دسته: مهندسی برق

پایان نامه جبران سازی فلیکر ولتاژ در خروجی توربین های بادی بر پایه ژنراتور القایی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته برق

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد دامغان
دانشکده مهندسی
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی برق
گرایش قدرت
عنوان
جبران سازی فلیکر ولتاژ در خروجی توربین های بادی بر پایه ژنراتور القایی توسط استات کام جهت بهبود توان
دی ماه ۱۳۹۳

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
عنوان                                                                                            صفحه
چکیده۱
فصل اول:آشنایی با پدیده های کیفیت توان
۱-۱:مقدمه۲
۱-۲:عوامل تاثیر گذار بر افزایش اهمیت موضوع کیفیت برق۲
۱-۳ :کیفیت توان چیست؟.۳
۱-۴ :طبقه بندی پدیده های کیفیت توان۴
1-4-1 :حالتهای گذرا.۴
1-4-1-1 :حالتهای گذرای ضربه ای.۴
1-4-1-2 :حالتهای گذرای نوسانی۴
1-4-2 :تغییرات بلند مدت ولتاژ.۵
1-4-2-1 :افزایش ولتاژ.۵
1-4-2-2 :کاهش  ولتاژ.۵
1-4-2-3:قطعی های دائم۶
1-4-3 :تغییرات کوتاه مدت ولتاژ.۶
1-4-3-1 :قطعی های کوتاه مدت۶
1-4-3-2 :فرو رفتگی ولتاژ۶
1-4-3-3 :برآمدگی ولتاژ.۷
1-4-4 :اعوجاج شکل موج.۸
1-4-4-1 :جابجاییDC8
1-4-4-2 :هامونیک ها.۸
1-4-4-3 :هامونیک های میانی۹
1-4-5 :برش ولتاژ۹
1-4-6 :نوسانات ولتاژ۱۰
1-4-7 :فلیکر ولتاژ.۱۱
1-4-7-1 :عوامل ایجاد فلیکر.۱۲
1-4-7-2 :اثرات فلیکر.۱۳
1-4-7-3 :روش های کاهش فلیکر۱۴
۱-۵ جمع بندی۱۵
فصل دوم:آشنایی با ادوات FACTS
2-1:مقدمه۱۶
۲-۲:معرفی جبرانساز Var استاتیک SVC.16
2-2-1:کاربردهای SVC .17
2-2-2:رایج­ترین انواع SVC17
2-3:معرفی و شبیه سازی جبرانساز استاتیک STATCOM18
2-3-1:کاربردهای STATCOM19
2-3-2:شبیه سازی STATCOM.19
2-3-3:مقایسه STATCOM و SVC22
2-4:معرفی خازن سری کنترل تریستوری TCSC24
2-4-1:اهداف جبرانسازی خطوط انتقال توسط خازن­های سری.۲۴
2-4-2میراکردن رزونانس زیر سنکرون (SSR) 24
2-5:معرفی ترانسفورماتور شیفت دهنده فاز PST.25
2-5-1:کاربردهای PST26
2-5-2:کاربردهای دینامیکی و گذرا.۲۶
۲-۶:معرفی جبرانسازی سری سنکرون استاتیک SSSC26
2-6-1:کاربرد های SSSC.27
2-7: معرفی کنترل­ کننده یکپارچه توان UPFC27
2-8:معرفی کنترل­ کننده توان بین خطوط(IPFC) 28
فصل سوم:آشنایی با سیستم های بادی تولید انرژی الکتریکی
۳-۱:مقدمه۳۰
۳-۲:تاریخچه توربین های بادی.۳۰
3-2-1:تولید انرژی مکانیکی۳۱
3-2-2:تولید انرژی الکتریکی.۳۱
۳-۳:مشخصه های انرژی بادی.۳۳
۳-۴:فن آوری توربین های بادی۳۸
۳-۵:عملکرد  توربین های بادی از نظر سرعت۳۸
3-5-1:توربین های بادی سرعت ثابت۳۹
3-5-2:توربین های بادی سرعت متغییر.۴۰
3-5-2-1:توربین های بادی با تغییرات سرعت محدود۴۱
3-5-2-2:توربین های بادی سرعت متغییر با ژنراتور القایی تغذیه دوبل (DFIG)42
3-5-2-3:توربین های بادی سرعت متغییر با مبدل فرکانسی با توان کامل۴۳
۳-۶:کنترل آیرودینامیکی توربین های بادی۴۵
3-6-1:کنترل ایستا (Stall Control) .45
3-6-2:کنترل زاویه پره (Pitch Control) .45
3-6-3:کنترل ایستای اکتیو (Active Stall Control) 46
3-7:ژنراتور های توربین های بادی.۴۶
3-7-1:ژنراتور القایی۴۷
3-7-1-1:ژنراتور القایی قفس سنجابی.۴۷
3-7-1-2:ژنراتور القایی روتور سیم پیچی شده۴۸
3-7-2:ژنراتور سنکرون .۴۹
3-7-2-1:ژنراتورهای سنکرون روتور سیم پیچی شده(WRSG)50
3-7-2-2:ژنراتورهای سنکرون مغناطیس دائم(PMSG).50
3-7-3:ژنراتور DC.51
3-7-4:ژنراتورهای ولتاژ بالا.۵۲
۳-۸:کاربرد الکتروینک قدرت در توربین های بادی۵۲
3-8-1:راه انداز نرم(Soft Starter) .52
3-8-2:بانک خازنی۵۳
3-8-3:یکسوساز و اینورتر.۵۳
3-8-4:مبدل فرکانس۵۴
۳-۹:جمع بندی۵۵
فصل چهارم:انتشار فلیکر و طراحی فلیکرمتر
۴-۱:مقدمه۵۶
۴-۲تخمین نوسانات ولتاژ۵۷
۴
-۳:اندازه گیری شدت فلیکر کوتاه مدت و بلند مدت.۵۸
۴-۴:آزمایش عملکرد فلیکرمتر.۶۲
۴-۵:ارزیابی فلیکر در شبکه متصل به بارهای مختلف.۶۳
۴-۶:حدود مجاز فلیکر ولتاژ در سطوح مختلف ولتاژ۶۴
۴-۷:مدت زمان لازم برای اندازه گیری فلیکر.۶۴
۴-۸:فواصل زمانی اندازه گیری فلیکر برای شرکت های برق۶۵
۴-۹:حدود مجاز تزریق فلیکر توسط مشترکین۶۵
۴-۱۰:مشخصه یک نوسان ولتاژ نمونه.۶۶
۴-۱۱:ارزیابی فلیکر توربین های بادی متصل به شبکه در استانداردIEC 61400-2167
4-11-1:بهره برداری پیوسته.۶۸
4-11-2:عملیات کلید زنی۶۹
فصل پنجم:شبیه سازی و تحلیل نتایج
۵-۱:مقدمه۷۱
۵-۲:توصیف مدل.۷۱
۵-۳:مدل سازی در سیمولینک۷۳
۵-۴:تحلیل نمودارها.۷۷
5-4-1:تغییرات توان اکتیو و راکتیو قبل و بعد از اتصال STATCOM.77
5-4-2:زوایای پره ها قبل و بعد از اتصال STATCOM.78
5-4-3:اندازه گیری مقادیر فلیکرمتر قبل و بعد از اتصال STATCOM79
5-5:جمع بندی۸۲
نتیجه گیری
نتیجه گیری.۸۳
منابع
منابع۸۴
پیوست ها
پیوست ها.۸۶
استفاده از انرژی های تجدید پذیر جهت تولید انرژی الکتریکی، به طور فزاینده ای افزایش یافته است با گسترش استفاده از سیستم های انتقال جریان متناوب انعطاف پذیر (FACTS)، جهت جبران کیفیت های توان و ولتاژ، محدوده استفاده از این انرژی ها را افزایش داده است استفاده از انواع توربین های بادی جهت تولید انرژی برق، در سال های اخیر رایج شده است و بسیاری از کشور ها از آن استفاده می کنند در این پروژه، کاربرد جبران ساز سنکرون استاتیکی (STATCOM) در بهره برداری پیوسته ی یک مزرعه ی بادی ارزیابی شده است و تأثیر حضور STATCOM بررسی و مدل سازی شده است نتایج شبیه سازی نشان می دهد که توان شبکه با حضور STATCOM بهبود می یابد و توربین های بادی سرعت ثابت به خاطر خصلت نوسانی توان تولیدی خود به طور قا
بل ملاحظه ای کیفیت ولتاژ شبکه الکتریکی متصل به آنها را تحت تاثیر قرار می دهند.نوسانات سریع ولتاژ تولید شده توسط این توربین ها باعث بروز فلیکر ولتاژ در شبکه می شود. با توجه به شبیه سازی انجام شده می توان اثر پارامترهای مختلف شبکه الکتریکی بر روی میزان فلیکر ولتاژ انتشار یافته ناشی از توربین های بادی را بررسی کرد.برای ارزیابی میزان انتشار فلیکر ولتاژ، برنامه فلیکرمتر بر اساس استاندارد IEC 61400-4-15 نوشته شده است.مطالعه و شبیه سازی در محیط MATLAB/SIMULINK  و با در نظر گرفتن سه توربین ۳ مگاو ات بر پایه ی ژنراتور القایی در یک مزرعه بادی انجام شده است.
1-1:مقدمه
بحث کیفیت توان که تا امروزه یکی از بحث های مهم در سیستم های قدرت می باشد از گذشته مطرح بوده است و شرکت های برق در سرتاسر جهان از چندین دهه قبل بر روی این موضوع کار کرده اند.
در سال ۱۹۷۰ کیفیت برق به عنوان یکی از اهداف مهم در طراحی سیستم های قدرت صنعتی مطرح گردید،علاوه بر ایمنی،سرویس دهی با قابلیت اطمینان بالا و کم شدن هزینه های اولیه و جاری نیز از مباحثی بود که به همراه آن مهندسین برق را درگیر ساخت. تقریبا در همین زمان موضوع “کیفیت ولتاژ” در کشورهای اسکاندیناوی و در شوروی سابق مطرح گردید که هدف اصلی آنها کنترل تغییرات کم دامنه ولتاژ بود.
۱-۲:عوامل تاثیر گذار بر افزایش اهمیت موضوع کیفیت برق
امروزه عوامل متعددی موجب گردیده اند که بحث کیفیت توان و عرضه برق با کیفیت مناسب به مصرف کنندگان از مباحث مهم بشمار می آید که در زیر به تعدادی از آنها اشاره می شود:

  • تجهیزات و دستگاه ها نسبت به اغتشاشات ولتاژ از حساسیت بیشتری بر خوردار شده اند.تجهیزات قدرت به ۱۰ تا ۲۰ سال گذشته بسیار حساس تر شده اند.آقای توماس کِی در سال ۱۹۷۸ مشکلات اغتشاشات ولتاژ روی عملکرد تجهیزات الکترونیک را مورد بحث قرار دارد. علاوه بر حساس شدن تجهیزات،شرکتها نیز بعت اتلاف وقت و کاهش درآمد در آثر مشکلات مربوط به پدیده های کیفیت توان به این مساله حساسیت بیشتری نشان می دهند. در یک شبکه ایده آل انرژی الکتریکی ،برقراری برق بصورت پیوسته یک حق اساسی برای مشترکین مورد نظر می باشد ،در نتیجه هر گونه قطعی برق با اعتراضی بیش از گذشته مواجه خواهد بود،حتی اگر باعث هیچگونه خرابی یا خسارت فیزیکی نگردد.[۵]
  • تجهیزات و دستگاه های مختلف به تنهایی باعث بروز اغتشاشات ولتاژ می شوند.ادوات الکترونیک قدرت مدرن نه تنها به اغتشاشات ولتاز حساس هستند بلکه خود باعث بروز اغتشاش ولتاژ می گردند.افزایش استفاده از مبدلها (از تجهیزات الکترونیکی مصرف کننده ها و کامپیوتر ها تا تجهیزات کنترل سرعت در موتورها)منجر به افزایش اغتشاشات در ولتاژ گردیده است.مساله اصلی در اینجا غیرسینوسی بودن جریان یکسو کننده ها و اینورترها می باشد. جریان ورودی این دستگاه ها علاوه بر دارا بودن فرکانس اصلی شبکه حاوی هارمونیک نیز می باشند. که به علت افزایش استفاده از آنها مشکل مهمی برای شبکه بحساب می آیند.
  • افزایش نیاز برای استاندارد کردن و معیار های عملکرد:در قدیم مصرف کننده انرژی الکتریکی از دید بسیاری از شرکت های برق صرفا یکبار ساده به شمار می آمد، قطعی برق و اغتشاشات ولتاژ یک امر طبیعی محسوب می شد و شرکت مذکور نیز طبق خواسته خود عمل می نمود و هر مشترکی که نیاز به کیفیت و قابلیت اطمینان بالاتری داشت می بایست هزینه اضافی پرداخت کند،اما امروزه شرکت های تامین کننده برق به مصرف کننده به عنوان یک “مشتری”نگاه می کنند.الکتریسیته بصورت یک محصول با مشخصات خاص خود شناخته شده که می تواند اندازه گیری شود،پیش بینی گردد،تضمین شود،ارتقاء یابد و . که این موضوع بعلت گرایش به سمت خصوصی سازی و تغییر ساختار شبکه برق می باشد.رقابت آزاد در بازار های برق موضوع راحتی پیچیده تراز این هم می کند. در قدیم مصرف کننده قراردادی با موسسه برق محلی منعقد می ساخت و آن موسسه هم انرژی الکتریکی را با کیفیت و قابلیت خاص خود در اختیار مصرف کننده قرار می داد،اما امروزه در سیستم های تجدید ساختار شده و با گسترش بازار برق مشترکین می توانند انرژی الکتریکی را از هر موسسه ای که متمایل باشند خریداری کنند،بنابراین موسسه ای در این راستا موفق است که بتواند برق را با کیفیت و قابلیت اطمینان بهتری به مشترکین تحویل بدهد. بنابراین بحث کیفیت توان و کاهش اثرات سوء ناشی از آن اهمیت خود را نشان می دهد.
  • کیفیت توان قابل اندازه گیری است:با دسترس بودن وسایل الکترونیکی برای اندازه گیری و نمایش شکل موجها،کیفیت توان بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.در قدیم اندازه گیری شاخصهای کیفیت توان مشکل بود و محدود به اندازه گیری مقدار موثر ولتاژ،فرکانس و قطعی های بلند مدت بود.اما امروزه با پیشرفت تکنولوزی و در اختیار بودن تجهیزات مانیتورینگ کیفیت توان،همچنین ارائه شاخصها و روش های مناسب، ارزیابی و اندازه گیری پدیده های مختلف کیفیت توان براحتی قابل انجام است.

۱-۳ :کیفیت توان چیست؟
از دیدگاه های مختلف تعاریف متفاوتی برای کیفیت توان بیان شده است. به عنوان نمونه یک شرکت برق کیفیت توان را بیشتر از جنبه قابلیت اطمینان مطرح می کند و یا از دید یک تولید کننده،کیفیت توان مشخصات برق عرضه شده برای کارکرد مناسب دستگاه های تولیدی می باشد.
دیکشنری انجمن بین المللی مهندسین برق در استاندارد IEEE std 1100 کیفیت توان را چنین تعریف می کند:”کیفیت توان برق دار کردن تجهیزات حساس برای عملکرد مناسب آن تجهیزات است”تعریف جامع تر که در مرجع[۵]بیان شده مشکلات توان را چنین مطرح میکند:”هر مشکلی در برق عرضه شده که به صورت انحراف جریان،ولتاژ یا فرکانس بروز می کند و منجر به خرابی یا عملکرد نامناسب تجهیزات مشترکین می گردد”.
۱-۴ :طبقه بندی پدیده های کیفیت توان
علیرغم وجود توافقهائی در تعاریفی که برای پدیده های کیفیت توان انجام شده است،دو مورد استاندارد مرجع که بطور گسترده ای مورد استفاده هستند سری IEEE1159 و IEC-61000 می باشند که پدیده های مشهور معرفی شده توسط این استانداردها در ادامه تشریح می گردد[۶و۵و۴]:
۱-۴-۱ :حالتهای گذرا:
اصطلاح گذرا بطور معمول در مورد تغییرات ناگهانی در یک شکل موج سینوسی بکار می رود.کلمه ضربه برای تشزیح امواج گذرایی که توسط صاعقه بوجود می آید مورد استفاده قرار می گیرد. استاندارد IEC61000-2-5-1990 امواج گذرا را بسته به منابعی که باعث وقوع این اختلالات میگردند به دو زیر گروه تقسیم میکند:
۱-۴-۱-۱ :حالتهای گذرای ضربه ای:
حالتهای گذرای ضربه ای به تغییر ناگهانی در شرایط پایدار جریان،ولتاژ یا هر دو و با فرکانسی متفاوت با فرکانس شبکه و پلاریته یک جهتی اطلاق می شود.حالتهای گذرای ضربه ای بطور معمول با دو مشخصه”Decay Time” و “Rise Time” و همچنین محتویات طیفی آنها شناخته می شوند.شکل (۱-۱)موج ضربه بر روی موج سینوسی را نشان می دهد.حالتهای گذرای ضربه ای علاوه بر اثرات نامطلوبی که بر روی عایقها دارند باعث تحریک فرکانس طبیعی شبکه و بروز حالتهای گذرای نوسانی نیز می گردند.
تعداد صفحه :۱۱۴
قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

