برچسب: رویکرد فازی

پایان نامه طراحی مدل بودجه ­ریزی عملیاتی با رویکرد تلفیقی انگاره نگاری شناختی و سلسله ­مراتبی

دانشگاه تربیت مدرس

دانشکده مدیریت و اقتصاد

پایان نامه کارشناسی ارشد

مدیریت صنعتی، گرایش تحقیق در عملیات

طراحی مدل بودجه ­ریزی عملیاتی با رویکرد تلفیقی انگاره نگاری شناختی و سلسله­مراتبی: مورد مطالعه مرکز آمار ایران

استاد مشاور :

جناب آقای دکتر پرویز احمدی

شهریور ۱۳۹۰

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

در دهه اخیر یکی از دغدغه­های مهم در سطح ملّی، عملیاتی کردن بودجه در سازمان­ها و دستگاه­های دولتی بوده است، به گونه­ای که در برنامه چهارم و پنجم توسعه این مسئله مورد تاکید قرار گرفته است. در بند ۱۹۳ برنامه پنجم صراحتاً ذکر شده­است که وزارتخانه­ها و موسسات دولتی موظف­اند برنامه اجرایی و عملیاتی خود را در قالب بسته­های اجرایی برنامه پنجم تهیه کنند. با توجه به اهمیّت موضوع در این تحقیق با بهره گرفتن از تکنیک انگاره نگاری شناختی و فنون تحلیل سلسله­مراتبی طی دو مرحله مدلی برای عملیاتی کردن بودجه در مرکز آمار ایران ارائه شد. نقشه شناخت بودجه ­ریزی عملیاتی مرکز آمار ایران که حاصل مرحله اول تحقیق بود حاوی ۹ پیامد، ۲۲ خروجی یا محصول نهایی، ۱۴ فرایند و ۵ دسته عنصر ورودی است. در مرحله دوم یک بار بدون در نظر گرفتن وابستگی میان فرایندها و با بهره گرفتن از فرایند تحلیل سلسله مراتبی اولویت­های بودجه­ای در سطح ورودی­ ها، فرایندها و خروجی­ها مشخص شد و بار دیگر پس از لحاظ نمودن وابستگی­های مذکور، با بهره گرفتن از فرایند تحلیل شبکه­ای اولویت­ها محاسبه شدند. در نهایت بر اساس نتایج به دست آمده پیشنهاداتی کاربردی برای عملیاتی کردن بودجه در مرکز آمار ایران ارائه شد.

واژگان کلیدی: بودجه­­ریزی عملیاتی، انگاره نگاری شناختی، فنون تحلیل سلسله­مراتبی، مرکز آمار ایران

 

فهرست مطالب

فصل اول. ۱

۱-۱ مقدمه. ۲

۱-۲ بیان مسئله. ۲

۱-۳  اهداف. ۴

۱-۴ سؤالات تحقیق. ۵

۱-۵ روش انجام تحقیق. ۵

۱-۶ روش گردآوری داده­ ها و اطلاعات. ۶

۱-۷ زمان و مکان انجام پژوهش:. ۶

۱-۸ مفاهیم و واژگان کلیدی. ۶

فصل دوم. ۹

پیشینه نظری پژوهش. ۱۰

۲-۱ -۱ مقدمه. ۱۱

۲-۱-۲ بودجه و بودجه ­ریزی. ۱۱

۲-۱-۲-۱ تعریف بودجه. ۱۱

۲-۱-۲- ۲ تعریف بودجه ­ریزی. ۱۲

۲-۱-۲- ۳ تفاوت بین بودجه ریزی دولتی با بودجه ریزی خصوصی   ۱۳

۲-۱-۲-۴ فرآیند بودجه ­ریزی در سازمان­های دولتی   ۱۴

۲-۱-۲-۵ روش های بودجه ­ریزی. ۱۵

۲-۱-۳ انگاره نگاری شناختی. ۳۱

۲-۱-۳-۱ تاریخچه نقشه شناخت. ۳۱

۲-۱-۳-۲ تعریف انگاره نگاری شناختی. ۳۳

۲-۱-۳-۳ تعریف نقشه شناخت. ۳۴

۲-۱-۳-۴ انواع نقشه­های شناخت. ۳۴

۲-۱-۳-۵ تعریف عملگرها در روابط علّی. ۳۶

۲-۱-۳-۶ نقشه­های شناخت فازی. ۴۱

بخش دوم:. ۵۱

پیشینه تجربی پژوهش. ۵۱

۲-۴-۱ تحقیقات کاربردی در زمینه بودجه   ۵۲

۲-۲-۴-۲ حوزه های کاربرد نقشه های شناخت   ۵۴

۲-۳ جمع بندی. ۵۹

فصل سوم. ۶۰

۳-۱ مقدمه. ۶۱

۳-۲ جامعه و نمونه تحقیق. ۶۱

۳-۳ شیوه ­های جمع­آوری اطلاعات. ۶۱

۳-۴ فنون تحلیل داده­ ها. ۶۳

۳-۴-۱ نقشه شناخت. ۶۳

۳-۴-۲ فرایند تحلیل سلسله مراتبی. ۷۲

۳-۴-۳ فرایند تحلیل شبکه­ای. ۸۸

فصل چهارم. ۸۹

۴-۱ مقدمه. ۹۰

۴-۲ فرایند تحلیل سلسله مراتبی. ۹۰

۴-۲-۱ محاسبه سازگاری ماتریس­ها. ۹۰

۴-۲-۲ تعیین اولویت­ها. ۹۳

۴-۳ فرایند تحلیل شبکه­ای. ۹۶

۴-۳-۱ اولویت بندی فرایندها با فرایند تحلیل شبکه   ۹۷

۴-۳-۲ اولویت بندی ورودی­ ها با بهره گرفتن از فرایند تحلیل شبکه   ۹۸

فصل پنجم. ۱۰۰

۵-۱ مقدمه. ۱۰۱

۵-۲ نتایج تحقیق. ۱۰۱

۵-۳ پیشنهادات کاربردی. ۱۱۰

۵-۴ پیشنهادات برای تحقیقات آتی. ۱۱۱

فهرست منابع. ۱۱۲

پیوست. ۱۲۱

۱ مقدمه

کمبود منابع مالی یک محدودیت عمده در بخش دولتی می­باشد. بدون توجه به جایگاه مالی، هیچ دولتی نمی­تواند از ایجاد نوعی مصالحه بین اهدافش دوری کند. اگر گزینه­های منطقی با آگاهی کامل شکل بگیرند سیاست­های دولتی به اثربخش­ترین شکل، تعیین خواهند شد. برای نیل به چنین آگاهی و دانشی، باید اطلاعات کمی و کیفی به طور منظم گردآوری، سازماندهی و تحلیل گردد تا پیامدهای هزینه­ها از منابع مالی محدود دولت مشخص گردد.

توسعه حیطه و افزایش پیچیدگی خدمات دولتی، مشکلاتی را در هدایت و هماهنگی وظایف دولت ایجاد کرده است. در شرایط کمبود منابع دولت برای تأمین اهداف و پوشش کلیه نیازها و تقاضاها، تصمیم­گیرندگان دولتی مجبور هستند بین برنامه ­های گوناگون دست به انتخاب بزنند. یک فرایند منطقی تصمیم گیری برای تأمین مناسب علایق و منافع عمومی تنها از طریق استفاده از ابزار مناسب تصمیم ­گیری دولتی امکان­پذیر است( مهدوی ۱۳۸۶).

بودجه ­ریزی عملیاتی روش نوینی در بودجه ­ریزی دولتی است که دو بعد کارایی و اثربخشی را در تخصیص منابع مالی محدود مدنظر قرار می­دهد و از این روی سعی در مرتفع ساختن ضعف نظام بودجه ­ریزی سنتی دارد. این نظام بودجه ­ریزی پیوستاری از ورودی­ ها، فرایندها ، خروجی­ها و پیامدهای یک سازمان را مد نظر قرار می دهد و در پی ایجاد ارتباط بین تخصیص منابع و خروجی­ها و پیامدهای سازمان می­باشد. در راستای شناسایی عناصر ذکر شده و روابط بین آ­ن­ها می­توان از انگاره نگاری شناختی به عنوان ابزاری قدرتمند در این زمینه بهره گرفت.

۱-۲ بیان مسئله

مدیران سازمان های انتفاعی و غیر انتفاعی به طور مستمر وظیفه تخصیص منابع به وسیله متوازن کردن هزینه ها، منفعت ها و ریسک­ها را برعهده دارند(بنا و فیلیپس، ۲۰۰۷)[۱]. هدف از این مسئله تخصیص آن است که بودجه مورد نیاز هر یک از بخش­های سازمان به گونه­ای تعیین شود که مجموع منفعت­های شرکت یا سازمان حداکثر شود(تنگ، ۲۰۰۹)[۲]. اما این کار سخت و پیچیده است زیرا گزینه های زیادی برای تخصیص منابع وجود دارد، سود و ریسک ندرتاً به عنوان تنها اهداف سازمان مطرح می شوند و نهایتاً اینکه ذی­نفعان متعددی با نظرات و منافع متفاوت بر سر منابع با هم رقابت می­ کنند(بنا و فیلیپس، ۲۰۰۷).

مسئله­ای که از مدت­ها پیش کشور ما با آن رو­به­رو بوده و مورد توجه محققین و مسئولین امر قرار گرفته است نیز در خصوص همین مقوله می­باشد. امروزه ناکارآمدی نظام سنتی بودجه ­ریزی بر همگان اثبات گشته و تلاش برای تغییر نظام بودجه ­ریزی کشور از اهم امور تلقی می­گردد(جلال آبادی و همکاران ۱۳۸۴، پورطالعی و آتشک ۱۳۸۹) به طوری که نه تنها در برنامه چهارم توسعه این مهم مورد توجه قرار گرفته بلکه در برنامه پنجم توسعه در بند ۱۹۳ صراحتاً ذکر شده است که وزارتخانه ها و موسسات دولتی موظف­اند برنامه اجرایی و عملیاتی خود را در قالب بسته های اجرایی برنامه پنجم تهیه کنند. علاوه بر این در بند ۱۹۵ دولت مکلف  شده است که تا پایان سال دوم برنامه زمینه ­های تهیه بودجه به روش عملیاتی را فراهم کند به گونه­ا­ی که بودجه سال سوم برنامه به روش مذکور تهیه گردد.

نظام بودجه‌ریزی عملیاتی به عنوان یک نظام مدیریتی برای ارتقای کارایی و اثربخشی مصرف منابع سازمانی مورد توجه جدی دولت ها در سطوح ملی و محلی بوده است. در این نظام اعتبارات بودجه­ای بر مبنای عملکرد واحدهای سازمانی در راستای تولید خروجی‌ها ( محصولات و خدمات ) یا همان اهداف کوتاه مدت و یا دستیابی به پیامدها و یا همان اهداف بلند‌مدت، تخصیص می­یابد و بدین ترتیب سازمان به سمت افزایش شفافیت در نحوه مصرف منابع برای انجام فعالیت­ها، تولید خروجی­ها و دستیابی به اهداف و استراتژی­ها و نیز پاسخگویی بیشتر سوق می­یابد.

بر اساس تعریفی که توسط صندوق بین المللی پول از بودجه‌ریزی عملیاتی عنوان شده است، بودجه‌ریزی عملیاتی عبارت است از:

روش­ها و ساز وکارهایی که ارتباط بین اعتبارات تخصیص یافته به دستگاه­های اجرایی را با خروجی ها و پیامدهای آنها از طریق بکارگیری اطلاعات عملکردی در تخصیص منابع تقویت می سازد.( گروه پنکو)

با توجه به آنچه گفته شد این پژوهش قصد دارد به طراحی مدلی برای بودجه ریزی عملیاتی بپردازد که در این راستا از تلفیق دو تکنیک بهره خواهد گرفت.

روش تهیه بودجه فعلی در کشور ما، روش افزایشی بوده و در این روش بودجه هر دستگاه اجرایی و دولتی بدون انجام هیچگونه ارزیابی از عملکرد گذشته ، فقط با افزایش درصدی به بودجه سال قبل تهیه وتصویب می­شود. این نوع اختصاص بودجه به دستگاه­ها دارای توجیهات علمی، عملی و قانونی نبوده و فاقد قانونمندی­های رایج در کشورهای پیشرفته است. لذا تغییر رویکرد بودجه ­ریزی برای دستیابی به اهداف پیش بینی شده و جلوگیری از اسراف و تبذیر و توجه به نتایج مبالغی که هزینه می­شود لازم و ضروری می باشد که با عنایت به خصوصیات و ویژگیهای رویکرد بودجه ­ریزی عملیاتی ، این رویکرد در دستور کار مسئولین کشور قرار گرفته و الزامات قانونی آن نیز در قوانین بودجه سنواتی و برنامه چهارم توسعه آورده شده است تا اولا” ماموریتها و فعالیت­های دستگاه های اجرایی الویت بندی شوند و در ثانی ضمن توزیع مناسب منابع اعم از مادی و معنوی، از به هدر رفتن آنها جلوگیری شود( احمدی،۱۳۸۲).

۱-۳  اهداف

این تحقیق در پی تحقق اهداف زیر می باشد:

 • طراحی نقشه شناختی بودجه ریزی عملیاتی مرکز آمار ایران
 • طراحی مدل تصمیم گیری چند معیاره بودجه ­ریزی عملیاتی برای مرکز آمار ایران

۱-۴ سؤالات تحقیق

با توجه به اهداف تحقیق و تعریف مسئله سوالات پیش روی تحقیق بدین شرح می باشند:

 • نقشه بودجه ریزی عملیاتی مرکز آمار ایران با رویکرد شناختی چگونه اشت؟
 • اولویت بندی عناصر نقشه شناختی بودجه ریزی عملیاتی مرکز آمار ایران با رویکرد MADM کدام است؟

۱-۵ روش انجام تحقیق

در این تحقیق تلاش خواهد شد تا با ترکیب دو دسته تکنیک و در دو مرحله مدلی برای بودجه ریزی با رویکرد عملیاتی ارائه شود. در مرحله نخست با بهره گرفتن از تکنیک انگاره نگاری شناختی معیارهای تخصیص بودجه شناسایی می شوند.تکنیک انگاره نگاری شناختی برای اولین بار در سال ۱۹۴۸ مطرح شد(مرچانت، ۱۹۹۹)[۳]. یک انگاره شناختی نمایشی است از تفکر درباره یک مسئله که از فرایند انگاره نگاری حاصل می­شود. در سالهای اخیر استفاده از انگاره های شناختی جهت ترسیم و بررسی ساختار شناختی اعضای سازمان ها که با مسایل پیچیده روبرو هستند، مورد توجه بسیار قرار گرفته است. انگاره های شناختی دارای ساختار سلسله مراتبی هستند که اغلب به شکل گراف های وسیله- هدف می باشند که عباراتی از جنس هدف در رأس این سلسله مراتب قرار می گیرد(ادن، ۲۰۰۴)[۴].

یک انگاره شناختی معمولا به صورت عبارات متنی کوتاهی نمایش داده می­شود که با پیکان­هایی یک سویه به هم مرتبط شده ­اند. به طور کلی فرض بر این است که عبارت واقع شده در انتهای پیکان منجر به عبارتی می­شود که در نوک پیکان قرار دارد یا اینکه لااقل آن را تحت تاثیر قرار می­دهد(ادن، ۲۰۰۴).

تحقیق مورد بحث در پی آن است که با بهره گرفتن از این تکنیک معیارهای تخصیص بودجه و گزینه های داوطلب دریافت بودجه را شناسایی کند.

از سویی دیگر در اغلب موارد، به نظر می رسد که یکی از رویکردهای مفید در تخصیص بودجه اولویت بندی گزینه­های داوطلب دریافت بودجه از طریق ارزیابی آنها در خصوص مجموعه ­ای از معیارها باشد(تنگ، ۲۰۰۹)[۵]، لذا خروجی مرحله اول در واقع ورودی مرحله دوم تلقی می شود، در این مرحله تلاش می شود که با به کارگیری تکنیک­های تحلیل سلسله مراتبی در یک سطح ورودی­ ها و در سطح دیگر فعالیت­های سازمان از منظر تخصیص بودجه اولویت­بندی شوند.

۱-۶ روش گردآوری داده­ ها و اطلاعات

در این تحقیق از روش­های کتابخانه­ای ( کتاب، مقالات و متون اینترنتی) و مصاحبه و پرسشنامه برای گردآوری داده­ ها و اطلاعات مورد نیاز استفاده می­شود. بدین ترتیب که ابتدا با مطالعه منابع کتابخانه­­ای فصل ادبیات تحقیق کامل می­شود و طرحی اولیه برای پژوهش حاضر ریخته می­شود و سپس از طریق مطالعه اسناد و مدارک سازمانی مرکز آمار ایران و نیز انجام مصاحبه­های نیمه باز، اطلاعات مورد نیاز برای فرایند طراحی و تحلیل مدل فراهم می­آید.

۱-۷ زمان و مکان انجام پژوهش:

از نظر زمانی این پژوهش در بهار و تابستان ۱۳۹۰ انجام شده است و از نظر قلمرو مکانی در مرکز آمار ایران به عنوان مورد مطالعه انجام شده است.

۱-۸ مفاهیم و واژگان کلیدی

بودجه ریزی عملیاتی:  بودجه ریزی عملیاتی نوعی سیستم برنامه ریزی ، هزینه یابی و ارزیابی است که بر رابطه بودجه هزینه شده و نتایج مورد انتظار تاکید می ورزد . بنابر این تعریف ، درچهارچوب بودجه ریزی عملیاتی بخش­های مختلف اداری بر اساس استانداردهای مشخص تحت عنوان شاخص­های عملکرد پاسخگو هستند و مدیران در تعیین شیوه نیل به نتایج از اختیار عمل بیشتری برخوردارند(حسن آبادی و نجارصراف،۱۳۸۶).

انگاره نگاری شناختی: عبارت انگاره نگاری شناختی به سه شیوه کوناکون مورد استفاده قرار گرفته است. در حالت اول به صورت عنوان توصیفی رشته ای می باشد که به تحقیق پیرامون این مسئله می پردازد که افراد چگونه اطلاعات فضایی در مورد یک محیط را فراگرفته، به خاطر می سپارند و پردازش می کنند. در حالت دوم به عنوان یک عبارت توصیفی برای فرایند اندیشیدن درمورد روابط فضایی به کار رفته است. در حالت سوم به عنوان یک اسم توصیفص برای یک رویکرد روش شناسانه در درک شناخت به طورکلی، استفاده شده است که این رویکرد شامل ساخت نقشه هایی از فرایند شناخت می باشد(کی چینگ و فریوندسچ، ۲۰۰۰)[۶]. در تحقیق حاضر تعریف سوم از انگاره نگاری شناختی مدنظر خواهد بود.

نقشه شناخت: هراری(۱۹۷۲) [۷]و همکارانش معتقدند یک نقشه شناخت نمایشی از تفکر درباره یک مسئله است که از فرایند انگاره نگاری حاصل می شود. نقشه ها شبکه ای از گره ها و پیکان ها به عنوان خطوط ارتباطی هستند(نوع خاصی از گراف جهت دار) که جهت پیکان رابطه علیت مورد نظر فرد را نشان می دهد.

تصمیم ­گیری چندمعیاره: بهینه کردن مسایل با در نظر گرفتن چندین معیار را تصمیم ­گیری چندمعیاره گویند. مدل­های تصمیم ­گیری چندمعیاره به دو دسته کلی مدل­های تصمیم ­گیری چندهدفه و مدل­های تصمیم ­گیری چند شاخصه تقسیم می­شوند( اصغرپور،۱۳۸۵).

تصمیم ­گیری چندشاخصه: تصمیم ­گیری چند شاخصه را می­توان ارزیابی چندمعیاره نامید. این دسته از روش­ها فضای تصمیم را گسسته تصور می­ کنند. هر چند که برای این مسائل جواب بهینه وجود ندارد اما با وجود گزینه­های محدود از پیش تعیین شده، هدف مسئله انتخاب گزینه برتر بر مبنای شاخص­های چندگانه است( اصغرپور،۱۳۸۵).

 

تعداد صفحه :۲۰۷

قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

پایان نامه طراحی مدل انتخاب تجهیزات کنترل آلودگی هوا با رویکرد فازی

دانشگاه تربیت مدرس

دانشکده مدیریت و اقتصاد

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی

گرایش تحقیق در عملیات

طراحی مدل انتخاب تجهیزات کنترل آلودگی هوا با رویکرد فازی

 (مورد: شرکت سیمان شرق)

استاد مشاور :

دکتر فریده گل بابایی

شهریور ماه ۱۳۹۱

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

بهداشت هوا یک مسئله مهم زیست محیطی است و آلودگی هوا به یک منطقه از جهان اختصاص ندارد. جو زمین در منطقه بیوسفر به طور کامل مخلوط می شود و چنان سریع می چرخد که به راحتی آلودگی ها انتشار می یابند. طی سالیان اخیر مشکلاتی در محیط زیست به وجود آمده که معلول استفاده از تکنولوژی پیشرفته جهت تامین رفاه مادی و نسبی انسان ها بوده است که از جمله این مشکلات می توان به تغییر در ترکیب هوا یا به عبارتی دیگر آلودگی هوا اشاره نمود. مهم ترین منابع آلاینده­ی هوا، منابع ناشی از فعالیت­های انسانی هستند که از میان این منابع، منابع آلاینده­ی متحرک شامل انواع وسائط نقلیه و سپس منابع آلاینده­ی ثابت شامل منابع صنعتی، تجاری و­­ در اولویت می­باشند­­­­­­. از یک سو وجود لاینفک جنبه­ های زیست محیطی گوناگون از قبیل انتشار گرد و غبار و انتشار گازهای آلاینده در فرآیند تولید سیمان و از سوی دیگر با افزایش رشـد صنعت سیـمان در کشور، کارخانجات سیمان سـهم عمده­ای را در افزایـش آلودگی محیط زیست به خود اختصـاص می­ دهند.

استفاده از سیستم­های کنترل آلودگی و روش­های تصفیه دهنده از شیوه ­های عمومی کنترل آلودگی محیط زیست به شمار می­روند. تکنیک های کنترل مختلف و متعددی وجود دارند که به منظور کاهش انتشارات آلودگی هوا به کار می روند. لذا هدف از این تحقیق، طراحی یک مدل تصمیم گیری چند شاخصه فازی برای انتخاب مناسب ترین تجهیزات جهت کنترل آلودگی هوا در شرکت سیمان شرق مشهد می باشد. در این راستا، به کمک روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی در دو محیط قطعی و فازی این امکان فراهم می شود که تمامی عوامل موثر بر فرآیند تصمیم گیری که در این جا مشتمل بر عوامل محیطی، عوامل مهندسی و عوامل اقتصادی است، در نظر گرفته شوند. هم چنین به کمک این متد، اوزان اهمیت معیارهای موثر بر انتخاب تجهیزات کنترل آلودگی و سپس اولویت گزینه های مدل که همان سیستم های مختلف کنترل آلودگی هستند با توجه به معیارهای ذکر شده در بالا، تعیین می شوند. در نهایت مدل ارائه شده که بر پایه روش تحلیل سلسله مراتبی فازی قرار دارد، نشان می دهد که تکنیک مناسب جهت فیلتر کردن گرد و غبار در منابع اصلی انتشار آلودگی در شرکت سیمان شرق، تکنیک بگ هاوس خواهد بود.

