دسته: صنایع غذایی

پایان نامه محاسبه و ارزیابی اثر پارامترهای مختلف بر نحوه توزیع دما در نان طی فرایند پخت به کمک دینامیک سیالات محاسباتی

 پایان نامه رشته صنایع غذایی

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد دامغان
پایان نامه شیمی-صنایع غذایی
عنوان:
محاسبه و ارزیابی اثر پارامترهای مختلف بر نحوه توزیع دما در نان طی فرایند پخت به کمک دینامیک سیالات محاسباتی (CFD)
 

سال تحصیلی۱۳۹۲-۱۳۹۱
 
 
 
 
 
 
 
فهرست مطالب
چکیده۱
فصل اول  مقدمه.۲
۱-۱معرفی .۳
۱-۱-۱ تاریخچه نان۳
۱-۱-۲ نان در تاریخ۴
۱-۱-۳ نان در ایران۵
۱-۱-۴ نان در فرهنگهای گوناگون۷
۱-۲ ریز مغذی های موجود در نان۷
۱-۲-۱سبوس گندم .۹
۱-۳ انواع نان. ۱۰
۱-۴ مقایسه انواع نان .۱۱
۱-۴-۱-مقایسه بین نان های حجیم و نیمه حجیم.۱۱
۱-۴-۲ مقایسه انواع نان های سنتی ایرانی.۱۲
۱-۵ آرد مصرفی در تولید نان.۱۳
۱-۶ تغییر الگوی تولید نان و کاهش ضایعات .۱۴
۱-۷ روش های نگهداری نان.۱۴

الف

۱-۸ نانهای فانتزی حجیم و نیمه حجیم.۱۵
۱-۹ نان صنعتی۱۵
۱-۹-۱ خط تولید نان صنعتی.۱۶
۱-۹-۲ شرح فرآیند تولید .۱۷
۱-۱۰ بررسی نقاط قوت و ضعف تکنولوژیهای مرسوم در فرآیند تولید۳۳
فصل دوم  پیشینه تحقیق.۳۵
۲-۱ مقدمه۳۶
۲-۲مروری بر کارهای گذشته۳۷
فصل سوم  آشنای با نرم افزار فلوئنت.۴۴
۳-۱ مقدمه۴۵         ۳-۲ اهمیت انتقال حرارت و جریات سیال .۴۵
۳-۳ متد های پیشگویی۴۶
۳  -۳-۱ امتیازات یک محاسبه تئوری۴۷
۳-۳-۲ نارسایی های محاسبه تئوری.۴۸
۳-۳-۳ انتخاب متد پیش گویی۴۹
۳-۴ CFD چیست؟۴۹
۳-۴-۱ یک برنامه CFD  چگونه کار می کند؟.۵۱
۳-۴-۲ توانایی نرم افزار فلوئنت۵۳
۳-۵ آشنایی کلی با نرم افزار و قابلیت های آن.۵۴
۳-۵-۱ مقدمه.۵۵
۳-۵-۲ ساختار برنامه.۵۶

ب

۳-۵-۳ قابلیت های  برنامه۵۷
۳-۵-۴ دید کلی از نرم افزار فلوئنت.۵۸
۳-۵-۵ اجرا کردن نرم افزار فلوئنت۶۲
۳-۵-۵-۱ محاسبه گر یک دقته و دو دقته۶۲
۳-۵-۵-۲ اجرا نرم افزار فلوئنت در سیستم عامل۶۲
۳-۵-۵-۳ انتخاب شیوه محاسباتی و فرمول بندی.۶۳
۳-۵-۵-۴ وارد کردن شبکه.۶۴
۳-۵-۵-۵ تعریف شرایط مرزی۶۸
فصل چهارم فرضیات شبیه سازی و معادلات۸۸
۴-۱ مقدمه۸۹
۴-۲ شبکه بندی۹۷
۴-۲-۱ نان سنگک با شبکه بندی نوع اول.۹۷
۴-۲-۲ نان سنگک با شبکه بندی نوع دوم۹۹
۴-۲-۳ نان بربری گرد با حفره های منظم.۱۰۰
۴-۲-۴ نان بربری گرد با حفره های نا منظم.۱۰۱
۴-۲-۵ نان بربری دراز با حفره های منظم۱۰۲
۴- ۲- ۶نان بربری دراز با حفره های نا منظم۱۰۳
۴-۳ معادلات ۱۰۵
۴-۴ شرایط مرزی.۱۰۶

ج

۴-۵ خواص فیزیکی.۱۰۶
فصل پنجم نتایج شبیه سازی.۱۰۸
۵-۱ مقدمه۱۰۹
۵-۲ کانتورهای مربوط به نان سنگک.۱۰۹
۵-۳ کانتورهای مربوط به نان بربری۱۲۹
۵-۳-۱ کانتورهای مربوط به نان بربری دراز با شبکه بندی (مش) منظم ۱۲۹
۵-۳-۲ کانتورهای مربوط به نان بربری دراز با شبکه بندی (مش) نا منظم.۱۳۸
۵-۳-۳کانتورهای مربوط به نان بربری گرد با شبکه بندی (مش) منظم.۱۴۹
۵-۳-۴کانتورهای مربوط به نان بربری گرد با شبکه بندی (مش)نا منظم .۱۶۰
فصل ششم نتیجه گیری.۱۶۶
ضمائم۱۶۹
پیوست الف۱۶۹
پیوست ب۱۷۲
منابع و ماخذ.۱۸۰
 
 
 
 
 

د

 
 
 
 
 فهرست جدول ها
جدول ۳-۱ منوهای مورد استفاده در هر مرحله.۶۱
جدول ۳-۲تقسیم بندی انواع نواحی۶۹
جدول۳-۳ پیش فرضهای تنظیم شده در سیستم SI برای شرط مرز ورودی سرعت۷۷
جدول۳-۴ پیش فرضهای تنظیم شده در سیستم SI برای شرط مرز ورودی جریان جرمی۸۱
جدول الف-۱ مقایسه مشخصات نان سنتی و صنعتی۱۷۰
جدول الف-۲ ادامه مقایسه مشخصات نان سنتی و صنعتی.۱۷۱
جدول ب-۱ استاندارد ملی نان۱۷۷
جدول ب-۲ مشخصات نان.۱۷۹
 
 

ه

 
 
 
 
 
فهرست نمودارها
نمودار ۴-۱ مقادیر ضریب هدایت حرارتی ارائه شده توسط وونگ و زو۱۰۷
نمودار ۴-۲ مقادیر ظرفیت حرارتی ویژه ارائه شده توسط وونگ و زو.۱۰۷
نمودار۵-۱ تغییرات درجه حرارت نسبت به زمان پخت نان سنگک۱۲۷
نمودار۵-۲ تغییرات درجه حرارت نسبت به زمان پخت نان بربری دراز با شبکه بندی منظم۱۳۷
نمودار۵-۳ تغییرات درجه حرارت نسبت به زمان پخت نان بربری دراز با شبکه بندی نا منظم۱۴۷
نمودار۵-۴ تغییرات درجه حرارت نسبت به زمان پخت نان بربری گرد با شبکه بندی منظم۱۵۸
نمودار۵-۵ تغییرات درجه حرارت نسبت به زمان پخت نان بربری گرد با شبکه بندی نا منظم۱۶۴
 

و


 
 
 
 
فهرست شکل ها
شکل ۱-۱ تشریح فرآیند تولید نان صنعتی ۱۷
شکل ۱-۲ دستگاه اتو ماتیک آماده ساز خمیر غیر پیوسته۲۰
شکل ۱-۳ دستگاه اتو ماتیک آماده ساز خمیر پیوسته.۲۱
شکل ۱-۴ دستگاه مخلوط کن دارای تغار دوار۲۳
شکل ۱-۵ دستگاه چانه گیر اتو ماتیک محفظه ای۲۷
شکل ۱-۶ نمای شماتیک ذستگاه چانه گیر اتوماتیک محفظه ای.۲۷
.شکل ۱-۷ فر چند طبقه ای.۳۰
شکل ۱-۸ فر تونلی.۳۱
شکل۱-۹ نمایی از فر تونلی با تغییرات درجه حرارت۳۲
شکل۲-۱ نمایی از فر تونلی شبیه سازی شده توسط میراده.۳۸

