دسته: مهندسی شیمی

پایان نامه محاسبه و ارزیابی اثر پارامترهای مختلف بر نحوه توزیع دما در نان طی فرایند پخت به کمک دینامیک سیالات محاسباتی

 پایان نامه رشته صنایع غذایی

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد دامغان
پایان نامه شیمی-صنایع غذایی
عنوان:
محاسبه و ارزیابی اثر پارامترهای مختلف بر نحوه توزیع دما در نان طی فرایند پخت به کمک دینامیک سیالات محاسباتی (CFD)
 

سال تحصیلی۱۳۹۲-۱۳۹۱
 
 
 
 
 
 
 
فهرست مطالب
چکیده۱
فصل اول  مقدمه.۲
۱-۱معرفی .۳
۱-۱-۱ تاریخچه نان۳
۱-۱-۲ نان در تاریخ۴
۱-۱-۳ نان در ایران۵
۱-۱-۴ نان در فرهنگهای گوناگون۷
۱-۲ ریز مغذی های موجود در نان۷
۱-۲-۱سبوس گندم .۹
۱-۳ انواع نان. ۱۰
۱-۴ مقایسه انواع نان .۱۱
۱-۴-۱-مقایسه بین نان های حجیم و نیمه حجیم.۱۱
۱-۴-۲ مقایسه انواع نان های سنتی ایرانی.۱۲
۱-۵ آرد مصرفی در تولید نان.۱۳
۱-۶ تغییر الگوی تولید نان و کاهش ضایعات .۱۴
۱-۷ روش های نگهداری نان.۱۴

الف

۱-۸ نانهای فانتزی حجیم و نیمه حجیم.۱۵
۱-۹ نان صنعتی۱۵
۱-۹-۱ خط تولید نان صنعتی.۱۶
۱-۹-۲ شرح فرآیند تولید .۱۷
۱-۱۰ بررسی نقاط قوت و ضعف تکنولوژیهای مرسوم در فرآیند تولید۳۳
فصل دوم  پیشینه تحقیق.۳۵
۲-۱ مقدمه۳۶
۲-۲مروری بر کارهای گذشته۳۷
فصل سوم  آشنای با نرم افزار فلوئنت.۴۴
۳-۱ مقدمه۴۵         ۳-۲ اهمیت انتقال حرارت و جریات سیال .۴۵
۳-۳ متد های پیشگویی۴۶
۳  -۳-۱ امتیازات یک محاسبه تئوری۴۷
۳-۳-۲ نارسایی های محاسبه تئوری.۴۸
۳-۳-۳ انتخاب متد پیش گویی۴۹
۳-۴ CFD چیست؟۴۹
۳-۴-۱ یک برنامه CFD  چگونه کار می کند؟.۵۱
۳-۴-۲ توانایی نرم افزار فلوئنت۵۳
۳-۵ آشنایی کلی با نرم افزار و قابلیت های آن.۵۴
۳-۵-۱ مقدمه.۵۵
۳-۵-۲ ساختار برنامه.۵۶

ب

۳-۵-۳ قابلیت های  برنامه۵۷
۳-۵-۴ دید کلی از نرم افزار فلوئنت.۵۸
۳-۵-۵ اجرا کردن نرم افزار فلوئنت۶۲
۳-۵-۵-۱ محاسبه گر یک دقته و دو دقته۶۲
۳-۵-۵-۲ اجرا نرم افزار فلوئنت در سیستم عامل۶۲
۳-۵-۵-۳ انتخاب شیوه محاسباتی و فرمول بندی.۶۳
۳-۵-۵-۴ وارد کردن شبکه.۶۴
۳-۵-۵-۵ تعریف شرایط مرزی۶۸
فصل چهارم فرضیات شبیه سازی و معادلات۸۸
۴-۱ مقدمه۸۹
۴-۲ شبکه بندی۹۷
۴-۲-۱ نان سنگک با شبکه بندی نوع اول.۹۷
۴-۲-۲ نان سنگک با شبکه بندی نوع دوم۹۹
۴-۲-۳ نان بربری گرد با حفره های منظم.۱۰۰
۴-۲-۴ نان بربری گرد با حفره های نا منظم.۱۰۱
۴-۲-۵ نان بربری دراز با حفره های منظم۱۰۲
۴- ۲- ۶نان بربری دراز با حفره های نا منظم۱۰۳
۴-۳ معادلات ۱۰۵
۴-۴ شرایط مرزی.۱۰۶

ج

۴-۵ خواص فیزیکی.۱۰۶
فصل پنجم نتایج شبیه سازی.۱۰۸
۵-۱ مقدمه۱۰۹
۵-۲ کانتورهای مربوط به نان سنگک.۱۰۹
۵-۳ کانتورهای مربوط به نان بربری۱۲۹
۵-۳-۱ کانتورهای مربوط به نان بربری دراز با شبکه بندی (مش) منظم ۱۲۹
۵-۳-۲ کانتورهای مربوط به نان بربری دراز با شبکه بندی (مش) نا منظم.۱۳۸
۵-۳-۳کانتورهای مربوط به نان بربری گرد با شبکه بندی (مش) منظم.۱۴۹
۵-۳-۴کانتورهای مربوط به نان بربری گرد با شبکه بندی (مش)نا منظم .۱۶۰
فصل ششم نتیجه گیری.۱۶۶
ضمائم۱۶۹
پیوست الف۱۶۹
پیوست ب۱۷۲
منابع و ماخذ.۱۸۰
 
 
 
 
 

د

 
 
 
 
 فهرست جدول ها
جدول ۳-۱ منوهای مورد استفاده در هر مرحله.۶۱
جدول ۳-۲تقسیم بندی انواع نواحی۶۹
جدول۳-۳ پیش فرضهای تنظیم شده در سیستم SI برای شرط مرز ورودی سرعت۷۷
جدول۳-۴ پیش فرضهای تنظیم شده در سیستم SI برای شرط مرز ورودی جریان جرمی۸۱
جدول الف-۱ مقایسه مشخصات نان سنتی و صنعتی۱۷۰
جدول الف-۲ ادامه مقایسه مشخصات نان سنتی و صنعتی.۱۷۱
جدول ب-۱ استاندارد ملی نان۱۷۷
جدول ب-۲ مشخصات نان.۱۷۹
 
 

ه

 
 
 
 
 
فهرست نمودارها
نمودار ۴-۱ مقادیر ضریب هدایت حرارتی ارائه شده توسط وونگ و زو۱۰۷
نمودار ۴-۲ مقادیر ظرفیت حرارتی ویژه ارائه شده توسط وونگ و زو.۱۰۷
نمودار۵-۱ تغییرات درجه حرارت نسبت به زمان پخت نان سنگک۱۲۷
نمودار۵-۲ تغییرات درجه حرارت نسبت به زمان پخت نان بربری دراز با شبکه بندی منظم۱۳۷
نمودار۵-۳ تغییرات درجه حرارت نسبت به زمان پخت نان بربری دراز با شبکه بندی نا منظم۱۴۷
نمودار۵-۴ تغییرات درجه حرارت نسبت به زمان پخت نان بربری گرد با شبکه بندی منظم۱۵۸
نمودار۵-۵ تغییرات درجه حرارت نسبت به زمان پخت نان بربری گرد با شبکه بندی نا منظم۱۶۴
 

و


 
 
 
 
فهرست شکل ها
شکل ۱-۱ تشریح فرآیند تولید نان صنعتی ۱۷
شکل ۱-۲ دستگاه اتو ماتیک آماده ساز خمیر غیر پیوسته۲۰
شکل ۱-۳ دستگاه اتو ماتیک آماده ساز خمیر پیوسته.۲۱
شکل ۱-۴ دستگاه مخلوط کن دارای تغار دوار۲۳
شکل ۱-۵ دستگاه چانه گیر اتو ماتیک محفظه ای۲۷
شکل ۱-۶ نمای شماتیک ذستگاه چانه گیر اتوماتیک محفظه ای.۲۷
.شکل ۱-۷ فر چند طبقه ای.۳۰
شکل ۱-۸ فر تونلی.۳۱
شکل۱-۹ نمایی از فر تونلی با تغییرات درجه حرارت۳۲
شکل۲-۱ نمایی از فر تونلی شبیه سازی شده توسط میراده.۳۸

ز

 
شکل۲-۲ نمای شماتیک فر با سینی متحرک مدل شده توسط تردتای.۳۹
شکل۲-۳ فر نان صنعتی مورد مطالعه ونگ و زو.۴۰
شکل ۲-۴ فر الکتریکی مورد مطالعه توسط چانول و. آنیشاپروین.۴۱
شکل۲-۵. نتایج حاصل از شبیه سازی چانول برای درجه ژلاتینه شدن وتغییرات دما داخل نان۴۱
شکل۲-۶ نمای از فر با سینی های چرخان.۴۲
 
شکل ۴-۱ نمای شماتیک از نان سنگک مدل شده.۹۰
شکل ۴-۲ نمای شماتیک ازتنور نان سنگک مدل شده.۹۱
شکل۴-۳ نمای شماتیک از نان بربری گرد با آرایش حفره های مربعی.۹۲
شکل ۴-۴ نمای شماتیک ازنان بربری گرد با آرایش حفره های مثلثی.۹۲
شکل ۴-۵ نمای شماتیک ازنان بربری دراز با آرایش حفره های مثلثی۹۳
شکل ۴-۶ نمای شماتیک از نان بربری دراز با آرایش حفره های مربعی.۹۳
شکل ۴-۷ نمای شماتیک از تنورنان بربری۹۴
شکل ۴-۸ نمای شماتیک از قرار گرقتن نان سنگک درون تنور.۹۵
شکل ۴-۹ نمای شماتیک از قرار گرفتن نان بربری دراز درون تنور.۹۶
شکل ۴-۱۰ نمای شماتیک از قرار گرفتن نان بربری گرد درون تنور.۹۶
شکل ۴-۱۱ نمای تنور نان سنگک شبکه بندی هرم های ۴ وجهی۹۷

