دسته: فیزیک

پایان نامه کارشناسی ارشد:مطالعه­ ی‌ خواص هسته ای با بهره گرفتن از مدل شبکه ای FCC

پایان نامه رشته : فیزیک

گرایش :هسته ای

عنوان : مطالعه­ ی‌ خواص هسته ای با بهره گرفتن از مدل شبکه ای FCC

Continue reading “پایان نامه کارشناسی ارشد:مطالعه­ ی‌ خواص هسته ای با بهره گرفتن از مدل شبکه ای FCC”

پایان نامه کارشناسی ارشد:بررسی اثر کازیمیر با در نظرگرفتن شرایط مرزی به عنوان قیود دیراک

پایان نامه رشته : فیزیک

عنوان : بررسی اثر کازیمیر با در نظرگرفتن شرایط مرزی به عنوان قیود دیراک

Continue reading “پایان نامه کارشناسی ارشد:بررسی اثر کازیمیر با در نظرگرفتن شرایط مرزی به عنوان قیود دیراک”

پایان نامه :اثرات میدان مغناطیسی محوری و کانال یونی بر انتشار امواج در لیزر الکترون آزاد با ویگلر پیچشی

پایان نامه رشته : فیزیک

گرایش :اتمی و مولکولی

عنوان : اثرات میدان مغناطیسی محوری و کانال یونی بر انتشار امواج در لیزر الکترون آزاد با ویگلر پیچشی

Continue reading “پایان نامه :اثرات میدان مغناطیسی محوری و کانال یونی بر انتشار امواج در لیزر الکترون آزاد با ویگلر پیچشی”

پایان نامه کارشناسی ارشد:درهمتنیدگی کوانتومی و گذار فاز کوانتومی دوبخشی و چندبخشی در چگاله بوز- انیشتین

پایان نامه رشته :فیزیک

گرایش :حالت جامد

عنوان : درهمتنیدگی کوانتومی و گذار فاز کوانتومی دوبخشی و چندبخشی در چگاله بوز- انیشتین

Continue reading “پایان نامه کارشناسی ارشد:درهمتنیدگی کوانتومی و گذار فاز کوانتومی دوبخشی و چندبخشی در چگاله بوز- انیشتین”

پایان نامه ارشد:یک ساختار جدید برای موجبرهای استوانه ای فلزی متشکل از یک میله دی الکتریک دو لپه ای در محور آن برای تولید امواج آهسته

پایان نامه رشته :فیزیک

گرایش :اتمی و مولکولی

عنوان : یک ساختار جدید برای موجبرهای استوانه ای فلزی متشکل از یک میله دی الکتریک دو لپه ای در محور آن برای تولید امواج آهسته

Continue reading “پایان نامه ارشد:یک ساختار جدید برای موجبرهای استوانه ای فلزی متشکل از یک میله دی الکتریک دو لپه ای در محور آن برای تولید امواج آهسته”

پایان نامه ارشد:محاسبه ضریب کشیدگی جامدات با بهره گرفتن از مکانیک آماری تعادلی

پایان نامه رشته :فیزیک

گرایش :حالت جامد

عنوان : محاسبه ضریب کشیدگی جامدات با بهره گرفتن از مکانیک آماری تعادلی

Continue reading “پایان نامه ارشد:محاسبه ضریب کشیدگی جامدات با بهره گرفتن از مکانیک آماری تعادلی”

پایان نامه :طراحی و ساخت یک دستگاه پلاسمای کانونی بسیار کوچک قابل حمل

پایان نامه رشته :فیزیک

گرایش :هسته ای

عنوان : طراحی و ساخت یک دستگاه پلاسمای کانونی بسیار کوچک قابل حمل

Continue reading “پایان نامه :طراحی و ساخت یک دستگاه پلاسمای کانونی بسیار کوچک قابل حمل”

پایان نامه :مطالعه ی شفافیت القا شده ی الکترومغناطیسی در سیستم های کوانتومی مختلف

پایان نامه رشته :فیزیک

عنوان : مطالعه ی شفافیت القا شده ی الکترومغناطیسی در سیستم های کوانتومی مختلف

Continue reading “پایان نامه :مطالعه ی شفافیت القا شده ی الکترومغناطیسی در سیستم های کوانتومی مختلف”

پایان نامه :مطالعه فرآیند رشد نانولایه های نازک به وسیله مدل باریکه مولکولی خالصMBE

پایان نامه رشته :فیزیک

گرایش :حالت جامد

عنوان :  مطالعه فرآیند رشد نانولایه های نازک به وسیله مدل باریکه مولکولی خالصMBE  

Continue reading “پایان نامه :مطالعه فرآیند رشد نانولایه های نازک به وسیله مدل باریکه مولکولی خالصMBE”

پایان نامه ارشد:مطالعه پارامترهای موثر بر همجوشی پلاسمای دوتریوم-هلیوم ۳ به روش محصورسازی مغناطیسی

پایان نامه رشته : فیزیک

گرایش :هسته‌ای

عنوان : مطالعه پارامترهای موثر بر همجوشی پلاسمای  دوتریوم-هلیوم ۳ به روش محصورسازی مغناطیسی

Continue reading “پایان نامه ارشد:مطالعه پارامترهای موثر بر همجوشی پلاسمای دوتریوم-هلیوم ۳ به روش محصورسازی مغناطیسی”

