دسته: شیمی

پایان نامه مطالعه محاسباتی فسفر ایلیدهای پایدار و ناپایدار

 پایان نامه رشته شیمی

دانشگاه ایلام
کارشناسی ارشد رشته شیمی (گرایش شیمی- معدنی)
 
عنوان
مطالعه محاسباتی فسفر ایلیدهای پایدار و ناپایدار
 
 
 
بهمن ۹۳
 
 
 
 
چکیده
 
در این پایان‌نامه با بهره گرفتن از نرم افزار گوسین و با روش های M052X,B3LYP,HF پایداری و ناپایداری فسفر ایلیدها محاسبه شده است. ابتدا ساختار ترکیبات مورد مطالعه بهینه شده و انرژی آنها محاسبه می‌گردد. سرانجام با مقایسه انرژی‌های محاسبه شده، پایدارترین حالت‌ها بررسی می‌شوند.همچنین اثر گروه الکترون‌کشنده C=O در ساختار ترکیبات α‌ فسفر‌ ‌ایلید، β کتوفسفر‌ایلید و دی‌کتو‌فسفر‌ایلید مطالعه می‌شوند. نتایج نشان می‌دهد که فسفر‌ ایلیدهای داری گروه الکترون‌کشنده  C=Oاز فسفر ایلیدهای فاقد این گروه پایدارترند. این پایداری به صورت زیر می‌باشد.
α ‌فسفر ایلید < β کتوفسفر‌ایلید < دی کتو فسفر ایلید
در مرحله بعد، اثر حلال‌های قطبی از قبیل آب و متانول و همچنین حلالهای غیر قطبی مانند دی کلرومتان و تولوئن در پایداری فسفر‌ایلیدها مطالعه گردید، که نتایج نشان می‌هد که پایدارترین ساختار از نظر انرژی در حلال آب ایجاد می‌گردند و ناپایدارترین ساختار در حلال تولوئن ایجاد می‌گردند. این پایداری به صورت زیر است:
تولوئن < دی کلرومتان < متانول < آب
در نهایت درصد خصلت S و P  هرکدام از ساختارها با بهره گرفتن از روش NBO  گزارش شده است. لازم به ذکر است که نتایج به دست آمده از روش هایB3LYP  و M052X دقت بیشتری دارند و دقت روش HF  مناسب نمی‌باشد.
 
 
 
 
 

فهرستصفحه
فصل اول( مقدمه‌ای بر شیمی محاسباتی).
۱-۱) شیمی محاسباتی.۲
۱-۲) روش‌های محاسباتی شیمی کوانتومی۲

۱-۳) روش‌های تابعی دانسیته

۳
۱-۴) مجموعه پایه.۵
۱-۵) توابع قطبی‌ شونده۶
۱-۶) توابع پخشیده.
۱-۷) خطای برهم نهی مجموعه پایه
۱-۸) روش ضد موازنه
۱-۹) روش اوربیتال‌ پیوندی طبیعی.
۱-۱۰) دقت مجموعه‌های پایه
۷
۷
۸
۱۰
۱۱
فصل دوم( فسفر ایلیدها و پیشینه تحقیق).
۲-۱) فسفر۱۳
۲-۲) فسفرایلیدها۱۴
۲-۳) تاریخچه‌ فسفرایلیدها.۱۵
۲-۴) نامگذاری فسفرایلیدها۱۶
۲-۵) تهیه ایلیدهای فسفر.۱۷
۲-۵-۱) تهیه از نمک‌های فسفونیوم.۱۷
۲-۶) تقسیم‌بندی فسفرایلیدهای پایدار کربونیلی۱۹
۲-۶-۱)α- فسفرایلیدها۱۹
۲-۶-۲) β- کتوفسفرایلیدها۲۰
۲-۶-۳) دی‌کتوفسفرایلیدها۲۰
فصل سوم (بررسی محاسباتی فسفر ایلیدهای پایدار و ناپایدار).
۳-۱) فسفر ایلیدهای مطالعه شده۲۳
۳-۲) جزئیات محاسبات.۲۴
۳-۳) نتایج محاسبات
۳-۳-۱) بررسی ساختارهای فسفر ایلیدهای مطالعه شده در فاز گازی
۳-۳-۲) بررسی اثر حلال در انرژی پایداری فسفر ایلید‌های مطالعه شده در فاز مایع
۲۵
۲۵
۳۶
فصل چهارم( بحث‌ و نتیجه گیری).
۴-۱) مقایسه نتایج.۳۹

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   فهرست جدول‌ها
جدول (۳-۱) انرژی پایداری، بار و چندگانکی محصولات واکنش  شکل (۳-۱) وشکل (۳-۲)
صفحه
۲۶
جدول (۳-۲) انرژی پایداری محصولات شکل (۳-۱) وشکل (۳-۲) برحسب هارتری۲۷
جدول(۳-۳) مقداربار(e) و طول پیوند (Å) α- فسفرایلید.۲۹
جدول(۳-۴) مقداربار(e) و طول پیوند (Å) β- کتوفسفرایلید ترانس.
جدول(۳-۵) مقداربار(e) و طول پیوند (Å) β- کتوفسفرایلید سیس
۳۱
۳۳
جدول(۳-۶)  مقداربار(e) و طول پیوند (Å) دی کتو فسفر ایلید۳۵
جدول(۳-۷) انرژی فسفر ایلیدهای مورد مطالعه با روش تابعی دانسیته۳۶
جدول(۳-۸) اثر حلال بر فسفرایلیدهای مورد مطالعه با روش تابعی دانسیته.۳۷
جدول (۴-۱) جمعیت الکترونی، درصد خصلت Sو  P پیوندی فسفر ایلید‌های
مطالعه شده.
 
۴۱

 
 
 
 
 
 
 
 

    فهرست شکل هاصفحه
شکل(۱-۱) انواع روش‌های محاسباتی.۳
شکل (۲-۱) ساختار رزنانسی فسفرایلیدها۱۴
شکل (۲-۲)  فرآیند تشکیل متیلن دی‌فنیل فسفین با بهره گرفتن از ایلیدهای ناپایدار۱۴
شکل (۲-۳) فرآیند تشکیل ۱ و ۱- دی‌فنیل اتیلن و تری‌فنیل فسفین اکسید با
واکنش تری‌فنیل فسفونیوم متیلید با بنزوفنون
 
۱۵
شکل(۲-۴) ساختار استاندارد ایلین و ایلید برای توصیف ایلیدهای فسفر۱۷
شکل(۲-۵) سنتز فسفرایلیدها با بهره گرفتن از انتقال ایلید۱۸
شکل (۲-۶) تهیه فسفرایلیدها توسط انتقال ایلید۱۸
شکل(۲-۷) فرآیند تهیه‌ α- فسفرایلیدها با بهره گرفتن از آلکیل هالید.۲۰
شکل (۲-۸) فرآیند تهیه‌ β- کتوفسفرایلیدها۲۰
شکل (۲-۹) فرآیند تهیه‌ دی‌کتوفسفرایلیدها با بهره گرفتن از هالید اسیدها۲۱
شکل (۲-۱۰) فرآیند تهیه‌ دی‌کتوفسفرایلیدها با بهره گرفتن از اسید انیدریدها.۲۱
شکل(۳-۱)واکنش فسفر ایلیدهای بدون گروه الکترون کشنده.۲۳
شکل(۳-۲) واکنش فسفر ایلیدهای دارای گروه الکترون کشنده۲۳
شکل (۳-۳) فسفر ایلیدهای مورد مطالعه.۲۵
شکل(۳-۴) کنفورمر S سیس و S ترانس ساختار β- کتوفسفرایلید.۲۵
شکل(۳-۵) ساختار بهینه شده α- فسفرایلید  PhCHPPh3.
شکل(۳-۶) مراحل بهینه شده α- فسفرایلید PhCHPPh3
۲۸
۲۸
شکل(۳-۷)ساختار بهینه شده s-trans β- کتوفسفرایلید.
شکل(۳-۸) مراحل بهینه شدن s-trans، β- کتوفسفرایلید.
شکل(۳-۹) ساختار بهینه شده s-cis، β- کتو فسفرایلید.
شکل(۳-۱۰) مراحل بهینه شدنs-cis  – β- کتو فسفرایلید.
۳۰
۳۰
۳۲
۳۲
شکل(۳-۱۱)ساختار بهینه شده دی کتو فسفر ایلید.
شکل(۳-۱۲) مراحل بهینه شدن دی کتو فسفر ایلید
۳۴
۳۴
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
تعداد صفحه :۶۴
قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

پایان نامه رقابت و اثرات متقابل بین برهمکنش های غیر کوالانسی

 پایان نامه رشته شیمی

دانشگاه اراک
دانشکده علوم پایه-گروه شیمی
 
 
عنوان:
رقابت و اثرات متقابل بین برهمکنش های غیر کوالانسی
 
خرداد ۱۳۹۳
 
 
 
 
چکیده
محاسبات شیمی کوانتوم برای ارزیابی اثرات استخلاف­ها روی برهم کنش­های همزمان پنیکوژنی، کالکوژنی و هالوژنی در کمپلکس­هایY .X–TAZ در سطح نظری M06-2X/aug-cc-pVDZ انجام شده است، به گونه ای کهNH2, OH, CH3, H, Br, Cl, F, CN  X = و TAZ اشاره به حلقه تری آزین وY  اتم­های فسفر، گوگرد و کلر دارد. همچنین اثرات متقابل این برهم کنش­ها بررسی گردید. نتایج اثرات تضعیف کنندگی برهم­کنش­های همزمان پنیکوژنی، کالکوژنی و هالوژنی را در کمپلکس­هایY .X–TAZ نشان می­ دهند. این اثرات بر اساس ویژگی­های انرژی و ساختاری مطالعه شده است.  علاوه بر این از نظریه بدر”اتم در مولکول­ها” برای بررسی قدرت چگالی الکترونی در نقاط بحرانی و از آنالیز جمعیت اوربیتال­های پیوندی طبیعی برای شناسایی برهم کنش­های اوربیتالی استفاده شده است. نتایج نشان می­دهد که استخلافات الکترون کشنده/دهنده باعث کاهش/فزایش مقدار انرژی­های پیوندی در مقایسه با کمپلکس بدون استخلاف Y.X–TAZ (X = H) می­شوند. در کمپلکس­های Y.X–TAZ همبستگی خوبی بین انرژی­های پیوند، ضرایب هامت، پارامتر های ساختاری، AIM و NBO مشاهده شده است.
همچنین نقش برهمکنش p-p بر روی قدرت برهم کنش­های همزمان پنیکوژنی، کالکوژنی و هالوژنی در کمپلکس­هایben||TAZ∙∙∙Y – Xاز طریق محاسبات مکانیک کوانتوم بررسی شده است، که NH2, OH, CH3 H, Br, Cl, F, CN,   X =و TAZ و Y به ترتیب اشاره به حلقه تری آزین و اتم­های فسفر، گوگرد و کلر و || برهمکنش p-p می­باشد. نتایج نشان می­دهد که برهم کنش p-p در کمپلکس­های ben||TAZ∙∙∙Y – X نقش تقویتی بر تشکیل برهم کنش­های پنیکوژنی، کالکوژنی و هالوژنی دارد. برهم کنش­های پنیکوژنی، کالکوژنی و هالوژنی در کمپلکس­های ben||TAZ∙∙∙Y – X قوی­تر از کمپلکس TAZ∙∙∙Y هستند. قابل توجه است که برهمکنش p-p با کمک ابر الکترونیp- موجب تغییر برهمکنش­های ضعیف پنیکوژنی، کالکوژنی و هالوژنی در کمپلکس TAZ∙∙∙Y به برهم کنش متوسط در کمپلکس­های ben||TAZ∙∙∙Y – Xمی گردد. این نتایج نشان می­دهد که افزودن برهمکنش p-p در افزایش قدرت برهم کنش­های همزمان پنیکوژنی، کالکوژنی و هالوژنی در کمپلکس TAZ∙∙∙Y موثر می­باشد.
واژه­های کلیدی: برهمکنش پنیکوژنی، کالکوژنی و هالوژنی، ثابت­های هامت، برهمکنش   p-p  ، حفره .s
 
