دسته: مهندسی کامپیوتر

پایان نامه سیستم پیشنهاد دهنده اطلاعات با بهره گرفتن از روش ترکیبی مدل غذایابی بهینه و رتبه­بندی سه­گانه روابط معنایی داده­های متصل

 پایان نامه رشته جغرافیا

دانشگاه اصفهان
دانشکده کامپیوتر
گروه کامپیوتر
 
 
 

پایان ­نامه­ی کارشناسی ارشد رشته مهندسی کامپیوتر

گرایش نرم افزار

 
 
 
سیستم پیشنهاد دهنده اطلاعات با بهره گرفتن از روش ترکیبی مدل غذایابی بهینه و رتبه­بندی سه­گانه روابط معنایی داده­های متصل
 
اسفندماه ۱۳۹۱
 
 
 
 
است.
چکیده، حجم عظیم داده­های موجود در داده­های پیوندی باعث شده است که کاربر نتواند داده­های مورد نیازش را در زمان مناسب پیدا کند. برای رفع این معضل، سیستم­های بیشماری به منظور گزینش داده­ ها طراحی و پیاده­سازی شده است که همچنان نتوانسته­اند دقت و کارایی مناسبی داشته باشند. سازگار کردن الگوریتم­های موجود با ورودی و شرایط داده­های پیوندی می ­تواند دقت این سیستم­ها را بالا برد.
در این پایان ­نامه، سیستم­ پیشنهادگری طراحی و پیاده­سازی می­شود که با ورودی­ و مشخصات داده­های پیوندی سازگار باشند. روش پیشنهادی از دو الگوریتم به نام­های نظریه غذایابی بهینه و رتبه­بندی سه­گانه استفاده می­ کند و داده­ ها را از نظر تناسب با موضوع مورد علاقه کاربر رتبه­بندی می­ کند. رتبه­بندی سه­گانه داده­های پیوندی را تحلیل کرده و میزان ارتباط آن داده را نسبت به یک موضوع خاص محاسبه می­ کند. سپس، نظریه غذایابی بهینه نتایج حاصل از رتبه­بندی سه­گانه را گزینش کرده و پس از مرتب­سازی به کاربر ارئه می­ کند. پیشنهادهای ارائه شده توسط این سیستم هم از ارزش معنایی مناسبی برخوردار است و هم اینکه با ساختار و چگونگی شیوه یافتن و دریافت اطلاعات در انسان هماهنگ است.
روش پیشنهادی با الگوریتم استاندارد رتبه­بندی سه­گانه بر روی پنح مجموعه داده­ دیبی­پدیا مقایسه شده است. ارزیابی­ها نشان می­دهد که دقت روش پیشنهادی از روش استاندارد رتبه­بندی سه­گانه بیشتر بوده است، با این وجود روش استاندارد از کارایی زمان اجرای بهتری برخوردار است.
کلیدواژه­ها: سیستم­های پیشنهادگر، داده­های پیوندی، نظریه غذایابی بهینه، رتبه­بندی سه­گانه
 
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                                  صفحه
فصل یکم: کلیات تحقیق
۱-۱ مقدمه. ۱
۱-۲ موضوع تحقیق ۲
۱-۳ اهداف تحقیق ۴
۱-۴ اهمیت و ارزش تحقیق بر روی داده‌های پیوندی ۵
۱-۵   ساختار تحقیق ۵
فصل دوم: معرفی سیستم‌های پیشنهاد دهنده
۲-۱ مقدمه. ۶
۲-۲ سیستم‌های پیشنهاد دهنده. ۷
۲-۳ بررسی‌های تاریخی ۷
۲-۴ طبقه بندی ۸
۲-۴-۱ روش‌های همبستگی ۹
۲-۴-۱-۱ الگوریتم‌های مبتنی بر حافظه. ۹
۲-۴-۱-۲ الگوریتم‌های مبتنی بر مدل ۱۱
۲-۴-۱-۳ نقاط ضعف روش های فیلتر همبستگی ۱۲
۲-۴-۲ روش مبنی بر محتوا ۱۲
۲-۴-۳ روش‌های مبتنی بر دانش ۱۳
۲-۴-۴ روش‌های آماری ۱۴
۲-۴-۵ روش‌های مبتنی بر سودمندی ۱۵
۲-۴-۶ روش‌های ترکیبی ۱۶
۲-۵ سیستم های پیشنهاد دهنده مبتنی بر داده‌های پیوندی ۱۷
۲-۶ جمع بندی ۲۰
فصل سوم: مروری بر داده‌های پیوندی و نظریه غذایابی
۳-۱ مقدمه. ۲۴
۳-۲ ایده اصلی RDF 23
۳-۲-۱ منابع ۲۴
۳-۲-۲ ویژگی‌ها ۲۵
۳-۲-۳ گزاره‌ها ۲۵
۳-۲-۴ نمونه یک گزاره. ۲۶
۳-۳ داده پیوندی ۲۷
۳-۳-۱ پشته تکنولوژی داده پیوندی ۲۸
 
 
 
عنوان                                                                                                                                   صفحه
۳-۳-۳ پروژه داده‌های باز پیوندی ۲۹
۳-۳-۴ انتخاب شناسه های همسان منابع و واژه نامه‌های RDF 30
۳-۴ نظریه ی چرای بهینه. ۳۱
۳-۵ مدل محدوده­های وصله­ای ۳۲
۳-۶ نظریه مقدار مرزی کارنوف. ۳۴
۳-۷ مدل رژیم غذایی بهینه. ۳۴
۳-۷-۱ شرح مسئله روباه. ۳۵
۳-۷-۲ ساده سازی مسئله روباه. ۳۵
۳-۷-۳ روباه آسان­گیر. ۳۶
۳-۷-۴ روباه سخت­گیر. ۳۷
۳-۷-۵ روباه حسابگر. ۳۷
۳-۸ مدل ریاضی انتخاب غذای بهینه. ۳۷
۳-۹ الگوریتم انتخاب رژیم بهینه. ۳۸
۳-۱۰ اصول انتخاب رژیم غذایی بهینه. ۳۹
۳-۱۱ جمع­بندی ۴۰
فصل چهارم: پیاده سازی مدل ترکیبی رتبه‌بندی سه‌گانه بهینه شده و غذایابی بهینه
۴-۱ مقدمه. ۴۱
۴-۲ مدل رتبه‌بندی سه‌گانه. ۴۳
۴-۲-۱ جمع آوری داده ها ۴۴
۴-۲-۲ ساخت تنسور معادل گراف. ۴۵
۴-۲-۳ پیش پردازش ۴۵
۴-۲-۳-۱ کاهش حجم داده ها از راه حذف خصوصیات غالب. ۴۶
۴-۲-۳-۲ وزن­دهی خصوصیات. ۴۷
۴-۲-۴ تحلیل پارافک ۴۷
۴-۳ تحلیل روش رتبه‌بندی سه‌گانه. ۴۹
۴-۳-۱ مرحله پیش پردازش ۴۹
۴-۳-۲ عملیات حذف. ۴۹
۴-۳-۳ عملیات وزن دهی ۵۱
۴-۴ دسته بندی خصوصیات بر اساس دامنه. ۵۲
۴-۴-۱ خصوصیات تعریف شده در استاندارد RDF 52
۴-۴-۲ خصوصیات تعریف شده درسطح منبع داده. ۵۳
۴-۴-۳ خصوصیات تعریفی یک حوزه خاص ۵۴
 
 
عنوان                                                                                                                                   صفحه
۴-۴-۴ مثالی از دسته­بندی خصوصیات. ۵۴
۴-۴-۵ رابطه تکرار خصوصیات با اهمیت آنها در موضوع. ۵۵
۴-۴-۶ خصوصیات ابهام آمیز. ۵۶
۴-۴-۷ خصوصیات زائد. ۵۶
۴-۴-۸  نتیجه بررسی خصوصیات. ۵۷
۴-۵ اعمال پیش پردازش بر روی اسناد RDF 57
۴-۵-۱ امتیازدهی و حذف خصوصیات. ۵۸
۴-۵-۲ انباره­ی خصوصیات از پیش تعریف شده. ۵۸
۴-۵-۳ امتیازدهی خصوصیات. ۵۹
۴-۵-۴ وب به عنوان  منبع امتیازدهی خصوصیات. ۵۹
۴-۵-۵ امتیازدهی پویا ۶۲
۴-۵-۶ ارسال جستار به گوگل ۶۲
۴-۵-۷ آماده سازی کلیدواژه های جستجو. ۶۲
۴-۵-۸ رفع ابهام از جستار. ۶۳
۴-۵-۹ پردازش صفحات بازگشتی ۶۳
۴-۵-۱۰ تحلیل آماری صفحات وب و محاسبه امتیاز خصوصیات. ۶۴
۴-۶ تحلیل پارافک ۶۵
۴-۷ افزودن خصوصیات جدید به انباره خصوصیات حذفی ۶۷
۴-۸ کاربرد نظریه غذایابی بهینه در سیستم ۶۸
۴-۹ تغییرات مورد نیاز روش انتخاب رژیم بهینه. ۶۸
۴-۹-۱ کاهش شباهت و تعداد نمونه ها با پیش پردازش ۶۹
۴-۹-۲ استفاده از نمونه به جای نوع. ۷۰
۴-۱۰ تعریف بهره، هزینه و سودمندی ۷۱
۴-۱۱ تنظیم الگوریتم و کنترل خروجی­ها ۷۲
۴-۱۲ تحلیل عملکرد الگوریتم ۷۲
۴-۱۳ جمع­بندی ۷۲
فصل پنجم: پیاده سازی و ارزیابی
۵-۱ مقایسه نتایج با پیش پردازش استاندارد. ۷۴
۵-۲ پیاده سازی ۷۵
۵-۳ مقایسه عملیات پیش پردازش در دو روش ۷۵
۵-۴ مقایسه نتایج نهایی ۷۷
۵-۵ کارایی زمان اجرا ۸۳
 
