱۰۵

پیوست

پیوست. ۱۲۰

چکیده

هدف این مطالعه تعیین رابطه عدالت سازمانی و ابعاد آن با خشونت در محیط کار می‌باشد.               این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی می­باشد. نمونه پژوهش عبارت بود از ۱۵۰ نفر از پرسنل اداره کل ورزش و جوانان استان فارس که با روش تصادفی ساده انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از یک پرسشنامه ترکیبی استفاده گردید (پرسشنامه عدالت سازمانی و پرسشنامه خشونت در محیط کار). برای تجزیه و تحلیل یافته ها از نرم افزار آماری SPSS ویرایش ۱۸ و آمار توصیفی و استباطی استفاده گردید. یافته­ های پژوهش نشان داد که بین عدالت سازمانی و ابعاد آن شامل (عدالت توزیعی، عدالت رویه­­ای و عدالت ارتباطی) و خشونت در محیط کار رابطه معکوس وجود دارد. نتایج این پژوهش نشان دهنده این موضوع است که برای کاهش سطح خشونت در محیط کار به آموزش عمومی، میزان مشارکت کارکنان و انگیزش کارکنان توجه ­شود.

واژه‌های کلیدی: عدالت سازمانی، خشونت در محیط کار و اداره کل ورزش و جوانان استان فارس.

۱-۱- مقدمه

یکی از مهم‌ترین موضوعات ارزشی و مورد توجه و تأکید مدیریت منابع انسانی، عدالت سازمانی است. توجه به این امر، بیانگر اهمیتی است که مدیران برای نیروی انسانی به عنوان یکی از سرمایه‎های با ارزش قایل هستند. از طرف دیگر، سازمان­ها در فضای رقابتی در پی کسب رضایت مشتریان و جذب آنان می‎باشند که لازمه بقا و استمرار حیات آنهاست (زینالی صومعه، ۱۳۸۳). این امر میسر نمی‎شود، مگر اینکه به عدالت سازمانی توجه ویژه‎ای شود، زیرا عدالت به مثابه عامل حیات و بقای سازمان­ها و نظام‌های اجتماعی شناخته شده است (پور عزت، ۱۳۸۱).

امروزه عدالت سازمانی بیش از پیش مورد توجه مدیریت منابع انسانی قرار گرفته است، زیرا موفقیت هر سازمانی بخصوص سازمان­های خدماتی، به نحوه تعامل کارکنان با مشتریان و مراجعه‌کنندگان است. ضرورت و اهمیت رعایت عدالت سازمانی، به دلیل نقش حایز اهمیت کارکنان در ارائه خدمات به مشتریان و جلب رضایت آنها در زمینه مسائل پرسنلی، بیشتر مد نظر قرار می‎گیرد، زیرا رفتار عادلانه سازمان با کارکنان، منجر به تعامل و برخورد مناسب کارکنان سازمان با مشتریان و مراجعه‌کنندگان شده و در نهایت موجب افزایش وفاداری و رضایت آنها می‎گردد که در بلندمدت ضامن بقای سازمان است (زینالی صومعه، ۱۳۸۳).

خشونت جزو مسایل اجتماعی حاد به‌شمار می‌رود که در تمام مناطق جغرافیایی و در میان تمام گروه­های دینی، نژادی و در تمام سطوح تحصیلی، شغلی، اقتصادی و اجتماعی مشاهده می‌شود. گزارش‌های رسانه‌ها و نتایج پژوهش‌های مختلف در اکثر کشور‌های دنیا من‌جمله اسمیت و شارپ[۱](۱۹۹۵)، اولوئوس[۲](۱۹۹۲) نشان می‌دهد که خشونت در سال های اخیر افزایش یافته و جدی‌تر شده است و شامل طیفی از اعمال عمدی خشن جسمی، روانی، عاطفی، و کلامی می‌باشد که تأثیر منفی بر سلامت جسم و روان فرد و درک از خود بر جای می‌گذارد. در جامعه‌ی امروز به دلایلی چون گسترش فقر، عدم توجه به مسائل معنوی و انسانی گرایش به خوش‌گذرانی ها، سقوط خانواده و ارزش‌های تربیتی و بالاخره گسترش ماشینیسم سبب بدبینی و ترس از آینده و در نهایت خشونت و پرخاشگری شده است(علمی و همکاران، ۱۳۸۷). در جریان زندگی هر انسان ممکن است مشکلاتی بروز کند و هیچ انسانی از این امر مستثنی نیست. عده‌ای توانایی مواجهه با مشکلات و مسائل را         ندارند و همین امر موجب می‌شود تا در برخورد با موارد پیش‌آمده و یا حتی در مواقع عادی، به طور ناکارآمد و آسیب‌پذیر وارد شوند (دوستدار و همکاران، ۱۳۸۴، نقل از شیرودی، خلعتبری، تودار، مبلقی و صالحی، ۱۳۸۹). پرخاشگری در زندگی انسان آن‌چنان رایج بوده که بشر اصولاً آن را بدیهی تلقی می‌کرده است (برازجانیان، ۱۳۸۰، نقل از ثقتی، شفیع آبادی و سودانی، ۱۳۸۷). خشم یک هیجان ارضاکننده و در عین حال ویران‌کننده است (حافظی و خاجونی، ۱۳۹۰). آربلاستر[۳] می‌گوید عمل خشونت‌آمیز آن چیزی است که در بردارنده‌ی صدمه؛ آسیب یا خسارت به انسان یا غیر انسان و یا یک شی باشد(باسنت[۴]، ۱۹۹۹). گلاسر (۱۹۹۹) معتقد است خشونت دربردارنده مجموعه عامل جرم و قربانی است و بنابر این ممکن است به عنوان یک پاسخ جسمانی به شخص دیگری تعریف شود(علمی و همکاران، ۱۳۸۷).

طی سالیان اخیر، خشونت در محیط کار به دلیل پیامدهای روان‌شناختی و جسمانی برای کارکنان و پیامدهای غیرقابل جبران مادی برای سازمان‌ها، توجه بسیاری از پژوهشگران روانشناسی صنعتی وسازمانی را به خود جلب نموده است. خشونت در محیط کار در سراسر دنیا، به عنوان یک عامل آسیب‌رسان شغلی زنگ خطر سلامتی روان محسوب می‌شود، که با مواردی چون هتاکی، ضرب وشتم، آزار واذیت،، توهین، آزار جنسی و در نهایت قتل همراه است (کلووی، بارلینگ، هاورل[۵]،۲۰۰۶).

میل به بروز خشونت در محیط کار در سراسر دنیا، به عنوان یک عامل آسیب رسان شغلی، زنگ  خطر سلامتی روان محسوب می شود که با عنوان هایی چون هتاکی، ضرب و شتم، آزار و اذیت، توهین، آزار جنسی و درنهایت قتل بیان می گردد (قانون سلامت و امنیت شغلی آمریکا، به نقل از مهداد و همکاران، ۱۳۹۲).

بر اساس فریس[۶] (۲۰۰۹)، سه پیش‌بین عمده برای خشونت در محیط‌های کاری قابل ذکر است:

ویژگی های فردی (برای مثال، نیاز به حفظ حرمت ذات یا جامعه‌ستیزی (عوامل اجتماعی) برای مثال، ناکامی و استرس (و عوامل سازمانی) برای مثال، تغییر ماهیت کار، فرهنگ و جو سازمانی، و رهبری)، پژوهش‌های متعدد انجام گرفته) از قبیل، فولگر و کونوسکی[۷]؛ ۱۹۸۹، فولگر و بارون[۸]؛ ۱۹۹۶، بیس و تریپ[۹]، ۱۹۹۸؛ تپر[۱۰]، ۲۰۰۰؛ امبروز، سیبرایت، و اشمینک[۱۱]، ۲۰۰۲؛ گلمب[۱۲]، ۲۰۰۲؛ کندی، هومانت و هومانت[۱۳]، ۲۰۰۴ در ارتباط با عوامل سازمانی، همگی به ادراک بی‌عدالتی سازمانی به عنوان پیش‌بین مهم خشونت در محیط کار تاکید دارند.

۱-۲- بیان مسأله

امروزه عوامل زیادی بر بقاء سازمان­ها و پیشرفت کشورها تأثیر می گذاردکه به نوبه خود به سرعت تغییر می­ کنند. از طرفی تمام سازمان­ها در جهت افزایش بهره وری و اثربخشی اقدام می نمایند. درک عدالت در سازمان یک اصل و اقدام اساسی برای اثربخشی و کارکرد مؤثر سازمان­ها و همچنین رضایت مشتری است. بدون ایجاد زمینه برای درک این عامل مهم در سازمان­ها، انگیزش و هدایت افراد سازمانی امری مشکل برای مدیران است. درک بی عدالتی از رفتار مدیران و مسئولین باعث می­شود تا افراد بطور منفی نسبت به مسئولین و سرپرستان واکنش نشان داده و تعهد کمتری نسبت به آنان از خود بروز دهند و زمینه بروز خشونت در محیط کار را فراهم کند.

با اینکه موضوع عدالت در ورزش از دیرباز مورد توجه افراد فعال در این حوزه بوده، ولی تحقیقات کمی در این رابطه انجام شده است. ادارات کل ورزش و جوانان نقش مهمی در توسعه ورزش کشور برعهده دارند. بدیهی است کارکنان شاغل در آنها می­توانند در موفقیت یا عدم موفقیت این سازمانها و به تبع آن در موفقیت ورزش کشور تأثیرگذار باشند. در سازمانهای ورزشی نیز آگاهی از وضعیت عدالت در سازمان و تلاش در جهت بهبود آن از اهمیت بالایی برخوردار است و میتواند موجبات رشد و تعالی نیروی انسانی کل سازمان و درنهایت ورزش کشور را فراهم سازد.

عدالت سازمانی، به شیوه ­های رفتار با کارکنان می ­پردازد، به نحوی که آنها احساس کنند به صورت عادلانه با آنها رفتار شده است؛ یا به عبارت دیگر، تلاش در جهت تشریح و توضیح نقش عدالت در محیط کار به عنوان عدالت سازمانی شناخته می­شود. ادراک بی عدالتی اثرات مخربی بر روحیۀ کار جمعی دارد؛ زیرا اهتمام نیروی انسانی و انگیزش کارکنان را تحت الشعاع خود قرار می­دهد. بی عدالتی و توزیع غیر منصفانه دستاوردها و ستاده های سازمان موجب تضعیف روحیۀ کارکنان و تنزل روحیه تلاش و فعالیت در آن ها می­شود. از اینرو، رعایت عدالت به ویژه در برخی رفتارهای مدیریت با کارکنان (توزیع پاداش ها، روابط سرپرستی، ارتقاء ها و انتصاب) برای کارکنان حائز اهمیت است(پورسلطانی و همکاران، ۱۳۹۰).

