دسته: هنر

پایان نامه تعریف و تبیین رویکرد بازبن افکنی با تاکید بر اکنونیت در معماری معاصرایران ، ،نمونه موردی :طراحی سفارتخانه

 پایان نامه رشته جغرافیا

دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)
دانشکده هنر و معماری اسلامی دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)
(گروه هنر  )
پایان نامه دوره کارشناسی ارشد معماری اسلامی
 
تعریف و تبیین رویکرد بازبن افکنی با تاکید بر اکنونیت در معماری معاصرایران ،  ،نمونه موردی :طراحی سفارتخانه
 
 
تابستان ۱۳۹۳
 
 
 
 
 
 
 
 
چکیده
 
پس از انقلاب صنعتی در اروپا و با ورود مظاهر مدرنیته به ایران بنا بر نظر بسیاری از بزرگان معماری ایران دچار نوعی
گسست گشته است.این جدایی و این گسست موجب ایجاد نوعی بلاتکلیفی در معماری ایرانی به ویژه در یک سده گذشته
شده است .به نظرمیرسد که فقدان روشی برای ایجاد پیوند میان گذشته، حال و آینده ی معماری ما و سرگردانی میان تعلق
خاطر به گذشته و شوق برای اینده از اساسی ترین مفاهیم مغفول در یک قرن گذشته است. توجه به اکنونیت در معماری
امروز میتواند راهکاری برای برون رفت از نابسامانیهای وضع موجود باشد .این پایان نامه تلاشی است کوچک در جهت
توجه و تاکید بر اکنونیت و یافتن راهی در جهت پیوند میان گذشته،حال و آینده معماری ایران.
استفاده از روش “نظام آوایی توده و فضا” برای تحلیل معماری گذشته و استخراج اصولی که بتوان آنها را به عنوان
ساختارهایی برای امتداد آنچه در معماری گذشته در نظام کالبدی بنا رخ داده است و جاری کردن آن در معماری امروز
ایران از اساسی ترین اهداف این پژوهش بوده است. برای دستیابی به این مهم با تقسیم معماری به دو بخش بنیادگرا و نو
بنیاد سعی در ارائه ی تعریفی میانی بوده است تا راهی مبتنی بر اصول بنیادین و با نظر به آینده در میان راه های موجود
ایجاد گردد در واقع موضوع این پایان نامه با عنوان باز بن افکنی میتواند ظرفیتی نو باشد برای برون رفت از وضع کنونی
معماری ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست مطالب
 
 
 
فصل اول (روش تحقیق) ۱
۱-۱-  مقدمه. ۲
۱-۲-  ادبیات و مبانی نظری تحقیق: ۳
۱-۳-  طرح مسأله پژوهش: ۶
۱-۴-  اهمیت و ضرورت تحقیق ۷
۱-۵-  سوابق و پیشینه پژوهش. ۹
۱-۶-  روش تحقیق ۱۵
۱-۷-  چرایی انتخاب سایت. ۱۹
فصل دوم (پیشینه تحقیق و چارچوب نظری) ۲۰
۲-۱-  مقدمه. ۲۱
نطق‏ ۲۲
۲-۲-  هویت. ۲۴
۲-۲-۱-هویت در علوم اسلامی                                                                                                                                                                  ۲۵
۲-۲-۲-بررسی آرا و نظرات متفکرین معاصر                                                                                                                                              ۲۸
۲-۲-۳-رابطه هویت و تقلید                                                                                                                                                                      ۳۰
۴-۲-۲رابطه هویت و بدعت                                                                                                     ۳۲
۲-۲-۵-هویت در نظریات معمارى و شهرسازى                                                                                                                                    ۳۳
۲-۲-۶-گفتمان هویت با زمینه فرهنگى:                                                                                                                                                      ۳۵
۲-۲-۷-بحران هویت در معماری امروز                    ۳۸
۲-۲-۸-ترمینولوژی بحران هویت            ۴۰
۲-۳-  سنت. ۴۰
۲-۳-۱-تعاریف                                                                                                            ۴۲
۲-۳-۲-سنت گرایان                                                                                          ۴۴
۲-۳-۳-جایگاه جریان سنت گرا در میان سایر جریان‎های کلامی                                                                                        ۵۴
۲-۳-۴-وحدت متعالی ادیان                                                         ۵۶
۲-۳-۵-تمایز میان عقلِ عقل و عقل جزیی       ۵۸
-۶-۳-۲کثرت گرایی دینی         ۵۹
-۷-۳-۲ابعاد سنت اصیل        ۶۰
-۸-۳-۲تعارض میان سنت و مدرنیته       ۶۴
۲-۳-۹-نتیجه     ۶۸
۲-۴-  جستاری در مدرنیته و پست مدرنیته. ۷۲
پست مدرنیزاسیون. ۷۸
۲-۵-  تقابل و تجادل مدرنیته و پست مدرنیته در اندیشه های شرقی و غربی ۷۹
-۶-۲   معماری ایران در تب و تاب مدرنیته و پست مدرنیته. ۸۵
فصل سوم (روش تحقیق) ۹۳
مقدمه. ۹۴
۳-۱-  مقدمه ای بر باز بن افکنی ۹۴
۳-۲-  اهمیت طرح مسئله. ۱۰۱
۳-۳-  ۳ –  مکان یا نامکان ۱۰۲
۳-۳-۱-انسان و جهان دو جزء لاینفک               ۱۰۳
۳-۳-۲-زیست جهان      ۱۰۴
۳-۳-۳-مکان      ۱۰۴
۳-۳-۴-پیکره و سیما (چشم انداز به عنوان نماد هویت)                                                                                                                ۱۰۶
۳-۳-۵-نظم فضایی         ۱۰۷
۳-۳-۶-رویداد      ۱۰۸
۳-۳-۷-هویت فردی         ۱۰۸
۳-۳-۸-خاطره    ۱۰۹
۳-۳-۹-جهت گیری         ۱۰۹
۳-۳-۱۰-یگانه پنداری         ۱۰۹
۳-۳-۱۱-نا مکانی         ۱۱۰
۳-۴-  اکنونیت. ۱۳۳
فصل چهارم (تجزیه و تحلیل نتایج) ۱۳۹
مقدمه . ۱۳۸
معماری دیپلماتیک. ۱۳۹
فصل پنجم. ۱۶۱
طراحی ۱۶۱
طرح و نقشه ها ۱۶۲
 
 
 
فهرست تصاویر
شکل یک -بازتعریف ساختار توده و فضا به صورت کمی                                                                                                                                                         ۱۶
شکل دو -گسترش تحلیل در دو راستای                                                                                                                                                                                                       ۱۶
شکل سه -گسترش در راستای محور                                                                                                                                                                                         ۱۷
شکل چهار-گسترش با تعریف عناصر                                                                                                                                                                                        ۱۷
شکل چنج -نظام آوایی توده و فضا                                                                                                                                                                                           ۱۸
شکل شش -نظام آوایی توده و فضا                                                                                                                                                                                          ۱۸
عبدالواحدد الوکیل ،برنده ی جایزه ی آقاخان                                                                                                                                                                           ۷۰
سفارت قطر تهران ،شرکت مشاور باوند ،حسین شیخ زین الدین                                                                                                                                                 ۱۵۲
سفارت ایران در بانکوک ،تایسند ،سید هادی میرمیران                                                                                                                                                              ۱۵۳
سفارت ایران در بانکوک ،تایسند ،سید هادی میرمیران                                                                                                                                                                                  ۱۵۳
تحلیل سایت                                                                                                                                                                                                                             ۱۵۹
پرسپکتیو پرنده                                                                                                                                                                                                                          ۱۶۱
پرسپکتیو ناظر                                                                                                                                                                                                                            ۱۶۲
پرسپکتیو داخلی                                                                                                                                                                                                                        ۱۶۳
پرسپکتیو داخلی                                                                                                                                                                                                                        ۱۶۳
:پرسپکتیو دید ناظر                                                                                                                                                                                                                    ۱۶۴
پلان طبقه هم کف                                                                                                                                                                                                                    ۱۶۵
:پلان زیر زمین                                                                                                                                                                                                                          ۱۶۵
پلان طبقه اول                                                                                                                                                                                                                           ۱۶۶
پلان طبقه دوم                                                                                                                                                                                                                           ۱۶۶
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فصل اول
 
     کلیات تحقیق
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  • مقدمه

با توجه به تغییراتی که در یک صد سال اخیر در جوامع بشری رخ داده است و چالشهایی که پیش روی انسان معاصر مطرح شده است شاید لازم است به چند پرسش اساسی پیش روی تمدن های بشری پاسخی مناسب داده میشد ،یعنی چیستی انسان و چیستی هویت انسان ،رابطه میان انسان اجتماع و تاریخ و تاثیرات اینان بر هم و
در تعریف های جدیدکه منبعث از فلسفه نو حاکم بر قرن حاضر بود  مفاهیمی چون نسبیت ،شک ،عدم قطعیت و . وارد ساحت فکری و نظری شد وخدا حذف شدو هیچ تکیه گاه یا ثابتی برای انسان باقی نماند چنان انسان مدرن درگیر شک بود که میزان حیثیت وجودی خود را از میزان تشکیک به جهان اطراف وام میگرفت و تنها میزان ما بین او و جهان اطراف خردگرایی و عقل گرایی او بوداین نوع برخورد خالی از آفات وآسیب ها نبود که در ادامه به آن خواهیم پرداخت .
این تعارض در غرب با توجه به این که زاده ی یک فرایند طولانی مدت از بعد از رنسانس بود پذیرفتنی تر و قابل هضم تر بود تا در جوامعی با پیشینه تاریخی بیشتر چرا که تمام آنچه را که از سر انسان غربی گذشته بود را تجربه نکرده بود و پیوندی عمیق با گذشته  وهویت تاریخی خویش داشت در جوامعی که عقبه تاریخی قابل توجهی داشتند این فرآیند نو را نه تحت عنوان یک فرایند که آغاز و انجامی دارد بلکه محصول آن را به عنوان یک محصول وارداتی و مصرفی وارد کردند که از یک سو حاصل هوس سلاطین و امرا ونوعی نیاز که منبعث از مقایسه فرهنگ وطنی با فرهنگ غرب و ناکارآمدی ساختار های موجود در این ممالک از دیگر سو بود.
در جوامعی چون ایران تعارض اساسی آنجا شکل گرفت که روشنفکران جامعه ایرانی که حکم چشم و گوش جامعه ایرانی را داشتند بر سر دو راهی تجدد و سنت ماندند و یک دعوای صوری را یک صده ادامه دادند گروهی سخن از تسلیم محض در برابر فرهنگ بیگانه را میزدند و گروهی با نمود های شکلی گذشتگان زلف گره زده بودند سر آن را نداشتند تا زایش و رویشی را تجربه کننداز طرفی هم نیروی هاضم فرهنگی ایران زمین چنان رو به کاستی و سستی نهاده بود که یارا و توان هضم فرهنگ های بیگانه ای را که وارد حریم فرهنگی ما شده بودند را نداشت در صورتی که روزگارانی این توان در فرهنگ این سرزمین بود که آنچه مورد نیاز فرهنگی خودش بود را از فرهنگهای هم خانواده میگرفت و بومی میکرد و به کار میگرفت ،  دیگر چالش پیش رو این بود که روشنفکران جامعه ایرانی کمر به حذف جامعه رقیب بستند و در هر دوره که هر کدام از این دو گروه عنان گیر جامعه ی ایرانی میشد با تندروی ها و کند روی ها کمر به حذف گروه مقابل می بست . البته نباید این نکته ی ظریف را از نظر دور داشت که وجود این دو گروه که دو سر یک طیف محسوب میشوند برای هم در حکم ترمز خطر عمل می کردند چنان که هرگروه که قصد تند روی بیش از حد را داشت گروه دیگر اورا به تعادل کشانده است وجود چنین قطبیتی جامعه را در حالت تعادل حفظ میکند و این در حالی است که در جوامع اروپایی به علت عدم وجود نیرویی قوی که قدرت مقابله داشته باشد سنت و تجدد وارد فرایندی شدند که نتیجه آن از پیش مشخص بود (بر نگارنده پوشیده نیست که تنشهای میان سنت و تجدد در روزگارانی چنان بالا بود که کسی را یارای سخن گفتن بر ضد سنت کلیسا نبود وگرنه تکفیر میشود )در هر صورت اگر چه میتوان این ویژگی اجتماعی را در بهبود وضعیت جامعه بکار گرفت اما حقیقت آن است که جامعه ی ایرانی قدر آن را ندانسته و تنها تنشهای زاییده از تماس این دو موجب کند شدن و گاه گم شدن در مسیر گشته است . این در حالی بود که انتخاب راه حلهای میانه و طراحی و ایجاد راه حل های ایرانی که با ساختار های موجود نهایت هماهنگی را داشته باشد ممکن بود.گذار از آنچه هستیم و رفتن به سمت آنچه باید باشیم از مسیری که مختص به ویژگی های فرهنگی این مرز و بوم باشد نه تنها که یک فسانه نیست بلکه ممکن است  .
تعداد صفحه :۱۸۲
قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

پایان نامه تحلیل گفتمان جنسیت در نقاشی‌های عصر قاجار: مطالعه موردی نقاشی دوره فتحعلی‌شاه قاجار

پایان نامه رشته هنر

دانشکده هنر
پایان‌نامه کارشناسی ارشد پژوهش هنر
 
تحلیل گفتمان جنسیت در نقاشی‌های عصر قاجار: مطالعه موردی نقاشی دوره فتحعلی‌شاه قاجار (۱۲۵۰-۱۲۱۲ ه.ق)
 
شهریور ماه ۱۳۹۳
 
 
 
