دسته: رشته حسابداری

پایان نامه ارزش هزینه مالیات از دیدگاه سرمایه­ گذاران

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات  کرمانشاه

 

پایان نامه:(M.A)  حسابداری

گرایش: حسابداری

 

موضوع:

مطالعه مربوط بودن ارزش هزینه مالیات از دیدگاه سرمایه ­گذاران با تأکید بر معافیت­های مالیاتی (مطالعه موردی استان کرمانشاه)

 

                                                    سال تحصیلی:

بهمن۹۳

 

   برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱

کلیات تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………۱

۱ـ۱ـ مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱

۱ـ۲ـ بیان مسأله …………………………………………………………………………………………………………………………… ۲

۱ـ۳ـ اهمیت و ضرورت تحقیق………………………………………………………………………………………………………… ۳

۱ـ۴ـ جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق ۴

۱-۵- اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………..۴

۱-۶- بهره­وران نتایج تحقیق……………………………………………………………………………………………………………۴

۱-۷- سؤالات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………. …… ۵

۱-۸- فرضیه ­های تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………….۵

۱ـ۸ـ۱ـ فرضیه اصلی……………………………………………………………………………………………………………………. ۵

۱ـ۸ـ۲ـ فرضیه ­های فرعی……………………………………………………………………………………………………………… ۵

۱-۹- شرح کامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء……………………………………………۵

۱-۱۰- شرح کامل روش و ابزار گردآوری داده‏ها………………………………………………………………………………۶

۱ـ۱۱ـ جامعه آماری، روش نمونه‏گیری و حجم نمونه ………………………………………………………………………. ۶

۱ـ۱۲ـ روش تجزیه و تحلیل داده­ ها ……………………………………………………………………………………………….. ۶

۱ـ۱۳ـ تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی…………………………………………………………… ۷ ۱-۱۴- خلاصه فصل یک………………………………………………………………………………………………………………۷

فصل دوم ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۹

ادبیات‌ تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………. ۹

۲ـ۱ـ مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰

۲-۲- مالیات………………………………………………………………………………………………………………………………۱۰

۲­-۲-۱- مالیات در اسلام…………………………………………………………………………………………………………۱۱

۲-۲-۲- اهداف مالیات در اسلام ………………………………………………………………………………………………۱۲

۲-۲-۳- ویژگی­های مالیات اسلامی……………………………………………………………………………………………۱۳

۲-۲-۴- فرهنگ و مالیات ………………………………………………………………………………………………………..۱۳

۲-۲-۵- فرهنگ مالیاتی …………………………………………………………………………………………………………..۱۴

۲-۲-۶- مالیات و پس افتادگی فرهنگی……………………………………………………………………………………..۱۷

۲-۲-۷- نظام مالیاتی ایران و عوامل پس افتادگی فرهنگی ……………………………………………………………۱۸

۲-۲-۸- علل فرار مالیاتی در ایران……………………………………………………………………………………………..۲۰

۲-۲-۹- راهکارهای اصلاح فرهنگ مالیاتی…………………………………………………………………………………۲۱

۲-۲-۱۰- الزام دولت به حرکت در مسیر کاهش از سهم درآمدهای نفتی در بودجه…………………………۲۳

۲-۲-۱۱- لغو معافیت­های غیرضرور نهادی و الزام همه صاحبان درآمد به ارائه اطلاعات به دستگاه         مالیاتی………………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۵

۲-۲-۱۲- نرخ نهایی مالیات بر درآمد…………………………………………………………………………………………۲۶

۲-۳- مربوط‌ بودن……………………………………………………………………………………………………………………….۲۸

۲-۳-۱- ارزش‌ پیش‌بینی‌کنندگی‌ و تأییدکنندگی‌………………………………………………………………………….۲۸

۲-۳-۲- انتخاب‌ خاصه‌……………………………………………………………………………………………………………۲۹

۲-۴- رفتار سرمایه ­گذاران……………………………………………………………………………………………………………۲۹

۲-۵- معافیت مالیاتی و شوق سرمایه ­گذاری……………………………………………………………………………………۳۱

۲-۶- پیشینه پژوهش………………………………………………………………………………………………………………….۳۴

۲-۶-۱- پژوهش­های داخلی……………………………………………………………………………………………………۳۴

۲-۶-۲- پژوهش­های خارجی………………………………………………………………………………………………….۳۵

فصل سوم …………………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۸

روش اجرای تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………… ۳۸

۳ـ۱ـ مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۹

۳-۲- روش پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………..۳۹

۳ـ۳ـ سؤالات و فرضیه ­های پژوهش…. ………………………………………………………………………………………….۳۹

۳ـ۴ـ جامعه و نمونه آماری ………………………………………………………………………………………………………….۴۰

۳-۴-۱- جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………………۴۰

۳-۴-۲- نمونه آماری ……………………………………………………………………………………………………………..۴۰   ۳-۵- روش­ها و ابزار جمع­آوری اطلاعات …………………………………………………………………………………….۴۰

۳-۶- محاسبه متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………..۴۰

۳-۷- آمار توصیفی …………………………………………………………………………………………………………………….۴۱

۳-۸-آمار استنباطی……………………………………………………………………………………………………………………..۴۲

۳-۹- آلفای کرونباخ…………………………………………………………………………………………………………………..۴۲

۳-۹-۱-آزمون کلموگروف- اسمیرنوف………………………………………………………………………………………۴۴

۳-۹-۲-آزمون t یک نمونه ای یکطرفه……………………………………………………………………………………….۴۴

۳-۱۰- خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………………………………..۴۷

فصل چهارم ………………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۸

تجزیه و تحلیل داده‌های تحقیق…………………………………………………………………………………………………….. ۴۸

۴ـ۱ـ مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۹

۴ـ۲ـ ویژگی‌های جمعیت شناختی نمونه آماری …………………………………………………………………………….. ۴۹

۴-۲-۱- توزیع فراوانی سمت……………………………………………………………………………………………………۴۹

۴-۲-۲- توزیع فراوانی میزان تحصیلات…………………………………………………………………………………….۵۰

۴-۲-۳- توزیع فراوانی منبع تامین مالی………………………………………………………………………………………۵۱

۴-۲-۴- توزیع فراوانی سابقه کاری……………………………………………………………………………………………۵۲

۴-۳- ویژگی های توصیفی.. ………………………………………………………………………………………………………….۵۳  ۴-۴- فرضیات ………………………………………………………………………………………………………………………….۵۴

۴-۴-۱- آزمون کلموگروف اسمیرنوف……………………………………………………………………………………..۵۴

۴-۴-۲  آزمون فرضیات…………………………………………………………………………………………………………..۵۵

۴-۴-۳-طرح آزمایش ها…………………………………………………………………………………………………………..۶۳

۴-۴-۳-۱- آزمون LSD………………………………………………………………………………………………………….64

۴-۴-۴- بررسی تأثیر نوع شرکت………………………………………………………………………………………………۶۵

۴-۵- آزمون فرضیه ­های تحقیق ……………………………………………………………………………………………………۸۵

فصل پنجم ………………………………………………………………………………………………………………………………… ۷۲

نتیجه‌گیری و پیشنهادهای تحقیق ………………………………………………………………………………………………….. ۷۲

۵ـ۱ـ مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۳

۵-۲- جمع بندی مطالب پیشین…………………………………………………………………………………………………….۷۳  ۵ـ۳ـ نتیجه‌گیری…………………………………………………………………………………………………………………………… ۷۳

۵ـ۳ـ۱ـ آزمون فرضیات …………………………………………………………………………………………………………… ۷۳

۵ـ۴ـ پیشنهادها ………………………………………………………………………………………………………………………….۷۶

پیوستها  …………………………………………………………………………………………………………………………………… ۷۸

منابع فارسی: ……………………………………………………………………………………………………………………………… ۷۹

منابع لاتین: ……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۱

ضمائم …………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۱

 

 

فهرست جداول

عنوان صفحه

جدول(۴ـ ۱) : وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر سمت……………………………………………………………………… ۴۹

جدول (۴ـ۲): وضعیت افراد پاسخ دهنده ازنظر میزان تحصیلات ……………………………………………………… ۵۰

جدول(۴ـ۳): وضعیت افراد پاسخ دهنده ازنظر میزان منبع تامین مالی ………………………………………………… ۵۱

جدول(۴ـ۴): وضعیت افراد پاسخ دهنده ازنظر میزان سابقه کاری ……………………………………………………… ۵۲

جدول(۴ـ۵): میانگین و واریانس متغیرهای پرسشنامه …………………………………………………………………….. ۵۳

جدول (۴ـ۶):  نتایج آزمون کلموگروف اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن متغیرهای پرسشنامه…………. ۵۴

جدول(۴ـ۷): نتایج آزمون t مستقل تک نمونه ای یکطرفه برای متغیر سرمایه ­گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۶

جدول(۴ـ۸): نتایج آزمون t مستقل تک نمونه ای یکطرفه برای متغیر توسعه، بازسازی و تکمیل واحدهای موجود صنعتی…………………………………………………………………………………………………………………………….۵۸

جدول(۴ـ۹): نتایج آزمون t مستقل تک نمونه ای یکطرفه برای متغیر سرمایه ­گذاری در فعالیت­های کشاورزی……………………………………………………………………………………………………………………………………  ۶۰

جدول(۴-۱۰) نتایج آزمون t مستقل تک نمونه ای برای متغیر سرمایه ­گذاری در شرکت­های تعاونی……….۶۲

جدول(۴ـ۱۱): نتایج طرح آزمایشها برای بررسی تأثیر معافیت ها………………………………………………………. ۶۴

جدول(۴ـ۱۲): نتایج آزمون LSD………………………………………………………………………………………………….. 64

جدول(۴ـ۱۳): نتایج طرح آزمایشها برای بررسی تأثیر نوع شرکت……………………………………………………….. ۶۶

جدول(۴ـ۱۴): میانگین پاسخ برای نوع فعالیت شرکت آیا نوع شرکت بر پاسخ دهی به سؤالات مربوط به فرضیه دوم تأثیر دارد یا خیر؟………………………………………………………………………………………………………. ۶۷

جدول (۴ـ ۱۵): نتایج طرح آزمایشها برای بررسی تأثیر نوع فعالیت شرکت در مورد فرضیه دوم……………. ۶۸

جدول(۴ـ۱۶): میانگین پاسخ برای نوع فعالیت شرکت که معافیت مالیاتی ماده ۸۱ منجر به افزایش سرمایه ­گذاری در فعالیت­های کشاورزی گردیده است تأثیر دارد یا نه؟…………………………………………………………۶۸

جدول(۴ـ۱۷): نتایج طرح آزمایشها برای بررسی تأثیر نوع فعالیت شرکت. در مورد فرضیه سوم…………….۶۹

جدول(۴ـ۱۸): میانگین پاسخ برای نوع فعالیت شرکت  . موضوع  که معافیت مالیاتی تبصره ۶ ماده ۱۰۵ منجر به افزایش سرمایه ­گذاری در شرکت­های تعاونی گردیده است تأثیر دارد یا نه؟……………………………..۷۰

جدول(۴ـ۱۹): نتایج طرح آزمایشها برای بررسی تأثیر نوع فعالیت شرکت در مورد فرضیه چهارم…………… ۷۱

 

فهرست نمودار­ها

عنوان صفحه

نمودار(۴ـ۱): توزیع فراوانی سمت…………………………………………………………………………………………………… ۵۰

نمودار(۴-۲): توزیع فراوانی میزان تحصیلات………………………………………………………………………………….۵۱

نمودار(۴-۳): توزیع فراوانی منبع تامین مالی……………………………………………………………………………………۵۲

نمودار(۴-۴): توزیع فراوانی سابقه کاری………………………………………………………………………………………..۵۳

نمودار(۴-۵): هیستوگرام نرمال بودن متغیر سرمایه ­گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته…………………………..۵۷

نمودار(۴-۶): هیستوگرام نرمال بودن متغیر توسعه، بازسازی و تکمیل واحدهای موجود صنعتی…………….۵۹

نمودار(۴-۷): هیستوگرام نرمال بودن متغیر سرمایه ­گذاری در فعالیت­های کشاورزی……………………………..۶۱

نمودار(۴-۸): هیستوگرام نرمال بودن متغیر سرمایه ­گذاری در شرکتهای تعاونی…………………………………….۶۳

چکیده

مالیات یکی از اساسی ترین منابع مالی بیشتر کشورهاست که به گونه مستقیم و غیر مستقیم بر درآمدها نهاده می شود و توان اجرایی دولت از همین راه تامین می گردد. معافیتهای مالیاتی یکی از ابزارهای سیاست مالی به منظور تخصیص مجدد منابع، حصول عدالت اجتماعی و بهبود و توزیع درآمد و همچنین جهت دهی به روند سرمایه گذاری قلمداد می شود.و هدف تحقیق حاضر ارانه رهنمود به قانون گذاران، دولت- مردان سرومایه گذاران در خصوص اثر گذاری معافیتهای مالیاتی و تحقق اهداف از پیش تعیین شده می باشد بطوریکه با آزمون فرضیه اصلی و چهار فرضیه فرعی تحت عناوین :۱- معافیتهای مالیاتی در تحقق سیاستهای دولت اثر گذار بوده است؟۲- معافیت ۱۳۲منجر به افزایش سرمایه گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته گردیده است ؟۳- معافیت ماده ۱۳۸در بازسازی و تکمیل واحدهای صنعتی اثر گذار بوده است؟۴- معافیت ماده ۸۱ منجر به افزایش سرمایه گذاری در فعالیتهای کشاورزی گردیده است؟۵- معافیت تبصره ۶ ماده منجر به افزایش سرمایه گذاری در شرکتهای تعاونی گردیده است؟ این تحقیق از جنبه هدف از نوع تحقیقات کاربردی به شمار می رود، زیرا نتایج حاصل از آن می تواند در تصمیمات قانونگذاران، دولت مردان وسرمایه گذاران مورد استفاده قرار گیرد.

 

همچنین از بعد نحوه استنباط در خصوص فرضیه های پژوهش در گروه تحقیقات توصیفی قرار می گیرد، زیرا به توصیف شرایط می پردازد که به این ترتیب، از نظر استدلالی استدلال استقرایی است، همچنین از آنجایی که از طریق آزمایش داده های موجود به نتیجه ای خواهیم رسید، تحقیق ما در گروه تحقیقات پیمایشی خواهد بود. ودر نهایت باآزمون فرضیات مشخص گردید که فرضیه های اول ودوم از نظر آماری تایید شده ومعافیت ماده ۱۳۲و۱۳۸موجب افزایش سرمایه گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته و افزایش تکمیل و بازسازی واحدهای موجود گردیده است وفرضیه های سوم وچهارم از نظر آماری رد گردیده است ومعافیتهای  تبصره ۶ ماده ۱۰۵از مشوقهای مالیاتی در جهت ترغیب سرمایه گذاران در این بخشها نبوده است.

 

واژه های کلیدی:

مالیات، معافیتهای مالیاتی، مناطق کمتر توسعه یافته

 

فصل اول:

کلیات تحقیق

 

۱-۱- مقدمه

مالیات یکی از اساسی­ترین منابع مالی بیشتر کشورهاست که به گونه مستقیم یا غیرمستقیم بر درآمدها نهاده می­شود و توان اجرایی دولت از همین راه تأمین می­گردد. البته مالیات­ها و نوع و موارد آن، بر حسب تشخیص کارشناسان در هر کشور متفاوت است و همچنین اندازه و محدوده آن بر اساس نیاز و برخی پیشامدها تفاوت دارد و نمی­توان آن را در همه جا و همیشه یکسان و یکنواخت پنداشت.

مالیات عبارت است از سهمی که به موجب اصل تعاون ملی و طبق مقررات موضوعه هر یک از افراد کشور موظفند از درآمد یا دارایی خود به منظور تأمین هزینه­ های عمومی و حفظ منافع اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور بر حسب توانایی و استطاعت مالی خود به خزانه دولت بپردازند.

در اغلب کشورهای در حال توسعه، نرخ­های چندگانه مالیاتی تحت عنوان مشوق­ها و معافیت­های مالیاتی وضع می­شود. معافیت­های مالیاتی یکی از ابزارهای سیاست مالی به منظور تخصیص مجدد منابع، حصول عدالت اجتماعی و بهبود و توزیع درآمد و همچنین جهت­دهی به روند سرمایه ­گذاری قلمداد می­شوند.

در ایران بنابه گزارش مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی، مهم­ترین معافیت­های مالیاتی در بخش کشاورزی، واحدهای تولیدی و معدنی، معافیت­های مالیاتی مناطق ویژه اقتصادی و مناطق محروم، معافیت مالیاتی صادرات غیرنفتی، معافیت مالیاتی درآمد و حقوق و معافیت فرهنگی مانند مدارس و دانشگاه­های غیرانتفاعی صورت گرفته است. در این مطالعه با بررسی موردی استان کرمانشاه، تلاش می­شود تا به شناسایی آثار برخی معافیت­های مالیاتی بر سرمایه ­گذاری در مناطق محروم پرداخته شود.

 

۱-۲- بیان مسئله

رشد اقتصادی در بهبود سطح رفاه افراد جامعه اثر انکارناپذیری دارد و سرمایه ­گذاریهای فیزیکی و انسانی بیشتر، اجرای تکنیک­های جدید تولید و ارائه دانش نوین در این زمینه از جمله پایه­ های فرایند رشد هستند. مالیات­ها به علت اثری که بر بازده سرمایه ­گذاری­های فیزیکی و انسانی دارند می­توانند بر تصمیم ­گیری­های اقتصادی و در نهایت بر نرخ رشد تأثیر بگذارند. مالیات، زمانی که به ­عنوان اهرمی برای توسعه اقتصادی به­کارگرفته می­شود، در زمینه ­های مختلفی می ­تواند به­کار آید. می­توان از آن به ­عنوان مشوق سرمایه ­گذاری و پس­انداز استفاده کرد و یا در جهت اعمال سیاست­های صادراتی و یا حتی کنترل نقدینگی از آن استفاده کرد (قنبری فرد، ۱۳۸۶).

در ایران نیز سیاست دولت، توزیع درآمدهای ملی و توسعه مناطق فقیر و کم­درآمد و یا کمتر توسعه یافته است؛ در جهت ترغیب سرمایه ­گذاری در این مناطق، مشوق­هایی را از طریق معافیت­های مالیاتی در نظر گرفته تا از یک طرف موجب توسعه کشور و از طرف دیگر باعث افزایش سرمایه سرمایه ­گذاران گردد. بنابراین، انتخاب کردن محل تولید در جهت استفاده از این معافیت­ها و کاهش هزینه مالیات و افزایش سود، اهمیت ویژه­ای برای سرمایه ­گذاران و همچنین برای دولت در بلندمدت خواهد داشت و برای مردم آن مناطق نیز باعث افزایش اشتغال، فرهنگ و رفاه می­گردد.

معافیت­های قانونی مالیاتی به امتیازاتی اطلاق می­شود که طبق قانون و مقررات موضوعه مالیاتی قابل کسر از درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلقه است و می­توان از آن جمله به برخی معافیت­های مالیاتی موضوع مواد ۸۱، ۱۳۲، ۱۳۸، ۱۴۱ و ۱۴۵ قانون مالیات­های مستقیم و معافیت افزایش سرمایه اشاره نمود. این تحقیق، بر معافیت ماده ۱۳۲ قانون مالیات­های مستقیم در خصوص تعیین محل سرمایه ­گذاری (مناطق کمتر توسعه یافته، شهرک­های صنعتی خارج از شعاع سی کیلومتری مناطق توسعه یافته و یا داخل شعاع سی کیلومتری شهرهای بزرگ) و ماده ۱۳۸ قانون مالیات­های مستقیم مبنی بر توسعه و استفاده از این معافیت و همچنین سرمایه ­گذاری در بخش کشاورزی و یا ایجاد سرمایه ­گذاری به­صورت تعاونی متمرکز شده است. این تحقیق، قصد دارد با ارائه شواهد علمی و نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل­های آماری، اختلاف­های موجود را بررسی کرده و فرضیه ­های تحقیق را مورد آزمون قرار دهد. این تحقیق، امکان ارزیابی را برای سرمایه ­گذاران فراهم خواهد آورد که آیا سرمایه ­گذاری در مناطق دور از مرکز و افزایش هزینه­ های تولید و توزیع و فروش در قبال معاف از مالیات بودن و همچنین توسعه شرکت در قبال استفاده از معافیت متعلقه قابل توجیه است یا خیر؟

 

۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق

سود، مهمترین هدف در هر سرمایه ­گذاری از دیدگاه سرمایه ­گذاران می­باشد و با توجه به اینکه در ایران ۲۵ درصد سود ابرازی مشمول مالیات می­گردد، کاهش این هزینه و یا نداشتن این هزینه از طریق استفاده از معافیت­های مالیاتی دارای اهمیت ویژه­ای است، به­ طوری­که انتخاب محل تولید و یا نوع تولید دارای نقش مهمی در این تصمیم است و اکثر سرمایه ­گذاران به­دلیل آشنایی کمتر با قانون مالیات­ها و صرفاً در نظر گرفتن نزدیکی به مراکز تهیه و توزیع، از مزایای معافیت­های مالیاتی محروم می­شوند.

 

۱-۴- جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق

نظر به اینکه تحقیق حاضر اولویت اول پژوهشی سازمان امور مالیاتی درسال۱۳۹۲ است و تحقیق در زمینه آثار معافیت­های مالیاتی بر تحقق اهداف برنامه ­های توسعه و چشم­انداز ۲۰ ساله برای تصمیم­گیران از اهمیت بالایی برخوردار است و تاکنون تحقیقی در این زمینه انجام نشده است و دارای نوآوری است.

 

۱-۵- اهداف تحقیق

 1. ارائه رهنمود به قانون­گذاران و دولت­مردان در خصوص اثرگذاری معافیت­های مالیاتی بر تحقق اهداف از پیش تعیین شده؛
 2. کمک به سرمایه ­گذاران در خصوص تصمیم ­گیری صحیح جهت استفاده از معافیت مالیاتی ضمن درنظرگرفتن دوری از مرکز؛
 3. کمک به سرمایه ­گذاران در خصوص تصمیم ­گیری صحیح درمورد توسعه شرکت با درنظر گرفتن جنبه­ های مثبت مالیاتی؛
 4. کمک به سرمایه ­گذاران در خصوص تصمیم ­گیری درباره سرمایه ­گذاری در بخش کشاورزی؛و
 5. ارزیابی تشکیل شرکت در قالب شرکت تعاونی با در نظرگرفتن جنبه­ های مالیاتی.

 

تعداد صفحه:۱۰۵

قیمت : ۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 [email protected]

پایان نامه ارزش هزینه مالیات از دیدگاه سرمایه­ گذاران

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات  کرمانشاه

پایان نامه:(M.A)  حسابداری

گرایش: حسابداری

 

موضوع:

مطالعه مربوط بودن ارزش هزینه مالیات از دیدگاه سرمایه ­گذاران با تأکید بر معافیت­های مالیاتی (مطالعه موردی استان کرمانشاه)

 

                                                    سال تحصیلی:

بهمن۹۳

 

   برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱

کلیات تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………۱

۱ـ۱ـ مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱

۱ـ۲ـ بیان مسأله …………………………………………………………………………………………………………………………… ۲

۱ـ۳ـ اهمیت و ضرورت تحقیق………………………………………………………………………………………………………… ۳

۱ـ۴ـ جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق ۴

۱-۵- اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………..۴

۱-۶- بهره­وران نتایج تحقیق……………………………………………………………………………………………………………۴

۱-۷- سؤالات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………. …… ۵

۱-۸- فرضیه ­های تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………….۵

۱ـ۸ـ۱ـ فرضیه اصلی……………………………………………………………………………………………………………………. ۵

۱ـ۸ـ۲ـ فرضیه ­های فرعی……………………………………………………………………………………………………………… ۵

۱-۹- شرح کامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء……………………………………………۵

۱-۱۰- شرح کامل روش و ابزار گردآوری داده‏ها………………………………………………………………………………۶

۱ـ۱۱ـ جامعه آماری، روش نمونه‏گیری و حجم نمونه ………………………………………………………………………. ۶

۱ـ۱۲ـ روش تجزیه و تحلیل داده­ ها ……………………………………………………………………………………………….. ۶

۱ـ۱۳ـ تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی…………………………………………………………… ۷ ۱-۱۴- خلاصه فصل یک………………………………………………………………………………………………………………۷

فصل دوم ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۹

ادبیات‌ تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………. ۹

۲ـ۱ـ مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰

۲-۲- مالیات………………………………………………………………………………………………………………………………۱۰

۲­-۲-۱- مالیات در اسلام…………………………………………………………………………………………………………۱۱

۲-۲-۲- اهداف مالیات در اسلام ………………………………………………………………………………………………۱۲

۲-۲-۳- ویژگی­های مالیات اسلامی……………………………………………………………………………………………۱۳

۲-۲-۴- فرهنگ و مالیات ………………………………………………………………………………………………………..۱۳

۲-۲-۵- فرهنگ مالیاتی …………………………………………………………………………………………………………..۱۴

۲-۲-۶- مالیات و پس افتادگی فرهنگی……………………………………………………………………………………..۱۷

۲-۲-۷- نظام مالیاتی ایران و عوامل پس افتادگی فرهنگی ……………………………………………………………۱۸

۲-۲-۸- علل فرار مالیاتی در ایران……………………………………………………………………………………………..۲۰

۲-۲-۹- راهکارهای اصلاح فرهنگ مالیاتی…………………………………………………………………………………۲۱

۲-۲-۱۰- الزام دولت به حرکت در مسیر کاهش از سهم درآمدهای نفتی در بودجه…………………………۲۳

۲-۲-۱۱- لغو معافیت­های غیرضرور نهادی و الزام همه صاحبان درآمد به ارائه اطلاعات به دستگاه         مالیاتی………………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۵

۲-۲-۱۲- نرخ نهایی مالیات بر درآمد…………………………………………………………………………………………۲۶

۲-۳- مربوط‌ بودن……………………………………………………………………………………………………………………….۲۸

۲-۳-۱- ارزش‌ پیش‌بینی‌کنندگی‌ و تأییدکنندگی‌………………………………………………………………………….۲۸

۲-۳-۲- انتخاب‌ خاصه‌……………………………………………………………………………………………………………۲۹

۲-۴- رفتار سرمایه ­گذاران……………………………………………………………………………………………………………۲۹

۲-۵- معافیت مالیاتی و شوق سرمایه ­گذاری……………………………………………………………………………………۳۱

۲-۶- پیشینه پژوهش………………………………………………………………………………………………………………….۳۴

۲-۶-۱- پژوهش­های داخلی……………………………………………………………………………………………………۳۴

۲-۶-۲- پژوهش­های خارجی………………………………………………………………………………………………….۳۵

فصل سوم …………………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۸

روش اجرای تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………… ۳۸

۳ـ۱ـ مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۹

۳-۲- روش پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………..۳۹

۳ـ۳ـ سؤالات و فرضیه ­های پژوهش…. ………………………………………………………………………………………….۳۹

۳ـ۴ـ جامعه و نمونه آماری ………………………………………………………………………………………………………….۴۰

۳-۴-۱- جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………………۴۰

۳-۴-۲- نمونه آماری ……………………………………………………………………………………………………………..۴۰   ۳-۵- روش­ها و ابزار جمع­آوری اطلاعات …………………………………………………………………………………….۴۰

۳-۶- محاسبه متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………..۴۰

۳-۷- آمار توصیفی …………………………………………………………………………………………………………………….۴۱

۳-۸-آمار استنباطی……………………………………………………………………………………………………………………..۴۲

۳-۹- آلفای کرونباخ…………………………………………………………………………………………………………………..۴۲

۳-۹-۱-آزمون کلموگروف- اسمیرنوف………………………………………………………………………………………۴۴

۳-۹-۲-آزمون t یک نمونه ای یکطرفه……………………………………………………………………………………….۴۴

۳-۱۰- خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………………………………..۴۷

فصل چهارم ………………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۸

تجزیه و تحلیل داده‌های تحقیق…………………………………………………………………………………………………….. ۴۸

۴ـ۱ـ مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۹

۴ـ۲ـ ویژگی‌های جمعیت شناختی نمونه آماری …………………………………………………………………………….. ۴۹

۴-۲-۱- توزیع فراوانی سمت……………………………………………………………………………………………………۴۹

۴-۲-۲- توزیع فراوانی میزان تحصیلات…………………………………………………………………………………….۵۰

۴-۲-۳- توزیع فراوانی منبع تامین مالی………………………………………………………………………………………۵۱

۴-۲-۴- توزیع فراوانی سابقه کاری……………………………………………………………………………………………۵۲

۴-۳- ویژگی های توصیفی.. ………………………………………………………………………………………………………….۵۳  ۴-۴- فرضیات ………………………………………………………………………………………………………………………….۵۴

۴-۴-۱- آزمون کلموگروف اسمیرنوف……………………………………………………………………………………..۵۴

۴-۴-۲  آزمون فرضیات…………………………………………………………………………………………………………..۵۵

۴-۴-۳-طرح آزمایش ها…………………………………………………………………………………………………………..۶۳

۴-۴-۳-۱- آزمون LSD………………………………………………………………………………………………………….64

۴-۴-۴- بررسی تأثیر نوع شرکت………………………………………………………………………………………………۶۵

۴-۵- آزمون فرضیه ­های تحقیق ……………………………………………………………………………………………………۸۵

فصل پنجم ………………………………………………………………………………………………………………………………… ۷۲

نتیجه‌گیری و پیشنهادهای تحقیق ………………………………………………………………………………………………….. ۷۲

۵ـ۱ـ مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۳

۵-۲- جمع بندی مطالب پیشین…………………………………………………………………………………………………….۷۳  ۵ـ۳ـ نتیجه‌گیری…………………………………………………………………………………………………………………………… ۷۳

۵ـ۳ـ۱ـ آزمون فرضیات …………………………………………………………………………………………………………… ۷۳

۵ـ۴ـ پیشنهادها ………………………………………………………………………………………………………………………….۷۶

پیوستها  …………………………………………………………………………………………………………………………………… ۷۸

منابع فارسی: ……………………………………………………………………………………………………………………………… ۷۹

منابع لاتین: ……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۱

ضمائم …………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۱

 

 

فهرست جداول

عنوان صفحه

جدول(۴ـ ۱) : وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر سمت……………………………………………………………………… ۴۹

جدول (۴ـ۲): وضعیت افراد پاسخ دهنده ازنظر میزان تحصیلات ……………………………………………………… ۵۰

جدول(۴ـ۳): وضعیت افراد پاسخ دهنده ازنظر میزان منبع تامین مالی ………………………………………………… ۵۱

جدول(۴ـ۴): وضعیت افراد پاسخ دهنده ازنظر میزان سابقه کاری ……………………………………………………… ۵۲

جدول(۴ـ۵): میانگین و واریانس متغیرهای پرسشنامه …………………………………………………………………….. ۵۳

جدول (۴ـ۶):  نتایج آزمون کلموگروف اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن متغیرهای پرسشنامه…………. ۵۴

جدول(۴ـ۷): نتایج آزمون t مستقل تک نمونه ای یکطرفه برای متغیر سرمایه ­گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۶

جدول(۴ـ۸): نتایج آزمون t مستقل تک نمونه ای یکطرفه برای متغیر توسعه، بازسازی و تکمیل واحدهای موجود صنعتی…………………………………………………………………………………………………………………………….۵۸

جدول(۴ـ۹): نتایج آزمون t مستقل تک نمونه ای یکطرفه برای متغیر سرمایه ­گذاری در فعالیت­های کشاورزی……………………………………………………………………………………………………………………………………  ۶۰

جدول(۴-۱۰) نتایج آزمون t مستقل تک نمونه ای برای متغیر سرمایه ­گذاری در شرکت­های تعاونی……….۶۲

جدول(۴ـ۱۱): نتایج طرح آزمایشها برای بررسی تأثیر معافیت ها………………………………………………………. ۶۴

جدول(۴ـ۱۲): نتایج آزمون LSD………………………………………………………………………………………………….. 64

جدول(۴ـ۱۳): نتایج طرح آزمایشها برای بررسی تأثیر نوع شرکت……………………………………………………….. ۶۶

جدول(۴ـ۱۴): میانگین پاسخ برای نوع فعالیت شرکت آیا نوع شرکت بر پاسخ دهی به سؤالات مربوط به فرضیه دوم تأثیر دارد یا خیر؟………………………………………………………………………………………………………. ۶۷

جدول (۴ـ ۱۵): نتایج طرح آزمایشها برای بررسی تأثیر نوع فعالیت شرکت در مورد فرضیه دوم……………. ۶۸

جدول(۴ـ۱۶): میانگین پاسخ برای نوع فعالیت شرکت که معافیت مالیاتی ماده ۸۱ منجر به افزایش سرمایه ­گذاری در فعالیت­های کشاورزی گردیده است تأثیر دارد یا نه؟…………………………………………………………۶۸

جدول(۴ـ۱۷): نتایج طرح آزمایشها برای بررسی تأثیر نوع فعالیت شرکت. در مورد فرضیه سوم…………….۶۹

جدول(۴ـ۱۸): میانگین پاسخ برای نوع فعالیت شرکت  . موضوع  که معافیت مالیاتی تبصره ۶ ماده ۱۰۵ منجر به افزایش سرمایه ­گذاری در شرکت­های تعاونی گردیده است تأثیر دارد یا نه؟……………………………..۷۰

جدول(۴ـ۱۹): نتایج طرح آزمایشها برای بررسی تأثیر نوع فعالیت شرکت در مورد فرضیه چهارم…………… ۷۱

 

فهرست نمودار­ها

عنوان صفحه

نمودار(۴ـ۱): توزیع فراوانی سمت…………………………………………………………………………………………………… ۵۰

نمودار(۴-۲): توزیع فراوانی میزان تحصیلات………………………………………………………………………………….۵۱

نمودار(۴-۳): توزیع فراوانی منبع تامین مالی……………………………………………………………………………………۵۲

نمودار(۴-۴): توزیع فراوانی سابقه کاری………………………………………………………………………………………..۵۳

نمودار(۴-۵): هیستوگرام نرمال بودن متغیر سرمایه ­گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته…………………………..۵۷

نمودار(۴-۶): هیستوگرام نرمال بودن متغیر توسعه، بازسازی و تکمیل واحدهای موجود صنعتی…………….۵۹

نمودار(۴-۷): هیستوگرام نرمال بودن متغیر سرمایه ­گذاری در فعالیت­های کشاورزی……………………………..۶۱

نمودار(۴-۸): هیستوگرام نرمال بودن متغیر سرمایه ­گذاری در شرکتهای تعاونی…………………………………….۶۳

چکیده

مالیات یکی از اساسی ترین منابع مالی بیشتر کشورهاست که به گونه مستقیم و غیر مستقیم بر درآمدها نهاده می شود و توان اجرایی دولت از همین راه تامین می گردد. معافیتهای مالیاتی یکی از ابزارهای سیاست مالی به منظور تخصیص مجدد منابع، حصول عدالت اجتماعی و بهبود و توزیع درآمد و همچنین جهت دهی به روند سرمایه گذاری قلمداد می شود.و هدف تحقیق حاضر ارانه رهنمود به قانون گذاران، دولت- مردان سرومایه گذاران در خصوص اثر گذاری معافیتهای مالیاتی و تحقق اهداف از پیش تعیین شده می باشد بطوریکه با آزمون فرضیه اصلی و چهار فرضیه فرعی تحت عناوین :۱- معافیتهای مالیاتی در تحقق سیاستهای دولت اثر گذار بوده است؟۲- معافیت ۱۳۲منجر به افزایش سرمایه گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته گردیده است ؟۳- معافیت ماده ۱۳۸در بازسازی و تکمیل واحدهای صنعتی اثر گذار بوده است؟۴- معافیت ماده ۸۱ منجر به افزایش سرمایه گذاری در فعالیتهای کشاورزی گردیده است؟۵- معافیت تبصره ۶ ماده منجر به افزایش سرمایه گذاری در شرکتهای تعاونی گردیده است؟ این تحقیق از جنبه هدف از نوع تحقیقات کاربردی به شمار می رود، زیرا نتایج حاصل از آن می تواند در تصمیمات قانونگذاران، دولت مردان وسرمایه گذاران مورد استفاده قرار گیرد.

 

همچنین از بعد نحوه استنباط در خصوص فرضیه های پژوهش در گروه تحقیقات توصیفی قرار می گیرد، زیرا به توصیف شرایط می پردازد که به این ترتیب، از نظر استدلالی استدلال استقرایی است، همچنین از آنجایی که از طریق آزمایش داده های موجود به نتیجه ای خواهیم رسید، تحقیق ما در گروه تحقیقات پیمایشی خواهد بود. ودر نهایت باآزمون فرضیات مشخص گردید که فرضیه های اول ودوم از نظر آماری تایید شده ومعافیت ماده ۱۳۲و۱۳۸موجب افزایش سرمایه گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته و افزایش تکمیل و بازسازی واحدهای موجود گردیده است وفرضیه های سوم وچهارم از نظر آماری رد گردیده است ومعافیتهای  تبصره ۶ ماده ۱۰۵از مشوقهای مالیاتی در جهت ترغیب سرمایه گذاران در این بخشها نبوده است.

 

واژه های کلیدی:

مالیات، معافیتهای مالیاتی، مناطق کمتر توسعه یافته

 

فصل اول:

کلیات تحقیق

 

۱-۱- مقدمه

مالیات یکی از اساسی­ترین منابع مالی بیشتر کشورهاست که به گونه مستقیم یا غیرمستقیم بر درآمدها نهاده می­شود و توان اجرایی دولت از همین راه تأمین می­گردد. البته مالیات­ها و نوع و موارد آن، بر حسب تشخیص کارشناسان در هر کشور متفاوت است و همچنین اندازه و محدوده آن بر اساس نیاز و برخی پیشامدها تفاوت دارد و نمی­توان آن را در همه جا و همیشه یکسان و یکنواخت پنداشت.

مالیات عبارت است از سهمی که به موجب اصل تعاون ملی و طبق مقررات موضوعه هر یک از افراد کشور موظفند از درآمد یا دارایی خود به منظور تأمین هزینه­ های عمومی و حفظ منافع اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور بر حسب توانایی و استطاعت مالی خود به خزانه دولت بپردازند.

در اغلب کشورهای در حال توسعه، نرخ­های چندگانه مالیاتی تحت عنوان مشوق­ها و معافیت­های مالیاتی وضع می­شود. معافیت­های مالیاتی یکی از ابزارهای سیاست مالی به منظور تخصیص مجدد منابع، حصول عدالت اجتماعی و بهبود و توزیع درآمد و همچنین جهت­دهی به روند سرمایه ­گذاری قلمداد می­شوند.

در ایران بنابه گزارش مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی، مهم­ترین معافیت­های مالیاتی در بخش کشاورزی، واحدهای تولیدی و معدنی، معافیت­های مالیاتی مناطق ویژه اقتصادی و مناطق محروم، معافیت مالیاتی صادرات غیرنفتی، معافیت مالیاتی درآمد و حقوق و معافیت فرهنگی مانند مدارس و دانشگاه­های غیرانتفاعی صورت گرفته است. در این مطالعه با بررسی موردی استان کرمانشاه، تلاش می­شود تا به شناسایی آثار برخی معافیت­های مالیاتی بر سرمایه ­گذاری در مناطق محروم پرداخته شود.

 

۱-۲- بیان مسئله

رشد اقتصادی در بهبود سطح رفاه افراد جامعه اثر انکارناپذیری دارد و سرمایه ­گذاریهای فیزیکی و انسانی بیشتر، اجرای تکنیک­های جدید تولید و ارائه دانش نوین در این زمینه از جمله پایه­ های فرایند رشد هستند. مالیات­ها به علت اثری که بر بازده سرمایه ­گذاری­های فیزیکی و انسانی دارند می­توانند بر تصمیم ­گیری­های اقتصادی و در نهایت بر نرخ رشد تأثیر بگذارند. مالیات، زمانی که به ­عنوان اهرمی برای توسعه اقتصادی به­کارگرفته می­شود، در زمینه ­های مختلفی می ­تواند به­کار آید. می­توان از آن به ­عنوان مشوق سرمایه ­گذاری و پس­انداز استفاده کرد و یا در جهت اعمال سیاست­های صادراتی و یا حتی کنترل نقدینگی از آن استفاده کرد (قنبری فرد، ۱۳۸۶).

در ایران نیز سیاست دولت، توزیع درآمدهای ملی و توسعه مناطق فقیر و کم­درآمد و یا کمتر توسعه یافته است؛ در جهت ترغیب سرمایه ­گذاری در این مناطق، مشوق­هایی را از طریق معافیت­های مالیاتی در نظر گرفته تا از یک طرف موجب توسعه کشور و از طرف دیگر باعث افزایش سرمایه سرمایه ­گذاران گردد. بنابراین، انتخاب کردن محل تولید در جهت استفاده از این معافیت­ها و کاهش هزینه مالیات و افزایش سود، اهمیت ویژه­ای برای سرمایه ­گذاران و همچنین برای دولت در بلندمدت خواهد داشت و برای مردم آن مناطق نیز باعث افزایش اشتغال، فرهنگ و رفاه می­گردد.

معافیت­های قانونی مالیاتی به امتیازاتی اطلاق می­شود که طبق قانون و مقررات موضوعه مالیاتی قابل کسر از درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلقه است و می­توان از آن جمله به برخی معافیت­های مالیاتی موضوع مواد ۸۱، ۱۳۲، ۱۳۸، ۱۴۱ و ۱۴۵ قانون مالیات­های مستقیم و معافیت افزایش سرمایه اشاره نمود. این تحقیق، بر معافیت ماده ۱۳۲ قانون مالیات­های مستقیم در خصوص تعیین محل سرمایه ­گذاری (مناطق کمتر توسعه یافته، شهرک­های صنعتی خارج از شعاع سی کیلومتری مناطق توسعه یافته و یا داخل شعاع سی کیلومتری شهرهای بزرگ) و ماده ۱۳۸ قانون مالیات­های مستقیم مبنی بر توسعه و استفاده از این معافیت و همچنین سرمایه ­گذاری در بخش کشاورزی و یا ایجاد سرمایه ­گذاری به­صورت تعاونی متمرکز شده است. این تحقیق، قصد دارد با ارائه شواهد علمی و نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل­های آماری، اختلاف­های موجود را بررسی کرده و فرضیه ­های تحقیق را مورد آزمون قرار دهد. این تحقیق، امکان ارزیابی را برای سرمایه ­گذاران فراهم خواهد آورد که آیا سرمایه ­گذاری در مناطق دور از مرکز و افزایش هزینه­ های تولید و توزیع و فروش در قبال معاف از مالیات بودن و همچنین توسعه شرکت در قبال استفاده از معافیت متعلقه قابل توجیه است یا خیر؟

 

۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق

سود، مهمترین هدف در هر سرمایه ­گذاری از دیدگاه سرمایه ­گذاران می­باشد و با توجه به اینکه در ایران ۲۵ درصد سود ابرازی مشمول مالیات می­گردد، کاهش این هزینه و یا نداشتن این هزینه از طریق استفاده از معافیت­های مالیاتی دارای اهمیت ویژه­ای است، به­ طوری­که انتخاب محل تولید و یا نوع تولید دارای نقش مهمی در این تصمیم است و اکثر سرمایه ­گذاران به­دلیل آشنایی کمتر با قانون مالیات­ها و صرفاً در نظر گرفتن نزدیکی به مراکز تهیه و توزیع، از مزایای معافیت­های مالیاتی محروم می­شوند.

 

۱-۴- جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق

نظر به اینکه تحقیق حاضر اولویت اول پژوهشی سازمان امور مالیاتی درسال۱۳۹۲ است و تحقیق در زمینه آثار معافیت­های مالیاتی بر تحقق اهداف برنامه ­های توسعه و چشم­انداز ۲۰ ساله برای تصمیم­گیران از اهمیت بالایی برخوردار است و تاکنون تحقیقی در این زمینه انجام نشده است و دارای نوآوری است.

 

۱-۵- اهداف تحقیق

 1. ارائه رهنمود به قانون­گذاران و دولت­مردان در خصوص اثرگذاری معافیت­های مالیاتی بر تحقق اهداف از پیش تعیین شده؛
 2. کمک به سرمایه ­گذاران در خصوص تصمیم ­گیری صحیح جهت استفاده از معافیت مالیاتی ضمن درنظرگرفتن دوری از مرکز؛
 3. کمک به سرمایه ­گذاران در خصوص تصمیم ­گیری صحیح درمورد توسعه شرکت با درنظر گرفتن جنبه­ های مثبت مالیاتی؛
 4. کمک به سرمایه ­گذاران در خصوص تصمیم ­گیری درباره سرمایه ­گذاری در بخش کشاورزی؛و
 5. ارزیابی تشکیل شرکت در قالب شرکت تعاونی با در نظرگرفتن جنبه­ های مالیاتی.

 

تعداد صفحه:۱۰۵

قیمت : ۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 [email protected]

پایان نامه رابطه بین درصد تغییرات سرمایه ‌گذاری و سود تقسیمی

دانشگاه آزاد اسلامی
                                                  واحد کرمانشاه
دانشکده تحصیلات تکمیلی
 
(پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حسابداری M.A)
 
عنوان:
مطالعه پویایی رابطه بین درصد تغییرات سرمایه ‌گذاری، سود و سود تقسیمی
 
بهمن  ۱۳۹۳
 
 

   برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

 

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فصل اول : کلیات پژوهش

 • مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………… ۳
 • مسأله ……………………………………………………………………………………………………………………….. ۴
 • اهمیت و ضرورت انجام پژوهش ………………………………………………………………………………. ۶
 • اهداف پژوهش ……………………………………………………………………………………………………….. ۶
  • هدف کلی ………………………………………………………………………………………………….. ۶
  • اهداف ویژه ………………………………………………………………………………………………… ۶
  • هدف کاربردی ……………………………………………………………………………………………. ۷
 • قلمرو پژوهش …………………………………………………………………………………………………………. ۷
  • قلمرو موضوعی …………………………………………………………………………………………….۷
  • قلمرو زمانی ………………………………………………………………………………………………….۷
  • قلمرو مکانی …………………………………………………………………………………………………۷
 • فرضیه‌های پژوهش …………………………………………………………………………………………………….۷
 • تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها ……………………………………………………………………………….۸
  • تعریف مفهومی متغیرها ………………………………………………………………………………….۸
   • کل دارایی‌ها ………………………………………………………………………………………………۸
   • سرمایه بازار ………………………………………………………………………………………………۸
   • نسبت سود پرداختی ………………………………………………………………………………….۸
   • بازده دارایی‌ها …………………………………………………………………………………………..۸
   • سود قبل از بهره و مالیات به کل دارایی‌ها …………………………………………………….۸
   • نسبت قیمت به سود هر سهم ……………………………………………………………………. ۹
   • بازده حقوق صاحبان سهام ………………………………………………………………………….۹
   • ارزش دفتری به ارزش بازاری ……………………………………………………………………..۹
   • بدهی به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام ………………………………………………….۹

۱-۷-۱-۱۰  سود انباشه به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام ……………………………………….۹

 • تعریف عملیاتی متغیرها ………………………………………………………………………………….۹
  • کل دارایی‌ها …………………………………………………………………………………………….۹
  • سرمایه بازار …………………………………………………………………………………………….۹
  • نسبت سود پرداختی …………………………………………………………………………………۹
  • بازده دارایی‌ها ………………………………………………………………………………………….۹
  • سود قبل از بهره و مالیات به کل دارایی‌ها ………………………………………………….۱۰
  • نسب قیمت به سود هر سهم ……………………………………………………………………۱۰
  • بازده حقوق صاحبان سهام ………………………………………………………………………۱۰
  • ارزش دفتری به ارزش بازار………………………………………………………………………۱۰
  • بدهی به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام………………………………………………..۱۰

فصل دوم : مبانی و پیشینه پژوهش

 • مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………….۱۲
 • مبانی نظری پژوهش ………………………………………………………………………………………………..۱۲
  • سرمایه‌گذاری ……………………………………………………………………………………………۱۲
   • مفهوم سرمایه‌گذاری ………………………………………………………………………..۱۲
   • سرمایه‌گذاری بلندمدت ……………………………………………………………………۱۳
   • سرمایه‌گذاری جاری ………………………………………………………………………..۱۳
   • سرمایه‌گذاری‌ سریع‌المعامله‌ در بازار …………………………………………………..۱۳
   • سرمایه‌گذاری در املاک ……………………………………………………………………۱۳
   • اهمیت سرمایه‌گذاری ……………………………………………………………………….۱۳
   • انواع سرمایه‌گذاری …………………………………………………………………………..۱۴
  • ارزیابی عملکرد مالی شرکت‌ها ………………………………………………………………….. ۱۵
   • معیارهای مبتنی بر اطلاعات حسابداری ………………………………………………۱۵
    • سود ……………………………………………………………………………………۱۵
    • نرخ رشد سود ……………………………………………………………………..۱۵
    • سود هر سهم[۱] ……………………………………………………………………..۱۶
    • سود تقسیمی هر سهم ………………………………………………………….۱۶
    • نسبت سود پرداختی …………………………………………………………….۱۷
    • نرخ بازدهی دارایی‌ها …………………………………………………………..۱۷
    • بازده حقوق صاحبان سهام …………………………………………………..۱۸
    • سود خالص ………………………………………………………………………. ۱۸
    • نسبت بدهی به دارایی ………………………………………………………….۲۰
   • معیارهای مبتنی بر اطلاعات حسابداری و اطلاعات بازار ………………………۲۰
    • نسبت قیمت به سود …………………………………………………………..۲۰
    • نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام ……………………………….۲۱
    • نسبت توبین ……………………………………………………………………….۲۱
   • اهمیت سود ………………………………………………………………………………………….۲۱
   • مفهوم سود و سودآوری ………………………………………………………………………….۲۴
    • کاربردهای مختلف سود …………………………………………………………………..۲۵
   • عوامل موثر بر سودآوری ………………………………………………………………………..۲۶
   • سیاست تقسیم سود ……………………………………………………………………………….۲۷
   • اهداف سیاست تقسیم سود ……………………………………………………………………..۲۸
    • جایگاه سیاست تقسیم سود در مدیریت مالی ………………………………………۲۹
    • سیاست تقسیم سود سهام و تأمین‌مالی داخلی ……………………………………..۳۰
   • تئوری‌های تقسیم سود …………………………………………………………………………..۳۰
    • نظریه میلر و مودیلیانی …………………………………………………………………….۳۱
   • مبانی تئوریک فرضیه‌های پژوهش ……………………………………………………………………۳۲
   • پیشینه پژوهش ………………………………………………………………………………………………۳۴
    • پژوهش‌های خارجی ……………………………………………………………………………………..۳۴

۲-۴-۲     پژوهش‌های داخلی ……………………………………………………………………………………… ۳۷
فصل سوم : روش‌شناسی پژوهش

 • مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………..۴۰
 • روش پژوهش ……………………………………………………………………………………………………….. ۴۰
  • روش پژوهش برحسب هدف …………………………………………………………………….. ۴۰
  • روش پژوهش از نظر داده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها ………………………………………………………………………. ۴۱
  • روش پژوهش از نظر نحوه اجرا …………………………………………………………………. ۴۱
 • جامعه آماری انتخاب شرکت‌ها جهت آزمون فرضیه‌های پژوهش …………………………………. ۴۱
 • جدول فیلترینگ ……………………………………………………………………………………………………… ۴۲
 • روش‌ها و ابزار جمع‌آوری داده‌ها …………………………………………………………………………….. ۴۳
 • روش تجزیه و تحلیل داده‌ها ……………………………………………………………………………………. ۴۳
  • روش حداقل مربعات معمولی …………………………………………………………………….. ۴۳
  • ضریب تعیین R2………………………………………………………………………………………. 45
  • بررسی معنادار بودن مدل برآورد شده و ضرایب آن………………………………………… ۴۶

۳-۶-۳-۱     آماره آزمون………………………………………………………………………………………… ۴۷
۳-۶-۳-۲    تعیین مقادیر بحرانی …………………………………………………………………………….. ۴۷
۳-۶-۳-۳   تصمیم‌گیری………………………………………………………………………………………….. ۴۷

 • آزمون دوربین- واتسون ……………………………………………………………………………… ۴۸
 • معیارهای NFI ، RFI ، IFI ، CFI ، RMSEA ………………………………………… 49

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده‌ها

 • مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………. ۵۲
 • آمار توصیفی……………………………………………………………………………………………………………..۵۲
 • آزمون فرضیه‌ها ………………………………………………………………………………………………………. ۵۴
  • آزمون دوربین واتسون(فرض۱) ……………………………………………………………………۵۵
  • معادله ساختاری …………………………………………………………………………………………۵۵
  • معیارهای مناسبت مدل ……………………………………………………………………………….۵۸
  • آزمون دوربین واتسون(فرض۲) ……………………………………………………………………۵۹
  • معادله ساختاری …………………………………………………………………………………………۵۹
  • معیارهای مناسبت مدل ………………………………………………………………………………..۶۲
  • آزمون دوربین واتسون(فرض۳) …………………………………………………………………….۶۳
  • معادله ساختاری ………………………………………………………………………………………….۶۳
  • معیارهای مناسب مدل …………………………………………………………………………………۶۶
  • آزمون دوربین واتسون(فرض۴) ……………………………………………………………………۶۷
  • معادله ساختاری ……………………………………………………………………………………….۶۷
  • معیارهای مناسب مدل ……………………………………………………………………………….۶۹
  • آزمون دوربین واتسون(فرض ۵) ………………………………………………………………..۷۱
  • معادله ساختاری ……………………………………………………………………………………….۷۱
  • معیارهای مناسب مدل ……………………………………………………………………………….۷۴
  • آزمون دوربین واتسون(فرض ۶) …………………………………………………………………۷۵
  • معادله ساختاری ………………………………………………………………………………………..۷۵
  • معیارهای مناسب مدل ……………………………………………………………………………….۷۸
  • آزمون دوربین واتسون(فرض ۷) …………………………………………………………………۷۹
  • معادله ساختاری ………………………………………………………………………………………..۷۹
  • معیارهای مناسب مدل ……………………………………………………………………………….۸۲
  • آزمون دوربین واتسون(فرض ۸) …………………………………………………………………۸۳
  • معادله ساختاری ………………………………………………………………………………………..۸۳
  • معیارهای مناسب مدل ……………………………………………………………………………….۸۶
  • آزمون دوربین واتسون(فرض ۹) …………………………………………………………………۸۷
  • معادله ساختاری ………………………………………………………………………………………..۸۷
  • معیارهای مناسب مدل ………………………………………………………………………………..۹۰
 • آزمون گرانجر …………………………………………………………………………………………………………۹۰
  • مدل اول ………………………………………………………………………………………………….۹۱
  • مدل دوم ………………………………………………………………………………………………….۹۲
  • مدل سوم …………………………………………………………………………………………………۹۳

فصل پنجم : نتیجه‌گیری و پیشنهادها

 • مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………..۹۶
 • جمع بندی مطالب پیشین …………………………………………………………………………………………۹۶
 • نتیجه‌گیری ……………………………………………………………………………………………………………۹۷

۵-۳- ۱       نتایج آزمون فرضیه‌ها ………………………………………………………………………………… ۹۷

 • نتیجه آزمون گرانجر ……………………………………………………………………………………….۱۰۰

 • پیشنهادها  …………………………………………………………………………………………………………۱۰۰

۵-۴-۱    پیشنهادهای کاربردی …………………………………………………………………………………….۱۰۱
۵-۴-۲   پیشنهاد برای سهامداران ………………………………………………………………………………..۱۰۲

 • پیشنهاد برای مدیران  ……………………………………………………………………………………۱۰۳
 • پیشنهاد برای پژوهش‌های آتی ………………………………………………………………………….۱۰۳
 • محدودیت‌های پژوهش ………………………………………………………………………………….۱۰۳

                                           فهرست منابع
منابع فارسی   ………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۵
منابع لاتین …………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۷
پیوست‌ها
پیوست الف- خروجی‌ها  ……………………………………………………………………………………………………… ۱۱۰
پیوست ب- لیست شرکت‌های نمونه ……………………………………………………………………………………… ۱۲۱
چکیده انگلیسی  ……………………………………………………………………………………………………………………. II
عنوان به زبان انگلیسی  ……………………………………………………………………………………………………………  I
 
 
فهرست جداول
 
جدول ۴-۱- آمار توصیفی متغیرهای مورد استفاده در پژوهش…………………………………………………………۵۴
جدول ۴-۲- جدول ضرایب رگرسیون(فرض۱)…………………………………………………………………………….۵۷
جدول ۴-۳- جدول معیارهای مناسبت مدل(فرض۱)…………………………………………………………………..  ۵۸
جدول ۴-۴- جدول ضرایب رگرسیون(فرض۲)…………………………………………………………………………… ۶۱
جدول ۴-۵- جدول معیارهای مناسبت مدل(فرض۳)……………………………………………………………………. ۶۲
جدول ۴-۶- جدول ضرایب رگرسیون(فرض۳)…………………………………………………………………………… ۶۵
جدول ۴-۷- جدول معیارهای مناسبت مدل(فرض۳)……………………………………………………………………. ۶۶
جدول ۴-۸- جدول ضرایب رگرسیون(فرض۴)…………………………………………………………………………….۶۹
جدول ۴-۹- جدول معیارهای مناسبت مدل(فرض۴)…………………………………………………………………….۷۰
جدول ۴-۱۰- جدول ضرایب رگرسیون(فرض۵)………………………………………………………………………….۷۳
جدول ۴-۱۱- جدول معیارهای مناسبت مدل(فرض۵)…………………………………………………………………..۷۴
جدول ۴-۱۲- جدول ضرایب رگرسیون(فرض۶)………………………………………………………………………….۷۷
جدول ۴-۱۳- جدول معیارهای مناسبت مدل(فرض۶)…………………………………………………………………..۷۸
جدول ۴-۱۴- جدول ضرایب رگرسیون(فرض۷)……………………………………………………………………….. ۸۱
جدول ۴-۱۵- جدول معیارهای مناسبت مدل(فرض۷)………………………………………………………………… ۸۲
جدول ۴-۱۶- جدول ضرایب رگرسیون(فرض۸)………………………………………………………………………… ۸۵
جدول ۴-۱۷- جدول معیارهای مناسبت مدل(فرض۸)………………………………………………………………… ۸۶
جدول ۴-۱۸- جدول ضرایب رگرسیون(فرض۹)………………………………………………………………………… ۸۹
جدول ۴-۱۹- جدول معیارهای مناسبت مدل(فرض۹)………………………………………………………………… ۹۰
جدول ۴-۲۰- جدول معیارهای سنجش مدل(مدل ۱)………………………………………………………………….. ۹۱
جدول ۴-۲۱- جدول نتایج آزمون گرانجر(مدل ۱)………………………………………………………………………. ۹۲
جدول ۴-۲۲- جدول معیارهای سنجش مدل(مدل ۲)………………………………………………………………….. ۹۲
جدول ۴-۲۳- جدول نتایج آزمون گرانجر(مدل ۲)………………………………………………………………………. ۹۳
جدول ۴-۲۴- جدول معیارهای سنجش مدل(مدل ۳)…………………………………………………………………… ۹۴
جدول ۴-۲۵- جدول نتایج آزمون گرانجر(مدل ۳)………………………………………………………………………. ۹۴
 
 
چکیده
سرمایه ­گذاران در دارایی‌های فیزیکی و مالی سرمایه ­گذاری می­ کنند. سرمایه‌گذاری در دارایی‌های مالی از طریق خرید سهام، اوراق قرضه و… صورت می­گیرد. هنگامی که شخصی سهام شرکتی را خریداری می­ کند مالک شرکت شده و از مزایایی مثل سود تقسیمی، سود سهمی، افزایش قیمت سهام و… بهره‌مند می­شود. شرکت‌ها معمولاً در پایان دوره مالی دو تصمیم اساسی را اتخاذ می­نمایند، نخست آن‌که: چه مقدار از سود باید بین سهام‌داران تقسیم شود و دوم چه مقدار از سود باید در شرکت سرمایه‌گذای گردد. سؤال اساسی این است که چه رابطه‌ای بین درصد تغییرات سود تقسیمی، درصد تغییرات سود خالص و درصد تغییرات سرمایه ­گذاری در دوره جاری و دوره قبل وجود دارد؟ هدف اصلی این پژوهش بررسی و تحلیل همزمان و پویای روابط بین متغیرهای سود تقسیمی، سود خالص و سرمایه‌گذاری می­باشد. جهت یافتن ارتباط میان متغیرهای مطرح شده، نه فرضیه و سه مدل طراحی شد. فرضیه‌های مطرح شده منجر به طراحی مدل‌های مختلفی جهت تعیین رابطه بین درصد تغییرات سود تقسیمی، درصد تغییرات سود خالص و درصد تغییرات سرمایه‌گذاری در‌حضور متغیرهای کنترلی نسبت سود پرداختی، بازده دارایی‌ها، قدرت کسب سود دارایی، نسبت قیمت به سود هر سهم، بازده حقوق صاحبان سهام، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و نسبت بدهی به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام گردید. با بهره گرفتن از سه مدل طراحی شده نیز رابطه علی و معلولی میان متغیرهای سود، سود تقسیمی و سرمایه‌گذاری به دست آمده است. به‌منظور بررسی فرضیه‌ها اطلاعات مالی ۷۸ شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره ۱۰ ساله ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۲ مورد استفاده قرار گرفته است. فرضیه‌های پژوهش با بهره گرفتن از روش کم‌ترین مربعات معمولی و آزمون گرانجر و با بکارگیری نرم‌افزار (Amos و(Eviews مورد آزمون قرار گرفته­اند. نتایج پژوهش نشان می
­دهد که درصد تغییرات سود خالص و سرمایه‌گذاری دوره قبل تأثیر مثبت و معناداری بر درصد تغییرات سرمایه‌گذاری و سود خالص دوره جاری دارد اما درصد تغییرات سود تقسیمی دوره قبل و دوره جاری رابطه معکوسی با درصد تغییرات سرمایه‌گذاری و سود خالص دوره قبل و جاری دارد. همچنین از میان متغیرهای کنترلی، متغیرهای نسبت سود پرداختی، بازده دارایی، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و نسبت بدهی به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام بیشترین تأثیر را بر روی مدل‌های ارائه شده داشته اند.
     کلمات کلیدی: سرمایه‌گذاری، سود خالص، سود تقسیمی، بازده حقوق صاحبان سهام، کل دارایی.
 
فصل اول
کلیات پژوهش
 
 

 • مقدمه

یکی ازمهمترین ویژگی‌های بازارسرمایه نوپا مخصوصآ در کشورهای درحال توسعه وجود سرمایه‌گذاران عمده و تملک بخش اعظمی از حقوق مالکانه شرکت‌ها توسط آنان است. کشور ما نیز ازاین قاعده مستثنی نبوده ونیست. سرمایه‌گذاران بازیگران اصلی بازارهای مالی هستند، حضور سرمایه‌گذاران عمده ازجمله سازمان‌های بزرگ دولتی وموسسات مالی در بازارهای سرمایه نیازبه مطمئن ساختن سرمایه ­گذاران از عملکرد شرکت درراستای حداکثرکردن ارزش سهام‌داران درچارچوب قوانین ومقررات می‌باشد. اطمینان سرمایه‌گذاران به کارایی واثر بخشی عملیات بازارهای مالی جهان ورسیدن به رشد اقتصادی وپایداری آن در سطح جهانی کار اساسی است. از سوی دیگر اطلاعات حسابداری یکی از مهمترین عناصر ارزیابی عملکرد شرکت‌ها محسوب می‌شود و در میان تمامی معیارها و مبانی یک اصل اساسی و انکار‌ناپذیر است. یکی از پیامد­های سیر تحول حسابداری استفاده از نسبت‌های مالی برای ارزیابی عملکرد و تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی است که پیدایش آنها به اواخر قرن نوزدهم میلادی بر‌می­گردد و محاسبه آنها به طور کامل به‌صورت‌های مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت گردش وجه نقد بستگی دارد. (آخیگب[۲] و همکاران، ۱۹۹۶).
به‌طور معمول مدیران به دنبال سطحی از موجودی‌های نقدی هستند که باتوجه به مزایا و معایب نگهداری موجودی‌های نقدی حالت بهینه داشته باشد به‌عبارت دیگر شرکت‌ها در جستجوی آن سطح بهینه از نقدینگی هستند که به دلیل کمبود نقدینگی ضررهای عمده به شرکت وارد نیاید و از طرفی با نگهداری وجه نقد اضافی فرصت‌ها ازدست نرود و این مورد همان سطح نقدینگی درشرکت‌هاست. (آخیگب و همکاران، ۱۹۹۶).