پایان نامه ارشد:سنتز نانوکامپوزیت سیلیکا آئروژل/نانو ذرات فریت کبالت و بررسی ویژگی­های مغناطیسی آن

پایان نامه رشته :فیزیک

گرایش :حالت جامد

عنوان : سنتز نانوکامپوزیت سیلیکا آئروژل/نانو ذرات فریت کبالت و بررسی ویژگی­های مغناطیسی آن

Continue reading “پایان نامه ارشد:سنتز نانوکامپوزیت سیلیکا آئروژل/نانو ذرات فریت کبالت و بررسی ویژگی­های مغناطیسی آن”

پایان نامه :جفت شدگی غیرعادی کوارک تاپ و تولید کوارک تاپ – پاد کوارک تاپ در شتابدهنده LHC

پایان نامه رشته :فیزیک

گرایش :ذرات بنیادی

عنوان : جفت شدگی غیرعادی کوارک تاپ و تولید کوارک تاپ پاد کوارک تاپ در شتابدهنده LHC

Continue reading “پایان نامه :جفت شدگی غیرعادی کوارک تاپ و تولید کوارک تاپ – پاد کوارک تاپ در شتابدهنده LHC”

پایان نامه ارشد:تعیین ماتریس پاسخ آشکارسازهای ۲ اینچی و ۳ اینچی CsI(Tl) و واپیچش طیف گاماهای زمینه با بهره گرفتن از آن

پایان نامه رشته :فیزیک

گرایش :هسته ای

عنوان : تعیین ماتریس پاسخ آشکارسازهای ۲ اینچی و ۳ اینچی CsI(Tl) و واپیچش طیف گاماهای زمینه با بهره گرفتن از آن

Continue reading “پایان نامه ارشد:تعیین ماتریس پاسخ آشکارسازهای ۲ اینچی و ۳ اینچی CsI(Tl) و واپیچش طیف گاماهای زمینه با بهره گرفتن از آن”

پایان نامه :تعیین تابع پاسخ غیر­خطی آشکارسازهای ۲ اینچی و ۳ اینچی CsI(Tl)

پایان نامه رشته :فیزیک

گرایش :هسته ­ای

عنوان : تعیین تابع پاسخ غیر­خطی آشکارسازهای ۲ اینچی و ۳ اینچی CsI(Tl)

Continue reading “پایان نامه :تعیین تابع پاسخ غیر­خطی آشکارسازهای ۲ اینچی و ۳ اینچی CsI(Tl)”

پایان نامه :بهینه سازی تولید رادیوایزوتوپ های کوتاه عمر در سامانه پلاسمای کانونی

پایان نامه رشته :فیزیک

گرایش :هسته ای

عنوان : بهینه سازی تولید رادیوایزوتوپ های کوتاه عمر در سامانه پلاسمای کانونی

Continue reading “پایان نامه :بهینه سازی تولید رادیوایزوتوپ های کوتاه عمر در سامانه پلاسمای کانونی”

پایان نامه ارشد:اندازه گیری ضریب اتلاف گرما در پدیده کلیدزنی و تعیین مکانیسم کلیدزنی در شیشه های ۲TeO-5O2V-Sb

پایان نامه رشته :فیزیک

گرایش : حالت جامد

عنوان : اندازه گیری ضریب اتلاف گرما در پدیده کلیدزنی و تعیین مکانیسم کلیدزنی در  شیشه های ۲TeO5O2VSb

Continue reading “پایان نامه ارشد:اندازه گیری ضریب اتلاف گرما در پدیده کلیدزنی و تعیین مکانیسم کلیدزنی در شیشه های ۲TeO-5O2V-Sb”

پایان نامه ارشد:اثر ناهمواری سطح و ضخامت لایه های نازک ZnO جانشانی شده با Mn بر روی خواص اپتیکی آنها

پایان نامه رشته :فیزیک

گرایش :حالت جامد

عنوان : اثر ناهمواری سطح و ضخامت لایه های نازک ZnO جانشانی شده با Mn بر روی خواص اپتیکی آنها

Continue reading “پایان نامه ارشد:اثر ناهمواری سطح و ضخامت لایه های نازک ZnO جانشانی شده با Mn بر روی خواص اپتیکی آنها”

پایان نامه :ضرایب ویریال و معادله حالت مایعات با مولکول-های بیضی وار سخت

پایان نامه رشته :فیزیک

گرایش :حالت جامد

عنوان : ضرایب ویریال و معادله حالت مایعات با مولکول-های بیضی وار سخت

Continue reading “پایان نامه :ضرایب ویریال و معادله حالت مایعات با مولکول-های بیضی وار سخت”

پایان نامه ارشد:شبیه سازی قلب راکتور VVER-1000 و محاسبه ضریب تکثیر قلب با بهره گرفتن از کد محاسباتی MCNPX

پایان نامه رشته :فیزیک هسته‎ای

عنوان : شبیه سازی قلب راکتورVVER-1000  و محاسبه ضریب تکثیر قلب با بهره گرفتن از کد محاسباتی MCNPX

Continue reading “پایان نامه ارشد:شبیه سازی قلب راکتور VVER-1000 و محاسبه ضریب تکثیر قلب با بهره گرفتن از کد محاسباتی MCNPX”

پایان نامه ارشد:تحریک نوسانات ۵ دقیقه ای در سیخک های خورشیدی با اعمال شار پایا

پایان نامه رشته :فیزیک

گرایش :اخترفیزیک

عنوان : تحریک نوسانات ۵ دقیقه ای در سیخک های خورشیدی با اعمال شار پایا

Continue reading “پایان نامه ارشد:تحریک نوسانات ۵ دقیقه ای در سیخک های خورشیدی با اعمال شار پایا”