پایان نامه برق:شناسایی پارامترهای سلول فتوولتائیک با بهره گرفتن از الگوریتم رقابت استعماری

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :برق

گرایش :قدرت

عنوان : شناسایی پارامترهای سلول فتوولتائیک با بهره گرفتن از الگوریتم رقابت استعماری

Continue reading “پایان نامه برق:شناسایی پارامترهای سلول فتوولتائیک با بهره گرفتن از الگوریتم رقابت استعماری”

پایان نامه رشته مهندسی برق درباره:جایابی بهینه پستهای فوق توزیع

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مهندسی برق

گرایش :قدرت

عنوان : جایابی بهینه پستهای فوق توزیع

Continue reading “پایان نامه رشته مهندسی برق درباره:جایابی بهینه پستهای فوق توزیع”

پایان نامه ارشد درباره:مدلهای پدیده کرونا در خطوط انتقال و نحوه ارزیابی تلفات آن در شبکه های واقعی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مهندسی برق

گرایش :قدرت

عنوان : مدلهای پدیده کرونا در خطوط انتقال و نحوه ارزیابی تلفات آن در شبکه های واقعی

Continue reading “پایان نامه ارشد درباره:مدلهای پدیده کرونا در خطوط انتقال و نحوه ارزیابی تلفات آن در شبکه های واقعی”

پایان نامه رشته برق در مورد:روش های تشخیص خطا های امپدانس بالا

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مهندسی برق

گرایش :قدرت

عنوان : روش های تشخیص خطا های امپدانس بالا

Continue reading “پایان نامه رشته برق در مورد:روش های تشخیص خطا های امپدانس بالا”

پایان نامه رشته برق با موضوع:کنترل هوشمند ترافیک شهری با بهره گرفتن از کنترل فازی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مهندسی برق

گرایش :کنترل

عنوان : کنترل هوشمند ترافیک شهری با بهره گرفتن از کنترل فازی

Continue reading “پایان نامه رشته برق با موضوع:کنترل هوشمند ترافیک شهری با بهره گرفتن از کنترل فازی”

پایان نامه :بررسی و شبیه سازی یک رادار مولتی PRF با فرکانس ۵۰KHz برای برد ۱۵۰Km

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مهندسی برق

گرایش : الکترونیک

عنوان : بررسی و شبیه سازی یک رادار مولتی PRF با فرکانس ۵۰KHz برای برد ۱۵۰Km

Continue reading “پایان نامه :بررسی و شبیه سازی یک رادار مولتی PRF با فرکانس ۵۰KHz برای برد ۱۵۰Km”

پایان نامه :طراحی و شبیه سازی LNA متعادل باند X با بهره گرفتن از کوپلر لانژ

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مهندسی برق

گرایش :مخابرات

عنوان : طراحی و شبیه سازی LNA متعادل باند X با بهره گرفتن از کوپلر لانژ

Continue reading “پایان نامه :طراحی و شبیه سازی LNA متعادل باند X با بهره گرفتن از کوپلر لانژ”

پایان نامه ارشد:طراحی و پیاده سازی کنترل تطبیقی و سنکرونیزاسیون سیستم آشوب گونه با مدل نامعین وکاربرد آن در افزایش ضریب امنیتی مخابره اطلاعات

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مهندسی برق

گرایش :کنترل

عنوان : طراحی و پیاده سازی کنترل تطبیقی و سنکرونیزاسیون سیستم آشوب گونه با مدل نامعین وکاربرد آن در افزایش ضریب امنیتی مخابره اطلاعات

Continue reading “پایان نامه ارشد:طراحی و پیاده سازی کنترل تطبیقی و سنکرونیزاسیون سیستم آشوب گونه با مدل نامعین وکاربرد آن در افزایش ضریب امنیتی مخابره اطلاعات”

پایان نامه با موضوع:انتخاب بهینه انواع تولید پراکنده برق در شبکه های توزیع در مناطق مختلف جغرافیایی کشور

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مهندسی برق

گرایش :قدرت

عنوان : انتخاب بهینه انواع تولید پراکنده برق در شبکه های توزیع در مناطق مختلف جغرافیایی کشور

Continue reading “پایان نامه با موضوع:انتخاب بهینه انواع تولید پراکنده برق در شبکه های توزیع در مناطق مختلف جغرافیایی کشور”

پایان نامه رشته برق با موضوع:کنترل نیروگاه گازی با بهره گرفتن از DCS

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مهندسی برق

گرایش :قدرت

عنوان : کنترل نیروگاه گازی با بهره گرفتن از DCS

Continue reading “پایان نامه رشته برق با موضوع:کنترل نیروگاه گازی با بهره گرفتن از DCS”

پایان نامه در مورد:تعیین پارامترهای دینامیکی ژنراتورهای سنکرون با بهره گرفتن از شبکه عصبی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مهندسی برق

گرایش :قدرت

عنوان : تعیین پارامترهای دینامیکی ژنراتورهای سنکرون با بهره گرفتن از شبکه عصبی

Continue reading “پایان نامه در مورد:تعیین پارامترهای دینامیکی ژنراتورهای سنکرون با بهره گرفتن از شبکه عصبی”

پایان نامه :طراحی و ساخت یک مدار راهانداز (DRIVER) بدون سنسور برای موتور رلوکتانس سوئیچی با قابلیت کاهش ریپل گشتاورجهت یک ماشین لباسشویی نمونه

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مهندسی برق

گرایش : الکترونیک

عنوان :  طراحی و ساخت یک مدار راهانداز (DRIVER) بدون سنسور برای موتور رلوکتانس سوئیچی با قابلیت کاهش ریپل گشتاورجهت یک ماشین لباسشویی نمونه

Continue reading “پایان نامه :طراحی و ساخت یک مدار راهانداز (DRIVER) بدون سنسور برای موتور رلوکتانس سوئیچی با قابلیت کاهش ریپل گشتاورجهت یک ماشین لباسشویی نمونه”

پایان نامه ارشد:بررسی روش های کنترل سیستم های کنترل غیر خطی چند متغیره

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مهندسی برق

گرایش :کنترل

عنوان : بررسی روش های کنترل سیستم های کنترل غیر خطی چند متغیره

Continue reading “پایان نامه ارشد:بررسی روش های کنترل سیستم های کنترل غیر خطی چند متغیره”

پایان نامه رشته برق:بررسی روش های کنترل پدیده سرج در کمپرسورها

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مهندسی برق

گرایش :کنترل

عنوان : بررسی روش های کنترل پدیده سرج در کمپرسورها

Continue reading “پایان نامه رشته برق:بررسی روش های کنترل پدیده سرج در کمپرسورها”

پایان نامه ارشد : توزیع اقتصادی بار با در نظر گرفتن اثر شیر ورودی بخار با بهره گرفتن از الگوریتم اجتماع ذرات

 دانلود متن کامل پایان نامه  توزیع اقتصادی بار با در نظر گرفتن اثر شیر ورودی بخار با بهره گرفتن از الگوریتم اجتماع ذرات

Continue reading “پایان نامه ارشد : توزیع اقتصادی بار با در نظر گرفتن اثر شیر ورودی بخار با بهره گرفتن از الگوریتم اجتماع ذرات”

پایان نامه کنترل زاویه خمش و ژنراتور توربین بادی با بهره گرفتن از کنترل کننده های مرتبه بالا وانتگرالی مود لغزشی

 دانلود متن کامل پایان نامه برق

کنترل زاویه خمش و ژنراتور توربین بادی  با بهره گرفتن از کنترل کننده های مرتبه بالا وانتگرالی مود لغزشی