 • بیان مسأله

ارزیابی عملکرد واحدهای تجاری در چند دهه اخیر به‌صورت علمی­تر و فنی­تر انجام شده وقسمت عمده ادبیات مدیریت، امور مالی وحسابداری را تشکیل می­دهد. تلاش‌های زیادی در جهت مقایسه معیارهای سنجش و ارزیابی عملکرد واینکه کدام یک از اعتبار بیشتری برخوردار است، انجام شده است. یکی از روش‌های سنجش عملکرد شرکت‌ها بررسی رابطه میزان سود خالص، سود تقسیمی و سرمایه‌گذاری دوره قبل و دوره جاری است. در واقع شرکت‌ها تمایل دارند که با تقسیم کمترین میزان سود در بین سهام‌داران، به بیشترین سود خالص در قبال مبلغ سرمایه‌گذاری شده دست پیدا کنند.
یکی از اهدف اصلی شرکت­ها، افزایش بازده حقوق صاحبان سهام است و بدین منظور از روشی استفاده می­ کنند که آن­ها را در رسیدن به این مهم یاری کند. افزایش بازده حقوق صاحبان سهام ارزش شرکت را بالا می­برد. در واقع سرمایه ­گذاران اعم از سهامداران یا تأمین­کنندگان وام و تسهیلات بلندمدت با اعطای سرمایه یا پول خود به شرکت، ریسک عدم وصول آن را پذیرفته­اند و بازده­ای معادل هزینه سرمایه شرکت را می‌خواهند (مشایخ و شاهرخی، ۱۳۸۸).
بنابراین قابلیت و قدرت انعطاف عملیاتی یک شرکت تا حد زیادی به توانایی­های بالقوه و بالفعل آن شرکت در دسترسی به منابع مالی بهینه و رابطه با آن منابع بستگی دارد. به‌عبارت دیگر شرکت آنگاه می‌تواند از فرصت­های سرمایه ­گذاری به نحو مطلوب استفاده کند که به موقع بتواند از منابع مالی متناسب بهره­مند شود و با کسری نقدینگی روبرو نشود (پورحیدری، ۱۳۹۰).
پاسخ این سؤال که آیا سیاست تقسیم سود بر ارزش شرکت اثر می­گذارد یا خیر هنوز در‌هاله‌ای از ابهام است و بحث‌های زیادی پیرامون آن در مالیه شرکت وجود دارد. مودیلیانی[۳] و میلر(۱۹۶۱و ۱۹۵۸) ثابت نمودند که تحت شرایط اطمینان، سیاست تقسیم سود ارتباطی با ارزش شرکت ندارد. فاما[۴]و میلر(۱۹۷۲) ضمن بیان اینکه وابستگی بین تأمین مالی شرکت، سرمایه‌گذاری و سیاست تقسیم سود وجود ندارد دریافتند که سیاست سرمایه ­گذاری تنها عامل تعیین‌کننده ارزش شرکت است. مطالعات گذشته نشان می­ دهند که بین سود تقسیمی و سرمایه‌گذاری ارتباط وجود دارد اما ارتباط دقیقی مشخص نشده است.
امروزه رابطه تجربی بین تقسیم سود و سرمایه‌گذاری بسیار مبهم است و شواهد متضادی وجود دارد. وقتی که بازارهای سرمایه ناقص هستند، شرکت‌ها ممکن است از سود تقسیمی به‌عنوان یک علامت از سودهای آتی برای غلبه بر عدم‌تقارن اطلاعاتی استفاده می­ کنند. اما اگر سود تقسیمی از محل منابع داخلی تأمین شده باشد ممکن است به‌عنوان مخارج دوره جاری و سرمایه‌گذاری آتی قلمداد شود و در نتیجه، منجر به رشد آتی سود شود.
این بازخور پویا تا به حال مورد آزمون قرار نگرفته است و تمرکز اولیه پژوهش حاضر بر آن می‌باشد. نظر به اینکه مطالعات چندی نشان دادند که سود تقسیمی و سود خالص با بهره گرفتن از هر دو روش سری زمانی و برش مقطعی، با هم در ارتباطند، در این پژوهش ابتدا رابطه بین سود، سود تقسیمی و سرمایه‌گذاری دوره جاری را با سود، سود تقسیمی و سرمایه‌گذاری دوره قبل بررسی می­شود. سپس مدل بردار خود رگرسیونی سه معادله‌ای برای سود تقسیمی، سرمایه‌گذاری و سود برای کشف رابطه پویای بین سرمایه ­گذاری و سیاست تقسیم سود فرض می­شود. چارچوب مدل خود رگرسیونی درک عمیق‌تری از پویای بلند‌مدت و کوتاه‌مدت بین سرمایه‌گذاری شرکت، سود و سود تقسیمی ارائه می­نماید. مسأله اساسی پژوهش انجام شده پاسخ به رابطه بین سود، سود تقسیمی و سرمایه‌گذاری دوره جاری با سود، سود تقسیمی و سرمایه‌گذاری دوره قبل می‌باشد.

 • ۳ اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

سرمایه ­گذاران در دارایی‌های فیزیکی و مالی سرمایه‌گذاری می­ کنند. سرمایه‌گذاری در دارایی‌های مالی از طریق خرید سهام، اوراق قرضه و… صورت می­گیرد. هنگامی که شخصی سهام شرکتی را خریداری می کند مالک شرکت شده و از مزایایی مانند سود، سود تقسیمی، افزایش قیمت سهام و… بهره‌مند می‌شود. شرکت‌ها معمولاً در پایان دوره‌مالی این تصمیم مهم را اتخاذ می‌کنند که چه مقدار از سود باید در شرکت سرمایه‌گذاری شود. همواره این سؤال پیش می‌آید که چه رابطه‌ای بین سود خالص، سود تقسمی و سرمایه‌گذاری وجود دارد. از این‌رو، یکی از موضوع‌های مهم در مالیه مدرن، شناخت رابطه بین سیاست تقسیم سود و ارزش شرکت بوده است که از زمان ارائه نظریه بی‌ارتباطی سود تقسیمی و ارزش شرکت توسط مودیلیانی و میلر(۱۹۶۱) توجه بیشتری را به خود معطوف داشته است. محققان بسیاری سعی در کشف رابطه موجود بین عوامل فوق و همچنین شناخت سایر فاکتورهای مؤثر بر این رابطه داشته‌اند. پژوهش‌های متعددی به آزمون تجربی نظریه بی‌ارتباطی با بهره گرفتن از داده‌های مختلف، تحت شرایط مختلف و آزمون‌های متفاوت از نظر آماری پرداختند.
بعضی از پژوهش‌ها وجود رابطه بین سود تقسیمی و ارزش شرکت را تأیید و برخی پژوهش‌های دیگر این رابطه را تأیید ننموده‌اند. پژوهش‌های دیگر وجود یا عدم وجود رابطه فوق را به حضور یا تغییرات در فاکتورهای دیگر نسبت می‌دهند. مثلاً مطالعات گذشته نشان می‌دهند که بین سود تقسیمی و سرمایه‌گذاری ارتباط وجود دارد اما ارتباط دقیقی مشخص نشده است. پاسخ این سؤال که آیا سیاست تقسیم سود بر ارزش شرکت اثر می‌گذارد یا خیر هنوز در ‌هاله‌ای از ابهام است و بحث‌های زیادی پیرامون آن در مالیه شرکت وجود دارد.
لذا پژوهش حاضر با بهره گرفتن از روش‌های آماری متفاوت (استفاده از خودرگرسیون برداری و آزمون علیت گرانجر) در راستای پژوهش‌های انجام شده قبلی به بررسی و تحلیل همزمان و پویای روابط بین متغیرهای سود تقسیمی، سود و سرمایه‌گذاری به‌‌منظور کشف روابط احتمالی جهت پر کردن خلاء موجود با بهره گرفتن از داده‌های بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است.
۱ – ۴   اهداف پژوهش
۱-۴-۱  هدف کلی
شناخت رابطه بین درصد تغییرات سرمایه‌گذاری، سود و سود تقسیمی
۱-۴-۲  اهداف ویژه
شناخت رابطه بین درصد تغییرات سرمایه‌گذاری دوره جاری و درصد تغییرات سرمایه‌گذاری دوره قبل، درصد تغییرات سود تقسیمی دوره قبل و درصد تغییرات سود خالص دوره قبل
شناخت رابطه بین درصد تغییرات سود تقسیمی دوره جاری و درصد تغییرات سرمایه‌گذاری دوره قبل، درصد تغییرات سود تقسیمی دوره قبل و درصد تغییرات سود خالص دوره قبل
شناخت رابطه بین درصد تغییرات سود خالص دوره جاری و درصد تغییرات سرمایه‌گذاری دوره قبل، درصد تغییرات سود تقسیمی دوره قبل و درصد تغییرات سود خالص دوره قبل
۱-۴-۳ هدف کاربردی
ارائه رهنمودهای کاربردی به شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران پیرامون رابطه بین سیاست تقسیم سود و ارزش شرکت‌ها تحت شرایط مختلف
۱- ۵  قلمرو پژوهش
قلمرو این پژوهش شامل سه بعد مختلف، به شرح زیر می‌باشد:
۱-۵-۱ قلمروی موضوعی
در این پژوهش پویایی رابطه بین درصد تغییرات سرمایه‌گذاری، سود و سود تقسیمی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است.
۱-۵-۲  قلمروی زمانی
با درنظر گرفتن اطلاعات نزدیک به زمان انجام تحقیق و در دسترس بودن آنها قلمرو زمانی تحقیق یک دوره ۱۰ ساله از ابتدای سال ۱۳۸۳ لغایت پایان سال ۱۳۹۲ تعیین شده است.
۱-۵-۳  قلمروی مکانی
قلمرو مکانی پژوهش کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.
۱-۶  فرضیه ‏های پژوهش
فرضیه اول: درصد تغییرات سرمایه‌گذاری دوره قبل بر درصد تغییرات سرمایه‌گذاری دوره جاری تأثیر معناداری دارد.
فرضیه دوم: درصد تغییرات سود تقسیمی دوره قبل بر درصد تغییرات سرمایه‌گذاری دوره جاری تأثیر معناداری دارد.
فرضیه سوم: درصد تغییرات سود خالص دوره قبل بر درصد تغییرات سرمایه‌گذاری دوره جاری تأثیر معناداری دارد.
فرضیه چهارم: درصد تغییرات سرمایه‌گذاری دوره قبل بر درصد تغییرات سود تقسیمی دوره جاری تأثیر معناداری دارد.
فرضیه پنجم: درصد تغییرات سود تقسیمی دوره قبل بر درصد تغییرات سود تقسیمی دوره جاری تأثیر معناداری دارد.
فرضیه ششم: درصد تغییرات سود خالص دوره قبل بر درصد تغییرات سود تقسیمی دوره جاری تأثیر معناداری دارد.
فرضیه هفتم: درصد تغییرات سرمایه‌گذاری دوره قبل بر درصد تغییرات سود خالص دوره جاری تأثیر معناداری دارد.
فرضیه هشتم: درصد تغییرات سود تقسیمی دوره قبل بر درصد تغییرات سود خالص دوره جاری تأثیر معناداری دارد.
فرضیه نهم: درصد تغییرات سود خالص دوره قبل بر درصد تغییرات سود خالص دوره جاری تأثیر معناداری دارد.
[۱](  Earnings per share
[۲]) Akhigbe
[۳] ) Modigliani
[۴] ) Fama

تعداد صفحه:۱۳۵

قیمت : ۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 [email protected]

پایان نامه رابطه بین درصد تغییرات سرمایه ‌گذاری و سود تقسیمی

دانشگاه آزاد اسلامی
                                                  واحد کرمانشاه
دانشکده تحصیلات تکمیلی
 
(پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حسابداری M.A)
 
عنوان:
مطالعه پویایی رابطه بین درصد تغییرات سرمایه ‌گذاری، سود و سود تقسیمی
 
بهمن  ۱۳۹۳
 
 

   برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

 

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فصل اول : کلیات پژوهش

 • مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………… ۳
 • مسأله ……………………………………………………………………………………………………………………….. ۴
 • اهمیت و ضرورت انجام پژوهش ………………………………………………………………………………. ۶
 • اهداف پژوهش ……………………………………………………………………………………………………….. ۶
  • هدف کلی ………………………………………………………………………………………………….. ۶
  • اهداف ویژه ………………………………………………………………………………………………… ۶
  • هدف کاربردی ……………………………………………………………………………………………. ۷
 • قلمرو پژوهش …………………………………………………………………………………………………………. ۷
  • قلمرو موضوعی …………………………………………………………………………………………….۷
  • قلمرو زمانی ………………………………………………………………………………………………….۷
  • قلمرو مکانی …………………………………………………………………………………………………۷
 • فرضیه‌های پژوهش …………………………………………………………………………………………………….۷
 • تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها ……………………………………………………………………………….۸
  • تعریف مفهومی متغیرها ………………………………………………………………………………….۸
   • کل دارایی‌ها ………………………………………………………………………………………………۸
   • سرمایه بازار ………………………………………………………………………………………………۸
   • نسبت سود پرداختی ………………………………………………………………………………….۸
   • بازده دارایی‌ها …………………………………………………………………………………………..۸
   • سود قبل از بهره و مالیات به کل دارایی‌ها …………………………………………………….۸
   • نسبت قیمت به سود هر سهم ……………………………………………………………………. ۹
   • بازده حقوق صاحبان سهام ………………………………………………………………………….۹
   • ارزش دفتری به ارزش بازاری ……………………………………………………………………..۹
   • بدهی به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام ………………………………………………….۹

۱-۷-۱-۱۰  سود انباشه به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام ……………………………………….۹

 • تعریف عملیاتی متغیرها ………………………………………………………………………………….۹
  • کل دارایی‌ها …………………………………………………………………………………………….۹
  • سرمایه بازار …………………………………………………………………………………………….۹
  • نسبت سود پرداختی …………………………………………………………………………………۹
  • بازده دارایی‌ها ………………………………………………………………………………………….۹
  • سود قبل از بهره و مالیات به کل دارایی‌ها ………………………………………………….۱۰
  • نسب قیمت به سود هر سهم ……………………………………………………………………۱۰
  • بازده حقوق صاحبان سهام ………………………………………………………………………۱۰
  • ارزش دفتری به ارزش بازار………………………………………………………………………۱۰
  • بدهی به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام………………………………………………..۱۰

فصل دوم : مبانی و پیشینه پژوهش

 • مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………….۱۲
 • مبانی نظری پژوهش ………………………………………………………………………………………………..۱۲
  • سرمایه‌گذاری ……………………………………………………………………………………………۱۲
   • مفهوم سرمایه‌گذاری ………………………………………………………………………..۱۲
   • سرمایه‌گذاری بلندمدت ……………………………………………………………………۱۳
   • سرمایه‌گذاری جاری ………………………………………………………………………..۱۳
   • سرمایه‌گذاری‌ سریع‌المعامله‌ در بازار …………………………………………………..۱۳
   • سرمایه‌گذاری در املاک ……………………………………………………………………۱۳
   • اهمیت سرمایه‌گذاری ……………………………………………………………………….۱۳
   • انواع سرمایه‌گذاری …………………………………………………………………………..۱۴
  • ارزیابی عملکرد مالی شرکت‌ها ………………………………………………………………….. ۱۵
   • معیارهای مبتنی بر اطلاعات حسابداری ………………………………………………۱۵
    • سود ……………………………………………………………………………………۱۵
    • نرخ رشد سود ……………………………………………………………………..۱۵
    • سود هر سهم[۱] ……………………………………………………………………..۱۶
    • سود تقسیمی هر سهم ………………………………………………………….۱۶
    • نسبت سود پرداختی …………………………………………………………….۱۷
    • نرخ بازدهی دارایی‌ها …………………………………………………………..۱۷
    • بازده حقوق صاحبان سهام …………………………………………………..۱۸
    • سود خالص ………………………………………………………………………. ۱۸
    • نسبت بدهی به دارایی ………………………………………………………….۲۰
   • معیارهای مبتنی بر اطلاعات حسابداری و اطلاعات بازار ………………………۲۰
    • نسبت قیمت به سود …………………………………………………………..۲۰
    • نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام ……………………………….۲۱
    • نسبت توبین ……………………………………………………………………….۲۱
   • اهمیت سود ………………………………………………………………………………………….۲۱
   • مفهوم سود و سودآوری ………………………………………………………………………….۲۴
    • کاربردهای مختلف سود …………………………………………………………………..۲۵
   • عوامل موثر بر سودآوری ………………………………………………………………………..۲۶
   • سیاست تقسیم سود ……………………………………………………………………………….۲۷
   • اهداف سیاست تقسیم سود ……………………………………………………………………..۲۸
    • جایگاه سیاست تقسیم سود در مدیریت مالی ………………………………………۲۹
    • سیاست تقسیم سود سهام و تأمین‌مالی داخلی ……………………………………..۳۰
   • تئوری‌های تقسیم سود …………………………………………………………………………..۳۰
    • نظریه میلر و مودیلیانی …………………………………………………………………….۳۱
   • مبانی تئوریک فرضیه‌های پژوهش ……………………………………………………………………۳۲
   • پیشینه پژوهش ………………………………………………………………………………………………۳۴
    • پژوهش‌های خارجی ……………………………………………………………………………………..۳۴

۲-۴-۲     پژوهش‌های داخلی ……………………………………………………………………………………… ۳۷
فصل سوم : روش‌شناسی پژوهش

 • مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………..۴۰
 • روش پژوهش ……………………………………………………………………………………………………….. ۴۰
  • روش پژوهش برحسب هدف …………………………………………………………………….. ۴۰
  • روش پژوهش از نظر داده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها ………………………………………………………………………. ۴۱
  • روش پژوهش از نظر نحوه اجرا …………………………………………………………………. ۴۱
 • جامعه آماری انتخاب شرکت‌ها جهت آزمون فرضیه‌های پژوهش …………………………………. ۴۱
 • جدول فیلترینگ ……………………………………………………………………………………………………… ۴۲
 • روش‌ها و ابزار جمع‌آوری داده‌ها …………………………………………………………………………….. ۴۳
 • روش تجزیه و تحلیل داده‌ها ……………………………………………………………………………………. ۴۳
  • روش حداقل مربعات معمولی …………………………………………………………………….. ۴۳
  • ضریب تعیین R2………………………………………………………………………………………. 45
  • بررسی معنادار بودن مدل برآورد شده و ضرایب آن………………………………………… ۴۶

۳-۶-۳-۱     آماره آزمون………………………………………………………………………………………… ۴۷
۳-۶-۳-۲    تعیین مقادیر بحرانی …………………………………………………………………………….. ۴۷
۳-۶-۳-۳   تصمیم‌گیری………………………………………………………………………………………….. ۴۷

 • آزمون دوربین- واتسون ……………………………………………………………………………… ۴۸
 • معیارهای NFI ، RFI ، IFI ، CFI ، RMSEA ………………………………………… 49

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده‌ها

 • مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………. ۵۲
 • آمار توصیفی……………………………………………………………………………………………………………..۵۲
 • آزمون فرضیه‌ها ………………………………………………………………………………………………………. ۵۴
  • آزمون دوربین واتسون(فرض۱) ……………………………………………………………………۵۵
  • معادله ساختاری …………………………………………………………………………………………۵۵
  • معیارهای مناسبت مدل ……………………………………………………………………………….۵۸
  • آزمون دوربین واتسون(فرض۲) ……………………………………………………………………۵۹
  • معادله ساختاری …………………………………………………………………………………………۵۹
  • معیارهای مناسبت مدل ………………………………………………………………………………..۶۲
  • آزمون دوربین واتسون(فرض۳) …………………………………………………………………….۶۳
  • معادله ساختاری ………………………………………………………………………………………….۶۳
  • معیارهای مناسب مدل …………………………………………………………………………………۶۶
  • آزمون دوربین واتسون(فرض۴) ……………………………………………………………………۶۷
  • معادله ساختاری ……………………………………………………………………………………….۶۷
  • معیارهای مناسب مدل ……………………………………………………………………………….۶۹
  • آزمون دوربین واتسون(فرض ۵) ………………………………………………………………..۷۱
  • معادله ساختاری ……………………………………………………………………………………….۷۱
  • معیارهای مناسب مدل ……………………………………………………………………………….۷۴
  • آزمون دوربین واتسون(فرض ۶) …………………………………………………………………۷۵
  • معادله ساختاری ………………………………………………………………………………………..۷۵
  • معیارهای مناسب مدل ……………………………………………………………………………….۷۸
  • آزمون دوربین واتسون(فرض ۷) …………………………………………………………………۷۹
  • معادله ساختاری ………………………………………………………………………………………..۷۹
  • معیارهای مناسب مدل ……………………………………………………………………………….۸۲
  • آزمون دوربین واتسون(فرض ۸) …………………………………………………………………۸۳
  • معادله ساختاری ………………………………………………………………………………………..۸۳
  • معیارهای مناسب مدل ……………………………………………………………………………….۸۶
  • آزمون دوربین واتسون(فرض ۹) …………………………………………………………………۸۷
  • معادله ساختاری ………………………………………………………………………………………..۸۷
  • معیارهای مناسب مدل ………………………………………………………………………………..۹۰
 • آزمون گرانجر …………………………………………………………………………………………………………۹۰
  • مدل اول ………………………………………………………………………………………………….۹۱
  • مدل دوم ………………………………………………………………………………………………….۹۲
  • مدل سوم …………………………………………………………………………………………………۹۳

فصل پنجم : نتیجه‌گیری و پیشنهادها

 • مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………..۹۶
 • جمع بندی مطالب پیشین …………………………………………………………………………………………۹۶
 • نتیجه‌گیری ……………………………………………………………………………………………………………۹۷

۵-۳- ۱       نتایج آزمون فرضیه‌ها ………………………………………………………………………………… ۹۷

 • نتیجه آزمون گرانجر ……………………………………………………………………………………….۱۰۰

 • پیشنهادها  …………………………………………………………………………………………………………۱۰۰

۵-۴-۱    پیشنهادهای کاربردی …………………………………………………………………………………….۱۰۱
۵-۴-۲   پیشنهاد برای سهامداران ………………………………………………………………………………..۱۰۲

 • پیشنهاد برای مدیران  ……………………………………………………………………………………۱۰۳
 • پیشنهاد برای پژوهش‌های آتی ………………………………………………………………………….۱۰۳
 • محدودیت‌های پژوهش ………………………………………………………………………………….۱۰۳

                                           فهرست منابع
منابع فارسی   ………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۵
منابع لاتین …………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۷
پیوست‌ها
پیوست الف- خروجی‌ها  ……………………………………………………………………………………………………… ۱۱۰
پیوست ب- لیست شرکت‌های نمونه ……………………………………………………………………………………… ۱۲۱
چکیده انگلیسی  ……………………………………………………………………………………………………………………. II
عنوان به زبان انگلیسی  ……………………………………………………………………………………………………………  I
 
 
فهرست جداول
 
جدول ۴-۱- آمار توصیفی متغیرهای مورد استفاده در پژوهش…………………………………………………………۵۴
جدول ۴-۲- جدول ضرایب رگرسیون(فرض۱)…………………………………………………………………………….۵۷
جدول ۴-۳- جدول معیارهای مناسبت مدل(فرض۱)…………………………………………………………………..  ۵۸
جدول ۴-۴- جدول ضرایب رگرسیون(فرض۲)…………………………………………………………………………… ۶۱
جدول ۴-۵- جدول معیارهای مناسبت مدل(فرض۳)……………………………………………………………………. ۶۲
جدول ۴-۶- جدول ضرایب رگرسیون(فرض۳)…………………………………………………………………………… ۶۵
جدول ۴-۷- جدول معیارهای مناسبت مدل(فرض۳)……………………………………………………………………. ۶۶
جدول ۴-۸- جدول ضرایب رگرسیون(فرض۴)…………………………………………………………………………….۶۹
جدول ۴-۹- جدول معیارهای مناسبت مدل(فرض۴)…………………………………………………………………….۷۰
جدول ۴-۱۰- جدول ضرایب رگرسیون(فرض۵)………………………………………………………………………….۷۳
جدول ۴-۱۱- جدول معیارهای مناسبت مدل(فرض۵)…………………………………………………………………..۷۴
جدول ۴-۱۲- جدول ضرایب رگرسیون(فرض۶)………………………………………………………………………….۷۷
جدول ۴-۱۳- جدول معیارهای مناسبت مدل(فرض۶)…………………………………………………………………..۷۸
جدول ۴-۱۴- جدول ضرایب رگرسیون(فرض۷)……………………………………………………………………….. ۸۱
جدول ۴-۱۵- جدول معیارهای مناسبت مدل(فرض۷)………………………………………………………………… ۸۲
جدول ۴-۱۶- جدول ضرایب رگرسیون(فرض۸)………………………………………………………………………… ۸۵
جدول ۴-۱۷- جدول معیارهای مناسبت مدل(فرض۸)………………………………………………………………… ۸۶
جدول ۴-۱۸- جدول ضرایب رگرسیون(فرض۹)………………………………………………………………………… ۸۹
جدول ۴-۱۹- جدول معیارهای مناسبت مدل(فرض۹)………………………………………………………………… ۹۰
جدول ۴-۲۰- جدول معیارهای سنجش مدل(مدل ۱)………………………………………………………………….. ۹۱
جدول ۴-۲۱- جدول نتایج آزمون گرانجر(مدل ۱)………………………………………………………………………. ۹۲
جدول ۴-۲۲- جدول معیارهای سنجش مدل(مدل ۲)………………………………………………………………….. ۹۲
جدول ۴-۲۳- جدول نتایج آزمون گرانجر(مدل ۲)………………………………………………………………………. ۹۳
جدول ۴-۲۴- جدول معیارهای سنجش مدل(مدل ۳)…………………………………………………………………… ۹۴
جدول ۴-۲۵- جدول نتایج آزمون گرانجر(مدل ۳)………………………………………………………………………. ۹۴
 
 
چکیده
سرمایه ­گذاران در دارایی‌های فیزیکی و مالی سرمایه ­گذاری می­ کنند. سرمایه‌گذاری در دارایی‌های مالی از طریق خرید سهام، اوراق قرضه و… صورت می­گیرد. هنگامی که شخصی سهام شرکتی را خریداری می­ کند مالک شرکت شده و از مزایایی مثل سود تقسیمی، سود سهمی، افزایش قیمت سهام و… بهره‌مند می­شود. شرکت‌ها معمولاً در پایان دوره مالی دو تصمیم اساسی را اتخاذ می­نمایند، نخست آن‌که: چه مقدار از سود باید بین سهام‌داران تقسیم شود و دوم چه مقدار از سود باید در شرکت سرمایه‌گذای گردد. سؤال اساسی این است که چه رابطه‌ای بین درصد تغییرات سود تقسیمی، درصد تغییرات سود خالص و درصد تغییرات سرمایه ­گذاری در دوره جاری و دوره قبل وجود دارد؟ هدف اصلی این پژوهش بررسی و تحلیل همزمان و پویای روابط بین متغیرهای سود تقسیمی، سود خالص و سرمایه‌گذاری می­باشد. جهت یافتن ارتباط میان متغیرهای مطرح شده، نه فرضیه و سه مدل طراحی شد. فرضیه‌های مطرح شده منجر به طراحی مدل‌های مختلفی جهت تعیین رابطه بین درصد تغییرات سود تقسیمی، درصد تغییرات سود خالص و درصد تغییرات سرمایه‌گذاری در‌حضور متغیرهای کنترلی نسبت سود پرداختی، بازده دارایی‌ها، قدرت کسب سود دارایی، نسبت قیمت به سود هر سهم، بازده حقوق صاحبان سهام، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و نسبت بدهی به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام گردید. با بهره گرفتن از سه مدل طراحی شده نیز رابطه علی و معلولی میان متغیرهای سود، سود تقسیمی و سرمایه‌گذاری به دست آمده است. به‌منظور بررسی فرضیه‌ها اطلاعات مالی ۷۸ شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره ۱۰ ساله ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۲ مورد استفاده قرار گرفته است. فرضیه‌های پژوهش با بهره گرفتن از روش کم‌ترین مربعات معمولی و آزمون گرانجر و با بکارگیری نرم‌افزار (Amos و(Eviews مورد آزمون قرار گرفته­اند. نتایج پژوهش نشان می
­دهد که درصد تغییرات سود خالص و سرمایه‌گذاری دوره قبل تأثیر مثبت و معناداری بر درصد تغییرات سرمایه‌گذاری و سود خالص دوره جاری دارد اما درصد تغییرات سود تقسیمی دوره قبل و دوره جاری رابطه معکوسی با درصد تغییرات سرمایه‌گذاری و سود خالص دوره قبل و جاری دارد. همچنین از میان متغیرهای کنترلی، متغیرهای نسبت سود پرداختی، بازده دارایی، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و نسبت بدهی به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام بیشترین تأثیر را بر روی مدل‌های ارائه شده داشته اند.
     کلمات کلیدی: سرمایه‌گذاری، سود خالص، سود تقسیمی، بازده حقوق صاحبان سهام، کل دارایی.
 
فصل اول
کلیات پژوهش
 
 

 • مقدمه

یکی ازمهمترین ویژگی‌های بازارسرمایه نوپا مخصوصآ در کشورهای درحال توسعه وجود سرمایه‌گذاران عمده و تملک بخش اعظمی از حقوق مالکانه شرکت‌ها توسط آنان است. کشور ما نیز ازاین قاعده مستثنی نبوده ونیست. سرمایه‌گذاران بازیگران اصلی بازارهای مالی هستند، حضور سرمایه‌گذاران عمده ازجمله سازمان‌های بزرگ دولتی وموسسات مالی در بازارهای سرمایه نیازبه مطمئن ساختن سرمایه ­گذاران از عملکرد شرکت درراستای حداکثرکردن ارزش سهام‌داران درچارچوب قوانین ومقررات می‌باشد. اطمینان سرمایه‌گذاران به کارایی واثر بخشی عملیات بازارهای مالی جهان ورسیدن به رشد اقتصادی وپایداری آن در سطح جهانی کار اساسی است. از سوی دیگر اطلاعات حسابداری یکی از مهمترین عناصر ارزیابی عملکرد شرکت‌ها محسوب می‌شود و در میان تمامی معیارها و مبانی یک اصل اساسی و انکار‌ناپذیر است. یکی از پیامد­های سیر تحول حسابداری استفاده از نسبت‌های مالی برای ارزیابی عملکرد و تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی است که پیدایش آنها به اواخر قرن نوزدهم میلادی بر‌می­گردد و محاسبه آنها به طور کامل به‌صورت‌های مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت گردش وجه نقد بستگی دارد. (آخیگب[۲] و همکاران، ۱۹۹۶).
به‌طور معمول مدیران به دنبال سطحی از موجودی‌های نقدی هستند که باتوجه به مزایا و معایب نگهداری موجودی‌های نقدی حالت بهینه داشته باشد به‌عبارت دیگر شرکت‌ها در جستجوی آن سطح بهینه از نقدینگی هستند که به دلیل کمبود نقدینگی ضررهای عمده به شرکت وارد نیاید و از طرفی با نگهداری وجه نقد اضافی فرصت‌ها ازدست نرود و این مورد همان سطح نقدینگی درشرکت‌هاست. (آخیگب و همکاران، ۱۹۹۶).

 • بیان مسأله

ارزیابی عملکرد واحدهای تجاری در چند دهه اخیر به‌صورت علمی­تر و فنی­تر انجام شده وقسمت عمده ادبیات مدیریت، امور مالی وحسابداری را تشکیل می­دهد. تلاش‌های زیادی در جهت مقایسه معیارهای سنجش و ارزیابی عملکرد واینکه کدام یک از اعتبار بیشتری برخوردار است، انجام شده است. یکی از روش‌های سنجش عملکرد شرکت‌ها بررسی رابطه میزان سود خالص، سود تقسیمی و سرمایه‌گذاری دوره قبل و دوره جاری است. در واقع شرکت‌ها تمایل دارند که با تقسیم کمترین میزان سود در بین سهام‌داران، به بیشترین سود خالص در قبال مبلغ سرمایه‌گذاری شده دست پیدا کنند.
یکی از اهدف اصلی شرکت­ها، افزایش بازده حقوق صاحبان سهام است و بدین منظور از روشی استفاده می­ کنند که آن­ها را در رسیدن به این مهم یاری کند. افزایش بازده حقوق صاحبان سهام ارزش شرکت را بالا می­برد. در واقع سرمایه ­گذاران اعم از سهامداران یا تأمین­کنندگان وام و تسهیلات بلندمدت با اعطای سرمایه یا پول خود به شرکت، ریسک عدم وصول آن را پذیرفته­اند و بازده­ای معادل هزینه سرمایه شرکت را می‌خواهند (مشایخ و شاهرخی، ۱۳۸۸).
بنابراین قابلیت و قدرت انعطاف عملیاتی یک شرکت تا حد زیادی به توانایی­های بالقوه و بالفعل آن شرکت در دسترسی به منابع مالی بهینه و رابطه با آن منابع بستگی دارد. به‌عبارت دیگر شرکت آنگاه می‌تواند از فرصت­های سرمایه ­گذاری به نحو مطلوب استفاده کند که به موقع بتواند از منابع مالی متناسب بهره­مند شود و با کسری نقدینگی روبرو نشود (پورحیدری، ۱۳۹۰).
پاسخ این سؤال که آیا سیاست تقسیم سود بر ارزش شرکت اثر می­گذارد یا خیر هنوز در‌هاله‌ای از ابهام است و بحث‌های زیادی پیرامون آن در مالیه شرکت وجود دارد. مودیلیانی[۳] و میلر(۱۹۶۱و ۱۹۵۸) ثابت نمودند که تحت شرایط اطمینان، سیاست تقسیم سود ارتباطی با ارزش شرکت ندارد. فاما[۴]و میلر(۱۹۷۲) ضمن بیان اینکه وابستگی بین تأمین مالی شرکت، سرمایه‌گذاری و سیاست تقسیم سود وجود ندارد دریافتند که سیاست سرمایه ­گذاری تنها عامل تعیین‌کننده ارزش شرکت است. مطالعات گذشته نشان می­ دهند که بین سود تقسیمی و سرمایه‌گذاری ارتباط وجود دارد اما ارتباط دقیقی مشخص نشده است.
امروزه رابطه تجربی بین تقسیم سود و سرمایه‌گذاری بسیار مبهم است و شواهد متضادی وجود دارد. وقتی که بازارهای سرمایه ناقص هستند، شرکت‌ها ممکن است از سود تقسیمی به‌عنوان یک علامت از سودهای آتی برای غلبه بر عدم‌تقارن اطلاعاتی استفاده می­ کنند. اما اگر سود تقسیمی از محل منابع داخلی تأمین شده باشد ممکن است به‌عنوان مخارج دوره جاری و سرمایه‌گذاری آتی قلمداد شود و در نتیجه، منجر به رشد آتی سود شود.
این بازخور پویا تا به حال مورد آزمون قرار نگرفته است و تمرکز اولیه پژوهش حاضر بر آن می‌باشد. نظر به اینکه مطالعات چندی نشان دادند که سود تقسیمی و سود خالص با بهره گرفتن از هر دو روش سری زمانی و برش مقطعی، با هم در ارتباطند، در این پژوهش ابتدا رابطه بین سود، سود تقسیمی و سرمایه‌گذاری دوره جاری را با سود، سود تقسیمی و سرمایه‌گذاری دوره قبل بررسی می­شود. سپس مدل بردار خود رگرسیونی سه معادله‌ای برای سود تقسیمی، سرمایه‌گذاری و سود برای کشف رابطه پویای بین سرمایه ­گذاری و سیاست تقسیم سود فرض می­شود. چارچوب مدل خود رگرسیونی درک عمیق‌تری از پویای بلند‌مدت و کوتاه‌مدت بین سرمایه‌گذاری شرکت، سود و سود تقسیمی ارائه می­نماید. مسأله اساسی پژوهش انجام شده پاسخ به رابطه بین سود، سود تقسیمی و سرمایه‌گذاری دوره جاری با سود، سود تقسیمی و سرمایه‌گذاری دوره قبل می‌باشد.

 • ۳ اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

سرمایه ­گذاران در دارایی‌های فیزیکی و مالی سرمایه‌گذاری می­ کنند. سرمایه‌گذاری در دارایی‌های مالی از طریق خرید سهام، اوراق قرضه و… صورت می­گیرد. هنگامی که شخصی سهام شرکتی را خریداری می کند مالک شرکت شده و از مزایایی مانند سود، سود تقسیمی، افزایش قیمت سهام و… بهره‌مند می‌شود. شرکت‌ها معمولاً در پایان دوره‌مالی این تصمیم مهم را اتخاذ می‌کنند که چه مقدار از سود باید در شرکت سرمایه‌گذاری شود. همواره این سؤال پیش می‌آید که چه رابطه‌ای بین سود خالص، سود تقسمی و سرمایه‌گذاری وجود دارد. از این‌رو، یکی از موضوع‌های مهم در مالیه مدرن، شناخت رابطه بین سیاست تقسیم سود و ارزش شرکت بوده است که از زمان ارائه نظریه بی‌ارتباطی سود تقسیمی و ارزش شرکت توسط مودیلیانی و میلر(۱۹۶۱) توجه بیشتری را به خود معطوف داشته است. محققان بسیاری سعی در کشف رابطه موجود بین عوامل فوق و همچنین شناخت سایر فاکتورهای مؤثر بر این رابطه داشته‌اند. پژوهش‌های متعددی به آزمون تجربی نظریه بی‌ارتباطی با بهره گرفتن از داده‌های مختلف، تحت شرایط مختلف و آزمون‌های متفاوت از نظر آماری پرداختند.
بعضی از پژوهش‌ها وجود رابطه بین سود تقسیمی و ارزش شرکت را تأیید و برخی پژوهش‌های دیگر این رابطه را تأیید ننموده‌اند. پژوهش‌های دیگر وجود یا عدم وجود رابطه فوق را به حضور یا تغییرات در فاکتورهای دیگر نسبت می‌دهند. مثلاً مطالعات گذشته نشان می‌دهند که بین سود تقسیمی و سرمایه‌گذاری ارتباط وجود دارد اما ارتباط دقیقی مشخص نشده است. پاسخ این سؤال که آیا سیاست تقسیم سود بر ارزش شرکت اثر می‌گذارد یا خیر هنوز در ‌هاله‌ای از ابهام است و بحث‌های زیادی پیرامون آن در مالیه شرکت وجود دارد.
لذا پژوهش حاضر با بهره گرفتن از روش‌های آماری متفاوت (استفاده از خودرگرسیون برداری و آزمون علیت گرانجر) در راستای پژوهش‌های انجام شده قبلی به بررسی و تحلیل همزمان و پویای روابط بین متغیرهای سود تقسیمی، سود و سرمایه‌گذاری به‌‌منظور کشف روابط احتمالی جهت پر کردن خلاء موجود با بهره گرفتن از داده‌های بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است.
۱ – ۴   اهداف پژوهش
۱-۴-۱  هدف کلی
شناخت رابطه بین درصد تغییرات سرمایه‌گذاری، سود و سود تقسیمی
۱-۴-۲  اهداف ویژه
شناخت رابطه بین درصد تغییرات سرمایه‌گذاری دوره جاری و درصد تغییرات سرمایه‌گذاری دوره قبل، درصد تغییرات سود تقسیمی دوره قبل و درصد تغییرات سود خالص دوره قبل
شناخت رابطه بین درصد تغییرات سود تقسیمی دوره جاری و درصد تغییرات سرمایه‌گذاری دوره قبل، درصد تغییرات سود تقسیمی دوره قبل و درصد تغییرات سود خالص دوره قبل
شناخت رابطه بین درصد تغییرات سود خالص دوره جاری و درصد تغییرات سرمایه‌گذاری دوره قبل، درصد تغییرات سود تقسیمی دوره قبل و درصد تغییرات سود خالص دوره قبل
۱-۴-۳ هدف کاربردی
ارائه رهنمودهای کاربردی به شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران پیرامون رابطه بین سیاست تقسیم سود و ارزش شرکت‌ها تحت شرایط مختلف
۱- ۵  قلمرو پژوهش
قلمرو این پژوهش شامل سه بعد مختلف، به شرح زیر می‌باشد:
۱-۵-۱ قلمروی موضوعی
در این پژوهش پویایی رابطه بین درصد تغییرات سرمایه‌گذاری، سود و سود تقسیمی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است.
۱-۵-۲  قلمروی زمانی
با درنظر گرفتن اطلاعات نزدیک به زمان انجام تحقیق و در دسترس بودن آنها قلمرو زمانی تحقیق یک دوره ۱۰ ساله از ابتدای سال ۱۳۸۳ لغایت پایان سال ۱۳۹۲ تعیین شده است.
۱-۵-۳  قلمروی مکانی
قلمرو مکانی پژوهش کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.
۱-۶  فرضیه ‏های پژوهش
فرضیه اول: درصد تغییرات سرمایه‌گذاری دوره قبل بر درصد تغییرات سرمایه‌گذاری دوره جاری تأثیر معناداری دارد.
فرضیه دوم: درصد تغییرات سود تقسیمی دوره قبل بر درصد تغییرات سرمایه‌گذاری دوره جاری تأثیر معناداری دارد.
فرضیه سوم: درصد تغییرات سود خالص دوره قبل بر درصد تغییرات سرمایه‌گذاری دوره جاری تأثیر معناداری دارد.
فرضیه چهارم: درصد تغییرات سرمایه‌گذاری دوره قبل بر درصد تغییرات سود تقسیمی دوره جاری تأثیر معناداری دارد.
فرضیه پنجم: درصد تغییرات سود تقسیمی دوره قبل بر درصد تغییرات سود تقسیمی دوره جاری تأثیر معناداری دارد.
فرضیه ششم: درصد تغییرات سود خالص دوره قبل بر درصد تغییرات سود تقسیمی دوره جاری تأثیر معناداری دارد.
فرضیه هفتم: درصد تغییرات سرمایه‌گذاری دوره قبل بر درصد تغییرات سود خالص دوره جاری تأثیر معناداری دارد.
فرضیه هشتم: درصد تغییرات سود تقسیمی دوره قبل بر درصد تغییرات سود خالص دوره جاری تأثیر معناداری دارد.
فرضیه نهم: درصد تغییرات سود خالص دوره قبل بر درصد تغییرات سود خالص دوره جاری تأثیر معناداری دارد.
[۱](  Earnings per share
[۲]) Akhigbe
[۳] ) Modigliani
[۴] ) Fama

تعداد صفحه:۱۳۵

قیمت : ۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 [email protected]

پایان نامه مدیریت سود و شرکت های دارای بحران مالی

دانشگاه تهران

پردیس بین المللی کیش

 

مدیریت سود و شرکت های دارای بحران مالی

 

شهریور ماه ۱۳۹۳

   برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

فصل اول:کلیات تحقیق۱

 • مقدمه۲
 • مساله اصلی تحقیق۲
 • تشریح و بیان موضوع۲
 • ضرورت انجام تحقیق۳
 • سابقه تحقیقات و مطالعات انجام گرفته۳
 • فرضیه تحقیق۴
 • اهداف اصلی از انجام تحقیق۵
 • نتایج مورد انتظار از انجام تحقیق۶
 • روش تحقیق۶

  • تعریف روش تحقیق۶
  • تعریف عملیاتی متغیرها و روش های آماری تحقیق۷

 • روش های گردآوری اطلاعات۷
 • قلمرو تحقیق۸
 • جامعه آماری و نمونه آماری۸
 • روش های مورد نیاز برای تجزیه و تحلیل اطلاعات وآزمون فرضیه ها۸
 • تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی طرح۸

 

فصل دوم:مبانی نظری و پیشینه تحقیق۹

 • مبانی نظری۱۰

  • مقدمه۱۰
  • مفهوم مدیریت سود۱۱
  • عوامل موثر بر مدیریت سود۱۲
  • انگیزه های مدیریت سود۱۵

   • انگیزه های ناشی از طرح پاداش۱۶
   • انگیزه های ناشی از سفته بازی در بازار سرمایه۱۶
   • انگیزه های ناشی از عرضه اولیه یا عمده سهام۱۷
   • انگیزه مالیاتی۱۷
   • انگیزه های ناشی از قرارداد های بدهی۱۸
   • انگیزه های سیاسی۱۸
   • انگیزه های ناشی از وجوه نقد حاصل از عملیات۱۸
   • انگیزه های ناشی از ساختار مالکیت۱۹

  • ابزار های مدیریت سود ۱۹

   • دستکاری در رویه های حسابداری۲۲
   • دستکاری برآورد های حسابداری۲۳
   • تغییر در مخارج مالی ۲۳
   • زمان بندی فروش دارایی ها۲۳
   • تصمیمات اقتصادی اساسی با اهمیت۲۴
   • دستکاری در دفاتر فروش۲۴
   • شناسایی و ثبت درآمد پیش تکمیل فرآیند تحصیل درآمد۲۵
   • دستکاری فروش۲۵
   • دستکاری تولید۲۵
   • دستکاری هزینه های اختیاری۲۶

  • انواع مدیریت سود۲۶

   • مدیریت سود کارا۲۶
   • مدیریت سود فرصت طلبانه۲۶

  • اقلام تعهدی۲۸

   • تعریف اقلام تعهدی۲۸
   • انواع اقلام تعهدی۲۹

    • اختیاری۲۹
    • غیر اختیاری۲۹

   • نقش و اهمیت اقلام تعهدی۲۹

  • بحران (تنش) مالی۳۰

   • تعریف بحران(تنش) مالی۳۰
   • دلایل بحران(تنش) مالی۳۱
   • مراحل بحران(تنش) مالی۳۲
   • رابطه میان مدیریت سود و بحران (تنش) مالی۳۲

  • پیشینه تحقیق۳۴

   • تحقیقات خارجی در زمینه مدیریت سود۳۴
   • تحقیقات خارجی در زمینه ورشکستگی۳۶
   • تحقیقات خارجی در زمینه مدیریت سود و ورشستگی۳۷
   • تحقیقات داخلی در زمینه مدیریت سود۳۸
   • تحقیقات داخلی در زمینه ورشکستگی۳۹
   • تحقیقات داخلی در زمینه مدیریت سود و ورشستگی۴۱

فصل سوم:روش شناسی پژوهش۴۲

 • مقدمه۴۳
 • روش تحقیق۴۳
 • جامعه آماری و نمونه آماری۴۴
 • فرضیه ها و مبانی نظری آنها۴۴
 • تعریف عملیاتی متغیر ها و مدل های تحقیق۴۶

  • تنش (بحران) مالی ۴۶
  • کیفیت سود ۴۷
  • مدل آماری برای آزمون فرضیه۴۸

 • قلمرو تحقیق ۴۹
 • روش های آماری مورد استفاده۴۹

  • ضریب همبستگی پیرسون۴۹
  • آزمون نرمال بودن متغیر ها-آزمون جارک۵۱
  • تجزیه و تحلیل رگرسیون۵۲
  • فرض های کلاسیک مدل رگرسیون خطی۵۳
  • پنل دیتا۵۴

   • آزمون چاو۵۴
   • آزمون بروش پاگان۵۵
   • آزمون هاسمن۵۵

فصل چهارم:جمع آوری تجزیه و تحلیل دادها۵۷

 • مقدمه۵۸
 • آمار توصیفی۵۸

  • نمونه انتخابی ۵۸
  • تعداد نمونه۵۹
  • تحلیل توصیفی از آزمون فرضیه۵۹

 • آمار استنباطی۶۱

  • نتایج حاصل از آزمون پایایی برای متغیر های الگو۶۱
  • نتایج حاصل از آزمون ناهمسانی واریانس۶۴
  • نتایج حاصل از آزمون LM65
  • نتایج حاصل از ازمون هاسمن۶۶
  • آزمون نرمال بودن باقی مانده ها۶۷
  • برآورد مدل فرضیه۶۷

   • برآورد مدل فرضیه چارک اول۶۷
   • برآورد مدل فرضیه چارک میانه (دوم و سوم) ۶۹
   • برآورد مدل فرضیه چارک چهارم۷۱

 

فصل پنجم:نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات۷۳

 • مقدمه۷۴
 • جمع بندی۷۴
 • بحث و تفسیر نتایج۷۵
 • پیشنهاد برای تحقیقات آتی۷۶
 • محدودیت های تحقیق۷۶

منابع و ماخذ۷۷

پیوست ها۷۹

 

 

فهرست جداول

جدول ۴-۱ تعدادنمونه در صنایع۵۸

جدول ۴-۲ شاخص های توصیفی متغیرهای مورد بررسی چارک اول طی سال های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰۵۹

جدول ۴-۳ شاخص های توصیفی متغیرهای مورد بررسی چارک میانه طی سال های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰۶۰

جدول ۴-۴ شاخص های توصیفی متغیرهای مورد بررسی چارک چهارم طی سال های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰۶۱

جدول ۴-۵ نتایج حاصل از آزمون های پایایی برای متغیرهای الگو۶۲

جدول ۴-۶ نتایج حاصل از بررسی ناهمسانی واریانس۶۵

جدول۴-۷ نتایج حاصل از آزمون LM66

جدول ۴-۸  نتایج حاصل از آزمون هاسمن۶۶

جدول۴-۹ چارک اول نتایج حاصل از برآورد مدل در حالت اثرات ثابت در مقاطع و به کارگیری روش حداقل مربعات وزنی۶۷

جدول ۴-۱۰ ضرایب رگرسیون چارک اول۶۹

جدول ۴-۱۱ چارک میانه نتایج حاصل از برآورد مدل در حالت اثرات ثابت در مقاطع و به کارگیری روش حداقل مربعات وزنی۶۹

جدول ۴-۱۲ ضرایب رگرسیون چارک میانه۷۰

جدول ۴-۱۳ چارک چهارم نتایج حاصل از برآورد مدل در حالت اثرات ثابت در مقاطع و به کارگیری روش حداقل مربعات وزنی۷۱

جدول ۴-۱۴ ضرایب رگرسیون چارک چهارم۷۲

جدول۴-۱۵ مقایسه ضرایب b1 در چارک ها۷۲

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

۱-۱ مقدمه

موضوع پژوهش “مدیریت سود و شرکتهای دارای بحران (تنش) مالی”  این دو مفهوم  به صورت  دو پدیده جدای از هم تعریف و تبیین گشته، که سعی در یافتن ارتباط احتمالی بین این دو مقوله داریم و مورد آزمون قرار می گیرند که در نهایت سوال این است آیا بحران مالی شرکتها می تواند باعث دستکاری حسابداری در سود گردد یا نه؟

شایان ذکر است که تفاوت ها از نظر مدیریت سود، در شرکتهای دارای بحران مالی و بدون بحران مالی در اینجا بررسی می گردد.

 

۱-۲ مساله اصلی تحقیق

در ادبیات مدیریت سود، از دو نوع مدیریت سود سیاه (فرصت طلبانه) و سفید (کارا یا دارای محتوای اطلاعاتی) بحث می شود. مدیریت سود فرصت طلبانه از کیفیت سود کاسته و در جهت انگیزه های توزیع ثروت مدیران انجام می شود، اما مدیریت سود کارا محتوای اطلاعاتی سود را افزایش داده و باعث با لا رفتن کیفیت آن می شود. از طرفی دسته ای از شرکتها شواهدی از بحران یا تنش مالی را به نمایش می گذارد. مساله اصلی تحقیق حاضر بررسی نحوه انجام مدیریت سود و نوع آن در این گونه شرکتها با شرایط عادی می باشد به عبارت دیگر سوال اصلی تحقیق به شرح زیر می باشد:

شرکت هایی که دارای تنش (بحران) مالی هستند چه نوع مدیریت سودی خواهند داشت؟

 

۱-۳ تشریح و بیان موضوع

کیفیت سود ارتباط نزدیکی با مدیریت سود در برآورد سلامت مالی یک نهاد دارد (لو، ۲۰۰۸). مدیریت سود به طور مستقیم روی یکپارچگی کلی گزارشات مالی تاثیر دارد و به طور چشمگیری منابع اختصاصی در سرتاسر شرکت را تحت تاثیر قرار می‌دهد (دیچو و همکاران، ۱۹۹۵؛ هایلی و واهلین، ۱۹۹۹). دو نوع از مدیریت سود وجود دارد: کارآمد و فرصت‌طلبانه (سوبرامانیام، ۱۹۹۶). مدیریت سودی کارآمد است اگر مدیران از اختیاراتشان برای انتقال اطلاعات شخصی درباره سوددهی شرکت استفاده کنند، که هنوز در سودهای هزینه محور گذشته منعکس شده؛ مدیریت سودی به صورت فرصت‌طلبانه است اگر مدیران اختیاراتشان را برای به حداکثر رسانی سودمندی خویش استفاده کنند به جای اینکه اطلاعات شخصی درباره سودآوری شرکت را منتقل کنند (سوبرامانیام، ۱۹۹۶). سیریگار و اوتاما (۲۰۰۸) مدیریت سود را به صورت اقلام تعهدی اختیاری اندازه گیری کردند .آنها اقلام تعهدی اختیاری را به صورت باقی‌مانده از مدل انتظارات خاص شرکت (مدل پیشنهادی  جونز ۱۹۹۱) سنجیدند.

سوبرامانیام (۱۹۹۶) نشان داد که اقلام تعهدی اختیاری این توانایی را برای سطح علامت دهی برای سودآوری آینده ارتباط مثبت دارند، بعد از اینکه سطح جاری را برای جریان نقدی عملیاتی و اقلام تعهدی غیراختیاری کنترل کردند. بنابراین، ما بررسی می‌کنیم که آیا اقلام تعهدی اختیاری تاثیری روی سودآوری آینده دارد یا ندارد، این کار را با بهره گرفتن از شناسایی مدیریت سود به صورت کارآمد یا فرصت‌طلبانه برای شرکتهای با تنش (بحران) مالی انجام می‌دهیم. اگر مدیریت سودکارآمد باشد، پس اقلام تعهدی اختیاری ارتباط مثبت و معناداری با سودآوری آینده دارد. اگر فرصت ‌طلبانه باشد، پس اقلام تعهدی اختیاری رابطه منفی و معنادار یا رابطه‌ی بدون معنایی با سودآوری آینده دارد.

پیش‌بینی می‌کنیم که احتمال بیشتری دارد صورت‌های مالی شرکت‌های بدون تنش (بحران) مالی، بیانگر شواهد صورت‌های مالی بالاتر از سود نسبت به شرکت‌های دارای تنش (بحران) مالی  (مانند شرکت‌هایی که احتمالاً با انگیزه پنهان سازی علائم تنش (بحران) مالی، انگیزه گرفتند) ما فرض می‌گیریم که شرکت‌های دارای تنش (بحران) مالی احتمال بیشتری دارد که سودهایشان را دست کاری کنند، نسبت به شرکت‌های بدون تنش (بحران) مالی، باشد. بنابراین بحث می‌کنیم که نوع مدیریت سود برای شرکت‌های دارای تنش (بحران) مالی به صورت فرصت‌طلبانه و کارایی کمتر هستند، و برای شرکت‌های بدون تنش (بحران) مالی در رابطه با مقدار سودکارآمدتر هستند.

 

۱-۴ ضرورت انجام تحقیق

هدف مدیریت سود نمایش کیفیت معقولانه سود است که انتظارات سهام‌داران یا نیاز به دستیابی مجوز مربوطه از تنظیم‌کنندگان  را برآورده می‌کند (فرانسیس و همکاران، ۲۰۰۸). مدیریت سود ارتباط بیشتری با کیفیت سود دارد. به عنوان مثال، سودهای مدیریت شده بالا می‌توانند باعث ایجاد کیفیت سود ‌شوند (لو، ۲۰۰۸)، همان طور که اطلاعات «مصنوعی» شاید به گرفتن تصمیم نادرست ختم شوند. اگر چه، فقدان مدیریت سود برای تضمین کیفیت بالای سود ناکافی است؛ چرا که دیگر فاکتورها (مانند بازار سرمایه و جبران خسارت مدیریت) با کیفیت سود مشارکت دارند (لو، ۲۰۰۸).

تعداد صفحه:۱۱۸

قیمت : ۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 [email protected]

پایان نامه مدل سازی سیستم های هزینه یابی هدف بر اساس مناطق فازی

 
واحد کاشان
دانشکده تحصیلات تکمیلی
 
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد  در رشته حسابداری
 
عنوان
مدل سازی سیستم های هزینه یابی هدف بر اساس مفاهیم مناطق فازی درکارخانه کانی کاو
 
بهمن ۹۱
 

   برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 
فصل اول :کلیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………..۲
۱-۱مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………۲
۱-۲بیان موضوع تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………۳
۱-۳مساله اساسی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………..۵
۱-۴اهمیت انجام تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………..۶
۱-۵اهداف اصلی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….۷
۱-۶سوالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………۷
۱-۷فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….. ۸
۱-۸روش کلی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………..۸
۱-۹قلمرو تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………..۹
۱-۱۰تعریف واژه های تحقیق………………………………………………………………………………………………………….۹
فصل دوم : ادبیات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….۱۱
۲-۱مبانی و مفاهیم نظری……………………………………………………………………………………………………………….۱۱
۲-۱-۱مفهوم هزینه یابی بر مبنای هدف……………………………………………………………………………………………۱۱
۲-۱-۲اصول کلیدی در هزینه یابی بر مبنای هدف…………………………………………………………………………….۱۱
۲-۱-۳تفکر فازی…………………………………………………………………………………………………………………………۱۲
۲-۱-۴منطق فازی ……………………………………………………………………………………………………………………….۱۲
۲-۲مجموعه های فازی و مجموعه های قطعی (Crisp) …………………………………………………………………12
۲-۲-۱نظریه مجموعه‌های فازی و اعداد فازی   …………………………………………………………………………….۱۳
۲-۲-۲متغیرهای زبانی ………………………………………………………………………………………………………………..۱۳
۲-۲-۳منطق فازی چگونه به‌کار گرفته می‌شود؟………………………………………………………………………………۱۴
۲-۲-۴سیستم های فازی چگونه سیستم هایی هستند؟……………………………………………………………………..۱۶
۲-۲-۵فازی‌سازی و غیرفازی‌سازی  ……………………………………………………………………………………………..۱۷
۲-۲-۵-۱فازی‌ساز………………………………………………………………………………………………………………………۱۷
۲-۲-۵-۲غیرفازی‌ساز ………………………………………………………………………………………………………………..۱۸
۲-۲-۵-۳غیرفازی‌ساز میانگین مراکز……………………………………………………………………………………………..۱۸
۲-۲-۵-۴فرمول‌ کلاس‌های مختلف سیستم‌های فازی ……………………………………………………………………..۱۹
۲-۲-۵-۵سیستم‌های فازی با غیرفازی‌ساز میانگین مراکز………………………………………………………………….۱۹
۲-۳تحقیقات کاربردی ………………………………………………………………………………………………………………. ۱۹
فصل سوم – روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………۴۵
۳-۱مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………….۴۵
 
۳-۲روش کلی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….۴۵
۳-۳جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………………………..۴۶
۳-۳-۱نمونه آماری…………………………………………………………………………………………………………………….۴۷
۳-۴روش نمونه گیری و دلیل انتخاب آن ……………………………………………………………………………………..۴۷
۳-۴-۱روشهای گردآوری داده ها ………………………………………………………………………………………………..۴۷
۳-۵ابزار تحلیل و کاربرد آن ………………………………………………………………………………………………………..۴۸
۳-۶پایایی و اعتبار ابزار تحقیق……………………………………………………………………………………………………..۴۹
۳-۷نرم افزارها و روش های تجزیه و تحلیل …………………………………………………………………………………۴۹
۳-۸مدل تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………..۵۰
فصل چهارم یافته های تحقیق……………………………………………………………………………………………………….۵۲
۴-۱مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۲
۴-۲معرفی قلمرو و تحقیق……………………………………………………………………………………………………………۵۳
۴-۲-۱شرح فرآیند تولید محصول به همرا فلوچارت تولید ……………………………………………………………….۵۳
 
۴-۲-۲نحوه کار دستگاه و فرایند تولید…………………………………………………………………………………………..۵۴
۴-۲-۳گردش اطلاعات حسابداری در وضعیت موجود……………………………………………………………………۵۵
۴-۲-۴محاسبه قیمت تمام شده مجموع مواد خام …………………………………………………………………………..۵۷r />۴-۲-۵فازی کردن هزینه مواد اولیه………………………………………………………………………………………………..۶۰
۴-۲-۶هزینه کل محصول…………………………………………………………………………………………………………….۶۴
۴-۲-۷تحلیل یافته ها ………………………………………………………………………………………………………………….۷۴
۴-۳جمع بندی …………………………………………………………………………………………………………………………..۷۷
 
فصل پنجم ……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۸
۵-۱مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………۷۸
۵-۲خلاصه بحث و نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………….۷۹
۵-۳محدودیت های تحقیق…………… ……………………………………………………………………………………………..۸۴
۵-۴پیشنهادها……………………………………………………………………………………………………………………………….۸۵
منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………۸۷
پیوست……………………………………………………………………………………………………………………………..۹۲
فهرست جداول                                                                                   
جدول (۴-۱) متغیرهای زبانی مواد خام…………………………………………………………………………………………..۶۰
جدول  (۴-۲) قواعد استنتاجی برای هزینه های مواد خام……………………………………………………………….. ۶۲
جدول (۴-۳) قواعد استنتاجی برای هزینه کل محصول …………………………………………………………………… ۶۴
جدول (۴-۴) قطعی سازی هزینه های تولید انواع داسکالکتو.ر…………………………………………………………..۷۴
جدول( ۴-۵ ) تجزیه و تحلیل حجم تولید ، بهای تمام شده و سود……………………………………………………۷۶
 
 
چکیده
 
حسابداری در بسیاری از  جنبه‌های مهم دارای ابهام و عدم صراحت است فرآیند هزینه یابی هدف نیز  دربردارنده ی یک     مفهوم مبهم وگنگ است زیرا اکثر اطلاعات بکاررفته در آن هم غیردقیق  و هم مبهم هستند. هدف این مقاله ارائه ی یک متدولوژی بر اساس مفاهیم منطق فازی است تا ابهام  را در فرآیند هزینه یابی هدف نشان دهد .  در این مقاله برای روشن کردن این مفاهیم فازی از یک نمونه مشخص(تحلیل موردی) استفاده شده. نمونه مورد نظر تولید یک داسکالکتور(غبارگیرخشک)می باشد . روش های تجزیه و تحلیل در این تحقیق با توجه به رویکرد مدلسازی این پژوهش منطق فازی می باشد. بدین منظوردر ابتدا پایگاه قواعد مورد نیاز را با اتکا به نظرات خبرگان سازنده این دستگاه تشکیل می دهیم. در این تحقیق دو مرتبه ازمراحل فازی استفاده می کنیم ، دفعه اول در مورد هزینه مواد خام و مرحله بعدی در مورد هزینه کل محصول .  در این سیستم جهت ساختن سیستم‌ فازی از پایگاه قواعد و موتور استنتاج حاصلضرب و فازی‌ساز منفرد و غیرفازی‌ساز میانگین مراکز تشکیل می دهیم.  ضمن آنکه در موتوراستنتاج حاصلضرب از استلزام حاصلضرب ممدانی و استنتاج مبتنی بر قواعد جداگانه با ترکیب اجتماع و ضرب جبری  برای t – نرم ها و max برای s – نرم ها استفاده شده است همچنین نرم افزار مطلب (MATLAB) برای مدلسازی فرآیند هزینه یابی هدف فازی مورد استفاده قرار گرفته است.  نتایج این تحقیق نشان می دهد که :
۱ : این تحقیق راه حل بهینه برای تصمیم گیرنده ارائه نمی کند .
۲:  این مقاله فقط یک راه کارجایگزین برای متدولوژی های دستوری مبتنی بر منطق باینری ارائه می کند.
۳ :در حالت بررسی شده در تحقیق می توان از منطق فازی به عنوان یک ابزار مفید برای پرداختن به ابهام در فرآیند پیچیده ی تصمیم گیری سازمان استفاده کرد
۴ نتایج این تحقیق تصمیم گیرنده را قادر می سازد تا به بینش وسیعتری در زمینه ارتباط بین اجزای هزینه ها ومحصولات بر طبق فرایند هزینه یابی هدف دست یابد.
لغات کلیدی :  منطق فازی ، هزینه یابی بر مبنای هدف ، منطق باینری (دودویی)
 
 
فصل اول  کلیات تحقیق

۱-۱-مقدمه

بسیاری از متخصصان از حوزه های مختلف علوم گرد هم آمدند تا در تصمیم گیریهای مدیریتی مشارکت کرد ه و مسائل قراردادی مدیران را حل کنند . طبق نظر Underdown و Glautierدر سال ۱۹۹۴ حسابداری بوسیله ی متخصصینی از حوزه های دیگر علمی مثل تحلیل گران کامپیوتر، متخصصین عملیات تولید احاطه شده و باعث ورود دانش های مختلف و متخصصین مختلف به این علم گردیده است  . در مواجهه با شرایط سخت رقابتی بازارها رقبا متدولوژی هزینه یابی هدف بنیان نهاده شد تا به فرآیند تصمیم گیری در ساخت محصولات جدید کمک کند . این متدلوژی تصمیم گیری برای تولید یک محصول معین بااستفاده از قیمت فروش آن که بوسیله ی بازار تعیین شده را ارزیابی می کند. از جهت دیگر   ابهام و عدم صراحت در قضاوت‌های انسانی در بسیاری از رشته‌های علمی ‌وجود دارد.( یان ، سال ۲۰۰۵ ، صفحات ۱۶۳ تا ۱۶۵ ) در تجزیه‌وتحلیل روابط هزینه، حجم فعالیت و سود بیان می‌دارد که رویکرد‌های سنتی حسابداری به دلیل بی‌توجهی به عدم صراحت و دقت هر یک از متغیر‌های مورد استفاده، در ارائه اطلاعات دقیق ناتوان است. .( تانگ و بینون ، سال ۲۰۰۵ ، صفحات ۲۰۳ تا ۲۰۵ ) با اشاره به اهمیت  بودجه‌بندی سرمایه‌ای در تصمیم‌های مدیریت، تکنیک‌های حسابداری را به دلیل عدم توجه به ابهامات موجود، نادقیق می‌دانند.
 
