دسته: زمین شناسی

پایان نامه مطالعه­ رفتار انتشار ملکولی و جذب عنصر سنگین کادمیم در خاک رسی منطقه­ی دفن زباله­ی ارومیه

 پایان نامه رشته زمین شناسی

دانشکده علوم
گروه زمین شناسی
 
پایان ­نامه جهت اخذ درجه­ کارشناسی ارشد در رشته زمین شناسی زیست محیطی
 
عنوان:
مطالعه­ رفتار انتشار ملکولی و جذب عنصر سنگین کادمیم در خاک رسی منطقه­ی دفن زباله­ی ارومیه
 
بهمن­ ماه ۱۳۹۱
 
 
 
 
چکیده:
یکی از مشکلات زیست­محیطی دفن زباله­ها، غلبه بر حجم بالای شیرابه­ای است که همزمان و پس از دفن زباله در نتیجه رطوبت اولیه زباله و همچنین نفوذ بارندگی در محل دفن بوجود می­آید. از آلاینده­های مهم موجود در شیرابه، فلزات سنگین محلول در آن می­باشند. کادمیم  از جمله این فلزات است که در نتیجه­ی آزاد شدن یون کادمیم از زباله­های کادمیم­دار وارد شیرابه می­شود. آب­های اسیدی حاصل از نزولات جوی، می­توانند عناصر موجود در زباله را حل کرده و با نفوذ به سفره­های آب­زیرزمینی، سبب آلودگی آنها گردند. آب­های زیرزمینی آلوده به فلزات سنگین نیز، دارای پتانسیل ایجاد خطر برای سلامتی انسان هستند. جهت تثبیت و نگهداری کادمیم در پی لاینر­های رسی لندفیل، معمولاً از خاک­های رسی که دارای مکان­های جذبی فراوان بوده و باعث کاهش نفوذ آن به لایه­های پایین و آب­های زیرزمینی می­شوند، استفاده می­شود. در این تحقیق خاک­های مورد مطالعه از سه منطقه­ فاقد آلودگی تهیه و آنالیزهای فیزیکو شیمیایی و مکانیکی خاک­ها برای آنها انجام شد. بمنظور ارزیابی پتانسیل جذبی خاک­ها، مطالعات جذب و واجذب کادمیم، براساس تکنیک­های بچ (Batch) بررسی شده و سپس نمونه خاک ۱ به عنوان نمونه مناسب شناخته شده و آزمون­های جذب و انتشار مولکولی برای تعیین ضرایب انتشار و تأخیری بر روی این خاک انجام شد. هم­دماهای جذبی کادمیم در خاک منطقه، مورد مطالعه قرار گرفته و با دو معادله پرکاربرد فروندلیچ و لانگ­مویر برازش داده شدند. بر اساس ضرایب رگرسیون (R2) داده­های آزمایشگاهی برازش داده شده با معادلات، هر دو مدل تطابق خوبی با معادلات نشان دادند. بر طبق پارامترهای جذبی معادلات، خاک منطقه دارای بیشترین ظرفیت جذب برای یون کادمیم بود اما در تیمارهای لئوناردیت، کاهش شیب هم­دماهای جذبی و همچنین ظرفیت جذب مشاهده شد. این حالت به دلیل کاهش مقدار کانی­های رسی و آهک و همچنین کاهش pH به دلیل افزودن درصدهای مختلف لئوناردیتی با pHی اسیدی، در تیمارها حاصل شده است. نتایج آزمایش انتشار نشان داد، غلظت کادمیم در محلول منبع بالای ستون انتشار، با گذشت زمان کاهش یافت. این کاهش در خاک منطقه که فاقد لئوناردیت بود، بسیار سریعتر اتفاق افتاد. این امر به دلیل قدرت بالای خاک منطقه در مقایسه با تیمار با سطوح مختلف لئوناردیت، در جذب کادمیم در روزهای ابتدایی آزمایش و تأثیر آهسته لئوناردیت در روند جذب در طول دوره آزمایش می ­تواند باشد. نتایج نشان داد خاک مورد مطالعه دارای ضریب انتشار ظاهری cm2/s 8-10×۷۴/۱ برای خاک منطقه و محدوده ۸-۱۰×۸۷/۱ تا cm2/s 8-10×۳/۲ برای تیمارهای مختلف با لئوناردیت است. خاک منطقه به دلیل مقادیر بالای رس، چسبندگی بهتری در حالت متراکم ایجاد کرده و در نتیجه آن تخلخل کاهش یافته و چگالی ظاهری افزایش یافت. این فاکتورها باعث شد تا محلول منبع در طول ۷۲ روز آزمایش، در مورد ستون خاک منطقه مورد مطالعه، نتواند بیشتر از cm6 نفوذ داشته باشد و در نتیجه ضریب انتشار ظاهری در کمترین مقدار در مقایسه با تیمار با لئوناردیت، نمایان شود. مدل­سازی با این ضرایب، تأکیدی بر این نتایج بود و نشان داد در طی دوره­های زمانی ۱ تا ۱۰۰۰ سال، خاک منطقه مورد مطالعه، کمترین یون کادمیم را به آبخوان انتقال داده است.
 
