دسته: زبان خارجه (انگلیسی آلمانی فرانسه)

پایان نامه :بررسی تاثیر رسانه های گروهی بر پیشرفت خواندن و درک مطلب زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی در میان دانش آموزان سطح متوسط ایرانی

پایان نامه رشته :زبان انگلیسی

گرایش : آموزش زبان انگلیسی

عنوان : بررسی تاثیر رسانه های گروهی بر پیشرفت خواندن و درک مطلب زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی در میان دانش آموزان سطح متوسط ایرانی 

Continue reading “پایان نامه :بررسی تاثیر رسانه های گروهی بر پیشرفت خواندن و درک مطلب زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی در میان دانش آموزان سطح متوسط ایرانی”

پایان نامه :نظرات مدرسین در مورد تاثیرات دو روش تصحیح خطاها به نحو غیرمستقیم و تصحیح فرا زبانی بر تلفظ زبان­آموزان مبتدی

پایان نامه رشته : زبان انگلیسی

گرایش :آموزش زبان انگلیسی

عنوان : نظرات مدرسین در مورد تاثیرات دو روش تصحیح خطاها به نحو غیرمستقیم و تصحیح فرا زبانی بر تلفظ زبان­آموزان مبتدی

Continue reading “پایان نامه :نظرات مدرسین در مورد تاثیرات دو روش تصحیح خطاها به نحو غیرمستقیم و تصحیح فرا زبانی بر تلفظ زبان­آموزان مبتدی”

پایان نامه :ترجمه کتاب « تأثیر رسانه » اثر سارا فینگر و میشل مواتی

پایان نامه رشته :  زبان های خارجی

گرایش : مترجمی 

عنوان :ترجمه کتاب « تأثیر رسانه » اثر سارا فینگر و میشل مواتی

Continue reading “پایان نامه :ترجمه کتاب « تأثیر رسانه » اثر سارا فینگر و میشل مواتی”

پایان نامه :تحلیل گفتمان انتقادی در فیلم “یه حبه قند”

پایان نامه رشته :زبان انگلیسی

گرایش : زبان شناسی همگانی

عنوان : تحلیل گفتمان انتقادی در فیلم “یه حبه قند”   

Continue reading “پایان نامه :تحلیل گفتمان انتقادی در فیلم “یه حبه قند””

پایان نامه زبان انگلیسی:Exploring the impact of Pair Work on Writing Performance of Iranian EFL Learners

پایان نامه رشته :زبان انگلیسی

عنوان : Exploring the impact of Pair Work on Writing Performance of Iranian EFL Learners

Continue reading “پایان نامه زبان انگلیسی:Exploring the impact of Pair Work on Writing Performance of Iranian EFL Learners”

پایان نامه زبان انگلیسی:Translation of English Reduplicative Words into Persian A Case Study of Novel Translation into Persian

پایان نامه رشته :زبان انگلیسی

عنوان : Translation of English Reduplicative Words into Persian A Case Study of Novel Translation into Persian

Continue reading “پایان نامه زبان انگلیسی:Translation of English Reduplicative Words into Persian A Case Study of Novel Translation into Persian”

پایان نامه زبان انگلیسی:The Impact of Speech Rate on Iranian Intermediate EFL Learners`s Listening Comprehension Ability

پایان نامه رشته : زبان انگلیسی

عنوان : The Impact of Speech Rate on Iranian Intermediate EFL Learners`s Listening Comprehension Ability

Continue reading “پایان نامه زبان انگلیسی:The Impact of Speech Rate on Iranian Intermediate EFL Learners`s Listening Comprehension Ability”

پایان نامه رشته زبان انگلیسی:The Relationship between Teacher-Student Rapport and Students Willingness to Cheat among Iranian High School Students in Bandar Abbas

پایان نامه رشته :زبان انگلیسی

عنوان :   The Relationship between Teacher-Student Rapport and Students  Willingness to Cheat among Iranian High School Students in Bandar Abbas

Continue reading “پایان نامه رشته زبان انگلیسی:The Relationship between Teacher-Student Rapport and Students Willingness to Cheat among Iranian High School Students in Bandar Abbas”

پایان نامه رشته زبان انگلیسی:The Relationship between Teacher-Reflection and Teacher-Efficacy of Novice and Experienced EFL Teachers

پایان نامه رشته :زبان انگلیسی

عنوان : The Relationship between Teacher-Reflection and Teacher-Efficacy of Novice and Experienced EFL Teachers

Continue reading “پایان نامه رشته زبان انگلیسی:The Relationship between Teacher-Reflection and Teacher-Efficacy of Novice and Experienced EFL Teachers”

پایان نامه رشته زبان انگلیسی:THE RELATIONSHIP AMONG EFL TEACHERS’ TEACHING STYLES, NEURO-LINGUISTIC PROGRAMMING, AND AUTONOMY

پایان نامه رشته :زبان انگلیسی

عنوان : THE RELATIONSHIP AMONG EFL TEACHERS’ TEACHING STYLES, NEURO-LINGUISTIC PROGRAMMING, AND AUTONOMY

Continue reading “پایان نامه رشته زبان انگلیسی:THE RELATIONSHIP AMONG EFL TEACHERS’ TEACHING STYLES, NEURO-LINGUISTIC PROGRAMMING, AND AUTONOMY”

پایان نامه رشته زبان انگلیسی:The Relationship among EFL Learners’ Use of Language Learning Strategies, Reading Strategies, and Reading Comprehension

پایان نامه رشته :زبان انگلیسی

عنوان : The Relationship among EFL Learners’ Use of Language Learning Strategies, Reading Strategies, and Reading Comprehension

Continue reading “پایان نامه رشته زبان انگلیسی:The Relationship among EFL Learners’ Use of Language Learning Strategies, Reading Strategies, and Reading Comprehension”

پایان نامه رشته زبان انگلیسی:The Quest for Racial Identity In Toni Morrison’s Song of Solomon Under the Light of Derridean Deconstruction

پایان نامه رشته :زبان انگلیسی

عنوان : The Quest for Racial Identity In Toni Morrison’s Song of Solomon Under the Light of Derridean Deconstruction

Continue reading “پایان نامه رشته زبان انگلیسی:The Quest for Racial Identity In Toni Morrison’s Song of Solomon Under the Light of Derridean Deconstruction”

پایان نامه رشته زبان انگلیسی: تأثیر ارائه ی چکیده به عنوان یک فعالیت پیش خوانی بر توانایی درک مطلب دانش آموزان سطح متوسط ایرانی

پایان نامه رشته :زبان انگلیسی

گرایش :آموزش

عنوان : پایان نامه رشته زبان انگلیسی: تأثیر ارائه ی چکیده به عنوان یک فعالیت پیش خوانی بر توانایی درک مطلب دانش آموزان سطح متوسط ایرانی

