دسته: معماری و شهرسازی

پایان نامه تعریف و تبیین رویکرد بازبن افکنی با تاکید بر اکنونیت در معماری معاصرایران ، ،نمونه موردی :طراحی سفارتخانه

 پایان نامه رشته جغرافیا

دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)
دانشکده هنر و معماری اسلامی دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)
(گروه هنر  )
پایان نامه دوره کارشناسی ارشد معماری اسلامی
 
تعریف و تبیین رویکرد بازبن افکنی با تاکید بر اکنونیت در معماری معاصرایران ،  ،نمونه موردی :طراحی سفارتخانه
 
 
تابستان ۱۳۹۳
 
 
 
 
 
 
 
 
چکیده
 
پس از انقلاب صنعتی در اروپا و با ورود مظاهر مدرنیته به ایران بنا بر نظر بسیاری از بزرگان معماری ایران دچار نوعی
گسست گشته است.این جدایی و این گسست موجب ایجاد نوعی بلاتکلیفی در معماری ایرانی به ویژه در یک سده گذشته
شده است .به نظرمیرسد که فقدان روشی برای ایجاد پیوند میان گذشته، حال و آینده ی معماری ما و سرگردانی میان تعلق
خاطر به گذشته و شوق برای اینده از اساسی ترین مفاهیم مغفول در یک قرن گذشته است. توجه به اکنونیت در معماری
امروز میتواند راهکاری برای برون رفت از نابسامانیهای وضع موجود باشد .این پایان نامه تلاشی است کوچک در جهت
توجه و تاکید بر اکنونیت و یافتن راهی در جهت پیوند میان گذشته،حال و آینده معماری ایران.
استفاده از روش “نظام آوایی توده و فضا” برای تحلیل معماری گذشته و استخراج اصولی که بتوان آنها را به عنوان
ساختارهایی برای امتداد آنچه در معماری گذشته در نظام کالبدی بنا رخ داده است و جاری کردن آن در معماری امروز
ایران از اساسی ترین اهداف این پژوهش بوده است. برای دستیابی به این مهم با تقسیم معماری به دو بخش بنیادگرا و نو
بنیاد سعی در ارائه ی تعریفی میانی بوده است تا راهی مبتنی بر اصول بنیادین و با نظر به آینده در میان راه های موجود
ایجاد گردد در واقع موضوع این پایان نامه با عنوان باز بن افکنی میتواند ظرفیتی نو باشد برای برون رفت از وضع کنونی
معماری ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست مطالب
 
 
 
فصل اول (روش تحقیق) ۱
۱-۱-  مقدمه. ۲
۱-۲-  ادبیات و مبانی نظری تحقیق: ۳
۱-۳-  طرح مسأله پژوهش: ۶
۱-۴-  اهمیت و ضرورت تحقیق ۷
۱-۵-  سوابق و پیشینه پژوهش. ۹
۱-۶-  روش تحقیق ۱۵
۱-۷-  چرایی انتخاب سایت. ۱۹
فصل دوم (پیشینه تحقیق و چارچوب نظری) ۲۰
۲-۱-  مقدمه. ۲۱
نطق‏ ۲۲
۲-۲-  هویت. ۲۴
۲-۲-۱-هویت در علوم اسلامی                                                                                                                                                                  ۲۵
۲-۲-۲-بررسی آرا و نظرات متفکرین معاصر                                                                                                                                              ۲۸
۲-۲-۳-رابطه هویت و تقلید                                                                                                                                                                      ۳۰
۴-۲-۲رابطه هویت و بدعت                                                                                                     ۳۲
۲-۲-۵-هویت در نظریات معمارى و شهرسازى                                                                                                                                    ۳۳
۲-۲-۶-گفتمان هویت با زمینه فرهنگى:                                                                                                                                                      ۳۵
۲-۲-۷-بحران هویت در معماری امروز                    ۳۸
۲-۲-۸-ترمینولوژی بحران هویت            ۴۰
۲-۳-  سنت. ۴۰
۲-۳-۱-تعاریف                                                                                                            ۴۲
۲-۳-۲-سنت گرایان                                                                                          ۴۴
۲-۳-۳-جایگاه جریان سنت گرا در میان سایر جریان‎های کلامی                                                                                        ۵۴
۲-۳-۴-وحدت متعالی ادیان                                                         ۵۶
۲-۳-۵-تمایز میان عقلِ عقل و عقل جزیی       ۵۸
-۶-۳-۲کثرت گرایی دینی         ۵۹
-۷-۳-۲ابعاد سنت اصیل        ۶۰
-۸-۳-۲تعارض میان سنت و مدرنیته       ۶۴
۲-۳-۹-نتیجه     ۶۸
۲-۴-  جستاری در مدرنیته و پست مدرنیته. ۷۲
پست مدرنیزاسیون. ۷۸
۲-۵-  تقابل و تجادل مدرنیته و پست مدرنیته در اندیشه های شرقی و غربی ۷۹
-۶-۲   معماری ایران در تب و تاب مدرنیته و پست مدرنیته. ۸۵
فصل سوم (روش تحقیق) ۹۳
مقدمه. ۹۴
۳-۱-  مقدمه ای بر باز بن افکنی ۹۴
۳-۲-  اهمیت طرح مسئله. ۱۰۱
۳-۳-  ۳ –  مکان یا نامکان ۱۰۲
۳-۳-۱-انسان و جهان دو جزء لاینفک               ۱۰۳
۳-۳-۲-زیست جهان      ۱۰۴
۳-۳-۳-مکان      ۱۰۴
۳-۳-۴-پیکره و سیما (چشم انداز به عنوان نماد هویت)                                                                                                                ۱۰۶
۳-۳-۵-نظم فضایی         ۱۰۷
۳-۳-۶-رویداد      ۱۰۸
۳-۳-۷-هویت فردی         ۱۰۸
۳-۳-۸-خاطره    ۱۰۹
۳-۳-۹-جهت گیری         ۱۰۹
۳-۳-۱۰-یگانه پنداری         ۱۰۹
۳-۳-۱۱-نا مکانی         ۱۱۰
۳-۴-  اکنونیت. ۱۳۳
فصل چهارم (تجزیه و تحلیل نتایج) ۱۳۹
مقدمه . ۱۳۸
معماری دیپلماتیک. ۱۳۹
فصل پنجم. ۱۶۱
طراحی ۱۶۱
طرح و نقشه ها ۱۶۲
 
 
 
فهرست تصاویر
شکل یک -بازتعریف ساختار توده و فضا به صورت کمی                                                                                                                                                         ۱۶
شکل دو -گسترش تحلیل در دو راستای                                                                                                                                                                                                       ۱۶
شکل سه -گسترش در راستای محور                                                                                                                                                                                         ۱۷
شکل چهار-گسترش با تعریف عناصر                                                                                                                                                                                        ۱۷
شکل چنج -نظام آوایی توده و فضا                                                                                                                                                                                           ۱۸
شکل شش -نظام آوایی توده و فضا                                                                                                                                                                                          ۱۸
عبدالواحدد الوکیل ،برنده ی جایزه ی آقاخان                                                                                                                                                                           ۷۰
سفارت قطر تهران ،شرکت مشاور باوند ،حسین شیخ زین الدین                                                                                                                                                 ۱۵۲
سفارت ایران در بانکوک ،تایسند ،سید هادی میرمیران                                                                                                                                                              ۱۵۳
سفارت ایران در بانکوک ،تایسند ،سید هادی میرمیران                                                                                                                                                                                  ۱۵۳
تحلیل سایت                                                                                                                                                                                                                             ۱۵۹
پرسپکتیو پرنده                                                                                                                                                                                                                          ۱۶۱
پرسپکتیو ناظر                                                                                                                                                                                                                            ۱۶۲
پرسپکتیو داخلی                                                                                                                                                                                                                        ۱۶۳
پرسپکتیو داخلی                                                                                                                                                                                                                        ۱۶۳
:پرسپکتیو دید ناظر                                                                                                                                                                                                                    ۱۶۴
پلان طبقه هم کف                                                                                                                                                                                                                    ۱۶۵
:پلان زیر زمین                                                                                                                                                                                                                          ۱۶۵
پلان طبقه اول                                                                                                                                                                                                                           ۱۶۶
پلان طبقه دوم                                                                                                                                                                                                                           ۱۶۶
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فصل اول
 
     کلیات تحقیق
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  • مقدمه

با توجه به تغییراتی که در یک صد سال اخیر در جوامع بشری رخ داده است و چالشهایی که پیش روی انسان معاصر مطرح شده است شاید لازم است به چند پرسش اساسی پیش روی تمدن های بشری پاسخی مناسب داده میشد ،یعنی چیستی انسان و چیستی هویت انسان ،رابطه میان انسان اجتماع و تاریخ و تاثیرات اینان بر هم و
در تعریف های جدیدکه منبعث از فلسفه نو حاکم بر قرن حاضر بود  مفاهیمی چون نسبیت ،شک ،عدم قطعیت و . وارد ساحت فکری و نظری شد وخدا حذف شدو هیچ تکیه گاه یا ثابتی برای انسان باقی نماند چنان انسان مدرن درگیر شک بود که میزان حیثیت وجودی خود را از میزان تشکیک به جهان اطراف وام میگرفت و تنها میزان ما بین او و جهان اطراف خردگرایی و عقل گرایی او بوداین نوع برخورد خالی از آفات وآسیب ها نبود که در ادامه به آن خواهیم پرداخت .
این تعارض در غرب با توجه به این که زاده ی یک فرایند طولانی مدت از بعد از رنسانس بود پذیرفتنی تر و قابل هضم تر بود تا در جوامعی با پیشینه تاریخی بیشتر چرا که تمام آنچه را که از سر انسان غربی گذشته بود را تجربه نکرده بود و پیوندی عمیق با گذشته  وهویت تاریخی خویش داشت در جوامعی که عقبه تاریخی قابل توجهی داشتند این فرآیند نو را نه تحت عنوان یک فرایند که آغاز و انجامی دارد بلکه محصول آن را به عنوان یک محصول وارداتی و مصرفی وارد کردند که از یک سو حاصل هوس سلاطین و امرا ونوعی نیاز که منبعث از مقایسه فرهنگ وطنی با فرهنگ غرب و ناکارآمدی ساختار های موجود در این ممالک از دیگر سو بود.
در جوامعی چون ایران تعارض اساسی آنجا شکل گرفت که روشنفکران جامعه ایرانی که حکم چشم و گوش جامعه ایرانی را داشتند بر سر دو راهی تجدد و سنت ماندند و یک دعوای صوری را یک صده ادامه دادند گروهی سخن از تسلیم محض در برابر فرهنگ بیگانه را میزدند و گروهی با نمود های شکلی گذشتگان زلف گره زده بودند سر آن را نداشتند تا زایش و رویشی را تجربه کننداز طرفی هم نیروی هاضم فرهنگی ایران زمین چنان رو به کاستی و سستی نهاده بود که یارا و توان هضم فرهنگ های بیگانه ای را که وارد حریم فرهنگی ما شده بودند را نداشت در صورتی که روزگارانی این توان در فرهنگ این سرزمین بود که آنچه مورد نیاز فرهنگی خودش بود را از فرهنگهای هم خانواده میگرفت و بومی میکرد و به کار میگرفت ،  دیگر چالش پیش رو این بود که روشنفکران جامعه ایرانی کمر به حذف جامعه رقیب بستند و در هر دوره که هر کدام از این دو گروه عنان گیر جامعه ی ایرانی میشد با تندروی ها و کند روی ها کمر به حذف گروه مقابل می بست . البته نباید این نکته ی ظریف را از نظر دور داشت که وجود این دو گروه که دو سر یک طیف محسوب میشوند برای هم در حکم ترمز خطر عمل می کردند چنان که هرگروه که قصد تند روی بیش از حد را داشت گروه دیگر اورا به تعادل کشانده است وجود چنین قطبیتی جامعه را در حالت تعادل حفظ میکند و این در حالی است که در جوامع اروپایی به علت عدم وجود نیرویی قوی که قدرت مقابله داشته باشد سنت و تجدد وارد فرایندی شدند که نتیجه آن از پیش مشخص بود (بر نگارنده پوشیده نیست که تنشهای میان سنت و تجدد در روزگارانی چنان بالا بود که کسی را یارای سخن گفتن بر ضد سنت کلیسا نبود وگرنه تکفیر میشود )در هر صورت اگر چه میتوان این ویژگی اجتماعی را در بهبود وضعیت جامعه بکار گرفت اما حقیقت آن است که جامعه ی ایرانی قدر آن را ندانسته و تنها تنشهای زاییده از تماس این دو موجب کند شدن و گاه گم شدن در مسیر گشته است . این در حالی بود که انتخاب راه حلهای میانه و طراحی و ایجاد راه حل های ایرانی که با ساختار های موجود نهایت هماهنگی را داشته باشد ممکن بود.گذار از آنچه هستیم و رفتن به سمت آنچه باید باشیم از مسیری که مختص به ویژگی های فرهنگی این مرز و بوم باشد نه تنها که یک فسانه نیست بلکه ممکن است  .
تعداد صفحه :۱۸۲
قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

پایان نامه بررسی وضعیت اسکان رسمی گردشگر در مشهد

 پایان نامه رشته برنامه ریزی شهری

دانشگاه بین المللی امام رضا علیه السلام
 
دانشکده هنر و معماری اسلامی
(گروه هنر)
پایان نامه کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری
 
 
بررسی وضعیت اسکان رسمی گردشگر در مشهد
(با تأکید بر مؤلفه های پایداری محیط) 
 
زمستان۱۳۹۲
 
 
 
 
 
در حالی که واژه گردشگری تداعی کننده رونق اقتصادی و توسعه اجتماعی است، لیکن مشاهدات عینی در شهرهای گردشگرپذیر ایران، از جمله شهرمشهد، این سؤالدر ذهن ایجاد می کند چرا با حضور انبوه مسافران در این شهراین تداعی ایجاد نمی گردد. با طرح این مسئله و لزوم توجه به صنعت توریسم به عنوان پربازده ترین صنعت خدماتی در دنیا، پژوهش حاضر به دنبال شناخت هرچه بیشتر این مسئله در شهر می باشد. پارادایم گردشگری پایدار که اخیراً در زمره مفاهیم مورد مطالعه در حوزه توسعه پایدار و گردشگری مطرح شده و در حقیقت نقطه اشتراک این دو مفهوم است، گردشگری را در جایی منبع خلق ارزش می داند که ملاحظات انسانی، اجتماعی و زیست -محیطی را لحاظ کرده، آنگاه منبع کسب درآمد باشد. لذا پژوهش حاضر در بستر گردشگری پایدار با توجه به نوع گردشگری زیارت به بررسی وضعیت اقامتگاه های گردشگری در شهر مشهد پرداخته است .
مطالعه حاضر ابتدا به بررسی تناسب بین گردشگر و تعداد مراکز اقامتی پرداخته و نشان داده است که علی رغم انبوه مسافر، در بسیاری از ماه های سال مراکز اقامتی زیر ظرفیت استاندارد فعالیت می کنند. در ادامه با طرح فرضیه هایی به بررسی وضعیت مراکز اقامتی پرداخته است. بدین منظور،۳  پرسشنامه تهیه و با روش های آماری مرسوم مورد بررسی قرارگرفت. سپس به مصاحبه و نظرسنجی از جامعه آماری گردشگران ساکن در مراکز اقامتی، صاحبان اقامتگاه ها، متخصصین و ساکنین بافت پرداخته شد. تحقیق در شهر مشهد در مرداد و شهریور ماه سال ۱۳۹۲  انجام گردید. بررسی وضعیت اسکان گردشگر در راستای مؤلفه های توسعه پایدار گردشگری و اثرات آن در جامعه میزبان بر اساس شاخص های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی توسعه پایدار و تعدادی از مؤلفه های این شاخص ها، به نتایجی حاکی از عدم توجه به توسعه پایدار و برنامه ریزی در خصوص ایجاد مراکز اقامتگاه های رسمی رسید.
 