ح

شکل ۴-۱۲نمایی از نان سنگک شبکه بندی شده با هرم های ۴ وجهی۹۸
شکل ۴-۱۳ نمای تنور نان سنگک شبکه بندی منشور های ۵ وجهی۹۹
شکل ۴-۱۴نمایی از نان سنگک شبکه بندی شده با منشور ۵ وجهی.۹۹
شکل ۴-۱۵ نمای تنور نان بربری شبکه بندی شده۱۰۰
شکل ۴-۱۶نمای شبکه بندی نان بربری گرد با حفره های منظم۱۰۱
شکل ۴-۱۷نمای نزدیک شبکه بندی نان بربری گرد با حفره های منظم۱۰۱
شکل ۴-۱۸ نمای نان بربری گرد  شبکه بندی شده با حفره های نا منظم۱۰۲
شکل ۴-۱۹ نمای  نردیک از نان بربری گرد  شبکه بندی شده با حفره های نا منظم۱۰۲
شکل۴-۲۰نمای نان بربری دراز شبکه بندی شده با حفره های منظم هرم های ۴ وجهی۱۰۳
شکل ۴-۲۱نمای نزدیک نان بربری دراز شبکه بندی شده با حفره های منظم.۱۰۳
شکل۴-۲۲نمای نان بربری دراز شبکه بندی شده با حفره های نا منظم هرم های ۴ وجهی۱۰۴
شکل۴-۲۳نمای نزدیک نان بربری دراز شبکه بندی شده با حفره های  نا منظم هرم های ۴ وجهی.۱۰۴
شکل۵-۱ کانتور توزیع دما در بالای نان در زمان ۶۱ ثانیه.۱۱۰
شکل۵-۲ کانتور توزیع دما در پایین نان در زمان ۶۱ ثانیه۱۱۰
شکل۵-۳ کانتور توزیع دما مقطع افقی تنور در زمان ۶۱ ثانیه۱۱۱
شکل۵-۴ کانتور توزیع سرعت مقطع افقی تنور در زمان ۶۱ ثانیه.۱۱۱
شکل۵-۵ کانتور توزیع دما مقطع عرضی تنور در زمان ۶۱ ثانیه.۱۱۲

ط

شکل۵-۶ کانتور توزیع دما در بالای نان در زمان ۱۶۱ ثانیه۱۱۳
شکل۵-۷ کانتور توزیع دما درپایین نان در زمان ۱۶۱ ثانیه.۱۱۳
شکل۵-۸ کانتور توزیع دما مقطع افقی تنور در زمان ۱۶۱ ثانیه۱۱۳
شکل۵-۹ کانتور توزیع سرعت مقطع افقی تنور در زمان ۱۶۱ ثانیه.۱۱۴
شکل۵-۱۰ کانتور توزیع دما مقطع عرضی تنور در زمان ۱۶۱ ثانیه۱۱۴
شکل۵-۱۱ کانتور توزیع دما در بالای نان در زمان ۲۶۱ ثانیه.۱۱۶
شکل۵-۱۲ کانتور توزیع دما درپایین نان در زمان ۲۶۱ ثانیه۱۱۶
شکل۵-۱۳ کانتور توزیع دما مقطع افقی تنور در زمان ۲۶۱ ثانیه.۱۱۷
شکل۵-۱۴ کانتور توزیع سرعت مقطع افقی تنور در زمان ۲۶۱ ثانیه.۱۱۷
شکل۵-۱۵ کانتور توزیع دما مقطع عرضی تنور در زمان ۲۶۱ ثانیه۱۱۸
شکل۵-۱۶ کانتور توزیع دما در بالای نان در زمان ۳۶۱ ثانیه.۱۱۹
شکل۵-۱۷کانتور توزیع دما در پایین نان در زمان ۳۶۱ ثانیه۱۱۹
شکل۵-۱۸ کانتور توزیع دما مقطع افقی تنور در زمان ۳۶۱ ثانیه۱۲۰
شکل۵-۱۹ کانتور توزیع سرعت مقطع افقی تنور در زمان ۳۶۱ ثانیه.۱۲۰
شکل۵-۲۰ کانتور توزیع دما مقطع عرضی تنور در زمان ۳۶۱ ثانیه۱۲۱
شکل۵-۲۱ کانتور توزیع دما در بالای نان در زمان ۴۶۱ ثانیه۱۲۲
شکل۵-۲۲ کانتور توزیع دما در پایین نان در زمان ۴۶۱ ثانیه.۱۲۲

ی

شکل۵-۲۳ کانتور توزیع دما مقطع افقی تنور در زمان ۴۶۱ ثانیه.۱۲۳
شکل۵-۲۴ کانتور توزیع سرعت مقطع افقی تنور در زمان ۴۶۱ ثانیه.۱۲۳
شکل۵-۲۵ کانتور توزیع دما مقطع عرضی تنور در زمان ۴۶۱ ثانیه۱۲۴
شکل۵-۲۶ کانتور توزیع دما در بالای نان در زمان ۵۶۱ ثانیه.۱۲۵
شکل۵-۲۷ کانتور توزیع دما در پایین نان در زمان ۵۶۱ ثانیه.۱۲۵
شکل۵-۲۸ کانتور توزیع دما مقطع افقی تنور در زمان ۵۶۱ ثانیه۱۲۶
شکل۵-۲۹ کانتور توزیع سرعت مقطع افقی تنور در زمان ۵۶۱ ثانیه.۱۲۶
شکل۵-۳۰ کانتور توزیع دما مقطع عرضی تنور در زمان ۵۶۱ ثانیه۱۲۷
شکل۵-۳۱ کانتور توزیع درجه حرارت در بالای نان بربری دراز در زمان ۷۱ ثانیه.۱۲۹
شکل ۵-۳۲ کانتور توزیع درجه حرارت در پایین نان بربری دراز در زمان ۷۱ ثانیه۱۲۹
شکل۵-۳۳ کانتور توزیع در جه حرارت تنور در نمای افقی در زمان ۷۱ ثانیه.۱۳۰
شکل۵-۳۴ کانتور توزیع سرعت هوای داغ تنور در نمای افقی در زمان ۷۱ ثانیه۱۳۰
شکل۵-۳۵ کانتور توزیع در جه حرارت تنور در نمای عرضی در زمان ۷۱ ثانیه.۱۳۰
شکل ۵-۳۶ کانتور توزیع درجه حرارت در بالای نان بربری دراز در زمان ۱۲۱ ثانیه۱۳۱
شکل ۵-۳۷ کانتور توزیع درجه حرارت در پایین نان بربری دراز در زمان ۱۲۱ ثانیه۱۳۱
شکل۵-۳۸ کانتور توزیع در جه حرارت تنور در نمای افقی در زمان ۱۲۱ ثانیه.۱۳۲
شکل۵-۳۹ کانتور توزیع سرعت هوای داغ تنور در نمای افقی در زمان ۱۲۱ ثانیه۱۳۲

ک

شکل۵-۴۰ کانتور توزیع در جه حرارت تنور در نمای افقی در زمان ۱۲۱ ثانیه.۱۳۲
شکل ۵-۴۱ کانتور توزیع درجه حرارت در بالای نان بربری دراز در زمان ۱۷۱ ثانیه۱۳۳
شکل ۵-۴۲ کانتور توزیع درجه حرارت در پایین نان بربری دراز در زمان ۱۷۱ ثانیه۱۳۳
شکل۵-۴۳ کانتور توزیع در جه حرارت تنور در نمای افقی در زمان ۱۷۱ ثانیه.۱۳۴
شکل۵-۴۴ کانتور توزیع سرعت هوای داغ تنور در نمای افقی در زمان ۱۷۱ ثانیه۱۳۴
شکل۵-۴۵ کانتور توزیع در جه حرارت تنور در نمای عرضی در زمان ۱۷۱ ثانیه.۱۳۴
شکل ۵-۴۶ کانتور توزیع درجه حرارت در بالای نان بربری دراز در زمان ۲۲۱ ثانیه۱۳۵
شکل ۵-۴۷ کانتور توزیع درجه حرارت درپایین نان بربری دراز در زمان ۲۲۱ ثانیه.۱۳۵
شکل۵-۴۸ کانتور توزیع در جه حرارت تنور در نمای افقی در زمان ۲۲۱ ثانیه۱۳۶
شکل۵-۴۹ کانتور توزیع سرعت هوای داغ تنور در نمای افقی در زمان ۲۲۱ ثانیه۱۳۶
شکل۵-۵۰ کانتور توزیع در جه حرارت تنور در نمای عرضی در زمان ۲۲۱ ثانیه.۱۳۶
شکل ۵-۵۱ کانتور توزیع درجه حرارت در بالای نان بربری دراز در زمان ۷۱ ثانیه۱۳۸
شکل ۵-۵۲ کانتور توزیع درجه حرارت در پایین نان بربری دراز در زمان ۷۱ ثانیه۱۳۸
شکل۵-۵۳ کانتور توزیع در جه حرارت تنور در نمای افقی در زمان ۷۱ ثانیه.۱۳۹
شکل۵-۵۴ کانتور توزیع سرعت هوای داغ تنور در نمای افقی در زمان ۷۱ ثانیه۱۳۹
شکل۵-۵۵ کانتور توزیع در جه حرارت تنور در نمای عرضی در زمان ۷۱ ثانیه.۱۳۹
شکل ۵-۵۶ کانتور توزیع درجه حرارت در بالای نان بربری دراز در زمان ۱۲۱ ثانیه۱۴۰
شکل ۵-۵۷ کانتور توزیع درجه حرارت درپایین نان بربری دراز در زمان ۱۲۱ ثانیه.۱۴۰