 
فهرست مطالب
 
عنوان
صفحه
 
فصل ۱ مفاهیم پایه شیمی محاسباتی
۱-۱ مکانیک کوانتومی ۱۳
۱-۲ انواع روش­های نیمه تجربی ۱۶
۱-۲-۱ روش چشم پوشی کامل از همپوشانی دیفرانسیلی (CNDO) 16
۱-۲-۲ روش صرف نظر متوسط از همپوشانی دیفرانسیلی (INDO). 16
۱-۲-۳ روش صرف نظر متوسط اصلاح شده از همپوشانی دیفرانسیلی (MINDO) 17
۱-۲-۴ روش صرف نظر اصلاح شده از همپوشانی دو اتمی(MNDO). 17
۱-۲-۵ مدل استین۱(AM1). 18
۱-۲-۶ روش تصحیح شده (PM3) AM1 18
۱-۳ روش­های از اساس ۱۹
۱-۳-۱ روش میدان خودسازگار هارتری – فاک. ۱۹
۱-۳-۲ روش تابع چگالی DFT)) 24
۱-۳-۳ روش اختلال ۲۵
۱-۳-۳-۱ نظریه اختلال تک حالتی ۲۶
۱-۳-۳-۲  نظریه اختلال مولرـ پلست. ۲۷
۱-۴ توابع پایه. ۲۷
۱-۴-۱ انواع مجموعه­های پایه۳۰
۱-۴-۲ انتخاب مجموعه پایه۳۲
۱-۵ خطای برهمنهی مجموعه تابع پایه (BSSE). 33
فصل۲ مروری بر تاریخچه برهمکنشهای .۳۵
مروری بر تاریخچه برهمکنش­های p-p ، ۳۵
پنیکوژنی، کالکوژنی و هالوژنی ۳۵
۲-۱ برهمکنش­های بین مولکولی ۳۶
۲-۲ برهمکنش­های p-p 37
۲.۲. ۱ طبیعت برهمکنش p-p 39
۲-۲-۲ انواع p-p 40
۲-۲-۳ اثرات استخلاف ۴۳
۲-۲-۴ مدلی برای برهمکنش­های p-p 44
۲-۲-۵ سهم برهمکنش­های واندرالسی ۴۵
۲-۲-۶  برهمکنش الکتروستاتیکی ۴۵
۲-۲-۷ وابستگی برهمکنش­های  p-pبه جهت یابی ۴۷
۲-۲- ۸ اثرات قطبش پذیری ۴۹
۲-۲-۹ اجزاء پلکانی ۵۳
۲-.۳ سطح محاسبات شیمی کوانتوم. ۵۳
۲-۴ برهمکنش­های حفره سیگما ۵۴
۲-۵ برهمکنش­های پنیکوژنی، کالکوژنی و هالوژنی ۵۵
۲- ۵-۱ برهمکنش پنیکوژنی ۵۵
فصل ۳ روش­های تحقیق۵۹
۳-۱ روش­های تحقیق: ۶۰
۳-۱-۱ نرم افزار شیمی کوانتومی آغازین ۶۰
۳-۱-۲ برنامه AIM 62
۳-۱-۳ برنامه NBO. 63
۳-۱-۴ پتانسیل الکترواستاتیک مولکولی (MEP). 64
فصل ۴ رقابت و اثرات متقابل بین برهمکنش­های غیر کوالانسی پنیکوژنی، کالکوژنی و هالوژنی ۶۵
بحث و بررسی نتایج ۶۵
۴-۱ مقدمه. ۶۶
۴-۲ بحث و بررسی نتایج ۶۷
۴-۲-۱ پارامترهای ساختاری: ۷۱
۴-۳ خواص مکان شناسی چگالی الکترونی بدست آمده از محاسبات AIM 73
۴- ۵ آنالیز اوربیتال­های پیوندی طبیعی (NBO). 76
۴-۶ اثرات متقابل بین برهمکنش­های p-p و برهمکنش­های پنیکوژنی، کالکوژنی و هالوژنی ۷۷
۴-۷  خواص مکان شناسی چگالی الکترونی بدست آمده از محاسبات AIM 84
۴-۸ آنالیز اوربیتال­های پیوندی طبیعی (NBO). 88
۴-۹پتانسیل الکترواستاتیک مولکولی (MEP). 89
فصل ۵ نتیجه گیری و پیشنهادات۹۲
۵-۱ نتیجه گیری .۹۳
۵-۲ پیشنهادات.۹۵
منابع و مراجع
پیوست
چکیده به زبان انگلیسی
عنوان انگلیسی
 
 
فهرست جداول
 
عنوان
صفحه
 
جدول ۴-۱ انرژی برهمکنش انرژی همکاری و ثابت هامت کمپلکس­های استخلاف شدهY.X–TAZ در سطح نظری M06-2X/aug- cc-pVDZ بر حسب kcal mol-1 53
جدول ۴-۲ مهمترین پارامتر­های ساختاری برهم کنش­های پنیکوژنی، کالکوژنی، هالوژنی در کمپلکس­های Y.X–TAZ در سطح نظری M06-2X/aug- cc-pVDZ مقادیر ایتالیک و بلد برای ساختار دیمر. ۵۶
شکل ۴-۳ نمونه ای از شکل مولکولی خواص مکان شناسی چگالی الکترونی بدست آمده از محاسبات AIM برای کمپلکس­های Y.X–TAZ. 60
جدول ۴-۳ نتایج تحلیلAIM  در سطح نظریM06-2X/aug-cc-pVDZ، مقادیر چگالی الکترونی ρ و لاپلاسی الکترونی  Ñ۲ρدر نقاط بحرانی پیوند پنیکوژنی ، کالکوژنی و هالوژنی. ۶۰
جدول ۴-۴ نتایج تحلیلNBO  در سطح نظری M06-2X/aug-cc-pVDZ 62
جدول ۴-۵ انرژی برهمکنش، انرژی همکاری و ثابت هامت کمپلکس­های استخلاف شده ben||TAZ∙∙∙Y1,Y2,Y3 Xدر سطح نظری M06-2X/aug- cc-pVDZ بر حسب kcal mol-1 65
جدول ۴-۶ مهمترین پارامتر­های ساختاری برهم کنش­های پنیکوژنی، کالکوژنی، هالوژنی و p-p در کمپلکس­های  X-ben||TAZ∙∙∙Y1,Y2,Y3در سطح نظری M06-2X/aug- cc-pVDZ 69
جدول ۴-۷ نتایج تحلیلAIM  در سطح نظری M06-2X/aug-cc-pVDZ، مقادیر چگالی الکترونی ρ در نقاط بحرانی پیوند پنیکوژنی، کالکوژنی و هالوژنی و نقاط بحرانی قفس در برهمکنش p-p 71
جدول ۴-۸ نتایج تحلیل  NBO در سطح نظری M06-2X/aug-cc-pVDZ 74
جدول ۴-۹  بیشینه و کمینه مقدار پتانسیل بر حسب کیلو کالری بر. ۷۶
مول در در سطح نظریM06-2x/aug-cc-pVDZ 76
 
 
فهرست اشکال و نمودارها
 
عنوان
صفحه
 
شکل۱-۱ مقایسه دقت اوربیتال­های اسلیتری و گوسین با افزایش تعداد جملات در تابع گوسین ۲۴
شکل ۲-۱  مهمترین ساختارهای هندسی در برهمکنش p-p: الف) لبه به صفحه یا T-شکل ب) صفحه به صفحه ج) جابجا شده.R  فاصله بین دو مرکز و r جابجایی افقی است. ۲۹
شکل ۲-۲ برهمکنش  p-pداروها با DNA. 30
شکل ۲-۳ شماتیک کلی از علائم و اختصارات برای انواع مختلفی از برهمکنش­های p-p، X نشان دهنده اتم یا استخلاف الکترون کشنده، Y نشان دهنده اتم یا استخلاف الکترون دهنده است. ۳۲
شکل ۲-۴ شکلی از برهمکنش حلقه­های p مطابق با گزارش جانیک. برای وضوح بیشتر اتم­های هیدروژن حذف و ساختار هندسی صفحه به صفحه انتخاب شده است. ۳۴
شکل۲-۵ برهمکنش بین دو صفحهp-p 38
شکل۲-۶ مدل بار نقط­های برای توصیف برهمکنشp-p 39
شکل۲-۸ ساختار جابجا شده p-p. 40
شکل ۲-۹ الف) ترکیب ککولن ب) نقشه سطوح چگالی الکترونی ترکیب ککولن . ۴۱
ب) ساختارهندسی صفحه به صفحه  p روی برهمکنش بین دو اتم p  شکل ۲-۱۰الف) تاثیری از قطبش الکترون. ۴۲
شکل۲-۱۱ الف) تاثیر قطبش الکترون­های p در اتم ۱ (شکل۲-۱۲ ج) ۴۳
شکل۲-۱۱ ب) تاثیر قطبش الکترون­های p در اتم ۲ (شکل۲-۱۲ ج) ۴۳
شکل۲-۱۲ ج ساختار هندسی -Tشکل. ۴۳
شکل ۲-۱۳ساختار هندسی اجزاء پلکانی که با کریستالوگرافی X-ray بدست آمده، شامل برهمکنش­های p-p، پیوند هیدروژنی و کاتیون-p می­باشد. ۴۵
شکل ۲- ۱۴ پتانسیل الکترواستاتیک مولکولی مولکول PH2F، ناحیه قرمز حفره سیگما می­باشد ۴۶
شکل ۴-۱ مشتقات استخلاف شده کمپلکس­های تری آزین که در برهمکنش­های پنیکوژنی، کالکوژنی و هالوژنی به طور همزمان شرکت کرده اند. ۵۱
شکل ۴-۲ برهمکنش­های همزمان پنیکوژنی، کالکوژنی و هالوژنی با مولکول تری آزین. ۵۱
نمودار ۴-۱ مقادیر ΔE برحسب ضرایب هامت استخلاف­ها ۵۳
نمودار ۴-۲ مقادیر Esyn برحسب ضرایب هامت استخلاف­ها ۵۵
نمودار ۴-۳ مقادیر ΔE برحسب فواصل برهمکنش پنیکوژنی، کالکوژنی و هالوژنی. ۵۷
نمودار ۴-۴ مقادیر چگالی الکترونی ρ برحسب فواصل برهمکنش پنیکوژنی، کالکوژنی و هالوژنی. ۶۰
شکل ۴-۴ ساختار هندسی بهینه شده کمپلکس­هایben||TAZ∙∙∙Y1 ,Y2 ,Y3 – X در سطح نظری  M06- 2X/aug-cc-pVDZ 64
نمودار ۴-۵ مقادیر ΔE برحسب ضرایب هامت استخلاف­ها. ۶۵
نمودار ۴-۶ مقادیر ΔE برحسب Esyn. 67
شکل ۴-۵ نمونه ای از شکل مولکولی خواص مکان شناسی چگالی الکترونی بدست آمده از محاسبات AIM برای کمپلکس­های X-ben||TAZ∙∙∙Y1,Y2,Y3. 70
نمودار ۴-۷ مقادیر چگالی الکترونی ρ بر حسب فواصل RPN، RSN و RClN. 72
شکل ۴-۶ الگوی کلی از طرح پتانسیل الکتروستاتیک را برای حلقه تری آزین ،PH2، HSF، ClF و دو مولکول X-ben که (NH2 و  X= CN) مقادیر ماکزیممMEP  در ۰۰۱/۰ واحد اتمی سطح چگالی الکترونی می­باشد. ۷۶
 
تعداد صفحه :۱۰۴
قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

پایان نامه ارشد با موضوع:اندازه گیری همزمان درزولامید هیدروکلراید و تیمولول مالئات به روش شبکه عصبی مصنوعی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد گچساران

 

دانشکده علوم پایه گروه شیمی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (( M.Sc ))

گرایش: شیمی تجزیه

 

عنوان:

اندازه گیری همزمان درزولامید هیدروکلراید و تیمولول مالئات به روش شبکه عصبی مصنوعی

 

استاد راهنما:

دکتر مجید محققیان

 