واژگان کلیدی: آلودگی هوا، تکنیک های کنترل، تصمیم گیری چند شاخصه، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، منطق فازی

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه و کلیات طرح تحقیق ۱

۱-۱ مقدمه ۲

۱-۲ بیان مسئله ۳

۱-۳ اهداف تحقیق ۵

۱-۴ سوالات تحقیق ۵

۱-۵ روش انجام تحقیق ۶

۱-۶ جامعه آماری ۶

۱-۷ سابقه و ضرورت انجام پژوهش ۷

۱-۸ جنبه جدید بودن و نوآوری ۷

فصل دوم: ادبیات موضوع ۸

بخش اول: مقدمه ای برآلودگی هوا، منابع، اثرات و راه های کنترل آن   ۹

۲-۱-۱ مقدمه ۱۰

۲-۱-۲ ترکیب طبیعی هوا ۱۰

۲-۱-۳  آلودگی هوا چیست؟ ۱۲

۲-۱-۴  تاریخچه آلودگی هوا ۱۲

۲-۱-۵ پیامد های هوای آلوده ۱۴

۲-۱-۵-۱ تاثیر آلودگی هوا بر سلامت انسان ۱۵

۲-۱-۵-۲ تاثیر آلودگی هوا برگیاهان ۱۶

۲-۱-۵-۳ تاثیر آلودگی هوا بر اموال و آثار هنری و تاریخی ۱۷

۲-۱-۵-۴ تاثیرات جهانی آلودگی هوا ۱۷

۲-۱-۶ ارزیابی خسارات ناشی از آلودگی هوا ۲۰

۲-۱-۷ منابع آلودگی هوا ۲۱

۲-۱-۷-۱ منابع متحرک ۲۲

۲-۱-۷-۲ منابع ثابت ۲۳

۲-۱-۸ سهم صنعت سیمان در آلودگی هوا ۲۵

۲-۱-۹ کنترل آلودگی هوا ۲۵

۲-۱-۹-۱ شاخص کیفیت هوا ۲۶

۲-۱-۱۰ فناوری و تجهیزات کنترل آلودگی هوا ۲۸

۲-۱-۱۰-۱ منابع متحرک ۲۸

۲-۱-۱۰-۲ منابع ثابت ۲۸

بخش دوم: آشنایی با منطق فازی ۳۰

۲-۲-۱ مقدمه ۳۱

۲-۲-۲ سیر تطور ۳۱

۲-۲-۳ روش های علم مدیریت فازی ۳۳

۲-۲-۴ مفاهیم اساسی مجموعه های فازی ۳۶

۲-۲-۴-۱ تابع عضویت ۳۶

۲-۲-۴-۲ نمایش مجموعه های فازی ۳۷

۲-۲-۴-۳ زیرمجموعه های فازی ۳۸

۲-۲-۴-۴ عملگرهای مجموعه های فازی ۳۸

بخش سوم: مروری بر شیوه های تصمیم گیری ۴۰

۲-۳-۱ مقدمه ۴۱

۲-۳-۲تعریف تصمیم گیری ۴۱

۲-۳-۳ ماهیت تصمیم گیری ۴۲

۲-۳-۴ شرایط حاکم بر تصمیم گیری ۴۲

۲-۳-۴-۱ تصمیم گیری در شرایط اطمینان کامل ۴۳

۲-۳-۴-۲ تصمیم گیری در شرایط ریسک (احتمالی) ۴۳

۲-۳-۴-۳ تصمیم گیری در شرایط فازی ۴۳

۲-۳-۴-۴ تصمیم گیری در شرایط عدم اطمینان کامل ۴۴

۲-۳-۵ طبقه بندی مدل های تصمیم گیری ۴۴

۲-۳-۵-۱ طبقه بندی مدل های تصمیم گیری بر اساس نوع مدلسازی ۴۴

۲-۳-۵-۱-۱ فنون تصمیم گیری سخت ۴۴

۲-۳-۵-۱-۲ فنون تصمیم گیری نرم ۴۵

۲-۳-۵-۱-۳ فنون تصمیم گیری ترکیبی ۴۵

۲-۳-۵-۲ طبقه بندی مدل های تصمیم گیری بر اساس تعداد معیارها ۴۵

۲-۳-۵-۲-۱ فنون تصمیم گیری تک معیاره (تک هدفه) ۴۶

۲-۳-۵-۲-۲ فنون تصمیم گیری چند معیاره (MCDM) 46

۲-۳-۵-۲-۲-۱ تصمیم گیری با اهداف چند گانه (MODM) 46

۲-۳-۵-۲-۲-۲ تصمیم گیری با شاخص های چند گانه (MADM) 46

۲-۳-۶ تصمیم گیری چند شاخصه فازی (FMADM) 50

بخش چهارم: پیشینه تحقیقات انجام شده ۵۲

۲-۴-۱ مقدمه ۵۳

۲-۴-۲ کاربردهای برنامه ریزی قطعی ۵۳

۴-۲-۲ کاربردهای برنامه ریزی های احتمالی و فازی ۵۶

۴-۲-۳ کاربرد تکنیک های MADM. 59

فصل سوم: روش تحقیق ۶۱

۳-۱ مقدمه ۶۲

۳-۲ معرفی شرکت سیمان شرق ۶۲

۳-۲-۱ تاریخچه مجتمع ۶۲

۳-۲-۲ ماموریت، ارزش ها و اهداف شرکت ۶۳

۳-۲-۳ مرکز ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) 65

۳-۲-۴ فیلتراسیون (کنترل آلودگی هوا) ۶۶

۳-۳ روش تحقیق ۶۷

۳-۴ جامعه آماری ۶۷

۳-۵ روش گردآوری اطلاعات ۶۷

۳-۶ ابزار گردآوری اطلاعات ۶۸

۳-۷ سنجش روایی و پایایی ابزار تحقیق ۶۹

۳-۸  روش تجزیه و تحلیل داده ها ۷۰

۳-۹ فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) 70

۳-۱۰ فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP) 71

۳-۱۱ فرآیند تحلیل سلسله مراتبی گروهی فازی (FGAHP) 76

۳-۱۲ مراحل انجام تحقیق ۷۷

فصل چهارم: مدلسازی و حل مدل ۷۹

۴-۱ مقدمه ۸۰

۴-۲ مراحل مدلسازی ۸۰

۴-۲-۱ گام اول: تعیین هدف مدل ۸۱

۴-۲-۲ گام دوم: تعیین معیارهای مدل ۸۲

۴-۲-۳ گام سوم: تعیین زیر معیارهای اولیه مدل ۸۲

۴-۲-۴ گام چهارم: تعیین زیرمعیارهای نهایی مدل ۸۴

۴-۲-۵ گام پنجم: تعیین گزینه های مدل ۸۵

۴-۲-۶ گام ششم: مدل سلسله مراتبی نهایی انتخاب تجهیزات کنترل آلودگی هوا   ۸۶

۴-۳ تجزیه و تحلیل داده ها ۸۸

۴-۳-۱ تعیین اوزان معیارها، زیرمعیارها و گزینه های مدل ۸۸

۴-۳-۱-۱ تعیین اوزان معیارهای اصلی ۸۸

۴-۳-۱-۲ تعیین اوزان زیرمعیارها ۸۹

۴-۳-۱-۳ تعیین اولویت گزینه های مدل ۹۳

۴-۳-۲ مقایسه نتایج حاصل از اجرای AHP در دو حوزه قطعی و فازی ۱۰۴

۴-۳-۲-۱ مقایسه اوزن معیارهای اصلی ۱۰۷

۴-۳-۲-۲ مقایسه اوزان زیرمعیارها ۱۰۸

۴-۳-۲-۳ مقایسه اوزان گزینه های مدل ۱۰۹

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات ۱۱۲

۵-۱ مقدمه ۱۱۳

۵-۲ نتیجه گیری ۱۱۳

۵-۲-۱ وزن دهی و اولویت بندی معیارهای اصلی ۱۱۴

۵-۲-۲ وزن دهی و اولویت بندی زیرمعیارها ۱۱۵

۵-۲-۳ وزن دهی و اولویت بندی گزینه ها ۱۱۷

۵-۳ پیشنهادات کاربردی ۱۲۱

۵-۴ پیشنهادات برای تحقیقات آینده ۱۲۳

فهرست مراجع ۱۲۶

مقدمه

اصل پنجاهم قانون اساسی:

« در جمهوری اسلامی حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشد داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می گردد. از این رو فعالیت های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.»

انسان در طی قرن های اخیر با مصرف روز افزون منابع طبیعی، به رشد و توسعه صنعتی شگرفی دست یافته است، هر چند این توسعه می توانست جامع تر و با رعایت موازین طبیعی و حفظ بیشتر محیط زیست همراه باشد. این موضوع به نام «توسعه پایدار» خوانده می شود و مفهومی فراتر از حفظ محیط زیست را شامل می گردد که در آن امکانات زندگی برای مردم جهان بدون تخریب ظرفیت و منابع طبیعی فراهم می گردد (چهرگانی، ۱۳۸۳). در چند دهه اخیر، مسائل و مشکلات محیط زیست، توجه زیادی را از جانب جوامع و حکومت ها به خود معطوف کرده اند (Grandinetti et al.,2006). برپایی اولین کنفرانس جهانی محیط زیست به سال ۱۹۷۲ میلادی در استکهلم سوئد به صورت جدی مردم را با محیط زیست جهانی آشنا نمود و پس از آن بود که بشر به فکر حفظ و نگهداری بیشتر کره زمین جهت امکان ادامه حیات افتاد. این فعالیت ها گسترش روزافزونی پیدا کرد تا این که بشر دریافت جهت دست یابی به اهداف توسعه پایدار باید استراتژی هایی را تدوین کند(چهرگانی،۱۳۸۳). در این میان، اتحادیه اروپا مفهوم “بهترین تکنولوژی های در دسترس” را به عنوان یک رویکرد جدید و یکپارچه در برخورد با مسائل زیست محیطی ناشی از آلودگی های ایجاد شده توسط صنایع تولیدی، معرفی کرده است. این رویکرد بر این نیاز تاکید می کند که توسعه فرآیندهای جدید تولیدی می بایست با پیاده سازی بهترین تکنیک های در دسترس که می تواند مقدار آلودگی های وارد شده به محیط زیست را حذف کند و یا حداقل کاهش دهد، همراه باشد(Grandinetti et al.,2006).

بر اساس آنچه ذکر شد، در تحقیق حاضر سعی بر آن است تا ضمن شناسایی و تعیین معیارهای موثر بر انتخاب تجهیزات کنترل آلودگی هوا، مدل مناسب برای انتخاب تکنیک مطلوب فیلتراسیون گرد و غبار در کارخانه سیمان شرق با بهره گرفتن از رویکرد فازی طراحی شود تا از این طریق بتوان ضمن دست یابی به سطح کاهش مطلوب در میزان انتشار آلودگی به محیط زیست، کمترین هزینه را هم برای صنعت در پی داشته باشد.

۱-۲ بیان مسئله

معضل آلودگی محیط زیست، بی هیچ تردیدی امروز به عنوان یکی از اصلی ترین چالش های زندگی شهرنشینی شناخته می شود و  همه ساله خسارات فراوان جانی و مالی را به شهروندان و ساکنان شهرهای بزرگ و پر جمعیت جهان تحمیل می­ کند (طبیبی،۱۳۸۶). در این میان، معضل آلودگی هوا در صدر فهرست مظاهر آلودگی از بابت خطر ساز بودن قرار گرفته است و مروری بر آمار های سازمان بهداشت جهانی می تواند شاهدی بر این ادعا باشد. بر اساس گزارش های این سازمان، آلودگی هوا در محیط های بسته و فضاهای باز شهری سالانه جان ۳,۳۰۰,۰۰۰ از ساکنان کره زمین را می گیرد که قسمت عمده این مرگ و میر ها در کشور های در حال توسعه اتفاق می­افتد(WHO,2011).

مهم ترین منابع آلاینده­ی هوا، منابع ناشی از فعالیت­های انسانی هستند که از میان این منابع، منابع آلاینده­ی متحرک شامل انواع وسایل نقلیه و سپس منابع آلاینده­ی ثابت شامل منابع صنعتی، تجاری و­­ در اولویت می­باشند که از میان منابع ثابت نیز، منابع صنعتی نقش پر رنگ تری را در آلوده کردن هوا ایفا می کنند (اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان، ۱۳۸۱)­­­­­­. از یک سو وجود لاینفک جنبه­ های زیست محیطی گوناگون از قبیل انتشار گرد و غبار و انتشار گازهای آلاینده (نظیر دی­اکسید گوگرد, اکسید ازت و دی­اکسید کربن) در فرآیند تولید سیمان و از سوی دیگر با افزایش رشـد صنعت سیـمان در کشور، کارخانجات سیمان سـهم عمده­ای را در افزایـش آلودگی محیط زیست به خود اختصـاص می­ دهند. هوای آلوده به آلاینده­های زیست محیطی صنعت سیمان می ­تواند به مناطق مسکونی مجاور و مناطق دور دست منتشر شود که اثرات آن در مناطق نزدیکتر از مزاحمت­های ساده گرفته تا بیماری­های خطرناک و دیر علاج نظیر بیماریهای تنفسی, قلبی- عروقی و غیره است و در حد جهانی در مسائلی مثل تخریب لایه­ی اوزن، باران­های اسیدی و گرمایش زمین می ­تواند تاثیر گذار باشد. از طرفی افزایش تولید سیمان جهت تامین زیرساخت­های توسعه امری ضروری است و باید با در نظر گرفتن اصل توسعه پایدار در کارخانجات سیمان، شرایط تولید به نحوی اصلاح گردد که کمترین زیان زیست محیطی را به همـراه داشته باشد (بهادری،۱۳۸۸).

استفاده از سیستم­های کنترل آلودگی و روش­های تصفیه دهنده از شیوه ­های عمومی کنترل آلودگی محیط زیست به شمار می­روند. از آن جا که هزینه های خرید، راهبری و نگهداری تجهیزات سامانه های کنترل آلودگی هوا زیاد است، انتخاب نوع سامانه کنترل باید درست و با دقت زیاد صورت گیرد تا در حالی که جوابگوی مقررات است، کمترین هزینه را هم بر صنعت تحمیل کند (غیاث الدین،۱۳۸۵). از طرفی اغلب اوقات اطلاعات در مورد پارامترهای سیستم های کنترل آلودگی هوا در دسترس نیست و تخمین های سختی می بایست زده شود (He et al.,2009; Chang et al.,2006 & Page et al.,2008) و یا این که قسمت زیادی از اطلاعات در دسترس از قبیل دانش ضمنی تصمیم گیرندگان ممکن است کمیت پذیر نباشند (Lu et al., 2009). لذا در این تحقیق از رویکرد تصمیم گیری چند شاخصه فازی که جزء شناخته شده ترین شاخه تصمیم گیری هاست، استفاده شده است. به این ترتیب می توان پارامترهایی از قبیل دانش، تجربه، قضاوت و تصمیم گیری انسان را وارد مدل نمود و روشن است که نتایج چنین مدل هایی به دلیل لحاظ کردن شرایط واقعی در مدل، دقیق تر و کاربردی تر خواهد بود.

مشهد از جمله کلان­شهر­های ایران است که با آلودگی شدید هوا مواجه بوده و از طرفی وجود سه نیروگاه، کارخانه­ی سیمان، کارخانجات مواد غذایی و دیگر کارخانجات سبب شده ­اند تا مشهد به عنوان یکی از قطب­های صنعتی کشور محسوب شود (اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان،۱۳۸۱). همان طور که گفته شد صنایع سیمان سهم عمده­ای را در افزایش آلودگی هوا به خود اختصاص می­ دهند و به همین جهت در این تحقیق مسئله­ آلودگی هوا در کارخانه­ی سیمان شرق مشهد مورد توجه قرار گرفته و برای ارائه­ مدلی جهت انتخاب تجهیزات مناسب کنترل آلودگی هوا تلاش خواهد شد.

۱-۳ اهداف تحقیق

بر اساس آنچه ذکر شد اهداف اصلی این تحقیق را می توان به صورت زیر بیان نمود:

 1. شناسایی و تعیین معیارها و زیرمعیارهای موثر بر انتخاب تجهیزات کنترل آلودگی هوا
 2. تعیین اهمیت نسبی معیارها و زیرمعیارها
 3. انتخاب گزینه مطلوب جهت کنترل آلودگی در هر یک از نقاط انتشار گرد و غبار

۱-۴ سوالات تحقیق

با توجه به توضیحات بالا سوال های اساسی این تحقیق به صورت زیر است:

 1. معیارهای موثر در انتخاب تجهیزات کنترل آلودگی هوا کدامند؟
 2. اهمیت نسبی این معیارها چگونه است؟
 3. گزینه مطلوب جهت کنترل آلودگی در هر یک از نقاط انتشار گرد و غبار کدام است؟

۱-۵ روش انجام تحقیق

این تحقیق از لحاظ نوع تحقیق از تحقیقات کاربردی و از نظر گرد آوری داده ها، مبتنی بر روش پیمایشی است. گردآوری اطلاعات در این تحقیق ابتدائا متکی بر مطالعات کتابخانه ای و بررسی تحقیقات پیشین بوده و سپس با بهره گرفتن از ابزارهای مصاحبه، چک لیست و پرسش نامه صورت گرفته است.

به طور کلی فرآیند انجام تحقیق به شرح زیر می باشد:

در مرحله اول با مطالعات کتابخانه ای، جستجو در سایت های معتبر علمی و بررسی متون علمی موجود در خصوص مسائل مدیریت محیطی و به ویژه مدیریت کیفیت هوای منطقه ای و تکنیک های تصمیم گیری، ادبیات تحقیق گردآوری می شود. سپس با توجه به ادبیات تحقیق، مصاحبه با خبرگان و استفاده از پرسش نامه و چک لیست، معیارها و شاخص های مهم و موثر در انتخاب تجهیزات کنترل آلودگی هوا و هم چنین تجهیزات ممکن و قابل کاربرد جهت کنترل آلودگی به عنوان گزینه های مدل، استخراج می شوند. پس از شناسایی معیارها و شاخص ها، با بهره گرفتن از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی در دو محیط قطعی و فازی نسبت به وزن دهی معیارها و در نهایت رتبه بندی گزینه ها و انتخاب گزینه مطلوب جهت کنترل آلودگی هوا اقدام خواهد گردید.

۱-۶ جامعه آماری

قلمرو مکانی این تحقیق شرکت سیمان شرق واقع در مشهد می باشد و با توجه به این که جامعه آماری این گونه تحقیقات باید افراد خبره باشند، جامعه آماری این تحقیق عبارتست از متخصصین و کارشناسان واحد فیلتراسیون و واحد بهره برداری شرکت سیمان شرق که مستقیما با موضوع انتشار آلودگی ها و کنترل آن مرتبط بوده و آشنایی کافی با تکنیک های مختلف کنترل و شرایط و ویژگی های آن ها دارند.

تعداد صفحه :۱۹۷

قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

پایان نامه شناسایی ورتبه بندی عوامل مؤثر برافزایش سهم بازار بااستفاده از تکنیک تاپسیس فازی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نراق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

(M.A)

مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی

عنوان :

شناسایی ورتبه بندی عوامل مؤثر برافزایش سهم بازار بااستفاده از تکنیک تاپسیس فازی(مورد مطالعه:کارخانه کابل مخابراتی ولیعصر رفسنجان)

زمستان ۱۳۹۳

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

سهم بازار که معمولا بصورت نسبت فروش بنگاه  به فروش صنعت تعریف می شود،یکی از متغیرهای ساختاری بازارها محسوب می شودعوامل مؤثر بر سهم بازار بنگاه ها ،موضوع مطالعات مهمی در حوزه اقتصاد و سازمان صنعتی طی دهه های اخیر بوده است. شرکتها به منظور کسب مزیت رقابتی، از منابع خود در جهت بهبود موقعیت نسبی خویش نسبت به رقبا استفاده می کنند و ارتقای موقعیت شرکت سبب شکل گیری فرصت‌های بهتری در آینده می شود. در مطالعات سازماندهی صنعتی، سهم بازا ر و رشد آن به عنوان شاخص‌های مهم عملکردی شرکت شناخته شده‌اند و همچنین رابطه‌ی مثبت بین سهم بازار و سود اقتصادی به اثبات رسیده است .هدف  ازتحقیق حاضر شناسایی ورتبه بندی عوامل مؤثر بر افزایش سهم بازار با بهره گرفتن از تکنیک تا پسیس فازی در کارخانه کابل مخابراتی ولیعصر رفسنجان بوده

است۰ حجم جامعه ۸۰۰ نفر وتعداد نمونه ۲۶۰ نفر بر اساس فرمول کوکران محاسبه شده است .با مطالعات انجام شده درخصوص پیشنه تحقیق و مقاله های تخصصی شاخص های مؤثر در افزایش سهم بازار به دست آمد .این شاخص ها عبارتند از تکنولوژی ،نیاز مشتری کیفیت محصول و  گرایشات بازار .بر اساس این شاخص ها پرسشنامه ای محقق ساخته تدوین شده و پس از آن با بهره گرفتن از روش تاپسیس اولویت بندی گردیده است.نتایج پژوهش نشان داد که تأثیر ارائه محصول با کفیت  بیشترین تأثیر رادر افزایش سهم بازار دارد.

کلید واژه ها: سهم بازار،تکنولوژی،کیفیت محصول، نیاز مشتری،گرایشات بازار

  فهرست مطالب

عنوان                                                    صفحه

چکیده ‌د

فصل اول: کلیات وطرح تحقیق ۱

۱-۱مقدمه ۲

۱- ۲بیان مسئله ۲

۱-۳ اهمیت و ضرورت پژوهش ۴

۱-۴ اهداف پژوهش ۴

۱-۵سوأل اصلی تحقیق ۵

۱-۶  سؤال های فرعی تحقیق ۵

۱-۷ قلمرو پژوهش ۵

۱-۸ ابزار گرد آوری اطلاعات ۶

۱-۹روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ۶

۱-۱۰تعاریف مفهومی و عملیاتی ۸

۱-۱۰-۱تعریف مفهومی ۸

۱-۱۰-۲تعاریف عملیاتی ۱۰

فصل دوم : مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق ۱۱

۲-۱ مقدمه ۱۲

۲-۲ تعریف بازار ۱۲

۲-۳ تعریف سهم بازار ۱۳

۲-۴ انواع سهم بازار ۱۴

۲-۵ سهم فروش و سهم بازار ۱۶

۲-۶ شاخص های مدل مفهومی ۱۷

۲-۶-۱ تکنولوژی ۱۷

۲-۶-۲ توجه به نیاز مشتری ۱۷

۲-۶-۳ تاثیر رضایت مشتری در سهم بازار ۱۹

۲-۶-۳-۱ مزایای مشتریان وفادار ۲۰

۲-۶-۴ وفاداری مشتری در سهم بازار ۲۱

۲-۶-۴-۱ وفاداری ۲۱

۲-۶-۵ وفاداری مشتری ۲۳

۲-۶-۶ عوامل مؤثر بر وفاداری ۲۴

۲-۶-۷  ارائه محصول با کیفیت ۲۵

۲-۶-۷-۱ کیفیت محصول با رویکرد تمایز ۲۵

۲-۶-۷-۲ کیفیت محصول با رویکرد هزینه ۲۶

۲-۶-۸ توجه به گرایشات بازار ۲۷

۲-۶-۸-۱خصوصیات الزامی جهت توجه به گرایشات بازار در بازار مصرفی ۲۸

۲-۶-۸-۱-۱ خصوصیات جغرافیایی ۲۹

۲-۶-۸-۱-۲ خصوصیات جمعیتی ۲۹

۲-۶-۸-۲ خصوصیات الزامی جهت توجه به گرایشات بازار در بازار صنعتی ۳۰

۲-۷ معرفی مختصر کارخانه ای کابل مخابراتی ولیعصر ۳۲

۲-۸ پیشینه تحقیق ۳۴

فصل سوم: روش شناسی تحقیق ۳۷

۳-۱ روش تحقیق ۳۸

۳-۲ جامعه آماری ۳۹

۳-۳ حجم نمونه و روش اندازه گیری ۳۹

۳-۴ ابزارگرد آوری داده ها ۴۰

۳-۴-۱ مراحل طراحی پرسشنامه ۴۱

۴– ۴-۲ نرخ برگشت پرسشنامه ۴۱

۳-۴-۳ محتوای پرسشنامه ۴۲

۳-۴-۴ روایی پرسشنامه (اعتبار) ۴۲

۳-۴-۵ پایایی پرسشنامه (اعتماد) ۴۳

۳-۵متغیرهای تحقیق ۴۴

۳-۶ روش تجزیه و تحلیل داده ها ۴۵

۳-۶-۱آمار توصیفی ۴۵

۳-۶-۲آمار استنباطی ۴۵

۳-۷ روش های آماری مورد استفاده در این تحقیق ۴۵

۳-۷-۱ روش تاپسیس ۴۵

۳-۷-۲ ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن ۴۹

۳-۷-۳ تجزیه وتحلیل عاملی تأییدی ۴۹

فصل چهارم: یافته های تحقیق ۵۲

۴-۱ مقدمه ۵۳

۴-۲ آمار توصیفی ۵۳

۴- ۳ بررسی های جمعیت شناختی پژوهش ۵۳

۴-۳-۱ تحصیلات ۵۴

۴-۳-۲ موقعیت کاری ۵۴

۴-۳-۳ سابقه کاری ۵۵

۴-۳-۴ بررسی های جمعیت شناختی پژوهش ۵۷

۴-۴ آمار استنباطی ۵۷

۴-۴-۱ روش تا پسیس :به دست آوردن ماتریس تصمیم ۵۷

۴-۴-۲ گام اول: نرمالایز کردن ماتریس تصمیم ۶۰

۴-۴-۳ گام دوم: وزن دهی به ماتریس نرمالایز شده: ۶۱

۴-۴-۴ گام سوم: تعیین راه حل ایده آل و راه حل ایده آل منفی: ۶۳

۴-۴-۵ گام چهارم: به دست آوردن اندازه فاصله ها ۶۴

۴-۴-۶ گام پنجم : محاسبه نزدیکی نسبی به راه حل ایده آل ۶۷

۴-۴-۷ گام ششم: رتبه بندی گزینه ها ۶۸

۴-۴-۸ حذف شاخص های کم اهمیت ۷۰

۴-۵ آزمون کولموگروف- اسمیرنوف ۷۱

۴-۶  ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن ۷۲

۴-۶-۱ تاثیر تکنولوژی برافزایش سهم بازار ۷۳

۴-۶-۲ تاثیر توجه به نیاز مشتری بر افزایش سهم بازار ۷۴

۴-۶-۳ تاثیر ارائه محصول با کیفیت بر افزایش سهم بازار ۷۴

۴-۶-۴ تاثیر توجه به گرایشات بازار بر افزایش سهم بازار ۷۵

۴-۷ تحلیل عاملی ۷۵

۴-۸ تخمین مدل ۸۲

۴- ۹تفسیر و تعبیر مدل ۸۳

فصل پنجم: نتیجه گیری،بحث وپیشنهادهای تحقیق ۸۶

۵–۱ مقدمه ۸۷

۵-۲یافته‌های پژوهش ۸۷

۵-۳ بررسی سئوالهای تحقیق ۸۸

۵-۴  نتیجه گیری ۸۹

۵ -۵ پیشنهادهای پژوهش ۸۹

۵-۶  پیشنهادها برای تحقیق های آینده ۹۰

۵-۷ محدودیت‌های پژوهش ۹۱

منابع و مآخذ ۹۲

پیوست ها ۹۷

۱مقدمه

محیط رقابتی توأم با تغییر و تحولات روز افزون است. تغییرات در بخش خدمات به ویژه در کارخانه کابل مخابراتی ولیعصر رفسنجان از اهمیت، پیچیدگی و سرعت بالایی برخوردار است. این تغییرات تأثیر شدیدی بر ساختار رقابتی این صنعت  می گذارد، به گونه ای که برای جلب رضایت مشتریان و به دنبال آن حفظ یا افزایش سهم بازار، روی آوردن به استراتژی و راهکار های جدید اجتناب ناپذیر است ( صادقی، ۱۳۸۶: ۱۵). با بررسی مطالعات سهم بازار به طور کلی می توان گفت سهم بازار و رشد آن به عنوان شاخص های مهم عملکردی شرکت شناخته شده اند و هم چنین، رابطه ای مثبت بین سهم بازار با سود اقتصادی، فرصتهای رشد و قدرت رقابتی به اثبات رسیده است (رنجبران، ۱۳۸۸: ۱۲).  

