دسته: مهندسی کشاورزی – دامپروری

پایان نامه تعیین مهمترین فاکتورهای محیطی و بیولوژیکی تأثیرگذار برفرسایش خندقی درمناطق خشک و نیمه خشک استان ایلام

 پایان نامه رشته کشاورزی

دانشگاه ایلام
دانشکده کشاورزی
گروه جنگل و مرتع
 
پایان نامه کارشناسی ارشد
عنوان:
تعیین مهمترین فاکتورهای محیطی  و بیولوژیکی تأثیرگذار برفرسایش خندقی درمناطق خشک و نیمه خشک  استان ایلام
تیر ۹۲
 
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
 
 
 
 
چکیده
یکی از مهمترین انواع فرسایش آبی، فرسایش خندقی است که در آن حجم زیادی از خاک شسته می­شود. فرسایش خندقی علاوه بر تولید رسوب زیاد و در نتیجه پرشدن سدها ومخازن، محدوده وسیعی از اراضی را غیرقابل استفاده نموده، سیمای کلی زمین را تغییر می دهد. در این تحقیق با توجه به اهمیت فرسایش خندقی در استان ایلام،  تأثیر عوامل محیطی و بیولوژیکی بر این نوع فرسایش، در سه منطقه شهر دهلران، مهران (صالح آباد) و شهرستان ایلام (چوار) انجام گرفت. پس از تعیین مناطق عمده خندقی، به منظور مطالعات میدانی در این مناطق، نوع خندق ها شناسایی گردید. همچنین طبقه بندی آنها در سه گروه خندق های خطی، پنجه ای و جبهه­ای اندازه گیری شد، سپس فاکتورهای شیب، جهت، مساحت، ارتفاع از سطح دریا، کاربری اراضی، درصد پوشش و سنگ ریزه ثبت شد. بعد خصوصیات خندق ها شامل طول، عمق، عرض بالا و پایین و ارتفاع رأس خندق و برداشت نمونه های خاک در دو افق سطحی و عمقی در دیواره خندق­ها انجام شد. جهت بررسی تأثیر و رابطه فاکتورهای مختلف بر فرسایش خندقی در تحقیق که از نتایج حاصل از بازدیدهای صحرایی، عملیات آزمایشگاهی و تحلیل داده ها بدست آمدند، از آزمون های دانکن چند جمله ای و پیرسون،  همچنین جهت تعیین مهمترین فاکتورهای تأثیر گذار بر فرسایش خندقی از آنالیز مولفه های اصلی استفاده شد.  نتایج بدست آمده نشان داد که شیب و ارتفاع از سطح دریا بر فرسایش خندقی تأثیر معنا داری داشته به طوریکه بیشترین فرسایش در طبقه شیب ۱۰ – ۱۵ درصد  و در ارتفاعات پایین بود اما جهت تاثیر چندانی نداشته است. علاوه بر این، بیشترین میزان فرسایش در کاربری کشاورزی و کمترین در کاربری جنگل و از بین عوامل فیزیکی و شیمیایی پارامترهای شن سطحی، مساحت حوزه، ECسطحی همبستگی مثبت و درصد پوشش همبستگی منفی با فرسایش خندقی داشت. بر اساس این نتایج عوامل شن سطحی، عمق خندق و مساحت حوزه از مهمترین عوامل تأثیر گذار  بر فرسایش خندقی هستند.
 
کلید واژه ­ها:
فرسایش آبی،  فرسایش خندقی،  آزمون های دانکن چند جمله ای، عوامل فیزیکی و شیمیایی، استان ایلام
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست مطالب
صفحه                                                                                                 عنوان

فصل اول – مقدمه و کلیات.۱
۱-۱ – مقدمه۲
۱-۲- کلیات.۴
۱-۲-۱- فرسایش آبی.۴
۱-۲-۲- فرسایش خندقی۵
۱-۲-۲-۱- تعاریف۵
۱-۲-۲-۲- مراحل تشکیل خندق۶
۱-۲-۲-۳- مراحل تشکیل خندق از نظر سوبلو۶
۱-۲-۲-۴-  مراحل تشکیل خندق از نظر لئوپلد۷
۱-۲-۳-۵-  مراحل تشکیل خندق از نظر دکتر احمدی.۸
۱-۳- طبقه بندی خندق ها از دیدگاه خلیلی۹
۱-۳-۱- طبقه بندی بر اساس شکل مقطع عرضی۱۰
۱-۳-۲- طبقه بندی بر اساس تعداد و تراکم خندق­ها در واحد سطح.۱۱
۱-۳-۳-  طبقه بندی بر اساس مساحت حوزه۱۲
۱-۳-۴-  طبقه بندی بر اساس پیوستگی خندق­ها۱۲
۱-۳-۵-  طبقه بندی بر اساس پلان عمومی خندق­ها۱۲
۱-۳-۶-  طبقه بندی بر اساس عمق .۱۴
۱-۳-۷-  طبقه بندی بر اساس طول۱۴
۱-۳-۸-  طبقه بندی بر اساس توصیه فائو.۱۴
فصل دوم- مروری بر مطالعات انجام شده۱۶
۲-۱- مروری برمنابع۱۷
۲-۲- مطالعات انجام شده در خارج کشور.۱۷
۲-۳- مطالعات انجام شده در داخل کشور۱۹
فصل سوم – مواد و روش­ها۲۱
۳-۱- معرفی منطقه مورد مطالعه.۲۲
۳-۱-۱- مشخصات عمومی استان ایلام۲۲
۳-۱-۲- وضعیت اقلیمی منطقه چوار .۲۳
۳-۱-۳- وضعیت اقلیمی شهرستان مهران(صالح آباد)۲۳
۳-۱-۴- وضعیت اقلیمی شهرستان دهلران.۲۴
۳-۱-۵- ویژگی­های زمین شناسی منطقه چوار.۲۴
۳-۱-۶- ویژگی­های زمین شناسی  مهران(صالح آباد)۲۵
۳-۱-۷- ویژگی­های زمین شناسی  شهرستان دهلران۲۵
۳-۱-۸- وضعیت کاربری منطقه چوار.۲۶
۳-۱-۹- وضعیت کاربری  مهران(صالح آباد)۲۷
۳-۱-۱۰- وضعیت کاربری  شهرستان دهلران۲۷
۳-۱-۱۱- پوشش گیاهی منطقه چوار .۲۸
۳-۱-۱۲- پوشش گیاهی  مهران(صالح آباد).۲۸
۳-۱-۱۳- پوشش گیاهی  شهرستان دهلران.۲۹
۳-۲- روش تحقیق۳۱
۳-۲-۱- تهیه اطلاعات و مدارک مورد نیاز۳۲
۳-۲-۲- تعیین مناطق عمده­ی فرسایش خندقی در استان ایلام۳۲
۳-۲-۳- مطالعات میدانی۳۲
۳-۲-۴- عملیات آزمایشگاهی۳۵
۳-۲-۴- ۱- بافت خاک .۳۵
۳-۲-۴- ۲- تعیین اسیدیته خاک (PH)۳۶
۳-۲-۴- ۳- تعیین هدایت الکتریکی خاک(EC)۳۷
۳-۲-۴- ۴- تعیین پتانسیل اسمزی خاک .۳۷
۳-۲-۴- ۵- تعیین وزن مخصوص ظاهری خاک .۳۷
۳-۲-۵- روش تجزیه وتحلیل اطلاعات.۳۸
۳-۲-۵-۱- رگرسیون چند متغیره۳۹
۳-۲-۶- مدل نهایی.۳۹
فصل چهارم – نتایج .۴۰
۴-۱- نتایج .۴۱
۴-۲- اثر عوامل فیزیوگرافی بر فرسایش خندقی۴۲
۴-۲-۱- اثر شیب بر فرسایش خندقی .۴۲
۴-۲-۲- اثر جهت بر فرسایش خندقی.۴۳
۴-۲-۳- اثر ارتفاع از سطح دریا بر فرسایش خندقی۴۳
۴-۲-۴-  رابطه بین کاربری  و  فرسایش خندقی.۴۴
۴-۲-۵- رابطه بین نوع خندق و  فرسایش خندقی۴۵
۴-۳- همبستگی عناصر فیزیکی وشیمیایی با فرسایش خندقی۴۶
۴-۳-۱- همبستگی پارامتر­های فیزیکی با فرسایش خندقی۴۶
۴-۳-۲- همبستگی پارامتر­های شیمیایی با فرسایش خندقی۴۷
۴-۴- تعیین مهمترین فاکتور­های موثر بر فرسایش خندقی .۴۸
۴-۵- ارائه مدل فرسایش خندقی۵۰
فصل پنجم – بحث و نتیجه گیری .۵۲
۵-۱- مقدمه۵۳
۵-۲- بررسی نقش عوامل فیزیوگرافی در تولید رسوب خندق­ها۵۳
۵-۲-۱- شیب زمین .۵۳
۵-۲-۲- مساحت حوزه.۵۴
۵-۲-۳- جهت زمین.۵۴
۵-۲-۴- ارتفاع از سطح دریا.۵۴
۵-۲-۵- نوع خندق۵۵
۵-۳- بررسی نقش عناصر فیزیکی و شیمیایی با فرسایش خندقی۵۵
۵-۴- بررسی نقش پارامتر­های بیولوژیکی بر فرسایش خندقی.۵۶
۵-۴-۱- تاثیر کاربری بر فرسایش خندقی۵۶
۵-۴-۲- تاثیر درصد پوشش بر فرسایش خندقی .۵۶
۵-۵- تعین مهمترین فاکتور­های موثر بر فرسایش خندقی مناطق مورد مطالعه۵۷
۵-۶- راه حل­ها و پیشنهادات.۵۹
منابع مورد استفاده.۶۱

فهرست جداول
 

عنوان و شماره شکلصفحه
 
جدول(۱-۱)  طبقه بندی براساس تعداد و تراکم خندقها در واحد سطح۱۱
جدول(۱-۲)  طبقه بندی براساس عمق مساحت حوزه.۱۲
جدول(۱-۳) طبقه بندی براساس عمق ووسعت منطقه خندقی۱۴
جدول(۱-۴) طبقه بندی براساس طول۱۴
جدول(۱-۵) طبقه بندی براساس توصیه فائو.۱۴
جدول (۴-۱) میانگین پارامترهای مربوط به فرسایش خندقی.۴۱
جدول (۴-۲) همبستگی پارامترهای فیزیکی با فرسایش خندقی۴۶
جدول (۴-۳)  همبستگی پارامترهای شیمیایی با فرسایش خندقی۴۷
جدول(۴-۴)پارامترها با محورهای ۱ و ۲ -PCA
جدول (۴-۵)گونه های موجود درحوزه زهکشی خندق­های منطقه چوار
۴۸
۴۹
جدول (۴-۶)گونه های موجود درحوزه زهکشی خندق­های منطقه صالح آباد۴۹
جدول (۴-۷)گونه های موجود درحوزه زهکشی خندق­های منطقه دهلران.۴۹

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

عنوان و شماره شکل
 
صفحه
تصویر (۱-۱)  مراحل تشکیل خندق۹
تصویر(۱-۲) مراحل مختلف تشکیل سر خندق۱۰
تصویر(۱-۳) انواع مختلف فرسایش خندقی۱۳
تصویر(۱-۴) انواع مختلف سر خندق۱۵
تصویر(۳-۱)  نمایی کلی از منطقه مورد مطالعه۲۲
تصویر(۳-۲) پراکنش خندق ها در مناطق مورد مطالعه۲۵
تصویر(۳-۳) نقشه کاربری اراضی چوار.۲۷
تصویر (۳-۴) کاربری اراضی مهران(صالح آباد).۲۷
تصویر (۳-۵) کاربری اراضی دهلران۲۷
تصویر (۳-۶) خندق از نوع خطی .۳۳
تصویر (۳-۷) خندق از نوع پنجه ای .۳۳
تصویر (۳-۸) خندق از نوع جبهه­ای .۳۴
تصویر (۳-۹) اندازه گیری ارتفاع هدکت۳۴
تصویر (۳-۱۰) اندازه گیری عرض بالا خندق.۳۵
تصویر (۴-۱) آنالیز چند متغیره (PCA)۴۸
تصویر (۴-۲) نمومه شماتیک از مقطع های بدست آمده خندق­­ها۴۹

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

عنوان و شماره نمودارصفحه
    نمودار (۳-۱)  نمودار درصد بارندگی فصلی ایستگاه صالح آباد.۲۳
نمودار(۴-۱)اثر شیب بر فرسایش خندقی.۴۲
نمودار (۴-۲) اثر جهت بر فرسایش خندقی۴۳
نمودار (۴-۳)اثر ارتفاع بر فرسایش خندقی۴۴
نمودار (۴-۴) رابطه بین کاربری اراضی و فرسایش خندقی.۴۵
نمودار  (۴-۵) رابطه بین نوع خندق و فرسایش خندقی.۴۵

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
تعداد صفحه :۸۰
قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

پایان نامه پایش تسمه با بهره گرفتن از تحلیل صدا و ارتعاش

 پایان نامه رشته کشاورزی

دانشگاه ایلام
دانشکده کشاورزی
 
پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی مکانیک ماشین‌های کشاورزی
 
پایش تسمه با بهره گرفتن از تحلیل صدا و ارتعاش
 
 
بهمن ماه ۱۳۹۳
 
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
 
 
فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                               صفحه

 
چکیده..د
فهرست جداول...ه
فهرست شکل‌ها. و
فصل اول: مقدمه و هدف
۱-۱- مقدمه.۱
۱-۲- اهداف تحقیق۲
فصل دوم: کلیات و مروری بر تحقیقات انجام‌شده ۳
۲-۱- پایش و اهداف آن۳
۲-۲- روش‌های نگهداری و تعمیر.۳
الف- تعمیر واکنشی یا اضطراری (حرکت تا خرابی).۴
ب- تعمیر اصلاحی.۴
ج- تعمیر از کارافتادگی.۴
د- نگهداری و تعمیر پیشگیرانه.۵
ه- نگهداری و تعمیر پیش اقدامانه۶
و- نگهداری و تعمیر بر اساس قابلیت اطمینان.۶
ی- نگهدارى و تعمیر پیشبینانه بر اساس پایش وضعیت .۶
۲-۳- هدف از نگهدارى و تعمیر بر اساس پایش وضعیت۷
۲-۴- روش‌های اجرای نگهدارى و تعمیر پیشبینانه بر اساس پایش وضعیت .۸
۲-۴-۱- تحلیل روغن ۸
۲-۴-۲- تحلیل صوت ۹
۲-۴-۲-۱-کمیت‌های اندازه‌گیری صوت۱۰
الف-کمیت­های فیزیکی۱۰
ب-کمیت­های لگاریتمی صدا.۱۰
۲-۴-۲-۲- وسایل اندازه‌گیری صوت (ترازسنج صوت) ۱۱
۲-۴-۲-۳- روش‌های پایش وضعیت با بهره گرفتن از تحلیل صدا۱۱
الف-پایش وضعیت به‌وسیله صدا به‌صورت پیوسته (لحظه‌ای) ۱۱
ب-پایش وضعیت به‌وسیله صدا به‌صورت دوره‌ای.۱۱
۲-۴-۳- تحلیل ارتعاشات.۱۱
۲-۴-۳-۱- مشخصه‏های اصلی امواج ارتعاشی۱۲
۲-۴-۳-۲- کمیت‌های اندازه‌گیری ارتعاش۱۳
الف-کمیت های فیزیکی .۱۳
ب-کمیت های لگاریتمی ارتعاش۱۳
۲-۴-۳-۳- دلایل استفاده از سیگنال‌های ارتعاشی در پایش وضعیت در ماشین‏آلات.۱۳
۲-۴-۳-۴- ‌شناسایی عیوب  از طریق تحلیل ارتعاشات۱۴
۲-۴-۳-۵- امکانات موردنیاز برای اجرای تحلیل ارتعاشات۱۴
۲-۴-۳-۶- روش‌های پایش وضعیت به کمک تحلیل ارتعاش.۱۴
الف- پایش وضعیت ارتعاش ماشین‌آلات به‌صورت مانیتورینگ۱۴
ب- پایش وضعیت ارتعاش ماشین‌آلات به‌صورت دوره‌ای۱۴
۲-۴-۴- تحلیل حرارت.۱۵
۲-۴-۴-۱- روش‌های پایش وضعیت ماشین‌آلات با بهره گرفتن از تحلیل حرارت۱۵
الف- پایش وضعیت ماشین‌آلات به‌وسیله حرارت به‌صورت لحظه‌ای و پیوسته.۱۵
ب- پایش وضعیت حرارت ماشین‌آلات به‌صورت دوره‌ای با بهره گرفتن از دمانگاری فروسرخ .۱۵
۲-۵- پایش وضعیت تسمه به کمک تحلیل حرارت.۱۵
۲-۶- پایش وضعیت تسمه با استفاده تحلیل ارتعاش و صدا۱۶
۲-۷- مروری بر تحقیقات انجام‌شده۱۷
فصل سوم (مواد و روش‌ها)۴۴
۳-۱- مقدمه.۴۴
۳-۲- مواد تحقیق.۴۴
۳-۲-۱- میز آزمون پایش تسمه.۴۴
۳-۲-۲- موتور الکتریکی۴۶
۳-۲-۳- یاتاقان۴۶
۳-۲-۴- محور محرک سامانه تسمه‌ای۴۷
۳-۲-۵- تسمه.۴۷
۳-۲-۶- پولی (چرخ تسمه) ۴۸
۳-۲-۷- ارتعاش­سنج۴۸
۳-۲-۸- صوت­سنج.۴۹
۳-۲-۹- میز محل نصب دستگاه­ها.۵۱
۳-۳- روش تحقیق۵۱
فصل چهارم (نتایج، بحث و پیشنهادها )۵۵  ۴-۱- مقدمه۵۵
۴-۲- طیف ارتعاشی تسمه‌ها.۵۵
۴-۳- داده‌های ارتعاشی۵۷
۴-۴- تجزیه واریانس داده‌های ارتعاشی۵۷
۴-۵- مقایسه­ داده‌های ارتعاشی تسمه‌ها۵۹
۴-۶- طیف صوتی تسمه‌ها.۶۰
۴-۷- داده‌های صوتی تسمه­ها.۶۱
۴-۸- تجزیه واریانس داده‌های صوتی.۶۲
۴-۹- مقایسه نمودارهای داده‌های صوتی تسمه‌ها.۶۴
۴-۱۰- تغییرات ارتعاش و صدا در تسمه نو.۶۵
۴-۱۱- تغییرات ارتعاش و صدا در تسمه کهنه۶۵
۴-۱۲- تغییرات ارتعاش و صدا در تسمه فرسوده.۶۶
۴-۱۳- نتیجه‌گیری.۶۷
۴-۱۴- پیشنهادها۶۹
فهرست منابع..۷۰
پیوست­ها.۷۹
 