فهرست مطالب
فصل اول : مقدمه و کلیات
۱-۱- مقدمه. ۱
۱-۲- طرح مسئله. ۲
۱-۳- هدف و راهکارها ۳
۱-۴- موقعیت منطقه مورد مطالعه. ۳
۱-۵- ساختار پایان ­نامه. ۵
فصل دوم : مفاهیم و بررسی منابع
۲-۱- مقدمه. ۶
۲-۲- ساختار لندفیل. ۶
۲-۲-۱- لایه­های مانع انتقال آلودگی ۱۰
۲-۲-۱-۱- سیستم­های تک لاینری (SLS) 11
۲-۲-۱-۲- سیستم لاینرهای کامپوزیت (CLS) 11
۲-۲-۱-۳- سیستم­های لاینری دوتایی(DLS) 11
۲-۲-۲- مواد درزگیر. ۱۲
۲-۲-۲-۱- لاینرهای رسی متراکم (CCL) 12
۲-۲-۲-۲- لاینرهای معدنی متناوب (AML) 13
۲-۲-۲-۳- لاینرهای رسی-مصنوعی (GCL) 13
۲-۲-۲-۴- لاینرهای آسفالتی (AL) 13
۲-۳- شیرابه. ۱۳
۲-۴- کانیهای رسی. ۱۷
۲-۱-۱- کانی­شناسی از طریق روش XRD 18
۲-۴-۱-۱-  کائولینیت ۲۰
۲-۴-۱-۲-  اسمکتیت ۲۱
۲-۴-۱-۳- ایلیت ۲۲
۲-۴-۱-۴- کلریت ۲۲
۲-۴-۲- توانایی جایگزینی یونی. ۲۳
۲-۴-۳- ظرفیت تبادل کاتیونی (CEC) 23
۲-۴-۴- مکانیسم فعل و انفعالات ۲۴
۲-۵- پدیده جذب در خاک ۲۶
۲-۵-۱- هم­دمای جذب سطحی. ۲۸
۲-۵-۲- مدل­های جذب سطحی مبتنی بر تعادل. ۳۰
۲-۵-۲-۱- معادله فروندلیچ. ۳۰
۲-۵-۲-۲- معادله لانگ­مویر. ۳۱
۲-۵-۳-  واجذب ۳۲
۲-۵-۴- مواد آلی. ۳۲
۲-۵-۴-۱- کانی لئوناردیت ۳۵
۲-۵-۴-۲- کاربردهای زیست­محیطی لئوناردیت ۳۶
۲-۶- رفتار فلزات در خاک ۳۶
۲-۷- شیمی محلول خاک ۳۷
۲-۸- خواص خاک مؤثر در جذب فلزات ۴۰
۲-۸-۱- اثر کاتیون­های رقیب ۴۱
۲-۸-۲- اثر تشکیل کمپلکس. ۴۱
۲-۸-۳- اثر pH 43
۲-۸-۴- اثر پتانسیل ردوکس (اکسایش-کاهش) ۴۴
۲-۹- اثرات زیست­محیطی آلودگی کادمیم بر موجودات زنده ۴۵
۲-۹-۱- مکانیسم­های اثر. ۴۶
۲-۹-۱-۱- مکانیسم اثر در گیاهان. ۴۶
۲-۹-۱-۲- مکانیسم اثر در جانوران. ۴۷
۲-۹-۱-۳-  مکانیسم اثر در انسان. ۴۸
۲-۱۰- رفتار کادمیم در خاک ۴۹
۲-۱۱- مکانیسم­های انتقال مایعات ۴۹
۲-۱۱-۱- جریان فرارفت      ۵۰
۲-۱۱-۲- جریان انتشار ۵۱
فصل سوم : مواد و روش­ها
۳-۱- مقدمه. ۵۶
۳-۲- آزمایش­های شیمی خاک ۵۶
۳-۲-۱- ظرفیت تبادل کاتیونی (CEC)(روش استات سدیم) ۵۶
۳-۲-۲- اندازه ­گیری pH خاک (روش CaCl2) 57
۳-۲-۳- مواد آلی (کربن آلی) ۵۷
۳-۲-۴- کربنات کلسیم معادل (آهک) (CCE) 57
۳-۳- آزمایشات مکانیک خاک ۵۸
۳-۳-۱- آزمایش دانه­بندی ۵۸
۳-۳-۱-۱- دانه­بندی با الک ( برای ذراتی با قطر بزرگتر از mm075/0) 58
۳-۳-۱-۲- هیدرومتری به روش بایوکاس (برای ذراتی با قطرکمتر از mm075/0) 59
۳-۳-۱-۳-  هیدرومتری به روش ASTM 59
۳-۳-۲- آزمایش حدود اتربرگ ۶۰
۳-۳-۳- آزمایش چگالی ویژه ۶۳
۳-۳-۴- آزمایش تراکم. ۶۳
۳-۴- آزمایش کانی­شناسی (XRD) 64
۳-۴-۱- تیمارهای مقدماتی. ۶۴
۳-۴-۱-۱- حذف کربنات کلسیم (CaCO3) 64
۳-۴-۱-۲- حذف مواد آلی. ۶۵
۳-۴-۱-۳- حذف اکسیدهای آهن آزاد. ۶۵
۳-۴-۲- جداسازی بخش رس ۶۵
۳-۴-۳- اشباع کمپلکس تبادلی. ۶۶
۳-۴-۳-۱- اشباع با منیزیم. ۶۶
۳-۴-۳-۲- تیمار با گلیسرول. ۶۶
۳-۴-۳-۳- اشباع با پتاسیم. ۶۶
۳-۴-۴- تهیه اسلایدها ۶۷
۳-۵- مشخصات لئوناردیت مصرفی. ۶۷
۳-۶- آزمایشات جذب ۶۸
۳-۶-۱-۱- تهیه محلول کادمیم برای آزمایش جذب انتخاب نمونه مناسب ۶۸
۳-۶-۱-۲- تهیه محلول کادمیم برای آزمایش جذب تیمارهای مختلف لئوناردیت ۶۸
۳-۷- آزمایش انتشار مولکولی. ۶۹
۳-۷-۱- تهیه ستون­های انتشار (مدل لاینری) ۶۹
۳-۷-۱-۱- تهیه محلول کادمیم. ۶۹
۳-۷-۱-۲- آماده سازی خاک مورد استفاده در ستون انتشار ۷۰
۳-۷-۱-۳- اضافه کردن محلول آلاینده به ستون­ها ۷۰
۳-۷-۲- نحوه نمونه­برداری از محلول آلاینده ۷۰
۳-۷-۳- نحوه خارج کردن ستون­ها از قالب و قطعه­بندی ۷۱
۳-۷-۴- دستگاه بادی استحصال آب منفذی از خاک ۷۱
۳-۷-۵- معرفی نرم­افزار POLLUTE.V7. 75
۳-۷-۶- معرفی نرم­افزار Sigma Plot.V12. 76
۳-۱- مدل­سازی انتقال کادمیم از طریق لندفیل به آبخوان زیرین. ۷۷
فصل چهارم : نتایج و بحث
۴-۱- مقدمه. ۷۸
۴-۲-  انتخاب نمونه مناسب      ۷۸
۴-۲-۱- خصوصیات خاک ۷۸
۴-۲-۲- ویژگی­های جذبی کادمیم    ۸۱
۴-۳- کانی­شناسی. ۸۵
۴-۴- طبقه ­بندی خاک مورد مطالعه در سیستم یونیفاید. ۸۶
۴-۵- خصوصیات مکانیکی خاک مختلط با سطوح مختلف لئوناردیت ۸۷
۴-۶- برآورد ضرایب جذبی خاک در مقایسه با تیمارهای مختلف لئوناردیت ۹۰
۴-۶-۱- محاسبه ضریب تفکیک­پذیری در شرایط غیر تراکمی. ۹۶
۴-۷- انتشار مولکولی. ۹۷
۴-۷-۱- محاسبه ضریب تأخیری (R) 104
۴-۷-۲- محاسبه ضریب تفکیک­پذیری در حالت متراکم. ۱۰۴
۴-۸- مدل­سازی تحرک کادمیم در لاینر. ۱۰۵
فصل پنجم : نتیجه ­گیری و پیشنهادات
۵-۱- نتیجه ­گیری ۱۰۹
۵-۲- پیشنهادات ۱۱۱
منابع  . ۱۱۲
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست جداول
جدول ‏۱‑۱: منابع زباله­های کادمیم­دار ۱
جدول ‏۲‑۱: فهرست مواد خطرناک در آزمایش TCLP. 14