ابهام و عدم صراحت اساسا متفاوت از تصادفی بودن است. تصادفی بودن مربوط به عدم اطمینان در مورد وقوع یا عدم وقوع یک رویداد است و در قالب احتمالات بیان می‌شود. در حالی که ابهام و عدم صراحت مربوط به عدم دقت و عدم وضوح در تعریف کلمات، رخداد وقایع و قضاوت‌ها است. غفلت از ابهام و عدم صراحت در مدل‌های تصمیم‌گیری می‌تواند قابلیت استفاده و فایده مدل‌های حسابداری را از طریق کاهش سودمندی در خاصیت تبیین‌کنندگی وقایع و قدرت پیش‌بینی آنها  محدود سازد .  در هر صورت فرآیند هزینه یابی هدف نیز یک موضوعیت مبهم دارد، بخاطر این حقیقت که بیشتر اطلاعات بکار رفته در این فرآیند، غیردقیق وگنگ است .به عقیده ی Reinsteinو Bayou در سال ۱۹۹۷ )  ) از آنجا که تعاریف و مقیاس های متغیرها در یک سیستم هزینه یابی هدف مشمول درجات مختلفی از عدم دقت و ابهام است تئوری مجموعه ی فازی می تواند به مدیران کمک کند تاطراحی محصول، تولید و هزینه ها و حتی اهدافشان را بهبود بخشند . پروفسور لطفی‌زاده در سال ۱۹۶۵ ، استاد ‌ایرانی الاصل دانشگاه کالیفرنیا  بود ،  که نظریه “مجموعه‌های فازی” یا در اصطلاح “چندمقداری” را به عنوان ابزاری برای مقابله با ابهام و عدم دقت در سیستم‌های بشری و فرایند‌های تصمیم‌گیری که آن را فازی بودن نامید، مطرح ساخت(کاسکو، بارت، سال ۱۳۸۰) به عقیده ی Sieyeletal در سال ۱۹۹۸ وقتی که پیچیدگی یک سیستم افزایش می یابد توانایی ما برای یک تصمیم گیری دقیق کاهش می یابد، بنابراین باید به طور منطقی بین دقیق بودن و مربوط بودن یک موازنه  وهماهنگی ایجاد کنیم . اخیراً منطق فازی به نتایج قابل ملاحظه ای در حوزه ی حسابداری و تجارت رسیده است که این موضوع به واسطه ی قابلیت آن در برخورد با عدم اطمینان و ابهاماتی  است که بوسیله ی منطق دو دویی مورد توجه قرار نگرفته است . طبق نظر Siegel 1995 ))منطق فازی از طریق تکنیک های مدلسازی و ارائه ی مدل های نمایشی روبه  پیشرفت به تکنولوژی سیستم های خبره کمک زیادی کرده است. تعداد بیشماری از محققین از مفاهیم منطق فازی در مطالعات تجاری استفاده کرد ه اند : اصغر حق شناس ، سعیده کتابی، و  محمدرضا دلوی (۱۳۸۶)،  عادل آذر و ، حجت فرجی (۱۳۸۷) ، احمد ظریف فرد، (۱۳۷۸)،   ، ، علی پهلوانی (۱۳۸۸) ، نمازی، محمد و حشمتی، رضا (۱۳۸۸)، محمد نمازی *، محسن کریمی(۱۳۹۰) ، Korvin ، Siegel . Omer (1995) – Korvin ، Siegel. Omer (1998))  Bojadziev and Bojadziev ، (۱۹۹۸)
بیشمار افرادی بودند که مفاهیم مجموعه های فازی را در زمینه های مختلف به کار می برند . از جمله درتخصیص هزینه ها، تصمیم گیری، بودجه بندی سرمایه ای، تحلیل ریسک، ارزیابی دارایی، تحلیل گری مالی فرآیند حسابرسی و دیگر موارد. موضوع مورد بحث این تحقیق نیز به موضوع فازی در قالب ساخت یک مدل برای هزینه یابی هدف اشاره دارد .

۱-۲-موضوع تحقیق

.
۲۰۰۵ ) Slaymulder, Cooper  ) تکنیک های هزینه یابی هدف را با دیگر تکنیک های هزینه ادغام و ارائه کردند . این مقاله مدلی ارائه شده است که در آن تکنیک های هزینه یابی هدف را با مفاهیم منطق فازی ادغام و ارائه شده است .
ما در این تحقیق از این مدل ترکیبی برای یک محصول مشخص غبارگیر خشک (داسکالکتور) که برای تصفیه هوای کارخانه های صنعتی است استفاده می کنیم ( تولید یک داسکالکتور )
بنابراین موضوع مورد بحث ما از یک جهت  دارای دو بعد معین (هزینه یابی بر مبنای هدف  – و منطق فازی  ) است .
جنبه دیگر این تحقیق حلقه اتصال این ۲ بعد که همان مدلسازی است ، می باشد .
در بعد هزینه یابی بر مبنای هدف  چون بازار  امروز کسب‌و‌کار با رقابت در سطح جهان روبه‌رو است ، تفاوت کیفیت بین رقبا کاهش یافته و تمایز آنها تنها براساس کیفیت، کاری دشوار است. دمینگ معتقد بود: «افزایش کیفیت، باید منجر به کاهش هزینه‌ها شود» .«کم هزینه‌ترین تولیدکنندگان با کیفیت‌ترین محصولات، به بهترین شکل ممکن از پس رکود کنونی برخواهندآمد. آنها برخورداری از رشد و سودآوری خود را مجدداً آغاز می‌کنند..
اما هنگامی که در صدد طراحی مدلی برای طراحی محصول خود هستیم با موضوع دیگری برخورد می کنیم : ابهام .  حسابداران در برخورد با موضوع ابهام و عدم صراحت به گونه‌ای رفتار می‌کنند که گویا ابهامی ‌وجود ندارد و یا‌اینکه یک امر تصادفی است (ظریف فرد ، احمد سال ۱۳۷۷ ، صفحات ۷۰ تا ۱۰۰). حسابداری نیز در بسیاری از  جنبه‌های مهم دارای ابهام و عدم صراحت است . مشکل ابهام و عدم صراحت در حسابداری و حسابرسی مربوط به قواعد و نظام حسابداری است . به عنوان مثال، بایو و همکاران (۲۰۰۷) به دنبال ورشکستگی شرکت‌های بزرگ آمریکایی و  اتهام  وارد بر حرفه حسابداری  مبنی بر عدم ارائه گزارش‌های مالی صحیح و دقیق‌، بر ‌این عقیده‌اند که استاندارد‌های حسابداری مالی در بیان  دقیق  ویژگی‌های کیفی اطلاعات حسابداری و ‌ایجاد تعادل بین آنها ناتوان است . بنابراین نادیده گرفتن ابهام و گنگ بودن در هزینه یابی هدف نیز نوعی ساده انگاری است . بنابراین ما باید مدل هزینه مان را طوری طراحی نماییم که هر دو مورد را در خود داشته باشد .. البته برای طراحی بهتر طی دو مرحله منطق فازی را در فرایند هزینه یابی بکار می بریم . بدین صورت که  در فرایند هزینه یابی ابتدا برای مواد خام و سپس برای هزینه کل محصول منطق فازی و مراحل فازی اعمال می گردد. و در نهایت با اعمال مراحل فازی به مدل مربوطه می رسیم کشور ما نیز از نظر تولید و وضعیت تولید کنندگان در شرایط مناسبی قرار ندارد . حجم سرمایه در گردش بالا و دیر بازده بودن و مخارج بالای تولید و همچنین اطلاعات ناقص و گاها اشتباه به خصوص در مورد کالاهای صنعتی  تولید کنندگان این سری کالاها را در شرایط همراه با سردرگمی قرار داده .
. بدین ترتیب در شرایطی که دچار شک و سردرگمی برای طراحی این محصول طی شرایطی خاص هستیم می توانیم از این مدل در فرآیند تصمیم گیری خود  بهره جوییم .
 
۱-۳-مسأله اساسی تحقیق
بسیاری از اطلاعات مورد استفاده در شاخه های مختلف علم و صنعت گنگ و مبهم می باشد . روش هزینه یابی هدف نیز برای کمک به فرایند تصمیم گیری دخیل در ساخت یک محصول جدید توسعه داده شد. این ارزیابی عبارتست از : قیمت گذاری به روش استفاده شده توسط شرکت و به عنوان یک ابزار مدیریت هزینه برای کاهش هزینه های کلی یک محصول در کل طول چرخه زندگی با کمک تولید، فنی و مهندسی، تحقیق و طراحی ” می باشد. مشکل اساسی در فرایند تولید (به خصوص ایران) :
۱ پایین آوردن بهای تمام شده تولید با حفظ کیفیت مورد نطر
۲ باقی ماندن در بازار رقابتی کنونی با توجه به شرایط رقبا وشرایط و قیمت محصول تولیدی ما برای باقی ماندن در بازار جهانی است  .
هزینه یابی بر مبنای هدف یکی از راه های مدیریت هزینه است که درهدفش حل ۲ مشکل ذکر شده در بالا می باشد . A target cost is the maximum amount of cost that can be incurred on a product and with it the firm can still earn the required profit margin from that product at a particular selling price. هزینه هدف، حداکثر مقدار از هزینه ای است که می تواند بر روی یک محصول متحمل شده و با آن شرکت هنوز می تواند به حاشیه سود مورد نیاز از آن محصول با قیمت فروش خاص دست یابد . اما در مرحله بعدی مساله موجود این است که :   فرآیند هزینه یابی هدف شامل ذهنیت ذاتی با توجه به این واقعیت که بسیاری از اطلاعات مورد استفاده مبهم وگنگ است. در منطق باینری ، یک گزاره یا درست است یا غلط است . یک مجموعه فازی مرزهای دقیق و محدودی ندارد ؛ تفاوت متعلق بودن و متعلق نبودن به این مجموعه مشخص نیست ، اما یک درجه از شایستگی وجود دارد. برای حل این مشکل و ساختن مدلی برای هزینه هدف کالای تولیدی که با توجه به ابهامات موجود قابل پیاده سازی باشد به سراغ منطق فازی می رویم .  هدف اصلی از منطق فازی ، ارائه مفاهیم استدلال تقریبی است. بوسیله منطق فازی قادر به ساختن مدلها و حل مسایلی هستیم که یک درجه قابل قبول در محدوده ۰ تا ۱ بدست می آید که به تصمیم گیری ما کمک می کند. در این زمینه اختلاف نظرهایی وجود دارد بسیاری از صاحبنظران معتقدند  که منطق فازی مساله جدیدی نیست و همان آمار و احتمالات است . دکتر لطف‏الله نبوی استاد منطق و روش تحقیق دانشگاه تربیت مدرس در جلسه نشست گروه علمی- تخصصی جامعه‌شناسی روش‌شناسی و روش‌های تحقیق اظهار کرد که با شکسته شدن منطق ار
سطویی، هندسه اقلیدسی و فیزیک نیوتنی که زمانی تصور می‌شد تنها فضاهای حاکم بر جهان هستند، این موارد حذف نشدند بلکه به صورت تقریبی درآمدند. اما به نظر وی  انعطاف پذیری بیش از حد فازی می تواند دلیل تراشی و موجه جلوه دهی در اعمال برنامه ریزان و یا سیاست مداران مالی حیطه های مختلفی ایجاد نماید.. بنابراین در مقابل پرسش یا انتقاد از طرح و برنامه های خود ، توجیهات مختلفی را می شود بیان نمود.
 گروهی دیگراز کارشناسان نیز که بر روی منطق ارسطو (باینری ) تاکید دارند اعتقادشان کاستن این ابهام و پیشروی در جهت  دقت هرچه بیشتر در مدلها و نزدیک کردن خطای مدلها به صفر می باشد .  اما ارزش اطلاعات وابسته به توان اطلاعات در رفع ابهامات مربوط به حالات طبیعت و منافع حاصل از آن است. عدم توجه به موضوع ابهام و عدم صراحت در تکنیک‌های حسابداری مدیریت، راه های یافتن قیمت تمام شده و در نهایت گزارش‌های  تولید و حسابداری مالی، ممکن است منجر به کمرنگ شدن  نقش اطلاعات حسابداری در فرایند‌های تصمیم‌گیری شود .
 
چگونه و تحت چه مدلی تئوری مجموعه های فازی می تواند به مدیران برای بهبود طراحی محصول ، هزینه ها و رفع ابهامات آن طبق روش بهای تمام شده هدف کمک کند؟
 
۱-۴-اهمیت و ضرورت تحقیق
 
۱ . ارائه مدل فازی هزینه برای هدف در مورد محصولات تولیدی می تواند به عنوان راه حلی باشدکه پردازش تصمیم گیری انسان را مدلسازی کرده و در شرایط مختلف میتوان در مورد ۳ جز هزینه کل محصول بهتر تصمیم گرفت (البته نهی توان به هزینه بهینه دست یافت )
۲ . در زمینه تولید از جهت مدلسازی و به خصوص اینکه مدلسازی از طریق منطق فازی و در شاخه هزینه یابی بر مبنای هدف باشد  تحقیقات زیادی انجام نگرفته .
۳ .  در شرایط ابهام ممکن است سردر گمی موجود باعث گرفتن تصمیمات غلط شود این تحقیق یک متدولوژی برای فرایند هزینه یابی هدف پیشنهاد می کند که با مفاهیم منطق فازی در نظر گرفته شده و می تواند به مدیران برای بهبود طراحی محصول ، هزینه ها ، و اهداف و رفع ابهامات سیستم باینری  کمک میکند .

 1. ارائه پیشنهاداتی جهت جایگزینی روش های مرسوم که مبتنی بر منطق دودویی می باشد با منطق فازی می تواند یک ابزار مفید باشد که مسئولیت رسیدگی به ذهنیت و عدم قطعیت ذاتی در فرایندهای پیچیده ای از تصمیم گیری سازمان را دارا باشد .
 2. مبحث مدلسازی در شاخه های مختلف علوم از اولویت های پژوهشی است که درشاخه حسابداری در کشور ما کمتر نیز به آن پرداخته شده است .

 
۱-۵-اهداف  تحقیق
 

 • شناسایی ترکیب بهینه مواد خام با توجه به هزینه مجاز مورد نظر مطابق با نطر کارشناسان خبره
 • یافتن مدل منطق فازی به منظور بدست آوردن ترکیب اجزای هزینه کل محصول مطابق باهزینه هزینه مجاز مورد نظر برای محصول در بازارآن
 • یافتن مدلی در جهت کمک به تصمیم گیری اولیه سیاست گذاران وسهامدرانی که قصد سرمایه گذاری دراین پروژه را دارند یا مدیرکارخانه کانی کاو به منظوراصلاح روش تولید قبلی هدف اصلی : یافتن مدل منطق فازی برای محصول مورد نظر(داسکالکتور) به عنوان یک ابزار مفید برای پرداختن به ابهام در شرایط مختلف در جهت الگوبندی تصمیم گیری انسان برای رسیدن به هزینه هدف مورد نظر.

 

تعداد صفحه:۱۱۲

قیمت : ۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 [email protected]

پایان نامه مدل سازی سیستم های هزینه یابی هدف بر اساس مناطق فازی

 
واحد کاشان
دانشکده تحصیلات تکمیلی
 
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد  در رشته حسابداری
 
عنوان
مدل سازی سیستم های هزینه یابی هدف بر اساس مفاهیم مناطق فازی درکارخانه کانی کاو
 
بهمن ۹۱
 

   برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 
فصل اول :کلیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………..۲
۱-۱مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………۲
۱-۲بیان موضوع تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………۳
۱-۳مساله اساسی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………..۵
۱-۴اهمیت انجام تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………..۶
۱-۵اهداف اصلی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….۷
۱-۶سوالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………۷
۱-۷فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….. ۸
۱-۸روش کلی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………..۸
۱-۹قلمرو تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………..۹
۱-۱۰تعریف واژه های تحقیق………………………………………………………………………………………………………….۹
فصل دوم : ادبیات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….۱۱
۲-۱مبانی و مفاهیم نظری……………………………………………………………………………………………………………….۱۱
۲-۱-۱مفهوم هزینه یابی بر مبنای هدف……………………………………………………………………………………………۱۱
۲-۱-۲اصول کلیدی در هزینه یابی بر مبنای هدف…………………………………………………………………………….۱۱
۲-۱-۳تفکر فازی…………………………………………………………………………………………………………………………۱۲
۲-۱-۴منطق فازی ……………………………………………………………………………………………………………………….۱۲
۲-۲مجموعه های فازی و مجموعه های قطعی (Crisp) …………………………………………………………………12
۲-۲-۱نظریه مجموعه‌های فازی و اعداد فازی   …………………………………………………………………………….۱۳
۲-۲-۲متغیرهای زبانی ………………………………………………………………………………………………………………..۱۳
۲-۲-۳منطق فازی چگونه به‌کار گرفته می‌شود؟………………………………………………………………………………۱۴
۲-۲-۴سیستم های فازی چگونه سیستم هایی هستند؟……………………………………………………………………..۱۶
۲-۲-۵فازی‌سازی و غیرفازی‌سازی  ……………………………………………………………………………………………..۱۷
۲-۲-۵-۱فازی‌ساز………………………………………………………………………………………………………………………۱۷
۲-۲-۵-۲غیرفازی‌ساز ………………………………………………………………………………………………………………..۱۸
۲-۲-۵-۳غیرفازی‌ساز میانگین مراکز……………………………………………………………………………………………..۱۸
۲-۲-۵-۴فرمول‌ کلاس‌های مختلف سیستم‌های فازی ……………………………………………………………………..۱۹
۲-۲-۵-۵سیستم‌های فازی با غیرفازی‌ساز میانگین مراکز………………………………………………………………….۱۹
۲-۳تحقیقات کاربردی ………………………………………………………………………………………………………………. ۱۹
فصل سوم – روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………۴۵
۳-۱مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………….۴۵
 
۳-۲روش کلی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….۴۵
۳-۳جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………………………..۴۶
۳-۳-۱نمونه آماری…………………………………………………………………………………………………………………….۴۷
۳-۴روش نمونه گیری و دلیل انتخاب آن ……………………………………………………………………………………..۴۷
۳-۴-۱روشهای گردآوری داده ها ………………………………………………………………………………………………..۴۷
۳-۵ابزار تحلیل و کاربرد آن ………………………………………………………………………………………………………..۴۸
۳-۶پایایی و اعتبار ابزار تحقیق……………………………………………………………………………………………………..۴۹
۳-۷نرم افزارها و روش های تجزیه و تحلیل …………………………………………………………………………………۴۹
۳-۸مدل تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………..۵۰
فصل چهارم یافته های تحقیق……………………………………………………………………………………………………….۵۲
۴-۱مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۲
۴-۲معرفی قلمرو و تحقیق……………………………………………………………………………………………………………۵۳
۴-۲-۱شرح فرآیند تولید محصول به همرا فلوچارت تولید ……………………………………………………………….۵۳
 
۴-۲-۲نحوه کار دستگاه و فرایند تولید…………………………………………………………………………………………..۵۴
۴-۲-۳گردش اطلاعات حسابداری در وضعیت موجود……………………………………………………………………۵۵
۴-۲-۴محاسبه قیمت تمام شده مجموع مواد خام …………………………………………………………………………..۵۷r />۴-۲-۵فازی کردن هزینه مواد اولیه………………………………………………………………………………………………..۶۰
۴-۲-۶هزینه کل محصول…………………………………………………………………………………………………………….۶۴
۴-۲-۷تحلیل یافته ها ………………………………………………………………………………………………………………….۷۴
۴-۳جمع بندی …………………………………………………………………………………………………………………………..۷۷
 
فصل پنجم ……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۸
۵-۱مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………۷۸
۵-۲خلاصه بحث و نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………….۷۹
۵-۳محدودیت های تحقیق…………… ……………………………………………………………………………………………..۸۴
۵-۴پیشنهادها……………………………………………………………………………………………………………………………….۸۵
منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………۸۷
پیوست……………………………………………………………………………………………………………………………..۹۲
فهرست جداول                                                                                   
جدول (۴-۱) متغیرهای زبانی مواد خام…………………………………………………………………………………………..۶۰
جدول  (۴-۲) قواعد استنتاجی برای هزینه های مواد خام……………………………………………………………….. ۶۲
جدول (۴-۳) قواعد استنتاجی برای هزینه کل محصول …………………………………………………………………… ۶۴
جدول (۴-۴) قطعی سازی هزینه های تولید انواع داسکالکتو.ر…………………………………………………………..۷۴
جدول( ۴-۵ ) تجزیه و تحلیل حجم تولید ، بهای تمام شده و سود……………………………………………………۷۶
 
 
چکیده
 
حسابداری در بسیاری از  جنبه‌های مهم دارای ابهام و عدم صراحت است فرآیند هزینه یابی هدف نیز  دربردارنده ی یک     مفهوم مبهم وگنگ است زیرا اکثر اطلاعات بکاررفته در آن هم غیردقیق  و هم مبهم هستند. هدف این مقاله ارائه ی یک متدولوژی بر اساس مفاهیم منطق فازی است تا ابهام  را در فرآیند هزینه یابی هدف نشان دهد .  در این مقاله برای روشن کردن این مفاهیم فازی از یک نمونه مشخص(تحلیل موردی) استفاده شده. نمونه مورد نظر تولید یک داسکالکتور(غبارگیرخشک)می باشد . روش های تجزیه و تحلیل در این تحقیق با توجه به رویکرد مدلسازی این پژوهش منطق فازی می باشد. بدین منظوردر ابتدا پایگاه قواعد مورد نیاز را با اتکا به نظرات خبرگان سازنده این دستگاه تشکیل می دهیم. در این تحقیق دو مرتبه ازمراحل فازی استفاده می کنیم ، دفعه اول در مورد هزینه مواد خام و مرحله بعدی در مورد هزینه کل محصول .  در این سیستم جهت ساختن سیستم‌ فازی از پایگاه قواعد و موتور استنتاج حاصلضرب و فازی‌ساز منفرد و غیرفازی‌ساز میانگین مراکز تشکیل می دهیم.  ضمن آنکه در موتوراستنتاج حاصلضرب از استلزام حاصلضرب ممدانی و استنتاج مبتنی بر قواعد جداگانه با ترکیب اجتماع و ضرب جبری  برای t – نرم ها و max برای s – نرم ها استفاده شده است همچنین نرم افزار مطلب (MATLAB) برای مدلسازی فرآیند هزینه یابی هدف فازی مورد استفاده قرار گرفته است.  نتایج این تحقیق نشان می دهد که :
۱ : این تحقیق راه حل بهینه برای تصمیم گیرنده ارائه نمی کند .
۲:  این مقاله فقط یک راه کارجایگزین برای متدولوژی های دستوری مبتنی بر منطق باینری ارائه می کند.
۳ :در حالت بررسی شده در تحقیق می توان از منطق فازی به عنوان یک ابزار مفید برای پرداختن به ابهام در فرآیند پیچیده ی تصمیم گیری سازمان استفاده کرد
۴ نتایج این تحقیق تصمیم گیرنده را قادر می سازد تا به بینش وسیعتری در زمینه ارتباط بین اجزای هزینه ها ومحصولات بر طبق فرایند هزینه یابی هدف دست یابد.
لغات کلیدی :  منطق فازی ، هزینه یابی بر مبنای هدف ، منطق باینری (دودویی)
 
 
فصل اول  کلیات تحقیق

۱-۱-مقدمه

بسیاری از متخصصان از حوزه های مختلف علوم گرد هم آمدند تا در تصمیم گیریهای مدیریتی مشارکت کرد ه و مسائل قراردادی مدیران را حل کنند . طبق نظر Underdown و Glautierدر سال ۱۹۹۴ حسابداری بوسیله ی متخصصینی از حوزه های دیگر علمی مثل تحلیل گران کامپیوتر، متخصصین عملیات تولید احاطه شده و باعث ورود دانش های مختلف و متخصصین مختلف به این علم گردیده است  . در مواجهه با شرایط سخت رقابتی بازارها رقبا متدولوژی هزینه یابی هدف بنیان نهاده شد تا به فرآیند تصمیم گیری در ساخت محصولات جدید کمک کند . این متدلوژی تصمیم گیری برای تولید یک محصول معین بااستفاده از قیمت فروش آن که بوسیله ی بازار تعیین شده را ارزیابی می کند. از جهت دیگر   ابهام و عدم صراحت در قضاوت‌های انسانی در بسیاری از رشته‌های علمی ‌وجود دارد.( یان ، سال ۲۰۰۵ ، صفحات ۱۶۳ تا ۱۶۵ ) در تجزیه‌وتحلیل روابط هزینه، حجم فعالیت و سود بیان می‌دارد که رویکرد‌های سنتی حسابداری به دلیل بی‌توجهی به عدم صراحت و دقت هر یک از متغیر‌های مورد استفاده، در ارائه اطلاعات دقیق ناتوان است. .( تانگ و بینون ، سال ۲۰۰۵ ، صفحات ۲۰۳ تا ۲۰۵ ) با اشاره به اهمیت  بودجه‌بندی سرمایه‌ای در تصمیم‌های مدیریت، تکنیک‌های حسابداری را به دلیل عدم توجه به ابهامات موجود، نادقیق می‌دانند.
 
ابهام و عدم صراحت اساسا متفاوت از تصادفی بودن است. تصادفی بودن مربوط به عدم اطمینان در مورد وقوع یا عدم وقوع یک رویداد است و در قالب احتمالات بیان می‌شود. در حالی که ابهام و عدم صراحت مربوط به عدم دقت و عدم وضوح در تعریف کلمات، رخداد وقایع و قضاوت‌ها است. غفلت از ابهام و عدم صراحت در مدل‌های تصمیم‌گیری می‌تواند قابلیت استفاده و فایده مدل‌های حسابداری را از طریق کاهش سودمندی در خاصیت تبیین‌کنندگی وقایع و قدرت پیش‌بینی آنها  محدود سازد .  در هر صورت فرآیند هزینه یابی هدف نیز یک موضوعیت مبهم دارد، بخاطر این حقیقت که بیشتر اطلاعات بکار رفته در این فرآیند، غیردقیق وگنگ است .به عقیده ی Reinsteinو Bayou در سال ۱۹۹۷ )  ) از آنجا که تعاریف و مقیاس های متغیرها در یک سیستم هزینه یابی هدف مشمول درجات مختلفی از عدم دقت و ابهام است تئوری مجموعه ی فازی می تواند به مدیران کمک کند تاطراحی محصول، تولید و هزینه ها و حتی اهدافشان را بهبود بخشند . پروفسور لطفی‌زاده در سال ۱۹۶۵ ، استاد ‌ایرانی الاصل دانشگاه کالیفرنیا  بود ،  که نظریه “مجموعه‌های فازی” یا در اصطلاح “چندمقداری” را به عنوان ابزاری برای مقابله با ابهام و عدم دقت در سیستم‌های بشری و فرایند‌های تصمیم‌گیری که آن را فازی بودن نامید، مطرح ساخت(کاسکو، بارت، سال ۱۳۸۰) به عقیده ی Sieyeletal در سال ۱۹۹۸ وقتی که پیچیدگی یک سیستم افزایش می یابد توانایی ما برای یک تصمیم گیری دقیق کاهش می یابد، بنابراین باید به طور منطقی بین دقیق بودن و مربوط بودن یک موازنه  وهماهنگی ایجاد کنیم . اخیراً منطق فازی به نتایج قابل ملاحظه ای در حوزه ی حسابداری و تجارت رسیده است که این موضوع به واسطه ی قابلیت آن در برخورد با عدم اطمینان و ابهاماتی  است که بوسیله ی منطق دو دویی مورد توجه قرار نگرفته است . طبق نظر Siegel 1995 ))منطق فازی از طریق تکنیک های مدلسازی و ارائه ی مدل های نمایشی روبه  پیشرفت به تکنولوژی سیستم های خبره کمک زیادی کرده است. تعداد بیشماری از محققین از مفاهیم منطق فازی در مطالعات تجاری استفاده کرد ه اند : اصغر حق شناس ، سعیده کتابی، و  محمدرضا دلوی (۱۳۸۶)،  عادل آذر و ، حجت فرجی (۱۳۸۷) ، احمد ظریف فرد، (۱۳۷۸)،   ، ، علی پهلوانی (۱۳۸۸) ، نمازی، محمد و حشمتی، رضا (۱۳۸۸)، محمد نمازی *، محسن کریمی(۱۳۹۰) ، Korvin ، Siegel . Omer (1995) – Korvin ، Siegel. Omer (1998))  Bojadziev and Bojadziev ، (۱۹۹۸)
بیشمار افرادی بودند که مفاهیم مجموعه های فازی را در زمینه های مختلف به کار می برند . از جمله درتخصیص هزینه ها، تصمیم گیری، بودجه بندی سرمایه ای، تحلیل ریسک، ارزیابی دارایی، تحلیل گری مالی فرآیند حسابرسی و دیگر موارد. موضوع مورد بحث این تحقیق نیز به موضوع فازی در قالب ساخت یک مدل برای هزینه یابی هدف اشاره دارد .

۱-۲-موضوع تحقیق

.
۲۰۰۵ ) Slaymulder, Cooper  ) تکنیک های هزینه یابی هدف را با دیگر تکنیک های هزینه ادغام و ارائه کردند . این مقاله مدلی ارائه شده است که در آن تکنیک های هزینه یابی هدف را با مفاهیم منطق فازی ادغام و ارائه شده است .
ما در این تحقیق از این مدل ترکیبی برای یک محصول مشخص غبارگیر خشک (داسکالکتور) که برای تصفیه هوای کارخانه های صنعتی است استفاده می کنیم ( تولید یک داسکالکتور )
بنابراین موضوع مورد بحث ما از یک جهت  دارای دو بعد معین (هزینه یابی بر مبنای هدف  – و منطق فازی  ) است .
جنبه دیگر این تحقیق حلقه اتصال این ۲ بعد که همان مدلسازی است ، می باشد .
در بعد هزینه یابی بر مبنای هدف  چون بازار  امروز کسب‌و‌کار با رقابت در سطح جهان روبه‌رو است ، تفاوت کیفیت بین رقبا کاهش یافته و تمایز آنها تنها براساس کیفیت، کاری دشوار است. دمینگ معتقد بود: «افزایش کیفیت، باید منجر به کاهش هزینه‌ها شود» .«کم هزینه‌ترین تولیدکنندگان با کیفیت‌ترین محصولات، به بهترین شکل ممکن از پس رکود کنونی برخواهندآمد. آنها برخورداری از رشد و سودآوری خود را مجدداً آغاز می‌کنند..
اما هنگامی که در صدد طراحی مدلی برای طراحی محصول خود هستیم با موضوع دیگری برخورد می کنیم : ابهام .  حسابداران در برخورد با موضوع ابهام و عدم صراحت به گونه‌ای رفتار می‌کنند که گویا ابهامی ‌وجود ندارد و یا‌اینکه یک امر تصادفی است (ظریف فرد ، احمد سال ۱۳۷۷ ، صفحات ۷۰ تا ۱۰۰). حسابداری نیز در بسیاری از  جنبه‌های مهم دارای ابهام و عدم صراحت است . مشکل ابهام و عدم صراحت در حسابداری و حسابرسی مربوط به قواعد و نظام حسابداری است . به عنوان مثال، بایو و همکاران (۲۰۰۷) به دنبال ورشکستگی شرکت‌های بزرگ آمریکایی و  اتهام  وارد بر حرفه حسابداری  مبنی بر عدم ارائه گزارش‌های مالی صحیح و دقیق‌، بر ‌این عقیده‌اند که استاندارد‌های حسابداری مالی در بیان  دقیق  ویژگی‌های کیفی اطلاعات حسابداری و ‌ایجاد تعادل بین آنها ناتوان است . بنابراین نادیده گرفتن ابهام و گنگ بودن در هزینه یابی هدف نیز نوعی ساده انگاری است . بنابراین ما باید مدل هزینه مان را طوری طراحی نماییم که هر دو مورد را در خود داشته باشد .. البته برای طراحی بهتر طی دو مرحله منطق فازی را در فرایند هزینه یابی بکار می بریم . بدین صورت که  در فرایند هزینه یابی ابتدا برای مواد خام و سپس برای هزینه کل محصول منطق فازی و مراحل فازی اعمال می گردد. و در نهایت با اعمال مراحل فازی به مدل مربوطه می رسیم کشور ما نیز از نظر تولید و وضعیت تولید کنندگان در شرایط مناسبی قرار ندارد . حجم سرمایه در گردش بالا و دیر بازده بودن و مخارج بالای تولید و همچنین اطلاعات ناقص و گاها اشتباه به خصوص در مورد کالاهای صنعتی  تولید کنندگان این سری کالاها را در شرایط همراه با سردرگمی قرار داده .
. بدین ترتیب در شرایطی که دچار شک و سردرگمی برای طراحی این محصول طی شرایطی خاص هستیم می توانیم از این مدل در فرآیند تصمیم گیری خود  بهره جوییم .
 
۱-۳-مسأله اساسی تحقیق
بسیاری از اطلاعات مورد استفاده در شاخه های مختلف علم و صنعت گنگ و مبهم می باشد . روش هزینه یابی هدف نیز برای کمک به فرایند تصمیم گیری دخیل در ساخت یک محصول جدید توسعه داده شد. این ارزیابی عبارتست از : قیمت گذاری به روش استفاده شده توسط شرکت و به عنوان یک ابزار مدیریت هزینه برای کاهش هزینه های کلی یک محصول در کل طول چرخه زندگی با کمک تولید، فنی و مهندسی، تحقیق و طراحی ” می باشد. مشکل اساسی در فرایند تولید (به خصوص ایران) :
۱ پایین آوردن بهای تمام شده تولید با حفظ کیفیت مورد نطر
۲ باقی ماندن در بازار رقابتی کنونی با توجه به شرایط رقبا وشرایط و قیمت محصول تولیدی ما برای باقی ماندن در بازار جهانی است  .
هزینه یابی بر مبنای هدف یکی از راه های مدیریت هزینه است که درهدفش حل ۲ مشکل ذکر شده در بالا می باشد . A target cost is the maximum amount of cost that can be incurred on a product and with it the firm can still earn the required profit margin from that product at a particular selling price. هزینه هدف، حداکثر مقدار از هزینه ای است که می تواند بر روی یک محصول متحمل شده و با آن شرکت هنوز می تواند به حاشیه سود مورد نیاز از آن محصول با قیمت فروش خاص دست یابد . اما در مرحله بعدی مساله موجود این است که :   فرآیند هزینه یابی هدف شامل ذهنیت ذاتی با توجه به این واقعیت که بسیاری از اطلاعات مورد استفاده مبهم وگنگ است. در منطق باینری ، یک گزاره یا درست است یا غلط است . یک مجموعه فازی مرزهای دقیق و محدودی ندارد ؛ تفاوت متعلق بودن و متعلق نبودن به این مجموعه مشخص نیست ، اما یک درجه از شایستگی وجود دارد. برای حل این مشکل و ساختن مدلی برای هزینه هدف کالای تولیدی که با توجه به ابهامات موجود قابل پیاده سازی باشد به سراغ منطق فازی می رویم .  هدف اصلی از منطق فازی ، ارائه مفاهیم استدلال تقریبی است. بوسیله منطق فازی قادر به ساختن مدلها و حل مسایلی هستیم که یک درجه قابل قبول در محدوده ۰ تا ۱ بدست می آید که به تصمیم گیری ما کمک می کند. در این زمینه اختلاف نظرهایی وجود دارد بسیاری از صاحبنظران معتقدند  که منطق فازی مساله جدیدی نیست و همان آمار و احتمالات است . دکتر لطف‏الله نبوی استاد منطق و روش تحقیق دانشگاه تربیت مدرس در جلسه نشست گروه علمی- تخصصی جامعه‌شناسی روش‌شناسی و روش‌های تحقیق اظهار کرد که با شکسته شدن منطق ار
سطویی، هندسه اقلیدسی و فیزیک نیوتنی که زمانی تصور می‌شد تنها فضاهای حاکم بر جهان هستند، این موارد حذف نشدند بلکه به صورت تقریبی درآمدند. اما به نظر وی  انعطاف پذیری بیش از حد فازی می تواند دلیل تراشی و موجه جلوه دهی در اعمال برنامه ریزان و یا سیاست مداران مالی حیطه های مختلفی ایجاد نماید.. بنابراین در مقابل پرسش یا انتقاد از طرح و برنامه های خود ، توجیهات مختلفی را می شود بیان نمود.
 گروهی دیگراز کارشناسان نیز که بر روی منطق ارسطو (باینری ) تاکید دارند اعتقادشان کاستن این ابهام و پیشروی در جهت  دقت هرچه بیشتر در مدلها و نزدیک کردن خطای مدلها به صفر می باشد .  اما ارزش اطلاعات وابسته به توان اطلاعات در رفع ابهامات مربوط به حالات طبیعت و منافع حاصل از آن است. عدم توجه به موضوع ابهام و عدم صراحت در تکنیک‌های حسابداری مدیریت، راه های یافتن قیمت تمام شده و در نهایت گزارش‌های  تولید و حسابداری مالی، ممکن است منجر به کمرنگ شدن  نقش اطلاعات حسابداری در فرایند‌های تصمیم‌گیری شود .
 
چگونه و تحت چه مدلی تئوری مجموعه های فازی می تواند به مدیران برای بهبود طراحی محصول ، هزینه ها و رفع ابهامات آن طبق روش بهای تمام شده هدف کمک کند؟
 
۱-۴-اهمیت و ضرورت تحقیق
 
۱ . ارائه مدل فازی هزینه برای هدف در مورد محصولات تولیدی می تواند به عنوان راه حلی باشدکه پردازش تصمیم گیری انسان را مدلسازی کرده و در شرایط مختلف میتوان در مورد ۳ جز هزینه کل محصول بهتر تصمیم گرفت (البته نهی توان به هزینه بهینه دست یافت )
۲ . در زمینه تولید از جهت مدلسازی و به خصوص اینکه مدلسازی از طریق منطق فازی و در شاخه هزینه یابی بر مبنای هدف باشد  تحقیقات زیادی انجام نگرفته .
۳ .  در شرایط ابهام ممکن است سردر گمی موجود باعث گرفتن تصمیمات غلط شود این تحقیق یک متدولوژی برای فرایند هزینه یابی هدف پیشنهاد می کند که با مفاهیم منطق فازی در نظر گرفته شده و می تواند به مدیران برای بهبود طراحی محصول ، هزینه ها ، و اهداف و رفع ابهامات سیستم باینری  کمک میکند .

 1. ارائه پیشنهاداتی جهت جایگزینی روش های مرسوم که مبتنی بر منطق دودویی می باشد با منطق فازی می تواند یک ابزار مفید باشد که مسئولیت رسیدگی به ذهنیت و عدم قطعیت ذاتی در فرایندهای پیچیده ای از تصمیم گیری سازمان را دارا باشد .
 2. مبحث مدلسازی در شاخه های مختلف علوم از اولویت های پژوهشی است که درشاخه حسابداری در کشور ما کمتر نیز به آن پرداخته شده است .

 
۱-۵-اهداف  تحقیق
 

 • شناسایی ترکیب بهینه مواد خام با توجه به هزینه مجاز مورد نظر مطابق با نطر کارشناسان خبره
 • یافتن مدل منطق فازی به منظور بدست آوردن ترکیب اجزای هزینه کل محصول مطابق باهزینه هزینه مجاز مورد نظر برای محصول در بازارآن
 • یافتن مدلی در جهت کمک به تصمیم گیری اولیه سیاست گذاران وسهامدرانی که قصد سرمایه گذاری دراین پروژه را دارند یا مدیرکارخانه کانی کاو به منظوراصلاح روش تولید قبلی هدف اصلی : یافتن مدل منطق فازی برای محصول مورد نظر(داسکالکتور) به عنوان یک ابزار مفید برای پرداختن به ابهام در شرایط مختلف در جهت الگوبندی تصمیم گیری انسان برای رسیدن به هزینه هدف مورد نظر.

 

تعداد صفحه:۱۱۲

قیمت : ۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 [email protected]

پایان نامه عدم اطمینان محیطی و بازار ارزشگذاری هموارسازی سود

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات تهران

                   دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری

  پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری (M.A)

 

موضوع:

عدم اطمینان محیطی و بازار ارزشگذاری هموارسازی سود دربورس اوراق بهادار تهران

 

تابستان ۹۲

 

   برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

 

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱

فصل اول…………………………………………………………………………………………………………………………………………۲

 • مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………..۳
 • بیان مساله و تشریح موضوع…………………………………………………………………………………………………۴
 • سوالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………..۶
 • فرضیه ­های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….۶
 • اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….۶
 • روش انجام تحقیق………………………………………………………………………………………………………………۷
 • اهمیت و ضرورت تحقیق…………………………………………………………………………………………………….۸
 • ساختار کلی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………..۹
 • شرح واژه ­ها و اصطلاحات کلیدی…………………………………………………………………………………………۹
 • خلاصه فصل……………………………………………………………………………………………………………………۱۰

فصل دوم………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۱

۲-۱-  مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………۱۲

۲-۲-  مالی کلاسیک………………………………………………………………………………………………………………………۱۳

۲-۲-۱- فرض انسان عقلایی…………………………………………………………………………………………………….۱۴

۲-۲-۲- بازارهای کامل سرمایه………………………………………………………………………………………………….۱۶

۲-۲-۳- فرضیه بازار کارا………………………………………………………………………………………………………….۱۷

۲-۲-۳-۱- بی­قاعدگی­های بازارهای کارا………………………………………………………………………………۱۹

۲-۲-۴- مسئله عدم تقارن اطلاعاتی…………………………………………………………………………………………..۲۲

۲-۲-۵- مسئله نمایندگی…………………………………………………………………………………………………………..۲۳ ۲-۳-  تئوری پاداش مدیران…………………………………………………………………………………………………………….۲۴

۲-۴-  مروری بر مفهوم بنیادی سود و اهمیت آن………………………………………………………………………………۲۷

۲-۴-۱- مفهوم سود در سطح ساختار…………………………………………………………………………………………۲۸

۲-۴-۲- مفهوم سود در سطح معانی…………………………………………………………………………………………..۲۹

۲-۴-۳- مفهوم سود در سطح عمل…………………………………………………………………………………………….۲۹

۲-۵- ثبات سود (سود دائمی)………………………………………………………………………………………………………….۳۰

۲-۶- نقاط قوت و ضعف سود حسابداری………………………………………………………………………………………..۳۱

۲-۶-۱- نقاط قوت سود حسابداری…………………………………………………………………………………………..۳۱

۲-۶-۲- انتقادات و ایرادات وارد  بر سود حسابداری……………………………………………………………………۳۲

۲-۷- کیفیت سود…………………………………………………………………………………………………………………………..۳۳

۲-۷-۱- روش­های ارزیابی کیفیت سود………………………………………………………………………………………۳۴

۲-۸- مدیریت سود………………………………………………………………………………………………………………………..۳۵

۲-۹- هموارسازی سود…………………………………………………………………………………………………………………..۳۸

۲-۹-۱- انواع هموارسازی سود…………………………………………………………………………………………………۴۲

۲-۹-۱-۱- هموارسازی طبیعی…………………………………………………………………………………………….۴۲

۲-۹-۱-۲- هموارسازی غیرطبیعی……………………………………………………………………………………….۴۲

۲-۹-۲- ابزارهای هموارسازی (مصنوعی) سود……………………………………………………………………………۴۳

۲-۹-۲-۱- هموارسازی از طریق زمان­بندی رویدادها……………………………………………………………..۴۳

۲-۹-۲-۲- هموارسازی از طریق انتخاب روش‌های تخصیص…………………………………………………۴۴

۲-۹-۲-۳- هموارسازی از طریق طبقه بندی………………………………………………………………………….۴۴

۲-۹-۳- روش‌های مطالعه هموارسازی سود………………………………………………………………………………..۴۵

۲-۹-۳-۱- مدل سنتی………………………………………………………………………………………………………..۴۵

۲-۹-۳-۲- مدل ایمهاف……………………………………………………………………………………………………..۴۶

۲-۹-۳-۳- مدل ایکل…………………………………………………………………………………………………………۴۷

۲-۱۰- اقلام تعهدی اختیاری…………………………………………………………………………………………………………..۵۰

۲-۱۱- عدم اطمینان محیطی……………………………………………………………………………………………………………۵۰

۲-۱۲- مروری بر تحقیقات قبلی……………………………………………………………………………………………………..۵۱

۲-۱۲-۱- تحقیقات خارجی………………………………………………………………………………………………………۵۱

۲-۱۲-۱-۱- تحقیقات مربوط به عدم اطمینان محیطی……………………………………………………………..۵۱

۲-۱۲-۱-۲- تحقیقات مربوط به هموارسازی سود………………………………………………………………….۵۳

۲-۱۲-۲- تحقیقات داخلی………………………………………………………………………………………………………..۵۶

۲-۱۳- خلاصه فصل………………………………………………………………………………………………………………………۵۹

فصل سوم……………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۰

۳-۱- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۱

۳-۲- فرضیه ­های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….۶۲

۳-۳- متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………۶۲

۳-۳-۱- متغیرهای مستقل………………………………………………………………………………………………………….۶۲

۳-۳-۲- متغیرهای کنترلی…………………………………………………………………………………………………………۶۵

۳-۳-۳- متغیرهای وابسته…………………………………………………………………………………………………………۶۶

۳-۴- روش­شناسی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….۶۶

۳-۴-۱- نوع روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………..۶۶

۳-۴-۲- روش گردآوری اطلاعات و داده­ ها………………………………………………………………………………..۶۷

۳-۴-۳- جامعه آماری، روش نمونه گیری و حجم نمونه………………………………………………………………..۶۸

۳-۴-۴- روش تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه ­ها…………………………………………………………………………۶۸

۳-۵- روش استفاده از داده­ ها…………………………………………………………………………………………………………..۷۱

۳-۶- آزمون­های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….۷۴

۳-۶-۱- آزمون­های لوین و لین (LL)………………………………………………………………………………………..74

۳-۶-۲- آزمون بریتونگ و می­یر………………………………………………………………………………………………..۷۶

۳-۶-۳- آزمون ایم، پسران و شین (IPS)…………………………………………………………………………………..76

۳-۷- خلاصه فصل………………………………………………………………………………………………………………………..۷۶

فصل چهارم…………………………………………………………………………………………………………………………………..۷۷

۴-۱- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………..۷۸

۴-۲- آزمون فرضیه ­ها……………………………………………………………………………………………………………………..۷۹

۴-۲-۱- بررسی آمار توصیفی متغیرها در سطح کل شرکت­ها………………………………………………………..۷۹

۴-۲-۲- بررسی همبستگی بین کل متغیرها در سطح کل شرکت­ها…………………………………………………۸۱

۴-۲-۳- آزمون فرضیه پژوهش در سطح کل شرکت­ها در مدل بدون متغیر کنترلی……………………………۸۲

۴-۲-۴- آزمون فرضیه پژوهش در سطح کل شرکت­ها در مدل با متغیر کنترلی…………………………………۸۵

۴-۳- خلاصه فصل………………………………………………………………………………………………………………………..۸۸

فصل پنجم…………………………………………………………………………………………………………………………………….۸۹

۵-۱- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………..۹۰

۵-۲- مروری بر نتایج به دست آمده از تحقیق……………………………………………………………………………………۹۱

۵-۲-۱- بحث و نتیجه ­گیری کلی……………………………………………………………………………………………….۹۱

۵-۲-۲- بحث و نتیجه ­گیری حاصل از فرضیه تحقیق…………………………………………………………………….۹۲

۵-۳- پیشنهادهای مبتنی بر نتایج حاصل از فرضیات تحقیق…………………………………………………………………۹۳

۵-۴- پیشنهادهای موضوعی برای تحقیقات  آتی………………………………………………………………………………..۹۳

۵-۵- خلاصه فصل………………………………………………………………………………………………………………………..۹۴

فهرست منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………………………..۹۵

الف) منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………..۹۵

ب) منابع انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۱

پیوست ۱. لیست شرکت­های مورد بررسی……………………………………………………………………………………….۱۰۷

پیوست ۲. نتایج آماری…………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۱

 

فهرست جداول

 

جدول ۴-۱: آمار توصیفی متغیرهای پژوهش در سطح کل شرکت­ها……………………………………………………..۸۰

جدول ۴-۲: همبستگی بین متغیرهای پژوهش…………………………………………………………………………………….۸۱

جدول ۴-۳: انتخاب داده­های تلفیقی در برابر داده­های تصادفی (بدون متغیرهای کنترلی)…………………………۸۲

جدول ۴-۴: انتخاب الگوی اثرات ثابت در برابر الگوی اثرات تصادفی (بدون متغیرهای کنترلی)……………….۸۲

جدول ۴-۵: تاثیر متغیرهای مستقل پژوهش بر بازده سهام (بدون متغیرهای کنترلی)………………………………..۸۴

جدول ۴-۶: انتخاب داده­های تلفیقی در برابر داده­های تصادفی (با متغیرهای کنترلی)………………………………۸۵

جدول ۴-۷: انتخاب الگوی اثرات ثابت در برابر الگوی اثرات تصادفی (با متغیرهای کنترلی)……………………۸۵

جدول ۴-۸:  تاثیر متغیرهای مستقل پژوهش بر بازده سهام (با متغیرهای کنترلی)…………………………………….۸۷

 

      چکیده

 

صورت­های مالی مبنای اصلی تصمیم ­گیری اقتصادی استفاده­کنندگان از این صورت­هاست. این صورت­ها جهت ارزیابی گذشته و حال و همچنین پیش ­بینی آینده واحد تجاری مورد استفاده قرار می­گیرند؛ ولیکن زمانی که محیط فعالیت واحد تجاری دارای عدم اطمینان زیاد باشد، قابلیت پیش ­بینی وضعیت آتی با مشکلاتی روبرو می­شود. عدم اطمینان محیطی شامل نوسان­پذیری سودهای گزارش شده­ی سازمان­هاست و این عدم اطمینان محیطی منجر به عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سهامداران خارجی می­شود. مدیران واحدهای تجاری که در یک محیط دارای عدم اطمینان زیاد فعالیت می­ کنند، این انگیزه را دارند که چنین نوساناتی را از طریق هموارسازی سودهای گزارش شده کاهش دهند.

ما در این تحقیق، پاسخ بازار سرمایه به هموارسازی سود را برای شرکت­هایی که در محیط دارای عدم اطمینان زیاد فعالیت می­ کنند با بهره گرفتن از داده­های ۱۶۲ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره ۱۳۹۰-۱۳۸۰ با بهره گرفتن از رگرسیون چندگانه بررسی می­کنیم. در ابتدا، هموارسازی سود را از طریق رتبه­بندی کسری معکوس نتایج حاصل از همبستگی پیرسون منفی بین تغییرات اقلام تعهدی اختیاری و تغییرات سود قبل از اقلام تعهدی اختیاری با بهره گرفتن از مدل تعدیل شده­ی جونز اندازه ­گیری می­کنیم، همانطور که قبلا توسط تاکر و زاروین[۱] (۲۰۰۶) انجام شد. سپس ضریب تغییرات فروش را به عنوان معیاری برای شرایط عدم اطمینان محیطی مورد محاسبه قرار می­دهیم و در نهایت این مقادیر را در مدل اصلی مورد استفاده قرار می­دهیم. نتایج نشان می­دهد که یک رابطه­ مثبت قوی­تر بین بازده­های سهام و هموارسازی سود برای شرکتهایی که در محیط دارای عدم اطمینان زیاد فعالیت می­ کنند وجود دارد.

کلمات کلیدی: عدم اطمینان محیطی، هموارسازی سود، پایداری سود

 

فصل اول

طرح و کلیات تحقیق

 

۱-۱- مقدمه

صورت­های مالی مبنای اصلی تصمیم ­گیری اقتصادی استفاده­کنندگان از این صورت­هاست. این صورت­ها جهت ارزیابی گذشته و حال و همچنین پیش ­بینی آینده واحد تجاری مورد استفاده قرار می­گیرند، ولیکن زمانی که محیط فعالیت واحد تجاری دارای عدم اطمینان زیاد باشد، قابلیت پیش ­بینی وضعیت آتی با مشکلاتی روبرو می­شود. عدم اطمینان محیطی شامل نوسان­پذیری سودهای گزارش شده­ی سازمان­هاست و این عدم اطمینان محیطی منجر به عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سهامداران خارجی می­شود. مدیران واحدهای تجاری که در یک محیط دارای عدم اطمینان زیاد فعالیت می­ کنند این انگیزه را دارند که چنین نوساناتی را از طریق هموارسازی سودهای گزارش شده کاهش دهند. حجم قابل ملاحظه­ای از ادبیات آموزشی انگیزه ­های مدیریت برای هموارسازی سود را نشان می­دهد. فرضیه هموارسازی سود برای اولین بار در سال ۱۹۵۳ توسط هپ­ورث[۲] مطرح گردید و سپس در سال ۱۹۶۴ توسط گوردن[۳] توضیح داده شد. او برای این مسئله چهار فرض را پیشنهاد کرد که به شرح زیر هستند:

۱- معیار انتخاب روش­های حسابداری توسط مدیران، حداکثر کردن مطلوبیت و رفاه مدیریت است.

۲- مطلوبیت مدیریت با امنیت شغلی او، نرخ رشد پاداش و نرخ رشد اندازه شرکت رابطه­ مستقیم دارد.

۳- کسب اهداف مطروح در فرض ۲ بستگی به رضایت سهامداران نسبت به عملکرد شرکت دارد.

۴- برای اینکه مدیران به اهداف خود برسند، رضایت صاحبان سهام نسبت به رشد سود شرکت (یا نرخ متوسط بازده حقوق صاحبان سهام) و ثبات سود ضروری است.

بنابر این مفروضات مدیران جهت رسیدن به اهداف خود اولا، باید سود گزارش شده را در چارچوب اصول پذیرفته شده حسابداری هموار کنند و ثانیا، باید نرخ رشد سود را هموار سازند (هرو و برتون[۴]، ۲۰۰۰).  هموارسازی سود یک حالت خاص از مدیریت سود است که در آن مدیران نوسانات سودهای گزارش شده­ی جاری را به منظور رسیدن به یک سود پایدار هموار می­ کنند (بیدلمن[۵]، ۱۹۷۳).

در گام بعدی به منظور بررسی بیشتر، این سوال پیش می­آید که آیا بین بازده سهام و هموارسازی سود در شرایط عدم اطمینان زیاد، رابطه­ مثبت و معناداری وجود دارد یا خیر؟ پیش فرض اصلی بدین گونه است که با  هموارسازی سود برای شرکتهایی که در محیط دارای عدم اطمینان زیاد فعالیت می­ کنند، بازده سهام افزایش می­یابد. هموارسازی سود در این تحقیق، با رتبه­بندی معکوس نتایج حاصل از ضریب همبستگی بین تغییرات در اقلام تعهدی اختیاری و تغییرات در سود قبل از اقلام تعهدی اختیاری اندازه ­گیری می­شود. برای اندازه ­گیری عدم اطمینان محیطی نیز از ضریب تغییرات فروش استفاده می­شود. سپس این مقادیر به عنوان متغیر مستقل در مدل اصلی مورد استفاده قرار می­گیرند.

در این تحقیق فرضیه­ای به صورت زیر مطرح می­شود:

۱- بین بازده­های سهام و هموارسازی سود برای شرکتهایی که در محیط دارای عدم اطمینان بالا فعالیت می­ کنند رابطه­ مثبت قوی­تری وجود دارد.

بدین ترتیب در این تحقیق سعی شده است، اثرات هموارسازی سود بر روی رفتار بازده سهام شرکتهای فعال در محیط دارای عدم اطمینان زیاد  بررسی گردد.

 

     ۱-۲- بیان مساله و تشریح موضوع 

سود یکی از اساسی­ترین عناصر صورت­های مالی است که همواره مورد توجه قرار گرفته است و از آن به عنوان معیاری برای ارزیابی تداوم فعالیت، کارآیی و بازنگری ساختار قراردادهای نمایندگان واحد اقتصادی یاد می­شود. سود گزارش­شده، تحت تاثیر روش­های مختلف پذیرفته شده­ی حسابداری قرار می­گیرد. به دلیل متغیر بودن شرایط محیط فعالیت واحد تجاری، سود گزارش شده تحت تاثیر عدم اطمینان محیطی قرار می­گیرد و طی دوره­ها نوسان پیدا می­ کند. در واقع عدم اطمینان محیطی به عنوان غیرقابل پیش بینی بودن اعمال مشتریان، فروشندگان، گروه­های رقابتی و نظارتی تعریف می­شود (گاوینداراجان[۶]، ۱۹۸۴). عدم اطمینان محیطی زیاد، ریسک دقت ارزیابی سودهای آتی را افزایش می­دهد و به این ترتیب، انگیزه­ای برای مدیران ایجاد می­ کند که از گزارشهای پیش ­بینی به منظور کاهش نوسانات استفاده کنند تا از این طریق بتوانند قابلیت پیش ­بینی بالاتری برای سودهای جاری فراهم کنند (گوش و السن[۷]، ۲۰۰۸). برای اجتناب از نوسانات زیاد سود که ممکن است سرمایه ­گذاران را نسبت به آینده شرکت بدبین کند، معمولا مدیران با بهره گرفتن از روش­هایی اقدام به هموارسازی سود می­ کنند. هموارسازی سود عبارت است از هماهنگ کردن آگاهانه­ی سود برای دست­ یابی به یک روند یا سطح مورد نظر. این امر به دلایل مختلف در شرکت­ها صورت می گیرد و استفاده­ی به موقع و مناسب از آن می ­تواند کمک مناسبی در فرایند مدیریت سود در شرکت داشته باشد. دو دیدگاه کلی در زمینه­ استفاده از هموارسازی سود وجود دارد. از یک سو، مدیران معتقدند که سرمایه ­گذاران برای سهامی که روند سوددهی آن نوسان کم­تری دارند ارزش بیش­تری قائل هستند در نتیجه، این موضوع ریسک سرمایه گذاری آن­ها را کاهش می­دهد. از سوی دیگر از دیدگاه برخی نظریه­پردازان حسابداری این کار به جای افشای اطلاعات به پنهان­سازی آن پرداخته و از نظر حسابداری صحیح نیست. حجم قابل ملاحظه ای از ادبیات آکادمیک گرایش مدیریتی به هموارسازی سود را مستند کرده است (بوکمستر[۸]، ۲۰۰۱). هموارسازی سود یک حالت ویژه از مدیریت سود است که در آن مدیران نوسانات سودهای گزارش شده را هموار می­ کنند تا به یک سود پایدار برسند (بیدلمن، ۱۹۷۳).

این تحقیق پاسخ بازار سهام را به هموارسازی سودها برای شرکتهایی که در یک محیط دارای عدم اطمینان زیاد فعالیت می­ کنند بررسی می­ کند. در تحقیق حاضر، ما هموارسازی سود را با بهره گرفتن از رتبه­بندی معکوس نتایج حاصل از همبستگی منفی بین تغییرات  اقلام تعهدی اختیاری و تغییرات سود قبل از اقلام تعهدی اختیاری اندازه ­گیری می­کنیم، همانطور که قبلا توسط تاکر و زاروین (۲۰۰۶) انجام شد. این تحقیق مستند می­ کند که قیمت جاری سهام، بیشتر اطلاعات درباره سودهای آینده را برای شرکتهایی که در یک محیط دارای عدم اطمینان زیاد فعالیت می­ کنند در بر دارد. بنابراین از دیدگاه ارزش اطلاعاتی هموارسازی سود حمایت می­شود. بررسی تجربی ارتباط بین بازده های سهام و هموارسازی سود متناسب با عدم اطمینان محیطی، به متغیرهای عملیاتی هموارسازی سود و عدم اطمینان محیطی نیاز دارد. برای محاسبه عدم اطمینان محیطی نیز از ضریب تغییرات فروش به عنوان معیاری برای این شرایط استفاده شده است. سپس مقادیر معیارهای مربوط به هموارسازی سود و عدم اطمینان محیطی در مدل اصلی مورد استفاده قرار می­گیرند.

 

  ۱-۳- سؤالات تحقیق

این تحقیق به طور خاص به دنبال یافتن پاسخ‌هایی برای سوالات زیر است:

 1. آیا بین هموارسازی سود متاثر از عدم اطمینان محیطی و بازده سهام شرکت­های هموارساز رابطه معناداری وجود دارد؟ اگر رابطه معناداری وجود دارد این رابطه چگونه و تا چه اندازه­ای است؟

 

      ۱-۴- فرضیه‌ها‌ی تحقیق

   نتایج و قواعد حاصل از فرض‌ها را که با بهره گرفتن از روابط و دلایل منطقی از یک پدیده بدست آمده، فرضیه می­گویند. فرضیه از سوالات تحقیق آشکار می‌شود. با توجه به سوالات این تحقیق، فرضیه­ای‌ به‌صورت زیر مطرح می‌شود:

۱- بین بازده­های سهام و هموارسازی سود برای شرکتهایی که در محیط دارای عدم اطمینان بالا فعالیت می­ کنند رابطه­ مثبت قوی­تری وجود دارد.

 

      ۱-۵- اهداف تحقیق

از آنجایی که هدف اصلی گزارشگری مالی، فراهم کردن نیازهای اطلاعاتی سرمایه‌گذاران و سایر استفاده‌کنندگان است، بنابراین با بررسی گزارش‌های سالانه شرکت‌ها می‌توان از تاثیر هموارسازی سود متاثر از عدم اطمینان محیطی بر بازده سهام آگاه گردید و راهکارهایی برای ارائه گزارش‌های مالی مناسب ارائه نمود.

هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر هموارسازی سود بر بازده سهام شرکتهایی است که در محیط دارای عدم اطمینان زیاد فعالیت می­ کنند. همچنین بسط مبانی نظری در ارتباط با موضوع تحقیق را می­توان به عنوان هدف آرمانی این تحقیق دانست. از طرفی با توجه به تاثیر هموارسازی سود بر بازده سهام می­توان پیشنهاداتی به شرکت­ها ارائه کرد که برای رسیدن به مقدار ریسک و بازده موردنظرشان می­توانند از روش های دیگری غیر از هموارسازی سود نیز استفاده کنند.

 

      ۱-۶- روش انجام تحقیق

تحقیق حاضر از نوع تحقیقات توصیفی– همبستگی می‌باشد (در تحقیق توصیفی از نوع همبستگی، محقق به بررسی روابط بین دو یا چند متغیر می‌پردازد). به طور خلاصه، روش انجام تحقیق حاضر به صورت گام‌های زیر می‌باشد:

 1. در ابتدا از بین شرکت‌های فعال در بورس تهران، شرکت‌های دارای ملاحظات مدنظر انتخاب می‌شوند.
 2. پس از انتخاب شرکت‌ها براساس ملاحظات مدنظر، داده‌های مالی مورد نیاز برای اجرای مدل‌های ارائه شده در طرح با مراجعه به منابع مربوطه جمع‌آوری می‌گردد.
 3. سپس شاخص‌های مورد نیاز از قبیل هموارسازی سود، عدم اطمینان محیطی و… بر اساس مدل‌های تحقیق مورد محاسبه قرار می‌گیرند.
 4. در ادامه از طریق تجزیه و تحلیل رگرسیون چندگانه، پارامترهای مدل برآورد شده و در آخر براساس پارامترهای برآوردی نسبت به تایید یا رد فرضیه‌ها اقدام خواهد شد.

به منظور گردآوری داده­های مورد نیاز تحقیق، از اطلاعات مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استفاده می­شود. سپس از بین داده­های گردآوری شده، نمونه  موردنظر انتخاب می­شود. روش تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی است و از رگرسیون چند متغیره برای تحلیل داده­ ها و آزمون فرضیه ­ها استفاده می­شود.

 

 

     ۱-۷- اهمیت و ضرورت تحقیق

اهداف گزارشگری مالی با مقاصد عام فراهم کردن اطلاعات مالی درباره واحد گزارشگر است که برای سرمایه‌گذاران، وام‌دهندگان و سایر اعتباردهندگان بالفعل و بالقوه در تصمیم‌گیری درباره تامین منافع برای واحد گزارشگر مفید باشد. این تصمیمات شامل خرید، فروش و نگهداری ابزارهای سرمایه یا بدهی است. تصمیماتی که سرمایه‌گذاران و سایر اعتباردهندگان اتخاذ می‌کنند، به بازده موردانتظار آن­ها از سرمایه‌گذاری بستگی دارد، در نتیجه سرمایه‌گذاران و سایر اعتباردهندگان نیازمند اطلاعاتی هستند که آن­ها را در ارزیابی‌هایشان کمک نماید و هدف اصلی گزارشگری مالی فراهم کردن نیازهای اطلاعاتی سرمایه‌گذاران و سایر استفاده‌کنندگان است (بیانیه مفهومی شماره ۸ گزارشگری مالی، سپتامبر ۲۰۱۰). با توجه به تغییرات محیط فعالیت واحد تجاری قابلیت پیش ­بینی وضعیت آتی با مشکل روبرو می­شود. در این حالت، اطلاعات باید به گونه­ای تهیه شوند که قابلیت پیش ­بینی وضعیت آتی را فراهم کنند. سرمایه ­گذاران برای اتخاذ تصمیم، ریسک سرمایه ­گذاری احتمالی خود را ارزیابی می­ کنند. زمانی که شرکت طی سالها سودهایی اعلام کند که نوسان زیاد داشته باشند این امر منجر  به ارزیابی ریسک بالا توسط سرمایه ­گذاران و اعتباردهندگان می­شود. در حالی که سودهای هموار شده منجر به ارزیابی ریسک کمتر توسط سرمایه ­گذاران می­شود و زمانی که سودهای گزارش شده جاری و میاندوره­ای گذشته، هموار شوند پیش ­بینی سود آسان­تر انجام می­شود. بنابراین طبق یافته­ های این تحقیق، مدیران برای جلوگیری از نوسانات سود، سود را به صورت آگاهانه هموار می­ کنند تا سرمایه ­گذاران نهادی به دلیل نوسان زیاد سود طی سالهای مختلف و به عبارت بهتر، شرایط ریسکی شرکت، از شرکت دوری نکنند و شرایط بهتر برای سرمایه ­گذاری بیشتر در شرکتها و بهبود شرایط بازار فراهم شود. لذا با توجه به اهمیتی که گزارشگری مالی برای سرمایه‌گذاران دارد، ضرورت انجام این تحقیق جهت مشخص نمودن اثرات هموارسازی سود در شرایط عدم اطمینان بر بازده سهام است.

اگر عدم اطمینان محیطی زیاد باشد مدیران انگیزه دارند که نوسانات سود را به منظور رسیدن به یک سود پایدار هموار کنند. بنابراین با انجام این تحقیق می­توان عدم اطمینان محیطی را به عنوان عاملی موثر بر هموارسازی سود توسط مدیران مورد بررسی قرار داد.