ل

شکل۵-۵۸ کانتور توزیع در جه حرارت تنور در نمای افقی در زمان ۱۲۱ ثانیه.۱۴۱
شکل۵-۵۹ کانتور توزیع سرعت هوای داغ تنور در نمای افقی در زمان ۱۲۱ ثانیه۱۴۱
شکل۵-۶۰ کانتور توزیع در جه حرارت تنور در نمای عرضی در زمان ۱۲۱ ثانیه۱۴۱
شکل ۵-۶۱ کانتور توزیع درجه حرارت در بالای نان بربری دراز در زمان ۱۷۱ ثانیه.۱۴۲
شکل ۵-۶۲ کانتور توزیع درجه حرارت پایین نان بربری دراز در زمان ۱۷۱ ثانیه.۱۴۳
شکل۵-۶۳ کانتور توزیع در جه حرارت تنور در نمای افقی در زمان ۱۷۱ ثانیه.۱۴۳
شکل۵-۶۴ کانتور توزیع سرعت هوای داغ تنور در نمای افقی در زمان ۱۷۱ ثانیه۱۴۴
شکل۵-۶۵ کانتور توزیع در جه حرارت تنور در نمای عرضی در زمان ۱۷۱ ثانیه.۱۴۴
شکل ۵-۶۶ کانتور توزیع درجه حرارت در بالای نان بربری دراز در زمان ۲۲۰ ثانیه۱۴۵
شکل ۵-۶۷ کانتور توزیع درجه حرارت درپایین نان بربری دراز در زمان ۲۲۰ ثانیه.۱۴۵
شکل۵-۶۸ کانتور توزیع در جه حرارت تنور در نمای افقی در زمان ۲۲۰ ثانیه۱۴۶
شکل۵-۶۹ کانتور توزیع سرعت هوای داغ تنور در نمای افقی در زمان ۲۲۰ ثانیه۱۴۶
شکل۵-۷۰ کانتور توزیع در جه حرارت تنور در نمای عرضی در زمان ۲۲۰ ثانیه.۱۴۷
شکل ۵-۷۱ کانتور توزیع درجه حرارت در بالای نان بربری گرد در زمان ۷۱ ثانیه.۱۴۸
شکل ۵-۷۲ کانتور توزیع درجه حرارت درپایین نان بربری گرد در زمان ۷۱ ثانیه۱۴۸
شکل۵-۷۳ کانتور توزیع در جه حرارت تنور در نمای افقی در زمان ۷۱ ثانیه.۱۴۹
شکل۵-۷۴ کانتور توزیع سرعت هوای داغ تنور در نمای افقی در زمان ۷۱ ثانیه۱۴۹
شکل۵-۷۵ کانتور توزیع در جه حرارت تنور در نمای عرضی در زمان ۷۱ ثانیه.۱۴۹

م

شکل ۵-۷۶ کانتور توزیع درجه حرارت در بالای نان بربری گرد در زمان ۱۲۱ ثانیه.۱۵۰
شکل ۵-۷۷ کانتور توزیع درجه حرارت در پایین نان بربری گرد در زمان ۱۲۱ ثانیه.۱۵۰.
شکل۵-۷۸ کانتور توزیع در جه حرارت تنور در نمای افقی در زمان ۱۲۱ ثانیه.۱۵۱
شکل۵-۷۹ کانتور توزیع سرعت هوای داغ تنور در نمای افقی در زمان ۱۲۱ ثانیه۱۵۱
شکل۵-۸۰ کانتور توزیع در جه حرارت تنور در نمای عرضی در زمان ۱۲۱ ثانیه.۱۵۲
شکل ۵-۸۱ کانتور توزیع درجه حرارت در بالای نان بربری گرد در زمان ۱۷۱ ثانیه۱۵۳
شکل ۵-۸۲ کانتور توزیع درجه حرارت درپایین نان بربری گرد در زمان ۱۷۱ ثانیه۱۵۳
شکل۵-۸۳ کانتور توزیع در جه حرارت تنور در نمای افقی در زمان ۱۷۱ ثانیه.۱۵۴
شکل۵-۸۴ کانتور توزیع سرعت هوای داغ تنور در نمای افقی در زمان ۱۷۱ ثانیه۱۵۴
شکل۵-۸۵ کانتور توزیع در جه حرارت تنور در نمای عرضی در زمان ۱۷۱ ثانیه.۱۵۵
شکل ۵-۸۶ کانتور توزیع درجه حرارت در بالای نان بربری گرد در زمان ۲۲۱ ثانیه۱۵۶
شکل ۵-۸۷ کانتور توزیع درجه حرارت در پایین نان بربری گرد در زمان ۲۲۱ ثانیه۱۵۶
شکل۵-۸۸ کانتور توزیع در جه حرارت تنور در نمای افقی در زمان ۲۲۱ ثانیه۱۵۷
شکل۵-۸۹ کانتور توزیع سرعت هوای داغ تنور در نمای افقی در زمان ۲۲۱ ثانیه۱۵۷
شکل۵-۹۰ کانتور توزیع در جه حرارت تنور در نمای عرضی در زمان ۲۲۱ ثانیه.۱۵۸
شکل ۵-۹۱ کانتور توزیع درجه حرارت در بالای نان بربری گرد در زمان ۷۱ ثانیه۱۵۹
شکل ۵-۹۲ کانتور توزیع درجه حرارت در پایین نان بربری گرد در زمان ۷۱ ثانیه.۱۵۹

ن

شکل۵-۹۳ کانتور توزیع در جه حرارت تنور در نمای افقی در زمان ۷۱ ثانیه.۱۶۰
شکل۵-۹۴ کانتور توزیع سرعت هوای داغ تنور در نمای افقی در زمان ۷۱ ثانیه۱۶۰
شکل۵-۹۵ کانتور توزیع در جه حرارت تنور در نمای عرضی در زمان ۷۱ ثانیه۱۶۱
شکل ۵-۹۶ کانتور توزیع درجه حرارت در بالای نان بربری گرد در زمان ۱۷۱ ثانیه.۱۶۲
شکل ۵-۹۷ کانتور توزیع درجه حرارت در پایین نان بربری گرد در زمان ۱۷۱ ثانیه۱۶۲
شکل۵-۹۸ کانتور توزیع در جه حرارت تنور در نمای افقی در زمان ۱۷۱ ثانیه۱۶۳
شکل۵-۹۹ کانتور توزیع سرعت هوای داغ تنور در نمای افقی در زمان ۱۷۱ ثانیه۱۶۳
شکل۵-۱۰۰ کانتور توزیع در جه حرارت تنور در نمای عرضی در زمان ۱۷۱ ثانیه۱۶۴
 
 
 
 
 
 
 
 
 

س

 
 
چکیده
با توجه به ویژگیهای منطقه ای،فرهنگی،اقتصادی و اجتماعی کشور ما، غلات به ویژه نان از منابع اصلی الگوی غذایی روزانه جامه ایرانی است.
در این تحقیق پخت ۲ نوع نان سنتی(سنگک،بربری)با ۳ هندسه متفاوت( مثلثی, گرد و دراز) در تنور بوسیله دینامیک سیالات محاسباتی شبیه سازی شده است که هدف تعیین وضعیت پخته شدن در قسمتهای بیرونی و درونی نان می باشد.
بعد از توضیح درباره سیستم و نکاتی پیرامون آن،بطور مختصر مروری بر تاریخچه مدل سازی انجام داده و در ادامه مدل بدست آمده از معادلات مربوطه،توسط(CFD) شرح داده می شود.
همچنین اثر شبکه بندی منظم و نا منظم و نیز آرایش حفره ها ونحوه حرکت جریان هوای داغ در داخل تنور مورد بررسی قرار گرفته است.
جهت گسسته سازی فضای سه بعدی برای حل معادلات حاکم از روش شبکه بندی نا منظم استفاده شده است. در این نوع شبکه بندی فضا به هرم های ۴ وجهی تقسیم شده است. در نان سنگک برای تحلیل اثر نوع شبکه بندی دو نوع شبکه بندی مختلف تولید شده است که در هر دو نوع نتایج یکسان می باشدو در نان بربری دراز و گرد از دو نوع شبکه بندی متظم و نا منظم اسنفاده شده است
با بررسی کانتورهای سرعت و دما می توان به نتایجی در مورد اندازه نان،ضخامت نان و همچنین شکل و اندازه تنور رسید.
 
 
 
فصل اول
مقدمه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
۱-۱ معرفی
نان به آن دسته از غذاها اطلاق می شود که با پختن ، بخارپز کردن و یا سرخ کردن خمیر آرد و آب تهیه می شود. در بیشتر خمیرها نمک هم لازم است و اغلب از یک ماده برای ور آمدن خمیر نان استفاده می شود. در تهیه نان به غیر از نمک، مخمر، روغن و آب و گاهی برخی ادویه جات ، از انواع غلات نیز برای تولید آن استفاده می کنند.
نان در سراسر دنیا ، غذای اصلی محسوب می شود . اغلب از آرد گندم خمیری تهیه می کنند که به کمک خمیرمایه ور می آید و حجمش زیاد می شود و در نهایت درون تنور یا فر ، آن را می پزند.
اغلب از آرد گندم در تهیه نان استفاده می کنند چون میزان گلوتن آن بسیار زیاد است که سبب حالت اسفنجی و تردی نان می شود اما گاهی آرد گندم سیاه، جو، ذرت و جوی دوسر هم یا به تنهایی یا مخلوط با آرد گندم در تهیه نان به کار برده می شود.]۲۷[
تعداد صفحه :۲۲۱
قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

پایان نامه سنتز نانو ساختارهای آلومینیوم فسفات و کلسیم فسفات به روش سولوترمال

پایان نامه رشته : مهندسی شیمی

عنوان : سنتز نانو ساختارهای آلومینیوم فسفات و کلسیم فسفات به روش سولوترمال و با بهره گرفتن از فسفر تری کلرید و یا آلکیل و آریل فسفات های، تری متیل فسفات، تری بوتیل فسفات، تریس (۲‐اتیل هگزیل) فسفات و تری فنیل فسفات

Continue reading “پایان نامه سنتز نانو ساختارهای آلومینیوم فسفات و کلسیم فسفات به روش سولوترمال”

پایان نامه سنتز سه جزیی اسپیرو ۱,۳ اکسازین­ها با بهره گرفتن از ایمین­ های مزدوج و استر استیلنی و ترکیبات کربونیل­دار فعال

پایان نامه رشته : شیمی آلی

عنوان : سنتز سه جزیی اسپیرو ۱,۳-اکسازین­ها با بهره گرفتن از ایمین­های مزدوج و استر استیلنی و ترکیبات کربونیل­دار فعال و مطالعه فعالیت­های زیست شناختی آن­ها

Continue reading “پایان نامه سنتز سه جزیی اسپیرو ۱,۳ اکسازین­ها با بهره گرفتن از ایمین­ های مزدوج و استر استیلنی و ترکیبات کربونیل­دار فعال”

پایان نامه ساخت و ارزیابی کاتالیزور وانادیل پیرو فسفات حاوی کبالت و کاربرد آن در اکسیداسیون انتخابی الکل ها