جدول ‏۲‑۲: گونه­های شیمیایی موجود در شیرابه طبق تحقیقات مختلف ۱۶
جدول ‏۲‑۳: خصوصیات برخی از کانیهای رسی. ۲۴
جدول ‏۲‑۴: آفینیته نسبی فلزات در خاک و اجزای سازنده آن. ۳۹
جدول ‏۳‑۱: مختصات جغرافیایی محل نمونه­برداری ۵۶
جدول ‏۳‑۲: مشخصات آزمایش پراکتور استاندارد. ۶۴
جدول ‏۳‑۳: مشخصات لئوناردیت مورد استفاده ۶۷
جدول ‏۴‑۱: خصوصیات فیزیکوشیمیایی نمونه خاک­های مورد مطالعه. ۷۸
جدول ‏۴‑۲: خصوصیات مکانیکی نمونه­های خاک ۷۹
جدول ‏۴‑۳: پارامترهای جذبی فروندلیچ و لانگ­مویر. ۸۴
جدول ‏۴‑۴: خصوصیات مکانیکی نمونه­های خاک ۸۸
جدول ‏۴‑۵: غلظت تعادلی و مقدار ماده جذب شونده خاک و تیمارهای مختلف لئوناردیت ۹۰
جدول ‏۴‑۶: پارامترهای جذبی فروندلیچ و لانگ­مویر. ۹۶
جدول ‏۴‑۷: ضریب تفکیک­پذیری نمونه­های مورد مطالعه و فاکتورهای وابسته به آن در محاسبات ۹۷
جدول ‏۴‑۸: فاکتور تأخیری و پارامترهای مؤثر در محاسبه آن. ۱۰۴
جدول ‏۴‑۹: ضریب تفکیک­پذیری کادمیم در ستون­های انتشار ۱۰۵
جدول ‏۴‑۱۰: پارامترهای ورودی به نرم­افزار Pollute. 106
جدول ‏۴‑۱۱: غلظت کادمیم موجود در آبخوان با لاینری متشکل از خاک نمونه­های مورد مطالعه. ۱۰۷
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست اشکال
شکل ‏۱‑۱: نقشه زمین­شناسی منطقه مورد مطالعه و محل­های نمونه­برداری ۴
شکل ‏۲‑۱: طرح شماتیک یک لندفیل مهندسی- بهداشتی. ۷
شکل ‏۲‑۲: لوله­های جمع­آوری و انتقال شیرابه در لایه زهکش. ۸
شکل ‏۲‑۳: نحوه دوختن لایه­های ژئوتکستایل در حد فاصل لایه رسی و لایه زهکش. ۸
شکل ‏۲‑۴: لایه­های مختلف یک لندفیل در حال ساخت ۹
شکل ‏۲‑۵: مخزن جمع­آوری شیرابه لندفیل کینگ­استون کانادا ۱۰
شکل ‏۲‑۶: انواع سیستم­های لاینری ۱۲
شکل ‏۲‑۷: اصول طیف سنجی  XRD 20
شکل ‏۲‑۸: طرح هندسی از ساختار لایه کائولینیت ۲۱
شکل ‏۲‑۹: چگونگی توزیع بار در لایه کائولینیت ۲۱
شکل ‏۲‑۱۰: مکانیسم­های احتمالی جذب آب توسط سطوح رسی. ۲۵
شکل ‏۲‑۱۱: مکانیسم­های مختلف جذب یون در سطح کانی. ۲۷
شکل ‏۲‑۱۲: چهار دسته کلی هم­دماهای جذب سطحی. ۲۹
شکل ‏۲‑۱۳: مفهوم ترسیمی پارامترهای Kf و n در معادله فروندلیچ. ۳۰
شکل ‏۲‑۱۴: کنترل کننده­های اصلی غلظت فلزات کمیاب در محلول خاک ۳۷
شکل ‏۲‑۱۵: سه مکانیسم جذب کاتیون در سطح سیلیکات (مثل مونتموریلونیت) ۳۸
شکل ‏۲‑۱۶: تحرک نسبی کاتیون­ها در میان خاک ۴۰
شکل ‏۲‑۱۷: نمودار حلالیت کادمیم در خاک­های نیبلی با بافت لومی رسی. ۴۴
شکل ‏۲‑۱۸: انتقال مایعات به طریقه فرارفت ۵۰
شکل ‏۲‑۱۹: نمایش ریاضی جریان فرارفت ۵۰
شکل ‏۲‑۲۰: انتشار مولکولی املاح. ۵۲
شکل ‏۳‑۱: نمودار انواع رفتار خاک در برابر رطوبت ۶۰
شکل ‏۳‑۲: دستگاه کاساگرانده برای تعیین حد خمیری خاک ۶۱
شکل ‏۳‑۳: نحوه آماده کردن فیتیله mm2/3. 62
شکل ‏۳‑۴: ستون­های مدل لاینری آزمایش انتشار مولکولی. ۷۲
شکل ‏۳‑۵: خارج کردن ستون انتشار مولکولی از درون قالب و قطعه­بندی آن. ۷۳
شکل ‏۳‑۶: آماده کردن پیستون جهت استحصال آب منفذی ۷۴
شکل ‏۳‑۷: پانل و گیج­های فشار دستگاه استحصال آب منفذی ۷۵
شکل ‏۴‑۱: نمودار حد روانی خاک­های مورد مطالعه. ۸۰
شکل ‏۴‑۲: نمودار تراکم خاک­های مورد مطالعه. ۸۱
شکل ‏۴‑۳: هم­دماهای جذبی خاک­های مورد مطالعه. ۸۲
شکل ‏۴‑۴: هم­دماهای جذبی فروندلیچ و لانگ­مویر. ۸۳
شکل ‏۴‑۵: پراش­نگاره خاک مورد مطالعه. ۸۶
شکل ‏۴‑۶: منحنی دانه­بندی خاک منطقه لندفیل ارومیه. ۸۷
شکل ‏۴‑۷: نمودار حد روانی نمونه­های خاک ۸۸
شکل ‏۴‑۸: نمودار تراکم نمونه­های مورد مطالعه. ۹۰
شکل ‏۴‑۹: هم­دماهای جذبی نمونه­های مورد مطالعه. ۹۲
شکل ‏۴‑۱۰: هم­دمای جذبی برازش داده شده با معادله فروندلیچ. ۹۴
شکل ‏۴‑۱۱: هم­دمای جذبی برازش داده شده با معادله لانگ­مویر. ۹۵
شکل ‏۴‑۱۲: نمودار غلظت-زمان خاک منطقه (فاقد لئوناردیت) ۹۸
شکل ‏۴‑۱۳: نمودار غلظت-زمان خاک تیمار شده با ۵/۲ درصد لئوناردیت ۹۸
شکل ‏۴‑۱۴: نمودار غلظت-زمان خاک تیمار شده با ۵ درصد لئوناردیت ۹۹
شکل ‏۴‑۱۵: نمودار غلظت-زمان خاک تیمار شده با ۵/۷ درصد لئوناردیت ۹۹
شکل ‏۴‑۱۶: نمودار غلظت-زمان خاک تیمار شده با ۱۰ درصد لئوناردیت ۱۰۰
شکل ‏۴‑۱۷: نمودار غلظت-عمق نمونه خاک فاقد لئوناردیت ۱۰۱
شکل ‏۴‑۱۸: نمودار غلظت-عمق خاک تیمار شده با ۵/۲ درصد لئوناردیت ۱۰۲
شکل ‏۴‑۱۹: نمودار غلظت-عمق خاک تیمار شده با ۵ درصد لئوناردیت ۱۰۲
شکل ‏۴‑۲۰: نمودار غلظت-عمق خاک تیمار شده با ۵/۷ درصد لئوناردیت ۱۰۳
شکل ‏۴‑۲۱: نمودار غلظت-عمق خاک تیمار شده با ۱۰ درصد لئوناردیت ۱۰۳
شکل ‏۴‑۲۲: نمودار غلظت کادمیم موجود در آبخوان با لاینری متشکل از خاک ۱۰۸
تعداد صفحه :۸۴
قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