فهرست جدول‌ها

عنوان                                                                                                                                 صفحه

 
جدول۴-۱: مقادیر داده‌های ارتعاشی تسمه‌ها برحسب (m/s2)57
جدول۴-۲: تجزیه واریانس تاثیر نوع تسمه بر میزان ارتعاش (m/s2). 58
جدول۴-۳: نتایج آزمون دانکن برای مقایسه میانگین اثر نوع تسمه بر میزان ارتعاش (m/s2).58
جدول۴-۴: مقادیر داده‌های صوتی تسمه‌ها برحسب (db)61
جدول۴-۵: تجزیه واریانس تاثیر نوع تسمه بر میزان صوت (db).62
جدول۴-۶: نتایج آزمون دانکن برای مقایسه میانگین اثر نوع تسمه بر میزان صوت (db)63
پیوست ۱: مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز تیپ  ۹۰LA79
پیوست ۲: مشخصات فنی کلی ارتعاش­سنج مدل (VB-8203).80
پیوست ۳: مشخصات الکتریکی ارتعاش­سنج۸۱
پیوست ۴: مشخصات الکتریکی ارتعاش­سنج۸۲
پیوست ۵: مشخصات صوت­سنج.۸۳
پیوست ۶: مقادیر داده‌های ارتعاشی۸۴
پیوست ۷: نتایج تجزیه واریانس اثر نوع تسمه بر میزان ارتعاش۸۴
پیوست ۸: نتایج آزمون دانکن برای مقایسه میانگین اثر نوع تسمه بر میزان ارتعاش.۸۴
پیوست ۹: مقادیر داده‌های صوتی۸۵
پیوست ۱۰: نتایج تجزیه واریانس اثر نوع تسمه بر میزان ارتعاش.۸۵
پیوست ۱۱: نتایج آزمون دانکن برای مقایسه میانگین اثر نوع تسمه بر میزان ارتعاش۸۵
پیوست ۱۲: مقادیر اندازه ­گیری شده جرم و طول تسمه­ها۸۶
 
فهرست شکل‌ها

عنوان                                                                                                                                  صفحه

 
شکل۲-۱: منحنی وان حمام یا بستر رودخانه.۵
شکل۲-۲: امواج ارتعاشات مکانیکی.۱۲
شکل۲-۳: موتور و ابزارهای مورد استفاده جهت تعیین ضربه ۲۳
شکل۲-۴: دستگاه جداسازی پسته با بهره گرفتن از انعکاس صدا.۲۴
شکل۲-۵: موقعیت میکروفون‌های اطراف انژکتور.۲۹
شکل۲-۶: میز آزمون جهت تحصیل داده‌های ارتعاشی۳۰
شکل۲-۷: آزمون ارتعاشات پیچشی میل‌لنگ خودرو۳۴
شکل۲-۸: موتور آزمون برای تشخیص عیب شمع.۳۸
شکل۲-۹: (الف) محل نصب ارتعاش­سنج‌ها  (ب) موتور .۴۰
شکل۲-۱۰: عیب‌یابی سوپاپ‌ها با روش انتشار صدا.۴۳
شکل۳-۱: (الف) میز آزمون  (ب) میز آزمون و میز دستگاه‌ها  ۴۵
شکل۳-۲: میز آزمون .۴۶
شکل۳-۳: الکتروموتور .۴۶
شکل۳-۴: (الف) یاتاقان   (ب) محل یاتاقان۴۷
شکل۳-۵: محور محرک تسمه‌ای.۴۷
شکل۳-۶: تسمه ۴۷
شکل۳-۷: (الف)پولی دینام  (ب) مدل سیستم محرک تسمه‌ای .۴۸
شکل۳-۸: (الف) ارتعاش­سنج  (ب) ارتعاش­سنج به همراه پراب آن .۴۹
شکل۳-۹: صوت­سنج و پراب آن ۵۰
شکل۳-۱۰: میز دستگاه­ها۵۱
شکل۳-۱۱: اندازه‌گیری همزمان ارتعاش و صدا۵۳
شکل ۳-۱۲: محیط نرم افزار ارتعاش­سنج .۵۳
شکل ۳-۱۳: محیط نرم‌افزار صوت­سنج .۵۴
شکل۴-۱: نمودار طیف ارتعاشی تسمه‌ها۵۶
شکل ۴-۲: نمودار مقادیر میانگین ارتعاش تسمه­ها۵۹
شکل ۴-۳: نمودار طیف صوتی تسمه‌ها۶۱
شکل۴-۴: نمودار مقادیر میانگین صدای تسمه­ها.۶۴
شکل ۴-۵: طیف ارتعاشی و صوتی تسمه نو۶۵
شکل ۴-۶: طیف ارتعاشی و صوتی تسمه کهنه.۶۶
شکل ۴-۷: طیف ارتعاشی و صوتی تسمه فرسوده۶۷
 
 
فصل اول
مقدمه و هدف
۱-۱- مقدمه
پایش به معنی مراقبت و نظارت است. هدف آن، آگاهی از وضعیت یک سامانه، دستگاه یا پدیده از راه مشاهده تغییراتی است که ممکن است باگذشت زمان در آن سامانه، دستگاه یا پدیده رخ دهد [۱]. یکی از کاربردهای بسیار مهم پایش، به‌کارگیری آن به‌منظور نگهداری و تعمیر پیش بینانه ماشین‌آلات و دستگاه‌ها و تجهیزات است. نگهدارى و تعمیر مجموعه‌ای از فعالیت‌های مختلفی است که به‌منظور حفظ و دوام قطعات، تجهیزات و ماشین‌آلات و نیز صیانت از سرمایه‌ها و دارایی‌هایی که در یک صنعت به کار می‌رود تا حتی‌الامکان از بروز حوادثى که منجر به خرابى دستگاه‌ها و وقفه در فرآیند تولید و یا روند بهره‌برداری از تجهیزات و کارخانجات مربوط می‌گردد، پیشگیرى لازم به عمل آید [۷ و ۱۱]. روش‌های متفاوتی برای نگهداری و تعمیر ماشین‌آلات و تجهیزات وجود دارد. یکی از این روش‌ها، نگهداری و تعمیر پیش بینانه بر اساس پایش وضعیت است. در این روش با انجام پایش­های منظم از پارامترهای مربوط به عملکرد و وضعیت ماشین‌آلات مانند ارتعاش، فشار، درجه حرارت، روغن و غیره تلاش می‌شود که خرابی‌های در شرف وقوع را پیش‌بینی کرده و اقدام­­های تعمیری لازم را صورت دهند [۳۳]. روش‌های مختلفی برای اجرای نت (نگهداری و تعمیر) بر اساس پایش وضعیت نظیر تحلیل روغن، تحلیل ارتعاشات، تحلیل حرارت و تحلیل صوت ایجادشده است [۶]. سازوکار پولی و تسمه انتقال حرکت و نیرو را در فاصله محوری بزرگ انجام می‌دهد. این انتقال بین دو و یا چند محور امکان‌پذیر است. سیستم محرک تسمه‌ای موتور وظیفه انتقال گشتاور از پولی میل‌لنگ به مصرف‌کننده‌های جانبی موتور را بر عهده دارد. در خودرو تسمه عامل واسط برای انتقال انرژی از میل‌لنگ به تجهیزات جانبی مانند مولد برق، پروانه خنک‌کن، پمپ آب و پمپ روغن فرمان و میل بادامک است [۹]. اصطکاک ایجادشده بین تسمه و پولی باعث انتقال حرکت و نیرو می‌شود. تسمه‌ها می‌توانند نیروهای دینامیکی و ارتعاش غیرعادی بوجودآورند. منابع مهم ارتعاش و خرابی تسمه، نا بالانسی، تشدید، کشش و سایش هستند [۴]. صدا و ارتعاش توانایی خوبی در تشخیص عیب دارند. یکی از راه‌های تشخیص به هنگام خرابی‌ها، استفاده از تحلیل ارتعاش و صوت است. صدا و ارتعاش، دارای ماهیتی از یک جنس هستند. عللی مانند: نامیزانی جرمی، تشدید (رزونانس)، لقی مکانیکی، خرابی یاتاقان، خرابی چرخ‏دنده، فونداسیون معیوب، اشکالات الکتریکی، اشکالات آئرودینامیکی و هیدرودینامیکی، خرابی کوپلینگ، خرابی تسمه و پولی  سبب ایجاد ارتعاش می­شوند، صدا نیز تولید می­ کنند. محققان توانسته‌اند با اندازه‌گیری داده‌های ارتعاش و صدا و پردازش سیگنال‌های مربوط به یک وسیله یا دستگاه، سلامت یا وجود عیب در آن دستگاه را تشخیص دهند. افزایش در میزان ارتعاش و صدا، گواه بر جدی‌تر شدن عیب دارد [۴۰]. با توجه به اینکه عملکرد برخی از تجهیزات خودرو مانند انواع روشنایی‌ها، سامانه تهویه مطبوع و برق مصرفی خودرو به عملکرد تسمه وابسته است. تغییر ویژگی‌های تسمه و معیوب بودن آن در طولانی‌مدت، موجب کاهش کارایی و بازده تجهیزات جانبی می‌شود. در این پژوهش سعی شده است با اندازه‌گیری داده‌های ارتعاش و صدای تسمه، سالم یا معیوب بودن و سلامت سنجی تسمه‌ها ارزیابی شوند تا با پردازش و مقایسه داده‌ها، سالم یا معیوب بودن تسمه مورد پایش وضعیت قرار گیرد.
۱-۲- اهداف تحقیق
۱- اندازه‌گیری داده‌های ارتعاشی و صوتی تسمه.
۲- مقایسه داده‌های ارتعاشی و صوتی تسمه سالم و معیوب.
۳- پایش وضعیت تسمه با بهره گرفتن از مقایسه ارتعاش و صدا.
 
تعداد صفحه :۱۰۳
قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

پایان نامه آنالیز کاریوتیپ و تنوع سیتوژنتیکی گندم­های اینکورن ایران

پایان نامه رشته کشاورزی

دانشگاه ایلام
دانشکده کشاورزی
پایان نامه دوره کارشناسی ارشد در رشته کشاورزی (اصلاح نباتات)
 
آنالیز کاریوتیپ و تنوع سیتوژنتیکی گندم­های اینکورن ایران
 
دی ۱۳۹۱

 
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
 
 
 
فهرست مطالب

عنوانصفحه
فهرست جداولص
فهرست شکل­هاض
فصل اول (مقدمه)۱
مقدمه۲
اهداف۵
فصل دوم (کلیات و مرور منابع)۶
۲-۱ اهمیت گندم۷
۲-۲ گیاه­شناسی گندم۹
۲-۳ طبقه ­بندی گندم۱۱
۲-۳-۱ گندم­های دیپلوئید۱۲
۲-۳-۲ گندم­های تتراپلوئید۱۳
۲-۳-۳ گندم­های هگزاپلوئید۱۳
۲-۴ آنالیز ژنوم تریتیکوم۱۴
۲-۴-۱ منشاء ژنوم A۱۶
۲-۴-۲ منشاء ژنوم B۱۶
۲-۴-۳ منشاء ژنوم D۱۷
۲-۵ پراکنش گونه­های وحشی و خویشاوندان گندم۱۸
۲-۶ مطالعات سیتوژنتیکی و اصلاح نباتات۱۹
۲-۷ بررسی کاریوتیپ۲۰
۲-۸ خطاهای اندازه ­گیری۲۱
۲-۸-۱ عوامل تصادفی۲۱
۲-۸-۲ عوامل ذاتی۲۲
۲-۹ اصول و مراحل تهیه کاریوتیپ۲۲
۲-۹-۱ تهیه ماده گیاهی۲۲
۲-۹-۲ جمع­آوری ریشه­ها۲۳
۲-۹-۳ پیش تیمار۲۳
۲-۹-۳-۱ آب­یخ۲۳
۲-۹-۳-۲ هیدروکسی کینولئین۲۴
۲-۹-۳-۳ کلشی­سین۲۴
۲-۹-۳-۴ آلفا برومو نفتالین۲۵
۲-۹-۳-۵ پارا دی کلرو بنزن۲۵
۲-۹-۴ تثبیت۲۵
۲-۹-۴-۱ محلول کارنوی ۱۲۶
۲-۹-۴-۲ محلول کارنوی ۲۲۶
۲-۹-۴-۳ محلول پروپیونیک- اتانول۲۶
۲-۹-۴-۴ محلول ناواشین۲۷
۲-۹-۴-۵ محلول لویتسکی۲۷
۲-۹-۴-۶ محلول­های تثبیت کننده دیگر۲۷
۵-۹-۲ نگهداری نمونه ها۲۸
-۹-۲ هیدرولیز۲۸
۲-۹-۷ رنگ آمیزی کروموزوم ها۲۹
۲-۹-۷-۱ رنگ آمیزی با استو اورسئین۲۹
۲-۹-۷- رنگ آمیزی با فولگن۲۹
۲-۹-۷-۳ کارمن اسیدی هیدروکلریک الکلی۳۰
۲-۹-۷-۴ رنگ آمیزی با لاکتوپروپیونیک – اورسین۳۰
۲-۹-۷-۵ رنگ آمیزی با استوکارمن۳۰
۲-۹-۸ له کردن۳۱
۲-۹-۹ دائمی نمودن اسلایدها۳۱
۲-۹-۱۰ بررسی میکروسکوپی۳۲
۲-۱۰ تجزیه و تحلیل های سیتوژنتیکی۳۲
۲-۱۰-۱ نسبت طول بازوی بلند به کوتاه۳۲
۲-۱۰-۲ نسبت طول بازوی کوتاه به بلند۳۳
۲-۱۰-۳ طول نسبی کوتاه ترین کروموزوم یا شاخص تقارن۳۳
۲-۱۰-۴ درصد شکل کلی کاریوتیپ۳۳
۲-۱۰-۴ طول نسبی کروموزوم۳۴
۲-۱۰-۴ ضریب تغییرات۳۴
۲-۱۰-۷ تفاوت دامنه طول نسبی۳۴
۲-۱۱ نامگذاری کروموزوم ها۳۴
۲-۱۱-۱ تقارن کاریوتیپ۳۵
۲-۱۱-۱-۱ دسته بندی استبینز۳۶
۲-۱۲ استفاده از تجزیه و تحلیل چند متغیره در بررسی تنوع سیتوژنتیکی۳۷
۲-۱۲-۱ تحلیل مولفه های اصلی۳۷
۲-۱۲-۲ آنالیز عاملی یا آنالیز فاکتورها۳۸
۲-۱۲-۳ ممیزی و تابع تشخیص۳۸
۲-۱۲-۴ تجزیه خوشه ای۳۹
۲-۱۳ تنوع سیتوژنتیکی و موارد استفاده آن۳۹
۲-۱۴ کاربرد مطالعات سیتوژنتیکی۴۰
۲-۱۵ پیشینه مطالعات سیتوژنتیکی در خانواده­های گندمیان۴۲
فصل سوم (مواد و روش­ها)۴۴
۳-۱ مطالعات سیتوژنتیکی۴۵
۳-۲ تهیه مواد گیاهی۴۵
۳-۳ کشت بذور۴۶
۳-۴ پیش تیمار۴۷
۳-۴-۱ آب یخ۴۷
۳-۴-۲ هیدروکسی کینولئین۴۷
۳-۴-۳ کُلشی سین۴۸
۳-۵ تثبیت۴۸
۳-۵-۱۴۸
۳-۵-۲ لویتسکی۴۸
۳-۵-۳ محلول FAA۴۸
۳-۶ نگهداری۴۹
۳-۷ هیدرولیز۴۹
۳-۸ رنگ آمیزی۴۹
۳-۹ اسکواش۵۰
۳-۱۰ بررسی میکروسکوپی۵۰
۳-۱۱ تجزیه و تحلیل اطلاعات کاریوتیپی۵۰
۳-۱۲ شرح بهترین دستورالعمل۵۱
فصل چهارم (نتایج و بحث)۵۲
۴-۱ نتایج تجزیه و تحلیل کاریوتیپ۵۳
۴-۲ تجزیه به مؤلفه های اصلی۵۸
۴-۲-۱ جمعیت­های بوئتیکوم۵۸
۴-۲-۲ جمعیت­های اورارتو۶۰
۴-۳ تجزیه به عوامل۶۱
۴-۳- ۱جمعیت­های بوئتیکوم۶۲
۴-۳-۲ جمعیت های اورارتو۶۳
۴-۴ رده بندی و ممیزی۶۵
۴-۵ تجزیه ی خوشه ای (کلاستر)۶۶
۴-۵-۱ بوئتیکوم۶۶
۴-۵-۲ اورارتو۶۸
فصل پنجم (منابع و مآخذ)۸۲
 