 
چکیده
جنسیت در دوران قاجار در ایران که جامعه‌ای پیشا مدرن است مفهومی هژمونیک و یا عینیت یافته نبود تقابل دوگانه زن/مرد در این جامعه هنوز به‌درستی شکل نگرفته است بدین معنی که طیف گسترده‌ای از شکل‌های گوناگون جنسیت و حتی کنش جنسی با رویکردی مسامحه جو قابل‌فهم و بدین ترتیب قابل پذیرش است مفهوم زیبایی و نسبت دادن این مفهوم به زنانگی، با برداشت‌های قرن نوزدهمیِ عصر قاجار در ایران هم‌خوانی نداشت. در دوران قاجار یک چهره‌ی زیبا می‌توانست، به هر دو جنس مرد و زن نسبت داده شود و در شرایط خاص هر دوی آنان به‌مثابه‌ی ابژه‌ی میل شناخته می‌شدند، اعم از این‌که آن دو فرد، زن یا مرد/امرد یا شاهد باشند. نه تنها مفهوم زیبایی در شخصیت‌های نقاشی‌های عصر فتحعلی‌شاه (اعم از زن و مرد) با مؤلفه‌های امروزین مطابقت ندارد بله در محور معکوس عمل می‌کند بدین ترتیب که زیبایی مردان در تصاویر زنانه و متقابلا زیبایی زنان قابل تطبیق با زیبایی امردان و یا خواجگان است. تخطی از مفاهیم بنیادینی چون زن/ مرد در یک جامعه پیشا مدرن طی فر آیندی گفتمانی محقق شد فرآیندی که همراه با نشانه‌های تصویری بخشی از گفتمان گسترده تر در گیر در روابط قدرت در ایران را به تصویر میکشد.
کلید واژه: گفتمان، فوکو، جنسیت، قاجار، فتحعلی‌شاه، نقاشی
 
 
 
فهرست مطالب
 عنوان                                                                                                                                                              صفحه
 فصل اول :کلیات  تحقیق..
۱-۱- مقدمه.۲
۱-۲- بیان مسأله و انگیزۀ پژوهش۳
۱-۳- سؤالات پژوهش.۵
۱-۴- فرضیه پژوهش۵
۱-۵- اهداف و ضرورت انجام پژوهش.۷
۱-۶- پیشینه پژوهش.۶
۱-۶-۱-مقالات.۶
۱-۶-۲- پایان نامه ها.۱۰
۱-۷- مبانی نظری۱۳
۱-۸- روش و ابزار پژوهش۱۴
۱-۹- جامعه آماری – نمونه آماری۱۴
۱-۹-۱- جامعه آماری.۱۴
۱-۹-۲- نمونه آماری۱۴
فصل دوم: چهارچوب نظری: تحلیل گفتمان۱۵
۲-۱- تبارشناسی گفتمان۱۶
۲-۲- فوکو و گفتمان۱۹
۲-۲-۱- تاریخ جنون.۲۵
۲-۲-۲- پیدایش کلینیک۲۵
۲-۲-۳- نظم اشیاء۲۶
۲-۲-۴- دیرینه شناسی دانش۲۶
۲-۲-۵- نظم گفتار.۲۷
۲-۲-۶- مراقبت و تنبیه۲۸
۲-۲-۷- تاریخ جنسیت۲۸
۲-۳- فوکو: تبار شناسی جنسیت.۲۹
۲-۴- جنس و جنسیت.۳۴
۲-۴-۱- عامل فرودستی زنان۳۹
۲-۴-۲- اورتنر: طبیعت – فرهنگ.۳۹
۲-۴-۳- روزالدو: عمومی – خصوصی۴۱
۲-۴-۴- ادهولم: تولید – بازتولید۴۲
۲-۴-۵- ارتباط سه دو انگاری (اورتنر، روزالدو، ادهولم).۴۳
۲-۵- گفتمان جنسیت گرا.۴۴
۲-۶- نشانه‌شناسی.۴۹
۲-۶-۱- نشانه‌شناسی اجتماعی۵۳
۲-۶-۲- رویکرد نشانه‌شناسی اجتماعی با معنای بصری .۵۶
فصل سوم:  جنسیت به‌مثابه گفتمان.۶۵
۳-۱- حکومت صفویان.۶۶
۳-۱-۱- مؤلفه های گفتمان عصر صفوی‌‌۶۹
۳-۲- تبار شناسی رفتار جنسی۷۱
۳-۲-۱- مردان، امردان و زنان.۷۳
۳-۲-۲- جایگاه معشوق در ادبیات.۷۵
۳-۳- گفتمان جنسیت در دوره صفویه۸۱
۳-۳-۱- دو جنس گرایی.۸۵
۳-۴- دوران قاجار از ۱۷۹۶ م تا ۱۸۵۲ م (۱۱۷۵ تا ۱۲۳۱ ه.ش)۸۹
۳-۵- گفتمان جنسیت در دوره قاجار۹۱
 
۳-۶- مدرنیته در ایران.۱۰۷
فصل چهارم: تأثیر گفتمان جنسیت بر معیارهای زیبایی شناسانه عصر قاجار۱۱۹
۴-۱- نقاشی در دوره قاجار.۱۲۰
۴-۲- زیبایی امری تاریخی و قیاس ناپذیر۱۲۴
۴-۳- زن یا مرد، ابژه‌های لذت۱۳۱
 فصل پنجم:  نتیجه گیری۱۵۷
 فهرست مراجع.۱۶۴
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست تصاویر:
عنوان                                                                                                                            صفحه
شکل ۴-۱: هنرمند نامعلوم، بخشی از تابلوی رامشگر، رنگ‌روغن روی بوم، ۱۴۳×۸۷ سانتیمتر، تهران، قرن سیزدهم ه.ق.(مأخذ: علیمحمدی،۱۳۹۲: ۱۷۹)۱۲۵
شکل ۴-۲: هنرمند نامعلوم، بخشی از تابلوی رامشگر، رنگ‌روغن روی بوم، ۱۴۵×۸۷ سانتیمتر، تهران، قرن سیزدهم ه.ق.(مأخذ: علیمحمدی،۱۳۹۲: ۱۶۳)۱۲۵
شکل ۴-۳: هنرمند نامعلوم، رنگ‌روغن روی بوم، تهران، قرن سیزدهم ه.ق. (مأخذ: علیمحمدی،۱۳۹۲: ۱۷۸)۱۲۵
شکل ۴-۴: هنرمند نامعلوم، رنگ‌روغن روی بوم، تهران، قرن سیزدهم ه.ق. (مأخذ: علیمحمدی،۱۳۹۲: ۱۷۶).۱۲۵
شکل ۴-۵: محمدحسن، زن با گلابدان، رنگ و روغن روی بوم،۱۰۶.۷۱ سانتیمتر، تهران، قرن سیزدهم ه. ق، (مأخذ: Japaridze,2004:16)126
شکل ۴-۶: محمدحسن، زن با آینه، رنگ و روغن روی بوم،۱۰۷.۷۶ سانتیمتر، تهران، قرن سیزدهم ه. ق، (مأخذ: Japaridze,2004:12)126
شکل ۴-۷: رضا عباسی، آبتنی کردن شیرین، اواخر قرن ۱۱، اصفهان، خمسه نظامی (مأخذ: canby,1996:124) 129
شکل ۴-۸ :رضا عباسی، جوان خیال‌باف، قرن ۱۱، اصفهان، (مأخذ:canby,1996:63)130
شکل ۴-۹: رضا عباسی، گردش با نجیب‌زاده، قرن ۱۱، اصفهان، (مأخذ:canby,1996:97)130
شکل ۴-۱۰: رضا عباسی، جوان با برهنه، قرن ۱۱، اصفهان، (مأخذ:canby,1996:71).130
شکل ۴-۱۱: رضا عباسی، قرن ۱۱، عشاق، اصفهان، (مأخذ:canby,1996:167).130
شکل ۴-۱۲: منسوب به محمدصادق، عشاق در بغل هم، رنگ و روغن روی بوم، ۱۴۹.۸×۹۶.۵ سانتیمتر، تهران، قرن سیزدهم ه.ق (مأخذ: diba,1998:156).133
شکل ۴-۱۳: هنرمند نامعلوم، خواهرها، رنگ و روغن روی بوم، ۱۱۷×۷۲ سانتیمتر، تهران، قرن سیزدهم ه.ق (مأخذ: Japaridze,2004:27)133
شکل ۴-۱۴: هنرمند نامعلوم، جوانی در حال آغوش گرفتن معشوق، رنگ و روغن روی بوم، ۱۵۱×۸۳ سانتیمتر، تهران، قرن سیزدهم ه.ق (مأخذ: مجموعه‌ای از نقاشی‌های ایرانی در سده‌های دوازدهم و سیزدهم،۵۰:۱۳۵۱).۱۳۵
شکل ۴-۱۵: محتملا محمدصادق، دو دلداده دست در گردن در حال نوشیدن شراب، رنگ و روغن روی بوم،۵۶×۷۹ سانتیمتر، تهران، اوایل قرن سیزدهم ه.ق (مأخذ: مجموعه‌ای از نقاشی‌های ایرانی در سده‌های دوازدهم و سیزدهم ۱۶:۱۳۵۱)۱۳۵
شکل ۴-۱۶: محمدحسن، شیخ صنعان از دست دختر ترسا شراب می‌نوشد، رنگ و روغن روی بوم، ۱۰۶×۸۱ سانتیمتر، تهران، قرن سیزدهم ه.ق (مأخذ: مجموعه‌ای از نقاشی‌های ایرانی در سده‌های دوازدهم و سیزدهم،۳۶:۱۳۵۱)۱۳۷
شکل ۴-۱۷: محتملا محمدصادق، دو دلداده با مینای شراب، رنگ و روغن روی بوم،۶۱×۷۸ سانتیمتر، تهران، اوایل قرن سیزدهم ه.ق (مأخذ: مجموعه‌ای از نقاشی‌های ایرانی در سده‌های دوازدهم و سیزدهم،۱۷:۱۳۵۱).۱۳۸
شکل ۴-۱۸: هنرمند نامعلوم، دو دلداده در چشم‌انداز، رنگ و روغن روی بوم،۶۲×۹۲ سانتیمتر، تهران، قرن سیزدهم ه.ق (مأخذ: مجموعه‌ای از نقاشی‌های ایرانی در سده‌های دوازدهم و سیزدهم،۵۷:۱۳۵۱).۱۳۹
شکل ۴-۱۹: هنرمند نامعلوم، ایاز و عذرا، رنگ و روغن روی بوم،۹۷×۶۵ سانتیمتر، تهران، قرن سیزدهم ه.ق (مأخذ: مجموعه‌ای از نقاشی‌های ایرانی در سده‌های دوازدهم و سیزدهم،۵۸:۱۳۵۱)۱۳۹
شکل ۴-۲۰: هنرمند نامعلوم، زوج عاشق، رنگ و روغن روی بوم، ۷۹×۷۲ سانتیمتر، تهران، قرن سیزدهم ه.ق (مأخذ:Najmabadi,2005:12).140
شکل ۴-۲۱: هنرمند نامعلوم، پرتره از عباس میرزا، رنگ و روغن روی بوم، ۷۹×۷۲ سانتیمتر، تهران، قرن سیزدهم ه.ق (مأخذ:japaridze,2004:35).140
شکل ۴-۲۲: هنرمند نامعلوم، نوازنده، رنگ و روغن روی بوم،۸۵.۵.۷۱ سانتیمتر، تهران، قرن سیزدهم ه.ق (مأخذ:japaridze,2004:35).140
شکل ۴-۲۳: هنرمند نامعلوم، عشاق با خدمتکار، رنگ و روغن روی بوم، ۱۴۲.۵.۸۵ سانتیمتر، تهران، قرن سیزدهم ه.ق (مأخذ: japaridze,2004:45).141
شکل ۴-۲۴: هنرمند نامعلوم، عشاق با خدمتکار، رنگ و روغن روی بوم، ۱۵۰.۹۰ سانتیمتر، تهران، قرن سیزدهم ه.ق (مأخذ: japaridze,2004:49).141
شکل ۴-۲۵:  هنرمند نامعلوم، رنگ و روغن روی بوم، تهران، قرن سیزدهم ه.ق.۱۴۱
شکل ۴-۲۶: هنرمند نامعلوم، مرد جوان با باز، رنگ و روغن روی بوم، ۱۵۸×۸۰ سانتیمتر، تهران، قرن سیزدهم ه.ق (مأخذ: japaridze,2004:33).142
شکل ۴-۲۷: محمدصادق، دو دلداده در حال نوشیدن شراب، رنگ و روغن روی بوم،۸۷×۱۰۰ سانتیمتر، تهران، اوایل قرن سیزدهم ه.ق (مأخذ: مجموعه‌ای از نقاشی‌های ایرانی در سده‌های دوازدهم و سیزدهم،۱۵:۱۳۵۱).۱۴۴
شکل ۴-۲۸: هنرمند نامعلوم، دو دلداده دست در گردن، رنگ و روغن روی بوم، ۷۳×۴۶ سانتیمتر، تهران، قرن سیزدهم (مأخذ: مجموعه‌ای از نقاشی‌های ایرانی در سده‌های دوازدهم و سیزدهم،۲۸:۱۳۵۱).۱۴۴
شکل ۴-۲۹: میرزا بابا، زن مست، رنگ و روغن روی بوم،۱۴۶×۹۴ سانتیمتر، تهران، قرن سیزدهم (مأخذ:diba,1998:158).145
شکل ۴-۳۰: هنرمند نامعلوم، رقاصه با زنگ، رنگ و روغن روی بوم،۱۲۷×۷۹ سانتیمتر، تهران، قرن سیزدهم (مأخذ: مجموعه‌ای از نقاشی‌های ایرانی در سده‌های دوازدهم و سیزدهم،۴۷:۱۳۵۱)۱۴۵
شکل ۴-۳۱: میرزا بابا، دو دختر حرم، رنگ و روغن روی بوم، ۱۰۶×۱۶۴.۲ سانتیمتر، تهران، قرن سیزدهم ه.ق (مأخذ: diba,1998:206)146
شکل ۴-۳۲: ابوالقاسم، زن جوان در حال نواختن تار، رنگ و روغن روی بوم، ۱۱۶×۷۰ سانتیمتر، تهران، قرن سیزدهم ه.ق (مأخذ: مجموعه‌ای از نقاشی‌های ایرانی در سده‌های دوازدهم و سیزدهم،۲۷:۱۳۵۱).۱۴۷
شکل ۴-۳۳: منسوب به احمد نقاش، زن آکروبات‌باز، رنگ و روغن روی بوم، ۸۰×۱۵۱ سانتیمتر، تهران، قرن سیزدهم ه.ق (مأخذ: Diba,1998:210)148
شکل ۴-۳۴: منسوب به احمد نقاش، زن آکروبات‌باز، رنگ و روغن روی بوم، ۸۰×۱۵۱ سانتیمتر، تهران، قرن سیزدهم ه.ق (مأخذ: Diba,1998:210)148
شکل ۴-۳۵: هنرمند نامعلوم، زن رقاص با قاشقک، رنگ و روغن روی بوم، ۱۵۸×۹۰ سانتیمتر، تهران، قرن سیزدهم ه.ق (مأخذ: Diba,1998:209)149
شکل ۴-۳۶: هنرمند نامعلوم، زن رقاص با قاشقک، رنگ و روغن روی بوم، ۱۵۸×۹۰ سانتیمتر، تهران، قرن سیزدهم ه.ق (مأخذ: Diba,1998:209)149
شکل ۴-۳۷: هنرمند نامعلوم، مادر و فرزند با گربه، رنگ و روغن روی بوم،۱۱۹×۷۵ سانتیمتر، تهران، قرن سیزدهم ه.ق (مأخذ: مجموعه‌ای از نقاشی‌های ایرانی در سده‌های دوازدهم و سیزدهم، ۲۹:۱۳۵۱).۱۵۰
شکل ۴-۳۸: محمدحسن، مادر و فرزند با طوطی، رنگ و روغن روی بوم،۱۱۱×۸۰ سانتیمتر، تهران، قرن سیزدهم ه.ق (مأخذ: مجموعه‌ای از نقاشی‌های ایرانی در سده‌های دوازدهم و سیزدهم،۳۸:۱۳۵۱).۱۵۰
شکل ۴-۳۹: داوینچی، Benois Madonna، رنگ و روغن روی بوم، ۴۹.۵×۳۱ سانتی‌متر، قرن پانزدهم میلادی (مأخذ: zollner,2003:84)151
شکل ۴-۴۰: داوینچی، Litta Madonna، رنگ و روغن روی بوم، ۴۲×۳۳ سانتی‌متر، قرن پانزدهم میلادی (مأخذ:zollner,2003:217)151
شکل ۴-۴۱: هنرمند نامعلوم، خانواده، رنگ و روغن روی بوم، ۱۵.۴۹×۱۰.۱۶ سانتیمتر، تهران، قرن سیزدهم (مأخذ:Diba,1998:78).152
شکل ۴-۴۲: هنرمند نامعلوم، مادر و فرزند با گربه، رنگ و روغن روی بوم،۱۱۹×۷۵ سانتیمتر، تهران، قرن سیزدهم ه.ق (مأخذ: مجموعه‌ای از نقاشی‌های ایرانی در سده‌های دوازدهم و سیزدهم،۲۴:۱۳۵۱).۱۵۲
شکل ۴-۴۳: ابوالقاسم، تصویر زن جوان، رنگ و روغن روی بوم، ۷۴×۴۶ سانتیمتر، تهران، قرن سیزدهم ه.ق (مأخذ: مجموعه‌ای از نقاشی‌های ایرانی در سده‌های دوازدهم و سیزدهم،۴۸:۱۳۵۱)۱۵۳
شکل ۴-۴۴: هنرمند نامعلوم، رنگ و روغن روی بوم، تهران، قرن سیزدهم ه.ق.۱۵۴
شکل ۴-۴۵: هنرمند نامعلوم، زن جوان با رز، رنگ و روغن روی بوم، ۱۸۴×۹۴ سانتیمتر، تهران، قرن سیزدهم (مأخذ: diba,1998:205).154
شکل ۴-۴۶: هنرمند نامعلوم، زن جوان با چادر و سیب، رنگ و روغن روی بوم،۱۶۰×۹۶ سانتیمتر، تهران، قرن سیزدهم ه.ق (مأخذ: مجموعه‌ای از نقاشی‌های ایرانی در سده‌های دوازدهم و سیزدهم،۲۴:۱۳۵۱).۱۵۴
شکل ۴-۴۷: هنرمند نامعلوم، مدهوش شدن ندیمگان زلیخا از جمال یوسف، رنگ و روغن روی بوم، ۱۱۴.۸۰ سانتیمتر، تهران، قرن سیزدهم ه.ق (مأخذ: مجموعه‌ای از نقاشی‌های ایرانی در سده‌های دوازدهم و سیزدهم،۴۵:۱۳۵۱)۱۵۶
 