 

 

 

      ۱-۸- ساختار کلی تحقیق

طرح کلی تحقیق حاضر با توجه به مراحل فرآیند تحقیق علمی به شرح زیر است:

   فصل اول: در این فصل، هدف تحقیق به عنوان گامی در جهت توسعه تحقیقات اثباتی برای درک بهتر تاثیر هموارسازی سود ناشی از عدم اطمینان محیطی بر بازده سهام بیان و سپس موضوع تحقیق تشریح و توجیه اهمیت آن مطرح گردیده است. در نهایت خلاصه‌ای از روش انجام تحقیق در پایان فصل ارائه شده است.

      فصل دوم: این فصل به‌طور فشرده نگاهی به مبانی نظری پشتوانه‌ی انجام این تحقیق دارد و با بررسی یافته‌های تجربی درباره موضوع این تحقیق و موارد مشابه به بررسی اهمیت و تشریح نظری متغیرهای مورد استفاده می‌پردازد و سپس پیشینه‌ی مختصری از تحقیقات انجام شده قبلی در ارتباط با موضوع تحقیق در سطح داخلی و بین‌المللی ارائه می‌دهد.

      فصل سوم: در این فصل به تبیین روش تحقیق پرداخته می‌شود. فرضیه‌های تحقیق، تعریف عملیاتی متغیرها، جامعه آماری، روش پردازش داده‌ها، مدل مورد استفاده و روش تجزیه و تحلیل داده‌ها توضیح داده شده است.

[۱] Tucker & Zarowin

۱  Hepworth

۲  Gordon

[۴]  Herve & Breton

[۵] Biedleman

[۶] Govindarajan

[۷] Ghosh & Olsen

[۸] Buckmaster

تعداد صفحه:۱۲۲

قیمت : ۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 [email protected]

پایان نامه عدم اطمینان محیطی و بازار ارزشگذاری هموارسازی سود

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات تهران

                   دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری

  پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری (M.A)

 

موضوع:

عدم اطمینان محیطی و بازار ارزشگذاری هموارسازی سود دربورس اوراق بهادار تهران

 

تابستان ۹۲

 

   برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

 

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱

فصل اول…………………………………………………………………………………………………………………………………………۲

 • مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………..۳
 • بیان مساله و تشریح موضوع…………………………………………………………………………………………………۴
 • سوالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………..۶
 • فرضیه ­های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….۶
 • اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….۶
 • روش انجام تحقیق………………………………………………………………………………………………………………۷
 • اهمیت و ضرورت تحقیق…………………………………………………………………………………………………….۸
 • ساختار کلی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………..۹
 • شرح واژه ­ها و اصطلاحات کلیدی…………………………………………………………………………………………۹
 • خلاصه فصل……………………………………………………………………………………………………………………۱۰

فصل دوم………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۱

۲-۱-  مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………۱۲

۲-۲-  مالی کلاسیک………………………………………………………………………………………………………………………۱۳

۲-۲-۱- فرض انسان عقلایی…………………………………………………………………………………………………….۱۴

۲-۲-۲- بازارهای کامل سرمایه………………………………………………………………………………………………….۱۶

۲-۲-۳- فرضیه بازار کارا………………………………………………………………………………………………………….۱۷

۲-۲-۳-۱- بی­قاعدگی­های بازارهای کارا………………………………………………………………………………۱۹

۲-۲-۴- مسئله عدم تقارن اطلاعاتی…………………………………………………………………………………………..۲۲

۲-۲-۵- مسئله نمایندگی…………………………………………………………………………………………………………..۲۳ ۲-۳-  تئوری پاداش مدیران…………………………………………………………………………………………………………….۲۴

۲-۴-  مروری بر مفهوم بنیادی سود و اهمیت آن………………………………………………………………………………۲۷

۲-۴-۱- مفهوم سود در سطح ساختار…………………………………………………………………………………………۲۸

۲-۴-۲- مفهوم سود در سطح معانی…………………………………………………………………………………………..۲۹

۲-۴-۳- مفهوم سود در سطح عمل…………………………………………………………………………………………….۲۹

۲-۵- ثبات سود (سود دائمی)………………………………………………………………………………………………………….۳۰

۲-۶- نقاط قوت و ضعف سود حسابداری………………………………………………………………………………………..۳۱

۲-۶-۱- نقاط قوت سود حسابداری…………………………………………………………………………………………..۳۱

۲-۶-۲- انتقادات و ایرادات وارد  بر سود حسابداری……………………………………………………………………۳۲

۲-۷- کیفیت سود…………………………………………………………………………………………………………………………..۳۳

۲-۷-۱- روش­های ارزیابی کیفیت سود………………………………………………………………………………………۳۴

۲-۸- مدیریت سود………………………………………………………………………………………………………………………..۳۵

۲-۹- هموارسازی سود…………………………………………………………………………………………………………………..۳۸

۲-۹-۱- انواع هموارسازی سود…………………………………………………………………………………………………۴۲

۲-۹-۱-۱- هموارسازی طبیعی…………………………………………………………………………………………….۴۲

۲-۹-۱-۲- هموارسازی غیرطبیعی……………………………………………………………………………………….۴۲

۲-۹-۲- ابزارهای هموارسازی (مصنوعی) سود……………………………………………………………………………۴۳

۲-۹-۲-۱- هموارسازی از طریق زمان­بندی رویدادها……………………………………………………………..۴۳

۲-۹-۲-۲- هموارسازی از طریق انتخاب روش‌های تخصیص…………………………………………………۴۴

۲-۹-۲-۳- هموارسازی از طریق طبقه بندی………………………………………………………………………….۴۴

۲-۹-۳- روش‌های مطالعه هموارسازی سود………………………………………………………………………………..۴۵

۲-۹-۳-۱- مدل سنتی………………………………………………………………………………………………………..۴۵

۲-۹-۳-۲- مدل ایمهاف……………………………………………………………………………………………………..۴۶

۲-۹-۳-۳- مدل ایکل…………………………………………………………………………………………………………۴۷

۲-۱۰- اقلام تعهدی اختیاری…………………………………………………………………………………………………………..۵۰

۲-۱۱- عدم اطمینان محیطی……………………………………………………………………………………………………………۵۰

۲-۱۲- مروری بر تحقیقات قبلی……………………………………………………………………………………………………..۵۱

۲-۱۲-۱- تحقیقات خارجی………………………………………………………………………………………………………۵۱

۲-۱۲-۱-۱- تحقیقات مربوط به عدم اطمینان محیطی……………………………………………………………..۵۱

۲-۱۲-۱-۲- تحقیقات مربوط به هموارسازی سود………………………………………………………………….۵۳

۲-۱۲-۲- تحقیقات داخلی………………………………………………………………………………………………………..۵۶

۲-۱۳- خلاصه فصل………………………………………………………………………………………………………………………۵۹

فصل سوم……………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۰

۳-۱- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۱

۳-۲- فرضیه ­های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….۶۲

۳-۳- متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………۶۲

۳-۳-۱- متغیرهای مستقل………………………………………………………………………………………………………….۶۲

۳-۳-۲- متغیرهای کنترلی…………………………………………………………………………………………………………۶۵

۳-۳-۳- متغیرهای وابسته…………………………………………………………………………………………………………۶۶

۳-۴- روش­شناسی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….۶۶

۳-۴-۱- نوع روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………..۶۶

۳-۴-۲- روش گردآوری اطلاعات و داده­ ها………………………………………………………………………………..۶۷

۳-۴-۳- جامعه آماری، روش نمونه گیری و حجم نمونه………………………………………………………………..۶۸

۳-۴-۴- روش تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه ­ها…………………………………………………………………………۶۸

۳-۵- روش استفاده از داده­ ها…………………………………………………………………………………………………………..۷۱

۳-۶- آزمون­های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….۷۴

۳-۶-۱- آزمون­های لوین و لین (LL)………………………………………………………………………………………..74

۳-۶-۲- آزمون بریتونگ و می­یر………………………………………………………………………………………………..۷۶

۳-۶-۳- آزمون ایم، پسران و شین (IPS)…………………………………………………………………………………..76

۳-۷- خلاصه فصل………………………………………………………………………………………………………………………..۷۶

فصل چهارم…………………………………………………………………………………………………………………………………..۷۷

۴-۱- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………..۷۸

۴-۲- آزمون فرضیه ­ها……………………………………………………………………………………………………………………..۷۹

۴-۲-۱- بررسی آمار توصیفی متغیرها در سطح کل شرکت­ها………………………………………………………..۷۹

۴-۲-۲- بررسی همبستگی بین کل متغیرها در سطح کل شرکت­ها…………………………………………………۸۱

۴-۲-۳- آزمون فرضیه پژوهش در سطح کل شرکت­ها در مدل بدون متغیر کنترلی……………………………۸۲

۴-۲-۴- آزمون فرضیه پژوهش در سطح کل شرکت­ها در مدل با متغیر کنترلی…………………………………۸۵

۴-۳- خلاصه فصل………………………………………………………………………………………………………………………..۸۸

فصل پنجم…………………………………………………………………………………………………………………………………….۸۹

۵-۱- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………..۹۰

۵-۲- مروری بر نتایج به دست آمده از تحقیق……………………………………………………………………………………۹۱

۵-۲-۱- بحث و نتیجه ­گیری کلی……………………………………………………………………………………………….۹۱

۵-۲-۲- بحث و نتیجه ­گیری حاصل از فرضیه تحقیق…………………………………………………………………….۹۲

۵-۳- پیشنهادهای مبتنی بر نتایج حاصل از فرضیات تحقیق…………………………………………………………………۹۳

۵-۴- پیشنهادهای موضوعی برای تحقیقات  آتی………………………………………………………………………………..۹۳

۵-۵- خلاصه فصل………………………………………………………………………………………………………………………..۹۴

فهرست منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………………………..۹۵

الف) منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………..۹۵

ب) منابع انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۱

پیوست ۱. لیست شرکت­های مورد بررسی……………………………………………………………………………………….۱۰۷

پیوست ۲. نتایج آماری…………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۱

 

فهرست جداول

 

جدول ۴-۱: آمار توصیفی متغیرهای پژوهش در سطح کل شرکت­ها……………………………………………………..۸۰

جدول ۴-۲: همبستگی بین متغیرهای پژوهش…………………………………………………………………………………….۸۱

جدول ۴-۳: انتخاب داده­های تلفیقی در برابر داده­های تصادفی (بدون متغیرهای کنترلی)…………………………۸۲

جدول ۴-۴: انتخاب الگوی اثرات ثابت در برابر الگوی اثرات تصادفی (بدون متغیرهای کنترلی)……………….۸۲

جدول ۴-۵: تاثیر متغیرهای مستقل پژوهش بر بازده سهام (بدون متغیرهای کنترلی)………………………………..۸۴

جدول ۴-۶: انتخاب داده­های تلفیقی در برابر داده­های تصادفی (با متغیرهای کنترلی)………………………………۸۵

جدول ۴-۷: انتخاب الگوی اثرات ثابت در برابر الگوی اثرات تصادفی (با متغیرهای کنترلی)……………………۸۵

جدول ۴-۸:  تاثیر متغیرهای مستقل پژوهش بر بازده سهام (با متغیرهای کنترلی)…………………………………….۸۷

 

      چکیده

 

صورت­های مالی مبنای اصلی تصمیم ­گیری اقتصادی استفاده­کنندگان از این صورت­هاست. این صورت­ها جهت ارزیابی گذشته و حال و همچنین پیش ­بینی آینده واحد تجاری مورد استفاده قرار می­گیرند؛ ولیکن زمانی که محیط فعالیت واحد تجاری دارای عدم اطمینان زیاد باشد، قابلیت پیش ­بینی وضعیت آتی با مشکلاتی روبرو می­شود. عدم اطمینان محیطی شامل نوسان­پذیری سودهای گزارش شده­ی سازمان­هاست و این عدم اطمینان محیطی منجر به عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سهامداران خارجی می­شود. مدیران واحدهای تجاری که در یک محیط دارای عدم اطمینان زیاد فعالیت می­ کنند، این انگیزه را دارند که چنین نوساناتی را از طریق هموارسازی سودهای گزارش شده کاهش دهند.

ما در این تحقیق، پاسخ بازار سرمایه به هموارسازی سود را برای شرکت­هایی که در محیط دارای عدم اطمینان زیاد فعالیت می­ کنند با بهره گرفتن از داده­های ۱۶۲ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره ۱۳۹۰-۱۳۸۰ با بهره گرفتن از رگرسیون چندگانه بررسی می­کنیم. در ابتدا، هموارسازی سود را از طریق رتبه­بندی کسری معکوس نتایج حاصل از همبستگی پیرسون منفی بین تغییرات اقلام تعهدی اختیاری و تغییرات سود قبل از اقلام تعهدی اختیاری با بهره گرفتن از مدل تعدیل شده­ی جونز اندازه ­گیری می­کنیم، همانطور که قبلا توسط تاکر و زاروین[۱] (۲۰۰۶) انجام شد. سپس ضریب تغییرات فروش را به عنوان معیاری برای شرایط عدم اطمینان محیطی مورد محاسبه قرار می­دهیم و در نهایت این مقادیر را در مدل اصلی مورد استفاده قرار می­دهیم. نتایج نشان می­دهد که یک رابطه­ مثبت قوی­تر بین بازده­های سهام و هموارسازی سود برای شرکتهایی که در محیط دارای عدم اطمینان زیاد فعالیت می­ کنند وجود دارد.

کلمات کلیدی: عدم اطمینان محیطی، هموارسازی سود، پایداری سود

 

فصل اول

طرح و کلیات تحقیق

 

۱-۱- مقدمه

صورت­های مالی مبنای اصلی تصمیم ­گیری اقتصادی استفاده­کنندگان از این صورت­هاست. این صورت­ها جهت ارزیابی گذشته و حال و همچنین پیش ­بینی آینده واحد تجاری مورد استفاده قرار می­گیرند، ولیکن زمانی که محیط فعالیت واحد تجاری دارای عدم اطمینان زیاد باشد، قابلیت پیش ­بینی وضعیت آتی با مشکلاتی روبرو می­شود. عدم اطمینان محیطی شامل نوسان­پذیری سودهای گزارش شده­ی سازمان­هاست و این عدم اطمینان محیطی منجر به عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سهامداران خارجی می­شود. مدیران واحدهای تجاری که در یک محیط دارای عدم اطمینان زیاد فعالیت می­ کنند این انگیزه را دارند که چنین نوساناتی را از طریق هموارسازی سودهای گزارش شده کاهش دهند. حجم قابل ملاحظه­ای از ادبیات آموزشی انگیزه ­های مدیریت برای هموارسازی سود را نشان می­دهد. فرضیه هموارسازی سود برای اولین بار در سال ۱۹۵۳ توسط هپ­ورث[۲] مطرح گردید و سپس در سال ۱۹۶۴ توسط گوردن[۳] توضیح داده شد. او برای این مسئله چهار فرض را پیشنهاد کرد که به شرح زیر هستند:

۱- معیار انتخاب روش­های حسابداری توسط مدیران، حداکثر کردن مطلوبیت و رفاه مدیریت است.

۲- مطلوبیت مدیریت با امنیت شغلی او، نرخ رشد پاداش و نرخ رشد اندازه شرکت رابطه­ مستقیم دارد.

۳- کسب اهداف مطروح در فرض ۲ بستگی به رضایت سهامداران نسبت به عملکرد شرکت دارد.

۴- برای اینکه مدیران به اهداف خود برسند، رضایت صاحبان سهام نسبت به رشد سود شرکت (یا نرخ متوسط بازده حقوق صاحبان سهام) و ثبات سود ضروری است.

بنابر این مفروضات مدیران جهت رسیدن به اهداف خود اولا، باید سود گزارش شده را در چارچوب اصول پذیرفته شده حسابداری هموار کنند و ثانیا، باید نرخ رشد سود را هموار سازند (هرو و برتون[۴]، ۲۰۰۰).  هموارسازی سود یک حالت خاص از مدیریت سود است که در آن مدیران نوسانات سودهای گزارش شده­ی جاری را به منظور رسیدن به یک سود پایدار هموار می­ کنند (بیدلمن[۵]، ۱۹۷۳).

در گام بعدی به منظور بررسی بیشتر، این سوال پیش می­آید که آیا بین بازده سهام و هموارسازی سود در شرایط عدم اطمینان زیاد، رابطه­ مثبت و معناداری وجود دارد یا خیر؟ پیش فرض اصلی بدین گونه است که با  هموارسازی سود برای شرکتهایی که در محیط دارای عدم اطمینان زیاد فعالیت می­ کنند، بازده سهام افزایش می­یابد. هموارسازی سود در این تحقیق، با رتبه­بندی معکوس نتایج حاصل از ضریب همبستگی بین تغییرات در اقلام تعهدی اختیاری و تغییرات در سود قبل از اقلام تعهدی اختیاری اندازه ­گیری می­شود. برای اندازه ­گیری عدم اطمینان محیطی نیز از ضریب تغییرات فروش استفاده می­شود. سپس این مقادیر به عنوان متغیر مستقل در مدل اصلی مورد استفاده قرار می­گیرند.

در این تحقیق فرضیه­ای به صورت زیر مطرح می­شود:

۱- بین بازده­های سهام و هموارسازی سود برای شرکتهایی که در محیط دارای عدم اطمینان بالا فعالیت می­ کنند رابطه­ مثبت قوی­تری وجود دارد.

بدین ترتیب در این تحقیق سعی شده است، اثرات هموارسازی سود بر روی رفتار بازده سهام شرکتهای فعال در محیط دارای عدم اطمینان زیاد  بررسی گردد.

 

     ۱-۲- بیان مساله و تشریح موضوع 

سود یکی از اساسی­ترین عناصر صورت­های مالی است که همواره مورد توجه قرار گرفته است و از آن به عنوان معیاری برای ارزیابی تداوم فعالیت، کارآیی و بازنگری ساختار قراردادهای نمایندگان واحد اقتصادی یاد می­شود. سود گزارش­شده، تحت تاثیر روش­های مختلف پذیرفته شده­ی حسابداری قرار می­گیرد. به دلیل متغیر بودن شرایط محیط فعالیت واحد تجاری، سود گزارش شده تحت تاثیر عدم اطمینان محیطی قرار می­گیرد و طی دوره­ها نوسان پیدا می­ کند. در واقع عدم اطمینان محیطی به عنوان غیرقابل پیش بینی بودن اعمال مشتریان، فروشندگان، گروه­های رقابتی و نظارتی تعریف می­شود (گاوینداراجان[۶]، ۱۹۸۴). عدم اطمینان محیطی زیاد، ریسک دقت ارزیابی سودهای آتی را افزایش می­دهد و به این ترتیب، انگیزه­ای برای مدیران ایجاد می­ کند که از گزارشهای پیش ­بینی به منظور کاهش نوسانات استفاده کنند تا از این طریق بتوانند قابلیت پیش ­بینی بالاتری برای سودهای جاری فراهم کنند (گوش و السن[۷]، ۲۰۰۸). برای اجتناب از نوسانات زیاد سود که ممکن است سرمایه ­گذاران را نسبت به آینده شرکت بدبین کند، معمولا مدیران با بهره گرفتن از روش­هایی اقدام به هموارسازی سود می­ کنند. هموارسازی سود عبارت است از هماهنگ کردن آگاهانه­ی سود برای دست­ یابی به یک روند یا سطح مورد نظر. این امر به دلایل مختلف در شرکت­ها صورت می گیرد و استفاده­ی به موقع و مناسب از آن می ­تواند کمک مناسبی در فرایند مدیریت سود در شرکت داشته باشد. دو دیدگاه کلی در زمینه­ استفاده از هموارسازی سود وجود دارد. از یک سو، مدیران معتقدند که سرمایه ­گذاران برای سهامی که روند سوددهی آن نوسان کم­تری دارند ارزش بیش­تری قائل هستند در نتیجه، این موضوع ریسک سرمایه گذاری آن­ها را کاهش می­دهد. از سوی دیگر از دیدگاه برخی نظریه­پردازان حسابداری این کار به جای افشای اطلاعات به پنهان­سازی آن پرداخته و از نظر حسابداری صحیح نیست. حجم قابل ملاحظه ای از ادبیات آکادمیک گرایش مدیریتی به هموارسازی سود را مستند کرده است (بوکمستر[۸]، ۲۰۰۱). هموارسازی سود یک حالت ویژه از مدیریت سود است که در آن مدیران نوسانات سودهای گزارش شده را هموار می­ کنند تا به یک سود پایدار برسند (بیدلمن، ۱۹۷۳).

این تحقیق پاسخ بازار سهام را به هموارسازی سودها برای شرکتهایی که در یک محیط دارای عدم اطمینان زیاد فعالیت می­ کنند بررسی می­ کند. در تحقیق حاضر، ما هموارسازی سود را با بهره گرفتن از رتبه­بندی معکوس نتایج حاصل از همبستگی منفی بین تغییرات  اقلام تعهدی اختیاری و تغییرات سود قبل از اقلام تعهدی اختیاری اندازه ­گیری می­کنیم، همانطور که قبلا توسط تاکر و زاروین (۲۰۰۶) انجام شد. این تحقیق مستند می­ کند که قیمت جاری سهام، بیشتر اطلاعات درباره سودهای آینده را برای شرکتهایی که در یک محیط دارای عدم اطمینان زیاد فعالیت می­ کنند در بر دارد. بنابراین از دیدگاه ارزش اطلاعاتی هموارسازی سود حمایت می­شود. بررسی تجربی ارتباط بین بازده های سهام و هموارسازی سود متناسب با عدم اطمینان محیطی، به متغیرهای عملیاتی هموارسازی سود و عدم اطمینان محیطی نیاز دارد. برای محاسبه عدم اطمینان محیطی نیز از ضریب تغییرات فروش به عنوان معیاری برای این شرایط استفاده شده است. سپس مقادیر معیارهای مربوط به هموارسازی سود و عدم اطمینان محیطی در مدل اصلی مورد استفاده قرار می­گیرند.

 

  ۱-۳- سؤالات تحقیق

این تحقیق به طور خاص به دنبال یافتن پاسخ‌هایی برای سوالات زیر است:

 1. آیا بین هموارسازی سود متاثر از عدم اطمینان محیطی و بازده سهام شرکت­های هموارساز رابطه معناداری وجود دارد؟ اگر رابطه معناداری وجود دارد این رابطه چگونه و تا چه اندازه­ای است؟

 

      ۱-۴- فرضیه‌ها‌ی تحقیق

   نتایج و قواعد حاصل از فرض‌ها را که با بهره گرفتن از روابط و دلایل منطقی از یک پدیده بدست آمده، فرضیه می­گویند. فرضیه از سوالات تحقیق آشکار می‌شود. با توجه به سوالات این تحقیق، فرضیه­ای‌ به‌صورت زیر مطرح می‌شود:

۱- بین بازده­های سهام و هموارسازی سود برای شرکتهایی که در محیط دارای عدم اطمینان بالا فعالیت می­ کنند رابطه­ مثبت قوی­تری وجود دارد.

 

      ۱-۵- اهداف تحقیق

از آنجایی که هدف اصلی گزارشگری مالی، فراهم کردن نیازهای اطلاعاتی سرمایه‌گذاران و سایر استفاده‌کنندگان است، بنابراین با بررسی گزارش‌های سالانه شرکت‌ها می‌توان از تاثیر هموارسازی سود متاثر از عدم اطمینان محیطی بر بازده سهام آگاه گردید و راهکارهایی برای ارائه گزارش‌های مالی مناسب ارائه نمود.

هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر هموارسازی سود بر بازده سهام شرکتهایی است که در محیط دارای عدم اطمینان زیاد فعالیت می­ کنند. همچنین بسط مبانی نظری در ارتباط با موضوع تحقیق را می­توان به عنوان هدف آرمانی این تحقیق دانست. از طرفی با توجه به تاثیر هموارسازی سود بر بازده سهام می­توان پیشنهاداتی به شرکت­ها ارائه کرد که برای رسیدن به مقدار ریسک و بازده موردنظرشان می­توانند از روش های دیگری غیر از هموارسازی سود نیز استفاده کنند.

 

      ۱-۶- روش انجام تحقیق

تحقیق حاضر از نوع تحقیقات توصیفی– همبستگی می‌باشد (در تحقیق توصیفی از نوع همبستگی، محقق به بررسی روابط بین دو یا چند متغیر می‌پردازد). به طور خلاصه، روش انجام تحقیق حاضر به صورت گام‌های زیر می‌باشد:

 1. در ابتدا از بین شرکت‌های فعال در بورس تهران، شرکت‌های دارای ملاحظات مدنظر انتخاب می‌شوند.
 2. پس از انتخاب شرکت‌ها براساس ملاحظات مدنظر، داده‌های مالی مورد نیاز برای اجرای مدل‌های ارائه شده در طرح با مراجعه به منابع مربوطه جمع‌آوری می‌گردد.
 3. سپس شاخص‌های مورد نیاز از قبیل هموارسازی سود، عدم اطمینان محیطی و… بر اساس مدل‌های تحقیق مورد محاسبه قرار می‌گیرند.
 4. در ادامه از طریق تجزیه و تحلیل رگرسیون چندگانه، پارامترهای مدل برآورد شده و در آخر براساس پارامترهای برآوردی نسبت به تایید یا رد فرضیه‌ها اقدام خواهد شد.

به منظور گردآوری داده­های مورد نیاز تحقیق، از اطلاعات مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استفاده می­شود. سپس از بین داده­های گردآوری شده، نمونه  موردنظر انتخاب می­شود. روش تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی است و از رگرسیون چند متغیره برای تحلیل داده­ ها و آزمون فرضیه ­ها استفاده می­شود.

 

 

     ۱-۷- اهمیت و ضرورت تحقیق

اهداف گزارشگری مالی با مقاصد عام فراهم کردن اطلاعات مالی درباره واحد گزارشگر است که برای سرمایه‌گذاران، وام‌دهندگان و سایر اعتباردهندگان بالفعل و بالقوه در تصمیم‌گیری درباره تامین منافع برای واحد گزارشگر مفید باشد. این تصمیمات شامل خرید، فروش و نگهداری ابزارهای سرمایه یا بدهی است. تصمیماتی که سرمایه‌گذاران و سایر اعتباردهندگان اتخاذ می‌کنند، به بازده موردانتظار آن­ها از سرمایه‌گذاری بستگی دارد، در نتیجه سرمایه‌گذاران و سایر اعتباردهندگان نیازمند اطلاعاتی هستند که آن­ها را در ارزیابی‌هایشان کمک نماید و هدف اصلی گزارشگری مالی فراهم کردن نیازهای اطلاعاتی سرمایه‌گذاران و سایر استفاده‌کنندگان است (بیانیه مفهومی شماره ۸ گزارشگری مالی، سپتامبر ۲۰۱۰). با توجه به تغییرات محیط فعالیت واحد تجاری قابلیت پیش ­بینی وضعیت آتی با مشکل روبرو می­شود. در این حالت، اطلاعات باید به گونه­ای تهیه شوند که قابلیت پیش ­بینی وضعیت آتی را فراهم کنند. سرمایه ­گذاران برای اتخاذ تصمیم، ریسک سرمایه ­گذاری احتمالی خود را ارزیابی می­ کنند. زمانی که شرکت طی سالها سودهایی اعلام کند که نوسان زیاد داشته باشند این امر منجر  به ارزیابی ریسک بالا توسط سرمایه ­گذاران و اعتباردهندگان می­شود. در حالی که سودهای هموار شده منجر به ارزیابی ریسک کمتر توسط سرمایه ­گذاران می­شود و زمانی که سودهای گزارش شده جاری و میاندوره­ای گذشته، هموار شوند پیش ­بینی سود آسان­تر انجام می­شود. بنابراین طبق یافته­ های این تحقیق، مدیران برای جلوگیری از نوسانات سود، سود را به صورت آگاهانه هموار می­ کنند تا سرمایه ­گذاران نهادی به دلیل نوسان زیاد سود طی سالهای مختلف و به عبارت بهتر، شرایط ریسکی شرکت، از شرکت دوری نکنند و شرایط بهتر برای سرمایه ­گذاری بیشتر در شرکتها و بهبود شرایط بازار فراهم شود. لذا با توجه به اهمیتی که گزارشگری مالی برای سرمایه‌گذاران دارد، ضرورت انجام این تحقیق جهت مشخص نمودن اثرات هموارسازی سود در شرایط عدم اطمینان بر بازده سهام است.

اگر عدم اطمینان محیطی زیاد باشد مدیران انگیزه دارند که نوسانات سود را به منظور رسیدن به یک سود پایدار هموار کنند. بنابراین با انجام این تحقیق می­توان عدم اطمینان محیطی را به عنوان عاملی موثر بر هموارسازی سود توسط مدیران مورد بررسی قرار داد.

 

 

 

      ۱-۸- ساختار کلی تحقیق

طرح کلی تحقیق حاضر با توجه به مراحل فرآیند تحقیق علمی به شرح زیر است:

   فصل اول: در این فصل، هدف تحقیق به عنوان گامی در جهت توسعه تحقیقات اثباتی برای درک بهتر تاثیر هموارسازی سود ناشی از عدم اطمینان محیطی بر بازده سهام بیان و سپس موضوع تحقیق تشریح و توجیه اهمیت آن مطرح گردیده است. در نهایت خلاصه‌ای از روش انجام تحقیق در پایان فصل ارائه شده است.

      فصل دوم: این فصل به‌طور فشرده نگاهی به مبانی نظری پشتوانه‌ی انجام این تحقیق دارد و با بررسی یافته‌های تجربی درباره موضوع این تحقیق و موارد مشابه به بررسی اهمیت و تشریح نظری متغیرهای مورد استفاده می‌پردازد و سپس پیشینه‌ی مختصری از تحقیقات انجام شده قبلی در ارتباط با موضوع تحقیق در سطح داخلی و بین‌المللی ارائه می‌دهد.

      فصل سوم: در این فصل به تبیین روش تحقیق پرداخته می‌شود. فرضیه‌های تحقیق، تعریف عملیاتی متغیرها، جامعه آماری، روش پردازش داده‌ها، مدل مورد استفاده و روش تجزیه و تحلیل داده‌ها توضیح داده شده است.

[۱] Tucker & Zarowin

۱  Hepworth

۲  Gordon

[۴]  Herve & Breton

[۵] Biedleman

[۶] Govindarajan

[۷] Ghosh & Olsen

[۸] Buckmaster

تعداد صفحه:۱۲۲

قیمت : ۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 [email protected]

پایان نامه صداقت، استقلال حسابرس و منافع سرمایه گذاران


دانشگاه  آزاد اسلامی واحد گرمی
دانشکده مدیریت و حسابداری
 
پایان نامه جهت اخذ کارشناسی ارشد در رشته حسابداری
 
عنوان موضوع:
«صداقت، استقلال حسابرس و منافع سرمایه گذاران»
 
شهریور ۱۳۹۳

   برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب
فصل اول: کلیات تحقیق ۱
۱-۱ مقدمه ۲
۱-۲ تعریف موضوع ۳
۱-۳ اهمیت موضوع ۵
۱-۴ مدل مفهومی تحقیق ۸
۱-۵ اهداف تحقیق ۸
۱-۵-۱ هدف اصلی ۸
۱-۵-۲ اهداف فرعی ۸
۱-۶ فرضیات و سوالات تحقیق ۹
۱-۶-۱-۱ فرضیه اصلی ۹
۱-۶-۱-۲ فرضیه های فرعی ۹
۱-۶-۲-۱ سوال اصلی ۹
۱-۶-۲-۲ سوالات فرعی ۹
۱-۷ قلمرو تحقیق ۱۰
۱-۷-۱ قلمرو موضوعی ۱۰
۱-۷-۲ قلمرو مکانی ۱۰
۱-۷-۳ قلمرو زمانی ۱۰
۱-۸ تعریف واژه ها و اصطلاحات ۱۰
۱-۸-۱ منافع سرمایه گذاران ۱۰
۱-۸-۲ صداقت ۱۱
۱-۸-۳ استقلال ۱۱
فصل دوم: ادبیات موضوع پیشینه تحقیق
۲-۱-۱ مقدمه ۱۵
۲-۱-۲ علل نیاز به حسابرسی ۱۶
۲-۱-۳  فرضیه نمایندگی ۱۸
۲-۱-۴ فرضیه اعتمادسازی ۲۰
۲-۱- ۵ فرضیه اعتباربخشی ۲۰
۲-۱- ۶ فرآیند حسابرسی ۲۲
۲-۱- ۷ موسسات حسابرسی ۲۳
۲-۱- ۸ نقش حسابرسان در بازار و حقانیت آنها ۲۴
۲-۱- ۹ موسسات حسابرسی و ساختار مالکیت آنها ۲۹
۲-۱- ۱۰ مسئولیت های حسابرسان ۳۰
۲-۱- ۱۰-۱ مسئولیت حسابرسان در قبال ارزیابی سیستم کنترل داخلی ۳۰
۲-۱- ۱۰-۲ مسئولیت حسابرسان در قبال کشف تقلب و اشتباه ۳۱
 
۲-۱- ۱۰-۳ مسئولیت حسابرسان در قبال ارزیابی رعایت قوانین و مقررات ۳۲
۲-۱- ۱۰-۴ مسئولیت حسابرسان در قبال برآوردهای حسابداری ۳۳
۲-۱- ۱۰-۵ مسئولیت حسابرسان در قبال تداوم فعالیت ۳۳
۲-۱- ۱۱ استقلال حسابرس و کنترل داخلی ۳۴
۲-۱-۱۲ متغیرهای تحقیق
۲-۱-۱۲ -۱ استقلال حسابرس ۳۵
۲-۱-۱۲ -۲ صداقت ۳۸
۲-۱-۱۲ -۳ منافع سرمایه گذاران ۴۰
۲-۲-۲ تحقیقات داخل کشور ۴۴
۲-۲-۲-۱ سجادی و ناصح (۱۳۸۲) ۴۴
۲-۲-۲-۲ سجادی و براهیمی مند (۱۳۸۴) ۴۵
۲-۲-۲-۳ نیکبخت و مهربانی (۱۳۸۵) ۴۶
۲-۲-۲-۴ غلامی، نجف لو و زنگی آبادی (۱۳۹۲) ۴۸
۲-۲-۲-۵ باقرپور ولاشانی، ساعی، مشکانی و باقری (۱۳۹۱) ۴۹
۲-۲-۲-۶ کمالی کرمانی، طالبی، انصاری ۵۰
۲-۲-۳ تحقیقات خارج کشور
۲-۲-۳-۱ آلوین و همکاران (۲۰۰۶) ۵۲
۲-۲-۳-۲ زانگ و همکاران (۲۰۰۷) ۵۳
۲-۲-۳-۳ دارت (۲۰۰۱) ۵۴
۲-۲-۳-۴ سوسنسو (۲۰۱۳) ۵۶
۲-۲-۳-۵ ]ردلین (۲۰۱۳) ۵۷
۲-۲-۳-۶ چن و همکاران (۲۰۱۳) ۵۸
۲-۲-۳-۷ جیمز سیگنال رادیویی گا (۲۰۱۳) ۵۹
 
فصل سوم: ارائه مدل وروش تحقیق
۳-۱ مقدمه ۶۸
۳-۲ روش تحقیق ۶۹
۳-۳ جامعه آماری ۶۹
۳-۴ نمونه و روش نمونه گیری ۷۰
۳-۵ روش های جمع آوری اطلاعات ۷۱
۳-۶ ابزار جمع آوری داده ها ۷۱
۳-۷ تعریف عملیاتی متغیرهای مستقل ۷۳
۳-۷-۴ تعریف عملیاتی متغیر های وابسته ۷۵
۳-۸ روایی پرسشنامه ۷۶
۳-۹ پایایی پرسشنامه ۷۶
۳-۱۰ تعریف نظری متغیرهای تحقیق ۷۷
۳-۸ روش ها و آزمون های آماری ۷۸
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۱ مقدمه ۸۰
۴-۲ آمار توصیفی ۸۱
۴-۳ آمار استنباطی- آزمون فرضیه اول ۸۲
۴-۳ آزمون فرضیه اول ۸۲
۴-۳ آزمون فرضیه دوم ۸۳
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱  مقدمه ۸۷
۵-۲ نتایج تحقیق ۸۷
۵-۳ مقایسه تحقیق حاضر با پژوهش­های مشابه ۸۹
۵-۳-۱ تحقیقات داخلی ۸۹
۵-۳-۲ تحقیقات خارجی ۹۰

۵-۴  پیشنهادات ۹۱

۵-۵- ۲ پیشنهادات کاربردی (پیشنهادات برخاسته از تحقیق) ۹۱

۵-۴- ۱  پیشنهادهایی برای پژوهش‌گران آتی ۹۳

۵-۵ محدودیت­های تحقیق ۹۴
منابع ۹۵
پیوست ۹۹
 

فصل اول
کلیات تحقیق

 
۱-۱ مقدمه
تجارت به سرعت در حال افزایش و رفتن به سوی جهانی شدن[۱] است و حسابداری به سرعت در حال تغییر برای تأمین این تقاضاها است. رشد سریع سرمایه گذاری و تأمین سرمایه از طریق بازارهای سرمایه جهانی تاکید مجددی بر توسعه بین المللی حسابداری، حسابرسی و استانداردهای اخلاق حرفه ای است. بازارهای جهانی در صورتی می توانند کارایی مؤثری داشته باشند که استانداردهایی با قابلیت پذیرش بین المللی که به طور صحیح به کار گرفته شده و به طور مناسب تقویت شده، را به کار گیرند (چورافاس، ۲۰۰۶).
از سویی دیگر، رشد روز افزون شرکت ها و افزایش تقاضای این شرکت ها از موسسات حسابرسی به منظور ارائه خدمات غیر حسابرسی مجامع حرفه ای را با این مشکلاتی مواجه ساخته است که آیا خدمات غیر حسابرسی که موسسات حسابرسی به صاحب کاران خود ارائه می دهند استقلال آن ها را مخدوش می کند یا خیر ؟ چرا که خدمات متعدد ارائه شده از طرف موسسات حسابرسی به صاحب کاران خود نوعی وابستگی مالی و کاری بین موسسات حسابرسی و مشتریان خود ایجاد می کند. از آ ن جا که ارزش اظهار نظر حسابرس به بی طرفی حسابرس و عاری بودن او از تضاد منافع می باشد از این رو برای رفع این مشکل و نیز جلوگیری از مخدوش شدن استقلال حسابرسان در ارائه خدمات غیر حسابرسی به صاحب کاران خود، مجامع حرفه ای حسابداری به وضع چارچوب های قانونی پرداخته اند (نیکبخت و مهربانی، ۱۳۸۳). به هر حال، حرفه ی حسابداری و حسابرسی یکی از متشکل ترین و منضبط ترین حرفه های دنیا است و به دلیل نوع و ماهیت خدمات ارائه شده، از اعتبار و اعتماد خاصی برخوردار می باشد. تداوم این اعتبار و اعتماد و نیز تقویت آن، به پایبندی فکری و عملی اعضای حرفه به ضوابط رفتاری و اخلاقی آن بستگی دارد.
در این فصل ابتدا به موضوع تحقیق و اهمیت آن اشاره خواهد شد. سپس به بیان مسئله پرداخته می‌شود، مدل مفهومی ارائه خواهد شد و در ادامه هدف از این تحقیق را بیان خواهد شد، سپس فرضیه تحقیق، کاربردهای تحقیق، جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق، قلمرو تحقیق و تعریف واژگان و اصطلاحات را بیان خواهد شد.
 
۱-۲ تعریف موضوع
اصل اساسی نهفته در بازارهای اوراق بهادار عمومی در بسیاری از کشورها این است که منافع سرمایه گذاران می باید تامین گردد. تقلب شرکتی[۲] یکی از ویژگی های عمده دنیای کسب و کار در دنیا است که در نتیجه تفکیک مالکیت و مدیریت در اواخر قرن هفدهم روی داده و به صورت پراکنده تا به امروز ادامه داشته است. بسیاری از اعضای جامعه و نه تنها سرمایه گذاران، هزینه های شخصی قابل توجهی را در نتیجه متقبل شده اند. افزون بر این، این تقلب تاثیر سیستماتیک منفی بر جامعه می گذارد، مثلاً اعتماد در نهادهای عمده اجتماعی آسیب می بیند. به نظر می رسد مردم تنها در صورتی از این شرایط سود می برند که خود عاملان آن باشند. یکی از ویژگی های اصلی بازارهای اوراق بهادار مدرن جدایی مالکیت و مدیریت شرکت است. ویژگی اصلی این جدایی، فرایند گزارشگری مالی خارجی است که از طریق آن مدیریت یک شرکت، بیگانگان را از وضعیت مالی خود مطلع می سازد. اگر چه هدف رسمی این گزارشات اطلاع رسانی به بیگانگان است، آنها می توانند (در مورد بسیاری از رسوایی های مالی) به جای پنهان کاری، سهل انگاری و تخلف مدیریتی اعمال شوند. این مشکل ضرورت کنترل مدیریت شرکت ها توسط سهامداران را نمایان ساخت (جیمز سی. گا، ۲۰۱۳).
یکی از با اهمیت ترین و در عین حال موثرترین روش های هماهنگ نمودن منافع سهامداران و مدیران، حسابرسی مستقل است. حرفه حسابرسی در مسیری باریک حرکت می کند به طوری که هر انحراف جزئی از این مسیر باعث آسیب دیدگی حرفه می شود، زیرا حسابرسان از یک طرف هم چون سایر واحدهای اقتصادی نیازمند مشتریانی هستند که در قبال ارائه خدمات به آنها، کسب درآمد کنند و از طرفی دیگر باید استقلال حرفه ای خود را حفظ کرده و تحت تاثیر و نفوذ مشتریان خود قرار نگیرند. به عبارت دیگر، حسابرسان هم باید رضایت مشتریان را به دست آورند و هم در جهت ارائه اظهار نظر صحیح به جامعه استفاده کنندگان دارای تضاد منافع تلاش همراه با صداقت از خود نشان دهند. از طرفی، حسابرسان مستقل انتخاب شده توسط مجامع عمومی صاحبان سهام، با رسیدگی به اسناد، مدارک و شواهد پشتوانه صورت های مالی، نسبت به صورتهای مالی تهیه شده توسط مدیران شرکت ها، بی طرفانه نظر حرفه ای ارائه می کنند. گزارش حسابرسان مستقل که منظم به صورت های مالی و یادداشت های همراه، منتشر می شود موجب اعتبار بخشی به اطلاعات حسابداری است و مبنای اصلی تصمیم گیری گروه های ذینفع می باشد (سجادی و ابراهیمی مند، ۱۳۸۴).
گاهی حسابداران را به نادرستی، حرص و آز، عدم صداقت، تسلیم شدن اصول اخلاقی، و کاستی های اخلاقی مشابه متهم می کنند. بسیاری از انتقادات از حرفه حسابداری به نظر از این نوع است که حسابداران با ناکامی های اخلاقی شخصی شارژ می شوند و در نتیجه عدم پایبندی به اصول اخلاقی[۳] در آیین نامه رفتار حرفه ای عمل می کنند. در هر صورت، واضح است که مشکلات فعلی این حرفه ممکن است در بخش زیادی از طریق افزایش فشار بر حسابرسان در جهت منافع تجاری خود و مشتریان خود عمل کند، و نسبت به منافع سرمایه گذاران ایجاد نمی شود. تمرکز بر روی مفهوم صداقت، و نظریه ای که شامل اقداماتی در راه است که متجاوز از حداقل اصول اخلاقی می باشد، این موضوع را آشکار می سازد که بسیاری از مردم رویکردهایی مطابق با مقررات را قبول می کنند و حداقل موارد اخلاق
ی را به دلیل فشارها و مشوق های داخلی و خارجی افزایش نمی دهند (جیمز سی. گا، ۲۰۱۳).
در حقیقت آنچه ما به دنبال آن هستیم، ارتباط میان صداقت، استقلال حسابرس و منافع سرمایه گذاران می باشد، که منبع اطلاعاتی موارد عوامل بالا از طریق تنظیم پرسش نامه قابل حصول می باشد. در این تحقیق، متغیرهای مستقل ما به ترتیب، صداقت و استقلال حسابرس و در مقابل متغیر وابسته ما، منافع سرمایه گذاران می باشند. به نظر می رسد پاسخ به این سوال می تواند برای مدیران موظف و غیر موظف شرکت ها و سرمایه گذاران بالفعل و بالقوه و نهادی و حسابرسان مستقل بسیار موثر باشد. زیرا با شناخت هر یک از عوامل تاثیر گذار بر حفظ منافع سرمایه گذاران، راه برای اقدامات پیش گیرانه از تقلب و عدم رعایت اصول اخلاقی به خصوص برای مدیران شرکت ها و حسابرسان تسهیل تر می کند.
 
۱-۳ اهمیت موضوع
در عصر حاضر میلیون ها نفر از مردم جهان، پس اندازهای کوچک خود را صرف خرید سهام شرکت های مختلف می کنند و برای اطمینان از این که پس انداز آنها را در جای مناسبی سرمایه گذاری کرده اند، به اطلاعات مالی آن شرکت ها که در اختیارشان قرار می گیرد، اعتماد می کنند. با توجه به اینکه هدف اصلی استفاده کنندگان از اطلاعات (صورت های مالی شرکت ها) با هدف تهیه کنندگان اطلاعات تفاوت دارد، گزارشگری اطلاعات اهمیت ویژه ای می یابد. به همین دلیل، جامعه به حسابرسان مستقل و افراد حرفه ای با صلاحیت نیاز پیدا می کند تا صحت و سقم گزارش های مالی شرکت ها را مشخص نماید. از سویی دیگر، اگر استفاده کنندگان اطلاعات، حسابرسان را مستقل از صاحب کار ندانند، هرگز به اطلاعاتی که آنها حسابرسی کرده اند، اعتماد نمی کنند؛ یعنی اگر حسابرس از صاحب کار مستقل نباشد، نظر او اعتبار صورت های مالی را افزایش نمی دهد. به همین دلیل گفته می شود: “استقلال، اساس خدمات اطمینان بخشی و شهادت دهی است” (انصاری و همکاران، ۱۳۹۰).
استانداردهای پذیرفته شده حسابرسی، صورت های مالی را به عنوان ادعاهای مدیریت توصیف می کنند. از آن جا که مدیران نیز بخشی از گروه های ذینفع[۴] هستند این احتمال وجود دارد که ادعاهای آنها مغرضانه باشد. بنابراین حسابرسان مستقل نقش ناظرانی را عمل خواهند کرد که در کاهش این گونه غرض ورزی ها می کوشند. اما مدیران تاثیر قابل ملاحظه ای در استخدام، ابقا و تغییر حسابرسان دارند. مدیران با بهره گیری از این تاثیر قادرند حسابرسانی که اظهارنظر مطلوب و دلخواه مدیریت صادر می کنند را جایگزین حسابرسان قبلی کنند تا بدین وسیله منافع خود را به حداکثر برسانند. این تاثیر مدیریتی منجر به فرسایش کیفیت حسابرسی می شود و عواملی را ایجاد می کند که ممکن است به شکست حسابرسی منتهی شود. در حالی که در مقابل، از تغییر حسابرس به عنوان یک ابزار در جهت تقویت استقلال حسابرس و بهبود دهنده کیفیت حسابرسی یاد می کنند (بزرگ اصل، ۱۳۷۹).
ریتر و ویلیامز (۲۰۰۰) معتقدند به دلیل این که عنصر تشکیل دهنده ی حرفه ی حسابرسی یعنی استقلال، نیز از شخصیت قضاوتی به شخصیت اقتصادی در حال تغییر است، حرفه ی حسابرسی نیاز دارد که به احتمال تحت تأثیر قرار گرفتن توجه کند و حساسیت نشان دهد. در جایی دیگر، دهالی وال و همکاران (۲۰۱۰) دریافتند که وابستگی مدیر- حسابرس و نماینده آنها برای نفوذ مدیریت، دارای تاثیر معناداری بر آنچه که شرکت در یک انتقال حسابرس انتخاب کرده است، دارد. آنها در طول تحقیقات خود نیز دریافتند که نفوذ مدیریت به طور منفی با گرایش فزاینده برای پیش بینی یک عقیده مرتبط و ضریب پاسخ سود کاهش خواهد یافت.
هسته تجزیه و تحلیل در این تحقیق این است که ما باید اهمیت واقعی عملکرد صادقانه را در حمایت از سرمایه گذاران به رسمیت بشناسیم. ایده حداقل اخلاقیات[۵]، که در قوانین و استانداردهای حرفه ای ارزشمند است، برای ایجاد یک آستانه روشی است که اقدامات حسابداران نباید زیر آن بیفتد. بنابراین، اگر کسی نتواند با صداقت عمل کنند، یک طبقه ایجاد می شود که می تواند برای به اجرا درآوردن حداقل استاندارد مورد استفاده قرار گیرد. با این حال، تمرکز بر صداقت نیز ارزش را تا حدی محدود می کند، به صورتی که آن نیروهایی که باعث می شود حسابرسان زیر حداقل اصول اخلاقی رفتار کنند، نادیده گرفته شود. اگر مهم باشد که حسابرسان با صداقت عمل کنند، پس به نظر می رسد که تغییر در ساختار نهادی عملکرد حرفه ای لازم است. بنابراین به نظر می رسد بررسی هر یک از متغیرهای صداقت و استقلال حسابرسان بتواند راه گشای بسیاری از مسایل مطرح شده در بالا باشد (جیمز سی. گا، ۲۰۱۳).
 
[۱] Globalization
[۲] Corporate Fraud
[۳] Ethical Principles
[۴] Stockholders
[۵] Moral Minimum

تعداد صفحه:۱۱۵

قیمت : ۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 [email protected]

پایان نامه تعیین تأثیر نقدینگی بر سودآوری بانک ‌ها

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کاشان

دانشکده تحصیلات تکمیلی و علوم انسانی گروه حسابداری

 

 

پایان‌نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد M.A

 

عنوان

تعیین تأثیر نقدینگی بر سودآوری بانک ‌ها

 

تابستان ۱۳۹۳

 

 

   برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                صفحه

 

چکیده. ۱

فصل اول

کلیات تحقیق

۱-۱) مقدمه. ۲

۱-۲) بیان مسئله. ۳

۱-۳) اهمیت و ضرورت تحقیق.. ۵

۱-۴) اهداف تحقیق.. ۶

۱-۴-۱) هدف اصلی: ۶

۱-۴-۲) اهداف فرعی: ۶

۱-۵) سؤالات تحقیق.. ۶

۱-۵-۱) سؤال اصلی: ۶

۱-۵-۲) سؤالات فرعی: ۶

۱-۶) فرضیات تحقیق.. ۷

۱-۷) روش انجام تحقیق.. ۷

۱-۸) قلمرو تحقیق.. ۷

۱-۹) تعریف عملیات واژه‌ها ۷

فصل دوم

ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱) مقدمه. ۱۱

۲-۲) مبانی نظری… ۱۲

۲-۳) نقدینگی.. ۱۳

۲-۳-۱) نقدینگی: ۱۴

نقدینگی به حجم پول در گردش گفته می شود. ۱۴

۲-۳-۲) دارائی نقدی… ۳۵

۲-۳-۲-۱) سپرده‌های بانکی: ۳۵

۲-۳-۲-۲) اوراق بهادار سریع المعامله: ۴۰

۲-۳-۳) نقدینگی: ۴۰

به مجموع پول و شبه پول نقدینگی می‌گویند. ۴۰

۲-۳-۴) نقدینگی.. ۴۱

۲-۳-۴-۱) پول: ۴۱

۲-۳-۴-۲) مکتب پولی: ۴۲

۲-۴ ) بانک‌ها ۴۲

۲-۵) سو داوری بانک‌ها ۴۳

۲-۵-۱) سود بانک…. ۴۳

۲-۵) هزینه فرصت ازدست‌رفته. ۴۶

۲-۶) واسطه‌گری مالی.. ۴۷

۲-۷) ریسک نقدینگی.. ۴۷

۲-۸) پیشینه تحقیق.. ۴۸

۲-۹) نمونه از تحقیقات انجام‌شده توسط محققین خارجی: ۴۹

۲-۱۰) نمونه از تحقیقات انجام‌شده توسط محققین ایرانی: ۵۵

فصل سوم

روش تحقیق

۳-۱)مقدمه. ۶۵

۳-۲)روش کلی تحقیق.. ۶۶

۳-۳)تعریف جامعه و نمونه اماری… ۶۶

۳-۴)روش نمونه گیری… ۶۶

۳-۵)روش های گردآوری داده های تحقیق و کاربرد آن ها ۶۶

۳-۶) ابزارگرداوری داده های تحقیق و کاربرد آن ها ۶۷

۳-۷) روش تجزیه و تحلیل داده ها ۶۷

۳-۷-۱)روش های آماری: ۶۷

۳-۷-۲)مدل تحقیق: ۶۸

۳-۲). ۶۹

۳-۷-۳) روش های رایانه ای: ۶۹

فصل چهارم

یافته‌های تحقیق

۴-۱) مقدمه. ۷۰

۴-۲) توصیف جامعه آماری… ۷۱

۴-۳ ) توصیف داده ها ۷۱

۴-۴) تحلیل روابط بین متغیرها ۸۰

۴-۴-۱) تعیین رابطه بین بازده داراییها و نسبتهای جاری و نقد بانکها ۸۰

۴-۴-۲) تعیین رابطه بین بازده حقوق صاحبان سهام و نسبتهای جاری و نقد بانکها ۸۲

۴-۴-۳) تعیین رابطه بین بازده سرمایهگذاریها و نسبتهای جاری و نقد بانکها ۸۴

۴-۴-۴ ) مقایسه بین بازدهی بانکها ۸۶

۴-۴-۴-۱) مقایسه عملکرد با بازدهی بین بانکها بر مبنای نوع مالکیت…. ۸۶

۴-۴-۴-۲) مقایسه عملکرد با بازدهی بین بانکها بر اساس نام. ۸۷

۴-۴-۵ )تحلیل همبستگی بین متغیرها ۹۰

۴-۴-۵-۱) تحلیل همبستگی اسپیرمن.. ۹۱

۴-۵) جمع بندی… ۹۳

فصل پنجم

تلخیص ،نتیجه‌گیری و پیشنهاد‌ها

۵-۱) مقدمه. ۹۴

۵-۲) خلاصه تحقیق: ۹۴

۵-۳) نتایج تحقیق.. ۹۵

۵-۴)  محدودیت‌های پژوهش…. ۹۸

۵-۵) پیشنهادات کاربردی… ۹۹

منابع فارسی: ۱۰۱

منابع لاتین و سایت های فارسی: ۱۰۲

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                            صفحه

 

جدول ۴-۱: شاخصه های توصیفی متغیرهای ROA، ROE، ROI، CR و LR برای کل بانک ها ۷۲

جدول ۴-۲: میانگین و انحراف معیار متغیرهای مورد بررسی برحسب سال.. ۷۳

جدول ۴-۳: شاخصه های توصیفی متغیرهای ROA، ROE، ROI، CR و LR برای بانکهای دولتی.. ۷۶

جدول ۴-۴: شاخصه های توصیفی متغیرهای ROA، ROE، ROI، CR و LR برای بانکهای نیمه‌خصوصی.. ۷۷

جدول ۴-۵: شاخصه های توصیفی متغیرهای ROA، ROE، ROI، CR و LR برای بانکهای خصوصی.. ۷۷

جدول ۴-۶: خلاصه تحلیل رگرسیونی در مورد تأثیر نسبت های جاری و نقد بر روی بازده داراییهای کل بانکها ۸۰

جدول ۴-۷: خلاصه تحلیل رگرسیونی در مورد تأثیر نسبتهای جاری و نقد بر روی بازده داراییها به تفکیک بانکها ۸۱

جدول ۴-۸: خلاصه تحلیل رگرسیونی در مورد تأثیر نسبت های جاری و نقد بر روی بازده حقوق صاحبان سهام کل بانک ها ۸۲

جدول ۴-۹: خلاصه تحلیل رگرسیونی در مورد تأثیر نسبت های جاری و نقد بر روی بازده حقوق صاحبان سهام به تفکیک بانک‌ها ۸۳

جدول ۴-۱۰: خلاصه تحلیل رگرسیونی در مورد تأثیر نسبت های جاری و نقد بر روی بازده سرمایهگذاریهای کل بانکها ۸۴

جدول ۴-۱۱: تحلیل رگرسیونی در مورد تأثیر نسبت های جاری و نقد بر روی بازده سرمایه گذاری ها به تفکیک بانک ها ۸۵

جدول ۴-۱۲:مقایسه بانکها بر مبنای نوع مالکیت…. ۸۶

جدول  ۴-۱۳: میانگین ROA بر اساس نام بانک…. ۸۷

جدول  ۴-۱۴: میانگین ROE بر اساس نام بانک…. ۸۸

جدول  ۴-۱۵: میانگین ROI بر اساس نام بانک…. ۸۹

جدول ۴-۲۰: تحلیل همبستگی(معیار اسپیرمن) کل بانک ها ۹۱

جدول ۴-۲۱: تحلیل همبستگی(معیار اسپیرمن) بانک های دولتی.. ۹۱

جدول ۴-۲۲: تحلیل همبستگی(معیار اسپیرمن) بانکهای نیمه‌خصوصی.. ۹۱

جدول ۴-۲۳: تحلیل همبستگی(معیار اسپیرمن) بانکهای خصوصی.. ۹۲

 

 

فهرست نمودار

عنوان                                                                                                                            صفحه

نمودار ۱: روند تغییرات بازده داراییهای ۱۷ بانک در دوره زمانی پنج‌ساله. ۷۴

نمودار ۲: روند تغییرات بازده حقوق صاحبان سهام ۱۷ بانک در دوره زمانی پنج‌ساله. ۷۴

نمودار ۳: روند تغییرات بازده سرمایهگذاریهای ۱۷ بانک در دوره زمانی پنج‌ساله. ۷۵

نمودار۴: روند تغییرات نسبت جاری ۱۷ بانک در دوره زمانی پنج‌ساله. ۷۵

نمودار۵: روند تغییرات نسبت نقد ۱۷ بانک در دوره زمانی پنج‌ساله. ۷۵

نمودار ۶: مقایسه بازدهی داراییها بانکها ۹۰

نمودار ۷: مقایسه بازدهی حقوق صاحبان سهام بانکها ۹۰

نمودار ۸: مقایسه بازدهی سرمایهگذاریهای بانکها ۹۰

 

چکیده

هدف اصلی در این تحقیق بررسی رابطه نقدینگی و سودآوری کل بانک‌های ایران می‌باشد. این تحقیق در پنج فصل ارائه می‌شود. متغیرهای وابسته در این تحقیق شامل بازده دارایی‌ها،‌بازده حقوق صاحبان سهام و بازده سرمایه‌گذاری می‌باشد. در این تحقیق متغیرهای مستقل شامل نسبت جاری و نسبت نقد می‌باشد.

تحقیق حاضر از جهت هدف، از نوع کاربردی است. از جهت روش استنتاج، این تحقیق از نوع مقایسه‌ای –توصیفی می‌باشد. طرح تحقیق از نوع پس رویدادی و تجربی است. جامعه و نمونه آماری تحقیق، کلیه بانک‌های ایران طی دوره ۵ سال از سال ۸۷ تا پایان سال ۹۱ است. در این تحقیق از روش نمونه‌گیری غیر تصادفی استفاده می‌شود نرم‌افزارهای مورداستفاده در این تحقیق SPSS جهت انجام کارهای آماری و از EXCEL جهت داده‌پردازی اولیه استفاده خواهد شد.

تفاوت معناداری بین رابطه بازده دارایی­ها با نسبت­های جاری و نقد وجود ندارد. همچنین تفاوت معناداری بین رابطه بازده حقوق صاحبان سهام با نسبت­های جاری و نقد وجود ندارد؛ و تفاوت معناداری بین رابطه بازده سرمایه‌گذاری‌ها با نسبت­های جاری و نقد وجود ندارد. بانک­های خصوصی عملکردی بهتر از بانک­های دولتی و نیمه‌خصوصی در جذب سپرده­ها و استفاده از دارایی­ها و تخصیص تسهیلات و استفاده از سرمایه داشته اند.

 

کلیدواژه‌ها:

نقدینگی، ‌سودآوری، ‌بانک، ‌شاخص،‌ بازده سهام.

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

۱-۱) مقدمه

یکی از مهم‌ترین اهداف سیستم بانکی کشور به‌عنوان بخشی از نظام اقتصادی، تجهیز منابع و جذب انواع مختلف سپرده‌ها به‌منظور تأمین منابع بانکی لازم، جهت پشتیبانی از برنامه‌های اعتباری و تسهیلات اعطایی توسط سیستم بانکی می‌باشد. همان‌گونه که در ماده ۱ قانون عملیات بانکی بدون ربا نیز ذکرشده، نظام بانکی همچنین وسیله‌ای برای استقرار نظام پولی و اعتباری می‌باشد. کوشش بانک‌ها در جمع‌آوری پس‌اندازهای مردم به دلایل زیر حائز اهمیت فراوان است:

 1. ۱. سبب انتقال سرمایه از گروه غیرفعال به گروه فعال جامعه ازنظر برنامه‌های اقتصادی می‌شود
 2. صاحبان سپرده سود دریافت نموده‌اند، در تولید و گسترش صنایع نیز سهیم می‌باشند.
 3. با توجه به اینکه ریسک سرمایه‌گذاری‌های کلان بالا است، بنابراین انباشت سرمایه‌های کوچک باعث کاهش این ریسک شده و سرمایه‌گذاری در سطح کلان را تسریع می‌بخشد که نتیجه آن افزایش رفاه برای تک- تک افراد جامعه است.

با توجه به مقوله جهانی‌شدن و نیز گسترش روزافزون فنّاوری، در عصر حاضر، دیگر بانک‌ها همانند گذشته که به‌سادگی تنها از طریق عملیات بانکی و تبلیغات محدود می‌توانستند به منابع مالی موردنیاز خود دسترسی پیداکرده و به سودآوری موردنظر دست یابند، نمی‌توانند به اهداف خود با روال گذشته دست یابند. به‌طوری‌که در حال حاضر برخلاف گذشته، یکی از راه‌های تجهیز منابع مالی برای بانک‌ها و مؤسسات مالی شبکه‌های اتوماسیون بانکی و بانکداری اینترنتی است.

واقعیتی که بانک‌ها و مؤسسات مالی در ایران نباید از آن غافل باشند این است که در یک بازار رقابت سالم جهانی، منابع مالی چه از طریق عملیات بانکی و چه از طریق فعالیت‌های غیر بانکی به‌راحتی قابل‌دسترس نیست. بانک- ها و مؤسسات مالی برای انجام فعالیت‌های بانکی مطابق استاندارهای جهانی و همچنین برای انجام فعالیت‌های مالی غیر بانکی نیاز به بسترسازی و انجام اصلاحات اساسی در ساختار خوددارند.

ازآنجایی‌که دارائی‌های نقدی بازده نسبتاً کمی دارند لذا نگهداری آن‌ها می‌تواند هزینه فرصت ازدست‌رفته را برای بانک‌ها به همراه داشته باشد؛ اما وقتی قانونی برای این شرایط تدوین‌نشده نگهداری دارائی نقدی از سوی بانک‌ها معقولانه به نظر می‌رسد. علاوه برای این سیاستمداران معتقدند که باید دارائی‌های نقدی بیشتری را نگهداری کنند. برای مثال: اگر نگهداری دارائی، نوعی سود برای ثبات نظام پولی کل به شمار می‌رود، حتماً نسبت به اجرای آن مبادرت ورزند. ازآنجایی‌که مقررات می‌تواند باعث انعطاف‌پذیرتر شدن نظام پولی در زمان رویارویی با شوک‌های نقدینگی گردد. لذا به‌وسیله درجه‌بندی، باید همه هزینه‌های مرتبط با کارایی واسطه‌گری پولی تعیین شود؛ و نتیجه این امر ایجاد هزینه‌های استقراضی بالاتر برای سایر عوامل، در نظام خواهد بود.

هدف این تحقیق ایجاد یک سطح ایده آل از نگاه داشت های دارائی نقدی نمی باشد، بلکه هدف اصلی این تحقیق تعیین این امر است که آیا نگهداشت دارائی های نقدی بانک ها تاثیری روی سوداوری آنها دارد یاخیر.

اهمیت و ضرورت تحقیق

 1. با انجام این تحقیق به‌طور تجربی می‌توان به رابطه بین نگهداری دارائی نقدی و سودآوری بانک‌ها پی برد.
 2. با انجام این تحقیق سیاست‌مداران می‌توانند استانداردهای جدیدی را در راستای ایجاد سطحی مناسب برای نقدینگی بانک‌ها تدوین نمایند.
 3. از نتایج تحقیق می‌توان به اهمیت چرخه کسب‌وکار در راستای بهینه‌سازی سود پی برد.
 4. این تحقیق در هر موقعیتی یک گام اولیه به شمار می‌رود و رابطه مهم و شاید اولیه مرتبط با مقررات بانک‌ها را تبیین می کند.
 5. این تحقیق در مقایسه با تحقیق انجام‌شده در این زمینه که مربوط به دوره زمانی ۲۰۰۰-۲۰۰۹ است در دوره زمانی ۲۰۰۹-۲۰۱۳ صورت گرفته است. علاوه بر این، متغیرهای در این تحقیق موردبررسی قرارگرفته است که در تحقیق قبلی موردبررسی قرار نگرفته است که شواهد تجربی راجع به رابطه نگهداری دارائی‌های نقدی و سوددهی از بانک‌های داخلی ارائه می‌دهد که می‌تواند از این لحاظ کار تحقیقی جدیدی باشد.