 
 
 
 
 
 
فهرست جداول
عنوان و شمارهصفحه
جدول ۱-۱ پراکنش خانواده­های گیاهی ایران۴
جدول ۲-۱ ساختار ژنومی گونه­های گندم۱۵
جدول ۲-۲ منابع گزارش شده برای  ژنوم B۱۶
جدول ۲-۳ نحوه­ی تولید تثبیت کننده­ها در آزمایشگاه۲۸
جدول ۲-۴ نامگذاری کروموزومها به روش لوان۳۵
جدول ۲-۵ جدول دو طرفه­ی استبینز۳۶
جدول ۳-۱ گونه­های مورد آزمایش براساس محل جمع­آوری۴۵
جدول ۴-۱ خلاصه شاخص­های سیتوژنتیکی ارزیابی شده۵۳
جدول ۴-۲ شاخص­های سیتوژنتیکی مورد ارزیابی در جمعیت­های بوئتیکوم۶۶
جدول ۴-۳ شاخص­های سیتوژنتیکی مورد ارزیابی در جمعیت­های اورارتو۶۷
جدول ۴-۴ ضرایب، بردارهای ویژه، مقادیر ویژه، درصد واریانس تجمعی دو مولفه اول حاصل از تجزیه به مولفه­های اصلی در جمعیت­های بوئتیکوم۶۹
جدول ۴-۵ ضرایب، بردارهای ویژه، مقادیر ویژه، درصد واریانس تجمعی دو مولفه اول حاصل از تجزیه به مولفه­های اصلی در جمعیت­های اورارتو۷۱
جدول ۴-۶ ضرایب، بردارهای ویژه، مقادیر ویژه، درصد واریانس تجمعی سه عامل اصلی حاصل از تجزیه به عوامل در جمعیت­های بوئتیکوم۷۳
جدول ۴-۷ ضرایب، بردارهای ویژه، مقادیر ویژه، درصد واریانس تجمعی سه عامل اصلی حاصل از تجزیه به عوامل در جمعیت­های اورارتو۷۵
جدول ۴-۸ توابع ممیزی مربوط به دو گونه تریتیکوم با بهره گرفتن از
شاخص­های سیتوژنتیکی ارزیابی شده
۷۶
جدول ۴-۹ سهم هریک از توابع ممیزی از واریانس جامعه۷۷
فهرست اشکال و تصاویر
عنوان و شمارهصفحه
شکل ۱-۱ گستره­ی امپراتوری اورارتو۳
شکل ۲-۱ منطقه­ی هلال حاصلخیز۷
شکل ۲-۲ ساختار سنبله گندم۱۰
شکل ۲-۳ نمودار تکامل گندم۱۴
شکل ۴-۱ کشش تلومری و بهم چسپیدن کروموزوم­ها۵۷
شکل ۴-۲ پراکنش جمعیت­های بوئتیکوم بر حسب دو مولفه اصلی۵۹
شکل ۴-۳ پراکنش جمعیت­های اورارتو بر حسب دو مولفه اصلی۶۱
شکل ۴-۴ پراکنش جمعیت­های بوئتیکوم بر حسب دو عامل اصلی حاصل از تجزیه به عوامل۶۳
شکل ۴-۵ پراکنش جمعیت­های اورارتو بر حسب دو عامل اول حاصل از تجزیه به عوامل۶۴
شکل ۴-۶ دندروگرام حاصل از تجزیه خوشه­ای جمعیت­های بوئتیکوم به روش Single linkage بر اساس شاخص­های ارزیابی شده۶۷
شکل ۴-۷ دندروگرام حاصل از تجزیه خوشه­ای جمعیت­های اورارتو به روش Single linkage بر اساس شاخص­های ارزیابی شده۶۸
شکل ۴-۸ تا۴-۳۹  آیدیوگرام و کاریوتیپ جمعیت­ها۷۱

 
 
 
 
فصل اول
 
 
 
 
مقدمه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
۱-۱ مقدمه
«از کجا آمده‌ام آمدنم بهر چه بود؟» این سؤالی است که انسان از دیرباز با آن مواجه بوده است و نحوه‌ی پیدایش جهان، گیاه و حیوان را از خود پرسیده است. با پیشرفت دانش و تکنولوژی و پیدایش علم ژنتیک بارقه‌هایی در ذهن بشر زده شد که می‌تواند به جوابی درست برای این سؤال دست پیدا کند. شناخت کروموزوم‌ها در اوایل قرن نوزدهم و ارائه‌ی نظریه‌ی کروموزومی وراثت در سال ۱۹۰۳ از همان ابتدا، ژنتیک را با بررسی‌های سیتوژنتیکی- هیستولوژیکی گره زد (۲۱). بر کسی پوشیده نیست که چگونگی تشکیل موجودات و بررسی منشاء حیات تنها از مجرای مطالعات کاریوتیپی و با بهره گرفتن از علم سیتوژنتیک میسر است (ویت۱۹۵۳). نیاز به دانش و دقت فراوان در مطالعات سیتوژنتیکی از یک سو و سختی پروسه‌ی اجرایی از سوی دیگر باعث شده است این‌گونه تحقیق‌ها کمتر مورد توجه قرار گیرند. از همین رو در این تحقیق بر آن شدیم تا تنوع سیتوژنتیکی دو گونه‌ی بسیار مهم گندم وحشی تریتیکوم اورارتو[۱] و تریتیکوم بوئتیکوم[۲] را مورد مطالعه قرار دهیم(۳۹).
بی‌شک در اختیار داشتن مواد آزمایشی فراوان دارای تنوع جمعیتی در نمونه‌های گردآوری شده برای یک آزمایش سیتوژنتیکی از اهمیت بالایی برخوردار بوده و باعث اعتبار هرچه بیشتر نتایج تحقیق می‌گردد. کشور پهناور ایران به دلایل تاریخی و باستان‌شناسی که در زیر آورده شده است مناسب‌ترین محل برای انجام تحقیقات سیتوژنتیکی گیاهی به خصوص در مورد گندم، جو، یونجه، شبدر و اکثر گیاهان دارویی است، به گونه‌ای که برخی از پژوهشگران اروپایی، ایران را «بهشت گیاه‌شناسی[۳]» نام نهاده‌اند (۱۰۳).
بررسی‌های تاریخی و کاوش‌های باستان‌شناسی بیانگر این واقعیت است که در پایان دوره‌ی پاله‌ئولیت[۴]  انسان بدوی و شکارگر به سمت کشاورزی و کشت دانه‌های خوش‌خوراک روی آورد (۱۹).
ناهماهنگی اقتصادی ناشی از افزایش جمعیت و پیشرفت در ساخت ابزار سنگی و آلات فلزی در آسیای غربی از جمله غرب ایران باعث شد این منطقه در مقایسه با سایر کشورها و نقاط جهان به مراتب بیشتر پیشرفت نماید. پیدایش و توسعه کشاورزی در مناطق کوهستانی زاگرس، تورس، سوریه و فلسطین قبل از نقاط دیگر انجام گرفت (۱۹).
ساکنان زاگرس بزرگ (ایران و عراق) و نواحی پست و جلگه‌ای مسوپوتامیا[۵]* در جنوبِ فلات غربی ایران گندم و جو را به عنوان اولین خوراک گیاهی انتخاب و کشت نمودند و اوراتوئیان** که قبل از پیدایش دولت ماد در شمال ایران زندگی می‌کردند نیز به کشت این محصولات روی آورده بودند. بی‌شک نام تریتیکوم اورارتو تداعی کننده‌ی همین مطلب است(۱۹ و۱۰۳).
[۱] Triticum uratu
[۲] Triticum boeoticum
[۳] Botanical Paradise
[۴] دوران نخستین تمدن انسان‌های ماقبل تاریخ
[۵] Mesopotamian Lowland
*مسوپوتامیا نامی یونانی است که به  نواحی میان دو رود دجله و فرات و اطراف و حواشی آن اطلاق می شد. اعراب و مصریان این منطقه را بین النهرین و عبری ها آن را نهریم می خواندند. در فارسی کهن این منطقه را میانرودان خوانده اند.
**نام تمدّنی است که در غرب آذربایجان امروز، شرق آناتولی، شمال کردستان کنونی و اطراف دریاچه وان و ارتفاعات ارمنستان سکونت داشته اند، احتمالاً نیاکان ارامنه و گرجی‌های کنونی بوده‌اند و از حدود ۱۵۰۰ سال پیش از میلاد تا ششصد پیش از میلاد بر این منطقه حکمرانی داشتند.
تعداد صفحه :۱۲۲
قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

پایان نامه ارزیابی تاریخ کاشت و ریزمغذیهای بُر و روی بر ویژگیهای زراعی و فیزیولوژیکی ذرت پاپ کورن

 پایان نامه رشته کشاورزی

 
دانشکده کشاورزی
 
 
پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته‌ کشاورزی (زراعت)
 
 
 
ارزیابی تاریخ کاشت و ریزمغذیهای بُر و روی بر ویژگیهای زراعی و فیزیولوژیکی ذرت پاپ کورن
 
دی ماه ۱۳۹۳
 
 
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
 
 
 
فهرست مطالب
۱-۱ مقدمه. ۲
۱-۲ اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق ۴
۱-۳ فرضیه‌ها یا سؤال‌های تحقیق ۴
۱-۴‌ اهداف تحقیق ۵
فصل دوم: کلیات و مرور منابع
۲-۱ ذرت. ۷
۲-۱-۱ مختصری از گیاه شناسی ذرت. ۷
۲-۱-۲‌ ذرت پاپ کورن یا آجیلی‌ (( Zea mays var. everata 8
۲-۲‌ تاریخ کشت و اهمیت آن ۱۲
۲-۳ روی. ۱۵
۲-۳-۱-۱ آنزیم‌‌های دارای روی. ۱۷
۲-۳-۱-۲ الکل دی هیدروژناز. ۱۷
۲-۳-۱-۳‌ سوپر اکسید دیسموتاز. ۱۸
۲-۳-۱-۴ کربنیک آنهیداز. ۱۸
۲-۳-۱-۵ فعال کردن آنزیم ۱۹
۲-۳-۱-۶ سوخت و ساز قند ۱۹
۲-۳-۱-۷ ساختن پروتئین ۲۱
۲-۳-۱-۸ تریپتوفان و ساختن اسید ایندول استیک. ۲۳
۲-۳-۲ برهم کنش فسفر- روی. ۲۴
۲-۳-۳ کمبود روی. ۲۷
۲-۳-۴ سمیّت روی. ۲۹
۲-۴ تاریخچه بُر. ۳۰
۲-۴-۱ اهمیت ریز مغذی بُر. ۳۰
۲-۴-۱-۱ بُر، با ساختارهای آلی ترکیبات پیچیده تشکیل می‌دهد ۳۲
۲-۴-۱-۲ طویل شدن سلول، تقسیم سلول و سوخت و ساز اسید نوکلئیک. ۳۳
۲-۴-۱-۳ سوخت و ساز قند و پروتئین ۳۶
۲-۴-۱-۴ تمایز بافت، سوخت وساز آکسین و فنول ۳۷
۲-۴-۱-۵ تراوایی غشا ۳۸
۲-۴-۲ اشکال قابل جذب بُر در گیاه. ۳۹
۲-۴-۳ نقش بُر در گیاه. ۳۹
۲-۴-۳-۱ نقش بُردر رشد لوله گرده و جوانه زنی دانه گرده. ۴۰
۲-۴-۳-۲ نقش بُر در گرده افشانی و رابطه تغییرات آنزیمی با توسعه دانه گرده. ۴۲
۲-۴-۳-۳ نقش بُر در مریستم ها ۴۳
۲-۴-۳-۴ نقش بُر در جلوگیری از تخریب بافتی ۴۳
۲-۴-۳-۵ نقش بُر در مقاومت گیاه به بیماری. ۴۳
۲-۴-۳-۶ نقش بُر در مقاومت گیاه به یخ زدگی ۴۴
۲-۴-۳-۷ نقش بُر در تشکیل میوه و دانه و افزایش عملکرد. ۴۴
۲-۴-۴ اهمیت بُر در افزایش تولیدات کشاورزی. ۴۶
۲-۴-۵ منابع طبیعی ومیزان بُر در خاک ۴۶
۲-۴-۶ عوامل مؤثر در جذب بُر در خاک ها ۴۸
۲-۴-۷ کمبود بُر و روش‌‌های اصلاح آن ۴۸
۲-۴-۸ اصلاح سمیت بُر. ۵۲
۲-۴-۹ اثرات متقابل بُر با سایر عناصر غذایی ۵۳
۲-۴-۱۰ کودهای محتوی بُر و روش‌‌های مصرف آنها ۵۳
۲-۴-۱۱ روش تأمین، مقدار و زمان مصرف کودهای محتوی بُر. ۵۴
فصل سوم: مواد و روش‌ها
۳-۱ زمان و محل اجرای‌ تحقیق ۵۸
۳-۲ مشخصات جغرافیایی و آب وهوایی محل تحقیق ۵۸
۳-۳ مشخصات خاک محل اجرای طرح آزمایشی ۵۸
۳-۴ طرح آزمایش ۵۹
۳-۵‌ مراحل اجرای طرح ۵۹
۳-۵-۱ آماده سازی زمین ۵۹
۳-۵-۲ کاشت ۵۹
۳-۵-۳ عملیات‌‌های داشت ۵۹
۳-۵-۴ روش‌‌های نمونه برداری و برداشت ۶۰
فصل چهارم: بحث و نتایج
۴-۱ صفات فنولوژیک. ۶۵
۴-۱-۱ زمان ظهور ۵۰ درصد تاسل دهی ۶۵
۴-۱-۲ زمان ظهور ۵۰ درصد ابریشم دهی ۶۶
۴-۱-۳ زمان ۷۵ درصد رسیدگی کامل ۶۷
۴-۲ شاخصهای رشد ۷۳
۴-۲-۱ سطح برگ. ۷۳
۴-۲-۲ شاخص سطح برگ. ۷۴
۴-۲-۳ تعداد برگ. ۷۵
۴-۳ صفات مرفولوژیک. ۷۷
۴-۳-۱ ارتفاع بلال از سطح خاک ۷۷
۴-۳-۲ ارتفاع بوته. ۷۹
۴-۳-۳ قطر ساقه. ۸۲
۴-۳-۴ تعداد پنجه. ۸۳
۴-۳-۵ تعداد بلال در بوته. ۸۳
۴-۳-۶ طول بلال ۸۴
۴-۳-۷ قطر بلال ۸۶
۴-۳-۸ محیط بلال ۸۷
۴-۳-۹ وزن خشک بلال ۸۷
۴-۴ اجزاء عملکرد و عملکرد دانه. ۹۰
۴-۴-۱ تعداد ردیف دانه. ۹۰
۴-۴-۲ تعداد دانه در ردیف ۹۱
۴-۴-۳ تعداد دانه در بلال ۹۳
۴-۴-۴ وزن صد دانه. ۹۵
۴-۴-۵ عملکرد دانه. ۹۶
۴-۵ سایر صفات. ۱۰۰
۴-۵-۱ ماده خشک کل ۱۰۰
۴-۵-۲ شاخص برداشت ۱۰۲
نتیجه گیری. ۱۰۵
پیشنهادها ۱۰۵
منابع ۱۰۶
فهرست جدول‌ها
عنوان ‌‌                                                                                صفحه
جدول ۲-۱ اثر کمبود کود روی بر فعالیت آنزیم‌‌های برگ‌‌های ذرت، که در محیط بدون روی رشد کرده اند(الف). ۲۰
جدول۲-۲ اثر کمبود کود روی ومصرف دوباره‌ی آن بر میزان روی و قند برگ‌‌های کلم ۲۱
جدول ۲-۳ اثر مصرف روی بر وزن تر، فعالیت آر. ان‌. آز و ازت پروتئین در سویا ۲۳
جدول ۲-۴ اثر مصرف روی به صورت Zn- EDTA به یک خاک قلیایی، که کمبود روی دارد، بر میزان تریپتوفان دانه‌‌های برنج ۲۴
جدول ۲-۵ بررسی اثرات مصرف متعادل کوده خصوصاً بُراسیت در افزایش عملکرد ذرت دانه‌ای   ۴۶
جدول ۲-۶: نیاز گیاهان به بُر. ۴۹
جدول ۲-۷: میزان بُر موجود در بافت برگ گونه‌‌های گیاهی، که در یک جای یکسان رشد کرده‌اند  ۵۰
جدول ۲-۸: مقدار بُر موجود در ترکیبات معدنی محتلف ۵۴
جدول ۲-۹: مقدار بُر در آب آبیاری. ۵۵
جدول ۲-۱۰ متوسط افزایش عملکرد در اثر مصرف عناصر میکر
و همراه با NPK‌ در برخی از زراعت ها ۵۶
جدول ۳-۱: نتایج تجزیه آزمایشگاهی خاک مزرعه محل آزمایش‌ آزمایشگاه خاکشناسی سپهر مناطق گرمسیری. ۵۸
جدول ۴-۱: تجزیه واریانس اثر تیمارهای آزمایش بر صفات فنولوژیک. ۷۱
جدول ۴-۲: مقایسه میانگین اثرات اصلی تیمارهای آزمایش بر صفات فنولوژیک. ۷۲
جدول۴-۳: مقایسه میانگین اثرات متقابل تیمارهای آزمایشی بر زمان ۷۵ رسیدگی کامل ۷۲
جدول ۴-۴: تجزیه واریانس اثر تیمارهای آزمایش بر برخی از صفات مورد بررسی ۷۶
جدول ۴-۵: مقایسه میانگین اثرات اصلی تیمارهای آزمایش بر شاخص‌‌های رشد ۷۷
جدول ۴-۶: تجزیه واریانس اثر تیمارهای آزمایش بر برخی از صفات مورد بررسی ۸۵
جدول ۴-۷: مقایسه میانگین اثرات اصلی تیمارهای آزمایش بر برخی از صفات مورد بررسی ۸۶
جدول ۴-۸: تجزیه واریانس اثر تیمارهای آزمایش بر برخی از صفات مورد بررسی ۸۸
جدول ۴-۹: مقایسه میانگین اثرات اصلی تیمارهای آزمایش بر برخی از صفات مورد بررسی ۸۹
جدول ۴-۱۰: تجزیه واریانس اثر تیمارهای آزمایش بر برخی از صفات مورد بررسی ۹۹
جدول ۴-۱۱: مقایسه میانگین اثرات اصلی تیمارهای آزمایش بر برخی از صفات مورد بررسی ۱۰۰
جدول ۴-۱۲: تجزیه واریانس اثر تیمارهای آزمایش بر برخی از صفات مورد بررسی ۱۰۳
جدول ۴-۱۳: مقایسه میانگین اثرات اصلی تیمارهای آزمایش بر برخی از صفات مورد بررسی ۱۰۴
 