 

۱- فصل اول

کلیات تحقیق
 
 

  • مقدمه

دوره‌ی قاجار یکی از متناقض ترین و شگفت انگیزترین دوره های تاریخی ایران و محل برخورد بحران آفرین عناصر کهنه و نو، وقوع انقلاب های سیاسی و اجتماعی و آغاز تحولات جدی فرهنگی و هنری است. در اثر کوشش روشنفکران نسل های اخیر، تحولات اجتماعی-فرهنگی قرن سیزدهم، در بسیاری از شاخه‌های هنری به ویژه شعر و ادبیات، موسیقی و معماری مورد بررسی قرار گرفته است. در حالیکه در زمینه‌ی نقاشی و هنرهای تجسمی دوران قاجار کار بسیار مانده است. لذا انجام مطالعاتی که از منظرگاه های گوناگون به شکل‌گیری تحولات نقاشی در این دوران بپردازد الزامی است. بررسی هنر این دوره تا حدود زیادی در گروی شناخت بسترهای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و کل جریان قدرتمندی است که روح تاریخ را از حال شرقی خود به وجه غربی تغییر داد. پژوهش حاضر می کوشد تا با بهره بردن از روش تحلیل گفتمان به بررسی آثار نقاشی دوره‌ی اول هنر قاجار بپردازد.
در این در این راستا پژوهش گر برای رسیدن به اهداف موردنظر خود در این پایان نامه مباحث را در پنج فصل دسته بندی نبوده است:
ـ فصل اول طرح تحقیق؛ انگیزه پژوهش، بیان سوالات، اهداف و اهمیت پژوهش و روش پژوهش پایان نامه در این فصل توضیح داده شده، روش تحقیق کیفی بوده و مانند دیگر تحقیقات کیفی با متن سر و کار دارد و نه با مقادیر کمی و عددی (شمار و فراوانی) متغیرها. در واقع در این نوع تحقیقات متن نه تنها داده های اصلی را که یافته ها بر آن متکی اند فراهم می‌کند بلکه اساس تفسیر این داده ها نیز هست و در عین حال وسیله و ابزار اصلی ارائه و انتقال یافته ها به شمار می‌آید.
ـ فصل دوم با تعاریف و چارچوب مرتبط با موضوع پژوهش در جهت گشایش به متن آغاز می‌شود و در بخش اول خود به تبارشناسی گفتمان پرداخته و سپس گفتمان را از منظر فوکو بررسی کرده و پس از آن تبار شناسی جنسیت و تفاوت دو واژه‌ی جنس و جنسیت بیان می‌شود و گفتمان جنسیت گرا مورد توجه قرار می‌گیرد؛ و در پایان با بحث نشانه‌شناسی و نشانه‌شناسی اجتماعی با معنای بصری این فصل به پایان می‌رسد.
ـ فصل سوم در حقیقت تاریخچه می‌باشد که در ابتدا به گفتمان‌ها وشرایط اجتماعی موجود در دوران صفویه و بررسی رفتار جنسی در این دوران پرداخته، مردان، زنان و امردان را معرفی می‌کند و در بخش بعد شکل‌گیری دوران قاجار و گفتمان جنسیت در دوره‌ی قاجار را مورد خوانش قرار داده. بعد از آن به بحث مدرنیته و ورود آن به ایران و سکسوالیته در دوره‌ی مدرن پرداخته شده است.
ـ فصل چهارم، در این فصل ۷ اثر نقاشی مربوط به دوران صفویه و ۴۰ اثر مربوط به دوران قاجار مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است.
ـ فصل پنجم، به یافته های پژوهش و پاسخ به سوالات و نتیجه گیری می‌پردازد.
 

  • بیان مسأله و انگیزۀ پژوهش

بنا به تعریف بوردیو هر اثر هنری درون فضایی تعریف می‌شود و این فضا به معنای نظامی همگون از اندیشه ها نیست بلکه نظامی از تفاوت ها و تنوع هاست که هر اثر هنری درون آن تعریف می‌شود. فضایی که وی در ارجاع به میشل فوکو آن را فضای مقدورات استراتژیک می‌نامد، یعنی فضایی که هر مولدی اعم از نویسنده و هنرمند، آفرینشگریِ خود را بر اساس استراتژی هایی در پیش می‌گیرد که مبتنی بر گزینش و ردِ پاره ای از خط سیرهای فرهنگی و موضع گیری های سبکی، تکنیکی و مضمونی است که فضای درون گفتمانی و برون گفتمانی را از هم تفکیک می‌کند. تحلیل گفتمان بر خلاف تحلیل سبک به دنبال ترسیم فضای یکپارچه ای از سیطره ی یک اندیشه در یک دوران تاریخی و آشکار سازی قواعد سبک و آفرینش گری در آن دوران نیست، در تحلیل گفتمان پا را فراتر گذاشته و به دنبال زمینه های تولید متن هستیم. باید تأکید کرد که هدف تحلیل گفتمان، تحلیل معنای متن نیست، بلکه تحلیل شرایطی است که این معنا در آن تولید می‌شود و از همین رو به تحلیل نهادهای مولد معنا و باز تولید کننده‌ی گفتمان تأکید می‌شود. روند حرکت از متن به نهادهای مولد گفتمان بیانگر خواست نهایی تحلیل گفتمان در آشکار ساختن رابطه‌ی میان متن، قدرت و ایدئولوژی است.
می‌توان ادعا کرد که موضوع گفتمان هنری به‌طور تنگاتنگ با موضوع بینا رشته ای نیز مرتبط است؛ زیرا هنر بر خلاف ادبیات از نظام‌های گوناگون نشانه‌ای بهره می برد و در برخی موارد این نظام‌های گوناگون را در هم می آمیزد و متن ها و گفتمان‌های چند نظامی را خلق می‌کند.
حال اگر بپذیریم که چگونگی تغییر نظام‌های هنری در هر دوره‌ی تاریخی بر بستری از تحولات اساسی در گفتمان کلان آن دوره ظهور می‌یابد و هم چنین بپذیریم که گفتمان فقط منحصر به کلمات و عبارات نبوده و علائم و نشانه‌های غیرکلامی نیز در شکل دادن به آن‌ها نقش دارند، سعی بر این است تا با نگاهی بینا رشته ای نشانه‌هایی درون سنت تصویری عصر قاجار که در آن توجه به پیکره ی زن نسبت به دوران قبل افزایش یافته و چهره سازی از زنان سرشناس درباری، زنان حرمسرای شاهی، رقصندگان و نوازندگان توجه نقاشان و همچنین دستگاه سلطنتی را به خود جلب کرده، بیابیم که در تعامل و یا در چالش با یکدیگر فرایندی را بوجود آورند که متأثر از گفتمان جنسیت و درون آن شکل گرفته است.
اهمیت درک جنسیت زمانی آشکار می‌شود که ما این فرض را بپذیریم که سکسوالیته در واقع فراهم کننده‌ی کلیدی برای فهم ما از ماست. نه به دلیل آنچه که ما اکنون هستیم، بلکه به دلیل جای داشتن جنسیت و چه بسا محوریت داشتن آن در طیفی از استراتژی هایی که دانشی از سوژه و مجموعه‌ای از هنجارها را بوجود می‌آورد. دانش و هنجارهایی که به وسیله ی آنها رفتار سوژه قاعده مند می‌شوند. جایگاه مهم‌جنسیت در یک چنین گفتمان هنجارمند سازی، اهمیت درک آن و ساز و کارهای دخالت آن در دانش و هنجارها را به وضوح نشان می‌دهد؛ و همچنین ضرورت شناخت جنسیت به‌عنوان پدیده‌ای فراگیر و برساخته ای تاریخی در زندگی انسان.
ازآنجا که تحلیل گفتمان رویکردی است که بیشتر برای هنرهای کلامی مورد استفاده قرار گرفته است و کمتر پژوهشی در ایران به مطالعه‌ی شکل‌گیری و بروز نظام‌های غیرکلامی به ویژه هنرهای دیداری درون یک گفتمان اختصاص یافته، سعی بر این است که نشان دهیم چگونه علاوه بر گزاره های زبانی گزاره های غیرزبانی چون نشانه‌های تصویری تحت نظارت و کنترل گفتمان این عصر بروز می‌یابند و خود باعث شکل‌گیری گفتمانی جدید در بطن یک جامعه می‌شوند.
 

  • سؤالات پژوهش

۱) مؤلفه های برسازنده ی گفتمان جنسیت در دوره‌ی قاجار چه هستند؟
۲) گفتمان جنسیت در این دوره چگونه در آثار نقاشی عینیت متنی پیدا می‌کند؟

  • فرضیه‌های پژوهش

این تحقیق مانند سایر تحقیقات کیفی با متن سر و کار دارد و نه با مقادیر کمی و عددی (شمار و فراوانی) متغیرها. در واقع در این نوع تحقیقات متن نه تنها داده های اصلی را که یافته ها بر آن متکی اند فراهم می‌کند بلکه اساس تفسیر این داده ها نیز هست و در عین حال وسیله و ابزار اصلی ارائه و انتقال یافته ها به شمار می‌آید.
تحقیق کیفی مانند تحقیق کمی نیست که فرضیه ها را از ادبیات موجود استخراج کنیم و سپس آن‌ها را در بوته ی آزمون قرار دهیم. در اینجا ما از اطلاعات و بینش های موجود در ادبیات موضوع به‌عنوان دانش زمینه ای استفاده می‌کنیم تا در بستر این ادبیات به مشاهدات و گزاره های تحقیق نظر بیافکنیم.
 