Continue reading “پایان نامه کنترل زاویه خمش و ژنراتور توربین بادی با بهره گرفتن از کنترل کننده های مرتبه بالا وانتگرالی مود لغزشی”

پایان نامه :مدلسازی خطی و غیرخطی سیستم های خنک کننده مشبک به منظور حفاظت در شرایط بحرانی حرارتی

 دانلود متن کامل پایان نامه برق

مدلسازی خطی و غیرخطی سیستم های خنک کننده مشبک به منظور حفاظت در
شرایط بحرانی حرارتی

Continue reading “پایان نامه :مدلسازی خطی و غیرخطی سیستم های خنک کننده مشبک به منظور حفاظت در شرایط بحرانی حرارتی”

پایان نامه :برنامه‌ریزی شارژ و دشارژ خودروهای الکتریکی به منظور کاهش تلفات توان و بهبود پروفیل ولتاژ در سیستم توزیع فشار ضعیف خانگی

 دانلود متن کامل پایان نامه مهندسی برق

برنامه‌ریزی شارژ و دشارژ خودروهای الکتریکی به منظور کاهش تلفات توان و بهبود پروفیل ولتاژ در سیستم توزیع فشار ضعیف خانگی

Continue reading “پایان نامه :برنامه‌ریزی شارژ و دشارژ خودروهای الکتریکی به منظور کاهش تلفات توان و بهبود پروفیل ولتاژ در سیستم توزیع فشار ضعیف خانگی”

پایان نامه ارشد:برنامه ریزی بهره برداری از منابع تولید پراکنده،ذخیره سازها و راهکارهای مدیریت سمت مصرف در محیط رقابتی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مهندسی برق

گرایش :قدرت

عنوان : برنامه ریزی بهره برداری از منابع تولید پراکنده،ذخیره سازها و راهکارهای مدیریت سمت مصرف در محیط رقابتی

Continue reading “پایان نامه ارشد:برنامه ریزی بهره برداری از منابع تولید پراکنده،ذخیره سازها و راهکارهای مدیریت سمت مصرف در محیط رقابتی”

پایان نامه :بررسی، شبیه­سازی و بهبود الگوریتم­های کاهش مصرف انرژی در شبکه ­های حسگر بی­سیم

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :برق

گرایش :الکترونیک

عنوان : بررسی، شبیه­سازی و بهبود الگوریتم­های کاهش مصرف انرژی در     شبکه ­های حسگر بی­سیم

Continue reading “پایان نامه :بررسی، شبیه­سازی و بهبود الگوریتم­های کاهش مصرف انرژی در شبکه ­های حسگر بی­سیم”

پایان نامه :بررسی و ارزیابی نانوحسگر زیستی فیبر نوری جهت شناسایی مواد زیستی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :برق

گرایش :الکترونیک

عنوان : بررسی و ارزیابی نانوحسگر زیستی فیبر نوری جهت شناسایی مواد زیستی

Continue reading “پایان نامه :بررسی و ارزیابی نانوحسگر زیستی فیبر نوری جهت شناسایی مواد زیستی”

پایان نامه شبیه سازی عددی سلول خورشیدی مبتنی بر نانو نوار گرافن با بهره گرفتن از روش تابع گرین غیرتعادلی(NEGF)

پایان نامه رشته  مهندسی برق

گرایش :الکترونیک

عنوان :  شبیه ­سازی عددی سلول خورشیدی مبتنی بر نانو نوار گرافن با بهره گرفتن از روش تابع گرین غیرتعادلی(NEGF) 

Continue reading “پایان نامه شبیه سازی عددی سلول خورشیدی مبتنی بر نانو نوار گرافن با بهره گرفتن از روش تابع گرین غیرتعادلی(NEGF)”

پایان نامه طراحی و شبیه سازی TMAP سنسور با کاربرد در صنعت خودروسازی همراه با مدار پردازشگر CMOS

پایان نامه رشته مهندسی برق

گرایش : میکروالکترونیک

عنوان : طراحی و شبیه سازی TMAP سنسور با کاربرد در صنعت خودروسازی همراه با مدار پردازشگر CMOS

Continue reading “پایان نامه طراحی و شبیه سازی TMAP سنسور با کاربرد در صنعت خودروسازی همراه با مدار پردازشگر CMOS”

پایان نامه تاثیر شارژ خودروهای الکتریکی ترکیبی بر ترانسفورماتورهای توزیع

پایان نامه رشته مهندسی برق “M.S.C”

گرایش : قدرت

عنوان : تاثیر شارژ خودروهای الکتریکی ترکیبی بر ترانسفورماتورهای توزیع

Continue reading “پایان نامه تاثیر شارژ خودروهای الکتریکی ترکیبی بر ترانسفورماتورهای توزیع”

پایان نامه :تاثیر شیارهای استاتور و روتور بر پارامترهای الکتریکی ماشین (با اعمال خطای سیم پیچ سه فاز)

پایان نامه رشته برق

گرایش :قدرت

عنوان : تاثیر شیارهای استاتور و روتور بر پارامترهای الکتریکی ماشین  (با اعمال خطای سیم پیچ سه فاز)

Continue reading “پایان نامه :تاثیر شیارهای استاتور و روتور بر پارامترهای الکتریکی ماشین (با اعمال خطای سیم پیچ سه فاز)”

پایان نامه کارشناسی ارشد:تعیین بهینه اندازه منابع انرژی در ریز شبکه‌ها با در نظر‌گرفتن عدم قطعیت‌ها

پایان نامه رشته برق

گرایش :قدرت

عنوان : تعیین بهینه اندازه منابع انرژی در ریز شبکه‌ها  با در نظر‌گرفتن عدم قطعیت‌ها

Continue reading “پایان نامه کارشناسی ارشد:تعیین بهینه اندازه منابع انرژی در ریز شبکه‌ها با در نظر‌گرفتن عدم قطعیت‌ها”

پایان نامه :استناد پذیری ادله ی کیفری الکترونیکی در قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲

پایان نامه رشته برق

عنوان : استناد پذیری ادله ی کیفری الکترونیکی در قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲

Continue reading “پایان نامه :استناد پذیری ادله ی کیفری الکترونیکی در قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲”

پایان نامه تعیین مکان و ظرفیت و زمان راه اندازی بهینه مولدهای گاز سوز به منظور حفظ قابلیت اطمینان شبکه با در نظر گرفتن مسئله ترانزیت برق

پایان نامه رشته مهندسی برق

عنوان : تعیین مکان، ظرفیت و زمان راه­ اندازی بهینه مولد­های گاز سوز به­ منظور حفظ قابلیت اطمینان شبکه با در نظر گرفتن مسئله ترانزیت برق

Continue reading “پایان نامه تعیین مکان و ظرفیت و زمان راه اندازی بهینه مولدهای گاز سوز به منظور حفظ قابلیت اطمینان شبکه با در نظر گرفتن مسئله ترانزیت برق”

پایان نامه الکترونیک قدرت: جایابی بهینه خازن با هدف بهبود پروفیل ولتاژ و کمینه سازی تلفات توان شبکه توزیع واقعی با مدل سازی بارهای مختلف

پایان نامه رشته برق

گرایش : الکترونیک قدرت

عنوان : جایابی بهینه خازن با هدف بهبود پروفیل ولتاژ و کمینه ­سازی تلفات توان شبکه توزیع واقعی با مدل­سازی بارهای مختلف

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد اهر

پایان­ نامه کارشناسی ­ارشد رشته برق (M.Sc.)