 
 
 
    
 
 
فهرست شکل‌ها
عنوان    ‌                                                            صفحه
شکل ۲-۱ رابطه‌ی میان میزان روی در پهنک‌‌های برگ و فتوسنتز خالص ™         ™‌ و فعالیت آنزیم—       ‌—کربنیک آنهیداز‌ در پنبه. ۱۹
شکل۲-۲ تغییرات شمار ریبوزوم‌ها در سلول (واحدنسبی) در جلبک یوگلینا، نسبت به کمبود روی. ۲۲
شکل۲ -۳ اثر کمبود بُر بر رشد طولی (الف) و برآنزیم‌ LAA- اکسیداز(ب) در مقاطع ۵ میلی متری انتهای ریشه‌ی کدو.از‌ سرگیری مصرف بُر پس از ۱۲ ساعت(بُردار) کمبود بُر،کلید ‌:        ‌ —             —،‌ همراه با بُر:‌ ™          ™ کمبود بُر. ۳۴
شکل ۲-۴: اثر مصرف بُر بر وزن خشک‌  —        —،و رشد الیاف‌ ™           ™ تخمک‌‌های بارور نشده‌ی پنبه، که با بودن اُکسی IAA)‌  ( اسید جیبرلیک و سیوکینین کشت داده شده اند. میزان میزان کل واحدهای الیاف بر حسب گرم وزن خشک،‌ نمایانگرنسبت طول الیاف به گرم وزن خشک است ۳۵
شکل ۲-۵: اثر غلظت گوناگون بُر بر رویش دانه‌ی گرده، رشد لوله‌ی گرده ونشت قند به محیط در زنبق   ۴۱
شکل ۲-۶:گونه‌‌های بُر در محلول خاک. این معادله براساس سطوح متوسط بُر در ۴۹ نمونه خاک سوئد ترسیم شده است ۴۷
شکل ۲-۷: نمونه‌ای از کچلی بلال‌‌های ذرت در آثر کمبود بر. ۵۲
شکل ۴-۱: اثر متقابل تاریخ کاشت و سولفات روی بر زمان ۷۵ درصد رسیدگی کامل ۶۹
شکل ۴-۲: اثر متقابل تاریخ کاشت و بوریک اسید بر زمان ۷۵ درصد رسیدگی کامل ۶۹
شکل ۴-۳: اثر متقابل تاریخ کاشت و سولفات روی بر شاخص سطح برگ. ۷۵
شکل ۴-۴: اثر متقابل بوریک اسید و سولفات روی بر ارتفاع بلال از سطح خاک ۷۸
شکل ۴-۵: اثر متقابل تاریخ کاشت و سولفات روی بر ارتفاع بوته. ۸۰
شکل ۴-۶: اثر متقابل تاریخ کاشت و بوریک اسید بر ارتفاع بوته. ۸۱
شکل ۴-۷: اثر متقابل تاریخ کاشت و بوریک اسید بر تعداد دانه در ردیف ۹۲
شکل ۴-۸: اثر متقابل تاریخ کاشت و بوریک اسید بر تعداد دانه در بلال ۹۴
شکل ۴-۹: اثر متقابل تاریخ کاشت و سولفات روی بر عملکرد دانه. ۹۷
شکل ۴-۱۰: اثر متقابل تاریخ کاشت و بوریک اسید بر عملکرد دانه. ۹۷
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

فصل اول

مقدمه و اهداف

 
 
 
 

۱-۱ مقدمه

‌ ‌ هر سال حدود ۸۰ میلیون نفر به جمعیت دنیا افزوده می‌شود به نحوی که جمعیت دنیا تا سال ۲۰۲۵ به حدود ۹ میلیارد نفر خواهد رسید. از سویی ۹۷% این افزایش جمعیت در کشورهای در حال توسعه می‌باشد که نیازیی برابر با دو برابر مقدار غذایی تولیدی در حال حاضر را می‌طلبد. اثر ضمنی این افزایش جمعیت بر کشاورزی جهان بسیار متعدد و مفصل است. این پدیده علاوه بر فشار بر محیط زیست، امنیت غذایی کشورهای در حال توسعه را به خطر خواهد انداخت.

‌ ‌ اکثر مردم جهان هم اکنون در شرایطی زندگی می‌کنند که برای امرار معاش خود و خانوارهایشان از هر طریق ممکن می‌کوشند. گرچه علوم وفنون کشاورزی ظرفیت آن را دارد که برای تمام مردم دنیا عملاً فراوانی را به ارمغان بیاورد، لکن نبرد بر علیه گرسنگی می‌بایستی سالیان دراز و حتی نسل‌ها ادامه یابد. برای غلبه بر این مشکل لازم است که تمامی جهان و مخصوصاً کشورهای با کشاورزی غنی مردم را به عمق مسأله آشنا و آگاه سازند.

‌ ‌  در کشورهای جهان سوم و در حال پیشرفت به ویژه در خاورمیا قوه قهریه طبیعت نظیر خشکسالی و شرایط نامساعد و بدآب وهوایی نیز عقب ماندگی و وابستگی را چند برابر نموده است. با توجه به کلیه جوانب تنها کشوری می‌تواند ادعای استقلال نماید که عملاً غذای خود را حداقل در حد خودکفایی تأمین کند.

‌ ‌ در کشور ما ساختارهای زیربنایی در بخش کشاورزی به ویژه بعد از جنگ تحمیلی بشدت تقویت وگسترش یافته بخصوص در مهار آبهای سطحی و تهیه ماشین آلات کشاورزی موفقیت‌های بسیار‌ چشم‌گیری داشته است. اما این موارد اگر چه لازم‌اند ولی کافی نیستند. تحقیقات در زمینه‌‌های دیگری نیز بایستی انجام گیرد.‌ در همین راستا عوامل دیگری نیز در بخش کشاورزی بسیار مؤثرند از جمله تحقیقات در به زراعی، به نژادی، عناصر غذایی، عوامل اقلیمی و اهمیت استراتژیکی محصول.

‌ ‌ لذا پژوهش حاضر در سه بُعد، به زراعی (تاریخ کاشت) ،عناصر غذایی(روی و بُر) واهمیت استراتژیکی محصول (ذرت پاپ کورن) تعریف شده است.

‌ ‌ براساس یک پژوهش علمی در خصوص بهترین تاریخ کاشت بهاره ذرت پاپ کورن، در شرایط آب و هوایی خوزستان زمانی، که دمای خاک در عمق ۷ تا۸ سانتیمتری به مدت ۳ تا ۴ روز متوالی در فصل بهار تقریباً ۱۳ درجه سانتیگراد باشد مناسب گزارش شده است (۳۱و۶۷).
‌  کشورهایی که دارای کشاورزی پیشرفته هستند بیش از سه درصد کودهای شیمیایی مصرفی آنها را کودهای محتوی عناصر ریزمغذی تشکیل می‌دهد. ولی در کشور ما این رقم بسیار ناچیز است.از طرفی در کشاورزی امروزه استفاده از کود برای دستیابی به حداکثر تولید بسیار معمول است. با این حال باید توجه کرد که مصرف کود به تنهایی موجب افزایش کمیت و کیفیت محصولات نمی‌شود. تغذیه صحیح گیاه یکی از مهم‌ترین عوامل در افزایش عملکرد گیاهان زراعی و دستیابی به محصولات با کیفیت بالاست. از این رو در تغذیه گیاه باید هر عنصر به اندازه لازم در اختیار گیاه قرار بگیرد. در غیر این صورت نه تنها عملکرد افزایش نخواهد یافت‌، بلکه اختلالاتی نیز در گیاه بروز خواهد کرد( ۱۶و ۴۵)
‌ ‌ متأسفانه مصرف کودهای شیمیایی در کشورمان نامتعادل است و با نیاز واقعی گیاه تناسب ندارد. در این عدم تعادل مصرف ازت و فسفر زیاد و موادآلی، پتاسیم و عناصر کم مصرف مانند آهن، روی و بُر بسیار ناچیز است. در صورتی که نقش عناصر ریزمغذی در سلامت انسان و دام، افزایش عملکرد، کیفیت، مقاومت گیاه به آفات و امراض و کم آبی‌، حفاظت خاک و. غیر قابل انکار می‌باشد. بنا براین با مصرف علمی، صحیح و متناسب انواع کودها‌، مهم‌ترین و اساسی‌ترین شرایط بهینه در بهره وری از منابع آب و خاک‌، حفظ و اصلاح حاصلخیزی خاک و افزایش میزان عملکرد محصولات کشاورزی با شناخت کامل قدرت حاصلخیزی خاک، تعیین نیاز گیاه به عناصر غذایی تحت شرایط اقلیمی محیط کشت تحقق می‌یابد (۴۵و ۸۳).
‌ ‌ ذرت پاپ ‌کورن یا همان ذرت بوداده، یکی از محبوب‌ترین محصولات مورد علاقه اکثریت مردم به صورت آجیلی و تنقلات بچه‌ها و حتی بزرگترهاست.‌
‌ ‌ ‌ تاریخچه ذرت پاپ ‌کورن به ۵ هزار سال پیش برمی‌گردد. مکزیکی‌ها اولین مردمان دنیا بودند که نوع خاصی از دانه ذرت را پرورش دادند و متوجه شدند که این نوع از ذرت با قرار گرفتن در معرض حرارت مستقیم، پف کرده و شکلی شکوفه‌ مانند پیدا می‌کند. شاید به همین علت هم باشد که خیلی‌ها به پاپ‌ کورن می‌گویند «شکوفه ذرت».‌ علاوه بر مردمان مکزیک، هندی‌ها، چینی‌ها، سوماترایی‌ها و ساکنان آمریکای شمالی هم علاقه زیادی به ذرت بو داده دارند و برای همین هم بیشتر از ۱۵۰ نوع دستور پخت برای تهیه این نوع از ذرت در بین هندی‌ها و مکزیکی‌ها وجود دارد(۲۸).‌
‌  امروزه ذرت بوداده با طعم‌‌های مختلف، برای جلب رضایت افرادی با ذائقه‌‌های متفاوت در همه فروشگاه‌‌ها پیدا می‌شود.
‌ ‌ ‌  فیبر و آهن موجود در پاپ ‌کورن مهم‌ترین عاملی است که باعث می‌شود این خوراکی، نسبت به سایر تنقلات برتری داشته باشد. به ‌علاوه، پاپ‌ کورن دارای مقادیر قابل ‌توجهی از انواع آنتی ‌اکسیدان‌ها مانند پلی ‌فنول است و مصرف به اندازه مواد غذایی حاوی پلی ‌فنول و دیگر آنتی ‌اکسیدان‌‌ها مانند چای سبز، روغن زیتون، ذرت بوداده و شکلات تلخ، می‌تواند از ابتلا به انواع سرطان‌ها و بیماری‌‌های قلبی پیشگیری کند. همچنین، ذرت بوداده جزو خانواده غلات کامل محسوب می‌‌شود و به همین دلیل حاوی، مواد معدنی و ویتامین‌‌های مفید برای بدن است. سه فنجان ذرت بو داده به اندازه یک فنجان از سایر غلات کامل مانند جوی دوسر یا برنج قهوه‌ای، فیبر و ماده معدنی دارد (۱۶،۲۸و۴۵).‌

۱-۲ اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق

‌  شناخت مقدماتی این محصول زمینه ساز ترویج آن جهت کشت در منطقه می‌گردد. از آنجا که این محصول بعد از برداشت گندم، بعنوان کشت دوم در مناطق گرمسیر انجام می‌گیرد، لذا دو محصول در سال باعث رونق اقتصادی کشاورزان می‌شود. از طرفی در این فصل بعلت تعطیلی آماکن آموزشی نیروی انسانی نسبتاً بالایی وجود دارد که با بکار گیری آنها از حجم بیکاری در منطقه کاسته می‌شود. علاوه براین تمام اجزای پاپ کورن مورد استفاده انسان و دام‌ است از اندامهای رویشی آن جهت تعلیف دام استفاده می‌شود. و از طرفی بذر آن با قیمت بالایی خریداری می‌گردد. همچنین ظرفیت کارآفرینی بالا و مهمتر ممانعت از خروج ارز جهت واردات آن بخشی از مزایای این محصول می‌باشد.
لذا در صورتی که نتایج این پژوهش مثبت باشد می‌تواند باعث تغییر در ساختار زراعی، ساختار اقتصادی و اجتماعی کشاورزان منطقه گردد.

۱-۳ فرضیه‌ها یا سؤال‌های تحقیق

۱– احتمالاً آخرین تاریخ کاشت، بهترین زمان کاشت است.
۲- ممکن است سطوح سولفات روی به صورت خطی به افزایش عملکرد منجر شود.
۳- پیش بینی می‌شود بوریک اسید حضورش باعث افزایش عملکرد شود اما تفاوتی در سطوح مصرفی نباشد.‌
۴- شاید اثر روی و بوریک اسید معنی دار نشود.
۵- در صورت مصرف کود روی جذب نیتروژن و سایر عناصر مثل آهن، منگنز، پتاسیم، فسفر، کلسیم از خاک ممکن است مثبت باشد.

۱-۴‌ اهداف تحقیق

۱- بهترین تاریخ کاشت پاپ کورن در منطقه.
۲- یافتن ظرفیت تولید پاپ کورن در منطقه.
۳- یافتن سطحی از سولفات روی که مؤثرتر می‌باشد.
۴- دست یابی به بهترین سطح مصرف بوریک اسید.
۵- اثر متقابل روی و بوریک اسید چگونه است.
 
 
تعداد صفحه :۱۳۱
قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

پایان نامه ارشد:تجزیه پایداری عملکرد علوفهAgropyron elongatum با بهره گرفتن از روش GGE بای‌پلات و سایر روش‌های تجزیه پایداری

 دانلود متن کامل پایان نامه تجزیه پایداری عملکرد علوفهAgropyron elongatum با بهره گرفتن از روش GGE بای‌پلات و سایر روش‌های تجزیه پایداری

Continue reading “پایان نامه ارشد:تجزیه پایداری عملکرد علوفهAgropyron elongatum با بهره گرفتن از روش GGE بای‌پلات و سایر روش‌های تجزیه پایداری”

پایان نامه :بررسی تنوع ژنتیکی در ژرم پلاسم گلرنگ با بهره گرفتن از صفات زراعی و مورفولوژیک در شرایط دیم

 دانلود متن کامل پایان نامه

بررسی تنوع ژنتیکی در ژرم پلاسم گلرنگ با بهره گرفتن از صفات زراعی و مورفولوژیک در شرایط دیم

Continue reading “پایان نامه :بررسی تنوع ژنتیکی در ژرم پلاسم گلرنگ با بهره گرفتن از صفات زراعی و مورفولوژیک در شرایط دیم”

پایان‌نامه اصلاح نباتات :خویش­آمیزی و زمان برداشت بر میزان متابولیت­های ثانویه رازیانه – رشته کشاورزی

پایان نامه :بازبینی خواص آنتی میکروبی و آنتی اکسیدانی روغن های اسانسی و ترکیبات آن ها و کاربردهای اخیرشان در فرآورده های آبزیان

پایان نامه

عنوان : بازبینی خواص آنتی میکروبی و آنتی اکسیدانی روغن های اسانسی و ترکیبات آن ها و کاربردهای اخیرشان در فرآورده های آبزیان

Continue reading “پایان نامه :بازبینی خواص آنتی میکروبی و آنتی اکسیدانی روغن های اسانسی و ترکیبات آن ها و کاربردهای اخیرشان در فرآورده های آبزیان”

پایان نامه :مقایسه تأثیر کود زیستی ازتوباکتر و بیو سوپر جاذب بر عملکرد گیاه ماش

پایان نامه

عنوان : مقایسه تأثیر کود زیستی  ازتوباکتر و بیو سوپر جاذب  بر عملکرد گیاه ماش

Continue reading “پایان نامه :مقایسه تأثیر کود زیستی ازتوباکتر و بیو سوپر جاذب بر عملکرد گیاه ماش”

پایان نامه :بررسی امکان جایگزین نمودن هیبریدهای جدید به جای هیبرید ۷۰۴ در منطقه خوزستان در کشت بهاره

پایان نامه

عنوان : بررسی امکان جایگزین نمودن هیبریدهای جدید به جای هیبرید ۷۰۴ در منطقه خوزستان در کشت بهاره