از آنجایی که عدالت سازمانی از مهمترین عوامل مؤثر برای بقا و پایداری جریان توسعه سازمان و حفظ سلامت و پیشرفت در بلندمدت به حساب می آید و موجب افزایش تعهد، نوآوری، نگرش مثبت، تعلق خاطر، کاهش تاخیر ورود و خروج، غیبت و جابجایی و. می­شود به همین دلیل امروزه عـدالت سازمانی به مانند  سایر متغیرهای مهم در رفتار سازمانی مانند رضایت شغلی، تعهدسازمانی و در متون مدیریت جایگاه ویژه­ای پیدا کرده است و نیز از آنجایی که افزایش عدالت سازمانی باعث افزایش کارایی، عملکرد و رضایت می­گردد، و با فرایندهای حیاتی سازمانی مانند تعهد و رضایت و عملکرد سازمانی ارتباط دارد اهمیت آنها به وضوح دیده می­شود سازمان­های امروزی در واقع مینیاتوری از جامعه بوده و تحقق عدالت سازمانی در آنها به منزله تحقق عدالت در سطح جامعه است. مدیران در سازما­نهای امروزی نمی­توانند نسبت به این موضوع بی تفاوت باشند، چرا که عدالت به مانند سایر نیازهای انسان به عنوان یک نیاز مطرح بوده است (حسین زاده و همکاران، ۱۳۸۶).

بنابراین از جمله وظایف اصلی مدیریت حفظ و توسعه رفتارهای اثر بخش از جمله رفتارهای عادلانه در مدیران و احساس عدالت در کارکنان است. در فرایند توسعه رفتارهای عادلانه و مهم تر از آن شکل دادن احساس عدالت در کارکنان، شناخت چگونگی تأثیرگذاری رفتارهای مبتنی بر عدالت بر رفتارها ی سازمانی و از آن جمله تعهدسازمانی، رضایت شغلی، رفتارهای مدنی سازمانی و رفتارها ی انگیزشی کارکنان مهم می‌باشد (اسماعیلی، ۱۳۸۶).

از سویی دیگر، خشونت در محیط کار، معضلی جهانی است که شیوع آن پیوسته در حال افزایش است (ویتینگتون و ویکر[۱۴]، ۱۹۹۶) و به اشکال مختلف خود را نشان می‌دهد (فارینکو[۱۵]، ۲۰۰۶)، که عبارت اند از: خشونت کلامی ؛ مانند ناسزا گفتن، توهین کردن و شاخ و شانه کشیدن. خشونت فیزیکی؛ مانند آسیب رساندن، هل دادن، چاقو زدن، کتک زدن و لگد زدن و خشونت روانی؛ مانند شایعه سازی، مسخره کردن، مشاجره و مزاحمت تلفنی. البته میل به بروز خشونت در محیط های کاری به شکل‌های دیگری از جمله تخریب دارایی‌ها، دزدی، درگیری، زورگویی، تجاوز به عنف، آتش افروزی عمدی و قتل‌های مرتبط به کار نیز خود را نشان می‌دهد (فلسون[۱۶]، ۲۰۰۶ ؛ مارتینکو، دوگلاس و هاروی[۱۷]، ۲۰۰۶).

خشونت در محیط کار دارای پیامدهای جسمی، روانی و مالی است و آنچه که اهمیت بیشتری دارد، تکرار این گونه وقایع است که باعث ایجاد آسیب جدی فرد، محیط و روند کار می گردد (مهداد و همکاران، ۱۳۹۲). مهمترین تأثیرات  جسمی و روانی اعمال خشونت آمیز بر کارکنان عبارت اند از؛ ناراحتی، ناامیدی، ترس، فرسودگی، احساس ناامنی، تمایل نداشتن به ادامه کار و حتی آسیب های جسمی (رحمانی و همکاران، ۱۳۸۸). همچنین خشونت می‌تواند تبعاتی نیز برای سازمان به همراه داشته باشد که عبارت اند از؛ کاهش روحیه کاری، عصبانیت، غیبت، تغییر شغل، استرس شغلی، کاهش بهره‌وری، ناتوانی و. (قاسمی و همکاران، ۱۳۸۶ ). از طرفی دیگر رفتارهای خشونت آمیز در سازمان­ها، می ­تواند هزینه های اقتصادی و اجتماعی مثل خسارت‌های بیمه و کاهش اعتبار را نیز به همراه داشته باشد(گالپرین و بورک[۱۸]، ۲۰۰۶).

توجه به اجرای عدالت در سطوح ورزشی نقشی بالاتر از مادیات و فراتر از دیگر امکانات داراست. بی تردید از بهترین و والاترین ایجاد انگیزه جهت تلاش ورزشکاران، مسئولان، مدیران و مربیان و قهرمانان برای تعالی و پیشرفت و رسیدن به حق خویش بر مبنای قابلیت و لیاقت کاردانی و کوشش آنان است. در سازمان ورزش و جوانان به عنوان سازمان اصلی متولی ورزش کشور که عملکرد آن در کلیه ابعاد ورزش از تربیتی و همگانی گرفته تا قهرمانی و حرفه­ای تأثیرگذار است و عملکرد آن زمینه­ساز دستیابی به اهداف تربیت بدنی و ورزش است و توجه به مسأله عدالت و کاهش خشونت در محیط کار ضروری است. با توجه به آنکه متغیرهای یاد شده از عوامل مؤثر در عملکرد سازمان هاست و با توجه به عدم انجام پژوهش در این زمینه در سازمان ورزش و جوانان، در این پژوهش این سؤال مطرح می­شود که آیا رابطه­ای بین عدالت سازمانی و خشونت در محیط کار در اداره کل ورزش و جوانان استان فارس انجام می­شود، وجود دارد؟

۱-۳- ضرورت و اهمیت پژوهش

مسأله خشونت در محیط کار تا آنجا مهم است که « بحران تمدن » نامیده می شود(بی لانت[۱۹]، ۲۰۰۲؛ به نقل از مهداد و همکاران، ۱۳۹۲). با این حال ابعاد واقعی مشکل خشونت درمحیط کار به خوبی مشخص نشده و مطالعات اخیر نشان می دهد که چهره کنونی خشونت در محیط کار، تنها قله یک کوه یخی عظیم است (قاسمی و همکاران، ۱۳۸۶ ). اشاعه رفتارهای خشونت بار در بین کارکنان، در سازما نهایی که باید مورد وثوق و اعتماد مردم باشند، اعتماد عمومی را خدشه دار و در کارکردهای عمومی این سازمان ها اختلال ایجاد می کند. بنابراین ضروری است، رفتارهای خشونت آمیز کارکنان و علل بروز رفتارهایی همچون پرخاشگری نسبت به همکاران و مدیران، به رسمیت نشناختن اختیار و اقتدار مدیران و زیر پا گذاشتن مقررات سازمان ریشه­یابی شود(جلینک و اهرن[۲۰]، ۲۰۰۸؛ به نقل از مهداد و            همکاران، ۱۳۹۲). تا با برطرف کردن، عوامل به وجودآورنده آنها و تقویت عوامل بروز رفتارهای مؤثر، کارآمد و شهروندی، کارایی و اثربخشی سازمان افزایش یابد. در این پژوهش عدالت سازمانی به عنوان عامل بوجود آورنده رفتار مؤثر در نظر گرفته شده است.

از دیدگاه استفن (۲۰۰۸) خشونت در افراد شاغل با پیامدهایی برای خود فرد، سازمانی که در آن کار می­ کند و همین طور جامعه همراه است. پیامدهایی نظیر کاهش بهره­وری، افزایش غیبت از کار، کاهش رقابت­پذیری برای سازمان؛ بروز افسردگی، اختلالات روان تنی (سایکوسوماتیک) و اختلال اضطراب، برای خود فرد و تحمیل هزینه های درمانی و بازنشستگی زودتر از موعد به جامعه، که همگی هزینه­ های قابل ملاحظه‌ای به فرد، سازمان و جامعه تحمیل می­ کند (مهداد و همکاران، ۱۳۹۲).

توجه به اجرای عدالت در سطوح ورزشی نقشی بالاتر از مادیات و فراتر از دیگر امکانات داراست. بی تردید از بهترین و والاترین ایجاد انگیزه جهت تلاش ورزشکاران، مسئولان، مدیران و مربیان                و قهرمانان برای تعالی و پیشرفت و رسیدن به حق خویش بر مبنای قابلیت و لیاقت کاردانی و کوشش آنان است.

لذا، عدالت به عنوان پیش شرط اساسی برای ارضا نیازها وموفقیت در یک سازمان درغالب جزئی­ترین مؤلفه‌ها نظیر عدالت توزیعی[۲۱]،رویه ای[۲۲]، تعاملی[۲۳] یاد شده است.  عدالت توزیعی را به عادلانه بودن پیامدها و نتایجی که کارکنان دریافت می‌کنند نسبت می­ دهند. عدالت رویه­ای را به عادلانه بودن فرایند تصمیم ­گیری برای تخصیص بروندادها و عدالت تعاملی را رفتار بین شخصی شامل اعتماد در روابط و رفتار افراد با تواضع واحترام می دانند. چنانچه مدیران سازمان­ها بدنبال پیشرفت وبهبود سازمان هستند باید قادرباشند درک عدالت درسازمان رادرکارکنان خود ایجادکنند. مدیران با مطالعه ابعاد عدالت و با دست یابی به شناخت مناسب از نحوه تأثیرگذاری آن برابعاد گوناگون کارسازمان، این امکان را می‌یابند که اقدامات مناسب‌تری را جهت توسعه احساس عدالت در سازمان، برنامه‌ریزی و مدیریت نماید (سید جوادین و همکاران،۱۳۸۷).

مطالعه عدالت در محیط­های کاری در سال­های اخیر رشد چشم گیری داشته است (ژانگ و همکاران[۲۴]، ۲۰۰۹). تحقیقات نشان داده اند که فرآیندهای عدالت نقش مهمی را در سازمان ایفا می‌کنند و چگونگی برخورد با افراد ممکن است که باورها و احساسات و نگرش‌های افراد را تحت  تأثیر قرار دهد. به علت گستردگی پیامدهای رعایت عدالت، بررسی اثرات درک از عدالت در سازمان‌ها توجه بسیاری از محققان منابع انسانی، رفتار سازمانی و روانشناسی سازمانی / صنعتی را به خود جلب کرده است (بیش و همکاران[۲۵]، ۲۰۰۴). عدالت سازمانی مربوط به دیدگاه کارکنان می‌شود که آیا سازمان با آنها با عدالت برخورد می­ کند یا نه؟ (آبو ایلانین[۲۶]،۲۰۱۰).

تحقیقات مربوط به عدالت سازمانی نشان داده بطور بالقوه بسیاری از متغیرهای  مربوط به رفتار مدنی سازمانی را عدالت سازمانی تبیین می­ کند و یکی از مهمترین پیامدهای عدالت سازمانی که اخیراً مورد توجه قرار گرفته است. رفتار مدنی سازمانی و حیطه­های مختلف آن می‌باشد(شکرشکن و نعامی، ۱۳۸۵). رفتار مدنی سازمانی رفتاری است که به قصد کمک به همکاران یا سازمان بوسیله فرد انجام می‌گیرد            ) هوف وهمکاران[۲۷]،۲۰۰۸).