این پزوهش شامل پنج فصل است و در فصل حاضر پس از بیان مسئله و اهیمت و ضرورت موضوع ، اهداف و سوالات پژوهش ارائه می شود ، سپس با شرح فرضیه ها تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها بیان می گردد . فصل دوم تاریخچه و مفاهیم ، مدلهای مختلف و واکاوی ادبیات چارچوب نظری و مدل پژوهش را شامل می شود . در فصل سوم جامعه اماری و حجم نمونه ، ابزارهای اندازه گیری و روش های تجزیه و تحلیل ارائه می شود .در فصل چهارم نتایج حاصل از آمار توصیفی و استنباطی و فصل پنجم به بحث و نتیجه گیری ، پیشنهادات و محدودیت های پژوهش اختصاص دارد .

۱- ۲بیان مسئله

سهم بازار  که معمولا بصورت نسبت فروش بنگاه به فروش صنعت تعریف می شود، یکی از متغیرهای ساختاری  بازارها محسوب می‌شود و عوامل موثر بر سهم بازار بنگاه ها، موضوع مطالعات مهمی در حوزه اقتصاد و سازمان صنعتی  طی دهه‌های اخیر بوده است. از سوی دیگر، بی ثباتی سهم بازار  که نوسانات سهم بازار بنگاه ها را در طول زمان اندازه گیری می نماید، یکی از شاخص های اندازه گیری میزان رقابت  و انحصار  و پویایی رقابت  در بازارها محسوب شده و از متغیرهای ساختاری بازار به شمار می رود که تحت تاثیر متغیرهای داخلی و خارجی زیادی می باشد ( اصغر پور، ۱۳۹۱: ۵). اقتصاد صنعتی یکی از گرایشهای علم اقتصاد است که به مطالعه عناصر سه گانه ساختار، رفتار و عملکرد بازارها می پردازد. چگونگی ارتباط این عناصر سه گانه و عوامل مؤثر بر آنها، موضوع مطالعات متعدد نظری و تجربی بوده است. سهم بازاری به عنوان یک متغیر ساختاری بازار مطرح می باشد و میانگین بالای سهم بازار بنگاهها معمولا در صنایع دارای ساختار انحصاری مشاهده می شود و برعکس در بازارهای رقابتی شاهد متوسط سهم بازار کمتر برای بنگاهها می‌باشیم.  امروزه صاحب نظران بر این باورند که سهم بازار شرکتها نقش مؤثری در کاهش هزینه فعالیتها و موفقیت افراد در دستیابی به اهداف خود دارد (کوچصفهانی،۱۳۹۱: ۹).

شرکتها به منظور کسب مزیت رقابتی، از منابع خود در جهت بهبود موقعیت نسبی خویش نسبت به رقبا استفاده می کنند و ارتقای موقعیت شرکت سبب شکل گیری فرصت‌های بهتری در آینده می شود. در مطالعات سازماندهی صنعتی، سهم بازا ر و رشد آن به عنوان شاخص‌های مهم عملکردی شرکت شناخته شده‌اند و همچنین رابطه‌ی مثبت بین سهم بازار و سود اقتصادی به اثبات رسیده است. در پارادایم ساختا ر- رفتار- عملکرد، دو رویکرد رقابتی برای توضیح این رابطه ارائه شده است. اولین رویکرد، نظریه‌ی تبانی است که بر مبنای آن، با متمرکز شدن سهم بازار در میان تعداد معدودی از شرکتهای مقتدر، آنان قیمت محصول را بالاتر از سطح قیمت بازار رقابت کامل تعیین می کنند و درنتیجه سود متعارف بالاتری دست می یابند. براساس دومین رویکرد که دیدگاه کار ایی است، کسب سهم بازار ناشی از افزایش کارایی شرکت و نوآوری بوده و صرفه جوییهای ناشی از مقیاس آن سودهای اقتصادی را بر ای شرکت به همراه می آورد. صرف نظر از این دو رویکرد، اگر هدف مطلوب شرکتها، کسب سهم بازا ر بیشتر باشد و انتظا ر می رود که در آینده افزایش سودآوری و فرصتهای رشد از آن شرکتهایی باشد که سهم بیشتری از بازار را به خود اختصاص داده اند، آنگاه تغییر در سهم بازار نشان دهنده‌ عملکرد آتی و فرصتهای رشد است (سینایی، ۱۳۸۸: ۱۰). با توجه به نوع فعالیت کارخانه کابلهای مخابراتی ولیعصر رفسنجان ، این کارخانه جهت حفظ و افزایش سهم بازار با چالش هایی مواجه است، مانند عدم دسترسی به بازارهای خارجی جهت توسعه تکنولوژی، افزایش روز افزون بازرگانان وارد کننده محصولات نا مرغوب چینی، نوسانات ارزی و غیزه این پژوهش به دنبال پاسخگویی به این سوأل است که عوامل مؤثر بر افزایش سهم بازارکارخانه ای کابل ولیعصرکدام است واز چه اهمیت ورتبه ای برخوردار می باشد.

 

۱-۳ اهمیت و ضرورت پژوهش

فرآیند افزایش سهم بازار اگر اصولی و حساب شده باشد مسلماً خوب و اگر بی هدف و تنها از روی رقابت کورکورانه و جاه طلبی های بی پایه سرچشمه گرفته باشد، قطعاً بد خواهد بود! سهم بازار  یکی از عوامل تاثیرگذار در موفقیت شرکت ها برای دوام آوردن و پیشرفتشان در بازار رقابتی است اما آنچه که مدیران تصمیم گیرنده بسیاری از شرکت های ایرانی از آن غافل هستند این است که افزایش سهم بازار به چه قیمتی و چگونه می بایست باشد. فرمول افزایش سهم بازار بسیار ساده است و هر شرکتی با بکار گیری این فرمول می تواند بلافاصله سهم بازار خود را در زمان کوتاهی تا درصد قابل توجهی به سرعت افزایش دهد. متاسفانه بسیاری از مدیران بازاریابی بدون بررسی و در نظر گرفتن عوارض جانبی برنامه هایی که تدوین می کنند، نسخه های جدیدی را برای موفقیت شرکتشان می پیچند و به جای آنکه به موفقیت شرکت در آینده نظر داشته باشند، صرفاً موفقیت فعلی و آنی را در نظر می گیرند. اگر افزایش سهم بازار به درستی و با تامل و صبر و دورنگری انجام شود قطعاً یکی از مهمترین عوامل موفقیت خواهد بود، اما اگر برای موفقیت آنی به سمت آن گرایش پیدا کرده اید به زودی شکست خواهد خورد. هدف این پژوهش بررسی فاکتورهای مهم و موثر برای افزایش سهم بازار است.

۱-۴ اهداف پژوهش

هدف اصلی :

شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر افزایش سهم با زار کارخانه کابلهای مخابراتی  ولیعصر

اهداف فرعی:

 • تعیین میزان تأثیر تکنولوژی بر افزایش سهم بازار در کارخانه کابل ولیعصر
 • تعیین میزان تأثیر کیفیت محصول بر افزایش سهم بازار در کارخانه کابل ولیعصر
 • تعیین میزان توجه به نیاز مشتری بر افزایش سهم بازار در کارخانه کابل ولیعصر
 • تعیین میزان توجه به گرایشات بازار بر افزایش سهم بازار در کارخانه کابل ولیعصر

 ۱-۵سوأل اصلی تحقیق

عوامل مؤثربر افزایش سهم بازار کدامند و هر یک از عوامل شناسایی شده حائز چه رتبه بندی  است؟

۱-۶  سؤال های فرعی تحقیق

آیا به روز کردن تکنولوژی در کارخانه کابل ولیعصر بر افزایش سهم بازار موثر است؟

آیا توجه به نیاز مشتری در کارخانه کابل ولیعصر بر افزایش سهم بازار مؤثر است؟

آیا ارائه محصول با کیفیت در کارخانه کابل ولیعصر بر افزایش سهم بازار مؤثر است؟

آیا توجه به گرایشات بازار در کارخانه کابل ولیعصر بر افزایش سهم بازار مؤثراست ؟

 

۱-۷  قلمرو پژوهش

الف ) قلمرو موضوعی این تحقیق در حوزه بازارایابی و سهم بازار هدف می باشد.

ب ) دوره زمانی پژوهش :

دوره زمانی پژوهش ، از اول بهمن ماه ۱۳۹۲ تا آخر آذر ماه ۱۳۹۳ می باشد .

ج ) مکان پژوهش :

مکان پژوهش کارخانه کابل مخابراتی ولیعصر می باشد.

 

۱-۸   ابزار گرد آوری اطلاعات

در این تحقیق برای جمع آوری اطلاعات از روش های زیر استفاده شده است:

۱- روش کتابخانه ای: برای جمع آوری اطلاعات و پیشینه ی تحقیق و از کتاب ها و مقاله های تخصصی استفاده   شده است

۲- مصاحبه : از روش مصاحبه خبرگی برای به دست آوردن شاخص های موثر بر سهم بازار استفاده شده است. (روش دلفی)

۳- روش میدانی: ابزار گرد آوری  پرسشنامه محقق ساخته است؛ که پرسشنامه در بین ۲۶۰ نفراز  کارشناسان، کارکنان، مدیران کارخانه ولیعصر توزیع شده است. تعداد نمونه بر اساس فرمول کوکران بدست آمده است. برای انتخاب آحاد نمونه ازروش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است. فرمول کوکران یکی از پرکاربردترین روش‌ها برای محاسبه حجم نمونه آماری است.

۱-۹روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

با مطالعات انجام شده در خصوص پیشینه تحقیق و همچنین مطالعات کتابخانه ای و مقاله های تخصصی، شاخص های موثر بر سهم بازار به دست آمده و با بهره گرفتن از روش تاپسیس اولویت بندی شده است  . برای انجام آمار توصیفی از نرم افزار SPSS  و برای سنجش میزان تاثیر گذاری آزمون همبستگی به کار رفته است. از آزمون کرونباخ برای پایایی و از صاحب نظران اهل فن مدیران ،کارشناسان کارخانه ای ولیعصر واستاد رهنما برای تأید روایی پرسشنامه استفاده شده است. در پایان برای اطمینان از مدل به دست آمده با بهره گرفتن از معادلات ساختاری نتایج مقایسه شده است.

شکل ۱-۱مدل مفهومی

 متغیر مستقل :

به روز رسانی تکنولوژی: در این پژوهش این مفهوم با شاخص های (سرمایه گذاری های بزرگ در تحقیق و توسعه، پیشرفت در تکنولوژی های روز، تمرکز بر طرحهای توسعه، تطبیق پذیری با تکنولوژی) سنجیده شده است.

توجه به نیاز مشتری: در این پژوهش این مفهوم با شاخص های (تمرکز بر تمایز محصول برای مشتری، جمع آوری اطلاعات و نیازهای مشتری، سفارشی سازی محصول برای مشتری، توجه به نیازهای قبلی مشتریان) سنجیده شده است.

ارائه محصول با کیفیت: در این پژوهش این مفهوم با شاخص های (  توجه به خلاقیت و تولید محصولات جدید، تمرکز بر امکانات و برنامه های کاربردی جدید، ایجاد پورتفولیو محصول، توجه به شایستگی ها)سنجیده شده است.

توجه به گرایشات بازار: در این پژوهش این مفهوم با شاخص های (توانایی شناسایی بازار، تمرکز بر ارزش بازار، توانایی تولید اطلاعات در مورد بازار، درک نیازهای بازار) سنجیده شده است.

متغییر وابسته:

افزایش سهم بازار فروش

 ۱-۱۰ تعاریف مفهومی و عملیاتی

۱-۱۰-۱ تعریف مفهومی

تعریف بازار

بازار عبارت از محل و یا مکانی که در آنجا عرضه و تقاضا به منظور تعیین قیمت واحد با هم تلاقی می کنند تعریف می نماید . بازار ممکن است محل جغرافیایی باشد وهمچنین ممکن است تعدادی از افراد را که داد وستد آنها منجر به ایجاد عرضه و تقاضا و قیمت واحد شود نیز بازار نامید . واژه بازار در طول سالیان متمادی دارای معانی مختلفی بوده که معانی اولیه آن ،مکان فیزیکی خاصی است که در آن خریداران وفروشندگان برای مبادله کالاها و خدمات دور هم جمع می‌شوند. انواع بازار ها را می توان از سه دیدگاه  سازمانی،اقتصادی و نوع فعالیت تعریف نمود.بازار سازمانی را می توان به سه بازار صنعتی،دولتی و واسطه تفکیک نمود. (کیو  ،۲۰۰۲: ۵۳)

تعریف سهم بازار

دنیای امروز دنیای رقابت بنگاه های اقتصادی برای تسخیر بازارها و جذب مشتریان است و محور عمده این رقابت ها بر به کارگیری روش ها و راهبردهای جذب مشتریان جهت افزایش سهم بازار متمرکز شده است. امروزه یکی از دغدغه های عمده سازمانها افزایش سهم بازار می باشد. زیرا افزایش سهم بازار ضامن افزایش سودآوری و بقای سازمان است و با فر صت های رشد و  قدرت رقابتی رابطه مستقیم دارد. در مطالعات علمی، سهم بازار نمایانگر شهرت و اعتبار سازمانها می باشد . از شاخص سهم بازار برای سنجش موفقیت یا شکست یک بنگاه استفاده می شود. ( دونبار، ۲۰۰۰: ۱۵).

وفاداری مشتری:

رویکردهای اولیه در مورد وفاداری مشتری بر تکرار خرید یا احتمال خرید مجدد محصول متمرکز است. اما بتدریج انتقاداتی از سوی پژوهشگران صورت گرفت مبنی بر اینکه تکرار خرید ممکن است در نتیجه فقدان انتخابهای جایگزین برای مشتری ایجاد شود در پاسخ به چنین انتقاداتی، پژوهشگران پیشنهاد دادند که اندازه  گیری وفاداری از طریق ابعاد نگرشی علاوه بر ابعاد رفتاری انجام شود(جایاواردهن، ۱۹۹۷: ۶۳).

 ۱-۱۰-۲ تعاریف عملیاتی

به روز رسانی تکنولوژی: در این پژوهش این مفهوم با شاخص های (سرمایه گذاری های بزرگ در تحقیق و توسعه، پیشرفت در تکنولوژی های روز، تمرکز بر طرحهای توسعه، تطبیق پذیری با تکنولوژی) سنجیده شده است.

توجه به نیاز مشتری: در این پژوهش این مفهوم با شاخص های (تمرکز بر تمایز محصول برای مشتری، جمع آوری اطلاعات و نیازهای مشتری، سفارشی سازی محصول برای مشتری، توجه به نیازهای قبلی مشتریان) سنجیده شده است.

ارائه محصول با کیفیت: در این پژوهش این مفهوم با شاخص های (  توجه به خلاقیت و تولید محصولات جدید، تمرکز بر امکانات و برنامه های کاربردی جدید، ایجاد پورتفولیو محصول، توجه به شایستگی ها)سنجیده شده است.

توجه به گرایشات بازار: در این پژوهش این مفهوم با شاخص های (توانایی شناسایی بازار، تمرکز بر ارزش بازار، توانایی تولید اطلاعات در مورد بازار، درک نیازهای بازار) سنجیده شده است.

تعداد صفحه :۱۱۷

قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

پایان نامه بررسی تاثیر آمیخته بازاریابی بر رفتار خرید مصرف کننده محصولات لبنی در استان مازندران با بهره گرفتن از تحلیل فازی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نراق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

گرایش بازاریابی

عنوان

بررسی تاثیر آمیخته بازاریابی بر رفتار خرید مصرف کننده محصولات لبنی در استان مازندران با بهره گرفتن از تحلیل فازی

استاد مشاور

دکتر میلاد جاسمی زرگانی

تابستان ۱۳۹۳

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

بخش اول – کلیات ۲

فصل ۱ – مقدمه ۳

۱ – ۱. مقدمه ۳

۱ – ۲. تعریف وبیان مساله ۳

۱ – ۳. تاریخچه و سابقه تحقیق ۵

۱ – ۴. موضوع تحقیق ۵

۱ – ۵. اهداف تحقیق ۵

۱ – ۶. اهمیت و ضرورت  تحقیق ۶

۱ – ۷. مدل مفهومی تحقیق ۷

۱ – ۸. نوع تحقیق ۷

۱ – ۸ – ۱. بر اساس هدف ۸

۱ – ۸ – ۲. بر اساس روش ۸

۱ -۸ – ۳. بر اساس مکان ۸

۱ – ۹. قلمرو زمانی تحقیق ۸

۱ – ۱۰. متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق ۸

۱ – ۱۱. روش گرد آوری داده ها ۸

۱ – ۱۲. ابزارهای گردآوری داده ۹

۱ – ۱۳. روش تجزیه و تحلیل داده ها ۹

۱ – ۱۴. جامعه آماری ۹

۱ – ۱۵. مبانی تدوین فرضیه ۹

۱ – ۱۶. فرضیه های تحقیق ۹

۱ – ۱۷. تعریف واژه ها و متغیرهای تحقیق ۱۰

فصل ۲ – بازاریابی و رفتار مصرف کننده ۱۲

۲ – ۱. مقدمه ۱۲

۲ – ۲. مفهوم بازاریابی ۱۲

۲ – ۳. تعریف بازار با دید بازاریابی کاربردی ۱۳

۲ – ۴. بازاریابی ۱۳

۲ – ۵. احتیاجات ۱۵

۲ – ۶. خواسته‏ها ۱۵

۲ – ۷. تقاضاها ۱۵

۲ – ۸. محصولات ۱۵

۲ – ۹. مبادله ۱۶

۲ – ۱۰. معاملات ۱۶

۲ – ۱۱. بازارها ۱۷

۲ – ۱۲. بازاریابی ۱۷

۲ – ۱۳. وظایف مدیریت بازاریابی ۱۸

۲ – ۱۴. اهم وظایف مدیریت بازار ۱۹

۲ – ۱۵. رفتار مصرف کنندگان ۱۹

۲ – ۱۶. باورها و یافته های رفتار مصرف کننده ۲۰

۲ – ۱۶ – ۱. رفتار مصرف کننده شامل کالاها, خدمات, فعالیت ها و نظرات می باشد.   ۲۰

۲ – ۱۶ – ۲. رفتار مصرف کننده یک روند پویا است. ۲۰

۲ – ۱۶ – ۳. رفتار مصرف کننده شامل تصمیمات بسیاری است. ۲۰

۲ – ۱۶ – ۴. خصوصیات فردی موثر در رفتار خرید مصرف کننده ۲۰

۲ – ۱۷. عوامل فرهنگی ۲۰

۲ – ۱۷ – ۱. خرده فرهنگ ۲۱

۲ – ۱۷ – ۲. طبقه اجتماعی ۲۱

۲ – ۱۸. عوامل اجتماعی ۲۱

۲ – ۱۸ – ۱. گروه ها ۲۱

۲ – ۱۸ – ۲. گروه های مرجع ۲۱

۲ – ۱۸ – ۳. خانواده و هم‌خانگی ۲۳

۲ – ۱۹. عوامل شخصی ۲۳

۲ – ۱۹ – ۱. سن و مرحله زندگی ۲۳

۲ – ۱۹ – ۲. شغل ۲۳

۲ – ۱۹ – ۳. وضعیت اقتصادی ۲۳

۲ – ۱۹ – ۴. سبگ زندگی ۲۳

۲ – ۱۹ – ۵. شخصیت و تصور شخصی ۲۴

۲ – ۲۰. عوامل روانی ۲۴

۲ – ۲۰ – ۱. انگیزش ۲۴

۲ – ۲۰ – ۲. درک ۲۴

۲ – ۲۰ – ۳. یادگیری ۲۵

۲ – ۲۰ – ۴. باورها و عقاید ۲۵

۲ – ۲۱. مدل رفتار خرید مصرف کننده ۲۵

۲ – ۲۱ – ۱. فرایند تصمیم گیری خرید مصرف کننده ۲۶

۲ – ۲۱ – ۱ – ۱. شناخت مشکل ۲۶

۲ – ۲۱ – ۱ – ۲. جمع آوری اطلاعات ۲۷

۲ – ۲۱ – ۱ – ۳. ارزیابی گزینه ها و خرید ۲۷

۲ – ۲۱ – ۲. رفتار پس از خرید ۲۸

۲ – ۲۱ – ۳. انواع تصمیمات خرید و درگیری مصرف کنندگان ۲۹

۲ – ۲۱ – ۳ – ۱. تصمیم‌گیری پیچیده ۲۹

۲ – ۲۱ – ۳ – ۲. تصمیم‌گیری محدود ۲۹

۲ – ۲۱ – ۳ – ۳. تصمیم‌گیری عادی ۲۹

۲ – ۲۱ – ۴. عوامل تعیین کننده سطح درگیری مصرف کننده ۳۰

۲ – ۲۱ – ۴ – ۱. تجربیات پیشین ۳۰

۲ – ۲۱ – ۴ – ۲. علاقه ۳۱

۲ – ۲۱ – ۴ – ۳. خطر پذیری ۳۱

۲ – ۲۱ – ۴ – ۴. موقعیت ۳۱

۲ – ۲۱ – ۴ – ۵. قابلیت رویت پذیری اجتماعی ۳۱

۲ – ۲۲. روش های پیش بینی فروش ۳۱

۲ – ۲۲ – ۱. روش های کیفی پیش بینی فروش ۳۲

۲ – ۲۲ – ۱ – ۱. بررسی نظر هیات مدیران ۳۲

۲ – ۲۲ –  ۱ – ۲. روش دلفی ۳۲

۲ – ۲۲ – ۱ – ۳. بررسی نظر نیروی فروش ۳۲

۲ – ۲۲ – ۱ – ۴. بررسی قصد مصرف کنندگان از خرید ۳۳

۲ – ۲۲ – ۱ – ۵. شبیه سازی آزمایش بازار ۳۳

۲ – ۲۲ – ۱ – ۶. آزمایش بازار ۳۳

۲ – ۲۲ – ۲. روش های کمی پیش بینی فروش ۳۳

۲ – ۲۲ – ۲ – ۱. تحلیل سری های زمانی ۳۳

۲ – ۲۲ – ۲ – ۲. روش های تصمیم گیری چنده متغیره ۳۳

۲ – ۲۳ آمیخته های بازاریابی ۳۴

۲ – ۲۴ قیمت ۳۵

۲ – ۲۴ – ۱. قیمت گذاری ۳۶

۲ – ۲۴ – ۲. شیوه های قیمت گذاری ۳۷

۲ – ۲۵. مکان (توزیع) ۳۹

۲ – ۲۵ – ۱. فروش مستقیم ۳۹

۲ – ۲۵ – ۲. فروش از طریق واسطه ۴۰

۲ – ۲۵ – ۳. پوشش بازار ۴۰

۲ – ۲۶ محصول ۴۱

۲ – ۲۶ – ۱. بسته بندی محصول ۴۲

۲ – ۲۷ ترفیع ۴۳

۲ – ۲۷ – ۱. اهمیت ترفیع ۴۴

۲ – ۲۷ – ۲. روش های ترفیع ۴۴

۲ – ۲۷ – ۲ – ۱. فروش شخصی ۴۴

۲ – ۲۷ – ۲ – ۲. تبلیغات ۴۴

۲ – ۲۷ – ۲ – ۳. ترفیع فروش ۴۵

۲ – ۲۷ – ۲ – ۴. عمومیت بخشی ۴۵

۲ – ۲۷ – ۲ – ۵. روابط عمومی ۴۶

۲ – ۲۸. چارچوب آمیخته بازاریابی فرآورده های لبنی ۴۶

۲ – ۲۸ – ۱. سیاست های قیمت گذاری ۴۶

۲ – ۲۸ – ۲. کانال های توزیع ۴۷

۲ – ۲۸ – ۳. معیارهای کیفی محصول ۴۷

۲ – ۲۸ – ۴. تبلیغات فرآورده های لبنی ۴۸

فصل ۳ – روش تحلیل فازی ۵۰

۳ – ۱ مقدمه ۵۰

۳ – ۲. منطق فازی ۵۱

۳ – ۳. مفاهیم اصلی در منطق فازی ۵۳

۳ – ۴. انواع توابع عضویت فازی: ۵۵

۳ – ۵. عملگرهای مجموعه ای منطق فازی: ۵۷

۳ – ۵ – ۱. ارتفاع مجموعه های فازی: ۵۸

۳ – ۵ – ۲. تکیه گاه مجموعه فازی: ۵۸

۳ – ۵ – ۳. برش : ۵۸

۳ ۵ ۴. تعریف عملیات ریاضی دو عدد فازی ۵۹

۳ ۶. تصمیم گیری چند معیاره ۵۹

۳ ۶ ۱. تصمیم گیری چند شاخصه ۶۰

۳ ۶ ۲. روش تصمیم سازی تاپسیس فازی ۶۰

۳ ۶ ۲ ۱. تشکیل ماتریس تصمیم سازی ۶۰

۳ ۶ ۲ ۲. کمی سازی و بی مقیاس سازی درایه های ماتریس تصمیم سازی فازی   ۶۱

۳ ۶ ۲ ۳. بدست آوردن ماتریس بی مقیاس موزون ۶۱

۳ ۶ ۲ ۴. تعیین راه حل های ایده آل مثبت و منفی ۶۱

۳ ۶ ۲ ۵. بدست آوردن میزان فاصله هریک ازگزینه ها نسبت تا ایده آل های مثبت و منفی ۶۲