Continue reading “پایان نامه :بررسی امکان جایگزین نمودن هیبریدهای جدید به جای هیبرید ۷۰۴ در منطقه خوزستان در کشت بهاره”

پایان نامه :بررسی الگوی پراکنش مکانی و زمانی لارو ماهیان در سواحل جزیره هنگام

پایان نامه

عنوان : بررسی الگوی پراکنش مکانی و زمانی لارو ماهیان در سواحل جزیره هنگام

Continue reading “پایان نامه :بررسی الگوی پراکنش مکانی و زمانی لارو ماهیان در سواحل جزیره هنگام”

پایان نامه کارشناسی ارشد:ارزیابی خصوصیات زراعی و محتوای اسانس تولیدی در نعناع

پایان نامه

عنوان : ارزیابی خصوصیات زراعی و محتوای اسانس تولیدی در نعناع

Continue reading “پایان نامه کارشناسی ارشد:ارزیابی خصوصیات زراعی و محتوای اسانس تولیدی در نعناع”

پایان نامه اثرات سموم فسفره (دیازینون، مالاتیون و کلروپریفوس) بر روی میزان فعالیت آنزیم استیل کولین استراز کارگران سمپاش

پایان نامه رشته : کشاورزی

گرایش : دفع آفات

عنوان : بررسی اثرات سموم فسفره (دیازینون، مالاتیون و کلروپریفوس) بر روی میزان فعالیت آنزیم استیل کولین استراز کارگران سمپاش

Continue reading “پایان نامه اثرات سموم فسفره (دیازینون، مالاتیون و کلروپریفوس) بر روی میزان فعالیت آنزیم استیل کولین استراز کارگران سمپاش”

پایان نامه :بررسی عوامل میکروبی شایع در بیماری اسپوندیلایتیس ئر جوجه های گوشتی

پایان نامه

عنوان : بررسی عوامل میکروبی شایع در بیماری اسپوندیلایتیس ئر جوجه های گوشتی

Continue reading “پایان نامه :بررسی عوامل میکروبی شایع در بیماری اسپوندیلایتیس ئر جوجه های گوشتی”

پایان نامه مطالعه شاخص های فیزیولوژیک و مورفولوژیک در روند بررسی عملکرد و اجزای عملکرد لاین های امید بخش برنج

پایان نامه رشته : زراعت

عنوان : مطالعه شاخص های فیزیولوژیک و مورفولوژیک در روند بررسی عملکرد و اجزای عملکرد لاین های امید بخش برنج

Continue reading “پایان نامه مطالعه شاخص های فیزیولوژیک و مورفولوژیک در روند بررسی عملکرد و اجزای عملکرد لاین های امید بخش برنج”

پایان نامه مطالعه اثرات برخی ترکیبات گیاهی بر خواص فیزیکوشیمیایی گل شاخه بریده آنتوریوم

پایان نامه رشته : علوم باغبانی

گرایش : گیاهان زینتی

عنوان : مطالعه اثرات برخی ترکیبات گیاهی بر خواص فیزیکوشیمیایی گل شاخه بریده آنتوریوم

Continue reading “پایان نامه مطالعه اثرات برخی ترکیبات گیاهی بر خواص فیزیکوشیمیایی گل شاخه بریده آنتوریوم”

پایان نامه :بررسی مطالعه تاثیر پروبیوتیک تجاری باکتوسل و پری بیوتیک مانان بر رشد و سیستم ایمنی ماهی قزل آلای رنگین کمان پرورشی

پایان نامه

عنوان : بررسی مطالعه تاثیر پروبیوتیک تجاری باکتوسل و پری بیوتیک مانان بر رشد و سیستم ایمنی ماهی قزل آلای رنگین کمان پرورشی 

Continue reading “پایان نامه :بررسی مطالعه تاثیر پروبیوتیک تجاری باکتوسل و پری بیوتیک مانان بر رشد و سیستم ایمنی ماهی قزل آلای رنگین کمان پرورشی”

پایان نامه کارشناسی ارشد: اثرات پرایمینگ بذر بر خصوصیات جوانه زنی و رشد گونه Aeluropus macrostachys در شرایط تنش شوری،آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی

پایان نامه

عنوان : اثرات پرایمینگ بذر بر خصوصیات جوانه زنی و رشد گونه Aeluropus macrostachys در شرایط تنش شوری،آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی

Continue reading “پایان نامه کارشناسی ارشد: اثرات پرایمینگ بذر بر خصوصیات جوانه زنی و رشد گونه Aeluropus macrostachys در شرایط تنش شوری،آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی”

پایان نامه تولید و ارزیابی نانوکاغذ حاصل از نانوالیاف سلولز باگاس

پایان نامه رشته : صنایع خمیر و کاغذ

عنوان : تولید و ارزیابی نانوکاغذ حاصل از نانوالیاف سلولز باگاس

Continue reading “پایان نامه تولید و ارزیابی نانوکاغذ حاصل از نانوالیاف سلولز باگاس”

پایان نامه مقایسه‌ی اثر آب مقطر، دیونیزه، مغناطیسی و شهری روی عمر گلجایی گل‌های شاخه بریده رز، ژربرا و داودی

پایان نامه رشته: باعبانی

گرایش: گیاهان زینتی

عنوان : مقایسه‌ی اثر آب مقطر، دیونیزه، مغناطیسی و شهری روی عمر گلجایی گل‌های شاخه بریده رز، ژربرا و داودی

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد رشت

پایان نامه باغبانی

 گرایش: گیاهان زینتی

عنوان:

مقایسه‌ی اثر آب مقطر، دیونیزه، مغناطیسی و شهری روی عمر گلجایی گل‌های شاخه بریده رز، ژربرا و داودی

استاد راهنما:

دکتر داود هاشم آبادی

Continue reading “پایان نامه مقایسه‌ی اثر آب مقطر، دیونیزه، مغناطیسی و شهری روی عمر گلجایی گل‌های شاخه بریده رز، ژربرا و داودی”

پایان نامه مقایسه دوام طبیعی گونه زربین دست کاشت و طبیعی در برابر پوسیدگی سفید

پایان نامه رشته: مهندسی کشاورزی

عنوان : مقایسه دوام طبیعی گونه زربین دست کاشت و طبیعی در برابر پوسیدگی سفید

پایان نامه کشاورزی

موضوع:

مقایسه دوام طبیعی گونه زربین دست کاشت و طبیعی در برابر پوسیدگی سفید

Continue reading “پایان نامه مقایسه دوام طبیعی گونه زربین دست کاشت و طبیعی در برابر پوسیدگی سفید”

پایان نامه شبیه‌سازی رایانه‌ای رشد ژنتیکی صفت وزن از شیر گیری ناشی از انتخاب تک مرحله‌ای ودو مرحله‌ای در طرح اصلاح نژادی هسته باز در گوسفندان گیلان

پایان نامه رشته: علوم دامی

گرایش: ژنتیک، اصلاح نژاد

عنوان : شبیه‌سازی رایانه‌ای رشد ژنتیکی صفت وزن از شیر گیری ناشی از انتخاب تک مرحله‌ای ودو مرحله‌ای در طرح اصلاح نژادی هسته باز در گوسفندان گیلان

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

پایان ­نامه کارشناسی ارشد رشته‌ علوم دامی

گرایش ژنتیک، اصلاح نژاد

عنوان:

شبیه‌سازی رایانه‌ای رشد ژنتیکی صفت وزن از شیر گیری ناشی از انتخاب تک مرحله‌ای ودو مرحله‌ای در طرح اصلاح نژادی هسته باز در گوسفندان گیلان

استاد راهنما:

دکتر عبدالاحد شادپرور

Continue reading “پایان نامه شبیه‌سازی رایانه‌ای رشد ژنتیکی صفت وزن از شیر گیری ناشی از انتخاب تک مرحله‌ای ودو مرحله‌ای در طرح اصلاح نژادی هسته باز در گوسفندان گیلان”

پایان نامه کارشناسی ارشد: تعیین میزان بهره وری آب آبیاری در حوزه فومنات استان گیلان

پایان نامه رشته: مهندسی کشاورزی

گرایش: مدیریت کشاورزی

عنوان : تعیین میزان بهره­ وری آب آبیاری در حوزه فومنات استان گیلان

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

پایان ­نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی کشاورزی

گرایش مدیریت کشاورزی

عنوان:

تعیین میزان بهره ­وری آب آبیاری در حوزه فومنات استان گیلان

استاد راهنما:

دکتر غلامرضا پیکانی

Continue reading “پایان نامه کارشناسی ارشد: تعیین میزان بهره وری آب آبیاری در حوزه فومنات استان گیلان”

پایان نامه کارشناسی ارشد: شناسایی و تعیین نژادهای ویروس وای سیب زمینی (PVY) بروشهای مولکولی در استان گلستان

پایان نامه رشته: مهندسی کشاورزی

گرایش: بیماری­ شناسی گیاهی

عنوان : شناسایی و تعیین نژادهای ویروس وای سیب زمینی (PVY) بروشهای مولکولی در استان گلستان

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

پایان­ نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی کشاورزی

گرایش بیماری­ شناسی گیاهی

عنوان:

شناسایی و تعیین نژادهای ویروس وای سیب زمینی (PVY) بروشهای مولکولی در استان گلستان

استاد راهنما :

دکتر سعید نصراله نژاد

Continue reading “پایان نامه کارشناسی ارشد: شناسایی و تعیین نژادهای ویروس وای سیب زمینی (PVY) بروشهای مولکولی در استان گلستان”

پایان نامه مقایسه چهار نوع پریمکس تجاری ویتامینه و معدنی (سواد کوه، آمینه گستر، آوای کاسپین شمال و داروسازان) بر عملکرد جوجه های نرگوشتی

پایان نامه رشته: علوم دامی

گرایش: تغذیه دام

عنوان : مقایسه چهار نوع پریمکس تجاری ویتامینه و معدنی (سواد کوه، آمینه گستر، آوای کاسپین شمال و داروسازان) بر عملکرد جوجه های نرگوشتی

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد رشت

پایان نامه علوم دامی

گرایش تغذیه دام

عنوان:

مقایسه چهار نوع پریمکس تجاری ویتامینه و معدنی (سواد کوه، آمینه گستر، آوای کاسپین شمال و داروسازان) بر عملکرد جوجه های نرگوشتی

استاد راهنما:

مهندس فرامین جواندل

Continue reading “پایان نامه مقایسه چهار نوع پریمکس تجاری ویتامینه و معدنی (سواد کوه، آمینه گستر، آوای کاسپین شمال و داروسازان) بر عملکرد جوجه های نرگوشتی”

پایان نامه مطالعه ریشه زایی دو رقم گاردنیا با بهره گرفتن از هورمون های ریشه زایی NAA وIBA

پایان نامه رشته: علوم باغبانی

گرایش: گیاهان زینتی

عنوان : مطالعه ریشه­ زایی دو رقم گاردنیا با بهره گرفتن از هورمون­ های ریشه زایی NAA وIBA

    دانشگاه آزاد اسلامی

  واحد رشت

پایان نامه علوم باغبانی

 گرایش: گیاهان زینتی

عنوان:

مطالعه ریشه­زایی دو رقم گاردنیا با بهره گرفتن از هورمون­های ریشه زایی NAA وIBA

استاد راهنما:

دکتر شهرام صداقت حور

Continue reading “پایان نامه مطالعه ریشه زایی دو رقم گاردنیا با بهره گرفتن از هورمون های ریشه زایی NAA وIBA”

پایان نامه مطالعه تجربی امکان اتصال آفلاتوکسین ۱M به باکتریهای بیفیدو باکتر بیفیدوم ، استرپتوکوکوس ترموفیلوس و لاکتو باسیلوس بولگاریکوس در دوغ پروبیوتیک بدون چربی

پایان نامه رشته: مهندسی کشاورزی

گرایش: علوم و صنایع غذایی

عنوان : مطالعه تجربی امکان اتصال آفلاتوکسین ۱M به باکتریهای بیفیدو باکتر بیفیدوم ، استرپتوکوکوس ترموفیلوس و لاکتو باسیلوس بولگاریکوس در دوغ پروبیوتیک بدون چربی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

پایان نامه کشاورزی

گرایش علوم و صنایع غذایی

موضوع:

مطالعه تجربی امکان اتصال آفلاتوکسین ۱M به باکتریهای بیفیدو باکتر بیفیدوم ، استرپتوکوکوس ترموفیلوس و لاکتو باسیلوس بولگاریکوس در دوغ پروبیوتیک بدون چربی

استاد راهنما:

خانم دکتر تبری

Continue reading “پایان نامه مطالعه تجربی امکان اتصال آفلاتوکسین ۱M به باکتریهای بیفیدو باکتر بیفیدوم ، استرپتوکوکوس ترموفیلوس و لاکتو باسیلوس بولگاریکوس در دوغ پروبیوتیک بدون چربی”

پایان نامه عوامل موثر بر وفاداری مشتریان شعب روستایی به خدمات بانکداری الکترونیکی و توسعه آن در بانک کشاورزی استان گیلان

پایان نامه رشته: مهندسی کشاورزی

گرایش: مدیریت کشاورزی

عنوان : عوامل موثر بر وفاداری مشتریان شعب روستایی به خدمات بانکداری الکترونیکی و توسعه آن در بانک کشاورزی استان گیلان

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

پایان ­نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی کشاورزی

گرایش مدیریت کشاورزی

عنوان:

عوامل موثر بر وفاداری مشتریان شعب روستایی به خدمات بانکداری الکترونیکی و توسعه آن در بانک کشاورزی استان گیلان

استاد راهنما:

 دکتر محمدصادق اللهیاری

Continue reading “پایان نامه عوامل موثر بر وفاداری مشتریان شعب روستایی به خدمات بانکداری الکترونیکی و توسعه آن در بانک کشاورزی استان گیلان”

پایان نامه تولید شیر کم لاکتوز به روش مداوم و بهینه سازی شرایط تولید این شیر در ستون های حاوی آنزیم لاکتاز تثبیت شده در کلسیم آلژینات

پایان نامه رشته: مهندسی کشاورزی

عنوان : تولید شیر کم لاکتوز به روش مداوم و بهینه سازی شرایط تولید این شیر در ستون های حاوی آنزیم لاکتاز تثبیت شده در کلسیم آلژینات

دانشگاه ارومیه

پایان نامه کشاورزی

عنوان:

تولید شیر کم لاکتوز به روش مداوم و بهینه سازی شرایط تولید این شیر در ستون های حاوی آنزیم لاکتاز تثبیت شده در کلسیم آلژینات

اساتید راهنما:

دکتر محمد علیزاده

دکتر محمود رضازاد

Continue reading “پایان نامه تولید شیر کم لاکتوز به روش مداوم و بهینه سازی شرایط تولید این شیر در ستون های حاوی آنزیم لاکتاز تثبیت شده در کلسیم آلژینات”

پایان نامه جداسازی و همسانه‏سازی ژن‏های hrpW و hrpG جهت انتقال به لیمو ترش در راستای ایجاد مقاومت به شانکر مرکبات

پایان نامه رشته: زیست‏ فناوری کشاورزی

عنوان : جداسازی و همسانه‏ سازی ژن‏های hrpW و hrpG جهت انتقال به لیمو ترش در راستای ایجاد مقاومت به شانکر مرکبات

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

پایان نامه کارشناسی‌ ارشد در رشته زیست‏ فناوری کشاورزی

عنوان:‌

جداسازی و همسانه‏ سازی ژن‏های hrpW و hrpG جهت انتقال به لیمو ترش در راستای ایجاد مقاومت به شانکر مرکبات

اساتید راهنما:

دکترسید مهدی علوی

دکتر علی‏ اکبر حبشی

Continue reading “پایان نامه جداسازی و همسانه‏سازی ژن‏های hrpW و hrpG جهت انتقال به لیمو ترش در راستای ایجاد مقاومت به شانکر مرکبات”

پایان نامه تعیین آستانه ی خسارت اقتصادی نماتد طلائی روی ارقام سیب زمینی

پایان نامه رشته: مهندسی کشاورزی

گرایش: بیماری شناسی گیاهی

عنوان : تعیین آستانه ی خسارت اقتصادی نماتد طلائی روی ارقام سیب زمینی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی کشاورزی

گرایش بیماری شناسی گیاهی

عنوان :

تعیین آستانه ی خسارت اقتصادی نماتد طلائی

 Globodera rostochiensis  روی ارقام سیب زمینی

استاد راهنما:

دکتر سید عباس حسینی نژاد

Continue reading “پایان نامه تعیین آستانه ی خسارت اقتصادی نماتد طلائی روی ارقام سیب زمینی”

پایان نامه :بکارگیری دو نوع خاک ریزدانه و درشت دانه و در نظر گرفتن متغیر های پایداری شیب جانبی کانال در دو حالت ساخت و بهره برداری و همچنین تعیین نقش کاهش سریع سطح آب و پارامتر زمان در پایداری شیب

پایان نامه رشته :کشاورزی

عنوان : بکارگیری دو نوع خاک ریزدانه و درشت دانه و در نظر گرفتن متغیر های پایداری شیب جانبی کانال در دو حالت ساخت و بهره برداری و همچنین تعیین نقش کاهش سریع سطح آب و پارامتر زمان در پایداری شیب

Continue reading “پایان نامه :بکارگیری دو نوع خاک ریزدانه و درشت دانه و در نظر گرفتن متغیر های پایداری شیب جانبی کانال در دو حالت ساخت و بهره برداری و همچنین تعیین نقش کاهش سریع سطح آب و پارامتر زمان در پایداری شیب”