Continue reading “پایان نامه رشته زبان انگلیسی: تأثیر ارائه ی چکیده به عنوان یک فعالیت پیش خوانی بر توانایی درک مطلب دانش آموزان سطح متوسط ایرانی”

پایان نامه رشته زبان انگلیسی:The Effects Instruction on Pragmatic Development among Iranian EFL Learners:Teaching Polite Refusahs in English

پایان نامه رشته :زبان انگلیسی

عنوان : The Effects Instruction on Pragmatic Development among Iranian EFL Learners:Teaching Polite Refusahs in English

Continue reading “پایان نامه رشته زبان انگلیسی:The Effects Instruction on Pragmatic Development among Iranian EFL Learners:Teaching Polite Refusahs in English”

پایان نامه رشته زبان انگلیسی:The Effect of Project Works on Learner’s Autonomy and Language proficiency of Iranian Intermediate EFL Learners in Two High schools in District Four in Mashhad

پایان نامه رشته :زبان انگلیسی:

عنوان : The Effect of Project Works on Learner’s Autonomy and Language proficiency of Iranian Intermediate EFL Learners in Two High schools in District Four in Mashhad

Continue reading “پایان نامه رشته زبان انگلیسی:The Effect of Project Works on Learner’s Autonomy and Language proficiency of Iranian Intermediate EFL Learners in Two High schools in District Four in Mashhad”

پایان نامه رشته زبان انگلیسی:THE EFFECT OF CRITICAL THINKING ON TRANSLATION PERFORMANCE OF TRANSLATIONS STUDENTS

پایان نامه رشته :زبان انگلیسی

عنوان : THE EFFECT OF CRITICAL THINKING ON TRANSLATION PERFORMANCE OF TRANSLATIONS STUDENTS

Continue reading “پایان نامه رشته زبان انگلیسی:THE EFFECT OF CRITICAL THINKING ON TRANSLATION PERFORMANCE OF TRANSLATIONS STUDENTS”

پایان نامه رشته زبان انگلیسی:رابطه بین اضطراب، انگیزش زبان آموزی و مهارت بسندگی زبان در بین زبان آموزان ایرانی انگلیسی به عنوان زبان خارجی

پایان نامه رشته :زبان انگلیسی

گرایش :آموزش

عنوان : پایان نامه رشته زبان انگلیسی:رابطه بین اضطراب، انگیزش زبان آموزی و مهارت بسندگی زبان در بین زبان آموزان ایرانی انگلیسی به عنوان زبان خارجی

Continue reading “پایان نامه رشته زبان انگلیسی:رابطه بین اضطراب، انگیزش زبان آموزی و مهارت بسندگی زبان در بین زبان آموزان ایرانی انگلیسی به عنوان زبان خارجی”

پایان نامه رشته زبان انگلیسی:The Comparative Impact of Analysis and Inference on Intermediate EFL Learners’ Reading Comprehension

پایان نامه رشته :زبان انگلیسی

عنوان : The Comparative Impact of Analysis and Inference on Intermediate EFL Learners’ Reading Comprehension

Continue reading “پایان نامه رشته زبان انگلیسی:The Comparative Impact of Analysis and Inference on Intermediate EFL Learners’ Reading Comprehension”

پایان نامه رشته زبان انگلیسی:The Affirmative Impact of Visual and Verbal Techniques upon Raising Vocabulary Achievement of Iranian High School Students

پایان نامه رشته :زبان انگلیسی

عنوان : The Affirmative Impact of Visual and Verbal Techniques upon Raising Vocabulary Achievement of Iranian High School Students

Continue reading “پایان نامه رشته زبان انگلیسی:The Affirmative Impact of Visual and Verbal Techniques upon Raising Vocabulary Achievement of Iranian High School Students”

پایان نامه رشته زبان انگلیسی:The Role of CALL in Facilitating the Reading Ability of EFL Learners

پایان نامه رشته :زبان انگلیس

عنوان : The Role of CALL in Facilitating the Reading Ability of EFL Learners

Continue reading “پایان نامه رشته زبان انگلیسی:The Role of CALL in Facilitating the Reading Ability of EFL Learners”

پایان نامه رشته زبان انگلیسی:A Scrutiny of In-service Training Programs for EFL Teachers and the Development of a Model Based on Language Teachers’ Perceptions

پایان نامه رشته :زبان انگلیسی

عنوان : A Scrutiny of In-service Training Programs for EFL Teachers and the Development of a Model Based on Language Teachers’ Perceptions

Continue reading “پایان نامه رشته زبان انگلیسی:A Scrutiny of In-service Training Programs for EFL Teachers and the Development of a Model Based on Language Teachers’ Perceptions”

پایان نامه رشته زبان انگلیسی:A Study on the Effectiveness of Task types (noticing-reformulation) on Iranian Low Intermediate EFL Learners’ Retention of Collocations

پایان نامه رشته :زبان انگلیسی

عنوان : A Study on the Effectiveness of Task types (noticing-reformulation) on Iranian Low Intermediate EFL Learners’ Retention of Collocations

Continue reading “پایان نامه رشته زبان انگلیسی:A Study on the Effectiveness of Task types (noticing-reformulation) on Iranian Low Intermediate EFL Learners’ Retention of Collocations”

پایان نامه رشته زبان انگلیسی:A Study on the Effectiveness of Textual Modification on the Improvement of Iranian upper-Intermediate EFL Learners’ Reading Comprehension

پایان نامه رشته :زبان انگلیسی

عنوان : A Study on the Effectiveness of Textual Modification on the Improvement of Iranian upper-Intermediate EFL Learners’ Reading Comprehension

Continue reading “پایان نامه رشته زبان انگلیسی:A Study on the Effectiveness of Textual Modification on the Improvement of Iranian upper-Intermediate EFL Learners’ Reading Comprehension”

پایان نامه رشته زبان فرانسه:La méthode communicative et l’élève du FLE à l’école élémentaire

پایان نامه رشته :زبان فرانسه

عنوان : La méthode communicative et l’élève du FLE à l’école élémentaire

Continue reading “پایان نامه رشته زبان فرانسه:La méthode communicative et l’élève du FLE à l’école élémentaire”

پایان نامه رشته زبان انگلیسی:Iranian Kurdish-Speaking High School Students’ Beliefs about English Language Teachers and Learners

پایان نامه رشته :زبان انگلیسی

عنوان : Iranian Kurdish-Speaking High School Students’ Beliefs about English Language Teachers and Learners

Continue reading “پایان نامه رشته زبان انگلیسی:Iranian Kurdish-Speaking High School Students’ Beliefs about English Language Teachers and Learners”

پایان نامه رشته زبان انگلیسی:Investigating Ilami EFL teachers’ performance in pronunciation of neutral and non-neutral suffixes