تابستان۱۳۹۳

فهرست مطالب
عنوان             صفحه
چکیده ۱

فصل اول: مباحث تئوری
۱-۱- مقدمه. ۳
۱-۱ دورزلامید هیدرو کلراید. ۴
۱-۱-۱ مکانیسم اثر. ۵
۱-۱- ۲ فارماکوکینتیک ۵
۱-۱-۳ موارد مصرف. ۵
۱-۱-۴ مقدارمصرف. ۵
۱-۱-۵ هشدارها ۵
۱-۱-۶ موارد احتیاط ۵
۱-۱-۷ تداخل دارویی ۶
۱-۱-۸ عوارض جانبی ۶
۱-۱-۹ نکات قابل توصیه. ۶
۱-۱-۱۰ مصرف در دوران بارداری و شیردهی ۶
۱-۱-۱۱ اطلاعات جانبی ۶
۱-۱-۱۲ نگهداری دارو ۷
۱-۲- تیمولول مالئات ۷
۱-۲-۱ مکانیسم اثر. ۷
۱-۲-۲ فارماکوکینتیک ۷
۱-۲-۳ موارد مصرف. ۷
۱-۲-۴ مقدار مصرف. ۸
۱-۲-۵ هشدارها ۸
۱-۲-۶ موارد احتیاط ۸
۱-۲-۷ تداخل دارویی ۸
۱-۲-۸ عوارض جانبی ۸
۱-۳ کو-بایوسوپت. ۹
۱-۳-۱ مکانیسم اثر. ۹
۱-۳-۲ فارماکوکینتیک ۹
۱-۳-۴ موارد مصرف. ۹
۱-۳-۵ مقدار مصرف. ۹
۱-۳-۶ هشدارها ۹
۱-۳-۷ تداخل دارویی ۱۰
۱-۳-۸ عوارض جانبی ۱۰
۱-۹- کمومتریکس ۱۰
۱-۱۰- آنالیز مؤلفه اصلی(PCA) 11
1-10-1 – کاربردهای آنالیز مؤلفه اصلی (PCA) 12
1-10-2-  نکته ای در خصوص کاربرد روش (PCA) 12
1-11- تاریخچه شبکه‌های عصبی مصنوعی ۱۲
۱-۱۱- ۱- شبکه عصبی چیست؟ ۱۴
۱-۱۱- ۲- نورون مصنوعی ۱۴
۱-۱۱- ۳- شبکه عصبی مصنوعی(ANN) چیست؟ ۱۴
۱-۱۱- ۴- ساختار شبکه‌های عصبی ۱۵
۱-۱۱- ۵- شبکه‌های عصبی در مقایسه با کامپیوترهای معمولی ۱۶
۱-۱۱- ۶- چرا از شبکه‌های عصبی استفاده می‌کنیم؟ ۱۷
۱-۱۱- ۷- تقسیم بندی شبکه‌های عصبی ۱۸
۱-۱۱- ۸- شبکه  عصبی چه قابلیتهایی دارد؟ ۱۸
۱-۱۱- ۹- کاربرد شبکه‌های عصبی ۱۹
۱-۱۱- ۱۰- انواع شبکه عصبی ۲۱
۱-۱۱- ۱۱- شبکه عصبی پرسپترون ۲۲
۱-۱۱- ۱۲- یادگیری یک پرسپترون ۲۲
۱-۱۱- ۱۳- توابعی که پرسپترون قادر به یادگیری می باشد. ۲۲
۱-۱۱- ۱۴- توابع بولی و پرسپترون ۲۳
۱-۱۱- ۱۵- شبکه عصبی هاپفیلد. ۲۳
۱-۱۱- ۱۶-  شبکه عصبی همینگ ۲۳
۱-۱۱- ۱۷- شبکه همینگ از سه لایه تشکیل می شود. ۲۴
۱-۱۱- ۱۸- شبکه عصبی خود سازمانده مدل کوهنن ۲۴
۱-۱۱- ۱۹- شبکه عصبی تأ خیر زمانی ۲۵
۱-۱۱-۲۰- شبکه انتشار رو به عقب. ۲۶
۱-۱۱- ۲۱- معایب شبکه‌های عصبی ۲۶

فصل دوم: مروری بر کارهای انجام شده
۲-۱- پیشینه تحقیق ۲۸

فصل سوم: روش کار و مواد
۳-۱- وسایل و ابزار ۳۳
۳-۲- واکنشگرها ۳۳
۳-۲-۱- محلول استاندارد دورزلامید هیدروکلراید. ۳۳
۳-۲-۲- محلول بافر(بریتون – رابینسون) ۳۳
۳-۲-۳- محلول استاندارد تیمولول مالئات. ۳۴
۳-۳- آماده سازی نمونه حقیقی ۳۴
۳-۴- روش عمومی اندازهگیری دورزولامید هیدروکلراید و تیمولول مالئات در حضور یکدیگر با بهره گرفتن از روش آنالیز مؤلفه اصلی-شبکه عصبی مصنوعی ۳۴

فصل چهارم: بحث و نتیجه گیری
۴-۱- اندازه گیری دورزولامید و تیمولول بصورت منفرد و در حضور یکدیگر به روش اسپکتروفوتومتری مرئی– ماوراء بنفش    36
4-1-1- اندازه گیری دورزولامید هیدروکلراید. ۳۶
۴-۱-۱-۱- مطالعات اولیه. ۳۶
۴-۱-۱-۲- بررسی اثر pH. 36
4-1-2- اندازه گیری تیمولول ۳۸
۴-۱-۲-۱- مطالعات اولیه. ۳۸
۴-۱-۲-۲- بررسی اثر pH. 39
4-1-3- اندازه گیری دورزولامید هیدروکلراید وتیمولول مالئات  درحضور یکدیگر با بهره گرفتن از روش آنالیز مؤلفه اصلی-شبکه عصبی مصنوعی ۴۰
۴-۱-۳-۱- بررسی اثر pH. 41
4-1-3-2 بررسی ناحیه طول موجی مناسب  برای اندازه گیری دورزولامید و تیمولول ۴۲
۴-۱-۳-۳ روش شبکه عصبی مصنوعی(ANN) 43
4-1-3-4 تعیین خطای مربعات میانگین(MSE) 45
4-1-3-5 تعیین حد تشخیص ۴۶
۴-۱-۳-۶  تکرار پذیری ۴۷
۴-۱-۳-۷&nbsp
; کاربرد روش ۴۸
نتیجه گیری ۵۰
منابع و مآخذ
منابع فارسی ۵۱
منابع لاتین ۵۲
چکیده لاتین ۵۴
 
فهرست جداول
عنوان                                                                                                        صفحه
جدول (۴-۱) داده­های حاصل از تغییرات جذب وطول موج ماکزیمم درزولامید برحسب تغییرات pH در گستره ۱۱-۲ = pH (شرایط : غلظت درزولامید ۴۰میکرومول برلیتر، بافر بریتون –        رابینسون). ۳۸
جدول (۴-۲) داده­های حاصل از تغییرات جذب و طول موج ماکزیمم تیمولول در گستره ۱۱-۲ = pH (شرایط: غلظت تیمولول ۴۰میکرومول بر لیتر، بافربریتون – رابینسون). ۴۰
جدول(۴-۳) نتایج MSE ، test ، train بدست آمده برای تیمولول در دسته آموزش و تست ۴۶
جدول(۴-۴) نتایج MSE ، test ، train بدست آمده برای درزولامید در دسته آموزش و تست ۴۶
جدول (۴-۵) نتایج حاصل از تکرار آزمایش بر محلول شاهد و محاسبه حد تشخیص ۴۷
جدول (۴-۶) نتایج حاصل از تکرار آزمایش جهت تعیین تیمولول و درزولامید در حضور یکدیگر ۴۷
جدول (۴-۷) نتایج اندازه ­گیری تیمولول و درزولامید حضور یکدیگر در برخی از نمونه­های     ساختگی        48
جدول (۴-۸) نتایج اندازه ­گیری تیمولول و درزولامید در نمونه حقیقی در دسته تست و نرون ۵ در نمونه‌های حقیقی بیولوژیکی نتایج برای هفت اندازه گیری تکراری و به صورت   ارائه شده و ۱۸/۳=(۳=۱-N)t 49
جدول (۴-۹) نتایج اندازه گیری های تکراری برای تعیین تیمولول و درزولامید در نمونه های حقیقی بیولوژیکی. نتایج برای شش اندازه‌گیری تکراری و به صورت  ارائه شده و     57/2=(6=1-N)t 49
فهرست اشکال
عنوان                                                                                                        صفحه
شکل(۱-۱) فرمول ساختمانی دورزولامید هیدرو کلراید ۴
شکل (۱-۲) فرمول ساختمانی تیمولول مالئات ۷
شکل (۱-۳) توپولوژی شبکه عصبی. ۱۶
شکل (۱-۴) توابع پرسپترون ۲۲
شکل (۴-۱) طیف جذبی خالص دورزولامید با غلظت ۴۰ میکرومول برلیتر، بافر بریتون رابینسون ۵=pH     36
شکل(۴-۲) تغییرات جذب درزولامید بر حسب (شرایط غلظت درزولامید ۴۰میکرومول بر لیتر، با فربریتون – رابینسون). ۳۷
شکل(۴-۳)تغییرات طول موج ماکزیمم داروی درزولامید برحسب pH، ۵ Ph= (شرایط غلظت ۴۰ میکرومول بر لیتر، بافر بریتون – رابینسون). ۳۷
شکل(۴-۴) تغییرات جذب تیمولول بر حسب (شرایط غلظت تیمولول ۴۰میکرومول بر لیتر، با فربریتون – رابینسون) ۳۸
شکل (۴-۵) منحنی تغییرات جذب تیمولول برحسب تغییرات pH در(شرایط: غلظت تیمولول ۴۰ میکرومول برلیتر، بافر بریتون – رابینسون). ۳۹
شکل (۴-۶) منحنی تغییرات طول موج تیمولول برحسب تغییرات PH(شرایط:غلظت تیمولول ۴۰ میکرو مولار، بافربریتون – رابینسون). ۳۹
شکل (۴-۷) طیف خالص تیمولول (a)، طیف درزولامید (b). (شرایط: غلظت تیمولول ۴۰میکرومول برلیتر، غلظت درزولامید ۴۰میکرومول برلیتر، با فریتون – رابینسون ۵ = pH) 41
شکل (۴-۸) منحنی تغییرات جذب در طول موج­های ماکزیمم تیمولول (a) و درزولامید (b) بر حسب Ph   42
شکل (۴-۹) منحنی تغییرات طول موج ماکزیمم تیمولول (a) و درزولامید (b) برحسب pH. 42
شکل (۴-۱۰) ارتباط بین غلظت تجربی و غلظت پیش ­بینی شده از تیمولول معین بوسیله PCA-ANN در دسته آموزش. ۴۳
شکل (۴-۱۱) ارتباط بین غلظت تجربی و غلظت پیش ­بینی شده از درزولامید معین بوسیله PCA-ANN در دسته آموزش. ۴۴
شکل (۴-۱۲) ارتباط بین غلظت پیش ­بینی شده از شکل بینی شده از تیمولول معین به وسیله PCA-ANN در دسته تست. ۴۴
شکل(۴-۱۳) ارتباط بین غلظت تجربی و غلظت پیشنهادی درزولامید معین بوسیله PCA-ANN در دسته تست      45

چکیده

در این تحقیق روش آنالیز چند ترکیب بر اساس مدل شبکه عصبی مصنوعی (PCA-ANN) برای تعیین همزمان دورزولامید و تیمولول مالئات پیشنهاد شده است.برای بدست آوردن شرایط بهینه،تأثیر مقادیرpH  بر روی طیف هر ترکیب در غلظت ثابت از داروها از ۱۱-۲pH= (40میکرو مول بر لیترتیمولول و۴۰ میکرومول بر لیتر درزولامید) به طور جداگانه بررسی شده و بعد از کاهش داده های سنتیکی با بهره گرفتن از شبکه عصبی مصنوعی پیوسته از سه لایه گره از طریق به کار بردن قانون یادگیری پس انتشار آموزش داده می شود.این روش با موفقیت برای تعیین همزمان دورزولامید و تیمولول مالئات در چندین مخلوط سنتزی و نمونه حقیقی به کار برده شده است. ضریب تعیین و حد تشخیص برای دورزولامید تیمولول مالئات به ترتیب۹۹ /۰، ۹۷/۰، ۰۳/۰، ۰۹/۰ بدست آمده است.
فصل اول:
مباحث تئوری