ز

 
شکل۲-۲ نمای شماتیک فر با سینی متحرک مدل شده توسط تردتای.۳۹
شکل۲-۳ فر نان صنعتی مورد مطالعه ونگ و زو.۴۰
شکل ۲-۴ فر الکتریکی مورد مطالعه توسط چانول و. آنیشاپروین.۴۱
شکل۲-۵. نتایج حاصل از شبیه سازی چانول برای درجه ژلاتینه شدن وتغییرات دما داخل نان۴۱
شکل۲-۶ نمای از فر با سینی های چرخان.۴۲
 
شکل ۴-۱ نمای شماتیک از نان سنگک مدل شده.۹۰
شکل ۴-۲ نمای شماتیک ازتنور نان سنگک مدل شده.۹۱
شکل۴-۳ نمای شماتیک از نان بربری گرد با آرایش حفره های مربعی.۹۲
شکل ۴-۴ نمای شماتیک ازنان بربری گرد با آرایش حفره های مثلثی.۹۲
شکل ۴-۵ نمای شماتیک ازنان بربری دراز با آرایش حفره های مثلثی۹۳
شکل ۴-۶ نمای شماتیک از نان بربری دراز با آرایش حفره های مربعی.۹۳
شکل ۴-۷ نمای شماتیک از تنورنان بربری۹۴
شکل ۴-۸ نمای شماتیک از قرار گرقتن نان سنگک درون تنور.۹۵
شکل ۴-۹ نمای شماتیک از قرار گرفتن نان بربری دراز درون تنور.۹۶
شکل ۴-۱۰ نمای شماتیک از قرار گرفتن نان بربری گرد درون تنور.۹۶
شکل ۴-۱۱ نمای تنور نان سنگک شبکه بندی هرم های ۴ وجهی۹۷

ح

شکل ۴-۱۲نمایی از نان سنگک شبکه بندی شده با هرم های ۴ وجهی۹۸
شکل ۴-۱۳ نمای تنور نان سنگک شبکه بندی منشور های ۵ وجهی۹۹
شکل ۴-۱۴نمایی از نان سنگک شبکه بندی شده با منشور ۵ وجهی.۹۹
شکل ۴-۱۵ نمای تنور نان بربری شبکه بندی شده۱۰۰
شکل ۴-۱۶نمای شبکه بندی نان بربری گرد با حفره های منظم۱۰۱
شکل ۴-۱۷نمای نزدیک شبکه بندی نان بربری گرد با حفره های منظم۱۰۱
شکل ۴-۱۸ نمای نان بربری گرد  شبکه بندی شده با حفره های نا منظم۱۰۲
شکل ۴-۱۹ نمای  نردیک از نان بربری گرد  شبکه بندی شده با حفره های نا منظم۱۰۲
شکل۴-۲۰نمای نان بربری دراز شبکه بندی شده با حفره های منظم هرم های ۴ وجهی۱۰۳
شکل ۴-۲۱نمای نزدیک نان بربری دراز شبکه بندی شده با حفره های منظم.۱۰۳
شکل۴-۲۲نمای نان بربری دراز شبکه بندی شده با حفره های نا منظم هرم های ۴ وجهی۱۰۴
شکل۴-۲۳نمای نزدیک نان بربری دراز شبکه بندی شده با حفره های  نا منظم هرم های ۴ وجهی.۱۰۴
شکل۵-۱ کانتور توزیع دما در بالای نان در زمان ۶۱ ثانیه.۱۱۰
شکل۵-۲ کانتور توزیع دما در پایین نان در زمان ۶۱ ثانیه۱۱۰
شکل۵-۳ کانتور توزیع دما مقطع افقی تنور در زمان ۶۱ ثانیه۱۱۱
شکل۵-۴ کانتور توزیع سرعت مقطع افقی تنور در زمان ۶۱ ثانیه.۱۱۱
شکل۵-۵ کانتور توزیع دما مقطع عرضی تنور در زمان ۶۱ ثانیه.۱۱۲

ط

شکل۵-۶ کانتور توزیع دما در بالای نان در زمان ۱۶۱ ثانیه۱۱۳
شکل۵-۷ کانتور توزیع دما درپایین نان در زمان ۱۶۱ ثانیه.۱۱۳
شکل۵-۸ کانتور توزیع دما مقطع افقی تنور در زمان ۱۶۱ ثانیه۱۱۳
شکل۵-۹ کانتور توزیع سرعت مقطع افقی تنور در زمان ۱۶۱ ثانیه.۱۱۴
شکل۵-۱۰ کانتور توزیع دما مقطع عرضی تنور در زمان ۱۶۱ ثانیه۱۱۴
شکل۵-۱۱ کانتور توزیع دما در بالای نان در زمان ۲۶۱ ثانیه.۱۱۶
شکل۵-۱۲ کانتور توزیع دما درپایین نان در زمان ۲۶۱ ثانیه۱۱۶
شکل۵-۱۳ کانتور توزیع دما مقطع افقی تنور در زمان ۲۶۱ ثانیه.۱۱۷
شکل۵-۱۴ کانتور توزیع سرعت مقطع افقی تنور در زمان ۲۶۱ ثانیه.۱۱۷
شکل۵-۱۵ کانتور توزیع دما مقطع عرضی تنور در زمان ۲۶۱ ثانیه۱۱۸
شکل۵-۱۶ کانتور توزیع دما در بالای نان در زمان ۳۶۱ ثانیه.۱۱۹
شکل۵-۱۷کانتور توزیع دما در پایین نان در زمان ۳۶۱ ثانیه۱۱۹
شکل۵-۱۸ کانتور توزیع دما مقطع افقی تنور در زمان ۳۶۱ ثانیه۱۲۰
شکل۵-۱۹ کانتور توزیع سرعت مقطع افقی تنور در زمان ۳۶۱ ثانیه.۱۲۰
شکل۵-۲۰ کانتور توزیع دما مقطع عرضی تنور در زمان ۳۶۱ ثانیه۱۲۱
شکل۵-۲۱ کانتور توزیع دما در بالای نان در زمان ۴۶۱ ثانیه۱۲۲
شکل۵-۲۲ کانتور توزیع دما در پایین نان در زمان ۴۶۱ ثانیه.۱۲۲

ی

شکل۵-۲۳ کانتور توزیع دما مقطع افقی تنور در زمان ۴۶۱ ثانیه.۱۲۳
شکل۵-۲۴ کانتور توزیع سرعت مقطع افقی تنور در زمان ۴۶۱ ثانیه.۱۲۳
شکل۵-۲۵ کانتور توزیع دما مقطع عرضی تنور در زمان ۴۶۱ ثانیه۱۲۴
شکل۵-۲۶ کانتور توزیع دما در بالای نان در زمان ۵۶۱ ثانیه.۱۲۵
شکل۵-۲۷ کانتور توزیع دما در پایین نان در زمان ۵۶۱ ثانیه.۱۲۵
شکل۵-۲۸ کانتور توزیع دما مقطع افقی تنور در زمان ۵۶۱ ثانیه۱۲۶
شکل۵-۲۹ کانتور توزیع سرعت مقطع افقی تنور در زمان ۵۶۱ ثانیه.۱۲۶
شکل۵-۳۰ کانتور توزیع دما مقطع عرضی تنور در زمان ۵۶۱ ثانیه۱۲۷
شکل۵-۳۱ کانتور توزیع درجه حرارت در بالای نان بربری دراز در زمان ۷۱ ثانیه.۱۲۹
شکل ۵-۳۲ کانتور توزیع درجه حرارت در پایین نان بربری دراز در زمان ۷۱ ثانیه۱۲۹
شکل۵-۳۳ کانتور توزیع در جه حرارت تنور در نمای افقی در زمان ۷۱ ثانیه.۱۳۰
شکل۵-۳۴ کانتور توزیع سرعت هوای داغ تنور در نمای افقی در زمان ۷۱ ثانیه۱۳۰
شکل۵-۳۵ کانتور توزیع در جه حرارت تنور در نمای عرضی در زمان ۷۱ ثانیه.۱۳۰
شکل ۵-۳۶ کانتور توزیع درجه حرارت در بالای نان بربری دراز در زمان ۱۲۱ ثانیه۱۳۱
شکل ۵-۳۷ کانتور توزیع درجه حرارت در پایین نان بربری دراز در زمان ۱۲۱ ثانیه۱۳۱
شکل۵-۳۸ کانتور توزیع در جه حرارت تنور در نمای افقی در زمان ۱۲۱ ثانیه.۱۳۲
شکل۵-۳۹ کانتور توزیع سرعت هوای داغ تنور در نمای افقی در زمان ۱۲۱ ثانیه۱۳۲