علی‌رغم این واقعیت که نیاز مبرم به مطالعه خشونت در محیط‌های کاری ایران وجود دارد، اما به استناد بررسی‌های انجام گرفته در منابع علمی معتبر تاکنون در ارتباط با دلایل شکل‌گیری خشونت و عوامل پیشگیری از آن در محیط‌های ورزشی کشورمان پژوهشی انجام نگرفته است.، و از آنجایی که مرور ادبیات پژوهشی نشان‌دهنده‌ی وجود رابطه منفی قوی میان ابعاد عدالت سازمانی ادراک شده با خشونت در محیط کار می‌باشد، بنابراین ضرورت انجام این پژوهش با هدف پاسخ‌گویی به این سؤالات که: آیا میان ابعاد عدالت سازمانی ادراک شده (توزیعی، رویه‌ای و ارتباطی) با میل به بروز خشونت و اشکال آن در کارکنان رابطه‌ای وجود دارد؟ و کدام یک از ابعاد عدالت، پیش بین انواع خشونت در محیط کار می‌باشد؟ احساس گردید. همچنین، از آنجایی که براساس نظریه‌های انتظار- ارزش (فذر[۲۸]، ۱۹۸۲)، کنش مستدل (فیشبین و آجزن[۲۹]، ۱۹۷۵)، و رفتار برنامه‌ریزی شده[۳۰] (آجزن، ۱۹۹۱) به نقل از بهنر و وانکه[۳۱] (۲۰۰۲)، میل به انجام رفتاری خاص لزوماً به انجام همان رفتار منتهی نمی‌گردد، بلکه وابسته به پیامدهای رفتار و ارزیابی ما از آن پیامدها دارد، بنابراین مسأله اصلی این تحقیق، بررسی رابطه­ای بین عدالت سازمانی و خشونت در محیط کار در اداره کل ورزش و جوانان استان فارس است.

تعداد صفحه :۱۵۴

قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

پایان نامه  بررسی رابطه بین تعهد سازمانی و رفتار های شهروندی سازمانی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان چهارمحال و بختیاری

 پایان نامه رشته تربیت بدنی

 

واحد تفت

دانشکده  تربیت بدنی و علوم ورزشی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته  تربیت بدنی گرایش مدیریت ورزشی

 عنوان:

بررسی رابطه بین تعهد سازمانی و رفتار های شهروندی سازمانی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان چهارمحال و بختیاری

استاد مشاور:

دکتر علیرضا الهی

شهریور ۱۳۹۲

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

فهرست مطالب

عنوان                                                       صفحه

چکیده                                               ۱

فصل اول کلیات تحقیق

۱-۱- مقدمه                                           ۲

۱-۲- بیان مسئله                                      ۳

۱-۳- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق                       ۵

۱-۴- اهداف تحقیق                                     ۶

۱-۵-سوالات و فرضیات تحقیق                             ۷

۱-۶-تعاریف واژه ها و اصطلاحات                         ۸

۱-۷-قلمرو تحقیق                                      ۹

۱-۷-۱- قلمرو موضوعی تحقیق                            ۹

۱-۷-۲- قلمرو مکانی تحقیق                             ۹

۱-۷-۳- قلمرو زمانی تحقیق                             ۹

فصل دوم ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱- مقدمه                                           ۱۰

بخش اول: تعهد سازمانی                                ۱۲

۲-۲- تعهد سازمانی                                    ۱۲

۲-۲-۱- تعریف تعهد سازمانی                            ۱۲

۲-۲-۲-  انواع تعهد                                   ۱۳

۲-۲-۳-  اهمیت تعهد سازمانی                           ۱۴

۲-۲-۴-  انواع تعهد سازمانی                           ۱۴

۲-۲-۵- تعهد سازمانی مفهوم یک بعدی  یا چند بعدی       ۱۶

۲-۲-۶- الگوهای چند بعدی تعهد سازمانی                 ۱۶

۲-۲-۷- عوامل موثر بر تعهد سازمانی                    ۱۹

۲-۲-۸- تعهد سازمانی و دو دیدگاه رایج                 ۲۰

بخش دوم: رفتار شهروندی سازمانی              ۲۳

۲-۳- رفتار شهروندی سازمانی                           ۲۳

۲-۳-۱- تعریف رفتار شهروندی سازمانی                   ۲۳

۲-۳-۲- تاثیر رفتار شهروندی سازمانی بر موفقیت سازمان  ۲۵

۲-۳-۳- ابعاد شهروند سازمانی                          ۲۵

۲-۳-۴- رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی و تعهد سازمانی    ۲۹

بخش سوم: مختصری در خصوص تربیت بدنی و آشنایی با اهداف   ۳۰

۲-۴- تربیت بدنی                                      ۳۰

۲-۴-۱-تاریخچه تربیت بدنی                             ۳۰

۲-۴-۲-عوامل موثر در توجه انسان به تربیت بدنی         ۳۲

۲-۴-۳-تاریخچه ورزش در ایران                          ۳۱

۲-۵- شرح مختصری در خصوص اداره کل ورزش و جوانان استان چهارمحال و بختیاری                                              ۳۳

۲-۵-۱- معرفی اداره کل ورزش و جوانان استان چهارمحال و بختیاری ۳۳

۲-۵-۲- خدمات و فرایندهای اداره کل ورزش و جوانان استان چهارمحال و بختیاری                                              ۳۶

بخش چهارم: پیشینه تحقیقات انجام گرفته       ۳۸

۲-۶- پیشینه تحقیقات                                  ۳۸

۲-۶-۱- تحقیقات داخلی                                 ۳۸

۲-۶-۲- تحقیقات خارجی                                 ۴۱

فصل سوم روش تحقیق

۳-۱- مقدمه                                           ۴۴

۳-۲- روش تحقیق                                       ۴۵

۳-۳- جامعه آماری                                     ۴۵

۳-۴- تعداد نمونه                                     ۴۵

۳-۵- روش نمونه گیری                                  ۴۵

۳-۶- ابزار گردآوری اطلاعات                            ۴۶

۳-۷- روش تحقیق                                       ۴۸

۳-۷-۱- جامعه آماری                                   ۴۸

۳-۷-۲- تعداد نمونه                                   ۴۸

۳-۷-۳- روش جمع آوری اطلاعات                           ۴۸

۳-۷-۴- ابزار گرد آوری اطلاعات                         ۴۸

۳-۷-۵- شیوه جمع آوری اطلاعات                          ۴۹

۳-۷-۶- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات                      ۴۹

 

فصل چهارم تجزیه و تحلیل اطلاعات

۴-۱-مقدمه                                            ۵۰

۴-۲-بررسی ویژگی های جمعیت شناختی                     ۵۱

۴-۳-سوالات تحقیق                                      ۵۶

۴-۴-فرضیات تحقیق                                     ۵۷

فصل پنجم بحث و نتیجه گیری

۵-۱-مقدمه                                            ۶۱

۵-۲- بحث و نتیجه گیری از جداول توصیفی                ۶۲

۵-۳- بحث و نتیجه گیری از آزمون فرضیات تحقیق          ۶۳

۵-۴- پیشنهادات تحقیق                                 ۶۴

۵-۵- پیشنهادات تحقیق                                 ۷۰

منابع                                               ۷۲

چکیده

رفتار شهروندی سازمانی بحثی که در دو دهه اخیر مطرح شده­است و علاوه بر رفتارشناسان، توجه روانشناسان و جامعه­شناسان را نیز به خود جلب نموده است.  عوامل زیادی بر رفتار شهروندی سازمانی تاثیرگذار است که تعهد سازمانی اخیراً مورد توجه محققین قرار گرفته است.درهمین راستا این مطالعه درپی آن است تا به بررسی ارتباط بین تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان چهارمحال و بختیاری در سال ۱۳۹۱ بپردازد. به این منظور طی یک مطالعه  توصیفی، همبستگی  واز نوع کاربردی ازجامعه آماری کارکنان این ادارات که بالغ بر ۱۴۰ نفر می باشد تعداد۱۰۰نفر نمونه توسط جدول مورگان انتخاب وبا استفاده از دو پرسشنامه استاندارد رفتار شهروندی سازمانی(پادساکف و مکنزی) و تعهد سازمانی(موادی ، استیرز و پورتر) مورد تاییداستاد راهنما قرار گرفتند و وپایی آنها  از طریق آلفای کرونباخ به ترتیب( ۷۶/۰ و۷۸/۰) موردپرسشگرب فرار گرفتند .اطلاعات با بهره گرفتن از امار توصیفی واستنباطی ،به وسیله نرم افزارآماریspss تجزیه وتحلیل شد.

نتایج نشان داد که : که ازبین۱۰۰ نفر آزمودنی (۵۲ درصد) مرد و (۴۸ درصد) زن می باشد. میزان تحصیلات اکثریت کارکنان لیسانس  و۵۱ درصدآنان سابقه کار زیر ۱۰ سال داشتند. دربین ابعاد مختلف رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان بالاتر از حد میانگین وبعد نوع دوستی دارای بالاترین میانگین و فضیلت مدنی از کمترین میانگین برخوردار بود. تعهد سازمانی کارکنان نیز بالاتر از حد میانگین وبعد عاطفی دارای بالاترین میانگین وبعد مستمر کمترین میانگین را نشان داد. نتیجه فرضیه اصلی تحقیق نشان داد ، بین تعهد سازمانی با رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان رابطه وجود دارد(۰۵/۰>p). بین تعهد سازمانی کارکنان با ابعاد مختلف رفتار های شهروندی سازمانی آنان رابطه وجود دارد(۰۵/۰>p). بین رفتارهای شهروندی سازمانی و ابعاد ( عاطفی ومستمر) رابطه مثبت و معنی­دار نشان داده شد۰۵/۰>p). همجنین بین میزان تعهد سازمانی و رفتارهای شهروندی دربین زنان و مردان تفاوتی مشاهده نشد(۰۵/۰<p). ولی

سابقه کار، در رابطه با زیر مقیاس های تعهد سازمانی تفاوت معنی دارنشان داد(۰۵/۰>P).

کلید واژه ها : رفتار های شهروندی سازمانی، تعهد سازمانی ، اداره کل ورزش و جوانان.