پایان نامه ارشد:تاثیرمیدان مغناطیسی،دما،وپهنایمحدودپتانسیل برخواص گازالکترونی دوبعدی

پایان نامه رشته :فیزیک

گرایش :حالت جامد

عنوان : تاثیرمیدان مغناطیسی،دما،وپهنایمحدودپتانسیل برخواص گازالکترونی دوبعدی

Continue reading “پایان نامه ارشد:تاثیرمیدان مغناطیسی،دما،وپهنایمحدودپتانسیل برخواص گازالکترونی دوبعدی”

پایان نامه :بررسی نقش pH نهایی محلول بر فرآیند رشد و آرایش لایه های نانو ساختار نیکل سلنید

پایان نامه رشته :فیزیک

گرایش :حالت جامد

عنوان : بررسی نقش pH نهایی محلول بر فرآیند رشد و آرایش لایه های نانو ساختار نیکل سلنید

Continue reading “پایان نامه :بررسی نقش pH نهایی محلول بر فرآیند رشد و آرایش لایه های نانو ساختار نیکل سلنید”

پایان نامه :اثرات الکترون های ابر گرم بر امواج صوتی غبار در پلاسمای غبار آلود مغناطیسی

پایان نامه رشته :فیزیک

عنوان : اثرات الکترون های ابر گرم بر امواج صوتی غبار در پلاسمای غبار آلود مغناطیسی

Continue reading “پایان نامه :اثرات الکترون های ابر گرم بر امواج صوتی غبار در پلاسمای غبار آلود مغناطیسی”

پایان نامه :کاربرد تئوری میدان موثر بر هم کنش های قوی کوارکهای سنگین

پایان نامه رشته :فیزیک

گرایش :فیزیک بنیادی

عنوان : کاربرد تئوری میدان موثر بر هم کنش های قوی کوارکهای سنگین

Continue reading “پایان نامه :کاربرد تئوری میدان موثر بر هم کنش های قوی کوارکهای سنگین”

پایان نامه بررسی پدیده دوپایایی نوری در سیستم های کوانتومی مختلف

پایان نامه رشته : فیزیک

گرایش : اتمی و مولکولی

عنوان : بررسی پدیده دوپایایی نوری در سیستم های کوانتومی مختلف

Continue reading “پایان نامه بررسی پدیده دوپایایی نوری در سیستم های کوانتومی مختلف”

پایان نامه اندازه گیری ضریب اتلاف گرما در پدیده کلیدزنی و تعیین مکانیسم کلیدزنی در شیشه های ۲TeO-5O2V-Sb

پایان نامه رشته : فیزیک

گرایش : حالت جامد

عنوان : اندازه گیری ضریب اتلاف گرما در پدیده کلیدزنی و تعیین مکانیسم کلیدزنی در  شیشه های ۲TeO-5O2V-Sb

Continue reading “پایان نامه اندازه گیری ضریب اتلاف گرما در پدیده کلیدزنی و تعیین مکانیسم کلیدزنی در شیشه های ۲TeO-5O2V-Sb”

پایان نامه اثرات الکترون های ابر گرم بر امواج صوتی غبار در پلاسمای غبار آلود مغناطیسی

پایان نامه رشته : فیزیک

عنوان : اثرات الکترون های ابر گرم بر امواج صوتی غبار در پلاسمای غبار آلود مغناطیسی

Continue reading “پایان نامه اثرات الکترون های ابر گرم بر امواج صوتی غبار در پلاسمای غبار آلود مغناطیسی”

پایان نامه اثر ناهمواری سطح و ضخامت لایه های نازک ZnO جانشانی شده با Mn بر روی خواص اپتیکی آنها

پایان نامه رشته : فیزیک

گرایش : حالت جامد

عنوان : اثر ناهمواری سطح و ضخامت لایه های نازک ZnO جانشانی شده با Mn بر روی خواص اپتیکی آنها

Continue reading “پایان نامه اثر ناهمواری سطح و ضخامت لایه های نازک ZnO جانشانی شده با Mn بر روی خواص اپتیکی آنها”

پایان نامه مطالعه و امکان­سنجی ساخت آشکارساز گازی حساس به مکان دو بعدی

پایان نامه رشته : فیزیک

گرایش : هسته ای

عنوان : مطالعه و امکان­سنجی ساخت آشکارساز گازی حساس به مکان دو بعدی

Continue reading “پایان نامه مطالعه و امکان­سنجی ساخت آشکارساز گازی حساس به مکان دو بعدی”

پایان نامه مطالعه اثر رسانندگی الکتریکی بر روی بادهای قرصهای برافزایشی با پهن رفت غالب

پایان نامه رشته : اختر فیزیک

عنوان : مطالعه اثر رسانندگی الکتریکی بر روی بادهای قرصهای برافزایشی با پهن رفت غالب

Continue reading “پایان نامه مطالعه اثر رسانندگی الکتریکی بر روی بادهای قرصهای برافزایشی با پهن رفت غالب”

پایان نامه سنتز و مطالعه خواص فیزیکی نانو ساختارهای اکسید نیکل برای کاربردهای حسگری