پایان نامه رشته : مهندسی شیمی

گرایش : شیمی فیزیک

عنوان : ساخت و ارزیابی کاتالیزور وانادیل پیرو فسفات حاوی کبالت و کاربرد آن در اکسیداسیون انتخابی الکل ها

Continue reading “پایان نامه ساخت و ارزیابی کاتالیزور وانادیل پیرو فسفات حاوی کبالت و کاربرد آن در اکسیداسیون انتخابی الکل ها”

پایان نامه بررسی و انتخاب سیستم مناسب تصفیه آب تولید شده همراه نفت جهت استفاده در سکوهای نفتی

پایان نامه رشته : مهندسی شیمی

گرایش : محیط زیست

عنوان : بررسی و انتخاب سیستم مناسب تصفیه آب تولید شده همراه نفت جهت استفاده در سکوهای نفتی

Continue reading “پایان نامه بررسی و انتخاب سیستم مناسب تصفیه آب تولید شده همراه نفت جهت استفاده در سکوهای نفتی”

پایان نامه اندازه گیری اسپکتروفوتومتریک مقادیر بسیار ناچیز پالادیوم در نمونه های مائی توسط تکنیک یک مرحله ای میکرواستخراج مایع و مایع پخشی در سرنگ

پایان نامه رشته : شیمی تجزیه

عنوان : اندازه گیری اسپکتروفوتومتریک مقادیر بسیار ناچیز پالادیوم در نمونه های مائی توسط تکنیک یک مرحله ای میکرواستخراج مایع و مایع پخشی در سرنگ

Continue reading “پایان نامه اندازه گیری اسپکتروفوتومتریک مقادیر بسیار ناچیز پالادیوم در نمونه های مائی توسط تکنیک یک مرحله ای میکرواستخراج مایع و مایع پخشی در سرنگ”

پایان نامه استفاده از ساقه‌ گیاه خاکشیر در حذف آلایندگی رنگی از محیط‌های آبی و بررسی تأثیر عملکرد جاذب در مقیاس نانو بر حذف

پایان نامه رشته : مهندسی شیمی

عنوان : استفاده از ساقه‌ گیاه خاکشیر در حذف آلایندگی رنگی از محیط‌های آبی و بررسی تأثیر عملکرد جاذب در مقیاس نانو بر حذف

Continue reading “پایان نامه استفاده از ساقه‌ گیاه خاکشیر در حذف آلایندگی رنگی از محیط‌های آبی و بررسی تأثیر عملکرد جاذب در مقیاس نانو بر حذف”

پایان نامه :مدلسازی ریاضی پیل های سوختی میکروبیولوژیکی با هدف تولید انرژی و تصفیه فاضلاب

پایان نامه رشته : مهندسی شیمی

گرایش : محیط زیست 

عنوان : مدلسازی ریاضی پیل های سوختی میکروبیولوژیکی با هدف تولید انرژی و تصفیه فاضلاب

Continue reading “پایان نامه :مدلسازی ریاضی پیل های سوختی میکروبیولوژیکی با هدف تولید انرژی و تصفیه فاضلاب”

پایان نامه ارشد:مدل سازی ایزوترم جذب رطوبت تعادلی و بررسی خواص اساسی فیلمهای ترکیبی SSPS و ژلاتین ساپورت شده با نانو دی اکسید تیتانیوم

پایان نامه رشته :مهندسی شیمی

گرایش :صنایع غذایی

عنوان : مدل سازی ایزوترم جذب رطوبت تعادلی و بررسی خواص اساسی فیلمهای ترکیبی SSPS و ژلاتین ساپورت شده با نانو دی اکسید تیتانیوم

Continue reading “پایان نامه ارشد:مدل سازی ایزوترم جذب رطوبت تعادلی و بررسی خواص اساسی فیلمهای ترکیبی SSPS و ژلاتین ساپورت شده با نانو دی اکسید تیتانیوم”

پایان نامه ارشد:شبیه‌سازی دینامیکی واحد احیا کاستیک و بهینه‌سازی پارامترهای عملیاتی پالایشگاه سوم مجتمع گاز پارس جنوبی

پایان نامه رشته :مهندسی شیمی

گرایش :فرآیند

عنوان : شبیه‌سازی دینامیکی واحد احیا کاستیک و بهینه‌سازی پارامترهای عملیاتی پالایشگاه سوم مجتمع گاز پارس جنوبی

Continue reading “پایان نامه ارشد:شبیه‌سازی دینامیکی واحد احیا کاستیک و بهینه‌سازی پارامترهای عملیاتی پالایشگاه سوم مجتمع گاز پارس جنوبی”

پایان نامه :شبیه سازی فرآیند گوگردزدایی از میعانات گازی و بررسی پارامترهای موثر در راندمان واحد

پایان نامه رشته :مهندسی شیمی

گرایش :محیط زیست

عنوان : شبیه سازی فرآیند گوگردزدایی از میعانات گازی و بررسی پارامترهای موثر در راندمان واحد

Continue reading “پایان نامه :شبیه سازی فرآیند گوگردزدایی از میعانات گازی و بررسی پارامترهای موثر در راندمان واحد”

پایان نامه :سنتز کامپوزیت و نانوکامپوزیت پلی تیوفن / پلی استایرن با بهره گرفتن از پایدارکننده پلی وینیل پیرولیدون (PVP) در محیط آبی و بررسی ساختار شیمیایی و شکل شناختی محصول جهت جداسازی یون Zn2+

پایان نامه رشته :مهندسی شیمی

عنوان : سنتز کامپوزیت و نانوکامپوزیت پلی تیوفن / پلی استایرن با بهره گرفتن از پایدارکننده پلی وینیل پیرولیدون (PVP) در محیط آبی و بررسی ساختار شیمیایی  و شکل شناختی  محصول جهت جداسازی  یون Zn2+

Continue reading “پایان نامه :سنتز کامپوزیت و نانوکامپوزیت پلی تیوفن / پلی استایرن با بهره گرفتن از پایدارکننده پلی وینیل پیرولیدون (PVP) در محیط آبی و بررسی ساختار شیمیایی و شکل شناختی محصول جهت جداسازی یون Zn2+”

پایان نامه :ساخت و ارزیابی غشای نانو کامپوزیتی پلی سولفون – نانو ذرات معدنی

پایان نامه رشته :مهندسی شیمی

گرایش :طراحی فرآیند

عنوان : ساخت و ارزیابی غشای نانو کامپوزیتی پلی سولفون – نانو ذرات معدنی

Continue reading “پایان نامه :ساخت و ارزیابی غشای نانو کامپوزیتی پلی سولفون – نانو ذرات معدنی”

پایان نامه ارشد:حل تشابهی جریان سکون متقارن محوریِ نانوسیال تراکم ناپذیر بر روی استوانه ساکن با در نظر گرفتن مکش سطحی یکنواخت در سطح

پایان نامه رشته :مهندسی شیمی

گرایش :مهندسی فرایند

عنوان : حل تشابهی جریان سکون متقارن محوریِ نانوسیال تراکم ناپذیر بر روی استوانه ساکن  با در نظر گرفتن مکش سطحی یکنواخت در سطح

Continue reading “پایان نامه ارشد:حل تشابهی جریان سکون متقارن محوریِ نانوسیال تراکم ناپذیر بر روی استوانه ساکن با در نظر گرفتن مکش سطحی یکنواخت در سطح”

پایان نامه :تهیه و بررسی خواص نانو کامپوزیت­های پلی متیل متاکریلات / خاک رس دوبار اصلاح شده به روش پلیمریزاسیون سوسپانسیونی درجا

پایان نامه رشته :مهندسی شیمی

گرایش :فرآیند

عنوان : تهیه و بررسی خواص نانو کامپوزیت­های پلی متیل متاکریلات / خاک رس دوبار اصلاح شده به روش پلیمریزاسیون سوسپانسیونی درجا

Continue reading “پایان نامه :تهیه و بررسی خواص نانو کامپوزیت­های پلی متیل متاکریلات / خاک رس دوبار اصلاح شده به روش پلیمریزاسیون سوسپانسیونی درجا”

پایان نامه :بررسی خواص اساسی بایو نانو کامپوزیت نشاسته تاپیوکا / نانو دی اکسید تیتانیوم و اثر آن بر پارامتر­های رشد میکروبی اشریشیا کلی

پایان نامه رشته :مهندسی شیمی

گرایش :صنایع غذایی

عنوان : بررسی خواص اساسی بایو نانو کامپوزیت نشاسته تاپیوکا / نانو دی اکسید تیتانیوم و اثر آن بر پارامتر­های  رشد میکروبی اشریشیا کلی

Continue reading “پایان نامه :بررسی خواص اساسی بایو نانو کامپوزیت نشاسته تاپیوکا / نانو دی اکسید تیتانیوم و اثر آن بر پارامتر­های رشد میکروبی اشریشیا کلی”

پایان نامه ارشد:بررسی خواص اساسی بایو کامپوزیت ژلاتین / اسانس زیره سبز و اثرات آن بر پارامتر های معادلات رشد میکروبی استافیلو کوکوس اورئوس

پایان نامه رشته :مهندسی شیمی

گرایش :صنایع غذایی

عنوان : بررسی خواص اساسی بایو کامپوزیت ژلاتین / اسانس زیره سبز و اثرات آن بر پارامتر های معادلات رشد میکروبی استافیلو کوکوس اورئوس

Continue reading “پایان نامه ارشد:بررسی خواص اساسی بایو کامپوزیت ژلاتین / اسانس زیره سبز و اثرات آن بر پارامتر های معادلات رشد میکروبی استافیلو کوکوس اورئوس”

پایان نامه :بررسی تکنولوژی های موجود برای سولفورزدایی از نفتای برج تقطیر و شبیه سازی فرآیند آن

پایان نامه رشته :مهندسی شیمی

گرایش :محیط زیست

عنوان : بررسی تکنولوژی های موجود برای سولفورزدایی از نفتای برج تقطیر و شبیه سازی فرآیند آن

Continue reading “پایان نامه :بررسی تکنولوژی های موجود برای سولفورزدایی از نفتای برج تقطیر و شبیه سازی فرآیند آن”

پایان نامه :امکان سنجی تبدیل میعانات گازی به سوخت های قابل مصرفی ( بنزین )