گرایش الکترونیک قدرت

عنوان:

جایابی بهینه خازن با هدف بهبود پروفیل ولتاژ و کمینه­ سازی تلفات توان شبکه توزیع واقعی با مدل­سازی بارهای مختلف

استاد راهنما:

دکتر آیدین سخاوتی

Continue reading “پایان نامه الکترونیک قدرت: جایابی بهینه خازن با هدف بهبود پروفیل ولتاژ و کمینه سازی تلفات توان شبکه توزیع واقعی با مدل سازی بارهای مختلف”

پایان نامه ارشد برق الکترونیک :کنترل کننده فازی برای ربوت دنبال کننده دیوار تحلیل پایداری

پایان نامه رشته مهندسی برق گرایش برق

با عنوان :کنترل کننده فازی برای ربوت دنبال کننده دیوار تحلیل پایداری

Continue reading “پایان نامه ارشد برق الکترونیک :کنترل کننده فازی برای ربوت دنبال کننده دیوار تحلیل پایداری”

پایان نامه برق-مخابرات:کاهش مصرف انرژی در شبکه های حسگر بی سیم با مدیریت حرکت ایستگاه پایه و با بهره گرفتن از منطق فازی دو سطحی

پایان نامه رشته مهندسی برق گرایش برق-مخابرات

با عنوان :کاهش مصرف انرژی در شبکه های حسگر بی سیم با مدیریت حرکت ایستگاه پایه و با بهره گرفتن از منطق فازی دو سطحی

Continue reading “پایان نامه برق-مخابرات:کاهش مصرف انرژی در شبکه های حسگر بی سیم با مدیریت حرکت ایستگاه پایه و با بهره گرفتن از منطق فازی دو سطحی”

پایان نامه برق الکترونیک گرایش برق-مخابرات:طراحی الگوریتم جدید زمان بندی برای کاربران بلادرنگ و غیربلادرنگ در شبکه های LTE

پایان نامه رشته مهندسی برق گرایش برق-مخابرات

با عنوان :طراحی الگوریتم جدید زمان بندی برای کاربران بلادرنگ و غیربلادرنگ در شبکه های LTE

Continue reading “پایان نامه برق الکترونیک گرایش برق-مخابرات:طراحی الگوریتم جدید زمان بندی برای کاربران بلادرنگ و غیربلادرنگ در شبکه های LTE”

پایان نامه برق-مخابرات:زمان‌بندی تخصیص لینک با رویکرد تامین خدمات سرویس در شبکه‌های مش بی‌سیم

پایان نامه رشته مهندسی برق گرایش برق-مخابرات

با عنوان :زمان‌بندی تخصیص لینک با رویکرد تامین خدمات سرویس در شبکه‌های مش بی‌سیم

Continue reading “پایان نامه برق-مخابرات:زمان‌بندی تخصیص لینک با رویکرد تامین خدمات سرویس در شبکه‌های مش بی‌سیم”

پایان نامه برق (مخابرات-سیستم):ردیابی اشیاء متحرک چندگانه در تصاویر دوربین متحرک

پایان نامه رشته مهندسی برق گرایش برق-مخابرات

با عنوان :ردیابی اشیاء متحرک چندگانه در تصاویر دوربین متحرک

Continue reading “پایان نامه برق (مخابرات-سیستم):ردیابی اشیاء متحرک چندگانه در تصاویر دوربین متحرک”

پایان نامه برق (مخابرات-سیستم): حذف تداخل در کانال مرجع رادار پسیو مبتنی بر سیگنال پخش تلویزیون دیجیتال توسط فرستنده های زمینی با رویکرد بازتولید

پایان نامه رشته مهندسی برق گرایش برق-مخابرات

با عنوان :حذف تداخل در کانال مرجع رادار پسیو مبتنی بر سیگنال پخش تلویزیون دیجیتال توسط فرستنده های زمینی با رویکرد بازتولید

Continue reading “پایان نامه برق (مخابرات-سیستم): حذف تداخل در کانال مرجع رادار پسیو مبتنی بر سیگنال پخش تلویزیون دیجیتال توسط فرستنده های زمینی با رویکرد بازتولید”

پایان نامه برق (مخابرات): تشخیص خودکار نوع مدولاسیون دیجیتال در سیستم های OFDM

پایان نامه رشته مهندسی برق گرایش برق-مخابرات

با عنوان :تشخیص خودکار نوع مدولاسیون دیجیتال در سیستم های

OFDM

Continue reading “پایان نامه برق (مخابرات): تشخیص خودکار نوع مدولاسیون دیجیتال در سیستم های OFDM”

پایان نامه برق (مخابرات): تحلیل و شبیه سازی تقویت امواج عبوری از نانولوله های کربنی فلزی با بایاس DC

پایان نامه رشته مهندسی برق گرایش برق-مخابرات

با عنوان :تحلیل و شبیه سازی تقویت امواج عبوری از نانولوله های کربنی فلزی با بایاس DC

Continue reading “پایان نامه برق (مخابرات): تحلیل و شبیه سازی تقویت امواج عبوری از نانولوله های کربنی فلزی با بایاس DC”

پایان نامه برق (مخابرات): بهبود آنتن آرایه ای موج رونده موجبر شکا فدار برای کاهش سطح لوب کناری وپلاریزاسیون متقاطع

پایان نامه رشته مهندسی برق گرایش برق-مخابرات

با عنوان :بهبود آنتن آرایه ای موج رونده موجبر شکا فدار برای کاهش سطح لوب کناری وپلاریزاسیون متقاطع

Continue reading “پایان نامه برق (مخابرات): بهبود آنتن آرایه ای موج رونده موجبر شکا فدار برای کاهش سطح لوب کناری وپلاریزاسیون متقاطع”

پایان نامه برق (مخابرات): بررسی عملکرد و شبیه‏سازی سیستم‏های ناوبری CVOR و DVOR در کانال‏های چند مسیری

پایان نامه رشته مهندسی برق گرایش برق-مخابرات

با عنوان :بررسی عملکرد و شبیه‏سازی سیستم‏های ناوبری CVOR و DVOR در کانال‏های چند مسیری

Continue reading “پایان نامه برق (مخابرات): بررسی عملکرد و شبیه‏سازی سیستم‏های ناوبری CVOR و DVOR در کانال‏های چند مسیری”

پایان نامه برق (مخابرات-میدان): بررسی و تحلیل ساختارهای انعکاس دهنده برگ در حوزه پلاسمونیک برای کاربرد قطعات پسیو

پایان نامه رشته مهندسی برق گرایش برق-مخابرات

با عنوان :بررسی و تحلیل ساختارهای  انعکاس دهنده برگ در حوزه پلاسمونیک برای کاربرد قطعات پسیو

Continue reading “پایان نامه برق (مخابرات-میدان): بررسی و تحلیل ساختارهای انعکاس دهنده برگ در حوزه پلاسمونیک برای کاربرد قطعات پسیو”

پایان نامه برق (مخابرات): پروتکل مسیریابی مقاوم و کارا برای شبکه های بی سیم اقتضایی نظامی

پایان نامه رشته مهندسی برق گرایش برق-مخابرات

با عنوان :بررسی و ارائه یک پروتکل مسیریابی مقاوم و کارا برای شبکه های بی سیم اقتضایی نظامی

Continue reading “پایان نامه برق (مخابرات): پروتکل مسیریابی مقاوم و کارا برای شبکه های بی سیم اقتضایی نظامی”

پایان نامه برق (مخابرات):بررسی روش های حذف سیگنال های تداخلی در کانال مراقبت در رادارهای پسیو مبتنی بر سیگنال DVB-T

پایان نامه رشته مهندسی برق گرایش برق-مخابرات

با عنوان :بررسی روش های حذف سیگنال های تداخلی در کانال مراقبت در رادارهای پسیو مبتنی بر سیگنال DVB-T

Continue reading “پایان نامه برق (مخابرات):بررسی روش های حذف سیگنال های تداخلی در کانال مراقبت در رادارهای پسیو مبتنی بر سیگنال DVB-T”

پایان‌نامه‌ مخابرات-سیستم:شبیه‌سازی و تحلیل حمله‌ها بر روی بخش خانگی شبکه‌ی BPLC و ارائه ی پیشنهاد برای پیشگیری و کاهش اثرات آن

پایان نامه رشته مهندسی برق گرایش مخابرات-سیستم

با عنوان :شبیه‌سازی و تحلیل حمله‌ها بر روی بخش خانگی شبکه‌ی BPLC و ارائه­ پیشنهاد برای پیشگیری و کاهش اثرات آن

Continue reading “پایان‌نامه‌ مخابرات-سیستم:شبیه‌سازی و تحلیل حمله‌ها بر روی بخش خانگی شبکه‌ی BPLC و ارائه ی پیشنهاد برای پیشگیری و کاهش اثرات آن”

پایان نامه برق کنترل:کنترل تطبیقی زاویه پره توربین بادی برای تنظیم توان استحصالی

پایان نامه رشته مهندسی برق گرایش کنترل

با عنوان :کنترل تطبیقی زاویه پره توربین بادی برای تنظیم توان استحصالی

Continue reading “پایان نامه برق کنترل:کنترل تطبیقی زاویه پره توربین بادی برای تنظیم توان استحصالی”

پایان نامه برق الکترونیک گرایش قدرت:مبدل های منبع امپدانسی و ارائه ساختار جدید مبدل منبع امپدانسی گاما نامتقارن