عنوان                                                                                                                                   صفحه
۵-۶ مقایسه نتایج پردازش شده و بدون پردازش با نظریه انتخاب بهینه رژیم غذایی ۸۳
۵-۷ بررسی بیشترین داده­های قابل ارائه. ۸۴
۵-۸ جمع­بندی ۸۵
فصل ششم: نتیجه گیری و کارهای آینده
۶-۱ خلاصه راهکارهای ارائه شده. ۸۶
۶-۲ راهکارهایی برای ادامه پژوهش ۸۸
منابع و ماخذ ۹۰
 
 
فهرست شکل­ها
عنوان                                                                                                                                   صفحه
شکل ۱-۱: ساختار انتزاعی داده‌های پیوندی ۲
شکل ۱-۲: یک مدل از روابط در داده‌های پیوندی ۳
شکل ۲-۱: ماتریس شباهت کاربران در روش همبستگی ۱۱
شکل ۲-۲ :تعریف پروفایل کاربر در قالب FOAF 17
شکل ۲-۳ : معماری سیستم پیشنهادگر بر پایه FOAF 18
شکل ۲-۴ یک نمونه از پیشنهاد دهی دیبیرک. ۱۹
شکل ۲-۵ یک نمونه از ارائه دلایل مربوط به یک پیشنهاد در دیبیرک. ۱۹
شکل ۳-۱: نمونه ای از پیوندهای RDF 24
شکل ۳-۲: یک گزاره متشکل از دو منبع و یک صفت سازنده یک رابطه. ۲۵
شکل ۳-۳: گزاره “امید رفیعی مالک صفحه وب است”. ۲۶
شکل ۳-۴: نمونه یک RDF در قالب  XML 26
شکل ۳-۵ : شمایی از ابر داده های باز متصل در مارچ ۲۰۰۹. ۳۰
شکل ۳-۶: مدل جستجوی غذا در بین محدوده ها توسط یک چرنده. ۳۲
شکل ۳-۷: الگوریتم انتخاب رژیم غذایی بهینه. ۳۹
شکل ۴-۱: مدل رتبه‌بندی سه‌گانه. ۴۳
شکل ۴-۲: یک گراف ساده معنایی ۴۴
شکل ۴-۳: تنسور معادل گراف معنایی شکل ۴-۲. ۴۵
شکل ۴-۴: تجزیه تنسور T به ۳ ماتریس عامل ۴۸
شکل ۴-۵: یک RDF ساده  با خاصیت resource. 52
شکل ۴-۶: یک RDF ساده  با خاصیت type. 53
شکل ۴-۷: یک RDF ساده با خاصیت wordnet_type. 53
شکل ۴-۸: یک RDF  توصیفگر یک گروه موسیقی ۵۴
شکل ۴-۹ (الف): نتایج یک گزاره غلط. ۶۱
شکل ۴-۹ (ب): نتایج یک گزاره درست. ۶۱
شکل ۴-۱۰: مراحل امتیاز دهی خصوصیات و حذف خصوصیات نامطلوب. ۶۵
شکل ۴-۱۱: شبه کد الگوریتم CP-ALS 66
شکل ۵-۱: مقایسه نتایج پیش پردازش روش استاندارد با روش بهینه. ۷۷
شکل ۵-۲: مقایسه تعداد خصوصیات انتخاب شده با دو روش استاندارد و بهینه. ۸۲
شکل ۵-۳: تعداد پیوندهای مبهم پیشنهاد شده دو روش استاندارد و بهینه. ۸۲
شکل ۵-۴: تعداد پیوندهای (منابع RDF) پیشنهاد شده دو روش استاندارد و بهینه. ۸۳
شکل ۵-۵: نمونه ای از گشت و گذار بین پیوندهای RDF داده های پیوندی ۸۵
شکل ۵-۶: امتیازدهی به نتایج روش انتخاب بهینه غذا (امتیازدهی بین ۱ تا ۱۰) ۸۵
 
فهرست جدول­ها
عنوان                                                                                                                                   صفحه
جدول ۲-۱: دسته بندی روش­های پیشنهاددهی ۸
جدول ۲-۲: انواع مدل­های ترکیبی ۱۶
جدول ۴-۱: ۲۰ خاصیت مربوط به گروه­های موسیقی از dbpedia.org 50
جدول ۴-۲: بررسی مطلوبیت خاصیت­های مربوط به گروه­های موسیقی از جدول ۴-۱. ۵۱
جدول ۴-۳: دسته بندی خاصیت­ها مربوط به گروه­های موسیقی از جدول ۴-۱. ۵۵
جدول ۴-۴: برخی از خاصیت­های دسته اول و دوم در انباره ایستا ۵۸
جدول ۴-۵: نتایج جستجو در گوگل برای ۳ موضوع عمومی نتایج ۱۰ صفحه اول ۶۰
جدول ۴-۶: سابقه حذف خصوصیات (اطلاعات موضوع و تعداد حذف­ها فرضی هستند) ۶۷
جدول ۴-۷: نمونه­ای نرمال از داده­های ورودی روش انتخاب رژیم غذایی بهینه. ۶۹
جدول ۴-۸: نمونه­ای غیر طبیعی از داده­های ورودی روش انتخاب رژیم غذایی بهینه. ۷۰
جدول ۵-۱: نتایج حذف خاصیت با پیش پردازش استاندارد. ۷۵
جدول ۵-۲: نتایج حذف خاصیت با پیش پردازش روش ارائه شده. ۷۶
جدول ۵-۳: نتایج نهایی روش رتبه‌بندی سه‌گانه استاندارد بر روی مجموعه داده بیتلز. ۷۸
جدول ۵-۴: نتایج نهایی روش رتبه‌بندی سه‌گانه بهینه شده بر روی مجموعه داده بیتلز. ۸۰
جدول ۵-۵: نتایج نهایی روش پیشنهادی تحقیق بر روی مجموعه داده معیار دیبی­پدیا ۸۱
 
فصل یکم
کلیات تحقیق
 
 
 
 
 
۱-۱ مقدمه
سیستم‌های پیشنهاد دهنده یک نوع ویژه از سیستم‌های فیلتر اطلاعات است، که در آن مورد­ها را، بر این اساس که چه موردی‌ برای کاربر جذاب است، از یک مجموعه بزرگ از مورد­ها و کاربران فیلتر می­ کنند. در این تحقیق روشی جهت پیشنهاددهی بر روی داده­های پیوندی با بهره گرفتن از نظریه غذایابی جانوران ارائه می­شود. ایده­ی داده‌های پیوندی برای اولین بار در سال ۲۰۰۶ توسط تیم برنز لی[۱] به عنوان یک نظریه­ی غیر رسمی‌ارائه شد. تا به امروز زمینه ­های فنی انجام تحقیقات از طریق پیاده­سازی ابزار­های مورد نیاز برای ایجاد مجموعه­های داده، اتصال آن­ها به یکدیگر و همچنین گشت و گذار ساده بین آن­ها ایجاد شده است. نظریه غذایابی چگونگی یافتن غذا توسط جانوران را تشریح می­ کند و در تحقیقات بسیاری نشان داده شده است که انسان­ها نیز برای یافتن اطلاعات از این روش استفاده می­ کند.
۱ Tim Berners-Lee
تعداد صفحه :
قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

پایان نامه ارائه یک الگوریتم کشف وب‌سرویس با رویکرد آگاه به زمینه و شبکه اجتماعی تخصصی

 پایان نامه رشته کامپیوتر

 

دانشگاه اصفهان

دانشکده فنی مهندسی

گروه مهندسی کامپیوتر- نرم افزار

 