 فصل اول

کلیات تحقیق

۱-۱-مقدمه

مطالعه رفتار افراد در محیط­های کاری از دیر باز مورد توجه اندیشمندان علوم مدیریت بوده است و با ظهور رشته رفتار سازمانی در سال های نخست دهه ۱۹۶۰ در این امر جدیت بیشتری به عمل آمد. به عبارت دیگر، نیروی انسانی مهم­ترین سرمایه سازمان­هاست و هر چه این سرمایه کیفیت مطلوب تری داشته باشد، احتمال موفقیت، بقا و ارتقای سازمان بیشتر خواهد شد. از این رو باید در مورد بهبود کیفی نیروی انسانی سعی فراوان کرد، زیرا این اقدام هم به نفع سازمان و هم به نفع افراد است. بسیاری از مطالعات صورت گرفته سعی در تقسیم بندی رفتار ها و علل بروز آن ها داشته اند. مباحثی نظیر؛ ادراک، انگیزش، نگرش های شغلی و. از جمله مواردی هستند که به بررسی ریشه بسیاری از رفتار های آدمی در محیط کار می­پردازند. اما بحثی که در دو دهه اخیر مطرح شده­است و علاوه بر رفتارشناسان، توجه روانشناسان و جامعه­شناسان را نیز به خود جلب نموده است، رفتار شهروندی سازمانی نام دارد. رفتار شهروندی سازمانی، رفتاری اختیاری و فراوظیفه ای است که در افزایش عملکرد اثربخش سازمان موثر است و به طور مستقیم یا غیر مستقیم بوسیله سیستم پاداش رسمی سازمان سازمان­دهی نمی­ شود. با توجه به اینکه افزایش اثربخشی همواره یکی از مسائل و دغدغه­های مدیران است، شناخت رفتار شهروندی سازمانی و عوامل موثر بر آن می ­تواند گام موثر و مفیدی در این مسیر به شمار آید .  (مارکوزی[۱]، ۲۰۰۵: ۱۲).

در این راستا، تحقیقات زیادی در جستجوی یافتن پاسخ بدین پرسش که چه عواملی می تواند در ایجاد و حفظ چنین رفتارهایی موثر واقع شوند، به عمل آمده است و محققان زیادی پیش­زمینه ها و پیامدهای رفتار شهروندی سازمانی را مورد بررسی قرار داده اند. این تحقیقات نشان داد که عوامل زیادی نظیر نگرش­ها، رضایت شغلی، حمایت سازمانی، عدالت سازمانی، اعتماد بین فردی و قرارداد روانشناختی و. می توانند به عنوان پیش­زمینه های(پیشگویی کنندگان) رفتار شهروندی مطرح شوند.

اما از میان متغیر های یاد شده، تعهد سازمانی به عنوان متغیر تاثیرگذار بر بروز رفتارشهروندی، اخیراً مورد توجه محققین قرار گرفته است (بولینو[۲]، ۲۰۰۲: ۵۰۵).

به طور کلی، تعهدسازمانی، سازه ای است که تعاریف متفاوتی از آن ارائه شده است. به عنوان نمونه مارو[۳](۱۹۹۹) بیش از ۲۵ مفهوم مرتبط با تعهد سازمانی را مشخص کرد. پورتر[۴] و همکاران (۱۹۷۴)، تعهد را بدین صورت تعریف کردند:  میزانی که یک فرد، خود را متعلق به سازمانی می­داند و خود را با آن تعیین هویت می کند آن ها از انگیزش، تشخیص ارزش های سازمان و میزان تمایل کارکنان به عضویت در سازمان، برای سنجش و اندازه گیری آن استفاده کردند (پورتر، ۱۹۷۴: ۶۰۴).

۱-۲-بیان مسئله

همزمان با پایان یافتن دوران سلطه اندیشه­های کلاسیک و ابزارانگارانه در مدیریت، توجه به انسان و ابعاد وجودی او در مدیریت بیشتر شد و در نتیجه تحقیقات مربوط به رفتار سازمانی عمق بیشتری یافت و قلمرویی با عنوان “اخلاق کاری”در بین بسیاری از اندیشمندان مطرح شد. اخلاق کاری دارای وجوه و جلوه های متعددی است که یکی از ابعاد عملی آن “تعهد” نام دارد. این مفهوم که در جریان شناخت و درگیرشدن افراد با سازمان تجلی می یابد، در دهه گذشته جایگاه مهمی را در تحقیقات مربوط به رفتار سازمانی به خود اختصاص داده است. ارزش و اهمیت این مفهوم تا حدی است که استاو[۵] درباره آن  می گوید: ارزش و اهمیت تعهد سازمانی، باید به عنوان یک ساخت مجزا و مستقل از سایر مفاهیم روانشناختی (نظیر انگیزش، در گیری شغلی یا سایر گرایش های رفتاری دیگر ) به اثبات برسد

(خاکی، ۱۳۷۶: ۱۵۸).

تعهد سازمانی[۶] فرایندی مستمر است که از طریق آن کارکنان سازمان به اهداف و ارزش‌های سازمان معتقد شده و برای رسیدن به آنها تلاش می‌کنند. همچنین تعهد سازمانی سه عامل را شامل می‌شود. الف : اعتقاد قوی به اهداف و ارزش‌های سازمان

ب : تمایل به تلاش و فداکاری برای سازمان

ج: خواست قوی و عمیق برای ادامه عضویت در سازمان.

تعهد سازمانی به عنوان یک نگرش و طرز تلقی کاری قادر است اطلاعات مفیدی جهت برنامه‌ریزی، سازماندهی، افزایش کارآیی، عملکرد بالا، کاهش غیبت و تاخیر در اختیار مدیران قرار دهد (حبیبی، ۱۳۸۶: ۱۲).

آن دسته از سازمان هایی که به اهمیت نقش منابع انسانی در بهبود بهره­وری پی برده اند، ارزش نیروی کار متعهد و در صحنه را می دانند، بنابراین منابع مهم و انرژی های فراوانی از مدیریت را صرف ایجاد محیطی می­ کنند که کارکنان بتوانند با حداکثر توان خود، در بهبود عملکرد سهیم باشند.رشد و توسعه سازمان­ها، بدون توجه به رکن اساسی نیروی انسانی امکان پذیر نمی باشد .همه سازمان­ها به عامل نیروی انسانی به عنوان عامل کلیدی توجه می­نمایند. مدیران سازمان تلاش می­ کنند که در منابع انسانی خود چنان انگیزه ای ایجاد نمایند، تا ضمن احساس سربلندی و خشنودی از کارکنان در سازمان، نهایت توان، مهارت و دانش تخصصی خود را برای دست­یابی به هدف­های سازمان به کار گیرند (دولان شولر[۷] ، ۱۳۸۴: ۳۹۵).

درک فرایند ایجاد تعهد برای سازمان و جامعه مفید است زیرا، موجب ابداع کارکنان، ماندگاری بیشتر در مؤسسه و قدرت رقابت زیادتر مؤسسه شده و در عین حال جامعه نیز از بهره وری بیشتر سازمان ها و کیفیت بهتر محصولات بهره مند می­شود (توکلی و همکاران، ۱۳۸۸: ۱۰۶).

سازمان­ها از طریق دو شیوه می توانند تعهد سازمانی کارمندانشان را افزایش دهند. ابتدا سازمان ها می­توانند درک کارمندان را از عضویت سازمانی افزایش دهند، دوم این که سازمان ها می توانند به کارمندان نشان دهند که آنان مورد تو جه کارفرمایند و کارفرما برای آن ان ارزش قائل است و این هم از لحاظ نظری و هم عملی مهم است. از لحاظ نظری به این دلیل که بحث راجع به چنین موضوعی به بازیابی نتایج تحقیقات گذشته کمک می­ کند و از لحاظ عملی نیز از آن جهت اهمیت دارد که سازمان ها در سال های اخیر در گیر پیدا کردن راه های مؤثر برای افزایش تعهد سازمانی هستند. از جمله مداخلاتی که به نظر می رسد در افزایش تعهد سازمانی مؤثر است آموزش رفتار شهروندی سازمانی است (روزی[۸]، ۲۰۰۴:  ۱۲۲).

ارگان[۹] (۱۹۸۸) رفتار شهروندی سازمانی را این گونه تعریف کرد: رفتارهای داوطلبانه و اختیاری مرتبط با کار که در حیطه وظایف شغلی رسمی کارمند قرار نمی گیرند و در مجموع عملکرد سازمان را بهبود  می بخشند (پادساکوف[۱۰] و همکاران، ۲۰۰۶: ۵۲۰).

مورمن و بلیک لی[۱۱] (۱۹۹۵)  ضمن تایید آثار مثبت رفتار شهروندی سازمانی اعتقاد داشتند که مشکل مدیران فراهم سازی زمینه بروز چنین رفتارهایی در سازمان است چرا که این رفتارها داوطلبانه اند و در  قراردادهای کار و سیستم ارزیابی عملکرد رسمی سازمان قرار نمی گیرند. این رفتارها با وجود اینکه در ارزیابی های سنتی عملکرد شغلی به طور ناقص اندازه گیری می‌‌شدند و یا حتی گاهی اوقات مورد غفلت قرار می‌‌گرفتند، اما در بهبود اثربخشی سازمانی مؤثر بودند (بینستوک[۱۲] و همکاران، ۲۰۰۳: ۳۶۱).

نظر به اهمیت موضوع تحقیق از آنجا که تاکنون تحقیقی در زمینه  تاثیر تعهد سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان در سازمان های متولی و سیاست گذار در ورزش، انجام نگرفته در این پژوهش به بررسی و تحلیل ارتباط بین تعهد سازمانی به عنوان متغیر مستقل و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان چهارمحال و بختیاری به عنوان متغیر وابسته در سال ۱۳۹۱ پرداخته شده است و رهنمودهای کاربردی برای دست اندرکاران این سازمان ارائه گردیده است.

 ۱-۳-اهمیت و ضرورت تحقیق

با در نظر گرفتن چنین ویژگی هایی می توان موارد ذیل را بیانگر اهمیت تحقیق دانست:

۱-ایجاد شرایط سازمانی لازم برای بروز رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان که از اهمیت ویزه ای برخورداراست.

۲-از نظر بسیاری پژوهشگران، رفتار شهروندی سازمانی بر بیشتر جنبه های بنیادی عملکرد سازمانی تاثیر دارد که مطالعه آنها می تواند راهکارهای لازم برای رشد وتعالی سازمان فراهم نماید

اگر رفتار شهروندی سازمانی را بعنوان عاملی ضروری در عملکرد سازمانی بدانیم، در این صورت باید مدیریت شود و برای مدیریت آن نیاز به درک و شناختی روشن از آن می باشد. بنابراین تحقیق حاضر می تواند پشتوانه ای ارزنده برای درک رفتار شهروندی سازمانی و متعاقب آن مدیریت صحیح جهت بهبود محیطی مناسب در اداره کل ورزش و جوانان استان باشد. اگر سازمانی نتواند تعهد لازم جهت انجام امور را در کارکنان خود بوجود آورد در نتیجه میزان کارایی کارکنان پایین آمده و بهره وری را دچار مشکل خواهد نمود دراین صورت ممکن است با عدم رضایت مشتریان روبه رو شده و سازمان مجبور به باز خرید، اخراج و یا به هر صورت ممکن پایان دادن به خدمت کارکنان شود درنتیجه همین افراد وارد بازار آزاد شده و چون کارایی لازم را ندارند به جمع بیکاران و یا شاغلین کاذب اضافه شوند.