واژه های کلیدی: مراکز اقامتی، گردشگری، توسعه پایدار، زیارت، مشهد
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست مطالب
فصل اول کلیات تحقیق
    ۱-۱-  مقدمه ۲
    ۱-۲- بیان مسئله ۳
    ۱-۳- اهمیت وضرورت تحقیق. ۴
    ۱-۴- اهداف تحقیق ۶
    ۱-۵- پرسش های تحقیق. ۶
    ۱-۶- فرضیه های تحقیق ۷
    ۱-۷- پیشینه تحقیق ۷
    ۱-۸- محدودیت های تحقیق. ۹
فصل دوم ادبیات ومبانی نظری تحقیق
    ۲-۱- تعریف گردشگری. ۱۱
    ۲-۲- انواع گردشگری ۱۲
    ۲-۳- گردشگری مذهبی (زیارتی). ۱۶
         ۲-۳-۱- گردشگری دینی و شهر زائر ۱۸
         ۲-۳-۲- گونه شناسی زائران ۲۱
    ۲-۴- توسعه پایدار ۲۲
    ۲-۵- توسعه پایدار گردشگری. ۲۵
         ۲-۵-۱- توسعه پایدار گردشگری و مؤلفه های اقتصادی ۲۶
         ۲-۵-۲- توسعه پایدار گردشگری و مؤلفه های زیست محیطی ۲۷
         ۲-۵-۳- توسعه پایدار گردشگری و مؤلفه های اجتماعی فرهنگی ۲۹
    ۲-۶- اقامتگاه ها ی گردشگری (پذیرایی و اسکان در گردشگری). ۳۱
         ۲-۶-۱- خدمات اقامتی. ۳۲
         ۲-۶-۲- بخش پذیرایی ۳۴
              ۲-۶-۲-۱- موقعیت محل. ۳۴
              ۲-۶-۲-۲- فصلی بودن ۳۵
              ۲-۶-۲-۳- تعداد نفرشب اقامت. ۳۵
              ۲-۶-۲-۴- ضریب اشغال اتاق ۳۵
              ۲-۶-۲-۵- ضریب اشغال تخت ۳۵
              ۲-۶-۲-۶- برنامه‌ریزی نیروی انسانی ۳۵
              ۲-۶-۲-۷- زوال‌پذیری. ۳۵
         ۲-۶-۳- انواع اقامت گاه های گردشگری. ۳۶
              ۲-۶-۳-۱- اقامت گاه های غیر رسمی گردشگری. ۳۶
              ۲-۶-۳-۲- اقامتگاه رسمی گردشگری ۳۶
    ۲-۷- ظرفیت تحمل گردشگری. ۳۷
    ۲-۸- نسبت ماندگاری گردشگران. ۳۹
    ۲-۹- پیشینه تحقیق ۳۹
    ۲-۱۰- مدل مفهومی تحقیق. ۴۳
    ۲-۱۱- معرفی اجمالی از محدوده مورد مطالعه. ۴۴
         ۲-۱۱-۱- معرفی شهر مشهد. ۴۴
         ۲-۱۱-۲- جغرافیای طبیعی مشهد ۴۴
         ۲-۱۱-۳-  زمین‌شناسی ۴۴
         ۲-۱۱-۴- آب و هوا ۴۵
         ۲-۱۱-۵- جمعیت. ۴۵
         ۲-۱۱-۶- اقتصاد مشهد ۴۵
         ۲-۱۱-۷- گردشگری ۴۷
فصل سوم روش تحقیق
    ۳-۱- مقدمه ۴۹
    ۳-۲- روش تحقیق. ۴۹
    ۳-۳- نوع تحقیق. ۴۹
    ۳-۴- جامعه مورد مطالعه ۵۰
    ۳-۵- واحد آماری. ۵۰
    ۳-۶- حجم نمونه. ۵۰
    ۳-۷- روش نمونه گیری. ۵۱
    ۳-۸- روش گردآوری اطلاعات و داده ها. ۵۲
    ۳-۹- آزمونها ۵۲
    ۳-۱۰- برازش ابزار اندازه گیری ۵۳
         ۳-۱۰-۱- روایی و پایایی ابزار ۵۳
               ۳-۱۰-۱-۱- پایایی ابزار اندازه گیری ۵۴
         ۳-۱۰-۱-۲- روایی ابزار اندازه گیری ۵۵
    ۳-۱۱- روش جمع آوری اطلاعات و داده ها ۵۵
    ۳-۱۲- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات و داده ها. ۵۵
فصل چهارم تجزیه و تحلیل
    ۴-۱- یافته های کتابخانه ای ۵۸
         ۴-۱-۱- اسکان گردشگر در شهر مشهد و بعد اقتصادی ۵۸
              ۴-۱-۱-۱-  ساخت بی رویه هتل در مشهد. ۵۹
              ۴-۱-۱-۲- فصلی بودن. ۶۱
              ۴-۱-۱-۳- تعداد نفرشب اقامت ۶۲
              ۴-۱-۱-۴- ضریب اشغال اتاق. ۶۲
              ۴-۱-۱-۵- ضریب اشغال تخت. ۶۲
              ۴-۱-۱-۶- نسبت ماندگاری گردشگران ۶۲
         ۴-۱-۲- اسکان گردشگر در شهر مشهد و بعد اجتماعی. ۶۳
              ۴-۱-۲-۱- امنیت. ۶۴
              ۴-۱-۲-۲- جرم و جنایت. ۶۵
              ۴-۱-۲-۳- مهاجرین ۶۶
              ۴-۱-۲-۴- حس تعلق به مکان ۶۷
              ۴-۱-۲-۵- توزیع نامتعادل گردشگران. ۶۸
         ۴-۱-۳- اسکان مشهد و بعد زیست محیطی. ۶۹
              ۴-۱-۳- ۱- فضاهای سبز شهری ۷۲
              ۴-۱-۳- ۲- حمل و نقل. ۷۵
              ۴-۱-۳- ۳- آلودگی هوا ۷۵
              ۴-۱-۳- ۴- آلودگی صوتی ۷۷
              ۴-۱-۳- ۵- زباله ۷۹
         ۴-۱-۴- بررسی مراکز اقامتی در شهر مشهد. ۷۹
         ۴-۱-۵- نحوه اسکان ۸۱
         ۴-۱-۶- طرح  بهسازی و بازسازی بافت فرسوده اطراف حرم مطهر. ۸۳
    ۴-۲- یافته های میدانی. ۸۶
         ۴-۲-۱- آمار توصیفی پرسشنامه گردشگران. ۸۶
         ۴-۲-۲- آمار توصیفی پرسشنامه صاحبان اقامتگاه ها ۹۲
         ۴-۲-۳- آمار توصیفی پرسشنامه متخصصین ۹۸
         ۴-۲-۴- ظرفیت تحمل اجتماعی گردشگری مشهد ۱۰۱
              ۴-۲-۴-۱- نگرش جامعه میزبان و آستانه ظرفیت تحمل گردشگری مشهد ۱۰۴
    ۴-۳ – آمار استنباطی ۱۰۵
         ۴-۳-۱- بررسی فرضیه اصلی ۱۰۷
         ۴-۳-۲- بررسی فرضیه فرعی اول. ۱۰۷
         ۴-۳-۳- بررسی فرضیه فرعی دوم. ۱۱۴
         ۴-۳-۴- بررسی فرضیه فرعی سوم ۱۱۷
 
فصل پنجم نتیجه گیری، بحث و پیشنهادها
    ۵-۱- مقدمه ۱۲۴
    ۵-۲- بحث ۱۲۴
    ۵-۳- نتیجه گیری ۱۲۷
    ۵-۴- کاربردها ۱۲۹
         ۵-۴-۱- پیشنهادات اجرایی حاصل از فر ضیه های تحقیق ۱۲۹
         ۵-۴- ۲- پیشنهادات برای توسعه گردشگری. ۱۲۹
         ۵-۴-۳-  پیشنهاداتی برای پژوهش های آینده. ۱۳۰
منابع و مآخذ. ۱۳۱
چکیده انگلیسی. ۱۳۶
 صفحه عنوان انگلیسی. ۱۳۸
 
فهرست تصاویر
تصویر ۴-۱ : رواج تکدی گرایی ۷۱
تصویر ۴-۲  : آلودگی هوای مشهد. ۷۱
تصویر ۴-۳ : ترافیک معابر مشهد ۷۵
تصویر ۴-۴ :  جزایر حرارتی در هوای مشهد ۷۶
تصویر ۴-۵  : منابع تولید کننده آلودگی صوتی در محیط شهری. ۷۷
تصویر ۴-۶  : اقامت گردشگران در خیابان (اطراف حرم سمت طبرسی). ۸۲
تصویر ۴-۷ : اقامت گردشگران در چادر (کمپ غدیر). ۸۲
تصویر ۴-۸ : اقامت گردشگران در پارکها( بوستان جمهوری). ۸۳
 
فهرست نقشه ها
نقشه ۴-۱  : مکان اقامتگاه های رسمی در مشهد ۷۰
نقشه ۴-۲ : پارکهای مشهد. ۷۳
نقشه ۴-۳ : سرانه فضای سبز مشهد ۷۴
نقشه ۴-۴ : طرح بهسازی و نوسازی بافت پیرامون حرم مطهر امام رضا(ع). ۸۵
 
فهرست جداول
جدول ۲-۱: ویژگی های تیپ های زیارتی و گردشگری در کلانشهر مشهد ۲۲
جدول ۳-۱  : حجم نمونه. ۵۱
جدول ۳-۲ : حجم نمونه تخصیص داده شده در جامعه آماری ۵۱
جدول ۴-۱: مقایسه ظرفیت سالانه(اتاق و تخت) با تعداد گردشگر ورودی به اقامتگاه های رسمی مشهد سال ۱۳۹۱ ۶۲
جدول ۴-۲  : جمعیت ۶۸
جدول ۴-۳ : حدود استاندارد آلودگی صوتی در هوای آزاد ایران. ۷۸
جدول ۴-۴ : تولید زباله. ۷۹
جدول ۴-۵ : هتل ها ۸۰
جدول ۴-۶ : هتل آپارتمانها. ۸۰
جدول ۴-۷ : مهمانپذیرها. ۸۱
تصویر ۴-۵  : اقامت گردشگران در خیابان(اطراف حرم سمت طبرسی ۸۲
جدول ۴-۸ : دیدگاه های صنعت گردشگری و اقامتگاهی در مشهد ۹۳
جدول ۴-۹ : گردشگری  و تأثیر آن بر جامعه صاحبان اقامتگاه های رسمی در مشهد. ۹۶
جدول ۴-۱۰  : سنجش آثار گردشگری برشاخص های توسعه پایدار از نگاه متخصصین. ۹۸
جدول ۴-۱۱  : پیامدهای اقتصادی گردشگری. ۱۰۲
جدول ۴-۱۲  : پیامدهای اجتماعی گردشگری. ۱۰۳
جدول ۴-۱۳  : پیامدهای محیطی گردشگری. ۱۰۴
جدول ۴-۱۴ : آزمون نسبت دوجمله ای توسعه پایدار ۱۰۵
جدول ۴-۱۵ : آزمون تی تست. ۱۰۷
جدول ۴-۱۶ : گردشگری  و تأثیر آن بر جامعه هتلداران و صاحبان اقامتگاه ها در مشهد ۱۰۸
جدول ۴-۱۷ : آزمون نسبت دوجمله ای (گردشگری  و تأثیر آن بر جامعه هتلداران و صاحبان اقامتگاه ها در مشهد). ۱۰۸
جدول ۴-۱۸: فصول گردشگری ۱۰۹
جدول ۴-۱۹ : آماره کای اسکویر فصول گردشگری. ۱۰۹
جدول ۴-۲۰ : درآمد فعلی اقامتگاه ها. ۱۰۹
جدول ۴-۲۱ : آماره کای اسکویر درآمد فعلی اقامتگاه ها ۱۰۹
جدول ۴-۲۲ : درآمد حاصل از گردشگری در مشهد ۱۱۰
جدول ۴-۲۳ : آماره کای اسکویر درآمد حاصل از گردشگری در مشهد ۱۱۰
جدول ۴-۲۴ : میزان اشتغال ایجاد شده برای ساکنین به جهت گردشگری ۱۱۰
جدول ۴-۲۵ : آماره کای اسکویر میزان اشتغال ایجاد شده برای ساکنین به جهت گردشگری ۱۱۱
جدول ۴-۲۶ : مدت اقامت گردشگران. ۱۱۱
جدول ۴-۲۷ : آماره کای اسکویر مدت اقامت گردشگران. ۱۱۱
جدول ۴-۲۸ : هزینه اقامت گردشگران. ۱۱۲
جدول ۴-۲۹ : آماره کای اسکویر هزینه اقامت گردشگران ۱۱۲
جدول ۴-۳۰ : میزان ساخت اقامتگاه ها. ۱۱۳
جدول ۴-۳۱ : آماره کای اسکویر میزان ساخت اقامتگاه ها ۱۱۳
جدول ۴-۳۲ : اثر نزدیکی اقامتگاه ها به حرم بر درآمد اقامتگاه ها. ۱۱۳
جدول ۴-۳۳ : آماره کای اسکویر(اثر نزدیکی اقامتگاه ها به حرم بر درآمد اقامتگاه ها). ۱۱۴
جدول ۴-۳۴ :آلودگی هوا. ۱۱۴
جدول ۴-۳۵ : آماره کای اسکویر(آلودگی  هوا). ۱۱۵
جدول ۴-۳۶ :آلودگی صوتی ۱۱۵
جدول ۴-۳۷ : آماره کای اسکویر(آلودگی صوتی). ۱۱۵
جدول ۴-۳۸ :ترافیک. ۱۱۶
جدول ۴-۳۹ : آماره کای اسکویر(ترافیک) ۱۱۶
جدول ۴-۴۰ : آلودگی زیست محیطی ۱۱۶
جدول ۴-۴۱ : آماره کای اسکویر (آلودگی زیست محیطی). ۱۱۷
جدول ۴-۴۲ : تأثیر نزدیک بودن اقامتگاه ها به یکدیگر در امنیت. ۱۱۷
جدول ۴-۴۳ : آماره کای اسکویر (تأثیر نزدیک بودن اقامتگاه ها به یکدیگر در امنیت ). ۱۱۸
جدول ۴-۴۴ : احساس امنیت در شهر مشهد. ۱۱۸
جدول ۴-۴۵ : آماره کای اسکویر (احساس امنیت در شهر مشهد) ۱۱۸
جدول ۴-۴۶ : جرم و جنایت ۱۱۹
جدول ۴-۴۷ : آماره کای اسکویر (جرم و جنایت ) ۱۱۹
جدول ۴-۴۸ : میزان ماندگاری مسافر در مشهد یا در محله. ۱۲۰
جدول ۴-۴۹ : آماره کای اسکویر (میزان ماندگاری مسافر در مشهدیا در محله). ۱۲۰
جدول ۴-۵۰ : ازدحام در محل اقامت ۱۲۰
جدول ۴-۵۱ : آماره کای اسکویر (ازدحام در محل اقامت). ۱۲۱
جدول ۴-۵۲ : کیفیت زندگی محلی. ۱۲۱
جدول ۴-۵۳ : آماره کای اسکویر زندگی محلی ۱۲۱