 

پایان نامه ‌ی کارشناسی ارشد رشته‌ مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار

 

 

ارائه یک الگوریتم کشف وب‌سرویس با رویکرد آگاه به زمینه و شبکه اجتماعی تخصصی

 

 

پائیز  ۹۲

 

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                            صفحه

فصل اول:  مقدمه

۱-۱ مقدمه. ۱

۱-۲ طرح مسئله. ۲

۱-۳ اهداف تحقیق. ۵

۱-۴ روش تحقیق. ۵

۱-۵ جنبه‌ی نوآوری تحقیق. ۵

۱-۶ ساختار پایان‌نامه. ۶

فصل دوم: ادبیات موضوع

۲-۱ مقدمه. ۷

۲-۲ معماری سرویس گرا. ۷

۲-۲-۱ تعاریف شرکت‌های مهم تجاری از معماری سرویس‌گرایی  ۸

۲-۲-۲ اصول معماری سرویس گرا. ۹

۲-۳ وب‌سرویس‌ها. ۱۲

۲-۳-۱ پروتکل WSDL. 13

۲-۳-۲ پروتکل SOAP. 17

۲-۳-۲-۱ ساختار کلی پیام‌های SOAP. 17

۲-۳-۳ استاندارد UDDI 18

۲-۴ خوشه‌بندی. ۱۹

۲-۵ رویکرد آگاه به زمینه. ۲۲

۲-۵-۱ تعریف زمینه و رویکرد آگاه به زمینه. ۲۲

فصل سوم:  پیشینه­ی تحقیق

۳-۱ مقدمه. ۲۴

۳-۲ الگوریتم‌های کشف وب‌سرویس بر اساس کلمات کلیدی. ۲۵

۳-۲-۱ مزایا و معایب الگوریتم‌های کشف وب‌سرویس بر اساس کلمات کلیدی. ۲۶

۳-۳ الگوریتم‌های کشف وب‌سرویس بر اساس تحلیل نحوی. ۲۷

۳-۳-۱ مزایا و معایب الگوریتم‌های کشف وب سرویس بر اساس تحلیل نحوی. ۳۳

۳-۴ الگوریتم‌های کشف وب‌سرویس بر اساس معنا. ۳۳

عنوان                                                                                                                      صفحه

۳-۴-۱ مزایا و معایب الگوریتم‌های کشف وب‌سرویس بر اساس معنا. ۳۸

۳-۵ الگوریتم‌های کشف وب‌سرویس با رویکرد آگاه از زمینه. ۳۹

۳-۶ جمع‌بندی. ۴۰

فصل چهارم:  ارائه الگوریتم کشف وب سرویس با رویکرد آگاه به زمینه

۴-۱ مقدمه. ۴۱

۴-۲ مشکلات موجود در الگوریتم‌های کشف وب‌سرویس. ۴۲

۴-۳  مفاهیم مرتبط. ۴۳

۴-۳-۱ الگوریتم بازیابی اطلاعات بردار فضای حالت. ۴۳

۴-۳-۱-۱ ایجاد بردار برای هر سند. ۴۴

۴-۳-۱-۲ محاسبه میزان تشابه. ۴۷

۴-۳-۲ خوشه­بندی وب­سرویس‌ها. ۴۷

۴-۴ معماری الگوریتم پیشنهادی. ۵۰

۴-۴-۱ بخش انتشار وب‌سرویس. ۵۲

۴-۴-۲ شبکه اجتماعی تخصصی. ۵۵

۴-۴-۳ بخش سیستم آگاه از زمینه. ۵۸

۴-۴-۴ بخش کشف وب سرویس. ۶۱

۴-۴-۴-۱  الگوریتم کشف وب‌سرویس با بهره گرفتن از بردار فضای حالت. ۶۱

۴-۴-۴-۲ الگوریتم کشف وب‌سرویس پیشنهادی. ۶۵

۴-۴-۴-۲-۱ نحوه استفاده از وردنت در الگوریتم کشف وب‌سرویس با بهره گرفتن از بردار فضای حالت. ۶۶

۴-۴-۴-۲-۲ تأثیر رویکرد آگاه به زمینه در الگوریتم کشف وب‌سرویس مبتنی بر بردار فضای حالت. ۶۶

۴-۴-۴-۲-۳ تأثیر خوشه‌بندی در الگوریتم کشف وب‌سرویس با بهره گرفتن از بردار فضای حالت. ۶۸

۴-۵ جمع‌بندی. ۶۹

فصل پنجم: پیاده‌سازی و ارزیابی الگوریتم پیشنهادی

۵-۱ مقدمه. ۷۱

۵-۲ پیاده‌سازی. ۷۱

۵-۲-۱ محیط پیاده‌سازی. ۷۱

۵-۲-۲  پایگاه داده پروژه. ۷۲

۵-۲-۳ کلاس‌های پروژه. ۷۴

۵-۲-۴ واسط کاربری پروژه. ۷۶

عنوان                                                                                                                      صفحه

۵-۳  ارزیابی. ۷۶

۵-۳-۱ معیارهای ارزیابی. ۷۶

۵-۳-۲  شیوه‌ی ارزیابی‌ ۷۹

۵-۳-۲-۱ الگوریتم کشف وب سرویس مبتنی بر بردار فضای حالت. ۸۱

۵-۳-۲-۲ الگوریتم کشف وب‌سرویس با بهره گرفتن از بردار فضای حالت، خوشه بندی و رویکرد آگاه از زمینه. ۸۲

۵-۴ جمع‌بندی. ۸۴

فصل ششم:  نتیجه گیری و کارهای آینده

۶-۱ مقدمه. ۸۵

۶-۲ نتیجه گیری. ۸۶

۶-۳ کارهای آینده. ۸۶

منابع .۸۷

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست اشکال

عنوان                                                                                                                    صفحه

شکل ۱-۱ : شمای کلی از نحوه‌ی عملکرد معماری سرویس ۳

شکل ۲-۱ : لایه تعامل در معماری سرویس ۸

شکل ۲-۲ : قالب فایل WSDL. 10

شکل ۲-۳ : واسط‌ها و نقاط پایانی که در فایل توصیفی باید مشخص شوند ۱۳

شکل ۳-۱: شمای کلی الگوریتم‌های کشف وب سرویس بر اساس کلمات کلیدی ۲۵

شکل ۳-۲ : شمای کلی معماری الگوریتم ارائه شده ۲۹

شکل ۳-۳ : نمایش وابستگی رابطه ای ۳۰

شکل ۳-۴ : الگوریتم پیشنهادی ۳۱

شکل ۳- ۵ : نحوه‌ی استفاده از تکنیک QBE در سیستم مدیریت پایگاه داده‌ی SQL. 32

شکل ۳-۶ : شمای کلی الگوریتم پیشنهادی مرجع ۳۳

شکل ۳-۷ : دید کلی از نحوه‌ی انتشار وب سرویس‌ها در مخازن ثبت سرویس بر اساس کلمات کلیدی و تحلیل لغوی. ۳۴

شکل ۳-۹ : نحوه‌ی اضافه کردن یک وب سرویس به شبکه معنایی وب سرویس‌ها ۳۶

شکل ۳-۱۰ : معیارهای ساخت شبکه‌ی اجتماعی از وب سرویس‌ها   ۳۸

شکل ۴-۱ : نحوه‌ی عملکرد الگوریتم بردار فضای حالت ۴۳

شکل ۴-۲ : بردار فضای حالت ۴۴

شکل ۴-۳ : واسط کاربری ایجاد خوشه ۴۹

شکل ۴-۴  : بخش‌های مختلف الگوریتم پیشنهادی ۵۱

شکل ۴-۵ : واسط کاربری بخش انتشار وب سرویس ۵۲

شکل ۴-۶ : شمای کلی بخش انتشار وب سرویس ۵۲

شکل ۴-۷ : ریشه یابی و حذف کلمات زائد از توصیفات وب سرویس‌ها ۵۴

شکل ۴-۸ : محاسبه تعداد تکرار کلمات ۵۴

شکل ۴-۹ :  کد مربوط به عملیات ریشه یابی، حذف و محاسبه tf کلمات ۵۵

عنوان                                                                                                                     صفحه

شکل ۴-۱۰ : شمای کلی شبکه اجتماعی تخصصی ۵۷

شکل ۴-۱۲  : عملکرد کلی سیستم آگاه از زمینه ۶۰

شکل ۴-۱۱ : واسط کاربری مربوط به بخش پیشنهاد دهنده سیستم آگاه از زمینه ۶۰

شکل ۴-۱۳ : فلوچارت الگوریتم کشف وب سرویس با بردار فضای حالت ۶۲

شکل ۴-۱۴ : نحوه‌ی تأثیرگذاری رویکرد آگاه از زمینه بر روی الگوریتم بردار فضای حالت ۶۸