۱-۴) اهداف تحقیق

۱-۴-۱) هدف اصلی:

تعیین بررسی تأثیر نقدینگی بر سودآوری بانک‌ها است

۱-۴-۲) اهداف فرعی:

 • تعیین رابطه بین نسبت جاری و بازده حقوق صاحبان سهام (ROE)
 • تعیین رابطه بین نسبت نقد و بازده حقوق صاحبان سهام (ROE)
 • تعیین رابطه بین نسبت جاری و بازده دارائی (ROA)
 • تعیین رابطه بین نسبت نقد و بازده دارائی (ROA)
 • تعیین رابطه بین نسبت جاری بازده سرمایه‌گذاری (ROI)
 • تعیین رابطه بین نسبت نقد و بازده سرمایه‌گذاری (ROI)

 

۱-۵) سؤالات تحقیق

۱-۵-۱) سؤال اصلی:

نسبت نقدینگی چه تأثیری می‌تواند بر سودآوری بانک‌ها داشته باشد؟

۱-۵-۲) سؤالات فرعی:

 • چه رابطه بین تعیین نسبت جاری و بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) وجود دارد؟
 • چه رابطه بین تعیین نسبت نقد و بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) وجود دارد؟
 • چه رابطه بین تعیین نسبت جاری و بازده دارائی (ROA) وجود دارد؟
 • چه رابطه بین تعیین نسبت نقد و بازده دارائی (ROA) وجود دارد؟
 • چه رابطه بین تعیین نسبت جاری و بازده سرمایه‌گذاری (ROI) وجود دارد؟
 • چه رابطه بین تعیین نسبت نقد و بازده سرمایه‌گذاری (ROI) وجود دارد؟

 

۱-۶) فرضیات تحقیق

به دلیل اینکه جامعه آماری با حجم نمونه در این تحقیق برابر است فرضیات در این تحقیق مطرح نخواهد بود.

 

۱-۷) روش انجام تحقیق

 1. از جهت هدف، این تحقیق از نوع کاربردی است. این نوع تحقیق‌ها ازآن‌جهت که می‌تواند مورداستفاده سازمان بورس اوراق بهادار، تحلیل گران مالی و کارگزاران بورس، مدیران مالی بانک‌ها، تحلیل گران قرار گیرد، کاربردی است.
 2. ازنظر روش استنتاج، این تحقیق از نوع توصیفی – مقایسه‌ای است. تحقیق توصیفی آنچه را که هست بدون دخل و تصرف، توصیف و تفسیر می‌کند. این نوع تحقیق شامل جمع‌آوری اطلاعات به‌منظور آزمون فرضیه یا پاسخ به سؤالات و مقایسه‌ای وضعیت بانک‌ها نسبت به سال‌های گذشته همان بانک است.
 3. ازلحاظ نوع طرح تحقیق، تحقیق حاضر از نوع تحقیقات پس رویدادی است. هدف در این تحقیق تعیین روابط موجود بین، متغیرهاست.

۱-۸) قلمرو تحقیق

قلمرو موضوعی تحقیق: ازلحاظ موردی، تعیین تأثیر نقدینگی بر سودآوری بانک‌ها

قلمرو مکانی تحقیق: کلیه بانک‌ها در ایران.

قلمرو زمانی تحقیق: قلمرو تحقیق ازنظر زمانی شامل یک دوره ۵ ساله از سال ۸۷ تا پایان سال ۹۱.

۱-۹) تعریف عملیات واژه‌ها

نقدینگی: به حجم پول در گردش گفته می‌شود. (حجم پول در گردش) شامل دو مؤلفه پایه پولی (Monetary Base) و ضریب فزاینده پولی است. پایه پولی یا همان پول پرقدرت به مجموع اسکناس و مسکوک در گردش به‌علاوه سپرده بانک‌ها نزد بانک مرکزی گفته می‌شود ولی این عامل به‌تنهایی حجم پول در گردش را تعیین نمی‌کند و ضریب فزاینده پولی ناشی از فعالیت‌های بانک‌های تجاری و تعاملات اقتصادی مردم نیز به‌عنوان مؤلفه مهم نقدینگی عمل می‌کند به گونه ای‌که اگر نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی برابر (r) باشد حجم پول در گردش برابر نسبت پایه پولی (D) به نرخ ذخیره است. به عبارتی حجم پول در گردش برابر (D/r) خواهد بود.

واضح است که هرقدر، نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی بیشتر باشد قدرت تولید پول بانک‌ها تضعیف‌شده و حجم کلی نقدینگی به سمت مقدار پایه پولی میل می‌کند.

نکته ۱: عوامل تأثیرگذار در نقدینگی پنج رکن بانک مرکزی، نظام بانکی، مردم، دولت و بخش خارجی است.

نکته ۲: حجم نقدینگی در یک اقتصاد باید متناسب با میزان تولید کالا و خدمات باشد. در غیر این صورت بدون تردید باعث تورم با رکود در تولید خواهد شد.

سود بانک، توانایی یک بانک است برای تولید درامد بیشتر از هزینه‌ها نسبت به سرمایه پایه بانک‌ها. سودآوری بانک معمولاً بیان می‌شود به‌عنوان یک تابع داخلی و عامل خارجی که عوامل داخلی از سودآوری بانک‌ها نیز به‌عنوان ذره- ای از عوامل بانکی خاص شناخته‌شده است. این‌ها می‌توانند معمولاً طبقه‌بندی بشود به دودسته:

 • صورت‌وضعیت مالی تغییرها و
 • صورت‌وضعیت غیرمالی متغیرها.

صورت‌وضعیت مالی متغیرها که تعیین می کنند که سودآوری بانکها هستند: مدیریت هزینه، ترکیب بانک واعتبار بانکی، ترکیبی از سپرده های بانکی، نرخ بهره بازار، درامدبانک وبهروری (بازده عملیاتی) تغییردرسرمایه ومدیریت نقدینگی.

صورت وضعیت غیرمالی متغیرها که تعیین می کنندکه سودآوری بانکها شامل: تعدادی ازشعب بانکها، اندازه بانک ومکان بانک می باشد.

عوامل داخلی هستند متغیرهای که مربوط به مدیریت بانک نیستند اما منعکس می کنند محیط قانونی واقتصادی که بر عملکرد واجراءسازمان های مالیاثرمی گذارد.

این عوامل شامل: مقررات مالی، شرط رقابتی، غلظت، سهم بازار، رشدبازارومالکیت.

نرخ بازده حقوق صاحبان سهام[۱]: نرخ بازده حقوق صاحبان سهام یکی از نسبت های مالی است که از طریق تقسیم سود قبل از مالیات به حقوق صاحبان سهام بدست می آید، بنابراین همه ایرادهایی که به سود حسابداری وارد شد، به این معیار نیز وارد می باشد. سودحسابداری با توجه به روش های گوناگون حسابداری وهمچنین برآوردهای حسابداری تحت تأثیر قرارمی گیرد. به عبارتی مدیریت می تواند باتوجه به اهداف خود، سودحسابداری ودرنتیجه نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) را تغییر دهد. (جهانخانی و سجادی، ۱۳۷۴).

[۱]Pre-tax annualized return on total shareholder ‘s equity (ROE)

تعداد صفحه:۱۱۹

قیمت : ۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 [email protected]

پایان نامه تعیین رابطه ویژگیهای خاص شرکت و مدیریت سرمایه در گردش

 
(واحد کاشان)
دانشکده تحصیلات تکمیلی، گروه حسابداری
 
پایان نامه برای اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری
 
عنوان:
تعیین رابطه بین ویژگی های خاص شرکت و مدیریت سرمایه در گردش در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 
 
مرداد ۱۳۹۳

   برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 
عنوان صفحه
چکیده فارسی………………………………………………………………………………………….………………………….۱
فصل اول:کلیات تحقیق
۱-۱-مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………..۳
۱-۲-بیان موضوع………………………………………………………………………………………………………………..۴
۱-۳-بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………………………..۵
۱-۴-ضرورت تحقیق……………………………………………………………………………………………………………۷
۱-۵-اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………۹
۱-۶-سوالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….۹
۱-۷-فرضیات تحقیق………………………………………………………………………………………………………….۱۰
۱-۸-روش کلی تحقیق……………………………………………………………………………………………………….۱۰
۱-۹-قلمرو تحقیق……………………………………………………………………………………………………………..۱۱
۱-۱۰-تعریف مفهومی واژه ها و اصطلاحات…………………………………………………………………………..۱۱
فصل دوم :ادبیات موضوعی و پیشینه تحقیق
۲-۱-مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………۱۵
۲-۲-مبانی ومفاهیم نظری……………………………………………………………………………………………………۱۶
۲-۲-۱-سرمایه در گردش……………………………………………………………………………………………………۱۶
۲-۲-۱-۱-تعاریف سرمایه در گردش…………………………………………………………………………………….۱۶
۲-۲-۱-۲-منابع ومصارف سرمایه در گردش……………………………………………………………………………۱۷
۲-۲-۱-۳-ماهیت و اهمیت سرمایه در گردش…………………………………………………………………………۱۷
۲-۲-۱-۴-خالص سرمایه درگردش……………………………………………………………………………………….۱۸
۲-۲-۱-۵-عوامل موثر در تعیین میزان سرمایه در گردش……………………………………………………………۱۹
۲-۲-۱-۶-نسبتهای مالی برای سنجش سرمایه در گردش……………………………………………………………۲۲
۲-۲-۱-۷-راهبردهای سرمایه در گردش…………………………………………………………………………………۲۳
۲-۲-۱-۸-سرمایه درگردش وعملکرد شرکتها………………………………………………………………………….۲۴
۲-۲-۲-مدیریت سرمایه در گردش……………………………………………………………………………………….۲۵
عنوان صفحه
۲-۲-۲-۱-اهمیت مدیریت سرمایه در گردش………………………………………………………………………….۲۶
۲-۲-۲-۲-مدیریت سرمایه در گردش در مرحله عمل……………………………………………………………….۲۶
۲-۲-۲-۳-نحوه مدیریت سرمایه در گردش…………………………………………………………………………….۲۷
۲-۲-۲-۴-مولفه های اندازه گیری سرمایه در گردش…………………………………………………………………۲۸
۲-۲-۳-ویژگیهای خاص شرکت…………………………………………………………………………………………..۲۹
۲-۲-۳-۱-نسبت کل بدهی به کل دارایی ها……………………………………………………………………………۳۰
۲-۲-۳-۲-نسبت بدهی های بلند مدت به حقوق صاحبان سهام…………………………………………………..۳۰
۲-۲-۳-۳-نسبت Q توبین…………………………………………………………………………………………………..۳۱
۲-۲-۳-۴-نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام………………………………………………………………….۳۱
۲-۳-پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….۳۲
۲-۳-۱-مطالعات خارجی صورت گرفته در ارتباط با موضوع………………………………………………………۳۲
۲-۳-۲-مطالعات ایرانی صورت گرفته در ارتباط با موضوع…………………………………………………………۳۷
۲-۴-جمع بندی ادبیات وپیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………..۴۵
۲-۴-۱-خلاصه تحقیقات پیشین……………………………………………………………………………………………۴۵
۲-۴-۲-جمع بندی پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………….۵۵
فصل سوم: روش تحقیق
۳-۱-مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………۵۷
۳-۲-روش کلی تحقیق……………………………………………………………………………………………………….۵۷
۳-۳-جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………………..۵۸
۳-۴-نمونه آماری و حجم آن……………………………………………………………………………………………….۵۹
۳-۵-روش نمونه گیری………………………………………………………………………………………………………۵۹
۳-۶-روش های گرد آوری داده ها و موارد استفاده…………………………………………………………………..۵۹
۳-۷-ابزار تحقیق و
موارد استفاده………………………………………………………………………………………….۶۰
۳-۸-پایایی و اعتبار تحقیق………………………………………………………………………………………………….۶۰
۳-۹-روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات……………………………………………………………………………….۶۱
۳-۹-۱-روش های آماری……………………………………………………………………………………………………۶۱
۳-۹-۲-سایر روش ها………………………………………………………………………………………………………..۶۲
عنوان صفحه
۳-۹-۳-مدل تحقیق……………………………………………………………………………………………………………۶۲
۳-۹-۴-روش های رایانه ای………………………………………………………………………………………………..۶۴
فصل چهارم: یافته های تحقیق
۴-۱-مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………۶۶
۴-۲-توصیف نمونه آماری…………………………………………………………………………………………………..۶۶
۴-۳-توصیف داده ها………………………………………………………………………………………………………….۶۹
۴-۴-تحلیل پیش فرض ها…………………………………………………………………………………………………..۷۱
۴-۴-۱-نرمال بودن توزیع متغیر ها………………………………………………………………………………………..۷۱
۴-۴-۲-آزمون استقلال خطاها………………………………………………………………………………………………۷۴
۴-۴-۳-بررسی نرمال بودن توزیع خطاها………………………………………………………………………………..۷۵
۴-۴-۴-استقلال خطی متغیرهای مستقل.………………………………………………………………………………..۷۷
۴-۴-۵-آزمون هم خطی بین متغیرهای مستقل.………………………………………………………………………..۷۹
۴-۴-۶-آزمون همگنی یا ثبات واریانس ها………………………………………………………………………………۸۲
۴-۴-۷- تعیین مدل مناسب برای تخمین مدل رگرسیون……………………………………………………………..۸۲
۴-۵-تحلیل روابط بین متغیر ها…………………………………………………………………………………………….۸۴
۴-۵-۱- برآورد پارامترهای رگرسیونی……………………………………………………………………………………۸۵
۴-۵-۲- رابطه برآوردی خطی………………………………………………………………………………………………۸۶
۴-۵-۳- نوع ارتباط بین متغیرها……………………………………………………………………………………………۸۶
۴-۵-۳-۱رابطه بین مانده خالص نقدینگی و نسبت کل بدهی به کل داراییها………………………………….۸۶
۴-۵-۳-۲رابطه بین مانده خالص نقدینگی و نسبت بدهی های بلند مدت به حقوق صاحبان سهام……..۸۷.
۴-۵-۳-۳-رابطه بین مانده خالص نقدینگی و نسبت کیو توبین……………………………………………………۸۷
۴-۵-۳-۴-رابطه بین مانده خالص نقدینگی و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام……………………..۸۸
۴-۵-۴-اعتبار سنجی رابطه برآوردی………………………………………………………………………………………۸۸
۴-۵-۵-تعمیم رابطه خطی برآوردی………………………………………………………………………………………۸۹
۴-۵-۶-تحلیل ناپارامتریک ارتباط بین متغیرها………………………………………………………………………….۹۱
۴-۶-جمع بندی………………………………………………………………………………………………………………..۹۳
 
عنوان صفحه
فصل پنجم:تلخیص نتیجه گیری و پیشنهادها
۵-۱-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………..۹۷
۵-۲-خلاصه یافته های تحقیق…………………………………………………………………………………………….۹۷
۵-۲-۱-خلاصه یافته ها بر مبنای تحلیل رگرسیونی………………………………………………………………….۹۹
۵-۲-۲-خلاصه یافته ها بر مبنای تحلیل ناپارامتریک………………………………………………………………..۱۰۱
۵-۳-نتایج تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….۱۰۲
۵-۳-۱- نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه فرعی اول…………………………………………………………..۱۰۲
۵-۳-۲- نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه فرعی دوم…………………………………………………………..۱۰۳
۵-۳-۳- نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه فرعی سوم………………………………………………………….۱۰۴
۵-۳-۴- نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه فرعی چهارم……………………………………………………….۱۰۵
۵-۳-۵- نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه اصلی………………………………………………………………..۱۰۵
۵-۴- بررسی مقایسه ای بین نتایج تحقیق با سایر تحقیقات مشابه……………………………………………….۱۰۶
۵-۵-محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………………………۱۰۷
۵-۶-پیشنهادهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………۱۰۸
۵-۶-۱-پیشنهادهای کاربردی بر مبنای یافته‌های تحقیق……………………………………………………
………
۱۰۸
۵-۶-۲-پیشنهادهای موضوعی برای تحقیقات آتی…………………………………………………………………..۱۰۹
منابع وماخذ
پیوست ها
چکیده انگلیسی
فهرست جداول
عنوان صفحه
۲-۱-جدول خلاصه تحقیقات خارجی……………………………………………………………………………………۴۵
۲-۲-جدول خلاصه تحقیقات داخلی……………………………………………………………………………………..۵۱
۴-۱-جدول توصیف جامعه آماری………………………………………………………………………………………..۶۷
 
عنوان صفحه
۴-۲-جدول توزیع نمونه بر مبنای نوع فعالیت………………………………………………………………………….۶۸
۴-۳-جدول توصیف یافته ها……………………………………………………………………………………………….۷۰
۴-۴-جدول آزمون نرمال بودن متغیر وابسته(کلموگروف-اسمیرونوف)………………………………………….۷۲
۴-۵-جدول آزمون مجدد نرمال بودن متغبر وابسته (کلموگروف-اسمیرونوف)………………………………..۷۲
۴-۶-جدول آزمون نرمال بودن متغیرهای مستقل(کلموگروف-اسمیرونوف)…………………………………….۷۳
۴-۷-جدول آزمون مجدد نرمال بودن متغیرهای مستقل(کلموگروف-اسمیرونوف)……………………………۷۳
۴-۸-جدول آزمون استقلال خطاها………………………………………………………………………………………..۷۵
۴-۹-جدول ارزیابی استقلال خطی متغیرهای مستقل(پیرسون)……………………………………………………..۷۸
۴-۱۰-جدول آزمون هم خطی بین متغیرهای مستقل………………………………………………………………….۸۰
۴-۱۱-جدول آزمون همسانی واریانس ها(وایت)………………………………………………………………………۸۲
۴-۱۲-جدول نتایج آزمون چاو……………………………………………………………………………………………..۸۳
۴-۱۳-جدول نتایج آزمون هاسمن…………………………………………………………………………………………۸۴
۴-۱۴-جدول نتایج برآورد پارامترهای رگرسیون خطی مرکب……………………………………………………..۸۵
۴-۱۵- جدول جمع بندی ارتباط بین متغیر وابسته و  متغیرهای مستقل………………………………………….۸۹
 
۴-۱۶- جدول تحلیل واریانس یک طرفه متغیرها و آزمون خطی بودن رابطه برآوردی……………………….۹۱
۴-۱۷- جدول نتایج ارزیابی استقلال خطی متغیرها (اسپیرمن)……………………………………………………..۹۲
۴-۱۸- جدول جمع بندی نتایج رابطه بین متغیرها…………………………………………………………………….۹۵
۵-۱-جدول جمع بندی ارتباط بین مدیریت سرمایه در گردش و  متغیرهای مستقل………………………..۱۰۰
 
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
۴-۱-نمودار هیستوگرام اجزاء خطاها ی مدل رگرسیونی…………………………………………………………….۷۶
۴-۲-نمودارهیستوگرام مقایسه مقادیر برآوردی و واقعی متغیر وابسته…………………………………………….۷۷
 
چکیده:
هدف این تحقیق تعیین رابطه بین ویژگیهای خاص شرکت و مدیریت سرمایه در گردش می باشد. در این راستا، ویژگیهای خاص شرکت مشتمل بر نسبت کل بدهی به کل داراییها ، نسبت بدهی های بلند مدت به حقوق صاحبان سهام ، کیو توبین و نسبت ارزش بازار سهام به ارزش دفتری سهام به عنوان متغیر های مستقل و مانده خالص نقدینگی (NLB) به عنوان سنجه مدیریت سرمایه در گردش و متغیر وابسته تحقیق در نظر گرفته شده است. داده های مورد استفاده شامل نمونه ای مرکب ازتعداد ۱۳۰ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در بازه زمانی ۱۳۹۱-۱۳۸۷ است. برای تجزیه وتحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از الگوی رگرسیون خطی به روش ترکیبی یا Data Panel وهمچنین تحلیل همبستگی ناپارامتریک اسپیرمن استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق بر مبنای تحلیل رگرسیونی حاکی از رابطه ای معکوس و ضعیف بین میزان نسبت کل بدهی به کل داراییها و نسبت بدهی های بلند مدت به حقوق صاحبان سهام و رابطه ای مستقیم و ضعیف بین کیو توبین و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام  با مانده خالص نقدینگی به عنوان سنجه مدیریت سرمایه در گردش می باشد ، نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق بر مبنای تحلیل ناپارامتریک نیز حاکی از رابطه ای معکوس و بسیار ضعیف بین نسبت کل بدهی به کل داراییها و نسبت بدهی های بلند مدت به حقوق صاحبان سهام و مانده خالص نقدینگی به عنوان سنجه مدیریت سرمایه در گردش و رابطه ای مستقیم و بسیار ضعیف بین کیو توبین و نسبت ارزش بازار سهام به ارزش دفتری سهام با مانده خالص نقدینگی به عنوان سنجه مدیریت سرمایه در گردش می باشد . جمع بندی  این پژوهش رابطه خطی بین ویژگیهای خاص شرکتها به عنوان متغیرهای مستقل با مانده خالص نقدینگی به عنوان سنجه مدیریت سرمایه در گردش رد شده است. ولی ارتباط ضعیف به صورت غیر خطی بین متغیرها را می توان پذیرفت.مدیران میتوانند  میزان بدهی ها و تعهدات بلند مدت را جهت مدیریت وجوه نقد مورد نیاز شرکت ،کنترل و بهینه نمایند.
 
واژه های کلیدی: مدیریت سرمایه در گردش، نسبت کل بدهی به کل داراییها،بدهی های بلند مدت به حقوق صاحبان سهام ، کیو توبین و ارزش بازار به ارزش دفتری سهام
 
 
فصل اول
 

کلیات تحقیق
 
۱-۱-مقدمه
یکی از مهمترین نیازهای افراد تصمیم گیری در رابطه با موضوعات مختلف است، به علت وجود گزینه ها و راهکارهای مختلف در مورد یک موضوع، انسانها ناگزیر از تصمیم گیری هستند با توجه به اصل مطلوبیت با انتخاب گزینه بهتر در جهت حداکثرساختن مطلوبیت خود اقدام به تصمیم گیری می نمایند.
بیش از صد سال است که مدیریت مالی به عنوان یک رشته علمی دستخوش تحولات عمده ای شده است و هرروز گسترش بیشتری پیداکرده وحوزه های مختلف آن به صورت تخصصی تر درآمده و به نقش خود در سازمانها ادامه می دهند.در سده های گذشته شرکتهای تولیدی صنعتی مقادیر زیادی کالا به طور انبوه تولید کرده و سودهای کلانی بردند این امر باعث شد مسائل برنامه ریزی و کنترل به ویژه از نظر قدرت نقدینگی به تدریج در مدیریت مالی مورد توجه قرار گیرد و مدیریت سرمایه در گردش به صورت یک بخش تخصصی واحد تجاری درآمده و عده زیادی ازمدیران روزانه وقت خود راصرف اداره سرمایه در گردش نمایند.از دیدگاه مدیران مالی مدیریت سرمایه در گردش یک مفهوم ساده وروشن است که از توانایی شرکت در درک تفاوت بین دارایی ها و بدهی های کوتاه مدت اطمینان می دهد .نگهداری سطح مطلوب وجه نقد برای پرداخت بدهیهادال براهمیت سرمایه در گردش می باشد هرگونه تصمیمی در بخش مدیریت سرمایه در گردش اتخاذ شود اثرات شدیدی برروی بازده عملیاتی واحد تجاری می گذارد که باعث تغییر ارزش شرکت و نهایتاً ثروت سهامداران خواهد شد.(شباهنگ،۱۳۸۱)
گسترش روز افزون فعالیتهای تجاری موجب گردیده است که مناسبات مالی ،فرایندها وشیوه های مدیریت علی الخصوص مدیریت مالی سازمانها ،هر دم پیچیده تر شود.چنین است که تداوم فعالیت شرکتها وبنگاه های اقتصادی راباید در داشتن منابع مالی کافی جستجو کرد. بدون دسترسی به منابع مالی کافی و مدیریت صحیح این منابع که با بهره گیری از سازوکارهای مختلف میسر میگردد، بسیاری از این فعالیتها یا به اجرا در نمی آید ویا اینکه عملیات و فعالیتها ،کارا واثر بخش نخواهد بود ودر نتیجه تحقق هدفها میسر نمیشود .
تحولات پیاپی وسریعی که در قلمرو فعایت شرکتها وانواع واحدهای اقتصادی رخ داده ودر حال وقوع است، اهمیت مدیریت مالی وبه تبع آن آگاهی از روش های علمی در این رشته را بیش از پیش ضروری ساخته است.(رهنمای رودپشتی، ۱۳۸۷)
نقش اطلاعات مالی در تصمیم گیری مدیریت یکی از عوامل مهم نیاز به علم مدیریت مالی می باشد ،اغلب تصمیمات مدیریت ،تبعات مالی دارد.این امر فراگیری روش های مناسب را جهت تدارک اطلاعات مالی ضروری می سازد.فراگیری اصولی ومنطقی سازوکارها وروش ها وابزارهای تهیه و تدارک اطلاعات مالی به شکل سازمان یافته ورسمی که درحقیقت همان آموزش فنون مدیریت مالی وبه تعبیر بعضی از صاحبنظران ،علم مالی است، آنچنان اهمیتی یافته است ، که بی توجهی به آن سلامت اقتصادی خانواده ، بنگاه و جامعه را به خطر می اندازد.(نیکومرام وهمکاران،۱۳۸۹)
در تحقیق حاضر که در حوضه مدیریت مالی انجام شده است سعی برآن است تا با بهره گرفتن از مفاهیم و تئوری های مدیریت مالی و مطالعات کتابخانه ای اثر ویژگیهای خاص شرکت از جمله نسبت کل بدهی به کل داراییها، نسبت بدهی بلند مدت به حقوق صاحبان سهام، نسبت Qتوبین و نسبت ارزش بازار سهام به ارزش دفتری سهام را بر مدیریت سرمایه در گردش در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی و تبیین قرار گیرد.
 
۱-۲-بیان موضوع
در تصمیم گیریهای مربوط به سرمایه گذاری اعم از کوتاه مدت و بلند مدت ،نیاز به منابع مالی است. اجرای این گونه تصمیمات وهمچنین سایر تصمیمات اجرایی در چارچوب اهداف یک واحد انتفاعی ، به وجود منابع مالی بستگی دارد. زیرا یک واحد اقتصادی انتفاعی بدون در اختیار داشتن منابع مالی که مهمترین آن وجوه نقد است، در اجرا وتحقق برنامه های تعیین شده ناتوان بوده ودر تداوم فعالیت با مشکلات فراوان و متعددی مواجه می گردد. تعیین چگونگی تامین منابع مالی اعم از نقد یا غیر نقد ،از جمله وظایف اساسی مدیر مالی است ،که نیازمند تدوین خط مشی ها وشناسایی راه کارهای مناسب تامین مالی است.(نیکو مرام وهمکاران،۱۳۸۹)
 
مدیریت سرمایه در گردش یکی از حوزه های مهم مدیریت مالی سازمانها به حساب می آید،زیرا به طور مستقیم نقدینگی و سودآوری شرکتهارا تحت تأثیر قرارمی دهد. احتمال ورشگستگی برای شرکتهایی که در معرض مدیریت نادرست سرمایه در گردش قرار دارند حتی با وجود سود آوری مثبت وجود دارد. مدیریت سرمایه در گردش با دارایی ها و بدهی های جاری سرو کاردارد.دارایی های جاری یک شرکت بخش قابل توجهی از کل دارایی های شرکت را تشکیل می دهد.سطوح بیش از حد دارایی های جاری می تواند منجر به تحقق بازده سرمایه گذاری کمتر از حد متعارف شود. با وجود این شرکتهایی که دارایی های جاری کمی دارند در روند عادی عملیات کمبودها و مشکلاتی خواهند داشت.(رحمان نصر، ۲۰۰۷)
راه مدیریت کارای سرمایه در گردش از یک شرکت به شرکت دیگر تغییر می کند و آن متکی به تولید، نوع تجارت، سیاست های تجاری، استراتژی و غیره می باشد. بنابراین  برای سازمانها بسیار مهم است تا راهی را برای مدیریت کردن کارآمد سرمایه در گردش بدست بیاورند. بیشتر محققان در جست و جوی فهمیدن عواملی که سرمایه در گردش یک سازمان را تعیین میکند بوده اند. محققان یافته اند که عوامل متعددی از قبیل رشد شرکت، اندازه و اهرم و… دارای ا
ثر در سرمایه در گردش می باشد. (آپوهامی،۲۰۱۰)
این تحقیق به دنبال این موضوع هست که به شرکتها کمک کند که با مدیریت مناسب سرمایه در گردش قابلیت فعالیت طولانی مدت شرکت در صنعت را فراهم واگر شرکت فرصتهای رشد وامکان سرمایه گذاری پر سود دارد بتواند نقدینگی مورد نیاز را از طریق کنترل و مدیریت مخارج وتامین مالی مناسب فراهم کند. نتایج تحقیق به مدیریت شرکت ها در مدیریت سرمایه در گردش بطور کارا کمک خواهد کرد و می تواند به عنوان یک مبنا برای مدیریت سرمایه در گردش و ارزیابی عملکرد استفاده شود.بنابراین مادر این تحقیق به دنبال تعیین رابطه بین ویژگیهای خاص شرکت ومدیریت سرمایه در گردش هستیم.        
 
 ۱-۳-بیان مسئله
 
مدیریت سرمایه در گردش به عنوان یکی از حوزه های تخصصی مدیریت مالی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. تجربه نشان داده است که یکی از دلایل عمده پریشانی مالی و ورشکستگی اغلب شرکتها مدیریت نامناسب سرمایه در گردش است. (رهنمای رودپشتی و همکاران،۱۳۸۷)
احتمال ورشکستگی برای شرکتهایی که در معرض مدیریت نادرست سرمایه در گردش قرار داردند، حتی با وجود سود آوری مثبت وجود دارد.مدیریت سرمایه در گردش با دارایی ها وبدهی های جاری سرو کار دارد. دارایی های جاری یک شرکت قسمت قابل توجهی از کل دارایی های آن را تشکیل می دهد. سطوح بیش از حد دارایی های جاری می تواند منجر به تحقق بازده سرمایه گذاری کمتر از حد متعارف شود. با این وجود شرکتهایی که دارایی های جاری کمی دارند در روند عملیات کمبودها و مشکلاتی خواهند داشت.(رحمان، نصر،۲۰۰۷)
در حال حاضر وضعیت نقدینگی شرکت ها در شرایط نامناسبی قراردارد و اکثر شرکت های ایرانی به علت موقعیت تورمی که در کشور حاکم است ترجیح می دهند تا وجه نقد رابه دارایی های دیگر تبدیل کنند و این موضوع باعث می شود که شرکت ها در سررسید بدهی ها درمانده شوند و به اعتبار سازمان لطمه وارد شود. تجربه نشان داده است یکی از دلایل عمده که موجب می شود اغلب شرکت هایی که با پریشانی مالی مواجه شده و نهایتاً سرنوشت برخی از آن ها به ورشکستگی ختم می شود، عدم مدیریت صحیح سرمایه در گردش می باشد. (رهنمای رودپشتی و همکاران،۱۳۸۷)
عدم توانایی مدیران مالی در برنامه ریزی و کنترل دارایی ها و بدهی ها ، موجب شکست شرکتهای بسیاری شده است. شکست تعداد زیادی از کسب و کارها می تواند نشان دهنده مدیریت نا کارآمد سرمایه در گردش باشد. بیشتر محققان در جستجوی فهمیدن عواملی که سرمایه در گردش را تحت تاثیر قرار می دهند بوده اند. هوریجان ۱۹۶۵،لو۱۹۸۴،لیو ۱۹۹۵و سو۲۰۰۱یافته اند که اهرم و اندازه شرکت، رشد شرکت، نوع و اندازه مخارج از قبیل مخارج عملیاتی، مخارج سرمایه ای و مخارج مالی دارای اثرات مختلف بر سرمایه در گردش می باشند. در این راستا ۹۵#SFAS صورت گردش وجوه نقد را به سه قسمت تقسیم کرده است: گردش وجوه نقد عملیاتی، سرمایه گذاری و تامین مالی. مطالعات و تحقیقات مذکور نیز مخارج شرکت را به سه دسته تقسیم می کنند:مخارج عملیاتی، مخارج سرمایه ای (سرمایه گذاری) و مخارج تامین مالی که همگی از عوامل موثر بر مدیریت سرمایه در گردش می باشند. (آپوهامی،۲۰۱۰)
مدیریت سرمایه در گردش کارا، شامل برنامه ریزی و کنترل دارایی ها و بدهی های جاری به گونه ای است که ریسک ناتوانی در برآورده کردن تعهدات از یک طرف و اجتناب از سرمایه گذاری بیش از حد در دارایی ها را از طرف دیگر بر طرف نماید.(یعقوب نژادو همکاران،۱۳۸۹)
مدیریت دارایی های یک واحد تجاری شامل مواردی همچون متوازن ساختن و ایجاد تعادل صحیح بین دارایی هایی مانند وجوه نقد، موجود کالا، زمین و ساختمان،ماشین آلات و تجهیزات و…می باشد.در باب بدهی ها، درجهت رشد واحد تجاری همیشه مبالغی از بدهی های جاری و بلند مدت وجود دارند، اما برای جلوگیری از زیاد شدن آنها و صرفه جویی در هزینه بهره باید کنترل های لازم به عمل آید. تسویه بدهی های کوتاه مدت نیاز به وجه نقد کافی دارد. عدم مدیریت صحیح سرمایه در گردش و همچنین عدم مدیریت صحیح در تامین مالی مخارج سرمایه ای در برخی موارد موجب گردیده که منابع مالی کوتاه مدت (سرمایه در گردش ) در جهت انجام مخارج سرمایه ای صرف گردد و شرکت ها رادر تسویه بدهی های کوتاه مدت با مشکل مواجه نماید.
مدیران زمان قابل توجهی را صرف مسائل روز مره می نمایند ویکی از مهمترین این مسائل مربوط به تصمیمات سرمایه در گردش است. یکی از دلایل این موضوع این است که دارایی های جاری، سرمایه گذاری های کوتاه مدتی هستند که به طور مداوم به سایر انواع دارایی ها تبدیل می شوند. به طوری کلی تصمیمات در مورد سطوح مختلف سرمایه در گردش فراوان، مکرر و زمان بر است. (یعقوب نژاد و همکاران،۱۳۸۹)
سرمایه در گردش در کنار سایر داراییها به عنوان بخشی از سرمایه عملیاتی در نظر گرفته می شود . مدیریت سرمایه درگردش  به طور سنتی با بهره گرفتن از نسبت  جاری، نسبت سریع و خالص سرمایه درگردش ارزیابی می شود. در این تحقیق نسبت کل بدهی به کل داراییها ،نسبت بدهی های بلند مدت به حقوق صاحبان سهام ، نسبت Q توبین و نسبت ارزش بازار سهام به ارزش دفتری سهام به عنوان برخی ویژگیهای خاص شرکت در نظر گرفته می شود. این تحقیق مانده خالص نقدینگی (NLB) را به عنوان مبنای اندازه گیری مدیریت سرمایه درگردش یک شرکت در نظر می گیرد .
بنابراین ما در این تحقیق به دنبال پاسخ به این سوال هستیم:
چه رابطه ای بین ویژگی های خاص شرکت و مد
یریت سرمایه در گردش در شرکت های قلمرو تحقیق وجود دارد؟

تعداد صفحه:۱۲۵

قیمت : ۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 [email protected]

پایان نامه تعیین رابطه ویژگیهای خاص شرکت و مدیریت سرمایه در گردش

 
(واحد کاشان)
دانشکده تحصیلات تکمیلی، گروه حسابداری
 
پایان نامه برای اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری
 
عنوان:
تعیین رابطه بین ویژگی های خاص شرکت و مدیریت سرمایه در گردش در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 
 
مرداد ۱۳۹۳

   برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 
عنوان صفحه
چکیده فارسی………………………………………………………………………………………….………………………….۱
فصل اول:کلیات تحقیق
۱-۱-مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………..۳
۱-۲-بیان موضوع………………………………………………………………………………………………………………..۴
۱-۳-بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………………………..۵
۱-۴-ضرورت تحقیق……………………………………………………………………………………………………………۷
۱-۵-اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………۹
۱-۶-سوالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….۹
۱-۷-فرضیات تحقیق………………………………………………………………………………………………………….۱۰
۱-۸-روش کلی تحقیق……………………………………………………………………………………………………….۱۰
۱-۹-قلمرو تحقیق……………………………………………………………………………………………………………..۱۱
۱-۱۰-تعریف مفهومی واژه ها و اصطلاحات…………………………………………………………………………..۱۱
فصل دوم :ادبیات موضوعی و پیشینه تحقیق
۲-۱-مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………۱۵
۲-۲-مبانی ومفاهیم نظری……………………………………………………………………………………………………۱۶
۲-۲-۱-سرمایه در گردش……………………………………………………………………………………………………۱۶
۲-۲-۱-۱-تعاریف سرمایه در گردش…………………………………………………………………………………….۱۶
۲-۲-۱-۲-منابع ومصارف سرمایه در گردش……………………………………………………………………………۱۷
۲-۲-۱-۳-ماهیت و اهمیت سرمایه در گردش…………………………………………………………………………۱۷
۲-۲-۱-۴-خالص سرمایه درگردش……………………………………………………………………………………….۱۸
۲-۲-۱-۵-عوامل موثر در تعیین میزان سرمایه در گردش……………………………………………………………۱۹
۲-۲-۱-۶-نسبتهای مالی برای سنجش سرمایه در گردش……………………………………………………………۲۲
۲-۲-۱-۷-راهبردهای سرمایه در گردش…………………………………………………………………………………۲۳
۲-۲-۱-۸-سرمایه درگردش وعملکرد شرکتها………………………………………………………………………….۲۴
۲-۲-۲-مدیریت سرمایه در گردش……………………………………………………………………………………….۲۵
عنوان صفحه
۲-۲-۲-۱-اهمیت مدیریت سرمایه در گردش………………………………………………………………………….۲۶
۲-۲-۲-۲-مدیریت سرمایه در گردش در مرحله عمل……………………………………………………………….۲۶
۲-۲-۲-۳-نحوه مدیریت سرمایه در گردش…………………………………………………………………………….۲۷
۲-۲-۲-۴-مولفه های اندازه گیری سرمایه در گردش…………………………………………………………………۲۸
۲-۲-۳-ویژگیهای خاص شرکت…………………………………………………………………………………………..۲۹
۲-۲-۳-۱-نسبت کل بدهی به کل دارایی ها……………………………………………………………………………۳۰
۲-۲-۳-۲-نسبت بدهی های بلند مدت به حقوق صاحبان سهام…………………………………………………..۳۰
۲-۲-۳-۳-نسبت Q توبین…………………………………………………………………………………………………..۳۱
۲-۲-۳-۴-نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام………………………………………………………………….۳۱
۲-۳-پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….۳۲
۲-۳-۱-مطالعات خارجی صورت گرفته در ارتباط با موضوع………………………………………………………۳۲
۲-۳-۲-مطالعات ایرانی صورت گرفته در ارتباط با موضوع…………………………………………………………۳۷
۲-۴-جمع بندی ادبیات وپیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………..۴۵
۲-۴-۱-خلاصه تحقیقات پیشین……………………………………………………………………………………………۴۵
۲-۴-۲-جمع بندی پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………….۵۵
فصل سوم: روش تحقیق
۳-۱-مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………۵۷
۳-۲-روش کلی تحقیق……………………………………………………………………………………………………….۵۷
۳-۳-جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………………..۵۸
۳-۴-نمونه آماری و حجم آن……………………………………………………………………………………………….۵۹
۳-۵-روش نمونه گیری………………………………………………………………………………………………………۵۹
۳-۶-روش های گرد آوری داده ها و موارد استفاده…………………………………………………………………..۵۹
۳-۷-ابزار تحقیق و
موارد استفاده………………………………………………………………………………………….۶۰
۳-۸-پایایی و اعتبار تحقیق………………………………………………………………………………………………….۶۰
۳-۹-روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات……………………………………………………………………………….۶۱
۳-۹-۱-روش های آماری……………………………………………………………………………………………………۶۱
۳-۹-۲-سایر روش ها………………………………………………………………………………………………………..۶۲
عنوان صفحه
۳-۹-۳-مدل تحقیق……………………………………………………………………………………………………………۶۲
۳-۹-۴-روش های رایانه ای………………………………………………………………………………………………..۶۴
فصل چهارم: یافته های تحقیق
۴-۱-مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………۶۶
۴-۲-توصیف نمونه آماری…………………………………………………………………………………………………..۶۶
۴-۳-توصیف داده ها………………………………………………………………………………………………………….۶۹
۴-۴-تحلیل پیش فرض ها…………………………………………………………………………………………………..۷۱
۴-۴-۱-نرمال بودن توزیع متغیر ها………………………………………………………………………………………..۷۱
۴-۴-۲-آزمون استقلال خطاها………………………………………………………………………………………………۷۴
۴-۴-۳-بررسی نرمال بودن توزیع خطاها………………………………………………………………………………..۷۵
۴-۴-۴-استقلال خطی متغیرهای مستقل.………………………………………………………………………………..۷۷
۴-۴-۵-آزمون هم خطی بین متغیرهای مستقل.………………………………………………………………………..۷۹
۴-۴-۶-آزمون همگنی یا ثبات واریانس ها………………………………………………………………………………۸۲
۴-۴-۷- تعیین مدل مناسب برای تخمین مدل رگرسیون……………………………………………………………..۸۲
۴-۵-تحلیل روابط بین متغیر ها…………………………………………………………………………………………….۸۴
۴-۵-۱- برآورد پارامترهای رگرسیونی……………………………………………………………………………………۸۵
۴-۵-۲- رابطه برآوردی خطی………………………………………………………………………………………………۸۶
۴-۵-۳- نوع ارتباط بین متغیرها……………………………………………………………………………………………۸۶
۴-۵-۳-۱رابطه بین مانده خالص نقدینگی و نسبت کل بدهی به کل داراییها………………………………….۸۶
۴-۵-۳-۲رابطه بین مانده خالص نقدینگی و نسبت بدهی های بلند مدت به حقوق صاحبان سهام……..۸۷.
۴-۵-۳-۳-رابطه بین مانده خالص نقدینگی و نسبت کیو توبین……………………………………………………۸۷
۴-۵-۳-۴-رابطه بین مانده خالص نقدینگی و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام……………………..۸۸
۴-۵-۴-اعتبار سنجی رابطه برآوردی………………………………………………………………………………………۸۸
۴-۵-۵-تعمیم رابطه خطی برآوردی………………………………………………………………………………………۸۹
۴-۵-۶-تحلیل ناپارامتریک ارتباط بین متغیرها………………………………………………………………………….۹۱
۴-۶-جمع بندی………………………………………………………………………………………………………………..۹۳
 
عنوان صفحه
فصل پنجم:تلخیص نتیجه گیری و پیشنهادها
۵-۱-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………..۹۷
۵-۲-خلاصه یافته های تحقیق…………………………………………………………………………………………….۹۷
۵-۲-۱-خلاصه یافته ها بر مبنای تحلیل رگرسیونی………………………………………………………………….۹۹
۵-۲-۲-خلاصه یافته ها بر مبنای تحلیل ناپارامتریک………………………………………………………………..۱۰۱
۵-۳-نتایج تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….۱۰۲
۵-۳-۱- نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه فرعی اول…………………………………………………………..۱۰۲
۵-۳-۲- نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه فرعی دوم…………………………………………………………..۱۰۳
۵-۳-۳- نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه فرعی سوم………………………………………………………….۱۰۴
۵-۳-۴- نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه فرعی چهارم……………………………………………………….۱۰۵
۵-۳-۵- نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه اصلی………………………………………………………………..۱۰۵
۵-۴- بررسی مقایسه ای بین نتایج تحقیق با سایر تحقیقات مشابه……………………………………………….۱۰۶
۵-۵-محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………………………۱۰۷
۵-۶-پیشنهادهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………۱۰۸
۵-۶-۱-پیشنهادهای کاربردی بر مبنای یافته‌های تحقیق……………………………………………………
………
۱۰۸
۵-۶-۲-پیشنهادهای موضوعی برای تحقیقات آتی…………………………………………………………………..۱۰۹
منابع وماخذ
پیوست ها
چکیده انگلیسی
فهرست جداول
عنوان صفحه
۲-۱-جدول خلاصه تحقیقات خارجی……………………………………………………………………………………۴۵
۲-۲-جدول خلاصه تحقیقات داخلی……………………………………………………………………………………..۵۱
۴-۱-جدول توصیف جامعه آماری………………………………………………………………………………………..۶۷
 
عنوان صفحه
۴-۲-جدول توزیع نمونه بر مبنای نوع فعالیت………………………………………………………………………….۶۸
۴-۳-جدول توصیف یافته ها……………………………………………………………………………………………….۷۰
۴-۴-جدول آزمون نرمال بودن متغیر وابسته(کلموگروف-اسمیرونوف)………………………………………….۷۲
۴-۵-جدول آزمون مجدد نرمال بودن متغبر وابسته (کلموگروف-اسمیرونوف)………………………………..۷۲
۴-۶-جدول آزمون نرمال بودن متغیرهای مستقل(کلموگروف-اسمیرونوف)…………………………………….۷۳
۴-۷-جدول آزمون مجدد نرمال بودن متغیرهای مستقل(کلموگروف-اسمیرونوف)……………………………۷۳
۴-۸-جدول آزمون استقلال خطاها………………………………………………………………………………………..۷۵
۴-۹-جدول ارزیابی استقلال خطی متغیرهای مستقل(پیرسون)……………………………………………………..۷۸
۴-۱۰-جدول آزمون هم خطی بین متغیرهای مستقل………………………………………………………………….۸۰
۴-۱۱-جدول آزمون همسانی واریانس ها(وایت)………………………………………………………………………۸۲
۴-۱۲-جدول نتایج آزمون چاو……………………………………………………………………………………………..۸۳
۴-۱۳-جدول نتایج آزمون هاسمن…………………………………………………………………………………………۸۴
۴-۱۴-جدول نتایج برآورد پارامترهای رگرسیون خطی مرکب……………………………………………………..۸۵
۴-۱۵- جدول جمع بندی ارتباط بین متغیر وابسته و  متغیرهای مستقل………………………………………….۸۹
 
۴-۱۶- جدول تحلیل واریانس یک طرفه متغیرها و آزمون خطی بودن رابطه برآوردی……………………….۹۱
۴-۱۷- جدول نتایج ارزیابی استقلال خطی متغیرها (اسپیرمن)……………………………………………………..۹۲
۴-۱۸- جدول جمع بندی نتایج رابطه بین متغیرها…………………………………………………………………….۹۵
۵-۱-جدول جمع بندی ارتباط بین مدیریت سرمایه در گردش و  متغیرهای مستقل………………………..۱۰۰
 
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
۴-۱-نمودار هیستوگرام اجزاء خطاها ی مدل رگرسیونی…………………………………………………………….۷۶
۴-۲-نمودارهیستوگرام مقایسه مقادیر برآوردی و واقعی متغیر وابسته…………………………………………….۷۷
 
چکیده:
هدف این تحقیق تعیین رابطه بین ویژگیهای خاص شرکت و مدیریت سرمایه در گردش می باشد. در این راستا، ویژگیهای خاص شرکت مشتمل بر نسبت کل بدهی به کل داراییها ، نسبت بدهی های بلند مدت به حقوق صاحبان سهام ، کیو توبین و نسبت ارزش بازار سهام به ارزش دفتری سهام به عنوان متغیر های مستقل و مانده خالص نقدینگی (NLB) به عنوان سنجه مدیریت سرمایه در گردش و متغیر وابسته تحقیق در نظر گرفته شده است. داده های مورد استفاده شامل نمونه ای مرکب ازتعداد ۱۳۰ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در بازه زمانی ۱۳۹۱-۱۳۸۷ است. برای تجزیه وتحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از الگوی رگرسیون خطی به روش ترکیبی یا Data Panel وهمچنین تحلیل همبستگی ناپارامتریک اسپیرمن استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق بر مبنای تحلیل رگرسیونی حاکی از رابطه ای معکوس و ضعیف بین میزان نسبت کل بدهی به کل داراییها و نسبت بدهی های بلند مدت به حقوق صاحبان سهام و رابطه ای مستقیم و ضعیف بین کیو توبین و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام  با مانده خالص نقدینگی به عنوان سنجه مدیریت سرمایه در گردش می باشد ، نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق بر مبنای تحلیل ناپارامتریک نیز حاکی از رابطه ای معکوس و بسیار ضعیف بین نسبت کل بدهی به کل داراییها و نسبت بدهی های بلند مدت به حقوق صاحبان سهام و مانده خالص نقدینگی به عنوان سنجه مدیریت سرمایه در گردش و رابطه ای مستقیم و بسیار ضعیف بین کیو توبین و نسبت ارزش بازار سهام به ارزش دفتری سهام با مانده خالص نقدینگی به عنوان سنجه مدیریت سرمایه در گردش می باشد . جمع بندی  این پژوهش رابطه خطی بین ویژگیهای خاص شرکتها به عنوان متغیرهای مستقل با مانده خالص نقدینگی به عنوان سنجه مدیریت سرمایه در گردش رد شده است. ولی ارتباط ضعیف به صورت غیر خطی بین متغیرها را می توان پذیرفت.مدیران میتوانند  میزان بدهی ها و تعهدات بلند مدت را جهت مدیریت وجوه نقد مورد نیاز شرکت ،کنترل و بهینه نمایند.
 
واژه های کلیدی: مدیریت سرمایه در گردش، نسبت کل بدهی به کل داراییها،بدهی های بلند مدت به حقوق صاحبان سهام ، کیو توبین و ارزش بازار به ارزش دفتری سهام
 
 
فصل اول
 

کلیات تحقیق
 
۱-۱-مقدمه
یکی از مهمترین نیازهای افراد تصمیم گیری در رابطه با موضوعات مختلف است، به علت وجود گزینه ها و راهکارهای مختلف در مورد یک موضوع، انسانها ناگزیر از تصمیم گیری هستند با توجه به اصل مطلوبیت با انتخاب گزینه بهتر در جهت حداکثرساختن مطلوبیت خود اقدام به تصمیم گیری می نمایند.
بیش از صد سال است که مدیریت مالی به عنوان یک رشته علمی دستخوش تحولات عمده ای شده است و هرروز گسترش بیشتری پیداکرده وحوزه های مختلف آن به صورت تخصصی تر درآمده و به نقش خود در سازمانها ادامه می دهند.در سده های گذشته شرکتهای تولیدی صنعتی مقادیر زیادی کالا به طور انبوه تولید کرده و سودهای کلانی بردند این امر باعث شد مسائل برنامه ریزی و کنترل به ویژه از نظر قدرت نقدینگی به تدریج در مدیریت مالی مورد توجه قرار گیرد و مدیریت سرمایه در گردش به صورت یک بخش تخصصی واحد تجاری درآمده و عده زیادی ازمدیران روزانه وقت خود راصرف اداره سرمایه در گردش نمایند.از دیدگاه مدیران مالی مدیریت سرمایه در گردش یک مفهوم ساده وروشن است که از توانایی شرکت در درک تفاوت بین دارایی ها و بدهی های کوتاه مدت اطمینان می دهد .نگهداری سطح مطلوب وجه نقد برای پرداخت بدهیهادال براهمیت سرمایه در گردش می باشد هرگونه تصمیمی در بخش مدیریت سرمایه در گردش اتخاذ شود اثرات شدیدی برروی بازده عملیاتی واحد تجاری می گذارد که باعث تغییر ارزش شرکت و نهایتاً ثروت سهامداران خواهد شد.(شباهنگ،۱۳۸۱)
گسترش روز افزون فعالیتهای تجاری موجب گردیده است که مناسبات مالی ،فرایندها وشیوه های مدیریت علی الخصوص مدیریت مالی سازمانها ،هر دم پیچیده تر شود.چنین است که تداوم فعالیت شرکتها وبنگاه های اقتصادی راباید در داشتن منابع مالی کافی جستجو کرد. بدون دسترسی به منابع مالی کافی و مدیریت صحیح این منابع که با بهره گیری از سازوکارهای مختلف میسر میگردد، بسیاری از این فعالیتها یا به اجرا در نمی آید ویا اینکه عملیات و فعالیتها ،کارا واثر بخش نخواهد بود ودر نتیجه تحقق هدفها میسر نمیشود .
تحولات پیاپی وسریعی که در قلمرو فعایت شرکتها وانواع واحدهای اقتصادی رخ داده ودر حال وقوع است، اهمیت مدیریت مالی وبه تبع آن آگاهی از روش های علمی در این رشته را بیش از پیش ضروری ساخته است.(رهنمای رودپشتی، ۱۳۸۷)
نقش اطلاعات مالی در تصمیم گیری مدیریت یکی از عوامل مهم نیاز به علم مدیریت مالی می باشد ،اغلب تصمیمات مدیریت ،تبعات مالی دارد.این امر فراگیری روش های مناسب را جهت تدارک اطلاعات مالی ضروری می سازد.فراگیری اصولی ومنطقی سازوکارها وروش ها وابزارهای تهیه و تدارک اطلاعات مالی به شکل سازمان یافته ورسمی که درحقیقت همان آموزش فنون مدیریت مالی وبه تعبیر بعضی از صاحبنظران ،علم مالی است، آنچنان اهمیتی یافته است ، که بی توجهی به آن سلامت اقتصادی خانواده ، بنگاه و جامعه را به خطر می اندازد.(نیکومرام وهمکاران،۱۳۸۹)
در تحقیق حاضر که در حوضه مدیریت مالی انجام شده است سعی برآن است تا با بهره گرفتن از مفاهیم و تئوری های مدیریت مالی و مطالعات کتابخانه ای اثر ویژگیهای خاص شرکت از جمله نسبت کل بدهی به کل داراییها، نسبت بدهی بلند مدت به حقوق صاحبان سهام، نسبت Qتوبین و نسبت ارزش بازار سهام به ارزش دفتری سهام را بر مدیریت سرمایه در گردش در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی و تبیین قرار گیرد.
 
۱-۲-بیان موضوع
در تصمیم گیریهای مربوط به سرمایه گذاری اعم از کوتاه مدت و بلند مدت ،نیاز به منابع مالی است. اجرای این گونه تصمیمات وهمچنین سایر تصمیمات اجرایی در چارچوب اهداف یک واحد انتفاعی ، به وجود منابع مالی بستگی دارد. زیرا یک واحد اقتصادی انتفاعی بدون در اختیار داشتن منابع مالی که مهمترین آن وجوه نقد است، در اجرا وتحقق برنامه های تعیین شده ناتوان بوده ودر تداوم فعالیت با مشکلات فراوان و متعددی مواجه می گردد. تعیین چگونگی تامین منابع مالی اعم از نقد یا غیر نقد ،از جمله وظایف اساسی مدیر مالی است ،که نیازمند تدوین خط مشی ها وشناسایی راه کارهای مناسب تامین مالی است.(نیکو مرام وهمکاران،۱۳۸۹)
 
مدیریت سرمایه در گردش یکی از حوزه های مهم مدیریت مالی سازمانها به حساب می آید،زیرا به طور مستقیم نقدینگی و سودآوری شرکتهارا تحت تأثیر قرارمی دهد. احتمال ورشگستگی برای شرکتهایی که در معرض مدیریت نادرست سرمایه در گردش قرار دارند حتی با وجود سود آوری مثبت وجود دارد. مدیریت سرمایه در گردش با دارایی ها و بدهی های جاری سرو کاردارد.دارایی های جاری یک شرکت بخش قابل توجهی از کل دارایی های شرکت را تشکیل می دهد.سطوح بیش از حد دارایی های جاری می تواند منجر به تحقق بازده سرمایه گذاری کمتر از حد متعارف شود. با وجود این شرکتهایی که دارایی های جاری کمی دارند در روند عادی عملیات کمبودها و مشکلاتی خواهند داشت.(رحمان نصر، ۲۰۰۷)
راه مدیریت کارای سرمایه در گردش از یک شرکت به شرکت دیگر تغییر می کند و آن متکی به تولید، نوع تجارت، سیاست های تجاری، استراتژی و غیره می باشد. بنابراین  برای سازمانها بسیار مهم است تا راهی را برای مدیریت کردن کارآمد سرمایه در گردش بدست بیاورند. بیشتر محققان در جست و جوی فهمیدن عواملی که سرمایه در گردش یک سازمان را تعیین میکند بوده اند. محققان یافته اند که عوامل متعددی از قبیل رشد شرکت، اندازه و اهرم و… دارای ا
ثر در سرمایه در گردش می باشد. (آپوهامی،۲۰۱۰)
این تحقیق به دنبال این موضوع هست که به شرکتها کمک کند که با مدیریت مناسب سرمایه در گردش قابلیت فعالیت طولانی مدت شرکت در صنعت را فراهم واگر شرکت فرصتهای رشد وامکان سرمایه گذاری پر سود دارد بتواند نقدینگی مورد نیاز را از طریق کنترل و مدیریت مخارج وتامین مالی مناسب فراهم کند. نتایج تحقیق به مدیریت شرکت ها در مدیریت سرمایه در گردش بطور کارا کمک خواهد کرد و می تواند به عنوان یک مبنا برای مدیریت سرمایه در گردش و ارزیابی عملکرد استفاده شود.بنابراین مادر این تحقیق به دنبال تعیین رابطه بین ویژگیهای خاص شرکت ومدیریت سرمایه در گردش هستیم.        
 
 ۱-۳-بیان مسئله
 
مدیریت سرمایه در گردش به عنوان یکی از حوزه های تخصصی مدیریت مالی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. تجربه نشان داده است که یکی از دلایل عمده پریشانی مالی و ورشکستگی اغلب شرکتها مدیریت نامناسب سرمایه در گردش است. (رهنمای رودپشتی و همکاران،۱۳۸۷)
احتمال ورشکستگی برای شرکتهایی که در معرض مدیریت نادرست سرمایه در گردش قرار داردند، حتی با وجود سود آوری مثبت وجود دارد.مدیریت سرمایه در گردش با دارایی ها وبدهی های جاری سرو کار دارد. دارایی های جاری یک شرکت قسمت قابل توجهی از کل دارایی های آن را تشکیل می دهد. سطوح بیش از حد دارایی های جاری می تواند منجر به تحقق بازده سرمایه گذاری کمتر از حد متعارف شود. با این وجود شرکتهایی که دارایی های جاری کمی دارند در روند عملیات کمبودها و مشکلاتی خواهند داشت.(رحمان، نصر،۲۰۰۷)
در حال حاضر وضعیت نقدینگی شرکت ها در شرایط نامناسبی قراردارد و اکثر شرکت های ایرانی به علت موقعیت تورمی که در کشور حاکم است ترجیح می دهند تا وجه نقد رابه دارایی های دیگر تبدیل کنند و این موضوع باعث می شود که شرکت ها در سررسید بدهی ها درمانده شوند و به اعتبار سازمان لطمه وارد شود. تجربه نشان داده است یکی از دلایل عمده که موجب می شود اغلب شرکت هایی که با پریشانی مالی مواجه شده و نهایتاً سرنوشت برخی از آن ها به ورشکستگی ختم می شود، عدم مدیریت صحیح سرمایه در گردش می باشد. (رهنمای رودپشتی و همکاران،۱۳۸۷)
عدم توانایی مدیران مالی در برنامه ریزی و کنترل دارایی ها و بدهی ها ، موجب شکست شرکتهای بسیاری شده است. شکست تعداد زیادی از کسب و کارها می تواند نشان دهنده مدیریت نا کارآمد سرمایه در گردش باشد. بیشتر محققان در جستجوی فهمیدن عواملی که سرمایه در گردش را تحت تاثیر قرار می دهند بوده اند. هوریجان ۱۹۶۵،لو۱۹۸۴،لیو ۱۹۹۵و سو۲۰۰۱یافته اند که اهرم و اندازه شرکت، رشد شرکت، نوع و اندازه مخارج از قبیل مخارج عملیاتی، مخارج سرمایه ای و مخارج مالی دارای اثرات مختلف بر سرمایه در گردش می باشند. در این راستا ۹۵#SFAS صورت گردش وجوه نقد را به سه قسمت تقسیم کرده است: گردش وجوه نقد عملیاتی، سرمایه گذاری و تامین مالی. مطالعات و تحقیقات مذکور نیز مخارج شرکت را به سه دسته تقسیم می کنند:مخارج عملیاتی، مخارج سرمایه ای (سرمایه گذاری) و مخارج تامین مالی که همگی از عوامل موثر بر مدیریت سرمایه در گردش می باشند. (آپوهامی،۲۰۱۰)
مدیریت سرمایه در گردش کارا، شامل برنامه ریزی و کنترل دارایی ها و بدهی های جاری به گونه ای است که ریسک ناتوانی در برآورده کردن تعهدات از یک طرف و اجتناب از سرمایه گذاری بیش از حد در دارایی ها را از طرف دیگر بر طرف نماید.(یعقوب نژادو همکاران،۱۳۸۹)
مدیریت دارایی های یک واحد تجاری شامل مواردی همچون متوازن ساختن و ایجاد تعادل صحیح بین دارایی هایی مانند وجوه نقد، موجود کالا، زمین و ساختمان،ماشین آلات و تجهیزات و…می باشد.در باب بدهی ها، درجهت رشد واحد تجاری همیشه مبالغی از بدهی های جاری و بلند مدت وجود دارند، اما برای جلوگیری از زیاد شدن آنها و صرفه جویی در هزینه بهره باید کنترل های لازم به عمل آید. تسویه بدهی های کوتاه مدت نیاز به وجه نقد کافی دارد. عدم مدیریت صحیح سرمایه در گردش و همچنین عدم مدیریت صحیح در تامین مالی مخارج سرمایه ای در برخی موارد موجب گردیده که منابع مالی کوتاه مدت (سرمایه در گردش ) در جهت انجام مخارج سرمایه ای صرف گردد و شرکت ها رادر تسویه بدهی های کوتاه مدت با مشکل مواجه نماید.
مدیران زمان قابل توجهی را صرف مسائل روز مره می نمایند ویکی از مهمترین این مسائل مربوط به تصمیمات سرمایه در گردش است. یکی از دلایل این موضوع این است که دارایی های جاری، سرمایه گذاری های کوتاه مدتی هستند که به طور مداوم به سایر انواع دارایی ها تبدیل می شوند. به طوری کلی تصمیمات در مورد سطوح مختلف سرمایه در گردش فراوان، مکرر و زمان بر است. (یعقوب نژاد و همکاران،۱۳۸۹)
سرمایه در گردش در کنار سایر داراییها به عنوان بخشی از سرمایه عملیاتی در نظر گرفته می شود . مدیریت سرمایه درگردش  به طور سنتی با بهره گرفتن از نسبت  جاری، نسبت سریع و خالص سرمایه درگردش ارزیابی می شود. در این تحقیق نسبت کل بدهی به کل داراییها ،نسبت بدهی های بلند مدت به حقوق صاحبان سهام ، نسبت Q توبین و نسبت ارزش بازار سهام به ارزش دفتری سهام به عنوان برخی ویژگیهای خاص شرکت در نظر گرفته می شود. این تحقیق مانده خالص نقدینگی (NLB) را به عنوان مبنای اندازه گیری مدیریت سرمایه درگردش یک شرکت در نظر می گیرد .
بنابراین ما در این تحقیق به دنبال پاسخ به این سوال هستیم:
چه رابطه ای بین ویژگی های خاص شرکت و مد
یریت سرمایه در گردش در شرکت های قلمرو تحقیق وجود دارد؟

تعداد صفحه:۱۲۵

قیمت : ۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 [email protected]

پایان نامه تعیین رابطه بین نفوذ سرمایه‌گذاران نهادی و کارایی بازار


دانشگاه آزاد اسلامی
واحد کاشان  
دانشکده تحصیلات تکمیلی
 
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
گرایش: حسابداری
عنوان:
 تعیین رابطه بین نفوذ سرمایه‌گذاران نهادی، شکاف قیمتی و کارایی بازار در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 
تابستان ۱۳۹۳  

   برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فصل اول:کلیات تحقیق
۱-۱ مقدمه ۲
۱-۲ بیان مساله. ۷
۱-۳ ضرورت و اهمیت تحقیق.. ۶
۱-۴ اهداف تحقیق.. ۱۰
۱-۵ سوالات تحقیق.. ۱۰
۱-۶ فرضیات تحقیق.. ۱۱
۱-۷ روش کلی تحقیق.. ۱۱
۱-۸ قلمرو تحقیق.. ۱۱
۱-۸-۱ قلمرو موضوعی تحقیق.. ۱۱
۱-۸-۲ قلمرو تحقیق از لحاظ زمانی.. ۱۲
۱-۸-۳ قلمرو مکانی.. ۱۲
۱-۹ تعریف عملیاتی واژه ها ۱۲
۱-۱۰ساختار تحقیق.. ۱۲
فصل دوم:ادبیات و پیشینه تحقیق
۲-۱ مقدمه ۱۵
۲-۲ ساختار مالکیت وتئوری ها ۱۶
۲-۲-۱ ساختار مالکیت… ۱۶
۲-۲-۲ حاکمیت شرکتی.. ۱۷
۲-۳ سرمایه گذاران نهادی.. ۲۰
۲-۳-۱ دلایل رشد سرمایه گذاران نهادی.. ۲۲
۲-۳-۲ میزان مالکیت نهادی.. ۲۳
۲-۳-۳ مالکیت نهادی وحاکمیت شرکتی.. ۲۴
۲-۳-۴ اهداف مالکان نهادی در شرکتها ۲۹
۲-۳-۵ نقش نظارتی سرمایه گذاران نهادی.. ۳۱
۲-۳-۶ طبقه بندی سرمایه گذاران نهادی.. ۳۲
۲۳۷ فرضیات موجود درخصوص سرمایه گذاران نهادی.. ۳۳
۲-۴ شکاف قیمتی.. ۳۵
۲-۴-۱ شکاف های عمومی(متداول) ۳۵
۲-۴-۲ شکاف های خط شکن.. ۳۶
۲-۴-۳ شکاف های اندازه گیری.. ۳۷
۲-۴-۴ شکاف های فرسودگی.. ۳۸
۲-۵ نظریه عدم تقارن اطلاعات.. ۳۸
۲-۵-۱ عدم تقارن اطلاعات و کارایی بازار ۳۹
۲-۵-۲ عدم تقارن اطلاعات و فرضیه پیام دهی.. ۴۳
۲-۵-۳ پیامدهای عدم تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه. ۴۳
۲-۶ پیشینه تحقیق.. ۴۷
۲-۶-۱ تحقیقات داخلی.. ۴۷
۲-۶-۲ تحقیقات خارجی.. ۵۵
۲-۶-۳ خلاصه فصل.. ۵۹
فصل سوم:روش اجرای تحقیق
۳-۱ مقدمه   ۶۵
۳-۲ روش کلی تحقیق.. ۶۵
۳-۳ جامعه آماری.. ۶۶
۳-۴ نمونه آماری.. ۶۷
۳-۴-۱ حجم نمونه و کفایت آن.. ۶۸
۳-۴-۲ روش نمونه گیری و دلیل انتخاب.. ۶۸
۳-۵ روش گردآوری داده ها ۶۹
۳-۶ ابزار گردآوری داده ها ۶۹
۳-۷ روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها ۶۹
۳-۷-۱ روش های آماری.. ۶۹
۳-۷-۲ مدل تحقیق.. ۷۰
۳-۷-۲-۱ مدل ریاضی تحقیق.. ۷۱
۳-۷-۲-۲ تعریف متغیر ها ۷۱
۳-۷-۲-۳ نحوه اندازه گیری متغیر ها ۷۱
۳-۷-۲-۴ دسته بندی متغیر ها ۷۲
۳-۷-۲-۵ رابطه بین متغیر ها ۷۲
۳-۷-۲-۶ اندازه گیری رابطه. ۷۳
۳-۷-۳ نرم افزارها ۷۳
فصل چهارم:بیان یافته ها
۴-۱ مقدمه ‏ ۷۵
۴-۲ توصیف جامعه و نمونه آماری.. ۷۶
۴-۳ توصیف یافته ها ۷۷
۴-۴ تحلیل یافته ها ۷۹
۴-۴-۱ تحلیل پیش فرض ها ۷۹
۴-۴-۲ تحلیل پیش فرضهای استفاده از مدل تابلویی.. ۸۴
۴۴۳ تحلیل روابط بین متغیرها ۸۷
۴۴۳۱ رابطه بین نفوذ سرمایه گذاران نهادی و شکاف قیمتی.. ۸۷
۴۴۳۲ رابطه بین نفوذ سرمایه گذاران نهادی و کارایی بازار ۹۴
فصل پنجم:تلخیص،نتیجه گیری و پیشنهادها
۵-۱ مقدمه ۱۰۱
۵-۲ خلاصه پژوهش…. ۱۰۱
۵-۳ ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه طبق شرایط متغیرها ۱۰۴
۵-۴ نتیجه گیری کلی.. ۱۰۷
۵-۵ پیشنهادها ۱۰۸
۵-۵-۱ پیشنهادهای کاربردی بر مبنای نتایج تحقیق.. ۱۰۹
۵-۵-۲ پیشنهادهای کاربردی بر مبنای تحقیقات آتی.. ۱۱۰
۵-۶ محدودیتهای پژوهش…. ۱۱۱
پیوست ها:
پیوست الف:نام شرکتهای جامعه آماری.. ۱۱۳
پیوست ب:خروجی های نرم افزار SPSS  و Eviews. 115
منابع و ماخذ:
منابع فارسی.. ۱۲۱
منابع لاتین.. ۱۲۵
منابع اینترنتی.. ۱۲۶
 
جدول(۱-۲):پژوهش های پیشین در خارج از ایران.. ۶۰
جدول(۲-۲):پژوهش های پیشین در ایران.. ۶۱
جدول (۱-۳): نحوه انتخاب و استخراج جامعه. ۶۵
جدول(۱-۴):توصیف شرکت های نمونه آماری.. ۷۳
جدول (۲-۴):  اندازه شاخص های آمار توصیفی مربوط به متغیرهای تحقیق.. ۷۵
جدول(۳-۴):  بررسی فرض نرمال بودن متغیرها ۷۶
جدول(۴-۴):  بررسی فرض نرمال بودن متغیرهای تبدیلی.. ۷۸
جدول (۵-۴):  نتایج آزمون ناهمسانی وایت… ۸۰
جدول ( ۶-۴): بررسی فرض همبسته نبودن خطاها ۸۱
جدول (۷-۴): نتایج آزمون F لیمر(همسانی عرض از مبدأ های مقاطع) ۸۲
جدول (۸-۴) : نتایج آزمون هاسمن(انتخاب بین اثرات ثابت و تصادفی) ۸۴
جدول (۹- ۴): ضریب همبستگی اسپیرمن بین نفوذ سرمایه گذاران نهادی و شکاف قیمتی.. ۸۵
جدول (۱۰- ۴): برآورد  رگرسیونی برای رابطه بین نفوذ سرمایه گذاران نهادی و شکاف قیمتی.. ۸۶
جدول (۱۱- ۴): ضریب همبستگی اسپیرمن بین نفوذ سرمایه گذاران نهادی و شکاف قیمتی در سطح شرکتهای با اندازه ی کوچک و بزرگ   ۸۸
جدول (۱۲- ۴): ضریب همبستگی اسپیرمن بین نفوذ سرمایه گذاران نهادی و شکاف قیمتی در شرکتهای با اهرم مالی بالا و پایین   ۹۰
جدول (۱۳- ۴): ضریب همبستگی اسپیرمن بین نفوذ سرمایه گذاران نهادی و کارایی بازار ۹۱
جدول (۱۴- ۴): برآورد  رگرسیونی برای رابطه بین نفوذ سرمایه گذاران نهادی و کارایی بازار ۹۲
جدول (۱۵- ۴): ضریب همبستگی اسپیرمن بین نفوذ سرمایه گذاران نهادی و کارایی بازار سطح شرکتهای با اندازه ی کوچک و بزرگ   ۹۴
جدول (۱۶- ۴): ضریب همبستگی اسپیرمن بین نفوذ سرمایه گذاران نهادی و کارایی بازار در شرکتهای با اهرم مالی بالا و پایین   ۹۵ />جدول (۱۷-۴):خلاصه یافته های حاصل از بررسی ارتباط بین متغیرهای پژوهش…. ۹۶
جدول(۱-۵): نتیجه گیری کلی فرضیات.. ۱۰۳
 
 
نمودار(۱-۴):بررسی نرمال بودن خطاهای رابطه بین شکاف قیمتی و نفوذ سرمایه گذاران نهادی.. ۷۸
نمودار(۲-۴):بررسی نرمال بودن خطاهای رابطه بین کارایی بازار و نفوذ سرمایه گذاران نهادی.. ۷۹
 
 
چکیده
در این تحقیق ، رابطه بین نفوذ سرمایه‌گذاران نهادی، شکاف قیمتی و کارایی بازار در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد ارزیابی قرار گرفته است. تحقیق مورد نظر از جهت هدف، یک تحقیق کاربردی بوده از لحاظ نوع طرح تحقیق به جهت تکیه بر اطلاعات تاریخی، پس رویدادی و روش استنتاج آن استقرایی و از نوع همبستگی می باشد.
تحقیق حاضر شامل یک فرضیه اصلی و دو فرضیه فرعی می باشد.جامعه مطالعاتی پژوهش حاضر شرکت های  پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی یک دوره پنج ساله (سال های۱۳۹۲-۱۳۸۸) می باشد.در نهایت با توجه به محدودیت های تحقیق اطلاعات مربوط به ۱۶۰ شرکت جمع آوری گردید و سپس با بهره گرفتن از جدول مورگان تعداد ۱۱۳ شرکت به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردید.
جهت مستند سازی نتایج تجزیه و تحلیل آماری و ارائه راه حل های نهایی ،محقق از شیوه آماری با بهره گرفتن از نرم افزارهای SPSS و Eviews  اقدام به تجزیه و تحلیل سوالات و فرضیات نموده است.
فرضیه های تحقیق با بهره گرفتن از رگرسیون چند گانه خطی دو متغیره و چند متغیره و آزمون های F و t تحلیل شده اند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان می دهد که:

 1. بین نفوذ سرمایه گذاران نهادی و شکاف قیمتی رابطه معناداری وجود دارد.
 2. بین نفوذ سرمایه گذاران نهادی و کارایی بازار رابطه معناداری وجود ندارد.