فهرست نمودارها

نمودار ۲-۱ : توسعه پایدار. ۲۵
نمودار۲-۲ : نمای شماتیک مدل مفهومی تحقیق. ۴۳
نمودار ۲-۳ : تعداد اقامتگاه های رسمی در ۴ استان اول کشور ۴۶
نمودار ۳-۱ : مشخصات پژوهش. ۵۰
نمودار ۴-۱ :سرمایه ناخالص در اقامتگاه های کشور(میلیون ریال) ۶۰
نمودار ۴-۲ : ارزش بهروری در اقامتگاه های کشور(میلیون ریال). ۶۰
نمودار ۴-۳ : الگوی کلی پیک سفر در شهر مشهد(۱۳۹۰). ۶۱
نمودار ۴-۴  : تعداد گردشگران و زائران داخلی کلانشهر مشهد به تفکیک ماه از سال ۱۳۶۵ تا۱۳۹۰. ۶۱
نمودار ۴-۵ : فرآیند کنونی سیستم گردشگری شهر مشهد. ۶۴
نمودار ۴-۶ :توزیع نسبی اماکن فرهنگی،میزان جرم و جنایت و جمعیت در مناطق شهرداری. ۶۶
نمودار ۴-۷ : محل اسکان در مشهد. ۸۶
نمودار ۴-۸ : رضایتمندی از امکانات اقامتگاهی در مشهد. ۸۷
نمودار ۴-۹ : میزان هزینه و مدت شب اقامت ۸۸
نمودار ۴-۱۰ : مقایسه هزینه سفر به مشهد با شهرهای گردشگرپذیر ۸۸
نمودار ۴-۱۱  : پیشنهادهای  برای توسعه و رشد بیشتر خدمات اسکان در مشهد. ۸۹
نمودار ۴-۱۲  : استقرار اقامتگاهها  در اطراف حرم مطهر ۸۹
نمودار ۴-۱۳ : تأثیر نزدیک بودن اقامتگاه ها در امنیت. ۹۰
نمودار ۴-۱۴ : میزان آلودگی هوا، آلودگی صوتی و ترافیک. ۹۲
نمودار ۴-۱۵ : مدت اقامت در مشهد ۹۴
نمودار ۴-۱۶ :  محل استقرار اقامتگاه ها ۹۵
نمودار ۴-۱۷ : مکان و هزینه اقامت در مشهد ۹۶
نمودار ۴-۱۸ : فصول گردشگری ۹۷
نمودار ۴-۱۹ : درصد اشغال اقامتگاه. ۹۷
نمودار ۴-۲۰ : پیشنهادهای توسعه و رشد بیشتر خدمات اسکان در مشهد. ۹۸
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

۱-۱-  مقدمه

امروزه گردشگری به عنوان یکی از مهم ترین صنایع توسعه پایدار، فرصت بزرگ فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی برای کشورها از جمله  ایران به وجود آورده است. این صنعت در ساختارهایِ فضایی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی عصر مدرن در جامعه ایران بسیار با اهمیت است؛ بر اساس چنین ویژگی­ای، امروزه گسترش فضاهای باز جمعی و ایجاد مراکز اقامتی استاندارد، مکان‌های فراغتی و تفریحی مدرن یکی از اهداف مهم برنامه­ریزان مدیریت در حوزه گردشگری شهری (داخلی) است.
توسعه گردشگری با ارتقای ابعاد کمّی و کیفی با حداکثر بازده یکی از مهم ترین فعالیت­های عمده مدیریت اجرایی کشورها در عصر حاضر می­باشد. تأکید بر ظرفیت تحمل محیطی به منظور دست‌یابی به گردشگری پایدار، توسعه فعالیت­های عمران گردشگری شهری، نوسازی بافت­های تاریخی شهر، بازسازی فضاهای تفریحی در این حوزه با ارائه تسهیلات مناسب، کمک شایانی به توسعه پایدار گردشگری می­ کند. رقابت در جهت توسعه پایدار گردشگری با توجه به ارائه نیازهای گردشگران، در کنار تقویت مشارکت بخش­های خصوصی و شهروندان در رفع این نیازها، همچنین ایجاد بسترهای آمایشی مختلف در این حوزه باید مورد اهمیت و برنامه ­ریزی مدیریت اجرایی گردشگری قرار گیرد. تغییر نگرش مسوولان و شهروندان نسبت به جذب گردشگران، ارائه رفتارهای مناسب با این میهمانان، کنترل معضلات و مشکلات گردشگران، توجه به پروسه فرایند ارائه اطلاعات مورد نیاز به گردشگر و می ­تواند جزء مهم ترین عوامل توسعه پایدار راهکارهای گردشگری در ایران از جمله کلان­شهرهای گردش­پذیر نظیر شهر مشهد باشد. در این بین انتخاب کلانشهر مشهد به عنوان مطالعه موردی از آنجا ناشی می‌شود که کلانشهر مشهد بزرگترین کانون جمعیتی شرق و شمال شرقی ایران است. این شهر به دلیل موقعیت ژئوپولیتیکی خود، بزرگترین شهر شیعه‌نشین آسیای غربی و مسلمانان سنی مذهب چین، آسیای مرکزی و افغانستان نیز به شمار می‌رود. لذا می‌بایست سامان دهنده و هدایتگر فعالیت های فرهنگی و مذهبی برای محدوده ای به وسعت ایران باشد (پاپلی یزدی، ۱۳۸۲،ص. ۶). علاوه بر آن کلانشهر مذهبی مشهد دارای حوزه نفوذ بین‌المللی بوده و به دلیل همجواری با کشورهای مسلمان، بزرگترین مرکز جذب گردشگران مذهبی و زائران در نیمه شرقی و شمال شرقی ایران است که بنا به آمار در سال ۱۳۹۰ پذیرای حدود ۲۰ میلیون گردشگر و زائر بوده است (سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، ۱۳۹۱). ورود چنین حجمی از گردشگران و زائران به مشهد نیازمند رسیدگی و مناسب‌سازی وضعیت اسکان و مسائل رفاهی گردشگران است که در این پژوهش به بررسی این مقوله با تأکید بر مؤلفه های پایداری پرداخته خواهد شد.
 
 

۱-۲- بیان مسئله:

از عوامل موثر بر تجربه گردشگری دلپذیر در یک شهر، خدمات اقامتگاهی و پذیرایی آن شهر می‌باشد که تأثیر به سزایی در تمایل به سفر مجدد به شهر مذکور را دارد. خدمات میهمان نوازی قلب فعالیت گردشگری محسوب می‌شود چرا که از یک سو اشتغال و درآمد مستقیم از گردشگری را برای میزبان رقم می‌زند و در دیگر سو در برآورد نیازها و خواست‌های گردشگران یکی از عوامل اصلی شکل دادن به یک تجربه خوب گردشگری است. از جمله خدمات موجود در بخش مهمان نوازی، خدمات مربوط به اسکان گردشگران است که اصلی‌ترین رکن خدمات میهمان‌نوازی است.
یک گردشگر از لحظه‌ای که تصمیم به سفر می‌گیرد تا وقتی که سفرش به پایان می‌برد، نیازهای متعددی دارد که عدم پاسخگویی به هر یک از آنها می‌تواند در تصمیم او نقش داشته باشد. با این وصف نیاز به اطلاعات، وسایل حمل و نقل، محل اقامت مناسب، برخورد اصولی و مبتنی بر احترام، امنیت و آسایش و. از جمله این نیازها می‌باشد که برای هر یک از آنها باید برنامه‌ریزی دقیقی صورت بگیرد. در این میان محل اقامت یکی از مهم ترین ملزومات حایز اهمیت گردشگران است.
از جمله مقاصد زیارتی و گردشگری مذهبی کشور شهر مقدس مشهد است که به دلیل وجود مرقد مطهر امام رضا(ع) امام هشتم، به عنوان پایتخت معنوی کشور، سالانه بیش از ۲۰ میلیون از زائرین و گردشگران داخلی و خارجی را در خود جای می دهد(سقایی،۱۳۹۰: ۵۴).  در اولویتبندی احتیاجات و یا به عبارت دیگر، خدمات مورد نیاز زائران و گردشگران ورودی به شهر مشهد، خدمات اقامتی و اسکان را میتوان دارای اهمیت فراوان دانست. به گونه ای که فکر اسکان و اینکه زائر به این امر میاندیشید که در طول اقامت برای زیارت در مقاصد مذهبی چگونه بتواند زمینه اسکان خود و یا خانواده را مهیا کند؟ یکی از دغددغه های اصلی اکثریت زائران و گردشگرانی است که به مشهد سفر می کنند (اکبری، ۱۳۸۹ و آمایش طوس ۱۳۸۷ و سقایی،۱۳۹۰ ). برآورد خدمات اقامتی و اسکان زائر به عنوان دغدغه اول زائران در کلانشهر مشهد سبب گردیده که اقامتگاه های عمومی فر اوانی در این کلانشهر احداث و مورد بهره برداری قرار گیرد.
مشهد این کانون مذهبی همه ساله میلیون‌ها نفر از مشتاقان را از سراسر جهان به سوی خود جلب می‌کند که این امر برای استان خراسان رضوی و مشهدالرضا(ع) موقعیتی استثنایی را فراهم آورده است. طبق آمارهای منتشره سال ۹۱ خراسان رضوی در حال حاضر با وجود ۱۵۱ هتل از یک ستاره تا پنج ستاره با ظرفیت ۱۱۰۹۵ اتاق و ۳۹۱۳۸ تخت، ۲۹۲ واحد هتل آپارتمانی با ظرفیت ۱۶۳۹۲ تخت و ۵۴۳ واحد مهمانپذیر با تعداد ۳۴۳۰۹ تخت نقش مهمی در اسکان زائرین و گردشگران ایفا می کند. از سوی دیگر هم‌اکنون ۲۲۱ دفتر خدمات مسافرتی و جهانگردی در استان فعال است (شهرداری مشهد،۱۳۹۱). اما یکی از بزرگترین مشکلات گردشگری در شهر مشهد طریقه اسکان یافتن مسافران در این شهر است. به طوری که درصد زیادی از مسافران مشهد در چادرها و کمپ­ها استقرار می­یابند و درصد کمتری از هتل و مهمانپذیر استفاده می­ کنند. این معضل تا حدی است که در برخی از فصول سال وضعیت هتلداری را با چالش روبرو کرده است. از طرف دیگر اسکان در چادرها و در کنار خیابان به صورت غیرمستقیم به بزهکاری و جرائم خیابانی و بالا رفتن هزینه تأمین امنیت در  شهر دامن زده است.
موقعیتی نظیر شهر مشهد در شرق کشور و ظرفیت بالای گردشگری این کلانشهر زیارتی باعث شده تا بسیاری از سرمایه ­گذاران داخلی و خارجی مایل به استفاده از بسترهای سرمایه­گذاری در صنعت گردشگری این شهر شوند. چنین است که بسیاری از ایرانیان و یا حتی اتباع کشورهای مسلمان از مسئولان استانی کشور می­خواهند تا مسیر حضور پر رنگ و جدی­تر سرمایه­گذاری کشورهای مسلمان در کلان شهر مذهبی مشهد را هموار کنند. با این حال عدم توسعه مناسب زیرساخت­های صنعت گردشگری و نیز مشکلات اداری، عدم توجه به ظرفیت­ها و فرصت­ها، مانع از جذب مناسب سرمایه در صنعت گردشگری مشهد شده و در نتیجه عدم توسعه امکانات رفاهی را به بار آورده است.
از آنجا که دلیل اصلی انتخاب این شهر برای سفر، توسط مردم، وجود حرم مطهر امام رضا(ع)، امام هشتم شیعیان در این شهر است، حال به هر دلیلی اگر از تعداد این زائران کاسته شود، شهر مشهد دچار مشکل خواهد شد. به طوری که هم اکنون نیز کم شدن گردشگران در بعضی فصول، باعث رکود فصلی مشاغل مربوطه در این شهر می‌شود. عواملی چند وجود دارند که می‌تواند بر روی روند ورود گردشگر به این شهر تأثیرگذار بوده است.
بر این اساس توجه همه­جانبه به مقوله اسکان و اقامتگاه ها در توسعه گردشگری پایدار از اهمیت به­ سزایی برخوردار است. بنابراین تحقیق حاضر قصد دارد به بررسی وضعیت اسکان رسمی زائران شهر مشهد به واکاوی آن از نگاه مؤلفه های پایداری بپردازد. از جمله مواردی دیگری که در این تحقیق مورد بررسی قرار خواهند گرفت عبارتند از؛ بررسی میزان نیاز به اماکن اقامتی در شهر مشهد و این که آیا نیاز به ساخت اماکن اقامتگاهی جدید وجود دارد؟ و نیز ساخت اماکن اقامتی در بافت های فرسوده و اثرات و پیامدهایی که می تواند بر این گونه مناطق بر مردم (ابعاد اجتماعی)، تأثیرات اقتصادی و زیست محیطی بگذارد مورد بررسی قرار می گیرند.
 