پایان نامه رشته :مهندسی شیمی

گرایش :مهندسی فرآیند

عنوان : امکان سنجی تبدیل میعانات گازی به سوخت های قابل مصرفی ( بنزین )

Continue reading “پایان نامه :امکان سنجی تبدیل میعانات گازی به سوخت های قابل مصرفی ( بنزین )”

پایان نامه ارشد:استخراج نقطه­ ی ابری اورانیم و اندازه­ گیری آن در نمونه ­های آبی به ویژه آب دریا

پایان نامه رشته :مهندسی شیمی

گرایش :پیشرفته

عنوان : استخراج نقطه­ ی ابری اورانیم و اندازه­ گیری آن در نمونه­ های آبی به ویژه آب دریا

Continue reading “پایان نامه ارشد:استخراج نقطه­ ی ابری اورانیم و اندازه­ گیری آن در نمونه ­های آبی به ویژه آب دریا”

پایان نامه ارشد : مطالعه آزمایشگاهی پدیده ی سایش گاز حاوی شن و قطرات مایع در خطوط لوله

پایان نامه رشته مهندسی شیمی

عنوان : مطالعه آزمایشگاهی پدیده ی سایش گاز حاوی شن و قطرات مایع  در خطوط لوله

Continue reading “پایان نامه ارشد : مطالعه آزمایشگاهی پدیده ی سایش گاز حاوی شن و قطرات مایع در خطوط لوله”

پایان نامه دکتری : تخریب زیستی اتیل مرکاپتان با بهره گرفتن از سیستم میکروبی تثبیت یافته

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع دکتری رشته مهندسی شیمی 

عنوان : تخریب زیستی اتیل مرکاپتان با بهره گرفتن از سیستم میکروبی تثبیت یافته

Continue reading “پایان نامه دکتری : تخریب زیستی اتیل مرکاپتان با بهره گرفتن از سیستم میکروبی تثبیت یافته”

پایان نامه مطالعه آزمایشگاهی تولید اکسید آهن در مقیاس ریزساختاری با بهره گرفتن از روش ترسیب با ضد حلال فوق بحرانی

پایان نامه رشته مهندسی شیمی

عنوان : مطالعه آزمایشگاهی تولید اکسید آهن در مقیاس ریزساختاری با بهره گرفتن از روش ترسیب با ضد حلال فوق بحرانی

Continue reading “پایان نامه مطالعه آزمایشگاهی تولید اکسید آهن در مقیاس ریزساختاری با بهره گرفتن از روش ترسیب با ضد حلال فوق بحرانی”

پایان نامه :بررسی اثر غلظت سورفاکتنت پلی ونیل پیرولیدن pvp در اندازه نانو ذرات در پروسه تولید نانو دارو با بهره گرفتن از روش رسوب حلال ضد حلال در میکروکانالها

پایان نامه رشته شیمی

گرایش :بیوتکنولوژی

عنوان :بررسی اثر غلظت  سورفاکتنت پلی ونیل پیرولیدن pvp در اندازه نانو ذرات در پروسه تولید نانو دارو با بهره گرفتن از روش رسوب  حلال  ضد حلال  در میکروکانالها 

Continue reading “پایان نامه :بررسی اثر غلظت سورفاکتنت پلی ونیل پیرولیدن pvp در اندازه نانو ذرات در پروسه تولید نانو دارو با بهره گرفتن از روش رسوب حلال ضد حلال در میکروکانالها”

پایان نامه مدل جدید تراوایی برای غشاهای ماتریس آمیخته پرشده بانو ذرات تراوا

پایان نامه

عنوان : مدل جدید  تراوایی برای  غشاهای ماتریس آمیخته پرشده بانو ذرات تراوا

Continue reading “پایان نامه مدل جدید تراوایی برای غشاهای ماتریس آمیخته پرشده بانو ذرات تراوا”

پایان نامه کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی برای تشخیص مدل چاه های افقی

پایان نامه رشته شیمی

گرایش : مهندسی گاز

عنوان :  کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی برای تشخیص مدل چاه های افقی

Continue reading “پایان نامه کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی برای تشخیص مدل چاه های افقی”

پایان نامه سنتز و بررسی اثرات ضد دردی مشتق جدید از خانواده دارویی فنسیکلیدینها

پایان نامه رشته شیمی

گرایش : شیمی دارویی

عنوان : سنتز و بررسی اثرات ضد دردی مشتق جدید از خانواده دارویی فنسیکلیدینها

Continue reading “پایان نامه سنتز و بررسی اثرات ضد دردی مشتق جدید از خانواده دارویی فنسیکلیدینها”

پایان نامه مدل سازی سینتیک خشک کردن چای با بهره گرفتن از شبکه های عصبی مصنوعی

پایان نامه رشته مهندسی شیمی

عنوان : مدل سازی سینتیک خشک کردن چای با بهره گرفتن از شبکه های عصبی مصنوعی

Continue reading “پایان نامه مدل سازی سینتیک خشک کردن چای با بهره گرفتن از شبکه های عصبی مصنوعی”

پایان نامه :سنتز و بررسی اثر فرآیند بر روی خواص فیزیکی و مکانیکی نانوکامپوزیت­های ترموپلاستیک پلی­یورتان- خاک رس اصلاح شده

پایان نامه رشته شیمی

گرایش : پلیمر

عنوان : سنتز و بررسی اثر فرآیند بر روی خواص فیزیکی و مکانیکی نانوکامپوزیت­های ترموپلاستیک پلی­یورتان- خاک رس اصلاح شده

Continue reading “پایان نامه :سنتز و بررسی اثر فرآیند بر روی خواص فیزیکی و مکانیکی نانوکامپوزیت­های ترموپلاستیک پلی­یورتان- خاک رس اصلاح شده”

پایان نامه :ساخت غشا اولترا فیلتراسیون پلی اکریلونیتریل حاوی نانو ذرات TiO2 به منظور جداسازی پلی‌اکریل‌آمید کاتیونی از پساب کارخانه زغالشویی

پایان نامه رشته شیمی

عنوان : ساخت غشا اولترا فیلتراسیون پلی اکریلونیتریل حاوی نانو ذرات  TiO2 به منظور جداسازی پلی‌اکریل‌آمید کاتیونی  از پساب کارخانه زغالشویی

Continue reading “پایان نامه :ساخت غشا اولترا فیلتراسیون پلی اکریلونیتریل حاوی نانو ذرات TiO2 به منظور جداسازی پلی‌اکریل‌آمید کاتیونی از پساب کارخانه زغالشویی”

پایان نامه اثر مواد افزودنی بر مورفولوژی کریستال در فرآیند تبلور اگزالات کلسیم

پایان نامه رشته مهندسی شیمی

عنوان : اثر مواد افزودنی بر مورفولوژی کریستال در فرآیند تبلور اگزالات کلسیم

Continue reading “پایان نامه اثر مواد افزودنی بر مورفولوژی کریستال در فرآیند تبلور اگزالات کلسیم”

پایان نامه مدل سازی حذف یون کلرید از میعانات گازی با بهره گرفتن از نانوفیلتراسیون

پایان نامه رشته نانو مهندسی شیمی

عنوان : مدل سازی  حذف یون کلرید از میعانات گازی با بهره گرفتن از نانوفیلتراسیون

Continue reading “پایان نامه مدل سازی حذف یون کلرید از میعانات گازی با بهره گرفتن از نانوفیلتراسیون”

پایان نامه اندازه گیری اسپکتروفوتومتریک مقادیر بسیار ناچیز پالادیوم در نمونه های مائی توسط تکنیک یک مرحله ای میکرواستخراج مایع – مایع پخشی در سرنگ

پایان نامه رشته مهندسی شیمی 

گرایش : تجزیه

عنوان :  اندازه گیری اسپکتروفوتومتریک مقادیر بسیار ناچیز پالادیوم در نمونه های مائی توسط

تکنیک یک مرحله ای میکرواستخراج مایع – مایع پخشی در سرنگ

Continue reading “پایان نامه اندازه گیری اسپکتروفوتومتریک مقادیر بسیار ناچیز پالادیوم در نمونه های مائی توسط تکنیک یک مرحله ای میکرواستخراج مایع – مایع پخشی در سرنگ”

پایان نامه مدلسازی، شبیه سازی و بهینه سازی رآکتور بسترچکه-ای پتروشیمی جم به منظور هیدروژناسیون ۱و۳-بوتادین

پایان نامه رشته مهندسی شیمی

عنوان : مدلسازی، شبیه سازی و بهینه سازی رآکتور بسترچکه­ای پتروشیمی جم به منظور هیدروژناسیون ۱و۳-بوتادین

Continue reading “پایان نامه مدلسازی، شبیه سازی و بهینه سازی رآکتور بسترچکه-ای پتروشیمی جم به منظور هیدروژناسیون ۱و۳-بوتادین”

پایان نامه ساخت کامپوزیت پلی پیرول بر روی پلی وینیل الکل و کاربرد آن در حذف رنگ متیل اورانژ از محلول های آبی

پایان نامه رشته مهندسی شیمی

عنوان : ساخت کامپوزیت پلی پیرول بر روی پلی  وینیل الکل و کاربرد آن در حذف رنگ متیل اورانژ از محلول های آبی

Continue reading “پایان نامه ساخت کامپوزیت پلی پیرول بر روی پلی وینیل الکل و کاربرد آن در حذف رنگ متیل اورانژ از محلول های آبی”

پایان نامه ارشد : بررسی عملکرد حلال های مختلف جهت جذب دی اکسیدکربن در برج جذب بستر سیال

پایان نامه رشته مهندسی شیمی

عنوان : بررسی عملکرد حلال های مختلف جهت جذب دی اکسیدکربن در برج جذب بستر سیال

Continue reading “پایان نامه ارشد : بررسی عملکرد حلال های مختلف جهت جذب دی اکسیدکربن در برج جذب بستر سیال”

پایان نامه بررسی واکنش سه جزئی ایساتین، مالونیتریل و سیستم های انولیزه شونده

پایان نامه رشته شیمی 

گرایش : آلی

عنوان : بررسی واکنش سه جزئی ایساتین، مالونیتریل و سیستم های انولیزه شونده

Continue reading “پایان نامه بررسی واکنش سه جزئی ایساتین، مالونیتریل و سیستم های انولیزه شونده”