 
واژه های کلیدی:شکاف قیمتی،کارایی بازار،اهرم مالی،اندازه شرکت،نفوذ سرمایه گذاران نهادی
 
 
فصل اول:
کلیات تحقیق
 ۱-۱     مقدمه
یکی از نکات مهم در بورس اوراق بهادار، بحث کارایی بازار است که بر طبق آن تمام اطلاعات موجود در بازار، اثر خود را بر روی قیمت سهام منعکس می‌کنند. شاید بتوان از دیدگاه فرضیه بازار کارا، دلیل وجود حسابداری را عدم‌تقارن اطلاعاتی بیان کرد که در آن‌یکی از طرفین مبادله، اطلاعات بیشتری را نسبت به‌طرف مقابل در اختیار دارد. این امر به علت معاملات و اطلاعات درون‌گروهی به وجود می‌آید (احمد پور کاسگری و عجم، ۱۳۸۹).
بازارهای سرمایه از طریق تخصیص بهینه منابع، منجر به افزایش بازده سرمایه گذاری ها و ارتقای رفاه عمومی می شوند و با تسهیل عملیات نقل و انتقال سرمایه، جریان منابع به محیط های بهره ور را سبب می شوند. واضح است که عملکرد مناسب بازار می تواند پیامدهای مثبت بسیاری برای عموم در برداشته باشد به نحوی که امروزه میزان توسعه یافتگی بازارهای سرمایه، به عنوان یکی از شاخص های پیشرفت جوامع تلقی می شود.
گسترش بازارها و جریان سیال سرمایه بین بازارهای مختلف در اقصی نقاط جهان نیز اهمیت این رکن اقتصادی را افزون ساخته است.با استناد به متون علمی و بازار، سازوکار قیمت گذاری به شیوه غیرمستقیم است که در آن قیمت دارایی ها براساس مکانیسم های موجود (عرضه و تقاضا) تعیین می شود. در بازار اوراق بهادار نیز وضع بدین گونه است و ارزش اوراق بهادار براساس اطلاعات مرتبط تعیین می شود.براساس نظریه های موجود، شرط لازم جهت ارزشیابی صحیح اوراق بهادار آن است که اطلاعات موجود بازار، صحیح و کامل باشد. شرط کافی نیز کارایی بازار نسبت به اطلاعات موجود است (برادران حسن زاده و همکاران،۱۳۹۲).
سرمایه گذاران نهادی یکی از گروه های اصلی فعال در بازار هستند که می توانند از طریق انجام معاملات عمده، تأثیر شگرفی بر سمت و سوی حرکت بازار داشته باشند. به علاوه ساختار منسجم سازمانی و شبکه پیچیده مالکانه آنها، تمایز این گروه را بیشتر نمایان می کند.آنان به نیابت از گستره وسیعی از مالکان و با اتکا به توان تحلیل بالای خود، تصمیمات آگاهانه تر و منطقی تری (در مقایسه با سرمایه گذاران ناآگاه) اتخاذ کرده، روند بهبود کارایی بازار را تسریع کرده و عملکرد تخصیص منابع توسط بازار را بهبود می بخشند. از سوی دیگر این سرمایه گذاران با نظارت بر عملکرد شرکت های زیرمجموعه و مشارکت در سیاست گذاری های کلان شرکت ها بهبود بازدهی و ارتقای رفاه عمومی را به ارمغان می آورند. در چنین محیطی، تلاش و تکاپوی شرکت ها جهت جذب سرمایه و کسب منابع بیشتر، منجر به بهبود کارایی و افزایش بازده سرمایه گذاری ها شده، سرمایه گذاران و افراد تلاشگر به بازده مناسب و درخور دست خواهند یافت. با توجه به سیطره و نفوذ سرمایه گذاران نهادی در هدایت شرکت ها، به اطلاعات نهانی به سرعت دست یافته و با معامله براساس این اطلاعات می توانند در تحقق یکی از شرایط لازم جهت ارزیابی منصفانه و دقیق اوراق بهادار توسط بازار یعنی کامل بودن موثر باشند و از شکل گیری بازارهای ناقص که در آنها افراد سودجو و فرصت طلب با تضییع حق دیگران و معامله براساس اطلاعات نهانی به بازدهی بالا دست می یابند و افراد محق از دستیابی به حقوق مسلم خود بازمی مانند، جلوگیری کنند. به علاوه این نهادها قادرند با اتکا به نفوذ خود در بازار، بر ارائه اطلاعات دقیق از سوی شرکت ها و رعایت اخلاق حرفه یی نظارت کرده، دقت و صحت ارائه اطلاعات را فزونی بخشند. در نهایت این سرمایه گذاران با معامله براساس اطلاعات خود، به شکل گیری منصفانه عرضه و تقاضا در بازار و انعکاس سریع و صحیح اطلاعات (بدون سوگیری) در قیمت ها کمک می کنند(فخاری و طاهری،۱۳۸۹).
در چنین شرایطی فرصت کسب سود آربیتراژ به سرعت محو شده و شفافیت قیمت ها حاصل خواهد شد و می توان اطمینان یافت قیمت نشان دهنده کیفیت عملکرد است.از سوی دیگر سرمایه گذاران نهادی با وجود بنیه مالی قوی می توانند جایگزین مناسبی برای دولت تلقی شوند و به عنوان یکی از سازوکار های اصلی تسریع در امر خصوصی و تحقق بخشیدن به اصل ۴۴ قانون اساسی مطرح باشند. در این راستا تقویت جایگاه این نهادهای مالی، منجر به افزایش چانه زنی آنها در مقابل دولت و کمک به امر خصوصی سازی خواهد شد.همان گونه که از این نوشتار برمی آید، نقش سرمایه گذاران نهادی در بهبود کارایی و توسعه بازار و افزایش بهره وری و سطح رفاه اجتماعی انکارناپذیر است و این گروه از جایگاهی ارزنده برخوردارند.
 

۱-۲     بیان موضوع و ابعاد آن

در مدل های تئوریک اقتصادی و مالی، رفتار سرمایه گذاران و تأثیر شخصیت ها و قضاوت هایشان ثابت فرض شده، اما در بسیاری از مواقع رفتار سرمایه گذاران و فرهنگ تصمیم گیری برای سرمایه گذاری در اوراق بهادار باعث ناآرامی بسیاری در بازارهای سهام شده است (هو، ۲۰۰۱).
بیشتر مدیران تمایل دارند در راستای دستیابی به سیاست‌های بلند مدت خود قیمت سهام در بلند مدت در جهت صعودی و با یک نرخ رشد تقریبا ثابت در حد تعادل نگه‌ داشته و کارایی شرکت‌ها را افزایش دهند (بکر و همکاران، ۲۰۱۱). پیش‌بینی بازدهی آتی سهام یکی‌از عواملی می‌باشد که به شدت وابسته به تعادل قابل قبول در نوسانات قیمت سهام می‌باشد (بدرناک، ۲۰۰۹). مساله و مشکل اصلی در این پژوهش وجود عدم تناقض بین روابط متغیرهای قدرت و نفوذ سرمایه‌گذاران نهادی و شکاف قیمتی با کارایی بازار در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است. یکی از مشکلات اساسی در بازار سرمایه ایران شکاف قیمتی موجود در ارتباط با سهام شرکت‌های همتراز است. با توجه به وجود اختلاف فاحش قیمت سهام شرکت‌های همتراز پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارایی بازار نبز تحت تاثیر قرار گرفته شده است. از موارد دیگر که کارایی شرکت‌ها را در سطوح مختلف تحت تاثیر قرار می‌دهد، قدرت و نفوذ سرمایه‌گذاران در شرکت‌ها می‌باشد که بررسی نوسانات درصد و قدرت نفوذ سرمایه‌گذاران نهادی می‌تواند به عنوان راهکاری اساسی در ارتباط با از بین بردن شکاف‌های موجود بین این متغیرها باشد. از طرفی نقش اصلی موفقیت در تجارت را توان رقابتی تعیین میکند. شرکت‏ها به رقابت می‏‏‏‏‏پردازند تا بازگشت سرمایه خود را افزایش دهند، جایگاه خود را در بازار تحکیم بخشند، رقبای خود را از دور خارج کنند و قدرت بازار را در دست گیرند.یکی از نقش‏های اولیه تاثیر‌گذار بر این نسبت نفوذ سرمایه‌گذاران نهادی بوده و یکی از موارد مهم تخصیص هزینه و سود در شرکت ها، کارایی بازار شرکت‌ها است.
با توجه به اهمیت فراوان متغیرهای نرخ رشد قیمت سهام، نسبت نفوذ سرمایه‌گذاران نهادی در تعیین سیاست‌های بنیادی و بازدهی بازار سهام و تاثیرگذاری آن بر میزان و حجم معاملات بلوکه شده و بازده مورد انتظار سهام، این حقیقت نمایان می‌شود که شرکت‌های که ریسک‌پذیری بالایی در ارتباط با تغییرات از خود نشان می‌دهند به همان اندازه نیزه نوسانات مثبت یا منفی را تجربه خواهند کرد (دیجرو و همکاران، ۲۰۱۰). بدرناک (۲۰۰۹)، در تحقیق خود نشان داد که با اهمیت جلوه دادن معیار ریسک سیستماتیک و پیش‌بینی بازدهی سهام به عنوان عاملی برای عدم بلوکه شدن معاملات توسط مدیران، باعث جذب سرمایه گذاران عمده بیشتری شده و این خود گواهی بر افزایش کارایی و عملکرد بالای شرکت‌ها با توجه به رونق گرفتن معاملات سهام می‌باشد. همچنین ارتباط بین عوامل تاثیرگذار بر کاهش نوسانات قیمت سهام، معاملات خود عاملی با اهمیت در افزایش رونق بازار سرمایه با توجه به تصمیمات تاثیرگذار سهامداران نهادی خواهد شد (بکر و همکاران، ۲۰۱۱).
 
ابهام موجود در این پژوهش وجود رابطه بین متغیرهای قدرت و نفوذ سرمایه‌گذاران نهادی و شکاف قیمتی با کارایی بازار بوده، به این صورت که محقق به دنیال یافتن این سوال بوده که آیا بین این متغیرها رابطه ای وجود داشته و در صورت وجود رابطه آیا این روابط به صورت مستقیم است یا معکوس.

۱-۳     ضرورت و اهمیت تحقیق

۱-با انجام این پژوهش روابط بین متغیرهای شکاف قیمتی و کارایی بازار مشخص و تاثیر متغیر نفوذ سرمایه گذاران نهادی بر روی این دو متغیر مشخص شده و در نهایت با ارائه راه‌کارهایی به اصلاح و بهبود روابط بین این متغیرها پرداخته شده است.
۲-با انجام این پژوهش ابهاماتی که در ارتباط با میزان و درصد تاثیر نفوذ سرمایه‌گذاران نهادی بر روی متغیرهای شکاف قیمتی و کارایی بازار وجود دارد برطرف گردید.
۳- جذب سرمایه گذاران در بازار سرمایه کشورمان با توجه به نوپا بودن بازار سرمایه نسبت به کشورهای پیشرفته از نظر مدیران بسیار با اهمیت بوده و در راستای رسیدن به این هدف شناسایی نسبت تاثیرگذاری چهار عامل نرخ رشد قیمت سهام، نفوذ سرمایه‌گذاران نهادی، ریسک شرکت و بازدهی بازار سهام بر کاهش نوسانات بدون منطق قیمت سهام و حجم معاملات، می‌تواند راه‌گشای اساسی در دستیابی به هدف غایی که همان افزایش کارایی بازار شرکت‌ها است، باشد.
۴- با توجه به پیشینه این موضوع تاکنون به طور مستقیم رابطه نفوذ سرمایه‌گذاران نهادی، شکاف قیمتی و کارایی بازار شرکت‌ها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار نگرفته است. همچنین شواهد موجود در رابطه با تحقیق های انجام شده در زمینه های مشابه با این موضوع، بیانگر آن است که تحقیق در این زمینه خصوصا رابطه شکاف قیمتی شرکت‌ها که به طور مستقیم در ارتباط با افزایش سرمایه‌گذاری های سودآور و اهداف بلند مدت شرکت ها است، می تواند راه‌گشای اساسی برای دست یابی به اهداف بلند مدت شرکت ها که همانا افزایش کمیت و کیفیت استفاده بهینه از جریان های نقدی شرکت است، باشد. با توجه به بررسی های به عمل آمده و با توجه به محدودیت های موجود در رابطه با کارایی بازار، این اولین پژوهش در ایران می باشد و وجود پژوهش در این زمینه به شدت احساس می گردد.
تاکنون سازمان خاصی از این تحقیق حمایتی به عمل نیآورده است. اما سازمان بورس اوراق بهادر و مدیران شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در صورت دست یابی به نتایج قابل قبول از طریق روش آماری مدرن پانل دیتا حامی این پژوهش خواهند بود.

تعداد صفحه:۱۴۲

قیمت : ۳۷۵۰۰ تومان

 

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 [email protected]

پایان نامه تعیین رابطه بین عدم‌تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد کاشان
دانشکده تحصیلات تکمیلی
 
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
گرایش: حسابداری
عنوان:
تعیین رابطه بین عدم‌تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود در صندوق‌های مشترک سرمایه‌گذاری
 
شهریورماه ۱۳۹۳
 

   برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فصل اول:کلیات تحقیق
۱-۱ مقدمه  ۲
۱-۲ بیان موضوع و ابعاد آن. ۴
۱-۳ ضرورت و اهمیت تحقیق.. ۵
۱-۴ بیان مساله. ۶
۱-۵ اهداف تحقیق.. ۸
۱-۶ سوالات تحقیق.. ۹
۱-۷ فرضیات تحقیق.. ۹
۱-۸ تعریف عملیاتی واژه‌ها ۱۰
۱-۹ روش کلی تحقیق.. ۱۱
۱-۱۰قلمرو تحقیق.. ۱۱
۱-۱۰-۱ قلمرو موضوعی تحقیق.. ۱۲
۱-۱۰-۲ قلمرو تحقیق از لحاظ زمانی.. ۱۲
۱-۱۰-۳ قلمرو مکانی تحقیق.. ۱۲
۱-۱۱ساختار تحقیق.. ۱۲
فصل دوم:ادبیات و پیشینه تحقیق
۲-۱ مقدمه  ۱۵
۲-۲ عدم‌تقارن اطلاعاتی.. ۱۶
۲-۲-۱ نظریه عدم‌تقارن اطلاعات… ۱۷
۲-۲-۲ عدم‌تقارن اطلاعات و کارایی بازار. ۱۸
۲-۲-۳ عدم‌تقارن اطلاعات و فرضیه پیام دهی.. ۲۲
۲-۲-۴ پیامدهای عدم‌تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه. ۲۲
۲-۲-۵ عدم‌تقارن اطلاعات و سیاست‌های سرمایه‌گذاری.. ۲۵
۲-۳ تعریف مدیریت سود. ۲۷
۲-۳-۱ انواع مدیریت سود. ۳۰
۲-۳-۲ مدیریت سود و انگیزه‌های آن. ۳۲
۲-۳-۲-۱ قربانیان مدیریت سود، چه کسانی هستند؟. ۳۵
۲-۳-۳ حاکمیت شرکتی.. ۳۶
۲-۳-۴ سهامداران نهادی بلندمدت و مدیریت سود. ۳۷
۲-۴ عدم‌تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود. ۳۸
۲-۵ صندوق سرمایه‌گذاری مشترک… ۳۹
۲۵۱ ویژگی‌ها و ماهیت سرمایه‌گذاری در صندوق‌ها ۴۰
۲۵۲ مزایای صندوق‌های سرمایه‌گذاری.. ۴۱
۲۵۳ معایب صندوق‌های سرمایه‌گذاری.. ۴۲
۲۵۴ انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری.. ۴۲
۲-۶ پیشینه تحقیق.. ۴۳
۲-۶-۱ پیشینه داخلی.. ۴۳
۲-۶-۲ پیشینه خارجی.. ۵۰
۲-۶-۳ خلاصه فصل.. ۵۲
فصل سوم:روش اجرای تحقیق
۳-۱ مقدمه  ۵۹
۳-۲ روش کلی تحقیق.. ۵۹
۳-۳ جامعه آماری.. ۶۰
۳-۴ نمونه آماری.. ۶۰
۳-۴-۱ حجم نمونه و کفایت آن. ۶۱
۳-۴-۲ روش نمونه گیری و دلیل انتخاب… ۶۱
۳-۵ روش گردآوری داده‌ها ۶۱
۳-۶ ابزار گردآوری داده‌ها ۶۲
۳-۷ روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها ۶۲
۳-۷-۱ روش‌های آماری.. ۶۲
۳-۷-۲ مدل تحقیق.. ۶۳
۳-۷-۲-۱ مدل ریاضی تحقیق.. ۶۳
۳-۷-۲-۲ تعریف متغیر‌ها ۶۳
۳-۷-۲-۳ نحوه اندازه گیری متغیر‌ها ۶۳
۳-۷-۲-۴ دسته بندی متغیر‌ها ۶۵
۳-۷-۲-۵ رابطه بین متغیر‌ها ۶۶
۳-۷-۲-۶ اندازه گیری رابطه. ۶۶
۳-۷-۳ نرم افزارها ۶۶
فصل چهارم:بیان یافته‌ها
۴-۱ مقدمه  ‏ ۶۸
۴-۲ توصیف یافته‌ها ۶۹
۴-۳  تحلیل یافته‌ها ۷۰
۴-۳-۱ تحلیل پیش فرض‌ها ۷۱
۴۳۲ تحلیل پیش فرضهای استفاده از مدل تابلویی.. ۷۷
۴۳۳ تحلیل روابط بین متغیرها ۸۱
۴۳۳۱ رابطه بین عدم‌تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود. ۸۱
۴۳۳۲ رابطه بین عدم‌تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود در سطح صندوق‌های  با اندازه‌‌ی بزرگ و کوچک… ۸۳
۴۳۳۳ رابطه بین عدم‌تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود در سطح صندوق‌های  با اهرم مالی بالا و پایین.. ۸۶
فصل پنجم:تلخیص، نتیجه‌گیری و پیشنهادها
۵-۱ مقدمه  ۹۱
۵-۲ خلاصه پژوهش…. ۹۱
۵-۳ ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه طبق شرایط متغیرها ۹۳
۵-۴ نتیجه گیری کلی.. ۹۶
۵-۵  پیشنهادها ۹۷
۵-۵-۱ پیشنهادهای کاربردی بر مبنای نتایج تحقیق.. ۹۷
۵-۵-۲ پیشنهادهای کاربردی بر مبنای تحقیقات آتی.. ۹۸
۵-۶ محدودیتهای پژوهش…. ۹۸
منابع و مأخذ:
منابع فارسی.. ۱۰۱
 
منابع لاتین.. ۱۰۳
منابع اینترنتی.. ۱۰۶
پیوست‌ها:
پیوست الف:نام شرکتهای جامعه آماری.. ۱۰۸
پیوست ب:نام شرکتهای نمونه آماری.. ۱۰۹
پیوست ج :خروجی‌های نرم افزار SPSS  و Eviews. 110
چکیده‌انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………………………………  ۱۱۱
 
جدول(۲-۱):خلاصه تحقیقات انجام‌شده در داخل کشور. ۵۳
جدول(۲-۲):خلاصه تحقیقات انجام‌شده در خارج کشور. ۵۵
جدول (۱-۴):  اندازه شاخص‌های آمار توصیفی مربوط به متغیرهای تحقیق.. ۷۰
جدول(۲-۴):  بررسی فرض نرمال بودن متغیرها ۷۲
جدول(۳-۴):  بررسی فرض نرمال بودن متغیرهای تبدیلی.. ۷۲
جدول (۴-۴):  نتایج آزمون ناهمسانی وایت… ۷۶
جدول ( ۵-۴): بررسی فرض همبسته نبودن خطاها ۷۷
جدول (۶-۴): نتایج آزمون F لیمر(همسانی عرض از مبدأ‌های مقاطع) ۷۹
جدول (۷-۴) : نتایج آزمون هاسمن(انتخاب بین اثرات ثابت و تصادفی) ۸۰
جدول (۸- ۴): برآورد رگرسیونی برای رابطه بین عدم‌تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود. ۸۱
جدول (۹- ۴): برآورد رگرسیونی ارتباط بین عدم‌تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود (در صندوق‌های با اندازه بزرگ و با اندازه‌‌ی کوچک) ۸۴
جدول (۱۰- ۴): برآورد رگرسیونی ارتباط بین عدم‌تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود(در صندوق‌های  با اهرم مالی بالا و اهرم مالی پایین) ۸۶
جدول (۱۱-۴):خلاصه یافته‌های حاصل از بررسی ارتباط بین متغیرهای پژوهش…. ۸۹
جدول(۵-۱): نتیجه گیری کلی فرضیات… ۹۷/> 
 
 
نمودار(۱-۴):بررسی نرمال بودن خطاهای ارتباط بین عدم‌تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود. ۷۳
نمودار(۲-۴): بررسی نرمال بودن خطاهای ارتباط بین مدیریت سود و عدم‌تقارن اطلاعاتی در صندوقهای سرمایه‌گذاری بزرگ   ۷۳
نمودار(۳-۴): بررسی نرمال بودن خطاهای ارتباط بین مدیریت سود و عدم‌تقارن اطلاعاتی در صندوقهای سرمایه‌گذاری کوچک    ۷۴
نمودار(۴-۴): بررسی نرمال بودن خطاهای ارتباط بین مدیریت سود و عدم‌تقارن اطلاعاتی در صندوقهای سرمایه‌گذاری با اهرم بالا  ۷۴
نمودار(۵-۴): بررسی نرمال بودن خطاهای ارتباط بین مدیریت سود و عدم‌تقارن اطلاعاتی در صندوقهای سرمایه‌گذاری با اهرم پایین   ۷۵
 
 
چکیده
در این تحقیق ، رابطه بین عدم‌تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود را در صندوق‌های سرمایه‌گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار دادیم. تحقیق مورد نظر از جهت هدف، یک تحقیق کاربردی است. از لحاظ نوع طرح تحقیق به جهت تکیه بر اطلاعات تاریخی، پس رویدادی است و روش استنتاج آن استقرایی و از نوع همبستگی می‌باشد.
تحقیق حاضر شامل یک فرضیه اصلی و چهار فرضیه فرعی می‌باشد.جامعه مطالعاتی پژوهش حاضر صندوق‌های سرمایه‌گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی یک دوره پنج ساله (سال‌های ۱۳۹۲‌‌_‌۱۳۸۸) می‌باشد.در نهایت با توجه به محدودیت‌های تحقیق اطلاعات مربوط به ۷۹ شرکت جمع‌آوری گردید و سپس با بهره گرفتن از جدول مورگان تعداد ۶۰ شرکت به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب گردید.
جهت مستند‌سازی نتایج تجزیه و تحلیل آماری و ارائه راه حل‌های نهایی، محقق از شیوه آماری با بهره گرفتن از نرم افزارهای SPSS و Eviews  اقدام به تجزیه‌و‌تحلیل سوالات و فرضیات نموده است.
فرضیه‌های تحقیق با بهره گرفتن از رگرسیون خطی و آزمون‌های F و t تحلیل شده‌اند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ها نشان می‌دهد که:

 1. بین عدم‌تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود رابطه وجود دارد.
 2. بین عدم‌تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود در صندوق‌های با اندازه کوچک و بزرگ رابطه وجود ندارد.
 3. بین عدم‌تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود در صندوق‌های با اهرم مالی بالا رابطه وجود دارد.
 4. بین عدم‌تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود در صندوق‌های با اهرم مالی پایین رابطه وجود ندارد.

واژه‌های کلیدی : صندوق سرمایه‌گذاری مشترک، عدم‌تقارن اطلاعاتی، اهرم مالی، اندازه شرکت، مدیریت سود
 
 
فصل اول:
کلیات تحقیق
 

۱-۱     مقدمه

هزینه‌های انتخاب نادرست، بخش مهمی از اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام را به خود اختصاص می‌دهند. اگر چه مدل‌های مورد استفاده در پژوهش‌های محققینی که در این زمینه پژوهش نموده‌اند غالبا مشابه است ولی نتایج بدست آمده از تحقیقات مختلف در مورد رابطه بین هزینه‌های انتخاب نادرست و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام، اختلاف زیادی با یکدیگر دارند.
ویژگی‌های خاص صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک همچون مدیریت حرفه ای، تنوع‌پذیری و نقدشوندگی بالا باعث کاهش ریسک سیستماتیک و در نتیجه کاهش اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام می‌گردد. پراکندگی مالکیت و گزارش‌های بهنگام در مورد ارزش جاری سهام صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک به همراه کنترل‌های موثر موجود، سبب استقرار سیستم راهبری شرکتی مناسب در نوع آنها می‌گردد.نوع حاکمیت شرکتی تاثیر بسزایی در کاهش عدم‌تقارن اطلاعات و بالطبع هزینه‌های انتخاب نادرست در صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک دارد(احمد پور و رسائیان،۱۳۸۵).
طرح و ایده تشکیل شرکت‌های سرمایه‌گذاری،برای اولین بار در سال ۱۸۶۸ در کشور انگلستان به دنبال شکل‌گیری تراست خارجی و مستعمراتی دولت، به وجود آمد. هدف از تشکیل این شرکت‌ها، فراهم آوردن امکانات و ابزارهایی برای سرمایه‌گذاران مبتدی و معمولی بود تا از طریق تنوع‌بخشی به سرمایه‌گذاری، بتوانند موجبات کاهش ریسک را فراهم آورند.
ویژگی خاص صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک و شرایط خاص حاکم بر آن‌ها عدم‌تقارن اطلاعات در آن‌ها را کاهش می‌دهد لذا انتظار می‌رود اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک، ناشی از هزینه‌‌‌های نادرست،در آن‌ها بسیار اندک باشد.
از مزایای صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک، مدیریت حرفه ای، تنوع‌پذیری و نقدشوندگی بسیار بالا را می‌توان نام برد. این سه ویژگی باعث کاهش ریسک سرمایه‌گذاری می‌شوند.چون ریسک سرمایه‌گذاری با اختلاف پیشنهادی قیمت خرید و فروش سهام رابطه مثبت دارد در نتیجه کاهش آن باعث کاهش اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام می‌گردد(احمد پور و رسائیان،۱۳۸۵).
با توجه به اینکه صورت‌های مالی، اطلاعات مربوط و با ارزشی را برای گروه‌های برون سازمانی فراهم ‌ کند، اتکای شدید بر اعداد حسابداری و به ویژه سود، انگیزه‌های قدرتمندی را برای مدیران فراهم می‌کند تا سود را به نفع خودشان دستکاری کنند.مدیریت سود، الزاما عملکرد واقعی شرکت را منعکس نمی‌کند و ممکن است منجر به ارائه اطلاعات نادرستی در مورد شرکت شود و در نتیجه باعث قضاوت نادرست سهامداران و سرمایه گذاران در مورد عملکرد شرکت شود.
هدف صورت‌های مالی، ارائه اطلاعاتی درباره وضعیت، عملکرد و انعطاف پذیری مالی است که برای استفاده کنندگان صورت‌های مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی، مفید واقع شود. بنابراین می‌توان گفت در صورت دستکاری صورت‌های مالی، به هدف و فلسفه وجودی صورت‌های مالی خدشه وارد می‌شود. به علاوه وجود بسترهایی چون تضاد منافع و عدم‌تقارن اطلاعاتی بین مالکیت و مدیریت از یک طرف و بروز رسوایی‌های مالی از طرف دیگر، بر اهمیت موضوع مدیریت سود افزوده‌اند. برای جلوگیری و کنترل مدیریت سود، باید شناختی عمیق از انگیزه‌ها و اهداف اعمال مدیریت سود کسب نمود.
مدل‌های تحلیلی متعددی روشن ساخته اند که میزان مدیریت سود فرصت طلبانه به تناسب سطح عدم‌تقارن اطلاعاتی افزایش می‌یابد. برای مثال دی [۱] (۱۹۸۸) و ترومن و تیتمن [۲] (۱۹۸۸) به صورت تحلیلی نشان دادند که وجود عدم‌تقارن اطلاعاتی بین مدیریت و سهامداران یک شرط اساسی برای مدیریت سود است. دی [۳] (۱۹۸۸) فرض کرد که بین گروه‌های سهامداران هم پوشانی وجود دارد. سهامداران فروشنده به مدیریت اجازه می‌دهند که به منظور القای یک تصویر مناسب به گروه خریداران، ازیک سیاست مشخص مدیریت سود پیروی نماید. دراین مدل، مدیر از یک مزیت اطلاعاتی نسبت به سهامداران برخورداراست. درنتیجه عدم‌تقارن اطلاعاتی یک شرط ضروری برای مدیریت سود دراین وضعیت است.

۱-۲     بیان موضوع و ابعاد آن

در بازارهای سرمایه­ای که تعداد افراد دارای اطلاعات محرمانه زیاد هستند و یا این افراد از مزیت اطلاعاتی بالایی برخوردار می­باشند، احتمال عدم‌تقارن اطلاعات یا نابرابری افزایش می­یابد. اندازه بازار به نوبه خود، هزینه معاملات اوراق بهادار را تحت تاثیر قرار می­دهد. بنابراین وسعت عدم‌تقارن اطلاعات، با میزان هزینه­ های معامله رابطه مستقیم خواهد داشت .
براساس تحلیل­های تئوریک و شواهد تجربی، افزایش عدم‌تقارن یا نابرابری اطلاعات، با کاهش تعداد معامله­گران، هزینه­ های زیاد معاملات، نقدینگی پائین اوراق بهادار و حجم کم معاملات رابطه دارد و در مجموع منجر به کاهش سودهای اجتماعی ناشی از معامله می­شود. در ادامه استدلال می­شود که باید هدف مقررات افشاء، تعدیل اثرات نامطلوب ناشی از نابرابری در بازار سرمایه باشد(فدایی نژاد،۱۳۷۳)

۱-۳     ضرورت و اهمیت تحقیق

 • عدم‌تقارن اطلاعاتی بازده ناشی از سرمایه‌گذاری برای سرمایه گذاران را تحت الشعاع قرار داده است. ارزیابی بازده‌ی سهام بر مبنای عدم‌تقارن اطلاعاتی، تنها راه منطقی (قبل از ارزیابی ریسک‌) است که سرمایه گذاران می‌توانند برای مقایسه سرمایه‌گذاری‌های جایگزین ومتفاوت از هم انجام دهند.
 • تخصیص بهینه منابع مالی و انتشار به موقع گزارش‌های مالی یکی از مهمترین اقدامات در حوزه سرمایه‌گذاری است که به جرأت می‌توان گفت نتیجه نهایی همه تلاشهای مدیریت سرمایه‌گذاری در این مرحله نمود پیدا می‌کند. یکی از نتایج تخصیص و انتشار بهینه اطلاعات، افزایش کیفیت سود شرکت‌‌ها است .
 • در بازاری که عدم‌تقارن اطلاعاتی فاحشی وجود دارد، سرمایه گذاران از اطمینان نسبی برای سرمایه‌گذاری برخوردار نیستند و سازوکارهای بازار هم به سمت کارایی حرکت نمی‌کند، بنابراین عامل با اهمیت جذب سرمایه‌گذاری ساختار منسجم اطلاعات می‌باشد.
 • درﺻﻮرﺗﻲﻛﻪ ﻣﺪﻳﺮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﻮد ﻗﺼﺪ اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻌﺮف واﻗﻌﻴﺎت و ارزش واﻗﻌﻲ واﺣﺪ ﺗﺠﺎری اﺳﺖ ، ﻧﻤﻲﺗﻮان اﻳﺮادی ﺑﺮ آن وارد داﻧﺴﺖ؛ﻧﮕﺮاﻧﻲ زﻣﺎﻧﻲ اﻳﺠﺎد ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﻫﺪف ﻣﺪﻳﺮان از ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﻮد ، ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺑﺮای ﮔﻤﺮاﻫﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن از اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺷﺮﻛﺖ اﺳﺖ. ﺑﻪدﻟﻴﻞ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاران ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎی ﻣﻬﻢﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮی ﺑﻪ رﻗﻢﺳﻮد ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎﺻﻲ دارﻧﺪ، اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از ﺟﻨﺒﻪی رﻓﺘﺎری، اﻫﻤﻴﺖﺧﺎصﺧﻮد را دارد.
 • اکثر اوقات عدم موفقیت سرمایه گذاران در بازار سرمایه،معلول ناتوانی آنها در انجام پیش بینی‌های مناسب از متغیرهای مربوطه با توجه به اطلاعات نادرست است. بنابراین چنانچه با بهره گرفتن از ابزارها و یا مدل‌های مناسب بتوانیم متغیرهای ضروری تصمیم گیری را با توجه به اطلاعات متقارن با دقت بیشتری پیش بینی کنیم، بازار در جهت کارایی حرکت خواهد کرد.
 • انجام تحقیقی در ارتباط با تعیین رابطه بین عدم‌تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود در صندوق‌های مشترک سرمایه‌گذاری در کشورمان ضروری به نظر می‌رسد.

۱-۴     بیان مساله

اهمیتی که سود حسابداری برای استفاده کنندگان از اطلاعات مالی دارد ، باعث شده است که مدیریت واحد تجاری توجه خاصی به مبلغ و نحوه تهیه و ارائه آن قائل شود  بنابراین همواره این نگرانی و مشکل وجود دارد که سود به عنوان یکی از مهمترین شاخص‌های عملکرد مالی شرکتها ، توسط مدیران که در تضاد منافع بالقوه با سهامداران عادی قرار دارند ، با اهداف خاصی ، مدیریت شده باشد .
اطلاعات حسابداری اطلاعات نسبتاً دقیقی به آنهایی که در بازار هستند ارائه می‌کنند. این اطلاعات به سرمایه گذاران کمک می‌کند تا اقدامات عملیاتی شرکت را درک نموده و بنابراین عدم‌تقارن اطلاعات بین سرمایه گذاران و مدیریت را کاهش دهند ( آرم استرانگ و بتاچاریا، ۲۰۱۰). محیط اطلاعاتی به احتمال زیاد اثرات جانبی زیادی بر اطلاعات حسابداری تحمیل می‌کند : درجه عدم‌تقارن اطلاعات شرکت می‌تواند بوسیله سیستم ارائه اطلاعات موثر که محیطی شفاف برای گزارش‌های مالی شرکت و حسابداری کیفیت سود ایجاد می‌کند ، کاهش یابد. مدیران تحت نظارت شدیدتر ، گزارش‌های حسابداری با کیفیت بیشتری ارائه می‌کنند که افزایش در  کیفیت سود شرکت را میسر می‌سازد(هانتون ۲۰۰۶ و زیا و لو ۲۰۰۵). از یک سو ، سرمایه گذاران موسسه‌ای ممکن است از برتری حرفه‌ای خود  به منظور نظارت بر مدیریت شرکت‌ها و شرکت در امور اداره شرکت‌ها استفاده کنند ، در نتیجه سودهای بر مبنای رفتار مدیریت سود را خنثی کنند (بروس و کینی ۱۹۹۰ و هنگ ۲۰۰۶). از سوی دیگر نگرانی درباره تاثیر منفی آنها ، به صورت رفتار کوته بینانه می‌تواند میزان مدیریت سود را تشدید کرده و کیفیت سود را کاهش دهد(دنگ و تنگ ۲۰۱۰)
گزارشگری مالی یکی از مهمترین فرآورده‌های سیستم حسابداری است که از اهداف عمده آن فراهم آوردن اطلاعات لازم برای تصمیم گیری اقتصادی استفاده کنندگان در خصوص ارزیابی عملکرد و توانایی سودآوری بنگاه اقتصادی است (بوشی و نو، ۲۰۰۰). شرط لازم برای دستیابی به این هدف، اندازه گیری و ارائه اطلاعات، به نحوی است که ارزیابی عملکرد گذشته را ممکن سازد و در سنجش توان سودآوری و پیش بینی فعالیت‌های آتی بنگاه اقتصادی موثر افتد (دنگ و تنگ، ۲۰۱۰). به بیان دیگر تعدد و فراوانی گزارش‌های مالی به نوعی آگاهی و اطلاعات سهامداران خرد که دسترسی کمتری به اطلاعات را دارند، افزایش می‌دهد (حکیم و همکاران، ۲۰۰۸).یکی از مهمترین عوامل در تصمیم گیری صحیح سهامداران شرکت‌ها،اطلاعات مناسب و مرتبط با موضوع تصمیم در مورد سرمایه‌گذاری یا عدم سرمایه‌گذاری است که اگر به درستی فراهم و پردازش نشوند اثرات منفی برای فرد یا نهاد تصمیم گیرنده خواهد داشت از سوی دیگر نوع و چگونگی دستیابی به اطلاعات نیز حائز اهمیت است (کان و وینتون، ۱۹۹۸). در صورتی که اطلاعات مورد نیاز به صورتی نامتقارن در بین سهامداران توزیع شود(انتقال اطلاعات به صورت نابرابر بین سهامداران صورت گیرد)می تواند نتایج متفاوتی را نسبت به تصمیم گیری در ارتباط با یک موضوع واحد سبب شود.بنابراین قبل از اینکه خود اطلاعات برای سرمایه گذاران، سهامداران و سایر ذینفعان مهم باشد،این کیفیت توزیع اطلاعات است که باید به صورت دقیق مورد ارزیابی قرار گیرد (فنگ و هونگ، ۲۰۰۷).زمانی که عدم‌تقارن اطلاعاتی در رابطه با سهام یک شرکت افزایش یابد ارزش ذاتی آن با ارزشی که سرمایه گذاران در بازار سرمایه برای سهام مورد نظر قائل می شوند متفاوت خواهد بود. در نتیجه ارزش واقعی سهام شرکتها با ارزش مورد انتظار سهامداران تفاوت خواهد داشت (جمیبالوو و همکاران، ۲۰۰۲).کنگ و شیوداسانی، (۱۹۹۵)، به این نتیجه رسیدند که فراوانی گزارش‌های مالی بیشتر باعث کاهش اطلاعات نامتقارن خواهد شد و با گذشت زمان تاثیر آن بر کاهش اطلاعات نامتقارن بیشتر خواهد شد. همچنین آن‌ها نتایج مشابهی را در ارتباط با تغییرات اجباری در فراوانی گزارش‌های مالی به دست آورند. در این پژوهش ارزیابی رابطه بین عدم‌تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود در صندوق‌های مشترک سرمایه‌گذاری مورد بررسی قرار خواهد گرفت. بنابراین ما در این پژوهش به دنبال پاسخ این سوال هستیم که:
چه رابطه ای بین عدم‌تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود در صندوق‌های مشترک سرمایه‌گذاری وجود دارد؟
[۱]. Dye
[۲]. Truman, B. & Titman
[۳]. Dye

تعداد صفحه:۱۲۶

قیمت : ۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 [email protected]

پایان نامه تعیین اثر طول چرخه تجاری و تغییر پذیری سود

 
موضوع پایان نامه
تعیین اثر طول چرخه تجاری و تغییر پذیری سود بر رابطه بین محافظه کاری و خطای پیش بینی سود مدیران
 
پاییز ۱۳۹۲

   برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب
عنوان   ………………………………………………………….. شماره صفحه                                                     __________________________________________________________
 فصل اول : کلیات تحقیق
مقدمه.. ۲
بیان موضوع.. ۳
اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. ۵
مساله تحقیق.. ۷
اهداف تحقیق.. ۸
سئوالات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۸
فرضیه های تحقیق.. ۸
قلمرو تحقیق.. ۹
روش کلی تحقیق.. ۹
تعریف واژه ها واصطلاحات فنی وتخصصی.. ۹
ساختار تحقیق.. ۱۰
 فصل دوم:ادبیات وچهار چوب نظری تحقیق     
مقدمه. ۱۳
پیش‌بینی سود و خطای پیش بینی سود. ۱۳
تغییرپذیری سود و پیش‌بینی سود. ۱۳
تغییرپذیری سود. ۱۴
چرخه عملیات.. ۱۴
محافظه‌کاری.. ۱۵
عنوان   ………………………………………………………….. شماره صفحه                                                     __________________________________________________________
پیشینه تحقیق.. ۱۶
تحقیقات انجام شده در ایران.. ۱۶
تحقیقات انجام شده در خارج. ۲۳
خلاصه فصل.. ۴۲
فصل  سوم : روش تحقیق
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۴
روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۴
جامعه آماری وکفایت آن ………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۴
نمونه آماری وروش نمونه گیری……………………………………………………………………………………………………………… ۴۵
روش های گردآوری اطلاعات……………………………………………………………………………………………………………………… ۴۶
ابزار گردآوری اطلاعات………………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۶
اعتبار و پایایی ابزار تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………… ۴۶
روش تجزیه وتحلیل اطلاعات………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۷
معرفی مدل ، معادله و متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………………………………… ۵۱
خلاصه فصل………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۵
فصل چهارم : یافته های تحقیق
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۷
توصیف نمونه ها………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۷
توصیف یافته ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۷
بررسی همبستگی متغیرها………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۹
عنوان   ………………………………………………………….. شماره صفحه                                                     ________________________________________________________
آزمون پیش فرضها……………………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۰
آزمون نرمال بودن………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۰
آزمون خود همبستگی جملات اخلال……………………………………………………………………………………………………. ۶۲
آزمون تعیین روش رگرسیونی…………………………………………………………………………………………………………………. ۶۴
آزمون چاو…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۴
آزمون هاسمن……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۵
آزمون مانایی (ایستایی وهمگرایی) ……………………………………………………………………………………………………….. ۶۶
ترتیب انجام آزمون فرضیه ها…………………………………………………………………………………………………………………… ۶۷
معادله های تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۷
برآورد معادله (۱) ………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۸
ضریب تعیین معادله…………………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۸
آزمون معنادار بودن معادله………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۹
برآورد مقادیر ثابت ومتغیر معادله…………………………………………………………………………………………………………… ۷۰
برآورد معادله (۲) ………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۱
ضریب تعیین معادله …………………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۱
آزمون معنادار بودن معادله………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۲
برآورد مقادیر ثابت ومتغیر معادله…………………………………………………………………………………………………………… ۷۳
برآورد معادله (۳) ……………………….
……………………………………………………………………………………………………………… ۷۵
ضریب تعیین معادله …………………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۵
آزمون معنادار بودن معادله………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۶
 
عنوان   ………………………………………………………….. شماره صفحه                                                     ________________________________________________________
برآورد مقادیر ثابت ومتغیر معادله…………………………………………………………………………………………………………… ۷۷
خلاصه فصل………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۷۸
فصل پنجم : خلاصه ، نتایج و پیشنهادها
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۸۰
 
خلاصه یافته های پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………… ۸۰
نتیجه گیری آزمون فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………………….. ۸۱
پیشنهادها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۸۶
محدودیتهای تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۷
منابع وماخذ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۸۷
پیوستها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۹۲
 
 
فهرست جداول
عنوان   ………………………………………………………….. شماره صفحه                                                     ________________________________________________________
جدول ( ۱ – ۲ )………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۲
جدول ( ۲ – ۲ )………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۷
جدول ( ۱ – ۴ )………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۸
جدول ( ۲ – ۴ )………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۹
جدول ( ۳ – ۴ )………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۱
جدول ( ۴ – ۴ )………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۲
جدول ( ۵ – ۴ )………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۴
جدول ( ۶ – ۴ )…………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۵
جدول ( ۷ – ۴ )…………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۶
جدول ( ۸ – ۴ )………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۸
جدول ( ۹ – ۴ )………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۹
جدول ( ۱۰ – ۴ )……………………………………………………………………………………………………………………………………… ۷۰
جدول ( ۱۱ – ۴ )……………………………………………………………………………………………………………………………………… ۷۲
جدول ( ۱۲ – ۴ )……………………………………………………………………………………………………………………………………… ۷۳
جدول ( ۱۳ – ۴ )……………………………………………………………………………………………………………………………………… ۷۴
جدول ( ۱۴ – ۴ )……………………………………………………………………………………………………………………………………… ۷۵
جدول ( ۱۵ – ۴ )……………………………………………………………………………………………………………………………………… ۷۶
جدول ( ۱۶ – ۴ )……………………………………………………………………………………………………………………………………… ۷۷
جدول ( ۱ –  ۵ )………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۸۵
فهرست نمودارها
عنوان   ………………………………………………………….. شماره صفحه                                                     ________________________________________________________
نمودار ( ۱ – ۴ )…………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۳
نمودار ( ۲ – ۴ )…………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۳
نمودار ( ۳ – ۴ )…………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۳
-۱-      مقدمه
سرمایه گذاران همیشه بر این باور باشند که برآوردهای سود صحیح بوده و از دقت لازم برخوردار است. بنابراین خطای پیش بینی سود برای سرمایه گذاران حائز اهمیت است زیرا بر تصمیمات آنها تاثیر می گذارد. (مشایخ و شاهرخی،۱۳۸۶ ).
یکی از اطلاعات افشا شده خارج از صورتهای مالی سود پیش بینی شده توسط مدیریت است که منعکس کننده پیش بینی مدیریت درباره چشم انداز آتی است. مطالعات پیشین نشان میدهند که پیش بینی های مدیریت، قیمت سهام،
نقدینگی بازار سهام و پیش بینی تحلیلگران را تحت تأثیر قرار میدهد)براکمن و سیکون ۲۰۰۸ ، هرست و همکاران ۲۰۰۸).
مطالعات اخیر حاکی از این مطلب است که سودهای حسابداری محافظه کارانه هستند به عبارت دیگر سودها تمایل دارند تا اخبار بد ( بازده منفی سهام) را نسبت به اخبار خوب( بازده مثبت سهام) براساس یک مبنای به موقع تر منعکس نمایند (باسو ۱۹۹۷).
محافظه کاری در بیانیه مفاهیم حسابداری مالی شماره (۲)آمریکا بعنوان یک عکس العمل احتیاط آمیز به شرایط عدم احتیاط نامیده شده و اشاره دارد به اینکه اگر دو برآورد در خصوص مقادیر دریافتی یا پرداختی آتی تقریباً مشابه باشد، محافظه کاری بیانگر این است که برآورد کمترخوش بینانه مورد استفاده قرار گیرد. پژوهشهای تجربی نشان دهنده این است که رویه‌های حسابداری، محافظه کارانه است و نیز در طی سی سال گذشته این رویه‌هاهمچنین محافظه کارانه تر شده است. واتس، ۲۰۰۳ باسو و تحقیقات صورت گرفته بعد از او شواهدی حاکی از افزایش حسابداری محافظه کارانه فراهم نموده اند. هر چند تحقیقات پیشین، از قبیل واتس، به این رسیدند که محافظه کاری منجر به افزایش کارایی قراردادها و کاهش مالیاتها، تعهدات سرمایه گذار و مخارج قانونگذاری میگردد که از دیدگاه سرمایه گذاران ممکن است مطلوب بنظر رسد ولی با فرض توزیع صحیح شرایط اقتصادی، یک سیستم حسابداری محافظه کارانه شواهدی را فراهم  مینماید که احتمال طبقه بندی واحد تجاری بعنوان شرایط غیر منصفانه را افزایش میدهد. این نوع جانبداری، اگر چه ممکن است توسط استفاده کننده نهایی تعدیل شود، ریسک ارائه اطلاعات گمراه کننده را افزایش میدهد (پیک و همکاران، ۲۰۰۷ ) با توجه به مطالب فوق که بیانگر نقش پیش بینی‌های مدیریت در تأمین نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان صورتهای مالی و همچنین الزام نهادهای قانونگذار در بازارهای مالی بر ارائه پیش بینی‌های مدیریت در مواعد معین از یک طرف و تأثیر محافظه کاری بر ابعاد مختلف سیستم حسابداری و گزارشگری مالی از طرف دیگر است تعیین میزان درستی سود پیش‌بینی شده از سوی مدیران و میزان خوشبینانه بودن آن، مهم و اثر گذار است.
اطلاعات مدیران از سود مورد انتظار، ممکن است به دلیل عدم قطعیت در محیط عملیات شرکت دچار اخلال شود. عدم قطعیت‌ها را می‌توان به مواردی از قبیل طول چرخه تجاری و تغییر پذیری سود نسبت دادکه اعمال محافظه کاری را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد.
در این تحقیق با توجه به مشکل عدم قطعیت سود پیش بینی شده و اهمیت آن توسط مدیران برای تصمیم گیرندگان بازار و اثر تعدیل‌کنندگی محافظه کاری برای شرکت‌های مختلف به خصوص شرکت‌های دارای عملیات پیچیده ، این سئوال مطرح می‏‏شود که شاخص‏های طول چرخه تجاری و تغییر پذیری سود از یک سیستم حسابداری محافظه‌کارانه را در راهبرد پیش‏بینی مدیریت تحت تأثیر قرار می‏‏دهد؟

۱-۲-      بیان موضوع

سود پیش بینی شده بسیار حساس و تاثیر گذار بر تصمیم گیرندگان وسرمایه گذاران می‌باشد و بر قیمت سهام و ارزش شرکت و ثروت سهامداران تاثیر می‌گذارد.
لذا مدیران جهت پیش بینی سود بایستی متغیر‌هایی مانند میزان فروش و توان بازده دارایی‌ها، ومیزان نقد شدن مطالبات (گردش وجه نقد ) و بسیاری از متغیر‌های دیگر را درنظر گیرند، بدون اینکه جهت پیش بینی سود هیچ گونه استاندارد و دستورالعمل خاص تهیه و تدوین شده باشد.
بدیهی است به دلیل عدم رعایت یکنواختی و وجود دستورالعمل خاص جهت پیش بینی سود ممکن است خطاهایی در برآورد پیش بینی سود مشاهده گردد.
عمدتاً مدیران در تهیه پیش بینی سود از سطح حسابداری محافظه کارانه استفاده می‌نمایند و بسیاری از متغیرهای تاثیر گذار را درنظر نمی گیرند.
طول چرخه تجاری و تغییر پذیری سود از متغیرهایی هستند که اکثر مدیران در پیش بینی سود لحاظ نمی کنند که خود ممکن است منجر به ایجاد تغییر سطح حسابداری محافظه کارانه و در نتیجه تغییر پیش بینی سود و خطای پیش بینی سود گردد.
ابعاد عواقب این مشکل می‌تواند شامل:

 • عدم ارائه اطلاعات درست به مراکز ذیصلاح
 • عدم تصمیم گیری درست سرمایه گذاران وتحلیل گران
 • جا ماندن از بازارهای رقابتی بدلیل عدم ارائه اطلاعات صحیح و قابل اتکاء
 • از بین رفتن موقعیت استفاده از مدیریت استراتژیک
 • سوء استفاده از منابع بانکها و مراکز دولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی
 • عدم پیش بینی درست تامین کنندگان منابع، درخصوص تامین منابع مورد نیاز شرکتها و بنگاههای تجاری
 • عدم رعایت اصول قابل فهم بودن وقابل اتکاء بودن درپیش بینی‌های سود

جنبه‌های مجهول و مبهم مشکل شامل:

 • عدم شناسایی کلیه متغیرها و استفاده کامل از متغیرهای تاثیر گذار بر پیش بینی سود توسط مدیران
 • عدم تهیه دستورالعمل خاص توسط مراجع ذیصلاح
 • عدم بررسی و تایید پیش بینی سود توسط مراجع ذیصلاح (بازرسان وحسابرسان)
 • عدم وجود جریمه‌های ناشی از گزارشگری نادرست

ارتباط منفی میان محافظه کاری و سود پیش بینی شده را عامل‌های طول چرخه تجاری و تغییر پذیری سود می‌تواند تحت تاثیر قرار دهد.
مدیران باید درهنگام اعمال محافظه کاری اقلام طول چرخه تجاری و تغییر پذیری سود را مدنظر قرار دهند وتاثیر آن را بر رابطه محافظه کاری وپیش بینی سود شناسایی نمایند.
لذا این تحقیق برآن است که عوامل طول چرخه تجاری و تغییر پذیری سود را جهت بهتر نمودن پیش بینی سود با توجه به انجام محافظه کاری در مدیران را مورد بررسی قرار دهد ومیزان تاثیر گذاری طول چرخه تجاری وتغییر پذیری سود را به عنوان عاملی مداخله گر مورد آزمایش قرار دهد.
با توجه به توضیحات فوق حال این سئوال مطرح می‌شود.
طول چرخه تجاری و تغییر پذیری سود بر رابطه بین محافظه کاری و خطای پیش بینی سود چه اثری دارد؟

۱-۳-      اهمیت و ضرورت انجام تحقیق :

چگونگی قیمت‌گذاری اوراق بهادار بر جابه‌جایی ثروت و میزان رفاه اشخاص اثر گذار است. سود سهام و پیش‌بینی آن عنصری مهم در ارزشگذاری اوراق بهادار است. برای پیش‌بینی سود معادله‌های متعددی وجود دارد که بسته به میزان اطلاعات در دسترس می‌توان از آن‌ها استفاده کرد. یکی از سازوکارهای افشای اطلاعات از سوی شرکت‌ها، ارائه پیش‌بینی سود توسط مدیران شرکت است. مدیران برای‏ ترتیب‏دهی به انتظارات سود بازار متناسب با انتظارات خود، اقدام به انتشار پیش‏بینی می‏‏کنند. سود پیش‏بینی شده عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه‏گذاران و مدیران را کاهش می‏‏دهد و باعث کاهش پراکندگی سود پیش‏بینی شده توسط تحلیل‏گران و به طور کلی قیمت گذاری مطلوب و صحیح سهام و کارایی بازار در سطوح بالاتر می‏‏شود (میلر۲۰۰۹). افشا اطلاعاتی که عدم تقارن اطلاعات را تحت تأثیر قرار می‏‏دهد منجر به تغییر قیمت سهم می‏‏گردد. تحلیل‏گران مالی و سهامداران در انتظاراتشان از سود و قیمت سهام، در نتیجه‏ی پیش‏بینی‏های مدیران تجدید نظر می‏‏کنند. به این ترتیب سود پیش‌بینی شده توسط مدیران توان اثرگذاری و آگاهی دهندگی بالایی دارد و دارای محتوای اطلاعاتی و کارایی بوده و از این جهت اهمیت پیش‌بینی سود حسابداری به دلیل نقش و تأثیر آن در تصمیم گیری‌های استفاده کنندگان به‌ویژه سرمایه گذاران بارزتر می‌شود.
بنابر اظهارات فوق تصمیمات مدیریت در رابطه با انتشار سود پیش‏بینی شده یک رویداد اقتصادی مهم تشخیص داده می‏‏شود (کاسنیک و مک نیکول ۲۰۰۲ و اجینکا و دیگران ۲۰۰۵). با توجه به این که در ایران اطلاعات ساختاریافته و پیش‌بینی‌های منظمی ازسود توسط تحلیل‌گران مالی ارائه نمی‌شود، سود پیش‌بینی شده توسط مدیران از اهمیت بالاتری نسبت به سایر کشورها برخوردار است. با توجه به این موضوع و اهمیت سود پیش‌بینی شده به عنوان کاهنده ناقرینگی اطلاعاتی میان مدیران و سرمایه‌گذاران، تعیین میزان درستی سود پیش‌بینی شده و عوامل موثر بر آن مهم است.
به صورت موردی، اهمیت این پژوهش به شرح زیر بیان می‌شود:

 • اولین تحقیق داخلی است که اثر طول چرخه تجاری وتغییر پذیری سود را بر رابطه بین محافظه کاری وخطای پیش بینی سود درنظر می‌گیرد.

 

 • در تحقیقات داخلی بر روی محافظه کاری و پیش بینی سود تحقیقاتی انجام شده است اما درنظر گرفتن عوامل تاثیر گذار برای اندازه گیری محافظه کاری برای اولین بار است که در داخل کشور انجام می‌شود.

 

 • با انجام این تحقیق اثر طول چرخه تجاری وتغییر پذیری سود بر رابطه محافظه کاری و پیش بینی سود تعیین می‌شود که با نتایج این پژوهش می‌توان نقش طول چرخه تجاری و تغییر پذیری سود را بر پیش بینی سود جهت ارائه صحیح تر و قابل اتکا تر اطلاعا ت آتی مالی و ایجاد اطمینان نسبت به آن و ایجاد دستور العمل تهیه آن جهت یکنواخت کردن آن بوجود آورد. و این درحالیست که تاکنون به این مقوله توجه نشده است.

 

 • زمانی که سرمایه گذاران بر اساس سود پیش بینی شده شرکتها، اقدام به سرمایه گذاری می‌کنند ممکن است دچار ضرر شوند زیرا داشتن سود پیش بینی شده بدون اطلاع از وجود طول چرخه تجاری وتغییر پذیری سود به تنهایی برای ایجاد ارزش کافی نیست. بنابراین انتظار می‌رود با انجام این تحقیق سرمایه گذاران بتوانند با توجه به روابط بیان شده در این تحقیق سرمایه گذاریهای بهینه انجام دهند.

 

 • انتظار می‌رود با انجام این تحقیق وتعیین اثر طول چرخه تجاری وتغییر پذیری سود، معیارهایی یکنواخت جهت تهیه سود پیش بینی شده مدیران در گزارشهای مالی بوجود آید ونیز مورد توجه تدوین کنندگان استانداردهای حسابداری جهت تدوین قوانینی درخصوص تهیه پیش بینی سود قرار گیرد.