پایان نامه رشته مهندسی برق گرایش قدرت

با عنوان :مبدل های منبع امپدانسی و ارائه ساختار جدید مبدل منبع امپدانسی گاما نامتقارن

Continue reading “پایان نامه برق الکترونیک گرایش قدرت:مبدل های منبع امپدانسی و ارائه ساختار جدید مبدل منبع امپدانسی گاما نامتقارن”

پایان نامه برق الکترونیک گرایش قدرت:کنترل هماهنگ مزرعه بادی بزرگ و STATCOM به وسیله ی کنترل کننده پیشبین برای بهبود قابلیت LVRT

پایان نامه رشته مهندسی برق گرایش قدرت

با عنوان :کنترل هماهنگ مزرعه بادی بزرگ و STATCOM به وسیله ی کنترل کننده پیشبین برای بهبود قابلیتLVRT

Continue reading “پایان نامه برق الکترونیک گرایش قدرت:کنترل هماهنگ مزرعه بادی بزرگ و STATCOM به وسیله ی کنترل کننده پیشبین برای بهبود قابلیت LVRT”

پایان نامه برق الکترونیک گرایش قدرت:جایابی بهینه محدود کننده‌های جریان خطا در میکروگریدها به منظور بهبود تداوم سرویس

پایان نامه رشته مهندسی برق گرایش قدرت

با عنوان :جایابی بهینه محدود کننده‌های جریان خطا در میکروگریدها به منظور بهبود تداوم سرویس

Continue reading “پایان نامه برق الکترونیک گرایش قدرت:جایابی بهینه محدود کننده‌های جریان خطا در میکروگریدها به منظور بهبود تداوم سرویس”

پایان نامه برق الکترونیک گرایش قدرت:جایابی بهینه خازن و مولد تولید پراکنده برای کاهش نرخ خرابی جهت بهبود قابلیت اطمینان و کاهش تلفات در سیستم های توزیع با بهره گرفتن از الگوریتم ژنتیک

پایان نامه رشته مهندسی برق گرایش قدرت

با عنوان :جایابی بهینه خازن و مولد تولید پراکنده برای کاهش نرخ خرابی جهت بهبود قابلیت اطمینان و کاهش تلفات در سیستم های توزیع با بهره گرفتن از الگوریتم ژنتیک

Continue reading “پایان نامه برق الکترونیک گرایش قدرت:جایابی بهینه خازن و مولد تولید پراکنده برای کاهش نرخ خرابی جهت بهبود قابلیت اطمینان و کاهش تلفات در سیستم های توزیع با بهره گرفتن از الگوریتم ژنتیک”

پایان نامه برق الکترونیک گرایش قدرت:تخمین پارامترهای شبکه قدرت بر اساس کمیات بهره برداری اندازه گیری شده بهنگام با بهره گرفتن از واحدهای اندازه گیری فازوری جایابی شده به کمک الگوریتم ژنتیک

پایان نامه رشته مهندسی برق گرایش قدرت

با عنوان :تخمین پارامترهای شبکه قدرت بر اساس کمیات بهره برداری اندازه گیری شده بهنگام با بهره گرفتن از واحدهای اندازه گیری فازوری جایابی شده به کمک الگوریتم ژنتیک

Continue reading “پایان نامه برق الکترونیک گرایش قدرت:تخمین پارامترهای شبکه قدرت بر اساس کمیات بهره برداری اندازه گیری شده بهنگام با بهره گرفتن از واحدهای اندازه گیری فازوری جایابی شده به کمک الگوریتم ژنتیک”

پایان نامه برق قدرت:بررسی حالات گذرای الکترومغناطیسی درتوربین های بادی

پایان نامه رشته مهندسی برق گرایش قدرت

با عنوان :بررسی حالات گذرای الکترومغناطیسی درتوربین های بادی

Continue reading “پایان نامه برق قدرت:بررسی حالات گذرای الکترومغناطیسی درتوربین های بادی”

پایان نامه برق قدرت:اثر انواع برهم کنش های اسپین – مدار بر حالت های الکترونی در پادنقطه ی هیدروژنی دو بعدی مدور

پایان نامه رشته مهندسی برق گرایش قدرت

با عنوان :اثر انواع برهم کنش های اسپین – مدار بر حالت های الکترونی در پادنقطه ی هیدروژنی دو بعدی مدور

Continue reading “پایان نامه برق قدرت:اثر انواع برهم کنش های اسپین – مدار بر حالت های الکترونی در پادنقطه ی هیدروژنی دو بعدی مدور”

پایان نامه برق سیستم:نقش برنامه‌های پاسخگویی بار در برنامه‌ریزی عملیاتی سیستم‌های قدرت

پایان نامه رشته مهندسی برق گرایش سیستم

با عنوان :نقش برنامه‌های پاسخگویی بار در برنامه‌ریزی عملیاتی سیستم‌های قدرت

Continue reading “پایان نامه برق سیستم:نقش برنامه‌های پاسخگویی بار در برنامه‌ریزی عملیاتی سیستم‌های قدرت”

پایان نامه برق قدرت:مدلسازی و آشکارسازی درخت رطوبتی و تنزل عایقی ناشی از آن

دانلود متن کامل کارشناسی ارشد مهندسی برق گرایش سیستم های قدرت

عنوان :مدلسازی و آشکارسازی درخت رطوبتی و تنزل عایقی ناشی از آن

Continue reading “پایان نامه برق قدرت:مدلسازی و آشکارسازی درخت رطوبتی و تنزل عایقی ناشی از آن”

پایان نامه پخش بار اقتصادی با سوخت های چندگانه با بهره گرفتن از الگوریتمIPSO

دانلود متن کامل کارشناسی ارشد مهندسی برق گرایش سیستم

عنوان :عنوان تحقیق به فارسی: پخش بار اقتصادی با سوخت های چندگانه با بهره گرفتن از الگوریتمIPSO

 

Continue reading “پایان نامه پخش بار اقتصادی با سوخت های چندگانه با بهره گرفتن از الگوریتمIPSO”

پایان نامه برق الکترونیک-مدلسازی مداری و تحلیل آشکار ساز نوری بهمنی با ساختار موجبری ونواحی جذب، بار و تکثیر مجزا (WG-SACM-APD)

پایان نامه برق الکترونیک-پاسخ زمانی و مدل‌ مداری آشکارساز نوری مبتنی بر ساختار لایه‌های گرافنی-نانوروبان گرافن-لایه‌های گرافنی

دانلود متن کامل کارشناسی ارشد مهندسی برق گرایش الکترونیک

عنوان :پاسخ زمانی و مدل‌ مداری آشکارساز نوری مبتنی بر ساختار لایه‌های گرافنی-نانوروبان گرافن-لایه‌های گرافنی

Continue reading “پایان نامه برق الکترونیک-پاسخ زمانی و مدل‌ مداری آشکارساز نوری مبتنی بر ساختار لایه‌های گرافنی-نانوروبان گرافن-لایه‌های گرافنی”

پایان نامه الکترونیک سیستم:بازیابی تصاویر هواپیماهای جنگنده بر اساس مدل سه‌بعدی

پایان نامه رشته الکترونیک

با عنوان :بازیابی تصاویر هواپیماهای جنگنده بر اساس مدل سه‌بعدی

Continue reading “پایان نامه الکترونیک سیستم:بازیابی تصاویر هواپیماهای جنگنده بر اساس مدل سه‌بعدی”

مقاله کاربرد پزشکی هسته ای در رادیو داروها (درمان و تشخیص بیماری ها)

پزشکی هسته ای در تشخیص و درمان؛ انرژی درمانگر
پـیــش از سـاخـت مـواد رادیـواکـتـیـو مـصـنـوعـی از ویـژگـی هـای درمـانـی پـرتـوهـایـی کـه از  Ra88    ‌و  0P84 ایجاد می شد، استفاده می کردند،  اما  جهش بزرگ در کاربرد مواد رادیواکتیو در پـزشـکـی و زیـسـت شـنـاسـی هـنـگـامـی آغـاز شـد کـه رادیـواکـتـیـو مـصـنـوعـی سـاخـته شد.رادیـو ایزوتوپ ها یا به زبان دیگر ،مواد رادیواکتیو در پزشکی برای پژوهش، تشخیص و درمان به کار می روند.
Continue reading “مقاله کاربرد پزشکی هسته ای در رادیو داروها (درمان و تشخیص بیماری ها)”

پایان نامه طراحی و پیاده سازی یک مبدل دیجیتال به آنالوگ با دقت ۱۰ بیت و سرعت ۵GS/s