 

  • اهداف و ضرورت انجام پژوهش

این پژوهش می کوشد تا با اتخاذ رویکرد تحلیل گفتمان به مقوله‌ی جنسیت در ایران دوره قاجار پرداخته و از تصاویر نقاشی به‌عنوان سندی برای این مدعا استفاده بنماید. اگرچه این موضوع از ابعاد توصیفی- تاریخی مورد توجه قرار گرفته اما از منظر تحلیل گفتمان مورد بررسی قرار نگرفته است. همچنین با توجه به کمبود نگاه تحلیلی با بنیادهای تئوریک بینارشته ای که متأسفانه در فضای آکادمیک هنرهای تجسمی در ایران وجود دارد، پیوند دو حوزه گفتمانی-زبانی و تصویری و تحلیل مناسبات میان این دو، راهی را خواهد گشود که بر کلیشه‌های رایج در نوع نگاه مرسوم به سنت تصویری در این دوران بی تأثیر نخواهد بود.
تعداد صفحه :۱۹۰
قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

پایان نامه بررسی وضعیت اسکان رسمی گردشگر در مشهد

 پایان نامه رشته برنامه ریزی شهری

دانشگاه بین المللی امام رضا علیه السلام
 
دانشکده هنر و معماری اسلامی
(گروه هنر)
پایان نامه کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری
 
 
بررسی وضعیت اسکان رسمی گردشگر در مشهد
(با تأکید بر مؤلفه های پایداری محیط) 
 
زمستان۱۳۹۲
 
 
 
 
 
در حالی که واژه گردشگری تداعی کننده رونق اقتصادی و توسعه اجتماعی است، لیکن مشاهدات عینی در شهرهای گردشگرپذیر ایران، از جمله شهرمشهد، این سؤالدر ذهن ایجاد می کند چرا با حضور انبوه مسافران در این شهراین تداعی ایجاد نمی گردد. با طرح این مسئله و لزوم توجه به صنعت توریسم به عنوان پربازده ترین صنعت خدماتی در دنیا، پژوهش حاضر به دنبال شناخت هرچه بیشتر این مسئله در شهر می باشد. پارادایم گردشگری پایدار که اخیراً در زمره مفاهیم مورد مطالعه در حوزه توسعه پایدار و گردشگری مطرح شده و در حقیقت نقطه اشتراک این دو مفهوم است، گردشگری را در جایی منبع خلق ارزش می داند که ملاحظات انسانی، اجتماعی و زیست -محیطی را لحاظ کرده، آنگاه منبع کسب درآمد باشد. لذا پژوهش حاضر در بستر گردشگری پایدار با توجه به نوع گردشگری زیارت به بررسی وضعیت اقامتگاه های گردشگری در شهر مشهد پرداخته است .
مطالعه حاضر ابتدا به بررسی تناسب بین گردشگر و تعداد مراکز اقامتی پرداخته و نشان داده است که علی رغم انبوه مسافر، در بسیاری از ماه های سال مراکز اقامتی زیر ظرفیت استاندارد فعالیت می کنند. در ادامه با طرح فرضیه هایی به بررسی وضعیت مراکز اقامتی پرداخته است. بدین منظور،۳  پرسشنامه تهیه و با روش های آماری مرسوم مورد بررسی قرارگرفت. سپس به مصاحبه و نظرسنجی از جامعه آماری گردشگران ساکن در مراکز اقامتی، صاحبان اقامتگاه ها، متخصصین و ساکنین بافت پرداخته شد. تحقیق در شهر مشهد در مرداد و شهریور ماه سال ۱۳۹۲  انجام گردید. بررسی وضعیت اسکان گردشگر در راستای مؤلفه های توسعه پایدار گردشگری و اثرات آن در جامعه میزبان بر اساس شاخص های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی توسعه پایدار و تعدادی از مؤلفه های این شاخص ها، به نتایجی حاکی از عدم توجه به توسعه پایدار و برنامه ریزی در خصوص ایجاد مراکز اقامتگاه های رسمی رسید.
 
واژه های کلیدی: مراکز اقامتی، گردشگری، توسعه پایدار، زیارت، مشهد
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست مطالب
فصل اول کلیات تحقیق
    ۱-۱-  مقدمه ۲
    ۱-۲- بیان مسئله ۳
    ۱-۳- اهمیت وضرورت تحقیق. ۴
    ۱-۴- اهداف تحقیق ۶
    ۱-۵- پرسش های تحقیق. ۶
    ۱-۶- فرضیه های تحقیق ۷
    ۱-۷- پیشینه تحقیق ۷
    ۱-۸- محدودیت های تحقیق. ۹
فصل دوم ادبیات ومبانی نظری تحقیق
    ۲-۱- تعریف گردشگری. ۱۱
    ۲-۲- انواع گردشگری ۱۲
    ۲-۳- گردشگری مذهبی (زیارتی). ۱۶
         ۲-۳-۱- گردشگری دینی و شهر زائر ۱۸
         ۲-۳-۲- گونه شناسی زائران ۲۱
    ۲-۴- توسعه پایدار ۲۲
    ۲-۵- توسعه پایدار گردشگری. ۲۵
         ۲-۵-۱- توسعه پایدار گردشگری و مؤلفه های اقتصادی ۲۶
         ۲-۵-۲- توسعه پایدار گردشگری و مؤلفه های زیست محیطی ۲۷
         ۲-۵-۳- توسعه پایدار گردشگری و مؤلفه های اجتماعی فرهنگی ۲۹
    ۲-۶- اقامتگاه ها ی گردشگری (پذیرایی و اسکان در گردشگری). ۳۱
         ۲-۶-۱- خدمات اقامتی. ۳۲
         ۲-۶-۲- بخش پذیرایی ۳۴
              ۲-۶-۲-۱- موقعیت محل. ۳۴
              ۲-۶-۲-۲- فصلی بودن ۳۵
              ۲-۶-۲-۳- تعداد نفرشب اقامت. ۳۵
              ۲-۶-۲-۴- ضریب اشغال اتاق ۳۵
              ۲-۶-۲-۵- ضریب اشغال تخت ۳۵
              ۲-۶-۲-۶- برنامه‌ریزی نیروی انسانی ۳۵
              ۲-۶-۲-۷- زوال‌پذیری. ۳۵
         ۲-۶-۳- انواع اقامت گاه های گردشگری. ۳۶
              ۲-۶-۳-۱- اقامت گاه های غیر رسمی گردشگری. ۳۶
              ۲-۶-۳-۲- اقامتگاه رسمی گردشگری ۳۶
    ۲-۷- ظرفیت تحمل گردشگری. ۳۷
    ۲-۸- نسبت ماندگاری گردشگران. ۳۹
    ۲-۹- پیشینه تحقیق ۳۹
    ۲-۱۰- مدل مفهومی تحقیق. ۴۳
    ۲-۱۱- معرفی اجمالی از محدوده مورد مطالعه. ۴۴
         ۲-۱۱-۱- معرفی شهر مشهد. ۴۴
         ۲-۱۱-۲- جغرافیای طبیعی مشهد ۴۴
         ۲-۱۱-۳-  زمین‌شناسی ۴۴
         ۲-۱۱-۴- آب و هوا ۴۵
         ۲-۱۱-۵- جمعیت. ۴۵
         ۲-۱۱-۶- اقتصاد مشهد ۴۵
         ۲-۱۱-۷- گردشگری ۴۷
فصل سوم روش تحقیق
    ۳-۱- مقدمه ۴۹
    ۳-۲- روش تحقیق. ۴۹
    ۳-۳- نوع تحقیق. ۴۹
    ۳-۴- جامعه مورد مطالعه ۵۰
    ۳-۵- واحد آماری. ۵۰
    ۳-۶- حجم نمونه. ۵۰
    ۳-۷- روش نمونه گیری. ۵۱
    ۳-۸- روش گردآوری اطلاعات و داده ها. ۵۲
    ۳-۹- آزمونها ۵۲
    ۳-۱۰- برازش ابزار اندازه گیری ۵۳
         ۳-۱۰-۱- روایی و پایایی ابزار ۵۳
               ۳-۱۰-۱-۱- پایایی ابزار اندازه گیری ۵۴
         ۳-۱۰-۱-۲- روایی ابزار اندازه گیری ۵۵
    ۳-۱۱- روش جمع آوری اطلاعات و داده ها ۵۵
    ۳-۱۲- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات و داده ها. ۵۵
فصل چهارم تجزیه و تحلیل
    ۴-۱- یافته های کتابخانه ای ۵۸
         ۴-۱-۱- اسکان گردشگر در شهر مشهد و بعد اقتصادی ۵۸
              ۴-۱-۱-۱-  ساخت بی رویه هتل در مشهد. ۵۹
              ۴-۱-۱-۲- فصلی بودن. ۶۱
              ۴-۱-۱-۳- تعداد نفرشب اقامت ۶۲
              ۴-۱-۱-۴- ضریب اشغال اتاق. ۶۲
              ۴-۱-۱-۵- ضریب اشغال تخت. ۶۲
              ۴-۱-۱-۶- نسبت ماندگاری گردشگران ۶۲
         ۴-۱-۲- اسکان گردشگر در شهر مشهد و بعد اجتماعی. ۶۳
              ۴-۱-۲-۱- امنیت. ۶۴
              ۴-۱-۲-۲- جرم و جنایت. ۶۵
              ۴-۱-۲-۳- مهاجرین ۶۶
              ۴-۱-۲-۴- حس تعلق به مکان ۶۷
              ۴-۱-۲-۵- توزیع نامتعادل گردشگران. ۶۸
         ۴-۱-۳- اسکان مشهد و بعد زیست محیطی. ۶۹
              ۴-۱-۳- ۱- فضاهای سبز شهری ۷۲
              ۴-۱-۳- ۲- حمل و نقل. ۷۵
              ۴-۱-۳- ۳- آلودگی هوا ۷۵
              ۴-۱-۳- ۴- آلودگی صوتی ۷۷
              ۴-۱-۳- ۵- زباله ۷۹
         ۴-۱-۴- بررسی مراکز اقامتی در شهر مشهد. ۷۹
         ۴-۱-۵- نحوه اسکان ۸۱
         ۴-۱-۶- طرح  بهسازی و بازسازی بافت فرسوده اطراف حرم مطهر. ۸۳
    ۴-۲- یافته های میدانی. ۸۶
         ۴-۲-۱- آمار توصیفی پرسشنامه گردشگران. ۸۶
         ۴-۲-۲- آمار توصیفی پرسشنامه صاحبان اقامتگاه ها ۹۲
         ۴-۲-۳- آمار توصیفی پرسشنامه متخصصین ۹۸
         ۴-۲-۴- ظرفیت تحمل اجتماعی گردشگری مشهد ۱۰۱
              ۴-۲-۴-۱- نگرش جامعه میزبان و آستانه ظرفیت تحمل گردشگری مشهد ۱۰۴
    ۴-۳ – آمار استنباطی ۱۰۵
         ۴-۳-۱- بررسی فرضیه اصلی ۱۰۷
         ۴-۳-۲- بررسی فرضیه فرعی اول. ۱۰۷
         ۴-۳-۳- بررسی فرضیه فرعی دوم. ۱۱۴
         ۴-۳-۴- بررسی فرضیه فرعی سوم ۱۱۷
 
فصل پنجم نتیجه گیری، بحث و پیشنهادها
    ۵-۱- مقدمه ۱۲۴
    ۵-۲- بحث ۱۲۴
    ۵-۳- نتیجه گیری ۱۲۷
    ۵-۴- کاربردها ۱۲۹
         ۵-۴-۱- پیشنهادات اجرایی حاصل از فر ضیه های تحقیق ۱۲۹
         ۵-۴- ۲- پیشنهادات برای توسعه گردشگری. ۱۲۹
         ۵-۴-۳-  پیشنهاداتی برای پژوهش های آینده. ۱۳۰
منابع و مآخذ. ۱۳۱
چکیده انگلیسی. ۱۳۶
 صفحه عنوان انگلیسی. ۱۳۸
 
فهرست تصاویر
تصویر ۴-۱ : رواج تکدی گرایی ۷۱
تصویر ۴-۲  : آلودگی هوای مشهد. ۷۱
تصویر ۴-۳ : ترافیک معابر مشهد ۷۵
تصویر ۴-۴ :  جزایر حرارتی در هوای مشهد ۷۶
تصویر ۴-۵  : منابع تولید کننده آلودگی صوتی در محیط شهری. ۷۷
تصویر ۴-۶  : اقامت گردشگران در خیابان (اطراف حرم سمت طبرسی). ۸۲
تصویر ۴-۷ : اقامت گردشگران در چادر (کمپ غدیر). ۸۲
تصویر ۴-۸ : اقامت گردشگران در پارکها( بوستان جمهوری). ۸۳
 
فهرست نقشه ها
نقشه ۴-۱  : مکان اقامتگاه های رسمی در مشهد ۷۰
نقشه ۴-۲ : پارکهای مشهد. ۷۳
نقشه ۴-۳ : سرانه فضای سبز مشهد ۷۴
نقشه ۴-۴ : طرح بهسازی و نوسازی بافت پیرامون حرم مطهر امام رضا(ع). ۸۵
 