شکل ۴-۱۵ : معماری کلی الگوریتم کشف وب سرویس پیشنهادی   ۶۹

شکل ۵-۱ : شمای کلی پایگاه داده پروژه ۷۳

شکل ۵-۲ : کلاس‌های ایجاد شده در پروژه ۷۵

شکل ۵-۳: پارامترهای مورد نیاز دقت و فراخوانی ۷۷

شکل ۵-۴ : وب­سرویس­های بازیابی شده برای درخواست “WEATHER FOECAST” 80

شکل ۵-۵ : نمودار ارزیابی الگوریتم کشف وب سرویس مبتنی بر بردار فضای حالت ۸۱

شکل ۵-۶ :  نمودار ارزیابی الگوریتم پیشنهادی ۸۳

شکل ۵-۷ : نمودار مقایسه الگوریتم‌ها ۸۳

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                          صفحه

جدول ۴-۱ : اطلاعات وب سرویس ۶۴

جدول ۴-۲ : اطلاعات درخواست کاربر ۶۴

جدول ۴-۳ : بردار فضای حالت درخواست کاربر ۶۴

جدول ۴- ۴ : بردار فضای حالت وب‌سرویس ۶۴

جدول ۵-۱ : دسته بندی مجموعه داده سیستم پیشنهادی ۷۹

جدول ۵-۲ : پارامترهای ارزیابی شده الگوریتم مبتنی بر بردار فضای حالت ۸۱

جدول ۵-۳ : پارامترهای ارزیابی شده‌ی الگوریتم پیشنهادی   ۸۳

 

 

 

 

 

 

فصل اول:  مقدمه

 

 

 

۱-۱ مقدمه

در طی سال‌های اخیر، برای هر مرحله از توسعه نرم افزار (تحلیل و پیاده­سازی) امکانات و ابزارهای گوناگونی به وجود آمده‌اند که توسعه دهندگان نرم افزار با توجه به علاقه و آشنایی که با هر کدام از این ابزارها دارند، مناسب‌ترین ابزار را برای توسعه نرم افزار خود انتخاب می‌کنند. این امر باعث شده است امروزه ناهمگونی زیادی بین نرم افزارهای توسعه داده شده به وجود آید به طوری که در یک سازمان ممکن است برای پیاده­سازی هر بخش از نرم افزار از ابزارهای متفاوتی استفاده شود. از سوی دیگر در بسیاری از موارد جهت تبادل داده نیاز است بین بخش‌های مختلف نرم افزار یا بین دو نرم افزار مجزا، ارتباط برقرار شود. در چنین مواقعی به دلیل ناهمگن بودن بخش‌های مختلف نرم افزارها، برقراری ارتباط و تبادل داده به سختی صورت می‌پذیرد.

معماری سرویس­گرا و وب سرویس‌ها (به عنوان ابزاری برای پیاده­سازی اصلی‌ترین جزء معماری سرویس­گرا) با فراهم کردن پروتکل‌هایی مثل[۱] SOAP، [۲]UDDI و[۳] WSDL تا حد زیادی مشکل ناهمگنی را حل کرده‌اند. امروزه برای پیاده­سازی نرم افزارهای توزیع شده و نرم افزارهایی که بخش‌های مختلف آن­ها با زبان‌های گوناگونی پیاده­سازی شده‌اند، معماری سرویس­گرا مورد استفاده قرار می‌گیرد. هر چند که حل مشکل فوق یکی از اهداف معماری سرویس­گرا می­باشد ولی هدف اصلی توسعه معماری سرویس­گرا این است که توسعه دهندگان نرم افزارها به جای پیاده­سازی بخش­های نرم افزار، از سرویس‌های آماده و مناسبی که توسط توسعه دهندگان یا شرکت‌ها پیاده­سازی شده‌اند، استفاده کنند که این هدف نیز به سادگی با وجود وب سرویس‌ها تحقق یافته است. وب سرویس‌ها به دلیل فراهم ساختن ویژگی‌هایی همچون محدود نبودن سرویس به محیط جغرافیایی و قابلیت پیاده­سازی سرویس‌ها با زبان‌های مختلف به ابزاری رایج برای ایجاد سرویس تبدیل شده است به طوری که طراحان با بهره گرفتن از این ابزار به آسانی می‌توانند سرویس‌های خود را با زبان مورد علاقه خود پیاده­سازی کنند و از طریق اینترنت در اختیار طراحان دیگر قرار دهند

۴] .

۱-۳ اهداف تحقیق

هدف این تحقیق ارائه یک الگوریتم کشف وب‌سرویس با رویکرد آگاه از زمینه برای کمک به کاربران برای پیدا کردن وب‌سرویس مناسب و مورد نظر است. به این صورت که الگوریتم از اطلاعات زمینه‌ای موجود در محیط کاربر استفاده کند و به کاربر در ایجاد درخواست مناسب برای یافتن وب‌سرویس مورد نظر آن کمک کند.

یکی از اهداف فرعی این الگوریتم این است که اگر الگوریتم به خوبی طراحی شود و کاربر به اندازه کافی از اطلاعات فوق در محیط خود بر‌خوردار باشد، سیستم نیز خود وب­سرویس‌هایی را به کاربر پیشنهاد می‌دهد و این یکی از موارد ایده‌آل‌ در حوزه‌ی کشف وب‌سرویس است، اینکه سیستمی بتواند به صورت پویا نیاز‌های کاربران خود را تشخیص دهد و در صدد رفع آن‌ها بر‌آید.

۱-۴ روش تحقیق

روش انجام تحقیق از طریق مطالعه و بررسی کتب، مقالات، پایان نامه ­های انجام شده داخلی و خارجی، پروژه­ های تحقیقاتی صورت گرفته و اینترنت می‌باشد.

۱-۵ جنبه­ نوآوری تحقیق

  1. استفاده از شبکه اجتماعی تخصصی جهت ایجاد محیطی مناسب برای ثبت اطلاعات کاربران سیستم
  2. استفاده از رویکرد آگاه زمینه جهت جمع­آوری اطلاعات زمینه­ای کاربران برای کمک به آن‌ها در پیدا کردن وب سرویس­های مناسب
  3. استفاده از خوشه­بندی برای گروه­بندی کردن وب سرویس‌ها بعد از انتشار آن­ها

۱-۶ ساختار پایان ­نامه

ساختار این پایان نامه شامل هفت فصل است.

  • فصل اول در خصوص تعریف صورت مسئله و تعیین حوزه و ساختار تحقیق است.
  • فصل دوم به مفاهیم پایه اختصاص دارد. مفاهیمی همانند معماری سرویس­گرا، وب­سرویس­ها و استانداردهای مرتبط با آن‌ها، خوشه­بندی و رویکرد آگاه از زمینه بررسی می‌شوند و اطلاعات لازم برای پرداختن به الگوریتم پیشنهادی این تحقیق فراهم می­شود.
  • فصل سوم به پیشینه تحقیق اختصاص دارد. در این فصل الگوریتم­های کشف وب سرویس به سه گروه تقسیم بندی می‌شوند. در گروه اول الگوریتم‌هایی بررسی می‌شوند که بر اساس کلمات کلیدی پیاده­سازی شده ­اند. در گروه دوم الگوریتم­هایی قرار می‌گیرند که بر اساس تحلیل نحوی پیاده­سازی شده ­اند و در گروه سوم نیز الگوریتم­هایی مورد بحث قرار می­گیرند که بر اساس معنا پیاده­سازی شده ­اند. مزایا و معایب هر کدام از گروه های مختلف در فصل سوم بیان می‌شوند و در الگوریتم پیشنهادی در جهت رفع آن‌ها ارائه می­شود.
  • در فصل چهارم الگوریتم پیشنهادی بررسی می‌شود. معماری الگوریتم پیشنهادی و بخش­های مختلف آن با جزئیات تشریح می‌شود.
  • در فصل پنجم به صورت خلاصه محیط و ابزارهای پیاده سازی الگوریتم بیان می‌شود. سپس در ادامه آن به ارزیابی الگوریتم پیشنهادی پرداختیم.
  • سرانجام فصل ششم به نتیجه ­گیری این تحقیق اختصاص دارد.

 

 

.