۳ ۶ ۲ ۶. تعیین نزدیکی نسبی یک گزینه به راه حل ایده آل ۶۲

۳ ۶ ۲ ۷. رتبه بندی گزینه ها ۶۲

۳ ۷. پیشینه تحقیق ۶۳

۳ ۷ ۱. تحقیق شماره ۱ چالش های جدید بازاریابی ۶۳

۳ ۷ ۲. تحقیق شماره ۲ بررسی تاثیر آمیخته بازاریابی بر رفتار مصرف کننده   ۶۴

۳ ۷ ۳. تحقیق شماره ۳ بررسی رفتار خرید مصرف کنندگان توریست در تایوان   ۶۴

۳ ۷ ۴. تحقیق شماره ۴ تاثیر تبلیغات بر رفتار خرید مصرف کننده در پاکستان   ۶۴

۳ ۷ ۵. تحقیق شماره ۵ تاثیر عوامل هزینه بر رفتار خرید مصرف کننده   ۶۴

۳ ۷ ۶. تحقیق شماره ۶ بررسی رفتار خرید مصرف کننده از نمایندگی ها   ۶۴

۳ ۷ ۷. تحقیق شماره ۷ بازاریابی سبز و رفتار خرید مصرف کننده ۶۵

۳ ۷ ۸. تحقیق شماره ۸ تاثیر فرهنگ بر رفتار خرید مصرف کننده ۶۵

۳ ۷ ۹. تحقیق شماره ۹ رفتار خرید مصرف کنندگان غذاهای آماده ۶۵

۳ ۷ ۱۰. تحقیق شماره ۱۰ رفتار خرید مصرف کننده در مقابله با آمیخته بازاریابی   ۶۵

۳ ۷ ۱۱. تحقیق شماره ۱۱   تاثیر آمیخته بازاریابی در رفتار خرید مصرف کنندگان خودرو در مالزی ۶۶

۳ ۷ ۱۲. تحقیق شماره ۱۲ تاثیر آمیخته بازاریابی در رفتار خرید مصرف کنندگان کاشی سرامیک ۶۶

۳ ۷ ۱۳. تحقیق شماره ۱۳ مقایسه آمیخته بازاریابی ۴ معیاره با مدل آمیخته بازاریابی ۷ معیاره در دیدگاه های بازاریابی اتحادیه اروپا ۶۶

۳ ۷ ۱۴. تحقیق شماره ۱۴ تاثیر آمیخته بازاریابی در رفتار خرید مصرف کنندگان گروه شرکت های SAPAT کشور هندوستان ۶۶

۳ ۷ ۱۵. تحقیق شماره ۱۵ –  تاثیر آمیخته بازاریابی در رفتار خرید مصرف کنندگان شرکت بیسکوییت سازی در بریتانیا ۶۷

۳ ۷ ۱۶. تحقیق شماره ۱۶ –  تاثیر آمیخته بازاریابی در رفتار کاربران بانک ها در برخورد با سرویس های اینترنتی ۶۷

۳ ۷ ۱۷. تحقیق شماره ۱۷ –  تاثیر آمیخته بازاریابی در رفتار خرید مصرف کنندگان فرش ترکمن ۶۷

۳ ۷ ۱۸. تحقیق شماره ۱۸ تاثیر آمیخته بازاریابی در رفتار خرید مصرف کنندگان داروهای گیاهی ۶۷

۳ ۷ ۱۹. تحقیق شماره ۱۹ تاثیر آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه نام و نشان تجاری بانک ملت ۶۸

۳ ۷ ۲۰. تحقیق شماره ۲۰ تاثیر آمیخته بازاریابی ۷ معیاره در خدمات گردشگری   ۶۸

۳ ۷ ۲۱. تحقیق شماره ۲۱ بررسی رضایت مشتریان از خدمات خودپردازهای بانک صادرات شهر تهران ۶۸

۳ ۷ ۲۲. تحقیق شماره ۲۲ –  تاثیر آمیخته بازاریابی در جذب مشتریان بانک   ۶۸

۳ ۷ ۲۳. تحقیق شماره ۲۳ تاثیر آمیخته بازاریابی بر رفتار خرید مصرف کنندگان مواد لبنی ۶۹

۳ ۷ ۲۴. تحقیق شماره ۲۴ تاثیر آمیخته بازاریابی ۷ معیاره در رفتار خرید بیمه نامه های عمر ۶۹

فصل ۴ بررسی آمیخته بازاریابی بر رفتار خرید مصرف کننده مواد لبنی ۷۰

۴ ۱. مقدمه ۷۰

۴ ۲. تعیین معیارهای کیفی و زیرمعیارها ۷۰

۴ ۳. تعیین گزینه های ارزیابی ۷۱

۴ ۴. تهیه پرسشنامه و جمع آوری اطلاعات ۷۲

۴ ۵. تعیین روایی و پایایی ابزار اندازه گیری ۷۲

۴ ۶. تعیین وزن معیارهای ارزیابی ۷۳

۴ ۷. تعریف متغیرهای زبانی ۷۳

۴ ۸. تشکیل ماتریس ارزیابی و تصمیم گیری ۷۴

۴ ۹. بی مقیاس سازی ماتریس تصمیم گیری ۷۶

۴ ۱۰. تشکیل ماتریس بی مقیاس موزون ۷۷

۴ ۱۱. تعیین راه حل های ایده آل سود و هزینه ۷۸

۴ ۱۲. تعیین فاصله هر معیار و گزینه تا ایده آل ۷۹

۴ ۱۳. رتبه بندی نتایج ۸۰

فصل ۵ جمع بندی و نتیجه گیری ۸۱

۵ ۱. مقدمه ۸۱

۵ ۲. مروری بر فرضیه ها ۸۱

۵ ۲ ۱. بین آمیخته قیمت محصول لبنی و میزان فروش آن رابطه معناداری وجود دارد.   ۸۱

۵ ۲ ۲. بین آمیخته کانال های توزیع و میزان فروش محصول رابطه معناداری وجود دارد. ۸۲

۵ ۲ ۳. بین آمیخته ترفیع و میزان فروش محصول رابطه معناداری وجود دارد.   ۸۲

۵ ۲ ۴. بین آمیخته محصول لبنی و میزان فروش آن رابطه معناداری وجود دارد.   ۸۲

۵ ۲ ۵. بین آمیخته بازاریابی و میزان فروش محصول لبنی رابطه معناداری وجود دارد. ۸۲

۵ ۲ ۶. بین آمیخته محصول لبنی و اعتماد مصرف کنندگان رابطه معناداری وجود دارد.   ۸۲

۵ ۲ ۷. بین آمیخته ترفیع و اعتماد مصرف کنندگان رابطه معناداری وجود ندارد.   ۸۳

۵ ۲ ۸. بین آمیخته قیمت و اعتماد مصرف کنندگان رابطه معنا داری وجود دارد.   ۸۳

۵ ۲ ۹. بین آمیخته کانال توزیع و اعتماد مصرف کنندگان رابطه معناداری وجود دارد. ۸۳

۵ ۲ ۱۰. بین آمیخته بازاریابی و اعتماد مصرف کنندگان رابطه معناداری وجود دارد.   ۸۳

۵ ۲ ۱۱. بین میزان فروش محصول و اعتماد مشتریان رابطه معناداری وجود دارد.   Error! Bookmark not defined.

۵ ۳. تفسیر نتایج تحقیق ۸۳

۵ ۳ ۱. فرضیه. بین آمیخته قیمت محصول لبنی و میزان فروش آن رابطه معناداری وجود دارد. ۸۵

۵ ۳ ۲. فرضیه. بین آمیخته کانال های توزیع و میزان فروش محصول رابطه معناداری وجود دارد. ۸۵

۵ ۳ ۳. فرضیه. بین آمیخته ترفیع و میزان فروش محصول رابطه معناداری وجود دارد.   ۸۵

۵ ۳ ۴. فرضیه. بین آمیخته محصول لبنی و میزان فروش آن رابطه معناداری وجود دارد. ۸۵

۵ ۳ ۵. فرضیه. بین آمیخته بازاریابی و میزان فروش محصول لبنی رابطه معناداری وجود دارد. ۸۵

۵ ۳ ۶. فرضیه. بین آمیخته محصول لبنی و اعتماد مصرف کنندگان رابطه معناداری وجود دارد. ۸۶

۵ ۳ ۷. فرضیه. بین آمیخته ترفیع و اعتماد مصرف کنندگان رابطه معناداری وجود ندارد. ۸۶

۵ ۳ ۸. فرضیه. بین آمیخته قیمت و اعتماد مصرف کنندگان رابطه معنا داری وجود دارد. ۸۶

۵ ۳ ۹. فرضیه. بین آمیخته کانال توزیع و اعتماد مصرف کنندگان رابطه معناداری وجود دارد. ۸۶

۵ ۳ ۱۰. فرضیه. بین آمیخته بازاریابی و اعتماد مصرف کنندگان رابطه معناداری وجود دارد. ۸۶

۵ ۳ ۱۱. فرضیه. بین میزان فروش محصول و اعتماد مشتریان رابطه معناداری وجود دارد. Error! Bookmark not defined.

۵ ۴. پیشنهادات محقق ۸۶

پیوست الف پرسشنامه رفتار خرید مشتریان ۸۸

منابع ۹۱

منابع فارسی ۹۱

منابع انگلیسی ۹۳

چکیده فارسی

استان مازندران علی رغم وسعت کم، دارای میانگین جمعیتی مناسبی در کشور می باشد. وجود تراکم جمعیتی نسبتا زیاد در محدوده جغرافیای کم، محیطی ایده آل برای ایجاد سرمایه گذاری های کوچک و متوسط می باشد. این استان به دلیل برخورداری از موقعیت اقلیمی مناسب، شرایط ویژه ای برای تولید و فروش فرآورده های لبنی دارد. بازارهای مختلف عرضه مواد لبنی، نظیر بازارهای روزانه، بازارهای مرکزی سنتی، بازارهای فصلی و همچنین مراکز خرید شهری مهم ترین نقاط عرضه این فرآورده ها به مصرف کنندگان در این استان می باشند.

آمیخته بازاریابی از اساسی ترین اصول در حوزه بازاریابی و مدیریت بازار می باشد. ارتقا سطح عناصر آمیخته بازاریابی نقش بسزایی در شناخت رفتار مصرف کننده, پیش بینی و هدایت مصرف کننده, برآورده کرده انتظارات, فروش بیشتر و در نهایت اعتماد وی به نام و نشان تجاری تولید کننده خواهد بود.

شیوه بکار گیری ترکیبی تکنیک تصمیم گیری چند شاخصه تاپسیس در حوزه اعداد فازی, مزیت دقت و وسعت این شیوه تصمیم سازی را با انعطاف پذیری داده ها و عملیات فازی با هم در اختیار قرار می دهد. استفاده از این شیوه در بسیاری از مسائل انتخاب و رتبه بندی معیارهایی که ارتباط نزدیکی با متغیرهای زبانی سر و کار دارند از سوی محققان بکار گرفته شده است.

در این تحقیق برآنیم تا با بررسی وضعیت فعلی بازار محصولات لبنی از دیدگاه ادبیات عناصر آمیخته بازاریابی و جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه دقیق, به شیوه ای ابتکاری و با بهره گرفتن از تکنیک های تصمیم گیری چند شاخصه در فضای داده ها و عملیات فازی به رفتار دقیق از شیوه خرید و مصرف مواد لبنی توسط مصرف کنندگان در محدوده تحقیق بپردازیم. به منظور دستیابی به نتایج تحقیق فرضیه هایی تعریف شده که در انتهای نیز صحت آن ها تائید یا رد خواهد شد.

کلمات کلیدی. رفتار خرید مصرف کننده, آمیخته بازاریابی, تحلیل فازی, TOPSIS

 بخش اول – کلیات

فصل ۱ – مقدمه

۱ – ۱. مقدمه

موقعیت استراتژیک کشور ایران به عنوان یک کشور آزاد و مستقل و اراده ملی برای افزایش تولید،بهبود توزیع ،حضور موفقیت آمیز در بازار­­­­­­­­­­های بین المللی ایجاب می کند که ادبیات بازاریابی[۱] مورد توجه خاص قرار گیرد. تاآن چه مورد نیاز پژوهشگران ،کارشناسان ،مدیران و کارآفرینان اقتصادی در عرصه های تولید وتوزیع است فراهم گردد تا روند حرکت استقلال طلبانه ایران در کوتاه ترین زمان ممکن با مناسب ترین شرایط به موقعیت مطلوب برسد.

بر مدیران واستراتژیست­ ­های واحد های تولیدی وخدماتی است که با تجهیز نیروهای محقق خود ،عملیات سازمانی را با هدف­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­گیری به سمت بازار­­های دور ونزدیک وپیش بینی سطح فروش ،سهم بازار و درآمد معین برای دوره ­های آینده آغاز نماید واین مهم فقط با استعانت از روش ­هاو رویکرد های علمی بازاریابی میسر است.

فعالین اقتصادی میهن­مان باید به شناخت فرصت های موجود پرداخته و با بهره گرفتن از مزیت­ها وقابلیت­ ­ها،با اتخاذ واجرای استراتژی­­­­­های مناسب و توسعه صادرات ورهایی از خام فروشی وفله فروشی، ایجاد ارزش افزوده هر چه بیشتر در داخل و بازرگانی خارجی را  امکان پذیرنمایند.

تلاش نگارنده در این تحقیق شناسایی  و رتبه بندی مهمترین عناصر آمیخته بازاریابی درتولید, فروش محصولات لبنی است.

۱ – ۲. تعریف وبیان مساله

امروزه تکنولوژی­­­­های سخت افزاری عموما“ به آسانی در دسترس بوده وقابل به کارگیری می باشد ، لیکن مدیریت صحیح و درایت لازم در به ­کار گیری درست اطلاعات و استفاده از عوامل نرم افزاری است که درحال حاضر در صنعت واقتصاد دنیا جایگاه ویژه و پراهمیت خودرا نمایان می سازد .

اطلاعات و آمار از مهمترین عوامل برای هر فعالیت فنی واقتصادی می باشد . سرمایه ­گذاران ، مدیران صنعتی و تولیدی همواره نیازمند اطلاعات وارقام دقیق و جدید می باشند تا بر مبنای آن بتوانند برنامه ریزی لازم را درخصوص تنظیم فعالیتهای تولیدی ، تعمیراتی ، فروش ، توسعه وغیره را به نحو مطلوب به عمل آورند.

در موفقیت یک فعالیت تولیدی،آمیخته بازاریابی مناسب ومقولاتی مانند شناخت بازار،شناخت خریداران،ویژگی های مورد انتظار مصرف کننده،تطابق خصوصیات کالا با نیازهای بازار هدف،وجنبه های دیگری مطرح است که هر کدام باید مورد بررسی قرار گیرد.

استان مازندران علی رغم وسعت کم، دارای میانگین تراکم جمعیتی مناسبی در کشور می باشد. وجود تراکم جمعیتی نسبتا زیاد در محدوده جغرافیای کم، فرصت ایده آلی برای ایجاد سرمایه گذاری های کوچک و متوسط پیش روی سرمایه داران قرار داده است.

این استان به دلیل برخورداری از موقعیت اقلیمی مناسب، شرایط ویژه ای برای تولید و فروش فرآورده های لبنی دارد. بازارهای مختلف عرضه مواد لبنی، نظیر بازارهای روزانه، بازارهای مرکزی سنتی، بازارهای فصلی و همچنین مراکز خرید شهری مهم ترین نقاط عرضه این فرآورده ها به مصرف کنندگان در این استان می باشند.

مواردی نظیر فروش فرآورده های لبنی خانگی متنوع ( تهیه شده در منزل) به عنوان یک رسم در بازارهای روز و هفتگی، دسترسی راحت مصرف کنندگان به فرآورده های خانگی ( به ویژه در مناطق روستایی)، امکان چانه زنی بر سر قیمت، وجود باورهای سنتی مبنی بر سالم تر بودن فرآورده های لبنی خانگی و تعدد تولیدکنندگان خانگی ( دامداری های غیر صنعتی) همگی شرایطی را به وجود آورده اند که رفتار خرید مصرف کنندگان مواد لبنی را در بازارهای فروش این فرآورده ها ناهمگون ساخته است.

از این رو تولید و عرضه فرآورده های لبنی به شکل صنعتی با ابهاماتی روبروست که مهم ترین آن عدم وجود الگوی رفتار خرید این فرآورده ها در بین مصرف کنندگان می باشد. از دیدگاه بازاریابی، بسیاری از عوامل تاثیر گذار در اشتیاق خرید برای فرآورده های لبنی در بازارهای یاد شده را می توان در دسته بندی های آمیخته های بازاریابی قرار داد.

با مراجعه به منابع به طور قطع این مسئله آشکار می گردد که تاثیرات آمیخته بازاریابی نقش بسیار مهمی در شناسایی الگوهای خرید و مصرف دارد. متغیرهایی نظیر قیمت، مکان عرضه محصولات، فاکتورهای بسته بندی، کیفیت مواد اولیه، شیوه تبلیغات، زمان عرضه، سن خریدار، میزان درآمد، سطح تحصیلات خریدار و میزان اعتماد خریدار به نام تجاری، تعیین کننده رفتار خرید مصرف کننده مواد لبنی می باشد.

از این رو با توجه به اهمیت صنعت تولید, فروش و مصرف محصولات لبنی به عنوان یکی از اساسی ترین اقلام سبد کالای مصرفی خانواده ها, دراین تحقیق برآنیم تا با بررسی میدانی تاثیر آمیخته بازاریابی بر رفتار خرید مصرف کنندگان محصولات لبنی در استان, اهداف معرفی شده در ادامه این فصل را به عنوان نتایج این تحقیق محقق سازیم.

۱ – ۳. تاریخچه و سابقه تحقیق

با توجه به اهمیت مصرف محصولات لبنی به عنوان یکی از اساسی ترین اقلام سبد کالای مصرفی – مطابق با استانداردهای جهانی – , بررسی های میدانی و تحلیلی زیادی در زمینه عوامل متفاوت تاثیر گذار بر افزایش مصرف این کالا در خانواده ها از سوی محققان, کارشناسان سلامت و تغذیه, تولید کنندگان و فروشندگان این محصولات و از جنبه های متفاوتی صورت گرفته است. با توجه به جهت گیری اهداف فراسوی این تحقیق ما بیشتر بر روی تحقیقاتی تمرکز کرده ایم که در آن گروه محقق از دیدگاه بازاریابی – تجاری به مسئله مصرف محصولات لبنی به مسئله نگاه کرده است. در انتخاب, اجرا و نتیجه گیری این تحقیق بیش از ۴۰ مقاله, نتیجه تحقیقی, گزارش و استاندارد در زمینه های مختلف بازاریابی مورد بررسی قرار گرفته است و همگی آن ها در بخش منابع معرفی شده است. جزئیات تحقیق های بررسی شده برای اجرای این پژوهش در فصل پنج – مروری بر کارهای انجام شده – تشریح شده است.

۱ – ۴. موضوع تحقیق

بررسی تاثیر آمیخته بازاریابی بر رفتار خرید مصرف کنندگان مواد لبنی در استان مازندران با بهره گرفتن از تحلیل فازی

۱ – ۵. اهداف تحقیق

احتمالا فاکتورهای اصلی که مستقیما  می توانند بر میزان خرید ونوع کالای خریداری شده تاثیر بگذارند از دامنه وسیعی برخورداربوده واز عوامل شخصی تا عوامل محیط بازاریابی گسترده می باشد.(بلوریان تهرانی،۱۷:۱۳۷۶)

هر تحقیقی برای دستیابی به اهداف خاصی طراحی وپیاده سازی می شود . اهداف هر تحقیق می تواند به دو صورت کلی وجزیی مطرح شود. هدف کلی به صورت مستقیم از مسئله تحقیق مشتق می شود واهداف جزیی تحقیق نیز در واقع بر کار بردهای نتایج پژوهش اشاره دارند. به طور کلی اهداف کلی  فراسوی این تحقیق در سه بخش خلاصه می شود:

 • بررسی میزان تاثیر آمیخته های بازاریابی بر رفتار خرید مصرف کنندگان محصولات لبنی به گونه ای که بتوان از نتایج آن روابط معناداری را برای اثبات فرضیه های تحقیق نتیجه گرفت.
 • در نتیجه برای رعایت اصل تحدید موضوع در این تحقیق به بررسی عوامل آمیخته بازاریابی (به معنی مجموعه زمینه ها یا مقوله های مهم در بررسی ها،تصمیم گیریی ها وارزیابی های مربوط به بازاریابی واحد تجاری)در خرید محصولات لبنی پرداخته تا بتوانیم راهکار مناسب جهت توسعه یک مدل رفتار خرید برای مصرف کنندگان محصولات لبنی ارائه دهیم.
 • با جمع آوری روابط معنادار رفتار خرید مصرف کنندگان و درک نیازهای مصرف کنندگان, فروشندگان و تولید کنندگان, چارچوب های نظری یک نقشه راه جهت تدوین استراتژی  بازاریابی محصولات لبنی ارائه کنیم.

۱ – ۶. اهمیت و ضرورت  تحقیق

موسسات امروزی  بدون ارتباط با مشتری و اطلاع از نظرو طرز تلقی آنها از عملکرد خود قادر به ادامه حیات نخواهند بود.این موسسات باید درباره تعین وتقسیم یک بازار وتولید محصولات وخدماتی که نیاز قسمت هایی از بازار را برآورد می کنند که به عنوان هدف انتخاب شده اند ،شناخت لازم را کسب کنند.این موسسات باید برای هر چه جذاب تر کردن قیمت فروش،شیوه های قیمت گذاری را به خوبی بدانند. آنها همچنین با انتخاب کانال­ های درست توزیع ،سعی خواهند کرد محصولات خود را در دسترس مشتریان قرار دهند .انجام تبلیغات وپیشبرد کالا ها ،به نحوی که مشتریان اطلاعات لازم را در مورد این کالاها به دست آورند وخواستار این کالاها شوند ،زمینه ­­های دیگری است که این واحد ها باید درباره آنها آگاه باشند .(اطلاع ازچهار پی) (فلیپ کاتلر وگری آرمسترانگ،۲۶:۱۳۷۷)

از طرفی ازمهمترین معضلات اقتصادی کشور،وابسته بودن درآمد کشوربه نفت وصادرات بسیار کم کالاهای غیرنفتی است.ازآنجاکه صنعت محصولات لبنی دارای پتانسیل بالایی است می توان امیدداشت که رشدوتقویت این صنعت علاوه بر کمک کردن به بالابردن سطح اشتغال ورونق گرفتن بازارهای داخلی درنهایت می تواندکارآمدی بیشتری دررقابت درسطح جهانی ازخودنشان دهدوبه عنوان یک کالای غیرنفتی سهم بیشتری در صادرات کشور ایفا کند.برای رسیدن به این مهم باید به نقش بازاریابی توجه داشت.چراکه به دلیل نقش اساسی بازاریابی نمی توان به آن همچون وظیفه وکاری جداگانه نگریست.تمام مسایل ازنقطه  نظر حاصل نهایی عملکردبازاریابی،یعنی  دیدگاه مشتری، مورد قضاوت قرار می گیرد.موفقیت نه توسط تولید کننده، بلکه توسط مشتری تعیین می شود.