پایان نامه رشته :فیزیک

گرایش : نانو فیزیک 

عنوان : سنتز و مطالعه خواص فیزیکی نانو ساختارهای اکسید نیکل برای کاربردهای حسگری

Continue reading “پایان نامه سنتز و مطالعه خواص فیزیکی نانو ساختارهای اکسید نیکل برای کاربردهای حسگری”

پایان نامه مطالعه پارامترهای موثر بر همجوشی پلاسمای دوتریوم و هلیوم ۳ به روش محصورسازی مغناطیسی

پایان نامه رشته : فیزیک هسته ای

عنوان : مطالعه پارامترهای موثر بر همجوشی پلاسمای دوتریوم-هلیوم ۳ به روش محصورسازی مغناطیسی

Continue reading “پایان نامه مطالعه پارامترهای موثر بر همجوشی پلاسمای دوتریوم و هلیوم ۳ به روش محصورسازی مغناطیسی”

پایان نامه مطالعه اثر رسانندگی الکتریکی بر روی بادهای قرص های برافزایشی با پهن رفت غالب

پایان نامه رشته : اختر فیزیک

عنوان : مطالعه اثر رسانندگی الکتریکی بر روی بادهای قرصهای برافزایشی با پهن رفت غالب

Continue reading “پایان نامه مطالعه اثر رسانندگی الکتریکی بر روی بادهای قرص های برافزایشی با پهن رفت غالب”

پایان نامه طراحی و ساخت دستگاه عمودی Q-Machine برای تحقیقات در زمینه پلاسمای غباری

پایان نامه رشته : فیزیک

عنوان : طراحی و ساخت دستگاه عمودی Q-Machine برای تحقیقات در زمینه پلاسمای غباری 

Continue reading “پایان نامه طراحی و ساخت دستگاه عمودی Q-Machine برای تحقیقات در زمینه پلاسمای غباری”

پایان نامه :بررسی اثر پلاسما بر روی پلیمر پلی متیل متاکریلات آلاییده با رنگینه آمینوآزو بنزن

پایان نامه رشته :مهندسی پلاسما

عنوان : بررسی اثر پلاسما  بر روی پلیمر پلی متیل متاکریلات آلاییده  با رنگینه آمینوآزو بنزن

Continue reading “پایان نامه :بررسی اثر پلاسما بر روی پلیمر پلی متیل متاکریلات آلاییده با رنگینه آمینوآزو بنزن”

پایان نامه بررسی نظری معادله حالت مخلوط دوتایی کروی سخت ایزوتوپ های هیدروژن

پایان نامه رشته : فیزیک هسته ای

عنوان : بررسی نظری معادله حالت مخلوط دوتایی کروی سخت ایزوتوپ های هیدروژن

Continue reading “پایان نامه بررسی نظری معادله حالت مخلوط دوتایی کروی سخت ایزوتوپ های هیدروژن”

پایان نامه ارزیابی تغییرشکل و رفتار ورق‌های تقویت‌شده متاثر از خوردگی با رویکرد کاربرد در درب حوضچه‌های خشک

پایان نامه رشته : فیزیک

عنوان : ارزیابی تغییرشکل و رفتار ورق‌های تقویت‌شده متاثر از خوردگی با رویکرد کاربرد در درب حوضچه‌های خشک

Continue reading “پایان نامه ارزیابی تغییرشکل و رفتار ورق‌های تقویت‌شده متاثر از خوردگی با رویکرد کاربرد در درب حوضچه‌های خشک”

پایان نامه ارشد:بررسی عددی معادلات دیفرانسیل غیر خطی، معادله شرودینگر غیر خطی، معادله کورته وگ دی وری

پایان نامه رشته :فیزیک

گرایش :اتمی- مولکولی

عنوان : بررسی عددی معادلات دیفرانسیل غیر خطی، معادله شرودینگر غیر خطی، معادله کورته وگ دی وری

Continue reading “پایان نامه ارشد:بررسی عددی معادلات دیفرانسیل غیر خطی، معادله شرودینگر غیر خطی، معادله کورته وگ دی وری”

پایان نامه بررسی میدان مغناطیسی زمین در داخل مرزهای ایران و تأثیرات آن در ارتفاعات بالا

پایان نامه رشته : فیزیک

گرایش : کیهان شناسی 

عنوان :  بررسی میدان مغناطیسی زمین در داخل مرزهای ایران و تأثیرات آن در ارتفاعات بالا 

Continue reading “پایان نامه بررسی میدان مغناطیسی زمین در داخل مرزهای ایران و تأثیرات آن در ارتفاعات بالا”

پایان نامه سنتز نانوذرات کوپلیمری Zeolite-PEG متصل به حساسگر نوری متیلن بلو به منظور بررسی خواص فتوفیزیکی آن

پایان نامه رشته فیزیک 

گرایش : اتمی مولکولی

عنوان :   سنتز نانوذرات کوپلیمری Zeolite-PEG متصل به حساسگر نوری متیلن بلو به منظور بررسی خواص فتوفیزیکی آن

Continue reading “پایان نامه سنتز نانوذرات کوپلیمری Zeolite-PEG متصل به حساسگر نوری متیلن بلو به منظور بررسی خواص فتوفیزیکی آن”

پایان نامه :طراحی و ساخت دستگاه عمودی Q-Machine برای تحقیقات در زمینه پلاسمای غباری

پایان نامه رشته فیزیک 

عنوان : طراحی و ساخت دستگاه عمودی Q-Machine  برای تحقیقات در زمینه  پلاسمای غباری 