[۱]  Simple Object Access Protocol

[۲]  Universal Description, Discovery and Integration

[۳]  Web Service Definition Language

تعداد صفحه :۱۱۸

قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

پایان نامه :سر مایه گذاری موفق در بازار بورس با بهره گرفتن از اتوماتای یادگیری سلولی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی رشته : کامپیوتر

عنوان :سر مایه گذاری موفق در بازار بورس با بهره گرفتن از اتوماتای یادگیری سلولی

گرایش:نرم افزار

Continue reading “پایان نامه :سر مایه گذاری موفق در بازار بورس با بهره گرفتن از اتوماتای یادگیری سلولی”

پایان نامه :ارائه مدلی بر پایه منطق فازی برای انتخاب ERP مناسب سازمان

پایان نامه رشته :مهندسی کامپیوتر

گرایش :نرم افزار

عنوان : ارائه مدلی بر پایه منطق فازی برای انتخاب ERP مناسب سازمان

Continue reading “پایان نامه :ارائه مدلی بر پایه منطق فازی برای انتخاب ERP مناسب سازمان”

پایان نامه ارشد:بهبود خوشه بندی شبکه های حسگر بیسیم با بهره گرفتن از ترکیب الگوریتم ژنتیک و کلونی مورچگان

پایان نامه رشته :کامپیوتر

گرایش :نرم افزار

عنوان : بهبود خوشه بندی شبکه های حسگر بیسیم با بهره گرفتن از ترکیب الگوریتم ژنتیک و کلونی مورچگان

Continue reading “پایان نامه ارشد:بهبود خوشه بندی شبکه های حسگر بیسیم با بهره گرفتن از ترکیب الگوریتم ژنتیک و کلونی مورچگان”

پایان نامه ارشد : ارائه یک سیستم تصمیم یار مبتنی بر شواهد به عنوان ابزاری در تشخیص و درمان بیماری‌های ارتوپدی

 دانلود متن کامل پایان نامه   ارائه یک سیستم تصمیم یار مبتنی بر شواهد به عنوان ابزاری در تشخیص و درمان بیماری‌های ارتوپدی

Continue reading “پایان نامه ارشد : ارائه یک سیستم تصمیم یار مبتنی بر شواهد به عنوان ابزاری در تشخیص و درمان بیماری‌های ارتوپدی”

پایان نامه سر مایه گذاری موفق در بازار بورس با بهره گرفتن از اتوماتای یادگیری سلولی

 دانلود متن کامل پایان نامه   سر مایه گذاری موفق در بازار بورس با بهره گرفتن از  اتوماتای یادگیری سلولی

Continue reading “پایان نامه سر مایه گذاری موفق در بازار بورس با بهره گرفتن از اتوماتای یادگیری سلولی”

پایان نامه ارائه یک چارچوب مدل‌سازی برای ارزیابی شیوه آموزشی یادگیرندگان در محیط‌های یادگیری تحت وب

پایان نامه :پیش بینی و تشخیص کنتورهای خراب با بهره گرفتن از طراحی یک روش ترکیبی از شبکه عصبی و درخت تصمیم برای کاوش داده­ ها (مورد کاربردی: شرکت گاز استان کرمانشاه)

پایان نامه رشته : کامپیوتر

گرایش :نرم افزار

عنوان : پیش بینی و تشخیص کنتورهای خراب با بهره گرفتن از طراحی یک روش ترکیبی از شبکه عصبی و درخت تصمیم برای کاوش داده­ ها (مورد کاربردی: شرکت گاز استان کرمانشاه)

Continue reading “پایان نامه :پیش بینی و تشخیص کنتورهای خراب با بهره گرفتن از طراحی یک روش ترکیبی از شبکه عصبی و درخت تصمیم برای کاوش داده­ ها (مورد کاربردی: شرکت گاز استان کرمانشاه)”

پایان نامه :ارائه یک مدل جدید یادگیری به منظور آموزش طبقه‌بندی‌کننده‌های سریال

پایان نامه رشته : کامپیوتر

عنوان : ارائه یک مدل جدید یادگیری به منظور آموزش طبقه‌بندی‌کننده‌های سریال

Continue reading “پایان نامه :ارائه یک مدل جدید یادگیری به منظور آموزش طبقه‌بندی‌کننده‌های سریال”

پایان نامه طراحی و پیاده سازی نوعی پنل لمسی مادون قرمز مبتنی بر بازشناسی الگو

پایان نامه رشته : مهندسی کامپیوتر

گرایش : هوش مصنوعی 

عنوان :  طراحی و پیاده سازی نوعی پنل لمسی مادون قرمز مبتنی بر بازشناسی الگو

Continue reading “پایان نامه طراحی و پیاده سازی نوعی پنل لمسی مادون قرمز مبتنی بر بازشناسی الگو”

پایان نامه :ارائه یک روش جدید به منظور بررسی روند درمان ضایعات و تحلیل استخوان دندان در یک دوره زمانی

پایان نامه رشته مهندسی کامپیوتر (هوش مصنوعی)

عنوان:ارائه یک روش جدید به منظور بررسی روند درمان ضایعات و تحلیل استخوان دندان در یک دوره زمانی

Continue reading “پایان نامه :ارائه یک روش جدید به منظور بررسی روند درمان ضایعات و تحلیل استخوان دندان در یک دوره زمانی”

پایان نامه استخراج ویژگی مناسب برای تشخیص سیگنال­های حرکات ارادی EEG

پایان نامه رشته مهندسی کامپیوتر 

گرایش : هوش مصنوعی

عنوان :   استخراج ویژگی مناسب برای تشخیص سیگنال­های حرکات ارادی EEG

Continue reading “پایان نامه استخراج ویژگی مناسب برای تشخیص سیگنال­های حرکات ارادی EEG”

پایان نامه طراحی سیستم نظارت چهره راننده جهت تشخیص خستگی و عدم تمرکز حواس

پایان نامه رشته مهندسی کامپیوتر

گرایش : هوش مصنوعی و رباتیک

عنوان : طراحی سیستم نظارت چهره راننده جهت تشخیص خستگی و عدم تمرکز حواس

دانشگاه علم و صنعت ایران

پایان‏ نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی کامپیوتر

گرایش هوش مصنوعی و رباتیک

عنوان:

طراحی سیستم نظارت چهره راننده جهت تشخیص خستگی و عدم تمرکز حواس

اساتید راهنما:

آقای دکتر محمود فتحی

آقای دکتر محسن سریانی

Continue reading “پایان نامه طراحی سیستم نظارت چهره راننده جهت تشخیص خستگی و عدم تمرکز حواس”

پایان نامه طراحی و پیاده­سازی رفع کننده­ تناقض در یک سیستم تصمیم­همیار هوشمندمبتنی بر تنوع نقطه نظرات

پایان نامه رشته مهندسی کامپیوتر

گرایش :هوش مصنوعی

عنوان : طراحی و پیاده­سازی رفع کننده­ تناقض در یک سیستم تصمیم­همیار هوشمندمبتنی بر تنوع نقطه نظرات

Continue reading “پایان نامه طراحی و پیاده­سازی رفع کننده­ تناقض در یک سیستم تصمیم­همیار هوشمندمبتنی بر تنوع نقطه نظرات”

پایان نامه یک روش چندبعدی برای پیشنهاد دهنده های آگاه از زمینه در تجارت سیار

پایان نامه رشته کامپیوتر

گرایش : نرم ­افزار

عنوان : یک روش چندبعدی برای پیشنهاد دهنده های آگاه از زمینه در تجارت سیار

Continue reading “پایان نامه یک روش چندبعدی برای پیشنهاد دهنده های آگاه از زمینه در تجارت سیار”

پایان نامه بهبود مسیریابی داده های حساس به تاخیر در شبکه های حسگر بیسیم

پایان نامه رشته کامپیوتر

گرایش : نرم افزار

عنوان : بهبود مسیریابی داده های حساس به تاخیر در شبکه های حسگر بیسیم

دانشگاه آزاد اسلامی

دانشگاه علوم تحقیقات خراسان جنوبی

پایان نامه کامپیوتر

گرایش نرم افزار

عنوان:

بهبود مسیریابی داده های حساس به تاخیر در شبکه های حسگر بیسیم

استاد راهنما  :

دکتر مزینانی

Continue reading “پایان نامه بهبود مسیریابی داده های حساس به تاخیر در شبکه های حسگر بیسیم”

پایان نامه ارشد : استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی مبتنی بر الگوریتم رزونانس تطبیقی در بازشناسی چهره با توجه به مزایای ذاتی این نوع شبکه ها

پایان نامه رشته مهندسی کامپیوتر

عنوان : استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی مبتنی بر الگوریتم رزونانس تطبیقی در بازشناسی چهره با توجه به مزایای ذاتی این نوع شبکه ها

Continue reading “پایان نامه ارشد : استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی مبتنی بر الگوریتم رزونانس تطبیقی در بازشناسی چهره با توجه به مزایای ذاتی این نوع شبکه ها”

پایان نامه ارزیابی برخی الگوریتم‌های کنترل همروندی در سیستم مدیریت پایگاه داده‌ها، از طریق مدل‌سازی با پتری رنگی

پایان نامه رشته کامپیوتر

عنوان : ارزیابی برخی الگوریتم‌های کنترل همروندی در سیستم مدیریت پایگاه داده‌ها، از طریق مدل‌سازی با پتری رنگی