۱-۱- مقدمه

اهمیت اندازه گیری داروها با توجه به اهمیت فارماکولوژی[۱]، گیرنده­های دارویی، فارماکولوژی پزشکی، سم‌شناسی، فارماکودینامیک[۲]و فارماکوکینتیک[۳] و همچنین با توجه به موضوع سلامتی انسان و جنبه‌های اخلاقی، اجتماعی، و قضایی آن بر کسی پوشیده نیست. در بین داروها آنتی بیوتیک‌ها به سبب مصرف عمومی جایگاه خاصی دارند. همچنین مصرف روزافزون و گاه مصرف بی رویه آنتی‌بیوتیک‌ها و اثرات جانبی آن ها بر بدن، اهمیت اندازه گیری این گروه از داروها را بارزتر می کند. بر طبق تعاریف رایج، فارماکولوژی، مطالعه تداخل مواد شیمیایی با سیستم‌های زنده است. گیرنده‌های دارویی، اجزا مولکولی بدن که دارو با آن وارد عمل می‌شود تا اثرات خود را اعمال کند هستند. فارماکولوژی پزشکی، مطالعه داروهایی که برای تشخیص، پیشگیری و درمان بیماری به کار برده می‌شود عنوان شده است. سم شناسی، مطالعه اثرات نامطلوب مواد شیمیایی بر سیستم‌های زنده است که در واقع یک عرصه از فارماکولوژی می باشد. سم‌شناسی علاوه بر بررسی اثرات جانبی عوامل درمانی بر انسان‌ها به بررسی اثرات آلاینده‌های صنعتی، سموم طبیعی ارگانیک و غیر ارگانیک، و سایر مواد شیمیایی بر انسان‌ها و اکوسیستم‌ها نیز می پردازد. فارماکودینامیک، اثرات یک دارو بر بدن، از جمله تداخل با گیرنده­ها و مکانیسم های اثرات درمانی و سمی تعریف شده و فارماکوکینتیک، مربوط به اثرات بدن بر دارو، شامل جذب، انتشار، متابولیسم، و دفع دارو است. به این ترتیب ارائه روش‌های گزینش پذیر، حساس و دقیق برای سنجش کمی داروها در تمام موارد فوق و همچنین مراحل تولید داروها، می‌تواند در عرصه خدمات پزشکی و دیگر مسائل مربوط به سلامتی انسان‌ها کمک بسیار زیادی کند. شیمی تجزیه به عنوان دانش ابداع و اصلاح روش های شناسایی و اندازه‌گیری مواد با بهره­ گیری از اصول و قوانین شیمیایی و فیزیکی این وظیفه را به عهده دارد. روش های معمولی تجزیه مانند اسپکتروفوتومتری عموماً ویژه نیستند، این به آن معنی است که برای  اندازه‌گیری یک گونه، گونه های دیگر موجود در نمونه ها تداخل و مزاحمت ایجاد می کنند. درواقع مزاحم گونه‌ای است که سیگنال آن با سیگنال آنالیت همپوشانی دارد. درآنالیز نمونه‌های حقیقی بی‌تردید این مشکل وجود دارد و گونه‌های موجود دراین نمونه‌ها به هنگام سنجش‌های کمی برای یکدیگر مزاحمت ایجاد می‌کنند. برای فرار از خطاهای مربوط به مزاحمت‌ها، یک راه استفاده از تکنیک‌ها و روش‌های جداسازی است. امروزه تکنیک‌ها و دستگاه های پیشرفته جداسازی وجود دارند که می‌توانند گونه‌های بسیار شبیه به هم مانند انانتیومرها را از هم جدا کرده و اندازه‌گیری کنند. به هرحال این روش ها گران قیمت هستند و تامین هزینه آن ها برای همه مقدور نیست. روش دیگر برای رفع مزاحمت های ناشی از دیگر گونه ها استفاده از کمومتریکس است. کمومتریکس، مجموعه قواعدی هستند که امکان بکارگیری علوم ریاضی و آمار برای ارزیابی و تفسیر داده‌ها، بهینه سازی و شبیه سازی فرایندها و آزمایش‌ها، و استنتاج اطلاعات شیمیایی و تجزیه ای را فراهم می‌کنند. در یک دهه اخیر روش های کمومتریکس متنوعی ابداع و بکار گرفته شده، برخی از این روش ها بسیار پیچیده است و فهم آن‌ها مستلزم دانستن ریاضیات و بکارگیری آنها مستلزم اطلاع از بکارگیری برنامه‌ها و نرم افزارهای پیشرفته رایانه‌ای می‌باشد. یک گروه از روش‌های کمومتریکس روش‌های کالیبراسیون می‌باشد. روش‌های کالیبراسیون تک متغیره، ساده و به دور از پیچیدگی‌های خاص روش‌های کالیبراسیون چند متغیره هستند. با این حال هستند، روش‌های کالیبراسیون چند متغیره که بتوانند با بهره گرفتن از انبوه اطلاعات، آن‌ها را به صورت داده‌های کالیبراسیون تک متغیره درآورده تا بتوان از آن‌ها به راحتی استفاده کرد. در این تحقیق سعی شده که کارایی روش آنالیز مؤلفه اصلی شبکه عصبی مصنوعی را برای اندازه‌گیری دو گونه آنتی بیوتیکی سولفادیازین و تری متوپریم نشان داد.

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

***

و  همچنین به ایمیل شما نیز ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :                 [email protected]

پایان نامه :سنتز، شناسایی و تعیین ساختار کمپلکس های [Co(Me-salbn)(Amine)2]+ Amine = Py, 4-Mepy [Co(Me-saldien)(Amine)]+ Amine=Py, 4-Mepy,3-MePy,MeIm و بررسی عوامل فضایی در این کمپلکس ها

 دانلود متن کامل پایان نامه سنتز، شناسایی و تعیین ساختار کمپلکس های [Co(Me-salbn)(Amine)2]+Amine = Py, 4-Mepy[Co(Me-saldien)(Amine)]+Amine=Py, 4-Mepy,3-MePy,MeIm و بررسی عوامل فضایی در این کمپلکس ها

Continue reading “پایان نامه :سنتز، شناسایی و تعیین ساختار کمپلکس های [Co(Me-salbn)(Amine)2]+ Amine = Py, 4-Mepy [Co(Me-saldien)(Amine)]+ Amine=Py, 4-Mepy,3-MePy,MeIm و بررسی عوامل فضایی در این کمپلکس ها”

پایان نامه :پیش بینی گرمای تشکیل فاز متراکم ترکیبات آروماتیک پرانرژی با بهره گرفتن از گرمای تشکیل فاز گازی محاسبه شده بوسیله PM3 و B3LYP

 دانلود متن کامل پایان نامه پیش­ بینی گرمای تشکیل فاز متراکم ترکیبات آروماتیک پرانرژی با بهره گرفتن از گرمای تشکیل فاز گازی محاسبه شده بوسیله PM3 و B3LYP

Continue reading “پایان نامه :پیش بینی گرمای تشکیل فاز متراکم ترکیبات آروماتیک پرانرژی با بهره گرفتن از گرمای تشکیل فاز گازی محاسبه شده بوسیله PM3 و B3LYP”

پایان نامه :سنتز چند جزئی آمیدوآلکیل نفتولها با بهره گرفتن از فنیل فسفینیک اسید به عنوان کاتالیزگر

پایان نامه رشته : شیمی

گرایش :شیمی آلی

عنوان : سنتز چند جزئی آمیدوآلکیل نفتولها با بهره گرفتن از فنیل فسفینیک اسید به عنوان کاتالیزگر

Continue reading “پایان نامه :سنتز چند جزئی آمیدوآلکیل نفتولها با بهره گرفتن از فنیل فسفینیک اسید به عنوان کاتالیزگر”

پایان نامه :بررسی مقایسه‌ای پساب تصفیه شده به روش بیولوژیک نسبت به روش نانوفیلتر

پایان نامه

عنوان : بررسی مقایسه‌ای پساب تصفیه شده به روش بیولوژیک نسبت به روش نانوفیلتر

Continue reading “پایان نامه :بررسی مقایسه‌ای پساب تصفیه شده به روش بیولوژیک نسبت به روش نانوفیلتر”

پایان نامه کارشناسی ارشد:بررسی مصرف انرژی و آلودگی‌های زیست ‏محیطی درتولید شکر استان خوزستان

دانلود رایگان پایان نامه

عنوان : بررسی مصرف انرژی و آلودگی‌های زیست‏محیطی درتولید شکر استان خوزستان

Continue reading “پایان نامه کارشناسی ارشد:بررسی مصرف انرژی و آلودگی‌های زیست ‏محیطی درتولید شکر استان خوزستان”

پایان نامه :بررسی برخی خواص ترمودینامیکی سیستم­های دوتایی شامل سولفولان با کلروبنزن، برموبنزن و نیتروبنزن دردماهای مختلف

پایان نامه رشته : شیمی

گرایش :شیمی فیزیک

عنوان : بررسی برخی خواص ترمودینامیکی سیستم­های دوتایی شامل سولفولان با کلروبنزن، برموبنزن و نیتروبنزن دردماهای مختلف

Continue reading “پایان نامه :بررسی برخی خواص ترمودینامیکی سیستم­های دوتایی شامل سولفولان با کلروبنزن، برموبنزن و نیتروبنزن دردماهای مختلف”

پایان نامه ارشد:مطالعه اثر تشعشعات رادیواکتیو بر روی سینتیک تخریب حرارتی و طول عمر برخی از پیشرانه ها

پایان نامه رشته :شیمی

گرایش :شیمی فیزیک

عنوان : مطالعه اثر تشعشعات رادیواکتیو بر روی سینتیک تخریب حرارتی و طول عمر برخی از پیشرانه ها

Continue reading “پایان نامه ارشد:مطالعه اثر تشعشعات رادیواکتیو بر روی سینتیک تخریب حرارتی و طول عمر برخی از پیشرانه ها”

پایان نامه :ویژگی های فیزیکی ای که در تقطیر بنزین موتور بایتس مورد اندازه گیری

پایان نامه رشته :شیمی

عنوان : ویژگی­های فیزیکی­ ای که در تقطیر بنزین موتور بایتس مورد اندازه­ گیری

Continue reading “پایان نامه :ویژگی های فیزیکی ای که در تقطیر بنزین موتور بایتس مورد اندازه گیری”

پایان نامه :مطالعه ی تئوریکی جایگزینی آلومینیوم و فسفر در موقعیت های متفاوت نانو لوله سیلسیوم کاربید

پایان نامه رشته :شیمی

گرایش :شیمی فیزیک

عنوان : مطالعه ی تئوریکی جایگزینی آلومینیوم و فسفر در موقعیت های متفاوت نانو لوله سیلسیوم  کاربید

Continue reading “پایان نامه :مطالعه ی تئوریکی جایگزینی آلومینیوم و فسفر در موقعیت های متفاوت نانو لوله سیلسیوم کاربید”

پایان نامه :واکنش تک­ ظرفی سه جزیی آریل­گلی­ اکسال­ ها با سیکلو هگزان-۱و۳-دی ­اون درحضور آمونیوم ­استات در حلال آب- اتانول، تحت شرایط رفلاکس

پایان نامه رشته :شیمی

گرایش : آلی

عنوان : واکنش تک­ ظرفی سه جزیی آریل­گلی­ اکسال­ ها با سیکلو هگزان-۱و۳-دی ­اون درحضور  آمونیوم ­استات در حلال  آب- اتانول، تحت شرایط رفلاکس

Continue reading “پایان نامه :واکنش تک­ ظرفی سه جزیی آریل­گلی­ اکسال­ ها با سیکلو هگزان-۱و۳-دی ­اون درحضور آمونیوم ­استات در حلال آب- اتانول، تحت شرایط رفلاکس”

پایان نامه ارشد:واکنش آریل گلی اکسال ها با دی آمین های مختلف تحت شرایط مایکروویو

پایان نامه رشته :شیمی

گرایش :آلی

عنوان : واکنش آریل گلی اکسال ها با دی آمین های مختلف تحت شرایط مایکروویو

Continue reading “پایان نامه ارشد:واکنش آریل گلی اکسال ها با دی آمین های مختلف تحت شرایط مایکروویو”

پایان نامه :مطالعه ی فرایند خشک کردن سبزیجات با اندازه گیری ضریب انتقال جرم

پایان نامه رشته :مهندسی شیمی

عنوان : مطالعه ی فرایند خشک کردن سبزیجات با اندازه گیری ضریب انتقال جرم

Continue reading “پایان نامه :مطالعه ی فرایند خشک کردن سبزیجات با اندازه گیری ضریب انتقال جرم”

پایان نامه ارشد:مطالعه ی جذب داروی ضد سرطان فلورویوراسیل روی نانو ذره ی سیلیکون کربید با محاسبات کوانتومی

پایان نامه رشته :شیمی

گرایش :شیمی دارویی

عنوان : مطالعه ی جذب داروی ضد سرطان فلورویوراسیل روی نانو ذره ی سیلیکون کربید با محاسبات کوانتومی

Continue reading “پایان نامه ارشد:مطالعه ی جذب داروی ضد سرطان فلورویوراسیل روی نانو ذره ی سیلیکون کربید با محاسبات کوانتومی”

پایان نامه :مطالعه واکنشهای ۴و۵و۵-تری متیل-۴و۵- دی هیدرو پیرولو]۱و۲و۳ [hi -ایندول-۱و۲-دی اون با مشتقات آمین های آروماتیک و کتون ها

پایان نامه رشته :شیمی

گرایش : آلی

عنوان : مطالعه واکنشهای ۴و۵و۵-تری متیل-۴و۵- دی هیدرو پیرولو]۱و۲و۳  [hi –ایندول-۱و۲-دی اون با مشتقات آمین های آروماتیک و کتون ها