همچنین در ادبیات نوین مدیریت هر یک از وظایف مدیران مانند برنامه ریزی، سازمان دهی و کنترل و. جلوه ای از نوعی تصمیم گیری هستند در این میان تصمیم گیری راجع به عناصر آمیخته بازاریابی و همچنین تعیین اولویت نسبی هر کدام شالوده ی اساس سیستم بازاریابی را شکل می دهد چرا که در آن علاوه بر ارضای نیازهای بازار هدف باید اهداف سازمانی و بازاریابی موسسه نیز مدنظر قرار گیرد.

در این تحقیق تلاش می شود ضمن شناسایی و اولویت بندی مهمترین عناصر آمیخته بازاریابی درخرید محصولات لبنی به عنوان یک هدف فرعی، برخی از نام های تجاری فعال در بازار محصولات لبنی را با توجه به این عناصر دو به دو با هم مقایسه شوند. در واقع رتبه بندی عناصر آمیخته بازاریابی موثر بر خرید محصولات لبنی می تواند به مدیران به عنوان تصمیم گیرندگان کمک کند تا نقطه نظرات مشتری را در یابند و آنها را در اهداف و استراتژی ها شرکت خود بگنجانند و در نهایت بتوانند در بازار به سهم بیشتری برسند، سود آوری شرکتشان را بالا ببرند و یا حتی جلوی شکست سازمان خود را بگیرد.

۱ – ۸. نوع تحقیق

نوع تحقیق ارائه شده را از منظر هدف ، روش و مکان در چهارچوب طبقه بندی زیر  بررسی   می کنیم.

۱ – ۸ – ۱. بر اساس هدف

این تحقیق از نظر دسته بندی تحقیقات بر اساس هدف، یک تحقیق کاربردی به شمار می آید که به شناسایی  و رتبه بندی مهمترین عناصر آمیخته بازاریابی ((۴Pاز دید فروشندگان می پردازد.

۱ – ۸ – ۲. بر اساس روش

تحقیق حاضر از نظر دسته بندی تحقیقات بر اساس روش ، یک تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی می باشد.در واقع سعی شده است آن چه وجود دارد در قالب تحقیق توصیفی تشریح  می شود.

۱ -۸ – ۳. بر اساس مکان

این تحقیق از نظر مکانی ، به علت محدودیت های  مختلف، فقط در در شهرهای ساری, قائم شهر و بابل انجام پذیرفته و این پژوهش منحصر به بازار های مطرح این شهرها می باشد .عمده پرسشنامه ها در مناطق جغرافیایی زیر در این شهرها توزیع گردیده است.

 • فروشگاه های زنجیره ای
 • بازارهای هفتگی
 • بازار سنتی
 • فروشگاه های مواد لبنی

۱ – ۹. قلمرو زمانی تحقیق

این تحقیق در شهریور ماه ۱۳۹۲آغازشد ودر فروردین ماه ۱۳۹۳به پایان رسید.

۱ – ۱۰. متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق

هر تحقیق با توجه به اهداف فراسوی آن و فرضیه هایی که باید درستی و یا عدم درستی آن را بررسی کند نیازمند تعریف متغیرهای مستقل و وابسته می باشد. متغیرهای مستقل و وابسته بکار گرفته شده  در فرضیه های تحقیق عبارتند از:

متغیرهای مستقل: آمیخته بازاریابی, قیمت محصول, کانال توزیع, ترفیع, محصول

متغیرهای وابسته: میزان فروش, اعتماد مصرف کننده

۱ – ۱۱. روش گرد آوری داده ها

داده های تحقیق حاضر به صورت میدانی از   فروشندگان مواد لبنی و به کمک پرسشنامه و مصاحبه جمع آوری گردیده است. به طور کلی در این تحقیق از سه دسته اطلاعات به صورت مکمل وهمراستا با یکدیگر استفاده شده است.

 • اطلاعاتی که در جهت تدوین فرضیات موثر بوده اند .این دسته از اطلاعات از طریق مصاحبه مقدماتی با دست اندر کاران صنعایع لبنی به دست آمده اند.
 • اطلاعاتی که از طریق پرسشنامه از فروشندگان به دست آمدند.
 • اطلاعاتی که از طریق منابع ثانویه (نشریات ،پایان نامه های مرتبط ،کتاب ها )به دست آمدند.

۱ – ۱۲. ابزارهای گردآوری داده

در تحقیق حاضر داده­ های ابتدایی بر اساس داده های اولیه موجود و به کمک مصاحبه های صورت پذیرفته با  برخی از فعالین صنایع لبنی بدست آمده، و سپس با کمک پرسشنامه هایی که امکان امتیاز دهی از ۱ تا ۵ را دارا بودند، معیار های مورد نظر بدست آمد .در نهایت با کمک پرسشنامه سلسله مراتبی معیارهای بدست آمده دو به دو با هم مقایسه گردید و با کمک نرم افزارانتخاب خبره  به تحلیل داده ها پرداخته شد.

۱ – ۱۳. روش تجزیه و تحلیل داده ها

با توجه به این که در این پژوهش از روش سلسله مراتبی استفاده گردیده به این منظور برای بررسی و تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارانتخاب خبره استفاده گردیده است که امکان وزن دهی به معیار های مورد نظر و مقایسه آنها را فراهم کرده است .

۱ – ۱۴. جامعه آماری

جامعه آماری این تحقیق  خریداران  محصولات لبنی می باشند. منظور از خریداران, کلیه مصرف کنندگانی می باشند که به شیوه های مختلف کانال توزیع, اقدام به تهیه و مصرف محصولات لبنی می کنند.

 

۱ – ۱۵. مبانی تدوین فرضیه

فرضیات تحقیق حاضر با توجه به بررسی های مقدماتی به عمل آمده ،تدوین گردیده است. ودر واقع حاصل مصاحبه مقدماتی با دست اندرکاران صنایع لبنی ،تحقیقات کتابخانه ­ایی ودیدگاه اساتید راهنما ونگارنده  می باشد.

۱ – ۱۶. فرضیه های تحقیق

 1. بین آمیخته قیمت محصول لبنی و میزان فروش آن رابطه معناداری وجود دارد.
 2. بین آمیخته کانال های توزیع و میزان فروش محصول رابطه معناداری وجود دارد.
 3. بین آمیخته ترفیع و میزان فروش محصول رابطه معناداری وجود دارد.
 4. بین آمیخته محصول لبنی و میزان فروش آن رابطه معناداری وجود دارد.
 5. بین آمیخته بازاریابی و میزان فروش محصول لبنی رابطه معناداری وجود دارد.
 6. بین آمیخته محصول لبنی و اعتماد مصرف کنندگان رابطه معناداری وجود دارد.
 7. بین آمیخته ترفیع و اعتماد مصرف کنندگان رابطه معناداری وجود دارد.
 8. بین آمیخته قیمت و اعتماد مصرف کنندگان رابطه معنا داری وجود دارد.
 9. بین آمیخته کانال توزیع و اعتماد مصرف کنندگان رابطه معناداری وجود دارد.
 10. بین آمیخته بازاریابی و اعتماد مصرف کنندگان رابطه معناداری وجود دارد.

 

۱ – ۱۷. تعریف واژه ها و متغیرهای تحقیق

بازار. محلی برای مبادلات بالقوه بازار نامیده می شود. اگر برای محصول یا خدمت حتی یک نفر هم وجود داشته باشد می توانیم بگوییم که بازار وجود دارد.

بازاریابی. جستجو برای مناسب ترین بازار و بخش هایی که سازمان می تواند در آن جا به صورت مفید و موثرتر حضور یافته و پاسخ گوی نیاز مشتریان باشد. به بعبارت ساده تر بازاریابی یعنی بخش بندی یا تقسیم بازارها و تعیین محصولات شرکت برای مناسب ترین بازارها.

آمیخته بازاریابی[۲]: فلیپ کاتلر[۳](۱۹۹۱) آمیخته بازاریابی را مجموعه ای از متغییر های (ابزارهای) قابل بازار یابی می داند که شرکت آنها را برای پاسخ گویی به بازار هدف در هم می آمیزد.آمیخته بازاریابی در برگیرنده همه کارهایی است که شرکت می تواند انجام دهد تا بر میزان تقاضا برای محصولاتش اثر بگذارد.

قیمت. حساس ترین عنصر بازاریابی, عبارتست از مبالغی که مشتریان در قبال تحویل گرفتن محصول پرداخت می کنند.

محصول. محصول چیزی است که شرکت به بازار عرضه می کند و شامل طرح محصول، کیفیت, مشخصات, نام تجاری و بسته بندی آن می شود.

توزیع. کلیه فعالیت های است که با هدف رسانیدن محصول به دست مشتری انجام می شود.

ترفیع. به منظور ارتباط موثر با مشتری بکار رفته بگونه ای که عمدع فعالیت ها بر محور تشویق مشتری برای خرید و اعتماد به محصول و نام تجاری می باشد.

کیفیت. درجه ای از رضایت مشتری نسبت به محصول ارائه شده از سوی شرکت می باشد.

[۱] Marketing

[۲] Marketing-mix

[۳] Philip kotler

تعداد صفحه :۱۱۷

قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

پایان نامه طراحی مدل عوامل مؤثر بر شکل‌گیری برند با رویکرد پویایی سیستم

پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده علوم انسانی

گروه مدیریت

 

عنوان

طراحی مدل عوامل مؤثر بر شکل‌گیری برند با رویکرد پویایی سیستم(مورد مطالعه:صنایع غذایی زرین غزال)

 

        استاد مشاور

دکتر میثم شفیعی رودپشتی

 

بهمن ۱۳۹۲

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

با توجه به اهمیتی که برندها در خلق ارزش و افزایش جریانات نقدی ورودی مؤسسات دارند لازم است مدیران واحدها توجه ویژه‌ای به این مقوله مبذول داشته و با تلاش در جهت شکل‌گیری، خلق و حفظ برندی که بتواند انتظارات مصرف‌کنندگان، سهامداران و سایر گروه‌هایی که به نحوی بر ارتباطات سازمانی تأثیرگذارند را برآورده سازد. شناخت عوامل موثر بر شکل‌گیری برند از چنان اهمیتی برخوردار است که شاید موفقیت بسیاری از شرکتهای امروز و آینده مبتنی بر شناخت درست این گونه عوامل باشد .شرکت‌ها میتوانند با گروه‌بندی این گونه عوامل و بررسی تاثیر آنها شانس موفقیت برند و نهایتاً شرکت خود را در بازارهای رقابتی امروز افزایش دهند. در این پژوهش در نظر است تا عواملی که بر شکل‌گیری برند اثرگذارند، ‌مورد شناسایی قرار گیرد و با بهره گرفتن از تکنیک دلفی فازی عوامل مؤثر بر شکل‌گیری برند شناسایی و نهایی گردد و با بهره گرفتن از تکنیک پویایی سیستم تاثیر هر یک از این عوامل بر شکل‌گیری برند بررسی شوند. برای این منظور، ابتدا روابط بین متغیرهای بدست آمده از ادبیات تحقیق، در قالب نمودار علی – معلولی مدل‌سازی شد. سپس با توجه به نظر خبرگان در ارتباط با میزان ارتباط متغیرها با یکدیگر نمودار جریان طراحی گردید. در ادامه سناریوها طراحی و تست شد. هدف از انجام این تحقیق، مدل‌سازی عوامل موثر بر شکل‌گیری برند صنایع زرین غزال فارس است. اطلاعات این پژوهش از طریق مصاحبه با خبرگان دانشگاه و صنعت و همچنین استفاده از آمار و مستندات موجود در ارتباط با صنایع زرین غزال فارس استخراج شده است.

از نتایج بدست آمده از این پایان نامه طراحی مدل عوامل موثر بر شکل‌گیری برند است و همچنین نتایج نشان می‌دهد که افزایش در شاخص‌های شکل‌گیری برند می‌تواند باعث افزایش یافتن در سهم بازار،  سودآوری و میزان تقاضای برند صنایع زرین غزال فارس شود.

کلمات کلیدی: برند- شکل‌گیری برند- دلفی فازی- پویایی سیستم

 فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                              صفحه                                                                                                                                                                                                                                                                                 

فصل اول: کلیات تحقیق ۱

۱- ۱‌- مقدمه ۲

۱-۲‌- بیان مسئله ۳

۱-۳- اهداف تحقیق. ۵

۱-۳-۱- اهداف کلی تحقیق. ۵

۱-۳-۲- اهداف جزئی تحقیق. ۶

۱-۴- سؤالات تحقیق. ۶

۱-۵- قلمرو تحقیق. ۶

۱-۵-۱- قلمرو موضوعی. ۷

۱-۵-۲- قلمرو مکانی. ۷

۱-۵-۳- قلمرو زمانی. ۷

۱-۶- روش تحقیق. ۷

۱-۷-مراحل انجام تحقیق ۸

۱-۸- شرح واژه‌ها و اصطلاحات. ۹

فصل دوم ادبیات تحقیق. ۱۱

۲-۱- مقدمه ۱۲

۲-۲-۱-تاریخچه خلق برند. ۱۲

۲-۲-۲- تعریف واژه برند. ۱۴

۲-‌۳- جایگاه برند در محصول. ۱۵

۲ -۴- مزایای یک برند. ۱۷

۲-۵‌‌- ‌برندسازی. ۲۰

۲-۶- ارزش ویژه برند. ۲۴

۲-۷ شخصیت برند. ۲۷

۲-۸- تصویر ذهنی برند. ۲۸

۲-۹- مراحل لازم جهت رسیدن به یک برند موفق. ۲۸

۲-۹-۱- مرحله‌اول: خودشناسی. ۲۸

۲-۹-۲- مرحله دوم: تعیین جایگاه شرکت. ۲۹

۲-۹-۳- مرحله سوم : تهیه ابزار کار ۳۰

۲-۹-۴- مرحله‌چهارم: داشتن استراتژی مناسب مطرح نمودن برند شرکت در جامعه ۳۱

۲-۱۰- مدیریت برند. ۳۳

۲-۱۰-۱- جایگاه مدیریت برند در چارت سازمان. ۳۳

۲-۱۰-۲- وظایف مدیریت برند. ۳۳

۲-۱۱- پیشینه تحقیق. ۳۴

۲-۱۱-۱- مطالعات خارجی. ۳۴

۲-۱۱-۲- مطالعات داخلی. ۳۶

۲-۱۲- معرفی سازمان مورد مطالعه ۳۹

۲-۱۳- جمع بندی. ۴۱

فصل سوم                                                                                                                                                                :روش تحقیق. ۴۳

۳-۱- مقدمه ۴۴

۳-۲- روش تحقیق. ۴۴

۳- ۳- ابزار جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات. ۴۵

۳-۴- پایایی و روایی ابزار اندازه‌گیری. ۴۵

۳-۵ – جامعه‌ آماری. ۴۷

۳-۶- متغیرهای تحقیق. ۴۸

۳-۷- دلفی فازی. ۴۹

۳-۷-۱- مروری بر روش دلفی ۴۹

۳-۷-۲- روش دلفی فازی. ۵۰

۳-۸- پویایی سیستم. ۵۳

۳-۸-۱- مراحل مدل پویایی سیستم. ۵۵

۳-۸-۱-۱- مرحله اول: شناسایی مسئله ۵۵

۳-۸-۱-۲- مرحله دوم: فرضیه‌های پویا ۵۶

۳-۸-۱-۳- مرحله سوم: فرمول‌بندی. ۵۶

۳-۸-۱-۴- مرحله چهارم: تست کردن. ۵۶

۳-۸-۱-۵- مرحله پنجم: فرمول بندی و ارزیابی خط مشی. ۵۶

۳-۸-۲- ابزارهای مورد استفاده درپویایی سیستم. ۵۸

۳-۸-۲-۱- نمودار علت – معلولی. ۵۸

۳-۸-۲-۲- نمودار موجودی – جریان یا نرخ – حالت. ۵۸

۳-۸-۲-۳-  نمودار رفتاری. ۵۹

۳-۹- جمع بندی. ۵۹

فصل چهارم:جمع­آوری و تجزیه و تحلیل داده‌ها ۶۰

۴-۱- مقدمه ۶۱

۴-۲- چارچوب تحقیق. ۶۱

۴-۳- گام‌های عملیاتی روش دلفی فازی. ۶۲

۴-۳-۱- انتخاب خبرگان. ۶۳

۴-۳-۲- استخراج و تعیین گزینه‌های پیشنهادی. ۶۴

۴-۳-۳-تعریف متغیرهای زبانی. ۶۴

۴-۳-۴- فازی‌ سازی. ۶۵

۴-۴- مراحل اجرای روش دلفی فازی در تعیین عوامل موثر بر شکل‌گیری برند. ۶۵

۴-۴-۱- مرحله نخست نظرسنجی. ۶۵

۴-۴-۲- مرحله دوم نظرسنجی. ۶۹

۴-۴-۳-مرحله سوم نظر سنجی. ۷۵

۴-۵- نمودار علی – معلولی مسئله ۷۹

۴-۶- نمودار جریان مسئله ۸۴

۴-۷- سناریوها ۸۶

۴-۷-۱- سهم بازار ۸۷

۴-۷-۲- سود ۸۸

۴-۷-۳- تقاضا ۸۹

۴-۸- تست سناریوها ۹۰

۴-۸-۱- سناریو اول: کاهش در قیمت محصول. ۹۱

۴-۸-۲- سناریو دوم: تغییرات همزمان در تبلیغات و سیستم تحقیق وتوسعه ۹۳

۴-۸-۳- سناریو سوم: تغییرات در میزان نوآوری. ۹۵

۴-۶-۴- سناریو چهارم: تغییرات در سیستم مدیریت ارتباط با مشتری. ۹۷

۴-۶-۵- سناریو پنجم: تغییرات در مزایای رقابتی. ۹۹

۴-۹- جمع‌بندی. ۹۹

فصل پنجم:     نتیجه گیری و پیشنهادها ۱۰۰

۵ -۱- مقدمه ۱۰۱

۵-۲- نتایج ۱۰۱

۵-۳- پیشنهادها ۱۰۳

۵-۳-۱- پیشنهادهای کاربردی. ۱۰۴

۵-۳-۲- پیشنهادهای پژوهشی. ۱۰۴

منابع  و  مأخذ. ۱۰۶

پیوست     . ۱۲۰

مقدمه

در عصر حاضر فضای بازاریابی، فضای بسیار پیچیده ای دارد و فرمول و قواعد روتین نمی تواند مشکلات را حل کند، در کنار آن خلاقیت و چابکی پارامتری است که می تواند بازاریاب را تبدیل به موج سوار حرفه ای در فضای محدودیت‌ها نماید، برندها می‌توانند منجر به خلق ایده‌های جدید در مورد محصولات و خدمات شرکت شوند. به عبارت دیگر برندهای قدرتمند و به روز، می توانند نوآوری را در سازمان‌ها تحریک کنند، همچنین برند می‌تواند برای نخبگان و افراد ریسک پذیر علاقه‌مند به راه‌اندازی کسب و کار در صنعت، ملاکی جهت ارزشیابی بنگاه نوپای آنان باشد. افزایش رقابت، باعث توجه بیشتر به حفظ مشتریان فعلی و تلاش برای جذب مشتریان جدید شده است(دهدشتی و همکاران، ۱۳۸۹).

برند یکی از ابزارهای ارتباطی مهم در مجموعه مدیریت ارتباط با مشتری[۱] محسوب می‌شود و به دو دلیل برای مشتریان ارزشمند است: اول اینکه ریسک مصرف‌کننده را کاهش می‌دهد و دوم در هزینه‌های تصمیم‌گیری صرفه‌جویی می کند. همچنین برند یکی از علائم موثر در بازار می‌باشد که شرکت بدلیل عدم تقارن(ناموزون) اطلاعات در بازار آن را بکار می‌برد و مشتری را در معرض ضرر و زیان قرار می‌دهد. از این رو شرکت برای جلوگیری از عدم اطمینان مشتری، خواسته‌های او را برآورده نموده و به تعهداتی که به مشتری در رابطه با خدماتش داده بود عمل می‌کند. اگر مشتریان از یک برند مایوس و ناامید شوند، تمام سرمایه‌گذاری‌های شرکت و سودهای آینده آن در معرض خطر قرار می‌گیرند. پس برند همانند یک اهرم عمل کرده و شرکت را تشویق می‌کند تا بطور مناسب به تعهداتش عمل کند(سویینی و سوایت[۲]،۲۰۰۸). برند در یک رابطه طولانی مدت، باعث می‌شود که خریدار و فروشنده به یکدیگر تعهد پیدا کنند. برند علاوه براین که سهم بازار را زیر تسلط خود نگه می‌دارد، برای رشد کسب و کار هم راه‌هایی را مطرح می‌کند و کارکنان ماهر و مستعد را جذب و حفظ می‌کند و ارزش خود را نزد سهامداران مجموعه هم ارتقا می‌بخشد. امروزه اهمیت مفهوم برند در خرید مشتریان به حدی است که برخی از صاحب‌نظران از آن به عنوان یک محصول کامل یاد کرده و معتقدند بسیاری اوقات مشتریان در عوض آنکه محصولی را خریداری نمایند، برندها را می‌خرند مدیران و پژوهشگران، دنیای آینده بازاریابی را جهان مدیریت برند[۳]و فعالیت‌های پیرامون برندسازی نام نهاده‌اند. شاید هیچ سرمایه‌ای بیش از یک نام قدرتمند، معتبر و ارزش‌آفرین برای سازمان‌ها کارآمد نباشد(رحیم نیا و فاطمی،۱۳۹۱). از این رو شناخت عوامل موثر بر شکل‌گیری برند و بررسی ویژگی‌های خاص برند اهمیتی دو چندان یافته و انجام تحقیقات متنوعی را در این زمینه ضرورت می‌بخشد .تحقیق حاضر نیز با این هدف و تحت عنوان بررسی علل و عوامل موثر بر شکل‌گیری برند انجام خواهد شد. اهمیت شناخت عوامل موثر بر شکل‌گیری برند از چنان اهمیتی برخوردار است که شاید موفقیت بسیاری از شرکت‌های امروز و آینده مبتنی بر شناخت درست این گونه عوامل باشد. این گونه شرکت‌ها می‌توانند با گروه‌بندی این گونه عوامل و بررسی تاثیر هر یک از این طبقات، شانس موفقیت برند و نهایتاً شرکت خود را در بازارهای رقابتی امروز افزایش دهند(وظیفه دوست و خیری،۱۳۸۹).

 

۱-۲‌- بیان مسئله

در سال‌های اخیرفضای کسب وکار در جهان شاهد تغییرات و تحولات بسیار زیادی بوده است از جمله این تغییرات می‌توان به تغییر نگرش شرکت‌ها از دارایی‌[۴]های مشهود۳ به سمت دارایی‌های نامشهود (ازجمله حق اختراع، برند، لیسانس، دانش فنی و.) اشاره نمود(بولتن موسسه برند فاینانس،۲۰۰۰).

امروزه شرکت‌ها، سرمایه‌گذاری‌های هنگفتی درخصوص خلق برند می‌نمایند. در بیشتر بخش‌های اقتصادی، حتی در بازارهایی مانند بازار مواد غذایی، محصولات کشاورزی و محصولات با تکنولوژی بالا، شاهد بوجود آمدن برندهای جدید و بی‌شماری هستیم که قبلا بطور سنتی در این خصوص مقاومت می‌کردند. اما به نظر می‌رسد در کشور ما از اصول و روش‌های علمی در جهت خلق برند کمتر استفاده می‌شود و محصولات تولیدی ما کمتر توانسته‌اند جایگاه خود را در ذهن مصرف‌‌کننده تثبیت نمایند و در رقابت با محصولات مشابه و برند مشهورتر معمولا در مقام انتخاب، احتمالا تمایزات به وضوح در فرایند تصمیم‌گیری خرید مصرف‌کننده قابل مشاهده است. بگونه‌ای که مصرف‌کننده معمولا اقدام به خرید کالایی با برند مشهورتر می کند و در نهایت، این مسئله هم از بعد رقابتی برای محصول شرکت و هم از بعد اقتصادی برای سهامداران، نوعی ضعف تلقی می‌شود(کفاش‌پور و نیاکان،۱۳۹۰). صنایع غذایی در ایران با مشکلات پس از تولید مواجه است که به نظر می‌رسد به دلیل بکارگیری استراتژی‌های نادرست در زمینه‌ی بازاریابی و تبلیغات و همچنین بی‌توجهی به ارزش‌های ناشی از برندهای معتبر و کم‌ توجهی به دیدگاه مشتری است. در کشور ما با وجود برندهای معتبر و باسابقه، تا کنون در زمینه‌ی ارزش‌گذاری برند و انطباق اجزای مطلوبیت آن با خواسته‌ها  و نیاز مشتریان فعالیت چندانی صورت  نگرفته است  و می توان گفت وضعیت کنونی برند در ایران مشکلات زیادی دارد، به طوری که حتی‌ برخی برندهای معتبر در صنایع غذایی به مرور زمان به دلیل بی‌توجهی مسئولان فراموش شده‌اند(قدس و ظروفی،۱۳۹۰).