 

تعداد صفحه:۱۱۲

قیمت : ۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 [email protected]

پایان نامه تعیین اثر طول چرخه تجاری و تغییر پذیری سود

 
موضوع پایان نامه
تعیین اثر طول چرخه تجاری و تغییر پذیری سود بر رابطه بین محافظه کاری و خطای پیش بینی سود مدیران
 
پاییز ۱۳۹۲

   برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب
عنوان   ………………………………………………………….. شماره صفحه                                                     __________________________________________________________
 فصل اول : کلیات تحقیق
مقدمه.. ۲
بیان موضوع.. ۳
اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. ۵
مساله تحقیق.. ۷
اهداف تحقیق.. ۸
سئوالات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۸
فرضیه های تحقیق.. ۸
قلمرو تحقیق.. ۹
روش کلی تحقیق.. ۹
تعریف واژه ها واصطلاحات فنی وتخصصی.. ۹
ساختار تحقیق.. ۱۰
 فصل دوم:ادبیات وچهار چوب نظری تحقیق     
مقدمه. ۱۳
پیش‌بینی سود و خطای پیش بینی سود. ۱۳
تغییرپذیری سود و پیش‌بینی سود. ۱۳
تغییرپذیری سود. ۱۴
چرخه عملیات.. ۱۴
محافظه‌کاری.. ۱۵
عنوان   ………………………………………………………….. شماره صفحه                                                     __________________________________________________________
پیشینه تحقیق.. ۱۶
تحقیقات انجام شده در ایران.. ۱۶
تحقیقات انجام شده در خارج. ۲۳
خلاصه فصل.. ۴۲
فصل  سوم : روش تحقیق
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۴
روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۴
جامعه آماری وکفایت آن ………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۴
نمونه آماری وروش نمونه گیری……………………………………………………………………………………………………………… ۴۵
روش های گردآوری اطلاعات……………………………………………………………………………………………………………………… ۴۶
ابزار گردآوری اطلاعات………………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۶
اعتبار و پایایی ابزار تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………… ۴۶
روش تجزیه وتحلیل اطلاعات………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۷
معرفی مدل ، معادله و متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………………………………… ۵۱
خلاصه فصل………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۵
فصل چهارم : یافته های تحقیق
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۷
توصیف نمونه ها………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۷
توصیف یافته ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۷
بررسی همبستگی متغیرها………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۹
عنوان   ………………………………………………………….. شماره صفحه                                                     ________________________________________________________
آزمون پیش فرضها……………………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۰
آزمون نرمال بودن………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۰
آزمون خود همبستگی جملات اخلال……………………………………………………………………………………………………. ۶۲
آزمون تعیین روش رگرسیونی…………………………………………………………………………………………………………………. ۶۴
آزمون چاو…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۴
آزمون هاسمن……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۵
آزمون مانایی (ایستایی وهمگرایی) ……………………………………………………………………………………………………….. ۶۶
ترتیب انجام آزمون فرضیه ها…………………………………………………………………………………………………………………… ۶۷
معادله های تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۷
برآورد معادله (۱) ………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۸
ضریب تعیین معادله…………………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۸
آزمون معنادار بودن معادله………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۹
برآورد مقادیر ثابت ومتغیر معادله…………………………………………………………………………………………………………… ۷۰
برآورد معادله (۲) ………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۱
ضریب تعیین معادله …………………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۱
آزمون معنادار بودن معادله………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۲
برآورد مقادیر ثابت ومتغیر معادله…………………………………………………………………………………………………………… ۷۳
برآورد معادله (۳) ……………………….
……………………………………………………………………………………………………………… ۷۵
ضریب تعیین معادله …………………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۵
آزمون معنادار بودن معادله………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۶
 
عنوان   ………………………………………………………….. شماره صفحه                                                     ________________________________________________________
برآورد مقادیر ثابت ومتغیر معادله…………………………………………………………………………………………………………… ۷۷
خلاصه فصل………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۷۸
فصل پنجم : خلاصه ، نتایج و پیشنهادها
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۸۰
 
خلاصه یافته های پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………… ۸۰
نتیجه گیری آزمون فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………………….. ۸۱
پیشنهادها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۸۶
محدودیتهای تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۷
منابع وماخذ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۸۷
پیوستها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۹۲
 
 
فهرست جداول
عنوان   ………………………………………………………….. شماره صفحه                                                     ________________________________________________________
جدول ( ۱ – ۲ )………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۲
جدول ( ۲ – ۲ )………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۷
جدول ( ۱ – ۴ )………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۸
جدول ( ۲ – ۴ )………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۹
جدول ( ۳ – ۴ )………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۱
جدول ( ۴ – ۴ )………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۲
جدول ( ۵ – ۴ )………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۴
جدول ( ۶ – ۴ )…………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۵
جدول ( ۷ – ۴ )…………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۶
جدول ( ۸ – ۴ )………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۸
جدول ( ۹ – ۴ )………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۹
جدول ( ۱۰ – ۴ )……………………………………………………………………………………………………………………………………… ۷۰
جدول ( ۱۱ – ۴ )……………………………………………………………………………………………………………………………………… ۷۲
جدول ( ۱۲ – ۴ )……………………………………………………………………………………………………………………………………… ۷۳
جدول ( ۱۳ – ۴ )……………………………………………………………………………………………………………………………………… ۷۴
جدول ( ۱۴ – ۴ )……………………………………………………………………………………………………………………………………… ۷۵
جدول ( ۱۵ – ۴ )……………………………………………………………………………………………………………………………………… ۷۶
جدول ( ۱۶ – ۴ )……………………………………………………………………………………………………………………………………… ۷۷
جدول ( ۱ –  ۵ )………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۸۵
فهرست نمودارها
عنوان   ………………………………………………………….. شماره صفحه                                                     ________________________________________________________
نمودار ( ۱ – ۴ )…………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۳
نمودار ( ۲ – ۴ )…………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۳
نمودار ( ۳ – ۴ )…………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۳
-۱-      مقدمه
سرمایه گذاران همیشه بر این باور باشند که برآوردهای سود صحیح بوده و از دقت لازم برخوردار است. بنابراین خطای پیش بینی سود برای سرمایه گذاران حائز اهمیت است زیرا بر تصمیمات آنها تاثیر می گذارد. (مشایخ و شاهرخی،۱۳۸۶ ).
یکی از اطلاعات افشا شده خارج از صورتهای مالی سود پیش بینی شده توسط مدیریت است که منعکس کننده پیش بینی مدیریت درباره چشم انداز آتی است. مطالعات پیشین نشان میدهند که پیش بینی های مدیریت، قیمت سهام،
نقدینگی بازار سهام و پیش بینی تحلیلگران را تحت تأثیر قرار میدهد)براکمن و سیکون ۲۰۰۸ ، هرست و همکاران ۲۰۰۸).
مطالعات اخیر حاکی از این مطلب است که سودهای حسابداری محافظه کارانه هستند به عبارت دیگر سودها تمایل دارند تا اخبار بد ( بازده منفی سهام) را نسبت به اخبار خوب( بازده مثبت سهام) براساس یک مبنای به موقع تر منعکس نمایند (باسو ۱۹۹۷).
محافظه کاری در بیانیه مفاهیم حسابداری مالی شماره (۲)آمریکا بعنوان یک عکس العمل احتیاط آمیز به شرایط عدم احتیاط نامیده شده و اشاره دارد به اینکه اگر دو برآورد در خصوص مقادیر دریافتی یا پرداختی آتی تقریباً مشابه باشد، محافظه کاری بیانگر این است که برآورد کمترخوش بینانه مورد استفاده قرار گیرد. پژوهشهای تجربی نشان دهنده این است که رویه‌های حسابداری، محافظه کارانه است و نیز در طی سی سال گذشته این رویه‌هاهمچنین محافظه کارانه تر شده است. واتس، ۲۰۰۳ باسو و تحقیقات صورت گرفته بعد از او شواهدی حاکی از افزایش حسابداری محافظه کارانه فراهم نموده اند. هر چند تحقیقات پیشین، از قبیل واتس، به این رسیدند که محافظه کاری منجر به افزایش کارایی قراردادها و کاهش مالیاتها، تعهدات سرمایه گذار و مخارج قانونگذاری میگردد که از دیدگاه سرمایه گذاران ممکن است مطلوب بنظر رسد ولی با فرض توزیع صحیح شرایط اقتصادی، یک سیستم حسابداری محافظه کارانه شواهدی را فراهم  مینماید که احتمال طبقه بندی واحد تجاری بعنوان شرایط غیر منصفانه را افزایش میدهد. این نوع جانبداری، اگر چه ممکن است توسط استفاده کننده نهایی تعدیل شود، ریسک ارائه اطلاعات گمراه کننده را افزایش میدهد (پیک و همکاران، ۲۰۰۷ ) با توجه به مطالب فوق که بیانگر نقش پیش بینی‌های مدیریت در تأمین نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان صورتهای مالی و همچنین الزام نهادهای قانونگذار در بازارهای مالی بر ارائه پیش بینی‌های مدیریت در مواعد معین از یک طرف و تأثیر محافظه کاری بر ابعاد مختلف سیستم حسابداری و گزارشگری مالی از طرف دیگر است تعیین میزان درستی سود پیش‌بینی شده از سوی مدیران و میزان خوشبینانه بودن آن، مهم و اثر گذار است.
اطلاعات مدیران از سود مورد انتظار، ممکن است به دلیل عدم قطعیت در محیط عملیات شرکت دچار اخلال شود. عدم قطعیت‌ها را می‌توان به مواردی از قبیل طول چرخه تجاری و تغییر پذیری سود نسبت دادکه اعمال محافظه کاری را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد.
در این تحقیق با توجه به مشکل عدم قطعیت سود پیش بینی شده و اهمیت آن توسط مدیران برای تصمیم گیرندگان بازار و اثر تعدیل‌کنندگی محافظه کاری برای شرکت‌های مختلف به خصوص شرکت‌های دارای عملیات پیچیده ، این سئوال مطرح می‏‏شود که شاخص‏های طول چرخه تجاری و تغییر پذیری سود از یک سیستم حسابداری محافظه‌کارانه را در راهبرد پیش‏بینی مدیریت تحت تأثیر قرار می‏‏دهد؟

۱-۲-      بیان موضوع

سود پیش بینی شده بسیار حساس و تاثیر گذار بر تصمیم گیرندگان وسرمایه گذاران می‌باشد و بر قیمت سهام و ارزش شرکت و ثروت سهامداران تاثیر می‌گذارد.
لذا مدیران جهت پیش بینی سود بایستی متغیر‌هایی مانند میزان فروش و توان بازده دارایی‌ها، ومیزان نقد شدن مطالبات (گردش وجه نقد ) و بسیاری از متغیر‌های دیگر را درنظر گیرند، بدون اینکه جهت پیش بینی سود هیچ گونه استاندارد و دستورالعمل خاص تهیه و تدوین شده باشد.
بدیهی است به دلیل عدم رعایت یکنواختی و وجود دستورالعمل خاص جهت پیش بینی سود ممکن است خطاهایی در برآورد پیش بینی سود مشاهده گردد.
عمدتاً مدیران در تهیه پیش بینی سود از سطح حسابداری محافظه کارانه استفاده می‌نمایند و بسیاری از متغیرهای تاثیر گذار را درنظر نمی گیرند.
طول چرخه تجاری و تغییر پذیری سود از متغیرهایی هستند که اکثر مدیران در پیش بینی سود لحاظ نمی کنند که خود ممکن است منجر به ایجاد تغییر سطح حسابداری محافظه کارانه و در نتیجه تغییر پیش بینی سود و خطای پیش بینی سود گردد.
ابعاد عواقب این مشکل می‌تواند شامل:

 • عدم ارائه اطلاعات درست به مراکز ذیصلاح
 • عدم تصمیم گیری درست سرمایه گذاران وتحلیل گران
 • جا ماندن از بازارهای رقابتی بدلیل عدم ارائه اطلاعات صحیح و قابل اتکاء
 • از بین رفتن موقعیت استفاده از مدیریت استراتژیک
 • سوء استفاده از منابع بانکها و مراکز دولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی
 • عدم پیش بینی درست تامین کنندگان منابع، درخصوص تامین منابع مورد نیاز شرکتها و بنگاههای تجاری
 • عدم رعایت اصول قابل فهم بودن وقابل اتکاء بودن درپیش بینی‌های سود

جنبه‌های مجهول و مبهم مشکل شامل:

 • عدم شناسایی کلیه متغیرها و استفاده کامل از متغیرهای تاثیر گذار بر پیش بینی سود توسط مدیران
 • عدم تهیه دستورالعمل خاص توسط مراجع ذیصلاح
 • عدم بررسی و تایید پیش بینی سود توسط مراجع ذیصلاح (بازرسان وحسابرسان)
 • عدم وجود جریمه‌های ناشی از گزارشگری نادرست

ارتباط منفی میان محافظه کاری و سود پیش بینی شده را عامل‌های طول چرخه تجاری و تغییر پذیری سود می‌تواند تحت تاثیر قرار دهد.
مدیران باید درهنگام اعمال محافظه کاری اقلام طول چرخه تجاری و تغییر پذیری سود را مدنظر قرار دهند وتاثیر آن را بر رابطه محافظه کاری وپیش بینی سود شناسایی نمایند.
لذا این تحقیق برآن است که عوامل طول چرخه تجاری و تغییر پذیری سود را جهت بهتر نمودن پیش بینی سود با توجه به انجام محافظه کاری در مدیران را مورد بررسی قرار دهد ومیزان تاثیر گذاری طول چرخه تجاری وتغییر پذیری سود را به عنوان عاملی مداخله گر مورد آزمایش قرار دهد.
با توجه به توضیحات فوق حال این سئوال مطرح می‌شود.
طول چرخه تجاری و تغییر پذیری سود بر رابطه بین محافظه کاری و خطای پیش بینی سود چه اثری دارد؟

۱-۳-      اهمیت و ضرورت انجام تحقیق :

چگونگی قیمت‌گذاری اوراق بهادار بر جابه‌جایی ثروت و میزان رفاه اشخاص اثر گذار است. سود سهام و پیش‌بینی آن عنصری مهم در ارزشگذاری اوراق بهادار است. برای پیش‌بینی سود معادله‌های متعددی وجود دارد که بسته به میزان اطلاعات در دسترس می‌توان از آن‌ها استفاده کرد. یکی از سازوکارهای افشای اطلاعات از سوی شرکت‌ها، ارائه پیش‌بینی سود توسط مدیران شرکت است. مدیران برای‏ ترتیب‏دهی به انتظارات سود بازار متناسب با انتظارات خود، اقدام به انتشار پیش‏بینی می‏‏کنند. سود پیش‏بینی شده عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه‏گذاران و مدیران را کاهش می‏‏دهد و باعث کاهش پراکندگی سود پیش‏بینی شده توسط تحلیل‏گران و به طور کلی قیمت گذاری مطلوب و صحیح سهام و کارایی بازار در سطوح بالاتر می‏‏شود (میلر۲۰۰۹). افشا اطلاعاتی که عدم تقارن اطلاعات را تحت تأثیر قرار می‏‏دهد منجر به تغییر قیمت سهم می‏‏گردد. تحلیل‏گران مالی و سهامداران در انتظاراتشان از سود و قیمت سهام، در نتیجه‏ی پیش‏بینی‏های مدیران تجدید نظر می‏‏کنند. به این ترتیب سود پیش‌بینی شده توسط مدیران توان اثرگذاری و آگاهی دهندگی بالایی دارد و دارای محتوای اطلاعاتی و کارایی بوده و از این جهت اهمیت پیش‌بینی سود حسابداری به دلیل نقش و تأثیر آن در تصمیم گیری‌های استفاده کنندگان به‌ویژه سرمایه گذاران بارزتر می‌شود.
بنابر اظهارات فوق تصمیمات مدیریت در رابطه با انتشار سود پیش‏بینی شده یک رویداد اقتصادی مهم تشخیص داده می‏‏شود (کاسنیک و مک نیکول ۲۰۰۲ و اجینکا و دیگران ۲۰۰۵). با توجه به این که در ایران اطلاعات ساختاریافته و پیش‌بینی‌های منظمی ازسود توسط تحلیل‌گران مالی ارائه نمی‌شود، سود پیش‌بینی شده توسط مدیران از اهمیت بالاتری نسبت به سایر کشورها برخوردار است. با توجه به این موضوع و اهمیت سود پیش‌بینی شده به عنوان کاهنده ناقرینگی اطلاعاتی میان مدیران و سرمایه‌گذاران، تعیین میزان درستی سود پیش‌بینی شده و عوامل موثر بر آن مهم است.
به صورت موردی، اهمیت این پژوهش به شرح زیر بیان می‌شود:

 • اولین تحقیق داخلی است که اثر طول چرخه تجاری وتغییر پذیری سود را بر رابطه بین محافظه کاری وخطای پیش بینی سود درنظر می‌گیرد.

 

 • در تحقیقات داخلی بر روی محافظه کاری و پیش بینی سود تحقیقاتی انجام شده است اما درنظر گرفتن عوامل تاثیر گذار برای اندازه گیری محافظه کاری برای اولین بار است که در داخل کشور انجام می‌شود.

 

 • با انجام این تحقیق اثر طول چرخه تجاری وتغییر پذیری سود بر رابطه محافظه کاری و پیش بینی سود تعیین می‌شود که با نتایج این پژوهش می‌توان نقش طول چرخه تجاری و تغییر پذیری سود را بر پیش بینی سود جهت ارائه صحیح تر و قابل اتکا تر اطلاعا ت آتی مالی و ایجاد اطمینان نسبت به آن و ایجاد دستور العمل تهیه آن جهت یکنواخت کردن آن بوجود آورد. و این درحالیست که تاکنون به این مقوله توجه نشده است.

 

 • زمانی که سرمایه گذاران بر اساس سود پیش بینی شده شرکتها، اقدام به سرمایه گذاری می‌کنند ممکن است دچار ضرر شوند زیرا داشتن سود پیش بینی شده بدون اطلاع از وجود طول چرخه تجاری وتغییر پذیری سود به تنهایی برای ایجاد ارزش کافی نیست. بنابراین انتظار می‌رود با انجام این تحقیق سرمایه گذاران بتوانند با توجه به روابط بیان شده در این تحقیق سرمایه گذاریهای بهینه انجام دهند.

 

 • انتظار می‌رود با انجام این تحقیق وتعیین اثر طول چرخه تجاری وتغییر پذیری سود، معیارهایی یکنواخت جهت تهیه سود پیش بینی شده مدیران در گزارشهای مالی بوجود آید ونیز مورد توجه تدوین کنندگان استانداردهای حسابداری جهت تدوین قوانینی درخصوص تهیه پیش بینی سود قرار گیرد.

 

تعداد صفحه:۱۱۲

قیمت : ۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 [email protected]

پایان نامه تاثیر سیستم یکپارچه سازی اطلاعات وسودمندی آن


دانشگاه آزاد اسلامی    
پردیس تحصیلات تکمیلی علوم و تحقیقات
سیستان و بلوچستان
 
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری( M.A )
 
موضوع
تاثیر سیستم یکپارچه سازی اطلاعات وسودمندی آن بر حسابداری مدیریت
 
سال تحصیلی
۱۳۹۲-۱۳۹۱
 
  

   برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب
عنوان                                                                                      صفحه
چکیده……………………………………………………….…..…………………………………………………………………………………….۱
فصل اول کلیات تحقیق
۱-۱-مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۳
۱-۲-طرح موضوع………………………………………………………………………………………………………………………………………۶
۱-۳ -بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸
۱-۴-اهمیت وضرورت انجام تحقیق………………………………………………………………………………………………………………۹
۱-۵ -جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق…………………………………………………………. ……………………………………..۱۰
۱-۶-اهداف تحقیق……………………………………………………………………………… …………………………………………………..۱۱
۱-۷ -سوالات  وفرضیات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………۱۱
۱-۷-۱- سوالات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………۱۱
۱-۷-۲-فرضیه های تحقیق……………………… …………………………………………………………………………………………………۱۱
۱-۸-پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………. ……………………………………………۱۲
۱-۹-طرح تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۴
۱-۹-۱-روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………۱۴
۱-۹-۲ -جامعه آماری ونمونه گیری…………………………………………………………………………………………………………….۱۵
۱-۹-۳- جامعه آماری ونمونه گیری……………………………………………………………………………………………………………..۱۵
فصل دوم مروری بر تحقیقات انجام شده
۲-۱-مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۸
۲-۲- سیرتکامل سیستم یکپارچه اطلاعات………………………………………………………………………………………………………..۱۹
۲-۲-۱-سیستم های دستی…………………………………………………………………………………………………………………………..۲۰
۲-۲-۲-سیستم عملیاتی رایانه ای…………………………………………………………………………………………………………………..۲۰
۲-۲-۳-سیستم عملیاتی رایانه ای مرتبط به هم…………………………………………………………………………………………………۲۰
۲-۲-۴-سیستم عملیاتی یکپارچه……………………………………………………………………………………………………………………۲۱
۲-۲-۵-سیستم  جامع ویکپارچه………………………………………………………………………………………………. …………………..۲۱
۲-۲-۶-سیستم اطلاعات مدیریت………………………………………………………………………………………………. …………………۲۱
۲-۳-مقدمه ای بر سیستم یکپارچه اطلاعات……………………………………………………………………………………………………..۲۳
۲-۴-سیستم یکپارچه اطلاعات………………………………………………………………………………………………………………………۲۷
۲-۵-برنامه ریزی منبع بنگاه…………………………………………………………………………………………………………………………۲۹
۲-۶ -نظام مدیریت استراتژیک سازمانی……………………………………………………………………………………… ……………….۳۱
۲-۷-حسابداری مدیریت………………………………………………………………………………………… …………………………………۳۴
۲-۸-تحولات حسابداری مدیریت……………………………………………………………………………………………. …………………۳۶
۲-۹-ویژگی های کیفی اطلاعات…………………………………………………………………………………………… …………………..۳۷
۲-۱۰-سیستم برنامه ریزی منبع……………………………………………………………………………………………. ……………………..۳۸
۲-۱۱-تاثیر نظام یکپارچه اطلاعات برحسابداری مدیریت…………………………………………………………………………………..۴۱
۲-۱۲- اهمیت سیستم های اطلاعاتی مدیران………………………………………………………………………………………………….۴۳
۲-۱۳ -آینده گزارشگری باسیستم یکپارچه اطلاعات حسابداری…………………………………………………………………………..۴۴
۲-۱۴-پیشینه پژوهش……………………………………………………………………….. ………………………………………………………۴۷
۲-۱۵-نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۸
فصل سوم روش تحقیق
۳-۱-طرح تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………۶۱
۳-۲-جامعه آماری وروش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….۶۵
۳-۲-۱-جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………………………………۶۵
۳-۲-۲-جمع آوری داده……………………………………………………………………………………………………………………………۶۵
۳-۲-۳-روایی وپایایی تحقیق……………………………………..
……………………………………………………………………………….۶۶
۳-۳-روش های آماری………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۷
۳-۳-آمار توصیفی……………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۹
۳-۳-۲-بخش تحلیل استنباطی……………………………………………………………………………………………………………………..۷۰
فصل چهارم  تجزیه وتحلیل داده ها
۴-۱-مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………… …………………..۷۳
۴-۲-یافته های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………..۷۳
۴-۳-آمارتوصیفی………………………………………………………………………………………………………………………………………۷۵
۴-۴-بررسی فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………۷۸
۴-۴-۱-بررسی فرضیه اول…………………………………………………………………………………………………………………………..۷۹
۴ -۴-۲-بررسی فرضیه دوم………………………………………………………………………………………………………………………….۸۳
۴-۴-۲-۲-بررسی فرضیه فرعی چهارم……………………………………………………………………………………………………………۸۴
۴-۴-۴-بررسی فرضیه سوم………………………………………………………………………………………………………………………….۸۶
۴-۴-۵-بررسی فرضیه فرعی پنجم…………………………………………………………………………………………………………………۸۷
۴-۴-۶-بررسی فرضیه فرعی ششم………………………………………………………………………………………………………………….۸۸
۴-۴-۷-بررسی فرضیه چهارم……………………………………………………………………………………………………………………….۹۰
۴-۴-۷-۱-بررسی ویژگی اول……………………………………………………………………………………………………………………..۹۱
۴-۴-۷-۲ -بررسی ویژگی دوم…………………………………………………………………………………………………………………….۹۲
۴-۴-۷-۳ -بررسی ویژگی سوم…………………………………………………………………………………………………………………….۹۴
۴-۴-۷-۴ -بررسی ویژگی چهارم………………………………………………………………………………………………………………….۹۵
۴-۴-۵-بررسی فرضیه پنجم…………………………………………………………………………………………………………………………۹۷
۴-۴-۵-۱-بررسی ویژگی اول……………………………………………………………………………………………………………………..۹۷
۴-۴-۵-۲-بررسی ویژگی دوم……………………………………………………………………………………………………………………..۹۸
۴-۴-۵-۳-بررسی ویژگی سوم…………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۰
۴-۴-۵-۴-بررسی ویژگی چهارم………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۱
فصل پنچم نتیجه گیری وجمع بندی
۵-۱-نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۶
۵-۲-پیشنهادها………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۷
۵-۳-منابع وماخذ…………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۷
پیوست۱…………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۱۲
 
 
فهرست جدول ها
جدول۲-۱-خلاصه تحقیقات انجام شده داخلی……………………………………………………………………………………….……..۵۵
جدول ۲-۲-خلاصه تحقیقات انجام شده خارجی…………………………………………………………………………………………….۵۷
جدول۳-۱-مقادیر کمی معادل واژه های کیفی……………………………………………………………………………………………..۶۸
جدول۴-۱-شاخص های تحقیق…………………………………………..……………………………………………………………………….۷۴
جدول۴-۲-شاخص سمت سازمانی……………………………………………………………………………………………………………..۷۵
جدول۴-۳-شاخص سابقه مدیریتی………………………………………………………………………………………………………………..۷۵
جدول۴-۴-شاخص مدرک تحصیلی…………………………………………………………………………………………………………۷۶
جدول۴-۵- مقایسه سمت سازمانی با مدرک تحصیلی………………………………………………………………………………………۷۶
جدول۴-۶-مقایسه مدرک تحصیلی با سابقه مدیریتی……………………………………………………………………………………..۷۷
جدول۴-۷-آمار کل…………….. ……………………………………………………… ………………………………………………………..۷۸
جدول۴-۸- مقادیر کمی معادل واژه های کیفی……… …………………………………………………………………… …………….۷۸
جدول۴-۹-فراوانی پاسخ به سوالات فرضیه اول……. …………………………………………………………………… ………………..۸۰
جدول۴-۱۰-محاسبات آماری فرضیه ۱……… …………………………………………………………………… ………………………….۸۰
جدول۴-۱۱-فراوانی پاسخ به سوالات فرضیه دوم………. ………………………………….. …………………………………………..۸۲
جدول۴-۱۲-محاسبات آماری فرضیه ۲……………. ……………………………………………………………………………… ………
….۸۲
جدول۴-۱۳-فراوانی پاسخ به سوالات فرضیه سوم…… ……………………………………………………………………. …………….۸۴
جدول۴-۱۴-محاسبات آماری فرضیه ۳………… …………………………………………………. ………………………………………….۸۴
جدول۴-۱۵-فراوانی پاسخ به سوالات فرضیه چهارم……… ……………………………………………………………………. …………۸۵
جدول۴-۱۶-محاسبات آماری فرضیه ۴……………. ………………………………………………………………………. ……………….۸۶
جدول۴-۱۷-فراوانی پاسخ به سوالات فرضیه پنجم……. ……………………………………………………………….. ………………..۸۷
جدول۴-۱۸-محاسبات آماری فرضیه…….. …………………………………………………………………… ……………………………..۸۸
جدول۴-۱۹-فراوانی پاسخ به سوالات فرضیه ششم……… ……………………………………………………………………. …………۸۹
جدول۴-۲۰-محاسبات آماری فرضیه……………………………………………………………………………………………………………۸۹
جدول۴-۲۱-فراوانی پاسخ به سوالات مربوط بودن………………………………………………………………………………………….۹۱
جدول۴-۲۲-محاسبات آماری ویژگی مربوط بودن…………………………………………………………………………………………۹۲
جدول۴-۲۳-فراوانی پاسخ به سوالات قابل فهم بودن………………………………………………………………………………………۹۳
جدول۴-۲۴-محاسبات آماری…………………………………………………………………………………………………………………….۹۴
جدول۴-۲۵-فراوانی پاسخ به سوالات……… ……………………………………………………………………. ……………………………۹۵
جدول۴-۲۶-محاسبات آماری…….. ……………………………………………………… …………………………………………………….۹۶
جدول۴-۲۷-فراوانی پاسخ به سوالات….. ……………………………………………………………………. ……………………………….۹۶
نگاره۴-۲۸-محاسبات آماری……… ……………………………………………………………………. ………………………………………..۹۸
جدول۴-۲۹-فراوانی پاسخ به سوالات…… ……………………………………………………………………. ……………………………..۹۸
نگاره۴-۳۰-محاسبات آماری…………….. ……………………………………………………………………. …………………………………۹۹
جدول۴-۳۱-فراوانی پاسخ به سوالات……… …………………………………………………………………… ……………………………۹۹
جدول۴-۳۲-محاسبات آماری…………… ……………………………………………………… ………………………………………………۹۹
نگاره۴-۳۳-فراوانی پاسخ به سوالات……… …………………………………………………………………… …………………………….۱۰۰
جدول۴-۳۴-محاسبات آماری….. ……………………………………………………… ……………………………………………………..۱۰۰
جدول۴-۳۵-فراوانی پاسخ به سوالات……. …………………………………………………………………… ……………………………۱۰۱
جدول۴-۳۶-محاسبات آماری…………. …………………………………………………………………… …………………………………۱۰۲
جدول۴-۳۷ -تجزیه وتحلیل داده ها…………………………………………………………………………………………………………۱۰۲
 
فهرست شکل ها
نمودار۲-۱ -مراحل تکامل سیستم های اطلاعات .……………………………….…………………………………….…… ۲۲
نمودار۲-۲-اجزای تشکیل دهنده سیستم یکپارچه اطلاعات……………………………………………………………………………….۲۸
شکل۲-۳ -ارتباط سیستم برنامه ریزی منابع بنگاه با بخشهای مختلف سازمان………………………………………………………….۳۰
شکل۲-۴-رابطه مدیریت استراتژیک سازمان با بانکهای اطلاعاتی وابزارهای گزارشگر……………………………………………۳۲
نمودار۲-۵- سیستم مدیریت استراتژیک……..………………………………………………………………………..…………..………….۳۴
نمودار۳-۱-روش تجزیه وتحلیل داده ها (روش های آماری) ………………………………………………………………………….۶۹
 
 
فهرست کلمات اختصاری(Abbreviations)
 
۱-Internet Information Services                                         سیستم یکپارچه اطلاعات
۲- Enterpris Resource  Planing                                           برنامه ریزی منابع بنگاه                                
۳- Search engine marketing                                            مدیریت استراتژیک بنگاه                      
 
چکیده:
سیستم یکپارچه اطلا‌عات۱حاصل تلفیق و ترکیب سیستم برنامه‌ریزی منابع بنگاه۲و مدیریت استراتژیک بنگاه۳می­ باشد. این سیستم علاوه بر داشتن مزایای یک سیستم نرم‌افزاری جامع و به هم پیوسته، از طریق به‌کارگیری بسیاری از روش های حسابداری مدیریت و همچنین بهره‌گیری از مزایای نامحدود فناوریهای نوین اطلاعاتی، باعث بهبود تصمیمگیرهای استراتژیک، تاکتیکی و عملیاتی، افزایش هم افزایی سازمانی و سودمندی اطلاعات حسابداری می شود.هدف اصلی این پژوهش مصالعه و بررسی تاثیر سیستم یکپارچه سازی اطلاعات وسودمندی آن بر حسابداری مدیریت می باشد. عوامل تأثیرگذاردرقالب ۶ فرضیه که فرضیه های ۵و۶ براساس ۴ویژگی کیفی(قابل فهم بودن، مربوط بودن، قابل اتکابودن، قابل مقایسه بودن)تعریف شده اند ،  طبقه بندی شده است.برای آزمون فرضیات ازروش آماری Independent Samples t-Test  استفاده
شده،وجامعه آماری این پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که محل فعالیت آنها غرب و مرکز ایران است، می باشد. سال انجام این پژوهش سال۱۳۹۱ است. نتایج حاصله بیانگر تاثیرمثبت سیستم یکپارچه سازی اطلاعات وسودمندی آن بر حسابداری مدیریت در جامعه مورد مطالعه می باشد.
[۱]
کلمات کلیدی:
سیستم برنامه ریزی منابع انسانی،سیستم یکپارچه اطلاعات،ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری،حسابداری مدیریت، بورس اوراق بهادار تهران
 
فصل  اول
کلیات تحقیق
 
فصل اول
کلیات تحقیق
 
۱-۱-مقدمه
در دنیای رقابتی امروز، سیستم های برنامه ریزی و بانکهای اطلاعاتی جامع در هر سازمانی به خصوص سازمانهای بزرگ یکی از نیازمندیهای اساسی است و هر چه سازمان بزرگتر باشداین نیاز به طور گسترده تری احساس میشود. شاید یکی از کاملترین سیستم های اطلاعات[۲][۳] موجود که در سالهای اخیر به طور گسترده ای مورد استفاده قرار گرفته، سیستم برنامه ریزی در منابع سازمان  باشد. ظرفیت ٍ ERP ها در یکپارچه کردن فرآیندهای سازمان و اطلاعات حوزه های عملکردی  مختلف از طریق یک پایگاه داده متمرکز، باعث گردیده است که صاحبنظران، این سیستم ها را به عنوان پیش نیاز موفقیت در قرن بیست و یکم معرفی کنند.۱
یکپارچگی سیستم های اطلا‌عاتی دامنه وسیعی از عملیات و فرایندهای شرکت را برای ارائه یک دید کلی از تک تک اطلا‌عات و ساختار کلی فناوری اطلا‌عات فراهم می‌کند. افزون بر آن  فرایندهای مبتنی‌بر اطلاعات در سازمان را در درون واحدهای سازمانی و بین آنها و روابط آنها با خارج سازمان فراهم می‌آورد. اگرچه هدف اولیه این سیستم های اطلاعاتی، یکپارچگی در داده‌ها، اطلا‌عات، دانش، فرایند، منابع انسانی، سازمان و ساختار برنامه‌های سازمانی است، اما موضوع مهم در یکپارچه‌سازی، نه فرایند و نه فناوری، بلکه افراد و عوامل مرتبط انسانی است.۲
ارائه دهندگان سیستم های یکپارچه اطلاعات و سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان ادعا می کنند که محصول آنها بارهاامتحان و آزمایش شده و تحت تجربیات فراوان ایجاد گردیده است و این مهم آنها را قادرمی سازد که راه حل های فوق العاده ای را برای بخشهای مختلف صنعت و خدمات ارائه کنند. این واقعیت در بسیاری از سازمانها ملموس است، اما تجارب نشان می دهد این محصولات درسازمانها ی دیگرنتوانسته آنگونه که باید مفید و کارگشا باشد، بنابراین پرداختن به عوامل موفقیت سیستم های  ٍ ERP در سازمانهای مختلف از چالشهای مهم محققان بوده است.۱[۴]
در جهان امروز، روش‌ها و مکانیزم‌های دسترسی به اطلاعات، جایگاه ویژه‌ای دارند و شرکت‌هایی که از این روش‌ها به درستی استفاده می‌کنند، امکان رشد و توسعه بیشتری خواهند داشت. با وجود شبکه‌های ارتباطی گسترده در کشور و دنیا، سیستم‌های مالی مناسب که توان استفاده از این بستر را دارند می‌توانند خلاء اطلاعاتی موجود در بخش‌های مالی مختلف سازمان‌ها و شرکت‌های گسترده را از بین ببرند. نیاز به آگاهی هم زمان از رخدادهای مالی در شعب و یا شرکت‌های مختلف تحت نظر یک سازمان (یا شرکت)، ایجاب می‌کند که تبادل اطلاعات به حیطه خاصی محدود نباشد و در تمامی سطوح نیازمند به یک سیستم مالی‌ مناسب باشند که با بهره‌گیری از شبکه‌های کامپیوتری این امر را برای آنان میسر سازد. بدین ترتیب مدیران با دسترسی سریع و با کیفیت به اطلاعات، به موقع از اتفاقات و تغییرات آگاهی می‌یابند و با تصمیم‌گیری‌های درست می‌توانند در جهت حفظ منافع شرکت حرکت نموده و تصمیمات لازم را اتخاذ نمایند. سازمان‌ها، اهدافی مختلف دارند و ممکن است واجد ترکیبی از اهداف باشند. لذا نیاز روزافزون به اطلاعات صحیح و بهنگام برای بکارگیری در فرایند تصمیم‌گیری مدیران، به‌مقوله‌ای اجتناب‌ناپذیر تبدیل شده است. دراین زمینه، سیستم اطلاعات مدیریت، منبع اصلی ارائه اطلاعات به‌شمار می‌آید. سیستم حسابداری مدیریت به‌عنوان مهمترین زیرمجموعه این سیستم، اطلاعات مالی و غیرمالی متنوعی را در اختیار استفاده‌کنندگان این نوع اطلاعات، به ویژه «مدیران هر سازمان» قرار می‌دهد.
برای مکانیزه کردن سازمان بصورت یکپارچه یعنی ایجاد سیستم های اطلاعاتی جامع راه های مختلفی وجود دارد ، بعنوان مثال ، مطالعه همه جانبه گردش اطلاعات و فرآیندهای کاری در سازمان و سپس طراحی بانک های اطلاعاتی و نهایتا” با برنامه نویسی، سیستم های مورد نیاز تولید می شوند. روند فوق بسیار زمانبر وهزینه بر است. اما با انتخاب نرم افزارهای  ERPمی توان راه میانبر را انتخاب کرد و از مزایای آن بهره مند شد. در این روش به جای برنامه نویسی و ایجاد سیستم های اطلاعاتی مخصوص یک سازمان  ، از سیستم های اطلاعاتی و برنامه های استاندارد از پیش آماده شده استفاده  می شود.۱[۵]
از طرف دیگر فناوری اطلاعات عنصری کلیدی در حذف محدودیت زمانی و مکانی، دسترسی بهتر وسریع تر به اطلاعات، به روز بودن و … است. به عبارت دیگر، فناوری، روش انجام کارها رادگرگون ساخته و باعث شده بستری که بر ک اغذ بنا شده بود، به بسترهای الکترونیکی تبدیل شود که آن را در اصطلاح تبادل الکترونیکی اطلاعات می نامند . در پی این تغییر،زمان دسترسی به اطلاعات بسیار کوتاه تر شده و نحوه مبادلات پولی منابع مالی تغییر یافته است و به جای پول، اطلاعات مالی رد و بدل می شود.
از طرفی، هدف های گزارش گری مالی و مبانی حسابدا
ری ایجاب می کند، اطلاعاتی که گزارش گری مالی فراهم می آورد از ویژگی های معینی برخوردار باشد تا درتصمیم گیری های سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان فعلی و بالقوه و سایر استفاده کنند گان مؤثر واقع شود. این ویژگی ها را ویژگی ها ی کیفی اطلاعات حسابداری می نامند که عبارتند از :۲
۱ – مربوط بودن: شامل به موقع بودن، سودمندی در پیش بینی و سودمندی در ارزیابی؛                 ۲ –        ۲- قابلیت اعتماد: شامل قابلیت تأیید، معتبر بودن(کامل بودن، صحیح بودن و رجحان محتوا بر شکل)
و بی طرفانه بودن؛
۳- قابلیت مقایسه: شامل ثبات رویه و افشای  کافی.
از طرف دیگر، تحولات پیاپی و پیشرفت ها ی سریعی که در دامنه فعالیت و انواع واحدهای اقتصادی در جریان وقوع است، لزوم تهیه و ارائه اطلاعات مالی مربوط، قا بل اعتماد و قابل مقایسه را توسط واحدهای اقتصادی تشدید کرده است هم چنین رشد فزاینده پیچیدگی های جامعه، نیاز به اطلاعات اقتصادی مربوط، سیستم های اطلاعاتی و فرآیندهای مولد اطلاعات را توجیه می کند .
در نهایت، تاکنون دسترسی به دو ویژگی مربوط بودن و قابلیت اعتماد به طور هم زمان به دلیل محدودیت های فناوری میسر نبوده است . و به دلیل اهمیت قابلیت اعتماد ، مربوط بودن اطلاعات فد ای آن شده است، و این در حالی است که خواسته ها و انتظارات استفاده کنندگان در دسترسی به اطلاعات درباره آنچه که دیروز یا امروز صبح اتفاق افتاده تضمین می شود نه یک یا دو ماه قبل . به همین دلیل گزارش گری به روش سنتی (به صورت دوره ای و چاپی) به دلیل عدم ارائه اطلاعات به موقع، محدودیت در پردازش سریع داد ه های حجیم، هزینه بالای توزیع اطلاعات، نتوانسته پاسخ گوی استفاده کنندگان اطلاعات برای دسترسی به اطلاعات به موقع باشد.۱[۶]
در سالیان اخیر توجه سازمانهای ایرانی به سیستم یکپارچه سازی اطلاعات و سیستم های ERPروزبه روز افزایش یافته است.سازمانهای دولتی در این میان به عنوان ایفاگران نقش تعیین کننده در کشور، سهم قابل توجهی از بازار ERP در کشور را به خود اختصاص داده اند. یکی از این سازمانها وزارت بازرگانی به عنوان متولی مدیریت بخش تجارت و بازر گانی در کشور است.۲
۱-۲-طرح موضوع                                                                 سازمان‌ها با توسعه تکنولوژی در صنایع و ایجاد تغییر و تحول در سیستم‌های تولید، با پیچیدگی و تغییراتی شدید روبه‌رو شده‌اند. وسعت این تغییرات به‌گونه‌ای است که مدیریت به‌تنهایی نمی‌تواند شناختی کافی در مورد محیط خود در سازمان داشته باشد. به‌همین دلیل، ضرورت پیدا کرده است که سیستمی به‌وجود آید تا مدیریت را در امر شناسایی مشکل، تعیین اهداف، شناسایی دقیق مسئله، تعریف راه‌حل‌های ممکن، ارزیابی راه‌حل‌ها، انتخاب راه‌حل بهینه و اجرا، کنترل و ارزیابی آن کمک کند. سیستم اطلاعات مدیریت و سیستم‌های حمایت از تصمیم‌گیری، باهمین‌منظور به‌وجود آمده و توسعه یافته‌اند. سیستم اطلاعاتی حسابداری مدیریت نیز در همین‌زمینه توسعه پیدا کرده است، به‌نحوی که بخش مهم اطلاعات موردنیاز مدیریت را تامین می‌کند. به‌همین دلایل، مدیر نمی‌تواند حتی با اتکا به اطلاعات و تجربیات شخصی و اطلاعات منعکس در صورت‌های مالی، به‌نحوی احسن وظایف خود را انجام دهد. سیستم اطلاعاتی حسابداری مدیریت، با هدف کمک به مدیریت در امر تصمیم‌گیری به‌وجود آمده و همگام با گسترش و پیچیده شدن سیستم تولید، رشد و گسترش یافته است.۱[۷]
نقش حسابداری مدیریت، عبارت است از تهیه و ارائه اطلاعات مرتبط و سودمند برای کمک به مدیریت در برنامه‌ریزی فعالیت‌ها، اعمال کنترل مدیریت و تصمیم‌گیری عقلایی در زمینه تحقق اهداف سازمان.حسابداری مدیریت را نمی‌توان مجموعه‌ای از قواعد ثابت تلقی کرد. زیرا سعی می‌کند تا به افراد درون‌سازمان (هیئت مدیره، مدیران و دیگر افراد) در زمینه اخذ تصمیم‌گیری‌ها یاری کرده و راهنمایی معتمد برای نمایان‌سازی سیاست‌ها و نقشه‌های آتی سازمان باشد۱. اطلا‌عات، دانش، فرایند، منابع انسانی، سازمان و ساختار برنامه‌های سازمانی است، اما موضوع مهم در یکپارچه‌سازی، نه فرایند و نه فناوری، بلکه افراد و عوامل مرتبط انسانی است.از اواخر دهه ۵۰ علایق سازمانها و موسسات به اهمیت استفاده از رایانه برای پردازش اطلاعات فزونی یافت و کوشش در جهت فراهم کردن اطلاعات مورد نیاز استفاده کنندگان درون سازمانی و برون سازمانی از طریق نرم افزارهای رایانه ای به گونه‌ای که بتواند سودمندی اطلاعات را افزایش دهد ، آغاز گردید و استمرار این کوشش در سالهای اخیر اشتیاق سازمانها و موسسات به در اختیار گرفتن سیستم های اطلاعاتی یکپارچه از جمله «سیستم برنامه ریزی منابع سازمان» را به دنبال داشته است. اگر چه امروزه نیاز به «سیستم های اطلاعاتی یکپارچه» بر کسی پوشیده نیست ، لیکن این مهم در کشور به عنوان یک ضرورت مورد توجه مدیران و کارگزاران قرار نگرفته و متاسفانه هنوز شاهد بهره گیری از نظامهای سنتی و استفاده از برنامه‌های آماده رایانه ای۱  هستیم. همچنین در زمینه معرفی این نوع سیستم ها و مفهوم و کاربرد آن آموزش و اطلاع رسانی مناسبی از طرف نهادهای علمی و حرفه ای به عمل نیامده و کار فرهنگی مناسبی درباره ارتقای سطح بینش مدیران وکارکنان سازمانها و یکپارچگی سیستم های اطلا‌عاتی دامنه وسیعی از عملیات و فرایندهای شرکت را برای ارائه یک دید ک
لی از تک تک اطلا‌عات و ساختار کلی فناوری اطلا‌عات فراهم می‌کند. افزون بر آن  فرایندهای مبتنی‌بر اطلاعات در سازمان را در درون واحدهای سازمانی و بین آنها و روابط آنها با خارج سازمان فراهم می‌آورد. اگرچه هدف اولیه این سیستم های اطلاعاتی یکپارچگی در داده‌ها، مؤسسات کشور صورت نپذیرفته و به همین دلیل طرح ، استقرار و توسعه این سیستم ها با مشکلات عدیده مواجه شده است[۸]۱
 
۱-۳-بیان مسئله
اگرچه هدف اولیه سیستم های اطلاعاتی، یکپارچگی در داده‌ها، اطلا‌عات، دانش، فرایند،منابع انسانی، سازمان و ساختار برنامه‌های سازمانی است، اما موضوع مهم دریکپارچه‌سازی، نه فرایند و نه فناوری، بلکه افراد و عوامل مرتبط انسانی است.حسابداری یکی از ابزارهای کارامدی است که در خدمت پیشرفتهای فناوری و توسعه اقتصادی و اجتماعی جوامع مختلف قرار گرفته است. همان‌گونه که پیشرفتهای عملی و فنی در قالب واحدهای گسترده و پیچیده اقتصادی- اجتماعی و تنوع روزافزون فعالیتهای صنعتی و خدماتی عینیت یافته، ضرورت تکامل دانش حسابداری را برای پاسخگویی به نیازهای روزافزون اطلا‌عات مالی در مراحل مختلف تصمیگیری تشدید کرده است. حسابداری مدیریت معمولا‌ً به عنوان سیستمی که اطلا‌عات مفید را در قالب تصمیم گیری، برنامه‌ریزی، کنترل و ارزیابی عملکرد برای مدیران فراهم می‌کند، تعریف می شود. از دیدگاه  اتکینسون (Athkinson)  حسابداری مدیریت عبارت است ازسیستمی با ارزش که فرایند پیشرفت سازمان از قبیل برنامه‌ریزی، طراحی، اندازه‌گیری و اجرای سیستم اطلا‌عات مالی و غیرمالی را فراهم می‌کند که این فعالیتها مدیران را هدایت، رفتار آنها را برانگیخته و ارزشهای لا‌زم به‌منظور دستیابی به اهداف استراتژیک، تاکتیکی و عملیاتی را خلق و حمایت می‌کند. نظر به اینکه سازمانها دارای هدفهای مختلفی هستند نمی‌توان قواعد کلی و یکنواختی را برای همه سازمانها تدوین کرد. بنابراین حسابداری مدیریت باید خود را با ویژگیها و نیازمندیهای سازمان مربوط تطبیق دهد . در دو دهه اخیر روش های حسابداری مدیریت و  فناوری اطلا‌عات توسعه یافته‌اند و روشهایی که همزمان با رشد فناوری و الزامات تجاری شرکت پیشرفت نکرده، به مرور کنار گذاشته شده است. پیشنیاز به‌کارگیری روش های نوین حسابداری مدیریت در شرکتها، درآمیختن۳[۹]این راهکارها با فناوری اطلا‌عات است . هدف حسابداری مدیریت، کمک به مدیران برای  تصمیمگیری بهتر است. تغییر روش های مدیریتی ایجاب می‌کند که در طرح و عملکرد سیستم های حسابداری مدیریت بازنگری شود. یکی از این تغییرات، یکپارچه‌ساختن و هماهنگ کردن فعالیتها و کارکردهای سازمانی افزون بر بهبود در تواناییهای هر یک از کارکردهای فردی سازمان است۱. اطلا‌عات ارائه شده به‌وسیله این سیستم باید نتیجه تحلیل اطلا‌عات و رویدادهای مالی مناسب برای تصمیمگیری و مشتمل بر اطلا‌عات از منابع برون‌سازمانی نیز باشد. سیستم یکپارچه اطلا‌عات می‌تواند واقعیتهای مربوط به درون‌سازمان و برون‌سازمان را که مناسب برای پیشبینیهای مدیران باشد، ارائه کند. عموماً سیستم اطلا‌عاتی می‌تواند اطلا‌عاتی از فعالیتهای شرکت فراهم کند که به مدیران در فهم فعالیتهای تجاری کمک کند.۱
۱-۴-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
تاکنون بررسیهای زیادی در مورد اثر برنامه‌ریزی منابع بنگاه بر حسابداری مدیریت صورت گرفته است که همگی گویای این هستند که نحوه عمل در حسابداری مدیریت به جز اینکه نقش حسابداران مدیریت را از حسابدار به مشاور تجاری تغییر داده، تغییر چندانی نکرده است. نتایج بررسیها نشان می‌دهد برنامه‌ریزی منابع بنگاه با آزادکردن وقت حسابداران مدیریت، فرصت تجزیه و تحلیل بیشتری را برای آنها فراهم می‌آورد اما یعنی افزایش دستیابی مدیر به اطلا‌عات حسابداری و همچنین تصمیمهای صحیح در مورد آنها می‌تواند به بهبود شرایط سازمان بینجامد. همچنین اگر محیط پیاده‌سازی این سیستم مطابق با استاندارد، خودکار و یکپارچه باشد انتظار می‌رود که به طور کارامد معاملا‌ت را پردازش کند و از طول چرخه گزارشگری مالی بکاهد و بدین‌گونه به شرکت اجازه انتشار و ارسال سریع اطلا‌عات حسابداری به استفاده‌کنندگان خارجی را نیز بدهد.۱
این سیستم های مالی یکپارچه به مدیران امکان می‌دهند که اطلا‌عاتشان را به اشتراک بگذارند و این اطلا‌عات می‌تواند برای مشاهده عملکرد شرکت به کاربرده شود. ۵[۱۰]این منفعت های بالقوه به کاربران این سیستم کمک می‌کند تا از نظر مالی نسبت به شرکتهایی که این سیستم را انتخاب نکرده‌اند، بهتر عمل کنند. سیستم نرم‌افزار یکپارچه اطلاعات به عنوان یک خط ارتباطی- اطلاعاتی مهم عمل می‌کند که بخشهای مختلف سازمان از قبیل بخش مالی، تدارکات، ساخت و فروش و دیگر بخشها را با وظایفی که به‌طور پیوسته اضافه می‌شوند پیوند داده و حضور خود را در سازمان گسترده‌تر می‌سازداگر چه امروزه نیاز به «سیستم های اطلاعاتی یکپارچه» بر کسی پوشیده نیست ، لیکن این مهم در کشور به عنوان یک ضرورت مورد توجه مدیران و کارگزاران قرار نگرفته و متاسفانه هنوز شاهد بهره گیری ازنظامهای سنتی و استفاده از برنامه‌های آماده رایانه ای  هستیم.۲
۱-Internet Information Services         
۲- Enterpris Resource Planning          
۳- Search engine marketing
۱-Davenport (2000)
۲-میرمج
ربیان،ح.وهمکاران(۱۳۸۳)

 
۱-Klaus et al. (2000)

 • قلی زاده،م. وهمکاران،۱۳۸۸)
 • الهی،ش.وهمکاران(۱۳۸۲)

 
۱- Sutton, S, G. (2000)
۲-محمودی،ج.وهمکاران(۱۳۸۹)
۱-اعتمادی،ح.وهمکاران(۱۳۸۵)
 
۱-مازار یزدی،ع.وهمکاران(۱۳۸۲)
۱-میرمجربیان،ح.وهمکاران(۱۳۸۳)
۱-میرمجربیان،ح.وهمکاران(۱۳۸۳)
۲-محمودی،ج.وهمکاران(۱۳۸۹)

تعداد صفحه:۱۳۲

قیمت : ۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 [email protected]

پایان نامه مالکیت خانوادگی ومالکیت نهادی در سیاست تقسیم سود

دانشگاه آزاد اسلامی
 واحد تهران مرکزی
دانشکده اقتصاد و حسابداری
 
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A )
 
گرایش :
حسابداری
 
عنوان :
 تاثیر مالکیت خانوادگی ومالکیت نهادی در سیاست تقسیم سوددر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 
بهار   ۱۳۹۲

   برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب
 
 
عنوان……………………………………………………………………………. صفحه
 
فصل اول: کلیات پژوهش…………………………………………………………………………………. ۱
۱-۱- مقدمه……………………………………………………………………………………………. ۱
۲-۱بیان مساله…………………………………………………………………………………………. ۳
۳-۱- اهمیت و ضرورت پژوهش………………………………………………………………… ۴
۴-۱- هدف پژوهش…………………………………………………………………………………. ۵
۵-۱- سؤال‌های پژوهش……………………………………………………………………………. ۵
۶-۱- فرضیه‌های پژوهش………………………………………………………………………….. ۵
۷-۱-قلمرو تحقیق………………………………………………………………………………………۵
۱-۷-۱-قلمرو زمانی تحقیق ……………………………………………………………………۶
۲-۷-۱- قلمرو موضوعی تحقیق………………………………………………………………..۶
۳-۷-۱-قلمرو مکانی تحقیق……………………………………………………………………….۶
۸-۱-متغیر های پژوهش……………………………………………………………………………. ۶
۱-۸-۱- متغیرهای مستقل…………………………………………………………………….. ۶
۲-۸-۱- متغیر وابسته…………………………………………………………………………… ۷
۳-۸-۱- متغیرهای کنترل………………………………………………………………………. ۷
۹-۱- ساختار پژوهش………………………………………………………………………………. ۹
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش………………………………………………………………. ۱۱
۲-۱- مقدمه………………………………………………………………………………………….. ۱۱
۲-۲- مبانی نظری………………………………………………………………………………….. ۱۴
۲-۲-۱-تعریف مالکیت……………………………………………………………………… ۱۸
۲-۲-۱-۱-مالکیت حقیقی و اعتباری……………………………………………….. ۱۹
۲-۲-۱-۲-عوامل پیدایی مالکیت اعتباری………………………………………….. ۱۶
۲-۲-۲-نفوذ و کنترل…………………………………………………………………………. ۲۰
۲-۲-۲-۱-گروه­بندی مالکیت و کنترل………………………………………………. ۲۰
۲-۲-۲-۲-نفوذ و کنترل از دیدگاه استانداردها……………………………………. ۲۵
۲-۲-۳-حاکمیت شرکتی…………………………………………………………………….. ۳۵
۲-۲-۳-۱-حاکمیت شرکتی در شرکت­ها و مؤسسات اقتصادی………………. ۴۰
۲-۲-۳-۱-۱- تعریف حاکمیت شرکتی……………………………………….. ۴۰
۲-۲-۳-۱-۲- مالکیت شرکت­ها………………………………………………… ۴۱
۲-۲-۳-۱-۳- انواع حاکمیت شرکتی…………………………………………… ۴۲
۲-۲-۳-۱-۴- حاکمیت شرکتی در قوانین ایران……………………………… ۴۳
۲-۲-۴-ساختارهای مالکیت ……………………………………………………………….. ۴۵
۲-۲-۴-۱- آیا ساختار مالکیت بر کارایی شرکت تأثیر دارد؟ …………………. ۴۷
۲-۲-۴-۲- مالکیت خانوادگی………………………………………………………… ۴۹
۲-۲-۴-۳ مالکیت نهادی(سرمایه گذاران نهادی)…………………………………. ۵۳
۲-۲-۵- اهداف سیاست تقسیم سود……………………………………………………………..۶۱
۲-۲-۶-سیاست تقسیم سود…………………………………………………………………………۶۲
۲-۲-۶-۱سیاست های تقسیم سود……………………………………………………………۶۲
۲-۲-۶-۱-۱-سیاست تقسیم سود منظم………………………………………………۶۵.
۲-۲-۶-۱-۲ سیاست تقسیم سود نامنظم……………………………………………..۶۹
۲ -۲-۶-۱-۳-سیاست تقسیم سود باقیمانده………………………………………. . ۷۰
۲-۳-پیشینه پژوهش……………………………………………………………………………………………۷۱
۲-۳-۱-پیشینه مالکیت خانوادگی…………………………………………………………………….۷۱.
۲-۳-۱-۱-پژوهش خارجی………………………………………………………………………….۷۱.
۲-۳-۱-۲-پژوهش داخلی……………………………………………………………………………۷۱
۲-۳-۲-پیشینه مالکیت نهادی (سرمایه گذاران نهادی)…………………………………………۷۱
۲-۳-۲-۱-پژوهش خارجی………………………………………………………………………..۷۵
۲-۳-۲-۲-پژوهش داخلی………………………………………………………………………….۷۹
۲-۳-۳-پیشینه سیاست تقسیم سود……………………………………………………………………..۸۱
۲-۳-۳-۱-پژوهش خارجی……………………………………………………………………………۸۱
۲-۳-۳-۲-پژوهش داخلی……………………………………………………………………………..۸۳
۲-۴-خلاصه فصل………………………………………………………………………………………….۸۵
فصل سوم: روش اجرای پژوهش……………………………………………………………………………
۳-۱- مقدمه……………………………………………………………………………….. …………۸۹
۳-۲- تعریف پژوهش…………………………………………………………………………….. ۹۰
۳-۳- فرضیه‌های پژوهش………………………………………………………………………… ۹۱
۳-۴- متغیرهای پژوهش………………………………………………………………………….. ۹۲
۳-۴-۱- متغیرهای مستقل…………………………………………………………………… ۹۴
۳-۴-۲- متغیر وابسته………………………………………………………………………… ۹۴
۳-۴-۳- متغیرهای کنترل…………………………………………………………………….. ۹۵
۳-۵- قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………………….۹۶
۳-۵-۱-  قلمرو موضوعی تحقیق..
…………………………………………………………..۹۶
۳-۵-۲- قلمرو  زمانی تحقیق………………………………………………………………….۹۶
۳-۵-۳-  قلمرو  مکانی تحقیق………………………………………………………………..۹۶
۳-۶- جامعه آمار……………………………………………………………………………………….۹۷
۳-۷- روش گردآوری داده­ ها……………………………………………………………………. ۹۸
۳-۸-روش تجزیه و تحلیل داده­ ها و آزمون فرضیه ­ها………………………………………. ۹۹
۳-۸-۱-رگرسیون چند متغیره…………………………………………………………….. ۱۰۰
۳-۸-۲-رگرسیون لجستیک……………………………………………………………….. ۱۰۱
۳-۸-۳-روش های آزمون فرضیات………………………………………………………… ۱۰۲
۳-۸-۴- ضریب تعیین و ضریب تعیین تصحیح شده……………………………….. ۱۰۳
۳-۸-۵- آزمون معنادار بودن در الگوی رگرسیون……………………………………. ۱۰۵
۳-۸-۵-۱- آزمون معنادار بودن معادله رگرسیون……………………………….. ۱۰۵
۳-۸-۵-۲- آزمون معنادار بودن ضرایب………………………………………….. ۱۰۶
۳-۸-۶- روش استفاده از داده‌ها…………………………………………………………. ۱۰۷
۳-۸-۷- آزمون ریشه واحد در داده‌های ترکیبی………………………………………. ۱۱۲
۳-۸-۷-۱- آزمون‌های لوین و لین (LL)………………………………………… 114
۳-۸-۸- آزمون‌های هم‌جمعی داده‌های ترکیبی……………………………………….. ۱۱۶
۹-۹-خلاصه فصل……………………………………………………………………………….. ۱۳۴
 
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها……………………………………………………………… ۱۲۱
۴-۱- مقدمه………………………………………………………………………………………… ۱۲۱
۴-۲- آزمون فرضیه ها…………………………………………………………………………… ۱۲۱
۴-۲-۱- بررسی پایایی متغیرهای پژوهش………………………………………………….. ۱۲۲
۴-۲-۲ بررسی آمار توصیفی متغیرهای پژوهش………………………………………….. ۱۲۳
۴-۲-۳- بررسی همبستگی بین متغیرها در سطح کل شرکت­ها…….…..…..….. ۱۲۴
۴-۲-۴- آزمون فرضیه ­های پژوهش ………………………………………………………..۱۲۵
۴-۳- خلاصه فصل………………………………………………………………………………. ۱۳۲
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها………………………………………………………………. ۱۳۴
۵-۱- مقدمه………………………………………………………………………………………… ۱۳۴
۵-۲- مروری بر تحقیق………………………………………………………………………….. ۱۳۵
۵-۳-بحث و نتیجه ­گیری ……………………………………………………………..…..……..۱۳۷
          ۵-۳۱– بحث و نتیجه ­گیری حاصل از فرضیه اول و سوم پژوهش………………۱۳۷
         ۵-۳۲– بحث و نتیجه ­گیری حاصل از فرضیه دوم و چهارم پژوهش………….۱۳۸
        ۵-۳-۳- بحث و نتیجه ­گیری حاصل از فرضیه پنجم پژوهش……………..…..……۱۳۹
        ۵-۳-۴- بحث و نتیجه ­گیری حاصل از فرضیه پنجم پژوهش……………..….……۱۴۰
۵-۴- محدودیت­های پژوهش…………………………………………………………………. ۱۴۱
۵-۵- پیشنهادهای پژوهش……………………………………………………………………… ۱۴۱
۵-۵-۱- پیشنهادهای حاصل از یافته­ های پژوهش‌……………………………………. ۱۴۱
۵-۵-۲- پیشنهاد برای پژوهش‌های آینده………………………………………………. ۱۴۲
۵-۶- خلاصه فصل………………………………………………………………………………. ۱۴۳
منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………. ………۱۶۵
الف- منابع فارسی…………………………………………………………………………. ۱۶۵
ب- منابع انگلیسی…………………………………………………………………………………………………….. ۱۶۸
پیوست ها و ضمائم
مقدمه
بر پایه تئوری نمایندگی )فاما[۱]و جنسن[۲]، ۱۹۸۳ (وجود تضادمنافع، موجب نگرانی مالکان(سهامداران) می شود تاجایی که آن ها برای اطمینان از تخصیص بهینه ی منابع خود از سوی مدیران، اقدام به بررسی وارزیابی عملکرد مدیران می کنند. به مرور زمان، مشخص شده است که برخی از تصمیم های مدیران ممکن است موجب اتلاف منابع شرکت واز بین رفتن ثروت مالکان شود. از سوی دیگر، مدیران همواره به دنبال این بوده اند تا ضمن حداکثر نمودن منافع خود، به مالکان این اطمینان را بدهند که تصمیم های اتخاذ شده از سوی آنها، در جهت منافع مالکان است (نمازی ۱۵۶:۱۳۸۴).
درمورد شرکت های خانوادگی[۳]، اعضای خانواده به عنوان مالک قسمتی از سهام شرکت، مدیرشرکت نیز هستند؛ بنابراین، این افراد هم مالک هستند وهم نماینده . تازمانی که از این دیدگاه به شرکت نگاه شود، مشکل چندانی در روابط نماینده- مالک به وجود نخواهد آمد؛ ولی باید توجه کرد که در برخی از شرکت ها، افزون بر اعضای خانوادگی، افراد دیگری نیز صاحب سهام شرکت هستندکه در سمت های مدیریتی شرکت، جای ندارند . بنابراین، این امکان وجود دارد که اعضای خانوادگی عضوهیات مدیره ، به زیان سایر سهامداران عمل کنند واز این طریق، ثروت خود را افزایش دهند (فاما و جنسن،  ۵:۱۹۸۳) . افزون بر آن، هیات م
دیره ی متشکل از اعضای خانوادگی، معمولا نسبت به هیات مدیره ی سایر شرکت ها، پاداش کمتری دریافت می کنند. اعضای خانوادگی عضو هیات مدیره معمولا کم تر به طرح های انگیزشی واکنش نشان می دهند وبیش تر به فکر حداکثر کردن ارزش شرکت هستند که این امر باعث می شود اطلاعات به راحتی در اختیار سایر سهامداران قرار نگیرد (مک کوناگی و زیمرمن[۴]،۵۴۱:۱۹۹۴).                 افزون بر آن، بر اساس یک دیدگاه دیگر، به دلیل ایجاد حسن شهرت در بلند مدت، شرکت های خانوادگی تشویق می شوند از فعالیت های نظیر مدیریت سود که اثر کوتاه مدت دارد، پرهیز کنند (ونگ[۵]، ۶۲۶:۲۰۰۶).
از طرفی بررسی ساختار بازار  سرمایه در کشورهای توسعه یافته ودر حال توسعه ای که متعهد به پیشرفت در بازارسرمایه خود هستند، نشان می دهد که سرمایه گذاران نهادی سهم قابل توجهی از بازار سرمایه  و تولید ملی را به خود اختصاص داده و روز به روز  بر اهمیت نقش آنها در نظام مالی و تقویت فضای رقابتی  افزوده می شود و این گروه از سهامداران در بازار سرمایه به عنوان سهامدار مسلط ایفای نقش  می کنند.
سهامداران نهادی نسبت به سرمایه گذاران شخصی(اشخاص حقیقی سرمایه گذار)در تجزیه وتحلیل صورت های مالی  توانایی و مهارت بیشتری دارند. از آن جا که هدف اصلی سهامداران نهادی از سرمایه گذاری  در سهام شرکت ها دست یابی به سود و نهایتا افزایش ثروت آن ها است . رقم سود گزارش شده و نیزسود توزیع شده شرکت ها از اهمیت خاصی برخودار است زیرا قیمت بازار سهام شدیدا ٌ تحت تاثیر سود گزارش و توزیع شده شرکت ها قرار دارد وبه این ترتیب  سهامداران نهادی احتمالاٌ تلاش خواهند کرد تادر اتخاذ تصمیم های اثر گذار بر سود گزارش شده و سود توزیع شده  شرکت ها تاثیر گذار باشند و حتی ممکن است  که به منظور دست یابی به اهداف خود، فشارهایی نیز به مدیریت  شرکت ها وارد نمایند.
با عنایت به اهمیت سیاست های تقسیم سود و تاثیر گذاری بالقوه ساختار مالکیت شرکت ها(مالکیت نهادی[۶] و مالکیت خانوادگی[۷]) بر آن،تحقیق حاضر انجام شده است . در این پژوهش ارتباط مالکیت خانوادگی و مالکیت نهادی در سیاست تقسیم سود مور برسی قرار می گیرد.
۱-۲) بیان مساله:
برای سالیان متمادی در گذشته اقتصاد دانان فرض می‌کردند که تمامی گروه‌های مربوط به یک شرکت جهانی برای یک هدف مشترک فعالیت می‌کنند. اما در ۳۰ سال گذشته موارد بسیاری از تضاد منافع بین گروه‌ها و چگونگی مواجهه شرکت‌ها با این گونه تضادها توسط اقتصاد‌دانان مطرح شده است (فاما و جنسن ۱۹۸۳) این موارد به طور کلی تحت عنوان «تئوری نمایندگی[۸]» در حسابداری مدیریت بیان می‌شود. طبق تعریف رابطه نمایندگی قراردادی است که بر اساس آن صاحب کار یا مالک نماینده یا عامل را از جانب خود منصوب و اختیار تصمیم‌گیری را به او تفویض می‌کند.
در روابط نمایندگی، هدف مالکان حداکثر سازی ثروت است و لذا به منظور دست‌یابی به این هدف بر کار نماینده نظارت می‌کنند و عملکرد او را مورد ارزیابی قرار می‌دهند.
اما در شرکت‌های خانوادگی۴، اعضای خانواده به عنوان مالک قسمتی از سهام شرکت مدیر شرکت نیز هستند بنابراین، این افراد هم مالک هستند و هم نماینده تا زمانی که از این دیدگاه به شرکت نگاه شود مشکل چندانی در روابط نماینده ـ مالک به وجود نخواهد آمد ولی باید به این نکته توجه کرد که در برخی از شرکت‌ها، افزون بر اعضای خانوادگی، افراد دیگری نیز صاحب سهام شرکت هستند که در سمت‌های مدیریتی شرکت جایی ندارند. بنابراین این امکان وجود دارد که اعضای خانوادگی عضو هیأت مدیره به زیان سایر سهامداران عمل کنند و از این طریق ثروت خود را افزایش دهند.
در این صورت سوال مطرح این است که: آیا متفاوت بودن نوع مالکیت شرکت‌ها بر سیاست تقسیم سود آنها تأثیر دارد؟ یعنی اگر مالکان شرکت را گروه‌های مختلف، مانند اعضای خانواده، دولت، مؤسسات مالی، بانکها و شرکت‌های دیگر تشکیل دهنده سیاست تقسیم سود آنها چگونه خواهد بود؟
وجود کدامیک از این ترکیب‌های متفاوت مالکیت در تقسیم سود بیشتر مؤثرتر است؟
بدین ترتیب برای دست یابی به پاسخ سوالات بالا تصمیم‌گیرندگان و سرمایه‌گذاران به نوع ترکیب مالکیت شرکت توجه خواهند کرد. بنابراین بررسی شرایط بین مالکیت خانوادگی۱ و مالکیت نهادی۲ با سیاست تقسیم سود۳ برای سرمایه گذاران خرد که به دنبال کسب سود بیشتر هستند ضروری و مفید به نظر می رسد.
۱-۳) اهمیت و ضرورت پژوهش:
در این پژوهش سعی می شود مشخص شود کدام یک از مالکیت خانوادگی ومالکیت نهادی سود بیشتری را پرداخت می کند وبر این اساس نوع مالکیتی راکه سودبیشتری را پرداخت می کند به سرمایه گذاران خرد که به دنبال کسب سود بیشتر هستند معرفی کنیم.
 