ک

شکل۵-۴۰ کانتور توزیع در جه حرارت تنور در نمای افقی در زمان ۱۲۱ ثانیه.۱۳۲
شکل ۵-۴۱ کانتور توزیع درجه حرارت در بالای نان بربری دراز در زمان ۱۷۱ ثانیه۱۳۳
شکل ۵-۴۲ کانتور توزیع درجه حرارت در پایین نان بربری دراز در زمان ۱۷۱ ثانیه۱۳۳
شکل۵-۴۳ کانتور توزیع در جه حرارت تنور در نمای افقی در زمان ۱۷۱ ثانیه.۱۳۴
شکل۵-۴۴ کانتور توزیع سرعت هوای داغ تنور در نمای افقی در زمان ۱۷۱ ثانیه۱۳۴
شکل۵-۴۵ کانتور توزیع در جه حرارت تنور در نمای عرضی در زمان ۱۷۱ ثانیه.۱۳۴
شکل ۵-۴۶ کانتور توزیع درجه حرارت در بالای نان بربری دراز در زمان ۲۲۱ ثانیه۱۳۵
شکل ۵-۴۷ کانتور توزیع درجه حرارت درپایین نان بربری دراز در زمان ۲۲۱ ثانیه.۱۳۵
شکل۵-۴۸ کانتور توزیع در جه حرارت تنور در نمای افقی در زمان ۲۲۱ ثانیه۱۳۶
شکل۵-۴۹ کانتور توزیع سرعت هوای داغ تنور در نمای افقی در زمان ۲۲۱ ثانیه۱۳۶
شکل۵-۵۰ کانتور توزیع در جه حرارت تنور در نمای عرضی در زمان ۲۲۱ ثانیه.۱۳۶
شکل ۵-۵۱ کانتور توزیع درجه حرارت در بالای نان بربری دراز در زمان ۷۱ ثانیه۱۳۸
شکل ۵-۵۲ کانتور توزیع درجه حرارت در پایین نان بربری دراز در زمان ۷۱ ثانیه۱۳۸
شکل۵-۵۳ کانتور توزیع در جه حرارت تنور در نمای افقی در زمان ۷۱ ثانیه.۱۳۹
شکل۵-۵۴ کانتور توزیع سرعت هوای داغ تنور در نمای افقی در زمان ۷۱ ثانیه۱۳۹
شکل۵-۵۵ کانتور توزیع در جه حرارت تنور در نمای عرضی در زمان ۷۱ ثانیه.۱۳۹
شکل ۵-۵۶ کانتور توزیع درجه حرارت در بالای نان بربری دراز در زمان ۱۲۱ ثانیه۱۴۰
شکل ۵-۵۷ کانتور توزیع درجه حرارت درپایین نان بربری دراز در زمان ۱۲۱ ثانیه.۱۴۰

ل

شکل۵-۵۸ کانتور توزیع در جه حرارت تنور در نمای افقی در زمان ۱۲۱ ثانیه.۱۴۱
شکل۵-۵۹ کانتور توزیع سرعت هوای داغ تنور در نمای افقی در زمان ۱۲۱ ثانیه۱۴۱
شکل۵-۶۰ کانتور توزیع در جه حرارت تنور در نمای عرضی در زمان ۱۲۱ ثانیه۱۴۱
شکل ۵-۶۱ کانتور توزیع درجه حرارت در بالای نان بربری دراز در زمان ۱۷۱ ثانیه.۱۴۲
شکل ۵-۶۲ کانتور توزیع درجه حرارت پایین نان بربری دراز در زمان ۱۷۱ ثانیه.۱۴۳
شکل۵-۶۳ کانتور توزیع در جه حرارت تنور در نمای افقی در زمان ۱۷۱ ثانیه.۱۴۳
شکل۵-۶۴ کانتور توزیع سرعت هوای داغ تنور در نمای افقی در زمان ۱۷۱ ثانیه۱۴۴
شکل۵-۶۵ کانتور توزیع در جه حرارت تنور در نمای عرضی در زمان ۱۷۱ ثانیه.۱۴۴
شکل ۵-۶۶ کانتور توزیع درجه حرارت در بالای نان بربری دراز در زمان ۲۲۰ ثانیه۱۴۵
شکل ۵-۶۷ کانتور توزیع درجه حرارت درپایین نان بربری دراز در زمان ۲۲۰ ثانیه.۱۴۵
شکل۵-۶۸ کانتور توزیع در جه حرارت تنور در نمای افقی در زمان ۲۲۰ ثانیه۱۴۶
شکل۵-۶۹ کانتور توزیع سرعت هوای داغ تنور در نمای افقی در زمان ۲۲۰ ثانیه۱۴۶
شکل۵-۷۰ کانتور توزیع در جه حرارت تنور در نمای عرضی در زمان ۲۲۰ ثانیه.۱۴۷
شکل ۵-۷۱ کانتور توزیع درجه حرارت در بالای نان بربری گرد در زمان ۷۱ ثانیه.۱۴۸
شکل ۵-۷۲ کانتور توزیع درجه حرارت درپایین نان بربری گرد در زمان ۷۱ ثانیه۱۴۸
شکل۵-۷۳ کانتور توزیع در جه حرارت تنور در نمای افقی در زمان ۷۱ ثانیه.۱۴۹
شکل۵-۷۴ کانتور توزیع سرعت هوای داغ تنور در نمای افقی در زمان ۷۱ ثانیه۱۴۹
شکل۵-۷۵ کانتور توزیع در جه حرارت تنور در نمای عرضی در زمان ۷۱ ثانیه.۱۴۹

م

شکل ۵-۷۶ کانتور توزیع درجه حرارت در بالای نان بربری گرد در زمان ۱۲۱ ثانیه.۱۵۰
شکل ۵-۷۷ کانتور توزیع درجه حرارت در پایین نان بربری گرد در زمان ۱۲۱ ثانیه.۱۵۰.
شکل۵-۷۸ کانتور توزیع در جه حرارت تنور در نمای افقی در زمان ۱۲۱ ثانیه.۱۵۱
شکل۵-۷۹ کانتور توزیع سرعت هوای داغ تنور در نمای افقی در زمان ۱۲۱ ثانیه۱۵۱
شکل۵-۸۰ کانتور توزیع در جه حرارت تنور در نمای عرضی در زمان ۱۲۱ ثانیه.۱۵۲
شکل ۵-۸۱ کانتور توزیع درجه حرارت در بالای نان بربری گرد در زمان ۱۷۱ ثانیه۱۵۳
شکل ۵-۸۲ کانتور توزیع درجه حرارت درپایین نان بربری گرد در زمان ۱۷۱ ثانیه۱۵۳
شکل۵-۸۳ کانتور توزیع در جه حرارت تنور در نمای افقی در زمان ۱۷۱ ثانیه.۱۵۴
شکل۵-۸۴ کانتور توزیع سرعت هوای داغ تنور در نمای افقی در زمان ۱۷۱ ثانیه۱۵۴
شکل۵-۸۵ کانتور توزیع در جه حرارت تنور در نمای عرضی در زمان ۱۷۱ ثانیه.۱۵۵
شکل ۵-۸۶ کانتور توزیع درجه حرارت در بالای نان بربری گرد در زمان ۲۲۱ ثانیه۱۵۶
شکل ۵-۸۷ کانتور توزیع درجه حرارت در پایین نان بربری گرد در زمان ۲۲۱ ثانیه۱۵۶
شکل۵-۸۸ کانتور توزیع در جه حرارت تنور در نمای افقی در زمان ۲۲۱ ثانیه۱۵۷
شکل۵-۸۹ کانتور توزیع سرعت هوای داغ تنور در نمای افقی در زمان ۲۲۱ ثانیه۱۵۷
شکل۵-۹۰ کانتور توزیع در جه حرارت تنور در نمای عرضی در زمان ۲۲۱ ثانیه.۱۵۸
شکل ۵-۹۱ کانتور توزیع درجه حرارت در بالای نان بربری گرد در زمان ۷۱ ثانیه۱۵۹
شکل ۵-۹۲ کانتور توزیع درجه حرارت در پایین نان بربری گرد در زمان ۷۱ ثانیه.۱۵۹