پایان نامه رشته :زبان انگلیسی

عنوان : Investigating Ilami EFL teachers’ performance in pronunciation of neutral and non-neutral suffixes

Continue reading “پایان نامه رشته زبان انگلیسی:Investigating Ilami EFL teachers’ performance in pronunciation of neutral and non-neutral suffixes”

پایان نامه رشته زبان انگلیسی:Investigating apology strategies among Kurdish bilinguals, a case study in Ilam

پایان نامه رشته :زبان انگلیسی

عنوان : Investigating apology strategies among Kurdish bilinguals, a case study in Ilam

Continue reading “پایان نامه رشته زبان انگلیسی:Investigating apology strategies among Kurdish bilinguals, a case study in Ilam”

پایان نامه رشته زبان انگلیسی:A study on the effectiveness of bilingual Teaching of Cognate Words (Persian-English) on Iranian upper intermediate EFL learners’ knowledge of Lexical development

پایان نامه رشته :زبان انگلیسی

عنوان : A study on the effectiveness of bilingual Teaching of Cognate Words (Persian-English) on Iranian upper intermediate EFL learners’ knowledge of Lexical development

Continue reading “پایان نامه رشته زبان انگلیسی:A study on the effectiveness of bilingual Teaching of Cognate Words (Persian-English) on Iranian upper intermediate EFL learners’ knowledge of Lexical development”

پایان نامه رشته زبان انگلیسی:Familiarity of Iranian ESP Teachers and Learners with Academic Rhetoric Within a Systemic Functional Grammar at Graduate Level

پایان نامه رشته :زبان انگلیسی

عنوان : Familiarity of Iranian ESP Teachers and Learners with Academic Rhetoric Within a Systemic Functional Grammar at Graduate Level

Continue reading “پایان نامه رشته زبان انگلیسی:Familiarity of Iranian ESP Teachers and Learners with Academic Rhetoric Within a Systemic Functional Grammar at Graduate Level”

پایان نامه رشته زبان فرانسه:Étude Comparative du Passé Composé et de l’Imparfait en Français, en Anglais et en Persan

پایان نامه رشته :زبان فرانسه

عنوان : Étude Comparative du Passé Composé et de l’Imparfait en Français, en Anglais et en Persan

Continue reading “پایان نامه رشته زبان فرانسه:Étude Comparative du Passé Composé et de l’Imparfait en Français, en Anglais et en Persan”

پایان نامه رشته زبان انگلیسی: On Etymological Elaboration and its Potential Effect on the Iranian EFL Learner’s Knowledge of Opaque Idioms

پایان نامه رشته :زبان انگلیسی

عنوان :  On Etymological Elaboration and its Potential Effect on the Iranian EFL Learner’s Knowledge of Opaque Idioms

Continue reading “پایان نامه رشته زبان انگلیسی: On Etymological Elaboration and its Potential Effect on the Iranian EFL Learner’s Knowledge of Opaque Idioms”

پایان نامه رشته زبان انگلیسی:The impact of silent and freeze-frame viewing techniques of video materials on the intermediate EFL learners` listening comprehension

پایان نامه رشته :زبان انگلیسی:

عنوان : The impact of silent and freeze-frame viewing techniques of video materials on the intermediate EFL learners` listening comprehension

Continue reading “پایان نامه رشته زبان انگلیسی:The impact of silent and freeze-frame viewing techniques of video materials on the intermediate EFL learners` listening comprehension”

پایان نامه رشته زبان انگلیسی:Assessment of Soil Genesis in a Salt-Affected Plain for Soil Reclamation and Improvement Strategies in Miandoab Region

پایان نامه رشته :زبان انگلیسی

عنوان : Assessment of Soil Genesis in a Salt-Affected Plain for Soil Reclamation and Improvement Strategies in Miandoab Region

Continue reading “پایان نامه رشته زبان انگلیسی:Assessment of Soil Genesis in a Salt-Affected Plain for Soil Reclamation and Improvement Strategies in Miandoab Region”

پایان نامه رشته زبان انگلیسی:An Investigation of the Iranian Foreign Language Teachers’ Knowledge and Performance Based on INTASC Model

پایان نامه رشته :زبان انگلیس

عنوان : An Investigation of the Iranian Foreign Language Teachers’ Knowledge and Performance Based on INTASC Model

Continue reading “پایان نامه رشته زبان انگلیسی:An Investigation of the Iranian Foreign Language Teachers’ Knowledge and Performance Based on INTASC Model”

پایان نامه رشته زبان انگلیسی:An Investigation into Social Interest An Adlerian Critical Reading of Henrik Ibsen’s A Doll’s Houseand Hedda Gabler in the Light of Psychoanalytical Feminism

پایان نامه رشته :زبان انگلیسی

عنوان : An Investigation into Social Interest An Adlerian Critical Reading of Henrik Ibsen’s A Doll’s Houseand Hedda Gabler in the Light of Psychoanalytical Feminism

Continue reading “پایان نامه رشته زبان انگلیسی:An Investigation into Social Interest An Adlerian Critical Reading of Henrik Ibsen’s A Doll’s Houseand Hedda Gabler in the Light of Psychoanalytical Feminism”

پایان نامه رشته زبان انگلیسی: A Study of the Concepts ‘Unity’, ‘Individuality’ and ‘Microcosm’ in Emerson’s Selected Poems

پایان نامه رشته :زبان انگلیسی

عنوان :  A Study of the Concepts ‘Unity’, ‘Individuality’ and ‘Microcosm’ in Emerson’s Selected Poems

Continue reading “پایان نامه رشته زبان انگلیسی: A Study of the Concepts ‘Unity’, ‘Individuality’ and ‘Microcosm’ in Emerson’s Selected Poems”

پایان نامه رشته زبان انگلیسی:A Study of Ian McEwan’s Novels Atonement and Solar in the Light of Žižekian Ideology

پایان نامه رشته :زبان انگلیسی

عنوان : A Study of Ian McEwan’s Novels Atonement and Solar in the Light of Žižekian Ideology

Continue reading “پایان نامه رشته زبان انگلیسی:A Study of Ian McEwan’s Novels Atonement and Solar in the Light of Žižekian Ideology”

پایان نامه رشته زبان انگلیسی:A Socio-Cultural Prospect toward Translation of Tourism Texts on the Basis of Venuti’s Domestication and Foreignization Theory A Case Study of Eastern Azarbaijan Tourism Texts

پایان نامه رشته :زبان انگلیسی

عنوان : A Socio-Cultural Prospect toward Translation of Tourism Texts on the Basis of Venuti’s Domestication and Foreignization Theory A Case Study of Eastern Azarbaijan Tourism Texts