۱-۴) هدف پژوهش :
هدف این پژوهش بررسی سیاست تقسیم سود در شرکت های با مالکیت خانوادگی و شرکت های با مالکیت نهادی در بورس اوراق بهادار تهران است. تا مشخص نماید که آیا سیاست تقسیم سود در شرکتهای با مالکیت خانوادگی و مالکیت نهادی به گونه ای با اهمیت متفاوت است یا خیر؟ بنابراین، این مطالعه تفاوت های مهم بین شرکت های با مالکیت خانوادگی و مالکیت نهادی را در سیاست تقسیم سود که برای سهامداران به ویژه سهامداران خرد امری مهم است به گونه ای تجربی نشان می دهد و مرزهای دانش مالی و حسابداری را در این زمینه گسترش می دهد.
۱-۵) سوال پژوهش:
آیا بین مالکیت خانوادگی و مالکیت نهادی در سیاست تقسیم تفاوت معنی داری وجود دارد؟
۱-۶) فرض
یه های پژوهش:
فرضیه اول پژوهش: “مالکیت خانوادگی” در سیاست تقسیم سود تاثیر دارد.
فرضیه دوم پژوهش: “مالکیت نهادی” در سیاست تقسیم سود تاثیر دارد.
فرضیه سوم پژوهش: “مالکیت خانوادگی” در میزان تقسیم سود تاثیر دارد.
فرضیه چهارم پژوهش: “مالکیت نهادی” در میزان تقسیم سود تاثیر دارد .
فرضیه پنجم پژوهش: “سیاست تقسیم سود” در شرکت­های با مالکیت خانوادگی ولی مالکیت نهادی بالا و پایین تفاوت دارد.
فرضیه ششم پژوهش: “میزان تقسیم سود” در شرکت­های با مالکیت خانوادگی ولی مالکیت نهادی بالا و پایین تفاوت دارد.
 
 
۱-۷) قلمروتحقیق:
یکی از مباحث مهم در هر تحقیق که برای ممانعت از وارد شدن به حوزه‌هایی غیرمرتبط با موضوع تحقیق و همچنین خارج شدن از محدوده‌ی زمانی و مکانی، باید مد نظر محقق قرار گیرد، قلمرو تحقیق می‌باشد. قلمرو این تحقیق، که به بررسی تاثیر مالکیت خانوادگی و مالکیت نهادی در سیاست تقسیم سود شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد، به سه بخش تقسیم شده است که عبارتند از:
۱-۷-۱)  قلمرو زمانی
محدوده‌ی زمانی تحقیق، اطلاعات مالی مربوط به عملکرد سال‌های مالی ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰(دوره زمانی ۵ساله) شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد.
۱-۷-۲) -قلمرو موضوعی
به بررسی  تاثیر مالکیت خانوادگی و مالکیت نهادی درسیاست تقسیم سود شرکت های  پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد.
۱-۷-۳)-قلمرو مکانی
قلمرو مکانی تحقیق شامل شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد.
۱-۸) متغیرهای پژوهش:
۱-۸-۱)متغیرهای مستقل:
متغیر مستقل، یک ویژگی از محیط فیزیکی یا اجتماعی که بعد از انتخاب، دخالت یا دستکاری توسط محقق، مقادیری را می پذیردتا تاثیرش برروی متغیر دیگر مشاهده شود.
در این پژوهش دو متغیرمستقل در نظر گرفته می شود: مالکان خانوادگی و مالکان نهادی (سرمایه گذاران نهادی).
۱-۸-۱-۱)مالکیت خانوادگی :
عبارت از شرکتی که هر دو یا حداقل یکی از شرایط زیر را داشته باشد.
۱) دارا بودن حداقل بیست درصد سهام از سوی اعضای خانواده
۲) عضویت یکی از اعضای خانواده در هیأت مدیره
در این پژوهش برای متغیر مجازی مالکیت خانوادگی[۹]، در صورت دارا بودن شرایط مالکیت خانوادگی، مقدار این متغیر ۱ و در غیر این صورت، مقدار آن ۰ فرض شده است.
 
[۱] . .fama
[۲] . jensen
[۳] . Family control or family ownership
[۴] .zimmerman
[۵] . Wang
[۶] . Institutional Investors Shareholding
[۷] . Family control or family ownership
[۸] .Aganes theory
[۹] Family Ownership (FO)

تعداد صفحه:۱۶۳

قیمت : ۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 [email protected]

پایان نامه اجرای حسابداری تعهدی برتصمیم گیری مدیران


دانشگاه آزاد اسلامی
واحد گرمی
 
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری
گرایش حسابداری
 
عنوان
تاثیراجرای حسابداری تعهدی برتصمیم گیری و پاسخگویی
 مدیران دانشگاه های علوم پزشکی شمال غرب کشور
 
تابستان ۱۳۹۳

   برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب
فصل اول. ۱
کلیات پژوهش.. ۱
۱-۱-مقدمه  ۱
۱-۲-مبنای تعهدی در گزارشگری مالی بخش عمومی دارای مزایای زیر است: ۲
۱-۳-بیان مساله ،سوالات و اهمیت تحقیق   ۴
۱-۴- اهداف تحقیق   ۱۰
۱-۵-  فرضیه‏هاومتغیر های تحقیق: ۱۱
۱-۶-قلمروو روش تحقیق   ۱۳
۱-۷-  تعریف واژه ها و اصطلاحات بکار رفته در تحقیق   ۱۴
۱-۸- ساختار تحقیق   ۱۷
فصل دوم. ۱۸
مبانی نظری و پیشینه تحقیق.. ۱۸
۲-۱- کلیات: ۱۸
۲-۲-گفتار اول مبانی حسابداری و انواع آن   ۱۹
۲-۳- گفتار دوم گزارشگری بخش عمومی: معنا و مفهوم گزارشگری مالی   ۲۲
۲-۴-گفتار سوم گزارشگری مالی در بخش عمومی ایران   ۳۶
۲-۵-گفتار چهارم سیستم حسابداری تعهدی در بخش عمومی (دانشگاهها)  ۴۰
۲-۶-گفتار پنجم تصمیم گیری ونقش اطلاعات در آن   ۴۳
۲-۷- گفتارششم پاسخگویی و مسئولیت پاسخگویی   ۵۴
۲-۸-گفتارهفتم لزوم اصلاحات در بخش تامین مالی حوزه سلامت واجرای حسابداری تعهدی: ۶۷
۲-۹-گفتار هشتم حسابداری تعهدی هدف از اجرای آن والزامات قانونی   ۷۲
۲-۱۰- گفتار نهم:پیشینه تحقیق و نقد پژوهشهای پیشین: ۸۱
فصل سوم. ۸۶
روش شناسی پژوهش.. ۸۶
-۱-۳مقدمه  ۸۶
۳-۲- قلمرو تحقیق: ۸۶
۳-۳- جامعه آماری   ۸۷
۳-۴- نمونه آماری و نحوه تعیین حجم آن   ۸۷
۳-۵- فرضیه های پژوهش وتعدادپرسش های مربوط به هرفرضیه  ۸۹
۳-۶- نوع و روش پژوهش    ۹۰
فصل چهارم. ۹۳
تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق.. ۹۳
۴-۱- مقدمه  ۹۳
۴-۲- آمار توصیفی : ۹۳
۴-۳- آمار استنباطی: ۹۸
۴-۴- آزمون فرضیات : برای آزمون فرضیات از روش آزمون  tاستیودنت استفاده شده که به شرح ذیل می باشد. ۱۰۲
فصل پنجم. ۱۱۰
نتیجه گیری و پیشنهادات.. ۱۱۰
۵-۱-دیباچه  ۱۱۰
۵-۲ – مروری بر نتایج بدست آمده از پژوهش    ۱۱۰
۵-۳-  نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها ۱۱۱
۵-۴- پیشنهاداتی مبتنی بر نتایج  پژوهش    ۱۱۴
۵-۵-  محدودیتهای تحقیق   ۱۱۶
منابع و ماخذ. ۱۱۷
فهرست منابع و مآخذ  فارسی: ۱۱۷
فهرست منابع و مآخذ  انگلیسی   ۱۱۹
پیوست ها ۱۲۰
پیوست الف : پرسشنامه  ۱۲۰
خروجی نرم افزار Spss  ۱۲۲
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست جداول
جدول شماره ۳-۱حجم جامعه پژوهش.. ۸۷
جدول شماره۳-۲حجم جامعه و حجم نمونه پژوهش.. ۸۹
جدول شماره۳-۳ سوالات مربوط به هر فرضیه. ۸۹
جدول شماره ۳-۴ نحوه امتیاز دهی به پرسشنامه. ۹۰
جدول شماره ۳-۵ همبستگی کرونباخ. ۹۱
جدول ۴-۱- توزیع فراوانی نمونه آماری بر حسب سن. ۹۴
جدول ۴-۲- توزیع فراوانی نمونه آماری بر حسب جنسیت.. ۹۵
جدول ۴-۳- توزیع فراوانی نمونه آماری بر حسب تحصیلات.. ۹۵
جدول ۴-۴- توزیع فراوانی نمونه آماری بر حسب سابقه خدمت.. ۹۶
جدول ۴-۵- توزیع فراوانی نمونه آماری بر حسب محل خدمت.. ۹۷
جدول شماره۴-۶ آزمون فریدمن. ۹۸
جدول شماره۴-۷ رتبه بندی متغیر های وابسته بوسیله آزمون فرید من. ۹۹
جدول ۴-۸ رتبه بندی شاخصهای مربوط به متغیر پاسخگویی.. ۱۰۰
جدول ۴-۹ رتبه بندی شاخصهای مربوط به متغیر تصمیم گیری.. ۱۰۱
جدول شماره۴-۱۰ تی استیودنت مربوط به آزمون فرضیه اول. ۱۰۲
جدول شماره ۴-۱۱ تی استیودنت مربوط به آزمون فرضیه دوم. ۱۰۲
جدول شماره ۴-۱۲ تی استیودنت مربوط به آزمون فرضیه سوم. ۱۰۳
جدول شماره ۴-۱۳ تی استیودنت مربوط به آزمون فرضیه چهارم. ۱۰۳
جدول شماره   ۴-۱۴  تی استیودنت مربوط به آزمون فرضیه پنجم. ۱۰۴
جدول شماره ۴-۱۵ تی استیودنت مربوط به آزمون فرضیه ششم. ۱۰۴
جدول شماره  ۴- ۱۶ تی استیودنت مربوط به آزمون فرضیه هفتم. ۱۰۵
جدول شماره ۴- ۱۷تی استیودنت مربوط به آزمون فرضیه هشتم. ۱۰۵
جدول شماره ۴-۱۸تی استیودنت مربوط به آزمون فرضیه نهم. ۱۰۶
جدول شماره ۴-۱۹ تی استیودنت مربوط به آزمون فرضیه دهم. ۱۰۶
جدول شماره ۴-۲۰ تی استیودنت مربوط به آزمون فرضیه یازدهم. ۱۰۷
جدول شماره  ۴-۲۱ تی استیودنت مربوط به آزمون فرضیه دوازدهم. ۱۰۷
جدول شماره      ۴-۲۲ تی استیودنت مربوط به آزمون فرضیه سیزدهم. ۱۰۸
جدول شماره ۴-۲۳ تی استیودنت مربوط به آزمون فرضیه چهاردهم. ۱۰۸
 
 
چکیده:
درسالهای اخیر کوششهای فراوانی به منظور بکارگیری حسابداری تعهدی در سامانه گزارشگری بخش عمومی برخی از کشورها انجام یافته است در کشور ما نیز در سالهای اخیر تلاشهایی جهت استفاده از سامانه حسابداری تعهدی به وقوع پیوسته است و استفاده از این سامانه در چار چوب قوانین و مقررات و آیین نامه مالی و معاملاتی مورد تایید و تصویب هیات امنا دانشگاه‌ها تایید و تصویب گردیده است مهمترین هدف نظام حسابداری و گزارشگری مالی در دانشگاه ها فراهم آوردن اطلاعاتی است که بتواند مدیران را در ایفای اثر بخش مسئولیت پاسخ گویی و تصمیم گیری های سازمانی یاری نماید.از این رو پژوهش حاضر به بررسی تاثیر اجرای حسابداری تعهدی بر تصمیم گیری و پاسخگویی مدیران دانشگاه های علوم پزشکی شمال غرب کشور (آردبیل،آذربایجان شرقی؛آذربایجان غربی،زنجان،همدان،کردستان،ایلام،کرمانشاه) پرداخته است. نمونه مورد بررسی شامل۱۸۰نفر از مدیران دانشگاه های فوق الذکر در سال ۱۳۹۲می باشد و اطلاعات پژوهش با بهره گرفتن از پرسشنامه حاوی ۲۷گزاره گرد آوری ودر ابتدا آماری از ویژگیهای جمعیت شناختی پرسشنامه ها و آمار توصیفی پاسخهای بدس
ت آمده ارائه شده است وسپس از آزمون آمار استنباطی شامل تی استیودنت (برای آزمون فرضیه های آماری) و آزمون تحلیل واریانس فریدمن(برای رتبه بندی فرضیه ها)بهره گرفته شده است  نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش، بیانگر این است که : اجرای حسابداری تعهد ی۱- برمتغیر تصمیم گیری مدیران دانشگاه های علوم پزشکی شمال غرب کشور ۲-  برسرعت تصمیم گیری ودر  پاسخگویی مدیران بر پاسخگویی حرفه ای مدیران بیشتر ین ااثر را گذاشته است.
واژگان کلیدی : مبنای تعهدی – مسئولیت پاسخگویی – تصمیم گیری –– مربوط بودن اطلاعات
 

فصل اول

کلیات پژوهش

۱-۱-مقدمه

امروزه با توجه به لزوم دستیابی به اهداف و چشم اندازی که سازمان ها و کشورها برای خود ترسیم می نمایند و همچنین تغییرات و دگرگونیهایی که در محیط سازمانها پدید آمده است، بکارگیری سامانه های اطلاعات جدید در دستیابی به اهداف بلند مدت سازمانی از جایگاه ویژه ای برخوردار است. هدف از اجرا و پیاده سازی یک سامانه جدید گزارشگری، بکارگیری فنآوری‌ها برای بهبود کیفیت و سرعت دستیا بی اطلاعات در سطح یک سازمان می باشد.
گزارشگری مالی بر مبنای تعهدی و نقدی هر کدام به نوبه خود می توانند نیازهای اطلاعاتی موسسات بخش عمومی را تأمین نمایند.سیستم  حسابداری نقدی به دلیل آنکه اطلاعات مالی را به سادگی و عینی تر ارائه مینماید برای ارزیابی بودجه های نقدی و نظارت و پیش بینی منابع نقدی مفید است ولی قادر به تهیه اطلاعات مربوط به بهای تمام شده فعالیتها و برنامه های دولت نخواهد  .اما مبنای تعهدی میتواند اطلاعات مربوط به بهای تمام شده کالا و خدمات را که برای تصمیم گیری و تحقق مسئولیت پاسخگویی مالی و عملیاتی اهمیت حیاتی دارد با بهترین کیفیت و سرعت مطلوب تهیه و در دسترس مدیران و تصمیم گیرندگان مالی قرار دهد.

۱-۲-مبنای تعهدی در گزارشگری مالی بخش عمومی دارای مزایای زیر است:

 • گزارشگری بر مبنای تعهدی بر شناسایی داراییها و بدهی ها در زمان ایجاد که همان تاریخ گزارشگری است تأکید دارد .

–  گزارشگری بر مبنای تعهدی اطلاعات مفیدی در مورد سطح واقعی بدهیهای دولت وسازمان های عمومی اعم از بدهی ها و سایر تعهدات نظیر بدهی های ناشی از تعهدات انباشته صندوقهای بازنشستگی کارکنان و داراییها فراهم می نماید .
– گزارشگری بر مبنای تعهدی بر شناسایی درآمدها و هزینه ها در دوره گزارشگری تأکید داردو به دولت و موسسات عمومی کمک می کند تا نظام مدیریت بر مبنای نتایج و مدیریت بر منایع را تحقق بخشند
دولتها و موسسات بزرگ بخش عمومی تمایل دارند وضعیت مالی و عملکرد حسب مورد بهتر یا بدتر از آنچه هست نشان دهند که گزارشگری بر مبنای تعهدی موجب شفافیت مالی ،درستکاری واتکاپذیری گزارشهای مالی و تحقق و ارتقای سطح مسئولیت پاسخگویی مالی وعملیاتی می گردد .
استفاده از مبنای تعهدی تعدیل شده از نیمه دوم دهه۸۰ قرن بیستم میلادی درگزارشگری مالی دولتهای کشورهای توسعه یافته آغاز و در سالهای بعد ازآن ضمن تداوم استفاده از مبنای تعهدی تعدیل شده در جهت ارتقای این مبنا به مبنای تعهدی کامل تلاشهای زیادی صورت گرفته است. (باباجانی۱۳۷۸)
استفاده از این مبانی از همان سالها مورد تأیید هیأتهای تدوین استانداردهای حسابداری مالی[۱](FASB) حسابداری دولتی (GASB)[2] و کمیته بخش عمومی فدراسیون بین المللی حسابداران IFAC )[3]  )و کمیته حسابداری بخش عمومی کانادا، استرالیا، و نیوزلند قرارگرفت.
در کشور آمریکا در اجرای بیانیه (GASB)34 گزارشهای مالی دولت در موردهر نوع فعالیت بازرگانی و غیر بازرگانی، بر مبنای تعهدی کامل صورت می گیرد.
ازطرفی در دهکده جهانی ، بحران بودجه در یک کشور ممکن است به صورت بالقوه به کشورهای دیگر سرایت کند، به همین دلیل موضوع یاد شده اهمیت بین المللی یافته است به طوری که کمیته موقت هیئت رئیسه صندوق بین المللی پول      ( I. M .F)[4]  در پنجمین نشست خود،در ۱۶ آوریل۱۹۹۸ضوابط لازم الاجرا برای شفافیت بودجه ای را تصویب و اعلام کرد. (باباجانی،۱۳۷۸)
سازمانهای بین المللی فوق و نیز سازمان همکاری و توسعه اقتصادی  (OECD)[5]بانک جهانی، برنامه توسعه سازمان ملل (UNDP)[6] و بانکهای توسعه منطقه ای بر شفافیت مالی تاکید دارند. این سازمانها کنجکاوند که بدانند کمکهای اقتصادی و فنی آنها حتماً در جای صحیح به کارمی‌رود و به وسیله افراد صلاحیتدار اداره و سیاستگذاری شود به همین دلیل نسبت به تدوین شرایط شفافیت بودجه ای اقدام کرده اند.
استاندارد زیر توسط صندوق بین المللی پول ارائه شده است : ” بخش دولت باید در قالب نظام حسابهای ملی یا در قالب ضوابط صندوق بین المللی پول در مورد آمارهای مالی دولت مشخص شود و تحت همین سیاستها به گزارشگری مالی بپردازد.”
استقرارسیستم آمارهای مالی دولت در ایران، با صدور حکم قانونی در تبصره ۴۳ قانون بودجه به سال ۱۳۸۰ مبنی بر اصلاح ساختار نظام بودجه ریزی کشور توسط سازمان مدیریت وبرنامه سابق شروع شد.  سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق نحوه طبقه بندی بودجه ای کشور را در لایحه بودجه سال ۱۳۸۰ البته به صورت ناقص و بر مبنای نظام یاد شده تغییر داد.
ناقص بودن بیشتر از این منظر که در نظام های آماری دولت (GFS)[7] زمان تقویم جریان ها بر مبنای روش تعهدی است. اما همچنان نظام گزارشگری در کشورمان نقدی تعدیل شده میباشد، در روش تعهدی به عنوان یک اصل کلی یک جریان زمانی تقویم ، که منفعت اقتصادی هرواقعه به واحد اقتصادی زیربه جریان پیدا کند و ارزش پولی محاسبه شده آن قابل اعتماد باشد.
 
خط مشی کاربرد حسابداری تعهدی مورد استفاده در بخش عمومی :
­­­­
مالیاتها زمانی که تقویم و ارزیابی شوند، فعالیت داد و ستد انجام می گیرد. داد و ستد خدمات و سایر جریانهای مشابه، زمانی که خدمت انجام می‌گیرد ثبت می‌شود.
برای خدمات مستمر مانند جبران خدمات کارکنان، استهلاک، ثبت آمار بطور مستمر طی زمان انجام می گیرد.افزایش موجودی انبار در زمان خرید یا تولید ثبت می شود و برداشت از موجودی انبار درزمان فروش کالا یا مصرف برای تولید یا از بین رفتن آن ثبت می شود.
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور سابق از سال ۱۳۸۱ نسبت به تغییر عناوین طبقه بندی در آمد و هزینه اقدام و آنها را با طبقه بندی  (SNA)[8]1993 منطبق نموده لیکن سیستم حسابداری وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مالی مربوط به این اقلام برخلاف بند  (SNA)1993 برمبنای نقدی و نقدی تعدیل شده گزارش می نمایند. بنابراین، نبود یک نظام گزارشگری مالی برمبنای تعهدی به تبع آن عدم تهیه ترازنامه و سایر صورتهای مالی برای دولت در قالب یک واحدگزارشگر، اطلاعات مالی مورد نیاز سیستم حسابداری مالی و نظام آمارهای مالی را فراهم نخواهد کرد.
امید است با انجام این پژوهش، و باز شناسی مزایای حسابداری تعهدی در بخش دولتی،و استفاده از آن در مراجع تصمیم گیر کشور ، هر چه سریعتر کشور ما نیز همچون کشورهای،آمریکا، استرالیا، نیوزلند از گزاشگری مطلوبی برخوردار و باعث افزایش ارتقای پاسخگویی و شفافیت گردد.
 

۱-۳-بیان مساله ،سوالات و اهمیت تحقیق

بخش عمومی ایران برای گزارشگری مالی خود از مبنای نقدی تعدیل شده استفاده می نماید و بیشتر، تاکید بر ایفای مسئولیت پاسخگویی مالی دولت بوده است، بنحوی که درآمدها با مبنای نقدی وفق زمان وصول وجه شناسایی و در دفاتر ثبت می شوند.در صورتیکه در نظام تعهدی در آمدها و هزینه ها به محض تحقق در دفاتر و عملیات مالی شناسایی و ثبت می گردند. پرداخت های بخش عمومی به چهار نوع شامل هزینه، پیش پرداخت، علی الحساب و تنخواه­گردان پرداخت  تقسیم می­شوند. هزینه های استهلاک و سایر هزینه ها­ی غیر نقدی در دفاتر ثبت نمی شوند و همچنین هزینه ها تا زمانی که پرداخت نشوند با وجود تحقق هزینه  بدلیل عدم پرداخت وجه آن شناسایی نمی شوند.
قانون تشکیل هیات های امنای موسسات عالی علمی دولتی در سال ۱۳۵۰به تصویب مجلس وقت رسیدبراساس این قانون دانشگاه­ها موظف شدندکه هیات امنای مستقلی تشکیل دهند تا اینکه در سال ۱۳۶۹قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاه­هاو موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید ودر تاریخ ۲۶/۱۰/۱۳۶۹شوری نگهبان آن راتایید کرد.)ابوالحلاج،۱۳۹۰)
دانشگاههای علوم پزشکی موسساتی غیر انتفاعی و عام المنفعه دارای شخصیت حقوقی مستقل و استقلال مالی و اداری واستخدامی  هستند .
تصویب و ابلاغ ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران راه را برای  هیات امنا هموار تر کرد و بالطبع تعهدات سنگینی نیز برای وزارت بهداشت ایجاد نمود که محاسبه قیمت تمام شده خدمات و استقرار سیستم بودجه ریزی عملیاتی از مهمترین آنها می­باشد.
در راستای اجرای تکالیف مقرر در قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به ویژه ماده۲۰ قانون برنامه پنجم و منوط شدن تخصیص اعتبارات دولتی به دانشگاههای علوم پزشکی بر اساس قیمت تمام شده خدمات ارائه شده و تحت عنوان کمک؛ مرکز بودجه و پایش عملکرد وزارت بهداشت به استناد آیین نامه جدید دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور از سال ۱۳۸۷طرحی تحت عنوان نظام نوین مالی(حسابداری تعهدی) را در چهار گام به شرح زیر در یک برنامه ۵ ساله هدفگذاری کرد (ابوالحلاج،۱۳۹۰)

 • گام اول: تغییر رویکرد از روش حسابداری نقدی به روش حسابداری تعهدی
 • گام دوم: استقرار سیستم بهای تمام شده خدمات و فعالیتها
 • گام سوم: بودجه بندی نوین(ابزار مناسب؛برنامه ریزی و کنترل کارا)
 • گام چهارم: مدیریت هزینه و بهره وری؛تحلیل نتایج

برای اجرای گام اول (استقرار سیستم حسابداری تعهدی) و به استناد ماده ۸۷ آیین نامه مالی و معاملاتی مصوب دانشگاههای علوم پزشکی مجموعه ­ای مشتمل بر ده دستور العمل در فرور دین ۱۳۸۷جهت اجرا به دانشگها ابلاغ شد. (ابوالحلاج،۱۳۸۹)
این مجموعه مشتمل بر روش های اجرایی؛مستندات و دستور العملهایی می باشد که با لحاظ کردن پیش فرضهای مورد نیاز دانشگاهها و دانشکده­های علوم پزشکی وبیمارستانهاو شبکه های بهداشت درمان تدوین طراحی و کد گذاری شده است. (ابوالحلاج،۱۳۸۹)
منابع مالی دانشگاههای علوم پزشکی از محل اعتبارات و کمکهای اهدایی دولت و یا عنوانهای دیگر و همچنین درآمد حاصل از فعالیتهای اصلی(موضوع تبصره ۳ماده ۱۹آیین نامه مالی و معاملاتی) درآمد حاصل از واگذاری فعالیتهاو اماکن؛هدایا و کمکهای مردمی؛موسسات ؛ سازمانها و… تامین میشود. (ابوالحلاج،۱۳۹۰)
امور مالی ومعاملاتی دانشگاه بر اساس آیین نامه مالی و معاملاتی مصوب دانشگاههای علوم پزشکی انجام خواهد شد . ( ماده یک آیین نامه مالی و معاملاتی)
با توجه به ماده۱۳ این آیین نامه خط مشی حسابداری دانشگاههای علوم پزشکی برمبنای روش حسابداری تعهدی تعیین شده است.
مدیریت خدمات سلامت که از ارزشمندترین و حیاتی ترین خدمات مورد نیاز جامعه می باشد با توجه به گستردگی دانشگاههای علوم پزشکی و افزایش هزینه ها و بودجه مورد نیاز جهت ارائه این خدمات و افزایش جمعیت و کامل تر شدن پوشش خدمات در دورترین نقاط کشور ، ضرورت ارائه خدمات تخصصی و فوق تخصصی تشخیصی و درمانی جدید مطابق با پیشرفت های علم روز و محدودیت منابع مالی کشور ، روز به روز بیشتر به اطلاعات به هنگام ، جامع و دقیق ، تجمیع شده و قابل اتکاء نیازمند می باشد.اطلاعات بدست آمده از گزارشات مالی که حاصل ثبت، طبقه بندی، و تجزیه و تحلیل به موقع رویدادهای مالی است، از اهمیت بالایی برخوردار می‌باشد. نیاز به اطلاعات حسابداری امروزه رشد قابل مقایسه­ای داشته و مدیران بیش از هر زمان دیگر نیاز به اطلاعات تفصیلی حسابداری بخصوص اطلاعات مربوط به فرآیندهای عملیاتی و بهای تمام شده دارند.
همچنین سیستم حسابداری باید قادر باشد گزارش های مورد نیاز برای اتخاذ تصمیمات در موارد و مسائل خاص یا وضعیت های ویژه را تامین نماید.از سویی دیگر مسئولیت پاسخگویی ، مرکز ثقل و سنگ زیر بنای تمام گزارش های مالی در سازمان ها می باشدو سازمانها ملزم به پاسخگویی در مقابل شهروندان و سازمانهای نظارتی می‌باشند. برای افزایش منابع مالی و اهدافی که این منابع برای تحقق آنها مصرف می شود بایستی دلایل منطقی ارائه نمایند. (ایجیری۱۹۸۳)
مدیریت مالی دستگاه های دولتی کشور و از جمله دانشگاههای علوم پزشکی در طول سالیان قبل و پس از انقلاب متاثر از روش حسابداری نقدی بوده که انتظارات و مطالبات مدیران دانشگاههای علوم پزشکی جهت بدست آوردن بهای تمام شده خدمات (برای واقعی نمودن تعرفه ها) و بودجه ریزی عملیاتی مورد نظر قانون گذار در این روش امکان پذیر نبوده است. روشن است اطلاعات و گزارشهایی که از این سیستم بدست می آید نمی تواند بیانگر وضعیت دقیق مالی و عملکرد واقعی باشد .
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر اساس تکلیف قانونی ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه و به دلیل اعتقادی که به ایجاد نظم در امور مالی داشت ، تصمیم گرفت که رویه حسابداری خود را از نقدی به تعهدی تغییر دهد و ضمن ثبت و ضبط دقیق درآمدها و هزینه ها و کلیه رخدادهای مالی ، امکان استحصال بهای تمام شده فراهم گردد . اجرای نظام نوین مالی(حسابداری تعهدی) دانشگاههای علوم پزشکی از سال ۱۳۸۷ مطرح و ضمن ایجاد بستر سخت افزاری و نرم افزاری و آموزش کارکنان بخش مالی دانشگاهها به تدریج در دانشگاهها کامل و جشن استقرار آن در تاریخ ۲۷/۶/۹۱ برگزار گردید. با توجه به اینکه تصمیم ­گیری مدیران و نیز پاسخگویی آنها یکی از ضرورت های کلیدی در دانشگاهها  است. بنابر این پژوهش حاضر برای دستیابی به پرسشهای زیر انجام می گیرد.
۱- اجرای حسابداری تعهدی بر پاسخگویی عمومی مدیران شمالغرب کشور چه تاثیری دارد؟
۲- اجرای حسابداری تعهدی بر پاسخگویی مدیریتی مدیران شمالغرب کشور چه تاثیری دارد؟
۳- اجرای حسابداری تعهدی بر پاسخگویی مالی مدیران شمالغرب کشور چه تاثیری دارد؟
۴- اجرای حسابداری تعهدی بر پاسخگویی حرفه ای مدیران شمالغرب کشور چه تاثیری دارد؟
۵- اجرای حسابداری تعهدی بر پاسخگویی قانونی مدیران شمالغرب کشور چه تاثیری دارد؟
۶- اجرای حسابداری تعهدی بر پاسخگویی اجتماعی مدیران شمالغرب کشور چه تاثیری دارد؟
۷- اجرای حسابداری تعهدی بر پاسخگویی عملیاتی مدیران شمالغرب کشور چه تاثیری دارد؟
۸- اجرای حسابداری تعهدی در  اتخاذ تصمیمات مدیران شمال غرب کشور جهت وصول به موقع منابع دانشگاه چه تاثیری دارد؟
۹- اجرای حسابداری تعهدی بر تصمیمات کنترلی مدیریتی مدیران شمالغرب کشور چه تاثیری دارد؟
۱۰- اجرای حسابداری تعهدی بر سرعت تصمیم گیری مدیران شمالغرب کشور چه تاثیری دارد؟
۱۱- اجرای حسابداری تعهدی بر تصمیمات عملیاتی مدیران شمالغرب کشور چه تاثیری دارد؟
[۱] -Federal Accounting Standards Board
[۲] -Governmental Accounting Standards Board
[۳] -International Federation  Accountants
[۴] – International Monetary funds
[۵] -Organization For Economic co-Operation And Development
[۶] -United Nations Development Program me
[۷] -Government Financial Statistics
[۸]- System National  Account

تعداد صفحه:۱۴۳

قیمت : ۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 [email protected]

پایان نامه میزان آشنایی با اخلاق حرفه ای کارکنان موسسات

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کاشان

دانشکده تحصیلات تکمیلی

 

 

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری

 

عنوان

بررسی میزان آشنایی با اخلاق حرفه ای در بین کارکنان موسسات حسابرسی ایران

 

مهر ماه ۱۳۹۳

   برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

۳

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                      صفحه

چکیده ۱

فصل اول – طرح تحقیق. ۳

۱-۱- مقدمه. ۳

۱-۲- بیان مسأله. ۴

۱-۳- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق. ۶

۱-۴- اهداف تحقیق. ۷

۱-۴-۱- هدف اصلی ۷

۱-۴-۲- اهداف  فرعی ۷

۱-۵- فرضیه ‏های تحقیق. ۸

۱-۶- تعریف واژه‏ها ۸

۱-۷- قلمرو زمانی و مکانی.. ۹

فصل دوم – ادبیات و پیشینه تحقیق. ۱۱

۲-۱- مقدمه. ۱۱

۲-۲- تاریخچه. ۱۳

۲-۳- معانی و کاربردهای اخلاق. ۱۳

۲-۴- اخلاق حرفه‌ای.. ۱۵

۲-۵- نظام‌های اخلاقی عمده ۱۸

۲-۶- ویژگی‌های اخلاق حرفه‌ای.. ۱۸

۲-۶-۱- مسئولیت‌پذیری.. ۱۹

۲-۶-۲- برتری‌جویی و رقابت‌طلبی.. ۱۹

۲-۶-۳- صادق بودن. ۱۹

۲-۶-۴- احترام به دیگران. ۱۹

۲-۶-۵- رعایت و احترام نسبت به ارزش‌ها و هنجارهای اجتماعی.. ۱۹

۲-۶-۶- عدالت و انصاف.. ۱۹

۲-۶-۷- همدردی با دیگران. ۲۰

۲-۶-۸- وفاداری.. ۲۰

۲-۷- عوامل پایه‌ای اخلاق حرفه‌ای.. ۲۰

۲-۸- مدل مفهومی عوامل تاثیر گذار بر رفتار اخلاقی کارکنان. ۲۱

۲-۹- فاکتورهای سطح کلان اثر گذار بر رفتار اخلاقی.. ۲۲

۲-۱۰- فاکتورهای سطح میانی اثر گذار بر رفتار اخلاقی.. ۲۲

۲-۱۱- فاکتورهای سطح خرد اثر گذار بر رفتار اخلاقی.. ۲۴

۲-۱۲- ضرورت ترویج اخلاق حرفه‌ای در سازمان. ۲۵

۲-۱۳- وظایف مدیران در اخلاقی کردن سازمان. ۲۶

۲-۱۴- عوامل روان‌شناختی مرتبط با اخلاق کار. ۲۷

۲-۱۵- ضمانت اجرای رعایت قواعد اخلاق حرفه‌ای در مؤسسات تجاری و ادارات.. ۲۷

۲-۱۶- عوامل موثر بر اخلاق کار. ۲۸

۲-۱۶-۱- عوامل اجتماعی مؤثر بر اخلاق کار. ۲۸

۲-۱۶-۲ صنعتی شدن جوامع و تاثیر آن بر اخلاق کار. ۲۸

۲-۱۶-۳- تحصیلات و اخلاق کار. ۲۹

۲-۱۶-۴- سن و اخلاق کار. ۲۹

۲-۱۶-۵- عرف جامعه ایران و اخلاق کار. ۲۹

۲-۱۷-عوامل اقتصادی مؤثر بر اخلاق کار. ۳۰

۲-۱۸- عوامل روانشناسی اجتماعی.. ۳۰

۲-۱۹- مدل ارتباط دهنده اخلاق کار ، مدیریت و خصوصی سازی.. ۳۰

۲-۲۰- تاثیرمتغیرهای موثر براخلاق کار به صورت مجزا ۳۱

۲-۲۱- اخلاق و اخلاق کار. ۳۳

۲-۲۲- اخلاق حرفه ای در حسابداری و حسابرسی.. ۳۴

۲-۲۳-هدف‌های عمده حسابداری و اخلاق. ۳۵

۲-۲۴- نگاهی به سوابق تدوین آئین رفتار حسابداران‏ حرفه‏ای در جهان. ۳۷

۲-۲۵- سوابق تدوین آئین رفتار حسابداران حرفه‏ای‏ در ایران. ۳۸

۲-۲۶- ضوابط عمومی اخلاق و آئین رفتار حسابداران‏ حرفه‏ای.. ۴۰

۲-۲۷- رهنمودهای اخلاقی در حسابداری و حسابرسی.. ۴۰

۲-۲۸- آیین رفتار حرفه‌ای‌.. ۴۱

۲-۲۹- اصول بنیادی.. ۴۲

۲-۳۰- احکام. ۴۴

۲-۳۱- احکام قابل اجرا در مورد کلیه حسابداران حرفه‌ای‌.. ۴۴

۲-۳۲- ضمانت اجرای آیین رفتار حرفه‌ای.. ۴۴

۲-۳۳- پیشینه و مبانی تجربی تحقیق. ۴۵

۲-۳۳-۱- تحقیقات پیشین انجام شده در خارج از کشور. ۴۵

۲-۳۳-۲- تحقیقات پیشین انجام شده در داخل کشور. ۴۷

۲-۳۴- خلاصه و جمع بندی.. ۵۲

فصل سوم – روش شناسی تحقیق. ۵۴

۳-۱- مقدمه. ۵۴

۳-۲- فرضیه های تحقیق. ۵۴

۳-۳- روش تحقیق. ۵۴

۳-۴- متغیر های تحقیق. ۵۵

۳-۵- جامعه آماری.. ۵۷

۳-۶- حجم نمونه و روش برآورد حجم نمونه. ۵۷

۳-۷- ابزار جمع آوری داده ها ۵۷

۳-۸- اعتبار یا روایی پرسشنامه. ۵۸

۳-۹- پایایی پرسشنامه ۵۸

۳-۱۰- روش های تجزیه و تحلیل آماری و آزمون فرضیه ها ۵۹

۳-۱۱- خلاصه فصل سوم. ۵۹

فصل چهارم – تجذیه و تحلیل داده ها ۶۱

۴-۱-‏ مقدمه‏. ۶۱

۴-۲- توزیع فراوانی پاسخ ها ۶۱

جدول ۱-۴: توزیع فراوانی و درصد پاسخ های کارکنان موسسات حسابرسی به سوالات مربوط به درستکاری.. ۶۲

جدول ۲-۴: توزیع فراوانی و درصد پاسخ‌های کارکنان موسسات حسابرسی به سوالات مربوط به رازداری.. ۶۳

جدول ۳-۴: توزیع فراوانی و درصد پاسخ های کارکنان موسسات حسابرسی به سوالات مربوط به صلاحیت و مراقبت حرفه ای.. ۶۳

جدول ۴-۴: توزیع فراوانی و درصد پاسخ های کارکنان موسسات حسابرسی به سوالات مربوط به بیطرفی و استقلال عمل. ۶۴

۴-۳- شاخص های آمار توصیفی.. ۶۴

جدول ۵-۴ جدول آمار توصیفی داده ها بر اساس فرضیات تحقیق. ۶۵

جدول ۶-۴ جدول آمار توصیفی داده ها بر اساس شاخص های تحقیق. ۶۵

۴-۳-۱- آزمون همگونی میانگین نمونه با جامعه. ۶۶

جدول ۷-۴ جدول آزمون t تک نمونه ای به منظور تعمیم یافته ها به جامعه آماری.. ۶۶

۴-۴- تجزیه و تحلیل استنباطی.. ۶۶

۴-۴-۱-  فرضیه شماره یک ۶۶

جدول ۸-۴ :جدول آماره آزمون t تک نمونه ای شاخص درستکاری.. ۶۷

۴-۴-۲-  فرضیه شماره دو ۶۷

جدول ۹-۴  :آماره آزمون t تک نمونه ای شاخص صلاحیت و مراقبت حرفه ای.. ۶۸

۴-۴-۳- فرضیه شماره سه ۶۸

جدول ۱۰-۴: آماره آزمون تک نمونه ای شاخص رازداری.. ۶۸

۴-۴-۴-  فرضیه شماره چهار ۶۹

جدول ۱۱-۴ :آماره آزمون t تک نمونه ای شاخص بیطرفی و استقلال عمل. ۶۹

۴-۵- فرضیه اصلی.. ۶۹

جدول ۱۲-۴ خلاصه تجزیه و تحلیل داده ها ۷۰

جدول ۱۳-۴ :آماره آزمون t تک نمونه ای شاخص کلی اخلاق حرفه ای.. ۷۰

۴-۶- بررسی فرضیه آشنایی با اخلاق حرفه ای بر اساس  ویژگی های افراد جامعه. ۷۱

۴-۶-۱- فرضیه اصلی تحقیق و ویژگی جنسیت افراد. ۷۱

جدول ۱۴-۴ :ویژگی جنسیت افراد جامعه در مقابل فرضیه اصلی تحقیق. ۷۱

جدول ۱۵-۴ :آزمون خی دو ویژگی جنسیت افراد در مقابل فرضیه اصلی.. ۷۲

۴-۶-۲- فرضیه اصلی تحقیق و ویژگی سمت سازمانی افراد. ۷۲

جدول ۱۶-۴ :ویژگی سمت سازمانی افراد جامعه در مقابل فرضیه اصلی تحقیق. ۷۲

جدول ۱۷-۴ :آزمون خی دو ویژگی سمت سازمانی افراد در مقابل فرضیه اصلی.. ۷۳

فصل پنجم – نتیجه گیری و پیشنهادات.. ۷۵

۵-۱ -مقدمه. ۷۵

۵-۲- شاخص های تحقیق. ۷۵

۵-۳- ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها طبق شرایط متغیر ها ۷۵

۵-۴- آزمون همگونی میانگین نمونه با جامعه. ۷۵

۵-۴-۱- نتایج فرضیه اول. ۷۶

۵-۴-۲- نتایج فرضیه دوم. ۷۶

۵-۴-۳- نتایج فرضیه سوم. ۷۷

۵-۴-۴- نتایج فرضیه چهارم. ۷۸

۵-۵- نتیجه گیری در خصوص فرضیه اصلی تحقیق. ۷۸

۵-۶- بررسی فرضیه آشنایی با اخلاق حرفه ای بر اساس  ویژگی های افراد جامعه. ۷۸

۵-۶-۱- فرضیه رابطه جنسیت افراد با میزان آشنایی با اخلاق حرفه ای.. ۷۹

۵-۶-۲- فرضیه رابطه سمت سازمانی افراد با میزان آشنایی با اخلاق حرفه ای.. ۷۹

۵-۷- پیشنهادها ۷۹

۵-۷-۱- پیشنهادهایی مطابق با نتایج تحقیق. ۷۹

۵-۷-۲- پیشنهادهایی برای تحقیق های آتی.. ۸۰

۵-۸ – محدودیت های تحقیق. ۸۰

منابع فارسی.. ۸۱

منابع لاتین.. ۸۴

چکیده لاتین.. ۸۶

پیوست شماره (۱) – پرسشنامه تحقیق. ۸۷

 

چکیده

مطابق با دستورالعمل اخلاقی کمیته فنی سازمان حسابرسی لازمه دستیابی به اهداف حرفه حسابداری پایبندی حسابداران حرفه ای به اصول بنیادینی از قبیل درستکاری، بیطرفی، صلاحیت و مراقبت حرفه ای و رازداری است. درحال حاضر مسئله اخلاق حرفه ای  در حسابداری درکشورما بسیار حائز اهمیت است و این مسئله توسط برنامه ریزان کلان اقتصادی کشور مورد تأکید خاص قرار دارد. این تحقیق برآن است تا درخصوص میزان آشنایی کارکنان شاغل در موسسات حسابرسی با اصول اخلاق حرفه ای همچون درستکاری، صلاحیت و مراقبت حرفه ای، رازداری و بیطرفی و استقلال عمل این اشخاص ، به بررسی بپردازد.

این تحقیق  به صورت پیمایشی و به منظور بررسی میزان آشنایی با اصول اخلاق حرفه ای در میان کارمندان شاغل در موسسات حسابرسی به اجرا در آمده است. تحقیق مربوط با توزیع پرسشنامه در بین افراد شاغل در موسسات حسابرسی شهر های تهران و اصفهان و پر کردن آن و گردآوری و تجزیه و تحلیل مطالب به دست آمده است.

از آزمون فرضیه های این تحقیق، این نتیجه حاصل شد که میانگین امتیازات حاصله از پرسشهای صورت گرفته از افراد بیشتر از عدد ۳ می باشد و در نتیجه کارمندان شاغل در موسسات حسابرسی شهر های تهران و اصفهان نسبت به هر یک از اصول اخلاق حرفه ای همچون درستکاری، صلاحیت و مراقبت حرفه ای، رازداری و بیطرفی و استقلال عمل آشنایی دارند، البته آشنایی در تمام شاخص های اصول اخلاق حرفه ای یکسان نیست.همچنین از ارزیابی نتایج تحقیق بر اساس شاخص های انفرادی افراد همچون جنسیت و سمت کاری، مشخص شد که اولا بین جنسیت افراد و میزان آشنایی با اخلاق حرفه ای رابطه معنی داری وجود ندارد که این امر نشان دهنده یکسان بودن آموزه های اخلاقی بین افراد جامعه مورد نظر می باشد، و ثانیا بین سمت سازمانی افراد و میزان آشنایی با اخلاق حرفه ای نیز رابطه معنی داری وجود ندارد که چنین امری نشان دهنده این موضوع است که با افزایش سابقه کاری و تجربه افراد، میزان آشنایی با اخلاق حرفه ای افزایش نیافته است. با توجه به اینکه میانگین نمرات به دست آمده در حد متوسط است، نتیجه گیری شد که کارکنان شاغل در موسسات حسابرسی با آیین رفتار حرفه ای حسابداری دارای آشنایی در حد متوسط می باشند.

کلید واژه ها: اخلاق حسابداری – صلاحیت و مراقبت حرفه ای – حسابدار رسمی

 

فصل اول

طرح تحقیق

 

 

فصل اول طرح تحقیق

۱-۱- مقدمه

همیشه یک حسابدار باید با امانت و درستی، وقار و احترام به سمتی که در جامعه دارد، رفـتار کنـد. متاسفانه، این سمت شغلی مثل بسیاری موارد دیگر بد بکار برده شده و از آن غفلت شده است، به خصوص زمانی که مرتبط با اخلاقیات و اصول اخـلاقی باشد. امروزه، ما مجـبور شده ایم که اخلاقیات و اصــول اخلاقی را در حرفه حسابـداری و بسیـاری از حرفه های دیگر وضع کنیم. اگرچه این امر معمـولا موثر واقع نمی شـود، قانـون گذاران به واکنشی نـسبت به عـکس العمل عمـومی این رسوایی های شرکت ها نیــاز داشته و وضع اصول اخلاقی واکنش برگزیده بوده است. به غیر از دادگاه، حرفه حسابداری دارای هیات همتای خاص خود بوده که بر نظم اعضای خود به شکلی که اخلاق حرفه ای که از آنها انتظار رفته، رفتار نمی کنند، سرکشی و نظارت می کند. توقیف و تعلیق مجوز آنها، فسخ حق آنها برای عمل نمودن و پرداخـت های بازرسی شب عید، جرایم و غرامت های مربوط به رفتار آنها بسیار رایج می باشند(مرعشی، ۱۳۹۰).

اخلاق حرفه‌ای یکی از مسائل اساسی همه جوامع بشری است. در حال حاضر، متأسفانه در جامعه ما ، در محیط کار کمتر به اخلاق حرفه‌ای توجه می‌شود. در حالی که در غرب سکولار، در دانش‌های مربوط به مدیریت و سازمان، شاخه‌ای با عنوان اخلاق حرفه‌ای وجود دارد، ولی در جامعه دینی ما در مدیریت، به اخلاق توجه کافی نشده است. جامعه ما نیازمند آن است تا ویژگی‌های اخلاق حرفه‌ای مانند دلبستگی به کار، روحیه مشارکت و اعتماد، ایجاد تعامل با یکدیگر و… تعریف، و برای تحقق آن فرهنگ‌سازی شود. امروزه بسیاری از کشورها در جهان صنعتی به این بلوغ رسیده‌اند که بی‌اعتنایی به مسائل اخلاقی و فرار از مسئولیت‌ها و تعهدات اجتماعی، به از بین رفتن بنگاه می‌انجامد. به همین دلیل، بسیاری از شرکت‌های موفق برای تدوین استراتژی اخلاقی احساس نیاز کرده، و به این باور رسیده‌اند که باید در سازمان یک فرهنگ مبتنی بر اخلاق رسوخ کند. از این‌رو، کوشیده‌اند به تحقیقات درباره اخلاق حرفه‌ای جایگاه ویژه‌ای بدهند، وقتی از حوزه فردی و شخصی به حوزه کسب و کار گام می‌نهیم‌‌، اخلاق کار و یا اخلاق شغلی به میان می‌آید؛ مانند: اخلاق پزشکی‌‌، اخلاق معلمی‌‌، اخلاق مهندسی و نظایر آن‌. برای نمونه، چگونه ممکن است سیستم یک بیمارستان یا دانشگاه فاسد باشد، اما از پرستاران بخواهیم اخلاقی باشند. امروزه اخلاق حرفه‌ای نقش راهبردی در بنگاه‌ها دارد و متخصصان مدیریت استراتژیک، اصول اخلاقی شایسته در سازمان را از پیش‌‌شرط‌های مدیریت استراتژیک خوب دانسته‌اند. در اخلاق حرفه‌ای، مسئولیت‌های اخلاقی سازمان در قبال محیط داخلی و خارجی است و این متمایز از حقوق کار است، اما حقوق کار نیز در آن وجود دارد. اصول اخلاق خوب از پیش‌‌شرط‌های مدیریت استراتژیک خوب است. این اصول موجب ایجاد یک شرکت و بنگاه خوب می‌شود(میشل[۱]، ۲۰۰۰).

اخلاق حرفه ای رشته ای از اخلاق کاربردی، حاوی نظام ارزشی و باورهای جمعی صاحبان یک حرفه است که بر چگونگی رفتار، اعمال و مسئولیت های اعضای آن حرفه در مقابل جامعه، در مقابل یکدیگر و در مقابل اشخاصی که از خدمات شاغلین در حرفه استفاده می کنند، حاکمیت دارد(علی مدد، ۱۳۸۹).

حسابداری و حسابرسی به علت داشتن نقش موثر در کسب وکار، از دیرباز در جوامع مختلف مورد توجه بوده‌ است. شاید بتوان قدمت این حرفه را به اندازه قدمت تمدن‌ بشری دانست. در حقیقت، از زمانی که تجارت آغاز شد، ثبت معاملات و گزارشگری مورد استفاده قرار گرفت. در تمدن‌های باستان، حساب‌های خراج، مالیات و دارایی‌های‌ حکومت، به نحوی ثبت و نگهداری می‌شد. از جمله در ۳۶۰۰ سال قبل و در تمدن باستانی سومری‌ها، نظام مالی‌ جامعی که نشان‌دهنده موجودی غلات، دام‌ها و میزان املاک‌ حکومت بوده، وجود داشته است. همچنین،در تمدن‌های‌ باستانی لیبی، ایران و مصر، حساب درآمدها و مخارج‌ حکومت به دقت ثبت و نگاهداری می‌شد. در قرن سیزدهم‌ و چهاردهم میلادی و هم‌زمان با رشد صنعت، بازرگانی و بانکداری، پیشرفت قابل توجهی در نگهداری حساب‌ها به وجود آمد و سرانجام در سال ۱۸۰۰ میلادی، تهیه ترازنامه‌ و صورت سود و زیان مطرح و متداول گردید. به دنبال انقلاب‌ صنعتی، دامنه عملیات تولیدی بازارهای سرمایه گسترده‌تر شد. با تفکیک مالکیت بنگاه‌ها از مدیریت و تاسیس‌ شرکت‌های سهامی، حرفه حسابداری اهمیت ویژه‌ای یافت. (دوکا[۲]،۲۰۰۳).

 

۱-۲- بیان مسأله

وضعیت فعلی حرفه حسابرسی نشان از رسوایی های مالی عظیمی چون انرون.وورپ کام .آرتور اندرسون، تیکو، پروکامپ و … دارد. با مشاهده هر یک از این رسوایی ها این سوال به وجود می آید که چرا و چگونه چنین رسوایی های به وجود آمده است.جواب این است: عدم رعایت اخلاق. تحقیق پیش رو برای ارزشیابی جوانب این امر و بررسی راه کار های پیش رو انجام خواهد شد.

علاوه بر این که ممکن است با عدم رعایت موازین اخلاقی توسط حسابداران و حسابرسان منافع سهامداران زیر پا گذاشته شود.از حیث اینکه اطلاعات حسابداری ورودی بسیاری از سامانه های تصمیم گیری اقتصادی محسوب می شود نیز نقش اخلاق حسابداری بسیار حایز اهمیت است.از طرفی هم با کم رنگ شدن نظام های سنتی اخلاقی در جوامع و رشد پر شتاب علم و فناوری توجه به نقش اخلاق موضوع بسیار مهمی تلقی می شود. همچنین رایو[۳] و وبر[۴]  (۲۰۰۴ ) اعلام نمودند که ارائه گزارشات نادرست درخصوص تخلفات حرفه ای حسابداران سبب ایجاد عدم اطمینان درجامعه سرمایه گذاران به طور خاص و در کل اقتصاد جامعه به صورت عام شده است.

به همین دلیل ایجاد اعتماد اجتماعی نسبت به جامعه حسابداران رسمی ازاهم وظایف سازمانهای ناظربه اخلاق حرفه ای به شمار می آید. ( کارمیچال[۵]) با آنکه تحقیقات محدودی در رابطه با ارزیابی اخلاق حرفه ای توسط کولبرگ[۶] ۱۹۷۶ ) (،رست) ۱۹۷۰ ( و ویکتور[۷](  ( ۱۹۸۹ به اجرا در آمده ولی تعداد تحقیقات انجام شده دررابطه با اخلاق حرفه ای در حسابداری چشمگیر نمی باشد.

درحال حاضر مسئله اخلاق حرفه ای  در حسابداری درکشورما هم بسیار حائز اهمیت است واین مسئله توسط برنامه ریزان کلان اقتصادی کشور مورد تأکید خاص قرار دارد. اینکه کارکنان شاغل در موسسات فعال در حرفه حسابرسی که در آینده جزو حسابداران رسمی کشور قرار خواهند گرفت بر اساس اصول راستین اخلاق حرفه ای فعالیت می کنند یا نه ؛ از جمله سوالات مهمی است که لازم است دراین تحقیق به آن پرداخته شود . لذا این  تحقیق برآن است تا به این سوال جواب دهد:تا چه حد کارکنان شاغل در موسسات فعال حسابرسی با آیین رفتار حرفه ای آشنایی دارند؟

طبق دستورالعمل اخلاقی کمیته فنی سازمان حسابرسی لازمه دستیابی به اهداف حرفه حسابداری پایبندی حسابداران حرفه ای به اصول بنیادینی از قبیل  درستکاری، بیطرفی، صلاحیت و مراقبت حرفه ای،  رازداری، رفتار حرفه ای و اصول و ضوابط حرفه ای  است. بررسی های انجام شده در رابطه با اخلاق حرفه ای در حرفه حسابداری حاکی از این است که تحقیقات انجام شده دراین موارد آنچنان که باید در کشورهای مختلف به اجرا در نیامده اند(کمیته فنی سازمان حسابرسی ۱۳۸۵).

رایو و وبر (۲۰۰۴ ) اعلام نمودند که ارائه گزارشات نادرست درخصوص تخلفات حرفه ای حسابداران سبب ایجاد عدم اطمینان درجامعه سرمایه گذاران به طور خاص و در کل اقتصاد جامعه به صورت عام شده است (رایو و وبر ۲۰۰۴).

با آنکه تحقیقات محدودی در رابطه با ارزیابی اخلاق حرفه ای توسط کولبرگ  ۱۹۷۶، رست۱۹۷۰  و ویکتور ۱۹۸۹ به اجرا در آمده ولی تعداد تحقیقات انجام شده دررابطه با اخلاق حرفه ای در حسابداری چشمگیر نمی باشد.

 

۱-۳- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

اخلاق حرفه ای از جمله عوامل مهمی است که امروزه مورد توجه برنامه ریزان و مدیران مسئول سازمانهای دولتی و خصوصی قرار گرفته است. از آنجایی که بنگاه های اقتصادی فعلی بدون حسابداری نمی تواند وجود داشته باشد، حسابداری در دنیای پیشرفتۀ اقتصادی امروز حرفه ای  حیاتی است. برجستگی متمایز کننده حرفۀ حسابداری پذیرش مسؤولیت نسبت به عموم است. جامعه انتظارات فراوانی از اهل این حرفه دارد و مردم باید به کیفیت خدمات پیچیده ارائه شده توسط حرفه حسابداری اعتماد داشته باشند. از این رو اطلاعات ارائه شده توسط حسابداران باید به طور قابل توجهی کارآمد، قابل اتکا، واقعی و بدون سوگیری باشد و حسابداران نه تنها باید واجد شرایط و صلاحیت حرفه ای باشند، بلکه باید از درجه بالایی از صداقت و درستکاری حرفه ای نیز برخوردار و آبرو و حیثیت حرفه ای از مهم ترین داراییهای آنها باشد. در نتیجه اخلاق حسابداری برای حسابداران حرفه ای و افرادی که به خدمات حسابداری تکیه دارند اهمیت زیادی دارد. انجمن حسابداران رسمی امریکا به عنوان یکی ازمراکز مهم ارزشیابی کارحسابداران رسمی درایالت متحده، براین امر تأکید دارد که حسابداران نه تنها باید از اطلاعات علمی و حرفه ای استاندارد برخوردار باشند بلکه باید نمونه بارز اخلاق سالم حرفه ای را در محیط کار خود ارائه نمایند. لذا برخورداری از اعتبار و آبروی حرفه ای یکی از شاخص های مهم ارزشیابی حسابداران مطرح شده است.

اهمیت اخلاق حرفه ای در جامعه کنونی به این علت است که افراد جامعه نسبت به این امر بسیار حساس بوده و از متخصصین جامعه انتظار دارند که در کمال صداقت مسئولیتهای خود را به اجرا در آورند  به همین دلیل متخصصین رشته های مختلف باید فعالیتهای خود را درزمینه های حرفه ای مطابق با قوانین و مقررات موجود به نحو احسن انجام دهند (انجمن حسابرسان داخلی). در حال حاضر درعرصه بین المللی سه مرکز مهم نظارت براخلاق حرفه ای به عنوان منبع اصلی ارزشیابی فعالیت حرفه ای حسابداران و حسابرسان درجهان به شمار می آیند. این سه مرکز شامل انجمن حسابداران رسمی امریکا، انجمن حسابرسان داخلی[۸]، انجمن حسابداران مدیریت[۹] بوده و مقررات آنها در رابطه با رعایت اخلاق حرفه ای در حسابداری کم و بیش مشابه یکدیگر و توسط اغلب سازمانهای خصوصی و دولتی حسابداری و حسابرسی جهان لازم الاجرا می باشند. به عبارت دیگر درمقررات مصوب توسط هرسه مرکز فوق التزام به صداقت حرفه ای[۱۰]، مسئولیت پذیری۱۱، توانمندی حرفه ای۱۲، احترام به قوانین و مقررات ۱۳، کار آمدی۱۴، اعتماد به نفس۱۵، التزام به سودآوری شرکت۱۶، اعتقاد به کار گروهی۱۷ و رازداری۱۸ توصیه شده اند و حسابداران براساس این شاخص ها در هر سازمان مورد ارزشیابی اخلاق حرفه ای قرار می گیرند(کومیبادیس۱۹  و اوکپارا۲۰ ، ۲۰۰۸ ).

از سوی دیگر شاخص های دیگری از قبیل استقلال حرفه ای ۲۱توسط انجمن حسابداران رسمی امریکا مطرح شده است که به عنوان اصلی ترین شاخص در حرفه حسابداری تلقی شده و برجلوگیری از هرگونه جانبداری عمدی یا سهوی از طرفهای مختلف ذینفع درسود و زیان سازمان تأکید می نماید. به عنوان مثال زمانی که یک حسابدار رسمی در شرکتی که کار میکند دارای سهام باشد این مسئله به عنوان عامل نقض کننده استقلال حرفه ای او محسوب خواهد شد.

ازاین رو عدم برخورداری ازهریک از شاخص های فوق می تواند به عنوان نقاط منفی اخلاق حرفه ای برای حسابداران تلقی گردد. از سوی دیگر فدراسیون بین المللی حسابداران۲۲ سازمان بین المللی مهمی است که در ورای همه این سازمانها بر امر نظارت بر اخلاق حرفه ای حسابداران فعالیت دارد و با تأکید بررعایت دقیق استانداردهای حرفه ای در حسابداری درصدد ایجاد یک جو سالم برای فعالیت حسابداران است. با وجود این به نظر میرسد در ایران، از لحاظ نظری و تجربی، به این مهم کمتر پرداخته شده است.

[۱] michell

[۲] duca

[۳] RAU

[۴] WEBER

[۵] CARMICHAL

[۶] KOHLBERG

[۷] VICTOR

[۸] Institute of internal auditors (IIA)

[۹] Institute of management accountants(IMA)

[۱۰] Morality

۱۱ Respasibility

۱۲ Professional competence

۱۳  Laws and rules respect for

۱۴ Efficiency

۱۵ Self esteem

۱۶ Profit

۱۷ Team work

۱۸ Secracy

۱۹ Koumbiadis

۲۰ okpara

۲۱ Independence

۲۲ International federation of accountants (IFAC)

تعداد صفحه:۹۹

قیمت : ۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 [email protected]