پایان نامه کارشناسی ارشد: تجزیه پروتئوم ریشه گندم تحت تنش کلرید سدیم

پایان نامه رشته: بیوتکنولوژی کشاورزی

عنوان : تجزیه پروتئوم ریشه گندم تحت تنش کلرید سدیم

پردیس بین المللی ارس

 دانشگاه تبریز

پایان ­نامه کارشناسی ارشد در رشته بیوتکنولوژی کشاورزی

عنوان:

تجزیه پروتئوم ریشه گندم تحت تنش کلرید سدیم

استاد راهنما:

دکتر محمود تورچی

Continue reading “پایان نامه کارشناسی ارشد: تجزیه پروتئوم ریشه گندم تحت تنش کلرید سدیم”

پایان نامه بررسی فرسایش حوضه آبریز سد ماکو با مدل EPMو MPSIAC و برآورد رسوب وارد شده به مخزن

پایان نامه رشته: مهندسی آبیاری و زهکشی

عنوان : بررسی فرسایش حوضه آبریز سد ماکو با مدل  EPMو MPSIAC  و برآورد رسوب وارد شده به مخزن

دانشگاه ارومیه

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی آبیاری و زهکشی

موضوع :

بررسی فرسایش حوضه آبریز سد ماکو با مدل  EPMو MPSIAC  و برآورد رسوب وارد شده به مخزن

استاد راهنما:

دکتر بایرامعلی محمد نژاد

Continue reading “پایان نامه بررسی فرسایش حوضه آبریز سد ماکو با مدل EPMو MPSIAC و برآورد رسوب وارد شده به مخزن”

پایان نامه بررسی اثر زمان و مقدار مصرف گچ بر خصوصیات رشدی و عملکرد لوبیا معمولی در منطقه لنگرود

پایان نامه رشته: مهندسی کشاورزی

گرایش: زراعت

عنوان : بررسی اثر زمان و مقدار مصرف گچ بر خصوصیات رشدی و عملکرد لوبیا معمولی در منطقه لنگرود

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

پایان نامه درجه کارشناسی ارشد رشته مهندسی کشاورزی

 گرایش: زراعت

عنوان:

بررسی اثر زمان و مقدار مصرف گچ بر خصوصیات رشدی و عملکرد لوبیا معمولی در منطقه لنگرود

استاد راهنما:

دکتر محمد نقی صفر زاده ویشکائی

Continue reading “پایان نامه بررسی اثر زمان و مقدار مصرف گچ بر خصوصیات رشدی و عملکرد لوبیا معمولی در منطقه لنگرود”

پایان نامه تأثیر منابع تأمین نیتروژن بر میزان مصرف سم نیکوسولفورون در کنترل علف های هرز ذرت علوفه ای

پایان نامه رشته: مهندسی کشاورزی

گرایش: شناسایی و مبارزه با علف های هرز

عنوان : تأثیر منابع تأمین نیتروژن بر میزان مصرف سم نیکوسولفورون در کنترل علف­ه ای هرز ذرت علوفه ­ای

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تاکستان

پایان نامه کشاورزی

 گرایش شناسایی و مبارزه با علفهای هرز

عنوان:

تأثیر منابع تأمین نیتروژن بر میزان مصرف سم نیکوسولفورون در کنترل علف­های هرز ذرت علوفه ­ای

استاد راهنما:

دکتر سعید سیف زاده

Continue reading “پایان نامه تأثیر منابع تأمین نیتروژن بر میزان مصرف سم نیکوسولفورون در کنترل علف های هرز ذرت علوفه ای”

پایان نامه تاثیر ترکیبی صمغ کتیرا، امولسیفایرهای سدیم استئاروئیل لاکتیلات(SSL)و گلیسرول منو استئارات(GMS)بر ویژگی های رئولوژیکی خمیر و کیفیت نان بربری

پایان نامه رشته: مهندسی علوم و صنایع غذایی

گرایش: تکنولوژی مواد غذایی

عنوان : تاثیر ترکیبی صمغ کتیرا، امولسیفایرهای سدیم استئاروئیل لاکتیلات(SSL)و گلیسرول منو استئارات(GMS)بر ویژگی های رئولوژیکی خمیر و کیفیت نان بربری

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

پایان نامه ی مهندسی علوم و صنایع غذایی

گرایش تکنولوژی مواد غذایی

عنوان:

تاثیر ترکیبی صمغ کتیرا، امولسیفایرهای سدیم استئاروئیل لاکتیلات(SSL)و گلیسرول منو استئارات(GMS)بر ویژگی های رئولوژیکی خمیر و کیفیت نان بربری

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر محمدحسین عزیزی

Continue reading “پایان نامه تاثیر ترکیبی صمغ کتیرا، امولسیفایرهای سدیم استئاروئیل لاکتیلات(SSL)و گلیسرول منو استئارات(GMS)بر ویژگی های رئولوژیکی خمیر و کیفیت نان بربری”

پایان نامه بهینه سازی مصرف عصاره‌ی متانولی برگ گیاه گلرنگ توسط دستگاه اولتراسوند به روش سطح پاسخ

پایان نامه رشته: مهندسی صنایع غذایی

گرایش: کشاورزی

عنوان : بهینه سازی مصرف عصاره‌ی متانولی برگ گیاه گلرنگ توسط دستگاه اولتراسوند به روش سطح پاسخ

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد دامغان

پایان نامه صنایع غذایی

گرایش کشاورزی

عنوان:

بهینه سازی مصرف عصاره‌ی متانولی برگ گیاه گلرنگ توسط دستگاه اولتراسوند به روش سطح پاسخ

استاد راهنما:

دکتر حسین جلالی

Continue reading “پایان نامه بهینه سازی مصرف عصاره‌ی متانولی برگ گیاه گلرنگ توسط دستگاه اولتراسوند به روش سطح پاسخ”

پایان نامه پاسخ های رویشی، فیزیولوژیکی و ژنتیکی دو گونه بلوط زاگرس(Q.brantii و Q. libania)تحت تنش خشکی

پایان نامه رشته: جنگل داری

عنوان : پاسخ­های رویشی، فیزیولوژیکی و ژنتیکی دو گونه بلوط زاگرس(Q.brantii و Q. libania)تحت تنش خشکی

دانشگاه یاسوج

دانشکده‌ی کشاورزی

پایان نامه ‌ی کارشناسی ارشد رشته‌ جنگلداری

عنوان:

پاسخ­های رویشی، فیزیولوژیکی و ژنتیکی دو گونه بلوط زاگرس(Q.brantii و Q. libania)تحت تنش خشکی

استاد راهنما:

دکتر رقیه ذوالفقاری

Continue reading “پایان نامه پاسخ های رویشی، فیزیولوژیکی و ژنتیکی دو گونه بلوط زاگرس(Q.brantii و Q. libania)تحت تنش خشکی”

پایان نامه تاثیر پریمکسهای تجاری مختلف ویتامینه و معدنی بر صفات لاشه‌،فراسنجه های خونی و فلور میکروبی روده جوجه های نر گوشتی

پایان نامه رشته: علوم دامی

گرایش: تغذیه دام

عنوان : تاثیر پریمکسهای تجاری مختلف ویتامینه و معدنی بر صفات لاشه‌،فراسنجه های خونی و فلور میکروبی روده جوجه های نر گوشتی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته علوم دامی

 گرایش: تغذیه‌ دام

عنوان:

تاثیر پریمکسهای تجاری مختلف ویتامینه و معدنی بر صفات لاشه‌،فراسنجه های خونی و فلور میکروبی روده جوجه های نر گوشتی

استاد راهنما:

مهندس فرامین جواندل صومعه سرایی

Continue reading “پایان نامه تاثیر پریمکسهای تجاری مختلف ویتامینه و معدنی بر صفات لاشه‌،فراسنجه های خونی و فلور میکروبی روده جوجه های نر گوشتی”

پایان نامه بررسی و مقایسه سویه های تجاری مخمر نانوایی برای افزایش کیفیت و ماندگاری نان صنعتی

پایان نامه رشته: مهندسی علوم و صنایع غذایی

گرایش: میکروبیولوژی مواد غذایی

عنوان : بررسی و مقایسه سویه های تجاری مخمر نانوایی برای افزایش کیفیت و ماندگاری نان صنعتی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

پایان نامه علوم و صنایع غذایی

گرایش  میکروبیولوژی مواد غذایی

عنوان:

بررسی و مقایسه سویه های تجاری مخمر نانوایی برای افزایش کیفیت و ماندگاری نان صنعتی

استاد راهنما:

دکتر لیلا نوری

Continue reading “پایان نامه بررسی و مقایسه سویه های تجاری مخمر نانوایی برای افزایش کیفیت و ماندگاری نان صنعتی”

پایان نامه بررسی تاثیر برخی از هیدروکلوئیدها بر پایداری و خواص رئولوژیکی و حسی دوغ با بهره گرفتن از روش سطح پاسخ (RSM)

پایان نامه رشته: علوم و صنایع غذایی

گرایش: مهندسی صنایع غذایی

عنوان : بررسی­ تاثیر برخی از هیدروکلوئیدها بر پایداری و خواص رئولوژیکی و حسی دوغ با بهره گرفتن از روش سطح پاسخ (RSM)

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد مراغه

دانشکده کشاورزی

پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد رشته علوم و صنایع غذایی

گرایش: مهندسی صنایع غذایی

عنوان:

بررسی­ تاثیر برخی از هیدروکلوئیدها بر پایداری و خواص رئولوژیکی و حسی دوغ با بهره گرفتن از روش سطح پاسخ (RSM)

استاد راهنما:

دکتر شهین زمردی

Continue reading “پایان نامه بررسی تاثیر برخی از هیدروکلوئیدها بر پایداری و خواص رئولوژیکی و حسی دوغ با بهره گرفتن از روش سطح پاسخ (RSM)”

پایان نامه بررسی فاکتورهای مؤثر در باززایی درون شیشه ای گیاه زنیان

پایان نامه رشته: علوم باغبانی

گرایش: گیاهان دارویی

عنوان : بررسی فاکتورهای مؤثر در باززایی درون شیشه ای گیاه زنیان

مرکز آموزش های نیمه حضوری

گروه علوم باغبانی

پایان نامه علوم باغبانی

 گرایش گیاهان دارویی

عنوان:

بررسی فاکتورهای مؤثر در باززایی درون شیشه ای گیاه زنیان  (Carum copticum L.)

اساتید راهنما:

دکتر بهمن حسینی

دکتر زهره جبارزاده

Continue reading “پایان نامه بررسی فاکتورهای مؤثر در باززایی درون شیشه ای گیاه زنیان”

پایان نامه بررسی خواص فیزیکی فیلم نانو کامپوزیت پلی لاکتیک اسید/نقره و تاثیرآن بر سینتیک رشد باکتری اشریشیا کلی

پایان نامه رشته: مهندسی علوم و صنایع غذایی

گرایش: میکروبیولوژی مواد غذایی

عنوان : بررسی خواص فیزیکی  فیلم نانو کامپوزیت پلی لاکتیک اسید/نقره و تاثیرآن بر سینتیک رشد باکتری اشریشیا کلی

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد دامغان

پایان نامه علوم و صنایع غذایی

گرایش میکروبیولوژی مواد غذایی

عنوان:

بررسی خواص فیزیکی  فیلم نانو کامپوزیت پلی لاکتیک اسید/نقره و تاثیرآن بر سینتیک رشد باکتری اشریشیا کلی

استاد راهنما:

دکتر مریم جوکار

Continue reading “پایان نامه بررسی خواص فیزیکی فیلم نانو کامپوزیت پلی لاکتیک اسید/نقره و تاثیرآن بر سینتیک رشد باکتری اشریشیا کلی”

پایان نامه پایش و پیش‌آگاهی کرم خوشه‌خوار انگور، Lobesia botrana، با به‌کارگیری تله‌ی فرمونی در باغ‌های انگور بیضا

پایان نامه رشته: حشره ­­شناسی

عنوان : پایش و پیش‌آگاهی کرم خوشه‌خوار انگور،  Lobesia botrana، با به‌کارگیری تله‌ی فرمونی در باغ‌های انگور بیضا

دانشگاه یاسوج

دانشکده کشاورزی

پایان نامه ­ ی کارشناسی ارشد رشته ­ی حشره­­ شناسی

عنوان:

پایش و پیش‌آگاهی کرم خوشه‌خوار انگور،  Lobesia botrana، با به‌کارگیری تله‌ی فرمونی در باغ‌های انگور بیضا

استاد راهنما :

دکتر حجت‌اله محمدی

Continue reading “پایان نامه پایش و پیش‌آگاهی کرم خوشه‌خوار انگور، Lobesia botrana، با به‌کارگیری تله‌ی فرمونی در باغ‌های انگور بیضا”

پایان نامه ارشد:بررسی پراکنش مکانی برخی خصوصیات فیزیکی- شیمیایی خاک در منطقه نقده

پایان نامه رشته :کشاورزی

گرایش :خاکشناسی

عنوان : بررسی پراکنش مکانی برخی خصوصیات فیزیکی- شیمیایی خاک در منطقه نقده

Continue reading “پایان نامه ارشد:بررسی پراکنش مکانی برخی خصوصیات فیزیکی- شیمیایی خاک در منطقه نقده”

پایان نامه :تعیین مهمترین نقاط قوت پیش روی تبلیغات پسته صادراتی استان کرمان

پایان نامه رشته :کشاورزی

عنوان : تعیین مهمترین نقاط قوت پیش روی تبلیغات پسته صادراتی استان کرمان

Continue reading “پایان نامه :تعیین مهمترین نقاط قوت پیش روی تبلیغات پسته صادراتی استان کرمان”

پایان نامه بررسی خصوصیات فیزیکی ، شیمیایی و حسی حلوای آرد گندم و مطالعه اثر کیفیت گلوتن آرد در بافت آن

پایان نامه رشته: مهندسی کشاورزی،علوم وصنایع غذایی

گرایش: تکنولوژی مواد غذایی

عنوان : بررسی خصوصیات فیزیکی ، شیمیایی و حسی حلوای آرد گندم و مطالعه اثر کیفیت گلوتن آرد در بافت آن

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

پایان نامه کشاورزی،علوم وصنایع غذایی

گرایش تکنولوژی مواد غذایی

عنوان:

بررسی خصوصیات فیزیکی ، شیمیایی و حسی حلوای آرد گندم و مطالعه اثر کیفیت گلوتن آرد در بافت آن

استاد راهنما:

دکتر فرزاد غیبی

Continue reading “پایان نامه بررسی خصوصیات فیزیکی ، شیمیایی و حسی حلوای آرد گندم و مطالعه اثر کیفیت گلوتن آرد در بافت آن”

پایان نامه بررسی اثر پلی ساکارید سویای محلول در آب (SSPS) بر خواص اساسی فیلم نشاسته ساگو

پایان نامه رشته: علوم و صنایع غذایی

عنوان :  بررسی اثر پلی ساکارید سویای  محلول در آب (SSPS)  بر خواص اساسی فیلم نشاسته ساگو

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

پایان ­نامه کارشناسی ارشد در رشته­ مهندسی علوم و صنایع غذایی

عنوان:

 بررسی اثر پلی ساکارید سویای  محلول در آب (SSPS)  بر خواص اساسی فیلم نشاسته ساگو

استاد راهنما:

دکتر عبدالرضا محمدی نافچی

Continue reading “پایان نامه بررسی اثر پلی ساکارید سویای محلول در آب (SSPS) بر خواص اساسی فیلم نشاسته ساگو”

پایان نامه بررسی اثر نانو دی اکسید تیتانیوم بر خواص فیزیکو شیمیایی، عبوردهی و معادلات رشد میکروبی باکتری اشریشیا کلی بر بستر ترکیبی پلی ساکارید سویا(SSPS) و نشاسته کاساوا

پایان نامه رشته: علوم و صنایع غذایی

عنوان : بررسی اثر  نانو دی اکسید تیتانیوم بر خواص فیزیکو شیمیایی، عبوردهی و معادلات رشد میکروبی باکتری  اشریشیا کلی بر بستر ترکیبی پلی ساکارید سویا(SSPS) و نشاسته کاساوا

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

پایان ­نامه کارشناسی ارشد در رشته­ مهندسی علوم و صنایع غذایی

عنوان:

بررسی اثر  نانو دی اکسید تیتانیوم بر خواص فیزیکو شیمیایی، عبوردهی و معادلات رشد میکروبی باکتری  اشریشیا کلی بر بستر ترکیبی پلی ساکارید سویا(SSPS) و نشاسته کاساوا

استاد راهنما:

دکتر فریبرز ناهیدی

Continue reading “پایان نامه بررسی اثر نانو دی اکسید تیتانیوم بر خواص فیزیکو شیمیایی، عبوردهی و معادلات رشد میکروبی باکتری اشریشیا کلی بر بستر ترکیبی پلی ساکارید سویا(SSPS) و نشاسته کاساوا”

پایان نامه بررسی اثر روش های حرارت دهی و نگهداری سرد برخی سبزیجات بر میزان نمک های نیترات و نیتریت و آسکوربات

پایان نامه رشته: مهندسی علوم و صنایع غذایی

عنوان : بررسی اثر روش های حرارت دهی و نگهداری سرد برخی سبزیجات بر میزان نمک های نیترات و نیتریت و آسکوربات

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

پایان نامه علوم صنایع غذایی

عنوان:

بررسی اثر روش های حرارت دهی و نگهداری سرد برخی سبزیجات بر میزان نمک های نیترات و نیتریت و آسکوربات

استاد راهنما:

دکتر هما بقایی

Continue reading “پایان نامه بررسی اثر روش های حرارت دهی و نگهداری سرد برخی سبزیجات بر میزان نمک های نیترات و نیتریت و آسکوربات”