Continue reading “پایان نامه رشته زبان انگلیسی:A Socio-Cultural Prospect toward Translation of Tourism Texts on the Basis of Venuti’s Domestication and Foreignization Theory A Case Study of Eastern Azarbaijan Tourism Texts”

پایان نامه رشته زبان انگلیسی:A Deleuzean Study of Samuel Beckett’s Three Plays: Krapp’s Last Tape, Not I, Endgame

پایان نامه رشته :زبان انگلیسی

عنوان : A Deleuzean Study of Samuel Beckett’s Three Plays: Krapp’s Last Tape, Not I, Endgame

Continue reading “پایان نامه رشته زبان انگلیسی:A Deleuzean Study of Samuel Beckett’s Three Plays: Krapp’s Last Tape, Not I, Endgame”

پایان نامه رشته زبان انگلیسی:the notion of collocation as an ignored element in syllabus design which results in learners’ deficiency of the knowledge of collocations

پایان نامه رشته :زبان انگلیسی

عنوان : پایان نامه رشته زبان انگلیسی:the notion of collocation as an ignored element in syllabus design which results in learners’ deficiency of the knowledge of collocations

Continue reading “پایان نامه رشته زبان انگلیسی:the notion of collocation as an ignored element in syllabus design which results in learners’ deficiency of the knowledge of collocations”

پایان نامه رشته زبان انگلیسی:U.S. POLICIES TOWARD IRAN AND IMPLICATIONS FOR REGIONAL SECURITY IN THE PERSIAN GULF FROM 1979 – ۲۰۰۸

پایان نامه رشته :زبان انگلیسی

عنوان : پایان نامه رشته زبان انگلیسی:U.S. POLICIES TOWARD IRAN AND IMPLICATIONS FOR REGIONAL SECURITY IN THE PERSIAN GULF FROM 1979 – ۲۰۰۸

Continue reading “پایان نامه رشته زبان انگلیسی:U.S. POLICIES TOWARD IRAN AND IMPLICATIONS FOR REGIONAL SECURITY IN THE PERSIAN GULF FROM 1979 – ۲۰۰۸”

پایان نامه رشته زبان انگلیسی:تفاوت میزان خود کارآمدی مدرسین زبان انگلیسی با تیپ های شخصیتی متفاوت

پایان نامه رشته :زبان انگلیسی

عنوان : پایان نامه رشته زبان انگلیسی:تفاوت میزان خود کارآمدی مدرسین زبان انگلیسی با تیپ های شخصیتی متفاوت

Continue reading “پایان نامه رشته زبان انگلیسی:تفاوت میزان خود کارآمدی مدرسین زبان انگلیسی با تیپ های شخصیتی متفاوت”

پایان نامه رشته زبان انگلیسی:ارتباط بین هوش هیجانی ودرک مطلب: مطا لعه موردی بر روی دانشجویان سال سوم دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس

پایان نامه رشته :زبان انگلیسی

عنوان : پایان نامه رشته زبان انگلیسی:ارتباط بین هوش هیجانی ودرک مطلب: مطا لعه موردی بر روی دانشجویان سال سوم دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس

Continue reading “پایان نامه رشته زبان انگلیسی:ارتباط بین هوش هیجانی ودرک مطلب: مطا لعه موردی بر روی دانشجویان سال سوم دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس”

پایان نامه رشته زبان انگلیسی:رابطه میان بکارگیری راهکارهای خواندن و درک متون توضیحی و استدلالی میان زبان آموزان در سطوح مختلف زبان

پایان نامه رشته :زبان انگلیسی

عنوان : پایان نامه رشته زبان انگلیسی:رابطه میان بکارگیری راهکارهای خواندن و درک متون توضیحی و استدلالی میان زبان آموزان در سطوح مختلف زبان

Continue reading “پایان نامه رشته زبان انگلیسی:رابطه میان بکارگیری راهکارهای خواندن و درک متون توضیحی و استدلالی میان زبان آموزان در سطوح مختلف زبان”

پایان نامه رشته زبان انگلیسی:بررسی رابطه میان بکارگیری راهبردهای یادگیری ، سبک های یادگیری و خلاقیت زبان آموزان

پایان نامه رشته :زبان انگلیسی

عنوان : پایان نامه رشته زبان انگلیسی:بررسی رابطه میان بکارگیری راهبردهای یادگیری ، سبک های یادگیری و خلاقیت زبان آموزان

Continue reading “پایان نامه رشته زبان انگلیسی:بررسی رابطه میان بکارگیری راهبردهای یادگیری ، سبک های یادگیری و خلاقیت زبان آموزان”

پایان نامه رشته زبان انگلیسی:The Effect of Three Semantic Mapping Strategies on the Reading Comprehension of Iranian Intermediate EFL Learners in Kerman

پایان نامه رشته :زبان انگلیسی

عنوان : پایان نامه رشته زبان انگلیسی:The Effect of Three Semantic Mapping Strategies on the Reading Comprehension of Iranian Intermediate EFL Learners in Kerman

 

Continue reading “پایان نامه رشته زبان انگلیسی:The Effect of Three Semantic Mapping Strategies on the Reading Comprehension of Iranian Intermediate EFL Learners in Kerman”

پایان نامه رشته زبان انگیسی:تأثیر استفاده از تیم تیچینگ بر یادگیری لغات در دانش آموزان سال دوم راهنمایی

پایان نامه رشته :زبان انگلیسی

عنوان : پایان نامه رشته زبان انگیسی:تأثیر استفاده از تیم تیچینگ بر یادگیری لغات در دانش آموزان سال دوم راهنمایی

Continue reading “پایان نامه رشته زبان انگیسی:تأثیر استفاده از تیم تیچینگ بر یادگیری لغات در دانش آموزان سال دوم راهنمایی”

پایان نامه رشته زبان انگلیسی:The Effect of Reading Comprehension on Three Dimensions of Vocabulary Knowledge

پایان نامه رشته :زبان انگلیسی

عنوان : پایان نامه رشته زبان انگلیسی:The Effect of Reading Comprehension on Three Dimensions of Vocabulary Knowledge

 

Continue reading “پایان نامه رشته زبان انگلیسی:The Effect of Reading Comprehension on Three Dimensions of Vocabulary Knowledge”

پایان نامه رشته زبان انگلیسی:تأثیر بازخورد استنباطی بر روی دقت و روانی بیان زبان آموزان ایرانی سطح متوسط

پایان نامه رشته :زبان انگلیسی

عنوان : پایان نامه رشته زبان انگلیسی:تأثیر بازخورد استنباطی بر روی دقت و روانی بیان زبان آموزان ایرانی سطح متوسط

Continue reading “پایان نامه رشته زبان انگلیسی:تأثیر بازخورد استنباطی بر روی دقت و روانی بیان زبان آموزان ایرانی سطح متوسط”