پایان نامه مطالعه ژئوشیمی و ژنز کانسار نیکل- کبالت- آرسنیک و مس گود مراد، شمال انارک

 پایان نامه رشته زمین شناسی

دانشگاه اصفهان
دانشکده علوم
گروه زمین شناسی

پایان نامه ی کارشناسی ارشد رشته ی زمین شناسی گرایش اقتصادی

مطالعه ژئوشیمی و ژنز کانسار نیکل- کبالت- آرسنیک و مس گود مراد، شمال انارک (ایران مرکزی)
 
شهریور ماه ۱۳۹۲
 
 
 
 
 
چکیده:
منطقه معدنی انارک یکی از بهترین نمونه های کانی سازی در محل تقاطع خطواره های مهم بزرگ مقیاس است. این خطواره ها عبارتنداز گسل بزرگ کویر- درونه با امتداد شمال شرق- جنوب غرب و کمربند ماگمایی ارومیه دختر با روند شمال غرب- جنوب شرق.
کانسار نیکل، کبالت، آرسنیک‌و مس گود مراد در زون ایران‌مرکزی در فاصله ۲۰ کیلومتری شمال غرب انارک قرار دارد، علاوه بر این کانسار چندین کانسار و نشانه معدنی دیگر از عناصر نیکل، کبالت و مس در این منطقه وجود دارد که از مهمترین آنها می­توان به تالمسی، مسکنی، گود مراد و سبرز اشاره کرد.
گسل گود مراد با روندی تقریبا شرقی- غربی با شیبی حدود ۵۶ درجه به سمت جنوب کنترل کننده کانه زایی است که منطقه کانه زائی طولی حدود ۲۵۰متر در امتداد این گسل و احتمالا تا عمق ۱۰۰ متری کانه زایی ادامه دارد.
قدیمی ترین سنگهای موجود در منطقه شیست‌های چاه گربه به سن پروتروزوئیک بالائی هستندکه شامل شیست های سیلیسی، ترمولیت اکتینولیت شیست، کوارتز مسکویت کلریت شیست هستند و از دیگر سنگهای این منطقه به سرپانتینیت، پریدوتیت، لرزولیت، متابازیت، لیستونیت، دولومیت، مرمر و کنگلومرا می توان اشاره کرد، که سنگ درونگیر ماده معدنی شیست‌های برشی شده و متابازیت‌ها است. کانه زائی به صورت آرسنیدهای نیکل، کبالت و کانه های مس است که در مرحله اول کانه های نیکلین، راملزبرگیت، کبالتیت و در مرحله بعدی پیریت، آنابرژیت، مائوچریت و در مرحله آخر آزوریت، مالاکیت و اکسید‌های آهن و. تشکیل شده اند.
مطالعات ژئوشیمیایی در این کانسار نشان دهنده همبستگی بالایی از عناصر نیکل،کبالت و آرسنیک است، که می ­تواند دلیلی بر منشاء و سازوکار مشترک در حمل این عناصر باشد. منشاء این عناصر از سنگ های اولترامافیک منطقه و حمل بیشتر به صورت کمپلکس های کربناته، آرسنیدی و سولفیدی است.
با مطالعه مقاطع دوبر صیقل کانسار گود مراد، سیالات درگیر از دمای همگن شدن و شوری نسبتاً پائینی برخوردارند که این نشان دهنده عدم دخالت سیستم های آتشفشانی در تشکیل این کانسار و یا دور بودن از سیستم های آتشفشانی است. چگالی سیالات درگیر در محدوده‌ ۱ – ۹/۰ قرار می­گیرد و با توجه به شوری و دمای همگن شدن سیالات درگیر پیشنهاد می شود آبهای حوضه ای و جوی نقش مهمتری در حمل، تمرکز و نهشت عناصر این کانسار ایفا می کنند.
با توجه به محدوده دمایی تشکیل این کانسار و مطالعات ژئوشیمیایی و کانه نگاری می توان نتیجه گرفت که از نوع پنج عنصری و همچنین اپی ترمال دما پایین  و کانه زایی فقط در یک فاز انجام گرفته است.
کلمات کلیدی : نیکل، کبالت، ژئوشیمی، سیالات درگیر، گود مراد، انارک.
 
فهرست مطالب
عنوان                                                   صفحه
                                                                                                                                                                                                                                         
 فصل اول: کلیات

  • مقدمه ۱
  • اهداف پژوهش ۲
  • موقعیت جغرافیائی و راه های ارتباطی منطقه ۳
  • شرایط آب و هوایی و پوشش گیاهی منطقه ۴
  • توان معدنی منطقه انارک.                                                                                                                                                                 ۵
  • روش­های مطالعه                                                                                                                          ۷
  • پیشینۀ تحقیق                                                                                                            ۷

فصل دوم: زمین شناسی                                 
۲-۱- موقعیت زمین ساختی ایران در کمربند کوهزایی آلپ- هیمالیا ۱۲
۲-۲- موقعیت میکروپلیت ایران مرکزی در تقسیمات زمین شناسی ایران ۱۳
۲-۳- خرد قاره شرق ایران مرکزی ۱۵
۲-۳-۱- تکتونیک خرد قاره شرق ایران مرکزی. ۱۵
۲-۴- زمین شناسی عمومی انارک. ۱۸
۲-۴-۱- زیر زون انارک – خور ۲۰
۲-۴-۲- ساختارهای زمین ساختی منطقه ۲۱
‌‌‌۲ – ۴- ۲ -۱- چین های منطقه انارک ۲۱
۲ – ۴- ۲- ۲- گسل های منطقه انارک ۲۳
‌۲ – ۵ – چینه شناسی انارک ۲۶
 
 
‌‌‌‌‌‌عنوان                                                                                                                                       صفحه
 
۲-۵- ۱- سنگ های افیولیتی انارک ۲۶
۲ – ۵- ۲- ‌مجموعه های دگرگونی انارک ۲۷
‌‌‌‌‌‌‌۲ – ۵– ۲- ۱- مجموعه دگرگونی های چاه گربه ۲۷
۲ – ۵ – ۲ – ۲- واحد مرمر لاک (لاخ) ۲۷
‌‌‌‌‌‌۲ – ۵ – ۲ – ۳- واحد پتیار ۲۸
۲– ۵ – ۲ – ۴- واحد مرغاب ۲۸
۲‌‌‌‌‌‌ – ۵ – ۳- سنگ های رسوبی دگرگون نشده ۲۸
۲- ۶ زمین شناسی محلی ۳۰
۲-۷- تکتونیک و کنترل کننده­های ساختاری کانه­زایی در منطقه گود مراد ۳۱
فصل سوم: سنگ نگاری و کانه نگاری
۳-۱- مقدمه ۳۳
۳- ۲- افیولیت انارک ۳۳
۳-۳- مجموعه های دگرگونی انارک ۳۵
۳-۴-‌ بررسی های صحرایی و پتروگرافی منطقه گود مراد ۳۵
۳- ۴- ۱- پتروگرافی سنگ های مافیک والترامافیک ۳۷
۳- ۴- ۲- پتروگرافی سنگ های دگرگونی ۳۸
۳- ۴- ۳- پتروگرافی لیستونیت ها ۳۹
۳ – ۵- کانه نگاری ۴۲
فصل چهارم: ژئوشیمی
۴-۱- مقدمه. ۴۹
۴-۲- ‌ نمونه برداری‌ و تجزیه ژئوشیمیایی نمونه ها ۵۰
۴-۳- مطالعات آماری تک متغیره ۵۱
عنوان                                                                                                                                                صفحه
 
۴-۳-۱- تخمین داده های سنسورد ۵۱
۴-۳-۲- بررسی داده های پرت ۵۲
۴-۳-۳- مطالعات آماری پایه ۵۲
۴-۳-۳-۱- آزمون نرمال بودن داده ها ۵۳
۴-۳-۳-۲- تبدیل لگاریتمی یا توزیع لاگ نرمال ۵۴
۴-۳-۴- ترسیم نقشه های ژئوشیمیایی ۵۶
۴-۴- مطالعات آماری چند متغیره ۵۷
۴-۴-۱- مقدمه ۵۷
۴- ۴- ۲- ضریب همبستگی عناصر ۵۷
۴-۴-۲-۱- بررسی ضریب همبستگی عناصر به روش پیرسون‌ ۵۷
۴-۴-۳- تجزیه و تحلیل گروهی (آنالیز خوشه ای) ۵۹
۴-۴-۴- رسم هاله های مرکب ۶۰
۴-۴-۵- آنالیز فاکتوری و رسم هاله های مربوطه ۶۱
فصل پنجم : سیالات درگیر
۵-۱- مقدمه. ۶۳
۵-۲- نمونه­برداری و آماده­سازی جهت مطالعات میکروترمومتری سیالات درگیر ۶۴
۵-۲-۱- طریقه نمونه برداری از سنگ های مختلف. ۶۵
۵-۲-۲- آماده سازی و تهیه مقاطع نازک دوبر صیقل برای مطالعه سیالات درگیر. ۶۶
۵-۳- طبقه بندی سیالات درگیر. ۶۶
۵-۳-۱- طبقه بندی ژنتیکی سیالات درگیر. ۶۶
۵-۳-۲- اندازه و مورفولوژی سیالات درگیر ۶۸
 
عنوان                                                                                                                                               صفحه
 
۵-۳-۳- طبقه ­بندی سیالات درگیر براساس فازهای درونی ۶۸
۵-۴- آشنایی با مطالعات میکروسکوپی و میکروترمومتری سیالات درگیر ۶۹
۵-۴-۱- مطالعات میکروسکوپی ۶۹
۵-۴-۲- مطالعات میکروترمومتری ۷۰
۵-۵- مطالعات میکروسکوپی و میکروترمومتری در کانسار گود مراد ۷۱
۵-۵-۱- میکروترمومتری سیالات درگیر ۷۱
۵-۶- تعیین چگالی سیال ۷۳
۵-۷- تعیین منشاء سیال کانه ساز ۷۴
فصل ششم : نتیجه گیری
۶-۱- نقش محلول­های کربناته در دگرسانی سنگ­های اولترابازیک و رها شدن Co و Ni 76
۶-۲- مشخصات کانسارهای (رگه­های) تیپ پنج عنصری Ag-Ni-Co-As±(Bi,U) 78
۶-۲-۱- ویژگی­های زمین­شناسی کانسارهای تیپ پنج عنصری ۷۸
۶-۳- تیپ و ژنز کانسار ۸۱
۶-۴-نتیجه ­گیری ۸۳
۶-۵-پیشنهادات ۸۴
پیوست ۸۵
منابع و مآخذ ۱۰۰
 