پایان نامه بررسی اثرات جایگزینی پودر ماهی و روغن ماهی با منابع گیاهی در تغذیه قزل آلای رنگین کمان

پایان نامه رشته: مهندسی منابع طبیعی

گرایش: تکثیر و پرورش آبزیان

عنوان : بررسی اثرات جایگزینی پودر ماهی و روغن ماهی با منابع گیاهی در تغذیه قزل­آلای رنگین­کمان

دانشگاه ارومیه

دانشکده منابع طبیعی

پایان نامه منابع طبیعی –  تکثیر و پرورش آبزیان

عنوان :

بررسی اثرات جایگزینی پودر ماهی و روغن ماهی با منابع گیاهی در تغذیه قزل­آلای رنگین­کمان

استاد راهنما:

دکتر ناصر آق

Continue reading “پایان نامه بررسی اثرات جایگزینی پودر ماهی و روغن ماهی با منابع گیاهی در تغذیه قزل آلای رنگین کمان”

پایان نامه بررسی امکان اتصال آفلاتوکسین M1 به لاکتوباسیلوس رامنوس GG و بیفیدوباکتریوم لاکتیس BB12 در بستنی

پایان نامه رشته: مهندسی کشاورزی، علوم و صنایع غذایی

گرایش: میکروبیولوژی مواد غذایی

عنوان : بررسی امکان اتصال آفلاتوکسین M1 به لاکتوباسیلوس رامنوس GG و بیفیدوباکتریوم لاکتیس BB12 در بستنی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی کشاورزی،

علوم و صنایع غذایی

گرایش: میکروبیولوژی مواد غذایی

عنوان:

بررسی امکان اتصال آفلاتوکسین M1 به لاکتوباسیلوس رامنوس GG و بیفیدوباکتریوم لاکتیس BB12 در بستنی

استاد راهنما:

دکتر مهسا تبری

Continue reading “پایان نامه بررسی امکان اتصال آفلاتوکسین M1 به لاکتوباسیلوس رامنوس GG و بیفیدوباکتریوم لاکتیس BB12 در بستنی”

پایان نامه بررسی اثر نانو اکسید روی بر معادلات جذب تعادلی، خواص مکانیکی، فیزیکوشیمیایی و پارامترهای معادلات رشد میکروبی فیلم تهیه شده از قدومه شیرازی

پایان نامه رشته: علوم و صنایع غذایی

عنوان : بررسی اثر نانو اکسید روی بر معادلات جذب تعادلی، خواص مکانیکی، فیزیکوشیمیایی و پارامترهای معادلات رشد میکروبی فیلم تهیه شده از قدومه شیرازی

دانشگاه آزاد اسلامی

پایان ­نامه کارشناسی ارشد رشته­ مهندسی علوم و صنایع غذایی

عنوان:

بررسی اثر نانو اکسید روی بر معادلات جذب تعادلی، خواص مکانیکی، فیزیکوشیمیایی و پارامترهای معادلات رشد میکروبی فیلم تهیه شده از قدومه شیرازی

استاد راهنما:

دکتر دانیال فدایی

Continue reading “پایان نامه بررسی اثر نانو اکسید روی بر معادلات جذب تعادلی، خواص مکانیکی، فیزیکوشیمیایی و پارامترهای معادلات رشد میکروبی فیلم تهیه شده از قدومه شیرازی”

پایان نامه بررسی اثر پخت و زمان نگهداری بر میزان نمک‌های نیترات، نیتریت وآسکوربات سبزیجات خانواده کلم

پایان نامه رشته: مهندسی کشاورزی

گرایش: شیمی مواد غذایی

عنوان : بررسی اثر پخت و زمان نگهداری بر میزان نمک‌های نیترات، نیتریت وآسکوربات سبزیجات خانواده کلم

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد دامغان

پپایان نامه کشاورزی

عنوان:

بررسی اثر پخت و زمان نگهداری بر میزان نمک‌های نیترات، نیتریت وآسکوربات سبزیجات خانواده کلم

استاد راهنما:

دکتر زرین علیپور

Continue reading “پایان نامه بررسی اثر پخت و زمان نگهداری بر میزان نمک‌های نیترات، نیتریت وآسکوربات سبزیجات خانواده کلم”

پایان نامه بررسی فونستیک تریپس ­های خاک­زی و قارچ­خوار در شهرستان گرگان

پایان نامه رشته : مهندسی کشاورزی

گرایش : حشره شناسی کشاورزی

عنوان : بررسی فونستیک تریپس­های خاک­زی و قارچ­خوار در شهرستان گرگان استان گلستان

Continue reading “پایان نامه بررسی فونستیک تریپس ­های خاک­زی و قارچ­خوار در شهرستان گرگان”

پایان نامه نقش صنایع دستی در افزایش درآمد اقتصادی روستاییان ماسوله

پایان نامه رشته :کشاورزی

گرایش :مدیریت کشاورزی 

عنوان :  نقش صنایع دستی در افزایش درآمد اقتصادی روستاییان ماسوله

Continue reading “پایان نامه نقش صنایع دستی در افزایش درآمد اقتصادی روستاییان ماسوله”

پایان نامه شناسایی و کاربرد ردیاب­های جدید در بحث انتقال املاح درون خاک در مقیاس آزمایشگاهی

پایان نامه رشته :کشاورزی

گرایش :علوم خاک

عنوان : شناسایی و کاربرد ردیاب­های جدید در بحث انتقال املاح درون خاک در مقیاس آزمایشگاهی

Continue reading “پایان نامه شناسایی و کاربرد ردیاب­های جدید در بحث انتقال املاح درون خاک در مقیاس آزمایشگاهی”

پایان نامه تعیین مناسبترین روش اندازه‌گیری تولید گیاهان بوته‌ای در مراتع شهرستان شیراز

پایان نامه رشته :کشاورزی

گرایش :مرتعداری 

عنوان : تعیین مناسبترین روش اندازه‌گیری تولید گیاهان بوته‌ای در مراتع شهرستان شیراز

Continue reading “پایان نامه تعیین مناسبترین روش اندازه‌گیری تولید گیاهان بوته‌ای در مراتع شهرستان شیراز”

پایان نامه تاثیر غلظت‌های مختلف برخی تنظیم کننده‌های رشد گیاهی بر ریزازدیادی گیاه ‌ارکیده

پایان نامه رشته :کشاورزی

گرایش :باغبانی 

عنوان : تاثیر غلظت‌های مختلف برخی تنظیم کننده‌های رشد گیاهی بر ریزازدیادی گیاه ‌ارکیده

Continue reading “پایان نامه تاثیر غلظت‌های مختلف برخی تنظیم کننده‌های رشد گیاهی بر ریزازدیادی گیاه ‌ارکیده”

پایان نامه تاثیر غلظت­های هورمونی و ریزنمونه بر کال­زایی، باززایی و کشت سوسپانسیون رازیانه

پایان نامه رشته : کشاورزی

عنوان :  تاثیر غلظت­های هورمونی و ریزنمونه بر کال­زایی، باززایی و کشت سوسپانسیون رازیانه

Continue reading “پایان نامه تاثیر غلظت­های هورمونی و ریزنمونه بر کال­زایی، باززایی و کشت سوسپانسیون رازیانه”

پایان نامه بررسی اثر افزودن هیدروکلوئیدها بر ویژگی های کیفی برگر گیاهی طی ماندگاری

پایان نامه رشته: علوم و صنایع غذایی

عنوان : بررسی اثر افزودن هیدروکلوئیدها بر ویژگی های کیفی برگر گیاهی طی ماندگاری

دانشگاه آزاد اسلامی

  واحد دامغان

پایان نامه علوم و صنایع غذایی

عنوان:

بررسی اثر افزودن هیدروکلوئیدها بر ویژگی های کیفی برگر گیاهی طی ماندگاری

استاد راهنما:

دکتر هما بقایی

Continue reading “پایان نامه بررسی اثر افزودن هیدروکلوئیدها بر ویژگی های کیفی برگر گیاهی طی ماندگاری”

پایان نامه بررسی برخی صفات پومولوژیکی و فیزیولوژیکی برخی ارقام زیتون در منطقه درام شهرستان طارم

پایان نامه رشته: باغبانی- میوه کاری

عنوان : بررسی  برخی صفات پومولوژیکی و فیزیولوژیکی برخی ارقام زیتون در منطقه درام شهرستان طارم

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

          پایان نامه باغبانی- میوه کاری

موضوع:

بررسی  برخی صفات پومولوژیکی و فیزیولوژیکی برخی ارقام زیتون در منطقه درام شهرستان طارم

استاد راهنما:

دکتر مهدی طاهری

Continue reading “پایان نامه بررسی برخی صفات پومولوژیکی و فیزیولوژیکی برخی ارقام زیتون در منطقه درام شهرستان طارم”

پایان نامه بررسی اثرات تیمارهای مکانیکی و نانو ذرات نقره بر عمر گلجایی گل شاخه بریده آلسترومریا

پایان نامه رشته: باغبانی- گیاهان زینتی

عنوان : بررسی  اثرات تیمارهای مکانیکی و نانو ذرات نقره بر عمر گلجایی گل شاخه بریده آلسترومریا

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

  پایان نامه باغبانی- گیاهان زینتی
عنوان :
بررسی  اثرات تیمارهای مکانیکی و نانو ذرات نقره بر عمر گلجایی گل شاخه بریده آلسترومریا
 استاد راهنما:
دکتر داود هاشم آبادی

Continue reading “پایان نامه بررسی اثرات تیمارهای مکانیکی و نانو ذرات نقره بر عمر گلجایی گل شاخه بریده آلسترومریا”

پایان نامه افزایش عمر پس از برداشت گل داودی به کمک اسانس ژرانیوم، اکالیپتوس و مورد

پایان نامه رشته: باغبانی- گیاهان زینتی

عنوان :  افزایش عمر پس از برداشت گل داودی به کمک اسانس ژرانیوم، اکالیپتوس و مورد

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

  پایان نامه باغبانی- گیاهان زینتی
عنوان :
 افزایش عمر پس از برداشت گل داودی به کمک اسانس ژرانیوم، اکالیپتوس و مورد
 استاد راهنما :
دکتر داود هاشم آبادی

Continue reading “پایان نامه افزایش عمر پس از برداشت گل داودی به کمک اسانس ژرانیوم، اکالیپتوس و مورد”

پایان نامه استفاده از صمغ فارسی به منظور کاهش جذب روغن ناگت مرغ سرخ شده و بهینه سازی فرآیند

پایان نامه رشته: علوم و صنایع غذایی

گرایش: تکنولوژی

عنوان : استفاده از صمغ فارسی به منظور کاهش جذب روغن ناگت مرغ سرخ شده و بهینه سازی فرآیند

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته علوم و صنایع غذایی

گرایش تکنولوژی 

عنوان:

استفاده از صمغ فارسی به منظور کاهش جذب روغن ناگت مرغ سرخ شده و بهینه سازی فرآیند

استاد راهنما:

دکتر میلاد فتحی

Continue reading “پایان نامه استفاده از صمغ فارسی به منظور کاهش جذب روغن ناگت مرغ سرخ شده و بهینه سازی فرآیند”

پایان نامه کارشناسی ارشد: ارزیابی آزمایشگاهی ترکیبات و اثرات آنتی اکسیدانی اسانس تجاری دارچین

پایان نامه رشته: مهندسی علوم و  صنایع غذایی

گرایش: شیمی مواد غذایی

عنوان : ارزیابی آزمایشگاهی ترکیبات و اثرات آنتی اکسیدانی اسانس تجاری دارچین

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

پایان نامه کارشناسی ارشد  در رشته صنایع غذایی

گرایش شیمی مواد غذایی

عنوان:

ارزیابی آزمایشگاهی ترکیبات و اثرات آنتی اکسیدانی اسانس تجاری دارچین

استاد راهنما:

دکتراشکان جبلی جوان

Continue reading “پایان نامه کارشناسی ارشد: ارزیابی آزمایشگاهی ترکیبات و اثرات آنتی اکسیدانی اسانس تجاری دارچین”

پایان نامه ارزشیابی ویژگیهای فیزیکوشیمیایی هسته عناب (عناب اصفهان)

پایان نامه رشته: مهندسی علوم و صنایع غذایی

گرایش: شیمی مواد غذایی

عنوان : ارزشیابی ویژگیهای فیزیکوشیمیایی هسته عناب (عناب اصفهان)

دانشگاه آزاداسلامی

واحددامغان

پایان نامه صنایع غذایی

گرایش: شیمی موادغذایی

عنوان:

ارزشیابی ویژگیهای فیزیکوشیمیایی هسته عناب (عناب اصفهان)

استاد راهنما:

دکترحسین جلالی

Continue reading “پایان نامه ارزشیابی ویژگیهای فیزیکوشیمیایی هسته عناب (عناب اصفهان)”

پایان نامه اثرات پرایمینگ بذر به وسیله اسید سالیسیلیک و نیترات پتاسیم بر شاخص‌های جوانه‌زنی و بیوشیمیایی بذر ماریتیغال تحت شرایط شور

پایان نامه رشته: مهندسی کشاورزی

گرایش: زراعت

عنوان : اثرات پرایمینگ بذر به وسیله اسید سالیسیلیک و نیترات پتاسیم بر شاخص‌های جوانه‌زنی و بیوشیمیایی بذر ماریتیغال تحت شرایط شور

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد ساوه

پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد رشته مهندسی کشاورزی

گرایش زراعت

عنوان :

اثرات پرایمینگ بذر به وسیله اسید سالیسیلیک و نیترات پتاسیم بر شاخص‌های جوانه‌زنی و بیوشیمیایی بذر ماریتیغال تحت شرایط شور

استاد راهنما:

دکتر مجتبی یوسفی راد

Continue reading “پایان نامه اثرات پرایمینگ بذر به وسیله اسید سالیسیلیک و نیترات پتاسیم بر شاخص‌های جوانه‌زنی و بیوشیمیایی بذر ماریتیغال تحت شرایط شور”

پایان نامه کارشناسی ارشد: اثر ضد میکروبی عصاره هسته کاکتوس بر کیفیت و ماندگاری سس فرانسوی

پایان نامه رشته: مهندسی کشاورزی

گرایش: تکنولوژی مواد غذایی

عنوان : اثر ضد میکروبی عصاره هسته کاکتوس بر کیفیت و ماندگاری سس فرانسوی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

پایان نامه کشاورزی، علوم و صنایع غذایی

گرایش: تکنولوژی مواد غذایی

عنوان:

اثر ضد میکروبی عصاره هسته کاکتوس بر کیفیت و ماندگاری سس فرانسوی

استاد راهنما:

دکتر مهدی منصوری

Continue reading “پایان نامه کارشناسی ارشد: اثر ضد میکروبی عصاره هسته کاکتوس بر کیفیت و ماندگاری سس فرانسوی”

پایان نامه اثر سطوح مختلف بذر سیاه‌دانه بر عملکرد رشد، برخی از فاکتورهای خونی و پاسخ ایمنی در بلدرچین

پایان نامه رشته: مهندسی کشاورزی

گرایش: تغذیه دام

عنوان : اثر سطوح مختلف بذر سیاه‌دانه بر عملکرد رشد، برخی از فاکتورهای خونی و پاسخ ایمنی در بلدرچین

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد سنندج

پایان نامه  کارشناسی ارشد رشته  مهندسی کشاورزی

گرایش: تغذیه دام

عنوان:

اثر سطوح مختلف بذر سیاه‌دانه بر عملکرد رشد، برخی از فاکتورهای خونی و پاسخ ایمنی در بلدرچین

استاد راهنما:

دکتر برهان شکراللهی

Continue reading “پایان نامه اثر سطوح مختلف بذر سیاه‌دانه بر عملکرد رشد، برخی از فاکتورهای خونی و پاسخ ایمنی در بلدرچین”

پایان نامه اثر تیمارهای حلقه برداری و اتفن بر صفات کمی و کیفی انگور رقم 'ریش بابا قرمز'

پایان نامه رشته: مهندسی کشاورزی

گرایش: علوم باغبانی

عنوان : اثر تیمارهای حلقه برداری و اتفن بر صفات کمی و کیفی انگور رقم ‘ریش بابا قرمز’

دانشگاه ارومیه

مرکز آموزش های نیمه حضوری

پایان نامه کشاورزی

گرایش: علوم باغبانی- میوه کاری

عنوان:

اثر تیمارهای حلقه برداری و اتفن بر صفات کمی و کیفی انگور رقم ‘ریش بابا قرمز’

اساتید راهنما:

دکتر رسول جلیلی مرندی

دکتر حامد دولتی بانه

Continue reading “پایان نامه اثر تیمارهای حلقه برداری و اتفن بر صفات کمی و کیفی انگور رقم 'ریش بابا قرمز'”

پایان نامه اثر تنش آبی، زئولیت و محلول پاشی اسید سالیسیلیک بر برخی صفات زراعی و فیزیولوژیکی گلرنگ بهاره

پایان نامه رشته: مهندسی کشاورزی

گرایش: زراعت

عنوان : اثر تنش آبی، زئولیت و محلول پاشی اسید سالیسیلیک بر برخی صفات زراعی و فیزیولوژیکی گلرنگ بهاره

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد اراک

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی کشاورزی

گرایش: زراعت

عنوان:

اثر تنش آبی، زئولیت و محلول پاشی اسید سالیسیلیک بر برخی صفات زراعی و فیزیولوژیکی گلرنگ بهاره

استاد راهنما:

دکتر محمد میرزاخانی

Continue reading “پایان نامه اثر تنش آبی، زئولیت و محلول پاشی اسید سالیسیلیک بر برخی صفات زراعی و فیزیولوژیکی گلرنگ بهاره”