حفظ و نیل به اهداف سازمانی به طوری که کارکنان متعهد همه حواس خود را به چیزی معطوف
می کنند که از همه مهمتر بوده و سازمان را هر چه زودتر به اهداف خود نزدیک می کند. در صورت انجام این تحقیق اداره کل ورزش و جوانان استان می توانند با توجه به تعهد سازمانی ورفتار شهروندی سازمانی مناسب ورزشکاران را جهت رقابتهای استانی و ملی آماده کرده آن­ها با به میادین مبارزات قهرمانی بالاتر سوق دهند. حتی به فعالیتهای فراتر مرزهای جغرافیایی کشور. مدیران با پویایی و تحرک بیشتر کارکنان را جهت دستیابی به مهارت­های ویژه در یادگیری و تطبیق به منظور نیل به مزیت­های رقابتی پایدار رهنمون سازند.

۱-۴-اهداف تحقیق

الف: هدف اصلی

بررسی و تعیین میزان تعهد سازمانی و رفتار های شهروندی سازمانی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان چهارمحال و بختیاری و ارتباط  این متغیر ها با یکدیگر.

ب: اهداف کاربردی

۱-تعیین رابطه بین تعهد سازمانی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان با ابعاد مختلف رفتارهای شهروندی سازمانی.

۲- تعبین رابطه بین تعهد عاطفی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان چهارمحال وبختیاری  با ابعاد مختلف رفتار های شهروندی سازمانی .

۳- تعیین رابطه بین تعهد هنجاری کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان چهارمحال وبختیاری  با ابعاد مختلف شهروندی سازمانی.

۴-  تعیین رابطه بین تعهد مستمر کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان چهارمحال وبختیاری  با ابعاد مختلف رفتار های شهروندی سازمانی.

۱-۵- سوالات و فرضیات تحقیق

۱-۵-۱-سوالات تحقیق

۱-مهم­ترین ابعاد رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان کدامند؟

۲-میزان تعهد سازمانی و ابعاد آن در کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان چقدر است؟

۱-۵-۲-فرضیات تحقیق

الف: فرضیات اصلی

بین تعهد سازمانی با رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان چهارمحال و بختیاری رابطه وجود دارد

ب: فرضیات فرعی

۱-بین تعهد سازمانی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان چهارمحال و بختیاری با ابعاد مختلف رفتار های شهروندی سازمانی آنان رابطه وجود دارد.

۲-بین تعهد عاطفی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان چهارمحال وبختیاری  با ابعاد مختلف رفتار های شهروندی سازمانی آنان رابطه وجود دارد.

۳- بین تعهد هنجاری کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان چهارمحال وبختیاری  با ابعاد مختلف رفتار های شهروندی سازمانی آنان رابطه وجود دارد.

۴- بین تعهد مستمر کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان چهارمحال وبختیاری  با ابعاد مختلف رفتار های شهروندی سازمانی آنان رابطه وجود دارد.

۱-۶- تعاریف واژه ها و اصطلاحات

الف: تعاریف مفهومی

۱-تعهد سازمانی: به طور کلی، تعهدسازمانی، سازه ای است که تعاریف متفاوتی از آن ارائه شده است. به عنوان نمونه مارو[۱۳](۱۹۹۹) بیش از ۲۵ مفهوم مرتبط با تعهد سازمانی را مشخص کرد. پورتر[۱۴] و همکاران (۱۹۷۴)، تعهد را بدین صورت تعریف کردند:  میزانی که یک فرد، خود را متعلق به سازمانی می­داند و خود را با آن تعیین هویت می کند آن ها از انگیزش، تشخیص ارزش های سازمان و میزان تمایل کارکنان به عضویت در سازمان، برای سنجش و اندازه گیری آن استفاده کردند (پورتر، ۱۹۷۴: ۶۰۴).

۲-رفتار شهروندی سازمانی: اورگان رفتار شهروندی سازمانی را به ­عنوان رفتار های فردی و اختیاری می­داند که به صورت مستقیم و آشکار به­وسیله سیستم رسمی پاداش سازمان تعریف نشده­اند و در مجموع کارآیی سازمان را افزایش می­ دهند. اختیاری بدین معنا که این رفتار جزء شرح وظایف شغلی و یا رفتارهای نقشی نیست و در تعهد استخدامی کارمندان قرار نگرفته است و کوتاهی در آن هیچ­گونه تنبیهی را به­دنبال ندارد (پادساکوف[۱۵] و همکاران، ۲۰۰۶: ۵۲۰).

ب: تعاریف عملیاتی

رفتار شهروندی سازمانی  با بهره گرفتن از پرسشنامه ۲۴ سئوالی پادساکف، مکنزی، مورمن و فتر که۱۹۹۰ درسال ساخته شده و پنج بعد نوع دوستی ۴سئوال(۲۱،۲۲،۲۳،۲۴). وظیفه شناسی ۵سئوال(۱،۲،۳،۴،۵).ادب ومهربانی۵سئوال (۱۵،۱۶،۱۷،۱۸،۱۹،).جوانمردی۵سئوال(۶،۷،۸،۹،۱۰) و فضیلت مدنی۴ سئوال(۱۱،۱۲،۱۳،۱۴)که با یک طیف لیکرت ۵ گزینه ای از کاملا مخلفم تا کاملا موافقم (از ۱ تا ۷ )نمره وجمعا ۱۶۸ نمره را به خود اختصاص می دهد سنجیده می شود.

تعهد سازمانی عبارت است از میانگین نمرات بدست آمده از پرسشنامه تعهد سازمانی مربوط به استیرز و پروتر.دارای ۲۲ سئوال  که سئوالات ۳ و ۷ و ۹ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۵ به طور معکوس امتیازبندی می گردند. حداقل امتیاز ممکن برای این پرسشنامه ۱۵ و حداکثر امتیاز ۱۱۰ می باشد. امتیاز بالاتر بیانگر تعهد بالاتر  فرد نسبت به سازمان است. این پرسشنامه توسط موادی[۱۶]، استیرز[۱۷] و پورتر[۱۸]تهیه گردیده است (مقیمی ،۱۳۸۹).

۱-۷-  قلمرو تحقیق

۱-۷-۱- قلمرو موضوعی تحقیق

در این تحقیق، بررسی رابطه بین تعهد سازمانی با رفتارهای شهروندی سازمانی، به عنوان قلمرو موضوعی انتخاب شده است.

۱-۷-۲- قلمرو مکانی تحقیق

قلمرو مکانی این تحقیق  شامل اداره کل ورزش و جوانان استان چهار محال و بختیاری می باشد.

۱-۷-۳- قلمرو زمانی تحقیق

این تحقیق فاصله زمانی  نیمه دوم سال ۱۳۹۱ تا پایان نیمه اول۱۳۹۲ را به عنوان قلمرو زمانی مورد بررسی قرار می دهد.

تعداد صفحه :۸۵

قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

پایان نامه بررسی ارتباط علّی رفتار رهبری و انسجام گروهی در ورزشکاران نوجوان

 پایان نامه رشته تربیت بدنی

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد تهران مرکزی

دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی

   پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M. A )

 گرایش: مدیریت ورزشی

  عنوان:

بررسی ارتباط علّی رفتار رهبری و انسجام گروهی در ورزشکاران نوجوان

  استاد مشاور:

دکتر قدرت الله باقری

 تابستان ۱۳۹۲

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                  صفحه

فصل اول:مقدمه و معرفی

۱.۱. مقدمه ۳

۲.۱. بیان مسئله ۴

۳.۱. ضرورت و اهمیت تحقیق. ۵

۴.۱. اهداف تحقیق. ۷

۱.۴.۱. هدف کلی. ۷

۲.۴.۱. اهداف اختصاصی. ۷

۵.۱. فرضیه ­های اصلی. ۷

۶.۱. روش تحقیق. ۸

۷.۱. جامعه آماری و حجم آن. ۸

۸.۱. ابزار اندازه گیری. ۸

۱.۸.۱. پرسشنامه محیط گروهی در ورزش ۸

۲.۸.۱. پرسشنامه مقیاس رهبری در ورزش ۸

فصل دوم :مبانی نظری و پیشینه تحقیق

۱.۲. تعاریف رهبری. ۱۱

۲.۲. رهبری دستوری (آمرانه) ۱۳

۳.۲. رهبری حمایتی. ۱۴

۴.۲. ماهیت رهبری در ورزش ۱۶

۵.۲. تئوری­های رهبری در ورزش ۱۸

۶.۲. نظریه صفات رهبری در محیطهای ورزشی. ۱۹

۷.۲. تئوری­های شخصیتی رهبری. ۱۹

۸.۲. نظریه­ های صفات شخصیتی رهبر. ۲۰

۱.۸.۲. نظریه ابرمرد ۲۰

۲.۸.۲.صفات شخصیتی رهبر. ۲۰

۳.۸.۲. توصیف رفتاری رهبری. ۲۱

۴.۸.۲. نظریه­ های رفتار رهبری. ۲۲

۵.۸.۲. مطالعات دانشگاه اوهایو. ۲۵

۶.۸.۲. مطالعات دانشگاه میشیگان. ۲۶

۷.۸.۲. شبکه مدیریت / رهبری بلیک و موتان. ۲۷

۸.۸.۲. مدل اقتضایی رهبری فیدلر. ۲۸

۹.۸.۲. الگوی فیدلر. ۲۸

۱۰.۸.۲. نظریه­ های اقتضایی. ۳۱

۱۱.۸.۲. الگوی اقتضایی فیدلر در ورزش ۳۱

۱۲.۸.۲. مدل چرخه عمر رهبری موقعیتی. ۳۳

۱۳.۸.۲. مدل چند بعدی رهبری در ورزش ۳۵

۱۴.۸.۲. مدل چند بُعدی رهبری (MML) 40

۱۵.۸.۲. مدل پیوند چندگانه رهبری. ۴۲

۱۶.۸.۲. نقش رهبری در ورزش ۴۳

۱۷.۸.۲. کاربرد سبک­های متفاوت مربیگری در ورزش ۴۴

۹.۲. انسجام گروهی. ۴۶

۱.۹.۲.تفاوت گروه و تیم: ۴۹

۲.۹.۲.تعریف انسجام گروهی. ۵۰

۳.۹.۲. عواملی موثر بر انسجام گروهی. ۵۲

۴.۹.۲. اثرات انسجام بر عملکرد گروه ۵۴

۱۰.۲. پیشینه تحقیق. ۵۵

فصل سوم :روش شناسی تحقیق

۱.۳. روش تحقیق. ۶۹

۲.۳. جامعه آماری. ۶۹

۳.۳. نمونه آماری و روش نمونه گیری. ۶۹

۴.۳. متغیرهای تحقیق. ۶۹

۵.۳. تعریف عملیاتی متغیرها ۶۹

۶.۳.انسجام گروهی. ۷۰

۷.۳.  جمع آوری داده ها ۷۱

۱.۷.۳. ابزار اندازه گیری. ۷۱

۸.۳. روش های آماری. ۷۲

فصل چهارم :تجزیه و تحلیل آماری

۱.۴. یافته­ های توصیفی. ۷۴

۱.۱.۴. توصیف ویژگی­های دموگرافیک. ۷۴

۲.۱.۴. توصیف ویژگی شرکت کنندگان بر اساس سابقه قهرمانی. ۷۶

۲.۴. یافته­ های استنباطی. ۷۷

۱.۲.۴. آزمون پایایی ابزارهای تحقیق. ۷۷

۲.۲.۴. آزمون­های فرضیه صفر. ۷۷

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

۱.۵. بحث و نتیجه گیری. ۸۶

۱.۱.۵. یافته ( مربوط به فرضیه صفر اول) ۸۶

۲.۱.۵. یافته ( مربوط به فرضیه صفر دوم) ۸۶

۳.۱.۵. یافته ( مربوط به فرضیه صفر سوم) ۸۷

۴.۱.۵. یافته ( مربوط به فرضیه صفر چهارم) ۸۷

۵.۱.۵. یافته ( مربوط به فرضیه صفر پنجم) ۸۸

پیشنهادات برخاسته از تحقیق. ۸۹

پیشنهادهای برخاسته از تحقیق. ۸۹

پیوست­ها ۹۰

منابع. ۱۰۱

چکیده انگلیسی

چکیده

جهت بهبود عملکرد و انسجام  تیم و گروه عوامل متعددی دخیل هستند. ازجمله موارد مهم رفتار رهبران در نفوذ بر زیر مجموعه می­باشد و هدف از تحقیق حاضر بررسی  رابطه علی بین رفتار رهبری و میزان انسجام گروهی در ورزشکاران نوجوان  بود. این پژوهش از نوع تحقیقات علی بود که به صورت میدانی اجرا  شد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه ورزشکاران نوجوان پسر استان قم که درسال تحصیلی ۹۲ – ۹۱ در حال تحصیل به تعداد ۵۰۰۰ نفر بود. ونمونه آماری این تحقیق را تعداد ۲۵۰ نفر از ورزشکاران تشکیل میداد. ابزار اندازه ­گیری  این پژوهش پرسشنامه محیط گروهی در ورزش کارون، ویدمایر و براولی و پرسشنامه مقیاس رهبری در ورزش چلادورای بود.

داده­ ها با بهره گرفتن از شاخصه­های آمار توصیفی خلاصه و توصیف می­شوند و  از معادله ساختاری SME برای آزمون مدل ارتباط علّی و برای تجزیه و تحلیل داده­ ها از نرم افزار لیزرل با سطح اطمینان ۰۵/۰ استفاده شد. فرضیه ­های پنجگانه تحقیق نشان داد که ارتباط علی بین، رفتار دمکراتیک، رفتار بازخورد مثبت، رفتار آموزش و تمرین و رفتار حمایت اجتماعی و میزان انسجام گروهی در ورزشکاران نوجوان وجود دارد. با توجه به یافته­ های تحقیق می­توان با احتمال ۹۵ درصد ادعا کرد که رفتار رهبری با انسجام گروهی در ورزشکاران نوجوان رابطه معنی داری دارد.

کلمات کلیدی

رفتار آمرانه، رفتار دمکراتیک، رفتار بازخورد مثبت، رفتار آموزش و تمرین و رفتار حمایت اجتماعی و میزان انسجام گروهی.

۱.۱. مقدمه

روانشناسی ورزشی شاخه­ایی از علم ورزش است که در جست­وجوی فراهم نمودن پاسخ به سوالات مختلف در زمینه ­های رفتار انسانی در حیطه ورزش است. از آنجایی که روانشناسی به مطالعه رفتار می ­پردازد، بالطبع موضوع روانشناسی ورزشی نیز مطالعات­، حرکات و فعالیت­های ورزشی در تمام ابعاد، از فعالیت حرکتی یک کودک دبستانی تا مسابقات جهانی و المپیک میباشد. امروزه باتوجه به اینکه بسیاری ازفعالیت­های ورزشی به شکل گروهی صورت میگیرد، علوم مدیریت ورزشی و روانشناسی ورزش، جایگاه ویژه­ایی در موفقیت و عملکرد تیم­های ورزشی به خود اختصاص داده­اند زمانی که افرادبرای رسیدن به هدفی تلاش میکنند اغلب کسی بعنوان مدیر و رهبر مسئولیت گروهی را به عهده میگرد، این فرد باید مهارت­ها و ویژگی­های لازم برای رهبری گروه را داشته باشد تا بتواند اعضای گروه را به سمت هدف مورد نظر هدایت کند (اچ مارک، ۲۰۰۱).

در ورزش این نقش به عهده مدیر است و اوست که کارهای رهبری ورزشکاران را برعهده دارد و نقش مهمی بر عملکرد و انسجام تیمی خواهد داشت. انجام موفقیت آمیز کار گروهی مستلزم وجود همبستگی در بین اعضای گروه است، در ورزش به ویژه ورزشهای گروهی مانند سایر گروه ها و سازمانها شرط لازم برای تحقق هدف مشترک داشتن وحدت وانسجام گروهی است که بی­تردید مربی تیم که وظیفه رهبری ورزشکاران را برعهده دارد، در این زمینه نقش کلیدی دارد. تیم­های موفق ورزشی اغلب دارای صفتی برجسته هستند که آنها را از تیم­های ناموفق جدا میسازد و آن مدیریت و رهبری موثر فعال و شایسته است (ام لیث، ۲۰۰۱ ).

مربیان مایل­اند فعال، سخت کوش و پر انرژی باشند و مسئولیت­های زیادی را بپذیرند، از این رو از آنان انتظار می­رود که برنامه ­های ورزشی پیجیده را به شایستگی رهبری کنند و در محیطی با فشار بسیار بالا ورزشکارانی با شایستگی­های فنی تربیت کنند (لاوسن، ۲۰۰۲).

در مورد حرفه­ی مربیگری و ویژگی­های آن مطالب متنوع و گوناگونی توسط صاحب نظران ارائه شده و کتب مختلف روانشناسی نیز هر کدام بخشی را به بحث در باره­ی این حرفه جذاب و دشوار اختصاص داده­اند. مارتنز در کتاب راهنمای مربیان می­گوید مربیگری شغلی متفاوت با سایر شغلهای موجود در جامعه است و آن چه از مربی انتظار می­رود این  است که انسان­های نجیب و خوب به جامعه تحویل دهد. این حرفه، حرفه­ای توقع برانگیز و دشوار است و نیاز به مهارت­های متفاوتی دارد. مربیگری یک حرفه­ی مددکارانه است و باید جنین باشد (ام لیث، ۲۰۰۱).

یک مربی در صورتی یک مدیرموثر و شایسته خواهد بود که مهارت لازم برای هدایت و رهبری ورزشکاران را داشته باشد. از جمله مهم­ترین مهارت­های مورد نیاز برای یک مربی، رهبری است. برخی از وظایف مهم در حیطه­ی رهبری شامل ایجاد انگیزش، توسعه روابط موثر با ورزشکاران و ایجاد انسجام و هماهنگی است(ام لیث، ۲۰۰۱).

در زمینه رفتار مربیان در تیم­های ورزشی چلادورای (۱۹۹۰) مدل چند بعدی ورزش را اعلام نمود. طبق این مدل رفتار مربیان تحت سه عامل اصلی، ویژگی­های موفقیتی (مانند شرایط تیم)، ویژگی رهبر و ویژگی اعضا قرار دارد که در نهایت رفتار مربیان، موفقیت عملکرد، انسجام گروهی و رضایتمندی را تحت تاثیر قرار می­دهد (حسینی کشتان، ۱۳۸۷).

انسجام تیمی شامل انسجام تکلیف و انسجام اجتماعی است. انسجام اجتماعی نشان می­دهد که مقدار جاذبه درون فردی در میان اعضا به عنوان مثال تا چه حد است که گروه اجازه می­دهد افراد به اهداف خود برسند. انسجام تکلیف همچنین شامل ارزیابی عملی از سطح تلاش ورزشکار و هماهنگی تیمی است که نشان می­دهد تا چه حد هر تیم و اعضای آن به اهدافشان می­رسند، مدل مفهومی ابتدایی از انسجام در تیم­های ورزشی به وسیله کارون (۱۹۸۲) ارائه شد این مدل مبتنی بر این فرض است هستند که عوامل بسیاری مربوط به انسجام گروهی و یا پیش بینی از آن وجود دارد، یکی از این عوامل رهبری است، بر اساس این مدل رفتار مربیان (آموزش و دستورالعمل، حمایت اجتماعی و بازخورد مثبت ) و تصمیمات مربی (دموکراتیک و استبدادی) روابط درون فردی بین مربی و بازیکنان (در واکنش به شرایطی است که تیم درآن تحت فشار است)  نفوذ بر روی انسجام تیم­های ورزشی است. واقعیت این است که شیوه رهبری موثر است و ورزشکاران انسان هستند نه ماشین که در نتیجه تحت تاثیر رفتار­ها، ادراک­ها و تقسیم­های مربی خود قرار می­گیرند کالیگو بر این عقیده است که هرکسی می ­تواند بیاموزد که چگونه تبدیل به یک رهبرموفق، به واسطه یادگیری  رفتارهای تاثیر گذاری شود (جی. بی. ال، ۱۹۹۸).

باید بتواند رضایت ا فراد و یا بازیکنان در سطح ورزشی را به دست آورد، در حقیقت رهبری خوب و مناسب رشد فردی، انگیزه عملکرد و رضایت کاری افراد را ارتقا می­بخشد. (چلادورای و کارون ۱۹۸۳)

روانشناسان ورزش معتقدند که تعیین هدف مشترک که بتواند تلاش­های گروه را به سمت آن متمایز کند برای دستیابی به موفقیت جنبه حیاتی دارد. احساس با هم بودن یک ویژگی تیمی است که انسجام گروهی نامیده می­شود. در ورزش­های گروهی که تیم­ها با یکدیگر کنش متقابل دارند موفقیت زمانی حاصل میشود که اعضای تیم به شیوه ­های موثر و هماهنگ با هم کار می­ کنند. اینجاست که نقش مربی به عنوان رهبر و هماهنگ کننده بیشتر مشخص­خواهد شدو سبک ­رفتار رهبری وی درایجاد انسجام وانسجام تیمی نقش بسزایی دارد (طالب پور، ۱۳۸۵).

۲.۱. بیان مسئله

در دنیای پیشرفته امروزی هیچ ورزشکاری بدون داشتن یک مربی آگاه و مقتدر نمی­تواند قله­های صعود را طی کند. رهبر ورزشی با توجه به نقشی که دارد، حلقه­ی اتصال موجود میان ورزشکاران و اهداف تیم می­باشد. اهمیت نقش مربیان در ورزش و موقعیت ورزشکاران لزوم شناخت و بررسی سبک رهبری آن­ها را ضروری می­سازد (احمدی، ۱۳۷۴).