پایان نامه شیمی : سنتز شیمیایی و شناسایی نانو­کامپوزیت­های پلی(۳-متیل­تیوفن)/ SiO2

پایان نامه رشته شیمی گرایش الی

با عنوان :  سنتز شیمیایی و شناسایی نانو­کامپوزیت­های پلی(۳-متیل­تیوفن)/ SiO2

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

Continue reading “پایان نامه شیمی : سنتز شیمیایی و شناسایی نانو­کامپوزیت­های پلی(۳-متیل­تیوفن)/ SiO2”

پایان نامه شیمی : مطالعه اثرات استریو الکترونی بر روی رفتار صورت بندی های محوری و استوایی

پایان نامه رشته شیمی – گرایش آلی

با عنوان : مطالعه اثرات استریو الکترونی بر روی رفتار صورت بندی های محوری و استوایی

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

Continue reading “پایان نامه شیمی : مطالعه اثرات استریو الکترونی بر روی رفتار صورت بندی های محوری و استوایی”

پایان نامه ارشد مهندسی شیمی: بررسی امکان جایگزینی ترکیبات آمین به جای DEA در فرایند شیرین سازی گازها

پایان نامه رشته مهندسی شیمی

با عنوان : بررسی امکان جایگزینی ترکیبات آمین به جای DEA در فرایند شیرین سازی گازها

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

Continue reading “پایان نامه ارشد مهندسی شیمی: بررسی امکان جایگزینی ترکیبات آمین به جای DEA در فرایند شیرین سازی گازها”

پایان نامه ارشد مهندسی شیمی: توسعه و تدوین الگوریتم طراحی مبدل های حرارتی فشرده پلیت – فین

پایان نامه رشته مهندسی شیمی

با عنوان : توسعه و تدوین الگوریتم طراحی مبدل های حرارتی فشرده پلیت – فین

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

Continue reading “پایان نامه ارشد مهندسی شیمی: توسعه و تدوین الگوریتم طراحی مبدل های حرارتی فشرده پلیت – فین”

پایان نامه ارشد مهندسی شیمی: بهینه سازی تولید و مصرف انرژی آسیاب های کارخانه سیمان هگمتان

پایان نامه رشته مهندسی شیمی طراحی فرایندهای نفتی

با عنوان : بهینه سازی تولید و مصرف انرژی آسیاب های کارخانه سیمان هگمتان

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

Continue reading “پایان نامه ارشد مهندسی شیمی: بهینه سازی تولید و مصرف انرژی آسیاب های کارخانه سیمان هگمتان”

سمینار محیط زیست: روش های بیولوژیکی در حذف سولفور از گاز طبیعی

پایان نامه رشته مهندسی شیمی محیط زیست

با عنوان : روش های بیولوژیکی در حذف سولفور از گاز طبیعی

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

Continue reading “سمینار محیط زیست: روش های بیولوژیکی در حذف سولفور از گاز طبیعی”

پایان نامه شیمی طراحی فرآیندهای صنایع نفت: مدل سازی حلالیت گاز CO2 در مخلوط حلال های آمین دار

پایان نامه رشته مهندسی شیمی طراحی فرآیندهای صنایع نفت

با عنوان : مدلسازی حلالیت گاز CO2 در مخلوط حلال های آمین دار

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

Continue reading “پایان نامه شیمی طراحی فرآیندهای صنایع نفت: مدل سازی حلالیت گاز CO2 در مخلوط حلال های آمین دار”

سمینار مهندسی فرآیند: کاربرد MTBE به عنوان جایگزین تترااتیل سرب در بنزین

پایان نامه رشته مهندسی شیمی مهندسی فرآیند

با عنوان : کاربرد MTBE به عنوان جایگزین تترااتیل سرب در بنزین: ملاحظات اقتصادی و زیست محیطی

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

Continue reading “سمینار مهندسی فرآیند: کاربرد MTBE به عنوان جایگزین تترااتیل سرب در بنزین”

سمینار : مدلسازی ریاضی راکتورهای شعاعی جهت تولید استایرین

پایان نامه رشته مهندسی شیمی طراحی فرآیندهای نفت

با عنوان : مدلسازی ریاضی راکتورهای شعاعی جهت تولید استایرین

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

Continue reading “سمینار : مدلسازی ریاضی راکتورهای شعاعی جهت تولید استایرین”

پایان نامه ارشد مهندسی شیمی محیط زیست: مدلسازی انتشار گاز کلر در تاسیسات تصفیه خانه ها

پایان نامه رشته مهندسی شیمی محیط زیست

با عنوان : مدلسازی انتشار گاز کلر در تاسیسات تصفیه خانه ها

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

Continue reading “پایان نامه ارشد مهندسی شیمی محیط زیست: مدلسازی انتشار گاز کلر در تاسیسات تصفیه خانه ها”

سمینار : مطالعه فرایند ISOMAX و بررسی مدلسازی سینتیکی واکنش

پایان نامه رشته مهندسی شیمی طراحی فرآیند

با عنوان : مطالعه فرایند ISOMAX و بررسی مدلسازی سینتیکی واکنش

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

Continue reading “سمینار : مطالعه فرایند ISOMAX و بررسی مدلسازی سینتیکی واکنش”

سمینار : طراحی و شبیه سازی مخلوط کن های استاتیکی و تدوین الگوریتم به کارگیری آن ها در مبدل های حرارتی

پایان نامه رشته مهندسی شیمی

با عنوان : طراحی و شبیه سازی مخلوط کن های استاتیکی و تدوین الگوریتم به کارگیری آن ها در مبدل های حرارتی

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

Continue reading “سمینار : طراحی و شبیه سازی مخلوط کن های استاتیکی و تدوین الگوریتم به کارگیری آن ها در مبدل های حرارتی”

سمینار : مدلسازی ریاضی و تعیین پارامترهای موثر در فرآیند خشک کردن ضایعات سبزیجات

پایان نامه رشته مهندسی شیمی طراحی فرآیندهای صنایع نفت

با عنوان : مدلسازی ریاضی و تعیین پارامترهای موثر در فرآیند خشک کردن ضایعات سبزیجات در خشک کن دوار

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

Continue reading “سمینار : مدلسازی ریاضی و تعیین پارامترهای موثر در فرآیند خشک کردن ضایعات سبزیجات”

پایان نامه ارشد مهندسی شیمی طراحی فرآیند: مدلسازی ریاضی از استخراج فوق بحرانی روغن آفتابگردان

پایان نامه رشته مهندسی شیمی طراحی فرآیند

با عنوان : مدلسازی ریاضی از استخراج فوق بحرانی روغن آفتابگردان

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

Continue reading “پایان نامه ارشد مهندسی شیمی طراحی فرآیند: مدلسازی ریاضی از استخراج فوق بحرانی روغن آفتابگردان”

سمینار : بررسی و انجام عملیات DATA RECONCILIATION در کوره های شکست حرارتی

پایان نامه رشته مهندسی شیمی طراحی فرآیند

با عنوان : بررسی و انجام عملیات DATA RECONCILIATION در کوره های شکست حرارتی هیدروکربن ها

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

Continue reading “سمینار : بررسی و انجام عملیات DATA RECONCILIATION در کوره های شکست حرارتی”

پایان نامه مدلسازی ریاضی راکتور بستر ثابت تبدیل مستقیم متان به متانول

پایان نامه رشته مهندسی شیمی فرآیند

با عنوان : مدلسازی ریاضی راکتور بستر ثابت تبدیل مستقیم متان به متانول با کمک دینامیک سیال محاسباتی (CFD)

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

Continue reading “پایان نامه مدلسازی ریاضی راکتور بستر ثابت تبدیل مستقیم متان به متانول”

سمینار طراحی فرایندهای نفتی: مدلسازی و تحلیل ترمودینامیکی فرآیند خشک کردن

پایان نامه رشته مهندسی شیمی طراحی فرایندهای نفتی

با عنوان : مدلسازی و تحلیل ترمودینامیکی فرآیند خشک کردن (اگزرژی به عنوان معیاری از بازدهی خشک کن ها)

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

Continue reading “سمینار طراحی فرایندهای نفتی: مدلسازی و تحلیل ترمودینامیکی فرآیند خشک کردن”

سمینار : مدلسازی و شبیه سازی فرآیند جذب سطحی در مرکاپتان زدایی

پایان نامه رشته مهندسی شیمی طراحی فرآیند

با عنوان : مدلسازی و شبیه سازی فرآیند جذب سطحی در مرکاپتان زدایی از گاز طبیعی با بهره گرفتن از جاذب غربال ملکولی

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

Continue reading “سمینار : مدلسازی و شبیه سازی فرآیند جذب سطحی در مرکاپتان زدایی”

پایان نامه شیمی: شبیه سازی فرآیند تولید متیل استات با بهره گرفتن از Rate-Baded Model

پایان نامه رشته مهندسی شیمی

با عنوان : شبیه سازی فرآیند تولید متیل استات با بهره گرفتن از Rate-Based Model (تعادلی و غیرتعادلی)

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

Continue reading “پایان نامه شیمی: شبیه سازی فرآیند تولید متیل استات با بهره گرفتن از Rate-Baded Model”

پایان نامه مدلسازی تصفیه فاضلاب حاوی آمونیم با روش ترکیبی نیتریفیکیشن جزئی

پایان نامه رشته مهندسی شیمی فرآیند

با عنوان : مدلسازی تصفیه فاضلاب حاوی آمونیم با روش ترکیبی نیتریفیکیشن جزئی و اکسیداسیون بی هوازی آمونیم

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

Continue reading “پایان نامه مدلسازی تصفیه فاضلاب حاوی آمونیم با روش ترکیبی نیتریفیکیشن جزئی”

پایان نامه حذف فتوکاتالیستی آمونیاک از پساب های صنعتی به وسیله نانو ذرات TiO2

پایان نامه رشته مهندسی شیمی محیط زیست

با عنوان : حذف فتوکاتالیستی آمونیاک از پساب های صنعتی به وسیله نانو ذرات TiO2 بر پایه لیکا (TiO2/Leca)

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

Continue reading “پایان نامه حذف فتوکاتالیستی آمونیاک از پساب های صنعتی به وسیله نانو ذرات TiO2”