Continue reading “پایان نامه ارزیابی برخی الگوریتم‌های کنترل همروندی در سیستم مدیریت پایگاه داده‌ها، از طریق مدل‌سازی با پتری رنگی”

پایان نامه استنتاج شبکه های تنظیمات ژنی از روی داده های سری زمانی Microarray به وسیله شبکه های بیزین دینامیک

پایان نامه رشته مهندسی کامپیوتر

گرایش : هوش مصنوعی

عنوان : استنتاج شبکه های تنظیمات ژنی از روی داده های سری زمانی Microarray به وسیله شبکه های بیزین دینامیک

دانشگاه شیراز

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

پایان نامه ­ ی کارشناسی ارشد رشته­ ی مهندسی کامپیوتر

گرایش هوش مصنوعی

عنوان:

استنتاج شبکه های تنظیمات ژنی از روی داده های سری زمانی Microarray به وسیله شبکه های بیزین دینامیک

استاد راهنما:

دکتر منصور ذوالقدری جهرمی

Continue reading “پایان نامه استنتاج شبکه های تنظیمات ژنی از روی داده های سری زمانی Microarray به وسیله شبکه های بیزین دینامیک”

پایان نامه دستیابی به کیفیت سرویس در شبکه های حسگر بیسیم با بهره گرفتن از آتوماتاهای یادگیر سلولی

پایان نامه رشته مهندسی کامپیوتر

گرایش : نرم افزار

عنوان : دستیابی به کیفیت سرویس در شبکه های حسگر بیسیم با بهره گرفتن از آتوماتاهای یادگیر سلولی

Continue reading “پایان نامه دستیابی به کیفیت سرویس در شبکه های حسگر بیسیم با بهره گرفتن از آتوماتاهای یادگیر سلولی”

پایان نامه :حفاظت از کپی غیر مجاز کپی رایت متون دیجیتال با استفاده ازروش پنهان نگاری فاصله بین خطوط حامل و مقایسه موقعیت کلید در متن

پایان نامه رشته کامپیوتر

گرایش :نرم افزار

عنوان : حفاظت از کپی غیر مجاز کپی رایت متون دیجیتال با استفاده ازروش پنهان نگاری فاصله بین خطوط حامل و مقایسه موقعیت کلید در متن

Continue reading “پایان نامه :حفاظت از کپی غیر مجاز کپی رایت متون دیجیتال با استفاده ازروش پنهان نگاری فاصله بین خطوط حامل و مقایسه موقعیت کلید در متن”

پایان نامه ارائه مدلی برای شناسایی عوامل اثرگذار و ضریب تاثیر آنها در سود و زیان بیمه شخص ثالث خودرو شرکتهای بیمه بوسیله روش های داده کاوی مطالعه موردی شرکت سهامی بیمه ایران

پایان نامه رشته مهندسی کامپیوتر

گرایش : نرم افزار

عنوان : ارائه مدلی برای شناسایی عوامل اثرگذار و ضریب تاثیر آنها در سود و زیان بیمه شخص ثالث خودرو شرکتهای بیمه بوسیله روش های داده کاوی مطالعه موردی شرکت سهامی بیمه ایران

Continue reading “پایان نامه ارائه مدلی برای شناسایی عوامل اثرگذار و ضریب تاثیر آنها در سود و زیان بیمه شخص ثالث خودرو شرکتهای بیمه بوسیله روش های داده کاوی مطالعه موردی شرکت سهامی بیمه ایران”

پایان نامه ارائه‌ چارچوبی در راستای بهبود پیش‌بینی وضعیت ترافیک

پایان نامه رشته مهندسی کامپیوتر

گرایش : هوش مصنوعی

عنوان : ارائه‌ چارچوبی در راستای بهبود پیش‌بینی وضعیت ترافیک

دانشگاه شیراز

دانشکده‌ مهندسی

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ مهندسی کامپیوتر

گرایش هوش مصنوعی

عنوان:

ارائه‌ چارچوبی در راستای بهبود پیش‌بینی وضعیت ترافیک

استاد راهنما:

دکتر ستار هاشمی

Continue reading “پایان نامه ارائه‌ چارچوبی در راستای بهبود پیش‌بینی وضعیت ترافیک”

پایان نامه گسترش ابزارهای خودکار شناسایی الگوهای طراحی با عملیات پالایش و تصحیح برچسب

پایان نامه رشته مهندسی کامپیوتر

گرایش : نرم افزار

عنوان : گسترش ابزارهای خودکار شناسایی الگوهای طراحی با عملیات پالایش و تصحیح برچسب

Continue reading “پایان نامه گسترش ابزارهای خودکار شناسایی الگوهای طراحی با عملیات پالایش و تصحیح برچسب”

پایان نامه روشی انتخابی برای راه رفتن از بغل در روبات انسان­ نما

پایان نامه رشته مهندسی کامپیوتر

گرایش : هوش مصنوعی

عنوان : روشی انتخابی برای راه رفتن از بغل در روبات انسان­ نما

Continue reading “پایان نامه روشی انتخابی برای راه رفتن از بغل در روبات انسان­ نما”

پایان نامه استفاده ازکاربرانی با دقت پیشگویی بالا در سیستم­های فیلترینگ اشتراکی

پایان نامه رشته مهندسی کامپیوتر

گرایش : هوش مصنوعی

عنوان : استفاده ازکاربرانی با دقت پیشگویی بالا در سیستم­های فیلترینگ اشتراکی

Continue reading “پایان نامه استفاده ازکاربرانی با دقت پیشگویی بالا در سیستم­های فیلترینگ اشتراکی”

پایان نامه ارشد:ارائه یک شاخص نوین برای سنجش سطح خستگی مغزی در حین فعالیت ذهنی از روی سیگنال EEG

پایان نامه رشته کامپیوتر

عنوان : ارائه یک شاخص نوین برای سنجش سطح خستگی مغزی در حین فعالیت ذهنی از روی سیگنال EEG

Continue reading “پایان نامه ارشد:ارائه یک شاخص نوین برای سنجش سطح خستگی مغزی در حین فعالیت ذهنی از روی سیگنال EEG”

پایان نامه ارائه چارچوبی برای امکان پذیری استخراج نیازمندی‌ها در سازمان‌های بزرگ مقیاس به زبان فارسی مبتنی بر نیازمندی‌های عملیاتی و غیر عملیاتی

پایان نامه رشته مهندسی فناوری اطلاعات

عنوان : ارائه چارچوبی برای امکان پذیری استخراج نیازمندی‌ها در سازمان‌های بزرگ مقیاس به زبان فارسی مبتنی بر نیازمندی‌های عملیاتی و غیر عملیاتی

Continue reading “پایان نامه ارائه چارچوبی برای امکان پذیری استخراج نیازمندی‌ها در سازمان‌های بزرگ مقیاس به زبان فارسی مبتنی بر نیازمندی‌های عملیاتی و غیر عملیاتی”

پایان نامه ارشد:ارائه یک الگوریتم زمانبندی کارا در شبکه محاسباتی گرید با هدف کاهش زمان اتمام کل و توازن بار

پایان نامه رشته کامپیوتر

گرایش : نرم افزار

عنوان : ارائه یک الگوریتم زمانبندی کارا در شبکه محاسباتی گرید با هدف کاهش زمان اتمام کل و توازن بار

Continue reading “پایان نامه ارشد:ارائه یک الگوریتم زمانبندی کارا در شبکه محاسباتی گرید با هدف کاهش زمان اتمام کل و توازن بار”

پایان نامه بهبود ساخت و ترکیب قوانین فازی با بهره گرفتن از الگوریتم رقابت استعماری

پایان نامه رشته مهندسی کامپیوتر 

گرایش : هوش مصنوعی

عنوان : بهبود ساخت و ترکیب قوانین فازی با بهره گرفتن از الگوریتم رقابت استعماری

Continue reading “پایان نامه بهبود ساخت و ترکیب قوانین فازی با بهره گرفتن از الگوریتم رقابت استعماری”

پایان نامه شناسایی مشخصه ­های مناسب موجود در متن جهت رفع ابهام معنایی

پایان نامه رشته مهندسی کامپیوتر 

گرایش : نرم‌افزار

عنوان : شناسایی مشخصه ­های مناسب موجود در متن جهت رفع ابهام معنایی

Continue reading “پایان نامه شناسایی مشخصه ­های مناسب موجود در متن جهت رفع ابهام معنایی”

پایان نامه کاهش انرژی مصرفی در محیط ابرواره با بهره گرفتن از مهاجرت

پایان نامه رشته  مهندسی کامپیوتر

گرایش : نرم افزار

عنوان : کاهش انرژی مصرفی در محیط ابرواره با بهره گرفتن از مهاجرت

Continue reading “پایان نامه کاهش انرژی مصرفی در محیط ابرواره با بهره گرفتن از مهاجرت”