پایان نامه رشته مهندسی برق

با عنوان : طراحی و پیاده سازی یک مبدل دیجیتال به آنالوگ با دقت ۱۰ بیت و سرعت ۵GS/s در پروسه ۰.۱۸μ تکنولوژی CMOS

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

Continue reading “پایان نامه طراحی و پیاده سازی یک مبدل دیجیتال به آنالوگ با دقت ۱۰ بیت و سرعت ۵GS/s”

پایان نامه برق: طراحی و شبیه سازی سوئیچ با بهره گرفتن از تکنولوژی میکروماشین به منظور استفاده در مدارات RF

پایان نامه رشته مهندسی برق

با عنوان : طراحی و شبیه سازی سوئیچ با بهره گرفتن از تکنولوژی میکروماشین به منظور استفاده در مدارات RF

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

Continue reading “پایان نامه برق: طراحی و شبیه سازی سوئیچ با بهره گرفتن از تکنولوژی میکروماشین به منظور استفاده در مدارات RF”

پایان نامه برق: طراحی کنترل کننده فازی دیجیتال با مدار فازی ساز جدید با بهره گرفتن از CMOS

پایان نامه رشته مهندسی برق

با عنوان : طراحی کنترل کننده فازی دیجیتال با مدار فازی ساز جدید با بهره گرفتن از CMOS

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

Continue reading “پایان نامه برق: طراحی کنترل کننده فازی دیجیتال با مدار فازی ساز جدید با بهره گرفتن از CMOS”

پایان نامه ارشد مهندسی برق: طراحی و شبیه سازی شتاب سنج خازنی میکروماشینی با دو درجه آزادی

پایان نامه رشته مهندسی برق

با عنوان : طراحی و شبیه سازی شتاب سنج خازنی میکروماشینی با دو درجه آزادی

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

Continue reading “پایان نامه ارشد مهندسی برق: طراحی و شبیه سازی شتاب سنج خازنی میکروماشینی با دو درجه آزادی”

سمینار : طراحی و ساخت مدار تشخیص جایگاه روتور موتور سوئیچ رلوکتانس SRM

پایان نامه رشته مهندسی برق مخابرات

با عنوان : طراحی و ساخت مدار تشخیص جایگاه روتور موتور سوئیچ رلوکتانس SRM به وسیله روش مدولاسیون دامنه (Amplitude Modulation)

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

Continue reading “سمینار : طراحی و ساخت مدار تشخیص جایگاه روتور موتور سوئیچ رلوکتانس SRM”

پایان نامه برق مخابرات: پیاده سازی بلادرنگ کدک صحبت استاندارد G.728

پایان نامه رشته مهندسی برق مخابرات

با عنوان : پیاده سازی بلادرنگ کدک صحبت استاندارد G.728 بر روی پردازنده TMS320C5402

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

Continue reading “پایان نامه برق مخابرات: پیاده سازی بلادرنگ کدک صحبت استاندارد G.728”

سمینار : تحلیل و شبیه سازی آنتن های بند گپ الکترومغناطیسی در باند Ku

پایان نامه رشته مهندسی برق مخابرات

با عنوان : تحلیل و شبیه سازی آنتن های بند گپ الکترومغناطیسی در باند Ku

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

Continue reading “سمینار : تحلیل و شبیه سازی آنتن های بند گپ الکترومغناطیسی در باند Ku”

پایان نامه ارشد مهندسی برق: بررسی انواع ساختارهای مدارات آنالوگ به دیجیتال

پایان نامه رشته مهندسی برق

با عنوان : بررسی انواع ساختارهای مدارات آنالوگ به دیجیتال

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

Continue reading “پایان نامه ارشد مهندسی برق: بررسی انواع ساختارهای مدارات آنالوگ به دیجیتال”

دانلود سمینار : بررسی فیلترهای SAW در فرکانس های بالای GHZ

پایان نامه رشته مهندسی برق

با عنوان : بررسی فیلترهای SAW در فرکانس های بالای GHZ

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

Continue reading “دانلود سمینار : بررسی فیلترهای SAW در فرکانس های بالای GHZ”

سمینار : تحلیل و شبیه سازی کاربرد BAND GAP STRUCTURE در آنتن های میکرواستریپ

پایان نامه رشته مهندسی برق مخابرات

با عنوان : تحلیل و شبیه سازی کاربرد BAND GAP STRUCTURE در آنتن های میکرواستریپ به منظور افزایش بهره و پهنای باند

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

Continue reading “سمینار : تحلیل و شبیه سازی کاربرد BAND GAP STRUCTURE در آنتن های میکرواستریپ”

دانلود سمینار : بررسی مشخصه های الکتریکی DG-SOI MOSFETs

پایان نامه رشته مهندسی برق

با عنوان : بررسی مشخصه های الکتریکی DG-SOI MOSFETs

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

Continue reading “دانلود سمینار : بررسی مشخصه های الکتریکی DG-SOI MOSFETs”

سمینار : بررسی و شبیه سازی شتاب سنج MEMS

پایان نامه رشته مهندسی برق

با عنوان : بررسی و شبیه سازی شتاب سنج MEMS با حساسیت زیاد و نویز کوانتیزاسیون پایین

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

Continue reading “سمینار : بررسی و شبیه سازی شتاب سنج MEMS”

سمینار : میزان تحمل بار در روبات ها توسط سیستم های هوشمند

پایان نامه رشته مهندسی برق کنترل

با عنوان : میزان تحمل بار در روبات ها توسط سیستم های هوشمند

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

Continue reading “سمینار : میزان تحمل بار در روبات ها توسط سیستم های هوشمند”

سمینار : طراحی و کنترل مسیر در روبات های موازی با بهره گرفتن از سیستم های هوشمند

پایان نامه رشته مهندسی برق کنترل

با عنوان : طراحی و کنترل مسیر در روبات های موازی با بهره گرفتن از سیستم های هوشمند

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

Continue reading “سمینار : طراحی و کنترل مسیر در روبات های موازی با بهره گرفتن از سیستم های هوشمند”

سمینار : بهبود کارایی شبکه ماهواره ای DVB-RCS از طریق خطی سازی تقویت کننده قدرت

پایان نامه رشته مهندسی برق مخابرات

با عنوان : بهبود کارایی شبکه ماهواره ای DVB-RCS از طریق خطی سازی تقویت کننده قدرت

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

Continue reading “سمینار : بهبود کارایی شبکه ماهواره ای DVB-RCS از طریق خطی سازی تقویت کننده قدرت”

پایان نامه طراحی و شبیه سازی یک آنتن سهموی باند X با فید مروری متغیر با تغییرات ۶dB برای لوب اصلی در فضا

پایان نامه رشته مهندسی برق مخابرات

با عنوان : طراحی و شبیه سازی یک آنتن سهموی باند X با فید مروری متغیر با تغییرات ۶dB برای لوب اصلی در فضا

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

Continue reading “پایان نامه طراحی و شبیه سازی یک آنتن سهموی باند X با فید مروری متغیر با تغییرات ۶dB برای لوب اصلی در فضا”

سمینار : تحلیل و شبیه سازی فیلتر SIW باند X با بهره گرفتن از روش FDTD

پایان نامه رشته مهندسی برق مخابرات

با عنوان : تحلیل و شبیه سازی فیلتر SIW باند X با بهره گرفتن از روش FDTD و مقایسه نتایج با نتایج نرم افزار HFSS

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

Continue reading “سمینار : تحلیل و شبیه سازی فیلتر SIW باند X با بهره گرفتن از روش FDTD”

پایان نامه مدیریت هوشمند بحران در چارچوب سیستم C4I

پایان نامه رشته مهندسی برق کنترل

با عنوان : مدیریت هوشمند بحران در چارچوب سیستم C4I در سیستم های ابعاد وسیع

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

Continue reading “پایان نامه مدیریت هوشمند بحران در چارچوب سیستم C4I”

پایان نامه مطالعه و شبیه سازی کنترل فازی توان در سیستم های مخابرات سلولی سیار

پایان نامه رشته مهندسی برق کنترل

me443_001 me443_002 me443_003 me443_004 me443_005 me443_006 me443_007 me443_008 me443_009 me443_010

قیمت :
۶ هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :
****      [email protected]