پایان نامه مدلسازی سینتیکی واکنش های فرآیند visbreaking

پایان نامه رشته مهندسی شیمی مهندسی فرآیند

با عنوان : مدلسازی سینتیکی واکنش های فرآیند visbreaking جهت ارتقاء برش های سنگین نفت

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

Continue reading “پایان نامه مدلسازی سینتیکی واکنش های فرآیند visbreaking”

سمینار : مدلسازی ریاضی غیر فعال شدن سولفات زیرکونیای اصلاح شده با پلاتین در فرایند الکیلاسیون

پایان نامه رشته مهندسی شیمی

با عنوان : مدلسازی ریاضی غیرفعال شدن سولفات زیر کونیای اصلاح شده با پلاتین در فرآیند الکیلاسیون

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

Continue reading “سمینار : مدلسازی ریاضی غیر فعال شدن سولفات زیرکونیای اصلاح شده با پلاتین در فرایند الکیلاسیون”

پایان نامه ارشد مهندسی شیمی محیط زیست: بررسی و تحلیل پیامد حادثه انتشار آمونیاک از مخازن آمونیاک

پایان نامه رشته مهندسی شیمی مهندسی محیط زیست

با عنوان : بررسی و تحلیل پیامد حادثه انتشار آمونیاک از مخازن آمونیاک

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

Continue reading “پایان نامه ارشد مهندسی شیمی محیط زیست: بررسی و تحلیل پیامد حادثه انتشار آمونیاک از مخازن آمونیاک”

سمینار : ساخت مدل آزمایشگاهی و مدل سازی دینامیک سیالات محاسباتی اختلاط

پایان نامه رشته مهندسی شیمی مهندسی فرآیند

با عنوان : ساخت مدل آزمایشگاهی و مدلسازی دینامیک سیالات محاسباتی اختلاط در ظروف بهم زن چند پروانه ای

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

Continue reading “سمینار : ساخت مدل آزمایشگاهی و مدل سازی دینامیک سیالات محاسباتی اختلاط”

سمینار : مدلسازی و شبیه سازی راکتور دوغابی سنتز فیشر – تروپش جهت تولید سوخت های سنتزی

پایان نامه رشته مهندسی شیمی

با عنوان : مدلسازی و شبیه سازی راکتور دوغابی سنتز فیشر – تروپش جهت تولید سوخت های سنتزی

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

Continue reading “سمینار : مدلسازی و شبیه سازی راکتور دوغابی سنتز فیشر – تروپش جهت تولید سوخت های سنتزی”

سمینار : طراحی شبکه مبدل های حرارتی واحد تولید کمپلکس PVC

پایان نامه رشته مهندسی شیمی طراحی فرآیندهای صنایع نفت

با عنوان : طراحی شبکه مبدل های حرارتی واحد تولید کمپلکس PVC با بهره گرفتن از تکنولوژی Pinch

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

Continue reading “سمینار : طراحی شبکه مبدل های حرارتی واحد تولید کمپلکس PVC”

سمینار : ارتقاء کیفیت پساب خروجی از برکه های تثبیت به کمک مواد منعقد کننده معدنی

پایان نامه رشته مهندسی شیمی محیط زیست

با عنوان : ارتقاء کیفیت پساب خروجی از برکه های تثبیت به کمک مواد منعقد کننده معدنی (مطالعه موردی: تصفیه خانه فاضلاب پرکندآباد مشهد)

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

Continue reading “سمینار : ارتقاء کیفیت پساب خروجی از برکه های تثبیت به کمک مواد منعقد کننده معدنی”

پایان نامه بررسی تولید گاز سنتز در راکتور کروناس پالسی

پایان نامه رشته مهندسی شیمی فرآیند

با عنوان : بررسی تولید گاز سنتز در راکتور کروناس پالسی

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

Continue reading “پایان نامه بررسی تولید گاز سنتز در راکتور کروناس پالسی”

پایان نامه بررسی سینتیکی تولید گاز سنتز به روش اکسیداسیون جزئی متان

پایان نامه رشته مهندسی شیمی فرآیند

با عنوان : بررسی سینتیکی تولید گاز سنتز به روش اکسیداسیون جزئی متان

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

Continue reading “پایان نامه بررسی سینتیکی تولید گاز سنتز به روش اکسیداسیون جزئی متان”

پایان نامه ارشد مهندسی شیمی محیط زیست: جداسازی آمونیاک از پساب توسط بیوفیلتر

پایان نامه رشته مهندسی شیمی محیط زیست

با عنوان : جداسازی آمونیاک از پساب توسط بیوفیلتر و بررسی انتقال جرم در فیلترهای بیولوژیکی

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

Continue reading “پایان نامه ارشد مهندسی شیمی محیط زیست: جداسازی آمونیاک از پساب توسط بیوفیلتر”

سمینار : عوامل موثر بر راندمان کوره های دوار سیمان و آنالیز اکسرژی در سیستم پخت سیمان هگمتان

پایان نامه رشته مهندسی شیمی مهندسی فرآیند

با عنوان : عوامل موثر بر راندمان کوره های دوار سیمان و آنالیز اکسرژی در سیستم پخت سیمان هگمتان

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

Continue reading “سمینار : عوامل موثر بر راندمان کوره های دوار سیمان و آنالیز اکسرژی در سیستم پخت سیمان هگمتان”

پایان نامه مهندسی شیمی: مدلسازی هیدروژناسیون روغن های نباتی در جهت کاهش ایزومر ترانس

پایان نامه رشته مهندسی شیمی طراحی فرآیند

با عنوان : مدلسازی هیدروژناسیون روغن های نباتی در جهت کاهش ایزومر ترانس

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

Continue reading “پایان نامه مهندسی شیمی: مدلسازی هیدروژناسیون روغن های نباتی در جهت کاهش ایزومر ترانس”

سمینار : طراحی و بهینه سازی برج تقطیر جداسازی اورتو زایلین از مخلوط زایلین ها

پایان نامه رشته مهندسی شیمی فرآیند

با عنوان : طراحی و بهینه سازی برج تقطیر جداسازی اورتو زایلین از مخلوط زایلین ها از دیدگاه انرژی

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

Continue reading “سمینار : طراحی و بهینه سازی برج تقطیر جداسازی اورتو زایلین از مخلوط زایلین ها”

پایان نامه شیمی فرآیند: کاربرد CFD در مدل سازی دانه کاتالیست متخلخل تیتانیت پروسکایت

پایان نامه رشته مهندسی شیمی فرآیند

با عنوان : کاربرد CFD در مدل سازی دانه کاتالیست متخلخل تیتانیت پروسکایت در واکنش های جفت اکسایشی متان (OCM)

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

Continue reading “پایان نامه شیمی فرآیند: کاربرد CFD در مدل سازی دانه کاتالیست متخلخل تیتانیت پروسکایت”

پایان نامه ارشد مهندسی شیمی: آنالیز ریسک پذیری مخازن گازهای سمی در مجتمع پتروشیمی شیراز

پایان نامه رشته مهندسی شیمی

با عنوان : آنالیز ریسک پذیری مخازن گازهای سمی در مجتمع پتروشیمی شیراز و اثرات مختلف آن بر منطقه

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

Continue reading “پایان نامه ارشد مهندسی شیمی: آنالیز ریسک پذیری مخازن گازهای سمی در مجتمع پتروشیمی شیراز”

سمینار : مدلسازی و شبیه سازی فیلتر بیولوژیکی برای حذف آلاینده های آلی

پایان نامه رشته مهندسی شیمی مهندسی محیط زیست

با عنوان : مدلسازی و شبیه سازی فیلتر بیولوژیکی برای حذف آلاینده های آلی

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

Continue reading “سمینار : مدلسازی و شبیه سازی فیلتر بیولوژیکی برای حذف آلاینده های آلی”

سمینار : مدلسازی و شبیه سازی نشست کک در مبدل خط انتقال

پایان نامه رشته مهندسی شیمی طراحی فرآیند

با عنوان : مدلسازی و شبیه سازی نشست کک در مبدل خط انتقال (Transfer line exchanger) واحد اولفین

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

Continue reading “سمینار : مدلسازی و شبیه سازی نشست کک در مبدل خط انتقال”

پایان نامه ارشد مهندسی شیمی طراحی فرآیند: کریستالیزاسیون اسیدفسفریک به وسیله سرمایش مستقیم

پایان نامه رشته مهندسی شیمی طراحی فرآیند

با عنوان : کریستالیزاسیون اسیدفسفریک به وسیله سرمایش مستقیم

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

Continue reading “پایان نامه ارشد مهندسی شیمی طراحی فرآیند: کریستالیزاسیون اسیدفسفریک به وسیله سرمایش مستقیم”

پایان نامه ارشد مهندسی شیمی محیط زیست: مدلسازی ریاضی پیل های سوختی میکروبی و تولید همزمان الکتریسیته

پایان نامه رشته مهندسی شیمی محیط زیست

با عنوان : مدلسازی ریاضی پیل های سوختی میکروبی و تولید همزمان الکتریسیته با هدف تصفیه شیرابه

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

Continue reading “پایان نامه ارشد مهندسی شیمی محیط زیست: مدلسازی ریاضی پیل های سوختی میکروبی و تولید همزمان الکتریسیته”

سمینار مهندسی فرآیند: بررسی فرآیندهای تولید و جداسازی آروماتیک ها

پایان نامه رشته مهندسی شیمی مهندسی فرآیند

با عنوان : بررسی فرآیندهای تولید و جداسازی آروماتیک ها

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

Continue reading “سمینار مهندسی فرآیند: بررسی فرآیندهای تولید و جداسازی آروماتیک ها”

سمینار مهندسی فرآیند: جداسازی آرسنیک و جیوه از آب های فرآیندی

پایان نامه رشته مهندسی شیمی مهندسی فرآیند

با عنوان : جداسازی آرسنیک و جیوه از آب های فرآیندی با بهره گرفتن از پلیمرهای هادی

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

Continue reading “سمینار مهندسی فرآیند: جداسازی آرسنیک و جیوه از آب های فرآیندی”

سمینار مهندسی فرآیند: بررسی فرآیندهای خالص سازی گاز طبیعی

پایان نامه رشته مهندسی شیمی مهندسی فرآیند

با عنوان : بررسی فرآیندهای خالص سازی گاز طبیعی

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

Continue reading “سمینار مهندسی فرآیند: بررسی فرآیندهای خالص سازی گاز طبیعی”