فهرست شکل ها
عنوان                                                                                                                                       صفحه
                       
شکل ۱-۱-  نقشه موقعیت و راه های دسترسی به منطقه مورد مطالعه ۳
شکل ۱-۲- موقعیت منطقه از لحاظ زون بندی و وضعیت گسلش‌و خطواره­ها ۴
شکل۱- ۳ – نقشه منطقه بندی فلز زایی انارک ۶
شکل ۲-۱- موقعیت زمین ساختی ایران در کمربند کوهزائی آلپ- هیمالیا ۱۳
شکل۲-۲- تقسیم بندی زونهای ساختاری ایران ۱۴
شکل ۲- ۳- تحرک میکرو پلیت ایران مرکزی از ژوراسیک تا به حال ۱۶
شکل ۲-۴ -‌ میزان جابجایی گسل ها در مرکز تا شرق ایران ۱۷
شکل۲-۵ – نقشه زمین شناسی انارک ۱۹
شکل ۲-۶- نقشه شمال گسل های شمال انارک ۲۳
شکل ۲-۷- جایگاه سامانه گسل درونه در شمال ایران مرکزی ۲۴
شکل۲- ۸- تصاویر پانوراما از منطقه معدنی گود مراد ۳۰
شکل ۲-۹- نقشه ۵۰۰۰/۱ ساختارهای منطقه به همراه برش های عرضی ۳۲
شکل ۳-۱- نقشه افیولیت های اصلی ایران و موقعیت افیولیت انارک در آن ۳۴
شکل شکل ۳-۲- نقشه زمین شناسی منطقه مورد مطالعه ۳۶
شکل ۳ – ۳- مقاطع میکروسکپی سرپانتینیت های منطقه ۳۷
شکل ۳ – ۴-  مقاطع میکروسکپی شیست های ‌منطقه ۳۸
شکل۳- ۵-  موقعیت کمربندهای افیولیتی ایران مرکزی ۳۹ ۳۹
شکل ۳-۶- مدل ژنتیکی تشکیل و نهشت طلا در سنگ های لیستونیتی ۴۱
شکل ۳- ۷ تصویر رگه های آرسنیدی نیکل و کانه زایی در منطقه ۴۲
شکل ۳-۸- تصاویر ماکروسکپی و میکروسکپی از کانه زایی  . ۴۳
 
عنوان                                                                                                                                                  صفحه
 
شکل ۳-۹- تصاویر میکروسکپی از مقاطع صیقلی. ۴۴
شکل ۳-۱۰- تبدیل کالکوسیت به دایژنیت. ۴۶
شکل ۳-۱۱- تصویر SEM از مقطع صیقلی جهت شناسایی کانی نیکلین. ۴۶
شکل ۳-۱۲- تصویر SEM از مقطع صیقلی جهت شناسایی کانی راملزیرگیت. ۴۷
شکل ۳-۱۳- تصویر SEM از مقطع صیقلی جهت شناسایی کانی مائوچریت ۴۷
شکل ۳-۱۴- تصویر SEM از مقطع صیقلی جهت شناسایی کانی آنابرژیت ۴۸
شکل ۳-۱۵- تصویر SEM از مقطع صیقلی و تغییرات میزان عناصر در امتداد پروفیل مشخص شده ۴۸
شکل ۴-۱- نقشه نقاط نمونه­برداری لیتوژئوشیمیایی در منطقه گود مرا ۵۱
شکل۴-۲- هیستوگرام عناصر معرف برای نمونه­های منطقه مورد مطالعه ۵۵
شکل ۴- ۳ – نقشه پراکندگی عناصر اصلی در کانسار گود مراد ۵۶
شکل ۴-۴- ضریب همبستگی عناصر  (Ni, As, Co, Cu, Zn) در کانسار گود مراد ۵۹
شکل ۴-۵- آنالیز خوشه ای عناصر معرف در کانسار گود مراد ۶۰
شکل ۴-۶- نقشه پراکندگی هاله مرکب (Ni +Co +As ) در منطقه گودمراد ۶۱
شکل ۴-۷-نقشه پراکندگی امتیاز فاکتوری ۲ و ۳ ۶۲
شکل ۵-۱– تصاویر میکروسکپی از میانبارهای سیال ۶۸
شکل ۵-۲- دیاگرام دما در برابر درصد وزنی NaCl 71
شکل ۵-۳- تعیین تیپ کانسار گود مراد ۷۳
شکل ۵-۴- چگالی میانبارهای مورد مطالعه ۷۳
شکل ۵-۵- تعیین نوع سیال کانی ساز ۷۴
شکل ۵-۶- نمودار فراوانی دمای همگن شدن سیالات درگیر ۷۵
شکل ۵-۷- مدلی شماتیک برای نشان دادن تغییرات احتمالی سیالات درگیر ۷۵
 
عنوان                                                                                                                                                صفحه
 
شکل ۶-۱- تصویر ETM با نسبت باندی ۵ به ۷ برای نمایش دگرسانی کربناته ۷۷
شکل ۶-۲- دگرسانی در اطراف رگه های معدنی در کانسار گود مراد ۷۹
شکل ۶-۳- مکانیسم ژنتیکی فرضی برای رگه­های پنج عنصری ۸۱

فهرست جدول ها
عنوان                                                                                                                                               صفحه         
                                                                                                                 
 
جدول ۱- ۱- گروه بندی زایشی کانسارها و رخدادهای منطقه فلززائی انارک ۶
جدول ۲- ۱- ماگماتیسم و کانه زایی های عمده در انارک ۲۰
جدول ۳-۱- کانی شناسی لیستونیت ها ۴۰
جدول ۳-۲- جدول پاراژنتیکی کانیهای موجود در کانسار گود مراد انارک ۴۵
جدول ۴-۱- پارامترهای آماری داده­های خام عناصر  در منطقه گود مراد ۵۳
جدول ۴-۲- ضریب همبستگی عناصر در کانسار گود مراد ۵۸
جدول ۴-۳- نتایج آنالیز فاکتوری بر روی نمونه­ های منطقه گود مراد ۶۲
جدول ۵-۱- ویژگی­ها و راه های تشخیص سیالات درگیر اولیه و ثانویه ۶۷
جدول ۵-۲- طبقه بندی سیالات درگیر براساس فازهای تشکیل دهنده ۶۹
جدول ۵-۳- ارتباط بین کاهش نقطه انجماد و درصد نمک طعام ۷۰
جدول ۵-۴- اطلاعات مربوط به میانبارهای سیال در کانسار گود مراد انارک ۷۲
جدول ۶-۱- نقش دگرسانی در تحرک عناصر نیکل و کبالت ۷۷
جدول ۶-۲- مقایسه کانسارهای نوع پنج عنصری با کانسار گود مراد ۸۲
 
 

فصل اول

کلیات

 
 

 