فهرست جداول
جدول ۲-۱: ویژگی های تیپ های زیارتی و گردشگری در کلانشهر مشهد ۲۲
جدول ۳-۱  : حجم نمونه. ۵۱
جدول ۳-۲ : حجم نمونه تخصیص داده شده در جامعه آماری ۵۱
جدول ۴-۱: مقایسه ظرفیت سالانه(اتاق و تخت) با تعداد گردشگر ورودی به اقامتگاه های رسمی مشهد سال ۱۳۹۱ ۶۲
جدول ۴-۲  : جمعیت ۶۸
جدول ۴-۳ : حدود استاندارد آلودگی صوتی در هوای آزاد ایران. ۷۸
جدول ۴-۴ : تولید زباله. ۷۹
جدول ۴-۵ : هتل ها ۸۰
جدول ۴-۶ : هتل آپارتمانها. ۸۰
جدول ۴-۷ : مهمانپذیرها. ۸۱
تصویر ۴-۵  : اقامت گردشگران در خیابان(اطراف حرم سمت طبرسی ۸۲
جدول ۴-۸ : دیدگاه های صنعت گردشگری و اقامتگاهی در مشهد ۹۳
جدول ۴-۹ : گردشگری  و تأثیر آن بر جامعه صاحبان اقامتگاه های رسمی در مشهد. ۹۶
جدول ۴-۱۰  : سنجش آثار گردشگری برشاخص های توسعه پایدار از نگاه متخصصین. ۹۸
جدول ۴-۱۱  : پیامدهای اقتصادی گردشگری. ۱۰۲
جدول ۴-۱۲  : پیامدهای اجتماعی گردشگری. ۱۰۳
جدول ۴-۱۳  : پیامدهای محیطی گردشگری. ۱۰۴
جدول ۴-۱۴ : آزمون نسبت دوجمله ای توسعه پایدار ۱۰۵
جدول ۴-۱۵ : آزمون تی تست. ۱۰۷
جدول ۴-۱۶ : گردشگری  و تأثیر آن بر جامعه هتلداران و صاحبان اقامتگاه ها در مشهد ۱۰۸
جدول ۴-۱۷ : آزمون نسبت دوجمله ای (گردشگری  و تأثیر آن بر جامعه هتلداران و صاحبان اقامتگاه ها در مشهد). ۱۰۸
جدول ۴-۱۸: فصول گردشگری ۱۰۹
جدول ۴-۱۹ : آماره کای اسکویر فصول گردشگری. ۱۰۹
جدول ۴-۲۰ : درآمد فعلی اقامتگاه ها. ۱۰۹
جدول ۴-۲۱ : آماره کای اسکویر درآمد فعلی اقامتگاه ها ۱۰۹
جدول ۴-۲۲ : درآمد حاصل از گردشگری در مشهد ۱۱۰
جدول ۴-۲۳ : آماره کای اسکویر درآمد حاصل از گردشگری در مشهد ۱۱۰
جدول ۴-۲۴ : میزان اشتغال ایجاد شده برای ساکنین به جهت گردشگری ۱۱۰
جدول ۴-۲۵ : آماره کای اسکویر میزان اشتغال ایجاد شده برای ساکنین به جهت گردشگری ۱۱۱
جدول ۴-۲۶ : مدت اقامت گردشگران. ۱۱۱
جدول ۴-۲۷ : آماره کای اسکویر مدت اقامت گردشگران. ۱۱۱
جدول ۴-۲۸ : هزینه اقامت گردشگران. ۱۱۲
جدول ۴-۲۹ : آماره کای اسکویر هزینه اقامت گردشگران ۱۱۲
جدول ۴-۳۰ : میزان ساخت اقامتگاه ها. ۱۱۳
جدول ۴-۳۱ : آماره کای اسکویر میزان ساخت اقامتگاه ها ۱۱۳
جدول ۴-۳۲ : اثر نزدیکی اقامتگاه ها به حرم بر درآمد اقامتگاه ها. ۱۱۳
جدول ۴-۳۳ : آماره کای اسکویر(اثر نزدیکی اقامتگاه ها به حرم بر درآمد اقامتگاه ها). ۱۱۴
جدول ۴-۳۴ :آلودگی هوا. ۱۱۴
جدول ۴-۳۵ : آماره کای اسکویر(آلودگی  هوا). ۱۱۵
جدول ۴-۳۶ :آلودگی صوتی ۱۱۵
جدول ۴-۳۷ : آماره کای اسکویر(آلودگی صوتی). ۱۱۵
جدول ۴-۳۸ :ترافیک. ۱۱۶
جدول ۴-۳۹ : آماره کای اسکویر(ترافیک) ۱۱۶
جدول ۴-۴۰ : آلودگی زیست محیطی ۱۱۶
جدول ۴-۴۱ : آماره کای اسکویر (آلودگی زیست محیطی). ۱۱۷
جدول ۴-۴۲ : تأثیر نزدیک بودن اقامتگاه ها به یکدیگر در امنیت. ۱۱۷
جدول ۴-۴۳ : آماره کای اسکویر (تأثیر نزدیک بودن اقامتگاه ها به یکدیگر در امنیت ). ۱۱۸
جدول ۴-۴۴ : احساس امنیت در شهر مشهد. ۱۱۸
جدول ۴-۴۵ : آماره کای اسکویر (احساس امنیت در شهر مشهد) ۱۱۸
جدول ۴-۴۶ : جرم و جنایت ۱۱۹
جدول ۴-۴۷ : آماره کای اسکویر (جرم و جنایت ) ۱۱۹
جدول ۴-۴۸ : میزان ماندگاری مسافر در مشهد یا در محله. ۱۲۰
جدول ۴-۴۹ : آماره کای اسکویر (میزان ماندگاری مسافر در مشهدیا در محله). ۱۲۰
جدول ۴-۵۰ : ازدحام در محل اقامت ۱۲۰
جدول ۴-۵۱ : آماره کای اسکویر (ازدحام در محل اقامت). ۱۲۱
جدول ۴-۵۲ : کیفیت زندگی محلی. ۱۲۱
جدول ۴-۵۳ : آماره کای اسکویر زندگی محلی ۱۲۱

فهرست نمودارها

نمودار ۲-۱ : توسعه پایدار. ۲۵
نمودار۲-۲ : نمای شماتیک مدل مفهومی تحقیق. ۴۳
نمودار ۲-۳ : تعداد اقامتگاه های رسمی در ۴ استان اول کشور ۴۶
نمودار ۳-۱ : مشخصات پژوهش. ۵۰
نمودار ۴-۱ :سرمایه ناخالص در اقامتگاه های کشور(میلیون ریال) ۶۰
نمودار ۴-۲ : ارزش بهروری در اقامتگاه های کشور(میلیون ریال). ۶۰
نمودار ۴-۳ : الگوی کلی پیک سفر در شهر مشهد(۱۳۹۰). ۶۱
نمودار ۴-۴  : تعداد گردشگران و زائران داخلی کلانشهر مشهد به تفکیک ماه از سال ۱۳۶۵ تا۱۳۹۰. ۶۱
نمودار ۴-۵ : فرآیند کنونی سیستم گردشگری شهر مشهد. ۶۴
نمودار ۴-۶ :توزیع نسبی اماکن فرهنگی،میزان جرم و جنایت و جمعیت در مناطق شهرداری. ۶۶
نمودار ۴-۷ : محل اسکان در مشهد. ۸۶
نمودار ۴-۸ : رضایتمندی از امکانات اقامتگاهی در مشهد. ۸۷
نمودار ۴-۹ : میزان هزینه و مدت شب اقامت ۸۸
نمودار ۴-۱۰ : مقایسه هزینه سفر به مشهد با شهرهای گردشگرپذیر ۸۸
نمودار ۴-۱۱  : پیشنهادهای  برای توسعه و رشد بیشتر خدمات اسکان در مشهد. ۸۹
نمودار ۴-۱۲  : استقرار اقامتگاهها  در اطراف حرم مطهر ۸۹
نمودار ۴-۱۳ : تأثیر نزدیک بودن اقامتگاه ها در امنیت. ۹۰
نمودار ۴-۱۴ : میزان آلودگی هوا، آلودگی صوتی و ترافیک. ۹۲
نمودار ۴-۱۵ : مدت اقامت در مشهد ۹۴
نمودار ۴-۱۶ :  محل استقرار اقامتگاه ها ۹۵
نمودار ۴-۱۷ : مکان و هزینه اقامت در مشهد ۹۶
نمودار ۴-۱۸ : فصول گردشگری ۹۷
نمودار ۴-۱۹ : درصد اشغال اقامتگاه. ۹۷
نمودار ۴-۲۰ : پیشنهادهای توسعه و رشد بیشتر خدمات اسکان در مشهد. ۹۸
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

۱-۱-  مقدمه

امروزه گردشگری به عنوان یکی از مهم ترین صنایع توسعه پایدار، فرصت بزرگ فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی برای کشورها از جمله  ایران به وجود آورده است. این صنعت در ساختارهایِ فضایی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی عصر مدرن در جامعه ایران بسیار با اهمیت است؛ بر اساس چنین ویژگی­ای، امروزه گسترش فضاهای باز جمعی و ایجاد مراکز اقامتی استاندارد، مکان‌های فراغتی و تفریحی مدرن یکی از اهداف مهم برنامه­ریزان مدیریت در حوزه گردشگری شهری (داخلی) است.
توسعه گردشگری با ارتقای ابعاد کمّی و کیفی با حداکثر بازده یکی از مهم ترین فعالیت­های عمده مدیریت اجرایی کشورها در عصر حاضر می­باشد. تأکید بر ظرفیت تحمل محیطی به منظور دست‌یابی به گردشگری پایدار، توسعه فعالیت­های عمران گردشگری شهری، نوسازی بافت­های تاریخی شهر، بازسازی فضاهای تفریحی در این حوزه با ارائه تسهیلات مناسب، کمک شایانی به توسعه پایدار گردشگری می­ کند. رقابت در جهت توسعه پایدار گردشگری با توجه به ارائه نیازهای گردشگران، در کنار تقویت مشارکت بخش­های خصوصی و شهروندان در رفع این نیازها، همچنین ایجاد بسترهای آمایشی مختلف در این حوزه باید مورد اهمیت و برنامه ­ریزی مدیریت اجرایی گردشگری قرار گیرد. تغییر نگرش مسوولان و شهروندان نسبت به جذب گردشگران، ارائه رفتارهای مناسب با این میهمانان، کنترل معضلات و مشکلات گردشگران، توجه به پروسه فرایند ارائه اطلاعات مورد نیاز به گردشگر و می ­تواند جزء مهم ترین عوامل توسعه پایدار راهکارهای گردشگری در ایران از جمله کلان­شهرهای گردش­پذیر نظیر شهر مشهد باشد. در این بین انتخاب کلانشهر مشهد به عنوان مطالعه موردی از آنجا ناشی می‌شود که کلانشهر مشهد بزرگترین کانون جمعیتی شرق و شمال شرقی ایران است. این شهر به دلیل موقعیت ژئوپولیتیکی خود، بزرگترین شهر شیعه‌نشین آسیای غربی و مسلمانان سنی مذهب چین، آسیای مرکزی و افغانستان نیز به شمار می‌رود. لذا می‌بایست سامان دهنده و هدایتگر فعالیت های فرهنگی و مذهبی برای محدوده ای به وسعت ایران باشد (پاپلی یزدی، ۱۳۸۲،ص. ۶). علاوه بر آن کلانشهر مذهبی مشهد دارای حوزه نفوذ بین‌المللی بوده و به دلیل همجواری با کشورهای مسلمان، بزرگترین مرکز جذب گردشگران مذهبی و زائران در نیمه شرقی و شمال شرقی ایران است که بنا به آمار در سال ۱۳۹۰ پذیرای حدود ۲۰ میلیون گردشگر و زائر بوده است (سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، ۱۳۹۱). ورود چنین حجمی از گردشگران و زائران به مشهد نیازمند رسیدگی و مناسب‌سازی وضعیت اسکان و مسائل رفاهی گردشگران است که در این پژوهش به بررسی این مقوله با تأکید بر مؤلفه های پایداری پرداخته خواهد شد.
 
 

۱-۲- بیان مسئله:

از عوامل موثر بر تجربه گردشگری دلپذیر در یک شهر، خدمات اقامتگاهی و پذیرایی آن شهر می‌باشد که تأثیر به سزایی در تمایل به سفر مجدد به شهر مذکور را دارد. خدمات میهمان نوازی قلب فعالیت گردشگری محسوب می‌شود چرا که از یک سو اشتغال و درآمد مستقیم از گردشگری را برای میزبان رقم می‌زند و در دیگر سو در برآورد نیازها و خواست‌های گردشگران یکی از عوامل اصلی شکل دادن به یک تجربه خوب گردشگری است. از جمله خدمات موجود در بخش مهمان نوازی، خدمات مربوط به اسکان گردشگران است که اصلی‌ترین رکن خدمات میهمان‌نوازی است.
یک گردشگر از لحظه‌ای که تصمیم به سفر می‌گیرد تا وقتی که سفرش به پایان می‌برد، نیازهای متعددی دارد که عدم پاسخگویی به هر یک از آنها می‌تواند در تصمیم او نقش داشته باشد. با این وصف نیاز به اطلاعات، وسایل حمل و نقل، محل اقامت مناسب، برخورد اصولی و مبتنی بر احترام، امنیت و آسایش و. از جمله این نیازها می‌باشد که برای هر یک از آنها باید برنامه‌ریزی دقیقی صورت بگیرد. در این میان محل اقامت یکی از مهم ترین ملزومات حایز اهمیت گردشگران است.
از جمله مقاصد زیارتی و گردشگری مذهبی کشور شهر مقدس مشهد است که به دلیل وجود مرقد مطهر امام رضا(ع) امام هشتم، به عنوان پایتخت معنوی کشور، سالانه بیش از ۲۰ میلیون از زائرین و گردشگران داخلی و خارجی را در خود جای می دهد(سقایی،۱۳۹۰: ۵۴).  در اولویتبندی احتیاجات و یا به عبارت دیگر، خدمات مورد نیاز زائران و گردشگران ورودی به شهر مشهد، خدمات اقامتی و اسکان را میتوان دارای اهمیت فراوان دانست. به گونه ای که فکر اسکان و اینکه زائر به این امر میاندیشید که در طول اقامت برای زیارت در مقاصد مذهبی چگونه بتواند زمینه اسکان خود و یا خانواده را مهیا کند؟ یکی از دغددغه های اصلی اکثریت زائران و گردشگرانی است که به مشهد سفر می کنند (اکبری، ۱۳۸۹ و آمایش طوس ۱۳۸۷ و سقایی،۱۳۹۰ ). برآورد خدمات اقامتی و اسکان زائر به عنوان دغدغه اول زائران در کلانشهر مشهد سبب گردیده که اقامتگاه های عمومی فر اوانی در این کلانشهر احداث و مورد بهره برداری قرار گیرد.
مشهد این کانون مذهبی همه ساله میلیون‌ها نفر از مشتاقان را از سراسر جهان به سوی خود جلب می‌کند که این امر برای استان خراسان رضوی و مشهدالرضا(ع) موقعیتی استثنایی را فراهم آورده است. طبق آمارهای منتشره سال ۹۱ خراسان رضوی در حال حاضر با وجود ۱۵۱ هتل از یک ستاره تا پنج ستاره با ظرفیت ۱۱۰۹۵ اتاق و ۳۹۱۳۸ تخت، ۲۹۲ واحد هتل آپارتمانی با ظرفیت ۱۶۳۹۲ تخت و ۵۴۳ واحد مهمانپذیر با تعداد ۳۴۳۰۹ تخت نقش مهمی در اسکان زائرین و گردشگران ایفا می کند. از سوی دیگر هم‌اکنون ۲۲۱ دفتر خدمات مسافرتی و جهانگردی در استان فعال است (شهرداری مشهد،۱۳۹۱). اما یکی از بزرگترین مشکلات گردشگری در شهر مشهد طریقه اسکان یافتن مسافران در این شهر است. به طوری که درصد زیادی از مسافران مشهد در چادرها و کمپ­ها استقرار می­یابند و درصد کمتری از هتل و مهمانپذیر استفاده می­ کنند. این معضل تا حدی است که در برخی از فصول سال وضعیت هتلداری را با چالش روبرو کرده است. از طرف دیگر اسکان در چادرها و در کنار خیابان به صورت غیرمستقیم به بزهکاری و جرائم خیابانی و بالا رفتن هزینه تأمین امنیت در  شهر دامن زده است.
موقعیتی نظیر شهر مشهد در شرق کشور و ظرفیت بالای گردشگری این کلانشهر زیارتی باعث شده تا بسیاری از سرمایه ­گذاران داخلی و خارجی مایل به استفاده از بسترهای سرمایه­گذاری در صنعت گردشگری این شهر شوند. چنین است که بسیاری از ایرانیان و یا حتی اتباع کشورهای مسلمان از مسئولان استانی کشور می­خواهند تا مسیر حضور پر رنگ و جدی­تر سرمایه­گذاری کشورهای مسلمان در کلان شهر مذهبی مشهد را هموار کنند. با این حال عدم توسعه مناسب زیرساخت­های صنعت گردشگری و نیز مشکلات اداری، عدم توجه به ظرفیت­ها و فرصت­ها، مانع از جذب مناسب سرمایه در صنعت گردشگری مشهد شده و در نتیجه عدم توسعه امکانات رفاهی را به بار آورده است.
از آنجا که دلیل اصلی انتخاب این شهر برای سفر، توسط مردم، وجود حرم مطهر امام رضا(ع)، امام هشتم شیعیان در این شهر است، حال به هر دلیلی اگر از تعداد این زائران کاسته شود، شهر مشهد دچار مشکل خواهد شد. به طوری که هم اکنون نیز کم شدن گردشگران در بعضی فصول، باعث رکود فصلی مشاغل مربوطه در این شهر می‌شود. عواملی چند وجود دارند که می‌تواند بر روی روند ورود گردشگر به این شهر تأثیرگذار بوده است.
بر این اساس توجه همه­جانبه به مقوله اسکان و اقامتگاه ها در توسعه گردشگری پایدار از اهمیت به­ سزایی برخوردار است. بنابراین تحقیق حاضر قصد دارد به بررسی وضعیت اسکان رسمی زائران شهر مشهد به واکاوی آن از نگاه مؤلفه های پایداری بپردازد. از جمله مواردی دیگری که در این تحقیق مورد بررسی قرار خواهند گرفت عبارتند از؛ بررسی میزان نیاز به اماکن اقامتی در شهر مشهد و این که آیا نیاز به ساخت اماکن اقامتگاهی جدید وجود دارد؟ و نیز ساخت اماکن اقامتی در بافت های فرسوده و اثرات و پیامدهایی که می تواند بر این گونه مناطق بر مردم (ابعاد اجتماعی)، تأثیرات اقتصادی و زیست محیطی بگذارد مورد بررسی قرار می گیرند.
 

۱-۳- اهمیت وضرورت تحقیق:

از آنجایی که وضعیت اسکان رسمی گردشگران مشهد دغدغه اصلی تحقیق حاضر است، مروری بر آمارهای مربوطه و معضلات و تهدیدات گردشگری شهر مشهد، می ­تواند ضرورت موضوع را روشن کند.
محل اقامت یکی از نیازهای ضروری زائران است که شناخت آن برای برنامه ریزان شهری ضروری است. هدف از اجرای این پژوهش شناخت نیازهای اقامتی زائران در شهر مشهد است. بی اطلاعی از نیازهای زائران و گردشگران، عدم ایجاد امکانات اقامتی و رفاهی مطابق با خواسته های زائران و در نتیجه عدم جذب گردشگر را فراهم می کند.
یکی دیگر از معضلات گردشگری در شهر مشهد مدت اقامت و ماندگاری مسافرین در این شهر است که معمولاً مسافران پس از زیارت و خرید در بازار مسافرت خود را اتمام یافته می­دانند و این در صورتی­ است که یک گردشگر هرچه بیشتر در یک شهر بماند سود و منفعت بیشتری عاید شهر یاد شده می­شود. یکی از اهداف مهم سازمانهای مرتبط با گردشگری افزایش همین ضریب ماندگاری زائران و گردشگران در این شهر است. این امر به جز از طریق شناخت و رفع نیازهای اصلی گردشگران و زائران و افزایش رضایت آنها امکان پذیر نیست.
بر اساس آمار تعداد گردشگران شهر مشهد در ماه­های مختلف سال متفاوت است و این خود باعث به وجود آمدن رکود فصلی در بسیاری از مشاغل این شهر می­گردد، این رکود خصوصاً در مورد مشاغل تجاری، هتلداری، حمل و نقل و بسیار صدق می­ کند[۱]. بیشترین مسافران شهر مشهد در فصل تابستان و خصوصاً مرداد ماه به این شهر می­آیند و کمترین آن نیز در آذر ماه می­باشد و این خود باعث گرانی و تورم قیمت کرایه اقامتگاه در فصل شلوغ سال می­شود.
از دیگر مشکلات گردشگری در شهر مشهد می­توان به طریقه اسکان یافتن مسافران در این شهر اشاره کرد. به طوری که درصد زیادی از مسافران مشهد در چادرها و کمپ­ها استقرار می­یابند و درصد کمتری از هتل و مهمانپذیر استفاده می­ کنند.
از این گذشته مسائل دیگری نیز هستند که می توانند به طور جدی وضعیت گردشگری را در شهر مشهد تحت تأثیر قرار دهند از جمله[۲]:
۱: با توجه به این که مسافران شهر مشهد هرکدام از راه­های دور و نزدیک به این شهر می­آیند، گرانی هزینه­ها و مخارج سفر بر میزان تعداد گردشگران این شهر تأثیر گذار است.
۲: دلیل اصلی سفرهای مردم به شهر مشهد­، مذهبی و برای زیارت امام رضا است. با ایجاد امنیت در عراق در آینده، بسیاری از مردم ایران (خصوصاً غرب و جنوب غرب ایران) می­توانند با پیمودن فاصله کمتری به زیارت امامان شیعه در کشور عراق بروند و این پدیده می ­تواند به شدت وضعیت گردشگری در مشهد را تحت تاثیر قرار دهد.
شناخت نیازهای زائران همواره از جهت ماندگاری و جذب هرچه بیشتر گردشگر از اهمیت خاصی برخوردار است و بی اطلاعی از آنها زمینه ناکارآمدی جامعه میزبان در ارائه امکانات و خدمات اقامتی مناسب به زائران و در نتیجه جذب گسترده تر و بهتر زائر را فراهم می کند. یکی از مهترین خدمات مورد نیاز خدمات اقامتی است که برآورد این نیاز برای زائران از اهمیتی بنیادین در توسعه و بهینه سازی زیارت و گردشگری در شهر مشهد دارد.
سرمایه گذاری اصولی برای ایجاد مراکز اقامتی مطابق با نیازهای زائران و گردشگران، رضایتمندی گردشگران را بیشتر کرده، تقاضای سفر و ماندگاری را افزایش داد و درآمد بیشتری به صنعت گردشگری تزریق می  نماید. رسیدن به این اهداف در بلندمدت نتایج مطلوب دیگری، همچون زیباسازی شهر ، بالا رفتن سطح فرهنگ عمومی، آشنایی با دیگر فرهنگ ها و نهایتاً توسعه پایدار را به همراه خواهد داشت .از این رو، برنامه ریزی برای توسعه مراکز اقامتی حساسیت ویژه ای را می طلبد.
 

۱-۴- اهداف تحقیق

این مطالعه شهر مشهد را که یکی از قطب های گردشگری در کشور بوده و هر ساله پذیرای گردشگران زیادی است، به عنوان نمونه انتخاب و واحدهای اقامتی آن را به لحاظ اهمیتی که اسکان و اقامت توأم با آرامش برای گردشگر دارد، بررسی می کند. شایان ذکر است به علت کثرت مراکز اقامتی در شهر مشهد و همچنین تنوع گونهای این مراکز اقامتی بررسی وضعیت آنها به لحاظ گوناگونی را به وسیله یک پرسشنامه امکان پذیر نمی ساخت، تمرکز پژوهش حاضر بر روی هتل، هتل آپارتمان و مهمانپذیرها به عنوان مهمترین جزء مراکز اقامتی است. هدف عمده مطالعه وضع موجود و شناخت ظرفیتها  اقامتی و اسکان گردشگر با در نظر گرفتن شاخصهای توسعه پایدار، جهت بررسی امکان توزیع متعادل گردشگران در فصول مختلف سال درکلانشهر مشهد مقدس است  و بررسی چرایی بیتوته مسافران ورودی به شهر مشهد در پارکها، مراکز عمومی، کمپها و خانه های اجاره ای است. این مسأله محقق را بر آن داشت تا مراکز اقامتی را مورد کنکاش قرار دهند. آیا مشهد با کمبود مراکز اقامتی مرتبط با گردشگران روبه روست یا علت این مسأله را باید در جایی دیگر جستجو کرد. بعد از این سؤال، هدف بعدی بررسی وضعیت مراکز اقامتی شهر مشهد از لحاظ مکان و موقعیت در شهر است .
 

۱-۵- پرسش های تحقیق:

پرسش اصلی تحقیق:
اقامتگاه های رسمی موجود در شهر مشهد تا چه حدی براساس مؤلفه های توسعه پایدار گردشگری است؟
پرسش های فرعی تحقیق:
۱- فضاهای اقامتی تا چه حدی ابعاد اجتماعی جامعه محلی را مورد توجه قرارداده است؟
۲- فضاهای اقامتی تا چه حدی براساس مؤلفه های اقتصادی توسعه پایدار گردشگری است ؟
۳ – فضاهای اقامتی تا چه حدی براساس مؤلفه های زیست محیطی توسعه پایدار گردشگری است ؟
 

۱-۶- فرضیه های تحقیق

فرضیه اصلی تحقیق:
اقامتگاه های رسمی ساخته شده مطابق با مبنای توسعه پایدار گردشگری نمی باشد.
فرضیه های فرعی تحقیق:
۱- فضاهای اقامتی ابعاد اجتماعی جامعه محلی را تحت الشعاع قرار داده است.
۲- فضاهای اقامتی مطابق با مبنای اقتصادی توسعه پایدار گردشگری نیست.
۳ – فضاهای اقامتی مطابق با مبنای زیست محیطی توسعه پایدار گردشگری نیست.
[۱]) : www.mashhadtourism.ir(
[۲] : (www.razavi-chto.ir)
تعداد صفحه :۱۴۶
قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

پایان نامه :مدیریت و برنامه ­ریزی توسعه منطقه یزد با تاکید بر اقتصاد گردشگری مبتنی بر صنایع دستی و معماری سنتی

پایان نامه رشته :هنر

عنوان : مدیریت و برنامه ­ریزی توسعه منطقه یزد با تاکید بر اقتصاد گردشگری مبتنی بر صنایع دستی و معماری سنتی

Continue reading “پایان نامه :مدیریت و برنامه ­ریزی توسعه منطقه یزد با تاکید بر اقتصاد گردشگری مبتنی بر صنایع دستی و معماری سنتی”

عنوان: تحلیل بصری نقوش اساطیری ساسانی و نمود آن در گرافیک ایران(طراحی پوستر)

پایان نامه رشته : هنر

گرایش : گرافیک

عنوان : تحلیل بصری نقوش اساطیری ساسانی و نمود آن در گرافیک ایران(طراحی پوستر)

Continue reading “عنوان: تحلیل بصری نقوش اساطیری ساسانی و نمود آن در گرافیک ایران(طراحی پوستر)”

پایان نامه مؤلفه­ های هنری تأثیرگذار بر رونق اقتصادی مینای نقاشی در تهران

پایان نامه رشته : هنر اسلامی

گرایش : فلز 

عنوان : مؤلفه­ های هنری تأثیرگذار بر رونق اقتصادی مینای نقاشی در تهران

Continue reading “پایان نامه مؤلفه­ های هنری تأثیرگذار بر رونق اقتصادی مینای نقاشی در تهران”

پایان نامه ارشد : ملاک‌های مشروعیت و مقبولیت تئاتر در جامعه ایرانی در فاصله سال‌های (۱۲۶۰-۱۳۰۰ شمسی)