ن

شکل۵-۹۳ کانتور توزیع در جه حرارت تنور در نمای افقی در زمان ۷۱ ثانیه.۱۶۰
شکل۵-۹۴ کانتور توزیع سرعت هوای داغ تنور در نمای افقی در زمان ۷۱ ثانیه۱۶۰
شکل۵-۹۵ کانتور توزیع در جه حرارت تنور در نمای عرضی در زمان ۷۱ ثانیه۱۶۱
شکل ۵-۹۶ کانتور توزیع درجه حرارت در بالای نان بربری گرد در زمان ۱۷۱ ثانیه.۱۶۲
شکل ۵-۹۷ کانتور توزیع درجه حرارت در پایین نان بربری گرد در زمان ۱۷۱ ثانیه۱۶۲
شکل۵-۹۸ کانتور توزیع در جه حرارت تنور در نمای افقی در زمان ۱۷۱ ثانیه۱۶۳
شکل۵-۹۹ کانتور توزیع سرعت هوای داغ تنور در نمای افقی در زمان ۱۷۱ ثانیه۱۶۳
شکل۵-۱۰۰ کانتور توزیع در جه حرارت تنور در نمای عرضی در زمان ۱۷۱ ثانیه۱۶۴
 
 
 
 
 
 
 
 
 

س

 
 
چکیده
با توجه به ویژگیهای منطقه ای،فرهنگی،اقتصادی و اجتماعی کشور ما، غلات به ویژه نان از منابع اصلی الگوی غذایی روزانه جامه ایرانی است.
در این تحقیق پخت ۲ نوع نان سنتی(سنگک،بربری)با ۳ هندسه متفاوت( مثلثی, گرد و دراز) در تنور بوسیله دینامیک سیالات محاسباتی شبیه سازی شده است که هدف تعیین وضعیت پخته شدن در قسمتهای بیرونی و درونی نان می باشد.
بعد از توضیح درباره سیستم و نکاتی پیرامون آن،بطور مختصر مروری بر تاریخچه مدل سازی انجام داده و در ادامه مدل بدست آمده از معادلات مربوطه،توسط(CFD) شرح داده می شود.
همچنین اثر شبکه بندی منظم و نا منظم و نیز آرایش حفره ها ونحوه حرکت جریان هوای داغ در داخل تنور مورد بررسی قرار گرفته است.
جهت گسسته سازی فضای سه بعدی برای حل معادلات حاکم از روش شبکه بندی نا منظم استفاده شده است. در این نوع شبکه بندی فضا به هرم های ۴ وجهی تقسیم شده است. در نان سنگک برای تحلیل اثر نوع شبکه بندی دو نوع شبکه بندی مختلف تولید شده است که در هر دو نوع نتایج یکسان می باشدو در نان بربری دراز و گرد از دو نوع شبکه بندی متظم و نا منظم اسنفاده شده است
با بررسی کانتورهای سرعت و دما می توان به نتایجی در مورد اندازه نان،ضخامت نان و همچنین شکل و اندازه تنور رسید.
 
 
 
فصل اول
مقدمه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
۱-۱ معرفی
نان به آن دسته از غذاها اطلاق می شود که با پختن ، بخارپز کردن و یا سرخ کردن خمیر آرد و آب تهیه می شود. در بیشتر خمیرها نمک هم لازم است و اغلب از یک ماده برای ور آمدن خمیر نان استفاده می شود. در تهیه نان به غیر از نمک، مخمر، روغن و آب و گاهی برخی ادویه جات ، از انواع غلات نیز برای تولید آن استفاده می کنند.
نان در سراسر دنیا ، غذای اصلی محسوب می شود . اغلب از آرد گندم خمیری تهیه می کنند که به کمک خمیرمایه ور می آید و حجمش زیاد می شود و در نهایت درون تنور یا فر ، آن را می پزند.
اغلب از آرد گندم در تهیه نان استفاده می کنند چون میزان گلوتن آن بسیار زیاد است که سبب حالت اسفنجی و تردی نان می شود اما گاهی آرد گندم سیاه، جو، ذرت و جوی دوسر هم یا به تنهایی یا مخلوط با آرد گندم در تهیه نان به کار برده می شود.]۲۷[
تعداد صفحه :۲۲۱
قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

پایان نامه ارشد درباره:اندازه گیری بیس فنول آ در محصولات غذایی با حسگرهای الکتروشیمیایی اصلاح شده با نانومواد

پایان نامه رشته :صنایع غذایی

عنوان : اندازه گیری بیس فنول آ در محصولات غذایی با حسگرهای الکتروشیمیایی اصلاح شده با نانومواد

Continue reading “پایان نامه ارشد درباره:اندازه گیری بیس فنول آ در محصولات غذایی با حسگرهای الکتروشیمیایی اصلاح شده با نانومواد”

پایان نامه :پروژه بررسی روش های مختلف استخراج پروتئین و تولید پودر پروتئین از ماهی کیلکا

پایان نامه

عنوان : پروژه بررسی روش های مختلف استخراج پروتئین و تولید پودر پروتئین از ماهی کیلکا

Continue reading “پایان نامه :پروژه بررسی روش های مختلف استخراج پروتئین و تولید پودر پروتئین از ماهی کیلکا”

پایان نامه :بازبینی خواص آنتی میکروبی و آنتی اکسیدانی روغن های اسانسی و ترکیبات آن ها و کاربردهای اخیرشان در فرآورده های آبزیان

پایان نامه

عنوان : بازبینی خواص آنتی میکروبی و آنتی اکسیدانی روغن های اسانسی و ترکیبات آن ها و کاربردهای اخیرشان در فرآورده های آبزیان

Continue reading “پایان نامه :بازبینی خواص آنتی میکروبی و آنتی اکسیدانی روغن های اسانسی و ترکیبات آن ها و کاربردهای اخیرشان در فرآورده های آبزیان”

پایان نامه کارشناسی ارشد:استخراج پروتئین از کنجاله آفتابگردان و بررسی ویژگی‌های عملکردی آن

پایان نامه رشته : علوم و صنایع غذایی

عنوان : استخراج پروتئین از کنجاله آفتابگردان و بررسی ویژگی‌های عملکردی آن

Continue reading “پایان نامه کارشناسی ارشد:استخراج پروتئین از کنجاله آفتابگردان و بررسی ویژگی‌های عملکردی آن”

پایان نامه :تاثیر پوشش خوراکی کنسانتره پروتئین آب پنیر با عصاره مرزه بر فعالیت اکسایشی و قارچی در مغز بادام زمینی

پایان نامه رشته : صنایع غذایی

عنوان : تاثیر پوشش خوراکی کنسانتره پروتئین آب پنیر با عصاره مرزه بر فعالیت اکسایشی و قارچی در مغز بادام زمینی