۱-۳- اهمیت وضرورت تحقیق:

از آنجایی که وضعیت اسکان رسمی گردشگران مشهد دغدغه اصلی تحقیق حاضر است، مروری بر آمارهای مربوطه و معضلات و تهدیدات گردشگری شهر مشهد، می ­تواند ضرورت موضوع را روشن کند.
محل اقامت یکی از نیازهای ضروری زائران است که شناخت آن برای برنامه ریزان شهری ضروری است. هدف از اجرای این پژوهش شناخت نیازهای اقامتی زائران در شهر مشهد است. بی اطلاعی از نیازهای زائران و گردشگران، عدم ایجاد امکانات اقامتی و رفاهی مطابق با خواسته های زائران و در نتیجه عدم جذب گردشگر را فراهم می کند.
یکی دیگر از معضلات گردشگری در شهر مشهد مدت اقامت و ماندگاری مسافرین در این شهر است که معمولاً مسافران پس از زیارت و خرید در بازار مسافرت خود را اتمام یافته می­دانند و این در صورتی­ است که یک گردشگر هرچه بیشتر در یک شهر بماند سود و منفعت بیشتری عاید شهر یاد شده می­شود. یکی از اهداف مهم سازمانهای مرتبط با گردشگری افزایش همین ضریب ماندگاری زائران و گردشگران در این شهر است. این امر به جز از طریق شناخت و رفع نیازهای اصلی گردشگران و زائران و افزایش رضایت آنها امکان پذیر نیست.
بر اساس آمار تعداد گردشگران شهر مشهد در ماه­های مختلف سال متفاوت است و این خود باعث به وجود آمدن رکود فصلی در بسیاری از مشاغل این شهر می­گردد، این رکود خصوصاً در مورد مشاغل تجاری، هتلداری، حمل و نقل و بسیار صدق می­ کند[۱]. بیشترین مسافران شهر مشهد در فصل تابستان و خصوصاً مرداد ماه به این شهر می­آیند و کمترین آن نیز در آذر ماه می­باشد و این خود باعث گرانی و تورم قیمت کرایه اقامتگاه در فصل شلوغ سال می­شود.
از دیگر مشکلات گردشگری در شهر مشهد می­توان به طریقه اسکان یافتن مسافران در این شهر اشاره کرد. به طوری که درصد زیادی از مسافران مشهد در چادرها و کمپ­ها استقرار می­یابند و درصد کمتری از هتل و مهمانپذیر استفاده می­ کنند.
از این گذشته مسائل دیگری نیز هستند که می توانند به طور جدی وضعیت گردشگری را در شهر مشهد تحت تأثیر قرار دهند از جمله[۲]:
۱: با توجه به این که مسافران شهر مشهد هرکدام از راه­های دور و نزدیک به این شهر می­آیند، گرانی هزینه­ها و مخارج سفر بر میزان تعداد گردشگران این شهر تأثیر گذار است.
۲: دلیل اصلی سفرهای مردم به شهر مشهد­، مذهبی و برای زیارت امام رضا است. با ایجاد امنیت در عراق در آینده، بسیاری از مردم ایران (خصوصاً غرب و جنوب غرب ایران) می­توانند با پیمودن فاصله کمتری به زیارت امامان شیعه در کشور عراق بروند و این پدیده می ­تواند به شدت وضعیت گردشگری در مشهد را تحت تاثیر قرار دهد.
شناخت نیازهای زائران همواره از جهت ماندگاری و جذب هرچه بیشتر گردشگر از اهمیت خاصی برخوردار است و بی اطلاعی از آنها زمینه ناکارآمدی جامعه میزبان در ارائه امکانات و خدمات اقامتی مناسب به زائران و در نتیجه جذب گسترده تر و بهتر زائر را فراهم می کند. یکی از مهترین خدمات مورد نیاز خدمات اقامتی است که برآورد این نیاز برای زائران از اهمیتی بنیادین در توسعه و بهینه سازی زیارت و گردشگری در شهر مشهد دارد.
سرمایه گذاری اصولی برای ایجاد مراکز اقامتی مطابق با نیازهای زائران و گردشگران، رضایتمندی گردشگران را بیشتر کرده، تقاضای سفر و ماندگاری را افزایش داد و درآمد بیشتری به صنعت گردشگری تزریق می  نماید. رسیدن به این اهداف در بلندمدت نتایج مطلوب دیگری، همچون زیباسازی شهر ، بالا رفتن سطح فرهنگ عمومی، آشنایی با دیگر فرهنگ ها و نهایتاً توسعه پایدار را به همراه خواهد داشت .از این رو، برنامه ریزی برای توسعه مراکز اقامتی حساسیت ویژه ای را می طلبد.
 

۱-۴- اهداف تحقیق

این مطالعه شهر مشهد را که یکی از قطب های گردشگری در کشور بوده و هر ساله پذیرای گردشگران زیادی است، به عنوان نمونه انتخاب و واحدهای اقامتی آن را به لحاظ اهمیتی که اسکان و اقامت توأم با آرامش برای گردشگر دارد، بررسی می کند. شایان ذکر است به علت کثرت مراکز اقامتی در شهر مشهد و همچنین تنوع گونهای این مراکز اقامتی بررسی وضعیت آنها به لحاظ گوناگونی را به وسیله یک پرسشنامه امکان پذیر نمی ساخت، تمرکز پژوهش حاضر بر روی هتل، هتل آپارتمان و مهمانپذیرها به عنوان مهمترین جزء مراکز اقامتی است. هدف عمده مطالعه وضع موجود و شناخت ظرفیتها  اقامتی و اسکان گردشگر با در نظر گرفتن شاخصهای توسعه پایدار، جهت بررسی امکان توزیع متعادل گردشگران در فصول مختلف سال درکلانشهر مشهد مقدس است  و بررسی چرایی بیتوته مسافران ورودی به شهر مشهد در پارکها، مراکز عمومی، کمپها و خانه های اجاره ای است. این مسأله محقق را بر آن داشت تا مراکز اقامتی را مورد کنکاش قرار دهند. آیا مشهد با کمبود مراکز اقامتی مرتبط با گردشگران روبه روست یا علت این مسأله را باید در جایی دیگر جستجو کرد. بعد از این سؤال، هدف بعدی بررسی وضعیت مراکز اقامتی شهر مشهد از لحاظ مکان و موقعیت در شهر است .
 

۱-۵- پرسش های تحقیق:

پرسش اصلی تحقیق:
اقامتگاه های رسمی موجود در شهر مشهد تا چه حدی براساس مؤلفه های توسعه پایدار گردشگری است؟
پرسش های فرعی تحقیق:
۱- فضاهای اقامتی تا چه حدی ابعاد اجتماعی جامعه محلی را مورد توجه قرارداده است؟
۲- فضاهای اقامتی تا چه حدی براساس مؤلفه های اقتصادی توسعه پایدار گردشگری است ؟
۳ – فضاهای اقامتی تا چه حدی براساس مؤلفه های زیست محیطی توسعه پایدار گردشگری است ؟
 

۱-۶- فرضیه های تحقیق

فرضیه اصلی تحقیق:
اقامتگاه های رسمی ساخته شده مطابق با مبنای توسعه پایدار گردشگری نمی باشد.
فرضیه های فرعی تحقیق:
۱- فضاهای اقامتی ابعاد اجتماعی جامعه محلی را تحت الشعاع قرار داده است.
۲- فضاهای اقامتی مطابق با مبنای اقتصادی توسعه پایدار گردشگری نیست.
۳ – فضاهای اقامتی مطابق با مبنای زیست محیطی توسعه پایدار گردشگری نیست.
[۱]) : www.mashhadtourism.ir(
[۲] : (www.razavi-chto.ir)
تعداد صفحه :۱۴۶
قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

پایان نامه بررسی عملکرد حرارتی ساختمان­های خاک پناه

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته معماری

دانشگاه ایلام
دانشکده فنی و مهندسی
 
پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته ی معماری (انرژی)
 
بررسی عملکرد حرارتی ساختمان­های خاک پناه
شهریور ۱۳۹۳
 
 
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
 
عدم هم­خوانی ساختمان­ها با اقلیم منطقه و همچنین فراموشی تجربه­های گذشته باعث پیدایش آسیب هایی شده است که از آن جمله می­توان به بالاتر رفتن مصرف انرژی اشاره نمود. از این رو امروزه ایده­ای همچون ساختمان غیرفعال طرح گردیده است. ساختمان­ خاک­پناه از ایده­های مطرح در میان گونه ساختمان­های غیرفعال است که به دلیل مزایای بسیار زیاد مورد استقبال طراحان و معماران قرار گرفته­ است. این رساله به بحث و بررسی عملکرد حرارتی ساختمان­های خاک­پناه، با توجه به مبانی اصلی آن، می ­پردازد. جهت پیش بینی رفتار حرارتی این گونه­ی ساختمانی، پس از مطالعات میدانی و کتابخانه­ای، از نرم­افزار شبیه سازی حرارتی انرژی پلاس استفاده گردیده است. پس از اعتبارسنجی نتایج این نرمافزار، عوامل تاثیرگذار بر روی عملکرد حرارتی این گونه­ی ساختمانی، در اقلیم گرم و خشک شهر یزد به عنوان نمونه­ی موردی، شبیه سازی گردید. نتایج به دست آمده نشان می­دهد که تغییر هریک از عوامل تاثیرگذار بر روی عملکرد حرارتی، تغییر متفاوتی بر مصرف انرژی ساختمان­های خاک­پناه نسبت به ساختمان احداث شده بر روی سطح زمین در پی دارد. با در نظر گرفتن تمامی این عوامل در نمونه کاربری پرکاربرد مسکونی در شهر یزد می­توان در عمق ۲.۵ متر به شرایط ثایت و قابل قبولی از لحاظ حرارتی رسید و ۶۷% در میزان مصرف انرژی کلی، صرفه­جویی نمود. همچنین با بهره گرفتن از تهویه شبانه در ساعات ۲۴ تا ۷ صبح نیز می­توان میزان مصرف انرژی سرمایشی را تا ۸۱% کاهش داد. این بررسی برای سایر کاربری­ها در شرایط مختلف نیز ارزیابی شده است.
 
واژگان کلیدی: ساختمان خاک پناه، مصرف انرژی، بهینه سازی انرژی در ساختمان، اینرسی حرارتی، رفتار حرارتی خاک
 
 
 
 
 
 
فهرست مطالب
عنوان                                                                                         صفحه
 
۱- فصل اول: کلیات و شرح موضوع. ۱
۱-۱- مقدمه: ۱
۱-۲- شرح وبیان مسئله: ۱
۱-۳- ضرورت و اهمیت موضوع تحقیق: ۲
۱-۴- اهداف تحقیق مورد نظر: ۳
۱-۵- کاربرد نتایج تحقیق: ۳
۱-۶- فرضیه ها یا سؤال های تحقیق: ۴
۱-۶-۱- فرضیه ها: ۴
۱-۶-۲-   سوال ها: ۴
۱-۷- شرح روش تحقیق ۴
۱-۸-محدودیت ها ۵
۱-۹- ساختار فصول رساله. ۶
۱-۱۰- نتیجه گیری ۷
فصل دوم- مرور تحقیقات انجام شده. ۸
۲-۱-مقدمه. ۸
۲-۲- چالش انرژی ۸
۲-۲-۱- چالش انرژی در ساختمانها و مشکلات زیست محیطی. ۹
۲-۲-۲- مصرف انرژی در دنیای امروز ۹
۲-۲-۳- چالش های انرژی ایران و میزان مصرف انرژی در بخش ساختمان. ۱۰
۲-۳- ساختمان خاک پناه چیست؟ ۱۲
۲-۴- دلیل اصلی استفاده از ساختمانهای خاک پناه. ۱۲
۲-۵- طبقه بندی ساختمانهای خاک پناه و اصطلاحات تخصصی ۱۳
۲-۵- ۱- گونه بندی از حیث معماری. ۱۴
۲-۵-۲- گونه بندی از حیث نیازهای انسانی. ۱۷
۲-۶- سیر تاریخی استفاده از ساختمانهای خاک پناه. ۱۸
۲-۶-۱- بررسی تاریخی استفاده از ساختمانهای خاک پناه در جهان. ۱۸
۲-۶-۲- پراکندگی معماری خاک پناه در ایران. ۲۰
۲-۷- ویژگیهای ساختمان خاک پناه. ۲۲
۲-۷-۱- بررسی مزایای ساختمان خاک پناه. ۲۲
۲-۷-۱-۱- مزایا از حیث بهره وری انرژی. ۲۲
۲-۷-۱-۱-۱-کاهش انتقال حرارتی خاک. ۲۲
۲-۷-۱-۱-۲- اینرسی حرارتی ۲۳
۲-۷-۱-۱-۳- ثبات دمای زمین ۲۳
۲-۷-۱-۱-۴- کنترل میزان هوای نفوذی ۲۴
۲-۷-۱-۱-۵- کاهش دریافت حرارت ۲۴
۲-۷-۱-۲- مزایا با رویکرد بهره وری از سطح زمین و محیط زیست ۲۴
۲-۷-۱-۲-۱- مزایای زیبایی شناسی ۲۴
۲-۷-۱-۲-۲- شکل گیری کانسپت خاص معماری ۲۵
۲-۷-۱-۳- مزایای زیست محیطی. ۲۵
۲-۷-۱-۳-۱- حفظ منظر طبیعی ۲۵
۲-۷-۱-۳-۲- حفظ اکولوژی ۲۵
۲-۷-۱-۳-۳- کارآیی در مصرف زمین ۲۶
۲-۷-۱-۴- مزایا با رویکرد اهمیت چرخه زندگی بنا ۲۶
۲-۷-۱-۴-۱- محافظت ۲۶
۲-۷-۱-۴-۱-۱- عوامل طبیعی ۲۶
۲-۷-۱-۴-۲- آلودگی صوتی  و ارتعاش. ۲۶
۲-۷-۱-۴-۳- حفاظت کالبد بنا ۲۷
۲-۷-۱-۴-۴- حفاظت از مواد داخل بنا ۲۷
۲-۷-۱-۴-۵- امنیت ۲۷
۲-۷-۲- معایب ساختمانهای خاک پناه. ۲۸
۲-۷-۲- ۱- معایب با رویکرد بهره وری انرژی. ۲۸
۲-۷-۲-۲- معایب از حیث استفاده از زمین و موقعیت ۳۰
۲-۷-۲-۴- معایب از حیث اقامت طولانی مدت ۳۱
۲-۷-۳-  هزینه های احداث و بهره برداری ۳۲
۲-۷-۳- ۱- هزینه های تحمیل شده در احداث و بهره برداری ساختمان خاک پناه ۳۳
۲-۷-۳-۲- هزینه های صرفه جویی شده در احداث و بهره برداری ساختمان خاک پناه ۳۳
۲-۸- مرور ادبیات: ۳۴
۲-۸-۱- بررسی ساختمانهای خاک پناه از دیدگاه عملکرد حرارتی ۳۵
۲-۸-۲- پیش بینی عملکرد حرارتی ساختمانهای خاک پناه به وسیله شبیه سازی حرارتی ۳۷
۲-۸-۳- بررسیهای ویژگیهای دیگر ساختمانهای خاک پناه. ۳۸
۲-۹- مباحث تاثیرگذار بر عملکرد فضاهای خاک پناه. ۳۹
۲-۹-۱- جهتگیری. ۳۹
۲-۹-۲- تهویه ۴۰
۲-۹-۳-  نور طبیعی. ۴۱
۲-۹-۴- ویژگیهای فیزیکی خاک. ۴۱
۲-۱۰- مکانیزم تبادل حرارت میان ساختمان خاک پناه و محیط ۴۲
۲-۱۰-۱- مفاهیم موثر در انتقال حرارت جداره ها ۴۲
۲-۱۰-۱-۱- اینرسی حرارتی. ۴۲
۲-۱۰-۱-۲- رابطه ضخامت پوسته ها، اینرسی حرارتی و وضعیت حرارتی هوای داخلی. ۴۴
۲-۱۰-۱-۳- تاثیر تابش آفتاب بر حرارت داخلی ساختمان. ۴۴
۲-۱۰-۱-۴- تابش آفتاب بر انواع دیوار ۴۵
۲-۱۰-۲- نحوه تبادل حرارت میان ساختمان خاک پناه و محیط پیرامون. ۴۶
۲-۱۰-۲-۱- مکانیزم تبادل حرارت از خورشید تا عمق زمین. ۴۷
۲-۱۰-۳- بررسی رفتار حرارتی خاک. ۴۸
۲-۱۰-۴- پیش بینی رفتار دمای زمین ۵۱
۲-۱۱- آینده بناهای خاک پناه. ۵۱
۲-۱۲- جمع بندی ۵۲
فصل سوم: ۵۴
۳-۱- مقدمه. ۵۴
۳-۲- بررسی اقلیمی شهر یزد. ۵۴
۳-۲-۱- خصوصیات جغرافیایی و اقلیمی یزد ۵۴
۳-۲-۲- تحلیل داده های اقلیمی شهر یزد ۵۵
۳-۲-۲-۱- دمای هوا ۵۶
۳-۲-۲-۲- رطوبت نسبی هوا ۵۸
۳-۲-۲-۳- باد. ۵۸
۳-۲-۲-۴- نمودار سایکرومتریک. ۵۹
۳-۲-۲-۴-۱-گرمایش. ۶۰
۳-۲-۲-۴-۲- سرمایش. ۶۱
۳-۳-  راهکارهای طراحی اقلیمی شهر یزد. ۶۳
۳-۳-۱- مقیاس شهری. ۶۳
۳-۳-۱-۱- جهت گیری. ۶۴
۳-۳-۱-۲- بافت متراکم. ۶۴
۳-۳-۱-۳- معابر ارگانیک و سرپوشیده. ۶۴
۳-۳-۲- مقیاس بنای معماری. ۶۵
ویژگی‌های معماری سنتی شهر یزد. ۶۵
۳-۴- ایده های اقلیمی خاک پناهندگی شهر یزد. ۶۶
۳-۴-۱- سرداب ۶۶
۳-۴-۲-  آب انبار ۶۷
۳-۴-۳- گودال باغچه ۶۸
۳-۵- نتیجه گیری ۷۱
فصل چهارم: ۷۲
۴-۱-مقدمه. ۷۲
۴-۲- روند انجام بررسی رفتار حرارتی ساختمان خاک پناه. ۷۲
۴-۳- انتخاب نرم افزار شبیه سازی ۷۴
۴-۴- اعتبار سنجی نرم افزار شبیه سازی ۷۴
۴-۴-۱- مقایسه با نرم افزار دیگر ۷۵
۴-۴-۲- اعتبارسنجی شبیه سازی EnergyPlus نسبت به نمونه واقعی رکورد شده. ۷۶
۴ – ۴-۲-۱- معرفی نمونه ۷۶
۴-۴-۲- ۲- اندازه گیری حرارتی ساختمان نمونه ۷۸
۴-۴-۲- ۳- شبیه سازی ساختمان نمونه ۸۰
۴-۵- شناخت ویژگی های مدل طرح برای شبیه سازی حرارتی ۸۱
۴-۵-۱-عوامل موثر هندسی و فیزیکی. ۸۲
۴-۵-۲- عوامل موثر قراردادی ۸۳
۴-۵-۳- عوامل موثر قراردادی- تخمینی ۸۴
۴-۷- شبیه سازی حرارتی ۸۵
۴-۸- بررسی چگونگی تاثیر هریک از شاخصهای کالبدی بر مصرف انرژی مدل خاک پناه. ۸۶
۴-۸-۱- تاثیر جنس خاک بر عملکرد حرارتی. ۸۶
۴-۸-۲- تاثیر کاربریها بر عملکرد حرارتی. ۸۹
۴-۸-۳- بررسی عملکرد حرارتی کاربری مسکونی. ۹۳
۴-۸-۳-۱- بررسی محدوده دمایی کاربری مسکونی در عمق پیشنهاد شده. ۹۵
۴-۸-۴- تاثیر جهتگیری بنا بر عملکرد حرارتی. ۹۷
۴-۸-۵- تاثیر نرخ تهویه بر عملکرد حرارتی. ۹۹
فصل پنجم. ۱۰۳
۵-۱- مقدمه: ۱۰۳
۵-۲- پاسخ به سوالات تحقیق ۱۰۳
۵-۳- نتایج مهم مطالعات کتابخانهای ۱۰۴
۵-۴- نتایج مهم مطالعات شبیه سازی ۱۰۵
۵-۵- ارائه پیشنهادات ۱۰۶
پیوست ۱: ۱۰۷
منابع و مراجع: ۱۰۹
منابع داخلی: ۱۰۹
منابع خارجی: ۱۱۰
 