Continue reading “پایان نامه :مطالعه واکنشهای ۴و۵و۵-تری متیل-۴و۵- دی هیدرو پیرولو]۱و۲و۳ [hi -ایندول-۱و۲-دی اون با مشتقات آمین های آروماتیک و کتون ها”

پایان نامه :مطالعه نظری ۸ – هیدروکسی کینولین با فولرن ها و نانو لوله های کربنی به عنوان نانو حامل های انتقال دارو

پایان نامه رشته :شیمی

گرایش : آلی

عنوان : مطالعه نظری ۸ – هیدروکسی کینولین با فولرن ها و نانو لوله های کربنی به عنوان نانو حامل های انتقال دارو

Continue reading “پایان نامه :مطالعه نظری ۸ – هیدروکسی کینولین با فولرن ها و نانو لوله های کربنی به عنوان نانو حامل های انتقال دارو”

پایان نامه :مطالعه نظری ۵-آمینولوولینیک اسید با نانولوله­های کربنی به عنوان حامل­های انتقال دارو

پایان نامه رشته :شیمی

گرایش : آلی

عنوان : مطالعه نظری ۵-آمینولوولینیک اسید با نانولوله­های کربنی به عنوان حامل­های انتقال دارو

Continue reading “پایان نامه :مطالعه نظری ۵-آمینولوولینیک اسید با نانولوله­های کربنی به عنوان حامل­های انتقال دارو”

پایان نامه ارشد:مطالعه تئوری بر روی توتومری­های زانتین و بر هم­کنش این مولکول با آب و یون­های مختلف فلزی در حالت گازی و حلال

پایان نامه رشته :شیمی

گرایش : آلی

عنوان : مطالعه تئوری بر روی توتومری­های زانتین و بر هم­کنش این مولکول با آب و یون­های مختلف فلزی در حالت گازی و حلال

Continue reading “پایان نامه ارشد:مطالعه تئوری بر روی توتومری­های زانتین و بر هم­کنش این مولکول با آب و یون­های مختلف فلزی در حالت گازی و حلال”

پایان نامه :مطالعه تشکیل نانوترکیبات پرانرژی ۲و۲َ بی ۱ هیدروژن ایمیدازول با روش‌های محاسباتی

پایان نامه رشته :شیمی

گرایش :شیمی کاربردی

عنوان : مطالعه تشکیل نانوترکیبات پرانرژی ۲و۲َ بی ۱ هیدروژن ایمیدازول با روش‌های محاسباتی

Continue reading “پایان نامه :مطالعه تشکیل نانوترکیبات پرانرژی ۲و۲َ بی ۱ هیدروژن ایمیدازول با روش‌های محاسباتی”

پایان نامه :مطالعه تجربی و نظری فاضلابهای صنعتی حاوی برخی یون‌های فلزات سنگین توسط ساختارهای نانو و نانویی فعال شده

پایان نامه رشته :شیمی

گرایش :معدنی

عنوان : مطالعه تجربی و نظری فاضلابهای صنعتی حاوی برخی یون‌های فلزات سنگین توسط ساختارهای نانو و نانویی فعال شده

Continue reading “پایان نامه :مطالعه تجربی و نظری فاضلابهای صنعتی حاوی برخی یون‌های فلزات سنگین توسط ساختارهای نانو و نانویی فعال شده”

پایان نامه ارشد:مطالعه اثرات استریوالکترونی موثر برخواص پیکربندی ۱و۲-دی­فنیل دی­آزن ، -دی­فسفن ، -دی­آرسن و -دی­استیبن با بهره گرفتن از روش­های مکانیک کوانتومی آغازین و تحلیلNBO

پایان نامه رشته :شیمی

گرایش :آلی

عنوان : مطالعه اثرات استریوالکترونی موثر برخواص پیکربندی ۱و۲-دی­فنیل دی­آزن ، -دی­فسفن ،  -دی­آرسن و -دی­استیبن با بهره گرفتن از روش­های مکانیک کوانتومی آغازین و تحلیلNBO

Continue reading “پایان نامه ارشد:مطالعه اثرات استریوالکترونی موثر برخواص پیکربندی ۱و۲-دی­فنیل دی­آزن ، -دی­فسفن ، -دی­آرسن و -دی­استیبن با بهره گرفتن از روش­های مکانیک کوانتومی آغازین و تحلیلNBO”

پایان نامه :مطالعه QSAR بر روی مشتقات pyrrolo[3,2-d]pyrimidine-7-carbonitrile برای داروهای ضد دیابت

پایان نامه رشته :شیمی

گرایش :آلی

عنوان : مطالعه QSAR بر روی مشتقات pyrrolo[3,2-d]pyrimidine-7-carbonitrile برای داروهای ضد دیابت

Continue reading “پایان نامه :مطالعه QSAR بر روی مشتقات pyrrolo[3,2-d]pyrimidine-7-carbonitrile برای داروهای ضد دیابت”

پایان نامه :محاسبات کوآنتومی برهمکنش یونهای کبالت ، جیوه ، سرب و آلومینیوم با نانولوله های کربنی و بورنیترید

پایان نامه رشته :شیمی

گرایش : شیمی تجزیه

عنوان : محاسبات کوآنتومی برهمکنش یونهای کبالت ، جیوه ، سرب و آلومینیوم با نانولوله های کربنی و بورنیترید

Continue reading “پایان نامه :محاسبات کوآنتومی برهمکنش یونهای کبالت ، جیوه ، سرب و آلومینیوم با نانولوله های کربنی و بورنیترید”

پایان نامه ارشد:محاسبات انرژی آزاد گیبس برای تعویض مهمان در هیدرات گازی sI با بهره گرفتن از شبیه سازی دینامیک مولکولی

پایان نامه رشته :شیمی

گرایش :شیمی فیزیک

عنوان : محاسبات انرژی آزاد گیبس برای تعویض مهمان در هیدرات گازی sI با بهره گرفتن از شبیه سازی دینامیک مولکولی

Continue reading “پایان نامه ارشد:محاسبات انرژی آزاد گیبس برای تعویض مهمان در هیدرات گازی sI با بهره گرفتن از شبیه سازی دینامیک مولکولی”

پایان نامه ارشد:طراحی وساخت سنسور نوری برای اندازه گیری همزمان سرب و جیوه بر پایه تثبیت گالوسیانین بر غشای تری استات سلولز به وسیله روش های کمومتریکس

پایان نامه رشته : شیمی

گرایش :شیمی تجزیه

عنوان : طراحی وساخت سنسور نوری برای اندازه گیری همزمان سرب و جیوه بر پایه تثبیت گالوسیانین بر غشای تری استات سلولز به وسیله روش های کمومتریکس

Continue reading “پایان نامه ارشد:طراحی وساخت سنسور نوری برای اندازه گیری همزمان سرب و جیوه بر پایه تثبیت گالوسیانین بر غشای تری استات سلولز به وسیله روش های کمومتریکس”

پایان نامه :طراحی و سنتز دو کاتالیزور نانو بر پایه MCM-41و کاربرد آن به ­عنوان یک روش نوین سبز در سنتز پیریمیدین با بهره گرفتن از مشتقات مختلف چالکون به‌عنوان ماده اولیه

پایان نامه رشته :شیمی

گرایش :آلی

عنوان : طراحی و سنتز دو کاتالیزور نانو بر پایه  MCM-41و کاربرد آن به ­عنوان یک روش نوین سبز در سنتز پیریمیدین با بهره گرفتن از مشتقات مختلف چالکون به‌عنوان ماده اولیه

Continue reading “پایان نامه :طراحی و سنتز دو کاتالیزور نانو بر پایه MCM-41و کاربرد آن به ­عنوان یک روش نوین سبز در سنتز پیریمیدین با بهره گرفتن از مشتقات مختلف چالکون به‌عنوان ماده اولیه”

پایان نامه :شناسایی سرطان ریه با بهره گرفتن از نانوحسگر زیستی بر پایه‌ی نانوهیبرید گرافن اکسید – DNA

پایان نامه رشته :شیمی

گرایش : آلی

عنوان : شناسایی سرطان ریه با بهره گرفتن از نانوحسگر زیستی بر پایه‌ی نانوهیبرید گرافن اکسید DNA

Continue reading “پایان نامه :شناسایی سرطان ریه با بهره گرفتن از نانوحسگر زیستی بر پایه‌ی نانوهیبرید گرافن اکسید – DNA”

پایان نامه ارشد:سنتز۵و۴- دی هیدرو پیرولو ]۳,۲,۱- hi [ ایندول-۲,۱- دی اون ومطالعه واکنش پذیری آن تحت شرایط کاتالیز شده توسط هگزا متیلن تترا آمین و پارا تولوئن سولفونیک اسید در آب

پایان نامه رشته :شیمی

گرایش : آلی

عنوان : سنتز۵و۴- دی هیدرو پیرولو ]۳,۲,۱- hi [ ایندول-۲,۱- دی اون  ومطالعه واکنش پذیری آن تحت شرایط کاتالیز شده توسط هگزا متیلن تترا آمین و پارا تولوئن سولفونیک اسید در آب

Continue reading “پایان نامه ارشد:سنتز۵و۴- دی هیدرو پیرولو ]۳,۲,۱- hi [ ایندول-۲,۱- دی اون ومطالعه واکنش پذیری آن تحت شرایط کاتالیز شده توسط هگزا متیلن تترا آمین و پارا تولوئن سولفونیک اسید در آب”

پایان نامه ارشد:سنتز و شناسایی تعدادی از کمپلکس های روی، کادمیم و جیوه با لیگاند N ,N- بیس ((E)-2- نیترو فنیل آلیلیدین) -۲و ۲- دی متیل -۱ ,۳- دی آمین پروپان و بررسی خاصیت ضد باکتری و ضد قارچی آن هاM = Zn(II) , Cd(II) and Hg(II) X= Clˉ , Brˉ, Iˉ , N3ˉ, SCNˉ

پایان نامه رشته :شیمی

گرایش :معدنی

عنوان : سنتز و شناسایی تعدادی از کمپلکس­های روی، کادمیم و جیوه با لیگاند N ,N– بیس ((E)-2- نیترو فنیل آلیلیدین) ۲و ۲- دی متیل -۱ ,۳- دی آمین پروپان و بررسی خاصیت ضد باکتری و ضد قارچی آن­هاM = Zn(II) , Cd(II) and Hg(II) X= Clˉ , Brˉ, Iˉ , N3ˉ, SCNˉ

Continue reading “پایان نامه ارشد:سنتز و شناسایی تعدادی از کمپلکس های روی، کادمیم و جیوه با لیگاند N ,N- بیس ((E)-2- نیترو فنیل آلیلیدین) -۲و ۲- دی متیل -۱ ,۳- دی آمین پروپان و بررسی خاصیت ضد باکتری و ضد قارچی آن هاM = Zn(II) , Cd(II) and Hg(II) X= Clˉ , Brˉ, Iˉ , N3ˉ, SCNˉ”

پایان نامه :سنتز و خصوصیت سنجی نانو شیت های اصلاح شده زئولیت با بهره گرفتن از روش های اسپکتروسکوپی و شیمی سنجی

پایان نامه رشته :شیمی

گرایش :تجزیه

عنوان : سنتز و خصوصیت سنجی نانو شیت های اصلاح شده زئولیت با بهره گرفتن از روش های اسپکتروسکوپی و شیمی سنجی

Continue reading “پایان نامه :سنتز و خصوصیت سنجی نانو شیت های اصلاح شده زئولیت با بهره گرفتن از روش های اسپکتروسکوپی و شیمی سنجی”

پایان نامه ارشد:سنتز نانو ذرات مغناطیسی با پوشش طلا مزدوج شده با سیستامین به عنوان عامل انتقال دارو

پایان نامه رشته :شیمی

گرایش :شیمی فیزیک

عنوان : سنتز نانو ذرات مغناطیسی با پوشش طلا مزدوج شده با سیستامین به عنوان عامل انتقال دارو

Continue reading “پایان نامه ارشد:سنتز نانو ذرات مغناطیسی با پوشش طلا مزدوج شده با سیستامین به عنوان عامل انتقال دارو”

پایان نامه ارشد:سنتز نانو ذرات طلا با بهره گرفتن از پوست درخت بید واندازه گیری سیستئین به روش طیف سنجی و رنگ سنجی

پایان نامه رشته :شیمی

گرایش : تجزیه

عنوان : سنتز نانو ذرات طلا با بهره گرفتن از پوست درخت بید واندازه گیری سیستئین به روش طیف سنجی و رنگ سنجی