عنوان : پایان نامه رشته زبان انگلیسی:تفاوت مهارت نوشتن گروهی زبان آموزان درونگرا و برونگرا

پایان نامه رشته :زبان انگلیسی

عنوان : پایان نامه رشته زبان انگلیسی:تفاوت مهارت نوشتن گروهی زبان آموزان درونگرا و برونگرا

Continue reading “عنوان : پایان نامه رشته زبان انگلیسی:تفاوت مهارت نوشتن گروهی زبان آموزان درونگرا و برونگرا”

پایان نامه رشته زبان انگلیسی:The Degree of Acceptability of the Academy of Persian Language and Literature (APLL) Astronomy Terminology Equivalents among Technical Translators of the Field

پایان نامه رشته :زبان انگلیسی

عنوان : پایان نامه رشته زبان انگلیسی:The Degree of Acceptability of the Academy of Persian Language and Literature (APLL) Astronomy Terminology Equivalents among Technical Translators of the Field

 

Continue reading “پایان نامه رشته زبان انگلیسی:The Degree of Acceptability of the Academy of Persian Language and Literature (APLL) Astronomy Terminology Equivalents among Technical Translators of the Field”

پایان نامه رشته زبان انگلیسی:مقایسه تاثیر روش داستانگویی و ایفای نقش برانگیزه زبان آموزان

پایان نامه رشته :زبان انگلیسی

گرایش :آموزش

عنوان : پایان نامه رشته زبان انگلیسی:مقایسه تاثیر روش داستانگویی و ایفای نقش برانگیزه زبان آموزان

Continue reading “پایان نامه رشته زبان انگلیسی:مقایسه تاثیر روش داستانگویی و ایفای نقش برانگیزه زبان آموزان”

پایان نامه رشته زبان انگلیسی:بررسی مقابله ای یادگیری رقابتی و توام با همکاری بر یادگیری کاربرد زبان

پایان نامه رشته :زبان انگلیسی

عنوان : پایان نامه رشته زبان انگلیسی:بررسی مقابله ای یادگیری رقابتی و توام با همکاری بر یادگیری کاربرد زبان

Continue reading “پایان نامه رشته زبان انگلیسی:بررسی مقابله ای یادگیری رقابتی و توام با همکاری بر یادگیری کاربرد زبان”

پایان نامه رشته زبان انگلیسی:The Analysis of Translation Strategies of Cultural Presuppositions in James Joyce’s “Dubliners”

پایان نامه رشته :زبان انگلیسی

عنوان : پایان نامه رشته زبان انگلیسی:The Analysis of Translation Strategies of Cultural Presuppositions in James Joyce’s “Dubliners”

 

Continue reading “پایان نامه رشته زبان انگلیسی:The Analysis of Translation Strategies of Cultural Presuppositions in James Joyce’s “Dubliners””

پایان نامه رشته زبان انگلیسی: THE COMPARATIVE IMPACT OF AUTONOMY AND CRITICAL THINKING ON EFL LEARNERS’ WRITING ACHIEVEMENT

پایان نامه رشته :زبان انگلیسی

عنوان : پایان نامه رشته زبان انگلیسی:

THE  COMPARATIVE  IMPACT  OF  AUTONOMY  AND  CRITICAL  THINKING  ON  EFL  LEARNERS’  WRITING  ACHIEVEMENT

 

Continue reading “پایان نامه رشته زبان انگلیسی: THE COMPARATIVE IMPACT OF AUTONOMY AND CRITICAL THINKING ON EFL LEARNERS’ WRITING ACHIEVEMENT”

پایان نامه رشته زبان انگلیسی:کاربرد راهبردهای انگیزشی در آموزش زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی

پایان نامه رشته : زبان انگلیسی

عنوان : پایان نامه رشته زبان انگلیسی:کاربرد راهبردهای انگیزشی در آموزش زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی

Continue reading “پایان نامه رشته زبان انگلیسی:کاربرد راهبردهای انگیزشی در آموزش زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی”

پایان نامه رشته زبان انگلیسی:Submitted to the Department of Postgraduate Studies as a Partial Fulfilment For the Degree of Master of Arts in English Literature

پایان نامه رشته :زبان انگلیسی

عنوان : پایان نامه رشته زبان انگلیسی:Submitted to the Department of Postgraduate Studies as a Partial Fulfilment For the Degree of Master of Arts in English Literature

 

Continue reading “پایان نامه رشته زبان انگلیسی:Submitted to the Department of Postgraduate Studies as a Partial Fulfilment For the Degree of Master of Arts in English Literature”

پایان نامه رشته زبان فرانسه:Figure du temps chez Le Clézio (Désert, La Ritournelle de la faim, L’Africain)

پایان نامه رشته :زبان فرانسه

عنوان : پایان نامه رشته زبان فرانسه:Figure du temps chez Le Clézio

(Désert, La  Ritournelle de la faim, L’Africain)

 

Continue reading “پایان نامه رشته زبان فرانسه:Figure du temps chez Le Clézio (Désert, La Ritournelle de la faim, L’Africain)”

پایان نامه رشته زبان انگلیسی:Investigation on Rheological Behaviour of Dually Modified Cassava Starch/k-Carrageenan as Gelatin Alternative in Pharmaceutical Hard Capsules

پایان نامه رشته :زبان انگلیسی

عنوان : پایان نامه رشته زبان انگلیسی:Investigation on Rheological Behaviour of Dually Modified Cassava Starch/k-Carrageenan as Gelatin Alternative in Pharmaceutical Hard Capsules

 

Continue reading “پایان نامه رشته زبان انگلیسی:Investigation on Rheological Behaviour of Dually Modified Cassava Starch/k-Carrageenan as Gelatin Alternative in Pharmaceutical Hard Capsules”

پایان نامه رشته زبان انگلیسی:بررسی راهبردهای درک شنیداری بکار گرفته شده توسط زبان آموزان ایرانی

پایان نامه رشته :زبان انگلیسی

عنوان : پایان نامه رشته زبان انگلیسی:بررسی راهبردهای درک شنیداری بکار گرفته شده توسط زبان آموزان ایرانی

Continue reading “پایان نامه رشته زبان انگلیسی:بررسی راهبردهای درک شنیداری بکار گرفته شده توسط زبان آموزان ایرانی”

پایان نامه رشته زبان انگلیسی:Reading William Gibson’s Trilogy; Neuromancer, Count Zero, and Mona Lisa Overdrive, In the Light of Jean Baudrillard’s Theo

پایان نامه رشته :زبان انگلیسی

عنوان : پایان نامه رشته زبان انگلیسی:Reading William Gibson’s Trilogy;  Neuromancer, Count Zero, and Mona Lisa Overdrive,    In the Light of Jean Baudrillard’s Theo

Continue reading “پایان نامه رشته زبان انگلیسی:Reading William Gibson’s Trilogy; Neuromancer, Count Zero, and Mona Lisa Overdrive, In the Light of Jean Baudrillard’s Theo”

پایان نامه رشته زبان انگلیسی:The present study was conducted to compare the effect of synchronous and asynchronous Computer Mediated Communication (CMC) on EFL learners’ Speaking and Autonomy

پایان نامه رشته :زبان انگلیسی

عنوان : پایان نامه رشته زبان انگلیسی:The present study was conducted to compare the effect of synchronous and asynchronous Computer Mediated Communication (CMC) on EFL learners’ Speaking and Autonomy.