۱-۱- مقدمه

ایران مرکزی یکی از واحدهای اصلی ساختاری است که به شکل مثلثی در مرکز ایران قرار دارد و بزرگ­ترین و         پیچیده ترین واحد به شمار می­آید. در این واحد، سنگ های پرکامبرین پسین تا کواترنر را می­توان مشاهده کرد. در این واحد فازهای مختلف کوهزائی، ماگماتیسم و دگرگونی رخ داده است. محدوه ایران مرکزی، از دیدگاه پژوهشگران آشنا به زمین شناسی ایران متفاوت است و برخی از زمین شناسان از جمله اشتوکلین، ایران مرکزی را از شمال به کوه های البرز، ازخاور به بلوک لوت و از جنوب باختری به زون سنندج- سیرجان محدود می­ کنند. منطقه فلززائی انارک، در بخش میانی ایران مرکزی قرار دارد. این منطقه از شمال به گسل درونه، از جنوب غربی به زون افیولیتی نائین- زوار و از جنوب به فرو افتادگی نائین- انارک محدود می شود و یکی از غنی ترین مناطق ایران از نظر تنوع کانی سازی بوده و دارای مرز بندی فلززائی خاصی است(قربانی، ۱۳۸۶). این منطقه، از قدیمی­ترین مناطق معدن کاری ایران بوده و                            معدن کاری جدید نیز به طور گسترده از همین منطقه آغاز شد.کانی سازی در منطقه انارک، چه از نظر نوع ماده معدنی چه از نظر خاستگاه، شکل و کانی سازی، بسیار متنوع است، به گونه ای که در منطقه انارک تاکنون کانی سازی آهن، مس، مولیبدن، آنتیموان، نیکل، کبالت، آرسنیک،سرب، روی، طلا، منگنز، کرومیت و استرانسیوم مشاهده شده است که دارای خاستگاه­های متفاوت مانند گرمابی، ماگمائی، رسوبی، دگرگونی و. می باشد. در سال ۱۳۵۴ در قالب پروژه های اکتشافی سازمان زمین شناسی کشور، پژوهش­های زمین­شناسی و معدنی، ژئوشیمیایی و ژئوفیزیکی، طی قراردادی توسط شرکت تکنواکسپورت از کشور شوروی سابق در اکثریت کانسارها و معادن متروکه ناحیه به انجام رسید. حاصل این مطالعات به صورت ۱۴ جلد گزارش منتشر گردیده است که در گزارش شماره ۸ این شرکت (۱۹۸۴) نتایج مطالعاتشان در کانسار گودمراد به طور مفصل ذکر شده است. در این مطالعه علاوه بر تهیه نقشه‌ای به مقیاس ۲۰۰۰۰/۱ از کانسار گودمراد، زمین شناسی، تکتونیک، ژنز، مجموعه کانیایی، ژئوشیمی و ذخیره کانسار به طور مفصل بررسی شده است. مطالعات تکنواکسپورت بخصوص حفاری و مغزه­گیری از اعماق، در بیشتر معادن و کانسارها به دلیل مصادف شدن با جنبش های انقلاب اسلامی و عزیمت کارشناسان شوروی سابق، عموما ناتمام مانده و لذا نتایج به دست آمده و گزارش شده که بسیار ارزشمند می باشند در کل ناقص به نظر می رسد و به همین دلیل پیوسته در نتیجه گیری و پیشنهادها به ادامه اجرای عملیات ژئوفیزیک و حفاری توصیه شده است. براساس مطالعات انجام شده توسط شرکت تکنواکسپورت میزان ذخیره‌ کانسار گود مراد ۴۵۵ هزار تن با عیار ۵/۱ درصد نیکل و کبالت ذکر شده است. مطالعات کارشناسان شوروی سابق در قالب تهیه نقشه های ۲۰۰۰۰/۱ و ۵۰۰۰/۱ بوده است. کانسار گودمراد از جمله کانسارهایی است که می­توان با اکتشاف و بهره برداری از ذخایر آن کمک کوچکی به روند روبه رشد اقتصاد پویای مملکت عزیزمان کرد.
 
۱-۲- اهداف پژوهش
این پژوهش تلاشی است جهت دستیابی به اهداف زیر
۱- تعیین نحوه تشکیل کانسار و ژنز آن با بهره گرفتن از مطالعات ژئوشیمیائی و زمین شناسی.
۲- تعیین هاله­های ژئوشیمیائی موجود در اطراف کانسار.
۳- مقایسه این کانسار با الگوهای کانه زایی کلاسیک پنج عنصری.
۴- شناخت کانه نگاری و متالوژنی کانسار.
‌ با توجه به این که نیکل و کبالت از جمله فلزات استراتژیک می باشند و کشور به آنها نیاز مبرمی دارد و این کانسار یکی از بزرگ­ترین ذخایر شناخته شده نیکل در کشور است لذا بررسی ژنز و ماهیت بوجود آمدن آن کمک شایانی را در اکتشافات بعدی این فلزات مهم در پی خواهد داشت همچنین در ادامه اکتشافات این کانسار می­توان نقاط مستعد دیگری را شناسایی
تعداد صفحه :۱۲۳
قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

‌پایان نامه زمین شناسی و ارزیابی پتروفیزیکی سازندهای کنگان و دالان بالایی واقع در میدان گازی کیش -پایان نامه زمین شناسی – زمین شناسی نفت (M.Sc)

پایان نامه کانه‌زایی اورانیوم در کانسار چشمه شتری منطقه‌ آیرکان شمال شرق اصفهان

پایان نامه رشته : زمین شناسی

گرایش :اقتصادی

عنوان : کانه‌زایی اورانیوم در کانسار چشمه شتری منطقه‌ آیرکان شمال شرق اصفهان

Continue reading “پایان نامه کانه‌زایی اورانیوم در کانسار چشمه شتری منطقه‌ آیرکان شمال شرق اصفهان”

پایان نامه دکتری: شیمی و خاستگاه گارنت در گرانیتوییدها و سنگ‌های دگرگونی‌ جنوب مشهد خواجه‌مراد، خلج و ده‌نو

رساله دکتری رشته زمین ­شناسی (Ph.D.)

 

گرایش :پترولوژی

عنوان : شیمی و خاستگاه گارنت در گرانیتوییدها و سنگ‌های دگرگونی‌ جنوب مشهد خواجه‌مراد، خلج و ده‌نو

Continue reading “پایان نامه دکتری: شیمی و خاستگاه گارنت در گرانیتوییدها و سنگ‌های دگرگونی‌ جنوب مشهد خواجه‌مراد، خلج و ده‌نو”

پایان نامه هولواستراتیگرافی توالی پرموتریاس در شورجستان (استان فارس)

متن کامل پایان نامه مقطع دکتری رشته : زمین شناسی

گرایش :چینه شناسی و فسیل شناسی

عنوان : هولواستراتیگرافی توالی پرموتریاس در شورجستان (استان فارس)

Continue reading “پایان نامه هولواستراتیگرافی توالی پرموتریاس در شورجستان (استان فارس)”

پایان نامه زمین شیمی و پراکنش عناصر بالقوه سمی ناشی ازکان زایی طبیعی و معدنکاری در محیط خاک و گیاه معدن آهن گل گهر

پایان نامه رشته : زمین شناسی

عنوان : زمین شیمی و پراکنش عناصر بالقوه سمی ناشی ازکان زایی طبیعی و معدنکاری در محیط خاک و گیاه معدن آهن گل گهر

Continue reading “پایان نامه زمین شیمی و پراکنش عناصر بالقوه سمی ناشی ازکان زایی طبیعی و معدنکاری در محیط خاک و گیاه معدن آهن گل گهر”

پایان نامه :شکل گیری امواج داخلی غیرخطی به واسطه ی جزرومد داخلی در خلیج عمان با بهره گرفتن از مدل سه بعدی MITgcm

پایان نامه

عنوان : شکل گیری امواج داخلی غیرخطی به واسطه ی جزرومد داخلی در خلیج عمان با بهره گرفتن از مدل سه بعدی MITgcm 

Continue reading “پایان نامه :شکل گیری امواج داخلی غیرخطی به واسطه ی جزرومد داخلی در خلیج عمان با بهره گرفتن از مدل سه بعدی MITgcm”

پایان نامه بیواستراتیگرافی و لیتواستراتیگرافی سازند داریان در برش‌های کوزه کوه و فهلیان در خاور و باختر گسل کازرون

پایان نامه رشته : زمین شناسی

گرایش : چینه شناسی و فسیل شناسی

عنوان : بیواستراتیگرافی و لیتواستراتیگرافی سازند داریان در برش‌های کوزه کوه و فهلیان در خاور و باختر گسل کازرون

Continue reading “پایان نامه بیواستراتیگرافی و لیتواستراتیگرافی سازند داریان در برش‌های کوزه کوه و فهلیان در خاور و باختر گسل کازرون”