Continue reading “پایان نامه ارشد:سنتز نانو ذرات طلا با بهره گرفتن از پوست درخت بید واندازه گیری سیستئین به روش طیف سنجی و رنگ سنجی”

پایان نامه :سنتز موثر سه جزئی مشتقات جدید ۴-آریل-۵-(ترشری-بوتیل­آمینو)-۲-(۱-متیل-۱H-پیرول-۲-ایل)فوران-۳-کربونیتریل

پایان نامه رشته : شیمی 

گرایش : آلی

عنوان : سنتز موثر سه جزئی مشتقات جدید ۴-آریل-۵-(ترشری-بوتیل­آمینو)-۲-(۱-متیل-۱H-پیرول-۲-ایل)فوران-۳-کربونیتریل

Continue reading “پایان نامه :سنتز موثر سه جزئی مشتقات جدید ۴-آریل-۵-(ترشری-بوتیل­آمینو)-۲-(۱-متیل-۱H-پیرول-۲-ایل)فوران-۳-کربونیتریل”

پایان نامه ارشد:سنتز سه جزیی اسپیرو ۱,۳-اکسازین­ها با بهره گرفتن از ایمین­های مزدوج، استر استیلنی و ترکیبات کربونیل­دار فعال و مطالعه فعالیت­های زیست شناختی آن­ها

پایان نامه رشته :شیمی

گرایش :شیمی آلی

عنوان : سنتز سه جزیی اسپیرو ۱,۳-اکسازین­ها با بهره گرفتن از ایمین­های مزدوج، استر استیلنی و ترکیبات کربونیل­دار فعال  و مطالعه فعالیت­های زیست شناختی آن­ها

Continue reading “پایان نامه ارشد:سنتز سه جزیی اسپیرو ۱,۳-اکسازین­ها با بهره گرفتن از ایمین­های مزدوج، استر استیلنی و ترکیبات کربونیل­دار فعال و مطالعه فعالیت­های زیست شناختی آن­ها”

پایان نامه ارشد:سنتز سبز ۲-فنیل اکسازول ها ی جوش خورده با بهره گرفتن از مایع یونی

پایان نامه رشته :شیمی

گرایش :شیمی آلی

عنوان : سنتز سبز ۲-فنیل اکسازول ها ی جوش خورده با بهره گرفتن از مایع یونی

Continue reading “پایان نامه ارشد:سنتز سبز ۲-فنیل اکسازول ها ی جوش خورده با بهره گرفتن از مایع یونی”

پایان نامه :سنتز سبز ۲- فنیل ایمیدازول های جوش خورده با بهره گرفتن از مایع یونی

پایان نامه رشته :شیمی

گرایش :شیمی آلی

عنوان : سنتز سبز ۲- فنیل ایمیدازول های جوش خورده با بهره گرفتن از مایع یونی

Continue reading “پایان نامه :سنتز سبز ۲- فنیل ایمیدازول های جوش خورده با بهره گرفتن از مایع یونی”

پایان نامه :سنتز تک مرحله‌ای مشتقات جدید تیازول و بیس تیازول با اتصال‌های متنوع

پایان نامه رشته :شیمی

گرایش : آلی

عنوان : سنتز تک مرحله‌ای مشتقات جدید تیازول و بیس تیازول با اتصال‌های متنوع

Continue reading “پایان نامه :سنتز تک مرحله‌ای مشتقات جدید تیازول و بیس تیازول با اتصال‌های متنوع”

پایان نامه :سنتز ترکیبات سه جزیی اسپیرو کینولین تحت شرایط کاتالیز شده توسط هگزا متیلن تترا آمین و پارا تولوئن سولفونیک اسید در آب

پایان نامه رشته :شیمی

گرایش :گرایش آلی

عنوان : سنتز ترکیبات سه جزیی اسپیرو کینولین تحت شرایط کاتالیز شده توسط هگزا متیلن تترا آمین و پارا تولوئن سولفونیک اسید در آب

Continue reading “پایان نامه :سنتز ترکیبات سه جزیی اسپیرو کینولین تحت شرایط کاتالیز شده توسط هگزا متیلن تترا آمین و پارا تولوئن سولفونیک اسید در آب”

پایان نامه :سنتز پلیمر متا آکریلات دارای نانو حفره اختصاصی برای جداسازی۶_هیدروکسی _۲ ،۴ ،۵_ تری آمینو پریمیدین به عنوان ناخالصی داروی اسید فولیک

پایان نامه رشته :شیمی

گرایش :شیمی آلی

عنوان : سنتز پلیمر متا آکریلات دارای نانو حفره اختصاصی برای جداسازی۶_هیدروکسی _۲ ،۴ ،۵_ تری آمینو پریمیدین به عنوان ناخالصی داروی اسید فولیک

Continue reading “پایان نامه :سنتز پلیمر متا آکریلات دارای نانو حفره اختصاصی برای جداسازی۶_هیدروکسی _۲ ،۴ ،۵_ تری آمینو پریمیدین به عنوان ناخالصی داروی اسید فولیک”

پایان نامه ارشد:سنتز پلیمر قالب مولکولی برای استخراج فاز جامد جیوه با بهره گرفتن از لیگاند دی اتیل دی تیوکاربامات

پایان نامه رشته :شیمی

گرایش :شیمی تجزیه

عنوان : سنتز پلیمر قالب مولکولی برای استخراج فاز جامد جیوه با بهره گرفتن از لیگاند دی اتیل دی تیوکاربامات

Continue reading “پایان نامه ارشد:سنتز پلیمر قالب مولکولی برای استخراج فاز جامد جیوه با بهره گرفتن از لیگاند دی اتیل دی تیوکاربامات”

پایان نامه :ساخت و مشخصه‌یابی فوتوکاتالیست‌های پایه نانوتیتانیا برای گوگردزدایی ترکیب مقاوم گوگردی دی‌بنزوتیوفن

پایان نامه رشته :شیمی

گرایش : شیمی کاربردی

عنوان : ساخت و مشخصه‌یابی فوتوکاتالیست‌های پایه نانوتیتانیا برای گوگردزدایی ترکیب مقاوم گوگردی دی‌بنزوتیوفن

Continue reading “پایان نامه :ساخت و مشخصه‌یابی فوتوکاتالیست‌های پایه نانوتیتانیا برای گوگردزدایی ترکیب مقاوم گوگردی دی‌بنزوتیوفن”

پایان نامه :رزین‌های آلکیدی بر‌پایه‌ی روغن بزرک پر‌شده با نانو‌ ذره‌های خاک رس اصلاح شده با روغن بزرک: مطالعه بر‌روی رفتار ترمو- مکانیکی نانو‌آمیزه‌ها

پایان نامه رشته :شیمی

گرایش :پلیمر

عنوان : رزین‌های آلکیدی بر‌پایه‌ی روغن بزرک پر‌شده با نانو‌ ذره‌های خاک رس اصلاح شده با روغن بزرک: مطالعه بر‌روی رفتار ترمو- مکانیکی نانو‌آمیزه‌ها

Continue reading “پایان نامه :رزین‌های آلکیدی بر‌پایه‌ی روغن بزرک پر‌شده با نانو‌ ذره‌های خاک رس اصلاح شده با روغن بزرک: مطالعه بر‌روی رفتار ترمو- مکانیکی نانو‌آمیزه‌ها”

پایان نامه :حذف همزمان آرسنیک و باکتری از آب با بهره گرفتن از نانوجاذب های برمبنای کیتوسان اصلاح شده با فلز

پایان نامه رشته :علوم و فناوری نانو

گرایش : نانوشیمی

عنوان : حذف همزمان آرسنیک و باکتری از آب با بهره گرفتن از نانوجاذب های برمبنای کیتوسان اصلاح شده با فلز

Continue reading “پایان نامه :حذف همزمان آرسنیک و باکتری از آب با بهره گرفتن از نانوجاذب های برمبنای کیتوسان اصلاح شده با فلز”

پایان نامه :حذف ناخالصی­های فلزی اسید فسفریک به روش جداسازی جزء به جزء با کف

پایان نامه رشته :شیمی

عنوان : حذف ناخالصی­های فلزی اسید فسفریک به روش جداسازی جزء به جزء با کف

Continue reading “پایان نامه :حذف ناخالصی­های فلزی اسید فسفریک به روش جداسازی جزء به جزء با کف”

پایان نامه :جداسازی و اندازه گیری فوران به روش (SolidPhaseMicroextraction)SPME با بهره گرفتن از پلیمر قالب مولکولی

پایان نامه رشته :شیمی

گرایش : شیمی تجزیه

عنوان : جداسازی و اندازه گیری فوران به روش (SolidPhaseMicroextraction)SPME با بهره گرفتن از پلیمر قالب مولکولی

Continue reading “پایان نامه :جداسازی و اندازه گیری فوران به روش (SolidPhaseMicroextraction)SPME با بهره گرفتن از پلیمر قالب مولکولی”

پایان نامه :تهیه و شناسایی کمپلکس مولیبدن تثبیت شده روی کربن فعال و بررسی خاصیت کاتالیزوری آن

پایان نامه رشته : شیمی

گرایش :شیمی معدنی

عنوان : تهیه و شناسایی کمپلکس مولیبدن تثبیت شده روی کربن فعال و بررسی خاصیت کاتالیزوری آن

Continue reading “پایان نامه :تهیه و شناسایی کمپلکس مولیبدن تثبیت شده روی کربن فعال و بررسی خاصیت کاتالیزوری آن”

پایان نامه ارشد:تهیه نانو ذرات زئین و مطالعه کاربردهای تجزیه­ای و زیست محیطی آن

پایان نامه رشته :شیمی

گرایش :شیمی تجزیه

عنوان : تهیه نانو ذرات زئین و مطالعه کاربردهای تجزیه­ای و زیست محیطی آن

Continue reading “پایان نامه ارشد:تهیه نانو ذرات زئین و مطالعه کاربردهای تجزیه­ای و زیست محیطی آن”

پایان نامه :تهیه لاستیک نیتریل به روش پلیمریزاسیون امولسیونی و بررسی خواص آن

پایان نامه رشته : مهندسی پلیمریزاسیون

عنوان : تهیه لاستیک نیتریل به روش پلیمریزاسیون امولسیونی و بررسی خواص آن

Continue reading “پایان نامه :تهیه لاستیک نیتریل به روش پلیمریزاسیون امولسیونی و بررسی خواص آن”

پایان نامه :تهیه کرم حاوی عصاره حلزون و روغن شترمرغ و بررسی خصوصیات فیزیک وشیمیایی آن

پایان نامه رشته :شیمی

گرایش :شیمی کاربردی

عنوان : تهیه کرم حاوی عصاره حلزون و روغن شترمرغ و بررسی خصوصیات فیزیک وشیمیایی آن

Continue reading “پایان نامه :تهیه کرم حاوی عصاره حلزون و روغن شترمرغ و بررسی خصوصیات فیزیک وشیمیایی آن”

پایان نامه :تهیه سبز آسیلال­ها و استات­ها از آلدهید­ها و الکل­ها در شرایط بدون حلال

پایان نامه رشته :شیمی

گرایش :شیمی آلی

عنوان : تهیه سبز آسیلال­ها و استات­ها از آلدهید­ها و الکل­ها در شرایط بدون حلال

Continue reading “پایان نامه :تهیه سبز آسیلال­ها و استات­ها از آلدهید­ها و الکل­ها در شرایط بدون حلال”

پایان نامه ارشد:تهیه پلیمر جدید قالب یون با اندازه نانو جهت جداسازی و پیش تغلیظ یون­های­ فلزی نیکل از محلول­های آبی

پایان نامه رشته :شیمی

گرایش : تجزیه

عنوان : تهیه پلیمر جدید قالب یون با اندازه نانو جهت جداسازی و پیش تغلیظ یون­های­ فلزی نیکل از محلول­های آبی

Continue reading “پایان نامه ارشد:تهیه پلیمر جدید قالب یون با اندازه نانو جهت جداسازی و پیش تغلیظ یون­های­ فلزی نیکل از محلول­های آبی”

پایان نامه :ترکیبهای آروماتیک معدنی، مطالعه نظری ساختار،پیوند، ویژگی های طیفی و نوری

پایان نامه رشته :شیمی

گرایش : معدنی

عنوان : ترکیبهای آروماتیک معدنی،  مطالعه نظری ساختار،پیوند، ویژگی های طیفی و نوری

Continue reading “پایان نامه :ترکیبهای آروماتیک معدنی، مطالعه نظری ساختار،پیوند، ویژگی های طیفی و نوری”