رهبری در واقع عبارت است از عمل تاثیرگذاری بر فعالیت­های یک ورزشکار یا گروهی از آن­ها در وضعیتی معین به صورتی که از روی میل و علاقه برای هدف­های انفرادی و تیمی تلاش کنند. به بیان دیگر فرایند رهبری تابعی از مربی، ورزشکار و سایر متغیّر­های وضعیتی است (خلج، گیلدا، ۱۳۸۹).

حقیقتا در راستای موفقیت یک تیم ورزشی نمی­توان نقش مربی را به عنوان رهبر تیم نادیده انگاشت، این فرد باید دارای مهارت لازم برای رهبری، گروه باشد تا بتواند اعضای گروه را به سمت هدف مورد نظر هدایت کند. رهبری را در وسیع ترین مفهوم می­توان بدین صورت بیان کرد که فرایند رفتاری اثر گذار بر افراد و گروه­ها در جهت اهدافی معین است. در موفقیت­های ورزشی این نقش را مربی بر عهده دارد و اوست که کار هدایت و رهبری، بازیکنان را بر عهده می­گیرد، و رهبری کارآمد وی نقش مهمی بر عملکرد گروه دارد (خلج، گیلدا، ۱۳۸۹).

به عقیده فراست مربیان، محور اصلی و رکن مهم تیم­های ورزشی هستند. در بین سه عامل مهم و تاثیر گذار در موفقیت تیم­ها یعنی ورزشکار، مربی و تماشاگر، مربی در نقش رهبر تیم به عنوان یک سازمان دهنده قوی و زیر بنای هر پیشرفت مطرح است. تجربیات گذشته نشان داده است. مربیگری رشته ایی متفاوت از سایر حوزه هاست ودرآن طیف وسیعی از مهارت­ها مورد نیاز است (مرادی ، ۱۳۸۳).

پترون، آینسیسر و کاوس (۲۰۰۱) ارتباط بین ابعاد رفتارآمرانه وانسجام گروهی وموفقیت را در تیم­های فوتبال مردان و زنان دانشگاهی آمریکا بررسی کردند. نتایج نشان داد ورزشکاران در رده­های پایین­تر منسجم­ترهستند همچنین بنابه یافته­ های این پژوهشگران انسجام گروهی با عملکردتیم ارتباط زیادی داشت، نتایج آن­ها در مورد ابعاد رفتار رهبری نشان داد بر خلاف انتظار، ورزشکاران رهبری مستبدانه را در مقایسه بارهبری دموکراتیک ترجیح­می­ دهند (خلج، گیلدا، ۱۳۸۹).

انسجام تیمی یا گروهی به عنوان یک موضوع روانشناسی اجتماعی عامل مهمی است، که تبدیل مجموعه ایی از افراد نامنظم به یک تیم است که نقش مهمی در تقویت عملکرد تیمی و احساس رضایت در میان اعضا را دارد، از نقطه نظر عملی و نظری بررسی بسیاری از مسائلی که با رفتار مربیان ارتباط دارد برای نفوذ در موفقیت تیم مهم است. یکی از این مسائل انسجام گروهی است. برخی از شواهد تجربی نشان می­دهد که انسجام تیمی با رفتار مربیگری مرتبط است. سوال اصلی این است که آیا بین رفتار رهبری و میزان انسجام گروهی در ورزشکاران نوجوان ارتباط علّی وجود دارد؟

۳.۱. ضرورت و اهمیت تحقیق

با توجه به محور بودن نوجوانان در ورزش کشور و اهمیت تربیت و آموزش صحیح آنها به عنوان پایه اصلی ورزش کشور در جامعه کنونی و تغییر نگرش و تفکر صحیح آنهادر مورد رفتار مربیان وانسجام تیمی یک امر روشن و واضح است، و اگر بتوان میزان تاثیر متغیّر­های فوق که برتغییر نگرش و تفکر صحیح و موثر درآموزشگاه اعم از مدیر، مربی و اولیا میشود، استخراج کرد میتوان با بهره گرفتن از نقاط قوت آن و تقویت نقاط ضعف در جهت تربیت صحیح و اصولی که امری مهم و ضروری به نظر می­رسد گام برداشت و اطلاعات صحیح در اختیار مسئولین امر از جمله مدیران و مربیان ورزش درآموزشگاهها و خانواده ­ها و جامعه گذاشت. مربیان و ورزشکاران با گذشت زمان بیشتر به این حقیقت پی می­برند که در موفقیت ورزشی چیزی بیش از تمرین و پرداختن به بازی نقش دارد. عوامل محیطی و روانی – اجتماعی بر نتیجه نهایی مسابقه اثر میگذارد و گاهی اوقات نیز بسیار تعیین کننده هستند. اگر رفتار رهبری  مربیان تیم­های ورزشی متناسب با شرایط ورزشکار وتیم باشد، مربی می ­تواند از بالاترین شرایط تیم و باشگاه استفاده نماید تا با غلبه بر متغیرهای مخل درونی و بیرونی، تیم را به سر منزل مقصود رهنمون سازد. از دیدگاه دیوید فرانسیس و دونالد یانگ یک تیم چیزی بیش از گروهی افراد است که یونیفرم­های یکسان می­پوشند. به نظر آنها یک تیم شامل گروه فعالی از افراد است که برای رسیدن به هدف­های مشترکی متعهد شده اند، تا به خوبی با هم کار کنند و از این کار لذت ببرند و به نتایج مطلوبی نیز دست یابند. اما یک مربی باید بتواند مفهوم تیم و کار گروهی را گسترش دهد. پرداختن به این مسائل به مربیان کمک می­ کند تا تیمی منسجم و موفق در اختیار داشته باشند و مشکلات و مسائلی را که در راه رسیدن به اهداف گروهی با آنها مواجه می­شوند از سر راه بردارند. در یک تیم ورزشکاران هر ساله می­آیند و می­روند و به طور پیوسته نیز ساختار و کیفیت تیمشان تغییر میکند. آنها با مدیریت­ها و مربیان تیم­های مخلف کار می­ کنند، یکی از دلایل احتمالی عملکرد متفاوت ورزشکاران در تیم­های مختلف ممکن است انسجام و وحدت گروهی تیم باشد. شاید به همین دلیل و به طور شگفت انگیزی یک تیم در یک  سال موفق عمل میکند در حالی که در سال بعد ناموفق میشود. حتی تیم هایی وجود دارند که با بازیکنانی توانمند نمی توانند عملکردی در سطح بالا داشته باشند در حالی که تیم دیگری با بازیکنان متوسط ناشناخته بر حریفان پیروز می­شوند و نتایج قابل قبولی می­گیرد، انسجام، یکی از فاکتورهایی است که بر عملکرد گروهی تاثیر می­گذارد.

فعالیت ورزشی فرد تحت تاثیر عوامل روانی وفیزیکی زیادی قرار دارد. شناخت چنین عواملی برای مربیگری و آموزش مهارت­های ورزشی بسیار تعیین کننده است. بدون شک برخورداری از مهارت­های رهبری از ویژگی­های برجسته یک مربی موثر و مفید است و چنانچه اتخاذ سبک­های رهبری از سوی مربیان با عملکردهای مختلف بازیکنان سازگار باشد، یقینا باعث برانگیختن و موفقیت ورزشکاران خواهد شد، بسیاری از فعالیت­های ورزشی در شکل  گروهی صورت می­گیرد. هنگامی که بازیکنان برای نتیجه به واکنش متقابل می­پردازند باید علاوه بر به حد مطلوب رساندن اجرای فرد به نیروها و فرایند­های درونی و عوامل اثر گذار بر عملکرد گروهی آنان نیز توجه شود(جکسون، راجر، ۱۳۸۲).

با توجه به این که امروزه بسیاری از فعالیت­های ورزشی به شکل گروهی صورت می­گیرد علوم مدیریت ورزشی و روانشناسی ورزش جایگاه ویژه­ای در موفقیت و عملکرد تیم­های  ورزشی به خود اختصاص داده اند اگررفتار رهبری مربی متناسب با شرایط  ورزشکار و تیم باشد مربی میتواند از بالاترین ظرفیت تیم و باشگاه استفاده کند و با غلبه بر مخلهای درونی و بیرونی تیم را به سر منزل مقصود برساند (الوانی، ۱۳۸۵).

وقتی ساختار خاص یک ورزش، هماهنگی در اعمال  متقابل بازیکنان را می­طلبد مجموع توانایی های فردی بازیکنان، بازدهی واقعی تیم  را به نحو مطلوبی پیش بینی نخواهد کرد.

ماهیت ورزش هایی مانند فوتبال، والیبال، بستکبال به گونه­ای است که لازم است بازیکنان از انسجام بیش تری برخوردار باشند (محمد پناهی، ۱۳۸۷).

انسجام یکی از فاکتورهایی است که بر عملکرد گروهی تاثیر می­گذارد. روشی که­ مربیان به واسطه­آن انسجام­گروهی را ارتقا می­ دهند، تاثیرزیادی برموفقیت­تیم­ها دارد. (اسپینک، کی، اس، ۲۰۰۵)

هم چنین آگاهی مربیان از رضایتمندی  بازیکنان در تیم می ­تواند باعث روشن شدن یکی از ابعاد روان شناسی و مدیریتی تیم شده و در نتیجه در راستای موفقیت و تحقق اهداف تیم استفاده به جا از آن شود. تحقیقات محدودی برای تعیین ارتباط بین رفتار­های مربیگری و انسجام همه­ی بازیکنان درایران صورت گرفته است. و به طور گسترده این رفتار­ها، با بازیکنان، مورد توجه اندک قرار گرفته اند، بنابراین نیاز به تحقیق در این زمینه احساس می­شود. این تحقیق با تدوین اهداف و فرضیه ­های زیر به بررسی ارتباط علّی بین انسجام گروهی و رفتار رهبری ورزشکاران نوجوان خواهد پرداخت. لذا این تحقیق انجام شد تا در مورد ارتباط  انسجام گروهی و رفتار رهبری در ورزشکاران نوجوان رهنمود هایی ارائه داده است و ارتباط علی بین انسجام گروهی و رفتار رهبری ورزشکاران نوجوان را تعیین نماید.

۴.۱. اهداف تحقیق

۱.۴.۱. هدف کلی

تعیین بررسی ارتباط علی رفتار رهبری و انسجام گروهی در ورزشکاران نوجوان

۲.۴.۱. اهداف اختصاصی

۱ ـ تعیین میزان ویژگی­های دموگرافیگ شرکت کنندگان

۲ ـ تعیین میزان متغیرهای مربوط به انسجام گروهی

۳ ـ تعیین میزان متغیرهای مربوط به رفتار رهبری

۵.۱. فرضیه ­های اصلی

۱ ـ ارتباط علی بین رفتار امرانه و میزان انسجام گروهی در ورزشکاران نوجوان وجود دارد.

۲ ـ ارتباط­علی بین­رفتاردمکراتیک­ومیزان­انسجام گروهی در ورزشکاران نوجوان وجود دارد.

