تاثیر شرایط بازار بر عملکردتاثیر تغییر شرایط اقتصادی جامعه بر عملکردتاثیر رقابت با سازمان های مشابه دیگر بر عملکرد۲-۱- مقدمهسازمانها به منظور نیل به اهداف خاص خود بوجود آمده اند و رسیدن به اهداف (اثر بخشی سازمان) و استفاده بهینه از منابع (کارآیی) در گرو عملکرد کارکنان است.هدف اصلی تمام […]

۵۷۹۷ ایتالیا ۶ ۵۶۶۰ فرانسه ۷ ۵۲۰۴ بریتانیا ۸ ۴۰۰۸ کانادا ۹ ۳۷۳۴ دانمارک ۱۰ ۱۰-۲ استانداردها و تاییدیه های مربوط به توربین های بادیامروزه با گسترش چشمگیر کاربرد انرژی بادی، صنعت توربینهای بادی به صنعتی پیشرفته و جا افتاده تبدیل شده است که مقررات و نظامهای فنی و تکنولوژیکی […]

۱- مدیران محصول نیاز دارند از منابع سازمان به ویژه نیروی انسانی استفاده بهینه ببرند. در واقع از تخصص‌های موجود در سازمان استفاده کنند. زیرا برای هر واحد تولیدی امکان ندارد یا به صرفه نیست که از تخصص‌های مورد نیاز و مختلف به طور مستقل بهره مند باشد. پس تمام […]

– کاهش اختلافاتپیامدهانمودار شمارۀ ۴-۷ مدل پارادایمی‌پدیده « توسعه نیافتگی‌فرهنگی»پدیده۴-۲-۲-۶ پدیده «توسعه نیافتگی‌فرهنگی»«توسعه نیافتگی‌فرهنگی» پدیده دیگری است که از داده‌ها بیرون کشیده شده است. توسعۀ فرهنگی به حالتی گفته می‌شود که در آن انسان‌‌ها هم از نظر مادی و هم از نظر معنوی متناسب با هم دیگر از تغییراتی متأثر گردند […]

هماتوکریت (Hct) بر حسب درصد هموگلوبین (Hb) ‌گرم بر دسی‌لیتر (g/dL) ۳-۶- آنالیزهای آماریآزمایش در قالب یک طرح کاملا تصادفی ([۱۳۴]CRD) با شش تیمار و سه تکرار برای هر تیمار، شامل ۱۸ واحد آزمایشی اجرا شد. با در نظر گرفتن هر تانک به عنوان یک واحد آزمایشی، داده‌های آماری به […]

دوراندیش ۴۸-۴۹-۵۰ مفهوم ساز ۵۱-۵۲-۵۳ متواضع توجه به دیگران ۵۴-۵۵ اولویت دادن به نیاز دیگران ۵۶-۵۷-۵۸ ۴-۳: جامعه آماریجامعه آماری در این تحقیق، کارکنان رسمی شرکت گاز استان مازندران به تعداد ۴۵۹ نفر می باشند.۵-۳: روش نمونه گیرینمونه پژوهش عبارت است از یک گروه منتخب از جامعه پژوهش که باید […]

در سال های اخیر ایالات متحده از هر کشور دیگری بیشتر توربین بادی به شبکه برق خود افزوده است.در کشورمان نیز ۱۱ مگاوات تولید برق از طریق نیروگاه های بادی به ثبت رسیده است، ایران در آسیا بعد از هند، چین و ژاپن در مکان چهارم استفاده از نیروگاه بادى […]

– بازنمایی قومیت‌ها-توجه به مختصات قومی– پذیرش اجتماعی-گسترش نهادهای واسط– شبیه سازی آدم ها-آموزش محلی-توانمندسازی‌فردی ، اجتماعی و فیزیکیپیامدهانمودار ۴-۳ مدل پارادایمی‌پدیدۀ « طرد اجتماعی و محروم سازی»پدیده– جامعه استبدادی-دولت رانتی-توسعه نامتوازنشرایط علّیمیزان-شدتزمانزمینهشرایط‌‌‌ مداخله‌گر– نبود اعتماد وامنیت– تک جانبه نگری– منفعت طلبیراهبردها– تشکیل‌جامعه‌مدنی و نهادهای داوطلبانه– توانمندسازی– توسعه محلی– رفع […]

فاکتور بیوشیمیایی واحد اندازه‌گیری گلوتامیک اگزالواستیک ترانس آمیناز (GOT) واحد بر لیتر (IU/L) گلوتامیک پیروویک ترانس آمیناز (GPT) واحد بر لیتر (IU/L) گلوکز (Glc) میلی‌گرم بر دسی‌لیتر (mg/dL) کلسترول (Chol) میلی‌گرم بر دسی‌لیتر (mg/dL) تری‌گلیسیرید (TG) میلی‌گرم بر دسی‌لیتر (mg/dL) پروتئین کل (TP) گرم بر دسی‌لیتر (g/dL) آلبومین (Alb) ‌گرم بر […]

پدیده– تقابل بین سنت و مدرن– تقابل بین دین و مدرنیته– به روز نکردن ارزش‌های سنتی– تهاجم فرهنگی-نبودوفاق‌بین‌نخبگان– نوع حکومت– پیشرفت تکنولوژی– نقش رسانه ها-سیاسگذاری فرهنگی-آشتی‌سنت‌ومدرن– نظارت بر برنامه ها و تولیدات رسانه هاشدت – میزان زمان۴-۲-۲-۱ پدیدۀ «سنت گریزی»از جمله مقوله‌هایی‌که در طی فرایند مصاحبه و در نتیجه استخراج […]