پایان نامه :روش تصمیم­ گیری دسته ­جمعی جهت بهبود عملکرد الگوریتم نزدیک­ترین همسایه

پایان نامه رشته کامپیوتر 

گرایش : هوش مصنوعی

عنوان : روش تصمیم­ گیری دسته ­جمعی جهت بهبود عملکرد الگوریتم نزدیک­ترین همسایه

Continue reading “پایان نامه :روش تصمیم­ گیری دسته ­جمعی جهت بهبود عملکرد الگوریتم نزدیک­ترین همسایه”

پایان نامه کامپیوتر: غنی سازی محتوای آموزش الکترونیکی مبتنی بر وب معنایی

دانلود متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته کامپیوتر

Continue reading “پایان نامه کامپیوتر: غنی سازی محتوای آموزش الکترونیکی مبتنی بر وب معنایی”

پایان نامه ارشد گروه کامپیوتر: تلفیق الگوریتم رقابت استعماری و انتخاب سریع زمان آماده­سازی در حل مسأله برنامه ­ریزی توالی هواپیماها

پایان نامه ارشد کامپیوتر گرایش نرم افزار: بهینه سازی خوشه ها با بهره گرفتن از الگوریتم های تکاملی برای شخصی سازی وب

پایان نامه گروه کامپیوتر گرایش نرم افزار: ارائه‌ی یک روش مسیریابی برای شبکه‌های حسگر بی‌سیم با هدف افزایش طول عمر شبکه

پایان نامه ارائه مدلی برای اندازه گیری میزان چابکی در شرکت های نرم افزاری بر اساس اصول چابک

پایان نامه رشته مهندسی کامپیوتر

گرایش : نرم افزار

عنوان : ارائه مدلی برای اندازه گیری میزان چابکی در شرکت های نرم افزاری بر اساس اصول چابک

Continue reading “پایان نامه ارائه مدلی برای اندازه گیری میزان چابکی در شرکت های نرم افزاری بر اساس اصول چابک”

پایان نامه ارشد مهندسی کامپیوتر: ارائه یک الگوریتم اجتماع مورچگان به منظور بهبود در زمان انجام کارها در محیط گرید

پایان نامه رشته مهندسی کامپیوتر

عنوان : ارائه یک الگوریتم اجتماع مورچگان به منظور بهبود در زمان انجام کارها در محیط گرید

Continue reading “پایان نامه ارشد مهندسی کامپیوتر: ارائه یک الگوریتم اجتماع مورچگان به منظور بهبود در زمان انجام کارها در محیط گرید”

پایان نامه ارشد نرم افزار: بهینه سازی خوشه ها با بهره گرفتن از الگوریتم های تکاملی برای شخصی سازی وب

پایان نامه رشته مهندسی کامپیوتر

گرایش : نرم افزار

عنوان : بهینه سازی خوشه ها با بهره گرفتن از الگوریتم های تکاملی برای شخصی سازی وب

Continue reading “پایان نامه ارشد نرم افزار: بهینه سازی خوشه ها با بهره گرفتن از الگوریتم های تکاملی برای شخصی سازی وب”

پایان نامه ارشد مهندسی کامپیوتر: غنی سازی محتوای آموزش الکترونیکی مبتنی بر وب معنایی

پایان نامه رشته مهندسی کامپیوتر

عنوان : غنی سازی محتوای آموزش الکترونیکی مبتنی بر وب معنایی

Continue reading “پایان نامه ارشد مهندسی کامپیوتر: غنی سازی محتوای آموزش الکترونیکی مبتنی بر وب معنایی”

پایان نامه ارشد مهندسی کامپیوتر: تلفیق الگوریتم رقابت استعماری و انتخاب سریع زمان آماده سازی در حل مسأله برنامه ریزی توالی هواپیماها

پایان نامه رشته مهندسی کامپیوتر

عنوان : تلفیق الگوریتم رقابت استعماری و انتخاب سریع زمان آماده ­سازی در حل مسأله برنامه ­ریزی توالی هواپیماها

Continue reading “پایان نامه ارشد مهندسی کامپیوتر: تلفیق الگوریتم رقابت استعماری و انتخاب سریع زمان آماده سازی در حل مسأله برنامه ریزی توالی هواپیماها”

پایان نامه مهندسی کامپیوتر: استخراج ویژگی مناسب برای تشخیص سیگنال­های حرکات ارادی EEG

پایان نامه رشته مهندسی کامپیوتر

گرایش هوش مصنوعی

با عنوان : استخراج ویژگی مناسب برای تشخیص سیگنال­های حرکات ارادی EEG

Continue reading “پایان نامه مهندسی کامپیوتر: استخراج ویژگی مناسب برای تشخیص سیگنال­های حرکات ارادی EEG”

پایان نامه ارشد مهندسی کامپیوتر: ارائه یک مدل جدید یادگیری به منظور آموزش طبقه‌بندی‌ کننده‌های سریال

پایان نامه رشته مهندسی کامپیوتر

گرایش هوش مصنوعی

با عنوان : ارائه یک مدل جدید یادگیری به منظور آموزش طبقه‌بندی‌ کننده‌های سریال

Continue reading “پایان نامه ارشد مهندسی کامپیوتر: ارائه یک مدل جدید یادگیری به منظور آموزش طبقه‌بندی‌ کننده‌های سریال”

پایان نامه استفاده از کاربرانی با دقت پیشگویی بالا در سیستم­های فیلترینگ اشتراکی

پایان نامه رشته مهندسی کامپیوتر

گرایش هوش مصنوعی

با عنوان : استفاده از کاربرانی با دقت پیشگویی بالا در سیستم­های فیلترینگ اشتراکی

Continue reading “پایان نامه استفاده از کاربرانی با دقت پیشگویی بالا در سیستم­های فیلترینگ اشتراکی”

پایان نامه ارشد مهندسی کامپیوتر: استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی مبتنی بر الگوریتم رزونانس تطبیقی در بازشناسی چهره

پایان نامه رشته مهندسی کامپیوتر

با عنوان : استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی مبتنی بر الگوریتم رزونانس تطبیقی در بازشناسی چهره با توجه به مزایای ذاتی این نوع شبکه ها

Continue reading “پایان نامه ارشد مهندسی کامپیوتر: استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی مبتنی بر الگوریتم رزونانس تطبیقی در بازشناسی چهره”

پایان نامه مهندسی کامپیوتر: جستجوی الگوهای نوظهور با ویژگی های جریانی

پایان نامه رشته مهندسی کامپیوتر

گرایش هوش مصنوعی

با عنوان : جستجوی الگوهای نوظهور با ویژگی های جریانی

Continue reading “پایان نامه مهندسی کامپیوتر: جستجوی الگوهای نوظهور با ویژگی های جریانی”

پایان نامه ارشد هوش مصنوعی: طراحی و پیاده­ سازی رفع کننده­ تناقض در یک سیستم تصمیم ­همیار هوشمند مبتنی بر تنوع نقطه نظرات

پایان نامه رشته مهندسی کامپیوتر

گرایش هوش مصنوعی

با عنوان : طراحی و پیاده­ سازی رفع کننده­ تناقض در یک سیستم تصمیم ­همیار هوشمند مبتنی بر تنوع نقطه نظرات

Continue reading “پایان نامه ارشد هوش مصنوعی: طراحی و پیاده­ سازی رفع کننده­ تناقض در یک سیستم تصمیم ­همیار هوشمند مبتنی بر تنوع نقطه نظرات”

پایان نامه هوش مصنوعی و رباتیک: طراحی سیستم نظارت چهره راننده جهت تشخیص خستگی و عدم تمرکز حواس

پایان نامه رشته مهندسی کامپیوتر

گرایش هوش مصنوعی

با عنوان: طراحی سیستم نظارت چهره راننده جهت تشخیص خستگی و عدم تمرکز حواس

Continue reading “پایان نامه هوش مصنوعی و رباتیک: طراحی سیستم نظارت چهره راننده جهت تشخیص خستگی و عدم تمرکز حواس”

پایان نامه مهندسی کامپیوتر: روشی انتخابی برای راه رفتن از بغل در روبات انسان­ نما

پایان نامه رشته مهندسی کامپیوتر

گرایش هوش مصنوعی

با عنوان : روشی انتخابی برای راه رفتن از بغل در روبات انسان ­نما

Continue reading “پایان نامه مهندسی کامپیوتر: روشی انتخابی برای راه رفتن از بغل در روبات انسان­ نما”

پایان نامه ارائه یک روش جدید به منظور بررسی روند درمان ضایعات و تحلیل استخوان دندان در یک دوره زمانی