پایان نامه بررسی اثر پخت و زمان نگهداری بر میزان نمک‌های نیترات، نیتریت و آسکوربات سبزیجات غده‌ای

پایان نامه رشته: علوم و صنایع غذایی

گرایش: صنایع غذایی

عنوان : بررسی اثر پخت و زمان نگهداری بر میزان نمک‌های نیترات، نیتریت و آسکوربات سبزیجات غده‌ای

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته صنایع غذایی

گرایش: صنایع غذایی

عنوان:

بررسی اثر پخت و زمان نگهداری بر میزان نمک‌های نیترات، نیتریت و آسکوربات سبزیجات غده‌ای

استاد راهنما:

دکتر هما بقایی

Continue reading “پایان نامه بررسی اثر پخت و زمان نگهداری بر میزان نمک‌های نیترات، نیتریت و آسکوربات سبزیجات غده‌ای”

پایان نامه اثر استفاده از شیکوریدین به همراه پروتکسین بر عملکرد و برخی فراسنجه های خونی بلدرچین ژاپنی

پایان نامه رشته: مهندسی کشاورزی

گرایش: علوم دامی

عنوان : اثر استفاده از شیکوریدین به همراه پروتکسین بر عملکرد و برخی فراسنجه های خونی بلدرچین ژاپنی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد شهرکرد

پایان نامه کارشناسی  ارشد  رشته مهندسی کشاورزی

گرایش: علوم دامی – تغذیه دام و طیور

عنوان:

اثر استفاده از شیکوریدین به همراه پروتکسین بر عملکرد و برخی فراسنجه های خونی بلدرچین ژاپنی

استاد راهنما:

دکتر فرشید خیری

Continue reading “پایان نامه اثر استفاده از شیکوریدین به همراه پروتکسین بر عملکرد و برخی فراسنجه های خونی بلدرچین ژاپنی”

پایان نامه بررسی اثر نیکل، سولفات نیکل و نیترات نیکل(II) روی عمر گلدانی و کیفیت گل‌شاخه‌بریده ژربرا

پایان نامه رشته :کشاورزی- باغبانی

گرایش :  گیاهان زینتی

عنوان : بررسی اثر نیکل، سولفات نیکل و نیترات نیکل(II) روی عمر گلدانی و کیفیت گل‌شاخه‌بریده ژربرا 

Continue reading “پایان نامه بررسی اثر نیکل، سولفات نیکل و نیترات نیکل(II) روی عمر گلدانی و کیفیت گل‌شاخه‌بریده ژربرا”

پایان نامه :بررسی اثر نانو کود کلات آهن و کود آهن بر صفات کمی و کیفی گیاه دارویی آویشن دنایی

پایان نامه رشته :کشاورزی

گرایش :زراعت 

عنوان : بررسی اثر نانو کود کلات آهن و کود آهن بر صفات کمی و کیفی گیاه دارویی آویشن دنایی

Continue reading “پایان نامه :بررسی اثر نانو کود کلات آهن و کود آهن بر صفات کمی و کیفی گیاه دارویی آویشن دنایی”

پایان نامه بررسی تاثیر اسانس های گیاهی وآنتی بیوتیک ها بر عمر گلجایی

پایان نامه رشته :کشاورزی 

عنوان :  بررسی تاثیر اسانس های گیاهی وآنتی بیوتیک ها بر عمر گلجایی 

Continue reading “پایان نامه بررسی تاثیر اسانس های گیاهی وآنتی بیوتیک ها بر عمر گلجایی”

پایان نامه ررسی تنوع ژنتیکی جدایه های Fusarium oxysporum f. sp. ciceri عامل بیماری پژمردگی نخود در استان ایلام

پایان نامه رشته : بیماری شناسی گیاهی

عنوان : بررسی تنوع ژنتیکی جدایه های Fusarium oxysporum f. sp. ciceri عامل بیماری پژمردگی نخود در استان ایلام

Continue reading “پایان نامه ررسی تنوع ژنتیکی جدایه های Fusarium oxysporum f. sp. ciceri عامل بیماری پژمردگی نخود در استان ایلام”

پایان نامه بررسی تاثیر افزودن پودر گزنه و ساپونین بر عملکرد کلسترول زرده و ویژگی‌های تخم مرغ و وزن جوجه­ مرغ‌های مادر گوشتی

پایان نامه رشته : علوم دامی

گرایش : فیزیولوژی دام

عنوان : بررسی تاثیر افزودن پودر گزنه و ساپونین بر عملکرد، کلسترول زرده، ویژگی‌های تخم مرغ و وزن جوجه­ مرغ‌های مادر گوشتی

Continue reading “پایان نامه بررسی تاثیر افزودن پودر گزنه و ساپونین بر عملکرد کلسترول زرده و ویژگی‌های تخم مرغ و وزن جوجه­ مرغ‌های مادر گوشتی”

پایان نامه افزایش راندمان جداسازی پروتئین آرد گندم از نشاسته با روش فیزیکی و با کمک آنزیم ها

پایان نامه رشته : مهندسی کشاورزی

گرایش : علوم و صنایع غذایی

عنوان : افزایش راندمان جداسازی پروتئین آرد گندم از نشاسته با روش فیزیکی و با کمک آنزیم ها

Continue reading “پایان نامه افزایش راندمان جداسازی پروتئین آرد گندم از نشاسته با روش فیزیکی و با کمک آنزیم ها”

پایان نامه ارزیابی کشت مخلوط جو و نخود به عنوان محصول علوفه ای در شرایط آب و هوایی بروجرد

پایان نامه رشته : مهندسی کشاورزی

گرایش : زراعت

عنوان : ارزیابی کشت مخلوط جو و نخود به عنوان محصول علوفه ای در شرایط آب و هوایی بروجرد

Continue reading “پایان نامه ارزیابی کشت مخلوط جو و نخود به عنوان محصول علوفه ای در شرایط آب و هوایی بروجرد”

پایان نامه ارزیابی صفات زراعی در لاین های M3 حاصل از القای موتاسیون با اشعه گاما در کلزا

پایان نامه رشته : مهندسی کشاورزی

گرایش : اصلاح نباتات

عنوان : ارزیابی صفات زراعی در لاین های M3 حاصل از القای موتاسیون با اشعه گاما در کلزا

Continue reading “پایان نامه ارزیابی صفات زراعی در لاین های M3 حاصل از القای موتاسیون با اشعه گاما در کلزا”

پایان نامه ارزشیابی زیست محیطی مکان شهرک‌های صنعتی

پایان نامه رشته : مهندسی منابع طبیعی

گرایش : آلودگی های محیط زیست

عنوان : ارزشیابی زیست ­محیطی مکان شهرک‌های صنعتی

Continue reading “پایان نامه ارزشیابی زیست محیطی مکان شهرک‌های صنعتی”

پایان نامه اثر عصاره دودی گیاهان و دود آئروسل بر جوانه زنی بذور و صفات رشدی سه گیاه داروئی

پایان نامه رشته : زراعت و اصلاح نباتات

گرایش : زراعت

عنوان : اثر عصاره دودی گیاهان و دود آئروسل بر جوانه زنی بذور و صفات رشدی سه گیاه داروئی

Continue reading “پایان نامه اثر عصاره دودی گیاهان و دود آئروسل بر جوانه زنی بذور و صفات رشدی سه گیاه داروئی”

پایان نامه اثر درصد ماده خشک شیر و ترکیبی از گیاهان دارویی بر عملکرد و فراسنجه ­های خونی گوساله ­های شیر خوار

پایان نامه رشته : مهندسی کشاورزی

گرایش : علوم دامی – تغذیه دام

عنوان : اثر درصد ماده خشک شیر و ترکیبی از گیاهان دارویی بر عملکرد و فراسنجه ­های خونی گوساله ­های شیر خوار

Continue reading “پایان نامه اثر درصد ماده خشک شیر و ترکیبی از گیاهان دارویی بر عملکرد و فراسنجه ­های خونی گوساله ­های شیر خوار”

پایان نامه اثر تنش شوری بر خصوصیات رشدی برخی از ژنوتیپ­های انتخابی بادام پیوند شده روی پایه GF677

پایان نامه رشته : مهندسی کشاورزی

گرایش : میوه کاری (فیزیولوژی و اصلاح)

عنوان : اثر تنش شوری بر خصوصیات رشدی برخی از ژنوتیپ­های انتخابی بادام پیوند شده روی پایه  GF677

Continue reading “پایان نامه اثر تنش شوری بر خصوصیات رشدی برخی از ژنوتیپ­های انتخابی بادام پیوند شده روی پایه GF677”

پایان نامه اثر تغییرات اقلیمی بر عملکرد محصولات عمده زراعی

پایان نامه رشته : مهندسی کشاورزی

گرایش : اقتصاد کشاورزی

عنوان : اثر تغییرات اقلیمی بر عملکرد محصولات عمده زراعی

Continue reading “پایان نامه اثر تغییرات اقلیمی بر عملکرد محصولات عمده زراعی”

پایان نامه شبیه‏ سازی عددی جریان متلاطم در اطراف گروه پایه‏های پل با نرم‏افزار Flow-3D

پایان نامه رشته : مهندسی آب

گرایش : سازه‏ های آبی

عنوان :  شبیه‏ سازی عددی جریان متلاطم در اطراف گروه پایه‏های پل با نرم‏افزار Flow-3D

Continue reading “پایان نامه شبیه‏ سازی عددی جریان متلاطم در اطراف گروه پایه‏های پل با نرم‏افزار Flow-3D”

پایان نامه :شبیه سازی اثر عملیات اصلاح و احیاء مراتع بر هدر رفت خاک با بهره گرفتن از مدل RUSLE

پایان نامه رشته : مهندسی کشاورزی

گرایش : منابع طبیعی 

عنوان : شبیه سازی اثر عملیات اصلاح و احیاء مراتع بر هدر رفت خاک با بهره گرفتن از مدل RUSLE  

Continue reading “پایان نامه :شبیه سازی اثر عملیات اصلاح و احیاء مراتع بر هدر رفت خاک با بهره گرفتن از مدل RUSLE”

پایان نامه بررسی تأثیر سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی بر عملکرد زنجیره تأمین

پایان نامه

عنوان : بررسی تأثیر سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی بر عملکرد زنجیره تأمین در شرکت ایران خودرو

Continue reading “پایان نامه بررسی تأثیر سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی بر عملکرد زنجیره تأمین”

پایان نامه ارشد:مکان­ یابی تغذیه مصنوعی آب­های زیرزمینی با مقایسه نگرش آبخیزداری، آبیاری و زمین­ شناسی

پایان نامه رشته :منابع طبیعی

گرایش :مرتع و آبخیزداری

عنوان : مکان­ یابی تغذیه مصنوعی آب­های زیرزمینی با مقایسه نگرش آبخیزداری، آبیاری و زمین­ شناسی

Continue reading “پایان نامه ارشد:مکان­ یابی تغذیه مصنوعی آب­های زیرزمینی با مقایسه نگرش آبخیزداری، آبیاری و زمین­ شناسی”

پایان نامه :مطالعه شرایط رویشگاهی لرگ (Pterocarya fraxinifolia (Poir) Spach) در دره لارت بدره – استان ایلام

پایان نامه رشته : مهندسی منابع طبیعی

گرایش :جنگل شناسی و اکولوژی جنگل

عنوان : مطالعه شرایط رویشگاهی لرگ (Pterocarya fraxinifolia (Poir) Spach) در دره لارت بدره – استان ایلام

Continue reading “پایان نامه :مطالعه شرایط رویشگاهی لرگ (Pterocarya fraxinifolia (Poir) Spach) در دره لارت بدره – استان ایلام”

پایان نامه ارشد:تعیین نوع، مقدار و چگونگی پخش در محیط عناصر رادیواکتیو آزاد شده از دودکش راکتور تحقیقاتی تهران و محاسبۀ دز جذب شدۀ ناشی از آنها در حالت کارکرد نرمال و تأثیر آن بر رستنی ها

پایان نامه رشته :منابع طبیعی

گرایش :محیط زیست

عنوان : تعیین نوع، مقدار و چگونگی پخش در محیط عناصر رادیواکتیو آزاد شده از دودکش راکتور تحقیقاتی تهران و محاسبۀ دز جذب شدۀ ناشی از آنها در حالت کارکرد نرمال و تأثیر آن بر رستنی ها

Continue reading “پایان نامه ارشد:تعیین نوع، مقدار و چگونگی پخش در محیط عناصر رادیواکتیو آزاد شده از دودکش راکتور تحقیقاتی تهران و محاسبۀ دز جذب شدۀ ناشی از آنها در حالت کارکرد نرمال و تأثیر آن بر رستنی ها”

پایان نامه :تحلیل و ارزیابی پروژه مدیریت چرا در سطح مراتع شهرستان سپیدان (مطالعه موردی: شهرستان سپیدان)

پایان نامه رشته :منابع طبیعی

گرایش :مرتعداری

عنوان : تحلیل و ارزیابی پروژه مدیریت چرا در سطح مراتع شهرستان سپیدان (مطالعه موردی: شهرستان سپیدان)

Continue reading “پایان نامه :تحلیل و ارزیابی پروژه مدیریت چرا در سطح مراتع شهرستان سپیدان (مطالعه موردی: شهرستان سپیدان)”

پایان نامه ارشد:تأثیر مؤلفه ‏های مختلف بارندگی بر خصوصیات مورفومتری زمین لغزش‌های استان مازندران

پایان نامه رشته :منابع طبیعی

گرایش : آبخیزداری

عنوان : تأثیر مؤلفه ‏های مختلف بارندگی بر خصوصیات مورفومتری زمین لغزشهای استان مازندران

Continue reading “پایان نامه ارشد:تأثیر مؤلفه ‏های مختلف بارندگی بر خصوصیات مورفومتری زمین لغزش‌های استان مازندران”

پایان نامه ارشد:تاثیر باکتری Lactobacillus plantarum ( KC426951 ) جداسازی شده از روده قزل آلای رنگین کمان استان گیلان بر فاکتورهای رشد، فلور باکتریایی روده، خون و ایمنی بچه ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss Walbaum , 1792)

پایان نامه رشته :شیلات

گرایش :تکثیر و پرورش آبزیان

عنوان : تاثیر باکتری Lactobacillus plantarum ( KC426951 ) جداسازی شده از روده  قزل آلای رنگین کمان استان گیلان بر فاکتورهای رشد، فلور باکتریایی روده، خون و ایمنی بچه ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss Walbaum , 1792)

Continue reading “پایان نامه ارشد:تاثیر باکتری Lactobacillus plantarum ( KC426951 ) جداسازی شده از روده قزل آلای رنگین کمان استان گیلان بر فاکتورهای رشد، فلور باکتریایی روده، خون و ایمنی بچه ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss Walbaum , 1792)”

بررسی میزان پایان نامه :رشد فیتوپلانکتون Spirolina plantensis -وChaetoceros muelleri در پساب شهری و تاثیر آنها در غلظت ازت و فسفر

پایان نامه رشته :مهندسی منابع طبیعی

گرایش :بوم شناسی آبزیان

عنوان : بررسی میزان رشد فیتوپلانکتون Spirolina plantensisوChaetoceros muelleri در پساب شهری و تاثیر آنها در غلظت ازت و فسفر

Continue reading “بررسی میزان پایان نامه :رشد فیتوپلانکتون Spirolina plantensis -وChaetoceros muelleri در پساب شهری و تاثیر آنها در غلظت ازت و فسفر”

پایان نامه ارشد:بررسی کاربرد روش شبکه عصبی مصنوعی در برآورد رواناب سالانه حوزه‌های آبخیز (مطالعه موردی: حوزه آبخیز کل، استان فارس)

پایان نامه رشته :منابع طبیعی

گرایش :آبخیزداری

عنوان : بررسی کاربرد روش شبکه عصبی مصنوعی در برآورد رواناب سالانه حوزه‌های آبخیز (مطالعه موردی: حوزه آبخیز کل، استان فارس)

Continue reading “پایان نامه ارشد:بررسی کاربرد روش شبکه عصبی مصنوعی در برآورد رواناب سالانه حوزه‌های آبخیز (مطالعه موردی: حوزه آبخیز کل، استان فارس)”

پایان نامه :بررسی عوامل مؤثر بر جنگلداری اجتماعی در حوزه رویشی کبیرکوه

پایان نامه رشته :منابع طبیعی

عنوان : بررسی عوامل مؤثر بر جنگلداری اجتماعی در حوزه رویشی کبیرکوه

Continue reading “پایان نامه :بررسی عوامل مؤثر بر جنگلداری اجتماعی در حوزه رویشی کبیرکوه”

پایان نامه :بررسی شرایط رویشگاهی بادام کوهی در ذخیره گاه جنگلی کلم شهرستان بدره

پایان نامه رشته : منابع طبیعی

گرایش : جنگل شناسی و اکولوژی جنگل

عنوان : بررسی شرایط رویشگاهی بادام کوهی در ذخیره گاه جنگلی کلم شهرستان بدره

Continue reading “پایان نامه :بررسی شرایط رویشگاهی بادام کوهی در ذخیره گاه جنگلی کلم شهرستان بدره”

پایان نامه :بررسی اکولوژیک پوشش گیاهی منطقه جنگلی وزگ (جنوب شرقی یاسوج)

پایان نامه رشته :مهندسی منابع طبیعی

گرایش :جنگلداری

عنوان : بررسی اکولوژیک پوشش گیاهی منطقه جنگلی وزگ   (جنوب شرقی یاسوج)

Continue reading “پایان نامه :بررسی اکولوژیک پوشش گیاهی منطقه جنگلی وزگ (جنوب شرقی یاسوج)”