Continue reading “پایان نامه :تاثیر پوشش خوراکی کنسانتره پروتئین آب پنیر با عصاره مرزه بر فعالیت اکسایشی و قارچی در مغز بادام زمینی”

پایان نامه :بررسی تأثیر ترکیبی بسته‌بندی با اتمسفر تعدیل‌شده با اسانس‌های گیاهی بر کیفیت انبارداری میوه

پایان نامه

عنوان : بررسی تأثیر ترکیبی بسته‌بندی با اتمسفر تعدیل‌شده با اسانس‌های گیاهی بر کیفیت انبارداری میوه

Continue reading “پایان نامه :بررسی تأثیر ترکیبی بسته‌بندی با اتمسفر تعدیل‌شده با اسانس‌های گیاهی بر کیفیت انبارداری میوه”

پایان نامه کارشناسی ارشد:ارزیابی خصوصیات زراعی و محتوای اسانس تولیدی در نعناع

پایان نامه

عنوان : ارزیابی خصوصیات زراعی و محتوای اسانس تولیدی در نعناع

Continue reading “پایان نامه کارشناسی ارشد:ارزیابی خصوصیات زراعی و محتوای اسانس تولیدی در نعناع”

پایان نامه مطالعه تخمیر و نیم پخت کردن و نگهداری نان سنگک به صورت منجمد و غیر منجمد

پایان نامه رشته : علوم و صنایع غذایی

عنوان : مطالعه تخمیر و نیم پخت کردن و نگهداری نان سنگک به صورت منجمد و غیر منجمد

Continue reading “پایان نامه مطالعه تخمیر و نیم پخت کردن و نگهداری نان سنگک به صورت منجمد و غیر منجمد”

پایان نامه کارشناسی ارشد:بررسی، تعیین اثر آنتی باکتریال عصاره پوست لیموترش برمیکروارگانیسم های موجود در مواد غذایی

پایان نامه

عنوان : بررسی، تعیین اثر آنتی باکتریال عصاره پوست لیموترش برمیکروارگانیسم های موجود در مواد غذایی

Continue reading “پایان نامه کارشناسی ارشد:بررسی، تعیین اثر آنتی باکتریال عصاره پوست لیموترش برمیکروارگانیسم های موجود در مواد غذایی”

پایان نامه بررسی میزان بقاء لاکتوباسیلوس پلانتاروم A7 ریزپوشانی شده توسط صمغ فارسی در ماست و در شرایط شبیه‌ سازی شده گوارشی

پایان نامه رشته : صنایع غذایی

عنوان : بررسی میزان بقاء لاکتوباسیلوس پلانتاروم A7 ریزپوشانی شده توسط صمغ فارسی در ماست و در شرایط شبیه‌ سازی شده گوارشی

Continue reading “پایان نامه بررسی میزان بقاء لاکتوباسیلوس پلانتاروم A7 ریزپوشانی شده توسط صمغ فارسی در ماست و در شرایط شبیه‌ سازی شده گوارشی”

پایان نامه مطالعه تجربی امکان اتصال آفلاتوکسین ۱M به باکتریهای بیفیدو باکتر بیفیدوم ، استرپتوکوکوس ترموفیلوس و لاکتو باسیلوس بولگاریکوس در دوغ پروبیوتیک بدون چربی

پایان نامه رشته: مهندسی کشاورزی

گرایش: علوم و صنایع غذایی

عنوان : مطالعه تجربی امکان اتصال آفلاتوکسین ۱M به باکتریهای بیفیدو باکتر بیفیدوم ، استرپتوکوکوس ترموفیلوس و لاکتو باسیلوس بولگاریکوس در دوغ پروبیوتیک بدون چربی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

پایان نامه کشاورزی

گرایش علوم و صنایع غذایی

موضوع:

مطالعه تجربی امکان اتصال آفلاتوکسین ۱M به باکتریهای بیفیدو باکتر بیفیدوم ، استرپتوکوکوس ترموفیلوس و لاکتو باسیلوس بولگاریکوس در دوغ پروبیوتیک بدون چربی

استاد راهنما:

خانم دکتر تبری

Continue reading “پایان نامه مطالعه تجربی امکان اتصال آفلاتوکسین ۱M به باکتریهای بیفیدو باکتر بیفیدوم ، استرپتوکوکوس ترموفیلوس و لاکتو باسیلوس بولگاریکوس در دوغ پروبیوتیک بدون چربی”

پایان نامه تاثیر ترکیبی صمغ کتیرا، امولسیفایرهای سدیم استئاروئیل لاکتیلات(SSL)و گلیسرول منو استئارات(GMS)بر ویژگی های رئولوژیکی خمیر و کیفیت نان بربری

پایان نامه رشته: مهندسی علوم و صنایع غذایی

گرایش: تکنولوژی مواد غذایی

عنوان : تاثیر ترکیبی صمغ کتیرا، امولسیفایرهای سدیم استئاروئیل لاکتیلات(SSL)و گلیسرول منو استئارات(GMS)بر ویژگی های رئولوژیکی خمیر و کیفیت نان بربری

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

پایان نامه ی مهندسی علوم و صنایع غذایی

گرایش تکنولوژی مواد غذایی

عنوان:

تاثیر ترکیبی صمغ کتیرا، امولسیفایرهای سدیم استئاروئیل لاکتیلات(SSL)و گلیسرول منو استئارات(GMS)بر ویژگی های رئولوژیکی خمیر و کیفیت نان بربری

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر محمدحسین عزیزی

Continue reading “پایان نامه تاثیر ترکیبی صمغ کتیرا، امولسیفایرهای سدیم استئاروئیل لاکتیلات(SSL)و گلیسرول منو استئارات(GMS)بر ویژگی های رئولوژیکی خمیر و کیفیت نان بربری”

پایان نامه بهینه سازی مصرف عصاره‌ی متانولی برگ گیاه گلرنگ توسط دستگاه اولتراسوند به روش سطح پاسخ

پایان نامه رشته: مهندسی صنایع غذایی

گرایش: کشاورزی

عنوان : بهینه سازی مصرف عصاره‌ی متانولی برگ گیاه گلرنگ توسط دستگاه اولتراسوند به روش سطح پاسخ

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد دامغان

پایان نامه صنایع غذایی

گرایش کشاورزی

عنوان:

بهینه سازی مصرف عصاره‌ی متانولی برگ گیاه گلرنگ توسط دستگاه اولتراسوند به روش سطح پاسخ

استاد راهنما:

دکتر حسین جلالی

Continue reading “پایان نامه بهینه سازی مصرف عصاره‌ی متانولی برگ گیاه گلرنگ توسط دستگاه اولتراسوند به روش سطح پاسخ”

پایان نامه بررسی و مقایسه سویه های تجاری مخمر نانوایی برای افزایش کیفیت و ماندگاری نان صنعتی

پایان نامه رشته: مهندسی علوم و صنایع غذایی

گرایش: میکروبیولوژی مواد غذایی

عنوان : بررسی و مقایسه سویه های تجاری مخمر نانوایی برای افزایش کیفیت و ماندگاری نان صنعتی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

پایان نامه علوم و صنایع غذایی

گرایش  میکروبیولوژی مواد غذایی

عنوان:

بررسی و مقایسه سویه های تجاری مخمر نانوایی برای افزایش کیفیت و ماندگاری نان صنعتی

استاد راهنما:

دکتر لیلا نوری

Continue reading “پایان نامه بررسی و مقایسه سویه های تجاری مخمر نانوایی برای افزایش کیفیت و ماندگاری نان صنعتی”

پایان نامه بررسی تاثیر برخی از هیدروکلوئیدها بر پایداری و خواص رئولوژیکی و حسی دوغ با بهره گرفتن از روش سطح پاسخ (RSM)