۳ ـ ارتباط علی بین رفتار بازخورد مثبت و میزان انسجام گروهی در ورزشکاران نوجوان وجود دارد.

۴ ـ ارتباط علی بین رفتار آموزش و تمرین و میزان انسجام گروهی در ورزشکاران نوجوان وجود دارد.

۵ ـ ارتباط علی بین رفتار حمایت اجتماعی و میزان انسجام گروهی در ورزشکاران نوجوان وجود دارد.

۶.۱. روش تحقیق

این پژوهش از نوع تحقیقات علّی است که به صورت میدانی اجرا می­شود، به این دلیل که  پژوهش در پی بررسی و مطالعه رابطه بین رفتارهای رهبری با انسجام تیمی  ورزشکاران نوجوان است و با توجه به انکه هدف از  این پژوهش دستیابی به اصول و قواعدی است که در موقعیت­های واقعی و عملی به کار برده می­شود این پژوهش از نوع تحقیقات کاربردی است.

۷.۱. جامعه آماری و حجم آن

جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه ورزشکاران نوجوان پسر استان قم در سال ۹۲ ـ ۹۱  است. با توجه به روش شناسی مورد مطالعه در تحقیق ۲۵۰ دانش­آموز به صورت تصادفی در دسترس مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

۸.۱. ابزار اندازه گیری

۱.۸.۱. پرسشنامه محیط گروهی در ورزش

هدف: اندازه گیری میزان انسجام گروهی در تیم­های ورزشی پرسشنامه محیط گروهی در سال ۱۹۸۵ توسط کارون، ویدمایر و براولی بر اساس مدل مفهومی کارون (۱۹۸۲) برای اندازه گیری میزان انسجام گروهی در تیم­های ورزشی تهیه شده است که در قالب ۱۸ سئوال، انسجام گروهی را در ۴ بعد اندازه گیری می­ کند.

انسجام تکلیف فردی: به احساسات فرد از تعهد شخصی نسبت به خود و انجام تکلیف و دست یابی به هدف­های گروهی گفته می­شود.

انسجام اجتماعی فردی: به احساس فرد از تعهد شخصی نسبت به کنش­های متقابل اجتماعی با گروه گفته می­شود.

انسجام تکلیف گروهی: به احساسات فرد از نزدیکی و تعهد اعضای تیم نسبت به تکلیف گروهی گفته می­شود.

انسجام اجتماعی گروهی: به احساسات فرد از نزدیکی و تعهد اعضای تیم نسبت به گروه به عنوان یک واحد اجتماعی گفته می­شود.

پاسخ­ها بر اساس مقیاس ۹ ارزشی لیکرت از کاملا موافقم (۹) تا کاملا مخالفم (۱) ارزش گذازی می­شوند.

۲.۸.۱. پرسشنامه مقیاس رهبری در ورزش

هدف: بررسی و مطالعه سبک رهبری مربیان در موقعت­های ورزشی

پرسشنامه مقیاس رهبری در ورزش، در سال ۱۶۸۰ توسط چلادوری و صالح بر اساس مدل چند بعدی رهبری در ورزش (چلادوری و صالح ۱۹۷۸) برای بررسی و مطالعه سبک رهبری مربیان در موقعیت­های ورزشی تهیه شده است. این ابزار در قالب ۴۰ سئوال، سبک رهبری مربیان در ۵ بعد رفتاری ارزیابی می­کرد.

رفتار آموزش وتمرین: رفتارمربی بمنظور بهبودعمل کردورزشکاران باتاکیدبرتمرین سخت و شدید، آموزش مهارت­ها، تکنیک­ها و تاکتیک­ها سئوال­های ۱۳ ـ ۱ این بعد را می­سنجند.

رفتار آمرانه: رفتار مربی با ویژگی تصمیم گیری مستقل و اعمال قدرت شخصی سئوال­های ۱۸ ـ ۱۴ این بعد را اندازه گیری می­ کند.

رفتار دموکراتیک: رفتاری که مربی به ورزشکاران اجازه بیشتری در تصمیم ­گیری برای اهداف تیم، روش­های تمرین و به کارگیری تاکتیک­ها و استراتژی­های بازی می­دهد سئوال­های ۲۷ ـ  ۱۹ این بعد را می­سنجد.

رفتار حمایت اجتماعی: رفتار مربی با ویژگی نگران بودن دو مورد رفاه و آسایش تک تک ورزشکاران، ایجاد جو گروهی مثبت و روابط گرم بین اعضای تیم سئوال­های ۳۵ ـ ۲۸ این بعد را اندازه ­گیری می­ کند.

رفتار باز خورد مثبت: رفتاری که مربی ورزشکاران را به واسطه عمل کرد خوب مورد تشویق و تمرین و پاداش قرار می­دهد سئوال­های ۴۰ ـ ۳۶ این بعد را می­سنجد.

پاسخ­ها بر اساس مقیاس ۵ ارزشی لیکرت، هرگز (۱)، به ندرت (۲)، گاهگاهی (۳)، اغلب (۴) و همیشه (۵) ارزش گذاری می­شوند.

تعداد صفحه :۱۲۰

قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

پایان نامه ارتباط علّی شایستگی با خودکارآمدی رهبری در مربیان ورزشی زن والیبال استان تهران

 پایان نامه رشته تربیت بدنی

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد تهران مرکزی

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

 پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M. A )

 گرایش: مدیریت ورزشی

 عنوان:

ارتباط علّی شایستگی با خودکارآمدی رهبری در مربیان ورزشی زن والیبال استان تهران

 استاد مشاور:

دکترحمید سجادی هزاوه

زمستان۱۳۹۲

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                  صفحه

فصل اول: مقدمه و معرفی

۱.۱. مقدمه ۳

۲.۱. بیان مسئله ۶

۳.۱. ضرورت و اهمیت پژوهش ۸

۴.۱. اهداف ۹

۱.۴.۱. هدف کلی. ۹

۲.۴.۱. اهداف اختصاصی. ۹

۵.۱. سوال­ها ۹

۶.۱. فرضیه ­ها ۹

۷.۱. پیش فرض­ها ۹

۸.۱. محدودیت­های پژوهش ۱۰

۱.۸.۱. حدود پژوهش ۱۰

۲.۸.۱. محدودیت ۱۰

۹.۱. تعریف مفهومی واژه ­ها و اصطلاحات ۱۰

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه  پژوهش

۱.۲. فرضیه صفر. ۱۲

۱.۱.۲. زیر بنای نظری. ۱۲

۲.۲. پیشینه  پژوهش ۴۴

۱.۲.۲.  پژوهش­های  انجام شده در داخل از کشور. ۴۴

۲.۲.۲.  پژوهش­های  انجام شده در خارج از کشور. ۴۵

فصل سوم: روش شناسی  پژوهش

۱.۳. روش  پژوهش ۵۱

۲.۳. جامعه آماری. ۵۱

۳.۳. نمونه آماری و روش نمونه گیری. ۵۱

۴.۳. تعریف عملیاتی متغیرها ۵۱

۵.۳. مقیاس اندازه گیری متغیرها ۵۲

۶.۳. جمع آوری داده­ ها ۵۲

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                  صفحه

۱.۶.۳. ابزار اندازه گیری. ۵۲

۲.۶.۳. روش جمع آوری داده ها ۵۲

۷.۳. روش­های آماری. ۵۳

فصل چهارم : یافته­­های پژوهش

۱.۴. یافته­ های  توصیفی. ۵۵

۱.۱.۴. توصیف نمونه بر حسب درجه کارت مربیگری پاسخگویان. ۵۵

۲.۱.۴. توصیف نمونه بر حسب منطقه محل فعالیت پاسخگویان. ۵۶

۳.۱.۴. توصیف نمونه بر حسب محل کار پاسخگویان. ۵۷

۴.۱.۴. توصیف جامعه بر حسب بخش اشتغال پاسخگویان. ۵۹

۵.۱.۴. توصیف جامعه بر حسب گروه هدف پاسخگویان. ۶۰

۶.۱.۴. توصیف شاخص شایستگی مربی. ۶۱

۷.۱.۴. توصیف مؤلفه راهنمایی و مشاوره از شاخص شایستگی مربی. ۶۳

۸.۱.۴. توصیف مؤلفه ارائه اطلاعات از شاخص شایستگی مربی. ۶۵

۹.۱.۴. توصیف مؤلفه شبکه و ارزیابی از شاخص شایستگی مربی. ۶۷

۱۰.۱.۴. توصیف شاخص خودکارآمدی رهبری. ۶۹

۲.۴. آمار استنباطی. ۷۱

۱.۲.۴. آزمون نرمال بودن توزیع داده­ ها ۷۱

۲.۲.۴. پایایی یا قابلیت اعتماد ابزار گردآوری اطلاعات  پژوهش ۷۱

۳.۲.۴. تحلیل عاملی اکتشافی شاخص شایستگی مربی (تعیین روایی یا اعتبار پرسشنامه شایستگی مربی) ۷۲

۴.۲.۴. تحلیل عاملی تأییدی. ۷۴

۱.۴.۲.۴. تحلیل عاملی تأییدی شاخص شایستگی مربی. ۷۴

۲.۴.۲.۴. تحلیل عاملی تأییدی شاخص خودکارآمدی رهبری. ۷۷

۵.۳.۴. آزمون فرضیه ­ها و پاسخ به سئوال­های  پژوهش ۷۸

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

۱.۵. بحث و نتیجه گیری. ۸۲

۱.۱.۵. یافته­ های مربوط به فرضیه صفر اول پژوهش ۸۲

۲.۱.۵. یافته­ های مربوط فرضیه دوم پژوهش ۸۲

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                  صفحه

۳.۵. نتیجه گیری. ۸۳

۴.۵. پیشنهادها ۸۳

۱.۴.۵. پیشنهادهای برخواسته از  پژوهش ۸۳

۲.۴.۵. پیشنهادات برای پژوهش­های بیشتر. ۸۴

منابع. ۹۲

پیوست­ها ۸۵

چکیده انگلیسی

چکیده پایان نامه  )شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده( :

 هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط علّی معنادار بین شایستگی با خودکارآمدی رهبری در مربیان ورزشی زن والیبال استان تهران می باشد. روش پژوهش از نوع توصیفی-پیمایشی می باشد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه مربیان ورزشی زن والیبال استان تهران تشکیل می دهند که از بین آنها ۲۵۱ نفر به صورت تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه خودکارآمدی رهبری (مورفی، ۱۹۹۲) با اعتبار ۸۱ % و پرسشنامه شایستگی مربی( لئوناردو داوینچی،۲۰۰۰) با اعتبار ۸۵ % بود. نتایج آزمون کلموگروف اسمیرنف نشان داد داده ها دارای توزیع نرمال هستند ( ۰۵/۰P< ) تجزیه و تحلیل داده ها با بهره گرفتن از آمار توصیفی (شاخص گرایش به مرکز-شاخص گرای