بنابراین از اهداف اساسی این پژوهش یافتن عوامل موثر بر شکل‌گیری و ساخت برند است تا زیر بنای محکمی برای ایجاد برندی توانمند در عرصه پر چالش صنایع غذایی ارائه نماید. از آنجا که تدوین عوامل مؤثردر شکل‌گیری برند دشوار است و ضمناً تجربه چشمگیری نیز در این زمینه در کشور وجود ندارد. لذا ماهیت مسأله و حل آن بگونه‌ای است که حصول به دستاوردهای عینی، مستلزم همفکری و همکاری خبرگان در بخش‌های مختلف جامعه است. لذا در این مقاله از روش دلفی فازی برای تعیین عوامل مؤثر بر شکل‌گیری برند استفاده می‌شود.

براساس باورهای هراکلیتوس[۵]، مدیران بازاریابی و برند، باید سنگ بنای فعالیت‌های خود را بر این فلسفه قرار دهند، که همه چیز در هر زمان در حال تغییر و دگرگونی است. هر نوع تشابه یا تظاهر به ثبات صرفا سراب و خیال‌پردازی است. برند به هیچ وجه از نظر ماهیت از سایر موجودیت‌های جهان، مستثنی نیستند. برعکس، برند ثبات بسیار کمتری نسبت به موجودیت‌های دیگر دارند چون آنها فقط در ذهن مصرف‌کنندگان فعلی و بالقوه، وجود دارند. مدیران بازاریابی در گذشته براین باور بودند که مدیریت برند به مفهوم خلق، توسعه و حفظ آن است. به عبارت دیگر فرضیه اصلی ذهن آنها این بود که برندها مانند اجزاء معماری یک ساختمان هستند و باید آنها را یکی یکی در کنار هم چید تا نهایتا این ساختمان، شکل گیرد و زمانی که شکل گرفت تا پایان عمر خود به همان حالت باقی می‌ماند .برخی از بازاریابان و مدیران کسب و کارها، امروزه نیز نسبت به برند چنین دیدگاهی دارند. آنها ساده‌لوحانه براین باورند که برند در دنیای دگرگون کسب و کار امروز مانند نقاط ثابت و بدون تغییری هستند، اما چنین بنیان فکری برای مدیر بازاریابی که دردنیای امروز فعالیت می‌کند، مهلک و کشنده است(بطحایی،۱۳۸۵). در دنیای برند، هیچ چیز ثابت نیست. همه چیز در هر لحظه در حال تغییر است (الیجیکا[۶]،۲۰۰۶). ادراک مصرف‌کنندگان از برند و موقعیت شما در صحنه رقابت، هر روز متفاوت از روز دیگر است. تعداد زیاد متغیرهایی که در شکل‌گیری برند موثرند و رابطه‌های چند سویه و تأثیرگذاری و تأثیرپذیری زیاد این متغیرها نشان می‌دهد که این سیستم از انواع سیستم‌های پیچیده[۷] است که ارائه نقشه یا تصویری از وضعیت فعلی وآتی آن بسیارمشکل می‌باشد(نیستپ[۸]،۲۰۰۷).

صنایع غذایی زرین غزال فارس یک برند خوب است که برند طیف وسیعی از محصولات لبنی است ولی در هیچ یک از آنها رتبه اول بازار نیست و این موضوع می‌تواند به عنوان یک مسئله مطرح شود. هدف از انجام این تحقیق، مدل‌سازی عوامل موثر بر شکل‌گیری برند دایتی است. هدف از مطالعه این سیستم آن بوده است که بتوان تأثیر تغییرات در متغیرهای مختلف بر وضعیت آتی را ارزیابی کرد. هدف دیگر آن است که بتوان پس از شناخت دقیق این سیستم با بهره گرفتن از ابزار سیستم داینامیک با ایجاد تغییر در اجزای مدل، تأثیر سیاست‌های مختلف بر آینده سیستم را مشاهده کنیم، به نحوی که علاوه  بر ارائه نقشه از وضعیت فعلی و وضعیت آتی بتوان به انتخاب سیاست مطلوب نیز پرداخت. در این تحقیق برای نخستین بار از شبیه‌سازی[۹] سیستم داینامیک جهت مدل‌سازی عوامل موثر بر شکل‌گیری برند استفاده شده است.

۱-۳- اهداف تحقیق

در پژوهش حاضر هدف اصلی” بررسی عوامل مؤثر بر شکل‌گیری برند در صنایع زرین غزال فارس ” می‌باشد. سایر شرکت‌ها می‌توانند با ایجاد یکسری تغییرات از این مدل استفاده کنند.

۱-۳-۱- اهداف کلی تحقیق

از اهداف کلی تحقیق می توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱- شناسایی عوامل موثر بر شکل‌گیری برند

۲- ارائه مدل عوامل موثر بر شکل‌گیری برند

۳- ارائه مدل شکل‌گیری برند با رویکرد پویایی سیستم

۱-۳-۲- اهداف جزئی تحقیق

اهداف جزئی این تحقیق عبارتند از:

۱- شناسایی عوامل موثر بر شکل‌گیری برند

۲- نهایی کردن عوامل موثر بر شکل‌گیری برند با تکنیک دلفی فازی

۳- ارائه مدل عوامل موثر بر شکل‌گیری برند

۴- طراحی نمودار علی – معلولی عوامل موثر بر شکل‌گیری برند

۵- طراحی نمودار جریان عوامل موثر بر شکل‌گیری برند

 

۱-۴- سؤالات تحقیق

سؤالات تحقیق شامل موارد زیر است:

۱- عوامل موثر بر شکل‌گیری برند کدامند؟

۲- مدل پویایی سیستم برای شناسایی عوامل موثر بر شکل‌گیری برند چیست؟

۱-۵- قلمرو تحقیق

قلمرو تحقیق از سه قسمت قلمرو موضوعی، قلمرو مکانی و قلمرو زمانی تشکیل شده است که به بیان هرکدام می‌پردازیم.

 

۱-۵-۱- قلمرو موضوعی

موضوع این تحقیق طراحی مدل عوامل مؤثر بر شکل‌گیری برند با رویکرد پویایی سیستم می‌باشد. بنابراین با توجه به موضوع تحقیق، در مورد موضوعات برند، شکل‌گیری برند و برندسازی‌، دلفی فازی، مدل پویایی سیستم، مطالعاتی در این تحقیق صورت گرفته است.

 

۱-۵-۲- قلمرو مکانی

قلمرو مکانی این تحقیق صنایع غذایی زرین غزال فارس است.

 

۱-۵-۳- قلمرو زمانی

   این تحقیق در سال ۱۳۹۲ انجام گرفته است، در اواخر بهار و اوایل ماه خرداد آغاز شد و تقریبا در اواخر ماه بهمن به پایان رسید.

 

۱-۶- روش تحقیق

روش انجام این تحقیق از نوع کمی است. نوع تحقیق بر اساس هدف کاربردی می‌باشد و بر اساس چگونگی بدست آوردن داده‌های مورد نیاز، تحقیق حاضر از نوع توصیفی و از شاخه پیمایشی، محسوب می‌شود. برای جمع‌آوری اطلاعات از روش میدانی استفاده شده است، به این ترتیب که ابتدا برای شناسایی شاخص‌های موثر بر شکل‌گیری برند با بررسی پیشینه تحقیق، شاخص‌ها(متغیرهای تحقیق) شناسایی و سپس برای تکمیل این شاخص‌ها و نهایی نمودن آنها پرسشنامه‌ای براساس تکنیک دلفی فازی و توسط محقق طراحی گردید و طی سه مرحله در میان خبرگان توزیع شد. سپس با توجه به شاخص‌های نهایی، با توجه به مطالعات گسترده‌تر رابطه میان عوامل نهایی مشخص شد و با کمک نرم‌افزار ونسیم[۱۰] که از نرم‌افزارهای پویایی سیستم است، نمودار علی – معلولی[۱۱] طراحی شد. سپس این مدل طراحی شده با مصاحبه‌های پی‌درپی مورد تایید نظر خبرگان صنعت و دانشگاه قرار گرفت. بعد از این مرحله با توجه به نظر خبرگان و مطالعات میدانی میزان اثرگذاری متغیرها بر یکدیگر مشخص گردید و با توجه به این اعداد فرمول‌نویسی مدل صورت گرفت و در نهایت خروجی‌های نرم‌افزار ونسیم مورد تایید نظر خبرگان قرار گرفت.

[

تعداد صفحه :۱۳۵

قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

پایان نامه تخصیص منابع مدیریت کیفیت به استراتژی­های کیفیت با بهره گرفتن از تحلیل شبکه­ای فازی و برنامه ­ریزی آرمانی

دانشکده علوم اداری واقتصادی

 گروه مدیریت صنعتی

گرایش تولید

  پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد

 تخصیص منابع مدیریت کیفیت به استراتژی­های کیفیت با بهره گرفتن از تحلیل شبکه­ای فازی و برنامه ­ریزی آرمانی، مطالعه­ موردی: شرکت شهدگستران نوین

دی ماه ۱۳۹۴

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

۱-۱    مقدمه

در دنیای پرچالش امروزی که فضای تجاری بیشتر از گذشته رقابتی و غیر قابل پیش ­بینی شده، شرکت­ها برای ماندگاری و حصول اهداف تجاری ناچار به استفاده از رویکردهای متعالی و توسعه­ی شایستگی­ها و قابلیت­های خود در مواجهه با عدم اطمینان هستند. با توجه به محدودیت منابع و نامحدود بودن نیازهای انسانی، افزایش جمعیت و رقابت شدید و بی رحمانه در اقتصاد جهانی، بهبود بهره­وری استفاده از منابع نه یک انتخاب بلکه یک ضرورت می­باشد (دیوید، ۲۰۰۶).

تمامی نظامهای تدوین شده در امر کیفیت، تلاش خود را معطوف به کسب اهداف استراتژیک و مزیت رقابتی گردانیده­اند. اما آنچه در این میان مهم به نظر می­آید اهمیت منابع در این نظام­ها و نقش آن در تحقق اهداف مورد نظر است. توجه عمیق به منابع به عنوان برجسته­ترین عامل مزیت رقابتی در رشد توسعه، کارآفرینی و متعاقب آن تمایز سازمان­ها از یکدیگر نقش کلیدی ایفا نموده است (شورکی، ۱۳۹۰).

این تحقیق در نظر دارد تخصیص منابع مدیریت کیفیت به استراتژی­های کیفیت را در شرکت شهدگستران نوین انجام دهد. در فصل حاضر، ابتدا به تشریح و بیان مسئله تحقیق و ضرورت و اهمیت انجام تحقیق پرداخته می­شود. سپس اهداف اصلی و سوالات تحقیق و در انتها قلمرو تحقیق و تعریف عملیاتی واژه­های تحقیق بیان می­شوند.

۱-۲    بیان مسئله

رقابت جهانی، تغییرات مداوم فناوری و تحولات سریع و گوناگون در فرهنگ کار، تنها چند عامل از عواملی هستند که بازاری پویا بوجود آورده و بر آن تاثیر متقابل دارند (جعفری و دیگران، ۱۳۹۰). بنابراین سازمان برای هماهنگ کردن قوت ها و ضعف­های سازمان با فرصت­ها و تهدیدهای محیط و همچنین مقابله با محیط پویا نیاز به تفکر استراتژیک دارد (ریاحی، ۱۳۸۴).

این پژوهش در یک شرکت تولید شکلات و فرآورده های کنجد انجام می­شود. از آنجا که تولید مواد غذایی مستقیما با سلامت جامعه در ارتباط است، ارتقا کیفیت محصولات در این صنعت بسیار حائز اهمیت می­باشد. این سازمان با میزان محدود منابع مواجه است و می­بایست به طور بهینه از آن استفاده کند و برای این کار نیاز به روش علمی و برنامه ریزی دقیق دارد. به طور عادی، فعالیت­ها بیشتر و یا کمتر از آنچه نیاز دارند منابع مدیریت کیفیت دریافت می­ کنند و این باعث اتلاف منابع می­شود. هر راهبرد می­بایست به میزان لازم و براساس اهمیتی که در افزایش کیفیت محصولات دارد، منابع مدیریت کیفیت را دریافت کند، تا بهره­وری لازم در سازمان مذکور به حداکثر برسد.

در این پژوهش هشت استراتژی (آراویندان و دیوانداسان، ۱۹۹۶) برای مدیریت کیفیت در سازمان مورد نظر انتخاب شده که بر اساس نیاز هر یک، منابع انسانی، منابع سازمانی و منابع تکنولوژیکی بدون وجود اضافه یا کمبود، به استراتژی­های کیفیت تخصیص داده می­شود. یکی از این استراتژی­ها، بازنگری مداوم در فعالیت های مربوط به کیفیت محصولات است که نیازمند اقدامات اصلاحی و فعالیت­های پیشگیرانه توسط تمام اعضا می­باشد. این بهبود مستمر سازمان مذکور را به سمت کاهش نرخ خطا، هزینه­ های شکست و ضایعات جهت دهی می­ کند. دیگر استراتژی مورد استفاده، بررسی مداوم مشکلات کیفی است. زیرا در صنعت شکلات سازی در عین سادگی نکات ریز و قابل توجهی دارد که اگررعایت نشود در کیفیت محصول نهایی اثر خواهد داشت. سازمان مورد نظر برای رسیدن به سطح کیفیت دلخواه محصولات خود نیاز به استراتژی ای دارد که رویکرد دائمی به سمت اهداف و آرمان ها نامیده می­شود که سازمان باید متعهد باشد و نگرشی حداقل ده ساله داشته باشد و برای ماندن در آن برنامه ­ریزی کند. استراتژی دیگر، رسیدگی دوره ای کیفیت به منظور پیشگیری از مشکلات می­باشد. در استراتژی دیگر، انتقال مداوم نظرات مشتریان و تجزیه تحلیل آنها مورد توجه است. از آنجایی که مدیریت کیفیت فراگیر، فعالیتی برای تمام سازمان است، بنابراین استفاده از دانش افراد و مشارکت دادن آنها یکی دیگر از استراتژی های مورد استفاده می­باشد. مدیریت اطلاعات مربوط به کیفیت نیز دیگر استراتژی مورد نظر است. کنترل هزینه­ های کیفیت نیز استراتژی مهمی است که به آن پرداخته می­شود.

تحقیق حاضر در یک کارخانه تولید مواد غذایی انجام می­شود. به دلیل بالا بودن رقابت در این صنعت، شرکت تصمیم به بالا بردن بهره­وری استفاده از منابع دارد. این شرکت هدف خود را ارائه­ محصولات متمایز با بهترین کیفیت قرار داده است و همین امر نیاز به روشی علمی برای این کار در این سازمان را ایجاد نموده است. روند افتتاح خط تولید جدید و نوع ارائه­ محصولات بهترین گواه این مدعا است، زیرا مطلعین نسبت به صنعت غذا می­دانند که تأسیس و اداره­ی یک مجموعه­ غذایی چه مسائلی به دنبال دارد. در اینجا می توان با اولویت بندی استراتژی­های مناسب بر مبنای معیارهای آن­ها، تصمیم گیرنده را در شرایط مناسب تری از درک اهمیت هر استراتژی مدیریت کیفیت بر مبنای منابع مورد نظر در مدیریت کیفیت جامع قرار داد و تخصیص منابع را بر پایه این اولویت­بندی انجام داد.

۱-۳    ضرورت و اهمیت انجام تحقیق

با انجام این تحقیق، منابع مؤثر در مدیریت کیفیت جامع و نقش هر کدام در پیشبرد اهداف مدیریت کیفیت جامع شناسایی می­شود. به منظور ارتقاء کیفیت محصولات این شرکت، نیازمند استراتژی­هایی هستیم که بتوانند راه را برای رسیدن به هدف هموار کرده و بهره­وری در تولید محصولات، با کیفیت بالا را تضمین نمایند.

هر جا که نیاز به تخصیص منابع محدود به مجموعه ای از فعالیت­ها یا تیم­ها وجود داشته باشد نیاز به راهبردهای بهره­ورانه برای استفاده­ی بهینه از آن نیز وجود دارد (عابدی و دیگران، ۱۳۸۶). در این پژوهش تخصیص منابع به طور دقیق و با روش­های علمی مؤثر صورت می­گیرد. در غیر این صورت منجر به عدم بهره­وری واحد تولیدی و عدم اثربخشی استراتژی­های برنامه ­ریزی شده می­شود. تخصیص به جا و مناسب هریک از منابع مدیریت کیفیت، به این سازمان کمک می­ کند تا بتواند منابع محدود خود را بهتر مدیریت کرده و حداکثر استفاده را از آن­ها داشته باشد. همچنین اگر استراتژی­های کیفیت برای اجرا، با کمبود منابع مواجه نشوند، می­توانند نقش خود را در ارتقاء کیفیت محصولات سازمان به طور مؤثر ایفا کنند.

مسلم است که بین میزان دریافت پشتیبانی استراتژی­ها از منابع در حالتی که از روش­های غیر علمی استفاده می­شود با حالتی که از روش­های معتبر و علمی استفاده می­شود تفاوت وجود دارد. درک این میزان تفاوت در این پژوهش به سازمان کمک بزرگی می­ کند تا تخصیص مجدد منابع را به نحو صحیح انجام دهد.

۱-۴    اهداف اصلی تحقیق

 1. اولویت­بندی منابع سازمانی، انسانی و تکنولوژیکی بر اساس کمک به یکدیگر و بر اساس کمک به هر استراتژی کیفیت و تعیین سهم هر منبع از کل منابع
 2. اولویت بندی استراتژی­های کیفیت بر اساس کمک به کیفیت و بر اساس منابع در دسترس سازمانی، انسانی و تکنولوژیکی و تعیین سهم هر استراتژی از کل استراتژی­ها
 3. تخصیص منابع سه گانه سازمانی، انسانی و تکنولوژیکی به استراتژی­های مختلف کیفیت

۱-۵    سوالات اصلی تحقیق

 1. منابع بر اساس کمک به یکدیگر و بر اساس کمک به هراستراتژی کیفیت چگونه اولویت­بندی می­شوند و سهم هر منبع از کل منابع مدیریت کیفیت چقدر است؟
 2. استراتژی­های کیفیت بر اساس کمک به کیفیت و بر اساس منابع در دسترس چگونه اولویت­بندی می­شوند و سهم هر استراتژی از کل منابع مدیریت کیفیت چقدر است؟
 3. منابع سه­گانه سازمانی، انسانی و تکنولوژیکی به استراتژی­های کیفیت مختلف چگونه تخصیص می­یابد؟

۱-۶    قلمرو پژوهش

۱-۶-۱ قلمرو موضوعی

قلمرو موضوعی پژوهش تخصیص منابع مدیریت کیفیت به استراتژی­های کیفیت به روش تحلیل شبکه­ای فازی و برنامه ­ریزی آرمانی می­باشد.

۱-۶-۲ قلمرو مکانی

قلمرو مکانی این پژوهش شرکت شهد گستران نوین واقع در شهرک صنعتی مشهد در جاده کلات می­باشد. شرکت شهد گستران نوین در سال ۱۳۸۶ به ثبت رسیده و در زمینه ی صنایع غذایی فعالیت می کند. از جمله محصولات تولیدی این شرکت شامل انواع شکلات فراورده کنجدی، بادام زمینی و کاکائویی، انواع ارده کرم کنجد، پشمک، انواع غلات حجیم شده می باشد. این شرکت دارای ۳ خط تولید در فضای ۳۰۰۰ متری کارخانه و یک خط تولید در فضای باز می­باشد. خط یک تولید مربوط به شکلات کنجدی با بسته بندی­های مختلف در ۷۳ کد کالا می­باشد. خط دو تولید این شرکت به تولید شکلات خالص برای روکش شکلات کنجدی و شکلات پشمکی در چهار نوع شیری، دارک، سوپر دارک و کرم­دار می ­پردازد. خط سوم شکلات پشمکی تولید کرده و تولید این شکلات­های پشمکی با روکش نسکافه و قهوه را نیز در دستور کار دارد. این کارخانه حدودا ۸۰ نفر نیروی صف دارد.

۱-۶-۳ قلمرو زمانی

قلمرو زمانی جمع­آوری داده­های این پژوهش در شرکت شهدگستران­نوین، شش ماهه­ی اول سال ۱۳۹۴ می­باشد. پرسشنامه­ها در مهرماه ۱۳۹۴ جمع­آوری شده ­اند.

۱-۷    تعاریف

 • منابع انسانی: نیروی انسانی سازمان و مسائل مربوط به آن ها را شامل می­شود ( هشام و شریف، ۲۰۱۲).
 • منابع سازمانی: منظور تاریخچه، فرهنگ، سیستم مدیریتی، سیاست­ها و روابط رسمی و غیر­رسمی سازمان می­باشد (هشام و شریف، ۲۰۱۲).
 • منابع تکنولوژیکی: شامل اطلاعات، امکانات، تکنیک­ها و فرآیندهای مورد نیاز برای تبدیل نهاده­ها به ستاده­ها می­باشد ( هشام و شریف، ۲۰۱۲).
 • استراتژی مدیریت مستمر سیستم کیفیت: منظور از این استراتژی، سازماندهی مجدد و پیاده سازی یک سیستم مستند سازی دارای استانداردهای مدیریت کیفیت است که بتوان در مواقع نیاز به سیاست­های کیفیت، روش­ها و سوابق دسترسی داشت که پیشرفت فنی، ارتقاء و تغییر در نگرش کارکنان و مشتریان را در پی داشته باشد (آراویندان و دیگران، ۱۹۹۶).
 • استراتژی چک کردن مداوم شکست­ها: استراتژی است که سیستم (محصولات، روش­ها و خدمات) بعد از تشخیص هر خرابی تصحیح می­شود، بنابراین از وقوع خرابی بیشتر جلوگیری شده و یا به کمترین حد ممکن کاهش پیدا می­ کند (آراویندان و دیگران، ۱۹۹۶).
 • استراتژی رویکرد دائمی به سمت هدف: استراتژی­ای است که سازمان­ در آن نگرشی بلند مدت در هدفگذاری کیفیت دارد و چرخه های تجاری خود را برای رسیدن به آن هدف تکمیل می­نماید (آراویندان و دیگران، ۱۹۹۶).
 • استراتژی رسیدگی دوره­ای کیفیت تولیدکننده و مشتری: استراتژی است که تولید کننده با مشورت با مشتریان، محصولات را با کیفیت مورد نظر آن­ها در حد بهایی که پرداخت می­ کنند، تولید می­ کند (آراویندان و دیگران، ۱۹۹۶).
 • استراتژی انتقال مداوم بازخوردهای مشتریان: استراتژی است که تهیه­ یک برنامه­ی کیفیت منعطف برای انتقال صحیح، سریع و سیستماتیک درخواست­ها و نظرات­ در حال تغییر مشتریان در صنعت بسیار پیچیده­ امروز که ارتباط بین تولیدکننده و مشتری شکل متفاوتی به خود گرفته است را برای مدیریت کیفیت اساسی می­داند (آراویندان و دیگران، ۱۹۹۶).
 • استراتژی استفاده مستمر از دانش افراد: از آنجایی تمام فعالیت­های تولیدی و تجاری از زمان ورود مواد خام تا تحویل ستاده­ها توسط کارکنان صورت می­گیرد، وجود روشی که بتوان از دانش افراد بهترین استفاده را کرد الزامی است (آراویندان و دیگران، ۱۹۹۶).
 • استراتژی مدیریت مستمر اطلاعات کیفی:استراتژی­ است که اجرای یک سیستم اطلاعاتی کیفیت کارآمد و منعطف را ضروری می­داند (آراویندان و دیگران، ۱۹۹۶).
 • استراتژی کنترل مستمر هزینه­ های کیفیت: این استراتژی به معنی وجود یک سیستم برای چک کردن مداوم هزینه­ های کیفیت است به این دلیل که اگر سرمایه گذاری مقرون به صرفه نباشد، موجب اتلاف آن می­شود (آراویندان و دیگران، ۱۹۹۶).

