پاسخ ارائه می‌شود به وسیله ۱- کارها را تا چه زمان باید تقسیم کرد؟۲- ترکیب کارها باید بر چه اساسی باشد؟۳- افراد و گروه، گزارش کار خود را به چه کسی بدهند؟۴- یک مدیر چه تعداد کارمند را (به صورتی اثر بخش و با بازده بالا) اداره یا سرپرستی می‌کند؟۵- […]

۲- انواع ساختارهای عملیبر اساس پنج بخش اصلی سازمانساختار دیوان سالاری مکانیکی مکانیکیساختار مبتنی بر واحدهای مستقلساختار دیوان سالاری حرفه ایساختار متخصص سالاریساختار ساده ارگانیکی۲- انواع ساختارهای عملیبر اساس فعالیت‌های سازمانمکانیکی وظیفه ایمحصولیجغرافیاییپیوندیارگانیکی ماتریسیانواع ساختارهای نظریمکانیکی ارگانیکیمتغیرهای محتوایی:اهداف و استراتژی: کارایی اثربخشیمحیط: مطمئن نامطمئنفناوری: یکنواخت غیر یکنواختاندازه: بزرگ کوچکمتغیرهای ساختاری:پیچیدگی: […]

۱- مدیران محصول نیاز دارند از منابع سازمان به ویژه نیروی انسانی استفاده بهینه ببرند. در واقع از تخصص‌های موجود در سازمان استفاده کنند. زیرا برای هر واحد تولیدی امکان ندارد یا به صرفه نیست که از تخصص‌های مورد نیاز و مختلف به طور مستقل بهره مند باشد. پس تمام […]

– کاهش اختلافاتپیامدهانمودار شمارۀ ۴-۷ مدل پارادایمی‌پدیده « توسعه نیافتگی‌فرهنگی»پدیده۴-۲-۲-۶ پدیده «توسعه نیافتگی‌فرهنگی»«توسعه نیافتگی‌فرهنگی» پدیده دیگری است که از داده‌ها بیرون کشیده شده است. توسعۀ فرهنگی به حالتی گفته می‌شود که در آن انسان‌‌ها هم از نظر مادی و هم از نظر معنوی متناسب با هم دیگر از تغییراتی متأثر گردند […]

پدیده– تقابل بین سنت و مدرن– تقابل بین دین و مدرنیته– به روز نکردن ارزش‌های سنتی– تهاجم فرهنگی-نبودوفاق‌بین‌نخبگان– نوع حکومت– پیشرفت تکنولوژی– نقش رسانه ها-سیاسگذاری فرهنگی-آشتی‌سنت‌ومدرن– نظارت بر برنامه ها و تولیدات رسانه هاشدت – میزان زمان۴-۲-۲-۱ پدیدۀ «سنت گریزی»از جمله مقوله‌هایی‌که در طی فرایند مصاحبه و در نتیجه استخراج […]

واقعیت این است که امروزه سازمان‌هایی وجود دارند که ساختار آنها به صورت هیچ یک از روش‌های مذکور (مبتنی بر نوع وظیفه، مبتنی بر نوع محصول یا برحسب مناطق جغرافیایی) نیست. امکان دارد ساختار یک سازمان به گونه‌‌ای باشد که آن را پیوندی[۱۰۲] بنامند. یعنی ترکیبی از ساختار مبتنی بر نوع […]

تولید یا خدمت گروه ۲تولید یا خدمت گروه ۳واحد تولیدواحد تحقیق و توسعهواحد بازاریابیمنبع: (حقیقی، ۱۳۸۶: ۸۷)هنگامی ‌که محیط نامطمئن است و فن‌آوری پیچیده و دوایر سازمانی وابستگی بسیار زیادی به یکدیگر دارند و هنگامی ‌که سازش با محیط متغیر از اهمیت بالایی برخوردار است می‌توان از این نوع ساختار […]

نمودار ۲- ۲: ساختار مبتنی بر وظیفهمدیر عاملمعاون بازاریابیمعاون تولیدمعاون تحقیق و توسعهمعاونبرنامه‌ریزیمعاون اداری و مالیمنبع: (زارعی متین، ۱۳۸۷: ۲۱۸)به طور کلی اگر محیط ثابت باشد، فن آوری یکنواخت و عادی باشد و نیز واحدهای سازمانی وابستگی زیادی به یکدیگر نداشته باشند چنین ساختاری مؤثر است. اما اگر محیط تغییر […]

۲-۸- فرایند قانونگذاری در نظام جمهوری اسلامی ایران۲ -۸- ۱- ابتکار پیشنهادقانون اساسی ابتکار پیشنهاد قانونگذاری را در موضوعات مختلف در اختیار دو نهاد قرار داده است: نمایندگان مجلس شورای اسلامی و هیئت دولت. شورای عالی استان‌ها نیز در برخی موضوعات صلاحیت ارائه طرح را به مجلس شورای اسلامی خواهند […]

* مزایاسرپرستی نزدیک و مستقیمکنترل مستقیمسرعت ارتباطات بین مدیر و مرئوس * معایبتمایل مافوق به مداخله در کار زیر دستسطوح زیاد مدیریتهزینه بالا به دلیل سطوح زیادفاصله زیاد بین مدیریت عالی و مدیریت عملیاتی ب- سازمان با حیطه نظارت گسترده * مزایاسرپرستان از قدرت بیشتر برخوردارندسیاست‌ها باید واضح باشندمرئوسین باید به […]