پایان نامه :تخریب فتوشیمیایی رودامین B درمحلول های آبی با بهره گرفتن از نانو فتوکاتالیست ZnO آلاییده با C, N ,S

پایان نامه رشته :شیمی

گرایش :کاربردی

عنوان : تخریب فتوشیمیایی رودامین B درمحلول های آبی با بهره گرفتن از نانو فتوکاتالیست ZnO آلاییده با C, N ,S

Continue reading “پایان نامه :تخریب فتوشیمیایی رودامین B درمحلول های آبی با بهره گرفتن از نانو فتوکاتالیست ZnO آلاییده با C, N ,S”

پایان نامه ارشد:پیش‌تغلیظ واندازه گیری داروی پنتوپرازول سدیم سسکوهیدرات در نمونه­ های حقیقی با­‌‌ استفاده از نانوذرات مغناطیسی اکسید آهن بهبود داده شده با ستیل تری متیل آمونیوم برماید

پایان نامه رشته :شیمی

گرایش :شیمی کاربردی

عنوان : پیشتغلیظ واندازه گیری داروی پنتوپرازول سدیم سسکوهیدرات در  نمونه ­های حقیقی با­‌‌ استفاده از نانوذرات مغناطیسی اکسید آهن بهبود داده شده با ستیل تری متیل آمونیوم برماید

Continue reading “پایان نامه ارشد:پیش‌تغلیظ واندازه گیری داروی پنتوپرازول سدیم سسکوهیدرات در نمونه­ های حقیقی با­‌‌ استفاده از نانوذرات مغناطیسی اکسید آهن بهبود داده شده با ستیل تری متیل آمونیوم برماید”

پایان نامه :پلیمریزاسیون امولسیونی مونومرهای اکریلیکی برای بهبود خواص چسب‌های حساس به فشار

پایان نامه رشته :شیمی

عنوان : پلیمریزاسیون امولسیونی مونومرهای اکریلیکی برای بهبود خواص چسب‌های حساس به فشار

Continue reading “پایان نامه :پلیمریزاسیون امولسیونی مونومرهای اکریلیکی برای بهبود خواص چسب‌های حساس به فشار”

پایان نامه ارشد:پلیمریزاسیون اتیلن با کاتالیزوری بر مبنای کروم و بررسی برخی از پارامترهای مؤثر در پلیمریزاسیون

پایان نامه رشته :شیمی

گرایش :شیمی کاربردی – پلیمر

عنوان : پلیمریزاسیون اتیلن با کاتالیزوری بر مبنای کروم و بررسی برخی از پارامترهای مؤثر در پلیمریزاسیون

Continue reading “پایان نامه ارشد:پلیمریزاسیون اتیلن با کاتالیزوری بر مبنای کروم و بررسی برخی از پارامترهای مؤثر در پلیمریزاسیون”

پایان نامه :بهره­ گیری از کاتالیزگرهای جدید در سنتز یک مرحله­ ای نووناگل

پایان نامه رشته : شیمی

گرایش : شیمی آلی

عنوان : بهره­ گیری از کاتالیزگرهای جدید در سنتز یک مرحله­ ای نووناگل

Continue reading “پایان نامه :بهره­ گیری از کاتالیزگرهای جدید در سنتز یک مرحله­ ای نووناگل”

پایان نامه ارشد:بسپارش تراکمی ۲-[(پارا-تولیل)اکسی]-۴و۶ دی کلروتری آزین با اتیلن دی آمین و کاربرد آن در جذب فلزات

پایان نامه رشته :شیمی

عنوان : بسپارش تراکمی ۲-[(پارا-تولیل)اکسی]-۴و۶ دی کلروتری آزین با اتیلن دی آمین و کاربرد آن در جذب فلزات

Continue reading “پایان نامه ارشد:بسپارش تراکمی ۲-[(پارا-تولیل)اکسی]-۴و۶ دی کلروتری آزین با اتیلن دی آمین و کاربرد آن در جذب فلزات”

پایان نامه :بررسی واکنش تک ظرفی اسپایرو دی هیدروفوران حاصل از ۱و۳- سیکلوهگزان دی اون با سیانوژن برومید و آلدهیدهای مختلف در حضور سدیم متوکسید و یا اتوکسید

پایان نامه رشته :شیمی

گرایش :شیمی آلی

عنوان : بررسی واکنش تک ظرفی اسپایرو دی  هیدروفوران حاصل از ۱و۳- سیکلوهگزان دی اون با سیانوژن برومید و آلدهیدهای مختلف در حضور سدیم متوکسید و یا اتوکسید

Continue reading “پایان نامه :بررسی واکنش تک ظرفی اسپایرو دی هیدروفوران حاصل از ۱و۳- سیکلوهگزان دی اون با سیانوژن برومید و آلدهیدهای مختلف در حضور سدیم متوکسید و یا اتوکسید”

پایان نامه :بررسی واکنش ترانس استریفیکاسیون روغنهای گیاهی با بهره گرفتن از مایکروویو

پایان نامه رشته :شیمی

گرایش :شیمی کاربردی

عنوان : بررسی واکنش ترانس استریفیکاسیون روغنهای گیاهی با بهره گرفتن از مایکروویو

Continue reading “پایان نامه :بررسی واکنش ترانس استریفیکاسیون روغنهای گیاهی با بهره گرفتن از مایکروویو”

پایان نامه :بررسی نظریه تابع چگالی تعادل­های توتومری هترو­آروماتیک­ها :مطالعه NBO

پایان نامه رشته :شیمی

گرایش :شیمی معدنی

عنوان : بررسی نظریه تابع چگالی تعادل­های توتومری هترو­آروماتیک­ها :مطالعه NBO

Continue reading “پایان نامه :بررسی نظریه تابع چگالی تعادل­های توتومری هترو­آروماتیک­ها :مطالعه NBO”

پایان نامه :بررسی نظری ساختار، پیوند و ویژگی های طیفی داروهای پادتومری کمپلکس های روتنیم با بازهای DNA.

پایان نامه رشته :شیمی

گرایش :شیمی معدنی

عنوان : بررسی نظری ساختار، پیوند و ویژگی های طیفی داروهای پادتومری کمپلکس های روتنیم با بازهای DNA.

Continue reading “پایان نامه :بررسی نظری ساختار، پیوند و ویژگی های طیفی داروهای پادتومری کمپلکس های روتنیم با بازهای DNA.”

پایان نامه ارشد:بررسی مواد تشکیل دهنده اسانس وعصاره چند گونه از گیاهان بومی شمال ایران مانند گونه گیاهی عشقه (Hedera Pastuchovii) ولیلکی ((GleditsiaCaspica وتعیین خواص ضدباکتریایی وآنتی اکسیدانی

پایان نامه رشته :شیمی

گرایش : آلی

عنوان : بررسی مواد تشکیل دهنده اسانس وعصاره چند گونه از گیاهان بومی شمال ایران مانند گونه گیاهی عشقه (Hedera Pastuchovii)  ولیلکی ((GleditsiaCaspica وتعیین خواص ضدباکتریایی وآنتی اکسیدانی

Continue reading “پایان نامه ارشد:بررسی مواد تشکیل دهنده اسانس وعصاره چند گونه از گیاهان بومی شمال ایران مانند گونه گیاهی عشقه (Hedera Pastuchovii) ولیلکی ((GleditsiaCaspica وتعیین خواص ضدباکتریایی وآنتی اکسیدانی”

پایان نامه :بررسی فعالیت نانوکاتالیست آندی بر پایه پلاتین جهت کاربرد در پیل های سوختی الکلی مستقیم(متانول، ۲-پروپانول و،۲،۱- پروپان دی ال)

پایان نامه رشته :شیمی

گرایش :شیمی­ فیزیک

عنوان : بررسی فعالیت نانوکاتالیست آندی بر پایه پلاتین جهت کاربرد در پیل های سوختی الکلی مستقیم(متانول، ۲-پروپانول و،۲،۱- پروپان دی ال)

Continue reading “پایان نامه :بررسی فعالیت نانوکاتالیست آندی بر پایه پلاتین جهت کاربرد در پیل های سوختی الکلی مستقیم(متانول، ۲-پروپانول و،۲،۱- پروپان دی ال)”

پایان نامه ارشد:بررسی عملکرد فرایند انعقاد سازی به هنگام استفاده از ترکیبی از نانو ذرات اکسید روی و پلی سولفات آهن و مقایسه ی آن با پلی آکریل آمید و چند پلی الکترولیت متداول بر روی پساب پایه روغنی خروجی از عملیات حفاری

پایان نامه رشته :شیمی

گرایش :پلیمر

عنوان : بررسی عملکرد فرایند انعقاد سازی به هنگام استفاده از ترکیبی از نانو ذرات اکسید روی و پلی سولفات آهن و مقایسه ی آن با پلی آکریل آمید و چند پلی الکترولیت متداول بر روی پساب  پایه روغنی خروجی از عملیات حفاری

Continue reading “پایان نامه ارشد:بررسی عملکرد فرایند انعقاد سازی به هنگام استفاده از ترکیبی از نانو ذرات اکسید روی و پلی سولفات آهن و مقایسه ی آن با پلی آکریل آمید و چند پلی الکترولیت متداول بر روی پساب پایه روغنی خروجی از عملیات حفاری”

پایان نامه :بررسی سنتیک فرایندهای تخریب فوتوکاتالیزوری ۵-۴-(دی متیل آمینو بنزیلیدن) ردانین در مجاورت فوتوکاتالیزورهای نانو تیتانیوم دی اکسید و نانو روی اکسید

پایان نامه رشته :شیمی

گرایش :معدنی

عنوان : بررسی سنتیک فرایندهای تخریب فوتوکاتالیزوری ۵-۴-(دی متیل آمینو بنزیلیدن) ردانین در مجاورت فوتوکاتالیزورهای نانو تیتانیوم دی اکسید و نانو روی اکسید

Continue reading “پایان نامه :بررسی سنتیک فرایندهای تخریب فوتوکاتالیزوری ۵-۴-(دی متیل آمینو بنزیلیدن) ردانین در مجاورت فوتوکاتالیزورهای نانو تیتانیوم دی اکسید و نانو روی اکسید”

پایان نامه :بررسی حذف مواد آلی رنگزا در مقادیر کم از آبهای آلوده شده طی فرایندهای اکسایش پیشرفته در حضور نور خورشید و نور فرابنفش با بهره گرفتن از فتو­راکتور­های متمرکز کننده

پایان نامه رشته :شیمی

گرایش :شیمی­ کاربردی

عنوان : بررسی حذف مواد آلی رنگزا در مقادیر کم از آبهای آلوده شده طی فرایندهای اکسایش پیشرفته در حضور نور خورشید و نور فرابنفش با بهره گرفتن از فتو­راکتور­های متمرکز کننده

Continue reading “پایان نامه :بررسی حذف مواد آلی رنگزا در مقادیر کم از آبهای آلوده شده طی فرایندهای اکسایش پیشرفته در حضور نور خورشید و نور فرابنفش با بهره گرفتن از فتو­راکتور­های متمرکز کننده”

پایان نامه :بررسی جذب و رهایش داروی اکسی تتراسایکلین بر روی گرافن اکساید عامل دار شده

پایان نامه رشته :شیمی

گرایش :شیمی کاربردی

عنوان : بررسی جذب و رهایش داروی اکسی تتراسایکلین بر روی گرافن اکساید عامل دار شده

Continue reading “پایان نامه :بررسی جذب و رهایش داروی اکسی تتراسایکلین بر روی گرافن اکساید عامل دار شده”

پایان نامه ارشد:بررسی تاثیر متیل جاسمونات بر متابولیت­های ثانویه و اثرآنتی­اکسیدانی گیاه نعنا فلفلی ومیزان اسانس آن Mentha piperitaL.

پایان نامه رشته :شیمی

گرایش :شیمی وفناوری اسانس

عنوان : بررسی تاثیر متیل جاسمونات بر متابولیت­های ثانویه و اثرآنتی­اکسیدانی گیاه نعنا فلفلی ومیزان اسانس آن Mentha piperitaL.

Continue reading “پایان نامه ارشد:بررسی تاثیر متیل جاسمونات بر متابولیت­های ثانویه و اثرآنتی­اکسیدانی گیاه نعنا فلفلی ومیزان اسانس آن Mentha piperitaL.”