پایان نامه رشته مهندسی کامپیوتر

گرایش هوش مصنوعی

با عنوان : ارائه یک روش جدید به منظور بررسی روند درمان ضایعات و تحلیل استخوان دندان در یک دوره زمانی

Continue reading “پایان نامه ارائه یک روش جدید به منظور بررسی روند درمان ضایعات و تحلیل استخوان دندان در یک دوره زمانی”

پایان نامه ارائه مدلی برای حل مسائل ارضاء محدودیت با بهره گرفتن از سیستم های چند عامله

پایان نامه رشته کامپیوتر

گرایش هوش مصنوعی

با عنوان : ارائه مدلی برای حل مسائل ارضاء محدودیت با بهره گرفتن از سیستم های چند عامله

Continue reading “پایان نامه ارائه مدلی برای حل مسائل ارضاء محدودیت با بهره گرفتن از سیستم های چند عامله”

پایان نامه مهندسی کامپیوتر: ارائه‌ چارچوبی در راستای بهبود پیش‌بینی وضعیت ترافیک

پایان نامه رشته کامپیوتر

گرایش هوش مصنوعی

با عنوان : ارائه‌ چارچوبی در راستای بهبود پیش‌بینی وضعیت ترافیک

Continue reading “پایان نامه مهندسی کامپیوتر: ارائه‌ چارچوبی در راستای بهبود پیش‌بینی وضعیت ترافیک”

پایان نامه ارائه یک الگوریتم زمانبندی کارا در شبکه محاسباتی گرید با هدف کاهش زمان اتمام کل و توازن بار

دانلود متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته کامپیوتر

Continue reading “پایان نامه ارائه یک الگوریتم زمانبندی کارا در شبکه محاسباتی گرید با هدف کاهش زمان اتمام کل و توازن بار”

پایان نامه ارشد کامپیوتر: ارائه الگوریتم زمانبندی مهاجرت ماشین های مجازی جهت بهینه سازی همزمان مصرف انرژی و تولید آلاینده ها در شبکه محاسباتی ابر

پایان نامه ارشد مهندسی کامپیوتر: ارائه یک شاخص نوین برای سنجش سطح خستگی مغزی در حین فعالیت ذهنی از روی سیگنال EEG

دانلود متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته کامپیوتر

Continue reading “پایان نامه ارشد مهندسی کامپیوتر: ارائه یک شاخص نوین برای سنجش سطح خستگی مغزی در حین فعالیت ذهنی از روی سیگنال EEG”

پایان نامه ارشد نرم افزار: دستیابی به کیفیت سرویس در شبکه های حسگر بیسیم با بهره گرفتن از آتوماتاهای یادگیر سلولی

دانلود متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته کامپیوتر

Continue reading “پایان نامه ارشد نرم افزار: دستیابی به کیفیت سرویس در شبکه های حسگر بیسیم با بهره گرفتن از آتوماتاهای یادگیر سلولی”

پایان نامه کامپیوتر: ارائه یک مدل مبتنی بر خصیصه جهت تحلیل احساس موجود در نوشتجات

دانلود متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته کامپیوتر

Continue reading “پایان نامه کامپیوتر: ارائه یک مدل مبتنی بر خصیصه جهت تحلیل احساس موجود در نوشتجات”

پایان نامه ارشد نرم افزار کامپیوتر: بهبود مسیریابی داده های حساس به تاخیر در شبکه های حسگر بیسیم

دانلود متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته کامپیوتر

Continue reading “پایان نامه ارشد نرم افزار کامپیوتر: بهبود مسیریابی داده های حساس به تاخیر در شبکه های حسگر بیسیم”

پایان نامه کامپیوتر: ارزیابی برخی الگوریتم‌های کنترل همروندی در سیستم مدیریت پایگاه داده‌ها، از طریق مدل‌سازی با پتری رنگی

پایان نامه بومی‌سازی مدیریت پیکربندی در چارچوب CMMI در یک سازمان ایرانی

دانلود متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته کامپیوتر

Continue reading “پایان نامه بومی‌سازی مدیریت پیکربندی در چارچوب CMMI در یک سازمان ایرانی”

پایان نامه پیش بینی بهره کشی و خوشه بندی آسیب پذیری­ ها بوسیله­ متن کاوی

دانلود متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته کامپیوتر

Continue reading “پایان نامه پیش بینی بهره کشی و خوشه بندی آسیب پذیری­ ها بوسیله­ متن کاوی”

پایان نامه حفاظت از کپی غیر مجاز کپی رایت متون دیجیتال با بهره گرفتن از روش پنهان نگاری فاصله بین خطوط حامل

دانلود متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته کامپیوتر

Continue reading “پایان نامه حفاظت از کپی غیر مجاز کپی رایت متون دیجیتال با بهره گرفتن از روش پنهان نگاری فاصله بین خطوط حامل”

پایان نامه نرم افزار کامپیوتر: مدلی کارا برای ساخت پیکره متنی موازی از روی پیکره متنی تطبیقی

دانلود متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته کامپیوتر

Continue reading “پایان نامه نرم افزار کامپیوتر: مدلی کارا برای ساخت پیکره متنی موازی از روی پیکره متنی تطبیقی”

پایان نامه یک روش چند­بعدی برای پیشنهاد­ دهنده ­های آگاه­ از زمینه در تجارت سیار

دانلود متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته کامپیوتر

Continue reading “پایان نامه یک روش چند­بعدی برای پیشنهاد­ دهنده ­های آگاه­ از زمینه در تجارت سیار”

پایان نامه بررسی الگوریتم های تخصیص مجدد در گریدهای محاسباتی و ارائه یک الگوریتم کارا

دانلود متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته کامپیپیش‌نمایشوتر

Continue reading “پایان نامه بررسی الگوریتم های تخصیص مجدد در گریدهای محاسباتی و ارائه یک الگوریتم کارا”

پایان نامه ارائه مدلی برای شناسایی عوامل اثرگذار و ضریب تاثیر آنها در سود و زیان بیمه شخص ثالث خودرو شرکتهای بیمه

دانلود متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته کامپیوتر

Continue reading “پایان نامه ارائه مدلی برای شناسایی عوامل اثرگذار و ضریب تاثیر آنها در سود و زیان بیمه شخص ثالث خودرو شرکتهای بیمه”

پایان نامه ارائه یک الگوریتم رهگیری هدف پویا بر اساس پیش‌بینی در شبکه حسگر بی‌سیم

دانلود متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته کامپیوتر

Continue reading “پایان نامه ارائه یک الگوریتم رهگیری هدف پویا بر اساس پیش‌بینی در شبکه حسگر بی‌سیم”

پایان نامه ارشد مهندسی کامپیوتر: طراحی و پیاده سازی نوعی پنل لمسی مادون قرمز مبتنی بر بازشناسی الگو

دانلود متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته فناوری اطلاعات

Continue reading “پایان نامه ارشد مهندسی کامپیوتر: طراحی و پیاده سازی نوعی پنل لمسی مادون قرمز مبتنی بر بازشناسی الگو”

پایان نامه کامپیوتر : مدلی مبتنی بر نگاشت بیتی و تابع دستور جهت کنترل دسترسی در بانک اطلاعات XML

پایان نامه رشته مهندسی کامپیوتر – گرایش نرم افزار

با عنوان : مدلی مبتنی بر نگاشت بیتی و تابع دستور جهت کنترل دسترسی در بانک اطلاعات XML

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

Continue reading “پایان نامه کامپیوتر : مدلی مبتنی بر نگاشت بیتی و تابع دستور جهت کنترل دسترسی در بانک اطلاعات XML”

پایان نامه کامپیوتر : مقایسه چهار طرح ضرب کننده RNS

پایان نامه رشته کامپیوتر

با عنوان : مقایسه چهار طرح ضرب کننده RNS

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

Continue reading “پایان نامه کامپیوتر : مقایسه چهار طرح ضرب کننده RNS”

پایان نامه کامپیوتر : بررسی فناوری اطلاعات در حوزه بانکداری

پایان نامه رشته کامپیوتر

با عنوان :  بررسی فناوری اطلاعات در  حوزه بانکداری

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

Continue reading “پایان نامه کامپیوتر : بررسی فناوری اطلاعات در حوزه بانکداری”

پایان نامه کامپیوتر : کشف قوانین انجمنی عددی چند هدفه با بهره گرفتن از الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچهها برای دامنۀ پیوسته

پایان نامه رشته کامپیوتر

با عنوان :  کشف قوانین انجمنی عددی چند هدفه با بهره گرفتن از الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچه ها برای دامنۀ پیوسته

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

Continue reading “پایان نامه کامپیوتر : کشف قوانین انجمنی عددی چند هدفه با بهره گرفتن از الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچهها برای دامنۀ پیوسته”