Continue reading “پایان نامه :طراحی و ساخت دستگاه عمودی Q-Machine برای تحقیقات در زمینه پلاسمای غباری”

پایان نامه :سنتز نانوذرات کوپلیمری Zeolite-PEG متصل به حساسگر نوری متیلن بلو به منظور بررسی خواص فتوفیزیکی آن

پایان نامه رشته  فیزیک

گرایش :اتمی مولکولی

عنوان : سنتز نانوذرات کوپلیمری Zeolite-PEG متصل به حساسگر نوری متیلن بلو به منظور بررسی خواص فتوفیزیکی آن

Continue reading “پایان نامه :سنتز نانوذرات کوپلیمری Zeolite-PEG متصل به حساسگر نوری متیلن بلو به منظور بررسی خواص فتوفیزیکی آن”

پایان نامه بررسی پخش مواد رادیواکتیو از یک راکتور هسته­ ای فرضی MW 5

پایان نامه رشته مهندسی هسته ای 

گرایش : راکتور 

عنوان : بررسی پخش مواد رادیواکتیو از یک راکتور هسته­ای فرضی MW 5

Continue reading “پایان نامه بررسی پخش مواد رادیواکتیو از یک راکتور هسته­ ای فرضی MW 5”

پایان نامه :بررسی تصاویرمیکروسکوپ گمانه روبشی با بهره گرفتن از تبدیل موجک

پایان نامه رشته فیزیک

گرایش :اتمی ومولکولی

 عنوان : بررسی تصاویرمیکروسکوپ گمانه روبشی با بهره گرفتن از تبدیل موجک

Continue reading “پایان نامه :بررسی تصاویرمیکروسکوپ گمانه روبشی با بهره گرفتن از تبدیل موجک”

پایان نامه دکتری: مطالعه خواص الکترونی و اپتیکی نانو صفحات چند لایه شش‌ضلعی بورن و نیترید

پایان نامه رشته فیزیک

عنوان : مطالعه خواص الکترونی و اپتیکی نانو صفحات چند لایه شش‌ضلعی بورن- نیترید: از نظریه تابعی چگالی تا اثرات بس- ‌ذره‌ای

Continue reading “پایان نامه دکتری: مطالعه خواص الکترونی و اپتیکی نانو صفحات چند لایه شش‌ضلعی بورن و نیترید”

پایان نامه دکتری: اثر ناهمگونی‌های افقی و قائم بر روی انتشار امواج آکوستیک در دریای عمان

عنوان : اثر ناهمگونی‌های افقی و قائم بر روی انتشار امواج آکوستیک در دریای عمان

Continue reading “پایان نامه دکتری: اثر ناهمگونی‌های افقی و قائم بر روی انتشار امواج آکوستیک در دریای عمان”

پایان نامه ارزیابی دینامیکی قابلیت اطمینان دیزل ژنراتور های نیروگاه هسته ای بوشهر

پایان نامه رشته مهندسی هسته ای 

گرایش : راکتور

عنوان : ارزیابی دینامیکی قابلیت اطمینان دیزل ژنراتور های نیروگاه هسته ای بوشهر

Continue reading “پایان نامه ارزیابی دینامیکی قابلیت اطمینان دیزل ژنراتور های نیروگاه هسته ای بوشهر”

پایان نامه طراحی لیزر فیبری رامان با بازده بالا در محدوده طول موجی ۲-۱ میکرومتر

پایان نامه رشته فیزیک

گرایش : اتمی( مولکولی)

عنوان : طراحی لیزر فیبری رامان با بازده بالا در محدوده طول موجی ۲-۱ میکرومتر

دانشگاه شیراز

دانشکده علوم

پایان نامه ی کارشناسی ارشد در رشته­ ی فیزیک

گرایش اتمی( مولکولی)

عنوان:

طراحی لیزر فیبری رامان با بازده بالا در محدوده طول موجی ۲-۱ میکرومتر

استاد راهنما:

دکتر عبدالناصر ذاکری

Continue reading “پایان نامه طراحی لیزر فیبری رامان با بازده بالا در محدوده طول موجی ۲-۱ میکرومتر”

پایان نامه کرمچاله های باردار در حال انبساط در گرانش اینشتین – ماکسول – دایلتن

پایان نامه رشته فیزیک نظری

گرایش : اخترفیزیک

عنوان : کرمچاله­ های باردار در حال انبساط در گرانش اینشتین – ماکسول – دایلتن

دانشگاه شیراز

دانشکده علوم

پایان­ نامه کارشناسی ارشد در رشته­ ی  فیزیک نظری

گرایش اخترفیزیک

عنوان:

کرمچاله­ های باردار در حال انبساط در گرانش اینشتین – ماکسول – دایلتن

استاد راهنما:

دکتر نعمت­ ا. ریاضی

Continue reading “پایان نامه کرمچاله های باردار در حال انبساط در گرانش اینشتین – ماکسول – دایلتن”

پایان نامه ارشد : لایه های سیاه گرانش گوس- بونه در حضور دو کلاس الکترودینامیک غیرخطی

پایان نامه رشته فیزیک

گرایش : نظری و اختر فیزیک

عنوان : لایه های سیاه گرانش گوس- بونه در حضور دو کلاس الکترودینامیک غیرخطی

Continue reading “پایان نامه ارشد : لایه های سیاه گرانش گوس- بونه در حضور دو کلاس الکترودینامیک غیرخطی”

