جدول شماره ۳-۱: آلفای کرانباخ۳-۵)روش تجزیه و تحلیل داده هادر این تحقیق از تکنیکهای موجود در آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. به یک مجموعه از مفاهیم و روش های بکار گرفته شده جهت سازمان دادن، خلاصه کردن، تهیه جدول، رسم نمودار و توصیف داده های جمعآوری شده آمار […]

St2که در آن:n تعداد سوالات آزمون واریانس سوال iام واریانس کل آزمونبعد از تایید نهایی، پرسشنامه در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان پخش شد. سپس نتایج آن با بهره گرفتن از نرم افزار spss تجزیه و تحلیل شد. که نتایج، بصورت زیر میباشد. متغیرها α کرانباخ تعداد سوالات رفتار شهروندی […]

تغییراتی که از دهه ۱۸۴۰ در جامعه رخ داده است مثل تجارت چند ملیتی یا انقلاب اطلاعات فناوری، خود تا حدودی حاکمیت مطلق پارلمان را محدود کرده اند، به طوری که مثلاً پارلمان نمی‌تواند از روانه شدن میلیون‌ها پوند به خارج از کشور جلوگیری کند.۳- کنوانسیون اروپایی حقوق بشربریتانیا عضو […]

۳-۱۸- ۲- نظر خواهی در مورد قوانین مصوب ناشی از تفویض اختیار قانونگذاریاغلب قوانین مصوب در اثر تفویض اختیار قانونگذاری به شکل اسناد قانونی(SI) هستند. از آنجا که اصول قانون جدید قبلاً تصویب شده‌اند و در اثر قانونگذاری تفویضی اصول جزئی و فرعی آن پی ریزی شده است، سازمان مربوطه […]

«کمیته‌ها دارای اختیارات خاص هستند مثلاً کمیته‌ها می‌توانند کمیته فرعی تشکیل دهند. اختیار دیگر کمیته‌های منتخب این است که می‌توانند مستقیماً از اعضاء نظر خواهی کنند. یکی از کارهای مهم کمیته منتخب سؤال و جواب از اعضاء دولت است.اینکه در کمیته چیزی تصویب شود و در مجلس با مخالفت رو […]

۳-۹-۵- صلاحیت قضایی پارلمانپارلمان در واقع خود یک دادگاه است. و در رابطه با ترکیب و مسائل داخلی خود قدرت فوق العاده‌ای برای تصمیم گیری در مورد دعاوی و مجازات متخلفان دارد و دادگاه‌های عادی قادر به مداخله در امور پارلمان در این خصوص نیستند. همچنین پارلمان می‌تواند کسانی را […]

از ترس جایگزینی کلیسای کاتولیک، انقلاب ۱۶۸۸ میلادی انگلستان به عزل جیمز دوم انگلستان (جیمز هفتم اسکاتلند) به نفع حکومت مشتری مری دوم و ویلیام سوم انجامید، کسانی که توافقشان بر سر اعلامیه حقوق بشر انگلستان آغازی بر استقرار دوره پادشاهی مشروطه گردید ولی در عین حال برتری پادشاه به […]

دیدگاه فارح و همکاران ابعاد رفتار شهروندی سازمانی در قالب؛ آداب اجتماعی، نوع دوستی، وجدان کاری ، هماهنگی میان فردی و محافظت از منابع سازمانی مورد بررسی قرار میگیرند(Castro et al ,2008). دیدگاه گراهام همچنین گراهام (۱۹۹۱) نیز در ادبیات رفتار شهروند سازمانی به سه بعد ؛ اطاعت و وفاداری […]

جوانمردی: جوانمردی چهارمین بعد رفتار شهروندی است که به شکیبایی در برابر موقعیتهای نامطلوب و نامساعد، بدون اعتراض، نارضایتی و گلایه مندی، اشاره میکند. احترام و تکریم: بعددیگر رفتار شهروندی سازمان احترام و تکریم است. این بعد بیان کننده نحوه رفتار افراد با همکاران، سرپرستان و مخاطبان سازمان است. افرادی […]

در صورتی که فرهنگ را سیستمی از استنباط مشترک اعضاء نسبت به یک سازمان بدانیم، یک سیستم از مجموعهای از ویژگیهای اصلی تشکیل شده است که سازمان به آنها ارج مینهد یا برای آنها ارزش قائل است. ده ویژگی مهم آن عبارتند از(مشبکی؛۱۳۸۳: ۴۴۰): برای دانلود متن کامل پایان نامه […]