 
فهرست جداول
عنوان                                                                                         صفحه
جدول ۱- گونه بندی بندی ساختمان­های خاک پناه از جهت سطح تماس با خاک.۱۶
جدول ۲-گونه بندی از حیث نیازهای انسانی و کاربری در گذشته ..۱۷
جدول ۳- طبقه بندی ساختمان­های خاک پناه معاصر از حیث کاربری۱۸
جدول ۴- ویژگی های  فیزیکی خاک های مختلف۵۰
جدول۵ – جمع­بندی مزایا و معایب ساختمان­های خاک­پناه۵۲
جدول ۶-  راهبردها و تخمین میزان کاهش مصرف انرژی.۶۲
جدول ۷-ویژگیهای فیزکی و حرارتی مدل  مشترک دو نرم افزار.۷۵
جدول ۸- مشخصات حسگرهای اصلی.۷۸
جدول ۹-مقایسه دمای شبیه سازی شده و ثبت شده­ی اتاق نمونه در خانه هوشمند۸۱
جدول ۱۰-ویژگی های مصالح مدل مورد مطالعه .۸۳
جدول۱۱- مشخصات کاربری های مورد مطالعه.۸۴
جدول ۱۲- اختصارات فرمول لبز.۸۷
جدول ۱۳- ویژگی های فیزیکی نمونه خاک های سطح شهر یزد۸۸
جدول ۱۴- میزان مصرف انرژی کاربری­های متفاوت.۹۲
جدول ۱۵- نسبت تغییر دما و زمان تاخیر کاربری مسکونی به هوای بیرون۹۵
جدول ۱۶- مصرف انرژی کلی در جهتگیری های اصلی.۹۹
جدول ۱۷- میزان مصرف انرژی سرمایشی با تغییر نرخ تعویض هوا.۱۰۲
جدول ۱۸- اطلاعات آب و هوایی شهر یزد.۱۰۸
جدول ۱۹- دمای ماهانه­ی خاک در اعماق مختلف .۱۰۹
جدول ۲۰- بیشینه و کمینه دمای خاک غالب شهر یزد  در اعماق مخلف۱۰۹
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست نمودارها
عنوان                                                                                         صفحه
نمودار ۱- مصرف جهانی انرژی در کشورهای مختلف.۱۰
نمودار ۲- مصرف انرژی در بخش­های مختلف در سال­های اخیر کشور ایران.۱۱
نمودار ۳- سهم سالانه مصرف انرژی ایران در بخشهای مختلف در سال.۱۱
نمودار ۴- مصرف انرژی مدلهای مختلف ساختمان خاک پناه۳۸
نمودار ۵– نمودار تغییر دمای خاک در اعماق مختف شهر یزد.۵۱
نمودار۶- دمای ماهانه ی هوای خشک شهر یزد در مقایسه با سردترین و گرمترین شهر ایران.۵۷
نمودار ۷- بازه ی دمایی هوا در مقایسه با محدوده ی آسایش اشری۵۷
نمودار۸-دما و رطوبت نسبی برای ساعتهای مختلف در ماه های مختلف شهر یزد۵۸
نمودار ۹- گلباد سالانه شهر یزد.۵۹
نمودار ۱۰-نمودار سایکرومتریک شهر یزد.۶۱
نمودار ۱۱- فلوچارت روند حل مسئله­ رفتار حرارتی ساختمان خاک پناه۷۳
نمودار ۱۲-مقایسه نتیجه شبیه سازی نمونه Best Case ASHRAE-900 توسط دو نرم افزار۷۶
نمودار ۱۳- دمای ثبت شده در اتاق و هوای بیرون نمونه­ اتاق در خانه هوشمند.۸۰
نمودار ۱۴- مقایسه­ دمای شبیه سازی شده و ثبت شده­۸۰
نمودار۱۵-  مقایسه دمای رکورد شده و شبیه سازی شده اتاق نمونه در خانه­ی هوشمند.۸۱
نمودار ۱۶-میزان مصرف انرژی کلی در چهار نمونه خاک با ضریب پخشندگی متفاوت۸۹
نمودار۱۷-مصرف انرژی کلی در کاربر­ی­های خاک پناه۹۲
نمودار ۱۸- درصد صرفه جویی اعماق مختلف در کاربری­های خاک پناه.۹۳
نمودار ۱۹- نوسان دمای ساختمان روی سطح زمین و در عمق خاک نسبت به هوای بیرون.۹۴
نمودار۲۰- بازه دمایی نمونه­ی مسکونی در اعماق مختلف.۹۵
نمودار ۲۱- دمای نمونه­ی مسکونی در عمق ۲.۵ متر.۹۶
نمودار ۲۲- دمای نمونه­ی مسکونی در عمق ۲.۵ در گرمترین روز سال.۹۷
نمودار ۲۳- دمای نمونه­ی مسکونی در عمق ۲.۵ در سردترین روز سال.۹۷
نمودار ۲۴- میزان مصرف انرژی کلی در جهتگیری های اصلی۹۹
نمودار ۲۵- مقایسه مصرف انرژی سرمایشی در ساختمان های روی سطح زمین و در عمق خاک با تغییر نرخ تعویض هوا در ساعت ۲۴ تا ۷ صبح۱۰۲
نمودار ۲۶- میزان مصرف انرژی سرمایشی با تغییر نرخ تعویض هوا در ساعت ۲۴ تا ۷ صبح.۱۰۳
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست تصاویر
عنوان                                                                                         صفحه
تصویر ۱- نمونه ساختمان خاکپناه.۱۵
تصویر ۲- ساختمانهای خاک پناه در جنوب تونس۱۹
تصویر ۲- ساختمانهای خاک پناه در شمال غرب چین.۱۹
تصویر ۴-پراکندگی گونه مسکونی خاک پناه در سراسر جهان بر اساس مستندات تاریخی.۲۰
تصویر ۵- پراکندگی گونه های مختلف ساختمان خاک پناه در اقلیم های مختلف ایران.۲۱
تصویر ۶- ترسیم شماتیک نوسان دریافت گرما از طریق خاک در عمق­های مختلف۳۵
تصویر ۷- تاخیر زمانی در عمق ساختمان.۳۷
تصویر ۸ تعامل بین پوسته­ی زمین و تابش خورشید.۴۷
تصویر ۹- مقطع سرداب خانه سیگاری در یزد۶۷
تصویر ۱۰- آب انباری در شهر یزد۶۸
تصویر ۱۱- روند شکل گیری گودال باغچه۶۹
تصویر ۱۲- مقطع خانه گودال باغچه.۷۰
تصویر ۱۳-عکس هوایی محدوده قرارگیری خانه­ی هوشمند.۷۷
تصویر ۱۴و۱۵- خانه هوشمند نمونه ای از خانه گودال باغچه شهر یزد۷۷
تصویر ۱۶- حسگر st-174 B.78
تصویر ۱۷- پلان حیاط گودال باغچه و محل قرارگیری حسگر حرارتی در اتاق نمونه در زیر زمین خانه­ هوشمند.۷۹
تصویر ۱۸- مقطع اتاق نمونه در زیر زمین خانه­ی هوشمند۷۹
تصویر۱۹- مدل هندسی پیشنهاد شده BestCase 900 ASHRAE.82
تصویر ۲۰- نمونه های مدل شده در هشت عمق مختلف در زیر خاک رسی منطقه­ی یزد۸۶
 

۱- فصل اول: کلیات و شرح موضوع

۱-۱- مقدمه:

تولید مصالح و احداث ساختمان در سال های اخیر، انرژی بسیار زیادی را به خود اختصاص داده و به آلودگی های زیست محیطی فراوانی نیز منجر شده است. انتشار گرد و غبار حاصل از عملیات ساختمانی در مناطق مختلف، پخش آلودگی های شیمیایی ناشی از تولید مصالح ساختمانی، آلودگی های گازی و ذرات معلق پخش شده در هوا که ناشی از حمل و نقل مصالح ساختمانی به محل های مورد نظر است و نیز تولید زباله های ساختمانی از جمله موارد عمده آلودگی های زیست محیطی تحت تاثیر صنعت ساختمان می باشد. همچنین مصرف بسیار زیاد سوخت­ها و منابع طبیعی جهت تامین سرمایش و گرمایش ساختمان، آینده تامین منابع مورد نیاز نسل آینده و محیط زیست را به خطر می­اندازد. لذا ضروری است تا راهبردهای طراحی در ساختمان­های جدید، با هدف کاهش آلودگی­های زیست محیطی، جهت­گیری شود. جهت تحقق این هدف، طراحی ساختمان و سیستم­های غیرفعال ایده­ای است که نیاز به تحقیق و آزمایش در مناطق مختلف دارد .
ساختمان­های خاک پناه از جمله ایده­هایی است که به صورت غیر­فعال، کاهش مصرف انرژی ساختمان و تامین آسایش حرارتی را تا حد بسیار زیادی تضمین می­نماید. این پژوهش نحوه­ی عملکرد حرارتی این گونه­ی ساختمانی را در منطقه­ی اقلیمی گرم و خشک شهر یزد، از جوانب مختلف بررسی می­نماید. چگونگی پاسخ این گونه­ی ساختمانی در شرایط مختلف اقلیمی و کالبدی شهر یزد، رهنمود مهمی در عرصه­ طراحی، ساخت و بهبود ساختمان­های غیرفعال است.