پایان نامه رشته : هنر

گرایش :ادبیات نمایشی 

عنوان : ملاک‌های مشروعیت و مقبولیت تئاتر در جامعه ایرانی در فاصله سال‌های (۱۲۶۰-۱۳۰۰ شمسی)

Continue reading “پایان نامه ارشد : ملاک‌های مشروعیت و مقبولیت تئاتر در جامعه ایرانی در فاصله سال‌های (۱۲۶۰-۱۳۰۰ شمسی)”

پایان نامه ارشد : معنا و معنویت رنگ و نور در آثار پنج نگارگر شاخص با تأکید بر مضامین عرفانی و مذهبی

پایان نامه رشته : هنر

گرایش : طراحی و نقاشی سنتی

عنوان : معنا و معنویت رنگ و نور در آثار پنج نگارگر شاخص با تأکید بر مضامین عرفانی و مذهبی

Continue reading “پایان نامه ارشد : معنا و معنویت رنگ و نور در آثار پنج نگارگر شاخص با تأکید بر مضامین عرفانی و مذهبی”

پایان نامه معرفی تکنیک و بررسی ساختاری طرح و نقش در زیورآلات فلزی دوران اسلامی تا پایان دوره‌‌ی سلجوقی در ایران

پایان نامه رشته : هنر های اسلامی

گرایش : فلز 

عنوان :  معرفی تکنیک و بررسی ساختاری طرح و نقش در زیورآلات فلزی دوران اسلامی تا پایان دوره‌‌ی سلجوقی در ایران

Continue reading “پایان نامه معرفی تکنیک و بررسی ساختاری طرح و نقش در زیورآلات فلزی دوران اسلامی تا پایان دوره‌‌ی سلجوقی در ایران”

پایان نامه مطالعه و شناخت تایپوگرافی در طراحی جلد کتابها ی سیاسی و اجتماعی دهه ۷۰ و ۸۰ ایران

پایان نامه رشته : هنر

گرایش :گرافیک 

عنوان :  مطالعه و شناخت تایپوگرافی در طراحی جلد کتابها ی سیاسی و اجتماعی دهه ۷۰ و ۸۰ ایران

Continue reading “پایان نامه مطالعه و شناخت تایپوگرافی در طراحی جلد کتابها ی سیاسی و اجتماعی دهه ۷۰ و ۸۰ ایران”

پایان نامه مطالعه جامعه شناختی عوامل موثر بر شکل گیری سلیقه هنری و نوع مصرف هنری

پایان نامه رشته : هنر

گرایش : پژوهش هنر 

عنوان :  مطالعه جامعه شناختی عوامل موثر بر شکل گیری سلیقه هنری و نوع مصرف هنری 

Continue reading “پایان نامه مطالعه جامعه شناختی عوامل موثر بر شکل گیری سلیقه هنری و نوع مصرف هنری”

پایان نامه مطالعه تطبیقی واژه مَلَک در قرآن کریم و تصویر فرشته در شاهنامه طهماسبی

پایان نامه رشته :هنر – صنایع دستی

گرایش : پژوهش هنرهای سنتی

عنوان :  مطالعه تطبیقی واژه مَلَک در قرآن کریم و تصویر فرشته در شاهنامه طهماسبی

Continue reading “پایان نامه مطالعه تطبیقی واژه مَلَک در قرآن کریم و تصویر فرشته در شاهنامه طهماسبی”

پایان نامه مطالعه تطبیقی عنصر نور در هاله مقدس و نگارگری مانویان و هنر اسلامی

پایان نامه رشته : هنر

گرایش :نقاشی 

عنوان : مطالعه تطبیقی عنصر نور در هاله مقدس و نگارگری مانویان و هنر اسلامی

Continue reading “پایان نامه مطالعه تطبیقی عنصر نور در هاله مقدس و نگارگری مانویان و هنر اسلامی”

پایان نامه مطالعه تطبیقی شیوه تذهیب های قرآنی وغیرقرآنی دوره تیموری

پایان نامه رشته : هنر – صنایع دستی

گرایش :  طراحی و نقاشی سنتی

عنوان : مطالعه تطبیقی شیوه تذهیب های قرآنی وغیرقرآنی دوره تیموری

Continue reading “پایان نامه مطالعه تطبیقی شیوه تذهیب های قرآنی وغیرقرآنی دوره تیموری”

پایان نامه مطالعه ترجمه فرهنگی در تئاتر دوران پهلوی(۱۳۳۰-۱۳۰۰) با نگاهی به آثارفکری و حالتی

پایان نامه رشته : هنر

گرایش :ادبیات نمایشی

عنوان : مطالعه ترجمه فرهنگی در تئاتر دوران پهلوی(۱۳۳۰-۱۳۰۰) با نگاهی به آثارفکری و حالتی

Continue reading “پایان نامه مطالعه ترجمه فرهنگی در تئاتر دوران پهلوی(۱۳۳۰-۱۳۰۰) با نگاهی به آثارفکری و حالتی”

پایان نامه گرافیک تلویزیونی و تبیین شاخصه های اثرگذاری درمخاطب تلویزیون

پایان نامه رشته :هنر

گرایش :ارتباط تصویری 

عنوان :  گرافیک تلویزیونی و تبیین شاخصه های اثرگذاری درمخاطب تلویزیون

Continue reading “پایان نامه گرافیک تلویزیونی و تبیین شاخصه های اثرگذاری درمخاطب تلویزیون”

پایان نامه فیگور انسان درآثار نقاشان رئالیست امریکا و ایران (دهه۷۰ تا کنون)

پایان نامه رشته : هنر

گرایش :نقاشی 

عنوان : فیگور انسان درآثار نقاشان رئالیست امریکا و ایران (دهه۷۰ تا کنون)

Continue reading “پایان نامه فیگور انسان درآثار نقاشان رئالیست امریکا و ایران (دهه۷۰ تا کنون)”

پایان نامه عنوان مقایسه تطبیقی نقوش مسجد کبود تبریز و مسجد شیخ لطف الله اصفهان

پایان نامه رشته : هنر

گرایش :ارتباط تصویری

عنوان : عنوان مقایسه تطبیقی نقوش مسجد کبود تبریز و مسجد شیخ لطف الله اصفهان

Continue reading “پایان نامه عنوان مقایسه تطبیقی نقوش مسجد کبود تبریز و مسجد شیخ لطف الله اصفهان”

پایان نامه روایت ­شناسی سینمای مستند دهه هشتاد ایران براساس نظریات دیوید بوردول

پایان نامه رشته : هنر

گرایش :سینما 

عنوان : روایت ­شناسی سینمای مستند دهه هشتاد ایران براساس نظریات دیوید بوردول

Continue reading “پایان نامه روایت ­شناسی سینمای مستند دهه هشتاد ایران براساس نظریات دیوید بوردول”

پایان نامه پژوهشی بر روایت در نمایشنامه‌های گذر پرنده ای از کنار آفتاب، کبوتری ناگهان اثر محمد چرمشیر

پایان نامه رشته : هنر

گرایش :ادبیات نمایشی 

عنوان :  پژوهشی بر روایت در نمایشنامه‌های گذر پرنده ای از کنار آفتاب،  کبوتری ناگهان اثر محمد چرمشیر 

Continue reading “پایان نامه پژوهشی بر روایت در نمایشنامه‌های گذر پرنده ای از کنار آفتاب، کبوتری ناگهان اثر محمد چرمشیر”

پایان نامه دستیابی به تحلیل دریافت شهروندان قائمشهری از موسیقی محلی مازندران فصل اول

پایان نامه رشته :هنر 

عنوان :  دستیابی به تحلیل دریافت شهروندان قائمشهری از موسیقی محلی مازندران فصل اول

Continue reading “پایان نامه دستیابی به تحلیل دریافت شهروندان قائمشهری از موسیقی محلی مازندران فصل اول”

پایان نامه بررسی قابلیت های بصری و گرافیکی در مهرهای دوره ایلام منطقه چغازنبیل

پایان نامه رشته : هنر

عنوان : بررسی قابلیت های بصری و گرافیکی در مهرهای دوره ایلام منطقه چغازنبیل 

Continue reading “پایان نامه بررسی قابلیت های بصری و گرافیکی در مهرهای دوره ایلام منطقه چغازنبیل”

پایان نامه جایگاه آموزه های صنایع دستی در کتابهای هنر و حرفه وفن دوره راهنمایی

پایان نامه رشته : هنر – صنایع دستی

گرایش : پژوهش 

عنوان : جایگاه آموزه های صنایع دستی در کتابهای هنر و حرفه وفن دوره راهنمایی

Continue reading “پایان نامه جایگاه آموزه های صنایع دستی در کتابهای هنر و حرفه وفن دوره راهنمایی”

پایان نامه تطبیق طرح و آذین در سلاح های سرد ایران صفویه و ترکیه عثمانی

پایان نامه رشته : هنر – صنایع دستی

گرایش : پژوهش هنرهای سنتی

عنوان : تطبیق طرح و آذین در سلاح های سرد ایران صفویه و ترکیه عثمانی

Continue reading “پایان نامه تطبیق طرح و آذین در سلاح های سرد ایران صفویه و ترکیه عثمانی”

پایان نامه تحلیلی بر تصویرسازی کتاب قابوسنامه و جایگاه آن در هنردوران اولیه اسلامی

پایان نامه رشته : هنر

گرایش :پژوهش هنر 

عنوان :  تحلیلی بر تصویرسازی کتاب قابوسنامه و جایگاه آن در هنردوران اولیه اسلامی

Continue reading “پایان نامه تحلیلی بر تصویرسازی کتاب قابوسنامه و جایگاه آن در هنردوران اولیه اسلامی”

پایان نامه تحلیل و بررسی ارزشهای اسلامی در چارچوب طراحی لباس بانوان

پایان نامه رشته : هنر

گرایش :پژوهش هنر 

عنوان : تحلیل و بررسی ارزشهای اسلامی در چارچوب طراحی لباس بانوان

Continue reading “پایان نامه تحلیل و بررسی ارزشهای اسلامی در چارچوب طراحی لباس بانوان”

پایان نامه تحلیل مولفه های سینمای دینی با مروری بر فیلمهای منتخب دهه هشتاد هجری شمسی

پایان نامه رشته : هنر

گرایش :سینما 

عنوان :  تحلیل مولفه های سینمای دینی با مروری بر فیلمهای منتخب دهه هشتاد هجری شمسی

Continue reading “پایان نامه تحلیل مولفه های سینمای دینی با مروری بر فیلمهای منتخب دهه هشتاد هجری شمسی”

پایان نامه تحلیل گفتمان جشنواره کن و اسکار با مطالعه موردی فیلم طعم گیلاس و جدایی نادر از سیمین

پایان نامه رشته : هنر

گرایش :پژوهش هنر 

عنوان :  تحلیل گفتمان جشنواره کن و اسکار با مطالعه موردی فیلم طعم گیلاس  و جدایی نادر از سیمین

Continue reading “پایان نامه تحلیل گفتمان جشنواره کن و اسکار با مطالعه موردی فیلم طعم گیلاس و جدایی نادر از سیمین”

پایان نامه تحلیل ساختاری و زیبایی‌شناسی زیورآلات آبگینه معاصر ایران

پایان نامه رشته : هنر

گرایش :فلز 

عنوان : تحلیل ساختاری و زیبایی‌شناسی زیورآلات آبگینه معاصر ایران 

Continue reading “پایان نامه تحلیل ساختاری و زیبایی‌شناسی زیورآلات آبگینه معاصر ایران”

پایان نامه تحلیل ساختاری هنرهای کتاب­آرایی درنهج البلاغه

پایان نامه رشته : هنر – صنایع دستی

گرایش :  خوشنویسی و کتاب­ آرایی

عنوان : تحلیل ساختاری هنرهای کتاب­آرایی درنهج البلاغه

Continue reading “پایان نامه تحلیل ساختاری هنرهای کتاب­آرایی درنهج البلاغه”

پایان نامه :تأثیر تماشای انیمیشن مشوق نقاشی بر نقاشی های کودکان پیش دبستانی

پایان نامه رشته : هنر

گرایش :کارگردانی تصویر متحرک 

عنوان : تأثیر تماشای انیمیشن مشوق نقاشی بر نقاشی های کودکان پیش دبستانی

Continue reading “پایان نامه :تأثیر تماشای انیمیشن مشوق نقاشی بر نقاشی های کودکان پیش دبستانی”

پایان نامه پژوهشی در صخره نگاری های پیش از تاریخ ایران از نظر مفهومی و گرافیکی

پایان نامه رشته : هنر

گرایش : ارتباط تصویری

عنوان : پژوهشی در صخره نگاری های پیش از تاریخ ایران از نظر مفهومی و گرافیکی

Continue reading “پایان نامه پژوهشی در صخره نگاری های پیش از تاریخ ایران از نظر مفهومی و گرافیکی”

پایان نامه :پژوهشی پیرامون نحوه­ی تجلی ویژگی­های شخصیتی امام علی(ع) در نقاشی قهوه­ خانه ای

پایان نامه رشته : هنر – صنایع دستی

گرایش :  طراحی و تولید

عنوان : پژوهشی پیرامون نحوه­ی تجلی ویژگی­های شخصیتی امام علی(ع) در نقاشی قهوه­ خانه ای

Continue reading “پایان نامه :پژوهشی پیرامون نحوه­ی تجلی ویژگی­های شخصیتی امام علی(ع) در نقاشی قهوه­ خانه ای”

پایان نامه پژوهشی پیرامون تعامل نقاشی-انیمیشن در دو دهه ی اخیر ایران

پایان نامه رشته : هنر

گرایش :نقاشی 

عنوان :  پژوهشی پیرامون تعامل نقاشی-انیمیشن در دو دهه ی اخیر ایران

Continue reading “پایان نامه پژوهشی پیرامون تعامل نقاشی-انیمیشن در دو دهه ی اخیر ایران”

پایان نامه پژوهشی بر واقع‌گرایی ( زندگی روزمره ) در نگارگری مکتب قزوین

پایان نامه رشته : هنر

گرایش :نقاشی

عنوان :  پژوهشی بر واقع‌گرایی ( زندگی روزمره ) در نگارگری مکتب قزوین

Continue reading “پایان نامه پژوهشی بر واقع‌گرایی ( زندگی روزمره ) در نگارگری مکتب قزوین”