Continue reading “پایان نامه رشته زبان انگلیسی:The present study was conducted to compare the effect of synchronous and asynchronous Computer Mediated Communication (CMC) on EFL learners’ Speaking and Autonomy”

پایان نامه رشته زبان انگلیسی :تاثیراصلاحات صریح وضمنی برعملکرد دستوری فراگیران زبان انگلیسی پسر

پایان نامه رشته :زبان انگلیسی

عنوان : پایان نامه رشته زبان انگلیسی :تاثیراصلاحات صریح وضمنی برعملکرد دستوری فراگیران زبان انگلیسی پسر

Continue reading “پایان نامه رشته زبان انگلیسی :تاثیراصلاحات صریح وضمنی برعملکرد دستوری فراگیران زبان انگلیسی پسر”

پایان نامه رشته زبان انگلیسی : تاثیر ترانه بر درستی گرامر

پایان نامه رشته :زبان انگلیسی

عنوان : پایان نامه رشته زبان انگلیسی : تاثیر ترانه بر درستی گرامر

Continue reading “پایان نامه رشته زبان انگلیسی : تاثیر ترانه بر درستی گرامر”

پایان نامه رشته زبان فرانسه:بررسی و شناخت لغات هم خانواده در روند بهبود آموزش ویادگیری زبان فرانسه

پایان نامه رشته :زبان فرانسه

عنوان : پایان نامه رشته زبان فرانسه:بررسی و شناخت لغات هم خانواده در روند بهبود آموزش ویادگیری زبان فرانسه

Continue reading “پایان نامه رشته زبان فرانسه:بررسی و شناخت لغات هم خانواده در روند بهبود آموزش ویادگیری زبان فرانسه”

پایان نامه رشته زبان فرانسه:تاثیر رویکرد نقشی- زبانی بر روی سطح مهارت فراگیران زبان فرانسه و سنجش ان از طریق ازمون نقش زبانی

پایان نامه رشته :زبان فرانسه

گرایش :آموزش زبان فرانسه

عنوان : پایان نامه رشته زبان فرانسه:تاثیر رویکرد نقشی- زبانی بر روی سطح مهارت فراگیران زبان فرانسه و سنجش ان از طریق ازمون نقش زبانی 

Continue reading “پایان نامه رشته زبان فرانسه:تاثیر رویکرد نقشی- زبانی بر روی سطح مهارت فراگیران زبان فرانسه و سنجش ان از طریق ازمون نقش زبانی”

پایان نامه رشته زبان انگلیسی:بررسی نقش ایدئولوژی مترجم در دستکاری متون ترجمه شده: بر اساس رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی

پایان نامه رشته :زبان انگلیسی

عنوان : پایان نامه رشته زبان انگلیسی:بررسی نقش ایدئولوژی مترجم در دستکاری متون ترجمه شده: بر اساس رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی

Continue reading “پایان نامه رشته زبان انگلیسی:بررسی نقش ایدئولوژی مترجم در دستکاری متون ترجمه شده: بر اساس رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی”

پایان نامه رشته زبان انگلیسی:تأثیر ارائه ی چکیده به عنوان یک فعالیت پیش خوانی بر توانایی درک مطلب دانش آموزان سطح متوسط ایرانی

پایان نامه رشته :زبان انگلیسی

عنوان : پایان نامه رشته زبان انگلیسی:تأثیر ارایه ی چکیده به عنوان یک فعالیت پیش خوانی بر توانایی درک مطلب دانش آموزان سطح متوسط ایرانی

Continue reading “پایان نامه رشته زبان انگلیسی:تأثیر ارائه ی چکیده به عنوان یک فعالیت پیش خوانی بر توانایی درک مطلب دانش آموزان سطح متوسط ایرانی”

پایان نامه رشته زبان انگلیسی:ارزیابی برنامه درسی رشته مترجمی زبان انگلیسی در مقطع کارشناسی ارشد در ایران

پایان نامه رشته :زبان انگلیسی

عنوان : پایان نامه رشته زبان انگلیسی:ارزیابی برنامه درسی رشته مترجمی زبان انگلیسی در مقطع کارشناسی ارشد در ایران

Continue reading “پایان نامه رشته زبان انگلیسی:ارزیابی برنامه درسی رشته مترجمی زبان انگلیسی در مقطع کارشناسی ارشد در ایران”

پایان نامه رشته زبان فرانسه:بررسی تأثیر موسیقی در آموزش و یادگیری زبان فرانسه

پایان نامه رشته :زبان فرانسه

عنوان : پایان نامه رشته زبان فرانسه:بررسی تأثیر موسیقی در آموزش و یادگیری زبان فرانسه

Continue reading “پایان نامه رشته زبان فرانسه:بررسی تأثیر موسیقی در آموزش و یادگیری زبان فرانسه”

پایان نامه رشته زبان آلمانی : بررسی ترجمه­های قرآن با نگاه یوجین نایدا

پایان نامه رشته :زبان آلمانی

گرایش :آموزش

عنوان : پایان نامه رشته زبان آلمانی : بررسی ترجمه­های قرآن با نگاه یوجین نایدا

Continue reading “پایان نامه رشته زبان آلمانی : بررسی ترجمه­های قرآن با نگاه یوجین نایدا”

پایان نامه رشته زبان آلمانی : بررسی روانشناختی رمان:«زندگی یک کاروانسرا» از «امینه سوگی اُزدامار»

پایان نامه رشته :زبان آلمانی

گرایش :آموزش

عنوان : پایان نامه رشته زبان آلمانی : بررسی روانشناختی رمان:«زندگی یک کاروانسرا» از «امینه سوگی اُزدامار»

Continue reading “پایان نامه رشته زبان آلمانی : بررسی روانشناختی رمان:«زندگی یک کاروانسرا» از «امینه سوگی اُزدامار»”

پایان نامه رشته زبان انگلیسی : عوامل ضدانگیزشی موثر در کسب مهارت صحبت کردن زبان انگلیسی دانش آموزان دبیرستانی ازدیدگاه معلمان و زبان آموزان