۱-۲- شرح وبیان مسئله:

با گسترش شهرها و رشد ساخت و ساز، عوامل زیادی که آسایش همه­جانبه­ی ساکنان را تامین می­ کند، مورد غفلت قرار گرفته است. عدم هم­خوانی ساختمان ها با اقلیم و بوم منطقه و فراموشی تجربه­های گذشته باعث آسیب هایی شده است که از آن جمله می­توان به عدم آسایش حرارتی و احساس رضایتمندی و هم چنین بالاتر رفتن مصرف انرژی اشاره نمود (Al-Neama, 2011). در نتیجه­ی عدم توجه به طراحی اقلیمی، یکی از ساختارهای فراموش شده، ساختمان­های خاک پناه می­باشند که در بسیاری از شهرهای ایران رواج داشته اند. این ساختار در بسیاری از اقلیم­ها به صورت گودال باغچه و در بسیاری از مناطق دیگر به صورت خانه­های دستکند به چشم می­خورد. بررسی دقیق تعامل این نوع ساختمان­ها با زمین و خاک اطراف یکی از چالش­های قابل مطالعه است. لذا بررسی ویژگی­ها و عملکرد حرارتی این الگوها در شرایط آب و هوایی مختلف، جهت توسعه این ساختار به عنوان یک الگوی مناسب برای ساختمان­های امروزی، شایان اهمیت می­باشد.

۱-۳- ضرورت و اهمیت موضوع تحقیق:

خاک یکی از ارزان ترین و در دسترس­ترین مصالحی است که در اکثر مکان­ها یافت می­شود. عملکرد حرارتی خاک یکی از اثراتی است که با ساخت و ساز جدید و ورود مصالح مدرن مورد غفلت واقع شده است. خاک در ضخامت وعمق­های متفاوت، عملکرد حرارتی متفاوتی دارد. این مصالح که خاصیت اینرسی حرارتی مناسبی دارد، می ­تواند نقش پررنگی در تامین آسایش حرارتی ساکنین ساختمان ها ایفا کند. (Al-Neama, 2011)
پناه بردن به دل زمین و استفاده ازخاصیت حرارتی خاک یکی از ترفندهایی است که در گذشته بر حسب تجربه، در اکثر اقلیم­های ایران مورد استفاده قرار می­گرفته است. فهم و بررسی چگونگی رفتار خاک و اندرکنش بین زمین و ساختمان فرو رفته در دل آن در اقلیم­های متفاوت ایران یکی از خلاء­هایی است که باید بصورت کمی و کیفی کار شود. بررسی رفتار حرارت منتقل شده از محیط به ساختمان، از طریق خاک به طوری که اثرات آن بر آسایش حرارتی ساکنان درنظر گرفته شود، از دغدغه­های مهمی است که باید به آن پرداخته شود. بر  اساس این موضوع، چگونگی طراحی و چیدمان فضای ساختمان­های خاک پناه بایستی بهتر درک ­شود تا بتوان از این فضاها به منظور تأمین وارتقای آسایش حرارتی استفاده مؤثرتری نمود.
تاکنون در ایران به صورت تخصصی و با نگاه اهمیت مصرف انرژی این گونه­ی ساختمانی مورد مطالعه قرار نگرفته است. درک صحیح رفتار حرارتی این گونه­ی ساختمانی و ارائه­ قواعد صحیح، برای طراحی، ساخت و اجرای صحیح آن ضروری می­باشد. از آن گذشته این اصول و قواعد می ­تواند به صورت راهکارهایی در تدوین استانداردهای مرتبط داخل کشور نظیر مباحث مقررات ملی ساختمان استفاده گردد.

۱-۴- اهداف تحقیق مورد نظر:

۱- امکان سنجی استفاده از الگوی گونه های موفق خانه های سنتی خاک پناه با کارایی حرارتی بالا و ارائه راهکار برای بهینه کردن عملکرد حرارتی آنها.
۲- ارائه گونه بندی جدیدی از ساختمان های خاک پناه مطابق با اقلیم بر اساس کارایی حرارتی آنها.
۳- بررسی رفتار خاک در برابر انتقال حرارت از محیط به ساختمان خاک پناه.

۱-۵- کاربرد نتایج تحقیق:

فهم دقیق و صحیح رفتار انتقال حرارت به محیط داخل ساختمان از طریق خاکی که ساختمان را احاطه کرده است، گامی موثر جهت حل بسیاری از چالش های نیاز به انرژی است. اثبات این قضیه که خاک با رفتارهای متفاوت خود، هم می ­تواند نقش عایق را بازی کند و هم ذخیره حرارتی بالایی داشته باشد، کمک بزرگی برای کاهش نیاز به انرژی جهت تأمین آسایش حرارتی است. درک صحیح این موضوع و ارائه­ قواعد صحیح، برای طراحی اقلیمی، ساخت و اجرا ضروری می­باشد. از آن گذشته این اصول و قواعد می ­تواند به صورت راهکارهایی در تدوین استانداردهای مرتبط داخل کشور نظیر مباحث مقررات ملی ساختمان استفاده گردد. ساختار­های خاک پناه با بهره­ گیری از رفتار حرارتی خاک می­توانند به عنوان یک ساختار مفید در ساختمان­های امروزی مورد استفاده قرار گیرند. علاوه بر ساختمان­های با کاربری خصوصی و عمومی، سایر ساختمان­هایی که کاربران خاص دارند، مانند پناهگاه­های زیر زمینی، مراکز صنعتی و تولیدی که در زمین فعالیت می­ کنند نیز می­توانند از این ره­آورد بهره بگیرند.

۱-۶- فرضیه ها یا سؤال های تحقیق:

۱-۶-۱- فرضیه ها:

دستیابی به راهکارهایی نوین در جهت کاهش اتلاف حرارت ساختمان از طریق به کارگیری ساختمان های خاک پناه منطبق بر الگوی بهینه شده میسر می باشد.

۱-۶-۲-   سوال ها:

  • انتقال حرارت از طریق خاک به داخل ساختمان­هایی که آن را در بر می­گیرد، چه تاثیری بر آسایش حرارتی ساکنین می­گذارد؟
  • عوامل مؤثر در عملکرد حرارتی ساختمان های خاک پناه چه بوده است؟
  • رفتار حرارتی ساختمان­های خاک پناه در اقلیم­ گرم و خشک به چه صورت است؟

تعداد صفحه :۱۳۲
قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

پایان نامه :دانشکده معماری با رویکرد معماری بومی شهرستان ملایر

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :معماری

عنوان :دانشکده معماری با رویکرد معماری بومی  شهرستان ملایر

 

Continue reading “پایان نامه :دانشکده معماری با رویکرد معماری بومی شهرستان ملایر”

پایان نامه درباره:احیای حاشیه رودخانه تجن ساری به فضای تفریحی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :معماری

گرایش :مهندسی معماری

عنوان : احیای حاشیه رودخانه تجن ساری به فضای تفریحی

Continue reading “پایان نامه درباره:احیای حاشیه رودخانه تجن ساری به فضای تفریحی”

پایان نامه شناخت بافت های قدیمی ایران با هدف بهسازی و باز زنده سازی آنها ( مطالعه موردی : بافت شهرستان سبزوار )

دانلود متن کامل پایان نامه  شناخت بافت های قدیمی ایران با هدف بهسازی و باز زنده سازی آنها ( مطالعه موردی : بافت شهرستان سبزوار )

Continue reading “پایان نامه شناخت بافت های قدیمی ایران با هدف بهسازی و باز زنده سازی آنها ( مطالعه موردی : بافت شهرستان سبزوار )”

پایان نامه ارشد : مطالعه و کاوشی در معماری همساز با اقلیم خانه‌های سنتی گیلان

دانلود متن کامل پایان نامه  مطالعه و کاوشی در معماری همساز با اقلیم خانه‌های سنتی گیلان

Continue reading “پایان نامه ارشد : مطالعه و کاوشی در معماری همساز با اقلیم خانه‌های سنتی گیلان”

پایان نامه ارزیابی عملکردی محور فرهنگی – تفرجگاهی اراضی عباس آباد، با تاکید بر رقابت پذیری شهر تهران

پایان نامه طراحی فضای تجاری با تاکید بر نقش ادراکات حسی(شنوایی، لامسه، و غنای بصری) و جایگاه آن در تقویت حس تعلق به مکان

پایان نامه تکنولوژی معماری:طراحی مجتمع مسکونی کارگران شهرک صنعتی شهید سلیمی با رویکرد صنعتی سازی

پایان نامه معماری : باز زنده سازی ارگ حکومتی بوشهر به عنوان مجموعه گردشگری محله شنبدی با رویکرد بوم گرایی در معماری

پایان نامه طراحی شهری(معماری) باز شناخت نقش ادراک ذهنی در تعریف ساختار شهر(نمونه موردی، شهر کرمان)

پایان نامه جستجوی کیفیت­ها و الگوهای فضایی در سکونتگاه­های غیررسمی نمونه موردی- محله افغان آباد شهرستان گنبدکاووس

پایان نامه طراحی یک مرکز محله در راستای کاهش آسیب های اجتماعی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : معماری

گرایش : برنامه ریزی شهری

عنوان : طراحی یک مرکز محله در راستای کاهش آسیب های اجتماعی ( با تاکید بر محله شاه حسینی شهر بندرعباس).

Continue reading “پایان نامه طراحی یک مرکز محله در راستای کاهش آسیب های اجتماعی”

پایان نامه سیر تحول و عوامل مؤثر بر استخوانبندی شهر گرگان و ارائه راهکار ساماندهی فعالیتی – عملکردی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : معماری

گرایش : شهرسازی- برنامه ­ریزی شهری

عنوان : بررسی سیر تحول و عوامل مؤثر بر استخوانبندی شهر گرگان و ارائه راهکار ساماندهی فعالیتی – عملکردی

Continue reading “پایان نامه سیر تحول و عوامل مؤثر بر استخوانبندی شهر گرگان و ارائه راهکار ساماندهی فعالیتی – عملکردی”

پایان نامه پهنه بندی آمایش سرزمین بر اساس رویکرد اصلاحی و کمی مدل فعلی(مطالعه موردی شهرستان جهرم)

پایان نامه

عنوان :  پهنه بندی آمایش سرزمین بر اساس رویکرد اصلاحی و کمی مدل فعلی(مطالعه موردی شهرستان جهرم)

Continue reading “پایان نامه پهنه بندی آمایش سرزمین بر اساس رویکرد اصلاحی و کمی مدل فعلی(مطالعه موردی شهرستان جهرم)”

پایان نامه طراحی مجتمع مسکونی کارگران شهرک صنعتی شهید سلیمی با رویکرد صنعتی سازی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : معماری

گرایش : تکنولوژی معماری

عنوان : طراحی مجتمع مسکونی کارگران شهرک صنعتی شهید سلیمی با رویکرد صنعتی سازی

Continue reading “پایان نامه طراحی مجتمع مسکونی کارگران شهرک صنعتی شهید سلیمی با رویکرد صنعتی سازی”

پایان نامه طراحی ساختمان شهرداری شهر خامنه با رویکرد فرم گرایی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : معماری

عنوان : طراحی ساختمان شهرداری شهر خامنه با رویکرد فرم گرایی

Continue reading “پایان نامه طراحی ساختمان شهرداری شهر خامنه با رویکرد فرم گرایی”

پایان نامه توانمندسازی سکونتگاه‌ های غیر رسمی پیرامون کلانشهرها

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : شهرسازی

گرایش : برنامه ریزی منطقه ای

عنوان : توانمندسازی سکونتگاه‌ های غیر رسمی پیرامون کلانشهرها

Continue reading “پایان نامه توانمندسازی سکونتگاه‌ های غیر رسمی پیرامون کلانشهرها”

پایان نامه طراحی معماری فرهنگسرای گرافیک با رویکرد معماری سبز در اردبیل

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : معماری

عنوان : طراحی معماری فرهنگسرای گرافیک با رویکرد معماری سبز در اردبیل

Continue reading “پایان نامه طراحی معماری فرهنگسرای گرافیک با رویکرد معماری سبز در اردبیل”

پایان نامه طراحی معماری موزه خط با رویکرد معماری پایدار در اردبیل

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مهندسی معماری

عنوان : طراحی معماری موزه خط با رویکرد معماری پایدار در اردبیل

Continue reading “پایان نامه طراحی معماری موزه خط با رویکرد معماری پایدار در اردبیل”

پایان نامه عنوان امکان سنجی انتقال پایتخت در ایران

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : معماری

گرایش :برنامه ریزی منطقه ای

عنوان : عنوان امکان سنجی انتقال پایتخت در ایران

Continue reading “پایان نامه عنوان امکان سنجی انتقال پایتخت در ایران”

پایان نامه نگرش اساطیری در ساخت خمره های تدفینی ایران باستان

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :معماری

گرایش :معماری 

عنوان :  نگرش اساطیری در ساخت خمره های تدفینی ایران باستان

Continue reading “پایان نامه نگرش اساطیری در ساخت خمره های تدفینی ایران باستان”

پایان نامه مرکز درمانی و حمایت از کودکان سرطانی بارویکرد معماری سبز

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : معماری

گرایش :معماری 

عنوان :  مرکز درمانی و حمایت از کودکان سرطانی بارویکرد معماری سبز

Continue reading “پایان نامه مرکز درمانی و حمایت از کودکان سرطانی بارویکرد معماری سبز”

پایان نامه بررسی معماری پایدار در زمینه های طراحی مسکونی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :معماری

گرایش :معماری 

عنوان : بررسی معماری پایدار در زمینه های طراحی مسکونی 

Continue reading “پایان نامه بررسی معماری پایدار در زمینه های طراحی مسکونی”

پایان نامه مجموعه فرهنگی سینمایی با رویکرد معماری سبز در گرگان

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : معماری

گرایش :معماری 

عنوان : مجموعه فرهنگی سینمایی با رویکرد معماری سبز در گرگان

Continue reading “پایان نامه مجموعه فرهنگی سینمایی با رویکرد معماری سبز در گرگان”

پایان نامه طراحی معماری مجتمع ابدرمانی و هتل سه ستاره شهر سرعین

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : معماری

گرایش :معماری 

عنوان : طراحی معماری مجتمع ابدرمانی و هتل سه ستاره شهر سرعین

Continue reading “پایان نامه طراحی معماری مجتمع ابدرمانی و هتل سه ستاره شهر سرعین”

پایان نامه طراحی و بررسی امکان ساخت دستگاهی برای رنگرزی موضعی فرش های مرمتی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : معماری

گرایش :فرش 

عنوان : طراحی و بررسی امکان ساخت دستگاهی برای رنگرزی موضعی فرش های مرمتی

Continue reading “پایان نامه طراحی و بررسی امکان ساخت دستگاهی برای رنگرزی موضعی فرش های مرمتی”

پایان نامه طراحی معماری مجتمع اقامتی ، تفریحی ، آبدرمانی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : معماری

گرایش :معماری 

عنوان :  طراحی معماری مجتمع اقامتی ، تفریحی ، آبدرمانی

Continue reading “پایان نامه طراحی معماری مجتمع اقامتی ، تفریحی ، آبدرمانی”

پایان نامه طراحی مرکز گردهمایی و تعاملات فرهنگی با رویکرد گفتگومداری

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : معماری

گرایش :معماری 

عنوان : طراحی مرکز گردهمایی و تعاملات فرهنگی با رویکرد گفتگومداری

Continue reading “پایان نامه طراحی مرکز گردهمایی و تعاملات فرهنگی با رویکرد گفتگومداری”