پایان نامه بررسی و انعکاس زبانِ نمایشیِ سمبلیکِ به کار رفته در آثار بیضایی خصوصاً نمایش نامه ی”مرگ یزدگرد”

پایان نامه رشته : هنر

عنوان : بررسی و انعکاس زبانِ نمایشیِ سمبلیکِ به کار رفته در آثار بیضایی خصوصاً نمایشنامه ی”مرگ یزدگرد” 

Continue reading “پایان نامه بررسی و انعکاس زبانِ نمایشیِ سمبلیکِ به کار رفته در آثار بیضایی خصوصاً نمایش نامه ی”مرگ یزدگرد””

پایان نامه بیان مؤلفه های زیبایی شناسی هنر الیاف در هنرهای تجسمی ۳۰ سال اخیر ایران

پایان نامه رشته : هنر

گرایش : صنایع دستی 

عنوان :  بیان مؤلفه های زیبایی شناسی هنر الیاف در هنرهای تجسمی ۳۰ سال اخیر ایران 

Continue reading “پایان نامه بیان مؤلفه های زیبایی شناسی هنر الیاف در هنرهای تجسمی ۳۰ سال اخیر ایران”

پایان نامه بررسی انیمیشنِ آموزشی بر یادگیری دانش‌آموزان پایه ششم در انتقال مفهوم هویت

پایان نامه رشته : هنر 

عنوان : بررسی انیمیشنِ آموزشی بر یادگیری دانش‌آموزان پایه ششم در انتقال مفهوم هویت 

Continue reading “پایان نامه بررسی انیمیشنِ آموزشی بر یادگیری دانش‌آموزان پایه ششم در انتقال مفهوم هویت”

پایان نامه بررسی ویژگی های بصری طراحی سنتی تزئینات معماری مسجد جامع عباسی

پایان نامه رشته : هنر – صنایع دستی

گرایش :طرح و تولید محصولات چوبی  

عنوان : بررسی ویژگی های بصری طراحی سنتی تزئینات معماری مسجد جامع عباسی

Continue reading “پایان نامه بررسی ویژگی های بصری طراحی سنتی تزئینات معماری مسجد جامع عباسی”

پایان نامه بررسی و رویکرد عکاسی سوررئالیسم در گزیده‌ای از آثار گرافیک معاصر

پایان نامه رشته : هنر

عنوان :  بررسی و رویکرد عکاسی سوررئالیسم در گزیده‌ای از آثار گرافیک معاصر

Continue reading “پایان نامه بررسی و رویکرد عکاسی سوررئالیسم در گزیده‌ای از آثار گرافیک معاصر”

پایان نامه بررسی و خوانش نقش مایه ­های آثار بر جای مانده از هزاره سوم حوزه هلیل­رود

پایان نامه رشته : هنرهای تجسمی

گرایش : تصویرسازی

عنوان : بررسی و خوانش نقش مایه ­های آثار بر جای مانده از هزاره سوم حوزه هلیل­رود 

Continue reading “پایان نامه بررسی و خوانش نقش مایه ­های آثار بر جای مانده از هزاره سوم حوزه هلیل­رود”

پایان نامه بررسی نمودهای مکتب رئالیسم انتقادی در آثار نمایشی گوگول و بازتاب آن در آثار آخوندزاده

پایان نامه رشته : هنر

گرایش : ادبیات  نمایشی

عنوان : بررسی نمودهای مکتب رئالیسم انتقادی در آثار نمایشی گوگول و بازتاب آن در آثار آخوندزاده

Continue reading “پایان نامه بررسی نمودهای مکتب رئالیسم انتقادی در آثار نمایشی گوگول و بازتاب آن در آثار آخوندزاده”

پایان نامه :بررسی نقش ­مایه ­های هندسی در نشانه­­­­­­ های انتزاعی دهه ۷۰ و ۸۰ ایران

پایان نامه رشته : هنر

گرایش :ارتباط­ تصویری

عنوان : بررسی نقش ­مایه ­های هندسی در نشانه­­­­­­ های انتزاعی دهه ۷۰ و ۸۰ ایران

Continue reading “پایان نامه :بررسی نقش ­مایه ­های هندسی در نشانه­­­­­­ های انتزاعی دهه ۷۰ و ۸۰ ایران”

پایان نامه :بررسی نقش مایه های تصویری در مجموعه بناهای گنجعلیخان کرمان

پایان نامه رشته : هنر-ارتباط تصویری

گرایش :تصویر سازی

عنوان : بررسی نقش مایه های تصویری در مجموعه بناهای گنجعلیخان کرمان

Continue reading “پایان نامه :بررسی نقش مایه های تصویری در مجموعه بناهای گنجعلیخان کرمان”

پایان نامه بررسی مفهوم نماد گاو نر در صنایع دستی ایران در دوران هخامنشی

پایان نامه رشته :  هنر – صنایع دستی

گرایش :پژوهش 

عنوان : بررسی مفهوم نماد گاو نر در صنایع دستی ایران در دوران هخامنشی

Continue reading “پایان نامه بررسی مفهوم نماد گاو نر در صنایع دستی ایران در دوران هخامنشی”

پایان نامه بررسی رویکردهای نقاشی منظره­پرداز آمریکا و اروپا در پنج دهه اخیر

پایان نامه رشته : هنر 

عنوان : بررسی رویکردهای نقاشی منظره­پرداز آمریکا و اروپا در پنج دهه اخیر

Continue reading “پایان نامه بررسی رویکردهای نقاشی منظره­پرداز آمریکا و اروپا در پنج دهه اخیر”

پایان نامه بررسی روش های تصویرسازی علمی-آموزشی ناشران کودک در ایران

پایان نامه رشته : هنر

گرایش :تصویر سازی 

عنوان :  بررسی روش های تصویرسازی علمی-آموزشی ناشران کودک در ایران

Continue reading “پایان نامه بررسی روش های تصویرسازی علمی-آموزشی ناشران کودک در ایران”

پایان نامه :بررسی رابطه عوامل موثر بر رفتار خرید صنایع دستی گردشگران

پایان نامه رشته :هنر

گرایش : کارآفرینی فرهنگی

عنوان : بررسی رابطه عوامل موثر بر رفتار خرید صنایع دستی گردشگران

Continue reading “پایان نامه :بررسی رابطه عوامل موثر بر رفتار خرید صنایع دستی گردشگران”

پایان نامه بررسی تئوری متادرام و نقش آن در آثار بهرام بیضایی با تاکید بر سه نمایش‌نامه‌ی مرگ یزدگرد، شب هزارویکم و پرده‌خانه

پایان نامه رشته : هنر

گرایش : ادبیات نمایشی 

عنوان : بررسی تئوری متادرام و نقش آن در آثار بهرام بیضایی با تاکید بر سه نمایش‌نامه‌ی مرگ یزدگرد، شب هزارویکم و پرده‌خانه

Continue reading “پایان نامه بررسی تئوری متادرام و نقش آن در آثار بهرام بیضایی با تاکید بر سه نمایش‌نامه‌ی مرگ یزدگرد، شب هزارویکم و پرده‌خانه”

پایان نامه بررسی رویکردهای نوین رسانه ای در اثار چهار تن از هنرمندان زن معاصر ایران

پایان نامه رشته : هنر

گرایش :نقاشی 

عنوان : بررسی رویکردهای نوین رسانه ای در اثار چهار تن از هنرمندان زن معاصر ایران

Continue reading “پایان نامه بررسی رویکردهای نوین رسانه ای در اثار چهار تن از هنرمندان زن معاصر ایران”

پایان نامه بررسی ابزارهای نشانه ای و زبانیِ ایجاد هیجان در گزیده ای از نمایشنامه های کودک

پایان نامه رشته : هنر 

عنوان :  بررسی ابزارهای نشانه ای و زبانیِ ایجاد هیجان در گزیده ای از نمایشنامه های کودک

Continue reading “پایان نامه بررسی ابزارهای نشانه ای و زبانیِ ایجاد هیجان در گزیده ای از نمایشنامه های کودک”

پایان نامه بازنمایی و روایت فاجعه در سینمای کردستان با تأکید بر­گزیده آثار فیلمسازان معاصر ایران

پایان نامه رشته : هنر 

عنوان : بازنمایی و روایت فاجعه در سینمای کردستان با تأکید بر­گزیده آثار فیلمسازان معاصر ایران

Continue reading “پایان نامه بازنمایی و روایت فاجعه در سینمای کردستان با تأکید بر­گزیده آثار فیلمسازان معاصر ایران”

پایان نامه :بازنمایی چالش سنت و مدرنیته در فیلم­های خانوادگی دهۀ هشتاد سینمای ایران

پایان نامه رشته : هنر

گرایش :پژوهش هنر 

عنوان : بازنمایی چالش سنت و مدرنیته در فیلم­های خانوادگی دهۀ هشتاد سینمای ایران

Continue reading “پایان نامه :بازنمایی چالش سنت و مدرنیته در فیلم­های خانوادگی دهۀ هشتاد سینمای ایران”

پایان نامه ارشد : آیرونی و بررسی نقش آن در شکل گیری ادبیات نمایشی ایران

پایان نامه رشته : هنر – نمایش

گرایش : ادبیات نمایشی 

عنوان : آیرونی و بررسی نقش آن در شکل گیری ادبیات نمایشی ایران

Continue reading “پایان نامه ارشد : آیرونی و بررسی نقش آن در شکل گیری ادبیات نمایشی ایران”

پایان نامه آسیب شناسی وضعیت تولید شیشه های هنری در کارگاه های تهران معاصر

پایان نامه رشته : هنر – صنایع دستی

گرایش : پژوهش هنرهای سنتی

عنوان : آسیب شناسی وضعیت تولید شیشه های هنری در کارگاه های تهران معاصر

Continue reading “پایان نامه آسیب شناسی وضعیت تولید شیشه های هنری در کارگاه های تهران معاصر”

پایان نامه بررسی سیر تحول سرسوره­های قرآن موجود در آستان قدس رضوی

پایان نامه رشته : صنایع دستی

گرایش : نقاشی ایرانی 

عنوان : بررسی سیر تحول سرسوره­های قرآن موجود در آستان قدس رضوی 

Continue reading “پایان نامه بررسی سیر تحول سرسوره­های قرآن موجود در آستان قدس رضوی”

پایان نامه بررسی شیوه های طراحی اعلان در سه دهه اخیر و نحوه برخورد هنرمندان با این شیوه ها

پایان نامه رشته :هنر 

عنوان : بررسی شیوه های طراحی اعلان در سه دهه اخیر و نحوه برخورد هنرمندان با این شیوه ها

Continue reading “پایان نامه بررسی شیوه های طراحی اعلان در سه دهه اخیر و نحوه برخورد هنرمندان با این شیوه ها”

پایان نامه بررسی و تحلیل نشانه‌های بومی در آثار هنرمندان جریان سقاخانه

پایان نامه رشته : هنر

گرایش :نقاشی

عنوان :  بررسی و تحلیل نشانه‌های بومی در آثار هنرمندان جریان سقاخانه

Continue reading “پایان نامه بررسی و تحلیل نشانه‌های بومی در آثار هنرمندان جریان سقاخانه”

پایان نامه مطالعه رابطه فرم و محتوا در تزیینات شمعدان­ها وقندیل­های دوره صفویه

پایان نامه رشته : هنر

گرایش :پژوهش هنر 

عنوان : مطالعه رابطه فرم و محتوا در تزیینات شمعدان­ها وقندیل­های دوره صفویه

Continue reading “پایان نامه مطالعه رابطه فرم و محتوا در تزیینات شمعدان­ها وقندیل­های دوره صفویه”

پایان نامه طرح مرمت و باز پیرایی سرای خواجه‌ملکم مراغه و امکان‌سنجی احیاء آن

پایان نامه رشته : هنر

گرایش : مرمت و احیای بناها و بافت‌های تاریخی 

عنوان : طرح مرمت و باز پیرایی سرای خواجه‌ملکم مراغه و امکان‌سنجی احیاء آن

Continue reading “پایان نامه طرح مرمت و باز پیرایی سرای خواجه‌ملکم مراغه و امکان‌سنجی احیاء آن”

پایان نامه شناخت صنایع‌دستی به‌کار رفته در معماری‌سنتی دوره‌ی قاجار شهرستان اردکان

پایان نامه رشته : هنر

گرایش :صنایع دستی 

عنوان :  شناخت صنایع‌دستی به‌کار رفته در معماری‌سنتی دوره‌ی قاجار شهرستان اردکان

Continue reading “پایان نامه شناخت صنایع‌دستی به‌کار رفته در معماری‌سنتی دوره‌ی قاجار شهرستان اردکان”

پایان نامه ارشد : بهینه سازی فرآیند استخراج، رنگرزی و خواص ثباتی رنگزاهای روناس و وسمه

پایان نامه رشته :هنر

گرایش :فرش (رنگرزی)

عنوان :  بهینه سازی فرآیند استخراج، رنگرزی و خواص ثباتی رنگزاهای روناس و وسمه

Continue reading “پایان نامه ارشد : بهینه سازی فرآیند استخراج، رنگرزی و خواص ثباتی رنگزاهای روناس و وسمه”

پایان نامه بررسی شیوه های طنزآوری در ادبیات نمایش معاصر ایران بانگاه به دو نمایشنامه عروسی حاکم ملایر بادختر شاه پریان

پایان نامه رشته : هنر

گرایش :ادبیات نمایشی 

عنوان : بررسی شیوه های طنزآوری در ادبیات نمایش معاصر ایران بانگاه به دو نمایشنامه عروسی حاکم ملایر بادختر شاه پریان

Continue reading “پایان نامه بررسی شیوه های طنزآوری در ادبیات نمایش معاصر ایران بانگاه به دو نمایشنامه عروسی حاکم ملایر بادختر شاه پریان”