پاسخ ارائه می‌شود به وسیله ۱- کارها را تا چه زمان باید تقسیم کرد؟۲- ترکیب کارها باید بر چه اساسی باشد؟۳- افراد و گروه، گزارش کار خود را به چه کسی بدهند؟۴- یک مدیر چه تعداد کارمند را (به صورتی اثر بخش و با بازده بالا) اداره یا سرپرستی می‌کند؟۵- […]

۲- انواع ساختارهای عملیبر اساس پنج بخش اصلی سازمانساختار دیوان سالاری مکانیکی مکانیکیساختار مبتنی بر واحدهای مستقلساختار دیوان سالاری حرفه ایساختار متخصص سالاریساختار ساده ارگانیکی۲- انواع ساختارهای عملیبر اساس فعالیت‌های سازمانمکانیکی وظیفه ایمحصولیجغرافیاییپیوندیارگانیکی ماتریسیانواع ساختارهای نظریمکانیکی ارگانیکیمتغیرهای محتوایی:اهداف و استراتژی: کارایی اثربخشیمحیط: مطمئن نامطمئنفناوری: یکنواخت غیر یکنواختاندازه: بزرگ کوچکمتغیرهای ساختاری:پیچیدگی: […]

۱- مدیران محصول نیاز دارند از منابع سازمان به ویژه نیروی انسانی استفاده بهینه ببرند. در واقع از تخصص‌های موجود در سازمان استفاده کنند. زیرا برای هر واحد تولیدی امکان ندارد یا به صرفه نیست که از تخصص‌های مورد نیاز و مختلف به طور مستقل بهره مند باشد. پس تمام […]

واقعیت این است که امروزه سازمان‌هایی وجود دارند که ساختار آنها به صورت هیچ یک از روش‌های مذکور (مبتنی بر نوع وظیفه، مبتنی بر نوع محصول یا برحسب مناطق جغرافیایی) نیست. امکان دارد ساختار یک سازمان به گونه‌‌ای باشد که آن را پیوندی[۱۰۲] بنامند. یعنی ترکیبی از ساختار مبتنی بر نوع […]

تولید یا خدمت گروه ۲تولید یا خدمت گروه ۳واحد تولیدواحد تحقیق و توسعهواحد بازاریابیمنبع: (حقیقی، ۱۳۸۶: ۸۷)هنگامی ‌که محیط نامطمئن است و فن‌آوری پیچیده و دوایر سازمانی وابستگی بسیار زیادی به یکدیگر دارند و هنگامی ‌که سازش با محیط متغیر از اهمیت بالایی برخوردار است می‌توان از این نوع ساختار […]

۷۰- Norwood, C. 1994. Profile water distribution on grain yield as affected by cropping systems and tillage. Agron Journal 85: 558-563.۷۱- Ozpinar, S. 2006. Effects of tillage systems on weed population and economics for winter wheat production under the Mediterranean dryland conditions. Soil & Tillage Research 87: 1-8.۷۲- Ozpinar, S., […]

۳۲- Fahong, W., Xuqing, W., Sayre, K. 2004. Comparison of conventional flood irrigated, flat planting with furrow irrigated, raised-bed planting for winter wheat in china. Field Crop Research 87: 35-42.۳۳- Fenster, C.R., Peterson, G.A. 1996. How to plant wheat. A University of Nebraska Nebguide Publication. PP: 11-18.۳۴- Fischer, R.A., Aguilar, […]

۴- از آنجاییکه ارقام مختلف گندم، سازگاری یکسانی در روش های مختلف کاشت ندارند، مطالعات در مورد شناسایی ارقام مطلوب و مناسب برای کشت جوی و پشته ای و مسطح، به تفکیک لازم و ضروری است.منابع و مؤاخذالف- منابع فارسیب- منابع غیر فارسیمنابع و مؤاخذالف: منابع فارسی۱- افضلی نیا، ص. […]

نمودار ۲- ۲: ساختار مبتنی بر وظیفهمدیر عاملمعاون بازاریابیمعاون تولیدمعاون تحقیق و توسعهمعاونبرنامه‌ریزیمعاون اداری و مالیمنبع: (زارعی متین، ۱۳۸۷: ۲۱۸)به طور کلی اگر محیط ثابت باشد، فن آوری یکنواخت و عادی باشد و نیز واحدهای سازمانی وابستگی زیادی به یکدیگر نداشته باشند چنین ساختاری مؤثر است. اما اگر محیط تغییر […]

a616/1 مسطح c352/1 b422/1 سانتریفوژ e149/1 d219/1 LSD=0/0562 نتایج بدست آمده در این آزمایش بیانگر تأثیر زیاد هیرم کاری در عملکرد زراعی، راندمان آبیاری و کنترل علف هرز می باشد. در شرایط هیرم کاری، بوته ها استقرار بهتری یافته و کنترل علف هرز بهتر انجام می شود. همچنین سه خط […]