طرفهای ذی ربط در عملیات وصول اسنادیواگذارنده یا اصیل– Principal: فردی است که انجام وصولی را به بانک واگذار می نماید که عموماً فروشنده ( صادرکننده ) است .بانک کارگزار– Remitting Bank : بانکی است که اصیل انجام امور وصولی اسنادی را به آن واگذار می کند.بانک وصول کننده – Collecting Bank […]

“هرگونه تلاش برای نایل ساختن سازمان به اهدافش باید عادلانه و منصفانه باشد”بنابراین اگر طریق تحقق اهداف به صورتی غیر عادلانه ترسیم شود ناگزیر بیشترین وجوه همت و تلاشهای سازمانی معطوف به بی عدالتی خواهند بود. در واقع حتی اگر اهداف عادلانه نیز با بی عدالتی کسب شوند رفتارهایی در […]

فرضیه دوم بین وجه نقدآزاد باساختار سرمایه شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد. پذیرفته شد فرضیه سوم زاد بین وجه نقدآزاد وساختارسرمایه و عملکرد مالی با تنوع کل شرکتها با پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجوددارد. پذیرفته نشد ۵-۳- نتیجه بحث و مقایسهفرضیه اول […]

تحصیلات فراوانی درصدفراوانی دیپلم ۲۸ ۲۱٫۵ فوق دیپلم ۳۶ ۲۷٫۵ لیسانس ۲۹ ۲۸٫۵ فوق لیسانس ۳۷ ۲۲٫۳ دکتری ۰ ۰ جمع ۱۳۰ ۱۰۰٫۰ همانطور که در جدول فوق مشاهده می‌شود، بیشترحجم گروه نمونه تحقیق (۰/۲۹ درصد) دارای تحصیلات لیسانس هستند که به صورت نمودار زیر ارائه می‌شود.نمودار ۴-۲: توزیع گروه […]

– ریسک پذیری، ثبات و همچنین ایجاد ظرفیت های بالقوه برای تغییرات نوآورانه،– بهبود برنامه های حفظ و نگهداری کارکنان بوسیله ایجاد جو مناسب در سازمان،– بهبود تعهد سازمانی از طریق ایجاد تعهد به ارزش های سازمان، مشارکت کارکنان در برنامه های مختلف، بهبود رفتار شهروندی سازمانی[۸۳] و ایجاد مسئولیت مشترک […]

مفهوم برات بین المللی:ماده ۲ کنوانسیون راحع به برات و سفته بین المللی مصوب ۹ دسامبر ۱۹۸۸مقرر می دارد برات بین المللی براتی است که محل صدور یا پرداخت آن، که کشور طرف قرارداد است ،درآن قید وحداقل دو محل از مکانهای زیر که در دو کشور مختلف واقع است درآن […]

کالینز و مور[۱۳]در سال ۱۹۷۰ اولین محققانی بودند که در مطالعات خود بین کارآفرینان تمایز قائل شدند. آن‌ ها معتقد بودند که باید بین کارآفرینانی که شرکتهای جدید تاسیس میکنند و افرادی که در سازمان‌های موجود فعالیت کارآفرینانه انجام میدهند تفاوت قائل شویم. نوع شناسیهای متعددی از کارآفرینی ارائه شده […]