پایان نامه ارشد : خواص بلور فوتونی دوبعدی متشکل از استوانه‌هایی با پوشش فراماده در یک شبکه مربعی

پایان نامه رشته فیزیک

گرایش : اپتیک و لیزر

عنوان : خواص بلور فوتونی دوبعدی متشکل از استوانه‌هایی با پوشش فراماده در یک شبکه مربعی

Continue reading “پایان نامه ارشد : خواص بلور فوتونی دوبعدی متشکل از استوانه‌هایی با پوشش فراماده در یک شبکه مربعی”

پایان نامه ارشد : اثر حرارتی آب خروجی نیروگاه اتمی بوشهر بر دما و شوری آب

دانلود رایگان پایان نامه رشته فیزیک دریا

عنوان : اثر حرارتی آب خروجی نیروگاه اتمی بوشهر بر دما و شوری آب

Continue reading “پایان نامه ارشد : اثر حرارتی آب خروجی نیروگاه اتمی بوشهر بر دما و شوری آب”

پایان نامه طراحی چشمه پروتون جهت درمان تومورهای چشمی و محاسبات دوزیمتری با بهره گرفتن از کد MCNP

پایان نامه رشته فیزیک

گرایش :هسته‌ای کاربردی

عنوان :  طراحی چشمه پروتون جهت درمان تومورهای چشمی و محاسبات دوزیمتری با بهره گرفتن از کد MCNP

Continue reading “پایان نامه طراحی چشمه پروتون جهت درمان تومورهای چشمی و محاسبات دوزیمتری با بهره گرفتن از کد MCNP”

پایان نامه ارشد :ساخت و مشخصه یابی سلول های خورشیدی حساس شده با نقاط کوانتومی کادمیم سولفید

پایان نامه رشته فیزیک 

گرایش : حالت جامد

عنوان : ساخت و مشخصه یابی سلول های خورشیدی حساس شده با نقاط کوانتومی کادمیم سولفید

Continue reading “پایان نامه ارشد :ساخت و مشخصه یابی سلول های خورشیدی حساس شده با نقاط کوانتومی کادمیم سولفید”

پایان نامه :رهیافت کوانتومی به اثر فارادی و دوفامی دایروی نانو ساختارها

پایان نامه رشته فیزیک 

گرایش : فیزیک

عنوان : رهیافت کوانتومی به اثر فارادی و دوفامی دایروی نانو ساختارها

Continue reading “پایان نامه :رهیافت کوانتومی به اثر فارادی و دوفامی دایروی نانو ساختارها”

پایان نامه ترمودینامیک سیاه‌چاله‌های لاولاک در حضورمیدان های الکترومغناطیسی غیرخطی

پایان نامه رشته فیزیک

گرایش : نظری و اختر فیزیک

عنوان : ترمودینامیک سیاه‌چاله‌های لاولاک در حضورمیدان­های الکترومغناطیسی غیرخطی

دانشگاه شیراز

دانشکده علوم

پایان­ نامه کارشناسی ارشد در رشته فیزیک

گرایش نظری و اختر فیزیک

عنوان:

ترمودینامیک سیاه‌چاله‌های لاولاک در حضورمیدان­های الکترومغناطیسی غیرخطی

اساتید راهنما:

دکتر محمدحسین دهقانی

دکتر سیدحسین هندی

Continue reading “پایان نامه ترمودینامیک سیاه‌چاله‌های لاولاک در حضورمیدان های الکترومغناطیسی غیرخطی”

پایان نامه بررسی واکنش‌های هسته‌ای برای هسته‌های سبک با بهره گرفتن از مدل شبه کوارکی هسته

پایان نامه رشته فیزیک هسته ای

عنوان : بررسی واکنش‌های هسته‌ای برای هسته‌های سبک با بهره گرفتن از مدل شبه کوارکی هسته

دانشگاه شیراز

پایان‌ نامه کارشناسی ارشد در رشته فیزیک هسته ‏ای

عنوان:

بررسی واکنش‌های هسته‌ای برای هسته‌های سبک با بهره گرفتن از مدل شبه کوارکی هسته

استاد راهنما:

دکتر نادر قهرمانی

Continue reading “پایان نامه بررسی واکنش‌های هسته‌ای برای هسته‌های سبک با بهره گرفتن از مدل شبه کوارکی هسته”

پایان نامه بررسی گسیل امواج الکترومغناطیسی در پلاسما با بهره گرفتن از ویژه مدهای خطی به دام افتاده

پایان نامه رشته فیزیک

گرایش : اتمی و مولکولی

عنوان : بررسی گسیل امواج الکترومغناطیسی در پلاسما با بهره گرفتن از ویژه مدهای خطی به دام افتاده

دانشکده علوم پایه

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته فیزیک

گرایش اتمی و مولکولی

عنوان:

بررسی گسیل امواج الکترومغناطیسی در پلاسما با بهره گرفتن از ویژه مدهای خطی به دام افتاده

استاد راهنما:

دکتر حسن علی­ نژاد

Continue reading “پایان نامه بررسی گسیل امواج الکترومغناطیسی در پلاسما با بهره گرفتن از ویژه مدهای خطی به دام افتاده”

پایان نامه دکتری : بررسی ساختار هسته ها از دیدگاه مدل شبه کوارکی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع دکتری رشته فیزیک

