جدول شماره ۳-۱: آلفای کرانباخ۳-۵)روش تجزیه و تحلیل داده هادر این تحقیق از تکنیکهای موجود در آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. به یک مجموعه از مفاهیم و روش های بکار گرفته شده جهت سازمان دادن، خلاصه کردن، تهیه جدول، رسم نمودار و توصیف داده های جمعآوری شده آمار […]

St2که در آن:n تعداد سوالات آزمون واریانس سوال iام واریانس کل آزمونبعد از تایید نهایی، پرسشنامه در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان پخش شد. سپس نتایج آن با بهره گرفتن از نرم افزار spss تجزیه و تحلیل شد. که نتایج، بصورت زیر میباشد. متغیرها α کرانباخ تعداد سوالات رفتار شهروندی […]

دیدگاه فارح و همکاران ابعاد رفتار شهروندی سازمانی در قالب؛ آداب اجتماعی، نوع دوستی، وجدان کاری ، هماهنگی میان فردی و محافظت از منابع سازمانی مورد بررسی قرار میگیرند(Castro et al ,2008). دیدگاه گراهام همچنین گراهام (۱۹۹۱) نیز در ادبیات رفتار شهروند سازمانی به سه بعد ؛ اطاعت و وفاداری […]

جوانمردی: جوانمردی چهارمین بعد رفتار شهروندی است که به شکیبایی در برابر موقعیتهای نامطلوب و نامساعد، بدون اعتراض، نارضایتی و گلایه مندی، اشاره میکند. احترام و تکریم: بعددیگر رفتار شهروندی سازمان احترام و تکریم است. این بعد بیان کننده نحوه رفتار افراد با همکاران، سرپرستان و مخاطبان سازمان است. افرادی […]

در صورتی که فرهنگ را سیستمی از استنباط مشترک اعضاء نسبت به یک سازمان بدانیم، یک سیستم از مجموعهای از ویژگیهای اصلی تشکیل شده است که سازمان به آنها ارج مینهد یا برای آنها ارزش قائل است. ده ویژگی مهم آن عبارتند از(مشبکی؛۱۳۸۳: ۴۴۰): برای دانلود متن کامل پایان نامه […]

چارلز هندی میزان توجه به داخل و خارج، میزان ثبات و پایداری محیط فرهنگ سازمانی وظیفه، نقش، فرد و قدرت مدل هرسی بلانچارد هرسی و بلانچارد میزان انسجام داخلی، میزان تطبیق پذیری فرهنگ مشارکتی، یادگیری، رقابتی و بورکراتیک مدل کوئین رابرت کوئین کانون توجه (داخل-خارج)، میزان انعطاف و کنترل سیستم […]

مدل بنیانگذاران عناصر اصلی مدل های فرهنگی مدل گردن گردن سازگاری، مسئولیت، استاندارد، پاداش، شفافیتسازی، صمیمیت و حمایت، رهبری فاقد مدل مشخص مدل رابینز رابینز تشویق و تهدید، میزان کنترل مدیریت چهار رویکرد مبتنی بر پارامتر پاداش، تهدید و میزان کنترل مدیریت به وجود میآیند. مدل هاروی و براون هارول-براون […]

فرهنگ سازمان از دو سطح اصلی تشکیل شده است. نخستین سطح، (ارزشها و باورها) لایهای است که نمایشگر نمادهای ملموس مانند طرز پوشش، رفتار، مراسم، تشریفات، اسطورهها و افسانههاست. سطح دیگر فرهنگ سازمانی، سطح پایهای و یا شالودهی اساسی فرهنگ سازمان است که به ارزشهای زیربنایی، مفروضات، باورها و فرایندهای […]

“هرگونه تلاش برای نایل ساختن سازمان به اهدافش باید عادلانه و منصفانه باشد”بنابراین اگر طریق تحقق اهداف به صورتی غیر عادلانه ترسیم شود ناگزیر بیشترین وجوه همت و تلاشهای سازمانی معطوف به بی عدالتی خواهند بود. در واقع حتی اگر اهداف عادلانه نیز با بی عدالتی کسب شوند رفتارهایی در […]