تعداد صفحه :۹۳

قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

پایان نامه بررسی رابطه بین کارایی و ریسک غیر سیستماتیک و بازده با رویکرد تلفیقی TOPSIS – DEA

موسسه آموزش عالی ارشاد دماوند

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت صنعتی گرایش مالی

عنوان:

بررسی رابطه بین کارایی و ریسک غیر سیستماتیک و بازده با رویکرد تلفیقی TOPSIS – DEA

در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

استاد مشاور:

دکتر محمد اسماعیل فدایی نژاد

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست

فصل اول ۵

۱-۱. مقدمه. ۶

۱-۲. بیان و طرح مسأله‏. ۶

۱-۳.ضرورت و اهمیت پژوهش ۸

۱-۴.اهداف پژوهش ۹

۱-۵.سوالات یا  فرضیه های پژوهش ۹

۱-۶.  مدلهای  نظری (نظریات) موجود در موضوع پژوهش ۱۰

۱-۷.پیشینه علمی و مطالعات انجام شده گذشته. ۱۱

۱-۸.فرضیه های پژوهش ۱۴

۱-۹.تعیین متغیر های تحقیق ۱۷

۱-۱۰-تاپسیس فازی ۲۵

۱-۱۱.متغیر وابسته : ۲۶

۱-۱۲. جامعه و واحد تحلیل آماری ۲۸

۱-۱۳. نمونه و روش نمونه گیری ۲۹

۱-۱۴. ابزار و روش گردآوری داده‌ها ۲۹

۱-۱۵. روش های تحلیل داده‌ها ۲۹

۱-۱۶. محدودیتهای پژوهش ۲۹

۱-۱۷. واژگان کلیدی پژوهش ۳۰

فصل دوم ۳۱

۲-۱.مقدمه : ۳۲

۲-۲.ریسک و بازدهی ۳۲

۲-۳.تابع تولید. ۴۲

۲-۴.انوع کارایی ۴۷

۲-۵. رویکرد های تعیین میزان کارایی ۴۹

۲-۶.مفهوم کارایی نسبی : ۵۱

۲-۷.تحلیل پوششی داده‌ها ۵۱

۲-۹. پیشینه علمی و مطالعات انجام شده گذشته. ۷۱

فصل سوم ۷۴

۳-۱.مقدمه: ۷۵

۳-۲. روش های پژوهش ۷۵

۳-۳. روش اجرایی تحقیق ۷۶

۳-۴. دسته بندی تحقیقات بر اساس هدف. ۷۶

۳-۵. دسته بندی تحقیقات بر اساس نحوه گردآوری ۷۷

۳-۶. قلمرو تحقیق: ۷۸

۳-۷.معرفی جامعه تحقیق : ۷۸

۳-۸. روش ها و ابزارهای جمع آوری اطلاعات : ۷۹

۳-۹. رسم مدل تحقیق: ۸۰

۳-۱۰.تعیین متغیر های تحقیق ۸۲

۳-۱۱. رگرسیون و استنباط آماری در مورد شیب خط (b) 82

۳-۱۲. ارائه سوالات تحقیق و نحوه بررسی آنها ۸۴

۳-۱۳.معرفی روش های تجزیه و تحلیل داده‌ها: ۸۵

۳-۱۵. ابزار و روش گردآوری داده‌ها ۸۶

۳-۱۶. روش های تحلیل داده‌ها: ۸۶

فصل چهارم ۸۷

۴-۱.مقدمه: ۸۸

۴-۲.یافته های تحقیق : ۸۸

۴-۳. آزمون فرضیه تحقیق : ۸۹

۴-۴. اندازه گیری کارایی ۸۹

۴-۵. تحلیل واریانس رگرسیون ۹۲

خلاصه آزمون ها ۱۰۵

۴-۵.پاسخ به سوالات تحقیق: ۱۰۶

فصل پنجم ۱۰۷

۱-۵. مقدمه : ۱۰۸

۲-۵. خلاصه تحقیق ۱۰۸

۳-۵. نتایج تحقیق ۱۰۸

۵-۴. پیشنهادات کاربردی: ۱۰۹

اقدامات جهت بهبود و تأثیر گذاری : ۱۱۰

۵-۵. پیشنهادات به محققین ۱۱۰

۵-۶. محدودیت های تحقیق ۱۱۱

پیوست. ۱۱۲

منابع ۱۱۶

کلیات تحقیق

 

۱-۱. مقدمه

انسان در تمام قرون و اعصار همیشه با مشکلی به نام محدودیت و کمیابی مواجه بوده است. این محدودیت و کمیابی در تمام زمینه ها از جمله عوامل تولید و به تبع آن کالا ها و خدمات کاملا محسوس است. لذا کوشش های اقتصادی انسان همواره معطوف بر آن بوده است که حداکثر نتیجه را با کمترین امکانات و عوامل موجود به دست آورد .(اژدری ۱۳۸۷) از طرفی امروزه صنایع با یک محیط به شدت رقابتی مواجه اند، در مواجهه با یک محیط رقابتی، تدوین استراتژی های رقابتی یک مسئله اصلی اندازه گیری کارایی مدیریت در آن صنعت است (مومنی ۸۷) همچنین  تداوم بقای بنگاه ها و سازمانها در هر نظام اقتصادی در گرو ایجاد ارزش افزوده و افزایش سود و بازده شرکت است.

برای دستیابی به این مهم تنها داشتن منبع کافی نیست، بلکه نحوه ترکیب و استفاده از منابع و اطلاع از تأثیر  آن بر بازده شرکت اهمیت بسزایی دارد که این مهم خود در گرو طرز عمل و شیوه کار مدیران سازمانها می باشد. استفاده از ابزارهای علمی سنجش کارایی و بهره‌وری می‌تواند ارائه کننده اطلاعات مفید برای مدیریت جهت تصمیم گیری به منظور بهبود شیوه های انجام فعالیت و بکارگیری منابع باشد.

امروزه با وجود فضای رقابتی، سازمانها علاوه بر اینکه بتوانند با منابع موجود به مقدار مورد نیاز تولید کنند، بلکه باید این توانایی را داشته باشند که فرایند تولید را به گونه ای پیش ببرند که بتوانند از رقبا پیشی گیرند تا بتوانند به حیات خود ادامه دهند. به همین دلیل سازمانها نیازمند بکارگیری روش هایی در جهت ارزیابی عملکردشان می باشند چرا که ارزیابی عملکرد ضعف ها قوت ها و تهدیدها و فرصت ها را برای بهبود و اصلاح روند ها نمایان می سازد.

۱-۲. بیان و طرح مسأله‏

سرمایه گذاری ضرورتی حیاتی در جهت رشد و توسعه اقتصادی در هر کشوری است (امامی میبدی، ۱۳۸۴)، در این راستا شناسایی شرکت هایی که مجموعه مدیریت آنها توانسته است با بکارگیری منابع در اختیار، بیشترین سود آوری را نصب سهامداران نماید می‌تواند کمک بسیار مناسبی در جهت اطمینان در سرمایه گذاری باشد، زیرا که در جهان سوم و یا کشورهای در حال توسعه به لحاظ ساختار نامناسب بازار و اقتصاد، همواره سرمایه گذاران بر اثر وجود یک سری اطلاعات پنهانی و یا سوخته با ریسک بالایی مواجه بوده اند .(اژدری ،۱۳۸۷) حال اگر بتوان با فرض وجود حداقلی یک سری اطلاعات ضروری، مجموعه ای شرکت های کارا را برگزید می‌توان در انتظار افزایش سرمایه گذاری در کشور بود. توجه به کارایی برای کشورهای در حال توسعه بسیار حائز اهمیت می باشد .زیرا این کشورها با کمبود نهاده ها، عوامل تولید و تکنولوژی مواجه هستند. (عالم تبریز،۱۳۸۸)

بورس اوراق بهادار یکی از بهترین مکان ها برای امکان تخصص و تجهیز پس انداز ها در بخش های مختلف اقتصادی به ویژه  تولیدی است. با توجه به اینکه سرمایه گذاران همواره سعی دارند که سرمایه خود را در محل هایی سرمایه گذاری کنند که بیشترین بازده  و هم چنین کم ترین ریسک را داشته باشد، لذا مدیریت شرکت ها جهت جذب سرمایه گذاران در پی افزایش بازده شرکت هستند، بنابراین مبحث کارایی و محاسبه آن برای مدیران جهت رسیدن به اهداف خود می‌تواند مفید باشد، چرا که با محاسبه کارایی برای یک موسسه یا واحد تجاری مشخص میگردد که آن واحد در مقایسه با سایر موسسات مشابه تا چه اندازه از امکانات و منابع محدود در اختیار خود به طور بهینه استفاده نموده است.

مسلما وقتی الگویی برای ارزیابی فعالیت ها در اختیار مدیریت کشور نباشد، بسیاری از منابع محدود جامعه ضایع شده و در جهت برنامه و اهداف سازمانی مورد بهره برداری قرار نخواهد گرفت، بنابراین برای اینکه بتوان منابع را در راستای ماموریت ها و اهداف مورد استفاده قرار داد لازم است عملکرد سازمان ها با الگوی مناسب ارزیابی شود.

برا این اساس در این تحقیق با بهره گرفتن از مدلهای ریاضی تحلیل پوششی داده‌ها  و ترکیب آن با روش تاپسیس فازی، کارایی این شرکت ها را مورد سنجش قرار داده و ارتباط آن با ریسک غیر سیستماتیک و بازده سهام را در این شرکت ها مورد آزمون قرار می دهیم .

 

 

۱-۳.ضرورت و اهمیت پژوهش

امروزه همه ی مدیران در همه ی سازمان ها، خواستار استفاده بهینه از امکانات و ظرفیت های موجود در بخش های مختلف خود می باشند. (مومنی ۱۳۸۸) با توجه به  اهمیت کارایی در پیشبرد جوامع و جایگاهی که در میان سایر علوم به خود اختصاص داده است، بررسی همه جانبه آن به ویژه تحلیل ابعاد ریاضی آن به عنوان معیاری برای سنجش عملکرد ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

همچنین نیک میدانیم که هدف نهایی از سرمایه گذاری، کسب بازده متناسب با ریسک تحمل شده می باشد(تهرانی ،۱۳۹۰). در هر سرمایه گذاری،  سرمایه گذاران به دنبال بازده مورد انتظاری هستند که در صورت تحقق موجب افزایش ثروت آنها می‌گردد و نیز همانگونه که در کلیه متون مالی اشاره شده است، حداکثر کردن ثروت سهامداران هدف اصلی در مدیریت یک شرکت می باشد. در این راستا شناسایی شرکت هایی که مجموعه مدیریت آنها توانسته است با بکارگیری منابع در اختیار بیشترین خروجی و در نهایت بیشترین سود آوری را نصیب سهامداران نماید می‌تواند کمک بسیار مناسبی در جهت اطمینان در سرمایه گذاری باشد، زیرا که در جهان سوم و یا کشورهای در حال توسعه به لحاظ ساختار مناسب بازار و اقتصاد، همواره سرمایه گذاران  بر اثر وجود یک سری از اطلاعات پنهانی و یا عدم دسترسی به موقع اطلاعات با ریسک بسیار بالایی مواجه بوده اند، حال اگر بتوان با فرض حداقل یک سری اطلاعات ضروری مجموعه ای از شرکت های کارا را برگزید می‌توان در انتظار افزایش سرمایه گذاری در کشور بود.

لذا تحقیقات حاضر به دنبال برقراری ارتباط معنی دار بین کارایی شرکت ها و بازده  و ریسک حاصل از سهام آنها می باشد، همان گونه که قبلا نیز اشاره شده کارایی به مفهوم ایجاد حداکثر ستاده در مقابل حداقل نهاده هاست، از طرفی بازدهی سهام شامل بازده نقدی و قیمتی آن است که این تحقیق به شناسایی رابطه دو متغیر فوق می پردازد. اگر این رابطه مثبت باشد، سپس می‌توان نتیجه گرفت که یکی از راه های افزایش ثروت سهامداران تقویت کارایی شرکت ها از طریق تقویت مکانیزم درونی به منظور کسب حداکثر خروجی با حداقل ورودی هاست و به این ترتیب می‌توان بستر مناسبی را برای افزایش سرمایه گذاری در سهام شرکت ها فراهم کرد، در صورتی که این رابطه منفی باشد، بدیهیست مکانیزم کارایی در بازده سهام شرکت ها اثری نداشته و به منظور افزایش ثروت سهامداران می بایستی به سراغ عواملی غیر از کارایی برویم.

این رابطه برای ریسک هم صدق می‌کند. اگر رابطه بین کارایی و ریسک غیر سیستماتیک مثبت باشد یعنی شرکت های کاراتر ریسک غیر سیستماتیک کمتری داشته باشند می‌توان با بهره گرفتن از مکانیزم کارایی بستر مناسبی را برای افزایش سرمایه گذاری و هم چنین سرمایه گذاری امن در این صنعت فراهم کرد.

 

۱-۴.اهداف پژوهش

۱-۳-۱.هدف اصلی تحقیق :

هدف اصلی تحقیق حاضر، بررسی کارایی شرکت های بورسی با بهره گرفتن از روش تلفیقی TOPSIS وDEA و یافتن ارتباط آن با ریسک غیر سیستماتیک و بازده سهام می باشد.

۱-۳-۲.اهداف فرعی تحقیق :

 • بررسی میزان کارایی و میزان عدم کارایی  شرکت های مختلف بورس اوراق بهادار تهران
 • بررسی شرکت های کم بازده و پر بازده موجود در بورس اوراق بهادار تهران
 • بررسی شرکت های کم ریسک و پر ریسک موجود در بورس اوراق بهادار تهران

۱-۵.سوالات یا  فرضیه ­های پژوهش

با توجه به هدف تحقیق در اندازه گیری کارایی شرکت ها و ارتباط آن با بازده  و ریسک سهام فرضیه های تحقیق به صورت زیر بیان می‌شود :

۱: بین کارایی نسبی شرکت های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران با بهره گرفتن از روش تلفیقی  تاپسیس فازی و DEA و بازده سهام آن شرکت ها ارتباط  معناداری وجود دارد.

۲: بین کارایی نسبی شرکت های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران با بهره گرفتن از روش تلفیقی تاپسیس فازی و DEA و ریسک غیر سیستماتیک آن شرکت ها ارتباط معناداری وجود دارد.

۱-۶.  مدلهای  نظری (نظریات) موجود در موضوع پژوهش

در ارزیابی سازمانها همواره تعدادی منابع تولیدی نظیر نیروی انسانی، مواد، ماشین آلات و . به عنوان ورودی سازمان وجود دارند که فرآیند های تبدیلی آنها به کالا، خدمات و در نهایت، فروش، سود و . به عنوان خروجی سیستم لحاظ می شوند .سیستمی کارا ارزیابی می‌شود که بتواند با مقدار ثابتی از ورودیها میزان خروجی خود را افزایش دهد و یا مقدار ثابتی از خروجی را با مقدار کمتری از ورودی بدست آورد .

در محیط های همگن مجموعه ای از واحد های تصمیم گیر نظیر شعبه های یک بنگاه مالی یا واحد های تولیدی مختلف در یک صنعت وجود دارند که محصولات و خدماتی مشابه با یکدیگر تولید می نمایند، ماهیت تولیدات تمامی این واحد ها مشابه بوده و این در حالی است که این واحد ها بصورت واحدهایی کاملا مستقل از یکدیگر عمل می نمایند .

برای ارزیابی واحد ها با رویکرد سیستمی همواره به سه جز توجه می‌شود : داده‌ها، ستاده ها و فرآیند تبدیل داده به ستاده. مدل DEA هر سازمان را به عنوان واحد تصمیم گیر، بر اساس فرآیند تبدیل ورودی به خروجی و در مقایسه با دیگر واحد ها مورد ارزیابی قرار داده و میزان کارایی واحد ها را تعیین می نماید.

با توجه به ماهیت ورودی ها و قابل کنترل بودن آنها توسط مدیریت از روش CCR (با تلفیقی تاپسیس فازی ) استفاده شده است و در نهایت ارتباط کارایی شرکت ها را با ریسک غیر سیستماتیک و بازدهی سهام آنها مورد بررسی قرار خواهیم داد.

۱-۷.پیشینه علمی و مطالعات انجام شده گذشته

در سال ۱۹۷۸ سه متخصص تحقیق در عملیات به نام های “چانز[۱]“، “کوپر[۲]” و “رودز[۳]” مقاله هایی را ارائه نموده اند که طی آن از طریق برنامه ریزی خطی اندازه گیری عملی کارایی انجام می گرفت. این روش در حال حاضر به نام DEA [4]یا تحلیل پوششی داده‌ها شهرت دارد. تحلیل پوششی داده‌ها پس از تعیین مرز کارا مشخص می‌کند که واحدهای تصمیم گیرنده در کجای این مرز قرار دارند و برای رسیدن به مرز کارا چه ترکیبی از نهاده ها و ستانده ها را می بایست انتخاب نمود .مدلی که این افراد در تحلیل پوششی داده‌ها ارئه نمودند با توجه به حروف اول نام آنها به CCR شهرت یافت .

در سال ۱۹۸۴، بنکر[۵] و چارنز و کوپر با تغییر در مدل CCR مدل جدیدی را عرضه کردند که با توجه به حروف اول نامشان به BCC شهرت یافت .مدل BCC  مدلی از انواع مدلهای تحلیل پوششی داده‌هاست که در ارزیابی کارایی نسبی، واحد های کارا را که ضریب یک دریافت کرده اند نسبت به یکدیگر رتبه بندی  نمی کرد، یک روش تعدیل شده از مدلهای تحلیل پوششی داده‌ها به وسیله اندرسون و پیترسون [۶]در سال ۱۹۹۳ ارائه شد، که چارچوبی برای رتبه بندی واحدهای کارا ارائه کرد.

توان تحلیل پوشش داده‌ها برای پاسخگویی به نیازهای نظری و کاربردی سبب شده است که گستره ی وسیعی فرا روی ریاضی دانان ،اقتصاد دانان، مدیران  و مهندسان در زمینه بهره‌وری و کارایی گشوده شود.

گزارش های موفق عملیاتی این روش از ارزیابی دانشگاه ها (بیزلی[۷] ۱۹۹۴، جهاناهلو و علیرضایی ۱۹۹۴) بیمارستان ها (بنکر و همکاران ۱۹۸۰ ) و نیروگاه های تولید برق (فارل و همکاران ۱۹۸۳، هالمارسون [۸]و ویدارپس[۹] ۱۹۹۲، کپ [۱۰]و اسمیت ۱۹۸۰ و کامباکار[۱۱] ۱۹۹۴ ) واحد های بهره برداری از منابع آب (آیدا[۱۲] و همکاران ۱۹۹۸ )، مدارس (بسنت[۱۳] و همکاران ۱۹۸۷ و علیرضایی و دانشیان ۱۳۷۹ )، ورزش (سویی اوشی و همکاران ۱۹۹۹)، واحد های ارتباطی (سویی اوشی [۱۴]۱۹۹۸، بنکر و همکاران ۱۹۹۶)، ارتش (علی و همکاران ۱۹۸۹ ) مقایسه موسسات انتفاعی و غیر انتفاعی (آتانا پولوس[۱۵] ۱۹۹۴) بانکها (تیلور [۱۶] و همکاران ۱۹۹۷، علیرضایی و وندی پن ۱۹۹۵، برگرو مینگو ۱۹۹۴، الفرج و همکاران ۱۹۹۳ با رو همکاران ۱۹۹۳)، صنعت هوایی (بنکر و جانستون [۱۷]۱۹۹۳ و ۱۹۹۵ بولین ۱۹۸۷ ) بودجه بندی (بولین[۱۸] و همکاران ۱۹۸۹، کمپل [۱۹]و همکاران ۱۹۹۵ )، پیشرفت و پسرفت تکنولوژی کشورها (علیرضایی ۱۳۷۸)، سیستم پشتیبانی تصمیم (علیرضایی و دانشان ۱۳۷۸)، درجه بندی (علیرضایی ۱۳۷۷) و اصلاحات و ارزیابی اقتصادی (چارنز و همکاران ۱۹۹۸، ماتریک[۲۰] و ساویچ [۲۱]۱۹۹۸ ) حاکی از قدرت این متدلوژی در زمینه ارزیابی عملکرد و بهره‌وری و کارایی دارد.

از طرفی وجود مجلات تخصصی «تحلیل بهره‌وری[۲۲] و انجمن تحقیق در عملیات[۲۳] و کتابهای تحلیل پوششی داده‌ها، ارزیابی عملکرد[۲۴]، تحلیل پوششی داده‌ها، نظریه، متدلوژی و کاربرد ها (چارنز،کوپر، لوین[۲۵] و سیفورد[۲۶] (۱۹۹۴) تحلیل کارایی به وسیله مرزهای تولید با روش ناپارامتری[۲۷] تحلیل پوششی داده‌ها، بخشی از تلاش نظری در این زمینه بوده اند.

همچنین قابل ذکر است که برخلاف مطالعه و تحقیقات زیادی که در ارتباط بین کارایی و سایر متغیر ها انجام گرفته است، مطالعات کمی در زمینه رابطه کارایی و بازده سهام انجام گرفته است، خانم فاطمه اژدری در رساله ی خود در ۱۳۸۷ به بررسی کارایی شرکت های پذیرفته شده ارتباط آن با بازده سهام پرداخته است، هم چنین در این حوزه می‌توان به مقاله ی محمد محمودی و مجتبی متان اشاره کرد که به بررسی ارزیابی عملکرد شرکت های بورس اوراق بهادار و ارتباط آن با بازده و ریسک سهام پرداخته اند .

هم چنین در سال ۱۳۸۱ عزیز اله معماریانی و صابر ساعتی مهتدی مقاله ای تخت عنوان «نظریه مجموعه های فازی و تحلیل پوششی داده‌ها » ارائه کرده اند. در این مقاله با ارائه ی شرح مختصری از تحلیل پوششی داده‌ها و تعاریف مقدماتی از نظریه مجموعه های فازی کاربرد های انجام شده از این نظریه در سازمان ها ی مختلف چون بانک ها، دانشگاه ها و . معرفی گشته است.

لازم به ذکر است دکتر عالم تبریز نیز در مقاله ای به بررسی کارکرد تکنیک فازی در بهبود سنجش کارایی شعب بانک ها با بهره گرفتن از تکنیک DEA پرداخته است که در پروژه ی حاضر از روش ایشان نیز استفاده شده است.

در پژوهش حاضر به دنبال این هستیم که بدانیم در شرکت های کارا یا به بیان دیگر در شرکت هایی که با بهره گرفتن از نهاده های کمتر ستاده های بیشتری تولید میکنند و به

تعداد صفحه :۱۱۹

قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

پایان نامه اولویت‌بندی راه‌حل‌های مدیریت دانش با رویکرد QFD فازی

پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علم و هنر

گروه مدیریت

اولویت‌بندی راه‌حل‌های مدیریت دانش با رویکرد QFD فازی(مورد مطالعه: بیمارستان شهید بهشتی شهر شیراز)

 استاد مشاور:

دکتر حسین صیادی تورانلو

 مهر۱۳۹۳

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

یکی از بخش‌های دولتی کشور که بسیار دانش‌بنیان بوده و بخش عظیمی از منابع دولتی را به خود اختصاص می‌دهد، بخش مدیریت بیمارستانی می‌باشد. ارائه‌ی خدمات بهداشتی و درمانی به بیماران، یک تلاش پیچیده است که به‌طور فزاینده‌ای به دانش و اطلاعات وابسته است. همان‌طور که انسان‌ها، مواد و منابع مالی نیاز به مدیریت دارند، دانش و اطلاعات نیز یک منبع به­‌شمار می‌آیند که باید مدیریت مؤثری به‌وسیله‌ی مدیران خدمات بهداشتی و درمانی بر آن‌ها اعمال شود. به‌منظور به‌کارگیری مدیریت دانش در سازمان‌ها، گاهی اوقات با مشکلاتی روبرو می‌شویم. ناتوانی در شناسایی و برطرف‌کردن این مشکلات پیش از پیاده‌سازی برنامه‌های مدیریت دانش، تأثیرات نامطلوب گسترده‌ای بر مرحله‌ی پیاده‌سازی و اجرای آن‌ها خواهد گذاشت. بنابراین تجزیه و تحلیل نیازهای دانش سازمان و شناسایی موانع آن ضروری به نظر می‌رسند. هدف پژوهش حاضر اولویت‌بندی راه‌حل‌های مدیریت دانش پس از شناسایی نیازمندی­های مدیریت دانش در بخش اورژانس بیمارستان شهید بهشتی شیراز می­باشد. نتایج این پژوهش به‌منظورتشخیص کمبودها و موانع پیاده‌سازی دانش سازمانی و تلاش برای رفع آن‌ها، بهبود بهره­وری سرمایه‌های انسانی، ارائه‌ی خدمات با ارزش افزوده­ی‌ بیشتر و رضایت‌مندی بیماران و کارکنان کاربرد دارد. در این پژوهش به­منظور تجزیه و تحلیل داده­ ها از روش تاپسیس فازی برای تعیین وزن فازی نیازمندی­ها و راه­حل­های مدیریت دانش و روش گسترش عملکرد کیفیت فازی برای تعیین میزان اثر­گذاری هر یک از راه­حل­ها بر نیازمندی­های مدیریت دانش و در نهایت روش وزن­دهی ساده به منظور اولویت­بندی راه­حل­های مدیریت دانش استفاده گردیده است. بر اساس نتایج به­دست آمده از این پژوهش، به ترتیب راه­حل­های توزیع و به‌کارگیری صحیح دانش ذخیره شده در مسیر افزایش هرچه بیشتر بهره‌وری سازمان، ایجاد چندین کانال به‌اشتراک‌گذاری دانش و توسعه­ی یک سازمان مبتنی بر یادگیری در اولویت قرار دارند. در پایان پژوهش، بر اساس یافته­ های به­دست آمده از تحقیق، پیشنهادات کاربردی و پژوهشی ارائه گردیده است.