گرایش : هسته ای

عنوان : بررسی ساختار هسته ها از دیدگاه مدل شبه کوارکی

Continue reading “پایان نامه دکتری : بررسی ساختار هسته ها از دیدگاه مدل شبه کوارکی”

پایان نامه لایه نشانی نیترید آلومینیوم روی زیرلایه استیل ۳۰۴ به وسیله دستگاه پلاسمای کانونی

پایان نامه رشته فیزیک

گرایش : اتمی مولکولی

عنوان : لایه نشانی نیترید آلومینیوم روی زیرلایه استیل ۳۰۴ به وسیله دستگاه پلاسمای کانونی

Continue reading “پایان نامه لایه نشانی نیترید آلومینیوم روی زیرلایه استیل ۳۰۴ به وسیله دستگاه پلاسمای کانونی”

پایان نامه قید­های آزمون رانش انتقال به سرخ کیهانی روی مدل­های انرژی تاریک

پایان نامه رشته فیزیک نظری

گرایش : کیهان شناسی

عنوان : قید­های آزمون رانش انتقال به سرخ کیهانی روی مدل­های انرژی تاریک

Continue reading “پایان نامه قید­های آزمون رانش انتقال به سرخ کیهانی روی مدل­های انرژی تاریک”

پایان نامه سنتز نانوکامپوزیت سیلیکا آئروژل و نانو ذرات فریت کبالت و بررسی ویژگی ­های مغناطیسی آن

پایان نامه رشته فیزیک

عنوان : سنتز نانوکامپوزیت سیلیکا آئروژل/نانو ذرات فریت کبالت و بررسی ویژگی ­های مغناطیسی آن

Continue reading “پایان نامه سنتز نانوکامپوزیت سیلیکا آئروژل و نانو ذرات فریت کبالت و بررسی ویژگی ­های مغناطیسی آن”

پایان نامه تخمین امواج بلند ناشی از عبور چرخندهای هواشناسی در سواحل بابلسر

پایان نامه رشته فیزیک دریا

عنوان : تخمین امواج بلند ناشی از عبور چرخندهای هواشناسی در سواحل بابلسر

Continue reading “پایان نامه تخمین امواج بلند ناشی از عبور چرخندهای هواشناسی در سواحل بابلسر”

پایان نامه بررسی تصاویر میکروسکوپ گمانه روبشی با بهره گرفتن از تبدیل موجک

پایان نامه رشته فیزیک

گرایش : اتمی و مولکولی

عنوان : بررسی تصاویر میکروسکوپ گمانه روبشی با بهره گرفتن از تبدیل موجک

Continue reading “پایان نامه بررسی تصاویر میکروسکوپ گمانه روبشی با بهره گرفتن از تبدیل موجک”

پایان نامه تولید نانو­ساختار­های ترکیبی اکسید روی و بررسی خواص نوری و کاربردهای آن

پایان نامه رشته فیزیک

گرایش : ماده چگال

عنوان : تولید نانو­ساختار­های ترکیبی اکسید روی و بررسی خواص نوری و کاربردهای آن

Continue reading “پایان نامه تولید نانو­ساختار­های ترکیبی اکسید روی و بررسی خواص نوری و کاربردهای آن”

پایان نامه ارشد : بررسی اثر کازیمیر با در نظرگرفتن شرایط مرزی به عنوان قیود دیراک

پایان نامه رشته فیزیک

عنوان :  بررسی اثر کازیمیر با در نظرگرفتن شرایط مرزی به عنوان قیود دیراک

Continue reading “پایان نامه ارشد : بررسی اثر کازیمیر با در نظرگرفتن شرایط مرزی به عنوان قیود دیراک”

پایان نامه امکان سنجی کاربرد نانوسیالات به عنوان جاذب نوترون در خنک‌کننده اضطراری قلب رآکتور

پایان نامه رشته مهندسی هسته­ ای

گرایش : راکتور

عنوان : امکان سنجی کاربرد نانوسیالات به عنوان جاذب نوترون در خنک‌کننده اضطراری قلب رآکتور

Continue reading “پایان نامه امکان سنجی کاربرد نانوسیالات به عنوان جاذب نوترون در خنک‌کننده اضطراری قلب رآکتور”

پایان نامه برهمکنش پلاسمون-مولکول در نانوذره و نانومیله­ های فلزی

پایان نامه رشته فیزیک

گرایش :اتمی و مولکولی

عنوان : برهمکنش پلاسمون-مولکول در نانوذره و نانومیله­ های فلزی

Continue reading “پایان نامه برهمکنش پلاسمون-مولکول در نانوذره و نانومیله­ های فلزی”

پایان نامه بررسی و ساخت نانوسیم­هاو امکان­سنجی تولید میکرومقاومت وکوچک­تر از آن برپایه­ی قالب آلومینای آندیک متخلخل و روش انباشت الکتروشیمیایی

پایان نامه رشته فیزیک

گرایش : حالت جامد

عنوان :بررسی و ساخت نانوسیم­هاو امکان­سنجی تولید میکرومقاومت وکوچک­تر از آن برپایه­ی قالب آلومینای آندیک متخلخل و روش انباشت الکتروشیمیایی

Continue reading “پایان نامه بررسی و ساخت نانوسیم­هاو امکان­سنجی تولید میکرومقاومت وکوچک­تر از آن برپایه­ی قالب آلومینای آندیک متخلخل و روش انباشت الکتروشیمیایی”