پایان نامه طراحی مرکز آموزش ایمنی ونجات بارویکرد معماری پایدار

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : معماری

گرایش :مهندسی معماری 

عنوان : طراحی مرکز آموزش ایمنی ونجات بارویکرد معماری پایدار

Continue reading “پایان نامه طراحی مرکز آموزش ایمنی ونجات بارویکرد معماری پایدار”

پایان نامه طراحی مدلی برای استفاده از سیستم های اطلاعاتی در نظام های چابک

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :معماری

گرایش :معماری 

عنوان : طراحی مدلی برای استفاده از سیستم های اطلاعاتی در نظام های چابک 

Continue reading “پایان نامه طراحی مدلی برای استفاده از سیستم های اطلاعاتی در نظام های چابک”

پایان نامه طراحی مجموعه ی اقامتی- مذهبی – فرهنگی در شهر تاریخی عقدا با رویکرد احیا

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : معماری

گرایش :معماری اسلامی 

عنوان : طراحی مجموعه ی اقامتی- مذهبی – فرهنگی در شهر تاریخی عقدا با رویکرد احیا

Continue reading “پایان نامه طراحی مجموعه ی اقامتی- مذهبی – فرهنگی در شهر تاریخی عقدا با رویکرد احیا”

پایان نامه طراحی مجموعه مسکونی در یزد با نگاهی به حضور کیفی نور

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : معماری

گرایش :معماری 

عنوان : طراحی مجموعه مسکونی در یزد با نگاهی به حضور کیفی نور

Continue reading “پایان نامه طراحی مجموعه مسکونی در یزد با نگاهی به حضور کیفی نور”

پایان نامه طراحی مجموعه مسکونی در سبزوار با توجه به مفهوم امروز واحد همسایگی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :معماری

گرایش :معماری 

عنوان : طراحی مجموعه مسکونی در سبزوار با توجه به مفهوم امروز واحد همسایگی

Continue reading “پایان نامه طراحی مجموعه مسکونی در سبزوار با توجه به مفهوم امروز واحد همسایگی”

پایان نامه طراحی مجموعه تفریحی توریستی رودخانه تجن با رویکرد اکوتوریسم پایدار

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :معماری

گرایش :معماری 

عنوان : طراحی مجموعه تفریحی توریستی رودخانه تجن با رویکرد اکوتوریسم پایدار

Continue reading “پایان نامه طراحی مجموعه تفریحی توریستی رودخانه تجن با رویکرد اکوتوریسم پایدار”

پایان نامه طراحی مجموعه تفریحی اقامتی بین راهی دهکده بارویکرد معماری بومی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :معماری

گرایش :معماری 

عنوان : طراحی مجموعه تفریحی اقامتی بین راهی دهکده بارویکرد معماری بومی

Continue reading “پایان نامه طراحی مجموعه تفریحی اقامتی بین راهی دهکده بارویکرد معماری بومی”

پایان نامه طراحی مجتمع تجاری-تفریحی با رویکرد طبیعت گرایی با تاکید بر سازواره های طبیعی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :معماری

گرایش :معماری 

عنوان : طراحی مجتمع تجاری-تفریحی با رویکرد طبیعت گرایی با تاکید بر سازواره های طبیعی

Continue reading “پایان نامه طراحی مجتمع تجاری-تفریحی با رویکرد طبیعت گرایی با تاکید بر سازواره های طبیعی”

پایان نامه طراحی فضاهای چند عملکردی شهری بر اساس معماری ایرانی-اسلامی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :معماری

گرایش :معماری 

عنوان : طراحی فضاهای چند عملکردی شهری بر اساس معماری ایرانی-اسلامی

Continue reading “پایان نامه طراحی فضاهای چند عملکردی شهری بر اساس معماری ایرانی-اسلامی”

پایان نامه طراحی سرای سالمندان شهر ایلام بارویکردرضایتمندی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :معماری

گرایش :معماری 

عنوان :  طراحی سرای سالمندان شهر ایلام بارویکردرضایتمندی

Continue reading “پایان نامه طراحی سرای سالمندان شهر ایلام بارویکردرضایتمندی”

پایان نامه :طراحی داخلی خانه معاصر با نگاهی به خانه های تاریخی اصفهان

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :معماری

گرایش :داخلی 

عنوان : طراحی داخلی خانه معاصر با نگاهی به خانه های تاریخی اصفهان

Continue reading “پایان نامه :طراحی داخلی خانه معاصر با نگاهی به خانه های تاریخی اصفهان”

پایان نامه طراحی دهکده گردشگری وارش با رویکردی بر معماری اکولوژیک

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :معماری

گرایش :معماری 

عنوان : طراحی دهکده گردشگری وارش با رویکردی بر معماری اکولوژیک

Continue reading “پایان نامه طراحی دهکده گردشگری وارش با رویکردی بر معماری اکولوژیک”

پایان نامه طراحی پارک و تالار شهرتبریز با رویکرد معماری پایدار

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :معماری

گرایش :تکنولوژی معماری 

عنوان : طراحی پارک و تالار شهرتبریز با رویکرد معماری پایدار

Continue reading “پایان نامه طراحی پارک و تالار شهرتبریز با رویکرد معماری پایدار”

پایان نامه طراحی پارک موزه علوم و فناوری معماری با رویکرد صرفه جویی انرژی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : معماری

گرایش :معماری 

عنوان :  طراحی پارک موزه علوم و فناوری معماری با رویکرد صرفه جویی انرژی

Continue reading “پایان نامه طراحی پارک موزه علوم و فناوری معماری با رویکرد صرفه جویی انرژی”

پایان نامه ارشد : ضوابط و ویژگیهای منحصر بفرد معماری ایرانی می تواند در احیاء ارزشها، سنن و الگوهای مترقی معماری این مرز و بوم

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : معماری

گرایش :معماری 

عنوان : ضوابط و ویژگیهای منحصر بفرد معماری ایرانی می تواند در احیاء ارزشها، سنن و الگوهای مترقی معماری این مرز و بوم

Continue reading “پایان نامه ارشد : ضوابط و ویژگیهای منحصر بفرد معماری ایرانی می تواند در احیاء ارزشها، سنن و الگوهای مترقی معماری این مرز و بوم”

پایان نامه شناسایی وتحلیل محورهای گردشگری جاذب تاریخی فرهنگی و طبیعی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :معماری

گرایش :برنامه ریزی منطقه ای 

عنوان :  شناسایی وتحلیل محورهای گردشگری جاذب تاریخی فرهنگی و طبیعی

Continue reading “پایان نامه شناسایی وتحلیل محورهای گردشگری جاذب تاریخی فرهنگی و طبیعی”

پایان نامه شناسایی معیار های طراحی مجموعه های فرهنگی -تاریخی در بافت تاریخی در ارتباط با بافت جدید

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : معماری

گرایش :معماری 

عنوان :  شناسایی معیار های طراحی مجموعه های فرهنگی -تاریخی در بافت تاریخی در ارتباط با بافت جدید

Continue reading “پایان نامه شناسایی معیار های طراحی مجموعه های فرهنگی -تاریخی در بافت تاریخی در ارتباط با بافت جدید”

پایان نامه بازشناسی رابطه‌ی معماری بوم آورد و گردشگری و تأثیر متقابل این دو در مجموعه‌ی اقامتی و گردشگری

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : معماری

گرایش :معماری 

عنوان :  بازشناسی رابطه‌ی معماری بوم آورد و گردشگری و تأثیر متقابل این دو در مجموعه‌ی اقامتی و گردشگری 

Continue reading “پایان نامه بازشناسی رابطه‌ی معماری بوم آورد و گردشگری و تأثیر متقابل این دو در مجموعه‌ی اقامتی و گردشگری”

پایان نامه ارشد : تبیین و تحلیل نحوه توزیع و پراکنش پارکهای محله ای از نظر نوع، اندازه و عملکرد در تقسیمات کالبدی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :معماری

گرایش : معماری 

عنوان : تبیین و تحلیل نحوه توزیع و پراکنش پارکهای محله ای از نظر نوع، اندازه و عملکرد در تقسیمات کالبدی

Continue reading “پایان نامه ارشد : تبیین و تحلیل نحوه توزیع و پراکنش پارکهای محله ای از نظر نوع، اندازه و عملکرد در تقسیمات کالبدی”

پایان نامه :تحلیل ساختاری و فضایی عنصر چوب در معماری بومی استان گیلان

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : معماری

گرایش :معماری 

عنوان : تحلیل ساختاری و فضایی عنصر چوب در معماری بومی استان گیلان

Continue reading “پایان نامه :تحلیل ساختاری و فضایی عنصر چوب در معماری بومی استان گیلان”

پایان نامه :برقراری ارتباط و تعامل اجتماعی در قالب طراحی مرکز خرید گرگان

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :معماری 

عنوان : برقراری ارتباط و تعامل اجتماعی در قالب طراحی مرکز خرید گرگان

Continue reading “پایان نامه :برقراری ارتباط و تعامل اجتماعی در قالب طراحی مرکز خرید گرگان”

پایان نامه بررسی معیار های طراحی و باز زنده سازی بافت های تاریخی روستایی نومنه

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :معماری 

عنوان : بررسی معیار های طراحی و باز زنده سازی بافت های تاریخی روستایی نومنه 

Continue reading “پایان نامه بررسی معیار های طراحی و باز زنده سازی بافت های تاریخی روستایی نومنه”

پایان نامه بررسی چالش های حاکم بر بسته بندی فیروزه نیشابور

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : معماری

گرایش :طراحی صنعتی 

عنوان : بررسی چالش های حاکم بر بسته بندی فیروزه نیشابور

Continue reading “پایان نامه بررسی چالش های حاکم بر بسته بندی فیروزه نیشابور”

پایان نامه ارائه طرح پیشنهادی به منظور عملیاتی کردن نیاز منطقه آزاد قشم

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : معماری 

عنوان : ارائه طرح پیشنهادی به منظور عملیاتی کردن نیاز منطقه آزاد قشم

Continue reading “پایان نامه ارائه طرح پیشنهادی به منظور عملیاتی کردن نیاز منطقه آزاد قشم”

پایان نامه بررسی سفالینه های گورستان لما با تاکید بر نقوش

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : معماری

گرایش :صنایع دستی 

عنوان : بررسی سفالینه های گورستان لما با تاکید بر نقوش

Continue reading “پایان نامه بررسی سفالینه های گورستان لما با تاکید بر نقوش”

پایان نامه وضعیت موجود کاربری اراضی شهری در محلات شهرداری منطقه سه تبریز به منظور بررسی مغایرتها درقبال پیشنهادات طرح تفصیلی جدید

پایان نامه طراحی یک مرکز محله در راستای کاهش آسیب های اجتماعی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : معماری

عنوان : طراحی یک مرکز محله در راستای کاهش آسیب های اجتماعی ( با تاکید بر محله شاه حسینی شهر بندرعباس)

Continue reading “پایان نامه طراحی یک مرکز محله در راستای کاهش آسیب های اجتماعی”

پایان نامه طراحی مرکز ترک اعتیاد کرمانشاه با رویکرد انسان‌گرایانه

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مهندسی معماری

گرایش : معماری

عنوان : طراحی مرکز ترک اعتیاد کرمانشاه با رویکرد انسان‌گرایانه

Continue reading “پایان نامه طراحی مرکز ترک اعتیاد کرمانشاه با رویکرد انسان‌گرایانه”

پایان نامه طراحی مرکز فرهنگی با رویکرد معاصرسازی بافت ارزشمند تاریخی خیابان مهدیه‌

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : معماری

گرایش : معماری 

عنوان : طراحی مرکز فرهنگی با رویکرد معاصرسازی بافت ارزشمند تاریخی خیابان مهدیه‌

Continue reading “پایان نامه طراحی مرکز فرهنگی با رویکرد معاصرسازی بافت ارزشمند تاریخی خیابان مهدیه‌”

پایان نامه طراحی پایانه فرودگاه بین المللی شیراز با رویکرد تعامل معماری و سازه

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : معماری

گرایش : معماری 

عنوان : طراحی پایانه فرودگاه بین المللی شیراز با رویکرد تعامل معماری و سازه

Continue reading “پایان نامه طراحی پایانه فرودگاه بین المللی شیراز با رویکرد تعامل معماری و سازه”

پایان نامه تحلیل بازتاب های کالبدی طرح های واگذاری اراضی شهری

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : شهرسازی

گرایش : برنامه ریزی شهری

عنوان : تحلیل بازتاب های کالبدی طرح های واگذاری اراضی شهری

Continue reading “پایان نامه تحلیل بازتاب های کالبدی طرح های واگذاری اراضی شهری”

پایان نامه :مدلسازی فضایی زمانی توسعه شهری با بهره گرفتن از پردازش تصاویر ماهواره ای

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : شهرسازی

گرایش : برنامه ریزی شهری و منطقه ای 

عنوان :  مدلسازی فضایی زمانی توسعه شهری با بهره گرفتن از پردازش تصاویر ماهواره ای

Continue reading “پایان نامه :مدلسازی فضایی زمانی توسعه شهری با بهره گرفتن از پردازش تصاویر ماهواره ای”

پایان نامه باغ موزه ی هنرهای بومی با محوریت باز آفرینی باغ ایرانی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : معماری

گرایش : معماری

عنوان : باغ موزه ی هنرهای بومی با محوریت باز آفرینی باغ ایرانی

Continue reading “پایان نامه باغ موزه ی هنرهای بومی با محوریت باز آفرینی باغ ایرانی”

پایان نامه :توانمندسازی سکونتگاه‌های غیر رسمی پیرامون کلانشهرها

پایان نامه رشته رشته شهرسازی 

گرایش :برنامه‌ریزی منطقه‌ای«M.SC»

عنوان :  توانمندسازی سکونتگاه‌های غیر رسمی پیرامون کلانشهرها

 

Continue reading “پایان نامه :توانمندسازی سکونتگاه‌های غیر رسمی پیرامون کلانشهرها”

پایان نامه پردیس دریایی منطقه ژئوپارک قشم با تأکید بر معماری بیونیک

پایان نامه رشته معماری 

عنوان : پردیس دریایی منطقه ژئوپارک قشم با تأکید بر معماری بیونیک     

Continue reading “پایان نامه پردیس دریایی منطقه ژئوپارک قشم با تأکید بر معماری بیونیک”

پایان نامه ارشد :هویت یابی در امتداد بی راهه ها ( نیلوفرانی که در مرداب می رویند ) مرکز نگهداری آموزشی – درمانی دختران فراری

پایان نامه مدل‌سازی عددی هیدرولیک جریان و آبشستگی در پایین‌دست جریان ترکیبی همزمان از روی سرریز و زیر دریچه

پایان نامه رشته سازه های آبی

عنوان : مدل‌سازی عددی هیدرولیک جریان و آبشستگی در پایین‌دست جریان ترکیبی همزمان از روی سرریز و زیر دریچه با بهره گرفتن از نرم‌افزار Flow3D

Continue reading “پایان نامه مدل‌سازی عددی هیدرولیک جریان و آبشستگی در پایین‌دست جریان ترکیبی همزمان از روی سرریز و زیر دریچه”