پایان نامه :بررسی برخی خواص ترمودینامیکی سیستم­های دوتایی شامل سولفولان با کلروبنزن، برموبنزن و نیتروبنزن در دماهای مختلف

پایان نامه رشته :شیمی

گرایش :شیمی فیزیک

عنوان : بررسی برخی خواص ترمودینامیکی سیستم­های دوتایی شامل سولفولان با کلروبنزن، برموبنزن و نیتروبنزن در دماهای مختلف

Continue reading “پایان نامه :بررسی برخی خواص ترمودینامیکی سیستم­های دوتایی شامل سولفولان با کلروبنزن، برموبنزن و نیتروبنزن در دماهای مختلف”

پایان نامه :بررسی اثرات امواج مایکروویو براسانس و ترکیب شیمیایی موجود در گونه ی گیاهی رزماری

پایان نامه رشته :شیمی

گرایش :آلی

عنوان : بررسی اثرات امواج مایکروویو براسانس و ترکیب شیمیایی موجود در گونه ی گیاهی رزماری 

Continue reading “پایان نامه :بررسی اثرات امواج مایکروویو براسانس و ترکیب شیمیایی موجود در گونه ی گیاهی رزماری”

پایان نامه ارشد:بررسی اثر نرکیبات پلیمری کاتیونی بر روی تار مو با بهره گرفتن از داده های نظری و اسکن میکروسکوپ الکترونی (SEM)

پایان نامه رشته :شیـــــــــمی

گرایش : شیمی آلی

عنوان : بررسی اثر نرکیبات پلیمری کاتیونی  بر روی تار مو با بهره گرفتن از داده های نظری  و اسکن میکروسکوپ الکترونی (SEM)

Continue reading “پایان نامه ارشد:بررسی اثر نرکیبات پلیمری کاتیونی بر روی تار مو با بهره گرفتن از داده های نظری و اسکن میکروسکوپ الکترونی (SEM)”

پایان نامه :بررسی اثر گونه­ ی سوم و محاسبه ضریب دوم ویریال گاز F2با استفاده از سطح نظریQCISD(T)/aug-cc-pVTZ

پایان نامه رشته :شیمی

گرایش :شیمی ­فیزیک

عنوان :بررسی اثر گونه­ ی سوم و محاسبه ضریب دوم ویریال گاز  F2با بهره گرفتن از سطح نظریQCISD(T)/aug-cc-pVTZ

Continue reading “پایان نامه :بررسی اثر گونه­ ی سوم و محاسبه ضریب دوم ویریال گاز F2با استفاده از سطح نظریQCISD(T)/aug-cc-pVTZ”

پایان نامه ارشد:اندازه‌گیری ایزوپرنالین در ادرار به روش میکرواستخراج مایع – مایع پخشی و گاز کروماتوگرافی

پایان نامه رشته :شیمی

گرایش :شیمی تجزیه

عنوان : اندازه‌گیری ایزوپرنالین در ادرار به روش میکرواستخراج مایع – مایع پخشی و گاز کروماتوگرافی

Continue reading “پایان نامه ارشد:اندازه‌گیری ایزوپرنالین در ادرار به روش میکرواستخراج مایع – مایع پخشی و گاز کروماتوگرافی”

پایان نامه :اصلاح رفتار رزین اپوکسی با افزایش نرم­ کننده و شتاب­ دهنده

پایان نامه رشته :شیمی

گرایش :شیمی پلیمر

عنوان : اصلاح رفتار رزین اپوکسی با افزایش نرم­ کننده و شتاب­ دهنده

Continue reading “پایان نامه :اصلاح رفتار رزین اپوکسی با افزایش نرم­ کننده و شتاب­ دهنده”

پایان نامه :اصلاح الکترود خمیرکربن با نانو ذرات SiO2 و کاربرد آن به عنوان زیست حسگر الکتروشیمیایی در بررسی برهم­کنش ساختار DNA­-i-motif با تاموکسیفن و اندازه ­گیری الکتروشیمیایی آن

پایان نامه رشته :شیمی

گرایش : تجزیه

عنوان : اصلاح الکترود خمیرکربن با نانو ذرات SiO2  و کاربرد آن به عنوان زیست حسگر الکتروشیمیایی در بررسی برهم­کنش ساختار DNA­i-motif با تاموکسیفن و اندازه ­گیری الکتروشیمیایی آن

Continue reading “پایان نامه :اصلاح الکترود خمیرکربن با نانو ذرات SiO2 و کاربرد آن به عنوان زیست حسگر الکتروشیمیایی در بررسی برهم­کنش ساختار DNA­-i-motif با تاموکسیفن و اندازه ­گیری الکتروشیمیایی آن”

پایان نامه :استفاده از مزوپروسSnO2/Al-MCM-41 تحت تابش نور مریی وماوراء بنفش برای تجزیه نوری رنگدانه متیلن بلو

پایان نامه رشته :شیمی

عنوان : استفاده از مزوپروسSnO2/Al-MCM-41 تحت تابش نور مریی وماوراء بنفش برای تجزیه نوری رنگدانه متیلن بلو

Continue reading “پایان نامه :استفاده از مزوپروسSnO2/Al-MCM-41 تحت تابش نور مریی وماوراء بنفش برای تجزیه نوری رنگدانه متیلن بلو”

پایان نامه :استخراج و تجزیه کمی و کیفی اسانس اکسشن‌های مختلف Achillea filipendula

پایان نامه رشته :شیمی

گرایش :شیمی و فناوری اسانس

عنوان : استخراج و تجزیه کمی و کیفی اسانس اکسشن‌های مختلف Achillea filipendula

Continue reading “پایان نامه :استخراج و تجزیه کمی و کیفی اسانس اکسشن‌های مختلف Achillea filipendula”

پایان نامه :Fe3O4پیریمیدین-۵-اون با بهره گرفتن از نانو کاتالیزگر [d-3،۲]بررسی سنتز مشتقات جدید ۷-آریل-۶-سیانو پیریدو

پایان نامه رشته :ﺷﯿﻤﯽ

گرایش : ﺷﯿﻤﯽ آﻟﯽ

عنوان : Fe3O4پیریمیدین-۵-اون با بهره گرفتن از نانو کاتالیزگر [d3،۲]بررسی سنتز مشتقات جدید ۷-آریل-۶-سیانو پیریدو

Continue reading “پایان نامه :Fe3O4پیریمیدین-۵-اون با بهره گرفتن از نانو کاتالیزگر [d-3،۲]بررسی سنتز مشتقات جدید ۷-آریل-۶-سیانو پیریدو”

پایان نامه ارشد:طراحی چند رنگ آلی نیتروژن دار و بررسی توتومری درآنها بر اساس محاسبات مکانیک کوانتومی Ab initio

پایان نامه رشته :شیمی

گرایش :آلی

عنوان : طراحی چند رنگ آلی نیتروژن دار و بررسی توتومری درآنها بر اساس محاسبات مکانیک کوانتومی Ab initio

Continue reading “پایان نامه ارشد:طراحی چند رنگ آلی نیتروژن دار و بررسی توتومری درآنها بر اساس محاسبات مکانیک کوانتومی Ab initio”

پایان نامه :طراحی کمومتری مرکب مرکزی برای بهینه‌سازی شرایط میکرواستخراج بانوارحلال و مقادیر کم داروی donepezil از نمونه‌های بیولوژیکی ادرار وپلاسما و اندازه‌گیری با HPLC

پایان نامه رشته : شیمی

گرایش :شیمی دارویی

عنوان : طراحی کمومتری مرکب مرکزی برای بهینه‌سازی شرایط میکرواستخراج بانوارحلال و مقادیر کم داروی donepezil از نمونه‌های بیولوژیکی ادرار وپلاسما و اندازه‌گیری با HPLC

Continue reading “پایان نامه :طراحی کمومتری مرکب مرکزی برای بهینه‌سازی شرایط میکرواستخراج بانوارحلال و مقادیر کم داروی donepezil از نمونه‌های بیولوژیکی ادرار وپلاسما و اندازه‌گیری با HPLC”

پایان نامه سنتز و مطالعه بر روی گرانروی محلول،حل پذیری، گرماتابی و بلورینگی

پایان نامه رشته شیمی 

گرایش :آلی 

عنوان :  سنتز و مطالعه بر روی گرانروی محلول،حل پذیری، گرماتابی و بلورینگی       

Continue reading “پایان نامه سنتز و مطالعه بر روی گرانروی محلول،حل پذیری، گرماتابی و بلورینگی”

پایان نامه بررسی و انتخاب سیستم مناسب تصفیه آب تولید شده همراه نفت

پایان نامه رشته مهندسی شیمی 

گرایش : محیط زیست

عنوان : بررسی و انتخاب سیستم مناسب تصفیه آب تولید شده همراه نفت        

Continue reading “پایان نامه بررسی و انتخاب سیستم مناسب تصفیه آب تولید شده همراه نفت”

پایان نامه ارشد:تولید آنزیم پروتئاز در بیوراکتور سینی‌دار با بهره گرفتن از فرآیند تخمیر حالت جامد

پایان نامه رشته مهندسی شیمی

گرایش :بیوتکنولوژی

عنوان : تولید آنزیم پروتئاز در بیوراکتور سینی‌دار با بهره گرفتن از فرآیند تخمیر حالت جامد

Continue reading “پایان نامه ارشد:تولید آنزیم پروتئاز در بیوراکتور سینی‌دار با بهره گرفتن از فرآیند تخمیر حالت جامد”

پایان نامه واکنش های یک کمپلکس دو هسته ای پلاتین (II) با تعدادی لیگاند دهنده

پایان نامه رشته شیمی

گرایش : معدنی

عنوان : واکنش های یک کمپلکس دو هسته ای پلاتین (II) با تعدادی لیگاند دهنده

Continue reading “پایان نامه واکنش های یک کمپلکس دو هسته ای پلاتین (II) با تعدادی لیگاند دهنده”

پایان نامه سنتز گزینش­پذیر برخی از مشتق­های دی­هیدرو­پیرانو[C-۲,۳] کرومن و بیس­کومارین از طریق واکنش­های سه­جزئی با بهره گرفتن از نانوذرات منیزیم اکسید

پایان نامه رشته شیمی      

گرایش : شیمی آلی

عنوان : سنتز گزینش­پذیر برخی از مشتق­های دی­هیدرو­پیرانو[C۲,۳] کرومن و بیس­کومارین از طریق واکنش­های سه­جزئی با بهره گرفتن از نانوذرات منیزیم اکسید

Continue reading “پایان نامه سنتز گزینش­پذیر برخی از مشتق­های دی­هیدرو­پیرانو[C-۲,۳] کرومن و بیس­کومارین از طریق واکنش­های سه­جزئی با بهره گرفتن از نانوذرات منیزیم اکسید”

پایان نامه ساخت و ارزیابی کاتالیزور وانادیل پیرو فسفات حاوی کبالت (Co-VPO)و کاربرد آن در اکسیداسیون انتخابی الکل ها

پایان نامه رشته شیمی

گرایش :شیمی فیزیک

عنوان : ساخت و ارزیابی کاتالیزور وانادیل پیرو فسفات حاوی کبالت  (Co-VPO)و کاربرد آن در اکسیداسیون انتخابی الکل ها

Continue reading “پایان نامه ساخت و ارزیابی کاتالیزور وانادیل پیرو فسفات حاوی کبالت (Co-VPO)و کاربرد آن در اکسیداسیون انتخابی الکل ها”

پایان نامه اصلاح الکترود خمیرکربن با نانو ذرات SiO2 و کاربرد آن به عنوان زیست حسگر الکتروشیمیایی در بررسی برهم­کنش ساختار DNA­-i-motif با تاموکسیفن و اندازه ­گیری الکتروشیمیایی آن

پایان نامه رشته شیمی تجزیه

عنوان : اصلاح الکترود خمیرکربن با نانو ذرات SiO2  و کاربرد آن به عنوان زیست حسگر الکتروشیمیایی در بررسی برهم­کنش ساختار DNA­i-motif با تاموکسیفن و اندازه ­گیری الکتروشیمیایی آن

Continue reading “پایان نامه اصلاح الکترود خمیرکربن با نانو ذرات SiO2 و کاربرد آن به عنوان زیست حسگر الکتروشیمیایی در بررسی برهم­کنش ساختار DNA­-i-motif با تاموکسیفن و اندازه ­گیری الکتروشیمیایی آن”

پایان نامه ارشد : مقایسه کارآیی پوشش‌های کروم و کروم‌ اکسید برای جلوگیری از خوردگی فولاد کورتن در آب دریا

پایان نامه رشته شیمی 

گرایش : تجزیه

عنوان : مقایسه کارآیی پوشش‌های کروم و کروم‌ اکسید برای جلوگیری از خوردگی فولاد کورتن در آب دریا

Continue reading “پایان نامه ارشد : مقایسه کارآیی پوشش‌های کروم و کروم‌ اکسید برای جلوگیری از خوردگی فولاد کورتن در آب دریا”