پایان نامه رشته :زبان انگلیسی

گرایش :آموزش زبان انگلیسی

عنوان : پایان نامه رشته زبان انگلیسی : عوامل ضدانگیزشی موثر در کسب مهارت صحبت کردن زبان انگلیسی دانش آموزان دبیرستانی بندرعباس ازدیدگاه معلمان و زبان آموزان

Continue reading “پایان نامه رشته زبان انگلیسی : عوامل ضدانگیزشی موثر در کسب مهارت صحبت کردن زبان انگلیسی دانش آموزان دبیرستانی ازدیدگاه معلمان و زبان آموزان”

پایان نامه رشته زبان انگلیسی : تاثیر آموزش درسکار محور بر پیشرفت توانایی گفتاری، خودگردانی و خلاقیت زبان آموزان ایرا نی سطح میانه

پایان نامه رشته :زبان انگلیسی

عنوان : پایان نامه رشته زبان انگلیسی : تاثیر آموزش درسکار محور بر پیشرفت توانایی گفتاری، خودگردانی و خلاقیت زبان آموزان ایرا نی سطح میانه

Continue reading “پایان نامه رشته زبان انگلیسی : تاثیر آموزش درسکار محور بر پیشرفت توانایی گفتاری، خودگردانی و خلاقیت زبان آموزان ایرا نی سطح میانه”

پایان نامه رشته زبان انگلیسی:Dissident Subcultures and Universal Dissidence in Imamu Amiri Baraka’s Selected Literary Works

پایان نامه رشته :زبان انگلیسی

عنوان : پایان نامه رشته زبان انگلیسی:Dissident Subcultures and Universal Dissidence in Imamu Amiri Baraka’s Selected Literary Works

 

Continue reading “پایان نامه رشته زبان انگلیسی:Dissident Subcultures and Universal Dissidence in Imamu Amiri Baraka’s Selected Literary Works”

پایان نامه رشته زبان آلمانی : بررسی ایثار و فداکاری در ادبیات پس از جنگ ایران و آلمان

دانلود رایگان پایان نامه رشته :زبان آلمانی

گرایش :آموزش

عنوان : پایان نامه رشته زبان آلمانی : بررسی ایثار و فداکاری در ادبیات پس از جنگ ایران و آلمان

Continue reading “پایان نامه رشته زبان آلمانی : بررسی ایثار و فداکاری در ادبیات پس از جنگ ایران و آلمان”

پایان نامه رشته زبان فرانسه :دستور زبان فرانسه در دانشگاه ها و برخی آموزشگاه های زبان در ایران

پایان نامه رشته :زبان فرانسه

گرایش :آموزش

عنوان : پایان نامه رشته زبان فرانسه :دستور زبان فرانسه در دانشگاه ها و برخی آموزشگاه های زبان در ایران 

 

Continue reading “پایان نامه رشته زبان فرانسه :دستور زبان فرانسه در دانشگاه ها و برخی آموزشگاه های زبان در ایران”

پایان نامه زبان انگلیسی :Critical Pedagogy and Language Teaching at Iranian Schools: Where Are We?

پایان نامه رشته :زبان انگلیسی

عنوان : پایان نامه زبان انگلیسی :Critical Pedagogy and Language Teaching at Iranian Schools: Where Are We?

Continue reading “پایان نامه زبان انگلیسی :Critical Pedagogy and Language Teaching at Iranian Schools: Where Are We?”

پایان نامه رشته زبان انگلیسی : Brain State Dependent Role of Attention in Perceptual Processing and Decision Making

پایان نامه رشته :زبان انگلیسی

عنوان :پایان نامه رشته زبان انگلیسی : Brain State Dependent Role of Attention in Perceptual Processing and Decision Making

Continue reading “پایان نامه رشته زبان انگلیسی : Brain State Dependent Role of Attention in Perceptual Processing and Decision Making”

پایان نامه رشته زبان انگلیسی : بررسی یهودی ستیزی سیاهپوستان و سیاه ستیزی یهودیان در رمان اجاره نشینان اثر برنارد ملمود

پایان نامه رشته :زبان انگلیسی

عنوان : پایان نامه رشته زبان انگلیسی : بررسی یهودی ستیزی سیاهپوستان و سیاه ستیزی یهودیان در رمان اجاره نشینان اثر برنارد ملمود

Continue reading “پایان نامه رشته زبان انگلیسی : بررسی یهودی ستیزی سیاهپوستان و سیاه ستیزی یهودیان در رمان اجاره نشینان اثر برنارد ملمود”

پایان نامه رشته زبان انگلیسی : Investigating Post-traumatic Stress Disorder Symptoms and Recovery In Kurt Vonnegut’s Novel: A Psychoanalytical Reading of Slaughterhouse-Five

پایان نامه رشته :زبان انگلیسی

عنوان : پایان نامه رشته زبان انگلیسی : Investigating Post-traumatic Stress Disorder Symptoms and Recovery In Kurt Vonnegut’s Novel:

A Psychoanalytical Reading of Slaughterhouse-Five

 

Continue reading “پایان نامه رشته زبان انگلیسی : Investigating Post-traumatic Stress Disorder Symptoms and Recovery In Kurt Vonnegut’s Novel: A Psychoanalytical Reading of Slaughterhouse-Five”

پایان نامه رشته زبان انگلیسی : Analysis of Narrative in Trout Fishing in America and In Watermelon Sugarby Richard Brautigan

پایان نامه رشته :زبان انگلیسی

عنوان : پایان نامه رشته زبان انگلیسی : Analysis of Narrative in Trout Fishing in America and In Watermelon Sugarby Richard Brautigan

Continue reading “پایان نامه رشته زبان انگلیسی : Analysis of Narrative in Trout Fishing in America and In Watermelon Sugarby Richard Brautigan”

پایان نامه رشته زبان انگلیسی : An Intertextual Approach Investigation of Nott, Darbandi and Davis’ English Translation of Key-Phrase Allusions in Attar’s Mantiq ut-Tair

پایان نامه رشته :زبان انگلیسی

عنوان : پایان نامه رشته زبان انگلیسی : An Intertextual Approach Investigation of Nott, Darbandi and Davis’ English Translation of Key-Phrase Allusions in Attar’s Mantiq ut-Tair

Continue reading “پایان نامه رشته زبان انگلیسی : An Intertextual Approach Investigation of Nott, Darbandi and Davis’ English Translation of Key-Phrase Allusions in Attar’s Mantiq ut-Tair”

پایان نامه رشته زبان انگلیسی :بررسی دیدگاه زبان آموزان نسبت به بسته های نرم افزاری آموزش زبان انگلیسی و اثربخشی آن ها