سمینار : تخمین و پیش بینی مودهای طبیعی استاتور موتورهای سوئیچ رلوکتانس

پایان نامه رشته مهندسی برق قدرت

با عنوان : تخمین و پیش بینی مودهای طبیعی استاتور موتورهای سوئیچ رلوکتانس با بهره گرفتن از شبکه عصبی

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

Continue reading “سمینار : تخمین و پیش بینی مودهای طبیعی استاتور موتورهای سوئیچ رلوکتانس”

سمینار : جایابی تولیدات پراکنده در شبکه های توزیع به روش کولونی مورچگان

پایان نامه رشته مهندسی برق قدرت

با عنوان : جایابی تولیدات پراکنده در شبکه های توزیع به روش کولونی مورچگان

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

Continue reading “سمینار : جایابی تولیدات پراکنده در شبکه های توزیع به روش کولونی مورچگان”

سمینار : تمایل بین جاذب های اجزاء چهره و جاذب های چهره کامل در قشر گیجگاهی مغز

پایان نامه رشته مهندسی برق کنترل

با عنوان : تمایل بین جاذب های اجزاء چهره و جاذب های چهره کامل در قشر گیجگاهی مغز

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

Continue reading “سمینار : تمایل بین جاذب های اجزاء چهره و جاذب های چهره کامل در قشر گیجگاهی مغز”

سمینار : کارایی کدهای توربو و سیستم OFDM در تصحیح خطای کانال

پایان نامه رشته مهندسی برق مخابرات

با عنوان : کارایی کدهای توربو و سیستم OFDM در تصحیح خطای کانال در سیستم WLAN

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

Continue reading “سمینار : کارایی کدهای توربو و سیستم OFDM در تصحیح خطای کانال”

پایان نامه طراحی و شبیه سازی و بررسی عملکرد ساختارهای نوین شبکه های عصبی

پایان نامه رشته مهندسی برق کنترل

با عنوان : طراحی و شبیه سازی و بررسی عملکرد ساختارهای نوین شبکه های عصبی در پیش بینی مدل سیستم ها

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

Continue reading “پایان نامه طراحی و شبیه سازی و بررسی عملکرد ساختارهای نوین شبکه های عصبی”

سمینار : بررسی و شبیه سازی تاثیر MPLS و Diff Service بر ضمانت های پایدار Qos

پایان نامه رشته مهندسی برق

با عنوان : بررسی و شبیه سازی تاثیر MPLS و Diff Service بر ضمانت های پایدار QoS در هسته شبکه

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

Continue reading “سمینار : بررسی و شبیه سازی تاثیر MPLS و Diff Service بر ضمانت های پایدار Qos”

سمینار : انتخاب بهینه انواع تولید پراکنده برق در شبکه های توزیع

پایان نامه رشته مهندسی برق قدرت

با عنوان : انتخاب بهینه انواع تولید پراکنده برق در شبکه های توزیع در مناطق مختلف جغرافیایی کشور

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

Continue reading “سمینار : انتخاب بهینه انواع تولید پراکنده برق در شبکه های توزیع”

پایان نامه طراحی سخت افزار ونرم افزار برد DSP جهت TRAU

پایان نامه رشته مهندسی برق

با عنوان : طراحی سخت افزار و نرم افزار برد DSP جهت TRAU در سیستم موبایل GSM

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

Continue reading “پایان نامه طراحی سخت افزار ونرم افزار برد DSP جهت TRAU”

سمینار : بررسی طراحی ماتریس وزن دهی در تنظیم کننده های مربعی خطی LQR

پایان نامه رشته مهندسی برق کنترل

با عنوان : بررسی طراحی ماتریس وزن دهی در تنظیم کننده های مربعی خطی LQR مبنی بر الگوریتم تدریجی چند منظوره

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

Continue reading “سمینار : بررسی طراحی ماتریس وزن دهی در تنظیم کننده های مربعی خطی LQR”

پایان نامه برق مخابرات: بررسی آشکارسازهای چندکاربره در سیستم های WCDMA

پایان نامه رشته مهندسی برق مخابرات

با عنوان : بررسی آشکارسازهای چند کاربره در سیستم های WCDMA در کانال نویزی و ISI

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

Continue reading “پایان نامه برق مخابرات: بررسی آشکارسازهای چندکاربره در سیستم های WCDMA”

سمینار : طراحی و شبیه سازی LNA متعادل باند X با بهره گرفتن از کوپلر لانژ

پایان نامه رشته مهندسی برق مخابرات

با عنوان : طراحی و شبیه سازی LNA متعادل باند X با بهره گرفتن از کوپلر لانژ

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

Continue reading “سمینار : طراحی و شبیه سازی LNA متعادل باند X با بهره گرفتن از کوپلر لانژ”

سمینار : مکان یابی و تعیین ظرفیت بهینه تولیدات پراکنده در شبکه توزیع

پایان نامه رشته مهندسی برق قدرت

با عنوان : مکان یابی و تعیین ظرفیت بهینه تولیدات پراکنده در شبکه توزیع با هدف کاهش تلفات و آزاد سازی ظرفیت خطوط، به روش کولونی زنبور عسل

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

Continue reading “سمینار : مکان یابی و تعیین ظرفیت بهینه تولیدات پراکنده در شبکه توزیع”

پایان نامه بررسی و پیاده سازی پروتکل V.150 مودم برای ارتباط با شبکه IP

پایان نامه رشته مهندسی برق

با عنوان : بررسی و پیاده سازی پروتکل V.150 مودم (MOIP) برای ارتباط با شبکه IP

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

Continue reading “پایان نامه بررسی و پیاده سازی پروتکل V.150 مودم برای ارتباط با شبکه IP”

سمینار : تحلیل لایه فیزیکی و MAC در شبکه های ۳GPP-LTE

پایان نامه رشته مهندسی برق مخابرات

با عنوان : تحلیل لایه فیزیکی و MAC در شبکه های ۳GPP-LTE

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

Continue reading “سمینار : تحلیل لایه فیزیکی و MAC در شبکه های ۳GPP-LTE”

پایان نامه ارشد مهندسی برق مخابرات: تخمین کانال در سیستم های MIMO و تاثیر آن بر ظرفیت و کیفیت

پایان نامه رشته مهندسی برق مخابرات

با عنوان : تخمین کانال در سیستم های MIMO و تاثیر آن بر ظرفیت و کیفیت

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

Continue reading “پایان نامه ارشد مهندسی برق مخابرات: تخمین کانال در سیستم های MIMO و تاثیر آن بر ظرفیت و کیفیت”

سمینار : PLL در سیستم های کنترل و بکارگیری آن در کنترل سرعت یک موتور DC

پایان نامه رشته مهندسی برق کنترل

با عنوان : PLL در سیستم های کنترل و به کارگیری آن در کنترل سرعت یک موتور DC

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

Continue reading “سمینار : PLL در سیستم های کنترل و بکارگیری آن در کنترل سرعت یک موتور DC”

پایان نامه ارشد مهندسی برق قدرت: بررسی تاثیر تولیدهای پراکنده بر پایداری ولتاژ

پایان نامه رشته مهندسی برق قدرت

با عنوان : بررسی تاثیر تولیدهای پراکنده بر پایداری ولتاژ

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

Continue reading “پایان نامه ارشد مهندسی برق قدرت: بررسی تاثیر تولیدهای پراکنده بر پایداری ولتاژ”

پایان نامه طراحی کنترلر با ساختار LQR برای یک سیستم صنعتی

پایان نامه رشته مهندسی برق کنترل

با عنوان : طراحی کنترلر با ساختار LQR برای یک سیستم صنعتی با تاکید بر محاسبه ماتریس های  Q و R به روش GA

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

Continue reading “پایان نامه طراحی کنترلر با ساختار LQR برای یک سیستم صنعتی”

سمینار : تحلیل بهینه ورود و خروج واحدهای نیروگاهی برای سیستم با ابعاد بزرگ

پایان نامه رشته مهندسی برق قدرت

با عنوان : تحلیل بهینه ورود و خروج واحدهای نیروگاهی برای سیستم با ابعاد بزرگ

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

Continue reading “سمینار : تحلیل بهینه ورود و خروج واحدهای نیروگاهی برای سیستم با ابعاد بزرگ”

سمینار : بررسی و شبیه سازی روش های آشکارسازی در سیستم های UWB

پایان نامه رشته مهندسی برق مخابرات

با عنوان : بررسی و شبیه سازی روش های آشکارسازی در سیستم های UWB

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

Continue reading “سمینار : بررسی و شبیه سازی روش های آشکارسازی در سیستم های UWB”