کلمات کلیدی: مدیریت دانش، منطق فازی، تاپسیس فازی، گسترش عملکرد کیفیت  فازی، روش وزن­دهی ساده

                                                          فهرست مطالب

 عنوان                                                                                                                  صفحه

فصل اول: کلیات                                                                                                            ۱

۱-۱- مقدمه. ۲

۱-۲- بیان مسأله و اهداف تحقیق. ۲

۱-۳- ضرورت تحقیق ۴

۱-۴- سؤالات تحقیق ۵

۱-۵- قلمرو تحقیق ۵

۱-۶- روش تحقیق ۵

۱-۷- تعریف کلمات کلیدی ۶

۱-۸- فصل‌بندی تحقیق ۷

فصل دوم: ادبیات تحقیق و مبانی نظری                                                                                          ۸                        

۲-۱- مقدمه. ۹

۲-۲- دانش. ۹

۲-۲-۱- داده، اطلاعات، دانش و خرد. ۱۰

۲-۲-۲- تعاریف دانش. ۱۱

۲-۲-۳- انواع دانش. ۱۱

۲-۲-۳-۱- دانش ضمنی و دانش صریح  ۱۲

۲-۲-۳-۲- دانش شخصی و دانش سازمانی   ۱۳

۲-۲-۳-۳- دانش رسمی و دانش غیررسمی   ۱۳

۲-۲-۳-۴- تقسیم‌بندی دانش بر مبنای سلسله‌مراتب کارکردی آن  ۱۴

۲-۲-۳-۵- تقسیم‌بندی معرفت‌شناختی دانش    ۱۶

۲-۲-۴- خصوصیات و ویژگی‌های دانش. ۱۶

۲-۲-۵- اهمیت دانش. ۱۷

۲-۳-مدیریت دانش. ۲۰

۲-۳-۱- تعاریف مدیریت دانش. ۲۰

۲-۳-۲- اهداف مدیریت دانش. ۲۱

۲-۳-۳- مزایای مدیریت دانش. ۲۲

۲-۳-۴- اهمیت مدیریت دانش. ۲۴

۲-۳-۵- نیازمندی‌های مدیریت دانش. ۲۶

۲-۳-۶- راه‌حل‌های مدیریت دانش. ۲۹

۲-۳-۷- تفاوت‌های بین مدیریت دانش و مدیریت اطلاعات ۲۹

۲-۳-۸- تاریخچه‌ی دانش و مدیریت دانش. ۳۰

۲-۴- تکنیک‌های مورد استفاده جهت تحلیل داده‌ها ۳۳

۲-۴-۱- منطق فازی ۳۳

۲-۴-۱-۲- اعداد فازی   ۳۴

۲-۴-۲- روش های تصمیم‌گیری چند معیاره­ی فازی ۳۵

۲-۴-۲-۱- TOPSIS فازی   ۳۶

۲-۴-۲-۲- روش SAW    ۳۹

۲-۴-۳- گسترش عملکرد کیفیت ۳۹

۲-۵- مطالعات داخلی و خارجی ۴۸

۲-۶- مهم­ترین یافته­ها از مرور پژوهش­های پیشین ۶۲

۲-۷-جمع‌بندی ۷۲

فصل سوم: روش تحقیق                                                                                                                ۹۵    

۳-۱- مقدمه. ۷۵

۳-۲- مراحل اجرای تحقیق ۷۵

۳-۲-۱- شناسایی نیازمندی‌های مدیریت دانش با بررسی ادبیات تحقیق ۷۵

۳-۲- ۲- شناسایی نیازمندی‌های مدیریت دانش در بیمارستان شهید بهشتی شیراز ۷۶

۳-۲-۳- تعیین سطوح اهمیت نیازمندی‌های مدیریت دانش. ۷۶

۳-۲-۴- شناسایی راه‌حل‌های مدیریت دانش با بررسی ادبیات تحقیق ۷۶

۳-۲-۵- شناسایی راه‌حل‌های مدیریت دانش در بیمارستان شهید بهشتی شیراز ۷۷

۳-۲-۶-تعیین سطوح اهمیت راه‌حل‌های مدیریت دانش. ۷۷

۳-۲-۷- محاسبه وزن فازی نیازمندی­های مدیریت دانش. ۷۷

۳-۲-۸- محاسبه وزن فازی راه­حل­های مدیریت دانش. ۷۸

۳-۲-۹- تشکیل ماتریس فازی روابط خانه QFD 78

۳-۲-۱۰- اولویت‌بندی راه‌حل‌های مدیریت دانش با بهره گرفتن از تکنیک SAW. 79

۳-۳- روش انجام تحقیق ۸۲

۳-۴- روش‌شناسی تحقیق ۸۲

۳-۴-۱- سوًالات پژوهشی ۸۲

۳-۴-۲- قلمرو مکانی و زمانی تحقیق ۸۲

۳-۴-۳- روایی و پایایی پرسشنامه. ۸۳

۳-۵- جمع‌بندی ۸۳

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها                                                                                              ۸۴     

۴-۱- مقدمه. ۸۵

۴-۲- تعیین نیازهای مدیریت دانش. ۸۵

۴-۳- تعیین اهمیت و وزن فازی نیازهای مدیریت دانش. ۸۷

۴-۴- شناسایی راه‌حل‌های مدیریت دانش. ۹۶

۴-۵- تعیین اهمیت و وزن فازی راه‌حل‌های مدیریت دانش. ۹۸

۴-۶- تشکیل خانه QFD 103

۴-۷- اولویت بندی راه­حل­های مدیریت دانش. ۱۰۶

۴-۸- جمع‌بندی ۱۰۷

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات                                                                                         ۱۰۸             

۵-۱- مقدمه. ۱۰۹

۵-۲-نتیجه‌گیری و بررسی سؤالات پژوهشی ۱۰۹

۵-۳-پیشنهادات کاربردی ۱۱۳

۵-۴-پیشنهادات پژوهشی ۱۱۴

مراجع                                                                                                                                         ۱۱۶           

مراجع فارسی ۱۱۶

مراجع لاتین ۱۲۲

پیوست                                                                                                                                       ۱۴۴                

پیوست الف: ۱۴۴

پیوست ب: ۱۴۶

پیوست ج: ۱۴۸

پیوست د: ۱۵۲

پیوست ه: ۱۵۵

چکیده انگلیسی : ۱۶۰

 – مقدمه

امروزه دانش به‌­عنوان مهم‌ترین سرمایه و عامل اصلی مزیت رقابتی پایدار سازمان‌ها به‌شمار می‌رود. مدیریت این سرمایه‌ی حیاتی امری ضروری است. این پژوهش درصدد است به شناسایی نیازمندی‌ها و در نهایت اولویت‌بندی راه‌حل‌های مدیریت دانش در بخش اورژانس بیمارستان شهید بهشتی شیراز بپردازد. فصل اول به کلیات تحقیق اشاره می‌کند. در این راستا ابتدا مسئله­ تحقیق و سپس ضرورت و اهداف تحقیق و در ادامه قلمرو و روش تحقیق بررسی می‌گردد.

۱-۲- بیان مسأله و اهداف تحقیق

امروزه دانش به‌عنوان مهم‌ترین سرمایه و دارایی یک سازمان و محرکی برای ایجاد مزیت رقابتی، تحول سازمانی، نوآوری و. در سازمان به‌شمار می‌رود. این دارایی، در مقایسه با انواع دیگر دارایی‌ها، از این ویژگی منحصر‌به‌فرد برخوردار است که هر چه بیشتر استفاده گردد به ارزش آن افزوده می‌شود(نیمال و همکاران[۱]، ۲۰۰۴). مدیریت این دارایی نامشهود در طول دهه‌های گذشته توجه زیادی را به خود جلب نموده به‌طوری‌که اجرای یک استراتژی مؤثر مدیریت دانش و تبدیل شدن به یک سازمان دانش‌محور، شرط الزامی موفقیت سازمان‌ها در دوره‌ای است که به دوره‌ی اقتصاد دانش‌محور معروف است(هانگ و همکاران[۲]، ۲۰۰۵؛ داونپورت و بک[۳]، ۲۰۰۲؛ لوت و گونر[۴]، ۲۰۰۰).

مدیریت دانش فرآیندی است که به سازمان‌ها در کشف، انتخاب، سازماندهی، انتشار و انتقال اطلاعات مهم و تجارب ضروری برای فعالیت‌هایی از قبیل حل مسأله، یادگیری پویا، برنامه‌ریزی استراتژیک و تصمیم‌گیری کمک می‌کند(گوپتا و گاوندراجن[۵]، ۲۰۰۰). مدیریت دانش به تلاش‌هایی اشاره دارد که به‌طور سیستماتیک برای یافتن، ساماندهی، قابل دسترس نمودن سرمایه‌های نامشهود سازمان، تقویت فرهنگ یادگیری مستمر و تسهیم دانش در سازمان صورت می‌گیرد. بسیاری از سازمان‌ها با تمرکز بر مدیریت دانش و سرمایه‌گذاری گسترده در زمینه­ فناوری اطلاعات به‌دنبال دسترسی به مزایای حاصل از مدیریت دانش هستند(شیح و چنگ[۶]، ۲۰۰۵).

مدیریت دانش سازمانی یکی از مهم‌ترین عوامل موفقیت شرکت‌ها در شرایط رقابتی و عصر اطلاعات است. اهمیت این موضوع به‌حدی است که امروزه شماری از سازمان‌ها، دانش خود را اندازه‌گیری می‌کنند و به‌منزله‌ی سرمایه‌ی فکری سازمان و نیز شاخصی برای درجه‌بندی شرکت‌ها در گزارش‌های خود منعکس می‌کنند(موسوی، ۱۳۸۴). اهمیت دانش را در محیط تجاری، جهانی و پیچیده نمی‌توان نادیده گرفت. سازمان‌هایی که می‌دانند چگونه باید اطلاعات را به‌طور مؤثر کسب، توزیع و مدیریت کنند، رهبران صنعت خود خواهند بود. امروزه به ‌سوی دوره‌ای حرکت می‌کنیم که مزیت رقابتی نه‌ فقط از طریق دست‌یابی به اطلاعات، بلکه مهم‌تر این‌که از طریق ایجاد دانش جدید حاصل می‌شود(داونپورت و کلار[۷]، ۱۹۹۸).

سازمان‌ها بر اساس میزان دانش خود با یکدیگر به رقابت می‌پردازند. محصولات و خدمات سازمان‌ها هر روز پیچیده‌تر شده و نرخ نوآوری و سهم اطلاعات در آن‌ها بیشتر می‌شود. در این میان مدیریت دانش با در اختیار داشتن ابزارهای لازم به‌عنوان فرصت مناسبی برای ایجاد مزیت رقابتی محسوب می‌شود. لذا مدیریت دانش، به جهت اشتراک گذاشتن و به‌کارگیری دانش در سازمان برای دست‌یابی به مزیت رقابتی، مورد استفاده قرار می‌گیرد(پیترسون و پولفالت[۸]، ۲۰۰۲). جوامع علمی و تجاری، هر دو بر این باورند که سازمان‌های دارای قدرت دانش می‌توانند برتری‌های بلندمدت خود را در عرصه‌های رقابتی حفظ کنند و به همین دلیل در سال‌های اخیر، مدیریت دانش به یک موضوع مهم و حیاتی در سازمان‌ها تبدیل شده است(بات[۹]، ۲۰۰۱).

با وجود مزایای بسیار مدیریت دانش، به‌منظور به‌کارگیری مدیریت دانش در سازمان‌ها، گاهی اوقات با مشکلات و موانعی روبرو می‌شویم(طاهری‌هشی و همکاران، ۱۳۸۹). شرکت‌های بسیاری درراستای اجرای مدیریت دانش موفق شده ­اند و به پیشتازی خود ادامه می‌دهند ولی سازمان‌هایی نیز علی­رغم صرف وقت و هزینه بسیار ناکام مانده‌اند(قلی­زاده و حمیدی­زاده، ۱۳۸۸). ناتوانی در شناسایی و برطرف ‌کردن این مشکلات پیش از پیاده‌سازی برنامه‌های مدیریت دانش در سازمان‌ها و از جمله بخش مدیریت بیمارستانی کشور، تأثیرات نامطلوب گسترده‌ای بر مرحله­ی پیاده‌سازی و اجرای آن‌ها خواهد گذاشت.

هدف پژوهش حاضر اولویت‌بندی راه‌حل‌های مدیریت دانش پس از شناسایی نیازها در بیمارستان شهید بهشتی شیراز، به‌منظور تشخیص کمبودها و موانع در اجرای دانش سازمانی و تلاش برای رفع آن‌ها، بهبود بهره‌وری سرمایه‌های انسانی، ارائه‌ی خدمات با ارزش افزوده­ی‌ بیشتر و رضایت‌مندی بیماران و کارکنان می‌باشد.

۱-۳- ضرورت تحقیق

مدیریت دانش در اوایل دهه‌ی ۹۰ به‌عنوان یک رویکرد عمومی در تمام سازمان‌های بازرگانی، خدماتی، بخش خصوصی و دولتی، کتابخانه‌ها و مراکز اطلاعاتی مطرح گردید(جین[۱۰]، ۲۰۰۹). در حال حاضر در عصر دانایی و دانش‌محوری، مدیریت دانش از اهمیت ویژه‌ای برخوردار شده است(جعفری[۱۱]، ۲۰۰۹). پژوهش‌ها حاکی از تأثیر مدیریت دانش در به‌دست آوردن استراتژی پایدار و مزایای رقابتی است(جاسمادین[۱۲]، ۲۰۰۸). علاوه بر آن ارتباط میان مدیریت دانش و نوآوری در سازمان و مدیریت دانش و عملکرد بالای سازمانی به اثبات رسیده است(رودز و همکاران[۱۳]، ۲۰۰۸).

در سازمان‌های بهداشتی و درمانی به ‌لحاظ اهمیت روزآمد بودن اطلاعات و دانش برای بهبود خدمات، دانش و مدیریت آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. سازمان‌های بهداشت و سلامت در قرن ۲۱ به لحاظ گستره­ی وسیع آن، تعامل این سازمان‌ها با عموم مردم و تغییرات پیش آمده در نظام‌های بهداشتی جهانی، با چالش‌های زیادی مواجه هستند. برای غلبه بر این چالش‌ها و ارتقای کیفیت خدمات بهداشتی، این بخش از نظام اجتماعی نیازمند مدیریت کارآمد و مؤثر، استفاده از کارکنان ماهر و با‌دانش و تخصیص زمان مناسب به امر مدیریت دانش می‌باشد(امیری، ۱۳۸۹). بنابراین می‌توان گفت در دهه‌های اخیر، تکنولوژی اطلاعات با محوریت دانش و خردگرایی انسان و اندیشه‌هایش، به­منظور بهره‌برداری از اندیشه و سپردن امور تکراری و غیرخلاق به ماشین و هم‌چنین افزایش کارآیی و آزادسازی مهارت‌های انسانی، مورد توجه خاصی قرار گرفته است(فاتح پناه[۱۴]، ۲۰۰۶). از این ‌رو پژوهش حاضر به اولویت‌بندی راه‌حل‌های مدیریت دانش به­منظور پیاده­سازی مؤثر مدیریت دانش در بخش اورژانس بیمارستان شهید بهشتی شیراز اختصاص یافته است.

۱-۴- سؤالات تحقیق

۱- نیازمندی­های مدیریت دانش در بیمارستان شهید بهشتی شیراز کدامند؟

۲-سطوح اهمیت نیازمندی­های مدیریت دانش در بیمارستان شهید بهشتی شیراز چگونه است؟

۳- راه‌حل‌های مدیریت دانش در بیمارستان شهید بهشتی شیراز کدامند؟

۴- سطوح اهمیت راه­حل­های مدیریت دانش در بیمارستان شهید بهشتی شیراز چگونه است؟

۵- اولویت نیازمندی­های مدیریت دانش در بیمارستان شهید بهشتی شیراز به چه صورت است؟

۶- اولویت راه‌حل‌های مدیریت دانش در بیمارستان شهید بهشتی شیراز به چه صورت است؟

۱-۵- قلمرو تحقیق

با توجه به موضوع تحقیق که عبارت است از اولویت‌بندی راه‌حل‌های مدیریت دانش با رویکرد گسترش عملکرد کیفیت(QFD)[15] فازی در بیمارستان شهید بهشتی شیراز، لذا قلمرو مکانی تحقیق، بخش اورژانس بیمارستان شهید بهشتی شیراز با ۱۴ پزشک عمومی و ۱۶ پزشک متخصص می­باشد. قلمرو زمانی این پژوهش، سال ۱۳۹۳ است و قلمرو موضوعی پژوهش، مباحث مرتبط با مدیریت دانش می­باشد.

۱-۶- روش تحقیق

با توجه به اینکه تحقیق حاضر در بخش اورژانس بیمارستان شهید بهشتی شیراز انجام شده است، نوع تحقیق بر اساس هدف، کاربردی می‌باشد و بر اساس چگونگی به‌دست آوردن داده‌های مورد نیاز، از نوع توصیفی و از شاخه­ی پیمایشی(تحلیلی) محسوب می‌شود. علاوه بر این، پژوهش حاضر از آن نظر که به بررسی داده­ ها در برهه­ای از زمان می ­پردازد، مقطعی است. در این پژوهش به­منظور جمع­آوری داده­ ها از ابزار پرسشنامه استفاده گردیده است که روایی پرسشنامه به تأیید خبرگان در این زمینه می‌رسد و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ تعیین می‌گردد. جامعه‌ی آماری این پژوهش پزشکان بخش اورژانس بیمارستان شهید بهشتی شیراز است. در این پژوهش ابتدا با بهره گرفتن از تکنیک [۱۶]TOPSISفازی به تعیین وزن نیازمندی‌ها و راه‌حل‌های مدیریت دانش پرداخته می­شود. بعد از این مرحله با به­کارگیری تکنیک گسترش عملکرد کیفیت فازی به تشکیل ماتریس روابط فازی QFD پرداخته می­شود و در نهایت راه­حل­های مدیریت دانش با بهره گرفتن از تکنیکSAW[17]اولویت­بندی می­گردد.

۱-۷- تعریف کلمات کلیدی

 • مدیریت دانش:

مدیریت دانش عبارت است از یک استراتژی آگاهانه در فراهم‌آوری دانش صحیح برای افراد مناسب در زمان مناسب وکمک به افراد در تسهیم و نیز به‌کار بستن دانش مربوطه با بهره گرفتن از روش‌هایی که منجر به ارتقای عملکرد سازمانی می‌شوند( اودل و گریسون[۱۸]، ۱۹۹۸).

 • منطق فازی[۱۹]:

منطق فازی ابزاری توانمند برای مسائل مربوط به سیستم­های پیچیده­ای که درک آن­ها مشکل و یا مسائلی که وابسته به استدلال تصمیم ­گیری و استنباط بشری می­باشند، به­شمار می­آید(کوره­پزان دزفولی، ۱۳۸۷). منطق فازی فناوری جدیدی است که شیوه­هایی را که برای طراحی و مدل­سازی، نیازمند یک سیستم ریاضیاتی پیچیده و پیشرفته است را با بهره گرفتن از مقادیر زبانی و دانش فرد خبره جایگزین می­سازد(قنبری و موسوی، ۱۳۹۰).

 • QFD:

گسترش عملکرد کیفیت، به حوزه‌ی ‌مدیریت کیفیت جامع تعلق دارد که یک راهکار ساخت‌یافته و خطی را برای تبدیل نیازهای مشتری به ویژگی‌های محصول جدید ارائه می‌دهد(بتچاریا و همکاران[۲۰]، ۲۰۱۰). QFD برای توسعه دادن بهتر محصولات و خدماتی که به نیازهای مشتری پاسخگو هستند، مورد استفاده قرار می‌گیرد و یک تابع متقابل را برای شناسایی نیازهای مشتری و برگردان آن‌ها به ساختارهای طراحی، برای طراحی محصولات جدید یا بهبودیافته به­کار می‌گیرد. QFD سطح کیفیتی بالا از انتظارات مشتری را در سراسر مراحل طراحی محصول برآورده می‌کند(ابراهیمی، ۱۳۸۱).

 • TOPSIS:

تاپسیس یکی از روش­های تصمیم ­گیری چند­شاخصه است کهm  گزینه را با توجه به  nمعیار، رتبه­بندی می­ کند. مبنای این روش، انتخاب گزینه­ای است که کم­ترین فاصله را از جواب ایده­آل مطلوب و بیش­ترین فاصله را از جواب ایده­­­آل نامطلوب دارد(لی و ریوس[۲۱]، ۱۹۹۹).

۱-۸- فصل­‌بندی تحقیق

در این فصل با عنوان کلیات تحقیق، پس از تعریف مسأله­ موجود، اهداف و ضرورت­های انجام تحقیق ارائه شده و در ادامه سؤالات تحقیق، قلمرو و روش تحقیق تعیین ‌گردید. فصل دوم مروری بر ادبیات تحقیق است. این فصل به بررسی تعاریف، اهداف، الزامات، ضرورت­ها و . دانش و مدیریت دانش و هم­چنین به معرفی تکنیک­های به­کار رفته در این پژوهش و در نهایت مطالعات داخلی و خارجی و مهمترین یافته­ها از مرور پژوهشهای پیشین پرداخته است. در فصل سوم بعد از بررسی مراحل اجرای تحقیق، روش انجام تحقیق بررسی گردید و سپس به بررسی سؤالات تحقیق، قلمرو زمانی و مکانی تحقیق، روایی و پایایی تحقیق، ابزارهای مورد استفاده در گردآوری اطلاعات و جامعه­ی آماری پرداخته شد نتایج حاصل از اولویت­بندی راه­حل­های مدیریت دانش با بهره گرفتن از تکنیک­های TOPSIS فازی، QFD فازی و SAW نیز در فصل چهارم آورده شده است. در نهایت نیز، نتیجه‌گیری و پیشنهادات، فصل پنجم تحقیق را به خود اختصاص می‌دهد.

تعداد صفحه :۱۸۰

قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

پایان نامه ارائه مدلی جدید برای مساله مکان‌یابی-تخصیص پیوسته فازی

 

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

عنوان : ارائه مدلی جدید برای مساله مکان‌یابی-تخصیص پیوسته  فازی

Continue reading “پایان نامه ارائه مدلی جدید برای مساله مکان‌یابی-تخصیص پیوسته فازی”

پایان نامه رتبه بندی مالی شرکت های تولید کننده مواد غذایی و آشامیدنی حاضر در بورس اوراق بهادار با بهره گرفتن از روش های تصمیم گیری چند شاخصه با رویکرد فازی


گرایش : مالی

عنوان : رتبه بندی مالی شرکت های تولید کننده مواد غذایی و آشامیدنی حاضر در بورس اوراق بهادار با بهره گرفتن از روش های تصمیم گیری چند شاخصه با رویکرد فازی

Continue reading “پایان نامه رتبه بندی مالی شرکت های تولید کننده مواد غذایی و آشامیدنی حاضر در بورس اوراق بهادار با بهره گرفتن از روش های تصمیم گیری چند شاخصه با رویکرد فازی”

پایان نامه بررسی رابطه بین آموزش مودیان مالیاتی و اثربخشی اجرای مالیات بر ارزش افزوده در استان ایلام وارائه راهکارهای جهت بهبود آن با رویکرد فازی AHP


گرایش : حسابداری

عنوان : بررسی رابطه بین آموزش مودیان مالیاتی و اثربخشی اجرای مالیات بر ارزش افزوده در استان ایلام وارائه راهکارهای جهت بهبود آن با رویکرد فازی AHP

Continue reading “پایان نامه بررسی رابطه بین آموزش مودیان مالیاتی و اثربخشی اجرای مالیات بر ارزش افزوده در استان ایلام وارائه راهکارهای جهت بهبود آن با رویکرد فازی AHP”

پایان نامه بررسی چرخه مدیریت دانش با رویکرد فازی در شرکت مادر تخصصی توانیر

پایان نامه رشته مدیریت دولتی

گرایش : منابع انسانی

عنوان :  بررسی چرخه مدیریت دانش با رویکرد فازی در شرکت مادر تخصصی توانیر

Continue reading “پایان نامه بررسی چرخه مدیریت دانش با رویکرد فازی در شرکت مادر تخصصی توانیر”

پایان نامه ارائه مدلی جهت انتخاب تامین کننده لجستیک معکوس با بهره گرفتن از رویکرد تلفیقی تکنیک گروهی DEMATEL و VIKOR در محیط فازی

پایان نامه رشته مدیریت صنعتی

گرایش : تولید

عنوان : ارائه مدلی جهت انتخاب تامین کننده لجستیک معکوس با بهره گرفتن از رویکرد تلفیقی تکنیک گروهی DEMATEL و VIKOR در محیط فازی

Continue reading “پایان نامه ارائه مدلی جهت انتخاب تامین کننده لجستیک معکوس با بهره گرفتن از رویکرد تلفیقی تکنیک گروهی DEMATEL و VIKOR در محیط فازی”

پایان نامه طبقه بندی مشتریان بر اساس تکنیک شاخص مروجین با رویکرد فازی

پایان نامه رشته مدیریت

عنوان : طبقه بندی مشتریان بر اساس تکنیک شاخص مروجین با رویکرد فازی

Continue reading “پایان نامه طبقه بندی مشتریان بر اساس تکنیک شاخص مروجین با رویکرد فازی”

پایان نامه بررسی تطبیقی الگوریتم­های ترکیبی کارا به منظور ارزیابی عملکرد مالی شرکت­های بورس اوراق بهادار تهران با بهره گرفتن از رویکرد فازی

پایان نامه اندازه گیری میزان پیشرفت فیزیکی پروژه با رویکرد فازی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی گرایش مدیریت تولید

با عنوان : اندازه گیری میزان پیشرفت فیزیکی پروژه با رویکرد فازی 

Continue reading “پایان نامه اندازه گیری میزان پیشرفت فیزیکی پروژه با رویکرد فازی”