لنفوسیت a26/0 ± ۴۱/۶۸ c31/0 ± ۰۰/۷۵ c32/0 ± ۵۵/۷۵ c52/0 ± ۶۱/۷۴ b32/0 ± ۵۷/۶۹ c28/0 ± ۱۸/۷۵ ائوزینوفیل c02/0 ± ۲۳/۷ a24/0 ± ۳۱/۴ a28/0 ± ۳۴/۴ a01/0 ± ۸۷/۴ b16/0 ± ۴۶/۶ a32/0 ± ۵۱/۴ نوتروفیل b20/0 ± ۱۲/۲۲ a31/0 ± ۹۵/۱۸ a04/0 ± ۱۸/۱۸ a50/0 ± […]

۴-۵-۲- آنزیم‌های کبدی (GOT و GPT)با توجه به داده‌های جدول ۴-۵ میزان آنزیم‌های کبدی تیمارهای شاهد و g/kg20 عصاره رزماری، بطور معنی‌داری بیشتر از میزان آنزیم‌های کبدی دیگر تیمارهاست (۰۵/۰< p). تیمار شاهد (GOT= 09/17 ± ۶۶/۳۲۷ و GPT= 58/1 ± ۵۰/۴۴) دارای بیشترین مقدار آنز یم‌های کبدی و تیمار اکسی‌تتراسایکلین (GOT= […]

ab17/0 ± ۶۵/۱۴ a03/0 ± ۱۲/۱۴ ab16/0 ± ۵۸/۱۴ چربی ۱۶/۰ ± ۰۶/۳ ۰۶/۰ ± ۱۵/۴ ۰۶/۰ ± ۷۳/۴ ۲۱/۰ ± ۷۶/۴ ۰۷/۰ ± ۰۰/۵ ۰۴/۰ ± ۲۴/۴ ۵۶/۰ ± ۷۷/۴ خاکستر ۱۴/۰ ± ۳۵/۲ ۰۷/۰ ± ۰۰/۴ ۰۲/۰ ± ۰۱/۴ ۱۱/۰ ± ۹۱/۳ ۰۳/۰ ± ۸۳/۳ ۰۵/۰ ± ۰۳/۴ ۰۳/۰ […]

جدول ۴-۳ ترکیب شیمیایی لاشه فیل‌ماهیان پرورشی در ابتدا و انتهای آزمایش برحسب درصد در لاشه (میانگین ± خطای استاندارد) شاخص (٪) قبل از شروع آزمایش انتهای دوره آزمایش تیمارها شاهد رزماری (g/kg) g/kg 30 اکسی‌تتراسایکلین ۱/۰ ۱ ۱۰ ۲۰ رطوبت ۵۹/۰ ± ۱۶/۸۲ ۰۷/۰ ± ۷۰/۷۷ ۲۹/۰ ± ۵۲۳/۷۶ ۴۰/۰ […]

۳۹۵/۰ beta-Pinene ۴۹۹/۳ beta-Myrcene ۶۳۸/۱ p-Cymene ۹۸۰/۲ ۱,۸-Cineole ۱۷۱/۱۵ Camphor ۸۰۴/۶ Borneol ۶۱۹/۸ Verbenone ۵۶۳/۸ Borneol acetate ۰۷۷/۶ ۴-۳- نتایج آنالیز جیره‌های غذایی و لاشهنتایج آنالیزهای شیمیایی غذا و ترکیب شیمیایی لاشه در ابتدا و انتهای آزمایش به ترتیب در جداول شماره ۳-۱ و ۴-۳ آورده شده است.

pH ۹۴/۷ ۵/۷ ۲۲/۰ ±۷۲/۷ سختی (میکروزیمنس) ۴۸۹ ۴۷۳ ۰۰/۸ ±۴۸۱ آمونیوم (ppm) ۶/۰ ۲۸/۰ ۱۵/۰ ±۴۴/۰ ۴-۲- ترکیبات شیمیایی عصاره رزمارینتایج آنالیز GC/MS ترکیبات شیمیایی روغن رزماری استفاده شده در این تحقیق در جدول ۴-۲ نشان داده شده است (شرکت باریج اسانس کاشان). ترکیبات شیمیایی موجود در این عصاره با […]

هماتوکریت (Hct) بر حسب درصد هموگلوبین (Hb) ‌گرم بر دسی‌لیتر (g/dL) ۳-۶- آنالیزهای آماریآزمایش در قالب یک طرح کاملا تصادفی ([۱۳۴]CRD) با شش تیمار و سه تکرار برای هر تیمار، شامل ۱۸ واحد آزمایشی اجرا شد. با در نظر گرفتن هر تانک به عنوان یک واحد آزمایشی، داده‌های آماری به […]

فاکتور بیوشیمیایی واحد اندازه‌گیری گلوتامیک اگزالواستیک ترانس آمیناز (GOT) واحد بر لیتر (IU/L) گلوتامیک پیروویک ترانس آمیناز (GPT) واحد بر لیتر (IU/L) گلوکز (Glc) میلی‌گرم بر دسی‌لیتر (mg/dL) کلسترول (Chol) میلی‌گرم بر دسی‌لیتر (mg/dL) تری‌گلیسیرید (TG) میلی‌گرم بر دسی‌لیتر (mg/dL) پروتئین کل (TP) گرم بر دسی‌لیتر (g/dL) آلبومین (Alb) ‌گرم بر […]

۶۴/۶ ۹۵/۶ ۶۷/۶ ۶۶/۶ خاکستر ۸۶/۱۵ ۶۳/۱۵ ۹۲/۱۵ ۶۱/۱۵ ۵۷/۱۵ ۷۱/۱۵ × هر کیلوگرم مکمل ( ویتامینه) شامل ۸/۴ واحد ویتامین A، ۸/۰ واحد ویتامین E، ۰۰۴/۰ کیلوگرم ویتامین K، ۰۰۰۸/۰ کیلوگرم ویتامین B1، ۰۰۰۴/۰ ویتامین B2 ، ۰۰۱۶/۰ کیلوگرم ویتامین B6 ، ۰۰۰۶/۰ کیلوگرم ویتامین B12 ، ۰۰۴/۰ کیلوگرم پانتوتنیک اسید، ۰۰۴/۰ […]