پایان نامه مطالعه پتروگرافی و پترولوژی توده نفوذی گابرویی کوه­پریشان استان کردستان

پایان نامه رشته : زمین شناسی

گرایش : پترولوژی

عنوان : مطالعه پتروگرافی و پترولوژی توده نفوذی گابرویی کوه­پریشان (جنوب قروه) استان کردستان

Continue reading “پایان نامه مطالعه پتروگرافی و پترولوژی توده نفوذی گابرویی کوه­پریشان استان کردستان”

پایان نامه پیش بینی تأثیر حفر تونل گلاس بر آبدهی چشمه های منطقه

پایان نامه رشته : زمین شناسی

گرایش : آب شناسی

عنوان : پیش بینی تأثیر حفر تونل گلاس (آذربایجان غربی) بر آبدهی چشمه های منطقه

Continue reading “پایان نامه پیش بینی تأثیر حفر تونل گلاس بر آبدهی چشمه های منطقه”

پایان نامه بررسی روند تغییرات میزان نفوذپذیری خاک در عرصه‌های پخش سیلاب پسکوه سراوان از دیدگاه زمین‌شناسی مهندسی

پایان نامه رشته : زمین شناسی مهندسی

عنوان : بررسی روند تغییرات میزان نفوذپذیری خاک در عرصه‌های پخش سیلاب پسکوه سراوان از دیدگاه زمین‌شناسی مهندسی و ارائه راه کارهای مهندسی در ارتباط با آن

Continue reading “پایان نامه بررسی روند تغییرات میزان نفوذپذیری خاک در عرصه‌های پخش سیلاب پسکوه سراوان از دیدگاه زمین‌شناسی مهندسی”

پایان نامه بایواستراتیگرافی و لیتواستراتیگرافی سازند کژدمی در زون ایذه

پایان نامه رشته : زمین شناسی

گرایش : چینه شناسی و فسیل شناسی

عنوان : بایواستراتیگرافی و لیتواستراتیگرافی سازند کژدمی در زون ایذه

Continue reading “پایان نامه بایواستراتیگرافی و لیتواستراتیگرافی سازند کژدمی در زون ایذه”

پایان نامه مطالعه پتروگرافی و پترولوژی توده نفوذی گابرویی کوه­پریشان

پایان نامه رشته : زمین شناسی

گرایش : پترولوژی 

عنوان : مطالعه پتروگرافی و پترولوژی توده نفوذی گابرویی کوه­پریشان

Continue reading “پایان نامه مطالعه پتروگرافی و پترولوژی توده نفوذی گابرویی کوه­پریشان”

پایان نامه تبیین شاخص های تقسیمات محله ای منطقه ۱ شهرداری تهران

پایان نامه رشته : زمین شناسی

گرایش : جغرافیای انسانی 

عنوان :  تبیین شاخص های تقسیمات محله ای منطقه ۱  شهرداری تهران

Continue reading “پایان نامه تبیین شاخص های تقسیمات محله ای منطقه ۱ شهرداری تهران”

پایان نامه بررسی منشا نیترات و سرعت انتقال آن در آبخوان شهرک صنعتی بزرگ شیراز

پایان نامه رشته : زمین شناسی

گرایش : زیست محیطی 

عنوان :  بررسی منشا نیترات  و سرعت انتقال آن در آبخوان شهرک صنعتی بزرگ شیراز

Continue reading “پایان نامه بررسی منشا نیترات و سرعت انتقال آن در آبخوان شهرک صنعتی بزرگ شیراز”

پایان نامه بررسی ساختاری و ریزساختاری گنبد نمکی جهانی واقع در منطقه فیروز آباد

پایان نامه رشته : زمین شناسی

گرایش : تکتونیک

عنوان : بررسی ساختاری و ریزساختاری گنبد نمکی جهانی واقع در منطقه فیروز آباد

Continue reading “پایان نامه بررسی ساختاری و ریزساختاری گنبد نمکی جهانی واقع در منطقه فیروز آباد”

پایان نامه ارشد : بررسی ژئوشیمیایی و سنگ ­شناسی واحدهای سنگی میزبان کانسارهای کرومیت منطقه فرومد

پایان نامه رشته زمین شناسی 

گرایش :اقتصادی 

عنوان :  بررسی ژئوشیمیایی و سنگ ­شناسی واحدهای سنگی میزبان کانسارهای کرومیت منطقه فرومد 

Continue reading “پایان نامه ارشد : بررسی ژئوشیمیایی و سنگ ­شناسی واحدهای سنگی میزبان کانسارهای کرومیت منطقه فرومد”

پایان نامه بررسی روند تغییرات میزان نفوذپذیری خاک در عرصه‌های پخش سیلاب پسکوه سراوان

پایان نامه رشته زمین شناسی 

گرایش :زمین شناسی مهندسی

عنوان : بررسی روند تغییرات میزان نفوذپذیری خاک در عرصه‌های پخش سیلاب پسکوه سراوان 

Continue reading “پایان نامه بررسی روند تغییرات میزان نفوذپذیری خاک در عرصه‌های پخش سیلاب پسکوه سراوان”

پایان نامه بررسی توزیع عناصر سنگین و گونه پذیری آنها در خاک‌های منطقه خاتون آباد، استان کرمان

پایان نامه رشته زمین شناسی 

گرایش : زیست محیطی 

عنوان :  بررسی توزیع عناصر سنگین و گونه پذیری آنها در خاک‌های منطقه خاتون آباد، استان کرمان

Continue reading “پایان نامه بررسی توزیع عناصر سنگین و گونه پذیری آنها در خاک‌های منطقه خاتون آباد، استان کرمان”

پایان نامه بررسی تأثیر کانسار سرب و روی منطقه لنجان اصفهان بر آلودگی‌های زیست محیطی

پایان نامه رشته زمین شناسی 

گرایش : زیست محیطی 

عنوان :  بررسی تأثیر کانسار سرب و روی منطقه لنجان اصفهان بر آلودگی‌های زیست محیطی

Continue reading “پایان نامه بررسی تأثیر کانسار سرب و روی منطقه لنجان اصفهان بر آلودگی‌های زیست محیطی”

پایان نامه استفاده از داده­ های استر در تحلیل ارتباط سنگ­ شناسی و پتانسیل­های معدنی گنبد­نمکی

پایان نامه رشته زمین شناسی 

گرایش : اقتصادی

عنوان : استفاده از داده­ های استر در تحلیل ارتباط سنگ­ شناسی و پتانسیل­های معدنی گنبد­نمکی

Continue reading “پایان نامه استفاده از داده­ های استر در تحلیل ارتباط سنگ­ شناسی و پتانسیل­های معدنی گنبد­نمکی”

پایان نامه بررسی مخاطرات زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکی منطقه باغمیشه تبریز بر اساس ارزیابی داده های ژئوتکنیکی صحرایی و آزمایشگاهی موجود

پایان نامه رشته
عنوان : بررسی مخاطرات زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکی منطقه باغمیشه تبریز بر اساس ارزیابی داده های ژئوتکنیکی صحرایی و آزمایشگاهی موجود

Continue reading “پایان نامه بررسی مخاطرات زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکی منطقه باغمیشه تبریز بر اساس ارزیابی داده های ژئوتکنیکی صحرایی و آزمایشگاهی موجود”

پایان نامه مطالعات زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکی گستره غرب کوی ولیعصر تبریز با نگرش ویژهء تأثیر آبهای زیرزمینی بر مخاطرات محتمل

پایان نامه رشته زمین شناسی

گرایش : زمین شناسی مهندسی

عنوان : مطالعات زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکی گستره غرب کوی ولیعصر تبریز با نگرش ویژهء تأثیر آبهای زیرزمینی بر مخاطرات محتمل 

Continue reading “پایان نامه مطالعات زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکی گستره غرب کوی ولیعصر تبریز با نگرش ویژهء تأثیر آبهای زیرزمینی بر مخاطرات محتمل”

پایان نامه پیش بینی تأثیر حفر تونل گلاس ( آذربایجان غربی ) بر آبدهی چشمه های منطقه