پایان نامه رشته: علوم و صنایع غذایی

گرایش: مهندسی صنایع غذایی

عنوان : بررسی­ تاثیر برخی از هیدروکلوئیدها بر پایداری و خواص رئولوژیکی و حسی دوغ با بهره گرفتن از روش سطح پاسخ (RSM)

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد مراغه

دانشکده کشاورزی

پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد رشته علوم و صنایع غذایی

گرایش: مهندسی صنایع غذایی

عنوان:

بررسی­ تاثیر برخی از هیدروکلوئیدها بر پایداری و خواص رئولوژیکی و حسی دوغ با بهره گرفتن از روش سطح پاسخ (RSM)

استاد راهنما:

دکتر شهین زمردی

Continue reading “پایان نامه بررسی تاثیر برخی از هیدروکلوئیدها بر پایداری و خواص رئولوژیکی و حسی دوغ با بهره گرفتن از روش سطح پاسخ (RSM)”

پایان نامه بررسی خواص فیزیکی فیلم نانو کامپوزیت پلی لاکتیک اسید/نقره و تاثیرآن بر سینتیک رشد باکتری اشریشیا کلی

پایان نامه رشته: مهندسی علوم و صنایع غذایی

گرایش: میکروبیولوژی مواد غذایی

عنوان : بررسی خواص فیزیکی  فیلم نانو کامپوزیت پلی لاکتیک اسید/نقره و تاثیرآن بر سینتیک رشد باکتری اشریشیا کلی

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد دامغان

پایان نامه علوم و صنایع غذایی

گرایش میکروبیولوژی مواد غذایی

عنوان:

بررسی خواص فیزیکی  فیلم نانو کامپوزیت پلی لاکتیک اسید/نقره و تاثیرآن بر سینتیک رشد باکتری اشریشیا کلی

استاد راهنما:

دکتر مریم جوکار

Continue reading “پایان نامه بررسی خواص فیزیکی فیلم نانو کامپوزیت پلی لاکتیک اسید/نقره و تاثیرآن بر سینتیک رشد باکتری اشریشیا کلی”

پایان نامه بررسی خصوصیات فیزیکی ، شیمیایی و حسی حلوای آرد گندم و مطالعه اثر کیفیت گلوتن آرد در بافت آن

پایان نامه رشته: مهندسی کشاورزی،علوم وصنایع غذایی

گرایش: تکنولوژی مواد غذایی

عنوان : بررسی خصوصیات فیزیکی ، شیمیایی و حسی حلوای آرد گندم و مطالعه اثر کیفیت گلوتن آرد در بافت آن

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

پایان نامه کشاورزی،علوم وصنایع غذایی

گرایش تکنولوژی مواد غذایی

عنوان:

بررسی خصوصیات فیزیکی ، شیمیایی و حسی حلوای آرد گندم و مطالعه اثر کیفیت گلوتن آرد در بافت آن

استاد راهنما:

دکتر فرزاد غیبی

Continue reading “پایان نامه بررسی خصوصیات فیزیکی ، شیمیایی و حسی حلوای آرد گندم و مطالعه اثر کیفیت گلوتن آرد در بافت آن”

پایان نامه بررسی اثر پلی ساکارید سویای محلول در آب (SSPS) بر خواص اساسی فیلم نشاسته ساگو

پایان نامه رشته: علوم و صنایع غذایی

عنوان :  بررسی اثر پلی ساکارید سویای  محلول در آب (SSPS)  بر خواص اساسی فیلم نشاسته ساگو

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

پایان ­نامه کارشناسی ارشد در رشته­ مهندسی علوم و صنایع غذایی

عنوان:

 بررسی اثر پلی ساکارید سویای  محلول در آب (SSPS)  بر خواص اساسی فیلم نشاسته ساگو

استاد راهنما:

دکتر عبدالرضا محمدی نافچی

Continue reading “پایان نامه بررسی اثر پلی ساکارید سویای محلول در آب (SSPS) بر خواص اساسی فیلم نشاسته ساگو”

پایان نامه بررسی اثر نانو دی اکسید تیتانیوم بر خواص فیزیکو شیمیایی، عبوردهی و معادلات رشد میکروبی باکتری اشریشیا کلی بر بستر ترکیبی پلی ساکارید سویا(SSPS) و نشاسته کاساوا

پایان نامه رشته: علوم و صنایع غذایی

عنوان : بررسی اثر  نانو دی اکسید تیتانیوم بر خواص فیزیکو شیمیایی، عبوردهی و معادلات رشد میکروبی باکتری  اشریشیا کلی بر بستر ترکیبی پلی ساکارید سویا(SSPS) و نشاسته کاساوا

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

پایان ­نامه کارشناسی ارشد در رشته­ مهندسی علوم و صنایع غذایی

عنوان:

بررسی اثر  نانو دی اکسید تیتانیوم بر خواص فیزیکو شیمیایی، عبوردهی و معادلات رشد میکروبی باکتری  اشریشیا کلی بر بستر ترکیبی پلی ساکارید سویا(SSPS) و نشاسته کاساوا

استاد راهنما:

دکتر فریبرز ناهیدی

Continue reading “پایان نامه بررسی اثر نانو دی اکسید تیتانیوم بر خواص فیزیکو شیمیایی، عبوردهی و معادلات رشد میکروبی باکتری اشریشیا کلی بر بستر ترکیبی پلی ساکارید سویا(SSPS) و نشاسته کاساوا”

پایان نامه بررسی اثر روش های حرارت دهی و نگهداری سرد برخی سبزیجات بر میزان نمک های نیترات و نیتریت و آسکوربات

پایان نامه رشته: مهندسی علوم و صنایع غذایی

عنوان : بررسی اثر روش های حرارت دهی و نگهداری سرد برخی سبزیجات بر میزان نمک های نیترات و نیتریت و آسکوربات

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

پایان نامه علوم صنایع غذایی

عنوان:

بررسی اثر روش های حرارت دهی و نگهداری سرد برخی سبزیجات بر میزان نمک های نیترات و نیتریت و آسکوربات

استاد راهنما:

دکتر هما بقایی

Continue reading “پایان نامه بررسی اثر روش های حرارت دهی و نگهداری سرد برخی سبزیجات بر میزان نمک های نیترات و نیتریت و آسکوربات”

پایان نامه بررسی امکان اتصال آفلاتوکسین M1 به لاکتوباسیلوس رامنوس GG و بیفیدوباکتریوم لاکتیس BB12 در بستنی

پایان نامه رشته: مهندسی کشاورزی، علوم و صنایع غذایی

گرایش: میکروبیولوژی مواد غذایی

عنوان : بررسی امکان اتصال آفلاتوکسین M1 به لاکتوباسیلوس رامنوس GG و بیفیدوباکتریوم لاکتیس BB12 در بستنی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی کشاورزی،

علوم و صنایع غذایی

گرایش: میکروبیولوژی مواد غذایی

عنوان:

بررسی امکان اتصال آفلاتوکسین M1 به لاکتوباسیلوس رامنوس GG و بیفیدوباکتریوم لاکتیس BB12 در بستنی

استاد راهنما:

دکتر مهسا تبری

Continue reading “پایان نامه بررسی امکان اتصال آفلاتوکسین M1 به لاکتوباسیلوس رامنوس GG و بیفیدوباکتریوم لاکتیس BB12 در بستنی”

پایان نامه بررسی اثر نانو اکسید روی بر معادلات جذب تعادلی، خواص مکانیکی، فیزیکوشیمیایی و پارامترهای معادلات رشد میکروبی فیلم تهیه شده از قدومه شیرازی

پایان نامه رشته: علوم و صنایع غذایی

عنوان : بررسی اثر نانو اکسید روی بر معادلات جذب تعادلی، خواص مکانیکی، فیزیکوشیمیایی و پارامترهای معادلات رشد میکروبی فیلم تهیه شده از قدومه شیرازی

دانشگاه آزاد اسلامی

پایان ­نامه کارشناسی ارشد رشته­ مهندسی علوم و صنایع غذایی

عنوان:

بررسی اثر نانو اکسید روی بر معادلات جذب تعادلی، خواص مکانیکی، فیزیکوشیمیایی و پارامترهای معادلات رشد میکروبی فیلم تهیه شده از قدومه شیرازی

استاد راهنما:

دکتر دانیال فدایی

Continue reading “پایان نامه بررسی اثر نانو اکسید روی بر معادلات جذب تعادلی، خواص مکانیکی، فیزیکوشیمیایی و پارامترهای معادلات رشد میکروبی فیلم تهیه شده از قدومه شیرازی”

پایان نامه بررسی اثر افزودن هیدروکلوئیدها بر ویژگی های کیفی برگر گیاهی طی ماندگاری

پایان نامه رشته: علوم و صنایع غذایی

عنوان : بررسی اثر افزودن هیدروکلوئیدها بر ویژگی های کیفی برگر گیاهی طی ماندگاری

دانشگاه آزاد اسلامی

  واحد دامغان

پایان نامه علوم و صنایع غذایی

عنوان:

بررسی اثر افزودن هیدروکلوئیدها بر ویژگی های کیفی برگر گیاهی طی ماندگاری

استاد راهنما:

دکتر هما بقایی

Continue reading “پایان نامه بررسی اثر افزودن هیدروکلوئیدها بر ویژگی های کیفی برگر گیاهی طی ماندگاری”

پایان نامه استفاده از صمغ فارسی به منظور کاهش جذب روغن ناگت مرغ سرخ شده و بهینه سازی فرآیند

پایان نامه رشته: علوم و صنایع غذایی

گرایش: تکنولوژی

عنوان : استفاده از صمغ فارسی به منظور کاهش جذب روغن ناگت مرغ سرخ شده و بهینه سازی فرآیند

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته علوم و صنایع غذایی

گرایش تکنولوژی 

عنوان:

استفاده از صمغ فارسی به منظور کاهش جذب روغن ناگت مرغ سرخ شده و بهینه سازی فرآیند

استاد راهنما:

دکتر میلاد فتحی

Continue reading “پایان نامه استفاده از صمغ فارسی به منظور کاهش جذب روغن ناگت مرغ سرخ شده و بهینه سازی فرآیند”

پایان نامه کارشناسی ارشد: ارزیابی آزمایشگاهی ترکیبات و اثرات آنتی اکسیدانی اسانس تجاری دارچین

پایان نامه رشته: مهندسی علوم و  صنایع غذایی

گرایش: شیمی مواد غذایی

عنوان : ارزیابی آزمایشگاهی ترکیبات و اثرات آنتی اکسیدانی اسانس تجاری دارچین

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

پایان نامه کارشناسی ارشد  در رشته صنایع غذایی

گرایش شیمی مواد غذایی

عنوان:

ارزیابی آزمایشگاهی ترکیبات و اثرات آنتی اکسیدانی اسانس تجاری دارچین

استاد راهنما:

دکتراشکان جبلی جوان

Continue reading “پایان نامه کارشناسی ارشد: ارزیابی آزمایشگاهی ترکیبات و اثرات آنتی اکسیدانی اسانس تجاری دارچین”

پایان نامه ارزشیابی ویژگیهای فیزیکوشیمیایی هسته عناب (عناب اصفهان)

پایان نامه رشته: مهندسی علوم و صنایع غذایی

گرایش: شیمی مواد غذایی

عنوان : ارزشیابی ویژگیهای فیزیکوشیمیایی هسته عناب (عناب اصفهان)

دانشگاه آزاداسلامی

واحددامغان

پایان نامه صنایع غذایی

گرایش: شیمی موادغذایی

عنوان:

ارزشیابی ویژگیهای فیزیکوشیمیایی هسته عناب (عناب اصفهان)

استاد راهنما:

دکترحسین جلالی

Continue reading “پایان نامه ارزشیابی ویژگیهای فیزیکوشیمیایی هسته عناب (عناب اصفهان)”

پایان نامه بررسی اثر پخت و زمان نگهداری بر میزان نمک‌های نیترات، نیتریت و آسکوربات سبزیجات غده‌ای

پایان نامه رشته: علوم و صنایع غذایی

گرایش: صنایع غذایی

عنوان : بررسی اثر پخت و زمان نگهداری بر میزان نمک‌های نیترات، نیتریت و آسکوربات سبزیجات غده‌ای

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته صنایع غذایی

گرایش: صنایع غذایی

عنوان:

بررسی اثر پخت و زمان نگهداری بر میزان نمک‌های نیترات، نیتریت و آسکوربات سبزیجات غده‌ای

استاد راهنما:

دکتر هما بقایی

Continue reading “پایان نامه بررسی اثر پخت و زمان نگهداری بر میزان نمک‌های نیترات، نیتریت و آسکوربات سبزیجات غده‌ای”

پایان نامه بررسی اثر شرایط و زمان نگهداری سبزیجات منجمد بر میزان نمک های نیترات، نیتریت

پایان نامه رشته :صنایع غذایی

گرایش : تکنولوژی مواد غذایی

عنوان : بررسی اثر شرایط و زمان نگهداری سبزیجات منجمد بر میزان نمک های نیترات، نیتریت

Continue reading “پایان نامه بررسی اثر شرایط و زمان نگهداری سبزیجات منجمد بر میزان نمک های نیترات، نیتریت”

پایان نامه بررسی امکان تولید ماست پروبیوتیک غنی شده با پودر مالت

پایان نامه رشته : صنایع غذایی

گرایش : میکروبیولوژی مواد غذایی

عنوان : بررسی امکان تولید ماست پروبیوتیک غنی شده با پودر مالت

Continue reading “پایان نامه بررسی امکان تولید ماست پروبیوتیک غنی شده با پودر مالت”

پایان نامه شناسایی رتبه‌بندی توانمند سازی صنعت توریسم مطالعه موردی کلانشهر تبریز

پایان نامه رشته : مهندسی صنایع

گرایش : صنایع 

عنوان : شناسایی رتبه‌بندی توانمند سازی صنعت توریسم مطالعه موردی کلانشهر تبریز

Continue reading “پایان نامه شناسایی رتبه‌بندی توانمند سازی صنعت توریسم مطالعه موردی کلانشهر تبریز”

پایان نامه :: بررسی روش های مختلف استخراج حلالی (اتانول، آب، اتانول-آب) عصاره گیاه هلپه بر پایداری روغن کانولا در طی سرخ کردن عمیق

پایان نامه رشته :صنایع غذایی  M.Sc 

عنوان : :  بررسی روش­های مختلف استخراج حلالی (اتانول، آب، اتانول-آب) عصاره گیاه هلپه بر پایداری روغن کانولا در طی سرخ کردن عمیق 

Continue reading “پایان نامه :: بررسی روش های مختلف استخراج حلالی (اتانول، آب، اتانول-آب) عصاره گیاه هلپه بر پایداری روغن کانولا در طی سرخ کردن عمیق”

پایان نامه ارشد:استخراج واندازه گیری همزمان فلزات سنگین سرب و کادمیوم و روی در برنج

پایان نامه رشته : علوم و صنایع غذایی

عنوان : استخراج واندازه گیری همزمان فلزات سنگین سرب و کادمیوم و روی در برنج

Continue reading “پایان نامه ارشد:استخراج واندازه گیری همزمان فلزات سنگین سرب و کادمیوم و روی در برنج”

پایان نامه :بررسی بار میکروبی غذاهای بیمارستانی (قبل و بعد از پخت)

پایان نامه رشته :علوم و صنایع غذایی

گرایش :میکروبیولوژی مواد غذایی

عنوان : بررسی بار میکروبی غذاهای بیمارستانی (قبل و بعد از پخت)

Continue reading “پایان نامه :بررسی بار میکروبی غذاهای بیمارستانی (قبل و بعد از پخت)”

پایان نامه :بررسی استفاده از عصاره و بیومس قارچ تریکودرما بعنوان نگه دارنده زیستی و مقایسه آن با نیترات بعنوان نگه دارنده مرسوم