پایان نامه الگوی هماهنگ دوم اپتیکی و بسامد مجموع پراکندگی از ذرات با شکل دلخواه

پایان نامه رشته فیزیک

گرایش : اتمی – مولکولی

عنوان : الگوی هماهنگ دوم اپتیکی و بسامد مجموع پراکندگی از ذرات با شکل دلخواه

Continue reading “پایان نامه الگوی هماهنگ دوم اپتیکی و بسامد مجموع پراکندگی از ذرات با شکل دلخواه”

پایان نامه بررسی تغییرات میدان الکتریکی در ساختار نانونقطه کوانتومی با نانو پوسته فلزی و جدا کننده دی الکتریک

پایان نامه رشته فیزیک

گرایش : اپتیک و لیزر

عنوان : بررسی تغییرات میدان الکتریکی در ساختار نانونقطه کوانتومی با نانو پوسته فلزی و جدا کننده دی الکتریک

دانشگاه شیراز

دانشکده‌ی علوم

پایان نامه ‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ فیزیک

گرایش اپتیک و لیزر

عنوان:

بررسی تغییرات میدان الکتریکی در ساختار نانونقطه کوانتومی با نانو پوسته فلزی و جدا کننده دی الکتریک

استاد راهنما:

دکتر عبدالناصر ذاکری

Continue reading “پایان نامه بررسی تغییرات میدان الکتریکی در ساختار نانونقطه کوانتومی با نانو پوسته فلزی و جدا کننده دی الکتریک”

پایان نامه بررسی پراکندگی بریلوئین و کاربرد آن در تولید لیزر فیبری بریلوئین

پایان نامه رشته فیزیک

گرایش : حالت جامد

عنوان : بررسی پراکندگی بریلوئین و کاربرد آن در تولید لیزر فیبری بریلوئین

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات کرمان

پایان نامه فیزیک (M.A.)

گرایش حالت جامد

عنوان:

بررسی پراکندگی بریلوئین و کاربرد آن در تولید لیزر فیبری بریلوئین

استاد راهنما:

دکتر محمدرضا رضازاده شیرازی

Continue reading “پایان نامه بررسی پراکندگی بریلوئین و کاربرد آن در تولید لیزر فیبری بریلوئین”

پایان نامه پارامتر چگالی تراز هسته­ای میکروسکوپی برای ایزوتوپ های Si، Fe، Mo و Dy

پایان نامه رشته فیزیک

گرایش : هسته­ ای

عنوان : پارامتر چگالی تراز هسته­ای میکروسکوپی برای ایزوتوپ های Si، Fe، Mo و Dy

Continue reading “پایان نامه پارامتر چگالی تراز هسته­ای میکروسکوپی برای ایزوتوپ های Si، Fe، Mo و Dy”

پایان نامه مطالعه پارامترهای موثر بر همجوشی پلاسمای دوتریوم-هلیوم ۳ به روش محصورسازی مغناطیسی

پایان نامه رشته فیزیک

گرایش : هسته‌ای

عنوان : مطالعه پارامترهای موثر بر همجوشی پلاسمای دوتریوم-هلیوم ۳ به روش محصورسازی مغناطیسی

Continue reading “پایان نامه مطالعه پارامترهای موثر بر همجوشی پلاسمای دوتریوم-هلیوم ۳ به روش محصورسازی مغناطیسی”

پایان نامه :قید­های آزمون رانش انتقال به سرخ کیهانی روی مدل­های انرژی تاریک

پایان نامه رشته فیزیک نظری

گرایش : کیهان شناسی

عنوان : قید­های آزمون رانش انتقال به سرخ کیهانی روی مدل­های انرژی تاریک

Continue reading “پایان نامه :قید­های آزمون رانش انتقال به سرخ کیهانی روی مدل­های انرژی تاریک”

پایان نامه بررسی اثر کازیمیر با در نظرگرفتن شرایط مرزی به عنوان قیود دیراک

پایان نامه رشته فیزیک

عنوان : بررسی اثر کازیمیر با در نظرگرفتن شرایط مرزی به عنوان قیود دیراک

Continue reading “پایان نامه بررسی اثر کازیمیر با در نظرگرفتن شرایط مرزی به عنوان قیود دیراک”

پایان نامه سنتز نانوکامپوزیت سیلیکا آئروژل/نانو ذرات فریت کبالت و بررسی ویژگی­های مغناطیسی آن

پایان نامه رشته فیزیک حالت جامد

عنوان : سنتز نانوکامپوزیت سیلیکا آئروژل/نانو ذرات فریت کبالت و بررسی ویژگی­های مغناطیسی آن

Continue reading “پایان نامه سنتز نانوکامپوزیت سیلیکا آئروژل/نانو ذرات فریت کبالت و بررسی ویژگی­های مغناطیسی آن”

پایان نامه بررسی فرآیند تبدیل داخلی با بهره گرفتن از مدل شبه کوارک INVESTIGATION OF INTERNAL CONVERSION PROCESS IN QUARK-LIKE MODEL

پایان نامه رشته فیزیک هسته‌ای

عنوان : بررسی فرآیند تبدیل داخلی با بهره گرفتن از مدل شبه کوارکINVESTIGATION OF INTERNAL CONVERSION PROCESS IN QUARK-LIKE MODEL

Continue reading “پایان نامه بررسی فرآیند تبدیل داخلی با بهره گرفتن از مدل شبه کوارک INVESTIGATION OF INTERNAL CONVERSION PROCESS IN QUARK-LIKE MODEL”