پایان نامه رشته زمین شناسی

عنوان : پیش بینی تأثیر حفر تونل گلاس ( آذربایجان غربی ) بر آبدهی چشمه های منطقه

Continue reading “پایان نامه پیش بینی تأثیر حفر تونل گلاس ( آذربایجان غربی ) بر آبدهی چشمه های منطقه”

پایان نامه پالینوبایواستراتیگرافی و پالئواکولوژی سیلورین (سازند نیور) در گردنه پلمیس واقع در جنوب بجنورد

پایان نامه رشته

گرایش :چینه شناسی و فسیل شناسی

عنوان : پالینوبایواستراتیگرافی و پالئواکولوژی سیلورین (سازند نیور) در گردنه پلمیس  واقع  در جنوب بجنورد

Continue reading “پایان نامه پالینوبایواستراتیگرافی و پالئواکولوژی سیلورین (سازند نیور) در گردنه پلمیس واقع در جنوب بجنورد”

پایان نامه بررسی زمین­ شیمی فلزات سنگین و ترکیبات آروماتیک چندحلقه­ای(PAHs) در غبار خیابان کلان­شهر اصفهان(شعاع ۵۰ کیلومتری)

پایان نامه رشته زمین شناسی

گرایش : زیست محیطی

عنوان : بررسی زمین­ شیمی فلزات سنگین و ترکیبات آروماتیک چندحلقه­ای(PAHs) در غبار خیابان کلان­شهر اصفهان(شعاع ۵۰ کیلومتری)

Continue reading “پایان نامه بررسی زمین­ شیمی فلزات سنگین و ترکیبات آروماتیک چندحلقه­ای(PAHs) در غبار خیابان کلان­شهر اصفهان(شعاع ۵۰ کیلومتری)”

پایان نامه مطالعه­ ی کانه ­زایی سولفیدی ماگمایی در سنگ­های اولترامافیک

پایان نامه رشته زمین شناسی 

گرایش : اقتصادی

عنوان : مطالعه­ ی کانه ­زایی سولفیدی ماگمایی در سنگ­های اولترامافیک 

Continue reading “پایان نامه مطالعه­ ی کانه ­زایی سولفیدی ماگمایی در سنگ­های اولترامافیک”

پایان نامه ارشد : مطالعه توالی پاراژنتیکی کانی‌ها و تعیین شرایط فیزیکوشیمیایی سیالات سازنده شبه اسکارن

پایان نامه رشته زمین شناسی 

گرایش : اقتصادی

عنوان :  مطالعه توالی پاراژنتیکی کانی‌ها و تعیین شرایط فیزیکوشیمیایی  سیالات سازنده شبه اسکارن 

Continue reading “پایان نامه ارشد : مطالعه توالی پاراژنتیکی کانی‌ها و تعیین شرایط فیزیکوشیمیایی سیالات سازنده شبه اسکارن”

پایان نامه مطالعه تاثیر گنبد نمکی کرسیا داراب بر منابع آبی مجاور

پایان نامه رشته زمین شناسی 

گرایش : آب شناسی

عنوان : مطالعه تاثیر گنبد نمکی کرسیا داراب بر منابع آبی مجاور

Continue reading “پایان نامه مطالعه تاثیر گنبد نمکی کرسیا داراب بر منابع آبی مجاور”

پایان نامه :کانی­ شناسی، ژئوشیمی و الگوی تشکیل کانسار بوکسیت تاش، شمال­غرب شاهرود

پایان نامه رشته زمین شناسی 

گرایش :  اقتصادی

عنوان : کانی ­شناسی، ژئوشیمی و الگوی تشکیل کانسار بوکسیت تاش، شمال­غرب شاهرود

Continue reading “پایان نامه :کانی­ شناسی، ژئوشیمی و الگوی تشکیل کانسار بوکسیت تاش، شمال­غرب شاهرود”

پایان نامه زمین­ شیمی فلزات سنگین و هیدروکربن‌های آروماتیک چندحلقه‌ای رسوبات حوضه آبریز رودخانه کارون

پایان نامه رشته زمین شناسی 

گرایش : زیست محیطی

عنوان :  زمین­ شیمی فلزات سنگین و هیدروکربن‌های آروماتیک چندحلقه‌ای رسوبات حوضه آبریز رودخانه کارون

Continue reading “پایان نامه زمین­ شیمی فلزات سنگین و هیدروکربن‌های آروماتیک چندحلقه‌ای رسوبات حوضه آبریز رودخانه کارون”

پایان نامه کاربرد داده های توپوگرافی و گرانش در تعیین ضخامت الاستیک سنگ کره ایران

دانلود رایگان پایان نامه رشته زمین شناسی

عنوان : کاربرد داده های توپوگرافی و گرانش در تعیین ضخامت الاستیک سنگ کره ایران

Continue reading “پایان نامه کاربرد داده های توپوگرافی و گرانش در تعیین ضخامت الاستیک سنگ کره ایران”

پایان نامه تحلیل سنگ‌شناختی گنبدنمکی سیاه‌تاق و پتانسیل­یابی اقتصادی آن

پایان نامه رشته زمین شناسی 

گرایش : اقتصادی

عنوان : تحلیل سنگ‌شناختی گنبدنمکی سیاه‌تاق و پتانسیل­یابی اقتصادی آن 

Continue reading “پایان نامه تحلیل سنگ‌شناختی گنبدنمکی سیاه‌تاق و پتانسیل­یابی اقتصادی آن”

پایان نامه تحلیل جنبش ­شناختی گستره حلب – ماهنشان استان زنجان

پایان نامه رشته زمین شناسی 

گرایش : تکتونیک

عنوان : تحلیل جنبش ­شناختی  گستره حلب – ماهنشان استان زنجان

Continue reading “پایان نامه تحلیل جنبش ­شناختی گستره حلب – ماهنشان استان زنجان”

پایان نامه زمین ­شیمی زیست ­محیطی و زیست­ دسترس ­پذیری فلزات سنگین در رسوبات ساحلی

پایان نامه رشته زمین‌شناسی 

گرایش : زیست محیطی

عنوان : زمین ­شیمی زیست ­محیطی و زیست­ دسترس ­پذیری فلزات سنگین در رسوبات ساحلی

Continue reading “پایان نامه زمین ­شیمی زیست ­محیطی و زیست­ دسترس ­پذیری فلزات سنگین در رسوبات ساحلی”

پایان نامه زمین شناسی : محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی سازند تیرگان

پایان نامه رشته زمین شناسی گرایش رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی

با عنوان :  محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی سازند تیرگان

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

Continue reading “پایان نامه زمین شناسی : محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی سازند تیرگان”

پایان نامه زمین شناسی : تأثیر معدن چغارت در توسعه شهر بافق

پایان نامه رشته زمین شناسی

با عنوان : تأثیر معدن چغارت در توسعه شهر بافق

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

Continue reading “پایان نامه زمین شناسی : تأثیر معدن چغارت در توسعه شهر بافق”

پایان نامه ارشد زمین شناسی: اماکن سنحی توسعه اکوتوریسم شهرستان نمین با تاکید بر نقش اقلیم و ایجاد فرصت های اشتغال زایی

پایان نامه رشته زمین شناسی: امکان سنجی توسعه اکوتوریسم شهرستان نمین با تاکید بر نقش اقلیم و ایجاد فرصت های اشتغال زایی

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

Continue reading “پایان نامه ارشد زمین شناسی: اماکن سنحی توسعه اکوتوریسم شهرستان نمین با تاکید بر نقش اقلیم و ایجاد فرصت های اشتغال زایی”

متن پایان نامه کارشناسی ارشد زمین شناسی : تغییر کاربری اراضی کشاورزی شهر کلاردشت و پیامد های آن

پایان نامه رشته زمین شناسی : تغییر کاربری اراضی کشاورزی شهر کلاردشت و پیامد های آن

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

Continue reading “متن پایان نامه کارشناسی ارشد زمین شناسی : تغییر کاربری اراضی کشاورزی شهر کلاردشت و پیامد های آن”