پایان نامه رشته :صنایع غذایی

گرایش :علوم و صنایع غذایی

عنوان : بررسی استفاده از عصاره و بیومس قارچ تریکودرما بعنوان نگه دارنده زیستی و مقایسه آن با نیترات بعنوان نگه دارنده مرسوم

Continue reading “پایان نامه :بررسی استفاده از عصاره و بیومس قارچ تریکودرما بعنوان نگه دارنده زیستی و مقایسه آن با نیترات بعنوان نگه دارنده مرسوم”

پایان نامه :بررسی و مقایسه میزان ظرفیت نگهداری آب و ماندگاری گوشت مرغ با شترمرغ

پایان نامه رشته :علوم و صنایع غذایی

گرایش : شیمی مواد غذایی

عنوان : بررسی و مقایسه میزان ظرفیت نگهداری آب و ماندگاری گوشت مرغ با شترمرغ

Continue reading “پایان نامه :بررسی و مقایسه میزان ظرفیت نگهداری آب و ماندگاری گوشت مرغ با شترمرغ”

پایان نامه :بررسی اثر عسل و زنجبیل در بهبود ویژگی های فیزیک وشیمیایی و حسی خامه و مقایسه آن با خامه معمولی

پایان نامه رشته :علوم و صنایع غذایی

گرایش :میکروبیولوژی مواد غذایی

عنوان : بررسی اثر عسل و زنجبیل در بهبود ویژگی های فیزیک وشیمیایی و حسی خامه و مقایسه آن با خامه معمولی

Continue reading “پایان نامه :بررسی اثر عسل و زنجبیل در بهبود ویژگی های فیزیک وشیمیایی و حسی خامه و مقایسه آن با خامه معمولی”

پایان نامه :بررسی اثر رزماری تازه و عصارهآن بر ماندگاری گوشت شتر طی نگهداری در یخچال

پایان نامه رشته :علوم و صنایع غذایی

گرایش :میکروبیولوژی مواد غذایی

عنوان : بررسی اثر رزماری تازه و عصارهآن بر ماندگاری گوشت شتر طی نگهداری در یخچال

Continue reading “پایان نامه :بررسی اثر رزماری تازه و عصارهآن بر ماندگاری گوشت شتر طی نگهداری در یخچال”

پایان نامه :بررسی اثر پخت و زمان نگهداری بر میزان نمک های نیترات، نیتریت و آسکوربات برخی سبزیجات

پایان نامه رشته :صنایع غذایی

گرایش :علوم و صنایع غذایی

عنوان : بررسی اثر پخت و زمان نگهداری بر میزان نمک های نیترات، نیتریت و آسکوربات برخی سبزیجات

Continue reading “پایان نامه :بررسی اثر پخت و زمان نگهداری بر میزان نمک های نیترات، نیتریت و آسکوربات برخی سبزیجات”

پایان نامه :استخراج واندازه گیری همزمان فلزات سنگین سرب و کادمیوم و روی در برنج

پایان نامه رشته :علوم وصنایع غذایی

عنوان : استخراج واندازه گیری همزمان فلزات سنگین سرب و کادمیوم و روی در برنج

Continue reading “پایان نامه :استخراج واندازه گیری همزمان فلزات سنگین سرب و کادمیوم و روی در برنج”

پایان نامه بررسی روش­های مختلف استخراج حلالی (اتانول، آب، اتانول-آب) عصاره گیاه هلپه بر پایداری روغن کانولا در طی انبارداری

پایان نامه رشته صنایع غذایی

عنوان:بررسی روش­های مختلف استخراج حلالی (اتانول، آب، اتانول-آب) عصاره گیاه هلپه بر پایداری روغن کانولا در طی انبارداری

Continue reading “پایان نامه بررسی روش­های مختلف استخراج حلالی (اتانول، آب، اتانول-آب) عصاره گیاه هلپه بر پایداری روغن کانولا در طی انبارداری”

پایان نامه بررسی روش های مختلف استخراج حلالی (اتانول، آب، اتانول-آب) عصاره گیاه هلپه بر پایداری روغن کانولا در طی سرخ کردن عمیق

پایان نامه رشته M.Sc.

عنوان : :  بررسی روش­های مختلف استخراج حلالی (اتانول، آب، اتانول-آب) عصاره گیاه هلپه بر پایداری روغن کانولا در طی سرخ کردن عمیق

Continue reading “پایان نامه بررسی روش های مختلف استخراج حلالی (اتانول، آب، اتانول-آب) عصاره گیاه هلپه بر پایداری روغن کانولا در طی سرخ کردن عمیق”

پایان نامه ارشد:مدل­سازی عوامل موثر بر تخمیر سرکه خارک تحت تیمار آغازگر استیکی غالب در آن

پایان نامه رشته علوم و صنایع غذایی

گرایش : میکروبیولوژی مواد غذایی

عنوان : مدل­سازی عوامل موثر بر تخمیر سرکه خارک تحت تیمار آغازگر استیکی غالب در آن

Continue reading “پایان نامه ارشد:مدل­سازی عوامل موثر بر تخمیر سرکه خارک تحت تیمار آغازگر استیکی غالب در آن”

پایان نامه :بررسی امکان تولید ماست پروبیوتیک غنی شده با پودر مالت

پایان نامه رشته صنایع غذایی

گرایش :میکروبیولوژی مواد غذایی

عنوان : بررسی امکان تولید ماست پروبیوتیک غنی شده با  پودر مالت

Continue reading “پایان نامه :بررسی امکان تولید ماست پروبیوتیک غنی شده با پودر مالت”

پایان نامه بررسی تاثیر عصاره موسیر و زردچوبه و ترکیب آنها بر مدت ماندگاری خمیر ماهی کپور در شرایط انجماد ۱۸- درجه سانتی گراد

پایان نامه رشته صنایع غذایی

عنوان : بررسی تاثیر عصاره موسیر و زردچوبه و ترکیب آنها بر مدت ماندگاری خمیر ماهی کپور در شرایط انجماد ۱۸- درجه سانتی گراد

Continue reading “پایان نامه بررسی تاثیر عصاره موسیر و زردچوبه و ترکیب آنها بر مدت ماندگاری خمیر ماهی کپور در شرایط انجماد ۱۸- درجه سانتی گراد”

پایان نامه پایدارسازی امولسیون های روغن در آب با بهره گرفتن از کمپلکس سدیم کازئینات و صمغ کتیرا

پایان نامه رشته صنایع غذایی

عنوان : پایدارسازی امولسیون های روغن در آب با بهره گرفتن از کمپلکس سدیم کازئینات و صمغ کتیرا

Continue reading “پایان نامه پایدارسازی امولسیون های روغن در آب با بهره گرفتن از کمپلکس سدیم کازئینات و صمغ کتیرا”

پایان نامه :بررسی اثر جاشیر بر خصوصیات فیزیک وشیمیایی و ارزیابی حسی و میکروبی ماست پروبیوتیک

پایان نامه رشته بهداشت و ایمنی غذایی

عنوان : بررسی اثر جاشیر بر خصوصیات فیزیک وشیمیایی و ارزیابی حسی و میکروبی ماست پروبیوتیک

Continue reading “پایان نامه :بررسی اثر جاشیر بر خصوصیات فیزیک وشیمیایی و ارزیابی حسی و میکروبی ماست پروبیوتیک”

پایان نامه بررسی اثرکربوکسی متیل سلولز و بتا گلوکان بر خصوصیات حسی و شیمیایی ناگت میگویفراسودمند

پایان نامه رشته صنایع غذایی

عنوان : بررسی اثرکربوکسی متیل سلولز و بتا گلوکان بر خصوصیات حسی و شیمیایی ناگت میگویفراسودمند

Continue reading “پایان نامه بررسی اثرکربوکسی متیل سلولز و بتا گلوکان بر خصوصیات حسی و شیمیایی ناگت میگویفراسودمند”