پایان نامه سنجش میزان کیفیت محیط در بافتهای فرسوده بازسازی شده شهری

پایان نامه رشته معماری وشهرسازی

گرایش : برنامه ریزی شهری و منطقه ای

عنوان : سنجش میزان کیفیت محیط در بافتهای فرسوده بازسازی شده شهری

Continue reading “پایان نامه سنجش میزان کیفیت محیط در بافتهای فرسوده بازسازی شده شهری”

پایان نامه بررسی تطبیقی سیاست توانمندسازی در ساماندهی بافت های شهری بندرعباس با رویکرد توسعه پایدار( نمونه موردی محله های چاهستانیها و سورو )

پایان نامه رشته شهرسازی

گرایش : برنامه ریزی شهری و منطقه ای

عنوان : بررسی تطبیقی سیاست توانمندسازی در ساماندهی بافت های شهری بندرعباس با رویکرد توسعه پایدار( نمونه موردی  محله های چاهستانیها و سورو )

Continue reading “پایان نامه بررسی تطبیقی سیاست توانمندسازی در ساماندهی بافت های شهری بندرعباس با رویکرد توسعه پایدار( نمونه موردی محله های چاهستانیها و سورو )”

پایان نامه :طراحی و مکان یابی کارگاههای صنعتی(خدمات خودرویی مزاحم ) در شهرستان بابل

پایان نامه رشته معمای

دانشگاه آزاد اسلامی

عنوان پایان نامه :

طراحی و مکان یابی کارگاههای صنعتی(خدمات خودرویی مزاحم ) در شهرستان بابل

 کارشناسی ارشد رشته معماری

استاد راهنما :

علی اصغر اسماعیل پور روشن

 

۳.            ۱)مقدمه:

در دوران انقلاب صنعتی مکان گزینی صنایع بر پایه عوامل طبیعی، ملاحظات اقتصادی و امکانات حمل و نقل انجام می گرفت اما با بروز عوارض منفی ناشی از توسعه صنعتی در شهرهای اروپا اقدام هایی به منظور نظارت بر توسعه صنایع و حفظ سلامت و بهداشت شهروندان آغاز شد. مفهوم منطقه بندی در شهرسازی، ابتدا در اوایل قرن بیستم در آمریکا و اروپا به وجود آمد ، ولی به عنوان یکی از اصول طرح های جامع شهری به سرعت در سراسر جهان گسترش پیدا کرد اساس منطقه بندی در آغاز بر جدایی سازی فعالیت های ناسازگار از جمله فعالیت های صنعتی از نواحی مسکونی استوار بوده اما در چند دهه اخیر این ضوابط متحول شده و به طور کلی بر مبنای سه دیدگاه عمده: ۱) دیدگاه اقتصادی ۲) دیدگاه کارکردی ( نظریه جداسازی صنایع ) ۳) دیدگاه توسعه پایدار، با مفهوم ایجاد آشتی میان صنعت و شهر مطرح شد .
امروزه با تاکید بر دیدگاه سوم به جای سیاست های افراطی طرد صنایع از شهرها ، بیشتر سیاست هایی حمایت می شود که پیرامون تعدیل مشکلات ناشی از صنایع و انطباق هرچه بیشتر فعالیت آنها با نیاز اقتصادی ـ اجتماعی فضایی شهرها قرار دارد. از جمله این سیاست ها، علاوه بر سیاست گسترده نظام نظارت بر عملکرد صنایع ، می توان از ایجاد مجتمع های جدید صنعتی و تقویت طراحی شهری و تکامل معماری صنعتی یاد کرد.
در حال حاضر ، یکی از مهم ترین مشکلات موجود در شهرهای کشور ما نیز استقرار نامناسب فعالیت های صنعتی در میان سایر کاربری های شهری می باشد به نحوی که فعالیت های این واحد ها موجب ایجاد انواع آلودگی و مزاحمت برای شهر و شهرنشینان شده و حل آن به برنامه ریزی و مدیریت در زمینه مکان یابی و ساماندهی صنایع نیاز دارد.
پایان نامه حاضر تحت عنوان طراحی و مکان یابی کارگاههای صنعتی(خدمات خودرویی مزاحم ) در شهرستان بابل با هدف دستیابی به راهبردها و معیارهایی که به شناخت و طبقه بندی صنایع و خدمات خودرویی در شهر بابل از نظر آلودگی ومزاحمت ، انجام پذیرفته است و در پی طراحی مکانی برای استقرار این نوع خدمات در جایی که کمترین آلودگی و مزاحمت را برای ساکنین شهر فراهم اورد می باشد و رویکرد اصلی آن معطوف به شناخت سه جنبه اساسی زیر می باشد :
الف ـ شناخت جوانب اقتصادی – اجتماعی – کالبدی و زیست محیطی گسترش صنعت در شهر
ب ـ  تدوین روش ها و ارائه راهکارهای واقع بینانه جابجایی و ساماندهی صنایع
د-طراحی سایتی برای استقرار این نوع خدمات

۴.            ۲)بیان مسأله

نگاهی به روند توسعه استقرار  صنایع در شهر های ایران نشان می دهد که این روند ازیک طرف به تحولات کلی توسعه شهر نشینی و شهر سازی بستگی دارد و از طرف دیگر تابع قوانین ، تشکیلات و  عملکرد نهادهای مختلفی است که با اهداف و وظایف گوناگون در امر مکانیابی و ساماندهی صنایع و خدمات دخالت دارند . از این رو دو ویژگی غالب در استقرار صنایع در شهر های ایران مشهود است ، یکی توسعه شهری شتاب زده که باعث پیدایش پدیده دفع و جذب صنایع و خدمات مزاحم از بافت های شهری و اشتغال مجدد آن شده است و دوم تنوع و تعدد واحدهای کوچک، بدین معنا که بیشترین صنایع مزاحم در شهرهای ایران به عملکرد واحدهای کوچک تولیدی و خدماتی مربوط می شود تا به صنایع بزرگ . نکته ای که باید به آن توجه شود این است که این مشاغل در دل بافت مسکونی شهر ایجاد شده و گسترش یافته و این گسترش به صورت پراکنده است و تجمیع لازم را ندارد و این امر مشکلات زیادی را برای ساکنان بافت مسکونی و کل شهر به وجود آورده که از جمله این مشکلات می توان به مواردی مانند ایجاد سروصدا ، سد معبر ، پخش ذرات ، بوی نامطبوع ، ایجاد دود و آلودگی های شیمیایی و. اشاره کرد.
علاوه بر مشکل پراکنده بودن صنایع و خدمات خودرویی مزاحم در درون شهر ،مکان گزینی غلط آنها در کنار دیگر کاربری ها بر بار این مشکلات افزوده است. به طوری که کارایی آنها را به شدت پایین آورده به عنوان مثال وجود کاربری تجاری-  صنعتی در کنار کاربری مسکونی ازرش زمین را در آن منطقه تحت تاثیر قرار می دهد.
با وجود همه مشکلاتی که کاربری صنایع و خدمات کارگاهی در شهر بابل به وجود آوردند هنوز اقدام مناسبی در جهت سامان دهی آنها صورت نگرفته است . تنها در سال های اخیر ، اقداماتی در زمینه انتقال آنها به بیرون از شهر انجام پذیرفته است. که بیشتر این مکان گزینی ها در روستاهای اطراف بابل صورت گرفته است که با وجود کاربری هایی مانند مسکونی وباغات اطراف آن این مکان گزینی طبق اصول و معیار های کاربری اراضی شهری نیست که این امر ضررورت سامان دهی فضایی صنایع و خدمات کارگاهی را در این شهر آشکار می سازد.
این پایان نامه در پی مکان یابی و طراحی مرکزی برای صنایع مزاحم بالاخص مراکز خدماتی خودرویی(کلنیک خودرو)  در سطح شهر بابل است . با توجه به پراکندگی و مزاحمتی که این نوع کاربری در سطح شهر ایجاد کرده است لزوم گردآوری تعدادی از این مراکز در مکانی مشخص خارج از شهر  دیده می شود.
تعداد صفحه :۱۹۱
قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

نکته مهم : استثنتئا” در این فایل بعضی از کلمات به هم چسبیده اند

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

پایان نامه :طراحی فرهنگسرا در منطقه آزاد انزلی با رویکرد سازه های نو

پایان نامه رشته معماری

عنوان : طراحی فرهنگسرا در منطقه آزاد انزلی  با رویکرد سازه های نو

Continue reading “پایان نامه :طراحی فرهنگسرا در منطقه آزاد انزلی با رویکرد سازه های نو”

پایان نامه :توانمندسازی وساماندهی اجتماعات ساکن در سکونتگاه های غیررسمی با تأکید بر سرمایه اجتماعی مورد پژوهی: سکونتگاه غیررسمی شهر ساری –کوی های آزادی، چمران و غفاری

پایان نامه رشته برنامه ریزی و طراحی مجتمع زیستی

گرایش :برنامه ریزی شهری

عنوان : توانمندسازی وساماندهی اجتماعات ساکن در سکونتگاه های غیررسمی با تأکید بر سرمایه اجتماعی  مورد پژوهی: سکونتگاه غیررسمی شهر ساری –کوی های آزادی، چمران و غفاری 

Continue reading “پایان نامه :توانمندسازی وساماندهی اجتماعات ساکن در سکونتگاه های غیررسمی با تأکید بر سرمایه اجتماعی مورد پژوهی: سکونتگاه غیررسمی شهر ساری –کوی های آزادی، چمران و غفاری”

پایان نامه شاخصه های الگوی مسکن پایدار با تاکید بر نقش عرصه های گروهی در پایداری اجتماعی مجتمع های مسکونی در مشهد

پایان نامه رشته معماری

عنوان : شاخصه های الگوی مسکن پایدار (با تاکید بر نقش عرصه های گروهی در پایداری اجتماعی مجتمع های مسکونی) درمشهد

Continue reading “پایان نامه شاخصه های الگوی مسکن پایدار با تاکید بر نقش عرصه های گروهی در پایداری اجتماعی مجتمع های مسکونی در مشهد”

پایان نامه بررسی اثربخشی سیاست‌های تامین مسکن اقشار کم‌درآمد درایران(مقایسه تطبیقی برنامه‌های توسعه سوم و چهارم بعد از انقلاب)

پایان نامه رشته برنامه ریزی شهری

عنوان : بررسی اثربخشی سیاست‌های تامین مسکن اقشار کم‌درآمد درایران(مقایسه تطبیقی برنامه‌های توسعه سوم و چهارم بعد از انقلاب)

دانشگاه شیراز

دانشکده هنر و معماری

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته‌ برنامه‌ریزی شهری

عنوان:

بررسی اثربخشی سیاست‌های تامین مسکن اقشار کم‌درآمد درایران(مقایسه تطبیقی برنامه‌های توسعه سوم و چهارم بعد از انقلاب)

استاد راهنما:

دکتر خلیل حاجی پور

Continue reading “پایان نامه بررسی اثربخشی سیاست‌های تامین مسکن اقشار کم‌درآمد درایران(مقایسه تطبیقی برنامه‌های توسعه سوم و چهارم بعد از انقلاب)”

پایان نامه شناخت صنایع‌دستی به‌کار رفته در معماری‌سنتی دوره‌ی قاجار شهرستان اردکان با معرفی خانه‌ی تقدیری

پایان نامه رشته هنر و معماری

گرایش : صنایع‌دستی

عنوان : شناخت صنایع‌دستی به‌کار رفته در معماری‌سنتی دوره‌ی قاجار شهرستان اردکان  با معرفی خانه‌ی تقدیری

Continue reading “پایان نامه شناخت صنایع‌دستی به‌کار رفته در معماری‌سنتی دوره‌ی قاجار شهرستان اردکان با معرفی خانه‌ی تقدیری”

پایان نامه (ارزیابی مدلهای تبین گر طراحی معماری به منظور ارتقاء جایگاه محتوا در آنها)

پایان نامه رشته معماری

عنوان : (ارزیابی مدلهای تبین گر طراحی معماری به منظور ارتقاء جایگاه محتوا در آنها)

Continue reading “پایان نامه (ارزیابی مدلهای تبین گر طراحی معماری به منظور ارتقاء جایگاه محتوا در آنها)”

پایان نامه ارزیابی تاثیر طراحی ادارات پلان آزاد بر رضایت شغلی کارمندان

پایان نامه رشته معماری

عنوان : ارزیابی تاثیر طراحی ادارات پلان آزاد بر رضایت شغلی کارمندان

Continue reading “پایان نامه ارزیابی تاثیر طراحی ادارات پلان آزاد بر رضایت شغلی کارمندان”

پایان نامه بررسی و ساماندهی اسکان غیر رسمی نمونه موردی: محله قلعه کامکار در شهر قم

پایان نامه رشته MA

گرایش : طراحی و برنامه ریزی شهری و منطقه ای

عنوان : بررسی و ساماندهی اسکان غیر رسمی نمونه موردی: محله قلعه کامکار در شهر قم

Continue reading “پایان نامه بررسی و ساماندهی اسکان غیر رسمی نمونه موردی: محله قلعه کامکار در شهر قم”

پایان نامه :نقش شهرهای کوچک در توسعه فضایی- کالبدی سکونت گاه های پیرامون مطالعه موردی شهرسامان

پایان نامه رشته معماری و شهرسازی

گرایش : برنامه ریزی شهری و منطقه ای

عنوان :نقش شهرهای کوچک در توسعه فضایی- کالبدی سکونت گاه های پیرامون

مطالعه موردی شهرسامان

Continue reading “پایان نامه :نقش شهرهای کوچک در توسعه فضایی- کالبدی سکونت گاه های پیرامون مطالعه موردی شهرسامان”

پایان نامه معماری : طراحی موزه باستان شناسی گرگان

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته معماری

با عنوان : طراحی موزه باستان شناسی گرگان

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

Continue reading “پایان نامه معماری : طراحی موزه باستان شناسی گرگان”

پایان نامه معماری :بررسی حس قلمرو در شهرک‌های مسکونی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته معماری

با عنوان : بررسی حس قلمرو در شهرک‌های مسکونی

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

Continue reading “پایان نامه معماری :بررسی حس قلمرو در شهرک‌های مسکونی”

پایان نامه معماری :طراحی موزه هنرهای مدرن با تأکید بر فن آوری های مدرن چند رسانه ای

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته معماری

با عنوان : طراحی موزه هنرهای مدرن با تأکید بر فن آوری های مدرن چند رسانه ای

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

Continue reading “پایان نامه معماری :طراحی موزه هنرهای مدرن با تأکید بر فن آوری های مدرن چند رسانه ای”

پایان نامه معماری : مجموعه اقامتی-تفریحی جانبازان و معلولین با رویکرد تقویت روحیه

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته معماری

با عنوان :  مجموعه اقامتی-تفریحی جانبازان و معلولین با رویکرد تقویت روحیه

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

Continue reading “پایان نامه معماری : مجموعه اقامتی-تفریحی جانبازان و معلولین با رویکرد تقویت روحیه”