پایان نامه رشته :زبان انگلیسی

عنوان : پایان  نامه رشته زبان انگلیسی :بررسی دیدگاه زبان آموزان نسبت به بسته های نرم افزاری آموزش زبان انگلیسی و اثربخشی آن ها:  بررسی موردی بسته های آموزشی Tell Me More و Rosetta Stone

Continue reading “پایان نامه رشته زبان انگلیسی :بررسی دیدگاه زبان آموزان نسبت به بسته های نرم افزاری آموزش زبان انگلیسی و اثربخشی آن ها”

پایان نامه رشته زبان انگلیسی : تاثیرتدریس راهبردهای روش گروهی استراتژیک خواندن بر توانائی خواندن و درک مطلب زبان آموزان آموزان

پایان نامه رشته :زبان انگلیسی

عنوان : پایان نامه رشته زبان انگلیسی تاثیرتدریس راهبردهای روش گروهی استراتژیک خواندن  بر توانائی خواندن و درک مطلب زبان آموزان آموزان

Continue reading “پایان نامه رشته زبان انگلیسی : تاثیرتدریس راهبردهای روش گروهی استراتژیک خواندن بر توانائی خواندن و درک مطلب زبان آموزان آموزان”

پایان نامه رشته زبان انگلیسی: A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements of the Degree of M.A. in English Literature

پایان نامه رشته : زبان انگلیسی

عنوان : پایان نامه رشته زبان انگلیسی:                A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the

        Requirements of the Degree of M.A. in English Literature 

Continue reading “پایان نامه رشته زبان انگلیسی: A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements of the Degree of M.A. in English Literature”

پایان نامه زبان انگلیسی : بررسی اختلاط تعلیم و تربیت انتقادی در میان معلمان قبل از خدمت مرد و زن EFL: ارتباط بین سطح مهارت ها و نگرش نسبت به تعلیم و تربیت انتقادی

پایان نامه رشته :زبان انگلیسی

عنوان : پایان نامه رشته زبان انگلیسی بررسی اختلاط تعلیم و تربیت انتقادی در میان معلمان قبل از خدمت مرد و زن EFL: ارتباط بین سطح مهارت ها و نگرش نسبت به تعلیم و تربیت انتقادی

Continue reading “پایان نامه زبان انگلیسی : بررسی اختلاط تعلیم و تربیت انتقادی در میان معلمان قبل از خدمت مرد و زن EFL: ارتباط بین سطح مهارت ها و نگرش نسبت به تعلیم و تربیت انتقادی”

پایان نامه زبان انگلیسی : بکارگیری رویکرد تحلیل انتقادی گفتمان به منظور نشان دادن فرهنگ و تفکرات حاکم بر متون سیاسی ترجمه شده

پایان نامه رشته :زبان انگلیسی

گرایش :مترجمی

عنوان : پایان نامه رشته زبان انگلیسی:بکارگیری رویکرد تحلیل انتقادی گفتمان به منظور نشان دادن فرهنگ و تفکرات حاکم بر متون سیاسی ترجمه شده- بررسی موردی ترجمه کتاب سرکوب امید نوشته ویلیام بلوم ترجمه عبدالرضا هوشنگ مهدوی و کتاب همه مردان شاه نوشته استیون کینزر ترجمه شهریار خواجیان

Continue reading “پایان نامه زبان انگلیسی : بکارگیری رویکرد تحلیل انتقادی گفتمان به منظور نشان دادن فرهنگ و تفکرات حاکم بر متون سیاسی ترجمه شده”

پایان نامه زبان انگلیسی: A Bakhtinian Reading of Donald Barthelme’s Snow White

پایان نامه رشته : زبان انگلیسی

عنوان پایان نامه رشته زبان انگلیسی: A Bakhtinian Reading of Donald Barthelme’s Snow White

Continue reading “پایان نامه زبان انگلیسی: A Bakhtinian Reading of Donald Barthelme’s Snow White”

پایان نامه رشته زبان انگلیسی : دیدگاه مدرسان و زبان­­آموزان ایرانی نسبت به کتاب های اینترچنج، انگلیش ریزالت، تاپ ناچ و توتال انگلیش در سطح متوسط

پایان نامه رشته : زبان انگلیسی

عنوان :دیدگاه مدرسان و زبان­­آموزان ایرانی نسبت به کتاب های اینترچنج، انگلیش ریزالت، تاپ ناچ و توتال انگلیش در سطح متوسط

Continue reading “پایان نامه رشته زبان انگلیسی : دیدگاه مدرسان و زبان­­آموزان ایرانی نسبت به کتاب های اینترچنج، انگلیش ریزالت، تاپ ناچ و توتال انگلیش در سطح متوسط”

پایان نامه رشته زبان انگلیسی : تاثیر صورت های تلفظی بر دانش لغوی نوآموزان ایرانیان

پایان نامه رشته : زبان انگلیسی

عنوان : تاثیر صورت های تلفظی بر دانش لغوی نوآموزان ایرانیان

Continue reading “پایان نامه رشته زبان انگلیسی : تاثیر صورت های تلفظی بر دانش لغوی نوآموزان ایرانیان”

پایان نامه زبان انگلیسی : تاثیر آموزش مقابله ای تلفظ بر مهارت شنیداری فراگیرندگان ایرانی زبان انگلیسی

پایان نامه رشته : زبان انگلیسی

عنوان پایان نامه رشته زبان انگلیسی : تاثیر آموزش مقابله ای تلفظ بر مهارت شنیداری فراگیرندگان ایرانی زبان انگلیسی Continue reading “پایان نامه زبان انگلیسی : تاثیر آموزش مقابله ای تلفظ بر مهارت شنیداری فراگیرندگان ایرانی زبان انگلیسی”

پایان نامه مترجمی زبان فرانسه lecture de Hassan Honarmandi dans la traduction des Nourritures terrestres et son impact sur la société littéraire iranienne (1955-1965)

پایان نامه رشته مترجمی زبان فرانسه

عنوان : La lecture de Hassan Honarmandi dans la traduction des Nourritures terrestres et son impact sur la société littéraire iranienne (1955-1965)

Continue reading “پایان نامه مترجمی زبان فرانسه lecture de Hassan Honarmandi dans la traduction des Nourritures terrestres et son impact sur la société littéraire iranienne (1955-1965)”

پایان نامه بررسی تاثیر بازی‌های آموزشی رایانه‌ای بر یادگیری املای کلمات زبان انگلیسی در کودکان ایرانی

پایان نامه رشته زبان شناسی همگانی

عنوان : بررسی تاثیر بازی‌های آموزشی رایانه‌ای بر یادگیری املای کلمات زبان انگلیسی در کودکان ایرانی

Continue reading “پایان نامه بررسی تاثیر بازی‌های آموزشی رایانه‌ای بر یادگیری املای کلمات زبان انگلیسی در کودکان ایرانی”