سمینار طراحی فرآیندهای نفت: بهینه سازی تولید اتیلن و پروپیلن در مجتمع پتروشیمی مارون

پایان نامه رشته مهندسی شیمی طراحی فرایندهای نفت

با عنوان : بهینه سازی تولید اتیلن و پروپیلن در مجتمع پتروشیمی مارون

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

Continue reading “سمینار طراحی فرآیندهای نفت: بهینه سازی تولید اتیلن و پروپیلن در مجتمع پتروشیمی مارون”

پایان نامه شیمی مهندسی فرایند: تاثیر تغییر پارامترهای عملیاتی بر فرآیند پیش تفکیک میعانات گازی

پایان نامه رشته مهندسی شیمی مهندسی فرایند

با عنوان : تاثیر تغییر پارامترهای عملیاتی بر فرآیند پیش تفکیک میعانات گازی در مجتمع پتروشیمی برزویه و طراحی هیدرولیکی برج T-2002 با بهره گرفتن از استانداردهای مربوطه

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

Continue reading “پایان نامه شیمی مهندسی فرایند: تاثیر تغییر پارامترهای عملیاتی بر فرآیند پیش تفکیک میعانات گازی”

دانلود سمینار : مدل rate-based در ستون های تقطیر واکنشی

پایان نامه رشته مهندسی شیمی فرآیند

با عنوان : مدل rate-based در ستون های تقطیر واکنشی

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

Continue reading “دانلود سمینار : مدل rate-based در ستون های تقطیر واکنشی”

سمینار : ارزیابی عملکرد فرآیند ترسیب الکتروشیمیایی در حذف کروم از فاضلاب های صنعتی

پایان نامه رشته مهندسی شیمی محیط زیست

با عنوان : ارزیابی عملکرد فرآیند ترسیب الکتروشیمیایی در حذف کروم از فاضلاب های صنعتی

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

Continue reading “سمینار : ارزیابی عملکرد فرآیند ترسیب الکتروشیمیایی در حذف کروم از فاضلاب های صنعتی”

پایان نامه شیمی طراحی فرایند: اصلاح شبکه مبدل های حرارتی واحد تقطیر پالایشگاه تهران

پایان نامه رشته مهندسی شیمی طراحی فرایند

با عنوان : اصلاح شبکه مبدل های حرارتی واحد تقطیر پالایشگاه تهران

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

Continue reading “پایان نامه شیمی طراحی فرایند: اصلاح شبکه مبدل های حرارتی واحد تقطیر پالایشگاه تهران”

پایان نامه شیمی فرآیند: بهینه سازی واحد شکست کاتالیستی بستر سیال با بهره گرفتن از الگوریتم ژنتیک

پایان نامه رشته مهندسی شیمی فرآیند

با عنوان : بهینه سازی واحد شکست کاتالیستی بستر سیال (FCCU) با بهره گرفتن از الگوریتم ژنتیک (GA)

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

Continue reading “پایان نامه شیمی فرآیند: بهینه سازی واحد شکست کاتالیستی بستر سیال با بهره گرفتن از الگوریتم ژنتیک”

پایان نامه ارشد مهندسی شیمی: ارائه و حل عددی یک مدل ریاضی در رهایش کنترل شده داروی ایبوپروفن

پایان نامه رشته مهندسی شیمی طراحی فرایندهای نفتی

با عنوان : ارائه و حل عددی یک مدل ریاضی در رهایش کنترل شده داروی ایبوپروفن

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

Continue reading “پایان نامه ارشد مهندسی شیمی: ارائه و حل عددی یک مدل ریاضی در رهایش کنترل شده داروی ایبوپروفن”

سمینار : شبیه سازی نشست کک در مبدل خط انتقال واحد اولفین توسط نرم افزار Fluent

پایان نامه رشته مهندسی شیمی طراحی فرآیند

با عنوان : شبیه سازی نشست کک در مبدل خط انتقال (Transfer line exchanger) واحد اولفین توسط نرم افزار Fluent

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

Continue reading “سمینار : شبیه سازی نشست کک در مبدل خط انتقال واحد اولفین توسط نرم افزار Fluent”

سمینار محیط زیست: شبیه سازی هیدرودینامیکی راکتورهای هوایی با بهره گرفتن از cfd

پایان نامه رشته مهندسی شیمی محیط زیست

با عنوان : شبیه سازی هیدرودینامیکی راکتورهای هوایی با استفاده cfd

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

Continue reading “سمینار محیط زیست: شبیه سازی هیدرودینامیکی راکتورهای هوایی با بهره گرفتن از cfd”

پایان نامه ارشد مهندسی شیمی: بهینه سازی و طرح فرایند پوشش خودرویی هوشمند با قابلیت خود ترمیمی

پایان نامه رشته مهندسی شیمی طراحی فرایندهای صنعت نفت

با عنوان : بهینه سازی و طرح فرایند پوشش خودرویی هوشمند با قابلیت خود ترمیمی بعد از تاثیر عوامل ساینده با بکارگیری فرمولاسیون های مختلف از پلیمر پلی اورتان

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

Continue reading “پایان نامه ارشد مهندسی شیمی: بهینه سازی و طرح فرایند پوشش خودرویی هوشمند با قابلیت خود ترمیمی”

پایان نامه ارشد مهندسی شیمی: بررسی انتقال جرم درون قطرات و ارائه یک مدل جدید

پایان نامه رشته مهندسی شیمی

با عنوان : بررسی انتقال جرم درون قطرات و ارائه یک مدل جدید

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

Continue reading “پایان نامه ارشد مهندسی شیمی: بررسی انتقال جرم درون قطرات و ارائه یک مدل جدید”

سمینار محیط زیست: بررسی روش های بیولوژیکی برای حذف آلاینده ها

پایان نامه رشته مهندسی شیمی محیط زیست

با عنوان : بررسی روش های بیولوژیکی برای حذف آلاینده ها (Bioremediation)

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

Continue reading “سمینار محیط زیست: بررسی روش های بیولوژیکی برای حذف آلاینده ها”

پایان نامه شیمی فرآیند: شبیه سازی راکتور پیرولیز پروپان به روش CFD

پایان نامه رشته مهندسی شیمی فرآیند

با عنوان : شبیه سازی راکتور پیرولیز پروپان به روش CFD

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

Continue reading “پایان نامه شیمی فرآیند: شبیه سازی راکتور پیرولیز پروپان به روش CFD”

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی شیمی طراحی فرآیند: ارائه مدلی برای مدیریت HSE

پایان نامه رشته مهندسی شیمی طراحی فرآیند

با عنوان : ارائه مدلی برای مدیریت HSE

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

Continue reading “پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی شیمی طراحی فرآیند: ارائه مدلی برای مدیریت HSE”

پایان نامه بررسی امکان به کارگیری فرآیندهای جداسازی غشایی

پایان نامه رشته مهندسی شیمی فرآیند

با عنوان : بررسی امکان به کارگیری فرآیندهای جداسازی غشایی به منظور کاهش اسیدیته نفت خام نوروز

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

Continue reading “پایان نامه بررسی امکان به کارگیری فرآیندهای جداسازی غشایی”

پایان نامه شبیه سازی راکتورهای حلقوی هوایی با بهره گرفتن از دینامیک محاسباتی سیال

پایان نامه رشته مهندسی شیمی محیط زیست

با عنوان : شبیه سازی راکتورهای حلقوی هوایی با بهره گرفتن از دینامیک محاسباتی سیال

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

Continue reading “پایان نامه شبیه سازی راکتورهای حلقوی هوایی با بهره گرفتن از دینامیک محاسباتی سیال”

پایان نامه شیمی: مقایسه فرآیندهای نفوذ فیزیکی و واکنش سطحی در کریستالیزاسیون قند

پایان نامه رشته مهندسی شیمی

با عنوان : مقایسه فرآیندهای نفوذ فیزیکی و واکنش سطحی در کریستالیزاسیون قند و اثر هم خوردگی در آن

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

Continue reading “پایان نامه شیمی: مقایسه فرآیندهای نفوذ فیزیکی و واکنش سطحی در کریستالیزاسیون قند”

سمینار : طراحی و پیاده سازی پروتکل انتخاب مجموعه مسیر منفصل بهینه

پایان نامه رشته مهندسی برق

با عنوان : طراحی و پیاده سازی پروتکل انتخاب مجموعه مسیر منفصل بهینه به کمک شبکه عصبی هاپفیلد

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

Continue reading “سمینار : طراحی و پیاده سازی پروتکل انتخاب مجموعه مسیر منفصل بهینه”

سمینار : بررسی پساب های صنایع پتروشیمی و امکان تصفیه آن به روش استخراج مایع

پایان نامه رشته مهندسی شیمی

با عنوان : بررسی پساب های صنایع پتروشیمی و امکان تصفیه آن به روش استخراج مایع – مایع در ستون RDC

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

Continue reading “سمینار : بررسی پساب های صنایع پتروشیمی و امکان تصفیه آن به روش استخراج مایع”

سمینار : آشنایی با واحد غلظت شکن پالایشگاه نفت بندرعباس

پایان نامه رشته مهندسی شیمی

با عنوان : آشنایی با واحد غلظت شکن پالایشگاه نفت بندرعباس

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

Continue reading “سمینار : آشنایی با واحد غلظت شکن پالایشگاه نفت بندرعباس”

سمینار فرآیند: بررسی فرآیند غشایی تصفیه آب همراه نفت

پایان نامه رشته مهندسی شیمی

با عنوان : بررسی فرآیند غشایی تصفیه آب همراه نفت

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

Continue reading “سمینار فرآیند: بررسی فرآیند غشایی تصفیه آب همراه نفت”

پایان نامه ارشد مهندسی شیمی: پارامترهای موثر بر طراحی بیوراکتور حذف آمونیاک

پایان نامه رشته مهندسی شیمی

با عنوان : پارامترهای موثر بر طراحی بیوراکتور حذف آمونیاک در فرایند بی هوازی

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

Continue reading “پایان نامه ارشد مهندسی شیمی: پارامترهای موثر بر طراحی بیوراکتور حذف آمونیاک”